Janusz Rajewski – program kandydata

Komentarze

Transkrypt

Janusz Rajewski – program kandydata
Janusz Rajewski
tel. +48 501 635 220
[email protected]
Poznań, 10.09.2016 r.
Koleżanki i Koledzy
Zgłaszam swoją kandydaturę na funkcję
Prezesa Polskiego Związku Pływackiego
Jestem absolwentem kierunku Mechanika na Politechnice Poznańskiej. Programowałem obrabiarki
sterowane numerycznie. Od samego początku kariery zawodowej zajmowałem się zarządzaniem dużymi
przedsiębiorstwami i wieloosobowymi zespołami. Z sukcesem kilkukrotnie zmieniłem branżę mojej aktywności
zawodowej.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w restrukturyzacji tak organizacyjnej jak i kadrowej podległej załogi,
oraz prowadzenia inwestycji, pozyskiwania i rozliczania środków finansowych.
Pełnię funkcje kierownicze we władzach spółek prawa handlowego ponad 10 lat. Przez 12 lat kierowałem
Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji - największym przedsiębiorstwem komunalnym w tej branży
w Polsce. W tym okresie odpowiadałem za budżety o łącznej wartości przekraczające znacznie miliard złotych.
W POSiR doprowadziłem do kompleksowej modernizacji zdekapitalizowanych obiektów oraz powstania nowych
w tym zespołu basenów sportowych Term Maltańskich.
Kierowałem całkowitą przebudową piłkarskiego Stadionu Miejskiego w Poznaniu, zwanego Lecha.
Przewodniczę Radzie Nadzorczej MG Sport i Nieruchomości sp. z o.o. - spółka Gminy Murowana Goślina.
Byłem wielokrotnie wyróżniany nagrodą przez Prezydenta Miasta Poznania. Zasiadałem i zasiadam we
władzach licznych stowarzyszeń np. w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sportowym, byłem w Zarządzie Polskiego
Związku Łuczniczego. Zostałem uhonorowany przez wiele związków sportowych w tym przez Międzynarodowy
Komitet Olimpijski. W uznaniu zasług w restrukturyzacji POSiR, z wniosku Prezydenta Miasta Poznania
zostałem wyróżniony przez Polską Korporację Menedżerów Sportu tytułem Sportowego Menedżera 2001 roku.
Pozwolę sobie zacytować fragment opinii o mnie wystawionej przez Św.P. Wiceprezydenta Miasta
Poznania Macieja Frankiewicza: "Jest pracownikiem zdyscyplinowanym i sumiennym, osobą kompetentną,
posiada dużą wiedzę fachową, zdolności organizatorskie na zajmowanym stanowisku. Jako przełożony jest
otwarty na inicjatywy zgłaszane przez pracowników, stwarza tym samym możliwość samorealizacji w pracy
podległym pracownikom."
Od roku 2000 działam w Zarządzie Wielkopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego, a od 2004
kieruję jego pracami jako Prezes Zarządu.
Od 2012 Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji i Urządzeń Sportowych Polskiego Związku Pływackiego.
Jestem głęboko przekonany, że moje wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje
osobowościowe zostaną uznane za interesujące, odpowiadające Państwa oczekiwaniom i adekwatne do wyzwań
stojących przed Polskim Związkiem Pływackim.
Osiągam wyznaczone cele - maratończyk: Nowy Jork 2002, Berlin 2009, Boston 2014.
