Svätý Vojtech : svätec, doba a kult

Komentarze

Transkrypt

Svätý Vojtech : svätec, doba a kult
Svätý Vojtech : svätec, doba a kult
Výberová bibliografia
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
v spolupráci s Centrom pre štúdium kresĢanstva
Mária Bôbová, Michaela Töröková
Svätý Vojtech : svätec, doba a kult
Výberová bibliografia
© Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
v spolupráci s Centrom pre štúdium kresĢanstva
Banská Bystrica
2010
ISBN 978-80-89388-37-0
2
3
Obsah
Poznámka k bibliografii .............................................................................................
7
Personálna bibliografia ...............................................................................................
8
A PRAMENE ................................................................................................................. 9
4
1 Edície prameov ......................................................................................................
9
2 Pramene o sv. Vojtechovi ........................................................................................
2.1 Johannis Canaparii Vita s. Adalberti ..............................................................
2.2 Vita auct. Brunone Querfurtensi .....................................................................
2.3 Passio s. Adalberti martyris ............................................................................
2.4 Versus de passione s. Adalberti ......................................................................
2.5 Miracula s. Adalberti ......................................................................................
2.6 Menšie latinské životopisy .............................................................................
2.7 Latinské hymny vo forme sekvencií ...............................................................
21
21
25
28
30
31
32
33
3 Literárne pamiatky od sv. Vojtecha .........................................................................
3.1 Schedula professionis ......................................................................................
3.2 List sv. Vojtecha poslaný Milovi, biskupovi mindenskému obsahujúci
Passio s. Gorgonii martyris .............................................................................
3.3 Sancti Adalberti Homilia in Natale s. Alexii ..................................................
3.4 Z listu Adalberta manželke vojvodu Gejzu ....................................................
3.5 Z listu Adalberta Radlovi ...............................................................................
3.6 List Theobalda ................................................................................................
3.7 Hospodine, pomiluj ny ...................................................................................
3.8 Boga rodzicza .................................................................................................
37
37
4 Pramene so zmienkami o sv. Vojtechovi .................................................................
4.1 Listiny .............................................................................................................
4.2 Legendy ..........................................................................................................
4.3 Životy ..............................................................................................................
4.4 Gestá ...............................................................................................................
4.5 Letopisy ..........................................................................................................
4.6 Kroniky ...........................................................................................................
4.7 Iné ...................................................................................................................
4.8 Ostatné ............................................................................................................
42
42
43
46
51
53
66
90
93
B ŽIVOT SV. VOJTECHA ......................................................................................
98
5 Bibliografie ..............................................................................................................
98
6 Monografie ..............................................................................................................
99
5
37
38
40
40
40
40
41
7 State a štúdie ............................................................................................................
115
8 lánky ......................................................................................................................
140
9 Heslá ........................................................................................................................
160
10 Zmienky .................................................................................................................
10.1 Zmienky v bibliografiách ..............................................................................
10.2 Zmienky v monografiách ..............................................................................
10.3 Zmienky v statiach a štúdiách .......................................................................
10.4 Zmienky v lánkoch ......................................................................................
165
165
167
207
225
C ÚCTA K SV. VOJTECHOVI...............................................................................
246
11 Monografie ............................................................................................................
246
12 State a štúdie ..........................................................................................................
263
13 lánky ....................................................................................................................
292
Poznámka k bibliografii
V roku 2008 sa uskutonila v Banskej Bystrici konferencia Svätý Vojtech – svätec, doba
a jeho kult, ktorá dala podnet pre vznik predkladanej bibliografie. eský svätec svätý Vojtech
(956 – 997) je svätec európskeho významu, ktorý už poas svojho života zasiahol do diania
viacerých krajín. Dokumentuje to aj poská bibliografia ĝwiĊty Wojciech – zycie i kult, ktorá
bola vydaná v roku 2002 a jej autorkami sú Aleksandra Witkowska a Joanna Nastalska.
Bibliografia obsahuje 3246 záznamov zachytávajúcich publikovanú literatúru o sv.
Vojtechovi do roku 1999.
Predkladaná bibliografia na u nadväzuje. Cieom je poda všeobecný prehad literatúry
o sv. Vojtechovi, priom sa zameriava predovšetkým na slovenskú a eskú produkciu v tejto
oblasti, ale nevynecháva ani základné diela vytvorené autormi zaoberajúcimi sa
14 Zmienky .................................................................................................................
14.1 Zmienky v monografiách ..............................................................................
14.2 Zmienky v statiach a štúdiách .......................................................................
14.3 Zmienky v lánkoch ......................................................................................
312
312
327
337
problematikou v iných krajinách, hlavne v Posku.
Základom pri zostavovaní bibliografie bola excerpcia primárnych (literatúra z pohadu „de
visu“) a sekundárnych zdrojov (bibliografie, on-line databázy slovenskej, eskej a poskej
národnej bibliografie) z obdobia 15. až 21. storoia, priom najnovšie záznamy sú z roku
2009. Významnou zložkou výskumu bola aj excerpcia vone dostupných elektronických
zdrojov. Ponúkajú prevažne plnotextové verzie staršej literatúry a zastrešujú ich najmä
Personálny register .......................................................................................................
360
národné knižnice jednotlivých krajín (Posko, esko, Nemecko, Maarsko, Francúzsko).
Výberová bibliografia obsahuje 2559 bibliografických záznamov. Vnútorne je lenená na
tri základné asti, ktoré sú následne alej delené: 1. na pramene o a od sv. Vojtecha, 2. na
literatúru o živote sv. Vojtecha (bibliografie, monografie, state a štúdie, lánky, heslá,
zmienky), a 3. na literatúru, ktorá hovorí o úcte k sv. Vojtechovi (monografie, state a štúdie,
lánky, zmienky). Recenzie a správy sme zaradili za dokumenty, na ktoré sa viažu. Všetky
záznamy sú radené chronologicky. Súasou niektorých bibliografických záznamov sú
odkazy na elektoronické plnotextové dokumenty vone dostupné na internete. Bibliografiu
dopa personálny register.
Pri zápise bibliografických údajov z publikácií sme sa riadili existujúcimi pravidlami pre
zostavovanie bibliografií, priom medzníkom pre odlišné spracovanie záznamov bol rok
1900.
zostavovateĐky
6
7
A PRAMENE
1 Edície prameĖov
1
De Sancto Adalberto Episcopo Pragensi, martyre In Prvssia, Commentarius Prævius.
In: Acta Sanctorvm Aprilis collecta, digesta, illustrata. Tomvs III. quo ultimi IX dies
continentur / A Godefrido Henschenio Et Daniele Papebrochio e Societate Iesu.
Antverpiæ : Apvd Michaelem Cnobarvm, Anno MDCLXXV. [1675]. – S. 174 – 205.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=30000000060354&M=chemindefer
Personálna bibliografia
2
Epitome historica rerum Bohemicarum : Qvam Ob Venerationem Christianae Antiqvitatis, Et
Primae In Bohemia Collegialis Ecclesiae Honorem, Boleslaviensem Historiam Placuit
Appellare. Pars I. : In ea, Pleraque in Historijs nostris incerta, controversa, obscura; multa
item ab alijs praeterita, summâ fide, diligentiâ, claritate, & brevitate Qvinqve Libris
explicantur, & statuuntur / Authore Bohuslao Balbino è Societate Jesu.
Pragae : Typ. Univ. Carolo-Ferdinandeae, 1677. – 631, 61 s.
3
Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti In Saeculorum Classes Distributa. Saeculum V. Quod
est Ab Anno Christi CM Ad M / Colligere coepit Dominus Lucas d´Achery Cong. S. Mauri
Monachus ; D. Johannes Mabillon, ejusdem Congreg. absolvit, illustravit, ediditque, cum
Indicibus necessariis.
Luteciae Parisiorum : Apud Viduam Edmundi Martin, Et Johannem Boudot, in via Jacobea ad
Solem aureum, Anno MDCLXXXV. [1685]. – lxxxvij, [17], 910, [33] s. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. Reg.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114449j.pleinepage.r=achery.f2.langFR.paginatio
n>
4
Monumenta Historica Boemiæ Nusquam Antehac Edita, Quibus Non Modo Patriæ,
Aliarumque Vicinarum Regionum, Sed Et Remotissimarum Gentium Historia Mirum
Quantum Illustratur. Collegit, Et Partim Ex Autographis, Partim Ex Legitimis Apographis
Codicibus Recensuit, Cum Variis Manuscriptis Exemplaribus Contulit, Plurimis
Animadversionibus, Ærique Incisis Sigillis Adornavit, Denique Locupletissimo Indice
Instruxit. Tomus II. / P. Gelasius Dobner A S. Catharina E Clericis Regularibus Scholarum
Piarum.
Pragæ : Literis Joannis Josephi Clauser, Regii Typographi, Anno MDCCLXVIII. [1768]. –
[20], 506, [27] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=LkUTAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=editi
ons:0E8F9qWZ-VsiOn&hl=sk#PPP7,M1
8
9
5
Monumenta Historica Boemiæ Nusquam Antehac Edita, Quibus Non Modo Patriæ,
Aliarumque Vicinarum Regionum, Sed Et Remotissimarum Gentium Historia Mirum
Quantum Illustratur. Collegit, Et Partim Ex Autographis, Partim Ex Legitimis Apographis
Codicibus Recensuit, Cum Aliis Manuscriptis Exemplaribus Contulit, Plurimis
Animadversionibus Adornavit, Denique Locupletissimo Indice Instruxit. Tomus III. / P.
Gelasius Dobner A S. Catharina E Clericis Regularibus Scholarum Piarum.
Pragae : Literis Johannæ Sophiæ Clauserianæ, Reg. Typogr. Factore Adalberto Mach, 1774.
– [24], 467, [28] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=TD0TAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=edi
tions:0WTzUsbIMV1wRx&hl=sk#v=onepage&q=&f=false
6
Monumenta Historica Boemiæ Nusquam Antehac Edita ... Tomus IV. / P. Gelasius Dobner
A S. Catharina E Clericis Regularibus Scholarum Piarum.
Pragæ : Literis Johannæ Sophiæ Clauserianæ, Reg. Typogr. Factore Mathia Glatz, 1779. –
[25], 476, [26] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=kMTAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=editions:0E8F9qWZ-VsiOn&hl=sk
7
Monumenta Historica Boemiæ Nusquam Antehac Edita ... Tomus VI. / P. Gelasius Dobner
A S. Catharina E Clericis Regularibus Scholarum Piarum.
Pragæ : Literis Rosenmüller Hæredum, Joanne Beranek Factore, 1785. – [38], 491, [17] s. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=Z0MTAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=ed
itions:0E8F9qWZ-VsiOn&hl=sk#PPA2-IA5,M1
8
Scriptorum Rerum Bohemicarum. Tomus I. : Cosmae Ecclesiae Pragensis Decani Chronicon
Bohemorum Ad Fidem Codicis MS. Bibliothecae Capituli Ecclesiae Metropolitanae Pragensis
Recensitum, Cum Aliis Codicibus Tam Manuscriptis, Quam Impressis Collatum. Accedunt
Eiusdem Cosmae Continuatores Canonici Pragenses Duo Ex Eodem Codice Metropolitano;
Tertius Monachus Sazauiensis E Codicibus Vindobonensi Et Dresdensi. Adiecta Lectionum
Varietate.
Pragae : [s. n.], MDCCLXXXIII. [1783]. – XL, 498 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=ZpsAAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=script
ores+rerum+bohemicarum&as_brr=3&hl=sk#PPR3,M1
9
Scriptorum Rerum Bohemicarum. Tomus II. : Francisci Chronicon Pragense. Item Benessii
De Weitmil Chronicon Ecclesiae Pragensis. Accedvnt I. Series Dvcvm Et Regvm
10
Bohemiae. II. Series Episcoporvm Et Archiepiscoporvm Pragensivm. III. Chronicon
Bohemicvm Cvm Versione Latina.
Pragae : [s. n.], MDCCLXXXIV. [1784]. – XXXVIII, 511 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=epsAAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=editi
ons:0nGbsH3pjNOvCuv&hl=sk#PPR3,M1
10
Monvmenta Germaniae Historica Inde Ab Anno Christi Qvingentesimo Vsqve Ad Annvm
Millesimvm Et Qvingentesimvm Avspiciis Societatis Aperiendis Fontibvs Rervm
Germanicarvm Medii Aevi. Scriptorvm Tomvs III. : [Annales, chronica et historiae aevi
Saxonici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXXXVIIII. [1839]. – VIII, 920
s.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.dmgh.de/
11
Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs IV. : [Annales, chronica et historiae
aevi Carolini et Saxonici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae
Ab Historia Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLI. [1841]. – VIII, 888 s.
12
Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs V. : [Annales et chronica aevi
Salici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLIIII. [1844]. – VIII, 598 s.
13
Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs VI. : [Chronica et annales aevi
Salici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLIIII. [1844]. – VIII, 842 s.
14
Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs VII. : [Chronica et gesta aevi Salici]
/ Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLVI. [1846]. – VIII, 938 s.
15
Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs IX. : [Chronica et annales aevi
Salici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLI. [1851]. – VIII, 910 s.
11
16
Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XI. : [Historiae aevi Salici] / Edidit
Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int. Bibliothecae
Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLIIII. [1854]. – VIII, 710 s.
24
Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXII. : [Historici Germaniae saec.
XII. 2] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXVIIII. [1872]. – VIII, 564 s.
17
Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XII. : [Historiae aevi Salici] / Edidit
Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int. Bibliothecae
Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLVI. [1856]. – XXVIII, 941 s.
25
Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXIII. : [Chronica aevi Suevi] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consilliis Intimis.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXXIV. [1874]. – VIII, 1027
s.
18
Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XIV. : [Supplementa tomorum I –
XII. Pars II.] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXXIII. [1883]. – VIII, 673 s.
26
Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXIV. : [Annales aevi Suevici
(Supplementa tomorum XVI et XVII). Gesta saec. XII. XIII. (Suplementa tomorum XX –
XXIII)] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXIX. [1879]. – X, 915 s.
19
Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XV. Pars II. : [Supplementa
Tomorum I – XII. Pars III.] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm
Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXXVIII. [1888]. – X, 575 –
1399 s.
27
Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXV. : [Gesta saec. XIII.] / Edidit
Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXX. [1880]. – VIII, 957 s.
20
Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVI. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLVIIII. [1859]. – VIII, 780 s.
28
Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXIX. : [Ex rerum Danicarum
scriptoribus saec. XII. et XIII. Ex historiis Islandicis. Ex rerum Polonicarum scriptoribus
saec. XII. et XIII. Ex rerum Ungaricarum scriptoribus saec. XIII.] / Edidit Societas
Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCXCII. [1892]. – VIII, 647 s.
21
Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVII. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXI. [1861]. – X, 908 s.
29
Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomi XXX. Pars I. : [Supplementa
tomorum XVI – XXV] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii
Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopoli Hahniani, MDCCCXCVI. [1896]. – VIII, 725 s.
22
Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVIIII. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXVI. [1866]. – XXXVI, 769
s.
30
Monvmenta Germaniae historica ... Scriptorvm tomi XXX. Pars II. : [supplementa tomorum
I – XV] / edidit Societas aperiendis fontibvs rervm Germanicarvm medii aevi.
Lipsiae : impensis Karoli W. Hiersemann, MDCCCCXXXIV. [1934]. – XI, 727 –
1668 s.
23
Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXI. : [Historici Germaniae saec.
XII. 1] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXVIIII. [1869]. – VIII, 668 s.
12
31
Monvmenta Germaniae historica ... Scriptorvm tomvs XXXI. : [annales et chronica Italica
aevi Suevici] / edidit Societas aperiendis fontibvs rervm Germanicarvm medii aevi.
Hannoverae : impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCCIII. [1903]. – VIII, 776 s.
32
Patrologiae Cursus Completus Sive Bibliotheca Universalis, Integra, Uniformis, Commoda,
Oeconomica, Omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque Ecclesiasticorum Qui Ab Aevo
13
Apostolico Ad Innocentii III Tempora Floruerunt ; ... Series Secunda, In Qua Prodeunt Patres,
Doctores Scriptoresque Ecclesiae Latinae A Gregorio Magno Ad Innocentium III.
Patrolologiae Tomus CXXXVII. : Saeculum X. ... Tomus Unicus / Accurante J.-P. Migne,
Bibliothecae Cleri Universae, Sive Cursuum Completorum In Singulos Scientiae
Ecclesiasticae Ramos Editore.
Excudebat Et Venit Apud J.-P. Migne Editorem, In Via Dicta D´Amboise, Prope Portam
Lutetiae Parisiorum Vulgo D´Enfer Nominata, Seu Petit-Montrouge, 1853. – 1220 stl.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54939630.image.r=adalbertus.langFR.f1.paginatio
n
33
Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Erster Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch, Dr.
Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1861. – XIV, 818 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=20998&dirids=1
34
Scriptores Rerum Prussicarum ... Zweiter Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch,
Dr. Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1863. – VI, 866 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.
35
Scriptores Rerum Prussicarum ... Dritter Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch,
Dr. Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1866. – VI, 730 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
36
Scriptores Rerum Prussicarum ... Vierter Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch,
Dr. Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1870. – X, 800 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
37
Scriptores Rerum Prussicarum ... Fünfter Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch,
Dr. Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, [1874]. – VIII, 738 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.
38
Monumenta Poloniae Historica = Pomniki Dziejowe Polski. Tom Pierwszy / Wydał August
Bielowski.
Lwów : Nakładem Własnym, 1864. – XXXII, 946 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=14880
14
39
Monumenta Poloniae Historica ... Tom Drugi.
Lwów : Nakładem Własnym, 1872. – XXVI, 998 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17159
40
Monumenta Poloniae Historica ... Tom III. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci W
Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : Nakładem Własnym, 1878. – XI, [1], 876 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17255
41
Monumenta Poloniae Historica ... Tom IV. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci W
Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : W Komisie Ksigarni Gubrynowicza I Schmidta, 1884. – X, 992, [2] s. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Reg. – Popri samostatných rozpisoch sa zmienky o sv. Vojtechovi
nachádzajú aj v Dopełnienia: s. 904, 905 – 908.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17161
42
Monumenta Poloniae Historica ... Tom V. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci W
Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : W Komisie Ksigarni Gubrynowicza I Schmidta, 1888. – [2], 1170, [2] s. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17389
43
Monumenta Poloniae Historica ... Tom VI. / Opracowany Przez Lwowskie Grono
Członków Komisyi Historycznej Akademii Umiejtnoci W Krakowie.
Kraków : Nakładem Akademii Umiejtnoci Skład Główny W Ksigarni Spółki
Wydawniczej Polskiej, 1893. – VI, [2], 731, [1] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=22560
44
Scriptores Rerum Germanicarum In Usum Scholarum Ex Monumentis Germaniae Historicis
Recusi Fecit [11] : Annales Poloniae / Ex Recensione Arndtii Et Roepellii ; Georgius
15
Heinricus Pertz Serenissimo Borussiae Regi A Consiliis Regiminis Intimis Bibliothecae
Regiae Berolinensi Praefectus.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, 1866. – XII, 120 s.
45
Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. I. : Vitæ Sanctorum Et Aliorum Quorundam Pietate
Insignium = Prameny Djin eských, Vydávané Z Nadání Palackého. Díl I. : Životy Svatých
A Nkterých Jiných Osob Nábožných.
V Praze : Nákladem Musea Království eského. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1873. – 471 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 179, 194, 199, 231 –
334.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/24805803
46
Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. II. : Cosmæ Chronicon Boemorum Cum
Continuatoribus = Prameny Djin eských, Vydávané Z Nadání Palackého. Díl II. :
Kosmv Letopis eský S Pokraovateli / Vydavatel Dr. Jos. Emler ; Pekladatel V. V.
Tomek.
V Praze : Nákladem Musea Království eského. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1874. – 570 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 38, 40 – 42, 44, 46,
72, 239, 240, 376, 377, 381, 387 – 389, 534.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/24806317
47
Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. III. : Dalimili Bohemiæ Chronicon ; Annales Heinrici
Heimburgensis ; Vita Karoli IV Imperatoris ; Sermones Post Mortem Karoli IV Imperatoris
Per Johannem, Archiepiscopum Pragensem, Et Mag. Adalbertum Ranconis De Ericinio
Facti ; Johannis Neplachonis, Abbatis Opatovicensis, Chronicon ; Johannis De Marignola
Chronicon = Prameny Djin eských / Vydávané z Nadání Palackého Péí „Spolku
Historického V Praze“.
V Praze : Nákladem Nadání Františka Palackého. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a
Ferd. Dattel, 1882. – 634 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 17, 64 – 66, 87,
107, 136, 231, 239, 259, 269, 274, 277, 283, 299, 308, 309, 463, 464, 467, 468, 472, 512,
521, 526, 531 – 533, 536, 538, 539, 543, 546, 558, 560, 563, 570, 595, 596, 601, 603.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/24806907
48
Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. IV. : Chronicon Aulæ Regiæ ; Excerpta De Diversis
Chronicis Additis Quibusdam Aulæ Regiæ Memorabilibus ; Chronicon Francisci Pragensis
; Chronicon Benessii De Weitmil = Prameny Djin eských. Díl IV. : Kronika Zbraslavská
; Výpisy Z Rozliných Kronik S Nekolika Zápisy Zbraslavskými ; Kronika Františka
Pražského ; Kronika Beneše Krabice Z Weitmile / Vydávané Z Nadání Palackého Péi
„Spolku Historického V Praze“ Poádáním Josefa Emlera.
V Praze : Nákladem Nadání Františka Palackého. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr A
16
Edv. Valeka, 1884. – 571 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 332, 337, 341,
423, 436, 482, 488, 493, 497, 529, 544.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/24807575
49
Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. V. : Przibiconis De Radenin Dicti Pulkavæ Chronicon
Bohemiæ ; Laurentii De Brzezowa Historia Hussitica ; Excerpta Ex Historia Laurentii De
Brzezowa ; Laurentii De Brzezowa Carmen De Victoria Bohemorum Apud Domazlitz ;
Chronicon Universitatis Pragensis ; Chronicon Bartossek De Drahonicz ; Additamentum Ad
Chronicon Bartossek De Drahonicz = Prameny Djin eských. Díl V. : Pibíka Z Radenína
eeného Pulkavy Kronika eská ; Kronika Vavince Z Bezové ; Výtah Z Kroniky
Vavince Z Bezové ; Vavince Z Bezové Píse O Vítezství U Domažlic ; Tak Zvaná
Kronika University Pražské ; Kronika Bartoška Z Drahonic ; Pídavek Kroniky Bartoška Z
Drahonic / Vydané Z Nadání Palackeho Péí „Spolku Historického V Praze“, Poádáním
Josefa Emlera ; Vydali Josef Emler, Jan Gebauer, Jaroslav Goll.
V Praze : Nákladem Nadání Františka Palackého. V Komissí Knihkupectví Edv. Valeky,
1893 (v Praze : Knihtiskárna J. Otty). – XLVI, 644 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. –
Zmienky na s. 8, 26 – 31, 35, 36, 40, 41, 48, 55, 60, 78, 126, 147, 214, 215, 229 – 231, 234,
237, 242, 247, 251, 263, 268, 272, 292, 300.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/332319
50
Rerum Gallicarum Et Francicarum Scriptores. Tomus Decimus = Recueil Des Historiens Des
Gaules Et De La France. Tome Dixième : Contenant Surtout Ce Qui S’Est Passé Depuis Le
Commencement Du Règne De Hugues-Capet Jusqu’ à Celui Du Roi Henri I, Fils De Robert
Le Pieux / Publiée Sous La Direction De M. Léopold Delisle Membre De L´Institut. –
Nouvelle Édition.
Paris : Victor Palmé, Éditeur Des Bollandistes 25, Rue Grenelle-Saint-Germain, 25,
MDCCCLXXIV. [1874]. – CLXVI, 768 s.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-50128&M=pagination
51
Mythologiae Lituanicae Monumenta = ródła Do Mytologii Litewskiej. [Cz. 1] : Od Tacyta
do koca XIII wieku / Zebrał, ocenił i objanił Antoni Mierzyski Członek Cesarskiego
Moskiewskiego Towarzystwa Archeologicznego, Uczonego Estoskiego w Dorpacie i
Historycznego w Petersburgu. – Wydanie z zapomogi Kasy pomocy dla osób pracujcych na
polu naukowem imienia D-ra Józefa Mianowskiego.
Warszawa : Druk K. Kowalewskiego, Królewska Nr. 29, 1892. – [4], 155 s.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=41383&s=1
17
52
Magnae Moraviae fontes historici I. = Prameny k djinám Velké Moravy / vedúci red. Josef
eška ; k vyd. pipr. Dagmar Bartoková, Lubomír Havlík, Zdenk Masaík, Radoslav
Veerka. – 1. vyd.
Brno : Univerzita J. E. Purkyn ; Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1966. – 388 s. :
mp. – (Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, facultas philosopica = Spisy University J.
E. Purkyn v Brn, filosofická fakulta ; sv. 104). – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Názov na
obálke: Magnae Moraviae fontes historici I Annales et chronicae. – Súbežný text v latinine a
eštine. – Zmienky na s. 184, 305, 306, 316, 320.
53
Magnae Moraviae fontes historici II. / vedúci red. Josef eška ; k vyd. pipr. Dagmar
Bartoková, Lubomír Havlík, Jaroslav Ludvíkovský, Zdenk Masaík, Radoslav Veerka. –
1. vyd.
Brno : Univerzita J. E. Purkyn ; Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1966. – 360 s. :
mp. – (Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosopica = Spisy University
J. E. Purkyn v Brn, Filosofická fakulta ; sv. 118). – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Súbež. es.
preklady cudzojazyných textov. – Názov na obálke: Magnae Moraviae fontes historici II
Textus biographici, hagiographici, liturgici. – Zmienky na s. 186, 187, 195, 308, 309, 337.
54
Magnae Moraviae fontes historici IV. / k vyd. pipr. Dagmar Bartoková, Karel Haderka,
Lubomír Havlík, Jaroslav Ludvíkovský, Josef Vašica, Radoslav Veerka. – 1. vyd.
Brno : Univerzita J. E. Purkyn, 1971. – 454 s. : tab. – (Opera Universitatis Purkynianae
Brunensis, Facultas philosopica = Spisy University J. E. Purkyn v Brn, Filosofická fakulta
; sv. 156). – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Súbež. es. preklady cudzojazyných textov. – Názov
na obálke: Magnae Moraviae fontes historici IV leges – textus iuridici supplementa. –
Zmienky na s. 428, 435.
55
Magnae Moraviae fontes historici V. / zost. Lubomír E. Havlík. – 1. vyd.
Brno : Universita J. E. Purkyn, 1977. – 194 s. : mp. – (Opera Universitatis Purkynianae
Brunensis, Facultas philosophica = Spisy University J. E. Purkyn v Brn, Filosofická
fakulta ; sv. 206). – Reg. – Názov na obálke Magnae Moraviae fontes historici V Indices. –
Zmienka na s. 83.
56
Pimiennictwo czasów Bolesława Chrobrego / przeł. K. Abgarowicz.
Warszawa : PWN, 1966. – 276, [4] s.
57
Nejstarší legendy pemyslovských ech / uspoádal, pedmluvu a pozn. napsal Oldich
Králík.
Praha : Vyšehrad, 1969. – 224, [2] s. + [16] s. fotogr.
58
Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap. Rostislav
Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze, Jana
Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
18
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – 472 s. : mp, obr. + 16 s. fotogr. príl. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Reg. menný, miestny. Výkladový heslár. – Obsahuje asti: Slavníkovci v ran
stedovkých echách; Vojtchova legenda o svatém Gorgoniovi; Vojtchova homilie o
svatém Alexiovi; Kristiánova legenda; Canapariova vojtešská legenda Est locus; Brunova
vojtešská legenda Nascitur purpureus flos; Anonymní legenda o utrpení svatého Vojtcha
Sanctus Adalpertus; Anonymní legenda Život svatého Štpána; Anonymní veršovaná legenda
o utrpení svatého Vojtcha Quatuor immensi; Anonymní legenda o penesení ostatk svatého
Vojtcha; Anonymní vojtešská legenda Tempore illo; Anonymní legenda o zázracích svatého
Vojtcha Post mortem vero; Kronika Thietmara, biskupa merseburského; Tak eený
Interpolátor Ademarových historií; Tak eeného Galla Anonyma Kronika a iny polských
knížat a vládc; Kosmova Kronika ech; Kosmovi pokraovatelé; Tak eeného Dalimila
rýmovaná eská kronika; Pibíka Pulkavy z Radenína Kronika eská; Edikt Boleslava II.;
Nejstarší bevnovské listiny; Listina Jana III. z Dražic.
59
Spr.: Píspvek k miléniu / Jií Kornalík.
In: Katolické noviny. – Ro. 50, . 20 (1988), s. 5.
60
redniowieczne ywoty i cuda patronów Polski / tł. z łac. Janina Pleziowa ; oprac. i wstpem
opatrzył Marian Plezia.
Warszawa : Pax, 1987. – 345, [2] s. : ilustr.
61
To jest dziwne a nowe : antologia literatury polskiego redniowiecza / oprac. A. Jelicz.
Warszawa : PIW, 1987. – 389, [1] s.
62
wity Wojciech w wiecu cudów, pieni i legend : spi
owa legenda z Drzwi Gnienieskich
/ wybór i oprac. Zofia Teresa Wiewióra.
Gdynia : Credo, 1996. – 107, [13] s. : ilustr., noty, tab. – (Archaeologia Historica Polona ; t.
9).
ISBN 83-905470-1-5
63
Ksiga ywota witego Wojciecha : fragmenty ywotów w. Wojciecha / wybrał i w ksig
uło
ył, przekł. na jzyk polski dokonał oraz przedmow i komentarzem opatrzył Aleksander
Wojciech Mikołajczak ; miniaturami oraz inicjałami tekst przyozdobił Jerzy Stró
yk.
Gniezno : TUM Gnienieska Firma Wydawnicza Waldemara Kiełbowskiego, 1997. – XIV,
37, [5] s. : ilustr. – Bibliogr. odkazy.
ISBN 83-906922-0-1 (dla nakł. podstawowego)
ISBN 83-906922-1-X (dla nakł. bibliofilskiego)
64
wity Wojciech-Adalbert : mówi wieki / wybór i oprac. Zofia Teresa Wiewióra ; tłum. z
czeskiego R. Makowski.
Gdynia : Credo, 1997. – 135, [3] s.
19
65
W krgu ywotów witego Wojciecha / red. nauk. Jan Andrzej Spie
; aut. przekł. Brygida
Kürbis ; aut. wstpów Helena Chłopocka, Marian Plezia, Jan Andrzej Spie
; aut. komentarzy
Danuta Zydorek.
Kraków : Tyniec, 1997. – 288 s. – Bibliogr. odkazy.
2 Pramene o sv. Vojtechovi
2.1 Johannis Canaparii Vita S. Adalberti
Vita prior, Vita I, Vita antiquior ; inc. Est locus in Germaniae partibus
66
De S. Adalberto Pragensi Episcopo Et Martyre, Ottoni III. Imperatori Perqvam Familiari,
Prvssorvm, Boemorvm, Polonorvm et Hungarorum Apostolo, Auctor aequaeuus. – Nunc
primum in lucem editus ex membranis m. s. Monasterii Windbergensis in Bauaria, in finibus
Boemiae.
In: Antiqvae Lectionis Tomus V. Bipartitvs, In Quo L. Vetera Monumenta, Nvnqvam Visa,
Pavcvlis Exceptis. Quorum Catalogum versa pagina indicat. Omnia Nvnc Primvm Ex
Manvscriptis Codicibvs Edita / Ab Henrico Canisio Noviomago I. C. In Inclyta Academia
Ingolstadiensi SS. Canonvm Profesore Ordinario, Eivsdemqve Academiae hoc tempore
Rectore. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Ingolstadii : Apud Andream Angermarium, Anno MDCIV. [1604] (Ex officina Typographica
Ederiana). – S. 330 – 354.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=jrdbAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=editio
ns:0psEtnmqyNron0ypy&hl=sk#v=onepage&q=&f=false
67
S. Adalberti Ursini Comitis Rosenbergi Pragensis Episcopi, Gnesnensis Archiepiscopi et
Martyris, Boemorum, Hungarorum, Polonorum, Prussorum Apostoli Vita et passio / ab eius
synchrono et familiari Silvestro II. P. M. edita, nunc primum ex Bibliotheca Cassinensi cura
& studio R. P. Fr. Abrahami Bzovii Poloni S. T. Magistri Ordinis Praedicatorum suo autori
vindicata, in capita distincta, clarioribus notis illustrata.
Romae : Typis Camerae, MDCXXIX. [1629]. – [10], 126, [44] s.
68
Vita / Auctore monacho coævo. – Ex Codice Ms. Pragensi collato cum variis editionibus.
In: Acta Sanctorvm Aprilis collecta, digesta, illustrata. Tomvs III. quo ultimi IX dies
continentur / A Godefrido Henschenio Et Daniele Papebrochio e Societate Iesu.
Antverpiæ : Apvd Michaelem Cnobarvm, Anno MDCLXXV. [1675]. – S. 178 – 187.
69
Vita S. Adalberti Episcopi Pragensis Et Martyris / Auctore Monacho anonymo,
contemporaneo. – Ex Canisio & Bollandiana editione cum aliis collata. – Prame od s. 849.
In: Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti In Saeculorum Classes Distributa. Saeculum V.
Quod est Ab Anno Christi CM Ad M / Colligere coepit Dominus Lucas d´Achery Cong. S.
Mauri Monachus ; D. Johannes Mabillon, ejusdem Congreg. absolvit, illustravit, ediditque,
cum Indicibus necessariis.
Luteciae Parisiorum : Apud Viduam Edmundi Martin, Et Johannem Boudot, in via Jacobea ad
Solem aureum, Anno MDCLXXXV. [1685]. – S. 846 – 865.
20
21
70
De Sancto Adalberto Pragensi episcopo... (inc.).
In: Thesaurus monumentorum ecclesiasticorum et historicorum, sive Henrici Canisii
Lectiones antiquae : Ad Saeculorum Ordinem Digestae Variisque Opusculis Auctae. Tomus
III. [Pars I.] / Quibus praefactiones historicas, animadversiones criticas, et notas in singulos
auctores, adiecit Jacobus Basnage, Cum Indicibus Locupletissimis.
Amstelaedami : apud Rudolphum et Gerhardum Wetstenios, 1725. – S. 45 – 68.
71
Vita Antiquior Auctore Iohanne Canapario. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Monvmenta Germaniae Historica Inde Ab Anno Christi Qvingentesimo Vsqve Ad Annvm
Millesimvm Et Qvingentesimvm Avspiciis Societatis Aperiendis Fontibvs Rervm
Germanicarvm Medii Aevi. Scriptorvm Tomvs IV. / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz
Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, 1841. – S. 581 – 595.
72
Vita Sancti Adalberti Auctore forte Joanne Canapario, coenobii SS. Bonifacii et Alexii in
Urbe, ineunte saeculo XI, abbate. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Prame od stl. 863.
In: Patrologiae Cursus Completus Sive Bibliotheca Universalis, Integra, Uniformis,
Commoda, Oeconomica, Omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque Ecclesiasticorum
Qui Ab Aevo Apostolico Ad Innocentii III Tempora Floruerunt ; ... Series Secunda, In Qua
Prodeunt Patres, Doctores Scriptoresque Ecclesiae Latinae A Gregorio Magno Ad
Innocentium III. Patrolologiae Tomus CXXXVII. : Saeculum X. ... Tomus Unicus /
Accurante J.-P. Migne, Bibliothecae Cleri Universae, Sive Cursuum Completorum In
Singulos Scientiae Ecclesiasticae Ramos Editore.
Excudebat Et Venit Apud J.-P. Migne Editorem, In Via Dicta D´Amboise, Prope Portam
Lutetiae Parisiorum Vulgo D´Enfer Nominata, Seu Petit-Montrouge, 1853. – Stl. 859 – 888.
73
Das Leben des Bischofs Adalbert von Prag / [Johannes Canaparius] ; Nach der Ausgabe der
Monumenta Germamiae übersetzt von Hermann Hüffer.
Berlin : Wilhelm Besser´s Verlagsbuchhandlung, 1857. – XI, 38 s. – (Die Geschichtsschreiber
der deutschen Vorzeit ; [6] Zehntes Jahrhundert ; 7).
74
De passione sancti Adalberti narrationes III. : 1. Aus der Vita s. Adalberti episcopi von
Johannes Canaparius / [herausgegeben von Max Toeppen]. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Prame od s. 228. – Fragment.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Erster Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch, Dr.
Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1861. – S. 227 – 230.
75
Jana Kanaparza ywot . Wojciecha / opracował Alexander Batowski. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Obsahuje legendu Incipit Vita Et Passio Sancti Adalberti Martiris na s. 162 – 183.
In: Monumenta Poloniae Historica = Pomniki Dziejowe Polski. Tom Pierwszy / Wydał
August Bielowski.
Lwów : Nakładem Własnym, 1864. – S. 157 – 183.
22
76
Jana Kanaparia Život Sv. Vojtcha / Peložil Josef Truhlá.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. I.
V Praze : Nákladem Musea Království eského. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1873. – S. 235 – 265.
77
Ex Vita S. Adalberti Episc. Frag. Et Mart. / Auctore Monacho Anonymo, contemporaneo. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Fragment.
In: Rerum Gallicarum Et Francicarum Scriptores. Tomus Decimus = Recueil Des Historiens
Des Gaules Et De La France. Tome Dixième : Contenant Surtout Ce Qui S’Est Passé Depuis
Le Commencement Du Règne De Hugues-Capet Jusqu’ à Celui Du Roi Henri I, Fils De
Robert Le Pieux / Publiée Sous La Direction De M. Léopold Delisle Membre De L´Institut. –
Nouvelle Édition.
Paris : Victor Palmé, Éditeur Des Bollandistes 25, Rue Grenelle-Saint-Germain, 25,
MDCCCLXXIV. [1874]. – S. 363.
78
Vita Sancti Adalberti Z R. 999. Z Okolic Sambii. – Prame na s. 39 – 40. – Fragment.
In: Mythologiae Lituanicae Monumenta = ródła Do Mytologii Litewskiej. [Cz. 1] : Od
Tacyta do koca XIII wieku / Zebrał, ocenił i objanił Antoni Mierzyski Członek
Cesarskiego Moskiewskiego Towarzystwa Archeologicznego, Uczonego Estoskiego w
Dorpacie i Historycznego w Petersburgu. – Wydanie z zapomogi Kasy pomocy dla osób
pracujcych na polu naukowem imienia D-ra Józefa Mianowskiego.
Warszawa : Druk K. Kowalewskiego, Królewska Nr. 29, 1892. – S. 38 – 41.
79
Kanaparv život sv. Vojtcha.
In: Sv. Vojtch, druhý biskup pražský, jeho klášter i úcta u lidu / Fr. Krásl, J. Ježek.
V Praze : Nákladem Ddictví sv. Prokopa, 1898 (V Praze : Cyrillo-methodjská knihtiskárna
a nakladatelství V. Kotrba). – S. 710 – 730.
80
Das Leben des Bischofs Adalbert von Prag / [von Johannes Canaparius] ; nach der Ausg. der
Monumenta Germaniae übers. von Hermann Hüffer ; neu bearb. und durch die
Leidensgeschichte verm. von W. Wattenbach. – 3. unveränd. Aufl.
Leipzig : A. Lorenz, 1941. – XIV, 54 s. – (Die Geschichsstreiber der Deutschen Vorzeit ; bd.
34). – Reg.
81
S. Adalberti, Pragensis episcopi et martyris, vita prior / ed. praef. notisque instruxit Jadwiga
Karwasiska.
In: Monumenta Poloniae Historica.
Cracoviae : Polska Akademia Umiejtnoci, 1962. – LV, [3], 105, [3] s. : tab. – (Series Nova ;
IV/1).
82
witego Wojciecha ywot Pierwszy.
In: Pimiennictwo czasów Bolesława Chrobrego / przeł. K. Abgarowicz.
Warszawa : PWN, 1966. – S. 23 – 86.
23
83
Canapariova Vojtšská legenda Est locus.
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 118 – 147.
84
Canapariova Vojtešská legenda „Est locus“.
In: Tisíc let, klášter, svt : pocta k mileniu bevnovského kláštera : cizinci na této zemi : sv.
Vojtch, sv. Jan Nepomucký / výbr text uspo. Kvtoslava Neradová, Františka Sokolová. –
1. vyd.
Praha : Empora, 1993 (Most : Severografia). – S. 26 – 27.
ISBN 80-82779-18-8
85
witego Wojciecha ywot pierwszy / Jan Kanapariusz.
Kraków : Tyniec – Wyd. Benedyktynów, 1997. – 92 s.
86
Rec.: Jan Kanapariusz, witego Wojciecha ywot pierwszy / Jan Władysław Wo.
In: Aevum. – Ro. 72, . 3 (1998), s. 877.
87
witego Wojciecha ywot pierwszy.
In: wity Wojciech-Adalbert : mówi wieki / wybór i oprac. Zofia Teresa Wiewióra ; tłum. z
czeskiego R. Makowski.
Gdynia : Credo, 1997. – S. 12 – 34.
88
witego Wojciecha ywot pierwszy / Jan Kanapariusz ; przekład B. Kürbis ; wstp H.
Chłopocka ; komentarz D. Zydorek, D. Sikorski.
In: W krgu ywotów witego Wojciecha / red. nauk. Jan Andrzej Spie
; aut. przekł.
Brygida Kürbis ; aut. wstpów Helena Chłopocka, Marian Plezia, Jan Andrzej Spie
; aut.
komentarzy Danuta Zydorek.
Kraków : Tyniec, 1997. – S. 33 – 77.
ISBN 83-85433-83-X
89
Vita Adalberti : Früheste Textüberlieferungen der Lebensgeschichte Adalberts von Prag /
Jürgen Hoffmann. – 1. Aufl.
Essen : Klartext, 2005. – 214 s. – (Schriften der Adalbert-Stiftung-Krefeld ; Bd. 2). –
Bibliogr. odkazy. Reg.
ISBN 3-89861-387-9
90
Spr.: Jürgen Hoffmann, Vita Adalberti / I. Hlaváek.
In: eský asopis historický. – Ro. 103, . 4 (2005), s. 937.
24
91
Spr.: Jürgen Hoffmann, Vita Adalberti / R. S.
In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. – Ro. 64, . 2 (2008), s. 693 – 694.
92
Rec.: Jürgen Hoffmann, Vita Adalberti / Dániel Bagi.
In: Századok. – Ro. 141, . 2 (2007), s. 517 – 519.
93
witego Wojciecha ywot pierwszy / Jan Kanapariusz ; tekst łaciski opracowała Jadwiga
Karwasiska ; przeło
ył Kazimierz Abgarowicz ; komentarze Jadwiga Karwasiska.
Gdask : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, 2009. – 207, [4] s. : ilustr. – (Biblioteka
Gdaska. Historia).
ISBN 978-83-7453-869-5
2.2 Vita Auct. Brunone Querfurtensi
Passio Sancti Adalberti Episcopi et Martyris ; Vita altera, Vita posterior, Vita II ; inc.
Nascitur purpureus flos
94
Vita Sancti Adalberti secundi Pragensis episcopi et martyris authore equidem anonymo sed
monacho docto et bonae fidei eiusque contemporaneo et, ut videtur, etiam familiari amico.
In: De probatis sanctorum historiis, partim ex tomis Aloysii Lipomani, doctissimi episcopi,
partim etiam ex egregiis manuscriptis codicibus, quarum permultae antehac nunquam in
lucem prodeire, nunc recens optima fide collectis. Tomus secundus : Complectus sanctorum
mensium Martii et Aprilis / per F. Laurentium Surium Carthusianum.
Coloniae Agrippinae : apud Gervinum Calenium et haer. Quentelios, 1571. – S. 826 – 840.
95
Alia Vita / Auctore altero monacho coævo. – Ex Codice Ms. Pragensi cum editione Suriana
collato.
In: Acta Sanctorvm Aprilis collecta, digesta, illustrata. Tomvs III. quo ultimi IX dies
continentur / A Godefrido Henschenio Et Daniele Papebrochio e Societate Iesu.
Antverpiæ : Apvd Michaelem Cnobarvm, Anno MDCLXXV. [1675]. – S. 187 – 198.
96
Fragmenta Ex Alia Vita.
In: Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti In Saeculorum Classes Distributa. Saeculum V.
Quod est Ab Anno Christi CM Ad M / Colligere coepit Dominus Lucas d´Achery Cong. S.
Mauri Monachus ; D. Johannes Mabillon, ejusdem Congreg. absolvit, illustravit, ediditque,
cum Indicibus necessariis.
Luteciae Parisiorum : Apud Viduam Edmundi Martin, Et Johannem Boudot, in via Jacobea ad
Solem aureum, Anno MDCLXXXV. [1685]. – S. 865 – 869.
97
Vita Secunda Auctore Brunone Archiepiscopo. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs IV. : [Annales, chronica et
historiae aevi Carolini et Saxonici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae
25
Welficae Ab Historia Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLI. [1841]. – S. 577, 596 –
612.
98
De passione sancti Adalberti narrationes III. : 2. Aus der Vita s. Adalberti des Erzbischofs
Brun / [herausgegeben von Max Toeppen]. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Prame od s. 231.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Erster Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch, Dr.
Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1861. – S. 230 – 235.
99
Brunona ywot . Wojciecha. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Legenda Passio Sancti Adalberti
Episcopi Et Martyris na s. 189 – 222. – Ukážka rukopisu.
In: Monumenta Poloniae Historica = Pomniki Dziejowe Polski. Tom Pierwszy / Wydał
August Bielowski.
Lwów : Nakładem Własnym, 1864. – S. 184 – 222.
100
Brunonv Život Sv. Vojtcha / Peložil Josef Truhlá.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. I.
V Praze : Nákladem Musea Království eského. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1873. – S. 266 – 304.
101
[Passio Sancti Adalberti Episcopi et Martyris].
In: Historiae Hungaricae fontes domestici. Vol. I. Pars I. : Vita S. Stephani regis et Emerici
ducis / recensuit, nonnulla eiusdem aetatis monumenta, disquisitionesque criticas adiecit M.
Florianus. – Fragment.
Quinque-Ecclesiis : Taizs Ny., 1881. – S. 92 – 96.
102
Rznotení legend eských svatých z rukopis kr. dvorní a státní knihovny Mnichovské. Díl
3. : Brunonv Život sv. Vojtcha / Jos. Teige.
In: Vstník Královské eské spolenosti nauk. Tída filosoficko-historicko-jazykozpytná.
– Ro. 1890 (1891), s . 54 – 56.
103
Vita Sancti Adalberti. – Prame na s. 42 – 43. – Fragment.
In: Mythologiae Lituanicae Monumenta = ródła Do Mytologii Litewskiej. [Cz. 1] : Od
Tacyta do koca XIII wieku / Zebrał, ocenił i objanił Antoni Mierzyski Członek
Cesarskiego Moskiewskiego Towarzystwa Archeologicznego, Uczonego Estoskiego w
Dorpacie i Historycznego w Petersburgu. – Wydanie z zapomogi Kasy pomocy dla osób
pracujcych na polu naukowem imienia D-ra Józefa Mianowskiego.
Warszawa : Druk K. Kowalewskiego, Królewska Nr. 29, 1892. – S. 41 – 44.
104
Brunv život sv. Vojtcha.
In: Sv. Vojtch, druhý biskup pražský, jeho klášter i úcta u lidu / Fr. Krásl, J. Ježek.
26
V Praze : Nákladem Ddictví sv. Prokopa, 1898 (V Praze : Cyrillo-methodjská knihtiskárna
a nakladatelství V. Kotrba). – S. 730 – 756.
105
Text der Vita II S. Adalberti vom hl. Bruno nach der Prager Handschrift XIII. D. 20. / Ed. A.
Kolberg.
In: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. – Ro. 15 (1904), s. 119 –
208.
106
Vita s. Adalberti.
In: Brun von Querfurt, Mönch, Eremit, Erzbischof der Heiden und Märtyrer. Lebenslauf,
Anschauungen und Schriften eines deutschen Missionars und Märtyrers um die Wende des
10. und 11. Jahrh. : ein Beitrag zur Geschichte Deutschland und Italiens im Zeitalter Ottos III.
zur ältesten Kirchengeschichte Ungarns, Russlands, Polens, Schwedens und Preussens / H. G.
Voigt.
Stuttgart : J. F. Steinkopf, 1907. – S. 333 – 386.
107
Život a utrpení svatého Vojtcha biskupa a muedníka / svatý Bruno z Querfurtu ; peložil Jan
Vilikovský ; úvodní slovo napsal Rudolf Holinka.
V Praze : Benediktinské opatství v Bevnov, 1935 (Praha : Prmyslová tiskárna). – 93, [3] s.
: obr. – (Opus Dei ; sv. 1). – Bibliogr. odkazy. Pozn.
108
witego Wojciecha ywot Drugi.
In: Pimiennictwo czasów Bolesława Chrobrego / przeł. K. Abgarowicz.
Warszawa : PWN, 1966. – S. 88 – 154.
109
Brunonis Querfurtensis, s. Adalberti Pragensis episcopi et martyris vita altera = Brunona z
Kwerfurtu, w. Wojciecha biskupa i mczennika, ywot drugi / wyd. J. Karwasiska.
Cracoviae : Polska Akademia Umiejtnoci, 1969. – XXXVI, [2], 86, [3] s. – (Series Nova ;
IV/2).
110
Život a utrpení sv. Vojtcha, biskupa a muedníka / Bruno z Querfurtu.
In: Nejstarší legendy pemyslovských ech / uspoádal, pedmluvu a pozn. napsal Oldich
Králík.
Praha : Vyšehrad, 1969. – S. 134 – 159.
111
Brunonova Vojtešská legenda Nascitur purpureus flos : (kratší legenda Vita brevior).
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 148 – 185.
27
112
ywot w. Wojciecha / Brunnon z Kwerfurtu. – Fragmenty.
In: To jest dziwne a nowe : antologia literatury polskiego reniowiecza / oprac. A. Jelicz.
Warszawa : PIW, 1987. – S. 79 – 83.
113
Život svatého Vojtcha : legenda Nascitur purpureus flos / Bruno z Querfurtu ; [peklad z
latiny, poznámky a doslov Marie Kyralová ; úvod Miloslav kardinál Vlk]. – 1. vyd.
Praha : Zvon, 1996. – 158 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Súbežný lat. text.
ISBN 80-7113-185-7
114
witego Wojciecha ywot drugi.
In: wity Wojciech-Adalbert : mówi wieki / wybór i oprac. Zofia Teresa Wiewióra ; tłum. z
czeskiego R. Makowski.
Gdynia : Credo, 1997. – S. 33 – 36.
118
Mczestwo w. Wojciecha. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Obsahuje legendu Passio Sancti
Adalperti Martiris na s. 153 – 156. – Ukážka rukopisu.
In: Monumenta Poloniae Historica = Pomniki Dziejowe Polski. Tom Pierwszy / Wydał
August Bielowski.
Lwów : Nakładem Własnym, 1864. – S. 151 – 156.
119
Utrpení Sv. Vojtcha Mueníka / Peložil Jos. Truhlá.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. I.
V Praze : Nákladem Musea Království eského. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1873. – S. 231 – 234.
120
Passio sancti Adalperti martyris / hrsg. A. Kolberg.
In: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. – Ro. 7 (1879/1881), s. 502
– 515.
115
witego Wojciecha ywot drugi / Brunon z Kwerfurtu ; przekład B. Kürbis ; wstp H.
Chłopocka ; komentarz D. Zydorek, D. Sikorski.
In: W krgu ywotów witego Wojciecha / red. nauk. Jan Andrzej Spie
; aut. przekł.
Brygida Kürbis ; aut. wstpów Helena Chłopocka, Marian Plezia, Jan Andrzej Spie
; aut.
komentarzy Danuta Zydorek.
Kraków : Tyniec, 1997. – S. 79 – 134.
ISBN 83-85433-83-X
121
Passio Sancti Adalperti Martiris / ed. G. Waitz. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XV. Pars II. : [Supplementa
Tomorum I – XII. Pars III.] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm
Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXXVIII. [1888]. – S. 706 – 708.
2.3 Passio S. Adalberti martyris
122
Utrpení sv. Vojtcha.
In: Sv. Vojtch, druhý biskup pražský, jeho klášter i úcta u lidu / Fr. Krásl, J. Ježek.
V Praze : Nákladem Ddictví sv. Prokopa, 1898 (V Praze : Cyrillo-methodjská knihtiskárna
a nakladatelství V. Kotrba). – S. 707 – 710.
Hystoria de Predicatione, Pasja z Tegernsee ; inc. Sanctus Adalpertus primis Sclavorum
natalibus
116
Eine bisher unbekannte Lebensbechreibung des heiligen Adalbert : Abdruck und kritische
Einleitung / Ed. W. Giesebrecht. – Prame Passio sancti Adalberti martiris od s. 71.
In: Neue Preussische Provinzial Blätter. – Ro. III, . 5, zoš. 1 (1860), s. 55 – 74.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.sk/books?id=GLVDAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=editio
ns:0QJYkAzsxtBLcl_oKAF#v=onepage&q=&f=false
117
De passione sancti Adalberti narrationes III. : 3. Passio sancti Adalperti martiris /
[herausgegeben von Max Toeppen]. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Erster Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch, Dr.
Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1861. – S. 235 – 237.
28
123
Anonymní legenda o utrpení svatého Vojtcha Sanctus Adalpertus.
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 186 – 193.
124
Mcestwo w. Wojciecha.
In: redniowieczne ywoty i cuda patronów Polski / tłum. J. Pleziowa ; oprac. M. Plezia.
Warszawa : Pax, 1987. – S. 31 – 39.
125
Pasja z Tegernsee / przekład B. Kürbis ; wstp H. Chłopocka ; komentarz D. Zydorek, D.
Sikorski.
In: W krgu ywotów witego Wojciecha / red. nauk. Jan Andrzej Spie
; aut. przekł.
Brygida Kürbis ; aut. wstpów Helena Chłopocka, Marian Plezia, Jan Andrzej Spie
; aut.
komentarzy Danuta Zydorek.
29
Kraków : Tyniec, 1997. – S. 135 – 147.
ISBN 83-85433-83-X
2.4 Versus de passione s. Adalberti
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 199 – 232.
Inc. Quatuor immensi
2.5 Miracula s. Adalberti
126
Observationes Præviæ In Vitam S. Adalberti A Cosma Decano Pragensi Scriptam : Incipiunt
Versus De Passione Sancti Adalberti Episcopi Et Martyris. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Prame od s. 9.
In: Monumenta Historica Boemiæ Nusquam Antehac Edita, Quibus Non Modo Patriæ,
Aliarumque Vicinarum Regionum, Sed Et Remotissimarum Gentium Historia Mirum
Quantum Illustratur. Collegit, Et Partim Ex Autographis, Partim Ex Legitimis Apographis
Codicibus Recensuit, Cum Variis Manuscriptis Exemplaribus Contulit, Plurimis
Animadversionibus, Ærique Incisis Sigillis Adornavit, Denique Locupletissimo Indice
Instruxit. Tomus II. / P. Gelasius Dobner A S. Catharina E Clericis Regularibus Scholarum
Piarum.
Pragæ : Literis Joannis Josephi Clauser, Regii Typographi, Anno MDCCLXVIII. [1768]. – S.
4 – 50.
Inc. Post mortem vero
127
Verše O Utrpení Sv. Vojtcha, Biskupa A Mueníka.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. I.
V Praze : Nákladem Musea Království eského. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1873. – S. 313 – 334.
128
Versus de Passione S. Adalberti Episcopi et Martyris / hrsg. A. Kolberg.
In: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. – Ro. VII (1879/1881), s.
408 – 495.
129
Verše o utrpení svatého Vojtcha, biskupa a muedníka / peložil Ferdinand Stiebitz.
In: Na úsvitu kesanství : z naší literární tvorby doby románské v století IX. – XIII. /
[uspoádal Václav Chaloupecký ; za spolupráce Jaroslava Ludvíkovského, Bohumila Ryby,
Ferdinanda Stiebitze a Josefa Vašici ; typografickou úpravu, vazbu a obálku navrhl Oldich
Menhart].
V Praze : Evropský literární klub, 1942. – S. 186 – 218.
130
Verše o utrpení sv. Vojtcha.
In: Nejstarší legendy pemyslovských ech / uspoádal, pedmluvu a pozn. napsal Oldich
Králík.
Praha : Vyšehrad, 1969. – S. 102 – 133.
132
Miracvla / Ex Annalibus Bohemorum pervetustis, & Chronico Wenceslai hagecii Collegiatæ
Ecclesiæ Veteroboleslaviensis Præpositi excerpta, & in Latinum conversa a Bohuslao Balbino
Societatis Iesu.
In: Acta Sanctorvm Aprilis collecta, digesta, illustrata. Tomvs III. quo ultimi IX dies
continentur / A Godefrido Henschenio Et Daniele Papebrochio e Societate Iesu.
Antverpiæ : Apvd Michaelem Cnobarvm, Anno MDCLXXV. [1675]. – S. 198 – 201.
133
Miracula Sancti Adalberti Martiris.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs IV. : [Annales, chronica et
historiae aevi Carolini et Saxonici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae
Welficae Ab Historia Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLI. [1841]. – S. 613 – 616.
134
Miracula sancti Adalberti Martiris. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Patrologiae Cursus Completus Sive Bibliotheca Universalis, Integra, Uniformis,
Commoda, Oeconomica, Omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque Ecclesiasticorum
Qui Ab Aevo Apostolico Ad Innocentii III Tempora Floruerunt ; ... Series Secunda, In Qua
Prodeunt Patres, Doctores Scriptoresque Ecclesiae Latinae A Gregorio Magno Ad
Innocentium III. Patrolologiae Tomus CXXXVII. : Saeculum X. ... Tomus Unicus /
Accurante J.-P. Migne, Bibliothecae Cleri Universae, Sive Cursuum Completorum In
Singulos Scientiae Ecclesiasticae Ramos Editore.
Excudebat Et Venit Apud J.-P. Migne Editorem, In Via Dicta D´Amboise, Prope Portam
Lutetiae Parisiorum Vulgo D´Enfer Nominata, Seu Petit-Montrouge, 1853. – Stl. 889 – 896.
135
Miracula Sancti Adalberti Martiris / Herausgegeben Von Max Toeppen. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Prame od s. 413.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Zweiter Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch,
Dr. Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1863. – S. 412 – 420.
131
Anonymní veršovaná legenda o utrpení svatého Vojtcha Quattuor immensi.
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
136
Zázraky Sv. Vojtcha Mueníka.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. I.
V Praze : Nákladem Musea Království eského. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1873. – S. 305 – 312.
30
31
137
Miracula Sancti Adalberti / Wydał Dr. Wojciech Ktrzyski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Prame na s. 226 – 221.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom IV. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : W Komisie Ksigarni Gubrynowicza I Schmidta, 1884. – S. 221 – 238.
138
Anonymní legenda o zázracích svatého Vojtcha Post mortem vero.
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 255 – 265.
139
Cuda witego Wojciecha.
In: wity Wojciech w wiecu cudów, pieni i legend : spi
owa legenda z Drzwi
Gnienieskich / wybór i oprac. Zofia Teresa Wiewióra.
Gdynia : „Credo“, 1996. – S. 36 – 47.
ISBN 83-905470-1-5
140
Cuda witego Wojciecha / przekład J. Pleziowa ; wstp H. Chłopocka ; komentarz M.
Plezia.
In: W krgu ywotów witego Wojciecha / red. nauk. Jan Andrzej Spie
; aut. przekł.
Brygida Kürbis ; aut. wstpów Helena Chłopocka, Marian Plezia, Jan Andrzej Spie
; aut.
komentarzy Danuta Zydorek.
Kraków : Tyniec, 1997. – S. 199 – 213.
ISBN 83-85433-83-X
2.6 Menšie latinské životopisy
Inc. Tempore illo
De s. Adalberto episcopo Pragensi, Perlbachova legenda
141
De Sancto Adalberto Episcopo / Wydał Dr. Wojciech Ktrzyski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Prame od s. 209.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom IV. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : W Komisie Ksigarni Gubrynowicza I Schmidta, 1884. – S. 206 – 221.
Tomorum I – XII. Pars III.] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm
Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXXVIII. [1888]. – S. 1177 – 1184.
143
Anonymní vojtešská legenda Tempore illo.
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 240 – 254.
144
Legenda „Tempore illo“.
In: wity Wojciech w wiecu cudów, pieni i legend : spi
owa legenda z Drzwi
Gnienieskich / wybór i oprac. Zofia Teresa Wiewióra.
Gdynia : „Credo“, 1996. – S. 17 – 35.
ISBN 83-905470-1-5
145
ywot Tempore illo / przekład J. Pleziowa ; wstp H. Chłopocka ; komentarz M. Plezia.
In: W krgu ywotów witego Wojciecha / red. nauk. Jan Andrzej Spie
; aut. przekł.
Brygida Kürbis ; aut. wstpów Helena Chłopocka, Marian Plezia, Jan Andrzej Spie
; aut.
komentarzy Danuta Zydorek.
Kraków : Tyniec, 1997. – S. 173 – 197.
ISBN 83-85433-83-X
Inc. Sanctus Adalbertus ex piis et religiosis parentibus
146
Observationes Præviæ In Duas Alias Vitas S. Adalberti : Sancti Adalberti Vita. – Pozn. –
Prame od s. 52.
In: Monumenta Historica Boemiæ Nusquam Antehac Edita, Quibus Non Modo Patriæ,
Aliarumque Vicinarum Regionum, Sed Et Remotissimarum Gentium Historia Mirum
Quantum Illustratur. Collegit, Et Partim Ex Autographis, Partim Ex Legitimis Apographis
Codicibus Recensuit, Cum Variis Manuscriptis Exemplaribus Contulit, Plurimis
Animadversionibus, Ærique Incisis Sigillis Adornavit, Denique Locupletissimo Indice
Instruxit. Tomus II. / P. Gelasius Dobner A S. Catharina E Clericis Regularibus Scholarum
Piarum.
Pragæ : Literis Joannis Josephi Clauser, Regii Typographi, Anno MDCCLXVIII. [1768]. – S.
51 – 56.
142
De S. Adalberto Episcopo Pragensi / Ed. M. Perlbach. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XV. Pars II. : [Supplementa
147
Legenden über den heiligen Adalbert aus polnischen und böhmischen Chroniken : 4. Aus
eines Ungenannten Vita sancti Adalberti / [Herausgegeben Von Max Toeppen]. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Fragment.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Zweiter Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch,
Dr. Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1863. – S. 422 – 423.
32
33
Inc. Beatissimus Adalbertus martyr Christi
In: Altpreußische Monatsschrift. – Ro. VII (1870), s. 673 – 702.
148
Legde Sancto4 regni hungarie in lbardica historia n contte ... Legenda quorund Sancto4
regni Hgarie: que in hystoria lombardica n ctint felici numine explicit.
Impresse Venetijs : Johann Hamann, Anno natiutatis xpi post Millesimum quaterq3
centesimum nonagesimo octauo. Idibus Januarij [1498].
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.mghbibliothek.de/etc/zeitschriftenmagazin/Altpreussische_Monatsschrift_07_1870.pdf
Inc. Sanctus Adalbertus nobilis progenie
149
Observationes Præviæ In Duas Alias Vitas S. Adalberti : Vita Sancti Adalberti. – Bibliogr.
odkazy. Pozn.
In: Monumenta Historica Boemiæ Nusquam Antehac Edita, Quibus Non Modo Patriæ,
Aliarumque Vicinarum Regionum, Sed Et Remotissimarum Gentium Historia Mirum
Quantum Illustratur. Collegit, Et Partim Ex Autographis, Partim Ex Legitimis Apographis
Codicibus Recensuit, Cum Variis Manuscriptis Exemplaribus Contulit, Plurimis
Animadversionibus, Ærique Incisis Sigillis Adornavit, Denique Locupletissimo Indice
Instruxit. Tomus II. / P. Gelasius Dobner A S. Catharina E Clericis Regularibus Scholarum
Piarum.
Pragæ : Literis Joannis Josephi Clauser, Regii Typographi, Anno MDCCLXVIII. [1768]. – S.
57 – 59.
150
Legenden über den heiligen Adalbert aus polnischen und böhmischen Chroniken : 5. Aus
eines Ungenannten Vita Adalberti / [Herausgegeben Von Max Toeppen]. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Fragment.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Zweiter Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch,
Dr. Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1863. – S. 423.
Inc. Sanctus Adalbertus ex regno Bohemiae
151
Vita beatissimi Stanislai Cracouiensis episcopi. Necn legende sancto4 Polonie Hungarie
Bohemie Morauie Prussie et Slesie patrono4 : In lombardca historia n tente. … Finit
feliciter vita beatissimi Stanislai Cracoui episcopi et polono4 prothomartyris mirifici : / edita
per egregi vir dnm Joannem Dlugosch canonic cathedralis eccl´ie Cracouien. Anno dni
1465. Et alie legende sct4 : polonie : hungarie : bohemie : morauie : prussie : et slesie
patrono4.
Impressum Cracouie : in edibus prouidi viri Joannis Haller, Anno partus virginalis. Millesimo
quingtesimo undecimo : die Mercurij. vegesimaquarta mensis Decembris [1511].
153
De Translatione Sancti Adalberti. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XV. Pars II. : [Supplementa
Tomorum I – XII. Pars III.] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm
Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXXVIII. [1888]. – S. 708.
154
E Codicibus Varsaviensibus : Hoc autem quod. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s.
995, 996, 997.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom V. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci W
Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e Akademii.
Lwów : W Komisie Ksigarni Gubrynowicza I Schmidta, 1888. – S. 995 – 997.
155
Penesení sv. Vojtcha.
In: Sv. Vojtch, druhý biskup pražský, jeho klášter i úcta u lidu / Fr. Krásl, J. Ježek.
V Praze : Nákladem Ddictví sv. Prokopa, 1898 (V Praze : Cyrillo-methodjská knihtiskárna
a nakladatelství V. Kotrba). – S. 765.
156
Anonymní legenda o penesení ostatk svatého Vojtcha.
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 233 – 237.
Inc. Temporibus Boleslai duci Boemorum
157
Ueber eine neue Handschrift des Canaparius : Temporibus Boleslai duci Boemorum / Von Dr.
V. Ktrzyski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Prame na s. 690 – 692.
In: Altpreußische Monatsschrift. – Ro. VII (1870), s. 673 – 702.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.mghbibliothek.de/etc/zeitschriftenmagazin/Altpreussische_Monatsschrift_07_1870.pdf
De translatione corporis S. Adalberti
Inc. Hoc autem quod de b. Adalberti corpore postea
152
Ueber eine neue Handschrift des Canaparius : Hoc autem, quod / Von Dr. V. Ktrzyski. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Prame na s. 688 – 690.
34
35
2.7 Latinské hymny vo forme sekvencí
3 Literárne pamiatky od sv. Vojtecha
Woythech sancti tam praeclari
3.1 Schedula professionis
158
Ueber eine neue Handschrift des Canaparius : Woythech sancti tam preclari / Von Dr. V.
Ktrzyski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Prame na s. 699 – 701.
In: Altpreußische Monatsschrift. – Ro. VII (1870), s. 673 – 702.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.mghbibliothek.de/etc/zeitschriftenmagazin/Altpreussische_Monatsschrift_07_1870.pdf
Laudem dignam tam praeclari
159
Ein lateinischer Hymnus auf S. Adalbert : [Laudem dignam] / Von R. Kade. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Prame od s. 181.
In: Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer
Gesammtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters. – Ro. 10, . 1
(1885), s. 180 – 185.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.digizeitschriften.de/no_cache/home/jkdigitools/loader/?tx_jkDigiTools_pi
1[IDDOC]=602184&tx_jkDigiTools_pi1[pp]=190
160
Professio Regulae S. Benedicti A Beato Adalberto. Romae in monasterio SS. Bonifacii et
Alexii confessorum, die 2 Aprilis anni 991 facta.
In: Patrologiae Cursus Completus Sive Bibliotheca Universalis, Integra, Uniformis,
Commoda, Oeconomica, Omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque Ecclesiasticorum
Qui Ab Aevo Apostolico Ad Innocentii III Tempora Floruerunt ; ... Series Secunda, In Qua
Prodeunt Patres, Doctores Scriptoresque Ecclesiae Latinae A Gregorio Magno Ad
Innocentium III. Patrolologiae Tomus CXXXVII. : Saeculum X. ... Tomus Unicus /
Accurante J.-P. Migne, Bibliothecae Cleri Universae, Sive Cursuum Completorum In
Singulos Scientiae Ecclesiasticae Ramos Editore.
Excudebat Et Venit Apud J.-P. Migne Editorem, In Via Dicta D´Amboise, Prope Portam
Lutetiae Parisiorum Vulgo D´Enfer Nominata, Seu Petit-Montrouge, 1853. – Stl. 899 – 900.
161
Die angebliche Professio Adalberts.
In: Adalbert von Prag : Ein Beitrag zur Geschichte der Kirche und des Mönchtums im zehnten
Jahrhundert / von Lic. H. G. Voigt, a. o. Professor der Theologie zu Königsberg i. Pr.
Westend-Berlin : Verlag der Akademischen Buchhandlung (W. Faber & Co.), 1898. – S.
[345].
162
„Záslibný list“ (Schedula professionis).
In: Sv. Vojtch, druhý biskup pražský, jeho klášter i úcta u lidu / Fr. Krásl, J. Ježek.
V Praze : Nákladem Ddictví sv. Prokopa, 1898 (V Praze : Cyrillo-methodjská knihtiskárna
a nakladatelství V. Kotrba). – S. 255 – 256.
3.2 List sv. Vojtecha poslaný Milonovi,
biskupovi
mindenskému
obsahujúci
Passio S. Gorgonii Martyris
163
Ein Brief des heiligen Adalbert von Prag an den Bischof Milo von Minden aus dem Jahre 993
und die Passio S. Gorgonii martyris / A. Kolberg.
In: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. – Ro. XI, . 35
(1896/1897), s. 490 – 527.
164
Passio s. Gorgonii.
In: Sv. Vojtch, druhý biskup pražský, jeho klášter i úcta u lidu / Fr. Krásl, J. Ježek.
V Praze : Nákladem Ddictví sv. Prokopa, 1898 (V Praze : Cyrillo-methodjská knihtiskárna
a nakladatelství V. Kotrba). – S. 256 – 267.
36
37
165
Praefatio, Prologus und Epilogus der Passio S. Gorgonii martyris in der Königswarter
Handschrift.
In: Adalbert von Prag : Ein Beitrag zur Geschichte der Kirche und des Mönchtums im zehnten
Jahrhundert / von Lic. H. G. Voigt, a. o. Professor der Theologie zu Königsberg i. Pr.
Westend-Berlin : Verlag der Akademischen Buchhandlung (W. Faber & Co.), 1898. – S.
[345] – 358.
166
Sv. Vojtcha legenda o sv. Gorgoniovi a kázání o sv. Alexejovi / A. Birnbaumová.
Olomouc : Dominikáni bohovdného uilišt, 1936. – 20, [2] s. – (Edice Krystal, Knihovna
revue Na hlubinu ; sv. 22).
167
Vojtchova legenda o svatém Gorgoniovi.
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 93 – 102.
3.3 Sancti Adalberti Homilia in Natale s.
Alexii
168
Homilia S. Adalberti, episcopi Pragensis ac Martyris / Ex tomo 109 Ms. bibliothecæ
Casinensis. – Fragment.
In: Acta Sanctorum Julii Ex Latinis & Græcis, aliarumque gentium Monumentis, servata
primigenia veterum Scriptorum phrasi, Collecta, Digesta, Commentariisque &
Observationibus. Tomus IV. / Illustrata A Joanne Bapt. Sollerio, Joanne Pinio, Guilielmo
Cupero, Petro Boschio E Societate Jesu Presbyteris Theologis.
Antverpiæ : Apud Jacobum Du Moulin, MDCCXXV. [1725]. – S. 257 – 258.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=30000000060545&M=chemindefer
169
Sancti Adalberti Episcopi Pragensis Homilia In Natale S. Alexii Confessoris. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Prame od stl. 897.
In: Patrologiae Cursus Completus Sive Bibliotheca Universalis, Integra, Uniformis,
Commoda, Oeconomica, Omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque Ecclesiasticorum
Qui Ab Aevo Apostolico Ad Innocentii III Tempora Floruerunt ; ... Series Secunda, In Qua
Prodeunt Patres, Doctores Scriptoresque Ecclesiae Latinae A Gregorio Magno Ad
Innocentium III. Patrolologiae Tomus CXXXVII. : Saeculum X. ... Tomus Unicus /
Accurante J.-P. Migne, Bibliothecae Cleri Universae, Sive Cursuum Completorum In
Singulos Scientiae Ecclesiasticae Ramos Editore.
Excudebat Et Venit Apud J.-P. Migne Editorem, In Via Dicta D´Amboise, Prope Portam
Lutetiae Parisiorum Vulgo D´Enfer Nominata, Seu Petit-Montrouge, 1853. – Stl. 895 – 900.
38
170
Homilie sv. Vojtcha ke svátku svatého Alexia / M. Vojáek.
In: Blahovst. – Ro. 45, . 28 (1895), s. 442.
171
Die Homilie Adalberts.
In: Adalbert von Prag : Ein Beitrag zur Geschichte der Kirche und des Mönchtums im zehnten
Jahrhundert / von Lic. H. G. Voigt, a. o. Professor der Theologie zu Königsberg i. Pr.
Westend-Berlin : Verlag der Akademischen Buchhandlung (W. Faber & Co.), 1898. – S. 358
– 365.
172
Homilie sv. Vojtcha.
In: Sv. Vojtch, druhý biskup pražský, jeho klášter i úcta u lidu / Fr. Krásl, J. Ježek.
V Praze : Nákladem Ddictví sv. Prokopa, 1898 (V Praze : Cyrillo-methodjská knihtiskárna
a nakladatelství V. Kotrba). – S. 256 – 267.
173
Vojtchova homilie o svatém Alexiovi.
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 103 – 111.
174
Vojtchova homilie o svatém Alexiovi.
In: Tisíc let, klášter, svt : pocta k mileniu bevnovského kláštera : cizinci na této zemi : sv.
Vojtch, sv. Jan Nepomucký / výbr text uspo. Kvtoslava Neradová, Františka Sokolová. –
1. vyd.
Praha : Empora, 1993 (Most : Severografia). – S. 24 – 26.
ISBN 80-85779-18-8
175
wity Wojciech : homilia o witym Aleksym / przekład M. Grzelak ; wstp i komentarz J.
A. Spie
.
In: W krgu ywotów witego Wojciecha / red. nauk. Jan Andrzej Spie
; aut. przekł.
Brygida Kürbis ; aut. wstpów Helena Chłopocka, Marian Plezia, Jan Andrzej Spie
; aut.
komentarzy Danuta Zydorek.
Kraków : Tyniec, 1997. – S. 215 – 224.
ISBN 83-85433-83-X
176
Wojciechowa homilia o witym Aleksym.
In: wity Wojciech-Adalbert : mówi wieki / wybór i oprac. Zofia Teresa Wiewióra ; tłum. z
czeskiego R. Makowski.
Gdynia : Credo, 1997. – S. 75 – 79.
39
3.4 Z listu Adalberta manželke vojvodu
Gejzu
177
Aus einem Briefe Adalberts an die Gemahlin des Herzogs Geisa von Ungarn.
In: Adalbert von Prag : Ein Beitrag zur Geschichte der Kirche und des Mönchtums im zehnten
Jahrhundert / von Lic. H. G. Voigt, a. o. Professor der Theologie zu Königsberg i. Pr.
Westend-Berlin : Verlag der Akademischen Buchhandlung (W. Faber & Co.), 1898. – S. 365.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.archive.org/details/adalbertvonprag00voiggoog
3.5 Z listu Adalberta Radlovi
178
Aus einem Briefe Adalberts an Radla.
In: Adalbert von Prag : Ein Beitrag zur Geschichte der Kirche und des Mönchtums im zehnten
Jahrhundert / von Lic. H. G. Voigt, a. o. Professor der Theologie zu Königsberg i. Pr.
Westend-Berlin : Verlag der Akademischen Buchhandlung (W. Faber & Co.), 1898. – S. 366.
3.6 List Theobalda
179
List Thietpalda Do . Wojciecha. ok. r. 996.
In: Monumenta Poloniae Historica = Pomniki Dziejowe Polski. Tom Pierwszy / Wydał
August Bielowski.
Lwów : Nakładem Własnym, 1864. – S. 150.
180
Der Brief des Thietpaldus.
In: Adalbert von Prag : Ein Beitrag zur Geschichte der Kirche und des Mönchtums im zehnten
Jahrhundert / von Lic. H. G. Voigt, a. o. Professor der Theologie zu Königsberg i. Pr.
Westend-Berlin : Verlag der Akademischen Buchhandlung (W. Faber & Co.), 1898. – S. 366
– 367.
Jahrhundert / von Lic. H. G. Voigt, a. o. Professor der Theologie zu Königsberg i. Pr.
Westend-Berlin : Verlag der Akademischen Buchhandlung (W. Faber & Co.), 1898. – S. 367.
183
Hospodine, pomiluj ny.
In: eská stedovká lyrika / k vyd. pipr. a úv. studii nap. Ján Lehár.
Praha : Vyšehrad, 1990. – S. 123.
ISBN 80-7021-015-X
184
Pamäti esko-slovenských básnikov alebo veršotepcov : ktorí sa alebo v Uhorsku narodili,
alebo aspo v Uhorsku žili (1806, 1807, 1809, 1812) / Bohuslav Tablic ; prel., pozn. a doslov
nap. Rudo Brtá. – 1. vyd.
Bratislava : Tatran, 2000 (Bratislava : Svornos). – 296 s. – (Knihy do vrecka ; zv. 6). – Pozn.
Reg. menný. – Zmienka na s. 11.
ISBN 80-222-0485-4
3.8 Boga rodzicza
185
Das polnische Adalbertslied in der ältesten bekannten Form.
In: Adalbert von Prag : Ein Beitrag zur Geschichte der Kirche und des Mönchtums im zehnten
Jahrhundert / von Lic. H. G. Voigt, a. o. Professor der Theologie zu Königsberg i. Pr.
Westend-Berlin : Verlag der Akademischen Buchhandlung (W. Faber & Co.), 1898. – S. 368.
186
Djiny eské literatury I. : starší eská literatura / redaktor svazku Josef Hrabák ; autorský
kolektiv Jií Dahelka... [et al.] ; hlavní redaktor Jan Mukaovský. – 1. vyd.
Praha : Nakladatelství eskoslovenské akademie vd, 1959. – 532 s. – Reg. – Hospodine,
pomiluj ny; Bogurodzica Dziewica.
187
Bogurodzica.
In: To jest dziwne a nowe : antologia literatury polskiego reniowiecza / oprac. A. Jelicz.
Warszawa : PIW, 1987. – S. 39 – 40.
181
List Thietpaldv psaný sv. Vojtchu.
In: Sv. Vojtch, druhý biskup pražský, jeho klášter i úcta u lidu / Fr. Krásl, J. Ježek.
V Praze : Nákladem Ddictví sv. Prokopa, 1898 (V Praze : Cyrillo-methodjská knihtiskárna
a nakladatelství V. Kotrba). – S. 766.
3.7 Hospodine, pomiluj ny
182
Das böhmische Adalbertslied in der ältesten bekannten Form.
In: Adalbert von Prag : Ein Beitrag zur Geschichte der Kirche und des Mönchtums im zehnten
40
41
4 Pramene
Vojtechovi
so
zmienkami
o
sv.
4.1 Listiny
Edictum Bolezlai ducis
188
Edictum Bolezlai Ducis : Ex codice S Crucis. – Zmienky na s. [51].
In: Beitraege Zur Geschichte Der Christlichen Kirche In Maehren Und Boehmen / Von
Wilhelm Wattenbach Der Gesellschaft Für Ältere Deutsche Geschichtskunde
Correspondirendes Mitglied.
Wien : Verlag von Carl Gerold, 1849. – VIII, 54, [2] s.
189
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I. / ed. Gustavus Friedrich.
Pragae : A. Wiesneri, 1904. – S. 43, . 37: Edikt Boleslava II.
190
Edikt Boleslava II.
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 258 – 360.
191
Edykt Bolesława II.
In: wity Wojciech-Adalbert : mówi wieki / wybór i oprac. Zofia Teresa Wiewióra ; tłum. z
czeskiego R. Makowski.
Gdynia : Credo, 1997. – S. 70.
Historia diplomatica Brzewnoviensis
192
Historia Diplomatica Brzewnoviensis. – Pozn. – Zmienka na s. 5: . 1. Boleslaus Dux
Boemiæ ex præcepto Joannis Papæ XV. fundat & dodat cum S. Adalberto liberalissime
monasterium Ordinis S. Benedicti Brewnovii in ipsa die dedicationis monasterii dd. anno 993.
In: Monumenta Historica Boemiæ Nusquam Antehac Edita ... Tomus VI. / P. Gelasius
Dobner A S. Catharina E Clericis Regularibus Scholarum Piarum.
Pragæ : Literis Rosenmüller Hæredum, Joanne Beranek Factore, 1785. – S. 5 – 241.
In: Monumenta Historica Boemiæ Nusquam Antehac Edita ... Tomus VI. / P. Gelasius
Dobner A S. Catharina E Clericis Regularibus Scholarum Piarum.
Pragæ : Literis Rosenmüller Hæredum, Joanne Beranek Factore, 1785. – S. 93 – 97.
194
Nejstarší bevnovské listiny : listina papeže Jana XV., listina Boleslava II.
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 361 – 368.
195
Pismo Bolesława II.
In: wity Wojciech-Adalbert : mówi wieki / wybór i oprac. Zofia Teresa Wiewióra ; tłum. z
czeskiego R. Makowski.
Gdynia : Credo, 1997. – S. 70 – 72.
196
Pismo papie
a Jana XV.
In: wity Wojciech-Adalbert : mówi wieki / wybór i oprac. Zofia Teresa Wiewióra ; tłum. z
czeskiego R. Makowski.
Gdynia : Credo, 1997. – S. 73 – 74.
4.2 Legendy
Christiani Vita et passio Sancti Wenceslai et Sancte Ludmile ave eius
Kristiánova legenda
197
S. Ludmillae et S. Wenceslai Passio, qua religionis Christianae principia et quidquid eo
tempora Boleslaviae gestum est, enarratur / Christianus de Scala, monachus O. S. B. ;
commetariis illustrata a B. Balbino.
In: Epitome historica rerum Bohemicarum : Qvam Ob Venerationem Christianae Antiqvitatis,
Et Primae In Bohemia Collegialis Ecclesiae Honorem, Boleslaviensem Historiam Placuit
Appellare. Pars I. : In ea, Pleraque in Historijs nostris incerta, controversa, obscura; multa
item ab alijs praeterita, summâ fide, diligentiâ, claritate, & brevitate Qvinqve Libris
explicantur, & statuuntur / Authore Bohuslao Balbino è Societate Jesu.
Pragae : Typ. Univ. Carolo-Ferdinandeae, 1677. – S. 40 – 90.
193
Historia Diplomatica Brzewnoviensis. CXIII. : Pileus Cardinalis confirmat appropriationem,
& incorporationem Parochialis Ecclesiæ in Chrudim cum omnibus pertinentiis factam
Monasterio Brzewnoviensi ab Episcopo Alberto & Capitulo Ecclesiæ Lithomissliensis. dd.
Pragæ III. Idus Octobris anno 1379. – Pozn. – Zmienka na s. 94.
198
Vita / Auctore Christanno de Scala, monacho, Sanctæ pronepote. – Ex editione Bohuslai
Balbini, lib I, cap. 10 Epitomes Rerum Bohemicarum. – Præfatio na s. 354 – 355.
In: Acta Sanctorum Septembris Ex Latinis & Græcis, aliarumque gentium Monumentis,
servata primigentia veterum Scriptorum phrasi. Tomus V. : Quo dies decimus quintus,
decimus sextus, decimus septimus & decimus octavus continentur / Collecta, Digesta,
Commentariisque & Observationibus Illustrata A Joanne Stiltingo, Constantino Suyskeno,
Joanne Periero, Urbano Stickero P. M., E Societate Jesu Presbyteris Theologis.
Antverpiæ : Apud Bernardum Albertum Vander Plassche, MDCCLV. [1755]. – S. 354 – 363.
42
43
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=30000000060685&M=chemindefer
199
Vita S. Ludmilae et S. Wenceslai, Bohemiae ducum et martyrum / authore Christiano
Monacho ordinis S. Benedicti, descripta ex antiquo manuscripto codice membranaceo, extante
in bibliotheca capitulari sanctae metropolitanae Ecclesiae Pragensis, Collata cum exemplari
Trebonensi Canonicorum Regularium, nec non aliis antiquis documentis, atque a plurimis
mendis expugata, cui praefigitur dissertatio historico-critica, in qua demonstratur, hunc ipsum
Christianum monachum fuisse Boleslai Saevi ducis Bohemiae filium, et quae huic assertoni
repugnare videntur, proponuntur et dissolvuntur. ; Labore et studio P. Athanasii a S. Josepho,
Ord. FFr. Eremit. Discalc. S. P. Augustini.
Pragae : literis Johannae Pruschin viduae per Wenceslaum Rantzendorf factorem, 1767. – [8],
111, [9] s.
200
Kišanv Život Sv. Ludmily A Sv. Václava / peložil Josef Truhlá. – Zmienka na s. 199.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. I.
V Praze : Nákladem Musea Království eského. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1873. – S. 199 – 227.
201
Incipit vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile avae eius.
In: Nejstarší kronika eská : ku kritice legend o sv. Ludmile, sv. Václavu a sv. Prokopu / Josef
Peka.
V Praze : Bursík & Kohout, knihkupci c. k. eské university a eské akademie císae
Františka Josefa pro vdy, slovesnost a umní, 1903 (V Praze : Tiskem Aloisa Wiesnera,
knihtiskae eské akademie císae Františka Josefa pre vdy, slovesnost a umní). – S. 131 –
167.
202
Poíná se život a umuení sv. Vaclava a báby jeho sv. Ludmily. – Zmienka na s. 168.
In: Nejstarší kronika eská : ku kritice legend o sv. Ludmile, sv. Václavu a sv. Prokopu / Josef
Peka ; eský peklad nov upravil Josef Truhlá.
V Praze : Bursík & Kohout, knihkupci c. k. eské university a eské akademie císae
Františka Josefa pro vdy, slovesnost a umní, 1903 (V Praze : Tiskem Aloisa Wiesnera,
knihtiskae eské akademie císae Františka Josefa pre vdy, slovesnost a umní). – S. 168 –
193.
203
Vita et passio sancti Wenceslai et sanctae Ludmilae avae eius. – Zmienky na s. 88, 113.
In: Die Wenzels- und Ludmilalegenden und die Echtheit Christians / von Josef Peka, o. prof.
der österr. geschichte an der Böhm. Karl-Ferdinand-Universität in Prag.
Prag : Alois Wiesner, 1906. – S. 88 – 125.
204
Život a umuení svatého Václava a báby jeho, svaté Ludmily / dle sepsání Kišanova ;
pedmluvu a poznámky napsal Josef Peka ; z latiny peložil Ant. L. Stíž.
Praha : L. Kuncí, 1921. – 72 s.
44
205
Poíná se život a umuení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily / peložil Jaroslav
Ludvíkovský. – Zmienka na s. 103.
In: Na úsvitu kesanství : z naší literární tvorby doby románské v století IX. – XIII. /
[uspoádal Václav Chaloupecký ; za spolupráce Jaroslava Ludvíkovského, Bohumila Ryby,
Ferdinanda Stiebitze a Josefa Vašici ; typografickou úpravu, vazbu a obálku navrhl Oldich
Menhart].
V Praze : Evropský literární klub, 1942. – S. 103 – 133.
206
Kristiánova legenda : život a umuení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily / k vyd.
pipr., pel. a pozn. opatil J. Ludvíkovský.
Praha : Vyšehrad, 1978. – 163 s.
207
Kristiánova legenda : život a umuení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily. –
Fragment.
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 112 – 117.
208
Legenda Krystiana.
In: W krgu ywotów witego Wojciecha / red. nauk. Jan Andrzej Spie
; aut. przekł.
Brygida Kürbis ; aut. wstpów Helena Chłopocka, Marian Plezia, Jan Andrzej Spie
; aut.
komentarzy Danuta Zydorek.
Kraków : Tyniec, 1997. – S. 217 – 224.
ISBN 83-85433-83-X
Homelia in festo Ludmile
Inc. Factum est
209
Život Sv. Lidmily / Peložil Jos. Truhlá. – Zmienka na s. 194.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. I.
V Praze : Nákladem Musea Království eského. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1873. – S. [191] – 198.
210
[Homelia in festo] Ludmile, patrone Bohemorum. – Zmienka na s. 546.
In: Svatováclavský sborník : na památku 1000. výroí smrti knížete Václava svatého. Díl II.
Svatováclavská tradice. Svazek 2. Prameny X. století : legendy Kristiánovy o svatém Václavu
a svaté Ludmile / Václav Chaloupecký.
V Praze : Vydal Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí, 1939. – S. 542 – 556.
211
Homilie na svátek Ludmily, patronky ech / peložil Jaroslav Ludvíkovský. – Zmienka na s.
163 : „Ona je první z vinných ratolestí, které vidl íšník faraonv, druhá pak je blahoslavený
45
vévoda Václav a tetí svatý biskup Vojtch“.
In: Na úsvitu kesanství : z naší literární tvorby doby románské v století IX. – XIII. /
[uspoádal Václav Chaloupecký ; za spolupráce Jaroslava Ludvíkovského, Bohumila Ryby,
Ferdinanda Stiebitze a Josefa Vašici ; typografickou úpravu, vazbu a obálku navrhl Oldich
Menhart].
V Praze : Evropský literární klub, 1942. – S. 162 – 167.
Passio sancti Wenzeslai regis
Vavincova legenda
212
Vavince, Mnicha Sv. Benedikta, Utrpení Sv. Václava / Peložil Josef Truhlá. – Zmienka na
s. 179.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. I.
V Praze : Nákladem Musea Království eského. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1873. – S. [167] – 190.
213
Passio Sancti Wenzeslai Regis. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 38, 39.
In: Monvmenta Germaniae Historica die deutschen Geschichtsquellen des Mittelalters 500 –
1500. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters VII. Band : Laurentius Monachus
Casinensis Archiepiscopus Amalfitanus Opera / herausgegeben von Francis Newton.
Weimar : Hermann Böhlaus Nachfolger, 1973. – S. 23 – 42.
4.3 Životy
ýeské
Vita sancti Wenceslai
214
De S. Wenceslao Martyre Bohemiæ Duce Ac Patrono Vetero-Boleslaviæ In Bohemia : Vita
Altera / Auctore Carolo IV imperatore & Bohemiæ rege. – Ex Breviario membranaceo Ms.
ecclesiæ S. Viti Pragensis, olim Joannis episcopi Litomisslensis. – Zmienky na s. 838 – 840.
In: Acta Sanctorum Septembris Ex Latinis & Græcis, aliarumque gentium Monumentis,
servata primigenia veterum Scriptorum phrasi, Tomus VII. : Quo dies vigesimus quintus,
vigesimus sextus, vigesimus septimus, & vigesimus octavus continentur / Collecta, Digesta,
Commentariisque & Observationibus Illustrata A Joanne Stiltingo, Constantino Suyskeno,
Joanne Periero, Joanne Cleo, E Societate Jesu Presbyteris Theologis.
Antverpiæ : Apud Bernardum Alb. Vander Plassche, MDCCLX. [1760]. – S. 837 – 840.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=30000000060701&M=chemindefer
Uhorské
Vita Stephani regis
215
Sancti Stephani Regis Hungariae Legenda Maior : E codice membranaceo saeculi XII.
monasterii St. Crucis in Austria : Vita S. Stephani Regis Hungarie. – Zmienky na s. 142.
In: Rerum Hungaricarum Monumenta Arpadiana / Edidit Stephanus Ladislaus Endlicher.
Sangalli : Scheitlin & Zollikofer, 1849. – S. 139 – 153.
216
Vita Stephani Regis Ungariae : Vita Maior / Edidit D. W. Wattenbach Ph. D. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 231, 232.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XI. : [Historiae aevi Salici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLIIII. [1854]. – S. 229 – 242.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.sk/books?id=tB8JAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=editions
:01Dl8zfU8VEJNrcA#v=onepage&q=&f=fals
217
Vita Sanctorum Stephani Regis et Emerici Ducis : Ad fidem codicum seculi XII, XIII et XV.
In: Historiae Hungaricae Fontes Domestici P. I. Vol. 1. / recensuit, nonnulla eiusdem aetatis
monumenta, disquisitionesque criticas adiecit M. Florianus.
Quinqueeclesiis : Taizs Ny., 1881. – S. 10 – 27.
218
Legenda maior sancti Stephani regis / praef. est textum recensuit, annot. instr. E. Bartoniek.
In: Scriptores rerum hungaricarum : tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum.
Vol. II. / edendo operi praefuit Emericus Szentpétery.
Budapestini : Academia litterarum Hungarica, 1938. – S. 377 – 392.
219
Anonymní legenda Život svatého Štpána. – Fragment.
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 196 – 198.
Nemecké
Vita s. Gerardi episcopi Tullensis
220
Widrici vita S. Gerardi episcopi Tullensis / edente D. G. Waitz Ph. D. – Pozn. – Zmienky na
s. 495.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs IV. : [Annales, chronica et
46
47
historiae aevi Carolini et Saxonici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae
Welficae Ab Historia Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLI. [1841]. – S. 485 – 520.
Vita s. Wolfgangi episcopi
221
Othloni vita S. Wolfkangi episcopi / edente D. G. Waitz Ph. D. – Pozn. – Zmienky na s. 542.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs IV. : [Annales, chronica et
historiae aevi Carolini et Saxonici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae
Welficae Ab Historia Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLI. [1841]. – S. 521 – 542.
Vita s. Romualdi
222
Ex Vita S. Romualdi / Auctore Petro Damiani ; Edente G. Waitz Ph. D. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienka na s. 850.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs IV. : [Annales, chronica et
historiae aevi Carolini et Saxonici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae
Welficae Ab Historia Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLI. [1841]. – S. 846 – 854.
223
Z Damianiego ywotu . Romualda. około r. 1040. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na
s. 327, 331.
In: Monumenta Poloniae Historica = Pomniki Dziejowe Polski. Tom Pierwszy / Wydał
August Bielowski.
Lwów : Nakładem Własnym, 1864. – S. 325 – 332.
Vita Meinwerci episcopi Patherbrunnensis
224
Vita Meinwerci Episcopi Patherbrunnensis. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 109.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XI. : [Historiae aevi Salici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLIIII. [1854]. – S. 104 – 161.
225
Vita Meinwerci episcopi Patherbrunnensis = Das Leben des Bischofs Meinwerk von
Paderborn / herausgegeben von Franz Tenckhoff.
Hannover : Hahnsche Buchhandlung, 1921. – XXVIII, 181 s. – (Scriptores rerum
Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis separatim editi ;
[59]). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 11.
Vita Bennonis II. episcopi Osnabrugensis
226
Vita Bennonis II Episcopi Osnabrugensis / Auctore Norberto Abbate Iburgensi ; Edidit
Rogerus Wilmans Ph. D. Tabulario Regio Monasteriensi Praefectus. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
– Zmienka na s. 75.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XII. : [Historiae aevi Salici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLVI. [1856]. – S. 58 – 84.
Vita Ottonis episcopi Babenbergensis
227
Ebbonis Vita Ottonis Episcopi Babenbergensis / Edidit R. Köpke. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienka na s. 842.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XII. : [Historiae aevi Salici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLVI. [1856]. – S. 822 – 883.
228
Ebbonis Vita Ottonis Episcopi Babenbergensis. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 36,
66.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom Drugi.
Lwów : Nakładem Własnym, 1872. – S. 32 – 70.
229
Herbordi Vita Ottonis Episcopi Babenbergensis. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s.
115, 120.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom Drugi.
Lwów : Nakładem Własnym, 1872. – S. 71 – 127.
230
Die Prüfeninger Vita Bischof Ottos I. von Bamberg nach der Fassung des Großen
Österreichischen Legendars [=Vita Ottonis Babenbergensis episcopi auctore monacho
Pruveningensi prout extat in Magno Legendario Austriaco] / herausgegeben von Jürgen
Petersohn.
Hannover : Hahnsche Buchhandlung, 1999. – VIII, 174 s. – (Monumenta Germaniae historica
scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi ; LXXI). – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 99, 103, 119, 127.
PoĐské
Vita s. Stanislai
231
Vita Sancti Stanislai Cracoviensis Episcopi (Vita Maior) / Auctore fratre Vincentio de ordine
fratrum praedicatorum ; Wydał Dr. Wojciech Ktrzyski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienka na s. 365.
48
49
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom IV. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : W Komisie Ksigarni Gubrynowicza I Schmidta, 1884. – S. 362 – 438.
232
Vita S. Stanislai Episcopi Cracoviensis (Vita Minor) : [De Sancto Stanislao Martire Et
Pontifice] / Wydał Dr. Wojciech Ktrzyski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 268,
269.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom IV. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : W Komisie Ksigarni Gubrynowicza I Schmidta, 1884. – S. 253 – 285.
233
[Ex Vitis et Miraculis S. Stanislai episcopi Cracoviensis] : Ex Vita S. Stanislai Maiore /
[Edidit M. Perlbach]. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 508.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXIX. : [Ex rerum Danicarum
scriptoribus saec. XII. et XIII. Ex historiis Islandicis. Ex rerum Polonicarum scriptoribus saec.
XII. et XIII. Ex rerum Ungaricarum scriptoribus saec. XIII.] / Edidit Societas Aperiendis
Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCXCII. [1892]. – S. 508 – 517.
234
[Ex Vitis et Miraculis S. Stanislai episcopi Cracoviensis] : Ex Vita S. Stanislai Minore /
[Edidit M. Perlbach]. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 504, 505.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXIX. : [Ex rerum Danicarum
scriptoribus saec. XII. et XIII. Ex historiis Islandicis. Ex rerum Polonicarum scriptoribus saec.
XII. et XIII. Ex rerum Ungaricarum scriptoribus saec. XIII.] / Edidit Societas Aperiendis
Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCXCII. [1892]. – S. 504 – 506.
ħywot Ğ. Metodego
235
ywot . Metodego : Ułamek z legendy słowiaskiej o . Kiryle. – Zmienky na s. 90, 91.
In: Monumenta Poloniae Historica = Pomniki Dziejowe Polski. Tom Pierwszy / Wydał
August Bielowski.
Lwów : Nakładem Własnym, 1864. – S. 85 – 122.
Vita quinque fratrum
236
Brunonis Vita Quinque Fratrum / Ed. Reinhardus Kade. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky
na s. 722, 726, 727, 731.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XV. Pars II. : [Supplementa
Tomorum I – XII. Pars III.] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm
Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXXVIII. [1888]. – S. 709 – 738.
50
237
Brunonis Vita Quinque Fratrum / Wydał Dr. Wojciech Ktrzyski. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
– Zmienky na s. 391, 394, 398, 404, 406, 413.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom VI. / Opracowany Przez Lwowskie Grono
Członków Komisyi Historycznej Akademii Umiejtnoci W Krakowie.
Kraków : Nakładem Akademii Umiejtnoci Skład Główny W Ksigarni Spółki
Wydawniczej Polskiej, 1893. – S. 388 – 428.
238
Vita Quinque fratrum eremitarum, [seu], Vita uel passio Benedicti et Iohannis sociorumque
suorum / auctore Brunone Querfurtensi ; Epistola Brunonis ad Henricum Regem / recensuit,
praefatione notisque instruxit Hedvigis Karwsiska.
In: Monumenta Poloniae Historica.
Warszawa : PWN, 1973. – 130 s. – (Series Nova ; IV/3).
Vitae episcoporum Plocensium
239
Ioannis Dlugossii Vitæ Episcoporum Plocensium Abbreviatæ Cum Continuatione Laurentii
De Wszerecz / Wydał Dr. Wojciech Ktrzyski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s.
599.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom VI. / Opracowany Przez Lwowskie Grono
Członków Komisyi Historycznej Akademii Umiejtnoci W Krakowie.
Kraków : Nakładem Akademii Umiejtnoci Skład Główny W Ksigarni Spółki
Wydawniczej Polskiej, 1893. – S. 599 – 619.
4.4 Gestá
Magistri Adam Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum
240
Mag. Adami Gesta Hammenburgensis Ecclesiae Pontificum (usque ad a. 1072) / Edente V.
Cl. Io. M. Lappenberg I. U. D. Reipublicae Hamburgensis Tabulario. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. –Zmienka na s. 318, 375.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs VII. : [Chronica et gesta aevi
Salici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLVI. [1846]. – S. 267 – 389.
241
Aus niederdeutschen Chroniken : 3. Aus der Kirchengeschichte des Adam von Bremen /
[herausgegeben von Max Toeppen]. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 239. –
Fragment.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Erster Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch, Dr.
Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1861. – S. 239 – 240.
51
242
Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum. – Zmienka na s. 44.
In: Mythologiae Lituanicae Monumenta = ródła Do Mytologii Litewskiej. [Cz. 1] : Od
Tacyta do koca XIII wieku / Zebrał, ocenił i objanił Antoni Mierzyski Członek
Cesarskiego Moskiewskiego Towarzystwa Archeologicznego, Uczonego Estoskiego w
Dorpacie i Historycznego w Petersburgu. – Wydanie z zapomogi Kasy pomocy dla osób
pracujcych na polu naukowem imienia D-ra Józefa Mianowskiego.
Warszawa : Druk K. Kowalewskiego, Królewska Nr. 29, 1892. – S. 44 – 45.
243
Magistri Adam Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum = Adam von Bremen,
Hamburgische Kirchengeschichte / herausgegeben von Bernhard Schmeidler. – Editio tertia.
Hannover und Leipzig : Hahnsche Buchhandlung, 1917 (Weimar : Hof-Buchdruckerei). –
LXVII, [1], 353, [1] s. – (Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis
Germaniae historicis separatim editi ; [2]). – Bibliogr. odkazy. Lit. Pozn. Reg. – Zmienky na
s. 96, 246.
Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium
244
Gesta Archiepiscoporum Magdeburgensium : Gestorum Pars I. / Edidit Guilelmus Schum. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 381, 387, 390.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XIV. : [Supplementa tomorum I –
XII. Pars II.] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXXIII. [1883]. – S. 376 – 416.
Gesta Episcoporum Halberstadensium
245
Gesta Episcoporum Halberstadensium / Edidit Ludewicus Weiland. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
– Zmienky na s. 89.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXIII. : [Chronica aevi Suevi] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consilliis Intimis.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXXIV. [1874]. – S. 73 – 123.
Aegidii Aureaevallensis Gesta episcoporum Leodiensium
246
Aegidii Aureaevallensis Gesta Episcoporum Leodiensium / Edidit Ioh. Heller. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 61, 69.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXV. : [Gesta saec. XIII.] / Edidit
Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXX. [1880]. – S. 1 – 129.
4.5 Letopisy
ýeské
Annales Pragenses
247
Annales Pragenses. – Zmienky na s. 119, 120.
In: Monvmenta Germaniae Historica Inde Ab Anno Christi Qvingentesimo Vsqve Ad Annvm
Millesimvm Et Qvingentesimvm Avspiciis Societatis Aperiendis Fontibvs Rervm
Germanicarvm Medii Aevi. Scriptorvm Tomvs III. : [Annales, chronica et historiae aevi
Saxonici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXXXVIIII. [1839]. – S. 119 –
121.
248
Letopisy Pražské = Annales Pragenses. – Zmienky na s. 376, 377.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. II. : Cosmæ Chronicon Boemorum Cum
Continuatoribus. Pars 2. : Annales Pragenses ; Annales Bohemiæ ; Annales Gradicenses Et
Opatovicenses ; Vincentii Canonici Pragensis Et Gerlaci, Abbatis Milovicensis, Annales ;
Chronicon Domus Sarensis / Vydavatel Dr. Jos. Emler ; Pekladatel V. V. Tomek.
V Praze : Nákladem Musea Království eského. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1874. – S. 371 – 380.
Annales Bohemiæ
249
Annales Bohemiae Brevissimi. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 721.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVII. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXI. [1861]. – S. 719 – 721.
250
Letopisy eské = Annales Bohemiæ. – Zmienky na s. 381.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. II. : Cosmæ Chronicon Boemorum Cum
Continuatoribus. Pars 2. : Annales Pragenses ; Annales Bohemiæ ; Annales Gradicenses Et
Opatovicenses ; Vincentii Canonici Pragensis Et Gerlaci, Abbatis Milovicensis, Annales ;
Chronicon Domus Sarensis / Vydavatel Dr. Jos. Emler ; Pekladatel V. V. Tomek.
V Praze : Nákladem Musea Království eského. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1874. – S. 380 – 382.
Annales Gradicenses et Opatowicenses
251
Annales Gradicenses Et Opatowicenses : Annales Gradicenses / Edidit W. Wattenbach. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 646, 647.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVII. : [Annales aevi Suevici] /
52
53
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXI. [1861]. – S. 643 – 653.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXI. [1861]. – S. 711 – 718.
252
Letopisy Hradištsko-Opatowické = Annales Gradicenses Et Opatovicenses. – Zmienky na s.
387 – 389.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. II. : Cosmæ Chronicon Boemorum Cum
Continuatoribus. Pars 2. : Annales Pragenses ; Annales Bohemiæ ; Annales Gradicenses Et
Opatovicenses ; Vincentii Canonici Pragensis Et Gerlaci, Abbatis Milovicensis, Annales ;
Chronicon Domus Sarensis / Vydavatel Dr. Jos. Emler ; Pekladatel V. V. Tomek.
V Praze : Nákladem Musea Království eského. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1874. – S. 383 – 400.
257
Letopisové Jindicha Heimburského. – Zmienky na s. 308, 309.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. III. : Dalimili Bohemiæ Chronicon ; Annales Heinrici
Heimburgensis ; Vita Karoli IV Imperatoris ; Sermones Post Mortem Karoli IV Imperatoris
Per Johannem, Archiepiscopum Pragensem, Et Mag. Adalbertum Ranconis De Ericinio Facti ;
Johannis Neplachonis, Abbatis Opatovicensis, Chronicon ; Johannis De Marignola Chronicon
= Prameny Djin eských, Vydávané z Nadání Palackého Péí „Spolku Historického V
Praze“.
V Praze : Nákladem Nadání Františka Palackého. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1882. – S. 303 – 321.
Chronicon Domus Sarensis
Nemecké
253
Letopisy Žárské = Chronicon Domus Sarensis. – Zmienky na s. 534.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. II. : Cosmæ Chronicon Boemorum Cum
Continuatoribus. Pars 2. : Annales Pragenses ; Annales Bohemiæ ; Annales Gradicenses Et
Opatovicenses ; Vincentii Canonici Pragensis Et Gerlaci, Abbatis Milovicensis, Annales ;
Chronicon Domus Sarensis / Vydavatel Dr. Jos. Emler ; Pekladatel V. V. Tomek.
V Praze : Nákladem Musea Království eského. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1874. – S. 516 – 557.
Annales Ottenburani
254
Cronica Domus Sarensis / Auct. Heinrico De Heimburg ; Ed. Iulius Dieterich. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 693.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomi XXX. Pars I. : [Supplementa
tomorum XVI – XXV] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii
Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopoli Hahniani, MDCCCXCVI. [1896]. – S. 678 – 706.
Annalista Saxo
Vincentii Et Gerlaci Annales
255
Vincentii Et Gerlaci Annales : Continuatio Gerlaci Abbatis Milovicensis / Edidit Wilhelmus
Wattenbach, Tabularius Regius Wratislaviensis. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s.
708.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVII. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXI. [1861]. – S. 654 – 710.
258
Annales Ottenburani a. 727 – 1113. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 5.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs V. : [Annales et chronica aevi
Salici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLIIII. [1844]. – S. 1 – 9.
259
Annalista Saxo a. 741 – 1139 / Edente D. Waitz Prof. Publ. Kiloniensi. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 629, 634, 640, 641, 644, 646, 672, 681, 682, 683, 686, 693, 724.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs VI. : [Chronica et annales aevi
Salici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLIIII. [1844]. – S. 542 – 777.
Annalium Quedlinburgensium continuatio
Heinrici De Heimburg Annales
260
Annalium Quedlinburgensium continuatio (994 – 1025). – Zmienky na s. 73, 77.
In: Monvmenta Germaniae Historica Inde Ab Anno Christi Qvingentesimo Vsqve Ad Annvm
Millesimvm Et Qvingentesimvm Avspiciis Societatis Aperiendis Fontibvs Rervm
Germanicarvm Medii Aevi. Scriptorvm Tomvs III. : [Annales, chronica et historiae aevi
Saxonici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXXXVIIII. [1839]. – S. 72 – 90.
256
Heinrici De Heimburg Annales (861 – 1043). – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 712.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVII. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
261
Aus niederdeutschen Chroniken : 1. Aus den Annalen von Quedlinburg / [herausgegeben von
Max Toeppen]. – Fragment.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
54
55
Untergange Der Ordensherrschaft. Erster Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch, Dr.
Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1861. – S. 237.
262
Annales Polonorum = Roczniki Polskie : Z Roczników Kwedlinburskich. – Zmienky na s.
767, 768.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom Drugi.
Lwów : Nakładem Własnym, 1872. – S. 767 – 772.
268
Annales Magdebvgenses brevissimi / edidit O. Holder-Egger. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienka na s. 749.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomi XXX. Pars II. : [supplementa
tomorum I – XV] / edidit Societas aperiendis fontibvs rervm Germanicarvm medii aevi.
Lipsiae : impensis Karoli W. Hiersemann, MDCCCCXXXIV. [1934]. – S. 748 – 749.
Annales S. Pauli Virdunensis
263
Die Annales Quedlinburgenses / herausgegeben von Martina Giese.
Hannover : Hahnsche Buchhandlung, 2004. – 680 s. – (Monumenta Germaniae historica
scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi ; LXXII). – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 492, 511.
269
Annales S. Pauli Virdunensis. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 500.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVI. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLVIIII. [1859]. – S. 500 – 502.
Annales Hildesheimenses
Annales Thuringici
264
Annales Hildesheimenses. Continuatio a. 994 – 1040. – Zmienky na s. 91, 92.
In: Monvmenta Germaniae Historica Inde Ab Anno Christi Qvingentesimo Vsqve Ad Annvm
Millesimvm Et Qvingentesimvm Avspiciis Societatis Aperiendis Fontibvs Rervm
Germanicarvm Medii Aevi. Scriptorvm Tomvs III. : [Annales, chronica et historiae aevi
Saxonici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXXXVIIII. [1839]. – S. 90 –
103.
270
Annales Thuringici Breves. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 41.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXIV. : [Annales aevi Suevici
(Supplementa tomorum XVI et XVII). Gesta saec. XII. XIII. (Suplementa tomorum XX –
XXIII)] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXIX. [1879]. – S. 40 – 48.
265
Z Roczników Hildeshejmskich. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 762.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom Drugi.
Lwów : Nakładem Własnym, 1872. – S. 760 – 767.
266
Annales Hildesheimenses / Contulit Cum Codice Parisiensi Georgius Waitz.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, 1878. – VIII, 69 s. – (Scriptores Rerum
Germanicarum In Usum Scholarum Ex Monumentis Germaniae Historicis Recusi ; [8]). –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 28.
Annales Magdeburgenses
267
Annales Magdeburgenses. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 156, 159, 170.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVI. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLVIIII. [1859]. – S. 105 – 196.
56
Annales S. Aegidii Brunsvicensi
271
Annalium S. Aegidii Brunsvicensi Excerpta / Ed. L. De Heinamann. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienka na s. 9.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomi XXX. Pars I. : [Supplementa
tomorum XVI – XXV] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii
Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopoli Hahniani, MDCCCXCVI. [1896]. – S. 6 – 15.
Lamperti Hersfeldensis Annales
272
Lamperti Hersfeldensis Annales. – Pozn. – Zmienky na s. 48.
In: Scriptores Rerum Germanicarum In Usum Scholarum Ex Monumentis Germaniae
Historicis Recusi [38] : Lamperti Monachi Hersfeldensis Opera / Recognovit Oswaldus
Holder-Egger.
Hannoverae Et Lipsiae : Impensis Bibliopolii Hahniani, 1894. – S. 1 – 304.
57
Historicis Recusi Fecit [11] : Annales Poloniae / Ex Recensione Arndtii Et Roepellii ;
Georgius Heinricus Pertz Serenissimo Borussiae Regi A Consiliis Regiminis Intimis
Bibliothecae Regiae Berolinensi Praefectus.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, 1866. – S. 36 – 43.
PoĐské
Annales Cracovienses
273
Annales Cracovienses Vetusti. – Zmienky na s. 2.
In: Scriptores Rerum Germanicarum In Usum Scholarum Ex Monumentis Germaniae
Historicis Recusi Fecit [11] : Annales Poloniae / Ex Recensione Arndtii Et Roepellii ;
Georgius Heinricus Pertz Serenissimo Borussiae Regi A Consiliis Regiminis Intimis
Bibliothecae Regiae Berolinensi Praefectus.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, 1866. – S. 1 – 3.
274
Annales Cracovienses Vetusti [a. 948 – 1122. 1136] / Edentibus Richardo Roepell, Prof. P. O.
Wratislaviensi Et Wilhelmo Arndt Ph. D. – Zmienky na s. 577.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVIIII. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXVI. [1866]. – S. 577.
275
Rocznik krakowski. – Zmienky na s. 828 – 829.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom Drugi.
Lwów : Nakładem Własnym, 1872. – S. 827 – 852.
276
Annales Cracovienses Breves. – Zmienky na s. 89, 90.
In: Scriptores Rerum Germanicarum In Usum Scholarum Ex Monumentis Germaniae
Historicis Recusi Fecit [11] : Annales Poloniae / Ex Recensione Arndtii Et Roepellii ;
Georgius Heinricus Pertz Serenissimo Borussiae Regi A Consiliis Regiminis Intimis
Bibliothecae Regiae Berolinensi Praefectus.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, 1866. – S. 88 – 93.
277
Annales Cracovienses Breves [a. 965 – 1135] / Edentibus Richardo Roepell, Prof. P. O.
Wratislaviensi Et Wilhelmo Arndt Ph. D. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 664 –
665.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVIIII. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXVI. [1866]. – S. 663 – 665.
278
Rocznik krótki. – Zmienky na s. 793 – 794.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom Drugi.
Lwów : Nakładem Własnym, 1872. – S. 793 – 815.
279
Annales Cracovienses Compilati. – Zmienky na s. 36, 37.
In: Scriptores Rerum Germanicarum In Usum Scholarum Ex Monumentis Germaniae
58
280
Annales Cracovienses Compilati [a. 966 – 1291] / Edentibus Richardo Roepell, Prof. P. O.
Wratislaviensi Et Wilhelmo Arndt Ph. D. – Zmienky na s. 585 – 587, 589.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVIIII. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXVI. [1866]. – S. 582 – 606.
281
Annales Capituli Cracoviensis. – Zmienky na s. 16.
In: Scriptores Rerum Germanicarum In Usum Scholarum Ex Monumentis Germaniae
Historicis Recusi Fecit [11] : Annales Poloniae / Ex Recensione Arndtii Et Roepellii ;
Georgius Heinricus Pertz Serenissimo Borussiae Regi A Consiliis Regiminis Intimis
Bibliothecae Regiae Berolinensi Praefectus.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, 1866. – S. 12 – 36.
282
Annales Capituli Cracoviensis [ab a. o. c. – 1331] / Edentibus Richardo Roepell, Prof. P. O.
Wratislaviensi Et Wilhelmo Arndt Ph. D. – Zmienky na s. 585 – 587, 606, 607.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVIIII. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXVI. [1866]. – S. 582 – 607.
283
Rocznik Kapitulny Krakowski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 793, 794, 816.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom Drugi.
Lwów : Nakładem Własnym, 1872. – S. 783 – 816.
284
Kalendarz Krakowski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 935.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom Drugi.
Lwów : Nakładem Własnym, 1872. – S. 906 – 941.
Annales s. Crucis
285
Annales Sanctae Crucis Polonici [a. 966 – 1410] / Edentibus Richardo Roepell, Prof. P. O.
Wratislaviensi Et Wilhelmo Arndt Ph. D. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 678.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVIIII. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXVI. [1866]. – S. 677 – 687.
59
286
Rocznik witokrzyski Dawny. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 773.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom Drugi.
Lwów : Nakładem Własnym, 1872. – S. 773 – 774.
287
Rocznik witokrzyski (do r. 1490) / Wydał August Bielowski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 60 – 62, 77.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom III. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : Nakładem Własnym, 1878. – S. 59 – 87.
XII. et XIII. Ex rerum Ungaricarum scriptoribus saec. XIII.] / Edidit Societas Aperiendis
Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCXCII. [1892]. – S. 431 – 469.
293
Annales Posnanienses / [Edidit M. Perlbach]. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 470.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXIX. : [Ex rerum Danicarum
scriptoribus saec. XII. et XIII. Ex historiis Islandicis. Ex rerum Polonicarum scriptoribus saec.
XII. et XIII. Ex rerum Ungaricarum scriptoribus saec. XIII.] / Edidit Societas Aperiendis
Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCXCII. [1892]. – S. 469 – 470.
Annales Mechovienses
Annales Kamenecenses
288
Annales Kamenzenses. – Zmienky na s. 6, 9.
In: Scriptores Rerum Germanicarum In Usum Scholarum Ex Monumentis Germaniae
Historicis Recusi Fecit [11] : Annales Poloniae / Ex Recensione Arndtii Et Roepellii ;
Georgius Heinricus Pertz Serenissimo Borussiae Regi A Consiliis Regiminis Intimis
Bibliothecae Regiae Berolinensi Praefectus.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, 1866. – S. 6 – 9.
289
Annales Kamenzenses [a. 965 – 1165] / Edentibus Richardo Roepell, Prof. P. O.
Wratislaviensi Et Wilhelmo Arndt Ph. D. – Zmienky na s. 581, 582.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVIIII. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXVI. [1866]. – S. 581 – 582.
290
Rocznik Kamieniecki. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 777, 778.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom Drugi.
Lwów : Nakładem Własnym, 1872. – S. 777 – 778.
294
Annales Mechovienses. – Zmienky na s. 94, 95.
In: Scriptores Rerum Germanicarum In Usum Scholarum Ex Monumentis Germaniae
Historicis Recusi Fecit [11] : Annales Poloniae / Ex Recensione Arndtii Et Roepellii ;
Georgius Heinricus Pertz Serenissimo Borussiae Regi A Consiliis Regiminis Intimis
Bibliothecae Regiae Berolinensi Praefectus.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, 1866. – S. 93 – 115.
295
Annales Mechovienses [a. 947 – 1434] / Edentibus Richardo Roepell, Prof. P. O.
Wratislaviensi Et Wilhelmo Arndt Ph. D. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 668.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVIIII. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXVI. [1866]. – S. 666 – 677.
296
Rocznik Miechowski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 882.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom Drugi.
Lwów : Nakładem Własnym, 1872. – S. 882 – 896.
Annales Polonorum
Annales Posnanienses
291
Annales Posnanienses I. / Wydał Dr. Wojciech Ktrzyski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 877, 878.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom V. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci W
Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e Akademii.
Lwów : W Komisie Ksigarni Gubrynowicza I Schmidta, 1888. – S. 878 – 881.
297
Berichte der ältern polnischen Chroniken über Ostpommern und Preussen : A. Die Annalen /
[Herausgegeben Von Theodor Hirsch]. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 763.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Erster Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch, Dr.
Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1861. – S. 763 – 773.
292
Annales Capituli Posnaniensis / [Edidit M. Perlbach]. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na
s. 438, 457.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXIX. : [Ex rerum Danicarum
scriptoribus saec. XII. et XIII. Ex historiis Islandicis. Ex rerum Polonicarum scriptoribus saec.
298
Annales Polonorum. – Zmienky na s. 49, 50.
In: Scriptores Rerum Germanicarum In Usum Scholarum Ex Monumentis Germaniae
Historicis Recusi Fecit [11] : Annales Poloniae / Ex Recensione Arndtii Et Roepellii ;
Georgius Heinricus Pertz Serenissimo Borussiae Regi A Consiliis Regiminis Intimis
60
61
Bibliothecae Regiae Berolinensi Praefectus.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, 1866. – S. 44 – 74.
299
Annales Polonorum / Edentibus Richardo Roepell, Prof. P. O. Wratislaviensi Et Wilhelmo
Arndt Ph. D. – Obsahuje Annales Polonorum I, II, III, IV. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 616 – 621, 624, 625.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVIIII. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXVI. [1866]. – S. 612 – 656.
300
Aus polnischen Annalen : 1. Aus der Continuatio annalium Polonorum / Herausgegeben von
Ernst Strehlke. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 721.
In: Scriptores Rerum Prussicarum ... Dritter Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch,
Dr. Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1866. – S. 720 – 722.
301
Annalium Polonorum Fragmentum / Wydał Dr. Wojciech Ktrzyski. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 678.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom VI. / Opracowany Przez Lwowskie Grono
Członków Komisyi Historycznej Akademii Umiejtnoci W Krakowie.
Kraków : Nakładem Akademii Umiejtnoci Skład Główny W Ksigarni Spółki
Wydawniczej Polskiej, 1893. – S. 678 – 679.
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : Nakładem Własnym, 1878. – S. 128 – 133.
Annales Sandivogii
305
Rocznik Sdziwoja. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 872, 873, 875.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom Drugi.
Lwów : Nakładem Własnym, 1872. – S. 872 – 880.
306
[Annalium Polonicorum supplementa] : Annales Sandivogii / [Edidit M. Perlbach]. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 425 – 427.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXIX. : [Ex rerum Danicarum
scriptoribus saec. XII. et XIII. Ex historiis Islandicis. Ex rerum Polonicarum scriptoribus saec.
XII. et XIII. Ex rerum Ungaricarum scriptoribus saec. XIII.] / Edidit Societas Aperiendis
Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCXCII. [1892]. – S. 424 – 430.
307
Spominki Gnieznieskie / Wydał August Bielowski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na
s. 43.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom III. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : Nakładem Własnym, 1878. – S. 42 – 45.
Annales Minoris Poloniae
302
Rocznik Małopolski (965 – 1415) / Wydał August Bielowski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 140 – 145, 152, 153.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom III. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : Nakładem Własnym, 1878. – S. 140 – 202.
Annales Traski
303
Rocznik Traski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 828 – 830, 832.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom Drugi.
Lwów : Nakładem Własnym, 1872. – S. 828 – 861.
Annales KrasiĔskich
Annales Silesiaci
308
Annales Silesiaci Compilati [a. 967 – 1249] / Edende Wilhelmo Arndt Ph. D. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 537.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVIIII. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXVI. [1866]. – S. 536 – 540.
309
Annales Silesiaci Compilati (965 – 1279) / opracował Mieczysław Bła
owski. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 670.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom III. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : Nakładem Własnym, 1878. – S. 669 – 679.
304
Rocznik Krasiskich (do r. 1351) / Wydał August Bielowski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 128, 129.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom III. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
62
63
Annales Heinrichovienses
310
Annales Heinrichovienses [a. 977 – 1293] / Edende Wilhelmo Arndt Ph. D. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 547.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVIIII. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXVI. [1866]. – S. 547 – 548.
311
Rocznik Henrykowski (977 – 1293) / Wydał August Bielowski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 705.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom. III. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : Nakładem Własnym, 1878. – S. 705 – 706.
Annales Stanisława NaropiĔskiego
312
Rocznik Stanisława Naropiskiego (996 – 1550) / Wydał August Bielowski. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 220.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom. III. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : Nakładem Własnym, 1878. – S. 220 – 227.
Annales Cuiavienses
313
Annales Cuiavienses / Wydał Dr. Wojciech Ktrzyski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky
na s. 886.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom. V. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : W Komisie Ksigarni Gubrynowicza I Schmidta, 1888. – S. 886 – 889.
Rakúske
Annales Admuntenses
315
Annales Admuntenses / [edidit D. Wilhelmus Wattenbach Ph. D.]. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
– Zmienky na s. 574.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs IX. : [Chronica et annales aevi
Salici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLI. [1851]. – S. 569 – 579.
Annales sancti Rudberti Salisburgenses
316
Annales Sancti Rudberti Salisburgenses / [edidit D. Wilhelmus Wattenbach Ph. D.]. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 772.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs IX. : [Chronica et annales aevi
Salici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLI. [1851]. – S. 758 – 810.
Annales Altahenses maiores
317
Annales Altahenses Maiores / Ex Recensione W. De Giesebrecht Et Edmundi L. B. Ab Oefele
; Recognovit Edmundus L. B. Ab Oefele. – Editio Altera.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, 1891. – XXI, 105 s. – (Scriptores Rerum
Germanicarum In Usum Scholarum Ex Monumentis Germaniae Historicis Recusi ; [4]). –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 15, 16.
Uhorské
Annales Posonienses
318
Annales Posonienses [a. 997 – 1203] / Edente Wilhelmo Arndt Ph. Dr. – Zmienka na s. 571.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVIIII. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXVI. [1866]. – S. 571 – 573.
Annales Mellicenses
314
Annales Mellicenses : Auctarium Mellicense ; Auctarium Garstense / [edidit D. Wilhelmus
Wattenbach Ph. D.]. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 536, 566.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs IX. : [Chronica et annales aevi
Salici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLI. [1851]. – S. 480 – 569.
64
65
Eodem Codice Metropolitano; Tertius Monachus Sazauiensis E Codicibus Vindobonensi Et
Dresdensi. Adiecta Lectionum Varietate.
Pragae : [s. n.], MDCCLXXXIII. [1783]. – S. 1 – 282.
4.6 Kroniky
ýeské
Cosmae ecclesiae Pragensis decani Chronicon Bohemorum
319
Cosmae Pragensis Ecclesiae Decani Chronica Bohemorum in qua gentis origo, et prisci Duces
usque ad Wratislaum primum Regem creatum sub Henrico Imp. IV et annum Christi 1126.
In: Rerum Bohemicarum Antiqui Scriptores Aliquot Insignes, Partim Hactenus Incogniti : Qui
gentis originem & progressum, variasq[ue] regni vices, & Regum aliquorum vitam resq[ue]
gestas peculiariter, Hußitarum deniq[ue] sectae historiam & profeßionem litteris tradiderunt /
Ex Bibliotheca C. V. Marquardi Freheri, Consiliarii Palatini.
Hanoviae : Typis Wechelianis apud Claudium Marnium, & heredes Ioannis Aubrii, MDCII.
[1602]. – S. 1 – 14.
320
Cosmae, Pragensis Ecclesiae Decani, Chronicae Bohemorum libri III, in quibus gentis origo
et prisci duces, usque ad Vratislaum, primum regem creatum sub Henrico III. Imp. et annum
Christi 1126. Nunc primum integre in lucem editi. Item S. Adalberti, episcopi Pragensis Vitae
et martyrium / ab eodem Cosma decano descripta ; Praefixa ducum regumque Bohemiae
elogia versibus decantata a Martino Cutheno et Caspare Cropacio.
Hanoviae : apud Claudium Marnium et heredes J. Aubrii, 1607. – [12], 84 s.
321
Historia Translationis / Ex Historia Cosmæ Pragensis in Breviarium relata. – Fragment.
In: Acta Sanctorvm Aprilis collecta, digesta, illustrata. Tomvs III. quo ultimi IX dies
continentur / A Godefrido Henschenio Et Daniele Papebrochio e Societate Iesu.
Antverpiæ : Apvd Michaelem Cnobarvm, Anno MDCLXXV. [1675]. – S. 201 – 202.
322
Cosmae Pragensis Ecclesiae Decani Chronicae Bohemorum libri III., opus ad exemplar
Freharianum, quod Hannoviae typis Wechelianis anno 1607 prodiit, recognitum et notis
illustratum a viro doctissimo. Praefixa ducum et regum Bohemorum elogia, versibus
decantata a Martino Cutheno et Caspare Cropacio.
In: Scriptores rerum Germanicarum praecipue Saxonicarum : in quibus scripta et monumenta
illustria, pleraque hactenus inedita, tum ad historiam Germaniae generatim, tum speciatim
Saxoniae svp. Misniae, Thuringiae et Varisciae spectantia, vel nunc primum in lucem
protrahuntur, vel cum cod. mss. collata notulis illustrantur. Tomus I. / ex sua bibliotheca
aliisque ed. Io. Burchardus Menckenius.
Lipsiae : impensis Ioannis Christiani Martini. MDCCXXVIII. [1728]. – S. 1955 – 2132.
324
Cosmae Chronica Boemorum / Edente D. Rudolfo Koepke Ph. D. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 2, 3, 5, 6, 8, 10, 25, 38, 50 – 54, 62, 65, 66 – 71, 78, 80, 89, 91, 99.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs IX. : [Chronica et annales aevi
Salici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLI. [1851]. – S. 1 – 132.
325
Cosmas Pragensis : Cosmæ Chronica Bohemorum. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na
stl. 12, 17, 20, 23, 44, 89, 91 – 99, 102, 120, 125 – 130, 144. – Prame od stl. 55.
In: Baldrici Dolensis Archiepiscopi Opera Omnia Accedunt Honorii II Romani Pontificis
Epistolæ Et Diplomata Necnon Cosmæ Pragensis, Alberici Aquensis Chronica Intermiscentur
Drobonis Cardinalis, Petri Leonis Et Gregorii S. R. E. Legatorum, Friderici Coloniensis
Archiepiscopi, S. Hugonis Gratianopolitani, Brunonis Argentinensis, Episcoporum, S.
Stephani Abbatis Cisterciensis Tertii, Franconis Abbatis Affligemensis, Pontii Abbatis
Cluniacensis, Abbaudi Abbatis, Richardi Abbatis Pratellensis, G. Abbatis, Domnizonis
Presbyteri Canusini, Joannis Monachi, Viviani Præmonstratensis, Joannis Michaelensis,
Gualteri Tarvanensis Et Galberti Brugensis, Hugonis De Ribodimonte Opuscula, Diplomata,
Epistolæ / Accurante J. P. Migne Bibliothecæ Cleri Universæ.
In Via Dicta D´Amboise, Prope Portam Lutetiæ Parisiorum Vulgo D´Enfer Nominatam Seu
Petit Montrouge : Excudebatur Et Venit Apud J.-P. Migne Editorem, 1854. – Stl. 9 – 244. –
(Patrologiæ Cursus Completus. Series Secunda ; Patrologiæ Tomus CLXVI.).
326
Aus böhmischen und schlesischen Chroniken : 1. Aus der Chronik von Cosmas und ihren
Fortsetzungen / [herausgegeben von Max Toeppen]. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka. –
Fragment.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Erster Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch, Dr.
Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1861. – S. 246.
327
Kosmw Letopis eský. – Zmienky na s. 38 – 44, 46, 71,72.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. II. : Cosmæ Chronicon Boemorum Cum
Continuatoribus / Vydavatel Dr. Jos. Emler ; Pekladatel V. V. Tomek.
V Praze : Nákladem Musea Království eského. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1874. – S. 1 – 198.
323
Cosmae Ecclesiae Pragensis Decani Chronicon Bohemorum. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 51, 53, 55 – 59, 61, 108, 109, 115, 188.
In: Scriptorum Rerum Bohemicarum. Tomus I. : Cosmae Ecclesiae Pragensis Decani
Chronicon Bohemorum Ad Fidem Codicis MS. Bibliothecae Capituli Ecclesiae
Metropolitanae Pragensis Recensitum, Cum Aliis Codicibus Tam Manuscriptis, Quam
Impressis Collatum. Accedunt Eiusdem Cosmae Continuatores Canonici Pragenses Duo Ex
328
Z Kosmova letopisu eského. – Fragment.
In: Sv. Vojtch, druhý biskup pražský, jeho klášter i úcta u lidu / Fr. Krásl, J. Ježek.
V Praze : Nákladem Ddictví sv. Prokopa, 1898 (V Praze : Cyrillo-methodjská knihtiskárna
a nakladatelství V. Kotrba). – S. 757 – 761.
66
67
329
Cosmae Pragensis Chronica Boemorvm = Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag /
unter mitarbeit von W. Weinberger ; herausgegeben von Bertold Bretholz.
Berlin : Weidmannsche Buchhandlung, 1923. – XCVIII, 296 s. – (Monvmenta Germaniae
historica. Scriptores rervm Germanicarvm nova series ; tomvs II). – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Reg. – Zmienky na s. 19, 41, 46 – 55, 60, 63, 72, 79, 80, 84, 85, 88 – 91, 100, 108, 109, 130,
131, 135, 148, 154, 164, 228.
337
Kosmova kronika ech. – Fragment.
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 289 – 311.
330
Kosmova kronika eská / z lat. pelož. K. Hrdina ; grafická úprava, iniciály, devoryty, vazba
od K. Svolinského.
Praha : Melantrich, 1929. – 203 s.
338
Kosmas: Kronika Czechów (fragmenty) / przekład M. Wojciechowska ; wstp H. Chłopocka ;
komentarz J. A. Spie
.
In: W krgu ywotów witego Wojciecha / red. nauk. Jan Andrzej Spie
; aut. przekł.
Brygida Kürbis ; aut. wstpów Helena Chłopocka, Marian Plezia, Jan Andrzej Spie
; aut.
komentarzy Danuta Zydorek.
Kraków : Tyniec, 1997. – S. 149 – 172.
ISBN 83-85433-83-X
331
Kosmas / Dušan Teštík. – 1. vyd.
Praha : Svobodné slovo, 1966 (Brno : Tisk). – 212 s. + [12] s. obr. príl. – (Odkazy
pokrokových osobností naší minulosti ; sv. 19). – Zmienky na s. 40, 85, 93, 104, 115, 116,
144, 149, 203 – 205, 207.
332
Kosmasa Kronika Czechów / przetłumaczyła, wstp i komentarze oprac. M. Wojciechowska.
Warszawa : PWN, 1968. – 459 s. : ilustr., mp.
333
Kosmova kronika eská / pel. Karel Hrdina, Marie Bláhová ; pekl. revidovali a úvod nap.
Zdenk Fiala, Marie Bláhová ; pozn., sta, vysvetlivky, reg. nap. a sest. Marie Bláhová ;
rodokmen zrevidoval Zdenk Fiala. – 5. vyd., ve Svobod 1. vyd.
Praha : Svoboda, 1972. – 261, [3] s. : fotogr., obr. – Pozn. Reg. menný, miestny. Rodokme.
Vysvetlivky. – Zmienky na s. 24, 46 – 53, 56, 58, 68, 74, 79, 80, 82 – 84, 94, 100, 117, 121,
129, 136, 145, 230, 249, 259.
334
Kosmova kronika eská / pel. Karel Hrdina, Marie Bláhová ; pekl. revidovali a úvod nap.
Zdenk Fiala, Marie Bláhová ; pozn., sta, vysvetlivky, reg. nap. a sest. Marie Bláhová ;
rodokmen zrevidoval Zdenk Fiala. – 6. vyd., ve Svobod 2. vyd.
Praha : Svoboda, 1975. – 261, [3] s. : fotogr., obr. – Pozn. Reg. menný, miestny. Rodokme.
Vysvetlivky. – Zmienky na s. 24, 46 – 53, 56, 68, 74, 79, 80, 82 – 84, 100, 117, 121, 129,
136, 230, 249.
335
Kosmova kronika eská / z lat. orig. pel. Karel Hrdina ; pedmluvu nap. Dušan Teštík ; graf.
upr. František Muzika. – 4. vyd.
Praha : Odeon, 1975 (Praha : Mír). – 260, [4] s. : obr. – (Svtová etba ; sv. 464). – Slovníek.
– Zmienky na s. 15, 43, 69 – 76, 80, 92, 99, 100, 105 – 107, 109 – 113, 130, 151, 152, 167,
172, 184.
336
Kosmova kronika a pedchozí tradice / Oldich Králík. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1976. – 269, [3] s. – Fotogr. na frontispice. – Poetné zmienky.
68
339
Kosmasa Kronika Czechów (fragmenty).
In: wity Wojciech-Adalbert : mówi wieki / wybór i oprac. Zofia Teresa Wiewióra ; tłum. z
czeskiego R. Makowski.
Gdynia : Credo, 1997. – S. 84 – 93.
Cosmae Pragensis Continuatores
340
Scriptores Rervm Germanicarvm, Praecipve Saxonicarvm : In Qvibvs Scripta Et Monvmenta
Illvstria, Pleraqve Hactenvs Inedita, Tvm Ad Historiam Germaniae Generatim, Tvm
Speciatim Saxoniae Svp. Misniae, Thvringiae Et Varisciae Spectantia, Vel Nvnc Primvm In
Lvcem Protrahvntvr, Vel Cvm Codicibvs Mss. Collata Notvlis Illvstrantvr; Cvm Figvris
Aeneis. Tomus III / E Tabvlario Regio Et Electorali Saxonico Dresdensi Maximam Partem
Collegit Io. Bvrchardvs Menckenivs, I.V.D. ... Regi Polon. Atqve Electori Saxoniae A
Consiliis Avl. Et Historia, Hist. In Acad. Lips. Prof. Pvbl.
Lipsiae : Impensis Ioannis Christiani Martini, MDCCXXX. [1730]. – S. 1717 – 1808.
341
Continuatio chronici Bohemici, olim conscripti a Cosma Pragensis Ecclesiae decano, nunc e
codice manuscripto Pragensi producta : Dum sub ... Majestatis ... Mariae Theresiae ... Reginae
... / Praeter Positiones annexas propugnandas una jus civile planum universum publico
Eruditorum examini submitteret illustrissimus dominus Joachimus S.R.I. Krakovski comes de
Kollowrath. Praeside ... Joanne Baptista Piker, J.U.D. Collegii Theresiani Juris Civilis
Professore Regio Viennae in Collegio Regio Theresiano S.J. Nobilium, anno 1752. Mense
Sept. die.
Wiennae : Typis Joanis Thomae Trattner, Universitatis Typographi, 1752. – [16], 175 s.
342
Cosmae Pragensis Continuatores. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 292, 342, 404.
In: Scriptorum Rerum Bohemicarum. Tomus I. : Cosmae Ecclesiae Pragensis Decani
Chronicon Bohemorum Ad Fidem Codicis MS. Bibliothecae Capituli Ecclesiae
Metropolitanae Pragensis Recensitum, Cum Aliis Codicibus Tam Manuscriptis, Quam
69
Impressis Collatum. Accedunt Eiusdem Cosmae Continuatores Canonici Pragenses Duo Ex
Eodem Codice Metropolitano; Tertius Monachus Sazauiensis E Codicibus Vindobonensi Et
Dresdensi. Adiecta Lectionum Varietate.
Pragae : [s. n.], MDCCLXXXIII. [1783]. – S. 285 – 473.
343
Canonici Wissegradensis Continuatio Cosmae ; Monachi Sazavensis Continuatio Cosmae ;
Annalium Pragensium Pars I. ; Annales Otakariani ; Annalium Pragensium Pars II. ;
Annalium Pragensium Pars III. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 133, 134, 138, 140,
145, 149, 156, 170, 186, 188, 197, 208.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs IX. : [Chronica et annales aevi
Salici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLI. [1851]. – S. 132 – 290.
344
Canonici Wissegradensis Continuatio Cosmæ ; Monachi Sazaviensis Continuatio Cosmæ ;
Canonicorum Pragensium Continuatio Cosmæ. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s.
246 – 248, 255, 259, 275, 283, 284, 287, 294, 385.
In: Baldrici Dolensis Archiepiscopi Opera Omnia Accedunt Honorii II Romani Pontificis
Epistolæ Et Diplomata Necnon Cosmæ Pragensis, Alberici Aquensis Chronica Intermiscentur
Drobonis Cardinalis, Petri Leonis Et Gregorii S. R. E. Legatorum, Friderici Coloniensis
Archiepiscopi, S. Hugonis Gratianopolitani, Brunonis Argentinensis, Episcoporum, S.
Stephani Abbatis Cisterciensis Tertii, Franconis Abbatis Affligemensis, Pontii Abbatis
Cluniacensis, Abbaudi Abbatis, Richardi Abbatis Pratellensis, G. Abbatis, Domnizonis
Presbyteri Canusini, Joannis Monachi, Viviani Præmonstratensis, Joannis Michaelensis,
Gualteri Tarvanensis Et Galberti Brugensis, Hugonis De Ribodimonte Opuscula, Diplomata,
Epistolæ / Accurante J. P. Migne Bibliothecæ Cleri Universæ.
In Via Dicta D´Amboise, Prope Portam Lutetiæ Parisiorum Vulgo D´Enfer Nominatam Seu
Petit Montrouge : Excudebatur Et Venit Apud J.-P. Migne Editorem, 1854. – Stl. 245 – 388. –
(Patrologiæ Cursus Completus. Series Secunda ; Patrologiæ Tomus CLXVI).
345
Kosmowa Letopisu eského Pokraowatelé : Mnich Sázawský. – Zmienky na s. 239, 240.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. II. : Cosmæ Chronicon Boemorum Cum
Continuatoribus / Vydavatel Dr. Jos. Emler ; Pekladatel V. V. Tomek.
V Praze : Nákladem Musea Království eského. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1874. – S. 199 – 370.
Dalimili Bohemiæ Chronicon
347
Kronyka stará Klásstera Boleslavského : O Poslaupnosti Knjžat a Král Cžeskych, rozliných
Pržjbzých, diwných promnách a slawných Národu Cžeského inech od založenj téhož
Národu až do Jana Lucemburského, woleného Krále Cžeského, poržádn a rozkossnými
Rytmy wyprawugjcý. Nynj poneyprwé pro obecné dobré wbec na swtlo wydaná.
Wytisstná w Nowém Mst Pražském : u Danyele Karla z Karlsperka, 1620. – 8, CCXXXV
s.
348
Kronyka Boleslawská o Poslaupnosti Knjžat a Král eských a slawných národu eského
inech, od založenj téhož národu až do Jana Lucemburského, wyprawugjcý. Nynj podruhé s
snažnau pilnostj a s pomocý ty starých rukopis, gesst nikdy nesrownaných, bedliwgi a
lépe, nežli prwé, / na swtlo wydaná od Frantisska Faustýna Procházky.
Wytisstná w Praze : u Jana Gozefa Diesbacha, Léta Pán 1786. – [28], 340 s.
349
Dalimilova Chronika eská / v nejdávnjší tení navrácena od Váceslava Hanky.
Tisk v Lipšt i v Praze : v arcib. tiskárn, 1849. – X, 183 s.
350
Dalimils Chronik von Böhmen / Herausgegeben Von Wenceslav Hanka.
Stuttgart : Litterarischer Verein, 1859. – 253 s. – (Bibliothek des Litterarischen Vereins in
Stuttgart ; 48).
351
Dalimilova Chronika eská / v nejdávnjší tení navrácena od Váceslava Hanky ; pro
študující stedních škol historickými a grammatickými poznámkami opatil Jan Orth.
V Praze : I. L. Kober, 1874. – XII, 207 s.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/819241
352
Rýmovaná kronika eská tak eeného Dalimila / Upravil J. Jireek.
V Praze : Matice eské, 1877. – XVI, 205, [3] s. – (Památky staré literatury eské vydané
Maticí eskou ; . 2).
346
Kosmovi pokraovatelé : Letopis tak eeného Mnicha sázavského, Letopis tak eeného
Kanovníka vyšehradského, Letopisy eské [tzv. Druhé pokraování Kosmovo].
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 316 – 325.
353
Rýmovaná Kronika eská = Di Tutsch Kronik Von Behemlant. – Zmienky na s. 17, 64 – 66,
87, 107, 136, 231, 239, 259, 269, 274, 277, 283, 299.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. III. : Dalimili Bohemiæ Chronicon ; Annales Heinrici
Heimburgensis ; Vita Karoli IV Imperatoris ; Sermones Post Mortem Karoli IV Imperatoris
Per Johannem, Archiepiscopum Pragensem, Et Mag. Adalbertum Ranconis De Ericinio Facti ;
Johannis Neplachonis, Abbatis Opatovicensis, Chronicon ; Johannis De Marignola Chronicon
= Prameny Djin eských, Vydávané z Nadání Palackého Péí „Spolku Historického V
Praze“.
V Praze : Nákladem Nadání Františka Palackého. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1882. – S. 1 – 302.
70
71
354
Kronika Dalimilova : podle rukopisu Cambridgeského / k tisku pipravil V. E. Mourek.
V Praze : Nakl. eské Akademie, 1892. – XI, 176 s.
355
Z rýmované kroniky eské. – Fragment.
In: Sv. Vojtch, druhý biskup pražský, jeho klášter i úcta u lidu / Fr. Krásl, J. Ježek.
V Praze : Nákladem Ddictví sv. Prokopa, 1898 (V Praze : Cyrillo-methodjská knihtiskárna
a nakladatelství V. Kotrba). – S. 762 – 763.
356
Dalimilova chronika eská / Váceslav Hanka.
Praha : Technologicko-prmyslové museum, 1914. – 32 s.
357
eská kronika tak eeného Dalimila / novým jazykem pepsal V. Flajšhans.
Praha : Jan Laichter, 1920 (Na Král. Vinohradech : Albert Malí). – 215, [1] s. – Pozn. Reg. –
Zmienky na s. 20, 63, 64, 83, 100, 125.
358
Dalimilova kronika / upravil a do prózy pevedl Milan Maralík ; pipojen novoeský pepis
originálu podle edice Josefa Jireka ; doslov napsal J. B. apek.
Praha : Elk, 1948. – 227, [1] s. – (Národní klemotnice ; sv. 31).
359
Nejstarší rýmovaná kronika tak eného Dalimila / k vyd. pipr. Bohuslav Havránek, Jií
Dahelka ; hist. pozn. nap. Z. Kirsten. – 1. vyd.
Praha : SAV, 1957. – 343, [1] s. – (Památky staré literatury eské ; sv. 18).
360
Nejstarší rýmovaná kronika tak eného Dalimila / k vyd. pipr. Bohuslav Havránek, Jií
Dahelka ; hist. pozn. nap. Z. Kirsten. – 2. vyd.
Praha : SAV, 1958. – 343, [1] s.
361
Kronika tak eeného Dalimila / ze staroeského orig. pel. Marie Krmová ; pebásnila Hana
Vrbová ; úvod, sta o kronice, pozn. a rejst. nap. a sest. Marie Bláhová ; doslov k pekladu
nap. a slovníek starších jmen a výraz sest. Hana Vrbová. – 1. vyd.
Praha : Svoboda, 1977 (Praha : Rudé právo). – 240, [4] s. : fotogr. – Pozn. Reg. menný,
miestny. Slovník. – Zmienky na s. 7, 62, 77, 207.
362
Tak eeného Dalimila rýmovaná eská kronika.
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 326 – 341.
72
363
Staroeská kronika tak eeného Dalimila : vydání textu a veškerého textového materiálu (1) /
k vydání pipravili Jií Dahelka, Karel Hádek, Bohuslav Havránek, Nadžda Kvítková. – 1.
vyd.
Praha : Academia, 1988 (eský Tšín : Tisk Brno). – 612, [4] s. + 1 fareb. front., 80 s. obr.
príl. – Zmienky na s. 149, 157, 398, 399, 403, 405, 407, 409, 410, 517, 520, 521.
364
Staroeská kronika tak eeného Dalimila : vydání textu a veškerého textového materiálu (2) /
k vydání pipravili Jií Dahelka, Karel Hádek, Bohuslav Havránek, Nadžda Kvítková. – 1.
vyd.
Praha : Academia, 1988 (eský Tšín : Tisk Brno). – 604, [4] s.
365
Dalimilova kronika.
In: Tisíc let, klášter, svt : pocta k mileniu bevnovského kláštera : cizinci na této zemi : sv.
Vojtch, sv. Jan Nepomucký / výbr text uspo. Kvtoslava Neradová, Františka Sokolová. –
1. vyd.
Praha : Empora, 1993 (Most : Severografia). – S. 21 – 24.
ISBN 80-85779-18-8
Johannis Neplachonis, Abbatis Opatovicensis, Chronicon
366
Epitome Chronice Boemice. – Pozn. – Zmienky na s. 99 – 101.
In: Monumenta Historica Boemiæ Nusquam Antehac Edita ... Tomus IV. / P. Gelasius
Dobner A S. Catharina E Clericis Regularibus Scholarum Piarum.
Pragæ : Literis Johannæ Sophiæ Clauserianæ, Reg. Typogr. Factore Mathia Glatz, 1779. – S.
95 – 123.
367
Neplacha, Opata Opatovského, Krátká Kronika ímská A eská. – Zmienky na s. 463, 464,
467, 468, 472.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. III. : Dalimili Bohemiæ Chronicon ; Annales Heinrici
Heimburgensis ; Vita Karoli IV Imperatoris ; Sermones Post Mortem Karoli IV Imperatoris
Per Johannem, Archiepiscopum Pragensem, Et Mag. Adalbertum Ranconis De Ericinio Facti ;
Johannis Neplachonis, Abbatis Opatovicensis, Chronicon ; Johannis De Marignola Chronicon
= Prameny Djin eských, Vydávané z Nadání Palackého Péí „Spolku Historického V
Praze“.
V Praze : Nákladem Nadání Františka Palackého. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1882. – S. 443 – 484.
Johannis De Marignola Chronicon
368
Observationes Præviæ In Chronicon Marignolæ : Chronicon Reverendissimi Joannis dicti de
Marignolis de Florentia Ordinis Minorum Bysinianensis Episcopi, gloriosæ memoriæ
Imperatoris Caroli IV. Imperialis Aulæ Capellani. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s.
135, 144, 155, 156 – 157: De Sancto Adalberto digressio, 158 – 159: De eleccione Sancti
Adalberti, 166, 167, 267, 268, 277, 281.
73
In: Monumenta Historica Boemiæ Nusquam Antehac Edita, Quibus Non Modo Patriæ,
Aliarumque Vicinarum Regionum, Sed Et Remotissimarum Gentium Historia Mirum
Quantum Illustratur. Collegit, Et Partim Ex Autographis, Partim Ex Legitimis Apographis
Codicibus Recensuit, Cum Variis Manuscriptis Exemplaribus Contulit, Plurimis
Animadversionibus, Ærique Incisis Sigillis Adornavit, Denique Locupletissimo Indice
Instruxit. Tomus II. / P. Gelasius Dobner A S. Catharina E Clericis Regularibus Scholarum
Piarum.
Pragæ : Literis Joannis Josephi Clauser, Regii Typographi, Anno MDCCLXVIII. [1768]. – S.
79 – 282.
Chronicon Francisci Pragensis
369
Kronika Jana Z Marignoly. – Zmienky na s. 512, 521, 526, 531 – 533, 536, 538, 539, 543,
546, 558, 560, 563, 570, 595, 596, 601, 603.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. III. : Dalimili Bohemiæ Chronicon ; Annales Heinrici
Heimburgensis ; Vita Karoli IV Imperatoris ; Sermones Post Mortem Karoli IV Imperatoris
Per Johannem, Archiepiscopum Pragensem, Et Mag. Adalbertum Ranconis De Ericinio Facti ;
Johannis Neplachonis, Abbatis Opatovicensis, Chronicon ; Johannis De Marignola Chronicon
= Prameny Djin eských, Vydávané z Nadání Palackého Péí „Spolku Historického V
Praze“.
V Praze : Nákladem Nadání Františka Palackého. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr a Ferd.
Dattel, 1882. – S. 485 – 604.
373
Kronika Františka Pražského. – Zmienky na s. 423, 436.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. IV. : Chronicon Aulæ Regiæ ; Excerpta De Diversis
Chronicis Additis Quibusdam Aulæ Regiæ Memorabilibus ; Chronicon Francisci Pragensis ;
Chronicon Benessii De Weitmil = Prameny Djin eských. Díl IV. : Kronika Zbraslavská ;
Výpisy Z Rozliných Kronik S Nekolika Zápisy Zbraslavskými ; Kronika Františka
Pražského ; Kronika Beneše Krabice Z Weitmile / Vydávané Z Nadání Palackého Péi
„Spolku Historického V Praze“ Poádáním Josefa Emlera.
V Praze : Nákladem Nadání Františka Palackého. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr A Edv.
Valeka, 1884. – S. 347 – 456.
372
Chronicon Francisci. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 4.
In: Scriptorum Rerum Bohemicarum. Tomus II. : Francisci Chronicon Pragense. Item
Benessii De Weitmil Chronicon Ecclesiae Pragensis. Accedvnt I. Series Dvcvm Et Regvm
Bohemiae. II. Series Episcoporvm Et Archiepiscoporvm Pragensivm. III. Chronicon
Bohemicvm Cvm Versione Latina.
Pragae : [s. n.], MDCCLXXXIV. [1784]. – S. 3 – 196.
Chronicon Benessii De Weitmil
Chronicon Aulæ Regiæ
370
Petra Žitavského Kronika Zbraslavská. – Zmienky na s. 332, 337.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. IV. : Chronicon Aulæ Regiæ ; Excerpta De Diversis
Chronicis Additis Quibusdam Aulæ Regiæ Memorabilibus ; Chronicon Francisci Pragensis ;
Chronicon Benessii De Weitmil = Prameny Djin eských. Díl IV. : Kronika Zbraslavská ;
Výpisy Z Rozliných Kronik S Nekolika Zápisy Zbraslavskými ; Kronika Františka
Pražského ; Kronika Beneše Krabice Z Weitmile / Vydávané Z Nadání Palackého Péi
„Spolku Historického V Praze“ Poádáním Josefa Emlera.
V Praze : Nákladem Nadání Františka Palackého. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr A Edv.
Valeka, 1884. – S. 1 – 337.
Excerpta de diversis chronicis additis quibusdam Aulæ Regiæ memorabilibus
371
Výpisky Z Rozliných Kronik S Nkolika Zápisy Zbraslavskými. – Zmienka na s. 341.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. IV. : Chronicon Aulæ Regiæ ; Excerpta De Diversis
Chronicis Additis Quibusdam Aulæ Regiæ Memorabilibus ; Chronicon Francisci Pragensis ;
Chronicon Benessii De Weitmil = Prameny Djin eských. Díl IV. : Kronika Zbraslavská ;
Výpisy Z Rozliných Kronik S Nekolika Zápisy Zbraslavskými ; Kronika Františka
Pražského ; Kronika Beneše Krabice Z Weitmile / Vydávané Z Nadání Palackého Péi
„Spolku Historického V Praze“ Poádáním Josefa Emlera.
V Praze : Nákladem Nadání Františka Palackého. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr A Edv.
Valeka, 1884. – S. 339 – 346.
74
374
Chronicon Benessii Krabice De Waitmile, Archidiaconi Zatecensis, & Canonici Metropolitani
Pragensis. – Pozn. – Zmienky na s. 65, 69.
In: Monumenta Historica Boemiæ Nusquam Antehac Edita ... Tomus IV. / P. Gelasius
Dobner A S. Catharina E Clericis Regularibus Scholarum Piarum.
Pragæ : Literis Johannæ Sophiæ Clauserianæ, Reg. Typogr. Factore Mathia Glatz, 1779. – S.
23 – 78.
375
Kronika Beneše Z Weitmile. – Zmienky na s.482, 488, 493, 497, 529, 544.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. IV. : Chronicon Aulæ Regiæ ; Excerpta De Diversis
Chronicis Additis Quibusdam Aulæ Regiæ Memorabilibus ; Chronicon Francisci Pragensis ;
Chronicon Benessii De Weitmil = Prameny Djin eských. Díl IV. : Kronika Zbraslavská ;
Výpisy Z Rozliných Kronik S Nekolika Zápisy Zbraslavskými ; Kronika Františka
Pražského ; Kronika Beneše Krabice Z Weitmile / Vydávané Z Nadání Palackého Péi
„Spolku Historického V Praze“ Poádáním Josefa Emlera.
V Praze : Nákladem Nadání Františka Palackého. V Komissí Knhkupectví Dr. Grégr A Edv.
Valeka, 1884. – S. 457 – 548.
Przibiconis De Radenin Dicti Pulkavæ Chronicon Bohemiæ
376
[Cronica Bohemorum].
In: Scriptores Rervm Germanicarvm, Praecipve Saxonicarvm : In Qvibvs Scripta Et
Monvmenta Illvstria, Pleraqve Hactenvs Inedita, Tvm Ad Historiam Germaniae Generatim,
Tvm Speciatim Saxoniae Svp. Misniae, Thvringiae Et Varisciae Spectantia, Vel Nvnc
Primvm In Lvcem Protrahvntvr, Vel Cvm Codicibvs Mss. Collata Notvlis Illvstrantvr; Cvm
75
Figvris Aeneis. Tomus III. / E Tabvlario Regio Et Electorali Saxonico Dresdensi Maximam
Partem Collegit Io. Bvrchardvs Menckenivs, I.V.D. ... Regi Polon. Atqve Electori Saxoniae A
Consiliis Avl. Et Historia, Hist. In Acad. Lips. Prof. Pvbl.
Lipsiae : Impensis Ioannis Christiani Martini, MDCCXXX. [1730]. – S. 1617 – 1766.
377
Chronicon Bohemiae ad an. CICCC.
In: Reliqviae Manvscriptorvm Omnis Aevi Diplomatvm Ac Monvmentorvm, Ineditorvm
Adhvc. Tomo XI. / Io. Petri De Lvdewig, Icti, Fridericianae Cancellarii.
Halae Salicae : Impensis Orphanotrophei, 1737. – S. 128 – 383.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=V1EVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=edit
ions:0B-m8MmxGXMmI473B&hl=sk#v=onepage&q=&f=false
378
Cronica Przibiconis de Tradenina per eundem de gestis Incliti Regni Boemie compilata
feliciter, incipit de Anno Domini 1374. – Prame od s. 72. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 99 – 104, 108, 109, 113, 156, 164, 210.
In: Monumenta Historica Boemiæ Nusquam Antehac Edita, Quibus Non Modo Patriæ,
Aliarumque Vicinarum Regionum, Sed Et Remotissimarum Gentium Historia Mirum
Quantum Illustratur. Collegit, Et Partim Ex Autographis, Partim Ex Legitimis Apographis
Codicibus Recensuit, Cum Aliis Manuscriptis Exemplaribus Contulit, Plurimis
Animadversionibus Adornavit, Denique Locupletissimo Indice Instruxit. Tomus III. / P.
Gelasius Dobner A S. Catharina E Clericis Regularibus Scholarum Piarum.
Pragae : Literis Johannæ Sophiæ Clauserianæ, Reg. Typogr. Factore Adalberto Mach, 1774. –
S. 63 – 290.
379
Kronyka eská od Pibíka Pulkavy z Radenína / nynj w též ei eské z starožitného spisu
poprwé wydaná od Frant. Faustýna Procházky.
V Praze : v knihárn Kašpara Widtmanna, 1786. – 479, [1] s.
380
Aus böhmischen und schlesischen Chroniken : 4. Aus Przibico, genannt Pulkava /
[herausgegeben von Max Toeppen]. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 248. –
Fragment.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Erster Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch, Dr.
Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1861. – S. 247 – 248.
381
Legenden über den heiligen Adalbert aus polnischen und böhmischen Chroniken : 3. Aus dem
Chronicon Bohemicum (bis 1329) / [Herausgegeben Von Max Toeppen]. – Bibliogr. odkazy.
Pozn.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Zweiter Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch,
Dr. Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1863. – S. 422.
76
382
Kronika Pulkavova. – Zmienky na s. 8, 26 – 31, 35, 36, 40, 41, 48, 55, 60, 78, 126, 147, 214,
215, 229 – 231, 234, 237, 242, 247, 251, 263, 268, 272, 292, 300.
In: Fontes Rerum Bohemicarum. Tom. V. : Przibiconis De Radenin Dicti Pulkavæ Chronicon
Bohemiæ ; Laurentii De Brzezowa Historia Hussitica ; Excerpta Ex Historia Laurentii De
Brzezowa ; Laurentii De Brzezowa Carmen De Victoria Bohemorum Apud Domazlitz ;
Chronicon Universitatis Pragensis ; Chronicon Bartossek De Drahonicz ; Additamentum Ad
Chronicon Bartossek De Drahonicz = Prameny Djin eských. Díl V. : Pibíka Z Radenína
eeného Pulkavy Kronika eská ; Kronika Vavince Z Bezové ; Výtah Z Kroniky Vavince
Z Bezové ; Vavince Z Bezové Píse O Vítezství U Domažlic ; Tak Zvaná Kronika
University Pražské ; Kronika Bartoška Z Drahonic ; Pídavek Kroniky Bartoška Z Drahonic /
Vydané Z Nadání Palackeho Péí „Spolku Historického V Praze“, Poádáním Josefa Emlera ;
Vydali Josef Emler, Jan Gebauer, Jaroslav Goll.
V Praze : Nákladem Nadání Františka Palackého. V Komissí Knihkupectví Edv. Valeky,
1893 (v Praze : Knihtiskárna J. Otty). – S. 1 – 207, 209 – 326.
383
Pibíka Pulkavy z Radenína Kronika eská.
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 342 – 257.
Martini Oppaviensis Chronicon pontificum et imperatorum
384
Martini Oppaviensis Chronicon Pontificum Et Imperatorum / Edidit Ludewicus Weiland Ph.
D. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 465, 466.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXII. : [Historici Germaniae saec.
XII. 2] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXVIIII. [1872]. – S. 377 – 475.
Cronica Boemorum
385
Cronica Boemorum / auct. canonico S. Blasii Brunsvicensis. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 38.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomi XXX. Pars I. : [Supplementa
tomorum XVI – XXV] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii
Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopoli Hahniani, MDCCCXCVI. [1896]. – S. 37 – 43.
77
Nemecké
Sigeberti Gemblacensis chronica
Herimanni Augiensis Chronicon
391
Sigeberti Gemblacensis chronica cum continuationibus / ed. D. L. C. Bethmann Ph. D. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 352, 355.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs VI. : [Chronica et annales aevi
Salici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLIIII. [1844]. – S. 268 – 474.
386
Herimanni Augiensis Chronicon a. 1 – 1054. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 125.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs V. : [Annales et chronica aevi
Salici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLIIII. [1844]. – S. 67 – 133.
Chronica Monasterii Casinensis
Bernoldi Chronicon
387
Bernoldi Chronicon. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 392.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs V. : [Annales et chronica aevi
Salici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLIIII. [1844]. – S. 385 – 467.
Ekkehardi Uraugiensis chronica
388
Ekkehardi Uraugiensis chronica / edente D. G. Waitz Prof P. Kilon. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
– Zmienka na s. 29, 191.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs VI. : [Chronica et annales aevi
Salici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLIIII. [1844]. – S. 1 – 267.
Liber de successoribus S. Hildulfi
389
Liber de successoribus S. Hildulfi in Mediano monasterio a. 703 – 1011 / edente D. Georgio
Waitz Ph. D.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs IV. : [Annales, chronica et
historiae aevi Carolini et Saxonici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae
Welficae Ab Historia Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLI. [1841]. – S. 86 – 92.
Ex Rodulfi Glabri Historiarum
390
Ex Rodulfi Glabri Historiarum Libris V. usque ad a. 1044 / Edente G. Waitz, Prof. Publ.
Kiloniensi. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 55.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs VII. : [Chronica et gesta aevi
Salici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLVI. [1846]. – S. 48 – 72.
78
392
Chronica Monasterii Casinensis (a. 529 – 1075) / Leonis Marsicani ; Edente W. Wattenbach
Ph. D. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 625, 640, 648.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs VII. : [Chronica et gesta aevi
Salici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLVI. [1846]. – S. 574 – 727.
393
Monumenta Germaniae historica scriptores tomus XXXIV. : chronica monasterii Casinensis =
Die Chronik von Montecassino / herausgegeben von Hartmut Hoffmann.
Hannoverae : impensis Bibliopolii Hahniani, MCMLXXX. [1980]. – L, 773 s. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 158, 200, 201, 490.
Thietmari Chronicon
394
Thietmari Chronicon / Edente von D. J. M. Lappenberg. – Zmienky na s. 776, 808, 854.
In: Monvmenta Germaniae Historica Inde Ab Anno Christi Qvingentesimo Vsqve Ad Annvm
Millesimvm Et Qvingentesimvm Avspiciis Societatis Aperiendis Fontibvs Rervm
Germanicarvm Medii Aevi. Scriptorvm Tomvs III. : [Annales, chronica et historiae aevi
Saxonici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXXXVIIII. [1839]. – S. 723 –
871.
395
Aus niederdeutschen Chroniken : 2. Aus dem Chronicon des Thietmar von Merseburg /
[herausgegeben von Max Toeppen]. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 238. –
Fragmenty.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Erster Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch, Dr.
Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1861. – S. 238 – 239.
396
Thietmari Chronicon. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 258, 259, 276, 306.
In: Monumenta Poloniae Historica = Pomniki Dziejowe Polski. Tom Pierwszy / Wydał
79
August Bielowski.
Lwów : Nakładem Własnym, 1864. – S. 241 – 318.
397
Thietmari Merseburgensis Chronicon / post editionem J. M. Lappenbergii ; recognovit F.
Kurze.
Hannoverae : Impensis Bibliopoli Hahniani, 1889. – XVIII, 293, [3] s. – (Monumenta
Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum, in usum scholarum separatim editi ;
sv. 54).
398
Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon = Die Chronik des Bischofs Thietmar von
Merseburg und ihre Korveier überarbeitung / herausgegeben von Robert Holtzmann.
Berlin : Weidmannsche Buchhandlung, 1935. – LV, 631 s. – (Monvmenta Germaniae
historica. Scriptores rervm Germanicarvm nova series ; tomvs IX). – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Reg. – Zmienky na s. 165, 182, 288, 468.
399
Kronika Thietmara, biskupa merseburského.
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 266 – 274.
400
Kronika Thietmara (fragmenty).
In: wity Wojciech-Adalbert : mówi wieki / wybór i oprac. Zofia Teresa Wiewióra ; tłum. z
czeskiego R. Makowski.
Gdynia : Credo, 1997. – S. 90 – 93.
401
Kronika / Dtmar z Merseburku ; [z latinského originálu peložil Boek Neškudla, verše
Jakub Žytek ; úvod Martin Wihoda ; poznámky zostavil Jií Ohlídal]. – 1. vyd.
Praha : Argo, 2008. – 342 s. : ilustr., faksim. – (Memoria medii aevi ; sv. 4). – Zmienky na s.
14, 26,107, 108, 115, 166, 249.
ISBN 978-80-257-0088-4
403
Helmoldi presbyteri Bozoviensis Cronica Slavorum = Helmolds Slavenchronik /
herausgegeben vom Reichsinstitut für ältere deutsche Geschichtskunde ; bearbeitet von
Bernhard Scheidler. – Dritte Auflage.
Hannover : Hahnsche Buchhandlung, 1937. – XXXII, 284 s. – (Scriptores rerum
Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis separatum editi ;
[32]). – Bibliogr. odkazy. Lit. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 6, 31.
404
Helmolda, knze buzovského Slovanská kronika / knz buzovský Helmold ; [pedml., z lat.
orig. peložil Karel Vrátný].
Praha : Vyšehrad, 1947. – 175 s.
Chronicon Montis Sereni
405
Aus niederdeutschen Chroniken : 8. Aus dem Chronicon Montis Sereni / [herausgegeben von
Max Toeppen]. – Zmienka. – Fragment.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Erster Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch, Dr.
Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1861. – S. 241
406
Chronicon Montis Sereni / Edidit Ernestus Ehrenfeuchter Ph. D. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 155, 186.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXIII. : [Chronica aevi Suevi] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consilliis Intimis.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXXIV. [1874]. – S. 130 – 226.
Chronicon sancti Michaelis Luneburgensis
407
Chronicon Sancti Michaelis Luneburgensis : Tituli Luneburgenses / Edidit Ludewicus
Weiland. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 398.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXIII. : [Chronica aevi Suevi] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consilliis Intimis.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXXIV. [1874]. – S. 397 – 399.
Helmoldi Presbyteri Chronica Slavorum
402
Helmoldi Presbyteri Chronica Slavorum / Ex Schedis B. M. V. Ill. I. M. Lappenberg. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 12, 22.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXI. : [Historici Germaniae saec.
XII. 1] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXVIIII. [1869]. – S. 1 – 99.
80
Chronica Albrici Monachi Trium Fontium
408
Chronica Albrici Monachi Trium Fontium / A Monacho Novi Monasterii Hoiensis Interpolata
; Edidit Paulus Scheffer-Boichorst. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 779, 947.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXIII. : [Chronica aevi Suevi] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consilliis Intimis.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXXIV. [1874]. – S. 631 – 950.
81
Chronicon imperatorum et pontificum Bavaricum
Sächsische Weltchronik
409
Chronicon Imperatorum Et Pontificum Bavaricum. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s.
223, 224.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXIV. : [Annales aevi Suevici
(Supplementa tomorum XVI et XVII). Gesta saec. XII. XIII. (Suplementa tomorum XX –
XXIII)] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXIX. [1879]. – S. 220 – 225.
414
Sächsische Weltchronik / Herausgegeben Von Ludwig Weiland. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienka na s. 163.
In: Monvmenta Germaniae Historica Inde Ab Anno Christi Qvingentesimo Vsqve Ad Annvm
Millesimvm Et Qvingentesimvm. Scriptorvm Qvi Vernacula Lingva Vsi Svnt = Deutsche
Chroniken Und Andere Geschichtsbücher Des Mittelalters. Zweiter Band / Herausgegeben
Von Der Gesellschaft Für Ältere Deutsche Geschichtskunde.
Hannover : Hahnsche Buchhandlung, 1877. – S. 1 – 384.
Chronica Regia Coloniensis
410
Chronica Regia Coloniensis (Annales Maximi Colonienses) Cum Continuationibus In
Monasterio S. Pantaleonis Scriptis Aliisque Historiae Coloniensis Monumentis Partim Ex
Monumentis Germaniae Historicis Recusa / Recensuit Georgius Waitz.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, 1880. – XXV, [1], 414 s. – (Scriptores Rerum
Germanicarum In Usum Scholarum Ex Monumetis Germaniae Historicis Recusi ; [18]). –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 32.
Cronica Minor Minoritae Erphordensis
411
Chronica Minor / Auctore Minorita Erphordiensi ; Edidit O. Holder-Egger. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 185.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXIV. : [Annales aevi Suevici
(Supplementa tomorum XVI et XVII). Gesta saec. XII. XIII. (Suplementa tomorum XX –
XXIII)] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXIX. [1879]. – S. 172 – 204.
412
Cronica Minor Minoritae Erphordensis. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 620.
In: Scriptores Rerum Germanicarum In Usum Scholarum Ex Monumentis Germaniae
Historicis Separatim Editi [42] : Monumenta Erphesfurtensia Saec. XII. XIII. XIV. / Edidit
Oswaldus Holder-Egger.
Hannoverae Et Lipsiae : Impensis Bibliopolii Hahniani, 1899. – S. 486 – 671.
Deutsche Kaiserchronik
413
Deutsche Kaiserchronik. Trierer Silvester. Annolied. : Kaiserchronik Eines Regensburger
Geistlichen / Herausgegeben Von Edward Schröder.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXXXV. [1895]. – VI, 441 s. –
(Monvmenta Germaniae Historica Inde Ab Anno Christi Qvingentesimo Vsqve Ad Annvm
Millesimvm Et Qvingentesimvm. Scriptorvm Qvi Vernacvla Lingva Vsi Svnt. Deutsche
Chroniken Und Andere Geschichtesbücher Des Mittelalters ; Erster Band). – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Reg. – Zmienka na s. 372.
Cronica Nova Prutenica
415
Die Chronik Wigands Von Marburg Originalfragmente, Lateinische Uebersetzung Und
Sonstige Ueberreste : Cronica Nova Prutenica Sed In Multis Superfluis Verbis Descisa,
Inchoataque Anno 1293 Et Terminata Anno 1394 Vel Circa / Herausgegeben Von Theodor
Hirsch. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 480.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Zweiter Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch,
Dr. Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1863. – S. 453 – 662.
Historisch-politische Schriften des Dietrich von Nieheim
416
Historisch-politische Schriften des Dietrich von Nieheim. 2. Stück : Historie de gestis
Romanorum principum ; Cronica ; Gesta Karoli Magni imperatoris / herausgegeben von
Katharina Colberg und Joachim Leuschner.
Stuttgard : Anton Hiersemann, 1980. – LXIII, 512 s. – (Monvmenta Germaniae historica 500
–1500. Staatsschrifen des späteren Mittelalters ; V. Band). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. –
Zmienky na s. 215, 228, 231.
Francúzske
Ademari historiarum
417
Fragmentum Ex Chronico Ademari Monachi Ecolismensis De S. Adalberto & de S. Brunone
ejus coapostolo. – Pozn. – Fragment.
In: Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti In Saeculorum Classes Distributa. Saeculum V.
Quod est Ab Anno Christi CM Ad M / Colligere coepit Dominus Lucas d´Achery Cong. S.
Mauri Monachus ; D. Johannes Mabillon, ejusdem Congreg. absolvit, illustravit, ediditque,
cum Indicibus necessariis.
Luteciae Parisiorum : Apud Viduam Edmundi Martin, Et Johannem Boudot, in via Jacobea ad
Solem aureum, Anno MDCLXXXV. [1685]. – S. 871 – 872.
418
Ademari historiarum libri III. / edente D. G. Waitz.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs IV. : [Annales, chronica et
82
83
historiae aevi Carolini et Saxonici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae
Welficae Ab Historia Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCXLI. [1841]. – S. 106 – 148.
419
Chronique / Adémar de Chabannes ; Publiée d´apres les manuscrits par Jules Chavanon.
Paris : Alphons Picard, 1897. – 234 s. – (Collection de textes pour servir à l´étude et à
l´enseignement de l´histoire ; sv. 20). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 152 –
154.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55627w.r=Chronique+Ad%C3%A9mar+de+Chab
annes+.langFR
420
Tak eený Interpolátor Ademarových historii. – Fragment.
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 275 – 277.
PoĐské
Galli Anonymi Chronicon
421
Chronicae Polonorum / Ediderunt I. Szlachtowski Et R. Koepke Ph. Dd. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 420, 428, 429, 437, 447, 477.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs IX. : [Chronica et annales aevi
Salici] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimae Familiae Welficae Ab Historia
Scribenda.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLI. [1851]. – S. 418 – 478.
422
Legenden über den heiligen Adalbert aus polnischen und böhmischen Chroniken : 1. Aus den
Chronicae Polonorum (beendet 1113) / [Herausgegeben Von Max Toeppen]. – Bibliogr.
odkazy. Pozn.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Zweiter Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch,
Dr. Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1863. – S. 421.
423
Galli Chronicon. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 400, 401, 416, 433, 481.
In: Monumenta Poloniae Historica = Pomniki Dziejowe Polski. Tom Pierwszy / Wydał
August Bielowski.
Lwów : Nakładem Własnym, 1864. – S. 391 – 484.
84
424
Galli Anonymi Chronicon / Recensuerunt L. Finkel et S. Ktrzyski.
Leopoli : Soc. Histor. Leopolitana, 1899. – XIX, [1], 123 s. – (Fontes Rerum Polonicarum in
usum Scholarum ; I).
425
Anonim tzw. Gall : kronika polska / przeło
ył Roman Grodecki ; przekład opracował
wstpem i przypisami opatrzył Marian Plezia. – 3. wyd. uzupełnione.
Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład narodowy imienia Ossoliskich, 1968. – XCV, 196,
[4] s. : obr. – (Biblioteka Narodowa ; nr. 59). – Zmienky na s. IV, VII, XXXV, L, LII.
426
Kniha o utrpení muedníka Vojtcha : podle zpracování v kronice Anonyma Galla.
In: Nejstarší legendy pemyslovských ech / uspoádal, pedmluvu a pozn. napsal Oldich
Králík.
Praha : Vyšehrad, 1969. – S. 160 – 161.
427
Tak eeného Galla Anonyma kronika a iny polských knížat a vládc. – Fragment.
In: Slavníkovci ve stedovkém písemnictví / úvod. studii, úvody a pozn. k textm nap.
Rostislav Nový ; texty z lat. origin. pel. Jana Zachová ; pevzaty pekl. Františka Stiebitze,
Jana Vilikovského a ást Dalimilovy kroniky v novoeském petlumoení Hany Vrbové ;
výkladový heslá a rejstík sest. Jií Sláma ; mp. nakreslil Vladimír Vokálek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1987 (Praha : Mír). – S. 279 – 288.
428
Anonim tzw. Gall : kronika polska / przeło
ył Roman Grodecki ; przekład opracował
wstpem i przypisami opatrzył Marian Plezia. – 5. wyd.
Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdask ; Łód
: Wkład Narodowy imienia Ossoliskich,
1989. – LXXXIII, 176, [2] s. + [2] s. obr. príl. – Zmienky na s. IV, VI, XXX, XXXI, XXXIX,
XLIV, XLV, XLVII.
429
Anonim tzw. Gall : kronika polska / przeło
ył Roman Grodecki ; przekład opracował
wstpem i przypisami opatrzył Marian Plezia. – 7. wyd.
Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład narodowy imienia Ossoliskich, 1996. – LXXXVII,
185, [3] s. : obr. – (Biblioteka Narodowa ; nr. 59). – Zmienky na s. IV, VII, XXXII, XLI,
XLV, XLVI, XLVII.
ISBN 83-04-04309-2
430
Kronika polska (fragmenty).
In: wity Wojciech-Adalbert : mówi wieki / wybór i oprac. Zofia Teresa Wiewióra ; tłum. z
czeskiego R. Makowski.
Gdynia : Credo, 1997. – S. 80 – 83.
431
Kronika a iny polských knížat a vládc / Gallus Anonymus ; [z lat. orig. peložil Josef
Förster ; pedmluva Martin Wihoda ; pozn. aparát Martin Wihoda, Magdaléna Moravcová]. –
1. vyd.
85
Praha : Argo, 2009. – 162 s. : fotogr., ilustr., mp. – (Memoria medii aevii ; sv. 8). – Bibliogr.
odkazy. Lit. Reg. – Zmienky na s. 10, 16, 32, 33, 49, 67 – 68, 123, 129.
ISBN 978-80-257-0206-2
Cracoviae : Ex Typographia Kirchmayeriana, MDCCCLXXIII. [1873]. – [6], XII, 565 s. –
(Joannis Długosz Senioris Canonici Cracoviensis Opera Omnia Cura Alexandri Przezdziecki
Edita ; Tomus X). – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Magistri Vincentii Chronicon Polonorum
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=17812
432
Legenden über den heiligen Adalbert aus polnischen und böhmischen Chroniken : 2. Aus
Vincencii Kadlubkonis historia Polonica (bis 1203) / [Herausgegeben Von Max Toeppen]. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Fragment.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Zweiter Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch,
Dr. Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1863. – S. 421 – 422.
433
Magistri Vincentii Chronicon Polonorum = Mistrza Wincentego Kronika Polska. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 277, 421.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom Drugi.
Lwów : Nakładem Własnym, 1872. – S. 249 – 447.
434
Ex Magistri Vincentii Chronica Polonorum / [Edidit M. Perlbach]. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
– Zmienky na s. 477, 478. – Fragment.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXIX. : [Ex rerum Danicarum
scriptoribus saec. XII. et XIII. Ex historiis Islandicis. Ex rerum Polonicarum scriptoribus saec.
XII. et XIII. Ex rerum Ungaricarum scriptoribus saec. XIII.] / Edidit Societas Aperiendis
Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCXCII. [1892]. – S. 471 – 500.
Jan Długosz
Annales seu Cronica incliti Regni Poloniae
435
Dziejów Polskich Ksig Dwanacie. Tom I. Ks. I. II. III. IV. / Jana Długosza Kanonika
Krakowskiego ; Przekład Karola Mecherzyskiego. – Zmienky na s. 42, 114, 120, 125 – 133,
139, 149, 151, 222, 223, 491, 496, 497.
W Krakowie : W Drukarni „Czasu“ W. Kirchmayera, 1867. – XIII, 519, XXV s. – (Jana
Długosza Kanonika Krakowskiego Dzieła Wszystkie. Wydane Staraniem Alexandra
Przezdzieckiego ; Tom II). – Reg.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=891&from=&from=generalsearch&dirids
=1&lang=pl
436
Historiae Polonicae Libri XII. Tomus I. Libri I. II. III. IV. / Joannis Długossii Seu Longini
Canonici Cracoviensis ; Ad Veterrimorum Librorum Manuscriptorum Fidem Recensuit,
Variis Lectionibus Annotationibusque Instruxit Ignatius egota Pauli ; Cura Et Impensis
Alexandri Przezdziecki.
86
Chronica principum Polonie
437
Böhmische, schlesische und polnische Berichte : Aus den Chronica principum Polonorum /
[Herausgegeben Von Ernst Strehlke]. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 425.
In: Scriptores Rerum Prussicarum ... Dritter Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch,
Dr. Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1866. – S. 424 – 425.
438
Kronika Ksit Polskich = Chronica principum Polonie / opracował Dr. Zygmunt
Wclewski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 439.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom III. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : Nakładem Własnym, 1878. – S. 428 – 578.
Chronica Polonorum
439
Kronika Polska = Chronica Polonorum / opracował Dr. Ludwik wikliski. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 587, 617 – 619.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom III. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : Nakładem Własnym, 1878. – S. 604 – 656.
Chronicon Polono-Silesiacum
440
Chronicon Polono-Silesiacum [– 1278] / Edende Wilhelmo Arndt Ph. D. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienka na s. 558.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XVI. : [Annales aevi Suevici] /
Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLVIIII. [1859]. – S. 553 – 570.
Boguphali II Episcopi Posnaniensis Chronicon Poloniae
441
Kronika Boguchwała I Godysława Paska = Boguphali II Episcopi Posnaniensis Chronicon
Poloniae, Cum Continuatione Basconis Custodis Posnaniensis / opracował Wacław Alexander
Maciejowski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 483, 537, 564, 580.
87
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom Drugi.
Lwów : Nakładem Własnym, 1872. – S. 467 – 598.
Cronica Petri Comitis Poloniae
442
Kronika O Piotrze Włacie = Cronica Petri Comitis Poloniae Cum Certis Gestis Sarmatiae
Regum / Wydał Dr. Alexander Semkowicz. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 762.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom III. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : Nakładem Własnym, 1878. – S. 762 – 784.
Cronica conflictus Wladislai regis Polonie cum cruciferis anno Christi 1410
443
Böhmische, schlesische und polnische Berichte : Cronica conflictus Wladislai regis Polonie
cum cruciferis anno Christi 1410 / [Herausgegeben Von Ernst Strehlke]. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienka na s. 437.
In: Scriptores Rerum Prussicarum ... Dritter Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch,
Dr. Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1866. – S. 434 – 439.
Miersuae Chronicon
444
Mierzwy Kronika = Miersuae Chronicon. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 189.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom Drugi.
Lwów : Nakładem Własnym, 1872. – S. 163 – 190.
Die grössern Geschichtswerke
445
Berichte der ältern polnischen Chroniken über Ostpommern und Preussen : A. Die grössern
Geschichtswerke / [Herausgegeben Von Theodor Hirsch]. – Zmienka na s. 740. – Fragmenty.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Erster Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch, Dr.
Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1861. – S. 739 – 762.
Talianske
Sicardi episcopi Cremonensis Cronica
446
Sicardi episcopi Cremonensis Cronica / ed. O. Holder-Egger. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 159.
In: Monvmenta Germaniae historica ... Scriptorvm tomvs XXXI. : [annales et chronica Italica
aevi Suevici] / edidit Societas aperiendis fontibvs rervm Germanicarvm medii aevi.
Hannoverae : Bibliopolii Hahniani, MDCCCCIII. [1903]. – S. 22 – 181.
88
Cronica pontificum et imperatorum
447
Cronica pontificum et imperatorum s. Bartholomaei in Insula Romani. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienka na s. 215.
In: Monvmenta Germaniae historica ... Scriptorvm tomvs XXXI. : [annales et chronica Italica
aevi Suevici] / edidit Societas aperiendis fontibvs rervm Germanicarvm medii aevi.
Hannoverae : Bibliopolii Hahniani, MDCCCCIII. [1903]. – S. 189 – 222.
448
Alberti de Bezanis abbatis s. Laurentii Cremonensis Cronica pontificum et imperatorum /
primum edidit Oswaldus Holder-Egger.
Hannoverea et Lipsiae : Bibliopolii Hahniani, 1908. – XVIII, 154 s. – (Scriptores rerum
Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis separatim edidit ;
[3]). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 8.
Rakúske
Chronica pontificum Romanorum
449
Chronica pontificum Romanorum / Thomas Ebendorfer ; herausgegeben von Harald
Zimmermann.
München : Monumenta Germaniae Historica, 1994. – XIII, 752 s. – (Monumenta Germanie
historica. Scriptores rerum Germanicarum nova series ; XVI). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.
– Zmienka na s. 322.
Chronica regum Romanorum
450
Chronica regum Romanorum / Thomas Ebendorfer ; herausgegeben von Harald
Zimmermann.
Hannover : Hahnsche Buchhandlung, 2003. – CII, [1], 626 s. – (Monumenta Germanie
historica. Scriptores rerum Germanicarum nova series ; XVIII. pars I). – Bibliogr. odkazy.
Pozn. Reg. – Zmienky na s. 355, 356, 359.
451
Chronica regum Romanorum / Thomas Ebendorfer ; herausgegeben von Harald
Zimmermann.
Hannover : Hahnsche Buchhandlung, 2003. – VI, 627 – 1249 s. – (Monumenta Germanie
historica. Scriptores rerum Germanicarum nova series ; XVIII. pars II). – Bibliogr. odkazy.
Pozn. Reg. – Zmienka na s. 738.
Johannis abbatis Victoriensis Liber certarum historiarum
452
Iohannis abbatis Victoriensis Liber certarum historiarum. Tomus I. : libri I – III. / edidit
Fedorus Schneider.
Hannoverae et Lipsiae : Bibliopolii Hahniani, 1909. – XXII, [1], 387 s. – (Scriptores rerum
89
Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis separatim editi ;
[36,1]). – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 51.
tomorum I – XV] / edidit Societas aperiendis fontibvs rervm germanicarvm medii aevi.
Lipsiae : Karoli W. Hiersemann, MDCCCCXXXIV. [1934]. – S. 770 – 774.
Uhorské
459
Dedicatio ecclesiae s. Adalberti Augiensis / [ed. F. Baethgen]. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienka na s. 775.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm tomi XXX. pars II. : [supplementa
tomorum I – XV] / edidit Societas aperiendis fontibvs rervm germanicarvm medii aevi.
Lipsiae : Karoli W. Hiersemann, MDCCCCXXXIV. [1934]. – S. 774 – 775.
453
Kronika Wgiersko-Polska / opracował Stanisław Pilat. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky
na s. 499, 500, 505.
In: Monumenta Poloniae Historica = Pomniki Dziejowe Polski. Tom Pierwszy / Wydał
August Bielowski.
Lwów : Nakładem Własnym, 1864. – S. 485 – 515.
454
ywot w. Stefana króla Wgier czyli Kronika wgiersko-polska. / przeło
ył, wstpem
i komentarzami opatrzył Ryszard Grzesik.
Warszawa : „DiG“, 2003. – 127, [1] s. – Lit. Reg. – Zmienky na s. 12, 24, 65 – 67, 80.
ISBN 83-7181-276-0
4.7 Iné
Dedicationes
455
Notae Dedicationum S. Eucharii Treverensis. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 1278.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XV. Pars II. : [Supplementa
Tomorum I – XII. Pars III.] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm
Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXXVIII. [1888]. – S. 1277 – 1280.
456
Notae Dedicationum Montis S. Petri Erfordensis. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s.
421, 424, 428.
In: Scriptores Rerum Germanicarum In Usum Scholarum Ex Monumentis Germaniae
Historicis Separatim Editi [42] : Monumenta Erphesfurtensia Saec. XII. XIII. XIV. / Edidit
Oswaldus Holder-Egger.
Hannoverae Et Lipsiae : Impensis Bibliopolii Hahniani, 1899. – S. 417 – 440.
457
Notitia dedicationis ecclesiae sancti Salvatoris in Monte Amiata / edidit P. E. Schramm. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 972.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm tomi XXX. pars II. : [supplementa
tomorum I – XV] / edidit Societas aperiendis fontibvs rervm germanicarvm medii aevi.
Lipsiae : Karoli W. Hiersemann, MDCCCCXXXIV. [1934]. – S. 971 – 972.
458
Notitiae dedicationum ecclesiae Epternacensis / [ed. N. de Werveke]. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 771, 772.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm tomi XXX. pars II. : [supplementa
90
460
Dedicatio altarium s. Mariae Aquensis / [ed. F. Baethgen]. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienka.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm tomi XXX. pars II. : [supplementa
tomorum I – XV] / edidit Societas aperiendis fontibvs rervm germanicarvm medii aevi.
Lipsiae : Karoli W. Hiersemann, MDCCCCXXXIV. [1934]. – S. 780.
461
Dedicationes Ranshofenses. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 1108.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XV. Pars II. : [Supplementa
Tomorum I – XII. Pars III.] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm
Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXXVIII. [1888]. – S. 1106 – 1110.
462
Dedicationes Ecclesiarum Dioeceseos Brixinensis. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s.
1111.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XV. Pars II. : [Supplementa
Tomorum I – XII. Pars III.] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm
Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXXVIII. [1888]. – S. 1110 – 1111.
Notae
463
Notae Zwifaltenses. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 829.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXIV. : [Annales aevi Suevici
(Supplementa tomorum XVI et XVII). Gesta saec. XII. XIII. (Suplementa tomorum XX –
XXIII)] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXIX. [1879]. – S. 829 – 830.
464
Notae S. Emmerammi. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 1097.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XV. Pars II. : [Supplementa
Tomorum I – XII. Pars III.] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm
Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXXVIII. [1888]. – S. 1093 – 1099.
91
465
Notae Tegernseenses / Ed. G. Waitz. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 1067.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XV. Pars II. : [Supplementa
Tomorum I – XII. Pars III.] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm
Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXXVIII. [1888]. – S. 1066 – 1068.
466
Notae Prumienses / edidit F. Baethgen. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 767.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm tomi XXX. pars II. : [supplementa
tomorum I – XV] / edidit Societas aperiendis fontibvs rervm germanicarvm medii aevi.
Lipsiae : impensis Karoli W. Hiersemann, MDCCCCXXXIV. [1934]. – S. 766 – 767.
Series
467
Series Ducum Et Regum Bohemiae Episcoporum Et Archiepiscoporum Pragensium
Chronicon Saeculi XV. Anonymi. – Zmienky na s. 37, 45.
In: Monumenta Historica Boemiæ Nusquam Antehac Edita, Quibus Non Modo Patriæ,
Aliarumque Vicinarum Regionum, Sed Et Remotissimarum Gentium Historia Mirum
Quantum Illustratur. Collegit, Et Partim Ex Autographis, Partim Ex Legitimis Apographis
Codicibus Recensuit, Cum Aliis Manuscriptis Exemplaribus Contulit, Plurimis
Animadversionibus Adornavit, Denique Locupletissimo Indice Instruxit. Tomus III. / P.
Gelasius Dobner A S. Catharina E Clericis Regularibus Scholarum Piarum.
Pragae : Literis Johannæ Sophiæ Clauserianæ, Reg. Typogr. Factore Adalberto Mach, 1774. –
S. 24 – 62.
468
Series Episcoporvm Et Archiepiscoporvm Pragensivm. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky
na s. 437.
In: Scriptorum Rerum Bohemicarum. Tomus II. : Francisci Chronicon Pragense. Item
Benessii De Weitmil Chronicon Ecclesiae Pragensis. Accedvnt I. Series Dvcvm Et Regvm
Bohemiae. II. Series Episcoporvm Et Archiepiscoporvm Pragensivm. III. Chronicon
Bohemicvm Cvm Versione Latina.
Pragae : [s. n.], MDCCLXXXIV. [1784]. – S. 437 – 446.
469
Series Episcoporum Germaniae : Nomina Episcoporum Pragensium / Ed. O. Holder-Egger. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 1309.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XV. Pars II. : [Supplementa
Tomorum I – XII. Pars III.] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm
Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXXVIII. [1888]. – S. 1308 – 1312.
4.8 Ostatné
470
Aus verschiedenen deutschen Dichtwerken : 3. Schlussrede einer Uebersetzung des Buches
Iliob / [Herausgegeben Von Ernst Strehlke]. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 648.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Erster Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch, Dr.
Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1861. – S. 646 – 648.
471
Nicolaus von Jeroschin, Leben des heiligen Adalbert. Fragment / Herausgegeben von Ernst
Strehlke. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Prame od s. 425.
In: Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen Der Preussischen Vorzeit Bis Zum
Untergange Der Ordensherrschaft. Zweiter Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch,
Dr. Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1863. – S. 423 – 428.
472
Kraków Przyłczon Do Biskupstwa Pragskiego (973 – 1086). – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienka na s. 146.
In: Monumenta Poloniae Historica = Pomniki Dziejowe Polski. Tom Pierwszy / Wydał
August Bielowski.
Lwów : Nakładem Własnym, 1864. – S. 145 – 148.
473
List . Brunona Do Henryka II Cesarza ok. 1008. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s.
227.
In: Monumenta Poloniae Historica = Pomniki Dziejowe Polski. Tom Pierwszy / Wydał
August Bielowski.
Lwów : Nakładem Własnym, 1864. – S. 223 – 228.
474
Erasmi Stellae Libonothani De Borussiae Antiquitatibus Libri Duo / Herausgegeben Von
Theodor Hirsch. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 280, 295.
In: Scriptores Rerum Prussicarum ... Dritter Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch,
Dr. Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1866. – S. 282 – 298.
475
Ex Aeneae Sylvii historia Bohemica : c. XVI. De Boleslao quintodecimo Bohemorum duce /
[Herausgegeben Von Theodor Hirsch]. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 242.
In: Scriptores Rerum Prussicarum ... Dritter Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch,
Dr. Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1866. – S. 241 – 242.
476
Francisci Thorunensis Annales Prussici (941 – 1410) / Herausgegeben Von Ernst Strehlke. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 18, 57.
92
93
In: Scriptores Rerum Prussicarum ... Dritter Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch,
Dr. Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, 1866. – S. 57 – 316.
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : Nakładem Własnym, 1878. – S. 741 – 745.
477
Gotifredi Viterbiensis Opera : Gotifredi Viterbiensis Pantheon / Ed. Georgius Waitz P. P.
Gottingensis. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 238.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXII. : [Historici Germaniae saec.
XII. 2] / Edidit Georgivs Heinricvs Pertz Serenissimo Borvssiae Regi A Consil. Regim. Int.
Bibliothecae Regiae Praefectvs.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani, MDCCCLXVIIII. [1872]. – S. 107 – 307.
483
Zdarzenia Godne Pamici (966 – 1516) / Opracował Antoni Lorkiewicz. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 299 – 301.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom III. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : Nakładem Własnym, 1878. – S. 299 – 313.
478
Aufzeichnung Zur Geschichte Des Letzten Hochmeisters, Des Markgrafen Albrecht Von
Brandenburg / Von Verschiedenen Verfassern ; Herausgegeben Von Dr. M. Toeppen. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 333.
In: Scriptores Rerum Prussicarum ... Fünfter Band / Herausgegeben Von Dr. Theodor Hirsch,
Dr. Max Töppen Und Dr. Ernst Strehlke.
Leipzig : Verlag Von S. Hirzel, [1874]. – S. 318 – 339.
484
Flores Temporum / Auctore Fratre Ord. Minorum ; Ed. O. Holder-Egger. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienka na s. 237.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XXIV. : [Annales aevi Suevici
(Supplementa tomorum XVI et XVII). Gesta saec. XII. XIII. (Suplementa tomorum XX –
XXIII)] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXIX. [1879]. – S. 226 – 250.
479
Katalogi Arcybiskupów Gnienieskich = Cathalogus Reverendissimorum Patrum
Dominorum Gnesnensium Archiepiscoporum / opracował Xawery Liske. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 391, 392, 405.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom III. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : Nakładem Własnym, 1878. – S. 391 – 410.
485
Brunwilarensis Monasterii Fundatorum Actus. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 131.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XIV. : [Supplementa tomorum I –
XII. Pars II.] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXXIII. [1883]. – S. 121 – 141.
480
Katalogi Biskupów Krakowskich / opracował Dr. Wojciech Ktrzyski. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 332, 333.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom III. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : Nakładem Własnym, 1878. – S. 327 – 376.
481
Poczet Królów Polskich = Numerus regum inclyti regni Polonie successivus / Wydał August
Bielowski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 292.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom III. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
W Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e
Akademii.
Lwów : Nakładem Własnym, 1878. – S. 290 – 296.
482
Zapiski Historyczne Odnoszce Si Do Dziejów Polski, Szlska I Czech : Niektóre
Osobliwoci = Quaedam Memorabilia (do r. 1378) / opracował Dr. Aleksander Semkowicz. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 741, 744.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom III. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci
94
486
Thioderici Aeditui Tuitiensis Opuscula / Edidit O. Holder-Egger. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 572.
In: Monvmenta Germaniae Historica ... Scriptorvm Tomvs XIV. : [Supplementa tomorum I –
XII. Pars II.] / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXXIII. [1883]. – S. 560 – 577.
487
Inventaria Ecclesiae Cathedralis Gneznensis / Wydał Dr. Wojciech Ktrzyski. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 950, 952.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom V. / Wydany Nakładem Akademii Umiejtnoci W
Krakowie ; Opracowany Przez Członków Lwowskiej Komisyi Historycznej Tej
e Akademii.
Lwów : W Komisie Ksigarni Gubrynowicza I Schmidta, 1888. – S. 949 – 954.
488
Calendarii Cracoviensis Notae Historicae Ad Annorum Dierumque Ordinem Redactae /
Wydał Wilhelm Bruchnalski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 649.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom VI. / Opracowany Przez Lwowskie Grono
Członków Komisyi Historycznej Akademii Umiejtnoci W Krakowie.
Kraków : Nakładem Akademii Umiejtnoci Skład Główny W Ksigarni Spółki
Wydawniczej Polskiej, 1893. – S. 649 – 677.
95
489
Donatio Circuli Ducibus Boemiae Indulta. 1158. Ian. 18 / Edidit Lvdewicvs Weiland. – Pozn.
– Zmienka na s. 236.
In: Monvmenta Germaniae Historica Inde Ab Anno Christi Qvingentesimo Vsqve Ad Annvm
Millesimvm Et Qvingentesimvm. Legvm Sectio IV. : Constitvtiones Et Acta Pvblica
Imperatorvm Et Regvm Tomvs I. : Inde Ab A. DCCCCXI. Vsqve Ad A. MCXCVII. / Edidit
Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCXCIII. [1893]. – S. 236 – 237.
490
Heinrici III. Et Leonis IX. Concilium Maguntinum. 1049. Oct. 19 / Edidit Lvdewicvs
Weiland. – Pozn. – Zmienka na s. 99.
In: Monvmenta Germaniae Historica Inde Ab Anno Christi Qvingentesimo Vsqve Ad Annvm
Millesimvm Et Qvingentesimvm. Legvm Sectio IV. : Constitvtiones Et Acta Pvblica
Imperatorvm Et Regvm Tomvs I. : Inde Ab A. DCCCCXI. Vsqve Ad A. MCXCVII. / Edidit
Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCXCIII. [1893]. – S. 97 – 100.
495
Die Briefe des Petrus Damiani. Teil 2 : nr. 41 – 90 / herausgegeben von Kurt Reindel.
München : Monumenta Germaniae Historica, 1988. – XXV, 579 s. – (Monumenta Germaniae
historica : epistolae : 2. die Briefe der deutschen Kaiserzeit ; IV. Band). – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 168, 329.
496
Politische Schriften des Lupold von Bebenburg / herausgegeben von Jürgen Miethke,
Christoph Flüeler.
Hannover : Hahnsche Buchhandlun, 2004. – XXIV, 608 s. – (Monumenta Germaniae
historica. Staatsschriften des späteren Mittelalters ; IV. Band). – Bibliogr. odkazy. Lit. Pozn.
Reg. – Zmienka na s. 481.
491
Ioannis Dlugossii Articuli De Incorporatione Masoviae / Wydał Dr. Wojciech Ktrzyski. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 624.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom VI. / Opracowany Przez Lwowskie Grono
Członków Komisyi Historycznej Akademii Umiejtnoci W Krakowie.
Kraków : Nakładem Akademii Umiejtnoci Skład Główny W Ksigarni Spółki
Wydawniczej Polskiej, 1893. – S. 623 – 627.
492
Monvmenta Germaniae Historica Inde Ab Anno Christi Qvingentesio Vsqve Ad Annvm
Millesimvm Et Qvingentesimvm. Diplomatvm Regvm Et Imperatorvm Germaniae Tomi II. :
Ottoni II. Et III. Diplomata / Edidit Societas Aperiendis Fontibvs Rervm Germanicarvm
Medii Aevi.
Hannoverae : Impensis Bibliopolii Hahniani, MDCCCLXXXXIII. [1893]. – 994 s. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Reg. – Zmienka na s. 779.
493
Varia E Codicibus Vratislaviensibus : 2. Brevis descriptio Slavoniæ / Zebrał I Wydał Dr.
Wojciech Ktrzyski. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 587.
In: Monumenta Poloniae Historica ... Tom VI. / Opracowany Przez Lwowskie Grono
Członków Komisyi Historycznej Akademii Umiejtnoci W Krakowie.
Kraków : Nakładem Akademii Umiejtnoci Skład Główny W Ksigarni Spółki
Wydawniczej Polskiej, 1893. – S. 587 – 588.
494
Alexander minorita Expositio in apocalypsim / herausgegeben von Alois Wachtel.
Weimar : Hermann Böhlaus Nachfolger, 1955. – LIX, [1], 576 s. – (Monvmenta Germaniae
historica. Die deutschen Geschichtsquellen des Mittelalters 500 – 1500. Quellen zur
Geistesgeschichte des Mittelalters ; I. Band). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienka na s.
334.
96
97
B ŽIVOT SV. VOJTECHA
5 Bibliografie
6 Monografie
16. storoie
497
wiety Wojciech – ycie i kult : bibliografia do roku 1999 / Aleksandra Witkowska, Joanna
Nastalska.
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Universytetu Lubelskiego, 2002. – 288 s. –
(Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 89).
ISBN 83-7306-098-7
498
Rec.: A. Witkowska OSU, J. Nastalska, wity Wojciech. ycie i kult. Bibliografia do roku
1999 / R. Grzesik.
In: Nasza przesło. – . 103 (2005), s. 337 – 340.
499
w. Woyciecha Apostoła i Arcybiskupa Polskiego Bogarodzica i hymny na wita Panny
Najwitszej ... , które rozsdkowi Kocioła powszechnego poddaje, z dozwoleniem posła
Ojca witego / P. Ciekliski.
Zamo : Druk. Akademiey u Marcina Łskiego, 1600. – XIV, 280 s.
17. storoie
500
Bogarodzica to iest pienie, testament witego Wojciecha apostoła polskiego, Arcybiskupa
Gnienieskiego na nauk niektótych członków wiary, Polakom zostawiony w sobie maice /
Bartłomiey Nowodworski, kawaler Maltaski.
[S.l.] : [s.n.], 1621. – XXIII, 198 s.
501
Vita SS. Wenceslai, Adalberti, Ludmillae, Joannis Nepomuceni, B. Agnetis filiae regis
Bohemiae, B. Amabiliae etc. / Georgius Ferus.
Pragae : [s.n.], [1630].
502
Žiwoty sw. patron eských sw. Wácslawa, Wojtcha, Lidmily, Jana Nepomuckého, Anežky
eské králowny, Amabilie atd. / Jií Ferus.
V Starém Mst Pražském : [s.n.], [1636].
503
Rosa Böemica sive Vita Sancti Woytiechi, agnomine Adalberti Pragensis Episcopi Ungariae
Poloniae Prussiae Apostoli / Nunc primum edita et XIV sculptis imaginibus adornata labore et
sumptibus Adm. Rdi ac Dotissi. Dni. Matthiae Bened. Boleluczky de Hradist ad S.
Adalbertum Novae Pragae p. t. Curati.
Pragae : Typis Urbani Golias, 1668. – [XXIV], 526, 116 s. : obr, mp.
504
Exercitatio Historica Prior De Vita S. Martyris Adalberti, Hungarorum Prussorumq; Apostoli,
quam Jesu Christo Feliciter Adiuvante, Superiorum Consensu, / In Celeberrima Prussorum
Academia, Placide eruditorum discussioni subjiciunt Praeses M. Christianus Helwich,
Domnan. Pruss. Et Respondens Christianus Düring. Reg. Pruss. D. 23. September. Anno
1693. In Auditorio Philosophico, Horis solitis.
Regiomonit : Typis Reusnerianis, 1693. – XXXIX, 158 s.
505
Exercitatio Historica Posterior De Vita S. Martyris Adalberti, Hungarorum Prussorumq.
Apostoli, quam Jesu Christo Feliciter Adjuvante, Superiorum Consensu, / In celeberrima
Prussorum Academia, Placide eruditorum discussioni subjiciunt Praeses M. Christianus
Helwich. Domnan. Pruss. Et Respondens Fridericus Stadtlender, Reg. Pruss. D. 26. Septembr.
98
99
Anno 1693. In Auditorio Philosophico, Horis solitis.
Regiomonti : Typis Reusnerianis, (1693). – [10] l.
18. storoie
506
Untersuchung der Frage : Ob man mit einiger Wahrscheinlichkeit darthun könne, dass die
beyden Blutzugen ersten Lehrer des Evangelii in Preussen, Adalbertus und Bruno in der
Closterbergischen Schule erzogen worden? / Wobey zugleich alle Gönner und Freunde der
Schulen zu einem den 25. und 26. April 1740 Nachmittag um 2 Uhr anzustellenden
öffentlichen Examine und Redübung gehorsamst einladen will Stephan Carl Sibeth, Rector
des Closterbergischen Paedagogi.
Magdeburg : Christian Leberecht Faber, 1740. – 24 s.
507
Poloniam et patronum eius titularem, ac apostolum patriae suae divum Adalbertum vindicat et
defendit, contra Bohemos, Boleslaum, Balbinum aliosque autores / Josephus Alexander de
ducibus Prusiis a Vicholtz princeps in Jabłonowski, palatinus generalis novogrodensis, eques
torquatus et commendator S. Spiritus, S. Michaelis, et S. Huberti, nec non Buscensis,
Volpensis, Onyxtensis, Rakancinensis et Lavariensis gubernator.
Varsaviae : Typis S. R. M. et Reipubl. Collegio Scholarum Piarum, 1761. – XVIII, 352 s.
508
Vitae sanctorum Adalberti et Gaudentii inclyti ordinis sancti Benedicti, tutorum Slavonicae
gentis, in quibus agitur de connubiis cleri / Franc. Pizzagalli.
Viennae : [s. n.], 1792. – 15 s.
19. storoie
509
Der Heilige Adalbert, Apostel der Preussen : Kirchenhistorisches Gedicht / von K. August O.
Tornwald, Pred. in Danzig.
Danzig : Kabus, 1844. – 150 s.
510
Život sw. Wojtcha, biskupa a muedníka, patrona národu eského / Seps. Wáclaw Štulc.
Praha : Bohumil Haase-Synové, 1849. – 96 s.
511
Das Leben des Bischofs Adalbert von Prag : Nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae /
übersetzt von Hermann Hüffer.
Berlin : Wilhelm Besser´s Verlagsbuchhandlug, 1857. – XI, 38 s. – (Die Geschichtschreiber
der deutschen Vorzeit ; X. Jahrhundert, 7. Band).
512
Boga Rodzica. Spiew. Pie od Sw. Wojciecha uło
ena, któr XX. Wikaryusze kocioła
Metropolitalnego Gnienieskiego w ka
d niedziel i wita uroczyste przy grobie Jego
piewaj, z fundacyi J. W. X. Franc. Raczyskiego, kanon. gniezn. i poznask
Gniezno : nakł. J. B. Langiego (w Poznaniu : w litogr. M. Bussego), 1862. – Noty.
100
513
ywoty witych. ywot w. Wojciecha arcybiskupa gnienieskiego, mczennika, w.
Franciszka a Paulo, błogosławionej Adelajdy.
Warszawa : druk. K. Kowalewskiego, 1862. – 40 s.
514
ywot witego Wojciecha, biskupa i mczennika, Patrona Królewstwa Polskiego / Hilar.
Koszutski.
Pozna : Nakł. Ks. Ba
yskiego, w Kom. N. Kamiskiego, 1864. – 245 s.
515
Ist der heilige Adalbert, Bischof von Prag, auf seiner Missionsreise zu den heidnischen
Preussen oder vielleicht ein andermal in Oppeln gewesen? Ein Beitrag zur Geschichte des
genannten Heiligen / von Ernst Wahner.
Oppeln : Reisewitz, 1868. – 68 s.
516
St. Adalbert. Apostel der Preussen, und die Vorstadt St. Albrecht bei Danzig mit Bezug auf
die Geschichte Danzigs : Nach alten Chroniken, Manuscripten und Andersen Hilfsquellen / J.
N. Pawłowski.
Danzig : Bertling, 1868. – 64 s.
517
Trium narrationum de martyrio Sancti Adalberti comparatio. Dissertatio inauguralis, quam
consensu et auctoritate amplissimi philosophorum ordinis in alma literarum universitate
Rostochiensi ad summos in philosophia honores capessendos scripsit / Dr. Hermanus
Woelkerling Neo-Ruppiniensis.
Berolini : typis expressit Gustavus Lange (Paulus Lange), 1874. – 37 s.
518
Podobizna pisma (facsimile) w. Woyciecha / Cezar Biernacki.
Warszawa : C. Biernacki, 1875. – 7 s. : tab.
519
Vie de Saint Adalbert apôtre du Nord et patron de la Pologne / par Adam Mickiewicz.
Paris : Librairie du Luxemburg, 1876 (impr. Noblot). – 16 s.
520
Oerki iz´ cerkovnoj istorii zapadnych´ Slavjan : neskoko kritieskich zameanij na
latinskuju legendu o pražskom´ episkope Vojteche : (Sanctus Adalbertus + 997) / A. S.
Budilovi.
Varšava : Tip. Varš. U. Okruga, 1880. – III, 195, IV s.
521
ywot w. Wojciecha, biskupa i mczennika / W. Lewandowski ; wydal ks. Wł. Woliski,
proboszcz w Oporowie
Pozna : druk. i skł. gł. W. Simona, 1884. – 71 s.
101
522
Chwalebny ywot w. Wojciecha, biskupa i mczennika, podlug najlepszych ródeł na nowo
opracował / Hilary Koszutski.
Pozna : Ksiegarnia katolicka, druk. Kuryera pozn., 1885. – VIII, 480 s. : rytiny.
523
ywot w. Wojciecha / przez Darosława Janowskiego.
Lwów : Wydawnictwo Macierzy Polskiej, 1885. – 60 s.
524
Pieni i legendy dziejowe. Ksi
eczka I : w. Wojciech / Marya Sandoz (Podolanka).
Kraków : nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 1888. – 79 s.
525
Pobo
ne czytanie o w. Wojciechu, biskupie i mczenniku Chrystusowym, z monografi
kocioła parafialnego w Łanach wielkich i obrazkiem / zebrał i uło
ył Romuald Wójcik.
Warszawa : Druk. S. Orgelbranda synów, 1890. – 112, [2] s. : obr.
526
Bilder aus dem Leben des hl. Adalbert, Bischof von Prag, Apostel von Preussen, nach d. vier
ältesten Quellen dargest. / A. Kolberg.
Braunsberg : Erml. Ztg, 1897. – 66 s.
527
Bogarodzica : Untersuchungen über das dem hl. Adalbert zugeschriebene älteste polnische
Marienlied / von Dr. F. Hipler.
Braunsberg : Druck der Ermländischen Zeitungs- und Verlags- Druckerei, 1897. – 32 s.
528
Der hl. Adalbert, Bischof und Märtyrer / J. P. Chrzszcz.
Breslau : G. P. Aderholz, 1897. – 47 s.
529
Der heil. Adalbert, Bischof und Martyrer / Von Dr. Johannes P. Chrzszcz, Pfarrer.
Breslau : G. P. Aderholz´ Buchhandlung, 1897. – 47, [1] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=9150&dirids=1
530
Der heilige Adalbert, zweiter Bischof von Prag und Landespatron von Böhmen : zum
900jährigen Jubiläum seines Mäartyrertodes.
Prag : Rohlíek, 1897. – 46 s. : obr.
531
Kurzes Lebensbild des heil. Adalbert, Apostels der Preussen : zum neunhundertjährigen jähr.
Jübiläum seines Märtyrertodes / bearbeitet von Bern. Murawski, Lehrer an der St. JohannisSchule in Gnesen.
Gnesen : gedruckt bei J. B. Lange, 1897. – 59 s. : rytiny, tab.
102
532
Perła pieni naszych czyli Bogarodzica jako pamitka 900-letniej rocznicy mczeskiej
mierci w. Wojciecha, dla miłoników piewu ojczystego i kocielnego / wydał K. W.
Załuski.
Płock : Druk. M. Miecznikowskiego, 1897. – 25 s. : ilustr., noty.
533
Pie Boga-Rodzica (tekst z nutami). Tytul I. : Pamitka dziewiesetnej rocznicy mczeskiej
mierci w. Wojciecha, patrona Polski / wydana staraniem ks. dra Teofila Kowalskiego.
Płock : Nakł. jednego z ksi
y kieleckich, 1897 (druk. K. Miecznikowskiego). – 11 s.
534
Svatý Vojtch, druhý biskup Pražský a patron zem eské : k devítisetleté památce jeho smrti
muenické.
V Praze : Tiskem a nákladem Knížecí arcibiskupské knihtiskárny (Rohlíek a Sievers), 1897.
– 38, [4] s. + obr. príl.
535
wity Wojciech Patron Archidyecezyi Gnienieskiej I Królestwa Polskiego. Jego ywot I
Chwalebne Mczestwo Na Pamitk Dziewisetletniego Jubileuszu / Dla Ludu Polskiego I
Młodzie
y Opowiedział Józef Chociszewski.
Gniezno : Nakłdem I Drukiem Ksigarni J. B. Langiego, 1897. – 62 s. + obr. príl. : fotogr.,
obr.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=15839&from=&from=generalsearch&diri
ds=1&lang=pl
536
Zum Gedächtnis Adalberts des ersten Apostels der Preussen : Festschrift zum
neunhundertjährigen Todestage des Märtyrers / C. Heger.
Königsberg : Verlag von Vilh. Koch, 1897. – V, 109 s. : obr., tab.
537
ywot w. Wojciecha i niektóre wiadomoci o jego pobycie w dzisiejszej dyecezyi
chełminskiej : na pamitk 900 rocznicy jeho mierci mczeskiej.
Pełplin : druk. E. Michałovskiego, 1897. – 48 s.
538
Životopis sv. Vojtcha, druhého biskupa pražského : na památku 900leté muenické smrti.
Brno : Kat. spol. pátel dítek, 1897. – 16 s. – (Pítel Dítek ; 1897, I).
539
Adalbert von Prag : Ein Beitrag zur Geschichte der Kirche und des Mönchtums im zehnten
Jahrhundert / von Lic. H. G. Voigt, a. o. Professor der Theologie zu Königsberg i. Pr.
Westend-Berlin : Verlag der Akademischen Buchhandlung (W. Faber & Co.), 1898. – 369 s. :
ilustr., mp, tab. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.archive.org/details/MN42039ucmf_4
103
540
O dawnych pieniach i o w. Wojciechu, pierwszym pieniarzu / A. Wrzesie.
Warszawa : M. A. Wizbek (druk. J. Je
yskiego), 1898. – 64 s.
541
Sv. Vojtch, druhý biskup pražský, jeho klášter i úcta u lidu / Fr. Krásl, J. Ježek.
V Praze : Nákladem Ddictví sv. Prokopa, 1898 (V Praze : Cyrillo-methodjská knihtiskárna
a nakladatelství V. Kotrba). – IX, [1], 795, [3], XVI, [4] s. : mp., obr. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. Reg.
542
Rec.: Fr. Krásl a J. Ježek, Sv. Vojtch, druhý biskup pražský, jeho klášter i úcta u lidu...
(inc.) / Fr. Hýbl.
In: eský asopis Historický. – Ro. V, sešit 4 (1899), s. 258 – 260.
543
Rec.: Sv. Vojtch, druhý biskup pražský, jeho klášter a úcta u lidu / Prof. Jos. Havránek.
In: asopis katolického duchovenstva. – Ro. XXXX, . 1 (1899), s. 75 – 78 ; . 2 (1899), s.
139 – 141.
20. storoie
544
Um die Märtyrerkrone : historische Erzählung zum Gedächtnis des ersten Preußenmissionars
Bischofs Adalbert von Prag / F. R. Grünhagel.
Künigsberg : Ev. Buchh. des ostpreuss. Prov.-Vereins f. innere Mission, 1902. – 228 s.
545
Der Verfasser der römischen Vita des Heiligen Adalbert : eine Untersuchung mit
Anmerkungen über die anderen ältesten Schriften über Adalbert, sowie einige strittige Punkte
seiner Geschichte / H. G. Voigt.
Prag : Kön. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, in commission bei Fr. ivá, 1904
(Prag : Dr. Ed. Grégr a syn). – 171, [1] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
546
Rec.: H. G. Voigt, Der Verfasser der romischen Vita des heil. Adalbert... (inc.) / Frant.
Hýbl.
In: eský asopis historický. – Ro. 11, . 3 (1905), s. 324 – 334.
547
Szent Adalbert védelme : a szent István társulat társadalmi és irodalmi osztályának felolvalsó
üléseibl / Karácsonyi János.
Budapest : Szent István Társulat, 1906. – 31 s.
548
Die von Papst Silvester II. herausgegebene „Passio S. Adalberti“, oder, die Lesungen des
Benediktiner-Breviers auf das Fest des hl. Adalbert im 11. Jahrhundert aus der Handschrift
Nr. 145 von Monte Cassino, verglichen mit der Handschrift Nr.1 zu Admont / A. Kolberg.
Braunsberg : Ermländ. Zeitugs- und Verlgsdr, 1907. – 92 s.
104
549
Die von dem Pemysliden Christian verfasste und Adalbert von Prag gewidmete Biographie
des heil. Wenzel und ihre Geschichtsdarstellung / H. G. Voigt.
Prag : F. ivná, 1907. – [2], 88 s.
550
Rec.: H. G. Voigt, Die von dem Pemysliden... (inc.) / J. Peka. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: eský asopis Historický. – Ro. 13, . 3 (1907), s. 333 – 337.
551
Svatý Vojtech / V. Zálabský.
Praha : Václav Špaek, 1910. – 19, [1] s. : obr. – (Sbírka život svatých a svtic Božích ; sešit
4).
552
Legenda svatovojtšská / Josef Marcol Svoboda. – Zvláštní otisk z kalendáe „Náš misioná“
na rok 1935.
Brno : nákladem vlastným, 1934 (Obanská tiskárna). – 23, [1] s. : obr.
553
Sv. Vojtch / S. Kateina [Alžbta Birnbaumová].
Olomouc : (profesoi bohosloveckého uilišt ádu dominikánského), 1935 (Lidové závody
tiskaské a nakladatelské). – 32, [4] s. + obr. príl. – (Vítzové ; ro. II., sv. 4).
554
Zagadnienie autorstwa pieni Bogurodzicy / J. Birkenmajer.
Gniezno : Studia Gnesnensia, 1935. – 136 s.
555
Svatý Vojtch, biskup a muedník / podle starších pramen zpracoval Vladimír Kuera.
Brno : Brnnská tiskárna, 1942. – 30, [II] s. – („Petrov“ dobrá etba).
556
Svatý Vojtch / Rudolf Holinka.
Brno : Brnnské tiskárny, 1947. – 121, [3] s. : [1] obr. príl. – (Církev a vlast : postavy eského
duchovenstva ; sv. 3).
557
wity Wojciech 997 – 1947 : ksiga pamitkowa / pod red. Zbigniewa Bernackiego, Feliksa
Jordana, Kiryła Sosnowskiego, Mieczysława Suchockiego.
Gniezno : Kuria Metropolitalna, 1947 (Gniezno : „Lech“). – 371 s.
558
Rec.: wity Wojciech 997 – 1947. Ksiga Pamitkowa, Gniezno 1947 / Jan Poplatek.
In: Nasza przeszło. – . 4 (1948), s. 351 – 354.
559
wity Wojciech kamie wgielny Polski.
Czstochowa : „Orodek Pomocniczy“ Wychowawczo-Duszpasterski, 1947. – 47, [1] s. :
ilustr. – (Biblioteka Samowychowania ; t. 5).
105
560
Sv. Vojtch, II. biskup pražský / František Dvorník.
Chicago : [Bohemian Benedictine Press], 1950. – 64 s.
561
Die älteste Lebensbeschreibung des heiligen Adalbert. Forschungen und Vorarbeiten zu den
Jahrbüchern und Regesten Kaiser Ottos III. / Mathilde Uhlirz.
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1957. – 92 s. – (Schriftenreihe der Hist. Kom. bei der
Bayerischen Akad. der Wissenschaften ; 1).
562
Versus de passione sancti Adalberti / Jana Kalvodová.
Brno : [s. n.], 1962. – Dizertaná práca na Ústave klasických studií FF Masarykovej
univerzity v Brne.
563
Misja pruska w. Wojciecha / Stanislaw Mielczarski.
Gdask : Wy
sza Szkoła Pedagogiczna w Gdasku, 1966. – [4], 231 s. : mp.
564
Rec.: w. Wojciech w Polsce i Prusach / Jan Powierski.
In: Komunikaty Warmisko-Mazurskie. – . 4 (1966), s. 559 – 584.
565
Svatý Vojtch : druhý pražský biskup / František Dvorník. – 1. vyd.
ím : Kesanská akademie, 1967. – 99 s. – (Sl zem ; sv. 1).
566
Filiace vojtšských legend / Oldich Králík.
Praha : Academia, 1971. – 236 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. menný. Res. nem. Zoznam
skratiek a znaiek.
567
Svatý Vojtch, druhý pražský biskup / František Dvorník. – 2. nezm. vyd.
ím : Kesanská akademie, 1983. – 99 s. : [8] s. fotogr.
568
wity Wojciech, biskup i mczennik / Tadeusz ychiewicz.
Olsztyn : Warmiskie Wydaw. Diecezjalne, 1987. – 47, [1] s.
569
Rec.: Tadeusz ychiewicz, wity Wojciech, biskup i mczennik, Olsztyn 1987 / Ryszard
Grzesik.
In: Nasza przeszło. – . 72 (1989), s. 321 – 323.
570
wity Wojciech biskup mczennik : 956 – 997 / Kazimierz migiel.
Gniezno : Gaudentinum, 1990. – 61, [2] s. : fotogr.
106
571
Svätý Vojtech / Anton Bagin, Ladislav Šášky ; úvod nap. Ján Chryzostom kardinál Korec ;
zodp. red. Darina Maláková ; aut. fotogr. Peter apaj. – 1. slovenské vyd.
Bratislava : Orion, 1991 (Bratislava : Orion). – 147, [5] s. – Bibliogr. odkazy. Res. angl., es.,
ma., nem., po., rus., slov., slovin.
ISBN 80-85541-02-5
572
Djiny Nepomucka. Díl IV : sv. Vojtch, sv. Jan Nepomucký / Karel Baroch ; kresby Jana
Barochová ; fotogr. Jar. Ptáek, Emil Sýkora. – 1. vyd.
Plze : Nava [pre Mestský úrad v Nepomuku], 1993. – 140 s. : fotogr., mp., obr. – Bibliogr.
odkazy. Výkladový slovník.
573
Smrt svatého Vojtcha / Vladimír Körner ; ilustr. Bohunka Waageová. – 1. vyd.
Praha : Akropolis, 1993 (eský Tšín : Tšínská tiskárna). – 182, [2] s. : obr.
ISBN 80-85770-00-8
574
wity Wojciech Sławnikowic : (997) / Kazimierz migiel.
Pozna : Ksigarnia w[itego] Wojciecha, [1993] . – 151, [1] s., [8] s. fotogr.
ISBN 83-7015-248-1
575
Kelet-Közép-Európa szentje : Adalbert (Vojtech-Wojciech-Béla) : válogatott tanulmányok /
szerk. Somorjai Ádám ; Józef Glemp... [et al.].
Budapest : Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, 1994. – 204, [4] s. + [4]
s. obr. príl. : ilustr. – (Metem-Könyvek).
576
Od úsvitu kesanství k sv. Vojtchu / Miloš Šolle. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1996. – 240 s. + [8] s. fotogr. príl. – (Historica). – Bibliogr. odkazy. Reg.
menný.
ISBN 80-7021-200-4
577
Rec.: M. Šolle, Od úsvitu kesanství k sv. Vojtchu / Václav Huml.
In: Teologické texty. – Ro. 7, . 6 (63) (1996), s. 211 – 212.
578
Rec.: Kniha o poátcích kesanství u nás / Ota[kar] A[leš] Kukla.
In: Kesanská revue. – Ro. 64, . 3 (1997), s. 82 – 84.
579
Rec. M. Šolle, Od úsvitu kesanství k sv. Vojtchu / Zdenk Kuchyka.
In: Posel z Bude. – . 12-13 (1997), s. 47.
107
580
Rec.: M. Šolle, Od úsvitu kesanství k sv. Vojtchu / J[armila] Princová-Justová, B[oivoj]
Nechvátal.
In: Archeologické rozhledy. – Ro. 49, . 3 (1997), s. 573 – 574.
581
wity Wojciech : rzecz w trzech aktach / Ignacy Ziemba ; ilustr. Władysław Majewski.
Gdynia : Credo, 1996. – 78, [1] s. : ilustr.
ISBN 83-905470-3-1
582
wity Wojciech : wybór pism / Jadwiga Karwasiska ; wybór i oprac. Teresa DuninWsowicz.
Warszawa : Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1996. – 260 s. : fotogr., ilustr.
ISBN 83-907328-0-7
583
Rec.: wity Wojciech : wybór pism / Labuda Gerard.
In: Kwartalnik historyczny. – Ro. 104, . 4 (1997), s. 65 – 68.
590
Rec.: H. H. Henrix, Adalbert von Prag… (inc.) / Erich Donnert.
In: Österreichische Osthefte. – Ro. 41, . 3-4 (1999), s. 589 – 591.
591
Legenda pruska o witym Wojciechu / Jerzy Wyrozumski. – 1. wyd.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1997. – 51, [2]
s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Obsahuje lat. text: Vita sancti Adalberti II. Pragensis episcopi,
et postea archiepiscopi Gnesnensis, ex monumentis et annalibus archivi Sedis Episcopalis
Varmiensis atque ex maiorum traditione. – S. 33 – 41.
ISBN 83-7052-904-6
592
Opolskie drogi w. Wojciecha / red. Anna Pobóg-Lenartowicz.
Opole : Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 1997. – 175 s. : ilustr.
ISBN 83-903671-5-7
593
Spr.: Pobóg-Lenartowicz, A., Opolskie drogi w. Wojciecha / -M.D.In: Studia zródloznawcze. – Ro. 37 (2000), s. 226.
584
Adalbert or Wojciech : Gdask and Danzig : a multinational millennium 997 – 1997 / Norman
Davies.
London : Univ. of London, School of Slavonic and East European Studies, 1997. – VIII, 41 s.
– (School of Slavonic and East European Studies : School of Slavonic and East European
Studies Occasional papers ; 37).
594
Opowie o witym Wojciechu / Andrzej Sobczak, Kazimierz migiel ; ilustrowała J. B.
Łojan. – 1. wyd.
Pozna : Media Rodzina of Pozna, 1997. – 24, [10] s. : noty + [8] s. obr. príl.
ISBN 83-85594-43-4
585
Adalbert von Prag – Brückenbauer zwischen dem Osten und Westen Europas / herausgegeben
von Hans Hermann Henrix. – 1. Aufl.
Baden-Baden : Nomos, 1997. – 231 s. : ilustr. – (Schriften der Adalbert-Stiftung ; Bd. 4). –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.
ISBN 3-7890-4834-8
595
Polska legenda witego Wojciecha : spojrzenie antropologiczne / Ró
a Godula, Tomasz
Wcławowicz.
Kraków : Wydaw. w. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 1997. – 376, [1] s., [32] s.
fotogr.
ISBN 83-85903-56-9
586
Spr.: Henrix, H. H., Adalbert von Prag… (inc.) / Thomas Kranus.
In: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins. – Ro. 101 (1997/1998), s. 394 – 395.
587
Spr.: Henrix, H. H., Adalbert von Prag… (inc.) / -I.Hl.In: eský asopis historický. – Ro. 96, . 2 (1998), s. 437 – 438.
588
Spr.: Henrix, H. H., Adalbert von Prag… (inc.) / Winfried Irgang.
In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. – Ro. 47, . 3 (1998), s. 463.
589
Rec.: H. H. Henrix, Adalbert von Prag… (inc.) / Heinz Monz.
In: Historisch-politische Buch. Ein Wegweiser durch das Schrifttum. – Ro. 46, . 3 (1998),
s. 295 – 296.
108
596
Powrót Wojciecha : o yciu i mierci witego biskupa / Emilia Waniowska ; ilustrowała
Hanna Grodzka-Nowak.
Gniezno : Gaudentinum, 1997. – 31 s. : ilustr.
ISBN 83-85654-72-0
597
Pravda proti legendám o „svatém“ Vojtchovi / Josef Haubelt.
Praha : Orego, 1997. – 48 s. – Bibliogr. odkazy.
ISBN 80-86117-03-0
598
Sv. Vojtch : život a smrt muedníka / Tomas Sekyrka, Stanislav Boloský, Petr Janžura.
Kostelní Vydí : Karmelitánské nakladatelství, 1997. – 102, [1] s. : fotogr., mp. – Bibliogr.
odkazy.
ISBN 80-7192-187-4
109
599
Rec.: Sv. Vojtch : život a smrt muedníka... (inc.) / Jan Urban.
In: Djiny a souasnost. – Ro. 19, . 3 (1997), s. 61.
600
Svatý Vojtch, echové a Evropa : sborník píspvk z mezinárodního sympozia
uspoádaného eskou kesanskou akademií a Historickým ústavem Akademie vd R 19. –
20. listopadu 1997 v Praze / red. Dušan Teštík, Josef Žemlika.
Praha : Lidové noviny, 1998. – 198 s. : ilustr. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
ISBN 80-7106-237-3 (chyb.)
ISBN 80-7106-237-5
601
Spr.: Svatý Vojtch, echové a Evropa. Mezinárodní vdecké sympozium, Praha 19. – 20.
listopadu 1997 / Josef Žemlika. – V rubrike Konference.
In: eský asopis historický. – Ro. 96, . 2 (1998), s. 470 – 471.
602
Svatý Vojtch : druhý pražský biskup / František Dvorník. – V MCM vyd. 1.
Olomouc : Matice cyrilometodjská, 1997. – 71 s.
ISBN 80-238-1831-7 (v knihe neuvedené)
603
Szlak witego Wojciecha : przewodnik / Dariusz Piasek, Zygmunt wiechowski ; słowo
wstpne Henryka Muszyskiego.
Warszawa : Patria Polonorum ; Gdask : Via Mercatorum, 1997. – 208 s. : fotogr., ilustr., mp.
ISBN 83-903848-1-7 (Patria Polonorum)
604
w. Wojciech : 997 – 1997 / oprac. Jan Jerzy Górny.
Olsztyn : Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej, 1997. – 58 s., [6] s. : fotogr., ilustr.,
mp., noty, tab.
ISBN 83-87078-50-6
605
w. Wojciech Adalbert Sławnikowicz (ok. 956 – 997) : biskup praski, mnich benedyktyski,
misjonarz wielu narodów, patron Polski, patron kilku archidiecezji i diecezji oraz Akcji
Katolickiej w Polsce / Józef Damazy Koskowski.
Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1997. – 86, [2] s. : fotogr., mp. – Bibliogr.
odkazy.
ISBN 83-86412-72-0
606
wity Wojciech / Jadwiga Karwasiska.
Pozna : Ksigarnia w. Wojciecha, 1997. – [40] s. : fotogr., ilustr. – Bibliogr. odkazy.
ISBN 83-7015-352-6
110
607
wity Wojciech na tle epoki / Stefan Niesiołowski, Mirosław Orzechowski.
Łód : Katolicki Klub im. w. Wojciecha, 1997. – 75, [13] s. : ilustr.
ISBN 83-907459-0-9
608
wity Wojciech Sławnikowic : (+ 997) / Kazimierz migiel. – 2. wyd.
Pozna : Ksigarnia w. Wojciecha, [1997]. – 151, [1] s., [8] s. : fotogr., tab. – Bibliogr.
odkazy.
ISBN 83-7015-248-1
609
ywot w. Wojciecha i niektóre wiadomoci o jego pobycie w diecezji chełmiskiej / spisany
przez Romualda Frydrychowicza a wydany w 1897 roku w Pelplinie ; ze współczesnym
wstpem, komentarzami i posłowiem Gerarda Labudy.
Pelplin : Bernardinum, 1998. – 143 s, [1] s. : ilustr.
ISBN 83-87668-07-9
610
ywot w. Wojciecha na drzwiach gnienieskich obrazami spi
owymi w XII wieku
odpowiedziany / Anna Kocielecka, Paweł Dzianisz ; [red. Aleksandra Muckowa].
Pozna : Ksigarnia w. Wojciecha, 1998. – [40] s. : ilustr.
ISBN 83-7015-425-5
611
Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – 407, [5] s. :
ilustr., mp. – (Prace Komisji Archeologicznej / Poznaskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
Wydział Historii i Nauk Społecznych ; zv. 18). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.
Obsahuje: Libice v dob svatého Vojtcha / Jarmila Princová-Justová. – S. 11 – 35;
Magdeburg im 10. Jahrhundert – St. Adalberts Schuljahre / Hansjürgen Brachmann. – S. 37 –
52; Leví Hradec – místo volby svatého Vojtcha Slavníka biskupem / Kateina Tomková. – S.
53 – 61; Praha v dob sv. Vojtcha (982 – 997) / Jan Frolík. – S. 63 – 79; Rzym w X wieku.
Lata klasztorne w. Wojciecha-Adalberta / Mieczysław Rokosz. – S. 81 – 96; Stan
chrystianizacji Polski w czasach w. Wojciecha (w wietle ródeł archeologicznych) / Z.
Kurnatowska. – S. 97 – 110; Gniezno w X wieku – na szlaku ku mczestwu / Tomasz
Sawicki. – S. 111 – 131; Czy biskup-mczennik pozostawił po sobie spucizn literack? /
Henryk Fros. – S. 133 – 145; Pierwotne miejsce pochowania i recepcja relikwii w.
Wojciecha we wczesnym redniowieczu / El
bieta Dbrowska. – S. 147 – 158; Adalbert z
Pragi i Bruno z Kwerfurtu / Ian Wood. – S. 159 – 168; Zur frühen Baugeschichte der Burg
Querfurt / Heinrich L. Nickel. – S. 169 – 177; Znaczenie w. Wojciecha dla dziejów Polski /
Gerard Labuda. – S. 183 – 194; Mit pocztku w legendzie w. Wojciecha / Ró
a Godula. – S.
195 – 220; ladami kultu w. Wojciecha w Europie Zachodniej około 1000 roku / Teresa
Dunin-Wsowicz. – S. 221 – 234; Czytanie Drzwi Gnienieskich. Przekaz i jzyk obrazu /
Adam S. Labuda. – S. 235 – 256; Drzwi Gnienieskie. Rozwa
ania na temat symboliki
„przejcia“ i warstw znaczeniowych / Tomasz Wcławowicz. – S. 257 – 283; Kult w.
Wojciecha w misji w. Ottona z Bambergu na Pomorzu / Zofia Krzymuska-Fafius. – S. 285 –
292; Hans Brandt czy anonim z pocztku XVI wieku? w. Wojciech czy Andrzej
Boryszewski? / Andrzej Woziski. – S. 293 – 310; Gotycka konfesja w. Wojciecha w
kociele kanoników regularnych w Trzemesznie wiadectwem „factum sepulchri“. Uwagi w
111
zwizku z przekazem w kronice konwentu z XVII wieku / Zofia Białłowicz-Krygierowa. – S.
311 – 335; wity Wojciech w wezwaniach kociołów metropolii gnienieskiej w
redniowieczu / Aleksandra Witkowska. – S. 337 – 354; Wyobra
enia w. Wojciecha w
sztuce polskiej od XII – XX wieku. Warianty uj ikonograficznych / Alicja KarłowskaKamzowa. – S. 355 – 371; Kult a ikonografie sv. Vojtcha v Łechach / Jan Royt. – S. 373 –
387; wity Wojciech w kulturze ludowej Wielkopolski / Maria Paradowska. – S. 389 – 407.
ISBN 83-7063-226-2
612
Wdrówka w. Wojciecha przez Kociewie do Gdaska / Edwin Franciszek Kozłowski.
Gdask : Pomorssap, 1999. – 20 s. : ilustr.
ISBN 83-911545-5-6
613
Ezer év Szent Adalbert oltalma alatt / szerkesztette Hegeds, Bárdos István.
Esztergom : Primási Leveltár, 2000. – 191 s. : ilustr. – (Strigonium Antiquum ; zv. 4). – Res.
nem.
ISBN 963-03-9367-0
614
wity Wojciech : biskup – mczennik, patron Polski, Czech i Wgier / Gerard Labuda.
Wrocław : Funna, 2000. – 333, [16] s. + 9 fareb. obr. príl. – (Monografie FNP ; Seria
humanistyczna). – Bibliogr. odkazy. Pozn.
ISBN 83-912844-8-4
615
Rec.: Gerard Labuda, wity Wojciech. Biskup-meczennik. Patron Polski, Czech i Wegier.
Wrocław, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 2000. 337 s. / Marceli Kosman.
In: Przegld zachodni. – Ro. 57, . 2 (2001), s. 209 – 210.
616
Rec.: Gerard Labuda, wity Wojciech. Biskup-meczennik. Patron Polski, Czech i Wegier.
Wrocław, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 2000. 337 s. / Jerzy Wyrozumski.
In: Studia historyczne. – Ro. 45, . 1 (2002), s. 97 – 99.
617
Rec.: Gerard Labuda, wity Wojciech. Biskup-meczennik. Patron Polski, Czech i Wegier.
Wrocław, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 2000. 337 s. / Roman Michalowski.
In: Kwartalnik historyczny. – Ro. 109, . 4 (2002), s. 136 – 141.
618
Rec.: Gerard Labuda, wity Wojciech. Biskup-meczennik. Patron Polski, Czech i Wegier.
Wrocław, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 2000. 337 s. / Ivan Hlaváek.
In: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder. – Ro. 43, . 2
(2002), s. 492 – 493.
619
wity Wojciech i jego czasy : materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego
Polskiego Uniwersytetu na Obczynie, Saint-Maurice, 12 – 13 kwietnia 1997 roku / red.
Andrzej aki.
112
Kraków : PAU, 2000. – 302, [4] s., [41] s. tab.
ISBN 83-86956-92-2
620
Spr.: wity Wojciech i jego czasy.
In: Quaestiones medii aevi novae. – Ro. 6 (2001), s. 382 – 383.
621
Spr.: wity Wojciech i jego czasy / Jan Gurba.
In: Spravozdania Archeologiczne. – Ro. 54 (2002), s. 229 – 234.
622
Boleslavské atentáty : atentát tetí. Pípad Vojtch a Kristiánova legenda / Václav Tatíek. –
1. vyd.
Praha : Apropos, 2001. – 178, [2] s. : ilustr. – (Románská Epopej ; sv. 6).
ISBN 80-238-5072-5
623
wity Wojciech / Anna Pobóg-Lenartowicz.
Kraków : WAM, 2002. – 76, [3] s. – (WLK Wielcy Ludzie Kocioła).
ISBN 83-7097-973-4
624
wity Wojciech : biskup-mczennik, patron Polski, Czech i Wgier / Gerard Labuda. – Wyd.
2.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. – 374, [1] s. + [8] s. obr. príl. :
ilustr. – (Monografie Fundacji na Rzecz nauki Polskiej ; seria Humanistyczna). – Bibliogr.
odkazy.
ISBN 83-229-2465-8
625
Heiligenleben zur deutsch-slawischen Geschichte : Adalbert von Prag und Otto von Bamberg
/ unter mitarbeit von Jerzy Strzelczyk ; herausgegeben von Lorenz Weinrich.
Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005. – viii, 496 s. – (Ausgewählte Quellen
zur deutschen Geschichte des Mittelalters ; Bd. 23). – Názov na titulnom liste: Vitae
sanctorum episcoporum Adalberti Pragensis et Ottonis Babenbergensis historiam
Germanicam et Slavicam illustrantes.
ISBN 3-534-01422-7
626
Rec.: Heiligen zur deutsch-slawischen Geschichte: Adalbert von Prag und Otto von
Bamberg, unter Mitarb. von Jerzy Strzelczyk hg. von Lorenz Weinrich... (inc.) / H.Z.
In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. – Ro. 64, . 1 (2008), s. 211 – 212.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=f3VeDIoMeYYC&pg=PA211&dq=Heiligenlebe
n+zur+deutschslawischen+Geschichte:+Adalbert+von+Prag+und+Otto+von+Bamberg,+unter+Mitarb.+vo
n+Jerzy+STRZELCZYK+hg.+von+Lorenz&hl=sk&ei=adMaTuTWEYKVOpDQlfYI&sa=
X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=Heiligenl
113
eben%20zur%20deutschslawischen%20Geschichte%3A%20Adalbert%20von%20Prag%20und%20Otto%20von%2
0Bamberg%2C%20unter%20Mitarb.%20von%20Jerzy%20STRZELCZYK%20hg.%20von
%20Lorenz&f=false
627
Legenda o pobycie witego Wojciecha w Opolu / Urszula Zajczkowska.
Opole : Galeria Sztuki Współczesnej, 2005. – 11, [1] s. : ilustr.
ISBN 83-89491-12-5
628
tení o sv. Ludmile, Václavovi a Vojtchovi / Eduard Petiška ; ilustrace Zdeka Krejová. –
Text pvodn vyšel jako souást pub. tení o hradech, zámcích a mstech vydané nakl.
Albatros v letech 1971 a 1979.
Kostelní Vydí : Karmelitánské nakladatelství, 2007. – 78 s. : ilustr.
ISBN 978-80-7195-100-1
629
Legenda o witym Wojciechu = The legend of saint Adalbert = Die Legende vom heiligen
Adalbert / oprac. Katarzyna Małkowska ; ilustr. Stanisław Dzicioł ; tł. Robin Gill.
Kraków : Wydawnictwo Astra, 2007. – 19, [1] s : ilustr.
630
Kresanstvo v asoch sv. Vojtecha / Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš (eds.). – 1. vyd.
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2009. – 152 s. – (Studia
Christiana ; vol. 5).
ISBN 978-83-7490-255-7
7 State a štúdie
16. storoie
631
De S. Adalberto.
In: Episcoporvm Et Archiepiscoporvm Pragensivm, Historia breuißima cum oratione
gratulatoria in consecrationem. Reverendissimi Et Illvstrissimi Principis Ac Domini D.
Sbignei Dei & Apostolicæ sedis gratia Archiepiscopi Pragensis legati nati, ordinis
crucigerorum cum rubea Stella per Bohæmiam, Poloniam, Moraui, Silesiam Generalis
Magistri / Avthore Georgio Bartholdo Pontano A Braitenberg S. R. E. Prothonotario Metrop:
Pragen: Decano Olomucen: Canonico Com. Pal.
Pragiae : Typis Georgii Nigrini, Anno MDXCIII. [1593]. – S. [6] – [9].
17. storoie
632
De S. Adalberto.
In: Hymnorvm Sacrorvm, De Beatissima Virgine Maria, Et S. Patronis S. R. Bohoemiæ. Libri
tres / Avthore Reverendo Et Nobili Domino Georgio Bartholdo Pontano á Braitenber, S.
Metropolitanæ Ecclesia Pragensis Præposito, &c.
Pragæ : in Officina Nicolai Stravs, Anno MDCII. [1602]. – S. 119 – 139.
633
Vita S. Adalberti, episcopi Pragensis et martyris Sambiensis, breuiter commemoratur.
In: De rebus Bohemicis liber singularis, In quo series Regum Bohemiae, Archiepiscoporum
Pragensium, Episcoporum Olomucensium et Vratislaviensium, aliaque eo facientia
contineatur : Belli insuper Bohemici origo, successus & finis breviter describitur / Avbertvs
Miraevs Bruxellensis, Canonicus Antuerp. publicat.
Lugduni : Sumptibus Clavdii Landry, MDCXXI. [1621]. – 117, [3] s.
634
S. Adalbertus Pragensis episcopus et martyr, patronus Bohemiae.
In: Miscellanea historica Regni Bohemiae, quibus natura bohemicae telluris, prima gentis
initia, districtuum singulorum descriptio, fundamenta regni, ducum et regum imperia, item
historia brevis temporum cum chronologico examine; aliaque ad notitiam veteris Bohemiae
spectantia, indicantur, et summa fide ... explicantur. Liber IV : Hagiographicus, seu Bohemia
sancta, continens sanctos et beatos Bohemiae, Moraviae, Silesiae, Lusatiae ... / Authore
Bohuslao Balbino, e Societate Jesu. Adiecta est in fine Coronis, complectens eorum nomina e
Societate nostra.
Pragae : Typis Georgii Czernoch, 1682. – S. 25 – 27.
635
Vita Sancti Adalberti Episcopi, & Martyris.
In: Exemplum seu Speculum Vitæ Christianæ: hoc est; Vita Sanctorum, quam Olim singulari
diligentia, ex Libris Doctissimorum Authorum Italicorum, in Italico idiomate compendiose
conscripsit Romæ: & postea in Hungaria Ungarico sermone declaravit; & in quinque partes
ordinate distribuit: nunc porro Latinitate quoq; donavit: Ad majorem Dei gloriam, Sanctorum
honorem, multarumq; animarum consolationem, ædificationem, atque salutem. Pars Tertia,
114
115
De Sanctis Martiribus / Andreas Josephus Illyes, Ungarus Siculus Transylvanus, de Sancto
Georgio Csikiensi, Præpositus Cibiniensis in Transylvania : Venerabilis Capituli Ecclesiæ
Posoniensis Lector, & Canonicus ; Capellæ Sancti Ladislai Regis, in Curia Archiepiscopali
Rector.
Viennæ Austriæ : Typis Matthiæ Sischowitz, Anno MDCXCIV. [1694]. – S. 308 – 311.
636
Vita S. Adalberti Pragensis Episcopi, & Martyris.
In: Flos Sanctorum, Sive Tomus Secundus, Vitas Et Res Gestas Sanctorum, quos vocant
Extravagantes, continens / a R. P. Petro Ribadineira, Toletano, e Societate Jesu, ex probatis
Scriptoribus selectus, & ita conscriptus, ut hinc Concionatoribus ampla, & percommoda
Concionum, seu Exhortationum materia suggeratur. – Nunc recens ex Hispanico & Italico
Latine translatus. Accedit Appendix Sanctorum, qui noviter in album divorum relati sunt.
Cum triplici Indice, Sanctorum, Materiarum & Discursuum prædicabilium.
Coloniæ Agrippinæ : Apud Franciscum Metternich, Bibliop. Unter göldin Waagen, Anno
MDCC. [1700]. – S. 164, 165. – Bibliogr. odkazy. Reg.
18. storoie
637
De S. Adalberto Episcopo, Et Martyre.
In: Acta Sanctorum Ungariae. Semestre Primum / Ex Joannis Bollandi Societatis Jesu
Theologi, Ejúsque Continuatorum Operibus excerpta, & Prolegomenis, ac notis illustrata.
Tyrnaviae : Typis Academicis Societatis Jesu, 1743. – S. 207 – 230. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
638
Adalbertus Pragensis.
In: Annales ecclesiastici Germaniae ex antiquis sacrae, augustaeque historiae monumentis
collecti, et cum rebus summorum principum perpetua serie deducti. Tomus IV. : De christiana
religione intra Albim et Oderam propagata, vexata a Slavis Hungarisque, sed demum in
Poloniam ac Hungariam illata, rebusque saeculo Christi X. in Germania gestis / studio et
opera Sigismundi Calles Soc. J.
Viennae Austriae : Kaliwoda, 1758. – 745 s. – Reg.
639
Zywot S. Woyciecha Arcybiskupa Gnienieskiego.
In: Zywoty Switych Starego Y Nowego Zakonu Na Kazdy Dzien Przez Cały Rok, Wybrane
z Powaznych Pisarzow i Doktorow Koscielnych. Do Ktorych Przydane S Niektore
Duchowne Obroki y Nauki Przeciwko Kacerstwom Przy Tym kazania Krotkie Na Te Swita,
Ktore Pewny Dzien w Miesicz Mai. [1. as] / Przez X. Piotra Skarg Societatis Jesu
Zebrane ; Na Jzyk Polski Przelo
one, Y Za ycia Autora Dziewic Razy, A Po Zeyciu Jeho
Powtórnie Przedrukowane.
w Wilnie : w Drukarni Królewskiey przy Akademii, Roku Paskiego 1780. – S. 249 – 252. –
Reg.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=130&from=&from=generalsearch&dirids
=1&lang=pl
116
640
Adalbertus.
In: De Saecularibvs Liberalivm Artivm In Bohemia Et Moravia Fatis Commentarivs / Favstini
Procháska, Ordinis Minimorvm S. Francisci De Pavla Her. S. S. Et LL. OO. L.
Pragae : Litteris Caesareo-Regiae Scholae Normalis, Adamo Matthaeo Schmadi, factore,
1782. – S. 56 – 83.
641
Der heilige Adalbert.
In: Annalen des Königreichs Preußen. Bd. 4 / herausgegeben von Ludwig von Baczko und
Theodor Schmalz.
Königsberg : bei Friedrich Nicolovius, 1793. – S. 1 – 13.
19. storoie
642
Das Leben des hl. Adalberts.
In: Historisch-chronologische Lebensbeschreibungen Böhmischer Landespatronen. 1. Bd. /
Von Joseph Schiffner.
Prag : Johann Buchler, 1801. – S. 99 – 149.
643
Pjse sw. Wogtcha.
In: Starobylá skládanie : Památka XIII. a XIV. wku z naywzácngssich rukopisów. Djl tetj /
wydaná od Wáclawa Hanky.
W Praze : u Bohymila Háze, 1818. – S. 250 – 251.
644
Adalbert der Heil., Bischof von Prag.
In: Christliche Legende oder Lebensgeschichte der Heiligen und Martyrer, mit besonderer
Rücksicht auf die Landes-Patrone der österreichischen Monarchie : nach der Ordnung des
Kalenders eingerichtet, und mit sittlichen Erwägungen und Nutzanwendungen begleitet. II.
Band.
Brünn : J. G. Trassler, 1825. – S. 82.
645
Der heilige Adalbert, Bischof von Prag, Märtyrer.
In: Christliche Legenden; oder : Lebensgeschichte der Heiligen und Märtyrer, mit besonderer
Rücksicht auf die Landes=Patrone der österreichischen Monarchie. Nach der Ordnung des
Kalenders eingerichtet, und mit sittlichen Erwägungen und Rutzanwendungen begleitet. Ein
Haus= und Familien=Buch für Christen jedes Standes. Nach den neuesten und bewährtesten
Quellen. 1. Band / Redigirt und vervollständigt von Aemilian Janitsch, Profeß zu Göttweih,
des Stiftes Monte=Cassino Mitglied, Pfarrer zu Haindorf in Nied. Österreich etc. etc. –
Zweyte Auflage.
Wien : In der F. Beck´ schen Universitäts=Buchhandlung, 1829 (Gedruckt bey J. P.
Sollinger). – S. 290 – 293.
646
Apostolische Arbeiten des heiligen Adalbertus. (Jahr Christi 983).
In: Umriß der Kirchengeschichte von den Zeiten der Apostel bis auf unsere Tage. Zweiter
117
Band / Nach dem Französischen des Abbé L´Homond neu bearbeitet.
Wien : Druck und Verlag der Mechitaristen=Congregations=Buchhandlung, 1832. – S. 61 –
65.
647
Leben des hl. Adalbert, Bischofs von Prag.
In: Die Geschichtschreiber der Sächsischen Kaiserzeit nach ihrem Leben und ihren Schriften /
Von M. Th. Contzen.
Regensburg : bei Friedrich Pustet, 1837. – S. 138 – 139.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=TDwKAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=die+
geschichtschreiber+der+s%C3%A4chsische+kaiserzeit+contzen&as_brr=3&ei=3HpPSKrAG
o_aigG_ufRF&hl=sk#PPR1,M1
648
wity Woyciech / W. A. Maciejowski.
In: Pamitniki o dziejach, pimiennistwie i prawodawstwie Słowian, jako dodatek do Historyi
prawodawstw słowiaskich przez siebie napisanej. Pam. 1. / wyd. Wacław Aleksander
Maciejowski.
W Petersburgu i w Lipsku : w ksig. Eggersa i Hinrischsa, 1839. – S. 243 – 248.
649
Historia poezji polskiej za Piastów. w. Wojciech i jego pie Bogarodzica.
In: Historya literatury polskiéj. I. / M. Wiszniewski.
Kraków : Nakł. Autora, 1840. – S. 374 – 388.
650
St. Adalbert, der Slave, und der Abfall der Wenden.
In: Wendische Geschichten aus den Jahren 780 bis 1182. Erster Band / Von Ludwig
Giesebrecht.
Berlin : Rudolph Gaertner, 1843 (Berlin : Druck von Eduard Häuel). – S. 251 – 309.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=hA5UoNCZzmQC&printsec=frontcover&dq=bibli
ogroup:%22Wendische+Geschichten+aus+den+Jahren+780+bis+1182%22&lr=&hl=sk&cd=
3#v=onepage&q=&f=false
651
wity Wojciech : Urywek z Bolesławowych czasów / Aleks. Przedziecki.
In: Album warszawskie / zebrane staraniem K. W. Wójcickiego.
Warszawa : Druk. S. Strbskiego, 1845. – S. 47 – 54.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=bogSAAAAYAAJ&pg=A1-PA413IA2&dq=Preussische+Sage+Adalbert&as_brr=3&hl=sk#PPA1,M1
653
Vojtchv návrat.
In: Obrazy ejiny eských / Od Váceslava Hanky. – Druhé Vydání.
V Praze : U Václava Hessa V Karlov Ulici, 1850. – S. 97 – 99.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=EZcDAAAAYAAJ&pg=PA108&dq=vr%C5%A1o
vci&lr=&as_brr=3&hl=sk#PPA1,M1
654
Der heilige Adalbert.
In: Die Siege der Martyrer : Lebensgeschichten der berühmtesten Martyrer in der heiligen
Kirche. Nebst einem Anhange, enthaltend : Das Leben des Redemptoristen P. Caffaro und der
Klosterschwester Theresia / Vom heiligen Alphons Maria von Liguori, Bischof von St.
Agatha und Stifter der Versammlung des allerheiligsten Erlösers ; Deutsch herausgegeben
von M. A. Hugues, Priester aus der Versammlung des allerheiligsten Erlösers. – Zweite,
verbesserte Auflage.
Regensburg : Verlag von Georg Joseph Manz, 1852. – S. 122 – 124. – (Sämmtliche Werke
des heiligen Alphons Maria von Liguori ; Erste Abtheilung, Erse Section, Sechster Band, 3r
Theil). – Pozn.
655
wity Wojciech arcybiskup gnienieski.
In: ywoty witych Paskich Narodu Polskiego / Ksidza Piotra Skargi Towarzystwa
Jezusowego. – Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego.
Sanok : Nakład I Druk Karola Pollaka, 1855. – S. 1 – 12.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=11752&from=&from=generalsearch&diri
ds=1&lang=pl
656
ywot . Wojciecha, Arcybiskupa Gnienienskiego, Mczenika, pisany od spólezesnego mu
mnicha, Benedyktyna, i z polskich kronik wybrany. Umczony R. P. 997.
In: ywoty witych Starego I Nowego Zakonu / Podlug X. Piotra Skargi ; wydane przer K.
W. Jozefowicza.
Warszawa : U XX. Missijonarzów, 1857. – S. 650 – 653.
652
St. Adalbert. (23. April).
In: Legenden. In Bearbeitungen der namhaftesten Dichter Deutschlands. Erster Band.
Leipzig : Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1846 (Leipzig : Druck von J. B. Hirschfeld). –
S. 247 – 250.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=1696&from=&from=generalsearch&dirid
s=1&lang=pl
118
119
657
Der hl. Adalbert.
In: Erzählungen aus der Geschichte Österreichs : ein historisches Hilfs- und Lesebuch für den
Bildungskreis der Unterrealschule / Bernard Scheinpflug. – 2. verb. und verm. Aufl.
Prag : Verlag von Friedrich Ehlich´s Buch- und Kunsthandlung, 1858. – [8], 236 s.
658
Preussen : Saint Adalbert.
In: History Of Friedrich The Second, Called Frederick The Great. In Four Volumes. Vol. I. /
By Thomas Carlyle.
New York : Harper & Brothers, Publishers, Franklin Square, 1858. – S. 58 – 63.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=nXsQAAAAYAAJ&pg=PA58&dq=saint+adalbert
&lr=&ei=YOFMSILOHoHIigGNko3lDQ&hl=sk#PPP11,M1
659
St. Adalbert.
In: Sage des Preußischen Samlandes / von R. Reusch. – Zweite völlig umgearbeitete Auflage
herausgegeben von dem literarischen Kränzchen zu Königsberg.
Königsberg i. Pr. : Druck und Verlag der Hartung´schen Buchdruckerei, 1863. – S. 106 – 110.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=c51JAAAAIAAJ&pg=PA107&dq=Preussische+Sa
ge+Adalbert&as_brr=3&hl=sk#PPR1,M1
660
23. April. (Hyacinthus nonscriptus) Adalbert (Vojtch).
In: Fest-Kalender aus Böhmen : Ein Beitrag zur Kenntniß des Volkslebens und
Volksglaubens in Böhmen / Von O. Fch. von Reinsberg-Düringsfeld.
Prag : Verlag von J. L. Kober, 1864. – S. 190 – 194.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=CmYjAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=Fest
-Kalender+aus+B%C3%B6hmen&as_brr=3&hl=sk#PPP7,M1
661
Brunos Biographien des heil. Adalbert.
In: Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich II. Zweiter Band : Vollendet von
Hermann Pabst / von Siedfried Hirsch.
Berlin : Verlag von Duncker und Humblot, 1864. – S. 263 – 267.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=BnkfAAAAMAAJ&pg=PA40&dq=brewnow&as_
brr=3&hl=sk#PPR3,M1
662
Szent Adalbert (Béla) vértanu, püspök, Magyarország s az esztergomi érsekmegye egyik
védszentje.
In: Szentek Élete II. Rész (Befejezés) / Irta Zsihovics Ferencz, esztergom-fmegyei áldozár, a
pesti központi papnövendékek lelkiigazgatója, a nagyszombati sz.-szék ülnöke.
Pest : Kiadja A Szent-István-Társulat, 1864-dik évi tagilletmén (Pest : Nyomatott Emich
Gusztáv, magy. akad. nyomdásznál, 1864). – S. 427 – 431.
120
663
Die Missionen Adalberts und Bruns.
In: Elektron, oder Ueber die Vorfahren, die Verwandtschaft und den Namen der alten
Preussen : Ein Beitrag zur ältesten Geschichte des Landes Preussen / William Pierson.
Berlin : Peisers, 1869. – S. 74 – 83.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=BPMc3BauF0cC&printsec=frontcover&dq=Elektr
on,+oder+Ueber+die+Vorfahren,+die+Verwandtschaft&as_brr=3&ei=tGJ8SPKQHKfSigG7j
5DEAg&hl=sk&sig=ACfU3U0Y1-3xx14e8qebnVzoQQte4_SuHA#PPP1,M1
664
Sv. Vojtch. Sv. Gaudeno Radim. Patero Svatých Bratí.
In: Drahé kameny z koruny Svatovácslavské ili Životy Svtc, Blahoslavenc a domnním
Svatých národa eskoslovanského. [Díl I.] / [Viktor Josef Bezdka].
V Praze : Nákladem Ddictví Svatojanského, 1871. – S. 63 – 95.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/21782416
665
Píse sv. Vojtcha.
In: Djiny Posvátného Zpvu Staroeského. Díl První / Sepsal Karel Konrád.
V Praze : Tiskem A Nákladem Cyrillo-Methodjské Knhtiskárny, 1881 (J. Zeman A Spol.).
– S. 26 – 39.
666
Rec.: Karla Konráda „Djiny posvátného zpvu staroeského“. Díl první / P. Jos. Pachta. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 27, 28.
In: Cyrill. – Ro. IX, . 4 (1882), s. 26 – 30.
667
Sv. Vojtch.
In: Církev vítzná : životy Svatých a Svtic Božich : poadem roku obanského. Díl II. /
sepsal František Ekert.
V Praze : Nákladem Ddictví sv. Jana Nepomuckého, 1894. – S. 141 – 163. – (Ddicství
Svatojanské ; sv. 81).
20. storoie
668
Trzy główne iciorysy w. Wojciecha / Jaroslav Wierzbicki.
In: Sprawozdania Dyrekcji c. k. Gimnazyum w Złoczowie za rok szkolny 1905.
Złoczów : W. Zukerlandl, 1905. – S. 3 – 23.
669
Szent Adalbert püspök és vértanú. Április 26-án.
In: Szentek élete. II. rész / Vogl Maté. – Után átdolgozott kiadás.
Budapest : a Szent-István-társulat, 1909 (Budapest : Stephaneum). – S. 66 – 69
121
670
w. Wojciech biskup praski, apostoł Prus.
In: wici biskupi i apostołowie Litwy i Rusi litewskiej (Odbitka z tygodnika „Przyjaciel“
znacznie powikszona) / Jan Kurczewski.
Wilnie : Józefa Zawadzkiego, 1913. – S. 7 – 12.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=56491&dirids=1
671
ywoty, pasje i cuda w. Wojciecha / J. Fijałek.
In: Pamitnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6 – 8 grudnia 1925.
I. Referaty.
Lwów : Nakładem Polskiego Towarzystwa Historycznego, 1925. – S. 1 – 7.
672
Svatý Vojtch, muedník, biskup pražský.
In: Služebníci a pátelé boží v eské zemi / [vydané spolenou prací Boivoje Benetky a
Betislava Štorma].
Praha : eská grafická unie, 1928. – S. 55 – 62.
673
Der hl. Adalbert / Beda Menzel.
In: Benediktinisches Leben in Böhmen, Mähren und Schlesien : eine Gedenkschrift zum
1400jährigen Jubiläum von Monte Cassino / herausgegeben von der Abtei Bevnov-Braunau.
Warnsdorf : Ambr. Opitz, 1929. – S. 19 – 26.
674
Svatý Vojtch / Václav Chaloupecký. – Lit.
In: Tvrcové djin : tyi tisíciletí svtových djin v obrazech dob a osobností. Druhý díl :
stedovk / druhé rozmnožené vydání nmecké vydal Petr Richard Rohden ; eské
autorisované vydání, podstatn doplnné, redigoval Karel Stloukal.
Praha : L. Mazá, 1934. – S. 112 – 120.
675
Sv. Vojtch, náš druhý biskup.
In: eské nebe : život, utrpení i sláva eských svtc / Václav Kašpar ; [upravil Zdenk
Guth].
Praha : Jos. R. Vilímek, 1939. – S. 129 – 162.
676
Svatý Vojtch a jeho poslání v Uhrách a v Polsku / Václav Chaloupecký. – Obr. – Bibliogr.
odkazy.
In: Co daly naše zem Evrop a lidstvu : od slovanských vrozvstv k národnímu obrození /
redigoval Vilém Mathesius.
Praha : Evropský literární klub, 1940 (Praha : Orbis). – S. 20 – 23.
In: wity Wojciech 997 – 1947 : ksiga pamitkowa / pod red. Z. Bernackiego i in.
Gniezno : Kuria Metropolitarna, 1947. – S. 113 – 132.
678
w. Wojciech – człowiek i wity oraz jego działalno na tle epoki / Tadeusz Silnicki. –
Ilustr. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: wity Wojciech 997 – 1947 : ksiga pamitkowa / pod red. Z. Bernackiego i in.
Gniezno : Kuria Metropolitarna, 1947. – S. 23 – 71.
679
w. Wojciech w literaturze i legendzie redniowiecznej / Gerard Labuda.
In: wity Wojciech 997 – 1947 : ksiga pamitkowa / pod red. Z. Bernackiego i in.
Gniezno : Kuria Metropolitarna, 1947. – S. 89 – 112.
680
Svatý Vojtch / Rudolf Turek. – Bibliogr. odkazy.
In: Tisíc let pražského biskupství : 973 – 1973 / J. Kadlec.
Praha : eská katolická charita, 1973. – S. 15 – 44.
681
Adalbert von Prag : heiliger an einer europäischen Zeitenwende / K. Bosl.
In: Tausend Jahre Bistums Prag 973 – 1973 : Beiträge zum Millennium in 3 Teilen:
Abhandlungen zur Geschichte des Prager Bistums, Dokumentationen zur Begehung des
Prager Millenniums, Die Wappen der Prager Bischöfe / Ernst Nittner.
München : Ackermann-Gemeinde, 1974. – S. 93 – 105.
682
Sławnik, Sławnikowice / Jadwiga Karwasiska. – Bibliogr. odkazy.
In: Słownik Staro
itnoci Słowiaskich : encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów
najdawniejszych do schyłku wieku XII. Tom 5. S – Š / red. Gerard Labuda, Zdisław Stieber.
Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdask : Zakład narodowy imenia ossoliskich
wydawnictwo polskiej akademii nauk, 1975. – S. 239 – 340.
683
Mcestwo w. Wojciecha.
In. redniowieczne ywoty i cuda patronów Polski / tłum. J. Pleziowa ; oprac. M. Plezia.
Warszawa : Pax, 1987. – 345, [2] s.
684
Svatý Vojtch / R. Turek.
In: Bohemica Sancta : životopisy eských svtc a pátel Božích.
Praha : KCH, 1989. – S. 85 – 112.
685
Vojtch († 997).
In: echy a jejich svatí / Petr Piha.
Praha : Aved, 1992. – S. 30 – 54. – Zmienky aj na s. 27, 56, 216.
677
w. Wojciech a jego bezporedni nastpcy w mczestwie / Józef Mitkowski. – Ilustr. –
Bibliogr. odkazy. Pozn.
122
123
686
Sv. Vojtch. – Obr.
In: Desetiletí duchovní obnovy 1988 – 1997 / Aleš Opatrný ; ilustr. Ludmila Jandová. – 1.
vyd.
[Svitavy] : Trinitas, 1992. – S. [38 – 40]. – Obsahuje [10] dvojlistov.
ISBN 80-900960-4-2
687
Saint Adalbert (Vojtch, Wojciech) patron de la Pologne, de la Boheme et de la Hongrie /
Jerzy Kłoczowski. – Bibliogr. odkazy.
In: Maisons de Dieu et Hommes d'Église : florilège en l'honneur de Pierre-Roger Gaussin.
Saint-Étienne : CERCOR, 1992. – S. 145 – 149.
ISBN 2-86272-023-2
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=JxIHraBtG7oC&printsec=frontcover&dq=editions:
ISBN2862720232&hl=sk#v=onepage&q=&f=false
688
Dzieje legendy o w. Wojciechu, autorze „Bogurodzicy“ / Wiesław Wydra.
In: wity Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza
migla.
Gniezno : Gaudentinum, 1992. – S. 191 – 205.
ISBN 83-85654-03-8
689
Ideał witoci i duchowoci w czasach w. Wojciecha w wietle pism hagiograficznych w.
Brunona z Kwerfurtu / Urszula Borkowska.
In: wity Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza
migla.
Gniezno : Gaudentinum, 1992. – S. 23 – 46.
ISBN 83-85654-03-8
690
Der hl. Adalbert in der neueren deutschen Historiographie / Peter Hilsch.
In: Tausend Jahre Benediktiner in den Klöstern Bevnov, Braunau und Rohr / im Auftrag der
Abteien Bevnov und Braunau in Rohr ; bearbeitet von Johannes Hofmann.
St. Ottilien : EOS Verlag, 1993. – S. 147 – 156. – (Studien und Mitteilungen zur Geschichte
des Benediktinerordens und seiner Zweige Ergänzungsband ; 33).
ISBN 3-88096-623-0
691
Der hl. Adalbert in der Polenmission im Lichte der polnischen Historiographie / Jerzy
Wyrozumski.
In: Tausend Jahre Benediktiner in den Klöstern Bevnov, Braunau und Rohr / im Auftrag der
Abteien Bevnov und Braunau in Rohr ; bearbeitet von Johannes Hofmann.
St. Ottilien : EOS Verlag, 1993. – S. 119 – 136. – (Studien und Mitteilungen zur Geschichte
des Benediktinerordens und seiner Zweige Ergänzungsband ; 33).
ISBN 3-88096-623-0
124
692
Das Leben des hl. Adalbert von Prag auf der Bronzetür zu Gnesen / Pavol erný.
In: Tausend Jahre Benediktiner in den Klöstern Bevnov, Braunau und Rohr / im Auftrag der
Abteien Bevnov und Braunau in Rohr ; bearbeitet von Johannes Hofmann.
St. Ottilien : EOS Verlag, 1993. – S. 157 – 216. – (Studien und Mitteilungen zur Geschichte
des Benediktinerordens und seiner Zweige Ergänzungsband ; 33).
ISBN 3-88096-623-0
693
Libice – Residenz der Slavnikiden und wahrscheinlicher Geburtsort St. Adalberts / Rudolf
Turek.
In: Tausend Jahre Benediktiner in den Klöstern Bevnov, Braunau und Rohr / im Auftrag der
Abteien Bevnov und Braunau in Rohr ; bearbeitet von Johannes Hofmann.
St. Ottilien : EOS Verlag, 1993. – S. 101 – 118. – (Studien und Mitteilungen zur Geschichte
des Benediktinerordens und seiner Zweige Ergänzungsband ; 33).
ISBN 3-88096-623-0
694
23. duben : sv. Vojtch (956 – 997).
In: eský kalendá svtc / Petr Pracný. – 1. vyd.
Praha : EWA, 1994. – S. 85 – 87.
ISBN 80-85764-05-9
695
Bazilika svatých Víta, Václava a Vojtcha / Anežka Merhautová.
In: Katedrála sv. Víta v Praze : k 650. výroí založení Svatovítské katedrály s obdivem a
úctou k dílu našich pedk / red. Anežka Merhautová, Ljuba Horáková... [et al.].
Praha : Pražský hrad, 1994. – S. 16 – 24.
696
Vojtech : 23. apríl. – Obr.
In: Životopisy svätých : ikonografia / Ivan Rusina, Marian Zervan ; fotogr. Martin Marenin,
Anton Fiala, P. Breier, M. Havránková ; graf. úpr. Igor Imro. – 1. vyd.
Bratislava : Pallas, 1994 (Martin : Neografia). – S. 74 – 75. – Bibliogr. odkazy. Reg.
ISBN 80-7095-019-6
697
Cesty svatého Vojtcha / Ferdinand Seibt.
In: Cesty a cestování v život spolenosti : Reisen im Leben der Gesellschaft : [sborník
píspvk z konference konané 6. – 8. záí 1994 v Ústí nad Labem / uspoádaly Lenka
Bobková a Michaela Neudertová].
Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyn, 1995. – S. 25 – 38.
ISBN 80-7044-136-4
698
Svatý Vojtch, druhý biskup pražský. – Fotogr., obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Osudy eských patron / Emanuel Vlek. – 1. vyd.
Praha : Zvon, 1995 (Brno : Centa). – S. 113 – 153.
ISBN 80-7113-131-8
125
699
Adalbert von Prag – Bischof, Mönch, Missionar und Märtyrer an der Jahrhundertwende /
Zygmunt wiechowski.
In: Adalbert von Prag – Brückenbauer zwischen dem Osten und Westen / hrsg. H. H. Henrix.
Baden-Baden : Nomos Verlagsges. MBH + Co, 1997. – S. 49 – 57. – (Schriften der AdalbertStiftung Krefeld ; zv. 4).
ISBN 3-7890-4834-8
700
Adalbert von Prag (um 956 – 23. April 997) : ein europäischer Heiliger / Hans Hermann
Henrix.
In: Adalbert von Prag – Brückenbauer zwischen dem Osten und Westen / hrsg. H. H. Henrix.
Baden-Baden : Nomos Verlagsges. MBH + Co, 1997. – S. 9 – 15. – (Schriften der AdalbertStiftung Krefeld ; zv. 4).
ISBN 3-7890-4834-8
701
Die Adalbertsverehrung in Böhmen im Mittelalter / F. Machilek.
In: Adalbert von Prag – Brückenbauer zwischen dem Osten und Westen / Hrsg. H. H. Henrix.
Baden-Baden : Nomos Verlagsges. MBH + Co, 1997. – S. 163 – 183. – (Schriften der
Adalbert-Stiftung Krefeld ; zv. 4).
ISBN 3-7890-4834-8
702
Das Bild des hl. Adalbert in der römischen und der sächsischen Vita / Friedrich Lotter.
In: Adalbert von Prag – Brückenbauer zwischen dem Osten und Westen / hrsg. H. H. Henrix.
Baden-Baden : Nomos Verlagsges. MBH + Co, 1997. – S. 77 – 107. – (Schriften der
Adalbert-Stiftung Krefeld ; zv. 4).
ISBN 3-7890-4834-8
703
Ein europäisches Itinerar seiner Zeit : die Lebensstationen Adalberts / Gerard Labuda.
In: Adalbert von Prag – Brückenbauer zwischen dem Osten und Westen / hrsg. H. H. Henrix.
Baden-Baden : Nomos Verlagsges. MBH + Co, 1997. – S. 59 – 75. – (Schriften der AdalbertStiftung Krefeld ; zv. 4).
ISBN 3-7890-4834-8
704
Die Rolle Böhmens und St. Adalberts für die Westorientierung Polens / Jerzy Strzelczyk.
In: Adalbert von Prag – Brückenbauer zwischen dem Osten und Westen / hrsg. H. H. Henrix.
Baden-Baden : Nomos Verlagsges. MBH + Co, 1997. – S. 141 – 162. – (Schriften der
Adalbert-Stiftung Krefeld ; zv. 4).
ISBN 3-7890-4834-8
Baden-Baden : Nomos Verlagsges. MBH + Co, 1997. – S. 209 – 213. – (Schriften der
Adalbert-Stiftung Krefeld ; zv. 4).
ISBN 3-7890-4834-8
706
Der Vergleich der dem hl. Adalbert/Vojtch zugeschriebenen Skelettüberreste von Prag und
Aachen / Emanuel Vlek.
In: Adalbert von Prag – Brückenbauer zwischen dem Osten und Westen / hrsg. H. H. Henrix.
Baden-Baden : Nomos Verlagsges. MBH + Co, 1997. – S. 127 – 140. – (Schriften der
Adalbert-Stiftung Krefeld ; zv. 4).
ISBN 3-7890-4834-8
707
wity Wojciech – w yciu i w legendzie / G. Labuda.
In: Album w. Wojciecha / pod red. A. Karłowskiej-Kamzowej.
Pozna : [s.n.], 1997. – S. 5 – 9.
708
St. Adalbert-Voitech – Missionary and Politician / Przemyslaw Urbaczyk.
In: Early Christianity in Central and East Europe / ed. Przemysław Urbaczyk.
Warszawa : Semper, 1997. – S. 155 – 162.
ISBN 83-86951-33-8
709
Znaczce wydarzenia w yciu i w kulcie w. Wojciecha / G. Labuda.
In: Gdask w gospodarce i kulturze europejskiej / pod red. M. Mroczki.
Gdask : Gdaskie Towarzystwo Naukowe ; Wydawnictwo Marpress, 1997. – S. 11 – 27.
710
Reminiscencje Pasji w. Wojciecha z Tagernsee (okolo 1025) w scenach jego zywotu na
Drzwiach Gnieznienskich (okolo 1180) / Gerard Labuda.
In: Homines et societas : czasy Piastów i Jagiellonów : studia historyczne ofiarowane
Antoniemu Gsiorowskiemu w szedziesit pit rocznic urodzin / [komitet redakcyjny,
Janusz Bieniak... [et al.].
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1997. – S. 53 – 63. –
(Pozanskie towarzystvo przyjaciół nauk ; tom 55).
ISBN 83-7063-187-8
711
Pokolenie przyjaciół switego Wojciecha / Kazimierz Dola.
In: Opolskie drogi w. Wojciecha / red. Anna Pobóg-Lenartowicz.
Opole : Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 1997. – S. 29 – 36.
ISBN 83-903671-5-7
705
St. Adalbert (Vojtch-Wojciech-Béla), gemeinsamer Heiliger der Völker Ostmitteleuropas /
Ádám Osb Somorjai.
In: Adalbert von Prag – Brückenbauer zwischen dem Osten und Westen / hrsg. H. H. Henrix.
712
wity Wojciech w dziejach Polski / G. Labuda.
In: Std nasz ród – witowojciechowe sympozja gnienieskie 1995 – 1996 – 1997 / pod
red. J. Górneho.
Pozna : [s.n.], 1997. – S. 44 – 52.
126
127
713
Biblická orientace biskupa Vojtcha ve dvou jeho zachovalých statích – Legend o sv.
Gorgoniovi a Homilii na den sv. Alexia / Zdenk Soušek.
In: Svatovojtšská tradice v djinách našeho národa a církve a její význam dnes : sborník ze
symposia k tisícímu výroí smrti biskupa Vojtcha Slavníkovce – sv. Vojtcha : Libice nad
Cidlinou, 29. a 30. srpna 1997 / uspoádal Zdenk Soušek.
Praha : eská biskupská konference ; Ekumenická rada církví v eské republice, 1997. – S.
70 – 73.
ISBN 80-238-1784-1 (v knihe neuvedené)
714
Biskup Vojtch-muedník jako pedchdce eské reformace : (nkolik rt k charakteristice
prorockého profilu a údlu Vojtcha Slavníkovce) / Artur Jersák.
In: Svatovojtšská tradice v djinách našeho národa a církve a její význam dnes : sborník ze
symposia k tisícímu výroí smrti biskupa Vojtcha Slavníkovce – sv.Vojtcha / uspoádal
Zdenk Soušek.
Praha : eská biskupská konference ; Ekumenická rada církví v R, 1997. – S. 86 – 89.
ISBN 80-238-1784-1
715
Poslední misijní cesta svatého Vojtcha a mír v našich srdcích / Milada Huková.
In: Svatovojtšská tradice v djinách našeho národa a církve a její význam dnes : sborník ze
symposia k tisícímu výroí smrti biskupa Vojtcha Slavníkovce – sv.Vojtcha / uspoádal
Zdenk Soušek.
Praha : eská biskupská konference ; Ekumenická rada církví v R, 1997. – S. 90 – 92.
ISBN 80-238-1784-1
716
Psobení biskupa Vojtcha na pozadí soudobých politických djin / J. Sláma.
In: Svatovojtšská tradice v djinách našeho národa a církve a její význam dnes : sborník ze
symposia k tisícímu výroí smrti biskupa Vojtcha Slavníkovce – sv. Vojtcha : Libice nad
Cidlinou, 29. a 30. srpna 1997 / uspoádal Zdenk Soušek.
Praha : eská biskupská konference ; Ekumenická rada církví v eské republice, 1997. – S.
31 – 41.
ISBN 80-238-1784-1 (v knihe neuvedené)
717
Svatý Vojtch-Adalbert Pražský a byzantský ritus / Václav Huáek.
In: Svatovojtšská tradice v djinách našeho národa a církve a její význam dnes : sborník ze
symposia k tisícímu výroí smrti biskupa Vojtcha Slavníkovce – sv.Vojtcha / uspoádal
Zdenk Soušek.
Praha : eská biskupská konference ; Ekumenická rada církví v R, 1997. – S. 55 – 69.
ISBN 80-238-1784-1
718
Zastavení Vojtchova života v echách / J. Princová-Justová.
In: Svatovojtšská tradice v djinách našeho národa a církve a její význam dnes : sborník ze
symposia k tisícímu výroí smrti biskupa Vojtcha Slavníkovce – sv.Vojtcha / uspoádal
Zdenk Soušek.
128
Praha : eská biskupská konference ; Ekumenická rada církví v R, 1997. – S. 18 – 25.
ISBN 80-238-1784-1 (v knihe neuvedené)
719
Hus a svatý Vojtch / Anežka Vidmanová.
In: Svatý Vojtch : sborník k mileniu / uspoádal Jaroslav V. Polc.
Praha : Zvon, 1997. – S. 107 – 113.
ISBN 80-7113-193-8
720
Porovnání pozstatk pipisovaných sv. Vojtchovi z Prahy a sv. Adalbertovi z Cách /
Emanuel Vlek.
In: Svatý Vojtch : sborník k mileniu / uspoádal Jaroslav V. Polc.
Praha : Zvon, 1997. – S. 168 – 196.
ISBN 80-7113-193-8
721
O ywotach w. Wojciecha / H. Chłopocka.
In: W krgu ywotów witego Wojciecha / red. nauk. Jan Andrzej Spie
; aut. przekł.
Brygida Kürbis ; aut. wstpów Helena Chłopocka, Marian Plezia, Jan Andrzej Spie
; aut.
komentarzy Danuta Zydorek.
Kraków : Tyniec, 1997. – S. 27 – 31.
ISBN 83-85433-83-X
722
Wojciech Sławnikowic – wity w drodze / C. Deptuła.
In: Dziedzictwo kultu witego Wojciecha : ogólnopolska sesja z okazji jubileuszu 1000-lecia
mczestwa w. Wojciecha. KUL 22 IX 1997 / red. R. Knapiski.
Lublin : KUL, 1998. – S. 41 – 89.
ISBN 83-228-0784-8
723
Nad legend o w. Wojciechu „Tempore illo“ : analiza ródłoznawcza / Gerard Labuda.
In: Ecclesia Posnaniensis : opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata / red. Feliks
Lenort, Konrad Lutyski.
Pozna : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny, 1998. – S.
11 – 31.
ISBN 83-86360-21-6
724
K úloze biskupa Vojtcha ve slavníkovském mincování / Jarmila Hásková. – Fotogr. –
Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Svatý Vojtch, echové a Evropa : sborník píspvk z mezinárodního sympozia
uspoádaného eskou kesanskou akademií a Historickým ústavem Akademie vd R 19. –
20. listopadu 1997 v Praze / red. Dušan Teštík, Josef Žemlika.
Praha : Lidové noviny, 1998. – S. 49 – 54.
ISBN 80-7106-237-3
129
725
Mince biskupa Vojtcha / Zdenk Petrá. – Fotogr., tab. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Svatý Vojtch, echové a Evropa : sborník píspvk z mezinárodního sympozia
uspoádaného eskou kesanskou akademií a Historickým ústavem Akademie vd R 19. –
20. listopadu 1997 v Praze / red. Dušan Teštík, Josef Žemlika.
Praha : Lidové noviny, 1998. – S. 55 – 77.
ISBN 80-7106-237-3
726
Sv. Vojtch a formování stední Evropy / Dušan Teštík. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Svatý Vojtch, echové a Evropa : sborník píspvk z mezinárodního sympozia
uspoádaného eskou kesanskou akademií a Historickým ústavem Akademie vd R 19. –
20. listopadu 1997 v Praze / red. Dušan Teštík, Josef Žemlika.
Praha : Lidové noviny, 1998. – S. 81 – 108.
ISBN 80-7106-237-3
727
Svätý Vojtech a Uhorsko / Ján Steinhübel. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Svatý Vojtch, echové a Evropa : sborník píspvk z mezinárodního sympozia
uspoádaného eskou kesanskou akademií a Historickým ústavem Akademie vd R 19. –
20. listopadu 1997 v Praze / red. Dušan Teštík, Josef Žemlika.
Praha : Lidové noviny, 1998. – S. 122 – 130.
ISBN 80-7106-237-3
728
Biskup Vojtch a eská spolenost / Marie Bláhová. – Res. pol., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 71 – 87.
ISBN 83-908115-1-0
729
Hipoteza „pomezanska“ misji w. Wojciecha do Prusów / Przemyslaw Urbaczyk. – Res.
es., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 189 – 200.
ISBN 83-908115-1-0
730
Legenda o swietym Wojciechu na Drzwiach Gnieznienskjich przedstawiona / Tomasz
Wcławowicz. – Res. es., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 279 – 291.
ISBN 83-908115-1-0
130
731
Obraz wietowojciechowej przestrzeni zapisany w pamieci zbiorowej / Ró
a Godula. – Res.
es., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 405 – 423.
ISBN 83-908115-1-0
732
Posta w. Wojciecha postrzegana wspólczesnie : (wyniki bada ankietowych
przeprowadzonych w wybranych miejscowosciach ziemi pszczynskiej) / Danuta Kocurek. –
Res. es., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 426 – 430.
ISBN 83-908115-1-0
733
Posta w. Wojciecha w europejskiej historiografii wieków rednich – prezentacja wybranych
wzmianek ródłowych / Norbert Míka. – Res. es., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 43 – 59.
ISBN 83-908115-1-0
734
„íše“ eských Boleslav, Slavníkovci a biskup Vojtch / Josef Žemlika. – Res. po., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 61 – 69.
ISBN 83-908115-1-0
735
wity Wojciech w historiografii czeskiej 14 w. / Wojciech Iwaczak. – Res. es., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 307 – 323.
ISBN 83-908115-1-0
736
wity Wojciech w wybranych redniowiecznych kronikach lskich / Idzi Panic. – Res. es.,
nem.
131
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 325 – 341.
ISBN 83-908115-1-0
In: Pogranicze polsko-pruskie w czasach w. Wojciecha : materiały z konferencji, która
odbyła si pod patronatem wojewody elblskiego 18 – 19 wrzesnia 1997 r. w Muzeum w
Elblgu / red. Marek F[ranciszek] Jagodziski.
Elblg : Elblskie Tow. Kultury ; Muzeum w Elblgu, 1999. – S. 135 – 142.
ISBN 83-904023-3-5
737
Tlo polityczne misji w. Wojciecha i Brunona z Kwerfurtu w Prusach / Slawomir Syty. –
Res. es., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 89 – 101.
ISBN 83-908115-1-0
743
ródłoznawcze i merytoryczne aspekty sporu o miejsce mierci w. Wojciecha / Jan
Powierski.
In: Pogranicze polsko-pruskie w czasach w. Wojciecha : materiały z konferencji, która
odbyła si pod patronatem wojewody elblskiego 18 – 19 wrzesnia 1997 r. w Muzeum w
Elblgu / red. Marek F[ranciszek] Jagodziski.
Elblg : Elblskie Tow. Kultury ; Muzeum w Elblgu, 1999. – S. 149 – 164.
ISBN 83-904023-3-5
738
Wczesne ywoty w.Wojciecha : stan i potrzeba bada / Henryk Fros. – Res. es., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 103 – 119.
ISBN 83-908115-1-0
744
K hagiografickému kontextu vojtšských legend / Viktor Viktora.
In: Svatý Vojtch v eské a polské literatue a umní : sborník z mezinárodní vdecké
konference / red. Libor Pavera.
Opava : Slezská univerzita v Opav, 1999. – S. 54 – 59.
ISBN 80-7248-029-4
739
Biskup Vojtch a vznik stední Evropy / Dušan Teštík.
In: Mysliti djiny / Dušan Teštík. – 1. vyd.
Praha ; Litomyšl : Ladislav Horáek – Paseka, 1999. – S. 182 – 196.
ISBN 80-7185-229-5
740
Archeologia o misji w. Wojciecha do Prusów / Przemysław Urbaczyk.
In: Pogranicze polsko-pruskie w czasach w. Wojciecha : materiały z konferencji, która
odbyła si pod patronatem wojewody elblskiego 18 – 19 wrzesnia 1997 r. w Muzeum w
Elblgu / red. Marek F[ranciszek] Jagodziski.
Elblg : Elblskie Tow. Kultury; Muzeum w Elblgu, 1999. – S. 119 – 127.
ISBN 83-904023-3-5
741
Misja w. Wojciecha w wietle ródeł archeologicznych / Łucja Okulicz-Kozaryn.
In: Pogranicze polsko-pruskie w czasach w. Wojciecha : materiały z konferencji, która
odbyła si pod patronatem wojewody elblskiego 18 – 19 wrzesnia 1997 r. w Muzeum w
Elblgu / red. Marek F. Jagodziski.
Elblg : Elblskie Tow. Kultury ; Muzeum w Elblgu, 1999. – S. 129 – 134.
ISBN 83-904023-3-5
742
Ró
ne aspekty koncepcji pomezaskiej misji pruskiej w. Wojciecha / Jerzy OkuliczKozaryn.
132
745
Realita údaj z nejstarších svatovojtšských legend / Jaroslav Bakala.
In: Svatý Vojtch v eské a polské literatue a umní : sborník z mezinárodní vdecké
konference / red. Libor Pavera.
Opava : Slezská univerzita v Opav, 1999. – S. 6 – 14.
ISBN 80-7248-029-4
746
Adalbert z Pragi i Bruno z Kwerfurtu / Ian Wood. – Res. nem.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 159 – 168.
ISBN 83-7063-226-2
747
Czy biskup-mczennik pozostawil po sobie spucizn literack? / Henryk Fros. – Res. nem.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 133 – 145.
ISBN 83-7063-226-2
748
Leví Hradec – misto volby svatého Vojtcha Slavníka biskupem / Kateina Tomková.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 53 – 61.
ISBN 83-7063-226-2
133
749
Libice v dob svatého Vojtcha / Jarmila Princová-Justová.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 11 – 35.
ISBN 83-7063-226-2
750
Magdeburg im 10. Jahrhundert – St. Adalberts Schuljahre / Hansjürgen Brachmann.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 37 – 52.
ISBN 83-7063-226-2
751
Mit pocztku w legendzie w. Wojciecha / Ró
a Godula. – Res. nem.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 195 – 220.
ISBN 83-7063-226-2
752
Praha v dob sv. Vojtcha (982 – 997) / Jan Frolík.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 63 – 79.
ISBN 83-7063-226-2
753
Rzym w X wieku. Lata klasztorne w. Wojciecha-Adalberta / Mieczysław Rokosz.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 81 – 96.
ISBN 83-7063-226-2
754
Stan chrystianizacji Polski w czasach w. Wojciecha (w wietle ródeł archeologicznych) / Z.
Kurnatowska.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 97 – 110.
ISBN 83-7063-226-2
755
Znaczenie w. Wojciecha dla dziejów Polski / Gerard Labuda.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 183 – 194.
ISBN 83-7063-226-2
134
756
Jeszcze raz o witym Wojciechu / Jan Powierski.
In: Bałtyk w polityce polskiej w tysicleciu : materiały z sesji naukowej odbytej dnia 11
grudnia 1998 roku organizowanej przez Oddział Gdaski Polskiego Towarzystwa
Historycznego i Instytutu Historii Uniwersytetu Gdaskiego / pod red. Franciszka
Nowiskiego.
Gdask : Wyd. UG, 2000. – S. 9 – 84.
ISBN 83-7017-944-4
757
Sphinx, Pythia und achäischer Turm : Erkundung über die Slavníkinden, die Familie des hl.
Adalbert / Heinrich Kunstmann. – Bibliogr. odkazy.
In: Diecézní zákonodárství na Morav v prvním plstoletí po vzniku eské církevní provincie
/ Pavel Krafl.
Praha : Historický ústav, 2000. – S. 7 – 33. – (Mediaevalia Historica Bohemica ; sv. 7).
ISBN 80-7286-010-0
758
Der heilige Adalbert – Schutzheiliger des neuen Europas / Teresa Dunin-Wsowicz.
In: Europas Mitte um 1000 : Handbuch zur Ausstellung. Beiträge zur Geschichte, Kunst und
Archäologie. Bd. 1 / hrsg. von Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlags, 2000. – S. 839 – 841.
ISBN 3-8062-1544-8
759
Život sv. Vojtcha / J. H. – Rukopis z býv. kláštora v Lamspringe.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
537.
ISBN 80-7106-555-2
760
Život sv. Vojtcha / J. H. – Pasionál aachenskej kapituly.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
537.
ISBN 80-7106-555-2
761
Život sv. Vojtcha / J. H. – Pasionál kláštora v Admonte.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
537.
ISBN 80-7106-555-2
135
762
Legenda pruska o witym Wojciechu / Jerzy Wyrozumski. – Res. angl.
In: wity Wojciech i jego czasy : materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego
Polskiego Uniwersytetu na Obczynie, Saint-Maurice, 12-13 kwietnia 1997 roku / pod
redakcj Andrzeja akiego.
Kraków : Polska Akademia Umiejtnoci, 2000. – S. 129 – 145.
ISBN 83-86956-92-2
763
Misja w. Wojciecha do Prusów w wietle bada archeologicznych / Przemysław Urbaczyk.
– Res. angl.
In: wity Wojciech i jego czasy : materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego
Polskiego Uniwersytetu na Obczynie, Saint-Maurice, 12-13 kwietnia 1997 roku / pod
redakcj Andrzeja akiego.
Kraków : Polska Akademia Umiejtnoci, 2000. – S. 147 – 163.
ISBN 83-86956-92-2
764
wity Wojciech i chrystianizacja Polski (w wietle ródeł archeologicznych) / Zofia
Kurnatowska.
In: wity Wojciech i jego czasy : materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego
Polskiego Uniwersytetu na Obczynie, Saint-Maurice, 12-13 kwietnia 1997 roku / pod
redakcj Andrzeja akiego.
Kraków : Polska Akademia Umiejtnoci, 2000. – S. 111 – 128.
ISBN 83-86956-92-2
765
wity Wojciech w wietle ródeł numizmatycznych / Stanislaw Suchodolski.
In: wity Wojciech i jego czasy : materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego
Polskiego Uniwersytetu na Obczynie, Saint-Maurice, 12-13 kwietnia 1997 roku / pod
redakcj Andrzeja akiego.
Kraków : Polska Akademia Umiejtnoci, 2000. – S. 165 – 174.
ISBN 83-86956-92-2
766
Europa i Polska w czasach witego Wojciecha / Jerzy Wyrozumski.
In: Kanonizacja w. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu / redakcja Jerzy Strzelczyk, Czesław
Pest, Wojciech Polak.
Lublin : Instytut Europy rodkowo-Wschodniej, 2001. – S. 11 – 17.
ISBN 83-85854-69-X
767
wity Wojciech – apostoł i patron misji północnej / Kazimierz migiel.
In: Kanonizacja w. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu / redakcja Jerzy Strzelczyk, Czesław
Pest, Wojciech Polak.
Lublin : Instytut Europy rodkowo-Wschodniej, 2001. – S. 139 – 148.
ISBN 83-85854-69-X
136
768
wity Wojciech – patron inicjatyw narodowo-społecznych XIX i XX wieku / C. Pest.
In: Kanonizacja w. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu / redakcja Jerzy Strzelczyk, Czesław
Pest, Wojciech Polak.
Lublin : Instytut Europy rodkowo-Wschodniej, 2001. – S. 149 – 170.
ISBN 83-85854-69-X
769
Znaczenie i aktualno przesłania witego Wojciecha dla współczesnego człowieka w
kontekcie jednoczcej si Europy / Henryk Muszyski.
In: Kanonizacja w. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu / redakcja Jerzy Strzelczyk, Czesław
Pest, Wojciech Polak.
Lublin : Instytut Europy rodkowo-Wschodniej, 2001. – S. 171 – 178.
ISBN 83-85854-69-X
770
Dwie sceny z ywotów i z ycia w. Wojciecha : misjonarz i wiec Prusów, martyrium biskupa
/ Jacek Banaszkiewicz.
In: Ludzie – Kociół – wierzenia : studia z dziejów kultury i społeczestwa Europy
rodkowej (redniowiecze – wczesna epoka nowo
ytna) / red. Wojciech Iwaczak, Stefan
K[rzysztof] Kuczyski.
Warszawa : Wydaw. DiG, 2001. – S. 79 – 94.
ISBN 83-7181-223-X
771
wity Wojciech z Pragi – mnich, biskup, misjonarz i mczennik / Kaspar Elm.
In: Milenium synodu-zjazdu gnienieskiego / red. Jerzy Kłoczowski, Czesław Pest,
Wojciech Polak.
Lublin : Inst. Europy rodkowo-Wschodniej, 2001. – S. 9 – 27.
ISBN 83-85854-70-3
772
Svätý Vojtech. – Obr.
In: Pútnik svätovojtešský : kalendár na rok 2002. – 1. vyd.
Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2001. – S. 11.
ISBN 80-7162-366-0
773
Jeszcze o pobycie biskupa Wojciecha na ziemiach polskich w 997 roku / Paweł Stró
yk.
In: Scriptura custos memoriae : prace historyczne / pod red. Danuty Zydorek.
Pozna : Inst. Historii Uniw. im. A. Mickiewicza, 2001. – S. 493 – 502. – (Publikacje
Instytutu Historii UAM ; 44).
ISBN 83-86650-34-6
774
Skd wielkopolski hagiograf w. Wojciecha wiedział o spaleniu przez witego pogaskiego
bałwana na Wgrzech / Ryszard Grzesik.
In: Scriptura custos memoriae : prace historyczne / pod red. Danuty Zydorek.
137
Pozna : Inst. Historii Uniw. im. A. Mickiewicza, 2001. – S. 485 – 492. – (Publikacje
Instytutu Historii UAM ; 44).
ISBN 83-86650-34-6
775
Wgierski etap misji w. Wojciecha / Ryszard Grzesik.
In: wity wierad i jego czasy : materiały z sympozjum naukowego w Tropiu 10 – 11 lipca
1998 / pod red. Stanisława Pietrzaka.
Nowy Scz : Civitas Christiana, 2001. – S. 136 – 157.
ISBN 83-910850-7-4
776
Kodex Reg. lat. 14 – Evangeliá sv. Václava nebo sv. Vojtcha? / Zdeka Hledíková. – Res.
angl.
In: In omnibus caritas : k poct devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece / ed.
Mlada Mikulicová.
Praha : Karolinum, 2002. – S. 203 – 232. – (Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity
Karlovy ; 4).
ISBN 80-246-0344-6
777
Uwagi na temat ottoskiej konfesji witego Wojciecha w katedrze gnienieskiej w wietle
ródeł historycznych i archeologicznych (tzw. konfesja II) / Tomasz Janiak.
In: Trakt cesarski : Iława – Gniezno – Magdeburg / red. t. Wojciech Dzieduszycki, Maciej
Przybył.
Pozna : MA, 2002. – S. 349 – 381.
ISBN 83-916662-0-4
778
Nejvtší Slavníkovec. – Obr.
In: Záhadné postavy eských djin II. : velké i tragické osudy mocných a bezmocných /
Vladimír Liška. – 1. vyd.
Olomouc : Fontána, 2005. – S. 26 – 41.
ISBN 80-7336-012-8
779
Co wiemy o w. Wojciechu? / Edward Skibinski.
In: Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura : wokół interdyscyplinarnoci bada
historycznych / pod redakcj Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego.
Wrocław : Wydawnictwo Universytetu Wrocławskiego, 2006. – S. 79 – 84.
ISBN 978-83-229-2844-8
781
Svatý Vojtch. – Fotogr.
In: Praga mystica : msto Velké Bohyn / Bohumil Vurm. – 1. vyd.
Praha : Praga mystica, 2006. – S. 154 – 156.
ISBN 80-86767-03-5
782
Midzy artem a nienawici : emocje w relacjach o w. Wojciechu i w. Brunonie z
Kwerfurtu w „Kronice“ Ademara z Chabannes / Adrien Quéret-Podesta.
In: Cor hominis : wielkie namitnoci w dziejach, ródłach i studiach nad przeszłoci / pod
red. Stanisława Rosika.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. – S. 143 – 149. – (Acta
Universitatis Wratislaviensis – Historia ; 176).
ISBN 978-83-229-2927-8
783
Smíení ech se svatým Vojtchem : struktura jednoho obrazu v Kosmov kronice / Petr
Kopal. – Res. angl.
In: Rituál smíení : konflikt a jeho ešení ve stedovku : sborník píspvk z konference
konané ve dnech 31. kvtna – 1. ervna 2007 v Brn / k vydání pipravili Martin Nodl a
Martin Wihoda.
Brno : Matice moravská, 2008. – S. 45 – 55. – (Zem a kultura ve stední Evrop ; sv. 8).
ISBN 978-80-86488-48-6
784
Kdo a pro vyvraždil Slavníkovce? Spor biskupa Vojtcha s Vršovci a s eským státem /
Dušan Teštík.
In: Zápisník a jiné texty k djinám / Dušan Teštík.
Praha : NLN, 2008. – S. 195 – 204.
785
Prusowie jako cel misyjny w czasach w. Wojciecha / Piotr Boro. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Res. ang.
In: Kresanstvo v asoch sv. Vojtecha / eds. Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš.
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2009. – S. 21 – 39.
ISBN 978-83-7490-255-7
780
Levý Hradec – místo Vojtchovy volby biskupem / Kateina Tomková. – Bibliogr. odkazy.
Res. nem.
In: Na prahu poznání eských djin : sborník prací k poct Jiího Slámy / [vdecký redaktor
Jan Klápšt].
Praha : Karolinum, 2006. – S. 171 – 179. – (Studia mediaevalia Pragensia ; 7).
ISBN 80-246-1236-4 (brož.)
138
139
8 ýlánky
19. storoie
792
Sv. Vojtch : djepisný nákres / dle Gfrörera vzdlal J. Ev. Bílý. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Blahovst. – Ro. [N.F.] 1, svazek I (1855), s. 17 – 20.
786
. Wojciech Biskup Pragski. – Obr.
In: Przyjaciel ludu. – Ro. I, . 5 (1834), s. 33 – 35.
793
No k žiwotopisu sw. Wojtcha.
In: Cyrill a Method. – Ro. IX, . 4 (1858), s. 34.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=20079
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1452762
787
Polská legenda o Swatém Wogtchu, druhém biskupu Pražském : (Wyatá z nedáwno vydané
kroniky polské Stanislawa Chwalenského, starosty Kobrynského, Pána na Raškowe,
pepsané roku 1549) / Od Wáclawa Kaubka. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: asopis pro katolické duchovenstvo. – Ro. XII, . 1 (1839), s. 68 – 78.
794
Svatý Vojtch / J. E. Bílý.
In: Moravan : kalendá na rok obyejný. – Ro. 10 (1861), s. 46.
788
eholní professí sv. Vojtcha / Ousobský.
In: asopis pro katolické duchovenstvo. – Ro. XXI, . 3 (1848), s. 187 – 188.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_11876
789
Swatý Wojtch, biskup a muedlník národu eského / Václav Štulc. – V rubrike
Dobrodincowé našeho národu. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Vydané aj samostatne: Život sv.
Vojtcha, biskupa a muedníka, patrona národu eského.
In: Blahovst. – Ro. III, . 29 (1849), s. 229 – 231 ; . 30, s. 236 – 238 ; . 31, s. 245 – 247 ;
. 32, s. 254, 255 ; . 34, s. 268, 267 ; . 35, s. 273, 274 ; . 36, s. 282, 283 ; . 37, 289, 290 ;
. 38, s. 299 – 301 ; . 39, s. 306 – 309 ; . 40, s. 314, 315 ; . 41, s. 322, 323 ; . 42, s. 331,
332 ; . 43, s. 337, 338 ; . 44, s. 345 ; . 49, s. 387, 388 ; . 50, s. 395 – 397 ; . 51, s. 402 –
406 ; . 52, s. 410 – 412.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1452989
790
Swatý Wojtch / F. Sušil. – Pozn.
In: Blahovst. – Ro. V, . 17 (1851), s. 200.
795
Ueber eine bisher unbekannte dichterische Bearbeitung der Lebensbechreibung des hl.
Adalbert vom Ordenbeschreibung des hl. Adalbert vom Ordenskaplan Nicolaus von Jeroschin
/ I. Voigt.
In: Neue Preussische Provinzialblätter (3 Folge). – Ro. VII (1861), s. 329 – 336.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.sk/books?id=17VDAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=editio
ns:0QJYkAzsxtBLcl_oKAF#v=onepage&q=&f=false
796
Sv. Vojtech, biskup a muedlník / [Fr. V. Sasinek]. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Cyrill a Method. – Ro. XIII, . 22 (1863), s. [169] – 172 ; . 24, s. 187 – 189 ; . 25, s.
194 – 197 ; . 29, s. 227 – 229 ; . 30, s. 236 ; . 32, s. [249] – 250.
797
Upomínka na sv. Vojtcha / J. F.
In: Blahovst. – Ro. XIII, . 17 (1863), s. 266 – 267.
798
(Historický kalendá) Dne 23. dubna 997. – V rubrike Rozmanitosti.
In: Pražské noviny. – . 97 (1864), s. [4].
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?it=4&id=1926782&picp=&idpi
=2178835
791
Das Leben Adalberts von Prag, Apostel der Preussen / Von K. A. Tornwaldt, Prediger an dr
Kirche zum heiligen Leichnam in Danzig.
In: Zeitschrift für die historische Theologie. – Ro. 23 (1853), s. 167 – 203.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.sk/books?id=zM4iAAAAYAAJ&pg=PP7&lr=&source=gbs_select
ed_pages&cad=2#v=onepage&q=&f=false
140
799
Wo erlitt der h. Adalbert den Märtyrertod? / Von Prof. Dr. F. A. Brandstätter. – Bibliogr.
odkazy. Pozn.
In: Altpreußische Monatschrift zur Spiegelung des provinziellen Lebens in Literatur, Kunst,
Wissenschaft und Industrie. – Ro. I (1864), s. 141 – 154, 235 – 257, 329 – 340.
141
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.mghbibliothek.de/etc/zeitschriftenmagazin/Altpreussische_Monatsschrift_01_1864.pdf
808
Die Auffindung der Reliquien des hl. Adalbert / D. T.
In: Bohemia. – Ro. 53, . 76 (1880), s. 5 – 6.
800
Svatý Vojtch a Vršovci. – Obr. na s. 45. – V rubrike Feuilleton.
In: Kvty. – Ro. III (1868), s. 47.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22564546
801
Hat der heilige Adalbert seinen Tod im Culmerlande gefunden? / Von Dr. W. v. Ktrzyski. –
Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Altpreußische Monatschrift. – Ro. VI (1869), s. 35 – 52.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.mghbibliothek.de/etc/zeitschriftenmagazin/Altpreussische_Monatsschrift_06_1869.pdf
802
XXIII. Na den sv. Vojtcha, biskupa, mu. a patrona eského. – V rubrike Úvahy na svátky
svatých a svtic Božích.
In: Blahovst. – Ro. XXII, . 11 (1872), s. 161, 162.
803
St. Adalbert, Bischof von Prag, der erste christliche Apostel und Märtyrer bei den Preussen /
Karl Lohmeyer.
In: Zeitschrift für preussische Geschichte und Landeskunde. – Ro. IX (1872), s. 1 – 41.
804
Svätý Vojtech na dvore Jesaslava ili Gejsy.
In: Pútnik svätovojtešský. – Ro. I (1872), s. 81 – 94.
805
ycie w. Wojciecha wobec historii / Ch. Zyg. [A. Kalina].
In: Przegld Polski. – Ro. 8, . 4 (1873/74), s. 123 – 193.
806
Zur Adalbert´s-Frage / Von Dr. F. W. F. Schmitt. – Bibliogr. odkazy.
In: Altpreußische Monatschrift. – Ro. XII (1875), s. 531 – 541.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.mghbibliothek.de/etc/zeitschriftenmagazin/Altpreussische_Monatsschrift_12_1875.pdf
807
Chronologische Daten zur Geschichte des hl. Adalbert / A. Kolberg.
In: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. – Ro. VII (1879/1881), s.
596 – 598.
142
809
Nco o „písni svatého Vojtcha“ / Píše K. Konrád. – Noty. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Cecilie. – Ro. VII, . 11 (1880), s. [81] – 83.
810
Rzekomy kodeks w. Wojciecha i tak zwane Dekretały Pseudoizydora : Szkic bibliograficzny
/ Ks. Dr. Łukowski.
In: Roczniki Towarzystwa przyjaciół nauk w Poznaniu. – Ro. XI (1881), s. 417 – 441.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=117600
811
O písni svatého Vojtcha / P. Jos. Pachta. – Bibliogr. odkaz.
In: Cyrill. – Ro. IX, . 3 (1882), s. 20.
812
Die Sanct Adalbert Legende im Herzogthume Auschowitz / Rudolf Temple.
In: Notizenblätter. – . 1 (1882), s. 7, 8.
813
Djepisné památky a povsti v západních echách o cest sv. Vojtcha z íma do ech /
Frant. Wildmann.
In: Vlast. – Ro. I (1884/1885), s. 175 – 178.
814
Jan Kanaparyusz zakonnik włoski, czy Gaudenty arcybiskup gnienieski autorem
najdawniejszego ywota w. Wojciecha? / Dr. Wojciech Ktrzyski. – Bibliogr. odkazy.
Pozn.
In: Przewodnik naukowy i literacki : dodatek miesiczny do „Gazety Lwowskiej“. – Ro. XII,
. 1 (1884), s. 1 – 10.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=97609
815
Kázání na den sv. Vojtcha / Konal Fr. Seyvalter.
In: Blahovst. – Ro. XXXIV, . 11 (1884), s. 161 – 164.
816
O rodu a píbuzenství sv. Vojtcha / Podává Frant. Vacek. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Blahovst. – Ro. XXXVI, . 3 (1886), s. 43 – 45 ; . 4 (1886), s. 54 – 55 ; . 6 (1886), s.
87 – 89 ; . 7 (1886), s. 107 – 109 ; . 8 (1886), s. 116 – 118.
143
817
Der heilige Adalbert / [F. Hipler].
In: Pastoralblatt für die Diözese Ermland. – Ro. XXII (1890), s. 42 – 45, 55 – 58, 62 – 68.
818
Muedništ svatého Vojtcha / Z cesty Jos. Koenského.
In: Blahovst. – Ro. XLII, . 2 (1892), s. 26 ; . 3 (1892), s. 40 – 42.
819
Bemerkungen zur „Passio s. Adalberti martyris“ / R. F. Kaindl.
In: Deutsche Zeitschrift für Gesch.-wiss. – Ro. IX (1893), s. 103 – 111.
820
O cest sv. Vojtcha do ech / Frant. Wildmann.
In: Náš domov. – Ro. II (1893), s. 327.
821
Kázaní v den sv. Vojtcha, biskupa, muenníka a patrona eského.
In: Blahovst. – Ro. XLIV, . 10 (1894), s. 145 – 151.
822
Homilie sv. Vojtcha ke svátku svatého Alexia / Podává P. Methodj Vojáek, O. S. B. –
Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Blahovst. – Ro. XLV, . 28 (1895), s. 442 – 445 ; . 31, s. 488 – 490 ; . 33, s. 519 – 521
; . 34, s. 536 – 538 ; . 35, s. 553 – 554.
823
Kázaní v den sv. Vojtcha, biskupa, muenníka a patrona eského.
In: Blahovst. – Ro. XLV, . 11 (1895), s. 163 – 168 ; . 12, s. 178 – 181.
824
Bischof Adalbert von Prag, der Apostel der Preussen / A. Gundel.
In: Evangelisches Gemeindeblatt. – Ro. 51 (1896), s. 77 – 81 ; ro. 52 (1897), s. 108.
825
Jest Jan Kanaparius nebo Radim autorem života sv. Vojtcha? / Zd. Tobolka.
In: asopis Matice moravské. – Ro. XX (1896), s. 62 – 66.
826
Bogarodzica : Untersuchungen über das dem hl. Adalbert zugeschriebene älteste polnische
Marienlied / von Dr. F. Hipler.
In: Zeitschrift für die Geschichte Ermlands. – Ro. XI., . 3, seš. 35 (1896/1897), s. 528 –
557.
827
Jedna povaha ve dvojím svtle / Klement Markrab. – V rubrike Rozhledy. – Bibliogr. odkazy.
Pozn.
In: Alétheia. – Ro. I, sešit 3 (1897), s. 126 – 133 ; sešit 4 (1897), s. 181, 182.
144
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://www.archive.org/details/altheia00unkngoog
828
Nov objevený list sv. Vojtcha z r. 993 / Dr. A. Podlaha. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: asopis katolického duchovenstva. – Ro. XXXVIII, . 7 (1897), s. 441 – 445.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_15568
829
Sv. Vojtch / V. Doubek.
In: Pražské noviny. – . 92 (1897).
830
St. Adalbert und der Alte Dessauer / Von P. Thomaschki-Miswalde.
In: Altpreussischen Monatschrift. – Ro. 34 (1897), s. 643 – 645.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.mghbibliothek.de/etc/zeitschriftenmagazin/Altpreussische_Monatsschrift_34_1897.pdf
831
wity Wojciech / A. Prochaska.
In: Przegld powszechny. – Ro. 14, . 55 (1897), s. 1 – 37, 254 – 270, 358 – 370.
832
Die Wege Adalberts, des Bischofs von Prag im Preussenlande / Von A. Gundel. – Bibliogr.
odkazy.
In: Altpreussischen Monatschrift. – Ro. XXXIV, . 5-6 (1897), s. 458 – 468.
833
Brun Querfurský a jeho životopis sv. Vojtcha [1] / Napsal František Hýbl. – Bibliogr.
odkazy. Pozn.
In: eský asopis historický. – Ro. IV, . 2 (1898), s. 73 – 89.
834
Brun Querfurský a jeho životopis sv. Vojtcha. (Dokonení) [2] / Napsal František Hýbl. –
Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: eský asopis historický. – Ro. IV, . 3 (1898), s. 161 – 179.
835
Píspvek k životopisu sv. Vojtcha / Max Dvoák. – V rubrike Drobnjší lánky. – Bibliogr.
odkazy. Pozn.
In: eský asopis historický. – Ro. IV, sešit 1 (1898), s. 62 – 63.
836
Zur Geschichte des hl. Adalbert / R. F. Kaindl.
In: Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. – Ro. XIX (1898), s.
335 – 346, 534 – 545 ; ro. XX (1899), s. 640 – 661.
145
837
ywot witego Wojciecha / Adam Mickiewicz ; Władysław Mickiewicz.
In: Przewodnik naukowy i literacki : dodatek do „Gazety Lwowskiej“. – Ro. XXVI, t. 1-2
(1898), s. 895 – 914.
838
Historische Bedeutung der „Passio S. Adalberti“ / A. Kolberg.
In: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. – Ro. XII (1898/1899), s.
267 – 322.
839
Über den Verfasser des Lobgedichtes auf den hl. Adalbert / A. Kolberg.
In: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. – Ro. XII (1898/1899), s.
323 – 358.
840
Najdawniejsze ywoty w. Wojciecha i ich autorowie / Wojciech Ktrzyski.
In: Rozprawy Akademii umiejtnoci. Wydział historyczno-filozoficzny. – Ro. XXXVII,
ser. II, t. XII (1899), s. 89 – 129.
841
Nejstarší životopisy sv. Vojtcha / Napsal František Hýbl. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
(Polemizuje s Ket. dielom Najdaw. zywoty)
In: eský asopis historický. – Ro. V, sešit 5 (1899), s. 280 – 290.
842
Noch einmal die Wege Adalberts von Prag im Preussenlande / Von A. Gundel. – Bibliogr.
odkazy. Pozn.
In: Altpreussischen Monatschrift. – Ro. XXXVI, . 1-2 (1899), s. 108 – 112.
843
Przyczynki do krytyki najdawniejszych ywotów w. Wojciecha / M. Perlbach.
In: Kwartlnik historyczny. – Ro. XIV (1900), s. 379 – 408.
20. storoie
844
Der Missionversuch Adalberts von Prag in Preussen / H. G. Voigt. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Altpreussischen Monatschrift. – Ro. 38 (1901), s. 317 – 397.
845
Versus de passione sancti Adalberti a Kosmovy zprávy o eském pohanství / Max Dvoák. –
Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: eský asopis historický. – Ro. 7, sešit 4 (1901), s. 448 – 451.
846
Zu den ältesten Lebensbeschreibungen des hl. Adalbert / M. Perlbach
In: Neues Archiv. – Ro. 27 (1902), s. 35 – 70.
146
847
Szent Adalbert / Pintér Jen.
In: Katholikus szemle. – Ro. 17, . 9 (1903), s. 922 – 940 ; . 10, s. 1029 – 1070.
848
Szent Adalbert védelme / Karácsonyi János.
In: Katholikus szemle. – Ro. 18, . 5 (1904), s. 451 – 462 ; . 6, s. 523 – 535.
849
w. Wojciech / K. Potkaski.
In: Ognisko. – . 10 (1904), s. 21 – 38.
850
Die Vita II s. Adalberti vom hl. Bruno nach der Prager Handschrift XIII D. 20 / A. Kolberg.
In: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. – Ro. 15 (1904/1905), s. 1
– 118, 208a – 208b.
851
Rec.: A. Kolberg, Des hl. Bruno von Querfurt Schrift uber das Leben u. Leiden des hl.
Adalbert / Fr. Hýbl.
In: eský asopis historický. – Ro. 12, sešit 1 (1906), s. 72 – 73.
852
Die von Papst Silvester II. edierte Passio s. Adalberti ep. et mart. / A. Kolberg.
In: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. – Ro. 16 (1907), s. 557 –
648.
853
Die beiden ersten Prager Bischöfe Dietmar und Adalbert / A. Naegle.
In: Deutsche Arbeit. – Ro. 9, . 12 (1910), s. 651 – 671, 727 – 762.
854
Sv. Adalbert (Vojtech) biskup a mueník (Ku du 23. apríla).
In: Sv. Adalbert (Vojtech). – Ro. 2, . 3 (1910), s. [17] – 18.
855
Denáry pražské biskupa Vojtcha-Slavníkovce / G. Skalský.
In: Numismatický asopis eskoslovenský. – Ro. 5 (1929), s. 26 – 46.
856
Versus de passione s. Adalberti : nkolik poznámek / Jan Vilikovský.
In: Sborník Filosofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislav. – Ro. 6 (1929), s. 315
– 350.
857
Rec.: Jan Vilikovský, Versus de passione s. Adalberti. Nkolik poznámek / Bohumil Ryba.
In: Listy filologické. – Ro. 57 (1930), s. 392 – 401.
147
858
La vie de Saint Adalbert par Ruopert, moine de Mettlach / P. J. A.
In: Archivum latinitatis medii aevi. Bulletin Du Cange, Union Académique Internationale. –
Ro. 5 (1930), s. 52 – 68.
859
Návrat sv. Vojtcha do zem eské : k jubileu jeho života a díla / Jan Lebeda.
In: Vlast. – Ro. 48, . 2-3 (1932), s. 68 – 72.
860
Czy w. Wojciech napisał Bogurodzic? / [Józef Birkenmajer].
In: Przegld powszechny. – Ro. 51, . 203 (1934), s. 250 – 267 ; . 204, s. 64 – 80, 327 –
346.
861
Denary w. Wojciecha / M. Gumovski.
In: Wiadomoci numizmatyczno-archeologiczne. – Ro. 16 (1934), s. 1 – 34.
862
Spr.: V XVI. roníku (1934) asopisu Wiadomósci numizmatyczno-archeologiczne... (inc.)
/ Gustav Skalský.
In: eský asopis historický. – Ro. 45, . 2 (1939), s. 370 – 371.
863
Svatý Vojtch a slovanská liturgie / Václav Chaloupecký. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. nem.
In: Bratislava. – Ro. 8, . 1-2 (1934), s. 37 – 47.
864
Die Missionsfahrt des heiligen Adalbert ins Preußenland / Richard Hennig.
In: Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte. – Ro. 47 (1935), s.
138 – 148.
865
Spr.: Ve Forschungen zur Preussischen und Brandenb... (inc.). – V rubrike Zprávy.
In: eský asopis historický. – Ro. 41, . 2 (1935), s. 418.
866
Der heilige Adalbert und die „Bogurodzica“.
In: Prager Presse. – Ro. 16, . 37 (1936). – [Príl.] Odpolední vydání. – (1936), s. 6.
867
Sv. Vojtch v Polsku / Kí [Karel Krejí].
In: Lidové noviny. – Ro. 45, . 401 (1937), s. 7.
868
Tzw. Passio sancti Adalberti a w. Bruno z Kwerfurtu / E. Kucharski.
In: Sprawozdania Towarzystwa naukowego we Lwowie. – Ro. 17, . 2 (1937), s. 118 – 123.
148
869
Rec.: V „Sprawozdaniach Towarzystwa Naukowego we Lwowie“... (inc.). – V rubrike
Zprávy.
In: eský asopis historický. – Ro. 44, . 1 (1938), s. 418.
870
Poznámky k denárm biskupa Vojtcha Slavníkovce / F. Cach.
In: Numismatický asopis eskoslovenský. – Ro. 15 (1939), s. 5 – 9.
871
Život sv. Vojtecha : (na 950. výroie smrti sv. Vojtecha) / Ján Kanaparius ; preložil Valentín
Beniak.
In: Verbum. – Ro. 1, . 8 (1946/1947), s. 369 – 376.
872
Krátky životopis sv. Vojtecha, patróna nášho spolku / Zrin.
In: Pútnik svätovojtešský. – Ro. 75 (1947), s. 51 – 52.
873
Spomienka na tvorcu europských dejín / Bohdan Chudoba.
In: Nová práca. – Ro. 3, . 4 (1947), s. 201 – 202.
874
St. Adalbert und sein Prager Kloster / A. Kussl.
In: Benediktinische Monatsschrift zur Pflege religiösen und geistigen Lebens. – Ro. 23
(1947), s. 264 – 275.
875
Sv. Vojtech a Slováci. – Obr.
In: Katolícke noviny. – Ro. 62, . 16 (1947), s. [1] – 2.
876
Sv. Vojtch, biskup, mnich a misioná / Pavel Kohout.
In: asopis katolického duchovenstva. – Ro. 87 (112), . 3 (1947), s. 163 – 167.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_22305
877
Sv. Vojtech, biskup a mueník.
In: Katolícke noviny. – Ro. 62, . 16 (1947), s. 2.
878
Svätý Vojtech / Ján Pöstényi. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Nová práca. – Ro. 3, . 4 (1947), s. 186 – 192.
879
Svätý Vojtech : (k 950. výroiu jeho smrti) / (F. K.)
In: as. – Ro. 4, . 93 (1947), s. 1 – 2.
149
880
V rodisku sv. Vojtecha / Juraj Hodál. – Fotogr., mp., obr. – Bibliogr. odkazy.
In: Pútnik svätovojtešský. – Ro. 75 (1947), s. 97 – 108.
890
Píse sv. Vojtcha / -R. Š.-. – Piese Hospodine pomiluj ny.
In: Duchovní pastý. – Ro. 11, . 4 (1961), s. 71.
881
V zái velikého biskupa : k 950leté památce smrti sv. Vojtcha / J. K. Vyskoil, OFM. –
Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: asopis katolického duchovenstva. – Ro. 87 (112), . 3 (1947), s. 65 – 97.
891
Svatý Vojtch / P. Emil Korba. – V rubrike Pohledem našich svtc.
In: Duchovní pastý. – Ro. 11, . 4 (1961), s. 72.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_22303
882
Der heilige Adalbert von Prag und der Glaube and den Weltuntergang im Jahre 1000 / Bruno
Barbatti.
In: Archiv für Kulturgeschichte. – Ro. 35 (1953), s. 123 – 141.
883
Spr.: Bruno Barbatti, Der heilige Adalbert von Prag und der Glaube and den Weltuntergang
im Jahre 1000. (Archiv für Kulturgeschichte t. 35 – 1953, s. 123 – 141) / Fr. Graus. – V
rubrike Zprávy.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro. 4 (1956), s. 345.
884
Droga w. Wojciecha z Saksonii do Polski wiodła przez Panoni / Henryk Kapiszewski.
In: Nasza przeszło. – . 6 (1957), s. 289 – 299.
885
Svatý Vojtch / Václav Medek. – Fotogr. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Duchovní pastý. – Ro. 8, . 4 (1958), s. 62 – 65.
886
Svatý Vojtch, vzor pastýe duší / Václav Javrek.
In: Duchovní pastý. – Ro. 8, . 4 (1958), s. 61 – 62.
887
Studia krytyczne nad ywotami w. Wojciecha, biskupa praskiego / J. Karwasiska.
In: Studia ródłoznawcze. – Ro. 2 (1958), s. 41 – 79 ; ro. 4 (1959), s. 10 – 32 ; ro. 9
(1964), s. 15 – 45 ; ro. 11 (1966), s. 67 – 78 ; ro. 18 (1973), s. 37 – 44.
888
Spr.: J. Karwasiska, Studia krytyczne nad ywotami w. Wojciecha, biskupa praskiego. III
Redakcja Vita I. Studia ródłoznawcze IV, 1959, s. 9 – 32. – V rubrike Zprávy.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro. 9 (1961), s. 290.
889
O nejstarší vojtšskou legendu / O. Králík. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – V rubrike Materiály.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro. 9 (1961), s. 724 – 739.
150
892
Adalbert és Walfer pannonhalmi 1153., illetleg 1157. évi oklevelének hitelessége / Csóka J.
Lajos.
In: Levéltári közlemények. – Ro. 35, . 1 (1964), s. 57 – 65.
893
Svatý Vojtch / Karel Schulz, M. Florian. – Obr. – Z cyklu Pochvala výbornosti svatých
patron eských.
In: Katolické noviny. – Ro. 20, . 17 (1969), s. 1.
894
Svetovos a slovanstvo sv. Vojtecha / K. Markovi.
In: Katolícke noviny. – Ro. 85, . 15 (1970), s. 1, 3.
895
Nejšastnjší chvíle svého života... (inc.) / V. M. – Rím, Aventium.
In: Katolické noviny. – Ro. 23, . 16 (1971), s. 1.
896
Svätý Vojtech, biskup a mueník / A. B. – Obr.
In: Katolícke noviny. – Ro. 86, . 16 (1971), s. [6].
897
Apoštol rodinného života / Ladislav Vojkovský.
In: Katolické noviny. – Ro. 24, . 17 (1972), s. 3.
898
Der Bischof von Prag und das Reich in sächsischer Zeit / Peter Hilsch. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – O sv. Vojtechovi na s. 16 – 30: Bischof Adalbert.
In: Deutsches archiv für Erforschung des Mittelalters. – Ro. 28 (1972), s. 1 – 41.
899
Proniká staletími / Jindich Tomíek, sv. Vojtech. – Fotogr. – Fiktívny rozhovor.
In: Katolické noviny. – Ro. 24, . 17 (1972), s. 3, 5.
900
Svatovojtšská pomnka / A. Stehlík. – Obr.
In: Katolické noviny. – Ro. 24, . 20 (1972), s. 5.
901
Velikononí svtec : co dal svatý Vojtch Evrop a echm / Ladislav Kadlec. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 24, . 15 (1972), s. 3.
151
902
Z církevních djin 26 : svatý Vojtch / -ri. – Obr.
In: Katolické noviny. – Ro. 24, . 28 (1972), s. 6.
903
Cesta sv. Vojtcha. – Život sv. Vojtecha ako krížová cesta so 14 zastaveniami.
In: Katolické noviny. – Ro. 25, . 13 (1973), s. 5.
904
„Legenda“ o svatém Vojtchu / Richard Švandrlík.
In: Hamelika [online]. – Ro. 2, . 14 (31. íjna 1974) [cit. 2010-02-26]. Dostupné na
internete: <URL: http://hamelika.webzdarma.cz/h74-14.htm
905
Adalbert von Prag und die Ungarn : ein Problem der Quellen-Interpretation / T. Bogyay.
In: Ungarische Jahrbücher. – Ro. 7 (1976), s. 9 – 36.
906
Rod sv. Vojtcha / Josef Pejimovský.
In: Katolické noviny. – Ro. 28, . 17 (1976), s. 3.
907
Sv. Vojtch v iniciále / Vra Remešová.
In: Katolické noviny. – Ro. 28, . 17 (1976), s. 6.
908
Svätý Vojtech / Vincent Dubnický.
In: Katolícke noviny. – Ro. 93, . 17 (1978), s. 1.
909
Druhé období biskupa Vojtcha / výatek ze studie prof. ThDr. Václava Medka. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 33, . 18 (1981), s. 5.
910
První období biskupa Vojtcha / výatek se studie prof. ThDr. Václava Medka.
In: Katolické noviny. – Ro. 33, . 17 (1981), s. 5.
911
Le credo de S. Adalbert (997) commenté par S. Bruno (1009) dans la Vita secunda / J.
Wojtkowski.
In: Studia Warmiskie Olsztyn. – . 19 (1982), s. 55 – 60.
912
Pred 1000 rokmi stal sa sv. Vojtech biskupom / (JT). – Fotogr.
In: Katolícke noviny. – Ro. 97, . 7 (1982), s. 4.
913
Velikononí setkání / Jan Lebeda. – Vojtechov apoštolát v echách, 17. 4. 990 mníšsky sub
v Ríme.
In: Katolické noviny. – Ro. 34, . 16 (1982), s. 3.
152
914
Vojtchovo biskupské sídlo / Vra Remešová. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 34, . 8 (1982), s. 5.
915
Wezwania w. Wojciecha w Europie Zachodniej około roku 1000 / T. Dunin-Wsowicz.
In: Studia Warmiskie. – Ro. 19 (1982), s. 31 – 43.
916
Na pražský stolec : k 1000. výroí biskupského svcení sv. Vojtcha / Jan Lebeda. – Fotogr. –
Z obžník ordiná diecéz SR.
In: Katolické noviny. – Ro. 35, . 17 (1983), s. 1 – 2.
917
Síla píkladu / V. Šimeek. – Sv. Radim a sv. Vojtech.
In: Katolické noviny– Ro. 36, . 40 (1984), s. 2.
918
Opowie o witym Wojciechu / Wiesław Antoni Lasocki.
In: Dziennik Polski i Dziennik ołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily. – Ro. 50, .
98 (1989), s. 6.
919
Svatý Vojtch / Vendelín Šimeek ; fotogr. V. Šimeek. – Fotogr. – V rubrike Svtec týdne.
In: Katolické noviny. – Ro. 51, . 17 (1989), s. 3.
920
Svatý Vojtch a jednota Evropy. – Milénium sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 51, . 11 (1989), s. 1.
921
Leksyk dotyczcy Boga w ywotach w. Wojciecha / Anna Kozłowska.
In: Studia Warmiskie. – Ro. 27 (1990), s. 157 – 165.
922
Sv. Vojtech, biskup a mueník / A. Bagin, L. Šášky.
In: Duchovný pastier. – Ro. 70, . 4 (1990), s. 160 – 163.
923
Svätý Vojtech v dejinách strednej Európy / Eva Vavrová-Frická.
In: Slovenský denník. – Ro. 1, . 85 (1990), s. 3
924
as bez naíkání : o sv. Vojtchu a jiných vcech : rozhovor / Marek Kopelent. – Obr.
In: Právo lidu. – Ro. 94, (16. 5. 1991), s. 4.
925
Svatý Vojtch první Evropan / Rostislav Nový. – Obr. Mp.
In: Djiny a souasnost. – Ro. 13, . 4 (1991), s. 10 – 15.
153
926
Biskup wity Wojciech dał do Polski popiech (...).
In: Slavia Occidentalis. – . 48/49 (1991/1992), s. 266.
938
Svätý Vojtech / Adriana Falathová ; obr. M. Marenin, A. Fiala. – Obr.
In: Katolícke noviny. – Ro. 110, . 37 (1995), s. I. – Príl. V znamení doby.
927
Na wity Wojciech pie jemu włanie słu
ca (Biskup wity Wojciech...).
In: Slavia Occidentalis. – . 48/49 (1991/1992), s. 265 – 266.
939
w. Wojciech jako bohater „Tempore illo“ / Ryszard Grzesik.
In: Gniezno. – Ro. 4 (1995), s. 5 – 19.
928
Svätý Vojtech / Anton Bagin. – Obr.
In: Posol. – Ro. 71, . 2 (1992), s. 14 – 15.
940
Adalbert von Prag zwischen Bischefsideal, Politik und Möchtum / Engelbert Pius, OSB.
In: Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte. – Ro. 92
(1997), s. 18 – 44.
929
Svätý Vojtech : cesty ducha / Anton Bagin. – Obr.
In: Slovenský denník. – Ro. 3, . 5 (7. 1. 1992), s. 4.
930
Körnerv portrét sv. Vojtcha / Andrej Halada.
In: Mladý svt. – Ro. 3=35, . 18 (1993), s. 60.
931
První evropan v echách / Pavel Blina. – Obr.
In: Reflex. – Ro. 4, . 18 (1993), s. 66 – 68.
932
St. Adalberts geistiger Kampf in den politischen Wirren 10. Jahrhunderts / Rudolf Turek.
In: Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien. – Ro. 12 (1993), s. 7 – 18.
941
Spr.: Engelbert Pius, Adalbert von Prag zwischen Bischefsideal, Politik und Möchtum /
Rudolf Schieffer.
In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. – Ro. 53, . 2 (1997), s. 698.
942
Biskup Vojtch a vznik stední Evropy / Dušan Teštík.
In: Djiny a souasnost. – Ro. 19, . 3 (1997), s. 5 – 12.
943
Dzialalnoc misyjna w. Wojciecha w Polsce i w Prusach w wietle historiografii polskiej /
Jerzy Wyrozumski. – Res. angl.
In: Studia historyczne. – Ro. 40, . 2 (1997), s. 151 – 165.
933
Svatý Vojtch a eská stigmata / Jan Lukeš.
In: Lidové noviny. – Ro. 6, . 127 (3. 6. 1993). – [Píl.] Národní 9. – . 22 (1993), s. II.
944
Etnicita svatého Vojtcha / Jaroslav Bakala.
In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. – Ro. 3 (1997), s. 20 –
30.
934
wity Wojciech, biskup nasz... (inc.).
In: Literatura ludowa. – Ro. 37, . 2 (1993), s. 22.
945
Kesanství a stát : úvaha k výroí smrti sv. Vojtcha / Rudolf Kuera.
In: Stední Evropa. – Ro. 13, . 70 (1997), s. 4 – 9.
935
wity Wojciech raniutko... (inc.).
In: Literatura ludowa. – Ro. 37, . 2 (1993), s. 22 – 23.
946
Nový neznámý typ denáru biskupa sv. Vojtcha / Zdenk Petrá, Pavel Radomrský. – Res.
nem.
In: Numismatické listy. – Ro. 52, . 5-6 (1997), s. 136 – 138.
936
Wolfenbütteler Funde / Klaus Nass. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – O sv. Vojtechovi na s. 165 –
167: I. Brun von Querfurt, Vita s. Adalberti (Redactio longior).
In: Deutsches archiv für Erforschung des Mittelalters. – Ro. 49 (1993), s. 165 – 171.
947
Sesja naukowa pt. tropami w. Wojciecha / Zofia Kurnatowska.
In: Slavia Antiqua. – Ro. 38 (1997), s. 236 – 240.
937
Sobota 28. záí 995 / Jií Sláma.
In: Historický obzor. – Ro. 6, . 9-10 (1995), s. 210 – 214.
948
Slavníkovec Vojtch : svtec a historická osobnost.
In: Communio. – Ro. I, . 2 (1997), s. 224 – 229.
154
155
949
Sv. Vojtech – most stredoeurópskych národov / P. Pavol Kollár. – Obr. – Bibliogr. odkazy.
In: Duchovný pastier. – Ro. 78, . 4 (1997), s. 148 – 151.
950
Sv. Vojtech – základný zjednotite Európy : európske integrané snahy majú tisíc rokov /
Štefan Hanakovi, Ján Malovec. – Fotogr.
In: Slovenská republika. – Ro. 5, . 93 (23. 4. 1997), s. 3.
951
Svatý Vojtch a evropská myšlenka.
In: Salve – revue pro teologii a duchovní živote. – Ro. 7, . 2 (1997) s. 2 – 5.
952
ladami misyjnych i duchowych dróg witegoWojciecha / G. Labuda.
In: Pomerania. – . 6 (1997), s. 27 – 30.
953
wity Wojciech i jego czasy. 3. sympozjum historyczno-archeologiczne PUNO / Zofia
Kurnatowska.
In: Slavia Antiqua. – Ro. 38 (1997), s. 240 – 242.
954
wity Wojciech i wejscie Polski do Europy : Lowicz, Mazowiecka Wyzsa Skola
Humanistyczno-Pedagogiczna w Lowiczu 1997 / Magdalena Czapska.
In: Mazowieckie studia humanistyczne. – Ro. 3, . 2 (1997), s. 185.
955
wity Wojciech w dziejach Polski i Europy : próba syntezy / G. Labuda.
In: Nauka. – . 4 (1997), s. 53 – 72.
956
wity Wojciech w Gdasku i w Prusach / G. Labuda.
In: Pomorania Antiqua. – Ro. 17 (1997), s. 115 – 126.
957
wity Wojciech w Krakowie / G. Labuda.
In: Przegld tomistyczny. – . 6-7 (1997), s. 15 – 24.
958
Uwagi o legendzie De sancto Adalberto episcopo / R. Grzesik.
In: Roczniki historyczne. – Ro. 63 (1997), s. 139 – 148.
959
Adalbert 'fúr' állítólagos könyvei Pannonhalmán / Csapodi Csaba.
In: Magyar könyvszemle. – Ro. 114, . 4 (1998), s. 388 – 390.
960
Saint Adalbert et l´idée de l´Europe.
In: Communio. – Ro. 23, . 3 (1998), s. 111 – 115.
156
961
Bruno z Querfurtu : životopis svatého Vojtcha / František Oslanský.
In: Historický asopis. – Ro. 47, . 1 (1999), s. 133 – 134.
962
Der heilige Adalbert im wissenschaftlichen Gespräch ungarischer Historiker / László
Veszprémy. – Res. angl., franc., es.
In: Bohemia. – Ro. 40, . 1 (1999), s. 87 – 102.
963
Sakralizace asu v polské legend svatého Vojtcha / Ró
a Godula. – Res. angl.
In: eský lid. – Ro. 86, . 2 (1999), s. 115 – 132.
964
Svatý Vojtch, dan a med : znovu o hydronymu Cidlina / Petr Charvát.
In: Acta onomastica. – Ro. 40 (1999), s. 43 – 48.
965
Sv. Vojtch / J. Pelíšek. – Obr.
In: Pod Zelenou Horou. – Ro. 3 (15), . 1 (2000), s. 7 – 8.
966
Sztuka misyjnej perswazji. Przykład w. Wojciecha i Ottona z Bambergu / Krzysztof Bracha.
In: Almanach historyczny. – Ro. 2 (2000), s. 11 – 24.
967
w. Wojciech w dziejach Polski, Europy i Pomorza Zachodniego / Grzegorz Wejman.
In: Prezbiterium. – Ro. 28, . 5/6 (2000), s. 168 – 184.
968
Wtki biblijne w legendzie Tempore illo witego Wojciecha / Dagmara Wójcik.
In: Nasza przeszło. – . 94 (2000), s. 5 – 46.
969
Znaczenie misji i mczestwa w. Wojciecha w Polsce / Janusz Zbudniewek.
In: Notatki Płockie. – Ro. 45, . 3 (2000), s. 3 – 7.
970
Adhortace De ammonicione ad presbiteros a biskup Vojtch / Jana Zachová, Dušan Teštík ;
übersetzt von Anna Ohlídalová. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. nem. – Obsahuje materiál v
latinine a jeho preklad: Edice. (51r) Incipit ammonicio et exortacia episcopalis. De
ammonicione ad presbiteros. = Peklad. Zaína biskupské napomenutí a povzbuzení.
Napomenutí ke knžím.
In: eský asopis historický. – Ro. 99, . 2 (2001), s. 279 – 293.
971
Rec.: Adhortace De ammonicione ad presbiteros a biskup Vojtch... (inc.) / Ivan Hlaváek.
In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. – Ro. 58, . 2 (2002), s. 666.
157
972
Vita Adalberti Aquensis / Jürgen Hoffmann. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. – Ro. 57, . 1 (2001), s. 157 – 163.
982
Mnich Krystian [ok. 929 – 996] i jego stosunek do w. Wojciecha / Agnieszka KumiukCiekanowska.
In: Studia ródłoznawcze. – Ro. 43 (2005), s. 19 – 26.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.digizeitschriften.de/main/dms/img/?PPN=PPN345858735_0057&DMDID
=dmdlog14
983
Doba svätého Vojtecha oima A. Stiftera / Inge Stahlová.
In: eský zápas. – Ro. 86, . 37 (2006), s. 3.
973
Szent Adalbert / Nagy Balázs.
In: Rubicon. – Ro. 12, . 7 (2001), s. 38 – 39.
984
Kdo a pro vyvraždil Slavníkovce? Spor biskupa Vojtcha s Vršovci a s eským státem /
Dušan Teštík.
In: Djiny a souasnost. – Ro. 28, . 1 (2006), s. 14 – 16.
974
Pasje witych Wojciecha i Brunona z tzw. kodeksu z Tegernsee / Anna RutkowskaPłachciska. – Res. nem.
In: Studia ródłoznawcze. – Ro. 40 (2002), s. 19 – 41.
975
wito i sny : zapowiedzi mczestwa w najstarszych ywotach witego Wojciecha /
Robert Urbaski.
In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Ro. 2408, . 41 (2002), s. 33 – 39.
976
Akt „oblacji“ w. Wojciecha na Drzwiach Gnienieskich / Gerard Labuda.
In: Archaeologia historica Polona. – Ro. 13 (2003), s. 59 – 71.
977
Cluny i w. Wojciech. Relacja Historiae libri quinque Rudolfa Glabera o mczestwe w.
Wojciecha / El
bieta Dbrowska.
In: Kwartalnik historyczny. – Ro. 3/110 (2003), s. 5 – 13.
978
Svatý Vojtch – spolutvrce Západu / Betislav Dank. – V rubrike Historie.
In: Ddictví Koruny eské. – Ro. 12, . 1 (2003), s. 6 – 8.
979
Biskup Vojtch neml lehký život / Milan ejka.
In: Mladá fronta Dnes. – Ro. 15, . 112 (14. 5. 2004), s. C/5.
980
Patriotyczny wizerunek w. Wojciecha / Ró
a Godula.
In: Literatura ludowa. – Ro. 48, . 4-5 (2004), s. 47 – 55.
985
O píbuzenství svatého Vojtcha s císaskou dynastií Oton / Tomáš Kraft, Jií Svoboda,
Vladimír Ševík.
In: Heraldika a genealogie. – Ro. 39, . 3-4 (2006), s. 223 – 234.
986
Politisches Handeln mit dem hl. Adalbert von Prag : mittelalterliche Vorstellungen von der
civitas sancta / Lukas Wolfinger.
In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. – Ro. 114, . 3-4
(2006), s. 219 – 250.
987
Spr.: Lukas Wolfinger, Politisches Handeln mit dem hl. Adalbert von Prag / -R.S.In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. – Ro. 63, . 1 (2007), s. 270.
988
Biskup Vojtch : první pokus o roli muedníka / Dušan Teštík. – Obr.
In: Právo. – Ro. 17, . 98 (2007), s. 2.
989
„Onego czasu, gdy wity Wojciech...“ : czyli Rzecz o mityzacji Sławnikowicza / Ludmila
Sochorová.
In: eský lid. – Ro. 94, . 4 (2007), s. 425 – 427.
990
Svatý Vojtch a jeho doba / -r-. – Ilustr.
In: Setkání. – Ro. 17, . 1 (2007), s. 6.
981
W sprawie autorstwa i miejsca napisania „ywotu pierwszego“ witego Wojciecha / Gerard
Labuda.
In: Studia ródłoznawcze. – Ro. 42 (2004), s. 115 – 130.
158
159
995
Adalbert (szent) / (H. M.)
In: Egyetemes Magyar Encyclopaedia. Els kotet : A – Ajuga / Szerkeszti Török János, A
Magyar Akademia Tagja.
Pesten : Kiadja A Szent-István-Társulat, 1859 (Nyomtatta Emich Gusztáv). – Stl. 453 – 460.
9 Heslá
18. storoie
991
S. Adalbertus.
In: Ausführliches Heiligen= Lexicon, Darinn Das gottseelige Leben und der Tugend=Wandel,
das standhaffte Leyden und Sterben, und die grossen Wunderwercke aller Heiligen Gottes /
So von der H. Kirche verehret werden, und in den vollständigsten Collectionibus von Actis
Sanctorum enthalten sind / Zum Heyl, Trost, Exempel und Lehre aller frommen Christen, die
um ihrer Seeelen Nutzen bekümmert sind, in Alphabetischer Ordnung beschrieben werden;
Nebst beygefügtem Heiligen= Calender, Zu täglicher Andacht und Betrachtung des Lebens
der Heiligen nützlich eingerichtet / [Johann Jakob Schmauss].
Cölln und Franckfurt : [s.n.], 1719. – Stl. 13 – 14.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=JuZ72ZpzWUC&printsec=frontcover&dq=Ausf%C3%BChrliches+Heiligen%3D+Lexicon,+D
arinn+Das+gottseelige&hl=sk&ei=Sd8aTt7fH4Wx8QOQs6Eq&sa=X&oi=book_result&ct=re
sult&resnum=1&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
19. storoie
992
Adalbert, bishop of Prague.
In: A Universal Biography; Including Scriptural, Classical, And Mythological Memoirs,
Together With Accounts Of Many Eminent Living Characters. The Whole Newly Compiled
And Composed From The Most Recent And Authentic Sources. Vol. I. / By William a
Beckett, Jun.
London : Printed, Stereotyped, And Published By Mayhew, Isaac, And Co., 1834. – S. 38.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=EF8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=a+u
niversal+biography&as_brr=3&ei=6n5PSJTRKaDKjgGEmKw3&hl=sk#PPR1,M1
996
St. Adalbert, Apostel der Preußen.
In: Allgemeine Realencyklopädie, oder Conversationslexikon für alle Stände. Erster Band : A
– Autoschediasma. – Dritte, gänzlich umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage.
Regensburg : Druck und Verlag von Georg Joseph Manz, 1865. – S. 101.
997
Adelbert : Adalbert, Bischof von Prag ind Märtyrerapostel / Krones. – Bibliogr. odkazy.
In: Allgemeine Deutsche Biographie. Erster Band : Vand der Aa-Baldamus / Herausgegeben
Durch Die Historische Commission Bei Der Königl. Akademie Der Wissenschaften.
Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, 1875. – S. 67 – 69.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://mdz10.bib-bvb.de/~db/bsb00008359/images/index.html?seite=83
998
Adalbert, der hl.
In: Herders Conversations-Lexikon. Kurze aber deutliche Erklärung des Wissenswerthesten
aus dem Gebiete der Religion, Philosophie, Geschichte, Geographie, Sprache, Literatur,
Kunst, Natur- und Gewerbekunde, des Handels, der Fremdwörter etc. Erster Band : A bis
Concurrenz. – Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage.
Freiburg im Breisgau : Herder´sche Verlagshandlung, 1876 (Freiburg : Buchdruckerei der
Herder´schen Verlagshandlung). – S. 28.
999
Adalbert von Prag. – Bibliogr. odkazy.
In: Meyers konversations-Lexikon : eine encyklopädie des allgemeinen Wissens. Erster Band
: A – Atlantiden. – 4. auflage.
Leipzig : Verlag des Bibliographischen Instituts, 1885. – S. 100.
993
Adalbert der heilige.
In: Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände.
Conversations=Lexikon. Erster Band : A bis Balbuena. – Neunte Originalauflage.
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1843. – S. 79 – 80.
1000
Adalbert von Prag. – Bibliogr. odkazy.
In: Pierers konversations-Lexikon. Erster Band : A – Aufstehen / herausgegeben von Joseph
Kürschner. – 7. Auflage.
Berlin ; Stuttgart : Verlag von W. Spemann, 1888 (Stuttgart : Druck von Gebrüder Kröner). –
Stl. 227.
994
Adalbert, d. hl.
In: Kirchen=Lexikon oder Encyklopädie der katholischen Theologie und ihrer
Hilfswissenschaften I. / Herausgegeben unter Mitwirkung der ausgezeichnetsten katholischen
Gelehrten Teutschlands von Heinrich Joseph Wetzer und Benedikt Welte.
Freiburg im Breisgau : Herder´sche Verlagshandlung, 1855. – S. 91 – 92.
1001
Adalbert, szent. – Bibliogr. odkazy.
In: A Pallas nagy lexikona : az összes ismeretek enciklopédiája tizenhat kötetben. I. kötet : A
– Aradmegye.
Budapesten : Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság, 1893. – S. 77 – 78.
160
161
1002
Adalbert der Heilige.
In: Biographisches Lexikon. Kurzgefaßte Lebensbeschreibung berühmter Männer aller Zeiten
und Länder. (ca. 8000 Namen enthaltend.)
Leipzig : Verlag von F. E. Bilz, (1900) (Leipzig : Druck von Frankenstein & Wagner). – S. 3.
– (Bilz´ Hausschatz der Bildung und des Wissens ; sv. 5).
20. storoie
1003
Vojtech, sv.
In: Malý Ottv slovník nauný dvoudílný : píruní kniha obecných vdomostí. Díl II. : L – Ž
/ red. Fr. Ad. Šubert.
Praha ; Víde : J. Otto, 1906 (Praha : „Unie“). – S. 1085.
1004
Adalbert. – Bibliogr. odkazy.
In: Révai Nagy lexikona az ismeretek enciklopédiája. I. kötet : A – Arany.
Budapest : Révai testvérek irodalmi intézet részvénytársaság, 1911 (Budapesten : a Pallas
részvénytársaság nyomdája). – S. 77 – 78.
1005
Adalbert, szent.
In: A Franklin kézi lexikona. Els kötet : A – Gátvíz.
Budapest : Franklin, 1911. – Stl. 15.
1006
Adalbert. – Obr.
In: Tolnai Világlexikona : ismeretek tára Az általános tudás és müveltség könyve. Els kötet :
A – tól Angol nyelven-ig.
Budapest : A magyar kereskedelmi közlöny hirlap- és könyvkiadó- vállalat kiadása, 1912
(Budapest : Tolnai). – S. 82.
1007
Wojciech, w. / Ł. Janczak.
In: Encyklopedia kocielna : podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego, z licznemi
jej dopełnieniami. T. 32 : Włochy / przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i
wieckich osób wydana przez Michała Nowodworskiego.
Warszawa : Druk. Czerwiskiego i s-ki, 1913. – S. 123 – 136.
1010
Spr.: Enciclopedia Italiana… (inc.).
In: eský asopis historický. – Ro. 35, . 2 (1929), s. 465.
1011
Vojtech, svätý.
In: Slovenský náuný slovník : príruná encyklopedia vedomostí v troch dieloch. Diel tretí : N
– Ž.
Bratislava ; Praha : Litevna, 1932 (eský Tšín : Karol Prochaska). – S. 310.
1012
Adalbert, szent.
In: Uj lexikon : a tudás és a gyakorlati élet egyetemes enciklopédiája 8 kötetben. Els kötet :
A – Ben / szerkesztették Dormándi László, Juhász Vilmos.
Budapest : Dante-Pantheon, 1936 (Budapest : „Pátria“). – S. 18.
1013
Adalbert (Vojtch) von Prag (von Gnesen). – Obr.
In: Lexikon der christlichen Ikonographie V. Band : Ikonographie der Heiligen. Aaron bis
Crescentianius von Rom / herausgegeben Wolfgang Braunfels ; begründet von Engelbert
Kirschbaum.
Rom ; Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, 1973. – Stpec 25 – 28.
1014
Vojtch (Adalbert) / (jb).
In: Kdo byl kdo v našich djinách do roku 1918 / Pavel Augusta, Jan Brokl, Marie
Honzáková, František Honzák, Jarmila Koudelková, František Koudelka, Nadžda Kub,
Marek Peenka, Dana Picková, Jana Spiessová.
Praha : Libri, 1993. – S. 348 – 349.
ISBN 80-901579-0-4
1015
Vojtch, biskup a muedník.
In: Slovník svatých / Donald Attwater ; pel. a dopl. Jitka Matj. – 2. revidované a doplnné
vyd.
Vimperk : Papyrus ; Rudná u Prahy : Jeva, 1993 (Vimperk : Tiskárny Vimperk). – S. 389 –
399.
1008
Adalbert von Prag. – Bibliogr. odkazy.
In: Der Große Brockhaus : Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden. Erster Band : A – Ast.
15. Auflage.
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1928. – S. 92.
1016
Vojtch (Adalbert). – Bibliogr. odkazy.
In: Lexikon eských panovnických dynastií / Jaroslav echura, Jií Mikulec, František
Stellner ; úvod a reg. Milan Hlavaka ; fotogr. Jan Krýsl, Zdenk Chrapek. – 1. vyd.
Praha : Akropolis, 1996. – S. 180. – Reg. menný.
ISBN 80-85770-30-X
1009
Adalberto, vescovo di Praga / J. B. Novák.
In: Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed Arti I. : A – Agri.
Milano ; Roma : [s. n.], 1929. – S. 461.
1017
Vojtech Pražský (956 – 997), biskup a mueník – misionár.
In: Oxfordský lexikón svätcov / David Hugh Farmer ; prel. Helena Brtáová, Adriana
Orvacová. – 1. slovenské vyd.
162
163
Bratislava : Kalligram, 1996 (Bratislava : SGT Plus). – S. 516 – 517.
ISBN 80-7149-094-6
10 Zmienky
1018
St. Adalbert of Prague, Bishop and Martyr (956 – 997).
In: Butler's Lives of the Saints : April / Alban Butler, Paul Burns, David Hugh Farmer, Peter
Doyle.
Continuum International Publishing Group, 1999. – S. 166 – 168.
ISBN 0-86012-253-0
10.1 Zmienky v bibliografách
1019
Vojtech (Adalbert), OSB, sv. (* okolo 956 – † 23. 4. 997) – misionár, mueník / Viliam
Judák. – Bibliogr. odkazy.
In: Lexikón katolíckych kazských osobností / Július Pašteka a kol.
Bratislava : Lú, 2000. – [Stpec íslo 1476 – 1477]. – Reg. – Neíslované strany.
ISBN 80-7114-300-6
1020
Vojtch (? – 23. 4. 997). – Obr.
In: Encylopedie slovanské archeologie v echách, na Morav a ve Slezsku / Michal
Lutovský.
Praha : Libri, 2001 (Praha : Serifa). – S. 359.
ISBN 80-7277-054-3
1021
Vojtch (svatý).
In: Slovník kesanské kultury / Nicole Lennâitrová, Marie- Thérèse Qunsonová, Véronique
Sotová ; z franc. orig. Dictionnaire Culture du Christianisme pel. Jan Binder, Vra
Hrubanová, Kateina Kiková... [et al.]. – 1. vyd.
Praha : Garamond, 2002 (eské Budjovice : Protisk). – S. 380 – 381.
ISBN 80-86379-41-8
19. storoie
1022
Index Alter Libros Bibliothecae Hungaricae Széchényiano-Regnicolaris Supplemento I.
Comprehensos, In Scientiarum Ordines Distributos Exhibens.
Posonii : Typis Belnaianis, 1803. – 209, [7] s. – Reg. – Zmienka na s. 92.
1023
Bibliotheca Historica Medii Aevi : Wegweiser Durch Die Geschichtswerke Des Europäischen
Mittelalters Bis 1500. Vollständiges Inhaltsverzeichniss Zu „Acta Sanctorum“ Boll. –
Bouquet – Migne – Monum. Germ. Hist. Muratori – Rerum Britann. Scriptores Etc. Anhang
Quellenkunde Für Die Geschichte Der Europäischen Staaten Während Des Mittelalters.
Zweiter Band / Von August Potthast Aus Höxter In Westfalen. – 2. Verbesserte Und
Vermehrte Auflage.
Berlin : W. Weber, 1896. – [2], [801] – 1749 s. – Zmienky na s. 1134 – 1136.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.archive.org/details/bibliothecahist00pottgoog
20. storoie
1024
Bibliografie eské historie. I. Prameny. Díl 2. / enk Zíbrt.
Praha : eská akademie císae Františka Josefa pro vdy, slovesnost a umní, 1902. – XI,
1216 s. – O sv. Vojtechovi na s. 960 – 972.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.archive.org/stream/bibliografiecesk22zb#page/n5/mode/2up
1025
Hungarica Ungarn betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften. I. Band.
XV. und XVI. Jahrhundert / Alexander Apponyi.
München : Jacques Rosenthal´s Verlag, 1903. – 488 s. – Reg. – Zmienky na s. 26, 42, 87.
1026
Catalogus codicum manu scriptorum latinorum qui in C. R. Bibliotheca publica atque
Universitatis Pragensis asservantur. Pars prior : codices 1 – 1665, forulorum I – VIII / Josepho
Truhlá.
Pragae : Regiae societatis scientiarum bohemicae, 1905 (Ed. Grégr filiique, apud Fr. ivná).
– XIX, [1], 616 s. – Zmienky na s. 19, 41, 42, 73, 186, 210, 386, 406, 426, 511.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://digit.nkp.cz/rukopisy/CatalogusI.pdf
164
165
1027
Bibliografia historyi polskiej. Wspólnie z dr. Henrykiem Sawczyskim i członkami kółka
historycznego uczniów Uniwersytetu lwowsiego / zebrał i uło
ył Dr. Ludwik Finkel.
Krakow : Historyczna akademia umiejtnoci w Krakowie, 1906. – XLVIII, XVI, 527 s.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.archive.org/stream/bibliografiahis00uniwgoog#page/n9/mode/1up
1028
Catalogus codicum manu scriptorum latinorum qui in c. r. bibliotheca publica atque
Universitatis Pragensis asservantur. Pars posterior : codices 1666 – 2752, forulorum IX – XV
et bibliothecae Kinskyanae adligata 2753 – 2830 / Josepho Truhlá.
Pragae : Regiae societatis scientiarum bohemicae, 1906 (Ed. Grégr filiique, apud Fr. ivná).
– [4], 495 s. – Reg. – Zmienky na s. 45, 47, 111, 232, 233, 379.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://digit.nkp.cz/rukopisy/CatalogusII.pdf
1029
Hungarica Ungarn betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften. III. Band.
Neue Sammlung I. XV. und XVI. Jahrhundert / Alexander Apponyi ; besorgt L. Dézsi.
München : Verlag Jacques Rosenthal, 1925. – 413 s. – Reg. – Zmienky na s. 69.
1030
Hungarica Ungarn betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften. Band. IV.
Neue Sammlung II. XVII. und XVIII. Jahrhundert / Alexander Apponyi ; besorgt L. Dézsi.
München : Verlag Jacques Rosenthal, 1927. – X, 443 s. – Reg. – Zmienky na s. 57, 58.
1031
Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších ias do konca r. 1900
: s pripojenou bibliografiou archeologickou, historickou, miestopisnou a prírodovedeckou.
Diel šiesty : T – Ž a znaky / sostavil udovít V. Rizner.
Turiansky sv. Martin : Matica slovenská, 1934 (tlaou novej kníhtlaiarne). – 266, [4] s. –
Zmienky na s. 141, 142.
1032
Bibliografický katalog : literární tvorba z roku 1938 vyjma díla periodická / red. Václav Foch,
Jaroslav Drtina.
Praha : Národní a universitní knihovna, 1939 (Praha : Tiskárna Protektorátu echy a Morava).
– [4], 657, [1] s. – Zmienka na s. 25, 193, 222.
1033
Bibliografický katalog : literární tvorba z roku 1939 vyjma díla periodická / red. Václav
Foch, Jaroslav Drtina.
Praha : Národní a universitní knihovna, 1940 (Praha : Tiskárna Protektorátu echy a
Morava). – [4], 444 s. – Zmienka na s. 18.
1034
Bibliografický katalog : literární tvorba z roku 1940 vyjma díla periodická / red. Václav
Foch, Jaroslav Drtina.
166
Praha : Národní a universitní knihovna, 1941 (Praha : Tiskárna Protektorátu echy a
Morava). – [4], 591, [1] s. – Zmienky na s. 37, 78.
1035
Bibliografický katalog : literární tvorba Protektor. echy a Morava z r. 1942 (vyjma noviny
a asopisy) = Bibliographischer Katalog : Verzeichnis des im Protektorat Böhmen und
Mähren erschienenen Schrifttums des Jahres 1942 (mit Ausnahme der Zeitungen und
Zeitschriften) / Václav Foch, Jaroslav Drtina.
Praha : Zemská a universitní knihovna, 1943 (Praha : Tiskárny Protektorátu echy a
Morava). – [4], 702 s. – Zmienky na s. 61, 150.
1036
Bibliografia polska. Cz. 3. Stólecie XV – XVIII w układzie abecadłowym. T. 33 : Wil – Y /
Karol Estreicher ; wyd. Stan. Estreicher.
Kraków : Akademia Umiejtnoci, 1939. – S. 199 – 200.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.estreicher.uj.edu.pl/
1037
Staropolskie pimiennictwo hagiograficzne II. : bibliografia hagiografii staropolskiej /
Aleksandra Witkowska, Joanna Nastalska.
Lublin : Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2007. – XVI, 284 s. + 1
CD-ROM. – Bibliogr. odkazy. Reg. Zoznam skratiek. – Zmienky na s. 26, 42, 54, 68, 95, 112,
113, 156, 160, 209.
ISBN 978-83-7363-462-6
10.2 Zmienky v monografiách
16. storoie
1038
Martyrologivm Romanvm ; Ad nouam Kalendarij rationem, & Ecclesiasticæ historiæ
veritatem restitutum / Gregorij XIII. Pont. Max. iussu editum.
Lugduni : Apud Gulielmum Rouillium, [1583]. – [16], 314 s. – Zmienka na s. 92: Nono
kalendas Maji.
17. storoie
1039
Monomachia pro defensione Fidei SS. Trinitatis hoc est: Duellum seu concertatio e diuinis
Scripturis. SS. Patr et Doctorum testimoniis, S. Conciliorum decretis, Romanorum Pontific
approbationibus, Christianorumq; Imperatorum edictis, à temporibus SS. Apostolorum in 4.
aetatibus centenis deducta successione ad annum Dni 400. tres personas Patrem et Filium et
Spiritum Sanctum esse unum Deum, in vniformi ac perpetuo veritatis consensu, strenue
defendens. Aduersus omnes Haereticorum Nouorum Arianorum obiectiones, quas ab Ario &
antiquis Arianis solum Patrem Deum naturalem falsu asserentibus. Filium consubstantialitate,
& Spiritum Sanctum Deitate priuanda, depromere solent. Simulque aduersus Schismaticor
Ruthenorum argumenta, quae à Schismaticis quoq; Graecis desumentes, Spiritum Sanctum ex
167
ipso solo Patre procedere, Filium excludendo, pertinacitera firmant. Tomus primus / Industria
et labore F. Bernardi Paxilli de Brzeze, Ordinis Praedicatorum S. Dominici, nuper collecta, in
aetatesqúe centenas digesta, ac in tres Tomos cum Epistolis refutatiuis praedictorum
Aduersariorum sigillatim praefixis, partita: eodemqúe Auctore Scholiis marginalibus, ac
triplici indice adiecto, nouiter illustrata.
Cracoviae : in officina Lazari. Matthias Andreouien., A. D. MDCXVI. [1616]. – LXXXVI,
986 s. – Zmienka na s. VII.
1040
Boga Rodzica y Listy Wielkiego Kawalera na które Panie Bo
e day szczcie / Bartłomiej
Nowodworski.
W Warszawie : [s.n.], w dzie Sw. Jana Chrzciciela Patrona Zakonu kawalersk. Maltanskiego
r. 1624. – 43 s.
1041
Katholitské Staroeské Pjsniky a nkteré Litanye, k potšení a prozpvování upímným k
Matce Boží do Staré Boleslav aneb pod Krnku poutníkm spolu sebrané / a k vytisknutí
vydané: Nákladem Knze a M. Jana Petra Svošovského z Lorbenthalu, Probošta
Roudnického.
[V Starém Mst pražském] : [u Pavla Sessia], (1624). – A8 – F8 [XLVIII] l. – Hospodine
oznaená ako piese sv. Vojtecha.
1042
Exemplum seu Speculum Vitæ Christianæ: hoc est; Vita Sanctorum, quam Olim singulari
diligentia, ex Libris Doctissimorum Authorum Italicorum, in Italico idiomate compendiose
conscripsit Romæ: & postea in Hungaria Ungarico sermone declaravit; & in quinque partes
ordinate distribuit: nunc porro Latinitate quoq; donavit: Admajorem Dei gloriam, Sanctorum
honorem, multarumq; animarum consolationem, ædificationem, atque salutem. Pars Quarta,
De Sanctis Confessoribus / Andreas Josephus Illyes, Ungarus Siculus Transylvanus, de
Sancto Georgio Csikiensi, Præpositus Cibiniensis in Transylvania : Venerabilis Capituli
Ecclesiæ Posoniensis Lector, & Canonicus ; Capellæ Sancti Ladislai Regis, in Curia
Archiepiscopali Rector.
Viennæ Austriæ : Typis Matthiæ Sischowitz, Anno MDCXCIV. [1694]. – [8], 556, [2] s. –
Zmienky na s. 331, 332.
1043
Curiosiora Et Selectiora Variarum Scientiarum Miscellanea. Decadis Secundae Pars Tertia.
Continens Decem Synopses Chronologicas, Residuas Ecclesiasticas Quinque, & Hungaricas
ex integro totidem / Auctore P. Martino Szent-Ivany Societatis Jesu Sacerdote.
Tyrnaviae : Typis Academicis per Joannem Andream Hörmann, 1697. – [8], 422, [4] s. –
Zmienky na s. 285, 286.
1044
Summarium Chronologiæ Hungaricæ, Ex Secunda Parte III. Decadis Curiosiorum &
Selectiorum Variarum Scientiarum Miscellaneorum / Reverendi Patris Martini Szent-Ivany
Societatis Jesu Sacerdotis ; Ab ipsomet Authore extractum, & separatim editum.
Tyrnaviæ : Typis Academicis per Joannem Andream Hörmann, 1697. – [10], 198, [2] s. –
Zmienky na s. 79, 80.
168
1045
Poselkyn Starých Pjbhw Cžeských, Aneb Kronyka Cžeska : Od prwnjho do nyngssý
Zem Cžeské Pjchozu Dwauch Knjžat Charwátských Cžecha y Lecha Wlastnjch Bratj Až
do Stiastného Panowánj Cýsae Ržjmského, Krále Cžeského, etc. Ferdynanda Prwnjho
Wždycky Wjtze Slawného k Rozmnoženj Obecného Dobrého, k Zwelebenj Gazyka
Cžeského, A k Prospchu Bližnjho ; Djl Prwnj, W nmž se nktej Cyzý Pjbhowé
nacházegj, ktej k Domácým pináležegjce od njch se odcyzyti nemohli / Od Knze Jana
Beckowskýho Kjžownjka s Cžerwenau Hwzdou na Swtlo wydaná.
W Králowském Starém Mst Pražském : v Jana Karla Geábka, (1700). – [24], 1052, [44] s.
– Zmienky na s. 186 – 206.
18. storoie
1046
Annales Mvndi Sive Chronicon Vniversale. Tomus V. Agens Ab Initio Regni Francorvm
Vsqve Ad Primam Expeditionem In Orientem / Philippi Brietii Soc. Jesv.
Viennae Avstriae : Apvd Pet. Conrad. Monath., MDCCXXVII. [1727]. – 600 s. – Zmienky na
s. 500, 507.
1047
Imago Antiquae Hungariae, Repraesentans Terras, Adventus, & Res Gestas Gentis Hunnicae /
Historico genere strictim perscripta a Samuele Timon, de Soc. Jesu Sacerdote.
Cassoviae : Typis Academicis Soc. Jesu, per Joan. Henricum Frauenheim, A. 1733. – [8],
409, [23] s. – Reg. – Zmienky na s. 394, 400, 401, 403.
1048
Gedoppelter Polnischer Sack=Spiegel, oder Merckwürdige Vorbildung des Ehemahl - und
Dermahligen Zustandes in Pohlen, nebst denen neuesten, zu der jetzigen Zeit darinnen
vorgelauffenen sehr curieusen Begebenheiten, In diesen wenigen Bogen, kürtzlich doch
deutlich entworffen, Nebst einem denckwürdigen Titul - Kupffer.
Franckfurt und Leipzig : [s.n.], 1734. – [8], 86, [1] s. : obr. – Zmienky na s. 20.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=28153&dirids=1
1049
Epitome Historica Pontificum, Cæsarum, Et Regum Europæ Omnium / Laureatis Honoribus
Admodum Reverendorum, Perillustrium, Reliogiosorum, Prænobilium, Nobilium
Dominorum, Dominorum, Dum In Alma, ac Celeberrima Universitate Græcensi Suprema
AA. LL. & Philosophiæ Laurea insignirentur. Promotore R. P. Francisco Xav. Dannhauser, e
Soc. Jesu AA. LL. & Philosophiæ Doctore, ejusdemque Professore Emerito, nec non Inclytæ
Facultatis Philosophicæ Seniore, & Consistoriali. A Philosophis Condiscipuli dicata Anno
Chr. MDCCXXXV. Die XXII. Jun.
Græcii : typis Hæredum Widmanstadii, [1735]. – [4], 175, [6] s. – Zmienky na s. 148.
1050
Flos Sanctorum, Sive Tomus Secundus, Vitas Et Res Gestas Sanctorum, quos vocant
Extravagantes, continens / a R. P. Petro Ribadineira, Toletano, e Societate Jesu, ex probatis
Scriptoribus selectus, & ita conscriptus, ut hinc Concionatoribus ampla, & percommoda
Concionum, seu Exhortationum materia suggeratur.
169
Coloniae Agrippinae : Sumptib. Viduae Wilh. Metternich & Filli, Bibliop. Sub Signo Gryphi,
Anno MDCCXLI [1741]. – [4], 381, [67] s. – Bibliogr. odkazy. Reg. – Zmienky na s. 164,
165.
1051
Epitome Rerum Hungaricarum Velut Per Indices Descripta / Auctore Petro Ransano, Siculo
Episcopo Lucerino, Theologo atque Historico, Apud Mathiam Regem, Olim Regis
Neapolitani, per Triennium Legato ; Annis ab hinc CLXVII. impressa studio & opera Lucæ
Pecchi, Pannonii.
Budæ : Typis Veronicæ Nottensteinin, 1746. – [8], VIII, 298, [20] s. – Reg. – Zmienky na s.
99, 100, 103, 104.
1052
Topographia Magni Regni Hungariæ / Olim A quodam Societatis Jesu Sacerdote conscripta,
nunc Studio cujusdam ex eadem Societate Sacerdotis emendata & aucta. ; Dum Sub
Serenissimis Auspiciis Serenissimi Josephi Coronæ Regii Principis, Et Archi-Ducis Austriæ,
Illustrissimus Dominus Emericus S. R. I. Comes A Csaki De Keresztszegh Viennæ in Regio
Theresiano S. J. Nobilium Collegio. Præside Prænobili, Clarissimo, ac Consultissimo Domino
Joanne Baptista Piker, U. J. Doctore, ejusdem Theresiani Collegii Juris Civilis Professore
Regio. Theses ex universo Jure Civili propugnaret Anno MDCCL. Mense Octobri Die.
Viennæ Austriæ : Literis Leopoldi Joannis Kaliwoda, Imperialis Aulæ Typographi,
[MDCCL]. [1750]. – [12], 590, [12] s. – Reg. – Zmienky na s. 82, 91, 160, 166.
1053
Archi-Episcopi Strigonienses Compendio Dati, Ac Festis Honoribus Celsissimi, &
Reverendissimi Sacri Romani Imperii Princips, Domini, Domini Nicolai E Comitibus Csaki
De Keresztszeg, Perpetui terræ Scepusiensis, miseratione divina Ecclesiæ Metropolitanæ
Strigoniensis Archi-Episcopi, S. Sedis Apostolicæ Legati Nati, Regni Hungariæ Primatis,
ejusdemque Summi, & Secretarii Cancellarii, &c. &c. Debitæ Venerationis, & observantiæ
ergo dicati ab Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi Soc. Jesu, Dum primum ingressum
in eandem urbem communi Cleri, populique gaudio celebraret.
Tyrnaviæ : Typis Academicis Societatis Jesu, Anno MDCCLII. [1752]. – [6], 161 s. : tab. –
Bibliogr. odkazy. – Zmienky na s. 2, 4, 7.
1054
Reverendissimi Sacri Romani Imperii Princips, Domini, Domini Nicolai E Comitibus Csaki
De Keresztszeg, Perpetui terræ Scepusiensis, miseratione divina Ecclesiæ Metropolitanæ
Strigoniensis Archi-Episcopi, S. Sedis Apostolicæ Legati Nati, Regni Hungariæ Primatis,
ejusdemque Summi, & Secretarii Cancellarii, &c. &c. Debitæ Venerationis, & observantiæ
ergo dicati ab Archi-Episcopali Universitate Tyrnaviensi Soc. Jesu, Dum primum ingressum
in eandem urbem communi Cleri, populique gaudio celebraret.
Tyrnaviæ : Typis Academicis Societatis Jesu, Anno MDCCLII. [1752]. – [6], 161 s. : tab. –
Bibliogr. odkazy. – Zmienky na s. 2, 4, 7.
1055
Imago Orbis Ab Orbe Condito, Per Sæcvla Repartita. Ac Per Breves Aphorismos Historice
Delineata. Id Est : Ilias In Nvce Comprehensa. sive Chronologia Sacra, Et Prophana Ab
Origine Mvndi. Ad Nostra Plane Tempora Continva Serie Illigata. Pars II.
Impressa Agriæ : Typis Caroli Josephi Bauer, Episc. Typ., (1759). – [8], 148, [2] s. –
Zmienka na s. 76.
170
1056
De Initiis Ac Majoribus Hungarorum Liber V. Cujus Pars I. Complectitur Filios, Et Reliquias
Attilae ; Pars Altera Potior, Hunnos Abaros ; Pars III. Potissima, Hungaros Usque Ad
Nativitatem Auspicatissimam D. Protoregis Et Apostoli Stephani Sanctorum Posterorum
Genearchae Tomus IV. Opus Quam Maxime Necessarium Ad Illustrandam, Ordinandamque,
Et Suis Numeris Absolvendam Avitam Hungarorum Historiam: Ut Adeo (Procul Jactantia)
Ingenti Domesticae Rei Litterariae Damno Futurum Fuisset, Si Lucem Non Adspexisset /
Josephi Innocentii Desericii Hungari Nitriensis Clerici Regulari E Scholi Piis.
Pestini : Typis Francisci Antonii Eitzenberger Civit. Typogr., Anno MDCCLX. [1760]. –
[38], 256, [4] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 246 – 248, 253 – 255.
1057
Historia Ecclesiastica. Tomus XIII. Ab Anno Christi 888. Usque Ad Annum 1000 / Claudii
Fleurii Abbatis ; Latine Reddita Et Notis Illustrata A R. P. Brunone Parode Ord. S. Ben. In
Monasterio Ettalensi Professo p. t. Subpriore & Bibliothecario.
August. Vind. ; Oeniponti : Impensis Josephi Wolff, MDCCLXI. [1761]. – [16], 768, [32] s. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 564 – 566, 612 – 617, 704 – 707, 725 – 732,
765, 766.
1058
Rosetum sacro-pentaphyllum Bohemiae, id est : opus panegyrico-doctrinale, et historicum de
quinque specialissimis Bohemiae Patronis quasi tot flagrantissimis rosis, videlicet de S.
Adalberto, S. Joanne Nepomuceno, S. Vito, S. Procopio et rege nostro glorioso S. Wenceslao,
operose compilatum, superaddito sermone prolixo de rosa mystica. Cum appendice
conceptuum cuiusvis sancti patrocinio facile applicabilium luci publicae in usum et solatium
honorem sanctorum vere zelantium sine invidia expositum, et communicatum authore et
promotore anonymo.
Pragae : Typis Pragenis Archiepiscopalibus apud Jacobum Schweiger, archiepiscopalem
Typograph., 1761. – VI, 608 s. – Zmienky na s. 1 – 136.
1059
Ecclesiasticæ Historiæ Breviarium Pars Prima : Quæ complectitur Chronologiæ Rudimenta,
& Decem Priorum Seculorum Synopsim / Joanne-Laurentio Berti Florentino Fratre Eremita
Augustiniano. – Editio Novissima Ab Auctore ipso recognita, pluribus in locis emendata,
atque Isagoge ad sacram Geographiam nunc primum locupletata.
Venetiis : Ex Typographia Remondiniana, MDCCLXIII. [1763]. – XVI, 260 s. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 255.
1060
Chronologische Geschichte Böhmens unter den ersten prager Bischöfen. Dritter Theil :
welcher die Errichtung, und Fortgang des prager Bißthums enthält, bis auf die Krönung
Wratislaws des ersten Königs in Böhmen / Francisci Pubitschka, Priesters aus der
Gesellschaft Jesu.
Leipzig ; Prag : bey Johann Thomas Höchenberger, 1773. – [12], 478, [29] s. : obr. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 32, 38, 39, 49 – 61, 66 – 72, 75, 76, 79 – 85, 93 – 95, 97
– 103, 121 – 123, 125, 126, 132 – 146, 149, 158, 160, 161, 302, 303, 305 – 309.
171
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=Bx9NAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=bibl
iogroup:%22Francisci+Pubitschka...:+Chronologische+Geschichte+B%C3%B6hmens%22&a
s_brr=3&hl=sk&cd=2#v=onepage&q=&f=false
1061
Analecta Scepusii Sacri Et Profani Pars II. : Complectens Scriptores Rerum Scepusiacarum
Quibus Accedunt Inscriptiones Templorum Scepusiensium / Collegit Et Notis Illustravit
Carolus Wagner SS. Theologiae In Universitate Tyrnaviensi Doctor.
Viennae : Typis Joan. Thomae Nobil. De Trattnern, Sac. Caes. Reg. Avlae Typogr. Et
Bibliopolae, 1774. – [8], 357, [10] s. – Pozn. – Zmienky na s. 292.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://oraweb.swkk.de/digimo_online/digimo.entry?source=digimo.Digitalisat_anzeigen&a_id=3938
1062
Breviarium Historiæ Ecclesiasticæ. Pars Prima : Quæ Complectitur Chronologiæ Rudimenta,
Et Decem Priorum Seculorum Synopsim / Joannis Laurentii Berti Fratris Eremitæ
Augustiniani. – Editio Uti Venetis Ita Et Germanis Tertia. Ab Auctore Ipso Recognita,
Pluribus In Locis Emendata, Et, Præter Isagogen Ad Sacram Geographiam, Quæ In Ceteris
Desideratur, Nunc Primum VIII. Indicibus Chronologicis Ad Calcem Appositis Locupletata.
Agriæ : Typis Scholæ Episcopalis, Anno MDCCLXXV. [1775]. – [16], 383, [1] s. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 376.
1063
Conspectvs Historiae Hvngaricae A Prima Gentis Origine Ad Memoriam Nostram Perdvctae.
Pars Prior / Ioannis Severini. – Editio Altera.
Posonii : Sumptu ac Litteris Franc. August. Patzko, MDCCLXXV. [1775]. – [32], 118 s. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 113.
1064
Synopsis Chronologica Historiarvm, Ad Sublevandam Memoriam Historiophilorvm
Concinnata. Partis II. Sectio II. : Complectens res gestas ab instaurato occidentali imperio ad
occasum orientalis imperii / Ab A. R. D. Stephano Katona, AA. LL. Et Philos. Doctore,
Historiae Vniuersalis & Litterariae Professore Ordinario, Publico.
[Tyrnaviae] : Typis Tirnaviensibvs, Anno MDCCLXXV. [1775]. – 48 s. – Zmienky na s. 12,
47.
1065
Historia Critica Primorvm Hvngariae Dvcvm, Ex Fide Domesticorvm Et Exterorvm
Scriptorvm Concinnata / A Stephano Katona, In Regia Vniversitate Bvdensi Historiarvm
Doctore Archidioecesis Strigoniensis Presbytero.
Pestini : Svmtibvs Ioannis Michaelis Weingand, Et Ioannis Georgii Koep. Bibliopol.,
MDCCLXXVIII. [1778]. – [18], 747, [21] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 513,
582 – 586, 604, 605, 612, 613, 615 – 617, 625, 627 – 638, 646 – 648, 650 – 652, 656, 659 –
667, 683.
1066
Historia Pragmatica Hvngariae Concinnata. Pars I. : Complectens Periodvm Arpadianam / A
Stephano Katona, Historiarvm Doctore Bvdensi, Presbytero Strigoniensi.
Bvdae : Typis Regiae Vniversitatis, Anno MDCCLXXXII. [1782]. – [3], 906, [6] s. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 124, 125, 132, 135 – 139.
1067
Geschichte der fortgepflanzten Religion. In drey Bände und dreyßig Bücher abgetheilt. Dritter
Band : Vom zwanzigsten Buch bis zu Ende / Ladislaus Sappels des seraphischen Ordens
Generalscriptors, Theologen, und apostolischen Notars 2c.
Presburg : im Verlage der Gebrüder Doll, 1783. – [4], 551, [3] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienka na s. 78.
1068
Rudimenta Historica, Sive brevis, facilisque Methodus Juventutem Orthodoxam notitia
historica imbuendi, Pro Gymnasiis Societatis Jesu. Opusculum Sextum, Epitomen Historiæ
Ecclesiasticæ complectens / Auctore Ejusdem Societatis Sacerdote.
Bvdae : Typis Regiae Vniversitatis, Anno MDCCLXXXIII. [1783]. – 128 s. – Zmienka na s.
47.
1069
Historia Religionis Et Ecclesiae Christianae. Advmbrata In Vsvs Lectionvm / Jo. Matthiae
Schroeckhii Histor. Prof. In Acad. Viteberg.
Vindobonae : Typis Ioan Thomae Nob. De Trattnern, Caes. Reg. Avlae Typogr. Et Bibliop.,
MDCCLXXXVI. [1786]. – [16], 303, [1] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 226.
1070
Kirchengeschichte. VI. Theil, welcher enthält das zehnte, und eilfte Jahrhundert / Herrn Abts
Racine. – Aus dem Französischen übersetzt nach der neuen mit einigen Anmerkungen, und
Zusätzen vermehrten Ausgabe.
Wien : gedruckt, und verlegt in der Johann David Hörlingschen Buchhandlung, 1786. – [2],
507, [19] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 11, 13, 142 – 146.
1071
Lehrbuch der deutschen Reichsgeschichte / Von Ernst Karl Wieland, Professor der
Philosophie zu Leipzig.
Leipzig : im Schwickertschen Verlage, 1788. – XVI, 430, [2] s. – Bibliogr. odkazy. –
Zmienky na s. 107.
1072
Historia Religionis Et Ecclesiae Christianae Clero Vngariae Accommodata / Volvmen II.
Complectens Period. III. Et IV. / Ios. Michaelis Szvorényi Hist. Eccl. In Reg. Vniv. Vng.
Pofess. Pvbl. Ord.
Posonii : Typis Antonii Loewe, MDCCLXXXIX. [1789]. – [2], 292 s. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienka na s. 21.
1073
De Sacra Corona Hvngariae Ac De Regibvs Eadem Redimitis Commentarivs / Alexii Horányi
Hvngari Bvdensis Cler. Reg. Scholarum Piarum.
172
173
Pestini : Typis Trattnerianis, MDCCXC. [1790]. – V, [1], 378 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 21, 27, 30 – 35, 49, 50, 56, 57.
Weszprimii : Typis, Et Sumptibus Michaelis Sammer, Anno MDCCCIII. [1803]. – [4], 264,
[2] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 15, 16, 34, 53, 72, 73, 76, 106, 107.
1074
Compendiata Historia Gentis Slavæ / A. R. D. Georgii Papánek, Parochi Olasziensis,
Presbyteri Quinque-Ecclesiensis, De Regno Regibusque Slavorum. Quam Compendiavit A.
R. D. Georgius Fándly Parochus Nahacziensis, Presbyter Archidiæcesis Strigoniensis,
Adnexis Disputabilibus Historicis Quaestionibus, Additisque Notis, Similes Materias
Indicantibus, In Vetustissimo Magnae Moraviae Situ, A. R. Ac Cl. D. Georgii Szklenar
Presbyteri Strigoniensis, A. A. L. L. Et Phil. Doc., Olim In Regio Posoniensi Archigymnasio
Humaniorum Professoris Primi.
Tyrnaviæ : Typis Wenceslai Jelinek. Expensis D. D. Praenumerantium, Literatae Slavicae
Societatis Sociorum, 1793. – [24], 288, [2] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 108 –
110, 199, 217.
1079
Preußens ältere Geschichte. Erster Band / von August von Kotzebue Mitgliede der königlich
Preußischen Akademie der Wissenschaften.
Riga : bey Carl Johann Gottfried Hortmann, 1808. – XXXII, 470, [2] s. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 91, 99 – 110, 113, 114, 117, 119, 164, 260, 316, 317, 319 – 323.
1075
Institvtiones Historiae Ecclesiasticae In Qvibvs A Nato Christo Ad Annvm MDCCLXXXX.
Res Religionis, Et Vicissitvdines In Ecclesia Notabiles Omnes, Et Ad Notionem Pvblici
Ipsivs Statvs Pertinentes Ordine Temporis Plene, Et Distincte Proponvntvr, Testivm
Avctoritatibvs Vbiqve Confirmantvr, Atqve Controversiae Historicae Critice Pertractantvr.
Tomvs I. Pars I. / Joannis Nepom. Alber Clerici Regvl. E Scholis Piis SS. Theologiae
Doctoris, S. Scriptvrae Lingvarvm Orientalivm, Et Historiae Ecclesiasticae In Nitriensi
Scholarvm Piarvm Collegio Professoris.
Colocae : Typis Scholarvm Piarvm, MDCCXCIII. [1793]. – [32], 445, [1] s. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 328, 330, 331, 335.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=X2QPAAAAQAAJ&printsec=titlepage&dq=Preus
sische+Sage+Adalbert&as_brr=3&hl=sk&source=gbs_summary_r&cad=0#PPR1,M1
1080
A Világ Történetei A Teremtéstl Fogva A Legújabb Idkig. Második Darab. Minden Rend és Karbéli Olvasóknak, de leginkább a Tanúló Ifjúságnak közhasznára Kézi - könyvképen /
kiadta Nagy-Váradi Ajtay Sámuel.
Pesten : Trattner Tamás Jánosnál, 1814. – [6], 432, [12] s. : obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienka na s. 20.
1081
Die Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen. Erster Theil : Die Ungern unter Herzogen
und Königen aus Arpad´s Stamme. Erster Band / Erzählet von Dr. J. A. Fessler.
Leipzig : bey Johann Friedrich Gleditsch, 1815. – [2], XXXVIII, 349, [1] s. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 310 – 315.
1076
Sz. István Magyar Király Igaz Római Katolikus Ezt A Mako Püspöki Templomban MegMutatta / Bielek László A Pesti Tanúlymányoknak Királyi Mindenségében Tanúlttaknak
Egyik Tagja ; most a Szegedi Böltsesség Iskolájában Történeteknek Tanítója.
Pesten : Nyomt. Trattner Mátyás betivel, 1795. – 72 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka
na s. 11.
1082
Compendium Historiae Regni Hungariae, Ab Origine Gentis, Usque Ad Ludovicum II.
Concinnatum. Tomus I. / A Glycerio Spányik E Scholis Piis AA. LL. Et Philosophiae
Doctore, Professore Historiarum. – Editio Altera.
Pesthini : Typis et Sumtibus Joannis Thomae Trattner, 1817. – 156, [2] s. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 20.
19. storoie
1083
Kritische Versuche die ältere böhmische Geschichte von spätern Erdichtungen zu reinigen.
Wenzel und Boleslaw : die älteste Legende vom h. Wenzel, als Probe, wie man alte Legenden
für die Geschichte benützen soll / von Joseph Dobrowsky. Für die Abhandlung der k. Böhm.
Gesellschaft der Wissenschaften.
Prag : gedruckt bey Gottlieb Haase, k. böhm. ständ. Buchdrucker, 1819. – 119 s. – Zmienky
na s. 13 – 19, 21, 33, 32, 35, 69, 91, 115.
1077
Epitome Historiae Religionis Et Ecclesiae Christianae In Usum Suorum In Regio ArchiGymnasio Posoniensi Discipulorum Concinnata / A Georgio Bucsánszky AA. LL. &
Philosophiae Doctore Archi-Gymnasii Regii Posoniensis Humanitatis Anni 2-di Professore
Publ. Ord. & Hum. Seniore.
Posonii : Typis Simonis Petri Weber, 1801. – 135, [1] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka
na s. 54.
1078
Monasteriologia Regni Hungariae, In Qva Libris V Synoptice, originario-diplomatice
describuntur omnia singulorum Religiosorum Ordinum Monasteria, qvae umqvam ab ingressu
Hungarorum in Pannoniam, fundata fuerunt. Liber I. : Monasteria Ordinis Sancti Benedicti E
probatis Patriae, et Sacri huius Ordinis Scriptoribus originario-diplomatice descripta /
Damiani Fuxhoffer Benedictini Pannonii, In Alma Dioecesi Veszprimiensi Parochi
Aszófinsis, Et Ven. Districtus Fürediensis Vice-Archi-Diaconi.
174
1084
Historia Pragmatica Regni Hungariae Compendio Proposita / A Glycerio Spányik E CC. RR.
Scholarum Piarum AA. LL. Et Philosophiae Doctore, In Lyceo Episcopali Vaciensi Historiae
Universalis, Et Pragmaticae Regni Hungariae Professore.
Pestini : Typis Joannis Thom. Trattner, 1820. – 615, [1] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 37, 40, 41.
175
1085
Historia Pragmatica Regni Hungariae Diplomatibus, Et Scriptorum Testimoniis Illustrata,
Auxiliaribusque Scientiis Aucta; Tomus I. Continens, Artem Criticam, Chronologiam,
Geographiam, Diplomaticam, Sphragisticam, Heraldicam, Numismaticam, Genealogiam,
Archeologiam, Statisticam. Acta Ducum, Regum Arpadianorum, Et Hungarorum, Inde Ab
Origine, Et Migratione, Usque Andream III. Regem. Seu A. 1301 / Quam In Usum Auditorum
Elucubratus Est Paulus Nagy, AA. LL. Et Philosophiae Doctor, Almae, Ac Celeberrimae
Universitatis Pesthiensis Facultatis Philosophicae Commembrum. In Regia Scientiarum
Academia Magno Varadinensi Historiae Universalis Gentium, Et Pragmaticae Regni
Hungariae Professor Regius Publicus Ordinarius, Ac Bibliothecae Academiae Custos. –
Editio Secunda.
Pesthini : Typis Nob. Joannis Thom. Trattner de Petróza, 1825. – [10], 427, [1] s. : obr. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 126, 127.
1089
The History Of The Church Of Christ. Volume The Third : Containing The Sixt, Seventh,
Eighth, Ninth, Tenth, Eleventh, And Twelfth Centuries; Also Part Of The Thirteenth Century,
Which Includes The History Of The Waldenses To The Reformation / By The Late Rev.
Joseph Milner, A. M. ; With Additions And Corrections By The Rev. Isaac Milner, D. D. F.
R. S. Dean Of Carlisle, And President Of Queen´s College, Cambridge. – A New Edition.
London : Printed by Luke Hansard & Sons, 1827. – viii, 511 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 253, 254, 273, 291.
1086
Historia Universalis Gentium Statistico-Geographico-Politico-Critica. Tomus III. : Continens
Historiam Hispanorum, Portugallorum, Gallorum Seu Francorum, Britannorum Seu
Anglorum, Danorum, Svecorum, Helvetiorum, Belgarum, Borussorum, Polonorum,
Russorum, Turcorum, Et Hungarorum, Aliarumque Gentium Cum His Nexum Habentium ;
Inde Ab Earum Origine, Usque Ad Nostram Aetatem / Quam In Usum Auditorum
Concinnavit Paulus Nagy, AA. LL. Et Philos. Doct. Almae Ac Celeber. Universitatis
Pestiensis Facultatis Philosophicae Commembrum. In Regia Scient. Academia M. Varadiensi
Historiae Universalis Gentium, Et Pragmaticae Regni Hungariae Professor R. Publ. Ord. Ac
Bibliothecae Academiae Custos.
Budae : Typis Regiae Scient. Universitatis Hungaricae, 1825. – [18], 416 s. : portr. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 290, 295, 296, 319, 379, 392.
1090
Historia Ecclesiae Christianae, A Nativitate Salvatoris, Usque Ad Obitum Pii VII. Pontificis
Maximi. Tomus I. / Auctore Antonio Klein, S. S. Theologiae Doctore, Historiae
Ecclesiasticae in Graecensi Scientiarum Universitate Professore P. O.
Graecii : Sumtibus Christophori Penz, MDCCCXXVIII. [1828] (Typis Haeredum Andreae
Leykam). – [4], XX, 806, [4] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 486.
1087
Kronika Kagnimira To Iest Dzieie Pierwszych Czterech Królów Chrzeciiaskich W Polsce
W Wieku XI. Pisane. Cz Pierwsza : Dieje Bolesława I. Chrobrym Zwanego Pierwszego
Króla Chrzeciiaskiego / Z Historyi Polskiey Długosza Przedrukowane, Z Tłomaczenium Y
Annexami.
W Warszawie : w Drukarni XX. Pharów, 1825. – 221, [1] s. – Zmienky na str. 8 – 11, 14 –
17, 22, 23.
1092
Historya Narodu Polskiego. Tom IV. / Przez Adama Naruszewicza ; Wydanie Nowe Jana
Nep. Bobrowicza.
W Lipsku : U Breitkopf & Haertel, 1836. – XXXII, 272 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. –
Zmienky na s. 52 – 55, 116, 218, 219, 247.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=SisLAAAAIAAJ&pg=RA1PA122&dq=m+baroniusz&lr=&as_brr=3&ei=KWilSL37KonKjgGrwNDSBA&hl=sk#PPP5,
M1
1088
Geschichte Preussens, von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des
deutschen Ordens. Erster Band : Die Zeit des Heidenthums / von Johannes Voigt.
Königsberg : im Verlage der Gebrüder Bornträger, 1827. – XLVIII, 723 s. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na str. 98, 244 – 280, 650 – 666.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=Q88BAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=editi
ons:0nmS4mKuAZKDNd68vz5&hl=sk#PPR3,M1
176
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=VXIPAAAAIAAJ&pg=PP9&dq=The+history+of+
the+church+of+Christ+1827+III&as_brr=1&ei=5IZPSMvVLY7iiwGRrbU_&hl=sk#PPP9,M
1
1091
Umriß der Kirchengeschichte von den Zeiten der Apostel bis auf unsere Tage. Zweiter Band /
Nach dem Französischen des Abbé L´Homond neu bearbeitet.
Wien : Druck und Verlag der Mechitaristen=Congregations=Buchhandlung, 1832. – [28],
445, [5] s. – Zmienka na s. 70.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=o_cKAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=editio
ns:0h6vRD6OrLYwUK9BO1bcer7&hl=sk#PRA1-PR3,M1
1093
Weltgeschichte. Vierter Theil / Karl Friedrich Becker´s ; Herausgegeben von Johann Wilhelm
Loebell ; Mit den Fortsetzungen von J. G. Woltmann und K. A. Menzel. – Siebente,
verbesserte und vermehrte Ausgabe (Zwieter Abdruckt).
Berlin : Verlag von Duncker und Humblot, 1836 (Leipzig : Druck von F. A. Brockhaus). –
[2], XII, 350 s. : obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 237.
1094
Weltgeschichte. Fünfter Theil / Karl Friedrich Becker´s ; Herausgegeben von Johann Wilhelm
Loebell ; Mit den Fortsetzungen von J. G. Woltmann und K. A. Menzel. – Siebente,
verbesserte und vermehrte Ausgabe (Zwieter Abdruckt).
Berlin : Verlag von Duncker und Humblot, 1837 (Leipzig : Druck von F. A. Brockhaus). –
[6], 392 s. : obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 186.
177
1095
Geschichte Polens. Erster Theil / von Dr. Richard Roepell.
Hamburg : Bei Friedrich Perthes, 1840. – XIV, 692 s. + viaz. príl. : tab. – (Geschichte der
europäischen Staaten. Herausgegeben von A. H. L. Heeren und F. A. Utert). – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 107 – 112, 178, 179.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=OdsCAAAAYAAJ&pg=PR3&dq=geschichte+pole
ns&lr=&hl=sk&source=gbs_selected_pages&cad=0_1#PPR3,M1
1096
Jahrbücher des Deutschen Reichs unter der Herrschaft König und Kaiser Otto´s III. 983 –
1002 / Von Roger Wilmans.
Berlin : Verlag von Duncker und Humblot, 1840. – IV, 249, [2] s. – (Jahrbücher des
Deutschen Reichs unter dem Sächsischen Hause ; Zweiter Band. Zweite Abtheilung). –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 82, 91, 92, 94, 111, 123, 114, 137.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=JgISAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=jahrb
%C3%BCcher+des+deutschen+reichs&as_brr=3&hl=sk#PPP6,M1
1097
Universalgeschichte der christlichen Kirche. Lehrbuch für akademische Vorlesungen / von
Johannes Alzog, Doctor der Theologie und Professor der Exegese und Kirchengeschichte am
Erzbischöflichen Clerical=Seminare zu Posen. – Zweite, umgearbeitete und vermehrte
Auflage.
Mainz : Druck und Verlag von Florian Kupferberg, 1843. – XX, 1187, [1] s. : mp., tab. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 416, 419, 420, 440 1155.
1098
Geschichte der christlichen Kirche vom siebenten bis zu Anfang des eilften Jahrhunderts oder
Mahomet bis zum Tode Pabst Sylvester´s II. Dritte Abtheilung. / Von A. F. Gfrörer, Professor
und Bibliothekar in Stuttgart.
Stuttgart : Verlag von Adolph Krabbe, 1844 (H. F. Hering & Comp). – [5], 1134 – 1678 s. –
(Allgemeine Kirchengeschichte ; Dritter Band). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na
s. 1378, 1404, 1408, 1409, 1481, 1482, 1521 – 1524.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.archive.org/details/a5831149p303gfrouoft
1099
Histoire De Pologne. Tome Premier / Par Joachim Lelewel.
A Paris : A La Libraire Polonaise, 1844 (Lille : Imprimerie De Vanackere). – xx, 388 s. :
portr. – Zmienky na s. 9, 21, 22.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=C_QDAAAAYAAJ&pg=PR18&dq=lelewel&lr=&
as_brr=3&hl=sk&source=gbs_selected_pages&cad=0_0#PPR3,M1
178
1100
Hystorja O tžkých Protiwenstwjch Cýrkwe eské, Hned Od poátku gegjho na Wjru
Kestianskau obrácenj, w Létu Pán 894, až do Léta 1632, za panowánj Ferdynanda druhého.
W Hiberku : v Jana Samuele Landolta, MDCCCXLIV. [1846]. – 360, [32] s. + obr. príl. –
Zmienky na s. 10, 11.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/21810957
1101
Legenden. In Bearbeitungen der namhaftesten Dichter Deutschlands. Erster Band.
Leipzig : Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1846 (Leipzig : Druck von J. B. Hirschfeld). –
12, C, 415, [2] s. – Pozn. – Zmienky na s. VI, 406, 407.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=bogSAAAAYAAJ&pg=RA1-PA413IA2&dq=Preussische+Sage+Adalbert&as_brr=3&hl=sk#PPA1,M1
1102
Žiwoty, skutky a utrpení Swatých a Swtic Božích. Díl druhý / sepsány od Hugona Jana
Karlíka.
W Praze : Ddictwí Swatojanské, 1848. – 791 [spr. 863] s. – Zmienky na s. 266 – 282.
1103
Beitraege Zur Geschichte Der Christlichen Kirche In Maehren Und Boehmen / Von Wilhelm
Wattenbach Der Gesellschaft Für Ältere Deutsche Geschichtskunde Correspondirendes
Mitglied.
Wien : Verlag von Carl Gerold, 1849. – VIII, 54, [2] s. – Zmienky na s. [39], 40, [51].
1104
Lehrbuch der Religionsgeschichte und Mythologie der vorzüglichsten Vlker des Alterthums.
Vierter Band. Zweite Abtheilung : Die Slawen (und Preußen). Für Lehrer, Studierende und
die obersten Klassen der Gymnasien / verfaßt von Dr. Karl Eckermann, Proffessor der philos.
Facultät der Universität Göttingen.
Halle : C. A. Schwetschke und Sohn, 1849. – 4, [2], 458 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. –
Zmienky na s. 36, 37, 344 – 348.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=CGgAAAAAMAAJ&pg=RA1-PA21IA4&dq=Romowe&as_brr=3&ei=_2Z8SMWlHae6jgHxoqj9CQ&hl=sk#PPA211,M1
1105
Wstp Krytyczny Do Dziejów Polski / Przez Augusta Bielowskiego.
We Lwowie : Nakładem Włodzimirza Hr. Dzieduszyckiego, 1850 (W Drukarni Zakładu
Narodowego Ossoliskich). – 542, [4] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 22, 23,
40, 50, 81, 208, 509, 513, 521, 523, 525, 539.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=tJYRAAAAYAAJ&pg=PA40&dq=Zywot+i+cuda
+Wojciecha&as_brr=3&ei=1p9sSLniIIHKigGnubzODA&hl=sk#PPP5,M1
179
1106
Geschichte von Ungarn. Für die Jugend zur Selbstbelehrung, wie auch zum Lehrvortrage für
den öffentlichen und häuslichen Unterricht / bearbeitet von Victor Hornyánszky.
Pest : Verlag von Gustav Heckenast, 1852 (Gedruckt bei Landerer und Heckenast). – VIII,
[4], 240 s. + viaz. príl. : tab. – Pozn. – Zmienka na s. 19.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.sk/books?id=2DssAAAAYAAJ&pg=PR1&dq=Geschichte+von+
Ungarn.+F%C3%BCr+die+Jugend+zur+Selbstbelehrung&hl=sk&ei=WOQaToW7A8aNwaWlNnXBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=one
page&q&f=false
1107
Djepis Msta Prahy. Díl I. / Sepsal Wácslaw Wladiwoj Tomek.
W Praze : W Kommissí U Františka iwnáe, 1855. – [12], 630, [2] s. – (Nowoeská
Bibliothéka ; íslo XVIII). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 9, 13 – 17, 27, 33,
37, 66, 68 – 72, 83, 84, 93, 95, 97, 98, 101, 102, 108 – 110, 156, 241, 386, 387, 389, 395, 563,
564, 587.
1108
Iter Romanum : Im Auftrage Des Hohen Maehrischen Landesausschusses In Den Jahren 1852
Und 1853. I. Theil : Historische Forschungen / Unternommen Und Veröffentlicht Von Dr. B.
Dudík, O. S. B.
Wien : In Commission Bei F. Manz & Comp., 1855. – XX, 366 s. – Reg. – Zmienky na s. 50,
52, 115, 212, 315.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=tgZAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=editions:OCLC312458052&hl=sk#v=onepage&
q=&f=false
1109
Djiny Cirkve Ostrihomskej k slavnosti Vysviacania jej Novovystavenej Basiliky, u
Najvyššej Prítomnosti Jeho Cisárskeho a Kráovského Apoštolského Velienstva Františka
Jozefa I. a u vysokej prítomnosti Najsvtlejších Cisárskych Arcikniežat Z Najjasnjšieho
Slavn Panujúceho Domu Habsburgského a Najmnožších Cirkevných I Svtských Z Celej
Ríše Rakúskej Vysokých Hodnostárov / skrze Jeho Eminenciu a Najdôstojnjšieho Pána Pána
Jána Sv. Rímskej Cirkve u Chrámu sv. Kríža od Jeruzalema Pryšta-Kardinála Scitovszkyho z
Velikého Kéru, z milosti Božej a Apoštolskej Stolice Arcibiskupa metropolitánskeho chrámu
ostrihomského, Rodzeného Posla Svätej Apoštolskej Stolice, Apoštolského Zridzovatea a
Zástupca rädov reholných v cirkevných okršlekoch: ostrihomskom, kaloskom, jágerskom a
záhrebskom, Kniežata Prímaša slavnej krajiny Uhorskej, Najvyššieho a Tajemníka Kancelára,
Preláta slavného rädu sv. Štfana kráa apoštolského a Velkokrížnika, Skutoného
Najtajnjšieho Radca Jeho cis. krá. apoštolského Velienstva, Doktora múdro- a bohoslovia
at. at. da 31. Augusta roku Pána 1856 odbývaného.
V Budín : Písmenami Martina Bagó, 1856. – 20 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s.
5, 6.
180
1110
Memoria Basilicae Strigoniensis Anno 1856. Die 31. Augusti Consecratae.
[Pestini] : Typis J. Beimel Et Basilii Kozma, 1856. – VIII, 192, [4] s. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 3 – 5, 7, 10, 14, 31, 38.
1111
Die Slawische Liturgie In Böhmen Und Die Altrussische Legende Vom Heiligen Wenzel /
Von W. Wattenbach. – Aus Den Abhandlungen Der Hist. Phil. Gesellschaft In Breslau. I.
Band.
Breslau : Verlag von Eduard Trewendt, 1857. – [4], [205] – 240 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienka na s. 212, 214, 218, 223, 226, 228.
1112
Historisch-comparative Geographie von Preussen : Nach den Quellen, namentlich auch
archivalischen / dargestellt von Dr. M. Toeppen, Director des Gymnasiums zu Hohenstein.
Gotha : Justus Perthes, 1858 (Gotha : Druck der Engelhard-Reyher´schen Hofbuchdruckerei).
– XII, [2], 398 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 44, 230, 266.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=rNvgBI0ualUC&pg=PA26&dq=Romowe&as_brr=
3&ei=_2Z8SMWlHae6jgHxoqj9CQ&hl=sk#PPR1,M1
1113
Bolesław Chrobry I Odrodzenie Si Polski Za Władysława Łokietka. Dwa Opowiadania
Historyczne / przez Karola Szajnoch. – Wydanie Drugie, Poprawne.
Lwów : Nakładem Karola Wilda, 1859 (we Lwowie : Z drukarni E. Winiarza). – [4], 482, [2]
s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. [69], 71 – 82, [86] – 89, 91, 93, 94, 129.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=wHARAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=sza
jnocha+chrobry&lr=&ei=B1hOSLnPJpPgiQHylYzlDQ&hl=sk#PPP13,M1
1114
Djepis swaté katolické Církwe : K pouení a wzdlání / sestawil Dr. Jan Bílý, fará w
Pedklássteí u Tissowa.
W Brn : W komisí u Ritsche a Grosse, 1859 (W Brn : Tiskem ddic R. Rohrera). – xi,
1144 s. – Zmienky na s. 436 – 438, 442.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/183147
1115
Historie Wyssehradská, neb Wyprawowánj o hradu, o kapitole a mstu Hory Wyssehradu u
Prahy w králowstwj eském, / od W. Ruffera, knze Wyssehradského.
W Praze : Tiskem Ant. Renna w Kolowratské stjd „u tech lip“, 1861. – VI, 484, [8] s. –
Zmienky na s. 29, 30.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/183330
181
1116
Die Christliche Kirche Des Mittelalters In Den Hauptmomenten Ihrer Entwicklung / Von Dr.
Ferdinand Christian Bauer, Ordentlichem Professor Der Theologie An Der Universität
Tübingen ; Nach Des Verfassers Tod Herausgegeben Von Ferdinand Friedrich Bauer, Doctor
Der Philosophie, Professor Am Gymnasium Zu Tübingen.
Tübingen : Verlag Und Druck Von L. Fr. Fues, 1861. – XVI, 558, [2] s. – Reg. – Zmienky na
s. 16, 85, 169.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=BsgCAAAAQAAJ&pg=PA15&dq=wattenbach+B
eitr%C3%A4ge+zur+Geschichte&lr=&as_brr=3&hl=sk#PPR1,M1
1117
Djiny národu eského w echách a w Moraw dle pvodních pramenw. Dílu I ástka 1 : od
prwowku a do roku 1125 / wyprawuje František Palacký. – 2. vyd.
W Praze : Nákladem knihkupce Bedicha Tempského, 1862 (W Praze : Tisk Jeábkowské
knihtiskárny (K. Seyfrieda). – XVIII, 403, [1] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s.
259 – 272, 275, 281, 303.
1118
Djiny národu eského w echách a w Moraw dle pvodních pramenw. Dílu I ástka 2 : od
prwowku roku 1125 do roku 1253 / wyprawuje František Palacký. – 2. vyd.
W Praze : Nákladem knihkupce Bedicha Tempského, 1862 (W Praze : Jeábkowská
knihtiskárna (K. Seyfrieda). – VIII, 498 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 347,
348, 354.
1119
Vývin eského Právnictví V Struném Nástinu S Obzvláštním Ohledem Na Jeho Zdroje /
Podává Dr. Karel Jiínský.
V Praze : Nákladem C. K. Universitního Knhkupectví J. G. Calve, 1862. – XVI, 242 s. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 8.
1122
Geschichte der christlichen Kirche. In populäre Darstellung zur Belehrung und Erbauung /
Von Dr. M. Robitsch, Professor der Theologie an der k. k. Universität zu Gratz. – Zweite
verbesserte Auflage.
Schaffhausen : Fr. Hurter´sche Buchhandlung, 1863. – XX, 439, [1] s. – Reg. – Zmienky na s.
154.
1123
Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich II. Zweiter Band : Vollendet von Hermann
Pabst / von Siedfried Hirsch.
Berlin : Verlag von Duncker und Humblot, 1864. – VIII, 466, [1] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
– Zmienky na s. 268, 270, 277.
1124
Die Kirchengeschichte Böhmens im Allgemeinen und in ihrer besonderen Beziehung auf die
jetzige Leitmeritzer Diöcese. I. Band : Die Zeit vor dem erblichen Königthume / Nach den
zuverlässigsten, grossentheils handschriftlichen Quellen bearbeitet P. Anton Frind, bischöfl.
Notar, k. k. Gymnsial-Director in Eger.
Prag : Verlag von Friedrich Tempsky, 1864 (Prag : Druck von C. Schreyer & Ignaz Fuchs). –
VIII, 418, [6] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 24, 25, 28, 29, 49, 61 – 68, 71, 74,
75, 77, 78, 85, 89, 91, 110, 114, 124, 129, 163, 170, 176, 217, 238.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.archive.org/details/MN5020ucmf_0
1125
Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des Geistes= und Culturlebens
der Völker und mit Beutzung der neueren geschichtlichen Forschungen. Sechster Band.
Zweiter Theil / für die gebildeten Stände bearbeitet von Dr. Georg Weber, Professor und
Schuldirector in Heidelberg.
Leipzig : Verlag von Wilhelm Engelmann, 1866. – VIII, 866 s. – Zmienky na s. 115, 116.
1120
ywoty witych Patronów Polskich / P. Pkalski.
Kraków : Druk. UJ., 1862. – XI, [2], 652 s. – Zmienky na s. 94 – 125.
1126
Magyar Egyháztörténelme. I. Kötet : (889 – 1526) / Lányi Károly ; Átdolgozta Knauz
Nándor.
Esztergom : Nyomatott Horák Egyednél, 1866. – LXXVI, 716, [2] s. – Bibliogr. odkazy.
Pozn.
1121
Apologie der ältesten Geschichte Böhmens gegen die neueren Anfechter derselben / Von
Wenzel Wladiwoj Tomek, ord. öffentl. Professor der Geschichte an der k. k. Universität in
Prag, ord. Mitglied der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften etc.
Prag : Druck von Dr. Eduard Grégr, 1863. – (Für die Abhandlungen der königl. böhm.
Gesellschaft der Wissenschaften ; V. Folge 13. Band). – 76 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 16, 18, 19, 22, 36, 44, 65, 67 – 69.
1127
Kirchengeschichte. Zweiter Band. Zweiter Zeitram. Das Mittelalter / von Johan Adam Möhler
; Herausgegeben von Pius Bonifac. Gams O. S. B.
Regensburg : Druck und Verlag von Georg Joseph Manz, 1867. – VIII, 658 s. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 108, 119.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=DaIAAAAAYAAJ&pg=RA1PA3&dq=abhandlungen+b%C3%B6hmischen&lr=&as_brr=3&hl=sk#v=onepage&q=&f=fals
e
1128
Dejiny Poiatkov Terajšieho Uhorska / Sostavil Fr. V. Sasinek, professor bohoslovia a
kazate hlavn. biskupského chrámu v B. Bystrici.
V Skalici : Tla Fr. X. Škarnicla Synov., 1868. – [2], 254 s. + viaz. príl. : mp. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 21, 22, 30, 43 – 45, 98, 126 – 132, 135, 139.
182
183
1129
Dje Národa eského. I. echy vévodské od r. 451? – r. 1198 / Sepsal pro uitele a lid Jan
Hrdý, uitel.
V Praze : Knhtiskárna Mikuláš & Knapp v Praze, v Karlín, 1868. – 138 s. – Pozn. –
Zmienky na s. 61, 64 – 68, 70, 75.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/183195
1130
Djepis pro mládež eskoslovanskou na školách národních / Od Jana V. Poklopa, uitele na
hlavní škole u sv. Petra v Praze. – tvrté, opravené vydání.
V Praze : Nákladem knhkupectví Mikuláš & Knapp v Karlín, 1871. – 108 s. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 20 – 22, 28.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/183370
1131
Handbuch der Universal=Kirchengeschichte. Erster Band / von Dr. Johannes Alzog
Geistlichem Rathe und Professor der Theologie an der Universität zu Freiburg i. B. Ritter des
Jähringer Löwen=Ordens. – Neunte vermehrte und umgearbeitete Auflage.
Mainz : Druck und Verlag von Florian Kupferberg, 1872. – VII, 744 s. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. Reg. – Zmienky na s. 488, 490, 491, 513.
1132
A Magyar Nemzet Története. I. Füzet : A legrégibb idktl az Árpádház kihaltáig / Irta Frankl
Vilmos.
Pest : Kiadja A Szent-István-Társulat, 1872 (Pest : Nyomatott az Athenaeum nyomdájában,
1872). – VIII, 190, [2] s. – (Házi Könyvtár ; IX). – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s.
37 – 39.
1133
Zawizki pastwowe i kocielne Czech, Polski i Wger / oprac. Franciszek Czerny.
Kraków : Druk. „Czasu“, 1872. – 178, [1] s. – Zmienky na s. 130 – 141.
1134
Die Geschichte der Bischöfe und Erzbischöfe von Prag : zur neunhundertjährigen Jubelfeier
der Errichtung des Prager Bisthums verfasst und dem Liebesfonde zur Unterstützung
bedürftiger Priester gewidmet / von Anton Frind.
Prag : Seibstverlag des Verfassers, 1873. – 319 s. – Zmienky na s. 14 – 17.
1135
Die polnische Geschichtsschreibung des Mittelalters / Heinrich Zeissberg.
Leipzig : S. Hirzel, 1873. – 493 s. – Zmienky na s. 19 – 22.
Nepomuckého ; íslo 59). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 15 – 28, 39 – 41,
63, 112, 113, 123, 142, 151, 182, 224, 286, 369, 441, 485.
1137
Djepis eský. Díl I. / Sepsal Petr Koudela, professor gzmnasia Klatovského.
V Praze : Nákladem knhkupectví I. L. Kober, 1875. – [2], 260, [2] s. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 36 – 38, 54.
1138
Djiny Moravy. Díl II. : od roku 906 až do r. 1125 / sestavil Beda Dudík.
V Praze : Nákladem B. Tempského, 1875. – 475, [1] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky
na s. 24, 28, 29 – 50, 55, 63, 65, 69, 89, 91, 117, 123 – 126.
1139
Arcichrám na hrad Pražském, s djinami království eského.
V Budjovicích : Tisk Hynka Wolfa, 1876 (Nákladem Rytíe Vladyky z Marianova). – 296 s.
– Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 24 – 28, 31 – 33, 38, 50, 92, 104, 122, 123, 194,
195, 213, 214, 244, 262 – 264, 269, 293, 294, 296.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/183438
1140
Dziejopisarstwo polskie wieków rednich. T. 1 / dzieło H. Zeissberga ; przekł. z niem. ;
[wstp Adolfa Pawiskiego].
Warszawa : skł. gł. Gebethnera i Wolffa, 1877. – [4], XIII, [1], 263, [2] s. – Zmienky na s. 23
– 34.
1141
Pie „Bogarodzica“. Restytucyja tekstu pieni / przez Romana Pilata.
Kraków : [s. n.], 1879. – [4], 114, [1] s.
1142
Poselkyn Starých Píbeh eských. Díl Druhý (Od roku 1526 – 1715). Svazek Tetí (L. 1625
– 1705 i s dodatky) / Sepsal Jan Beckovský, Knz ádu Kižovník S ervenou Hvzdou ; K
Vydání Upravil Dr. Antonín Rezek, Docent Rakouského Djepisu Na Universite Pražské.
V Praze : Písmem Knihtiskárny B. Stýblovy, 1880 (Nákladem Ddictví sv. Prokopa). –
XXXII, [2], 606, [2] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 49, 73, 272, 431, 478,
479, 486, 505.
1143
Rozbiór krytyczny pieni „Bogurodzica“ / A. Kalina.
Lwów : W. Spasowicz ; Gubrynowicz i Schmidt, 1880. – [4], 122 s.
1136
Djiny Diecése Pražské : Na památku 900letého jubilea pro Ddictví Svatojanské / sepsal Dr.
Klement Borový, profesor theologie na Pražské universit.
V Praze : Nákladem Svatojanského Ddictví, 1874. – X, [2], 532 s. – (Ddictwj Swateho Jana
1144
Djiny Stedovké. (Od Konce Století Pátého Až Do Konce Století Patnáctého) Díl Druhý :
[Od Karla Velikého Až Do Zaátku Válek Kižáckých] / sepsal Fr. Šembera, c. k. profesor pi
gymnasiu v Budjovicích.
V Praze : Knihkupec J. Otto Nakladatel, 1881. – 708, [2] s. – (Djepis Všeobecný ; I). –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 539 – 545, 578, 590, 593.
184
185
1145
Egyetemes Egyháztörténelem. Második Kötet : Keresztény Közép-Kor / Irta Dr. Rapaics
Raymund, Egri Fmegyei Áldozópap, Kir. Magyar Tud.-Egyetemi Ny. R. Tanár, T. Udvari
Káplán.
Eger : Érsek-Lyceumi Könyvnyomda, 1881. – VIII, [2], 575, [1] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Reg. – Zmienky na s. 140, 145.
1151
A Római Katholikus Egyház Története Magyarországban. I. Kötet : Szent István Király
Koronáztatásától Szent László Király Haláláig. 1000 – 1095 / Irta Dr. Balics Lajos.
Budapest : Kiadja A Szent-István-Társulat, 1885 (Bidapest : Az „Athenaeum“ r. társ.
könyvnyomdája, 1885). – VI, [2], 503, [1] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 22,
23, 72, 82, 96, 107, 108, 110 – 112, 117.
1146
Institutiones Historiae Ecclesiasticae Novi Foederis. Tomus I. / R. P. Clari Vascotti Min. Obs.
Reform. Prov. Carniolae Lect. Emer. ; Editio Quarta Juxta Probatiores Auctores Emendata Et
Aucta A Mathia Hiptmair, SS. Theologiae Doctore Et In Seminario Episcopali Linciensi
Historiae Ecclesiasticae Et Juris Canonici Professore.
Vindobonae : Sumptibus Mayer & Comp., 1882 (Viennae : Typis Ludovici Mayer (Rudolph
Brzezowsky). – [8], 414, [2] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 343.
1152
A Kath. Egyház Történelme. A Tanuló Ifjuság Használatára / Irta És Fpásztori Kegyes
Engedélylyel Kiadta Dr. Jordán Károly szaniszlói r. kath. plébános.
Nagy-Károly : Nyomatott Litteczky És Társánál, 1886. – 141, [3] s. – Zmienka na s. 63.
1147
Historia Ecclesiastica N. T. : Usibus Theologicae Juventutis Jaszoviensis. Tomus II. / Obtulit
Arnoldus Kussinszky, Sacri, Candidi Ac Exempti Ordinis Praemonstratensis Ecclesiae S.
Joannis Bapt. De Castro Jászó Canonicus Regularis Et Cantor, In Instituto Domest. Historiae
Ecclesiasticae Et Iuris Canonici, Item Studii Pastoralis Professor ; Capellae S. Annae Pone
Rudnok Curator, Archivi Regnicolaris Jászov. Juratus Conventualis Et Custos.
Rosnaviae : Typis Michaelis Kovács, 1883. – 376, [4] s. – Biblogr. odkazy. Pozn. – Zmienky
na s. 23, 26.
1148
Na Obranu Obrany Knžny Drahomíry : [Odpove Hynka Krcha na kritickou úvahu „O
novém pedlávání eské historie za vku sv. Lidmily“, sepsanou drem. Jos. Kalouskem a
uveejnnou v asopise musea království eského 1882, s. 477 – 488] / Napsal Hynek Krch.
V Perov : Knihtiskárna a kamenotiskárna spoleenstva, 1883. – 71, [1] s. – (Kritické úvahy
O Starších Djinách Našich ; II). – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 3, 8, 12, 34, 38,
39, 41, 42, 60, 65 – 71.
1149
Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. Erster Band / Von Joseph Cardinal
Hergenröther. – Dritte, verbesserte Auflage.
Freiburg im Breisgau : Herder´sche Verlagshandlung, 1884. – 1006 s. – Zmienky na s. 728,
729, 734.
1150
Deutschlands Geschichtsquellen Im Mittelalter Bis Zur Mitte Des Dreizehnten Jahrhunderts.
In Zwei Bänden / Von W. Wattenbach.
Berlin : Verlag Von Wilhelm Hertz, 1885 (Berlin : Buchdruckerei von Gustav Schade). –
XIV, [2], 530, [2] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 330, 331, 402, 403.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.archive.org/details/deutschlandsgesc00wattuoft
186
1153
Vlastenecké Putování Po Slezsku : Obrazy Národopisné, Historické A Kultúrní Z Rakouského
I Pruského Slezska / Sepsal Dr. Frant. Sláma.
V Praze : Tiskem A Nákladem J. Otty, [1886]. – 584 s. : obr. – (Z Našich A Cizích Vlastí ; .
V). – Reg. – Zmienky na s. 78 – 79.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/183446
1154
Všeobecný Církevní Djepis. Díl Druhý. Stedovk. ás První : Zakládaní Církví U
Germanv A Slovanv Až Do Papeže ehoe VII. (1073). Budování Pomr, Které
Stedovk Tvoí / Sepsal Frant. Xaver Kryštfek, Rytí ádu Božího Hrobu, Professor
Církevních Djin A Fundamentální Theologie A Rada Biskupského Církevního Soudu V
Králové Hradci.
V Praze : Tiskem Kn. Arcibisk. Knihtiskárny Za Rohlíka A Sieversa, 1886. – [2], V, [8],
696, [4] s. – (Ddictví Sw. Prokopa w Praze ; . XXVI). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. –
Zmienky na s. 412, 417 – 426, 427, 433, 463, 609.
1155
O církevním djepise Slovan / Jedná Fr. V. Sasinek.
V Praze : Na sklad u Fr. Urbánka, knihkupce, 1887 (V Praze : Knihtiskárna CyrilloMethodjská (J. Zeman a sp). – 58 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 38, 53, 55.
1156
Legenda ili ítanie o Swätých a Wywolených Božích. as IV. / Da prastarých a
najnowssích, církewními wrchnostami odobrených, prameow spracowal Andrej Truchlý,
kaz biskupstwa b.=bystrického.
W Trnawe : Nákladom Spolku sv. Adalberta (Vojtecha), 1888. – 218, [2] s. – Zmienky na s. 3
– 8.
1157
Djiny hudby v echách a na Morav / sestavil J. Srb (Debrnov).
V Praze : Nákladem Matice eské, 1891 (V Praze : J. Otty). – [10], 198, [2] s. – (Spis
musejních ; . CLXIV). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 6, 8.
187
1158
eská kronika. Díl I. : Od dob nejstarších po rok 1306 / Vypravuje Prof. Josef Lacina.
V Praze : Tiskem a nákladem Edv. Beauforta, 1893. – 1008 s. + viaz. príl. : ilustr., mp., obr.,
schémy – Reg. – Zmienky na s. 48, 111, 183, 213 – 222, 227 – 230, 253 – 268, 273 – 276,
299, 483, 516, 544, 546, 658, 669, 744, 746, 774.
1165
Bohemia : From The Earliest Times To The Fall Of National Independence In 1620 ; With A
Short Summary Of Later Events / By C. Edmund Maurice.
London : T. Fisher Unwin Paternoster Square, MDCCCXCVI. [1896]. – xxvi, 533, [1] s. :
obr. – Pozn. Reg. – Zmienky na s. 30 – 32, 34, 35, 38, 39, 41, 53, 54, 112, 342.
1159
A Magyar Nemzet Története Az Árpádházi Királyok Alatt. Els Kötet / Irta Pauler Gyula M.
T. Akadémiai R. Tag.
Budapest : Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, 1893 (Budapesten : Hornyánszky V.). –
XVI, 667, [1] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 25, 34, 38, 41, 52, 494 – 496, 506.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://www.archive.org/details/bohemiafromearli00mauruoft
1160
Organizacya Kocioła w Polsce do połowy wieku XII. / napisał Władysław Abraham.
Lwów : Gubrynowicz i Szmidt, 1893. – XX, 303 s. – Zmienky na s. 5, 44 – 48.
1161
A Római Katholikus Egyház Egyetemes Történelme. Tekintettel Magyarországra.
Középiskolák Használatára Fpásztori Kegyes Jóváhagyással / Irta És Kiadta Buday Ger,
Zombori Állami Fgymn. Hittanár.
Zombor : Bittermann Nándor Könyv- És Knyomdájából, 1893. – X, 141, [3] s. – Zmienky
na s. 55.
1162
History Of The City Of Rome In The Middle Ages. Vol. III. / By Ferdinand Gregorovius ;
Translated From The Fourth German Edition By Annie Hamilton.
London : George Bell & Sons, 1895 (Edinburgh : Neill And Company). – xiv, [3], 562 s. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 402, 403, 415, 416, 478, 480, 482 – 484.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.archive.org/details/historyofcityofr03greguoft
1163
Pehled djin polských / M. Bobrzyski ; se svolením spisovatelovým peložil Jaroslav
Bidlo.
V Praze : Bursík & Kohout, knihkupci c. k. eské university, [1895]. – [6], 452, [4] s. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 26, 29.
1164
Sv. Prokop, jeho klášter a památka u lidu / Fr. Krásl, kanovník u sv. Víta na hrad pražském a
jednatel ddictví sv. Prokopa.
V Praze : tiskem kníž. arcib. knihtiskárny, 1895. – VIII, [2], 626, [1] s. + [16] s. obr. príl. –
(Ddictví sv. Prokopa ; ís. XXXVI). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 4, 10 –
14, 18, 28, 53, 85, 141 – 143, 165, 220, 221, 227, 342, 317, 348, 349, 352, 353, 359, 364, 365,
371, 374, 378, 401, 402, 418 – 420.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.archive.org/details/MN5142ucmf_5
188
1166
A Kath. Egyház Történelme. Különös Tekintettel Magyarországra. A középiskolák Számára /
Irta Dedek Crescens Lajos.
Budapest : Lampel Róbert (Wodianer F. És Fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedés kiadása,
1896 (Budapesten : Nyomatott Wodianer F. és Fiainál, 1896). – 162, VI s. – Zmienky na s.
45.
1167
Kulturní Styky ech S Cizinou Až Do Válek Husitských / Sepsal Ferdinand Tadra, Skriptor
C. K. Univers. Knihovny Pražské, M. len Král. eské Spolenosti Náuk I eské Akademie
Císae Františka Josefa.
V Praze : Nákladem jubilejního fondu Král. eské Spolenosti Náuk, 1897. – XVI, 436 s. –
(Spisv Poctných Jubilejní Cenou Král. eské Spolenosti Náuk v Praze ; . VIII). –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 13, 62, 63, 115, 131 – 133, 150, 151, 182, 212,
232.
1168
Historia Ecclesiastica. Tomus I. Novi Foederis, Quam In Usum Cleri Junioris Concinnavit /
Andreas Balás Professor Historiae Ecclesiasticae Et Juris Canonici In Lyceo Episcopali
Transsylvaniensi. – Editio Secunda Emendata Et Aucta.
Albae-Carolinae : Typis Lycei Episcopalis Georgius Papp, 1899. – VIII, 439, [1], VI s. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 368, 380.
1169
Egyháztörténelem. Iskolai Használatra / Irta Dr. Vargha Dezs.
Budapest : A Szent-István-Társulat Kiadása, 1900 (Budapesten : Stephaneum, A SzentIstván-Társulat Nyomdája). – 180 s. – Zmienka na s. 54.
1170
Hudba v echách : nástin djepisný / O. Hostinský.
V Praze : Nakladatel Fr. A. Urbánek, eský knihkupec, 1900 (v Praze : Knihtiskárna Politiky).
– [8], 83, [7] s. – Pozn. Reg. – Zmienka na s. 2.
1171
A magyar nemzet története szent Istvánig / irta Pauler Gyula m. akad. r. tag.
Budapest : A magyar tudományos akadémia kiadása, 1900 (Hornyánszky Viktor csász. és kir.
udv. könyvnyomdája). – XI, [1], 276 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 108,
109, 191, 192.
189
1172
A róm. kath. egyház története különös tekintettel a magyar egyház viszonyokra. Középiskolák
számara / irta Titz Antal kegyesrendi tanár.
Budapest : Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedés kiadása,
1900 (Budapest : Nyomatott Wodianer F. és fiai-nál, 1900). – 150, [2], IV s. – Pozn. –
Zmienka na s. 51.
1179
Szent István király élete / Karácsonyi János.
Budapest : Szent-István-Társulat, 1904 (Budapesten : Stephaneum). – 125, [1] s. : obr. –
Zmienky na s. 7, 8, 12 – 14, 17, 30 – 32.
20. storoie
1180
Djiny literatury polské. Díl I. / Aleksander Brückner ; peložil Boivoj Prusík.
Praha : Jan Laichter, 1905. – 199 s. – Pozn. Reg. – Zmienka na s. 7.
1173
Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szent-székkel a magyar királyság
megalapitásától a konstanczi zsinatig. I. kötet : 1000 – 1417 / Fraknói Vilmos.
Budapest : Szent-István-társulat, 1901 (Budapest : Stephaneum). – XVI, 404 s. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 5, 9.
1181
Lehrbuch der Kirchengeschichte / Alois Knöpfler. – Vierte, vermehrte und verbesserte
Auflage.
Freiburg im Breisgau : Herdersche Verlagshandlung, 1906. – XXVIII, 810, [2] s. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 319, 334, 400.
1174
Obrana knížete Václava svatého proti smyšlenkám a kivým úsudkm o jeho povaze / Josef
Kalousek. – 2. vydání.
Praha : nakladatelé Bursík a Kohout, 1901 (Praha : Alois Wiesner). – VIII, 144 s. : obr. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 1, 12, 26, 35, 41, 60, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94,
122.
1182
Magyarország egyháztörténete fbb vonásaiban 970-tl 1900-ig / Karácsonyi János.
Nagy-Várod : Szent László nyomda, 1906. – VIII, 357, [1] s. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky
na s. 4 – 6.
1175
A katholikus Magyarország a magyarok megtérésének és a magyar királyság megalapitásának
kilencszázados évfordulója alkalmából. I. kötet / szerkesztették Kiss János ; Sziklay János.
Budapest : Stephaneum, 1902. – XVI, 585, VII, [2] s. : mp., obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Reg. – Zmienka na s. 4.
1176
A magyar birodalom története. Els kötet (996 – 1490) / Acsády Ignácz.
Budapest : Athenaeum, 1903 (Budapest : Athenaeum). – 792 s. : ilustr., mp., obr. – Bibliogr.
odkazy. – Zmienky na s. 63.
1177
Nejstarší kronika eská : ku kritice legend o sv. Ludmile, sv. Václavu a sv. Prokopu / Josef
Peka.
Praha : Bursík & Kohout, 1903 (Praha : Alois Wiesner). – [6], 202, [2] s. – (Bibliotheka
historická doplkem k eskému asopisu historickému ; sv. 5). – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Reg. – Zmienky na s. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 36, 37, 41, 44, 61 – 63, 74 – 76, 78, 82 – 85, 91,
107, 123, 124, 126, 131, 168.
1178
Djiny pedhusitského zpvu v echách / Zdenk Nejedlý.
Praha : Královská eská spolenost náuk, 1904 (Praha : Eduard Grégr a syn). – X, 359, [1] s. :
noty. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 12, 15, 17, 42, 44, 57, 66, 67, 235, 241
– 245, 257, 262, 263, 270, 314 – 327.
190
1183
Die Wenzels- und Ludmila-Legenden und die Echtheit Christians / Josef Peka.
Prag : Alois Wiesner, 1906. – 443, [1] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Text v lat., nem. –
Zmienky na s. 22, 23, 88, 113, 131, 154 – 159, 179, 200, 284, 285, 288 – 291, 318 – 320, 333
– 337, 359 – 361, 380, 383.
1184
Brun von Querfurt, Mönch, Eremit, Erzbischof der Heiden und Märtyrer. Lebenslauf,
Anschauungen und Schriften eines deutschen Missionars und Märtyrers um die Wende des
10. und 11. Jahrh. : ein Beitrag zur Geschichte Deutschlands und Italiens im Zeitalter Ottos
III. zur ältesten Kirchgeschichte Ungarns, Russlands, Polens, Schwedens und Preussens / H.
G. Voigt.
Stuttgart : J. F. Steinkopf, 1907. – XII, 525 s.
1185
Rec.: Brun von Querfurt... (inc.) / Frant. Hýbl. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: eský asopis historický. – Ro. 13, . 4 (1907), s. 418 – 422.
1186
Djiny národu eského v echách a v Morav / dle pvodních pramen vypravuje František
Palacký. – Otisk dle pvodního vydání.
Praha : B. Koí, 1908. – 1279, [33] s. – Zmienky na s. 63 – 68, 74.
1187
Das Heiligen-Leben im 10. Jahrhundert / Ludwig Zoepf.
Leipzig und Berlin : B. G. Teubner, 1908. – vi, 250 s. – (Beiträge zur Kulturgeschichte des
Mittelalters und der Renaissance ; Heft 1). – Zmienky na s. 103 – 107.
191
1188
eské drahokamy v korun Královny nebeské : 32 rozjímání májových ze života eských
patron / Fr. Kohout.
Hradec Králové : nakl. Politického družstva tiskového, 1911. – 259, 1 s. – Zmienky na s. 48 –
56.
1189
Egyetemes irodalomtörténet. Negyedik kötet. Ural-altajiak és Szlávok / szerkeszti Heinrich
Gusztáv.
Budapest : Franklin-társulat, magyar irod. intézet és könyvnyomda, 1911. – XI, [1], 746 s. :
fotogr., ilustr., mp., obr. – Pozn. Reg. – Zmienky na s. 565.
1190
eské djiny. Dílu I. ást I. : od nejstarších dob do smrti knížete Oldicha / Václav Novotný.
Praha : Jan Laichter, 1912 (Praha : Edvard Leschinger). – 782, [2] s. : mp., obr. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 374, 451, 460, 479, 568, 601 – 615, 627 – 641, 643 –
658, 662 – 665, 684, 688, 696, 704, 714, 747.
1191
Dzieje kocioła polskiego. T. 1. Wiek X, XI, XII : pocztki metropolii polskiej / Kamil
Kantak.
Gdask ; Pozna : Spółka Wydawnicza, 1912. – [6], 292, [4] s. – Zmienky na s. 74, 94, 95.
1192
eské djiny. Dílu I. ást II. : od Betislava I. do Pemysla I. / Václav Novotný.
Praha : Jan Laichter, 1913 (Praha : Edvard Leschinger). – 1214, [2] s. : fotogr., obr. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 5, 12, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 52, 85, 86, 107,
254, 288, 307, 333, 339, 344, 572, 590, 591, 606, 616, 617, 709, 710, 738, 739, 746 – 748,
839, 840, 1151, 1156.
1193
Historiographie und Quellen der deutschen Geschichte bis 1500 / M. Jansen, L. SchmitzKallenberg. – Zweite Auflage.
Leipzig ; Berlin : B. G. Teubner, 1914. – [4], 130, [6] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. –
Zmienky na s. 45.
1194
Einführung des Christentums in Böhmen. Erster Teil / August Naegle.
Wien ; Leipzig : Wilhelm Braumüller, 1915 (Prag : Heinr. Mercy Sohn). – XIV, 226 s. –
(Kirchengeschichte Böhmens quellenmässig und kritisch Dargestellt ; 1). – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 182, 183, 191, 216, 219.
1195
Církevní zízení v echách a na Morav od X. do konce XIII. století a jeho pomr ke státu /
František Hrubý. – (Zvl. otisk z „eského asopisu historického“ ro. XXII a XXIII.).
Praha : nákladem vlastním, 1917 (Alojz Wiesner). – [4], 140 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 11, 34, 37.
192
1196
Einführung des Christentums in Böhmen. Zweiter Teil / August Naegle.
Wien ; Leipzig : Wilhelm Braumüller, 1918 (Prag : Heinr. Mercy Sohn). – XIII, [1], 517, [1]
s. – (Kirchengeschichte Böhmens quellenmässig und kritisch Dargestellt ; 1). – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 357, 358, 368, 376, 404, 437, 448, 469, 484 – 490, 492, 497 –
500, 504, 505, 512.
1197
Pvod a poátky Slovan západních / Lubor Niederle.
Praha : Bursík & Kohout, 1919 (Praha : Pražská akciová tiskáren). – 258, [2] s. + viaz. príl. :
mp. – (Slovanské starožitnosti ; sv. 3). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 91.
1198
Das Erzbistum Magdeburg und die erste Organisation der christlichen Kirche in Polen / P. F.
Kehr.
Berlin : Verlag der Akademie der Wissenschafte, 1920. – 68 s.
1199
udové dejiny eskoslovenské / František Kulhánek.
Banská Bystrica : Ústredné uiteské kníhkupectvo, 1920 (Banská Bystrica :
tlaiare). – 367, [1] s. : fotogr., ilustr. – Reg. – Zmienky na s. 36, 45, 48.
udová
1200
Prehad dejín a vzdelanosti všetkých kultúrnych národov / F. Kulhánek.
Praha : F. Topi, 1921(Banská Bystrica : udová tlaiare). – 663, [1] s. + viaz. príl. : fotogr.,
ilustr., mp. – Reg. – Zmienky na s. 382, 456, 458, 459, 525, 526, 606.
1201
Kronika eskoslovenská. I. Doba stará : od as nejstarších do reformace / J. V. Šimák. – 2.
vyd.
Praha-Karlín : „Vesmír“, 1922 (Praha : Rolnická tiskárna). – [6], 237, [3] s. : fotogr., obr. –
Pozn. – Zmienky na s. 57, 59 – 65, 68, 82, 84, 86, 87, 89, 96, 112, 139, 216, 221, 229, 236.
1202
udové dejiny eskoslovenské. I. iastka udovej vlastivedy / Frant. Kulhánek. – II. dopl.
vyd. zemského uiteského spolku na Slovensku.
Banská Bystrica : Slovenská Grafia, 1922. – 896, XXIII, [1] s. : fotogr., ilustr. – Reg. –
Zmienky na s. 99 – 102, 115, 107, 115, 119, 121, 124, 125, 131, 132, 142, 144, 149, 167, 234.
1203
Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. Zweiter Teil : von der Mitte des
zehnten Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Kampfes zwischen Kirche und Staat / Max
Manitius.
München : C. H. Becksche Verlagsbuch-handlung Oskar Beck, 1923. – IX, [1], 873, [7] s. –
(Handbuch der Altertumswissenschaft ; Neunter Band, zweite Abteilung, 2. Teil). – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 129, 220, 222, 229 – 235, 306, 579, 736.
193
1204
Kronika eskoslovenská ... I. / Frant. Kulhánek.
Praha : E. Beaufort, 1923 (Praha : E. Beaufort). – 515, [1], XVI s. : ilustr. – Reg. – Zmienky
na s. 163 – 171, 173, 192, 217, 220, 228, 238, 246, 247, 250, 252, 253, 285, 400.
1205
Staré Slovensko / Václav Chaloupecký.
Bratislava : Filosofická fakulta University Komenského z podpory Ministerstva školství a
národní osvty, 1923 (Praha : Státní tiskárna). – 423, [1], XX s. + viaz. príl. : mp. – (Spisy
Filosofické fakulty University Komenského v Bratislav ; sv. III). – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Reg. Res. franc. – Zmienky na s. 29, 192, 196, 232, 323.
1206
Struné dejiny literatúry eskoslovenskej po Štúra / Pavel Bujnák.
B. Štiavnica : vdova a syn Aug. Joergesa, 1923. – 150, [2] s. – Pozn. Reg. – Zmienky na s. 13,
16.
1207
Struné dejiny národa eskoslovenského : pre nižšie triedy slovenských stredných škôl / Karol
Hlavinka. – 2. opr. vyd.
Košice : [s. n.], 1923 (Košice : Slovenská kníhtlaiare). – 77, [1] s. – Zmienky na s. 23 – 25.
1208
Kronika eskoslovenská ... II. / Frant. Kulhánek.
Praha : E. Beaufort, 1924 (Praha : E. Beaufort). – 14, [2], 533 – 1252, XVI, [1] s. : fotogr.,
ilustr. – Reg. – Zmienky na s. 564, 568.
1209
Obrázkové dejiny národa eskoslovenského / Ant. Macht, Frant. Hrnír.
Praha : Jan Svátek, 1924 (Praha : Karel Reyl). – [2], 384, [4] s. : fotogr., obr., mp. – Pozn. –
Zmienky na s. 53, 55, 59 – 64, 68, 71, 73, 92.
1210
Bolesław Chrobry Wielki / Stanisław Zakrzewski.
Lwów, Warszawa, Kraków : Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossoliskich,
1925. – VIII, 439, [1] s. + viaz. príl. : mp., obr., tab. – Bibliogr. odkazy. Lit. Pozn. – Zmienky
na s. 2, 4, 18, 19, 20, 25, 26, 28 – 31, 53, 79, 85, 91 – 116, 120, 121, 124, 128, 135, 137, 138,
141, 148, 169, 171, [209] – 214, 220, 222, 230, 238, 240, 241.
1211
Rec: Zakrzewski, S., Bolesław Chrobry Wielki / V. Chaloupecký. – Zmienky na s. 383, 384
– 386.
In: eský asopis historický. – Ro. 32, . 2 (1926), s. 381 – 396.
1212
Histoire de l´eglise. Tome I : Antiquité et moyen age / dom Ch. Poulet moine bénédictin de la
Congrégation de Solesmes ; préface du révérendissime dom F. Cabrol Abbé de Farnborough.
Paris : Gabriel Beauchesne, éditeur, MCMXXVI. [1926]. – XI, [5], 492, [6] s. + viaz. príl. :
tab. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienka na s. 363.
194
1213
Slovanská vzájemnost : úvahy o jejích základech a osudech / Miloš Weingart.
Bratislava : „Academia“, 1926 (Bratislava : Slovenská Grafie). – 255, [1] s. – (Sbírka
pednášek a rozprav extense university Komenského v Bratislav ; sv. 2). – Bibliogr. odkazy.
Lit. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 50, 52, 54.
1214
Katechismus djin eské literatury / Pavel Váša, Alois Gregor. – 2. opr. a dopl. vyd.
Brno : A. Píša, 1927 (Brno : Akciová moravská knihtiskárna). – 843, [1], XXXIV, [4] s. –
Pozn. Reg. – Zmienka na s. 13.
1215
Kaiser Otto III. : Ideal und Praxis im fruehen Mittelalter. Proefschrift ter Verkrijging van den
graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, op Gesag
van den Rector Magnificus Dr. H. Burger, Hoogleeraar in de Faculteit der Geneeskunde, in
het Openbaar te Verdedigen op Dinsdag 3 Juli 1928, des Namiddags te Half Vijf Uur Precies,
door / Menno Ter Braak.
Amsterdam : J. Clausen, 1928. – 247, [5] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 25, 32,
34, 35, 103, 213, 215 – 219, 221, 225.
1216
Polská stedovká literatura kazatelská a její vztahy ke kazatelské literatue eské / Boh.
Vydra. – Zvláštní otisk z Vstníku Kr. es. spol. nauk tída I. Ro. 1927. 1
Praha : nákladem vlastním, 1928 (Praha : Ed. Grégr a syn). – 155, [1] s. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. Reg. Res. franc. – Zmienky na s. 11, 32, 75, 81 – 83, 108.
1217
Djiny literatury eské I. : od nejstarších dob do probuzení politického / Jan Jakubec.
Praha : Jan Laichter, 1929 (Praha : „Blahoslav“). – 986 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. –
Zmienky na s. 21, 30, 31, 35, 41, 58, 59, 63, 64, 897.
1218
Katholikus egyháztörténelem középfokú iskolák számára / Schütz Antal. – Hatodik kiadás.
Budapest : Szent István-társulat, 1929 (Budapest : Stephaneum). – VII, [1], 128, 35, [1] s. –
Zmienky na s. 40.
1219
Život svätého Václava : k tisícemu výroiu jeho muedlníckej smrti / Fr. Dvorník ; preklad Z.
Hrabussay.
Praha : Výbor jubilejných osláv, MCMXXIX. [1929] (Praha : Štátna tlaiare). – 83, [7] s. :
fotogr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 8 – 10, 13, 72, 74.
1220
echy do válek husitských / Kamil Krofta.
Praha : „Vesmír“, 1930 (Praha : Prmyslová tiskárna). – 157, [3] s. – Lit. – Zmienky na s. 27
– 29.
1221
Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. Drittel Teil (Band) : vom Ausbruch des
Kirchenstreites bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts / Paul Lehmanns ; Mitwirkung von
195
Max Manitius.
München : C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1931. – XIII, [1], 1164, [4] s. – (Handbuch
der Altertumswissenschaft ; Neunte Abteilung, zweiter Teil Dritter Band). – Bibliogr. odkazy.
Pozn. Reg. – Zmienky na s. 465, 577.
1222
Životopisy svatých : v poadí djin církevních [ást druhá] / Isidor Vondruška.
Praha : Ladislav Kuncí, 1931. – 360, [8] : obr. – Zmienky na s. 197, 215 – 222.
1230
Všeobecný dejepis pre vyššie triedy stredných škôl. 2. diel : dejiny stredného a nového veku
do osvietenstva / Jaroslav Bidlo, Josef Šusta ; poslovenil Cyril Chorvát. – 1. vyd.
Praha : Hist. klub, 1936 (Praha : „Politika“). – 224, XLVI s. : fotogr., tab. – Pozn. – Zmienky
na s. 14, 16 – 18, 20, 21.
1231
Bogurodzica Dziewica : analiza tekstu, treci i formy / J. Birkenmajer.
Lwów : Filomata, [1937]. – [4], 191, [1] s.
1223
eskoslovenská vlastivda. Svazek IV. : djiny / vyšel za odborné redakce Václava
Novotného.
Praha : „Sfinx“, Bohumil Janda, 1932 (Praha : „Orbis“). – 637, [2] s. : fotogr., obr. – Zmienky
na s. 30, 31.
1232
Magdeburg als Haupstadt des deutschen Ostens im frhen Mittelalter / Albert Brackmann.
Leipzig : H. Schmidt und C. Gnther, Pantheon-Verlag fr Kunstwissenschaft, 1937. – 88, [2]
s. : fotogr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 17, 29, 43.
1224
eskoslovenská vlastivda. Svazek II. : lovk / vyšel za odborné redakce J. Horáka, J.
Matiegky a K. Weignera.
Praha : Sfinx, Bohumil Janda, 1933 (eský Tšín : K. Procházka). – 623, [1] s. : fotogr., mp.,
obr., tab. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 103, 112.
1233
Novšie údaje na poznanie Jána Baltazára Magina, jeho diela i doby. Príspevky k dejepisu
slovenskej národnej kultúry / Anton Aug. Banik.
Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1937. – 168 s. – (Sborník literárno-vedeckého odboru Spolku
sv. Vojtecha ; ro. 4., sv. 1). – Zmienka na s. 22.
1225
Djiny Maar a uherského státu / Josef Macrek.
Praha : Melantrich, 1934. – 343, [1] s. : mp. – (ada spis duchovdných ; sv. 1). – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 38, 39, 61.
1234
Základy strdovku / Jaroslav Bidlo, Josef Cibulka, Václav Chaloupecký, Josef Macrek,
Josef Schránil, Karel Stloukal, Josef Šusta, Felix Tauer.
Praha : Melantrich, 1937. – XLVI, 768 s. : fotogr., mp., obr. – (Djiny lidstva od pravku k
dnešku ; sv. 3). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. XLII, 410, 448, 460, 471,
477, 480, 482, 483, 487 – 492, 495 – 497, 499, 537, 584, 607, 609 – 614, 616, 619, 623, 627,
628, 631, 637, 638, 649, 667, 683, 745.
1226
Sv. Svorad a Benedikt, svtci Slovenska : rozbor a tekst legendy z konce XI. století = St.
Svorad und Benedikt, die Heiligen der Slovakei / Rudolf Holinka. – Otisk z asopisu Uené
spolenosti Šafaíkovy „Bratislava“ VIII. 4.
Bratislava : [s. n.], 1934 (Praha : Státní tiskárna). – 56 s. – Bibliogr. odkazy. Reg. Res. nem.
Pozn. – Zmienky na s. 5, 6, 12, 16, 17, 18, 19, 29, 35, 38, 51.
1227
Slovenská otázka na prelome storoí / Jozef Cieker.
Bratislava : Nakladatestvo Slovenskej ligy, 1935 (Praha : Jaromír Dolenský). – 275, [5] s. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienka na s. 35.
1228
eskoslovenská vlastivda. ada II. : spisovný jazyk eský a slovenský / vyšel za odborné
redakce Oldicha Hujera.
Praha : Sfinx, Bohumil Janda, 1936 (eský Tšín : K. Procházka). – 229, [1] s. : fotogr. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 3, 44.
1235
Nárt dejín slovenskej kultúry / Władysław Bobek.
Bratislava : „Slovák“, 1939 (Bratislava : Andreja). – 248 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. –
Zmienky na s. 63, 64.
1236
Reformné hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do r. 1564 = Reformatio in archidioecesi
Strigoniensi ad a. 1564 : (pramenný príspevok k slovenským cirkevným dejinám) / Vojtech
Bucko.
Bratislava : „Unia“, 1939. – 327 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 54.
1229
Slovensko a Slovanstvo : štúdie a skizzy zo slovenskej literatúry a iných slovanských /
Władysław Bobek.
Bratislava : Slovenská liga, 1936 (Praha : Jaromír Dolenský). – 345, [8] s. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. Reg. – Zmienky na s. 101 – 103.
1237
Svatováclavský sborník : na památku 1000. výroí smrti knížete Václava svatého. Díl II.
Svatováclavská tradice. Svazek 2. Prameny X. století : legendy Kristiánovy o svatém Václavu
a svaté Ludmile / Václav Chaloupecký.
Praha : Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí, 1939 (Dyrynkova tiskárna). –
630, [8] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. Res v nem. – Zmienky na s.163, 195, 198, 246,
277, 281, 288, 292, 295, 296, 300, 301, 306 – 315, 319, 321 – 324, 327, 328, 332, 342, 343,
345 – 347, 356, 357, 366, 371, 399, 400, 401, 413, 429, 430 – 432, 434, 436, 444, 446 – 448,
452, 484, 507, 522, 546.
196
197
1238
Dílo Františka Palackého. Svazek první / vydal s doslovem a poznámkami Fr. Krma.
Praha : L. Mazá, 1941 (Praha : eská grafická unie). – 422, [2] s. : fotogr. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 91, 95, 96, 98, 118, 128, 225, 226, 311, 312, 313, 318.
1239
Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter : Deutsche Kaiserzeit. Band I. 1. Heft /
Wilhelm Wattenbach ; herausgegeben von Robert Holtzmann.
Berlin : Dr. Emil Ebering, 1942. – 162 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 46 –
51.
1240
Djiny ech a Moravy od pravku až do polovice 18. století : uebnice djepisu / Josef Peka
; pepracoval Josef Klik ; kapitoly z djin výtvarných umní zpracoval Jakub Pavel. – 3. vyd.
Praha : Školní nakladatelství pro echy a Moravu, 1942. – 140, [4] s. + X s. viaz. obr. príl. :
tab. – Zmienky na s. 28 – 30.
1241
Na úsvitu kesanství : z naší literární tvorby doby románské v století IX. – XIII. / [uspoádal
Václav Chaloupecký ; za spolupráce Jaroslava Ludvíkovského, Bohumila Ryby, Ferdinanda
Stiebitze a Josefa Vašici ; typografickou úpravu, vazbu a obálku navrhl Oldich Menhart].
Praha : Evropský literární klub, 1942. – 292, [4] s. + 12 s. obr. príl. : fotogr. – (Slavín ; sv. 5).
– Pozn. Reg. – Zmienky na s. 5, 9, 10, 12, 15, 16, 102, 103, 122, 163, 184 – 218, 271, 272,
274, 283, 285 – 288.
1242
Praha šest set let církevní metropolí / František Kop, Václav Bartnk, Antonín Novotný.
Praha : .A.T., 1944. – 167, [5] s. + viaz. príl. : fotogr., obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. –
Zmienky na s. 20, 21, 51, 62, 76, 117.
1243
O stát eském : Respublica Bojema / Pavel Stránský ; [z latinského originálu peložil
Bohumil Ryba]. – 3. vydání.
Praha : Sfinx, Bohumil Janda, 1946 (Turnov : Müller a spol.). – 326, [2] s. : obr., portr. –
(Nové cíle ; sv. 978). – Zmienky na s. 165, 167.
1244
Slavníkova Libice / R. Turek.
Praha : Orbis, 1946. – 68, III s.
1245
Malé djiny eskoslovenské / Kamil Krofta. – 4. vyd.
Praha : Matice eská, 1947 (Praha : Orbis). – 174, [2] s. + viaz. príl. : fotogr., mp., obr. –
(Naše minulost ; sv. 1). – Bibliogr. odkazy – Zmienky na s. 9, 10.
1247
Sv. Andrej-Svorad a Beadik : slovenskí svätci XI. storoia / G. Bolda.
Trenín : V. elko, 1947. – 61, [1] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 16, 31, 32.
1248
Djiny polského národa / Josef Macrek.
Praha : Melantrich, 1948. – 350, [6] s. : fotogr., mp., obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. –
Zmienky na s. 29, 34, 50 – 53.
1249
Legenda t. zv. Kristiána ve vývoji pedhusitských legend ludmilských i václavských a její
autor. Díl první (II. ást) / Rudolf Urbánek.
Praha : eská akademie vd a umní, 1948. – 550, [2] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. franc.
– Zmienky na s. 243, 253, 254, 264, 265, 303, 326, 336, 338, 392, 394, 406, 407, 418 – 420,
432 – 443, 447, 449, 456, 459 – 462, 470, 471, 473, 478, 480, 483, 488, 519, 523.
1250
Djiny slovenské literatury I. : od nejstarších as do nové doby / Albert Pražák.
Praha : Melantrich, 1950 (Praha : Stedoeské tiskárny). – 376, [3] s. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. Reg. – Zmienky na s. 12, 28, 43, 45, 47, 48, 54 – 62, 64, 65, 70 – 72, 75, 76, 81, 82,
121, 165, 315, 324, 354.
1251
Szkice historyczne jedenastego wieku / Tadeusz Wojciechowski ; przygotował do druku i
wstpem poprzedził Aleksander Gieysztor. – 3. wyd.
Kraków : Pastwowy Instytut Wydawniczy, 1951. – 391, [3] s. + [28] s. obr. príl. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Reg. menný.
1252
Stedovké legendy prokopské : jejich historický rozbor a texty / Václav Chaloupecký, vyd.
dokonil, z dalších rkp. rozmnožil a kritickým aparátom opatil Bohumil Ryba. – 1. vyd.
Praha : Nakladatelství eskoslovenské akademie vd, 1953. – 288 s. – Zmienka na s. 57.
1253
Sächsisches Haus : 919 – 1024. Die Regesten des Kaiserreiches unter Otto III. 980 (983) –
1002 / nach Johann Friedrich Böhmer ; neubearb. von Mathilde Uhlirz.
Köln ; Wien : Böhlaus Nachfolger, 1956. – S. 415 – 670. – (Regesta Imperii ; [Bd.] 2). –
Zmienka na s. 654.
1254
Böhmen/Mähren und das Reich im Hochmittelater. Untersuchungen zur staatsrechtlichen
Stellung Böhmens und Mährens im Deutschen Reich des Mittelaters 919 – 1253 / Wilhelm
Wegener.
Köln : Böhlau, 1959. – 272 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.
1246
Pastwo Wilan / J. Widajewicz.
Kraków : Studium słowiaskiego Uniw. Jagiell. skład główny w ksigarni „Ossolineum“,
1947 (Drukarnia Uniwersytetu Jagielloskiego pod zarzdem Karola Kiecia). – [4], 136 s. +
viaz. príl. : mp. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 125, 127 – 131, 133.
1255
ródla, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski / Gerard Labuda.
Warszawa : Pastwowe wydawnictwo naukowe, 1960. – 348 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Reg. Res.
198
199
1256
The Slavs in Europan History and Civilisation / Francis Dvornik.
New Brunswick ; New Jersey : Rutgers University Press, 1962. – 688, [6] s. : mp. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 152, 168, 181.
1257
echy na úsvit djin / Rudolf Turek. – 1. vyd.
Praha : Orbis, 1963 (Praha : Polygrafia). – 340 s. : mp., obr. + [42] s. fotogr. príl. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Reg. Zoznam vyobrazení v texte.
1258
Bolesław Chrobry : zarys dziejów polititycznych i wojskowych / Andrzej Feliks Grabski.
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1964. – 320 s. : mp., obr. + [16]
s. fotogr. príl. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. menný.
1259
Magna Moravia : sborník k 1100. výroí píchodu byzantské misie na Moravu = Magna
Moravia : comentationes ad memoriam missionis Byzantinae ante XI saecula in Moraviam
adventus editae / Josef Macrek. – 1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1965. – 640 s. : mp., obr. – (Spisy University J. E.
Purkyn v Brn Filosofická fakulta ; sv. 102). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. menný, miestny.
– Texty v angl., es., franc., nem. a rus. jazyku.
1260
Kosmas / Dušan Teštík. – 1. vyd.
Praha : Svobodné slovo, 1966 (Brno : Tisk). – 210, [2] s. + [20] s. fotogr. príl. – (Odkazy
pokrokových osobností naší minulosti ; sv. 19). – Fotogr. na frontispice.
1261
Geschichte der sächsischen Kaiserzeit (900 – 1024) / Robert Holtzmann.
München : Verlag Georg D. W. Callwey, 1967. – 576 s. : fotogr., tab. – Bibliogr. odkazy.
Pozn.
1262
Pocztki Polski : z dziejów Słowian w 1 tysicleciu n.e. III / Henryk Łowmiaski. – 1. vyd.
Warszawa : Pastwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – 520 s. : mp. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 463.
1263
Kosmova kronika : studie k poátkm eského djepisectví a politického myšlení / Dušan
Teštík. – 1. vyd.
Praha : Academia, 1968. – 256 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res.
1264
Libice : knížecí hradisko X. vku / Rudolf Turek.
Praha : Národní muzeum, 1968. – 152 s. : mp., obr. + [24] s. fotogr. príl. – (Prvodce
pravkom ; sv. 1). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Zoznam skratiek. Zoznam obrazov. Zoznam
tabuliek.
200
1265
Pražský hrad v dob pemyslovských knížat / Ivan Borkovský.
Praha : Academia, 1969. – 161 s. : mp., obr. + [52] s. fotogr. príl.
1266
Byzantské misie u Slovan / František Dvorník ; peklad Vladimír Vavínek. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1970. – 393, [3] s. : fotogr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. menný.
1267
Pocztki Polski : z dziejów Słowian w 1 tysicleciu n.e. IV / Henryk Łowmiaski. – 1. vyd.
Warszawa : Pastwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – 540 s. : mp. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 507 – 514.
1268
An Elbe und Oder um das Jahr 1000 : skizzen zur Politik des Ottonenreiches und der
slavischen Mächte in Mitteleuropa / Herbert Ludat.
Köln ; Wien : Böhlau Verlag, 1971. – 210 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
1269
Osudy moravské církve do konce 14. vku : 1. díl djin olomoucké arcidiecéze / Václav
Medek. – 1. vyd.
Praha : eská katolická Charita, 1971. – 193, [5] s. + [10] s. fotogr. príl. – Zmienky na s. 35,
47, 57, 147.
1270
Pemyslovský stát 11. a 12. století / Rostislav Nový. – 1. vyd.
Praha : Universita Karlova, 1972. – 186 s. : mp. – (Acta Universtitatis Carolinae Philosophica
et Historica Monographia ; sv. 43). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. – Zmienky na s. 49, 65,
117.
1271
Hlavní pramen legendy Kristiánovy / Zdenk Fiala.
Praha : Academia, 1974. – 76 s. – (Rozpravy SAV. ada spoleenskovdní ; seš. 1). –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 4 – 6, 22, 24, 30, 35 – 37, 46, 47, 55, 64, 69.
1272
Sztuka Polska od czasów najdawniejszych do ostatnich / Tadeusz Dobrowolski.
Krakow : Wydawnictwo Literackie, 1974. – 772 s. : fotogr., mp., obr. – Bibliogr. odkazy.
Reg. menný, miestny. – Zmienky na s. 31, 33, 37, 40, 97, 254, 255, 288, 312, 313, 409, 415,
446.
1273
Pemyslovské echy : eský stát a spolenost v letech 995 – 1310 / Zdenk Fiala. – 2. dopl.
vyd.
Praha : Svoboda, 1975 (Praha : Rudé právo). – 245, [7] s. : fotogr., obr. + [28] fotogr. príl. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 9, 10,28, 73 – 75, 77, 79, 89, 91, 94, 96, 97, 99 –
101, 109, 110, 117, 133 – 139, 154, 158.
201
1274
Pehledné djiny eského a slovenského djepisectví II : od poátk pozitivistického
djepisectví na práh historiografie marxistické / František Kutnar.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977. – 504 s. – Chronológia. Reg. menný, vecný.
Zoznam skratiek. – Zmienky na s. 30, 133, 269, 323.
1282
Století posledních Pemyslovc : eský stát a spolenost ve 13. století / Josef Žemlika. – 1.
vyd.
Praha : Panorama, 1986. – 316, [4] s. : mp., tab. + [32] s. fotogr. príl. – (Stopy, fakta,
svdectví). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. menný. – Zmienky na s. 85, 115.
1275
Völker und Herrscher des östlichen Europa im Weltbild Widukinds von Korvei und
Thietmars von Merseburg / Franz Josef Schröder.
Münster : Westfalische Wilhelms Universität, 1977. – 256 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 111 – 115.
1283
Nitriansky kódex = Codex Nitriensis / na vyd. pripr. Július Sopko, Július Valach. – 1. vyd.
Martin : Matica slovenská, 1987. – 240 s. : obr. – (Dokumentácia ; séria Faksimile). – Res.
angl., rus. – Zmienky na s. 8, 17, 26, 170, 171.
1276
Doba Karla IV. v djinách národ SSR : (prvodce výstavou) / red. Jií Burian ; aut. textu
Jií Burian, Josef Koí, Ivan Krempa, Bedich Tykva.
Praha : Panorama, 1978. – 160 s. : fotogr., obr. + [8] s. fotogr. príl. – Zmienky na s. 16.
1277
Djepisectví Gelasia Dobnera / Josef Haubelt. – 1. vyd.
Praha : Univerzita Karlova, 1979. – 152 s. : fotogr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. – (Acts
Universitatis Carolinae Philosophica et Historica Monographia ; sv. 80). – Zmienky na s. 33,
40.
1278
echy v raném stedovku / Rudolf Turek ; ilustr. Bohumil Vanura, Zdenk Stejskal. – 1.
vyd.
Praha : Vyšehrad, 1982. – 251, [5] s. : mp., obr. + [24] s. fotogr. príl. – Chronológia. –
Zmienky na s. 116, 119, 120, 123, 141, 142, 144, 169, 171, 172, 174, 175, 185, 191.
1279
Slavnikovci a jejich panství / Rudolf Turek ; pozn. o aut. nap. Miloslav Blohlávek ; fotogr.
Rudolf Turek, Jií Morávek, Zdenk Nudera, Jarmila Justová, Václav Mencl ; ilustr. Josef
Martinovský ; mp. Lenka Havlíková. – 1. vyd.
Hradec Králové : Kruh, 1982 (Brno ; eský Tšín : Tisk). – 180 s. + [16] s. fotogr. príl. –
(Kraj). – Bibliogr. odkazy.
1280
Toulky eskou minulostí. 1. díl / Petr Hora ; ilustr. Dagmar a Pavel Bromovi.
Praha : Práce, 1985. – 280 s. : mp., obr. – (Kamarád). – Bibliogr. odkazy. Marginálie. Pozn.
Reg. – Názov na obálke: Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného stedovku. –
Zmienky na s. 186 – 190.
1281
Betislav I. : echy a stední Evropa v první polovin XI. století / Barbara Krzemieska ;
predhovor Dušan Teštík. – 2. pehlédnuté vyd., v Garamondu první.
Praha : Garamond, 1986. – 392 s. – (Historica). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na
s. 16, 19, 21, 37, 80 – 82, 105, 155, 188 – 190, 192, 193, 196 – 198, 203, 204, 206, 208, 214 –
221, 224, 225, 233, 238, 243, 249, 251 – 253, 324.
ISBN 80-901760-7-0
202
1284
The Slavs : Their Significance Political and Cultural History / Bohuslav Chropovský.
Prague : Orbis Press Agency, 1989. – 344 s. : fotogr., tab. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky na s.
229, 232, 255, 256.
1285
Denkastösse zur deutsch-tschechischen Partnerschaft : drei Beispiele aus der Geschichte /
Jaromír Loužil, Jaroslav Stítecký, Ernst Nittner.
München : Institutum Bohemicum. Kultur- u. Bildungswerk der Ackermann-Gemeinde, 1990.
– 104 s. – (Beiträge-Kleine Reihe ; Bd. 12).
1286
Cirkevní ády a kongregace v zemích eských / Ludk Jirásko.
Praha : Fénix ; Klášter premonstrát na Strahov, 1991. – 173 s. : fotogr., obr. – Reg. –
Zmienky na s. 7, 8, 45.
ISBN 80-85245-11-6
1287
Pražský hrad = Le Château de Prague = Il Castello di Praga = El Castillo de Praga / fotogr.
Jií Kopiva ; text a uspo. Petr Chotbor ; obálka a graf. úpr. Karel Kárász ; pekl. do fran.
Jan Radosa, do ital. Lea Šupová, do špan. Luis C. Turiansky. – 1. vyd.
Praha : Olympia, 1991 (Praha : Polygrafia). – 95 s. : fotogr., obr. – Zmienky na s. 22, 23, 31,
32.
1288
Pehled eských církevních djin 1 / Jaroslav Kadlec. – Ofsetový reprint z r. 1987.
Praha : Zvon, 1991 (Zlín : Grafia). – 336 s. – Zmienky na s. 48, 49, 53, 63 – 77, 84, 88, 91, 94
– 96, 146.
1289
echy a jejich svatí / Petr Piha.
Praha : Aved, 1992. – 240 s. – Zmienky na s. 27, 56, 216.
1290
Kronika o Velké Morav / Lubomír E. Havlík. – 2. dopl. a upr. vyd.
Brno : Jota, 1992. – 344 s. : fotogr., mp., obr. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky na s. 271, 272,
282.
ISBN 80-85617-04-8
203
1291
Jak zemeli : významné osobnosti eských djin z pohledu antropologie a lékaství / Emanuel
Vlek.
Praha : Academia, 1993. – 280 s. + 8 s. obr. príl. – Bibliogr. odkazy. Reg.
ISBN 80-200-0400-9
1292
Apostolowie Europy / Jerzy Strzelczyk. –1. vyd.
Warszawa : Pax, 1997. – 347 s.
ISBN 83-211-1202-1
1293
Dejiny cirkvi : druhý diel : stredovek / Juraj Dolinský.
Bratislava : Dobrá kniha [pre] Aloisianum, 1997. – 300 s. – Zmienky na s. 26, 27, 60.
ISBN 80-7141-152-3
1294
Poátky Pemyslovc : vstup ech do djin (530 – 935) / Dušan Teštík.
Praha : Lidové noviny, 1997 (Jihlava : Ekon). – 658, [6] s. : fotogr., mp., obr. – (eská
historie ; sv. 1). – Bibliogr. odkazy. Reg. menný. – Zmienky na s. 6, 8, 11 – 12, 55, 102, 106 –
108, 116 – 118, 133, 136, 137, 187, 201, 259, 309, 310, 330, 365, 379, 380, 385, 420 – 424,
438.
ISBN 80-7106-138-7
1295
Velké djiny zemí Koruny eské I : do roku 1197 / Marie Bláhová, Jan Frolík, Naa
Profantová. – 1. vyd.
Praha ; Litomyšl, 1999 (Banská Bystrica : Tlaiarne BB). – 800 s. : fotogr., mp., obr., tab. +
[16] s. fotogr. príl. – Bibliogr. odkazy. Reg. Zoznam skratiek. – Zmienky na s. 289, 304, 306
– 309, 311 – 316, 318, 319, 321 – 323, 333, 345, 348, 349, 354, 362, 363, 372, 375, 386, 387,
389, 390, 413, 448, 463.
ISBN 80-7185-265-1
ISBN 80-7185-264-3 (soubor)
1296
Zrod stední a východní Evropy : mezi Byzancí a ímem / František Dvorník ; pel. Petr
Slunéko ; epilóg Vladimír Vavínek. – 1. vyd. v eštine.
Praha : Prostor, 1999. – 528 s. : mp. – (Obzor). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. Skratky. –
Poetné zmienky.
1297
echy na úsvit djin / Rudolf Turek. – 2. vyd. – Reprint z roku 1963.
Praha : Academia, 2000. – 335, [5] s. : mp., obr. + [72] s. fotogr. príl. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. Reg. Zoznam vyobrazení v texte. – Zmienky na s. 19, 21, 22, 25, 30, 42, 49, 50, 58, 62,
77, 196 – 201, 205, 209 – 211, 216 – 223, 253 – 259, 265, 274, 297.
ISBN 80-200-0709-1
204
1298
Velké djiny zemí Koruny eské II : 1197 – 1250 / Vratislav Vaníek. – 1. vyd.
Praha ; Litomyšl, 2000 (Banská Bystrica : Tlaiarne BB). – 584 s. : fotogr., mp., obr., tab. +
[32] s. fotogr. príl. – Bibliogr. odkazy. Reg. Zoznam skratiek. – Zmienky na s. 71, 133, 227,
294 – 296, 298, 400.
ISBN 80-7185-263-2
ISBN 80-7185-264-3 (soubor)
1299
Hádanky naší minulosti 2 : praotec ech pišel ve stedu? / Jií Bílek. – 1. vyd.
Praha : Euromedia Group – Knižní klub, 2002 (Banská Bystrica : Tlaiarne BB). – 296 s. :
fotogr., obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. menný, miestny. – Zmienka na s. 117.
ISBN 80-242-0875-X
1300
Pocztki pastwa polskiego : ksiga tysiclecia / glówny redaktor Jan M. Piskorski.
Pozna : Poznaskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2002. – xiv, 428, 368 s. + [8] s. mp. príl.
: fotogr., mp., obr. – (Wznowienia / Poznaskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk = Reprint:
Pozna : Poznaskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; t. 10). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. –
Poetné zmienky.
ISBN 83-7063-333-1
ISSN 1425-1280
1301
Tajné djiny ech, Moravy a Slezska I : od vzniku eské kotliny po zrod Kelt / Bohumil
Vurm. – 1. vyd.
Praha : Eminent, 2002 (Vimperk : Finidr). – 245, [3] s. : fotogr. – Reg. menný. – Zmienka na
s. 129.
ISBN 80-7281-014-6
1302
Velké djiny zemí Koruny eské III (1250 – 1310) / Vratislav Vaníek.
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2002. – 760 s. : fotogr., obr., mp. + [32] s. fotogr. príl. – Pozn. Reg.
– Zmienky na s. 87, 415.
ISBN 80-7185-433-6
ISBN 80-7185-264-3 (soubor)
1303
Hádanky naší minulosti 3 : krutá smrt zbožné babiky / Jií Bílek. – 1. vyd.
Praha : Euromedia Group – Knižní klub, 2003 (Banská Bystrica : Tlaiarne BB). – 344 s. :
fotogr., obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. menný, miestny. – Zmienky na s. 204, 249, 325,
327.
ISBN 80-242-0875-X
1304
wity Stefan I : król Wgier a jego dzieło / György Györffy ; przekład Tomasz
Kapturkiewicz. – Wyd. 1.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2003. – 793, [7] s. : mp., obr. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. Reg. menný. – Zmienky na s. 7, 71, 76, 88, 95, 97, 98, 100, 101, 110, 121, 141, 151,
205
155, 166, 172 – 174, 176 – 179, 184, 187, 191, 214, 223, 234, 321, 365, 392, 400, 437, 462,
604.
ISBN 83-7399-098-4
1305
Boleslav II. : sjednotitel eského státu / Petr Charvát. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 2004 (Jihlava : Ekon). – 198, [2] s. : fotogr., obr. + [8] s. fareb. fotogr. príl.
– (Velké postavy eských djin ; sv. 4). – Bibliogr. odkazy. Res. – Zmienky na s. 7, 8, 91,
114, 115, 117, 120, 125, 132 – 145, 147, 149 – 154, 157 – 166, 169 – 177, 184, 186.
ISBN 80-7021-657-3
1306
Dejiny kresanstva a reformácie na Slovensku / Daniel Veselý. – 1. vyd.
Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2004 (Vrútky : ProKonzult). – 384 s. – Zmienky na s. 28 –
30.
ISBN 80-7140-221-4
1307
Pisma pomiertne / Karol Potkaski ; w opracowaniiu i ze wstpem Francizska Bujaka.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2004. – 642 s. : ilustr.,
fotogr., mp. – (Wznowienia / Poznaskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk = Reprints / The
Pozna Society for the Advancement of the Arts and Sciences ; t. 23). – Bibliogr. odkazy.
Pozn. Reg. – Poetné zmienky.
ISBN 83-7063-411-7
ISSN 1425-1280
1308
Atlas katolíckej cirkvi na Slovensku / ed. Štefan Polárik, Viliam Judák ; aut. textu Ján
Chryzostom Korec, Viliam Judák, Štefan Polárik, Alexander Ruttkay... [et al.].
Bratislava : Lú ; Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2005. – 272 s. :
mp, tab. – Zmienka na s. 108.
ISBN 80-88696-39-9
1309
Kresanský stredovek Slovenska : [výber z diela 3] / Jozef Kútik Šmálov. – 1. vyd.
Bratislava : Lú, 2005. – 328 s. – (Libri Historiae Slovaciae, Monografie ; zv. 6). – Zmienky
na s. 23, 69 – 80, 217, 222, 295 – 298, 318 – 324.
ISBN 80-7114-534-3
1310
Slavníkovci : mýtus eského djepisectví / Michal Lutovský, Zdenk Petrá. – 2. vyd.
Praha : Libri, 2005 (Píbram : PB tisk). – 173 s. : fotogr., mp, obr. – Bibliogr. odkazy.
ISBN 80-7277-291-0
1311
Zlatá bula sicilská : podivuhodný píbh ve vrstvách pamti / Martin Wihoda. – 1. vyd.
Praha : Argo, 2005 (eské Budjovice : Protisk). – 318 s. : fotogr., mp. + obr. a text. príl. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. menný. – Zmienky na s. 102, 105, 129.
ISBN 80-7203-682-3
206
1312
Kodex vyšehradský : korunovaní evangelistá prvního eského krále / Anežka Merhautová,
Pavel Spunar. – 1. vyd.
Praha : Academia, 2006. – 218 s., [40] s. fareb. obr. príl. : fareb. ilustr., faksim. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 64, 65, 71.
ISBN 80-200-1354-7
1313
Po stopách prvních Pemyslovc I. : zrození státu (872 – 972) : od Boivoje I. po Boleslava I.
/ Michal Lutovský. – Dotisk prvního vydání 2007.
Praha : Libri, 2006 (Jihlava : Ekon). – 272 s. : fotogr., mp., obr. + [4] s. príl. – Bibliogr.
odkazy. Chronológia. Slovníky. – Zmienka na s. 246, 248.
ISBN 978-80-7277-308-4
1314
Po stopách prvních Pemyslovc II. : léta krize a obnovy (972 – 1034) : od Boleslava II. po
Jaromíra / Michal Lutovský. – 1. vyd.
Praha : Libri, 2007 (Jihlava : Ekon). – 280 s. : fotogr., mp., obr. + [4] s. príl. – Bibliogr.
odkazy. Chronológia. Slovníky. – Zmienka na s. 19, 37, 50, 51, 72, 73, 146, 166 – 170, 187,
242, 243, 245, 246, 249, 251, 253.
ISBN 978-80-7277-231-5
1315
Zrod eského státu : 568 – 1055 / Petr Charvát. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 2007 (Vimperk : S-tisk). – 264 s. – (Historica). – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Reg. – Zmienky na s. 171, 186, 202, 205 – 207, 217 – 219, 225, 227.
ISBN 978-80-7021-845-7
1316
Królowie wgierscy w Kronice Galla Anonima / Dániel Bagi. – 1. wyd.
Kraków : Polska Akademia Umiejtnoci, 2008. – 238 s. : ilustr. – Lit. Reg. – Zmienky na s.
20, 40, 68 – 70, 75 – 78, 82 – 85, 116 – 118, 128, 157, 159, 198.
ISBN 978-83-60183-90-8
1317
Pemyslovci : budování eského státu / Petr Sommer, Dušan Teštík, Josef Žemlika (eds.). –
1. vyd.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009. – 781 s. : faksim., fotogr., mp., pl. – Bibliogr.
odkazy. Lit. Reg. Res. angl. – Zmienky na viacerých stranách.
ISBN 978-80-7106-352-0
10.3 Zmienky v statiach a štúdiách
17. storoie
1318
Vita S. Stephani Regis Pannoniæ, Sive Hungariæ, Confessoris.
In: Flos Sanctorum, Sive Tomus Secundus, Vitas Et Res Gestas Sanctorum, quos vocant
Extravagantes, continens / a R. P. Petro Ribadineira, Toletano, e Societate Jesu, ex probatis
207
Scriptoribus selectus, & ita conscriptus, ut hinc Concionatoribus ampla, & percommoda
Concionum, seu Exhortationum materia suggeratur. – Nunc recens ex Hispanico & Italico
Latine translatus. Accedit Appendix Sanctorum, qui noviter in album divorum relati sunt.
Cum triplici Indice, Sanctorum, Materiarum & Discursuum prædicabilium.
Coloniæ Agrippinæ : Apud Franciscum Metternich, Bibliop. Unter göldin Waagen, Anno
MDCC. [1700]. – S. 273. – Bibliogr. odkazy. Reg.
18. storoie
1319
De SS. Abundio Presbytero, Abundantio Diacono, Marciano Et Joanne Martyribus Romæ :
Appendix : De variis translationibus sacrorum corporum, locisque quibus reliquiæ eorumdem
concessæ sunt / Auctore U. S. – Zmienky na s. 303 – 306.
In: Acta Sanctorum Septembris Ex Latinis & Græcis, aliarumque gentium Monumentis,
servata primigenia veterum Scriptorum phrasi, Tomus V. : Quo dies decimus quintus,
decimus sextus, decimus septimus & decimus octavus continentur / Collecta, Digesta,
Commentariisque & Observationibus Illustrata A Joanne Stiltingo, Constantino Suyskeno,
Joanne Periero, Urbano Stickero P. M., E Societate Jesu Presbyteris Theologis.
Antverpiæ : Apud Bernardum Albertum Vander Plassche, MDCCLV. [1756]. – S. 303 – 310.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=30000000060685&M=imageseule
1320
De S. Wenceslao Martyre Bohemiæ Duce Ac Patrono Vetero-Boleslaviæ In Bohemia /
Auctore C. S. – Obr. – Zmienky na s. 770, 771, 773, 803, 804, 807, 810, 814, 816, 820.
In: Acta Sanctorum Septembris Ex Latinis & Græcis, aliarumque gentium Monumentis,
servata primigenia veterum Scriptorum phrasi, Tomus VII. : Quo dies vigesimus quintus,
vigesimus sextus, vigesimus septimus, & vigesimus octavus continentur / Collecta, Digesta,
Commentariisque & Observationibus Illustrata A Joanne Stiltingo, Constantino Suyskeno,
Joanne Periero, Joanne Cleo, E Societate Jesu Presbyteris Theologis.
Antverpiæ : Apud Bernardum Alb. Vander Plassche, MDCCLX. [1760]. – S. 770 – 825.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=30000000060701&M=chemindefer
1321
Von dem Alterthume und Gebrauche des Kirchengesanges in Böhmen / Von Ebendemselben
[A. Voigt]. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Noty.
In: Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen zur Aufnahme der Mathematik, der
vaterländischen Geschichte und der Naturgeschichte. Erster Band / Zum Druck befördert von
Ignatz Edlen von Born.
Prag : Im Verlage der Gerlischen Buchhandlung, 1775. – S. 200 – 221.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=FiAUAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=editi
ons:0NwekAIl5ZCFcihW&hl=sk#v=onepage&q=&f=false
208
20. storoie
1322
Vybudování národního státu eského / Karel Stloukal. – Obr. – Zmienky na s. 12, 13, 14.
In: Encyklopedie eskoslovenské mládeže pro školu a dm. Šestý díl / hl. redaktor Josef
Keprta. – Reg.
Praha : Josef Elstner, 1934 (Praha : Legiografia). – S. 11 – 14.
1323
Praha, Bude a Boleslav / Karel Guth. – Fotogr., obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na
s. 694, 714 – 716, 718, 720, 721, 723, 734 – 737.
In: Svatováclavský sborník : na památku 1000. výroí smrti knížete Václava svatého I. : kníže
Václav svatý a jeho doba / redigovali Karel Guth, Jan Kapras, Antonín Novák, Karel Stloukal.
Praha : Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí, 1934 (Praha : Státní tiskárna). –
S. 686 – 818.
1324
Svatý Václav / Josef Peka. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 31, 56, 66, 67, 83, 90 –
92, 95.
In: Svatováclavský sborník : na památku 1000. výroí smrti knížete Václava svatého I. : kníže
Václav svatý a jeho doba / redigovali Karel Guth, Jan Kapras, Antonín Novák, Karel Stloukal.
Praha : Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí, 1934 (Praha : Státní tiskárna). –
S. 9 – 101.
1325
Boleslav Chrabrý, Veliký / Stanisłav Zakrzewski. – Lit. – Zmienky na s. 149, 151, 154, 155.
In: Tvrcové djin : tyi tisíciletí svtových djin v obrazech dob a osobností. Druhý díl :
stedovk / druhé rozmnožené vydání nmecké vydal Petr Richard Rohden ; eské
autorisované vydání, podstatn doplnné, redigoval Karel Stloukal.
Praha : L. Mazá, 1934. – S. 148 – 156.
1326
Svatý Štpán uherský / Václav Chaloupecký. – Lit. – Zmienky na s. 126, 127, 130 – 132.
In: Tvrcové djin : tyi tisíciletí svtových djin v obrazech dob a osobností. Druhý díl :
stedovk / druhé rozmnožené vydání nmecké vydal Petr Richard Rohden ; eské
autorisované vydání, podstatn doplnné, redigoval Karel Stloukal.
Praha : L. Mazá, 1934. – S. 126 – 132.
1327
Obrátenie Maarov na vieru kresanskú / Pavel Bujnák. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky
na s. 371, 378.
In: Ríša vekomoravská : sborník vedeckých prác / zost. Ján Stanislav. – 2. vyd.
Praha : L. Mazá, 1935. – S. 369 – 409.
1328
Uwagi o jzyku Bogurodzicy / T. Lehr-Spławiski.
In: Prace historyczno-literackie : ksiga zbiorowa ku czci I. Chrzanowskiego.
Kraków : Kasa im. Mianowskiego, 1936. – S. 85 – 107.
209
1329
eský podíl na církevnslovanské kultue / Olaf Jansen. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky na s.
14, 17 – 20.
In: Co daly naše zem Evrop a lidstvu : od slovanských vrozvstv k národnímu obrození /
redigoval Vilém Mathesius.
Praha : Evropský literární klub, 1940 (Praha : Orbis). – S. 9 – 20.
1330
Kaiser Otto und die staatliche Umgestaltung Polens und Ungarns / A. Brackmann.
In: Gesammelte Aufsätze : zu seinem 70. Geburtstag am 24. Juni 1941 von Freunden,
Fachgenossen und Schülern als Festgabe dargebracht / Albert Brackman.
Weimar : Böhlau, 1941. – S. 242 – 258.
1331
Najdawniejsze dzieje Gniezna w wietle wykopalisk / Witold Hensel. – Fotogr., obr. – Pozn.
In: wity Wojciech 997 – 1947 : ksiga pamitkowa / pod red. Z. Bernackiego i in.
Gniezno : Kuria Metropolitarna, 1947. – S. 207 – 234.
1332
Wstp i komentarz / J. Karwasiska.
In: Pimiennictwo czasów Bolesława Chrobrego / przeł. K. Abgarowicz.
Warszawa : PWN, 1966. – S. 5 – 22.
1333
Nejstarší legendy pemyslovských ech / Oldich Králík.
In: Nejstarší legendy pemyslovských ech / uspoádal, pedmluvu a pozn. napsal Oldich
Králík.
Praha : Vyšehrad, 1969. – S. 7 – 29.
1334
Poznámka chronologická a bibliografická / O. K.
In: Nejstarší legendy pemyslovských ech / uspoádal, pedmluvu a pozn. napsal Oldich
Králík.
Praha : Vyšehrad, 1969. – S. 221 – 224.
1335
Štúdie k Slovenskému diplomatáru 1 / Richard Marsina. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky
na s. 89 – 92, 98.
In: Historické štúdie 16 / red. Libuša Bahurinská. – 1. vyd.
Bratislava : Veda, 1971 (Bratislava : Svornos). – S. 5 – 108.
1337
eský král Vratislav II. / Rostislav Nový. – Fotogr., mp., obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 13, 14, 17.
In: Královský Vyšehrad : sborník píspvk k 900. výroí úmrtí prvího eského krále
Vratislava II. (1061 – 1092) / red. J. Huber, B. Nechvátal. – 1. vyd.
Praha : Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehrad, 1992. – S. 11 – 25.
ISBN 80-900010-9-2
1338
Tradice vyšehradských svatyní / Václav Ryneš. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s.
147.
In: Královský Vyšehrad : sborník píspvk k 900. výroí úmrtí prvího eského krále
Vratislava II. (1061 – 1092) / red. J. Huber, B. Nechvátal. – 1. vyd.
Praha : Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehrad, 1992. – S. 142 – 147.
ISBN 80-900010-9-2
1339
Vyšehrad a archeologie / Boivoj Nechvátal. – Fotogr., mp., obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienka na s. 121.
In: Královský Vyšehrad : sborník píspvk k 900. výroí úmrtí prvího eského krále
Vratislava II. (1061 – 1092) / red. J. Huber, B. Nechvátal. – 1. vyd.
Praha : Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehrad, 1992. – S. 112 – 139.
ISBN 80-900010-9-2
1340
Vyšehradský kodex a jeho místo v ottónském umní : (vnováno památce prof. Jana Kvta) /
Karel Stejskal. – Obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 28, 40.
In: Královský Vyšehrad : sborník píspvk k 900. výroí úmrtí prvího eského krále
Vratislava II. (1061 – 1092) / red. J. Huber, B. Nechvátal. – 1. vyd.
Praha : Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehrad, 1992. – S. 26 – 43.
ISBN 80-900010-9-2
1341
Bevnov und die Ungarnmission / Thomas von Bogyay.
In: Tausend Jahre Benediktiner in den Klöstern Bevnov, Braunau und Rohr / im Auftrag der
Abteien Bevnov und Braunau in Rohr ; bearbeitet von Johannes Hofmann.
St. Ottilien : EOS Verlag, 1993. – S. 137 – 146. – (Studien und Mitteilungen zur Geschichte
des Benediktinerordens und seiner Zweige Ergänzungsband ; 33).
ISBN 3-88096-623-0
1336
Archiv vyšehradské kapituly / Denko umlivski. – Fotogr., mp., obr. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienka na s. 163.
In: Královský Vyšehrad : sborník píspvk k 900. výroí úmrtí prvího eského krále
Vratislava II. (1061 – 1092) / red. J. Huber, B. Nechvátal. – 1. vyd.
Praha : Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehrad, 1992. – S. 148 – 168.
ISBN 80-900010-9-2
1342
Der Ausftand der Elbslaven im Jahr 983 und seine Folgen / Christian Lübke. – Bibliogr.
odkazy. Pozn.
In: Svatý Vojtch, echové a Evropa : sborník píspvk z mezinárodního sympozia
uspoádaného eskou kesanskou akademií a Historickým ústavem Akademie vd R 19. –
20. listopadu 1997 v Praze / red. Dušan Teštík, Josef Žemlika.
Praha : Lidové noviny, 1998. – S. 109 – 121.
ISBN 80-7106-237-3
210
211
1343
Duchovní svt ran stedovké eské laické spolenosti / Petr Sommer. – Bibliogr. odkazy.
Pozn.
In: Svatý Vojtch, echové a Evropa : sborník píspvk z mezinárodního sympozia
uspoádaného eskou kesanskou akademií a Historickým ústavem Akademie vd R 19. –
20. listopadu 1997 v Praze / red. Dušan Teštík, Josef Žemlika.
Praha : Lidové noviny, 1998. – S. 133 – 166.
ISBN 80-7106-237-3
1344
Die Eremiten in Polen am Anfang des 11. Jahrhunderts / Stanisław Trawkowski. – Bibliogr.
odkazy. Pozn.
In: Svatý Vojtch, echové a Evropa : sborník píspvk z mezinárodního sympozia
uspoádaného eskou kesanskou akademií a Historickým ústavem Akademie vd R 19. –
20. listopadu 1997 v Praze / red. Dušan Teštík, Josef Žemlika.
Praha : Lidové noviny, 1998. – S. 167 – 179.
ISBN 80-7106-237-3
1345
Pemyslovci – Piastovci – Slavníkovci / Josef Žemlika. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Svatý Vojtch, echové a Evropa : sborník píspvk z mezinárodního sympozia
uspoádaného eskou kesanskou akademií a Historickým ústavem Akademie vd R 19. –
20. listopadu 1997 v Praze / red. Dušan Teštík, Josef Žemlika.
Praha : Lidové noviny, 1998. – S. 37 – 48.
ISBN 80-7106-237-3
1346
Slavníkovci / Jií Sláma. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Svatý Vojtch, echové a Evropa : sborník píspvk z mezinárodního sympozia
uspoádaného eskou kesanskou akademií a Historickým ústavem Akademie vd R 19. –
20. listopadu 1997 v Praze / red. Dušan Teštík, Josef Žemlika.
Praha : Lidové noviny, 1998. – S. 17 – 36.
ISBN 80-7106-237-3
1347
Hospodine, pomiluj ny / F. V. Mareš.
In: Cyrilometodjská tradice a slavistika / František Václav Mareš ; [sestavili Emilie Bláhová
a Josef Vintr ; cizojazyné texty peložili Emilie Bláhová a Václav Konzal ; doslov napsali
Josef Vintr a Emilie Bláhová].
Praha : Torst, 2000. – S. 403 – 476.
ISBN 80-7215-111-8
1348
eský kníže Boleslav II. / Jií Sláma. – Fotogr., obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na
s. 10 – 12, 16, 19 – 23.
In: Pemyslovský stát kolem roku 1000 : na pam knížete Boleslava II. († 7. února 999) /
uspoádali Luboš Polanský, Jií Sláma, Dušan Teštík.
Praha : Lidové noviny, 2000. – S. 9 – 26.
ISBN 80-7106-272-3
212
1349
Ekonomické promny v pemyslovském stát za panování nástupc Boleslava II. / Jií Sláma.
– Obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 264.
In: Pemyslovský stát kolem roku 1000 : na pam knížete Boleslava II. († 7. února 999) /
uspoádali Luboš Polanský, Jií Sláma, Dušan Teštík.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S. 261 – 266.
ISBN 80-7106-272-3
1350
Hrob Boleslava II. / Milena Bravermanová. – Fotogr., obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienka na s. 258.
In: Pemyslovský stát kolem roku 1000 : na pam knížete Boleslava II. († 7. února 999) /
uspoádali Luboš Polanský, Jií Sláma, Dušan Teštík.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S. 247 – 260.
ISBN 80-7106-272-3
1351
Mocenské faktory na východ otonské íše v dob Boleslava II. / Christian Lübke ; z nm.
pel. Marie Vymazalová. – Obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 214.
In: Pemyslovský stát kolem roku 1000 : na pam knížete Boleslava II. († 7. února 999) /
uspoádali Luboš Polanský, Jií Sláma, Dušan Teštík.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S. 209 – 214.
ISBN 80-7106-272-3
1352
Mocenský vývoj v severozápadních echách do poátku 11. století / Petr ech. – Obr. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 167, 171.
In: Pemyslovský stát kolem roku 1000 : na pam knížete Boleslava II. († 7. února 999) /
uspoádali Luboš Polanský, Jií Sláma, Dušan Teštík.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S. 155 – 173.
ISBN 80-7106-272-3
1353
Nkolik slov úvodem. – Zmienka na s. 8.
In: Pemyslovský stát kolem roku 1000 : na pam knížete Boleslava II. († 7. února 999) /
uspoádali Luboš Polanský, Jií Sláma, Dušan Teštík.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S. 7 – 8.
ISBN 80-7106-272-3
1354
Ostrov mezi Bevnovem a Sázavou / Václav Huáek. – Fotogr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 73, 74.
In: Pemyslovský stát kolem roku 1000 : na pam knížete Boleslava II. († 7. února 999) /
uspoádali Luboš Polanský, Jií Sláma, Dušan Teštík.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S. 71 – 84.
ISBN 80-7106-272-3
213
1355
Spory o pvod eské knžny Emmy, manželky Boleslava II. / Luboš Polanský. – Obr. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 40, 47.
In: Pemyslovský stát kolem roku 1000 : na pam knížete Boleslava II. († 7. února 999) /
uspoádali Luboš Polanský, Jií Sláma, Dušan Teštík.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S. 27 – 48.
ISBN 80-7106-272-3
1361
Dopis Bruna z Querfurtu králi Jindichovi II. / K. Sch.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
513.
ISBN 80-7106-555-2
1356
„Veliké msto Slovan jménem Praha“. Státy a otroci ve stední Evrop v 10. století / Dušan
Teštík. – Obr., tab. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 50, 63.
In: Pemyslovský stát kolem roku 1000 : na pam knížete Boleslava II. († 7. února 999) /
uspoádali Luboš Polanský, Jií Sláma, Dušan Teštík.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S. 49 – 70.
ISBN 80-7106-272-3
1362
Formování íší, zakládání cirkví a vznik nových národ / Herwig Wolfram. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 123, 124.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
121 – 125.
ISBN 80-7106-555-2
1357
Arcibiskup Heribert Kolínsky a „Východ“ / Heribert Müller. – Bibliogr. odkazy.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
273 – 274.
ISBN 80-7106-555-2
1363
Hnzdno / Tomasz Sawicki. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
166 – 167.
ISBN 80-7106-555-2
1358
Bruno Quertfurtský, Život sv. Vojtcha (2. redakce) / K. Sch.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
475.
ISBN 80-7106-555-2
1364
Hradišt Libice, hlavní hrad Slavníkovc / J. S.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
478.
ISBN 80-7106-555-2
1359
Centra a organizace vlády / Zofia Kurnatowska. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s.
163.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
161 – 163.
ISBN 80-7106-555-2
1365
Christianizace / P. S., D. T., J. Ž.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
472.
ISBN 80-7106-555-2
1360
echové / Dušan Teštík. – Zmienky na s. 129.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
126 – 130.
ISBN 80-7106-555-2
1366
Christianizace Polska ve svtle archeologických pramen / Zofia Kurnatowska. – Bibliogr.
odkazy. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
172 – 173.
ISBN 80-7106-555-2
214
215
1367
Christianizace Uher podle svdectví pramen / Géza Érszegi. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
213 – 216.
ISBN 80-7106-555-2
1373
Královna Gisela Uherská / László Veszprémy. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
216 – 218.
ISBN 80-7106-555-2
1368
Jindich IV. potvrzuje staré hranice pražské diecéze / K. Sch.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
474.
ISBN 80-7106-555-2
1374
Kesanská architektura v Uhrách / Ernö Marosi. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
218 – 219.
ISBN 80-7106-555-2
1369
Klášter Bevnov / Petr Sommer. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
147 – 148.
ISBN 80-7106-555-2
1375
Kesanské pohby / Michał Kara, Zofia Kurnatowska. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
185 – 186.
ISBN 80-7106-555-2
1370
Klášter na Pannonhalm / Imre Takács. – Pozn. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
219 – 220.
ISBN 80-7106-555-2
1376
Kulturní mnohotvárnost a národní identita / K. Sch.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
546.
ISBN 80-7106-555-2
1371
Klášter Ostrov u Davle / Petr Sommer. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
148.
ISBN 80-7106-555-2
1377
Levý Hradec / Kateina Tomková. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
134 – 135.
ISBN 80-7106-555-2
1372
Král Štpán svatý / László Veszprémy. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
311 – 312.
ISBN 80-7106-555-2
1378
Libice / Jarmila Princová. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
136.
ISBN 80-7106-555-2
216
217
1379
Memoria Oty II. v ím / Michael Borgolte. – Bibliogr. odkazy.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
266 – 267.
ISBN 80-7106-555-2
1380
Mnich Kristián, bratr Boleslava II. / Dušan Teštík. – Bibliogr. odkazy.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
149 – 150.
ISBN 80-7106-555-2
1381
Mnišství jako integraní faktor ve stedu Evropy / Georg Jenal. – Bibliogr. odkazy.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
300 – 302.
ISBN 80-7106-555-2
1382
Ostihom v dob Štepána svatého. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
204 – 205.
ISBN 80-7106-555-2
1383
Passio sancti Adalberti martyris / K. Sch.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
475.
ISBN 80-7106-555-2
1384
Polsko v 10. století / Jerzy Strzelczyk. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 158.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
157 – 161.
ISBN 80-7106-555-2
218
1385
Poselství, poutnické cesty a zprávy cestovatel / Petr Charvát. – Bibliogr. odkazy.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Lidové noviny, 2000. – S. 57 – 58.
ISBN 80-7106-555-2
1386
Pražský hrad / Jan Frolík, Milena Bravermanová. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
133 – 134.
ISBN 80-7106-555-2
1387
Pelom tisíciletí v moderním eském historickém vdomí / Jií Rak.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S. 3 –
4.
ISBN 80-7106-555-2
1388
Pemyslovci a echy / Josef Žemlika. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
151 – 153.
ISBN 80-7106-555-2
1389
Pemyslovci a Slavníkovci / Jií Sláma. – Bibliogr. odkazy.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Lidové noviny, 2000. – S. 155 – 156.
ISBN 80-7106-555-2
1390
První kláštery na polském území / Marek Derwich. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
180 – 182.
ISBN 80-7106-555-2
1391
Purpureae passionis aureus finis. Bruno Querfurtský a Pt svatých bratr / Brygida Kürbis. –
Bibliogr. odkazy.
219
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Lidové noviny, 2000. – S. 182 – 185.
ISBN 80-7106-555-2
1392
Recepce pelomu prvního tisíciletí v 19. a 20. století v Maarsku / Kalin Sinkó. – Bibliogr.
odkazy. Pozn.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S. 5 –
8.
ISBN 80-7106-555-2
1393
Rok 1000 v zrcadle národnhistorických mistrovských vyprávní – stedoevropské píklady z
19. a 20. století / Frank Hadler.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S. 12
– 15.
ISBN 80-7106-555-2
1394
Setkání v Hnzdn a založení hnzdenského arcibiskupství / Jerzy Strelczyk. – Bibliogr.
odkazy. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
173 – 175.
ISBN 80-7106-555-2
1395
Spolené právní a církevnprávní pedstavy / Ernst-Dieter Hehl. – Bibliogr. odkazy.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
304 – 305.
ISBN 80-7106-555-2
1396
Traktát Jana Z Holešova o písni „Hospodine pomiluj ny“ / Z. U.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
475.
ISBN 80-7106-555-2
220
1397
Ti Boleslavové / Jií Sláma. – Bibliogr. odkazy.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Lidové noviny, 2000. – S. 153 – 155.
ISBN 80-7106-555-2
1398
Uhry – historický pehled / László Veszprémy. – Bibliogr. odkazy. – Zmienka na s. 191.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
190 – 194.
ISBN 80-7106-555-2
1399
Upevování a šíení latinského kesanství : otonská mise k západním Slovanm a Maarm
/ Lutz. E. V. Padberg. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
238 – 240.
ISBN 80-7106-555-2
1400
Vladai a dynastie : aktéi doby kolem roku 1000 / Ludger Körntgen. – Bibliogr. odkazy.
Pozn.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
262 – 263.
ISBN 80-7106-555-2
1401
Vratislavský dóm / Edmund Małachowitz. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
178 – 179.
ISBN 80-7106-555-2
1402
Vytváení mocenských struktur u západních Slovan. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
104.
ISBN 80-7106-555-2
221
1403
Vyzaování jihonmeckých skriptorií do sousedních skriptorií na východ a na severu /
Martina Pippal. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
302 – 304.
ISBN 80-7106-555-2
1404
Založení hnzdenského arcibiskupství z církevnoprávního pohledu / Ernst-Dieter Hehl. –
Bibliogr. odkazy. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
175 – 176.
ISBN 80-7106-555-2
1405
Západoevropská biografie okolo roku 1000 : profil / Walter Berschin. – Tab. – Bibliogr.
odkazy. Pozn.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
321 – 322.
ISBN 80-7106-555-2
1406
Založení vyšehradské kapituly ve stedovké hagiografii / Marie Bláhová. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Obsahuje latinský text. – Zmienky na s. 16.
In: Královský Vyšehrad II. : sborník píspvk ke kesanskému miléniu a k posvcení
nových zvon na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla / red. Boivoj Nechvátal, Jií Huber, Jan
Kotous. – 1. vyd.
Praha ; Kostelní Vydí : Královská kolegilání kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehrad ;
Karmelitánské nakradatelství, 2001. – S. 13 – 31.
ISBN 80-7192-599-3
1407
Gerbert z Aurillacu – Silvestr II / Jindich Bevá.
In: Matematika ve stedovké Evrop / Jindich Bevá a kol.
Praha : Prometheus, 2001. – S. 184 – 229.
ISBN 80-7196-232-5
1408
Between the emperor and the pope : a traumatic century of Czech history / Martin Wihoda. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky.
In: The Neighbours of Poland in the 11th century / edited by Przemysław Urbaczyk.
Warsaw : Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, 2002. – S. 111
– 136.
ISBN 83-7181-271-X
222
1409
The invented 11th century of Hungary / László Veszpémy. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 139, 140.
In: The Neighbours of Poland in the 11th century / edited by Przemysław Urbaczyk.
Warsaw : Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, 2002. – S. 137
– 154.
ISBN 83-7181-271-X
1410
Gnesen – Aachen – Rom / Johannes Fried.
In: Polen und Deutschland vor 1000 Jahren : die Berliner Tagung über den „Akt von Gnesen“
/ hg. Michael Borgolte ; red. Benjamin Scheller.
Berlin : Akademie-Verlag, 2002. – S. 235 – 279.
ISBN 3-05-003749-0
1411
De re publica : kaleidoskopická úvaha o státu a djinách / Petr Charvát. – Pozn. – Zmienky na
s. 92 – 94.
In: Djiny ve vku nejistot : sborník k píležitosti 70. narozenin Dušana Teštíka / uspoádali
Jan Klápšt, Eva Plešková, Josef Žemlika.
Praha : Lidové noviny, 2003. – S. 87 – 95.
ISBN 80-7106-647-8
1412
Historická pam v pramenech ran pemyslovských ech / Marie Bláhová. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 54.
In: Djiny ve vku nejistot : sborník k píležitosti 70. narozenin Dušana Teštíka / uspoádali
Jan Klápšt, Eva Plešková, Josef Žemlika.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. – S. 53 – 69.
ISBN 80-7106-647-8
1413
Kosmovy zámrný omyly / Jií Sláma. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 262 – 264,
267.
In: Djiny ve vku nejistot : sborník k píležitosti 70. narozenin Dušana Teštíka / uspoádali
Jan Klápšt, Eva Plešková, Josef Žemlika.
Praha : Lidové noviny, 2003. – S. 261 – 267.
ISBN 80-7106-647-8
1414
Politická píslušnost Slezska v desátém století v nejnovjší polské historiografii / Przemysław
Urbaczyk. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 296, 299.
In: Djiny ve vku nejistot : sborník k píležitosti 70. narozenin Dušana Teštíka / uspoádali
Jan Klápšt, Eva Plešková, Josef Žemlika.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. – S. 292 – 304.
ISBN 80-7106-647-8
1415
Postava svatého Štpána a dalších uherských Arpádovc ve starší eské literatue / Richard
Pražák. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. nem. – Zmienky na s. 135, 137, 139, 140.
223
In: Ad vitam et honorem profesoru Jaroslavu Mezníkovi pátelé a žáci k ptasedmdesátým
narozeninám / k vyd. pipr. Tomáš Borovský, Libor Jan, Martin Wihoda.
Brno : Matice moravská, 2004. – S. 132 – 140.
ISBN 80-86488-13-6
1416
Záhadné poátky pražského biskupství / David Kalhous. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky
na s. 200, 204.
In: Evropa a echy na konci stedovku : sborník píspvk vnovaných Františku Šmahelovi
/ vyd. Eva Doležalová, Robert Novotný, Pavel Soukup. – 1. vyd.
Praha : Filosofia ; Centrum medievistických studií, 2004. – S. 195 – 205.
ISBN 80-7007-194-X
1417
Problémy a nové trendy v oblasti bádania všeobecných dejín stredoveku na Slovensku (1993
– 2003) / Ivan Varšo. – Grafy, tab. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Obsahuje prílohy. – Zmienka
na s. 54.
In: Historické rozhady I/2004 : zborník príspevkov Katedry histórie FF UCM v Trnave /
zost. a red. pripr. Martin Lacko, Michal Ducho, Ivan Varšo. – 1. vyd.
Trnava : Katedra histórie FF UCM, 2004 (Bratislava : Merkury). – S. 41 – 72.
ISBN 8-89034-63-2
In: Kresanstvo v asoch sv. Vojtecha / eds. Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš.
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2009. – S. 67 – 84.
ISBN 978-83-7490-255-7
1423
Sobslav, najstarší brat svätého Vojtecha / Ján Steinhübel. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. ang.
In: Kresanstvo v asoch sv. Vojtecha / eds. Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš.
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2009. – S. 57 – 66.
ISBN 978-83-7490-255-7
1424
Spor o víru v Život Stfana Permského a v ran stedovkých legendách o misionáích / Jitka
Komendová. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. ang.
In: Kresanstvo v asoch sv. Vojtecha / eds. Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš.
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2009. – S. 104 – 118.
ISBN 978-83-7490-255-7
1425
Sv. Vojtech a James Cook : tabu a strach z veného návratu / Katarína Mareková. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Res. ang.
In: Kresanstvo v asoch sv. Vojtecha / eds. Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš.
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2009. – S. 11 – 20.
ISBN 978-83-7490-255-7
1418
Legenda, zvaná Kristiánova. – Obr.
In: Záhadné postavy eských djin II. : velké i tragické osudy mocných a bezmocných /
Vladimír Liška. – 1. vyd.
Olomouc : Fontána, 2005. – S. 42 – 53.
ISBN 80-7336-012-8
10.4 Zmienky v þlánkoch
1419
Co vypovídají mince o Slavníkovcích / Zdenk Petrá. – Res. nem.
In: Slavníkovci v eských djinách / k vydání pipravili Vojtch Vank, Jií K. Kroupa.
Praha : Státní oblastní archiv v Praze et al., 2007. – S. 107 – 121. – (Antiqua Cuthna ; 2).
ISBN 978-80-86772-30-1
1426
O založenj biskupstwj Pražského a poslaupnosti biskup, s pamtnými udalostmi
wyswtlugjcjmi Cjrkwe eské / Od Kašp. Weiningera faráe Kladenského. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – O sv. Vojtechovi na s. 253 – 262.
In: asopis pro katolické duchovenstvo. – Ro. IV, . 2 (1831), s. 244 – 262.
1420
Pro byli vyvraždní Slavníkovci? / Dušan Teštík. – Res. nem.
In: Slavníkovci v eských djinách / k vydání pipravili Vojtch Vank, Jií K. Kroupa.
Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 2007. – S. 13 – 19. – (Antiqua Cuthna ; 2).
ISBN 978-80-86791-54-8
1427
Krst Sv. Štfana krála v Ostrihome. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 212 – 215.
In: Domová pokladica. – Ro. 3 (1849), s. 207 – 215.
1421
Slavníkovci v pohledu souasného bádání / Jií Sláma.
In: Slavníkovci v eských djinách / k vydání pipravili Vojtch Vank, Jií K. Kroupa.
Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 2007. – S. 9 – 12. – (Antiqua Cuthna ; 2).
ISBN 978-80-86791-54-8
19. storoie
1428
O panstwí rodu Slavníkowa w echách. (Pokus o wyjasnní zpráw o nm) / sepsal W. W.
Tomek. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: asopis eského musea. – Ro. 26, . 4 (1852), s. 41 – 61.
1429
Oldiš a Libice / V. V. Tomek. – Zmienky na s. 102.
In: Památky archaeologické a místopisné. – Ro. III, sešit III (1858/1859), s. 97 – 102.
1422
Panonhalmská listina a jej najstaršia vrstva : niekoko poznámok / Anna Jagošová. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Res. ang.
224
225
1430
Pokresanenie Slovanov. (Pokraovanie) / Da Dejin Cirkve od Dra. J. Bílý a iných ; podáva
O. Trenkus.
In: Cyrill a Method. – Ro. XII, . 23 (1861/1862), s. 178, 179 ; . 24, s. 187.
In: Památky. asopis Musea království eského pro djepis hlavn eský. – Ro. X, díl V,
sešit 7 (1863), s. 289 – 296.
1440
Otvorený list tomu, ktorý zaškúlil na Úvahy o sv. Štefanovi I. kr. uhorskom. – Zmienky na s.
163.
In: Slovesnos. – Ro. I, . 11 (1863), s. 163 – 164.
1431
Załoenie Biskupstwa Krakowskiego / Przez Józefa Mczyskiego. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
– Zmienky na s. 65, 67, 77.
In: Rocznik Ces. król. towarzystwa naukowego krakowskiego. – Ro. VI/XXIX (1862), s. 49
– 80.
1441
Poznámky o slovanskej bohoslužbe. – Zmienky na s. 83 ; 98.
In: Slovesnos. – Ro. I, . 6 (1863), s. 81 – 88 ; . 7, s. 97 – 100.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.sk/books?id=IiUsAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs
_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false
1442
Sv. Romuald. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 149.
In: Slovesnos. – Ro. I, . 10 (1863), s. 147 – 150.
1432
II. Otvorený list. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 317, 319.
In: Slovesnos. – Ro. I, . 20 (1863), s. 316 – 319.
1443
Úvahy o sv. Štefanovi I. kráovi uhorskom. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 101 –
104, 122, 139, 154, 165.
In: Slovesnos. – Ro. I, . 7 (1863), s. 100 – 104 ; . 8, s. 119 – 122 ; . 9, s. 137 – 139 ; .
10, s. 152 – 156 ; . 11, s. 164 – 166 ; . 12, s. 178 – 183: Kedy bol sv. Vojtech v Uhorsku?
1433
III. Otvorený list. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 347 – 349.
In: Slovesnos. – Ro. I, . 22 (1863), s. 347 – 349.
1434
Je meno Béla slovenské? – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 150.
In: Slovesnos. – Ro. I, . 10 (1863), s. 150 – 151.
1435
K dejepisu slovansko-obradnej cirkvy v Uhrách. – V rubrike Trudoviny. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 278.
In: Slovesnos. – Ro. I, . 18 (1863), s. 277 – 280.
1436
Neo na ukážku... (inc.). – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 281 – 283, 285.
In: Slovesnos. – Ro. I, . 18 (1863), s. 281 – 286.
1437
O mene Waic, ktoré sv. Štefan I. kr. uh. pred krstom nosil / Z. [Jonáš Záborský]. – Pozn.
In: Slovesnos. – Ro. I, . 4 (1863), s. 60 – 62.
1438
Obrana nejstarších djin eských proti novjším útokm spisovatel nmeckých [1] / Od.
prof. V. V. Tomka. – Zmienka na s. 209.
In: Památky. asopis Musea království eského pro djepis hlavn eský. – Ro. X, díl V,
sešit 5 (1863), s. 203 – 209.
1444
Historické právo maarskej rei v cirkvi a vlasti. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s.
115, 117.
In: Slovesnos. – Ro. II, . 8 (1864), s. 114 – 118.
1445
K maarským hlasom o pokresanení Uhorska. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s.
477, 527, 528, 560 – 563.
In: Slovesnos. – Ro. II, . 30 (1864), s. 473 – 478 ; . 34, s. 527 – 531 ; . 36, s. 560 – 563.
1446
Maarské hlasy o pokresanení Uhorska. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 90 ; 121
; 198 – 201: Sv. Voicech ; 231 – 233 ; 246 – 248 ; 259 – 262 ; 386.
In: Slovesnos. – Ro. II, . 6 (1864), s. 86 – 90 ; . 8, s. 118 – 122 ; . 13, s. 198 – 201 ; .
15, s. 231 – 233 ; . 16, s. 246 – 249 ; . 17, s. 259 – 262 ; . 25, s. 386 – 391.
1447
Odpove na odpove p. Knauza v zaležitosti historického práva maariny v cirkvi a vlasti.
– Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 517, 518, 520 ; 612 – 614.
In: Slovesnos. – Ro. II, . 33 (1864), s. 516 – 520 ; . 39, s. 612 – 618.
1448
Pokresanie Poska. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 666, 667.
In: Slovesnos. – Ro. II, . 42 (1864), s. 665 – 668.
1439
Obrana nejstarších djin eských proti novjším útokm spisovatel nmeckých [3] / Od.
prof. V. V. Tomka. – Zmienka na s. 292.
226
227
1449
Trudoviny k dejepisu slovensko-obradnej cirkve v Uhrách. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 296.
In: Slovesnos. – Ro. II, . 19 (1864), s. 295 – 301.
1450
Úvahy o najstaršej histórii Uhorska / Vojan Josifovi [Jonáš Záborský]. – Zmienky na s. 12,
13.
In: Lipa : národní zábavník. – Ro. 3 (1864), s. 1 – 19.
1451
Biskupstvo Prešporské. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 44.
In: Slovesnos. – Ro. III, . 3 (1865), s. 37 – 44.
1452
Krst i birmovanie sv. Štefana. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 407.
In: Slovesnos. – Ro. III, . 22 (1865), s. 407 – 408.
1453
Sobebor? – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 263 – 265.
In: Slovesnos. – Ro. III, . 17 (1865), s. 263 – 265.
1454
Pie Bogarodzica, wraz z nót z rkopismu czstochowskiego w kocu wieku XV. w
podobinie wydana i porównana z doma dawniejszymi odpisami i drukowanemi textami /
przez Alexandra Przezdzieckiego. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Biblioteka Warszawska. – Ro. 25, . 1 (1866), s. 309 – 328.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.sk/books?id=H64DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=editio
ns:0goqIYr39H44xoAJEo4WFT&lr=#v=onepage&q=&f=false
1455
Ueber die Zusammenkunft Kaiser Otto´s III. mit Herzog Bolesław I. von Polen zu Gnesen /
H. Zeissberg. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 313 – 315, 317 – 321, 323, 324, 337,
339, 341, 347.
In: Zeitschrift für österreichischen Gymnasien. – Ro. 18 (1867), s. 313 – 348.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=zIwNAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=editi
ons:0MGQ6x_WJeeHR46T&lr=&hl=sk#PPA313,M1
1456
Libice nad Cidlinou.
In: Svtozor. – Ro. II, . 48 (1868), s. 453 – 454.
1457
Boga-Rodzica : pie z czasów zaprowadzenia chrzecijastwa w Polsce. Słowa z muzyk z
najdawniejszych pomników zestawione, pod wzgldem historycznym, estetycznym,
228
filologicznym jako te
muzycznym rozebrane / N. Btkowski.
In: Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. – Ro. XV (1869), s. 27.
1458
Ueber eine neue Handschrift des Canaparius / Von Dr. V. Ktrzyski. – Bibliogr. odkazy.
Pozn.
In: Altpreußische Monatschrift. – Ro. VII (1870), s. 673 – 702.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.mghbibliothek.de/etc/zeitschriftenmagazin/Altpreussische_Monatsschrift_07_1870.pdf
1459
Založení biskupstva Pražského r. 973 : Nástin historický k 900leté výroní jeho oslav v
echách. III. (Dokonení) / Tomáš Novák. – Zmienky na s. 70, 71.
In: Blahovst. – Ro. XXIII, . 5 (1873), s. 70 – 72.
1460
i ozaj Árpád a nie sv. Štefan opanoval Slovensko? / Fr. V. Sasinek. – Zmienky na s. 31.
In: Letopis Matice slovenskej. – Ro. XI, sväzok I (1874), s. 23 – 32.
1461
Maari v X. století / Jonáš Záborský. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 55, 59, 60,
62 – 64, 68.
In: Letopis Matice slovenskej. – Ro. XI, sväzok 2 (1874), s. 35 – 71.
1462
Uber den Einfluss der altczechischen Literatur auf die altpolnische / W. Nehring.
In: Archiv für slavische Philologie. – Ro. I (1876), s. 60 – 81 ; ro. II (1877), s. 409 – 436 ;
ro. V (1881), s. 216 – 267: I. Einleitung und das altpolnische Marienlied. Das altpolnische
Marienlied Bogarodzica. II. Der St. Florianer Psalter. III. Der Psalter von Pu!awy.
1463
Ueber die Lage Romow´s oder Romowe´s, des Oberpriestersitzes im heidnischen Preussen /
von W. Friederici.
In: Altpreussischen Monatschrift. – Ro. XIII (1876), s. 227 – 253.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.mghbibliothek.de/etc/zeitschriftenmagazin/Altpreussische_Monatsschrift_13_1876.pdf
1464
O autentycznoci dokumentu zawierajcego najdawniejsz wzmiank o pieni Bogarodzica /
K. Liske.
In: Biblioteka Warszawska. – . 4 (1877), s. 417 – 426.
1465
O eské písni chrámové / Nastínil J. Ježek. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 76.
In: Cecilie. – Ro. IV, . 10 (1877), s. [75] – 77.
229
Pokrstenie sv. Štefana, Meno Waic, Úinkovnie cirkve latinskej na Slovensku, Sv. Vojtech,
Radla, Oženenie sv. Štefana. – Zmienky na s. 183 – 187, 189 – 195.
In: Slovenský letopis. – Ro. III, sošit 3 (1879), s. 179 – 195.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://cyril.psalterium.cz/?a=3
1466
O posvátném zpvu staroeském. Z I. doby : Od poátku až do Karla otce vlasti / Výatek z
delšího pojednání. Podává K. Konrád. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. [41] – 43.
In: Cecilie. – Ro. IV, . 6-7 (1877), s. [41] – 43.
1467
Der preussische Landberg das älteste Romowe / Von Adolf Rogge. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Altpreussischen Monatschrift. – Ro. XIV (1877), s. 585 – 592.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.mghbibliothek.de/etc/zeitschriftenmagazin/Altpreussische_Monatsschrift_14_1877.pdf
1468
Upreussen (das erste Buch aus dem Manuscript einer Kirchengeschichte der Provinz Preussen
probeweise mitgetheilt) / von Adolf Rogge. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 260,
265.
In: Altpreußische Monatschrift. – Ro. XIV (1877), s. 251 – 296.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.mghbibliothek.de/etc/zeitschriftenmagazin/Altpreussische_Monatsschrift_14_1877.pdf
1469
Dgepis kláštera Bewnowského a Braumowského / [Jer. Ržika]. – Pozn. – Zmienky na s.
753 – 755, 763.
In: asopis katolického duchovenstva. – Ro. XIX, svazek 4 (1878), s. 753 – 766.
1470
Nové varhany u sv. Vojtcha / Píše F. J. Lehner. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Cecilie. – Ro. V, . 2 (1878), s. 11 – 14.
1471
Pie „Bogu-Rodzica“ / Napisał Dr. Rymarkiewicz. – Noty.
In: Roczniki Towarzystwa przyjaciół nauk w Poznaniu. – Ro. X (1878), s. [331] – 407.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=117536
1472
Pie „Bogarodzica“. Restytucyja tekstu pieni / przez Romana Pilata.
In: Pamitnik Akademii umiejtnoci w Krakowie. Wydział historyczno-filologiczny. – Ro.
IV (1879/1880), s. 1 – 114.
1473
Záhadné dejepisné otázky : pokraovanie / Sasinek. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Obsahuje
podkapitoly: Úinkovanie cirkve gréckej, Vevojvoda Toún, Velvojvoda Jesaslav,
230
1474
Záhadné dejepisné otázky : pokraovanie / Sasinek. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na
s. 280, 281.
In: Slovenský letopis. – Ro. III, sošit 4 (1879), s. 265 – 284.
1475
Jubileum ádu benediktínského. – Zmienky na s. 1.
In: Besídka pro zábavu a pouení (píloha k „Pražskému denníku“). – Ro. 15, . 64 (1880), s.
[1, 2].
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8074190
1476
Z Dalimilovej kroniky. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 25, 26.
In: Slovenský letopis pre historiu, topografiu, archaeologiu a ethnografiu. – Ro. IV, sošit 1
(1880), s. 24 – 30.
1477
Záhadné dejepisné otázky. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 8.
In: Slovenský letopis pre historiu, topografiu, archaeologiu a ethnografiu. – Ro. IV, sošit 1
(1880), s. 1 – 24.
1478
Svcení dveí hlav. chrámu hnzdenského. – Zmienka.
In: Svtozor. – Ro. XIV, . 18 (1881), s. 214.
1479
O novém pedlávání eské historie za vku sv. Lidmily / Napsal a ve schzi Historického
Spolku v Praze 14 listopadu 1882 etl Dr. J. Kalousek. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Reakcia
na: Kritické úvahy o starších djinách našich: I. Obrana knžny Drahomíry. Napsal Hynek
Krch. V Olomouci 1882, s. 26 v 8. – Zmienka na s. 477
In: asopis Musea království eského. – Ro. LVI (1882), s. 477 – 488.
1480
Obrana knžny Drahomíry, matky svatého Vácslava / Napsal Hynek Krch. – (Otisk z asopisu
„Komenského“).
V Olomouci : Nákladem asopisu „Komenského“, 1882. – 26 s. – (Kritické úvahy O Starších
Djinách Našich ; I). – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 5.
1481
Odpovd ve píin nového pedlávání djin eských / Napsal a ve schzi Historického
Spolku v Praze dne 31. íjna 1883 etl Dr. J. Kalousek. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky
na s. 601, 602.
In: asopis Musea království eského. – Ro. LVII (1883), s. 593 – 602.
231
1482
Stezislava, manželka Slavníkova / H. Krch.
In: Komenský. – Ro. XI, . 9 (1883), s. 131 ; . 10, s. 148 ; . 12, s. 184.
1483
O domnlém pohanství ech ješt v 10. stol. / H. Krch.
In: Komenský. – Ro. XII, . 30 (1884), s. 470.
1484
Der Sturz des Hauses Slavník : Ein Beitrag zur Geschichte der Ausbildung der böhmischen
Herzogthums / J. Loserth.
In: Archiv für österreichische Geschichte. – Ro. LXV (1884), s. 19 – 54.
1485
K pramenm djin slovanských : 2. Legenda Krišanova o sv. Ludmile a sv. Václavu / Fr. V.
Sasinek. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 114 – 117.
In: Vlast. – Ro. II, . 2 (1885), s. 114 – 118.
1486
O zízení arcijahenství a dkanství v echách / Podává Frant. Vacek. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 336, 345.
In: Blahovst. – Ro. XXX, . 21 (1885), s. 334 – 337 ; . 22, s. 345 – 347.
1487
O staroslovanských hradech (Libice) / V. Houdek.
In: asopis Olomouckého musea. – Ro. IV (1887), s. 65.
1488
Pie Boga-Rodzica : rozbiór krytyczny / A. Kalina.
In: Przegld powszechny. – Ro. 3 (1887), s. 329 – 355.
1489
Canaparius und Brun / R. F. Kaindl.
In: Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. – Ro. XXXII
(1894), s. 328 – 347.
1490
Studie ku kronice Kosmov. (Dokonení) / Podává Hermenegild Jireek. – Zmienky na s.
115, 117.
In: asopis Musea království eského. – Ro. LXVIII, . 1 (1894), s. 106 – 117.
1491
Kdo byl mistr I. W.? / Píše Dr. Karel Chytil. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Památky archaeologické a místopisné. – Ro. XVI, . IX (1895), s. 555 – 558.
1492
Kontroversy souvislé se založením biskupství Pražského / Napsal Dr. J. Kalousek. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 77, 79, 82, 85, 86.
In: eský asopis historický. – Ro. I, sešit 2 (1895), s. 75 – 86.
232
1493
Sv. Benedikt s bratími, patronové zemští [1] / Píše P. Methodj Vojáek O. S. B. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 405 – 411, 470 – 474, 554 – 556, 578 – 594.
In: asopis katolického duchovenstva. – Ro. XXXVII, . 7 (1896), s. 402 – 412 ; . 8, s. 466
– 475 ; . 9, s. 553 – 563 ; . 10, s. 577 – 594.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=d_29025
1494
Sv. Benedikt s bratími, patronové zemští [2] / Píše P. Methodj Vojáek O. S. B. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 162 – 166, 218, 219, 280, 283, 330, 407 – 415, 459, 460, 466.
In: asopis katolického duchovenstva. – Ro. XXXVIII, . 4 (1896), s. 214 – 219 ; . 5, s. 280
– 287 ; . 6, s. 329 – 337 ; . 7, s. 406 – 415 ; . 8, s. 458 – 467.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=d_29033
1495
echy nenáležely nikdy diecésí k eznu : Kritický rozbor staroeských církevních djin a
jejich pramenv / Sepsal Dr. Frant. Xav. Kryštfek, kanovník kr. kollegiatní kapitoly u Všech
Svatých a c. k. univ. professor. – Bibliog. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 298, 299, 367, 483,
484, 550 – 552.
In: asopis katolického duchovenstva. – Ro. XXXVIII, . 5 (1897), s. 292 – 299 ; . 6, s. 360
– 371 ; . 7, s. 421 – 431 ; . 8, s. 482 – 493 ; . 9, s. 544 – 552 ; . 10, s. 623 – 629.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=29028
1496
Vývoj society a práva slovanského v echách : (Pokraování) / Píše František Vacek, c. k.
profesor. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 116, 121, 168, 357, 358.
In: Alétheia. – Ro. I, sešit 3 (1897), s. 113 – 122 ; sešit 4, s. 163 – 172 ; sešit 8, s. 356 – 363.
1497
Christe ginâdô a Hospodine pomiluj ny / Sepsal prof. dr. Arnošt Kraus. – Bibliogr. odkazy.
Pozn.
In: Vstník Královské eské spolenosti nauk. Tída filosoficko-historicko-jazykozpytná. –
Ro. 1897, . 13 (1898), s. 1 – 19.
1498
Spr.: Vstník král. eské Spolenosti Nauk. – V rubrike Literatura.
In: eský asopis historický. – Ro. IV, sešit 3 (1898), s. 202.
20. storoie
1499
Bogurodzica : rozwizanie zagadki / Al. Brückner.
In: Biblioteka Warszawska. – Ro. 60, . 1 (1901), s. 80 – 106.
233
1500
Spr.: V Bibl. Warsz. Al. Brückner... (inc.).
In: eský asopis historický. – Ro. 7, sešit 4 (1901), s. 503 – 504.
1501
Nejstarší kronika eská : ku kritice legend o sv. Ludmile a sv. Václavu / J. Peka. – Bibliogr.
odkazy. Pozn.
In: eský asopis historický. – Ro. 8, sešit 4 (1902), s. 386 – 481.
1502
Adolfa Bachmanna Geschichte Böhmens [3] / Václav Novotný. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 268, 269, 273.
In: eský asopis historický. – Ro. 9, sešit 3 (1903), s. 262 – 300.
1503
Legenda Kristiánova, prameny její a as sepsání (Pokraování) [2] / František Vacek. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 401 – 405.
In: asopis Musea království eského. – Ro. 77, . 3-4 (1903), s. 395 – 405.
1509
Kosmas a Kristián : píspvek k otázce o nejstarší eské kronice / Hermenegild Jireek. –
Zmienky na s. 689.
In: Osvta. – Ro. 34, . 2 (1904), s. 689 – 693.
1510
Kurie a cirkevní správa zemí eských v dob pedhusitské [1] / Kamil Krofta. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 29.
In: eský asopis historický. – Ro. 10, . 1 (1904), s. 15 – 36.
1511
Nejstarší kronika eská : V. Dínský text Kristiána / Jos. Peka. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienka na s. 38.
In: eský asopis historický. – Ro. 10, . 1 (1904), s. 37 – 44.
1512
Nejstarší kronika eská : VIII. Legenda „Oportet nos, fratres“ / Jos. Peka. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 414, 432.
In: eský asopis historický. – Ro. 10, sešit 4 (1904), s. 414 – 433.
1504
Legenda Kristiánova, prameny její a as sepsání (Pokraování) [3] / František Vacek. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 489.
In: asopis Musea království eského. – Ro. 77, . 5-6 (1903), s. 487 – 492.
1513
O Vyšehrad v dob knížecí / O. Josek. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 545.
In: Osvta. – Ro. 34, . 1 (1904), s. 544 – 546.
1505
Nejstarší kronika eská : I. Námitky Kalouskovy / Jos. Peka. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 131, 140, 141, 144.
In: eský asopis historický. – Ro. 9, sešit 2 (1903), s. 125 – 163.
1514
Rozbor kroniky Dalimilovy [2] / Miroslav Jeábek. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s.
276, 284.
In: eský asopis historický. – Ro. 10, sešit 3 (1904), s. 276 – 303.
1506
Nejstarší kronika eská : II. Ješte námitky Kalouskovy / Jos. Peka. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
– Zmienky na s. 305, 312.
In: eský asopis historický. – Ro. 9, sešit 3 (1903), s. 300 – 320.
1515
Rozbor kroniky Dalimilovy [3] / Miroslav Jeábek. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s.
394, 414.
In: eský asopis historický. – Ro. 10, sešit 4 (1904), s. 392 – 414.
1507
Opactwo benedyktyskie . Bonifacego i Aleksego na Awentynie w latach 977 – 1085 /
Stanisław Zakrzewski. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Rozprawy Akademii umiejtnoci. Wydział historyczno-filozoficzny. – Ro. 45 (1903), s.
38 – 124.
1516
Kilka uwag o opacie Astryku-Anastazym / Stanis. Ktrzyski.
In: Przegld historyczny. – Ro. 1 (1905), s. 44 – 45, 36, 172.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://www.archive.org/stream/rozprawy14filogoog#page/n461/mode/2up
1517
Nejstarší kronika eská : IX. Ješt námitky Bretholzovy / Jos. Peka. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 273, 282, 284 – 287, 290, 291, 294.
In: eský asopis historický. – Ro. 11, sešit 3 (1905), s. 267 – 300.
1508
K sporu o zakládací listinu biskupství Pražského / Jos. Peka. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 47, 48, 50, 52, 58.
In: eský asopis historický. – Ro. 10, sešit 1 (1904), s. 45 – 58.
1518
O privilegiu papeže Jana XV. daném r. 993 klášteru Bevnovskému / Gustav Friedrich. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 19 – 21.
In: eský asopis historický. – Ro. 11, sešit 1 (1905), s. 12 – 21.
234
235
1519
Brun von Querfurt und die Bedeutung seines Missionswerkes / H. G. Voigt. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 486, 488, 490, 491.
In: Altpreußische Monatschrift. – Ro. 45 (1907), s. 486 – 498.
1528
Písn k sv. Václavu v kancionále Svošovského (Dokonení) / Vl. Blažek. – Zmienky na s. 50.
In: Cyrill. – Ro. 54, . 7 (1928), s. 50 – 51.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.mghbibliothek.de/etc/zeitschriftenmagazin/Altpreussische_Monatsschrift_45_1908.pdf
1529
Slovenské dioecese a tak eená apoštolská práva / Václav Chaloupecký. – Mp. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 7, 8, 11, 43, 44.
In: Bratislava. – Ro. 2 (1928), s. 1 – 68.
1520
Píspvek k djinám písn svatováclavské / r. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 20.
In: Cyrill. – Ro. 40, . 2 (1914), s. 18 – 20.
1530
Sv. Václav / Josef Peka. – Zmienky na s. 271 – 273
In: eský asopis historický. – Ro. 35, sešit 2 (1929), s.[237] – 278.
1521
Církevní zízení v echách a na Morav od X. do konce XIII. století a jeho pomr ke státu /
František Hrubý. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 27, 28, 30.
In: eský asopis historický. – Ro. 22, sešit 1-2 (1916), s. 17 – 53.
1531
Recherches sur l´Annalistique polonaise du XI au XVI siècle / P. David. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 9, 19, 20, 32, 33, 36, 40 – 43, 54.
In: Revue questions historiques. – Ro. 60, . 20 (1932), s. 5 – 58.
1522
O poátcích djin eských a polských / A. Brückner. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na
s. 30, 38, 40, 44.
In: eský asopis historický. – Ro. 24, sešit 1 (1918), s. 13 – 44.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k17039w.image.r=adalbert.f5.langPT
1523
Falsa Bevnovská / Václav Hrubý. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 95, 97, 122.
In: eský asopis historický. – Ro. 26, sešit 1-4 (1920), s. 94 – 126.
1524
eskoslovenské djiny : rozšíená úvodní pednáška o djinách národa eskoslovenského na
Komenského universit v Bratislav / V. Chaloupecký. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky
na s. 13.
In: eský asopis historický. – Ro. 28, sešit 1-2 (1922), s. 1 – 30.
1525
Osudy Slovenska a slovenskej rei po zaniknutí Vekej Moravy / Josef Škultéty. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 71 – 73.
In: Slovenské pohady. – Ro. 38, . 2 (1922), s. 65 – 75.
1526
eské hranice východní koncem XI. stol. : nkolik poznámek k výkladu t. . zakládací listiny
biskupství pražského a její konfirmace z r. 1086 / V. Chaloupecký. – V rubrike Drobné
lánky. – Zmienky na s. 337, 338, 341, 342.
In: eský asopis historický. – Ro. 32, sešit 2 (1926), s. 335 – 342.
1527
Radla-Anastasius, druh Vojtchv, organisátor uherské církve. Nkolik kritických poznámek /
Václav Chaloupecký. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Bratislava. – Ro. 1 (1927), s. 210 – 228.
236
1532
Recherches sur l´histoire de la Poméranie Polonaise : Pologne, Brandebourg Teutoniques / P.
David. – Zmienky na s. 258, 272.
In: Revue questions historiques. – Ro. 60, . 20 (1932), s. 257 – 274.
1533
La création du premier archevché polonais à Gniezno et ses consequences au point de vue
des rapports entre la Pologne et l´ Empire Germanique / M. Z. Jedlicki.
In: Revue historique du droit français et étranger. – Ro. 12, ser. 4 (1933), s. 645 – 695.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k16319v.image.f651.langFR
1534
Bilder aus der Zipser Vergangenheit / Johan Lipták.
In: Karpathen-Post. – Ro. 55, . 34 (1934).
1535
Misje polskie w Prusach i na Pomorzu za czasów Bolesławów / L. Koczy.
In: Annales Missiologicae = Roczniki Misjologiczne. – Ro. 6 (1934), s. 52 – 186.
1536
Co si działo przed blisko 1000 laty? / Wujek.
In: Mój przyjaciel. – Ro. 1, . 17 (1936), s. 129 – 130.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=82834&dirids=1
237
1537
Svatý Václav a Slovensko / Václav Chaloupecký. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s.
435.
In: Bratislava. – Ro. 11, . 4 (1937), s. 434 – 438.
1538
Pemyslovská povst a Kristián / V. Chaloupecký. – V rubrike Drobné lánky. – Zmienka na
s. 327.
In: eský asopis historický. – Ro. 44, . 2 (1938), s. 327 – 338.
1539
Zagadnienie autorstwa „Bogurodzicy“ / B. Zdrojewska.
In: Annales Missiologicae. – Ro. 10 (1938), s. 218 – 230.
1540
Kaiser Otto III. und die staatliche Umgestaltung Polens und Ungarns / A. Brackmann. –
Zmienky na s. 4 – 7, 21, 22.
In: Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, philoshophisch-historische
Klasse. – Ro. 1 (1939), s. 1 – 28.
1541
Kníže svatý Václav / V. Chaloupecký. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 10, 49.
In: eský asopis historický. – Ro. 47, . 1-4 (1946), s. 4 – 54.
1542
Rozjímání o samot / Jaroslav Durych.
In: Nová práca. – Ro. 3, . 4 (1947), s. 193 – 195.
1543
Interwiev : s Rudolfem Turkem, vedoucím archeologických praci na slavníkovském hradišti v
Libici nad Cidlinoiu / [red.], Rudolf Turek. – Fotogr. – Rozhovor.
In: Duchovní pastý. – Ro. 3, . 4 (1953), s. [64].
1544
Josef Dobrovský a poátky historické kritiky u nás / Zdenk Fiala. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienka na s. 261.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro. 1, . 3 (1953), s. 257 – 271.
1545
Kdo je Kristián? / F. M. Bartoš. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. nem., rus. – Zmienky na s. 15,
16, 18 – 20, 22.
In: Listy filologické. – Ro. 3 (78), . 2 (1955), s. 14 – 27.
1546
Václavská legenda XIII. století „Ut annuncietur“, její pomr k legend „Oriente“ a otázka
autorství : Josefu Vašicovi k 70. narozeninám / Jaroslav Ludvíkovský. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. Res. nem., rus. – Obsahuje latinský text. – Zmienka na s. 197.
In: Listy filolofické. – Ro. 3 (78), . 2 (1955), s. 196 – 209.
238
1547
O. Králík, Kristián a Kosmas. eská literatura, VII, 1959, s. 61 – 84 / D. T. [Dušan Teštík]. –
V rubrike Zprávy.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro. 7 (1959), s. 586 – 587.
1548
Kosmas a Regino : ke kritice Kosmovy kroniky / Dušan Teštík. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
V rubrike Materiály.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro. 8 (1960), s. 564 – 587.
1549
K názorm O. Králíka o václavských a ludmilských legendách / Z. Fiala, D. Teštík. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – V rubrike Diskuse.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro. 9 (1961), s. 515 – 531.
1550
Lidová mešní píse i pi slavné mší svaté? / Jaroslav Kouil. – Zmienky.
In: Duchovní pastý. – Ro. 10, . 9 (1961), s. 172 – 174.
1551
Nejstarší kult svatováclavský / R. Š.
In: Duchovní pastý. – Ro. 11, . 7 (1961), s. 132.
1552
Svatý Prokop / P. Emil Korba. – Zmienky.
In: Duchovní pastý. – Ro. 11, . 5 (1961), s. 91.
1553
Identita prvního eského spisovatele / Oldich Králík. – Kristiánova legenda.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro. 12, . 6 (1964), s. 843 – 855.
1554
Ran stedovké družiny a jejich význam pi vzniku stát ve stední Evrop / Frant. Graus. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. nem. – Zmienky.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro. 13, . 1 (1965), s. 1 – 18.
1555
Slovanská liturgie a písemnictví v pemyslovských echách 10. století / F. Graus ; traduit par
Konstantin Jelinek. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. franc. – Zmienky na s. 476, 482.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro. 14 (1966), s. 473 – 495.
1556
Zdenk Fiala, Pemyslovské echy. eský stát a spolenost v letech 995 – 1310
(Nakladatelství politické literatury Praha, 1965) / Frant. Graus. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – V
rubrike Recenze. – Zmienky na s. 228, 229.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro. 14 (1966), s. 227 – 230.
1557
Na Libici / P. Jan Lebeda.
In: Katolické noviny. – Ro. 20, . 16 (1968), s. 3.
239
1558
Böhmen zwischen Bayern und Sachsen : zur böhmischen Kirchengeschichte des 10.
Jahrhunderts / Frant. Graus. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 15, 27, 29, 30, 35, 37.
In: Historica. – Ro. 17 (1969), s. 5 – 42.
1559
O pražském názvosloví v legend Kristiánov / Zdenk Fiala. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 268, 269, 279.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro.18, . 2-3 (1970), s. 265 – 282.
1560
První pražský biskup / V. V. Kremer ; ilustr. A. Hrabal. – Obr.
In: Katolické noviny. – Ro. 24, . 5 (1972), s. 3.
1561
Ten první / Marie Holková.
In: Katolické noviny. – Ro. 24, . 45 (1972), s. 6.
1562
Z církevních djin 27 : kest svatého Štpána / -ri. – Obr.
In: Katolické noviny. – Ro. 29 (1972), s. 6.
1563
Z církevních djin 28 : benediktini v Praze / -ri. – Obr.
In: Katolické noviny. – Ro. 24, . 29 (1972), s. 6.
1564
O Kristiánových znalostech historie 10. století. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. nem. –
Zmienky na s. 389, 398.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro. 21, . 3 (1973), s. 389 – 398.
1565
Palác biskupa Dtmara / Antonín Odvárka.
In: Katolické noviny. – Ro. 25, . 34 (1973), s. 6.
1566
Smrt biskupa Dtmara / Antonín Odvárka.
In: Katolické noviny. – Ro. 25, . 52 (1973), s. 6.
1567
Svatá Lidmila II. / Rudolf Turek. – Pokraování.
In: Katolické noviny. – Ro. 25, . 34 (1973), s. 3, 5.
1568
Svatý Václav II. / Rudolf Turek. – Pokraování. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 25, . 36 (1973), s. 3.
240
1569
Svatý Václav V. / Rudolf Turek. – Obr.
In: Katolické noviny. – Ro. 25, . 39 (1973), s. 3.
1570
Ten druhý / Marie Holková. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 25, . 17 (1973), s. 3.
1571
Zakladatel tradice / V. V. Kremer. – Obr.
In: Katolické noviny. – Ro. 25, . 16 (1973), s. 6.
1572
Kest knížete Boivoje / Antonín Odvárka.
In: Katolické noviny. – Ro. 26, . 15 (1974), s. 6.
1573
Legenda o sv. Radlovi / Olga Uhrová.
In: Katolické noviny. – Ro. 26, . 16 (1974), s. 3.
1574
Poátek / Nina Svobodová. – Dokonení píšt. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 27, . 14 (1975), s. 6.
1575
Poátek / Nina Svobodová. – Dokonení z minulého ísla. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 27, . 15 (1975), s. 6.
1576
Slavistický píspvek k latinské legend Kristiánov / Radoslav Veerka. – Bibliogr. odkazy.
Pozn.
In: Slavia. – Ro. 45, . 2 (1976), s. 159 – 174.
1577
Svtci našich legend / podle V. Chaloupeckého ; obr. B. Znojemská. – Obr.
In: Katolické noviny. – Ro. 32, . 38 (1980), s. 1 – 2.
1578
Wann erfolgte die Anschluss Mährens an den böhmischen Staat? / Barbara Krzemieska. –
Tab. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky.
In: Historica. – Ro. 19 (1980), s. 195 – 243.
1579
Jako zmítaná lo / pipravil kh. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 33, . 17 (1981), s. 6.
1580
Co jste uinili- / -kh-. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 34, . 17 (1982), s. 6.
241
1581
Levohradecký den / Jan Lebeda. – Fotogr. – 1000. výroie (19. 2. 982) voby pražského
biskupa.
In: Katolické noviny. – Ro. 34, . 8 (1982), s. 1.
1592
Z nejstarších djin benediktinského kláštera v Bevnov. I – II / Pavla Státníková.
In: Res musei Pragensis. – Ro. 3, . 8 (1993), s. 2 – 5 ; . 10, s. 2 – 4.
1582
Velikononí cesta / Jan Lebeda.
In: Duchovní pastý. – Ro. 31, . 2 (1982), s. 25 – 27.
1593
Kest eských knížat roku 845 a christianizace Slovan / Dušan Teštík. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. Res. nem. – Zmienky.
In: eský asopis historický. – Ro. 92, . 3 (1994), s. 423 – 459.
1583
Vznik a poátky eského státu – celostátní konference k tisícímu výroí prvé zmínky o obci
Libice nad Cidlinou 981 – 1981 / Petr Charvát. – Bibliogr. odkazy. – Zmienka na s. 358.
In: Folia historica Bohemica. – Ro. 4, (1982), s. 354 – 358.
1594
Katolícky spolok / teta Hela. – Fotogr. – V rubrike Detský týžde. – Otázky o sv. Vojtechovi
a Spolku sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 110, . 42 (1995), s. 15.
1584
Drakobijci / šk. – Sv. Vojtech, sv. Juraj, sv. Marek.
In: Katolické noviny. – Ro. 35, . 17 (1983), s. 5.
1595
Katolícky spolok / teta Hela. – Fotogr. – V rubrike Detský týžde. – Odpovede na otázky o
sv. Vojtechovi a Spolku sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 110, . 47 (1995), s. 15.
1585
Odkud pocházel první olomoucký biskup Jan (1) : k nedožitým osmdesátinám autora /
Bohumil Zlámal. – Pozn. – Zmienky.
In: Duchovní pastý. – Ro. 33, . 10 (1984), s. 189 – 191.
1586
„Duces Boemanorum“ a vznik pemyslovské monarchie / Josef Žemlika. –
odkazy. Pozn. Res. angl., rus. – Zmienky na s. 713 – 715.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro. 37, . 5 (1989), s. 697 – 721.
Bibliogr.
1587
Naplovatel ddictví svatovojtšského / Jan David.
In: Katolické noviny. – Ro. 51, . 26 (1989), s. 1.
1588
Svatý Radim / Vendelín Šimeek ; obr. B. Znojemská. – Obr. – V rubrike Svtec týdne.
In: Katolické noviny. – Ro. 51, . 41 (1989), s. 3.
1589
Piese o sv. Vojtechovi : recenzia / Igor Janota ; ilustr. Vincent Hložník. – Obr.
In: Katolícke noviny. – Ro. 107 (143), . 23 (1992), s. 11.
1590
Trešci ideowe rocznika Sedziwoja / Wojciech Drelicharz.
In: Kwartalnik historyczny. – Ro. 99, . 3 (1992), s. [49] – 63.
1591
Slaven und Deutsche um das Jahr 1000 / Christian Lübke. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky.
In: Mediaevalia historica Bohemica. – Ro. 3 (1993), s. 59 – 90.
242
1596
Slavníkovci – významná i okrajová záležitost eských djin 10. století / Jií Sláma.
In: Archeologické rozhledy. – Ro. 47, . 1 (1995), s. 182 – 224.
1597
Slavníkovci v historické výpovdi svých mincí / Jarmila Hásková. – Res. nem.
In: Archeologické rozhledy. – Ro. 47, . 2 (1995), s. 225 – 230.
1598
Boleslaw Chrobry konfratrem eremitów w. Romualda w Miedzyrzeczu / Andrzej
Pleszczyski. – Res. angl.
In: Kwartalnik historyczny. – Ro. 103, . 1 (1996), s. 3 – 22.
1599
Kronikarski i hagiograficzny wizerunek biskupa we wczesnym redniowieczu polskim
(Materiał dla teologii duchowoci w Polsce) / Marian Banaszak.
In: Saeculum Christianum. – Ro. 3, . 1 (1996), s. 9 – 17.
1600
Slawisches Schrifttum im 10. und 11. Jahrhundert in Böhmen / John M. Clifton-Everest.
In: Bohemia. – Ro. 37, . 2 (1996), s. 257 – 269.
1601
Adalbertina Polonica / Henryk Fros.
In: Analecta Bollandiana. – Ro. 115, . 3-4 (1997), s. 268 – 270.
1602
Libice – trestná výprava pemyslovského vojska? / Jií Fidler. – Res. angl.
In: Historie a vojenství. – Ro. 46, . 2 (1997), s. 3 – 15.
243
1603
Píspvek ke kulturním djinám ran stedovkých ech / Jií Sláma. – Res. angl.
In: Sborník Spolenosti pátel starožitností. – Ro. 1 (1997), s. 37 – 42.
1604
Príbeh sv. Vojtecha. – Obr. – V rubrike Detský týžde. – Stolná hra. Kvíz.
In: Katolícke noviny. – Ro. 113, . 17 (1998), s. 16.
1605
Pemyslovci : Svtové djiny 23. – Fotogr., mp.
In: Svt poznání. – . 38 (29. 9. 1998), s. 69 – 72.
1606
Slávny Slavníkovec. – Spracované poda Tempore illo. – V rubrike Detský týžde.
In: Katolícke noviny. – Ro. 113, . 17 (1998), s. 16.
1615
Ostrov Pereon a stedoevropská misie kolem roku 1000 / Jan Stejskal. – Res. angl.
In: Theatrum historiae. – Ro. 1 (2006), s. 9 – 24.
1616
Korunovaní ád Karla IV. jako ritualizovaný panovnícky program / Václav Žrek. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. franc. – Zmienka na s. 120.
In: asopis Národního muzea – ada historická. – Ro. 176, . 3-4 (2007), s. 105 – 143.
1617
Zlomyslný žert se svatým Vojtchem se pastýi nevyplatil / Ludk Krmá. – Obr.
In: Mladá fronta Dnes. – Ro. 19, . 13 (16. 1. 2008), s. C/4.
1607
Vyhodnotenie kvízu „Príbeh sv. Vojtecha“. – V rubrike Detský týžde.
In: Katolícke noviny. – Ro. 113, . 24 (1998), s. 16.
1608
Die Herrschaft der Piasten in Gnesen / Aleksander Gieysztor. – Res. angl., franc., es.
In: Bohemia. – Ro. 40, . 1 (1999), s. 79 – 86.
1609
[Život svatého Vojtcha] : (legenda Nascitur purpuerus flos) / [autor recenze] Hjalmar Ludvík
Kopiva.
In: Vlastivdný vstník moravský. – Ro. 51, . 1 (1999), s. 102 – 103.
1610
Polské djiny a djiny esko-polských vztah do konce 15. století / Pavel Krafl.
In: Slovanské historické studie. – Ro. 27 (2001), s. 34 – 50.
1611
Vyvraždenie Slavníkovcov / Karel Toman. – Fotogr., obr.
In: Historická revue. – Ro. 14, . 6-7 (2003), s. 6 – 8.
1612
Polská koruna eských král / Martin Wihoda. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. angl. –
Zmienka na s. 734.
In: eský asopis historický. – Ro. 102, . 4 (2004), s. 721 – 744.
1613
Malý príspevok k slavníkovskej otázke / Ján Steinhübel.
In: Acta historica Neosoliensia. – Ro. 8 (2005), s. 257 – 273.
1614
Píspvek k interpretaci Kosmových desátkových údaj : (k 880. výroí úmrtí kronikáe) /
Pavel Bolina. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – V rubrike Diskuse. – Zmienky na s. 850, 859.
In: eský asopis historický. – Ro. 103, . 4 (2005), s. 828 – 860.
244
245
C ÚCTA K SV. VOJTECHOVI
11 Monografie
16. storoie
1618
Poema heroicum De gestis D. Adalberti Poloniae protomartyris / Filip Gundelius z Padwy.
In inclyta urbe Cracoviensi : apud Hieronymum Vietorem, Anno ab orbe redempto MDXXVI.
[1526] idibus quintil. – XVII, 467 s.
17. storoie
1619
Rosa Punicea in vere decerpta seu odor vitae divi Adalberti de domo Rosarum comitum a
Lublicz Archiepiscopi Gnesnensis. In oratorio pietatis academicae / per M. Martinum
Kieleski, philosophiae doctorem et professorem primo vere effusus. Anno Domini MDCL
[1650] die 7. Kalendis (Maij).
Cracoviae : typis Martini Filipowski, Anno Domini Millesimo, Sexcentesimo,
Quinquagesimo [1650]. – XIX, 248 s.
1620
Remigium summae felicitatis ad aeternae beatitudinis portum a divo Adalberto, episcopo et
martyre, patrono Poloniae per cruentos Martyrij latices, auspicatissime directum: admodum
Reverendo Domino D. Alberto Zyszkiewic, hospitalis ecclesiae Połanecensis praeposito:
curato Xiaznicensi ad recurrentem diui patroni solennitatem amoris et gratulatorij applausus
ergo / a Ioanne Chrysostomo Rucienski Połanecen, in alma universitate Cracoviensi, artium et
philosophiae baccalaureo: lyrico concentu oblatum. A. D. 1685. Die 30 Aprilis
Cracoviae : typis Universitatis, 1685. – XXVI, 453 s.
1621
Tribunał polski Koronny na szali S. Woyciecha arcybiskupa gnienieskiego z nim
e wespół
w Lublinie 1685... (inc.) / Piotr S. Dunin.
[Lublin] : S. J., 1688 – XV, 410 s.
1622
Purpura gentilitiae rosae d. Adalberti, Gnesnensis olim archipraesulis et Martyris, Regnique
Poloniae Patroni, in roseo virtutum et magnorum in ecclesia Dei meritorum murice,
perillustris et admodum Reverendi Dom. D. M. Adalberti Staszewski, in celeberrima
Universitate Cracoviensi Ertium et Philosophiae Dris. Ecclesiae Collegiatae Visllicensis
Decani, Praepositi Choberzscensis, etc. vernans, et ad solennem annui eiusdem patrocinij
recursum, in vim debitae venerationis et devotae gratulationis, inter ridentes veris purpurei
delicias, Benefactori et Patrono suo amplissimo, officioso calamo per / … Artium Liberalium
et Philosophiae Drem ac Professorem, protunc Scholae Neo-Corcinensis Directorem,
explicata.
Cracoviae : Typis Universitatis, 1694. – XIII, 218 s.
246
18. storoie
1623
Gemma Divinissimi Adalberti Archiepiscopi Gnesnensis annulo inserta D. Joannes Cantius in
alma Universitate Cracov. S. theol. doctor et professor, Regni Poloniae et academiae patronus
vitae sanctimonia, virtutum excellentia, miraculorum gloria dives, annuo festivitatis suae
recurrente die in ecclesia collegiata S. Georgii in arce Gnesnensi, magnam generalis
peraugusti Capituli translationis S. Adalberti coronam exornans. Illmo Rndmo Dno Francisco
Josepho de Kraszkowice Kraszkowski Dei et Apost. sedis gratia Eppo Dardaniensi,
suffraganeo Gnesnensi, ecclesiarum Collegiatarum Lanciciensis, Calissiensis, Uniejoviensis
praeposito, Abbati commendatario Vitoviensi / per M. Valentinum Josephum Lureski AA.
LL. et phil Drem, sacra authoritate Apost. notarium publicum, ac interea coloniae Gnesn.
directorem oblata.
Posnaniae : Typis Academicis, A. 1722. – XXI, 529 s.
1624
Pasterska Wojciecha w. funkcja nad wszystkie honorów praeminencje godniejsza, w dzie
jeho uroczysty w kociele poznaskim tym
e imieniem tytularnym przy pierwszej kapłaskiej
ofierze ogłoszona / S. Ubermanowicz.
Pozna : Druk. Coll. Soc. Jesu, 1728. – XXXII, [2] s.
1625
Prt bdící, nejdív v Písm Svatým pedpovdný, nkdy v cirkví rytující se stkvjicí, nyní
v sprosté kazatelské ei vyobrazený, to jest: Sv. Vojtch, biskup nkdy Pražský, muedlník
Kristovy, a patron Království eského pelivý, v chrámu Pán témuž svatému založeném, v
collegii arcibiskupské v Kralovským Dvoe v Starým Mst Pražským v den vejroní
slavnosti jeho, dne 23. dubna roku 1760 pedstavený / Tomáš Kraus.
W Praze : wytisstno w Králowým Dwoe w Arcy-Biskupské Ipressy v Jakuba Ssweigera
Arcy-Biskupského Ipressora, (1760). – A2 – C2 [= 6] l.
1626
Minucy hospodáská, to gest Kalendá sedlský Ke Cti a Chwále Swatýho Wogtcha / pod
Gménem Abrahama Fissera na rok Pán 1783, genž gest Obiegný 365 Dni magicý.
W Praze : wytisstná a k dostánj v Rosenmüllerských ddic w starém Mst wedle zlatého
kola, (1783).
1627
S. Adalbertus Gnesnensium Archi-Praesul Divinissimus. Regnique Poloniae Princeps
Patronus. Per praecipua actorum vitæ suæ capita Brevibus Metris Sive Epigrammatis
Descripta Celebratus / [Jos. Epiph. Minasowicz].
Varsaviæ : [s.n.], 1784. – [16] s. – Báse.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=41146&s=1
19. storoie
1628
Kazanie w dzie uroczysty w. Wojciecha biskupa i mczennika / Józef Ropiski.
Łowicz : [s. n.], 1801. – [12] s.
247
1629
Adalbert, der Preußen Apostel : Ein Gedicht in 3 Büchern / Adolf Friedrich Furchau.
Stralsund : J. Struck´s Wittwe, 1831. – VIII, 102, [2] s.
1630
Krótki zbiór ycia w. Wojciecha, arcybiskupa gnienieskiego, oraz w. Fidelisa kapucyna
misyonarza, pierwszego mczennika kongregacyi (de propaganda fide) wraz z modlitwami,
litaniami i pieniami o tych
e witych, których uroczysto corocznie obchodzon bywa w
kociele OO. Kapucynów warszawskich w niedziel pierwsz po dniu 23. Kwietnia.
Warszawa : w druk. XX. Pijarów, 1847. – 94 s.
1631
Wo liegt Cholinum? Eine Untersuchung über die Todesstätte des heil. Adalbert : Progr. der
höheren Bürgeschule / E. Titius.
Culm : [s. n.], 1870. – 15 s.
1632
Ohlasy libické : Verše, oslavujú rod Slavníkovc od volby Vojtcha za biskupa až do smrti
Sobborovi / od Pavla Jehliky.
V Praze : P. Jehlika, 1874. – 152 s.
1633
Drahé Kameny Z Koruny Svatováclavské : Životy Svtc, Blahoslavenc a Domnním
Svatých Národa eskoslovenského. Díl II. : Sv. Vojtcha Hrob A Ostatky Na Hrad
Pražském : Na památku nalezení tchto ostatk dne 15. bezna 1880 / sepsal Jan K. Votka.
V Praze : Nákladem Ddictví Svatojanského, 1880. – 617, XIV, 10 s. – Druhá as od s. 543.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/21692076
1634
Die Reliquien des heiligen Märtyrers Adalbert Bischofs von Prag, mit besonderer
Berücksichtigung ihrer Ächtheit : Anläßlich ihrer Auffindung in Prag am 15. März 1880 /
Joseph Schindler.
Linz : Kath. Pressverein, 1880. – 36 s. – (Vereinsgabe des katholischen Preßvereines in Prag ;
sv. 1).
1635
Sv. Vojtcha hrob a ostatky na hrad pražském / na památku nalezení tchto ostatk dne 15.
bezna 1880 sepsal Jan K. Votka.
Praha : B. Stýblo, 1880. – 80 s. + obr. príl.
1636
Kociółek w. Wojciecha w Krakowie, prawie najdawniejszy / Jan Siedlecki.
Kraków : nakł. autora (druk. Uniw. Jag.), 1893.
248
1637
Album Svatovojtšské : K 900 leté památce smrti sv. Vojtcha / A. Podlaha, Ed. Šittler.
Praha : Antonín Podlaha, 1897. – [4], 52 s. + viaz. obr. príl. – (Památky úcty vzdávané svatým
Patronm národa eskoslovanského, II).
1638
Rec.: Podlaha a Šittler, Album Svatovojtešské. (Památky úcty vzdávané sv. patronm
národa eskoslovanského. Svazek II)... (inc.) / K. Chytil. – V rubrike Literatura.
In: Památky archaeologické a místopisné. – Ro. XVII, . VI-VII (1897), s. 666.
1639
Devítistyleté památce sv. Vojtcha, biskupa a muenníka, patrona zem eské.
V Praze : Cyrillo-Methodjská knihtiskárna V. Kotrba, 1897. – 16 s. – (Slova pravdy : laciné
tení asové ; ro. 7, . 9).
1640
Grób w. Wojciecha i katedra gnienieska : przewodnik dla pielgrzymów do Gniezna,
zawierajcy krótki opis katedry, grobu i relikwii w. Wojciecha.
Pozna : w komisie Druk. Kuryera Poznaskiego, 1897. – 46 s. : fotogr.
1641
Jubilejní vzpomínka na památku 900leté muennické smrti sv. Vojtcha / Jan Malecha.
East Cleveland : [s. n.], 1897.
1642
Ksi
eczka jubileuszowa z powodu 900 rocznicy mierci w. Wojciecha Biskupa i
Mczennika wydana z polecenia Najprzew. Ks. Arcybiskupa dla archidyecezyi
Gnienieskiej i Poznaskiej.
Pozna : Czcionkami i w komisie Drukarni Kuryera Poznanskiego, 1897. – 64, [1] s. : rytiny.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=19957&dirids=1
1643
Na pamitke 900-letniego jubileuszu mczestwa w. Wojciecha 997 – 1897 / od Sodalisów
Kongregacyi Maryaskiej w konwikcie Chyrowskim.
Chyrów : nakł. Kongregacyi Maryaskiej, 1897 (w Krakowie : druk. W. L. Anczyca i Sp.). –
12 s.
1644
Památce velikého echa, Svatého Vojtcha / posvcuje E. K.
V Hradci Králové : Politické družstvo tiskové, 1897 (Biskupská knhtiskárna). – 30 s. –
(asové úvahy ; ro. 1, . 7).
1645
Památník Svatovojtšský : ku 900leté památce muenické smrti svatého Vojtcha ctitelm
Jeho vnováno.
V Praze : Cyrillo-Methodjská knihtiskárna V. Kotrba, 1897. – 28 s. : ilustr.
249
1646
Pamitka dziewisetletniego Jubileuszu błogosławionej mierci mczeskiej witego
Wojciecha Pierwszego Mczennika i Patrona Królestwa Polskiego czyli ywot i chwalebne
mczestwo witego Wojciecha / Wal. Załuski.
Płock : Nakł. R. Konopki E. Koliski, 1897. – 79, [1] s. : ilustr.
1647
Pamitka jubileuszu mczestwa w. Wojciecha 997 – 1897.
Pozna : nakł. i druk. W. Simona, 1897. – 47 s. : rytiny.
1648
Pielgrzymka do Grobu w. Wojciecha cudami wsławionego.
Pozna : w komisie Drukarni Kuryera Poznaskiego, 1897. – 31 s. : rytiny.
1649
Podania o w. Wojciechu w Modlnicy / Piotr Strzelichowski.
Kraków : nakł. i druk. W. Korneckiego, 1897. – 7 s.
1650
Svatý Vojtch, patron zem eské : Ku 900leté památce jeho smrti.
V Praze : Cyrillo-Methodjské knihkupectví Gustav Francl, 1897 (Cyrillo-Methodjská
knihtiskárna V. Kotrba). – 8 s.
1651
Z tradycyi o w. Wojciechu / S. P. X.
Kraków : nakl. X. P. Strzelichowskiego, 1897. – 4 s.
1652
Ze života sv. Vojtcha : Povsti z luh domácích a cizích / sebral J. Ježek.
V Praze : Nákladem katolického spolku tiskového, 1897 (v Praze : Knihtiskárna CyrilloMethodjská V. Kotrba). – 53, [3] s. – (Hlasy katolického spolku tiskového ; R. 1897, . 1).
1653
Pomnnky z 900letého jubilea sv. Vojtcha slaveného r. 1897 / sebral Methodj Vojáek.
V Praze : Katolický spolek tiskový, 1899 (Cyrillo-Methodjská knihtiskárna V. Kotrba). –
164 s. – (Hlasy katolického spolku tiskového ; ro. XXX, . 2).
1654
Sv. Vojtch : dramatická legenda v pti oddleních / [Jaroslav Vrchlický].
V Praze : F. Šimáek, 1900 (Unie). – 56 s. – (Dramatická díla Jaroslava Vrchlického ; sv. 25).
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/23344935
20. storoie
1655
Dby w. Wojciecha : (podanie ludowe) / przez N.
Pozna : Druk. i Ksig. w. Wojciecha, 1905. – 80 s.
250
1656
Geschichte von Kirche und Kloster St. Adalbert zu Breslau / Carl Blasel.
Breslau : Ferdinand Hirt, 1912. – 126 s. – (Darstellungen und Quellen zur schlesischen
Geschichte ; sv. 16).
1657
w. Wojciech w katedrze gnienieskiej / S. Lisiecki.
Pozna : Ksig. w. Wojciecha, 1915. – 142 s.
1658
Legendy o w. Wojciechu / Zebrał i z jzyka czeskiego na polski przeło
ył Józef Staczewski
(Fredecensis).
Opole : Drukarnia „Nowin“, 1930. – 27, [1] s. – Bibliogr. odkazy.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=53208&dirids=1
1659
Sv. Vojtch, biskup, muedník a ochránce eský. Dne 23. dubna 950 – 997 / Václav Kronus.
Praha : Kropá a Kucharský, 1934. – 7, [1] s. – (Bojovníci Boží ; seš. 22).
1660
Sv. Vojtch : dramatická legenda v pti oddleních / Jaroslav Vrchlický.
Praha : Rodina, [1935]. – [109] – 157 s. – (Jaroslav Vrchlický : Dramatická díla ; sv. 28).
1661
Louení : dramatická scéna ze života svatého Vojtcha / Franišek Stížovský.
Brno : eskoslovenský Orel, 1938 (Tebí : J. Sýkora). – 19 s.
1662
Spełniona obietnica / Józef Birkenmajer
[Milwaukee, Wis.] : „Nowiny Polskie“, 1938. – [8] s.
1663
Sv. Vojtch na Planinách : ctitelm sv. Vojtcha / sebral L. P. ; Alois erný.
V Plzni : [nákladem vlastním], 1938 (B. Widimský). – 11 s.
1664
Cesta svatého Vojtcha / Jaroslav Durych.
Praha-Bevnov : Benediktinské opatství, 1940 (Pardubice : V. Vokolek a syn). – 97 s. + obr.
príl.
1665
Kristv praporeník : životní drama eského svtce v 7 obrazech … : vhodná hra pro národní
oslavy / Hanuš Klein [pseud.].
Praha : A. Neubert, 1940 (Praha : „Politika“). – 82, [2] s. – (Naše scéna ; sv. 376).
1666
Svatovojtšské pomnnky : sborníek vydaný ve prospch postavení kostela svatého Vojtcha
v Praze XI. – Nových Vysoanech / uspoádal Václav František Nesnídal.
251
Praha : Spolek pro postavení a udržování ímsko-katol. kostela sv. Vojtcha, 1940. – 54 s. –
Bibliogr. odkazy.
1667
Svatý Vojtch v úct a památkách lidu : svatovojtšské kvty / V. A. Nesnídal.
Praha : Spolek pro postavení a udržování ímsko-katolického Kostela sv. Vojtcha v Nových
Vysoanech, 1941. – 80 s.
1668
Kristov rytier : historický román zo života sv. Vojtecha / M. Czeska-Maczyska ; poslovenil
Števo Schultz.
Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1944 (Trnava : Kníhtlaiare Spolku sv. Vojtecha). – 192 s. :
ilustr.
1669
Na 950-lecie mierci mczeskiej w. Wojciecha : prymas polski do Polaków / [August
Hlond].
Londyn : Polska Misja Katolicka w Londynie, [1947]. – 10 s. – (Wydawnictwa Polskiej Misji
Katolickiej ; sv. 19).
1670
Pobožnos ku sv. Vojtechovi.
Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1947. – 32 s.
1671
Rže svatého Vojtcha : knížka modliteb ke cti svatého Vojtcha / sestavil Josef Papica ;
hudební ást upravil Miroslav Venhoda.
Praha : Výbor svatovojtšského jubilea, 1947. – 46, [2] s.
1672
Svatý Vojtch : k jubilejním oslavám 950. výroí smrti svatého Vojtcha. Historická hra o
tyech jednáních. Pednáška. Nkolik básní o sv. Vojtchu / Josef Soukop.
Brno : Brnnské tiskárny, 1947. – 110, [1] s.
1673
Svatý Vojtch : sborník programu svatovojtšských oslav.
Brno : s. Orel, 1947. – 63, [1] s.
1674
Svatý Vojtch na Šumav : sborník vydaný k oslav 950. výroí smrti sv. Vojtcha.
Prachatice : Literátské bratrstvo, 1947 (Vimperk : J. Steinbrenner). – 52, [3] s. + obr. príl.
1675
Výstava Svatý Vojtch v památkách a v eském umní : katalog / uspo. Dr. Emanuel Poche,
Dr. Jindich Šámal ; úv. naps. Jindich Šámal. – Po. Výb. Svatovojtšského jubilea v
umleckoprmysl. museu Obchod. a živnost. komory v Praze.
Praha : Svatovojtšské jubileum, 1947 (C. A. T.). – 15, [1] s. + 4 s. obr. príl.
252
1676
Bosý biskup z Libice / František Neužil. – 1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1991. – 217, [5] s. – Román.
ISBN 80-7021-068-0
1677
Cesta svatého Vojtcha / Jaroslav Durych ; k vyd. pipr.a závr nap. Petr Hora. – 3. vyd.
Praha : Aeterna 1992. – 68, [1] s. – Román.
1678
wity Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza
migla.
Gniezno : Gaudentinum, 1992. – 206, [1] s. – (Bibliotheca „Studia Gnesnensia“). – Materiály
medzinárodného sympózia, Gniezno, 24. – 25. 4. 1989.
Obsahuje: Der Heilige Adalbert und Ungarn / Gabriel Adriányi; Ideał witoci i duchowoci
w czasach w. Wojciecha w wietle pism hagiograficznych w. Brunona z Kwerfurtu /
Urszula Borkowska; Sylwester II i Kocioły w Polsce i na Wgrzech / Aleksander Gieysztor;
w. Wojciech w działaniu, w tradycji i w legendzie / Gerard Labuda; redniowieczny kult w.
Wojciecha w krgu dalmatysko-chorwackim i drogi jego przenikania / Jan Leny; Zur
Vorehrung des hl. Wojciech-Adalbert in Böhmen insbesondere im 14. Jahrhundert / Franz
Machilek; Wokół miejsca mierci w. Wojciecha / Stanisław Mielczarski; St. Adalbert,
Bischof und Martyrer, auf dem Hintergrund des Bischofideals des 10. Jahrhunderts / Gerhard
Reifferscheid; Historyczna rola w. Wojciecha / K. migiel; Interesse und Verehrung für
Adalbert im Deutschland des 19. und 20. Jahrhunderts / Anneliese Triller; Dzieje legendy o
w. Wojciechu, autorze Bogurodzicy / Wiesław Wydra.
ISBN 83-85654-03-8
1679
wity Wojciech : patron gdaskiego przedmiecia / Zofia Linowska.
Gdask : Wydaw. Pomorskie RPK PTTK [Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego], 1993. – 29, [3] s. : fotogr., 1 mp. – (Seria
Adalbertiniana ; z. 1). – Bibliogr. odkazy.
ISBN 8385035273
1680
Tisíc let, klášter, svt : pocta k mileniu bevnovského kláštera : cizinci na této zemi : sv.
Vojtch, sv. Jan Nepomucký / výbr text uspo. Kvtoslava Neradová, Františka Sokolová. –
1. vyd.
Praha : Empora, 1993 (Most : Severografia). – 64 s.
Obsahuje: Benediktini v echách / Josef Myslivec. – S. 11 – 13; Z legendy o Bevnov / I. R.
Malá. – S. 13 – 14. – [Z antologie Srdce vlasti : Praha oima básnik a umlc, 1940]; Svatý
Vojtch / Karel Havlíek Borovský. – S. 19. – [Pomodli se, echu,/ k svatému Vojtchu,/ by
t vzali samostatné/ národy do cechu.]; Svatý Vojtch / Karel Schulz. – S. 21. – [Z knihy
Legendy a invokace. Purley, 1987]; Dalimilova kronika. – S. 21 – 24; Vojtchova homilie o
svatém Alexiovi. – S. 24 – 26; Canapariova vojtešská legenda „Est locus“. – S. 26 – 27; Svatý
Vojtch / František Dvorník. – S. 28 – 30; Praesulum salve celebris corona. – S. 30 – 31;
Svatý Vojtch [báse] / Karel Hynek Mácha. – S. 31 – 33. – [Dílo K. H. Máchy I. Praha,
1948]; Svatý Vojtch [báse] / Jan Zahradníek. – S. 33 – 36. – [Korouhve, 1940, Dílo I.,
253
Praha 1991]; Subiako [báse] / Anastáz Opasek. – S. 36. – [Obrazy, Rím 1974, Havlíkv
Brod, 1993]; Svatý Radim [báse] / Ivan Slavík. – S. 36 – 37. – [dosia nepublikované].
ISBN 80-85779-18-8
1681
Gnienieskie sekwencje o w. Wojciechu / Aleksander Wojciech Mikołajczak.
Gniezno : Gaudentinum, 1995. – 129, [2] s. + [16] s. : faks., fotogr. – Bibliogr. odkazy. Reg.
ISBN 83-85654-38-0
1682
ladami witego Wojciecha na tysiclecie mczestwa (997 – 1997) / Michał Machejek.
Kraków : Wydaw. OO [Ojców] Karmelitów Bosych, 1995. – 104 s. + [48] s. tabl. kolor. :
ilustr., fotogr., 3 mp. – Bibliogr. odkazy.
ISBN 83-85401-02-4
1683
Budujc jedno Europy : kazania o w. Wojciechu / Roman Andrzejewski ; red. Eugeniusz
Marciniak.
Włocławek : Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 1996. – 38, [2] s. : ilustr.
ISBN 83-86493-36-4
1684
Szlak witego Wojciecha : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Zaskiewicza ; Arkadiusz
Jachimowicz... [et al.].
Elblg : Yama, 1996. – 62 s. : fotogr., mp. – (Seria Wycieczki Piesze).
ISBN 83-905339-1-X
1685
wity Wojciech patron naszej Ojczyzny / Jan Doppke, rys. Maciej Tomkun.
Pelplin : Wydaw. Diecezjalne, 1996. – 19 s. : ilustr.
ISBN 83-85087-44-3
1686
wity Wojciech w polskiej muzyce redniowiecznej / Jerzy Pikulik ; [oprac. red. Antoni
Podsiad].
Warszawa : Pax, 1996. – 226, [6] s. : noty. – Bibliogr. odkazy. Reg. zpevov. Res. angl., franc.,
nem. Skratky.
ISBN 83-211-1596-9
1687
Wojciechowe wzgórza nad Raduni : Gdask-wity Wojciech / Zofia Teresa Wiewióra.
Gdynia : Credo, 1996. – 30, [4] s. : fotogr., mp.
ISBN 83-905470-2-3
1688
A mo
e to wcale nie był sen ? : rzecz o Wojciechu i jego patronie / Joanna BarbaszBoguniowska.
Bielsko-Biała : Dankos, 1997. – 30, VI s.
ISBN 83-906477-1-0
254
1689
Anno Domini 997 : tisíc let úcty ke svatému Vojtchu = Millennium of devotion to Saint
Adalbert / Schola Gregoriana Pragensis (pvecký sbor), David Eben, Petr Eben. – Latinské
texty a ich preklady do eštiny, anglitiny a francúzštiny.
Praha : Supraphon, 1997. – 1 zvuková doska (55:44) digital, stereo + 1 brožura (28 s.). –
Zvukový záznam.
1690
Bronzová legenda o svatém Vojtchu = Legenda aerea de sancti Adalberti / Dušan Hejbal, Jan
B. Lášek, Anastáz Opasek, Dana Stehlíková, Michal Tryml ; preklad z lat. Jana Zachová ;
preklad do nem. Jan. B. Lášek ; fotogr. Jaroslav Prokop.
[Praha] : Sí ; Nadace svatého Vojtcha, 1997 (Turnov : Unipress). – [108] s. : fotogr., ilustr.
– Bibliogr. odkazy. Res. nem.
ISBN 80-86040-04-6
1691
Cesta svatého Vojtcha / Jaroslav Durych ; [k vydání pipravil František Malý]. – 1. vyd.
Brno : Salve Regina, 1997. – 99 s.
ISBN 80-901240-9-7
1692
Dzieje kocioła pod wezwaniem witego Wojciecha w Sadkach / Paulina i Sławomir
Kamosiscy.
Sadki : Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki, 1997. – 23 s. : ilustr.
1693
I santi Adalberto (+997) e Stanislao (+1079) patroni della Polonia / Jan Władysław Wo.
Trento : Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, Centro di Documentazione sulla
Storia dell'Europa Orientale, 1997. – 101, [4] s. : fotogr., noty.
1694
Rec.: Jan Władysław Wo, I santi Adalberto (+997) e Stanislao (+1079) patroni della
Polonia / Andrzej F. Dziuba.
In: Aevum. – Ro. 72, . 2 (1998), s. 596 – 598.
1695
K vojtšskému miléniu / Vlastimil Zítek, Vladimír Saka. – 1. vyd.
Praha : Blahoslav, 1997. – 31, [1] s. – (Rozhledy víry ; sv. 13).
ISBN 80-7000-011-2
1696
Kult w. Wojciecha na ziemiach polskich w wietle przedtrydenckich ksig liturgicznych /
Wojciech Danielski ; do druku pryzgotował i wstpem poprzedził Jerzy Józef Kope.
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997. – 366 s. +
[29] s. obr. príl. : ilustr. – (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelksiego,
prace Wydziału Teologicznego ; zv. 117). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Skratky.
ISBN 83-86668-63-6
255
1697
Rec.: Wojciech Danielski, Kult w. Wojciecha na ziemiach polskich w wietle
przedtrydenckich ksig liturgicznych, do druku przyg. J. J. Kopea, Lublin 1997 / Gerard
Labuda.
In: Kwartalnik historyczny. – Ro. 104, . 4 (1997), s. 65 – 68.
1705
Sanktuarium w. