limite pl - consilium

Transkrypt

limite pl - consilium
RADA
UNII EUROPEJSKIEJ
Bruksela, 19 kwietnia 2012 r. (24.04)
(OR. en)
8837/12
SPORT 26
DOPAGE 9
SAN 82
JAI 259
NOTA
Od:
Do:
Dotyczy:
Sekretariat Generalny Rady
Komitet Stałych Przedstawicieli (część I) / Rada
Przyszłe wyzwania w walce z dopingiem, w tym w sporcie rekreacyjnym
– Debata orientacyjna
((Debata jawna zgodnie z art. 8 ust. 2 regulaminu wewnętrznego Rady
[na wniosek prezydencji])
Po konsultacji z Grupą Roboczą ds. Sportu prezydencja przygotowała dokument mający stanowić
podstawę debaty orientacyjnej na powyższy temat, która odbędzie się w dniu 10 maja 2012 r. na
posiedzeniu Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu.
______________________
8837/12
DGE - 1C
hod/zm
1
LIMITE PL
Przyszłe wyzwania w walce z dopingiem, w tym w sporcie rekreacyjnym
Dokument opracowany przez prezydencję
I.
Wprowadze nie
UE odgrywa aktywną rolę w walce z dopingiem w sporcie. Mimo to nie przestaje on stanowić
problemu, który w dodatku ewoluuje w czasie. Opracowywane są nowe metody dopingu i nowe
substancje, powstają nowe dylematy praktyczne i etyczne, a kwestie techniczne i prawne ulegają
przemianom. W dodatku doping nie dotyczy wyłącznie sportu wyczynowego, lecz także
rekreacyjnego.
Mając na uwadze powyższe, prezydencja pragnie włączyć państwa członkowskie do dyskusji na
temat przyszłych wyzwań w walce z dopingiem, w tym w sporcie rekreacyjnym. Celem tej dyskusji
jest zapewnienie platformy do wymiany poglądów na temat kierunków przyszłej współpracy
w ramach UE w dziedzinie walki z dopingiem.
II.
Współpraca w ramach UE w dziedzinie walki z dopingie m: dotychczas podjęte działania
Współpraca w ramach UE w dziedzinie walki z dopingiem zasadniczo opiera się na art. 165 TFUE,
który stanowi, że działanie Unii w dziedzinie sportu zmierza do rozwoju europejskiego wymiaru
sportu, przez popieranie uczciwości i dostępności we współzawodnictwie sportowym oraz
współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za sport, jak również przez ochronę
integralności fizycznej i psychicznej sportowców, w szczególności tych najmłodszych.
8837/12
DGE - 1C
hod/zm
2
LIMITE PL
Rada zajmowała się problemem dopingu przy kilku okazjach, zarówno przed wejściem w życie
Traktatu z Lizbony, jak i po tej dacie. W konkluzjach z dnia 4 grudnia 2000 r. 1 Rada stwierdziła
między innymi, że przed posiedzeniami Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) należy
koordynować działania państw członkowskich. W konkluzjach z listopada 2010 r. 2 Rada ponowiła
to zobowiązanie w świetle postanowień Traktatu z Lizbony. W rezolucji z listopada 2011 r. 3 Rada
określiła zasady reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej WADA oraz
zasady koordynacji stanowisk UE i jej państw członkowskich przed posiedzeniami WADA.
Walka z dopingiem została również ujęta w planie prac UE w dziedzinie sportu na lata 2011–2014
przyjętym w maju 2011 r. 4 W tym planie prac uznano walkę z dopingiem za priorytet wśród
unijnych działań w dziedzinie sportu oraz ustanowiono, przy udziale Komisji i państw
członkowskich, grupę ekspercką ds. walki z dopingiem, która już dokonała istotnego wkładu
w przygotowanie na forum Rady uwag UE do pierwszej fazy przeglądu Światowego kodeksu
antydopingowego.
Komis ja również stale miała na uwadze walkę z dopingiem. W Białej księdze na temat sportu
z 2007 r. 5 Komisja uznała doping za zagrożenie dla sportu w skali światowej, a w komunikacie na
temat europejskiego wymiaru sportu 6 rozwinęła tę kwestię. W zakresie walki z dopingiem
udzielono również wsparcia konkretnym projektom w ramach działań przygotowawczych
w dziedzinie sportu.
1
2
3
4
5
6
Dz.U. C 356 z 12.12.2000, s. 1.
Dz.U. C 324 z 1.12.2010, s. 18.
Dz.U. C 372 z 20.12.2011, s. 7.
Dz.U. C 162 z 1.6.2011, s. 1.
COM(2007) 391 final
COM(2011) 12 final
8837/12
DGE - 1C
hod/zm
3
LIMITE PL
Parlame nt Europejski także skupił się na zwalczaniu dopingu w sporcie. W rezolucji z kwietnia
2005 r. w sprawie zwalczania dopingu w sporcie 7 Parlament uznał między innymi, że doping jest
prawdziwym problemem zdrowia publicznego i dotyczy każdego, kto ma do czynienia ze sportem,
w tym młodych ludzi i amatorów, którzy zaopatrują się w nielegalne substancje, np. na siłowniach
oraz, coraz częściej, przez internet. Parlament poruszył tę kwestię również w rezolucji z 2008 r.
w sprawie białej księgi na temat sportu 8 oraz w rezolucji z 2012 r. w sprawie europejskiego
wymiaru sportu 9 .
Współpraca w ramach UE na rzecz zwalczania dopingu jest ściśle powiązana z pracami na forum
Rady Europy, której członkami są wszystkie państwa członkowskie UE. Znaczenie bliskiej
współpracy z Radą Europy uznano zarówno w art. 165 Traktatu, jak i w planie prac UE
w dziedzinie sportu i innych dokumentach Rady odnoszących się do walki z dopingiem.
Należy również wspomnieć, że wszystkie państwa członkowskie UE są stronami Konwencji
antydopingowej Rady Europy oraz Międzynarodowej konwencji UNESCO o zwalczaniu dopingu
w sporcie.
III. Współpraca w ramach UE w dziedzinie walki z dopingie m: przyszłe wyzwania
Działania podjęte do tej pory na rzecz walki z dopingiem pokazują, że UE i jej państwa
członkowskie odgrywają aktywną rolę w zwalczaniu dopingu.
Mimo to doping w sporcie nie przestaje być problemem, który w dodatku ewoluuje. Biorąc pod
uwagę fakt, że walka z dopingiem jest i będzie dla UE jednym z priorytetów, wydaje się właściwe
zagwarantowanie na szczeblu politycznym możliwości dyskusji dotyczącej przyszłych wyzwań
i możliwych kierunków prac UE w dziedzinie zwalczania dopingu.
7
8
9
Dz.U. C 33 E, z 9.2.2006, s. 590.
Dz.U. C 271 E, z 12.11.2009, s. 51.
P7_TA(2012)0025.
8837/12
DGE - 1C
hod/zm
4
LIMITE PL
Przyszłe wyzwania mogą dotyczyć kilku aspektów działań w dziedzinie walki z dopingiem. Jednym
z nich mogą być kwestie prawne i dyle maty etyczne związane ze zwalczaniem dopingu. Obejmują
one przykładowo dyskusje dotyczące prywatności sportowców, ich praw oraz proporcjonalności
środków walki z dopingiem.
Innym aspektem mogą być główne punkty walki z dopingiem. Jak dotąd współpraca w zakresie
walki z dopingiem skupiała się na dopingu w sporcie wyczynowym. Doping jest stosowany
również w sporcie rekreacyjnym przez sportowców-amatorów i wzmocnienie współpracy w tym
zakresie może przynieść unijną wartość dodaną.
Trzeci aspekt, z którym mogą wiązać się wyzwania na przyszłość, to kwestie operacyjne.
Wyszukane już metody dopingu nie przestają ewoluować, co wymaga nieustannej oceny – także na
szczeblu politycznym – sposobów jak najefektywniejszego wykorzystania zasobów do walki z nim.
Czwarty aspekt wiąże się z ws półpracą. Obecnie istnieje bliska współpraca między UE a Radą
Europy w dziedzinie walki z dopingiem, między innymi podczas ustalania europejskiego mandatu
w ramach przygotowań do posiedzeń WADA. Na arenie międzynarodowej WADA stanowi główny
ośrodek współpracy w walce z dopingiem, w której uczestniczą również Europol, Interpol
i Światowa Organizacja Celna. Na poziomie krajowym, w poszczególnych państwach
członkowskich, czyni się również znaczące wysiłki na rzecz koordynacji działań między organami
krajowymi. Zasadnicze pytanie to w których obszarach i w jaki sposób należałoby wzmocnić
współpracę, by stawić czoła przyszłym wyzwaniom.
8837/12
DGE - 1C
hod/zm
5
LIMITE PL
IV. Debata orientacyjna
Poza wyżej wspomnianymi aspektami może istnieć kilka innych aspektów walki z dopingiem, które
zasługują na szczególną uwagę. Prezydencja pragnie zachęcić ministrów do wypowiedzenia się na
temat ich wizji najważniejszych wyzwań stojących przed UE i jej państwami członkowskimi
w dziedzinie walki z dopingiem oraz na temat tego, na których aspektach ich zdaniem należałoby
się skupić podczas zwalczania dopingu w przyszłości. W szczególności:
1.
Jakie są najistotniejsze wyzwania stojące przed UE i jej państwami członkowskimi
w dziedzinie walki z dopingiem w przyszłości?
2.
W jaki sposób powinniśmy w przyszłości starać się o zachowanie równowagi między
poszanowaniem prywatności sportowców i ich praw a dbałością o to, by sport był uczciwy
i bezpieczny?
3.
W jaki sposób można i należy propagować walkę z dopingiem w sporcie rekreacyjnym i jak
ma się to do już przeprowadzonych prac w dziedzinie walki z dopingiem w sporcie
wyczynowym?
4.
Jakie dziedziny współpracy i koordynacji należy wzmocnić lub zmienić, by zapobiec
pojawianiu się w przyszłości wyzwań w walce z dopingiem, i jak można to osiągnąć?
Aby zapewnić ożywioną debatę, prezydencja pragnie zachęcić ministrów do udzielenia odpowiedzi
na pytanie 1 oraz jedno z pozostałych trzech pytań.
________________________
8837/12
DGE - 1C
hod/zm
6
LIMITE PL