Janusz Rajewski
CURRICULUM VITAE
Dane osobowe:
Imię Nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Miejsce zamieszkania:
Telefon:
E-mail:
Janusz Rajewski
18.08.1959 Witnica
ul. Poznańska 6, 62-081 Baranowo
501 635 220
[email protected]
Wykształcenie (wybrane):
2012
Kontrola Zarządcza;
Polska Korporacja Menedżerów Sportu - Mistrz Zarządzania Sportem;
2007,2008
European Venue Management Institute: Sports Stadium Management Development
Programme; Stadium Business Planning;
1987
Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn, Specjalność Budowa Maszyn,
Doświadczenie zawodowe (wybrane)
2015 - nadal Compact Apartments sp. z o.o. - Prezes Zarządu;
2015 - nadal działalność gospodarcza - doradztwo techniczne i inwestycyjne;
2015 - nadal MG Sport i Nieruchomości sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2012 – nadal Polski Związek Pływacki - Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji i Urządzeń
Sportowych;
1999 – 2011 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – Dyrektor - łączny budżet znacznie ponad
1 mld PLN; Budowa basenów Term Maltańskich
2008 – 2011 Biuro Euro Poznań 2012 - Kierownik Zespołu Budowy Stadionu Euro Poznań 2012;
Doświadczenie organizacyjne (wybrane)
2000 – nadal Członek Zarządu a od 2004 Prezes Wielkopolskiego Okręgowego Związku
Pływackiego
2000 – 2011 Dyrektor (założyciel) Poznań Maraton i Poznań Półmaraton
1999 – obecnie Wiceprzewodniczący Komitetów Organizacyjnych ds. obiektów wielu
Mistrzostw Świata, Europy, Polski w różnych dyscyplinach sportu;
2007, 2008
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania wyścigu Tour de Pologne
2003
Dyrektor Światowych Igrzysk Polonijnych
Dodatkowo
Członek Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego;
Wielkopolskie Stowarzyszenie Opieki nad Sportowcami i Wspierania Medycyny
Sportowej „Patron“ w Poznaniu - Skarbnik Zarządu;
kilkuletni udział w Zarządzie Polskiego Związku Łuczniczego,
kilkuletnie członkostwo w Komisji Sportu dla Wszystkich PKOl;
Znajomość języków
angielski dobra, niemiecki i rosyjski dostateczna
Zainteresowania
komputery, astronautyka, muzyka klasyczna,
maratończyk (Nowy Jork 2002, Berlin 2009, Boston 2014)
Prawo jazdy kategorii A i B
Janusz Rajewski
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia
procesu powołania (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883)
Janusz Rajewski - program kandydata na Prezesa Polskiego Związku Pływackiego
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Program Prezesa Polskiego Związku Pływackiego
Program ma charakter otwarty - będzie uwzględniał zgłaszane oczekiwania środowiska.
Potrzebujemy nowych osób - Zarząd i Biuro PZP nie może być zamkniętym
kręgiem osób, które już "pokazały co potrafią"!
Oddzielenie stanowiska Prezesa Związku i stanowiska Sekretarza Generalnego.
Ustawa o stowarzyszeniach daje od maja 2016 możliwość wynagradzania Prezesa wymagana zmiana w statucie PZP
- mam 57 lat - przy zatrudnieniu mnie na okres kadencji Związkowi nie grozi
utrzymywanie mnie do emerytury
- sekretarz generalny wybierany w drodze konkursu
Związek silny siłą Okręgów
- Zarząd składający się z Prezesów OZP - 16 osób + Prezes (ew. innych osób
reprezentujących każdy z OZP)
- nowy pion szkolenia, którego zadaniem będzie opracowanie nowego systemu
szkolenia po szerokiej konsultacji ze środowiskiem
- szkolenie klubowe dofinansowane przez PZP i krótkie zgrupowania
- silna rada trenerów: np.propozycja zgłoszona przez kol. Artura Paczyńskiego
RADA TRENERÓW
KAPITUŁA RADY TRENERÓW
40
członków
16 os. trenerzy delegaci OZP
3 os. trenerzy delegaci Zarządu PZP
21 os. ranking klubowy wyłoniony z 4 lat MP
Kapituła Rady Trenerów wybiera spośród siebie
Prezydium Rady Trenerów, które jest kierownictwem.
6 trenerów z grupy Seniorzy
Członkowie Kapituły Rady Trenerów są łącznikami ze
5 trenerów z grupy Młodzieżowcy
środowiskiem trenerów w Polsce.
4 trenerów z grupy Junior starszy
3 trenerów z grupy Junior
Trenerzy RT składają postulaty do PREZYDJUM RT.
2 trenerów z grupy Młodzik
1 trener z grupy
PRZEZYDIUM RADY TRENERÓW
Prezydium RT przedstawia postulaty Zarządowi PZP.
7
Dzieci
członków
1
2
1
3
Przewodniczący
Zastępca
Sekretarz
Członkowie
p.d
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
Janusz Rajewski - program kandydata na Prezesa Polskiego Związku Pływackiego
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- zreorganizowane biuro pełniące funkcje usługowe dla pionu szkolenia
- organizowanie imprez centralnych rotacyjnie, na odpowiednich obiektach
zapewniających komfort przebiegu rywalizacji
- limity czasowe na MP seniorów
- zawody eliminacyjne na MP rocznikowe
- porządek przyszłych zebrań Prezydium i Zarządu publikowane na stronie PZP
- możliwość wnoszenia propozycji do porządku obrad Prezydium i Zarządu
- pełna transparentność podejmowanych decyzji - bezzwłoczne publikowanie w
internecie uchwał i protokółów z posiedzeń Prezydium i Zarządu
- Uchwały Prezydium wymagać będą potwierdzenia Uchwałą Zarządu na najbliższym
posiedzeniu
- wdrożenie informatycznego wspomagania pracy Zarządu i biura - np. platforma Nozby
służąca zarządzaniu przez zadania
- komunikacja elektroniczna w tym posiedzenia Prezydium w systemie internetowym
- zrestrukturyzowana osobowo i organizacyjnie księgowość
- audyt zewnętrzny dotychczasowej działaności biura i Zarządu
Związek dla członków a nie członkowie dla Związku
- szkolenie kadr wojewódzkich juniorów w Okręgach
- wyjazdy na zagraniczne kursy i szkolenia dla trenerów
- poszanowanie autonomii Kolegium Sędziów
- poszanowanie autonomii Kolegium Sędziów
- wspieranie wszystkich dyscyplin sportu pływackiego: Skoki do wody, Plywanie
synchroniczne, Piłka wodna, Pływanie na wodach otwartych, Pływanie masters
- stypendia i nagrody dla zawodników i trenerów wg tabel Rudolpha - propozycja
Artura Paczyńskiego:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2
Janusz Rajewski - program kandydata na Prezesa Polskiego Związku Pływackiego
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stypendialny system finansowania klubów
System finansowania polega na dotowaniu szkolenia w klubach.
Finansowaniu podlegają kluby, których zawodnicy są w punktacji tabel Rudolpha od XX pkt.
Dotacja będzie rozliczana na podstawie rachunków za prowadzenie szkolenia.
Tabele Rudolpha to punktacja od 1 do 20 punktów
Każdy wynik pływacki - czas dystansu ma odpowiednik w punktacji tabeli Rudolpha.
20 pkt.
19 pkt.
18/17 pkt.
16 pkt.
15/10 pkt.
10/0 pkt.
Światowy poziom wyniku.
dołączenie do światowego poziomu
Czołówka narodowa
dołączenie do czołówki
Poziom Okręgowy
Poziom klubowy
Stypendialny system finansowania zawodników
System finansowania polega na wypłacaniu stypendium dla zawodników PZP.
Finansowaniu podlegają zawodnicy, którzy uzyskali wynik XX punktów (do dyskusji ).
Stypendium będzie wypłacane od września co miesiąc przez okres 1 roku.
To jest łączne zestawienie zawodników w przedziale 10-14 lat z MP w roku 2014.
20 pkt.
19 pkt.
18 pkt.
17 pkt.
16 pkt.
15/11 pkt.
Światowy poziom wyniku.
dołączenie do światowego poziomu
Czołówka narodowa
Czołówka narodowa
dołączenie do czołówki
Poziom Okręgowy
10/0 pkt.
Poziom klubowy
0 pkt
Poziom poniżej punktacji
20 pkt.
19 pkt.
18 pkt.
17 pkt.
16 pkt.
15 pkt.
14 pkt.
13 pkt.
12 pkt.
11 pkt.
10 pkt.
9 pkt.
8 pkt.
7 pkt.
6 pkt.
5 pkt.
4 pkt.
3 pkt.
2 pkt.
1 pkt.
Punktujących
0 pkt.
RAZEM
0
3
14
32
47
80
131
165
264
355
426
542
604
691
713
791
766
768
721
769
7882
11223
19105
0,00%
0,02%
0,02%
0,07%
0,17%
0,25%
0,49%
0,42%
0,69%
0,86%
1,38%
1,86%
5,21%
2,23%
2,84%
3,16%
3,62%
3,73%
4,14%
4,01%
4,02%
3,77%
4,03%
35,55%
41,26%
58,74%
100%
Obliczenia przeprowadziłem osobiście na konferencję w 2014r. w Krakowie
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3
Janusz Rajewski - program kandydata na Prezesa Polskiego Związku Pływackiego
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Budowa marki Polskie Pływanie
- Osoba ambasadora Polskiego Pływania
- Osoba Przewodniczącego Zespołu Promocji Pływania
- współpraca z mediami - działania PR
Finansowanie
- składki
- licencje
- silna współpraca z MSiT
- restrukturyzacja kosztów biura
- certyfikacja i ranking obiektów
- sponsorzy techniczni - Związek potrzebuje pieniędzy nie sprzętu
- sponsoring "klasyczny"
Janusz Rajewski
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4

Podobne dokumenty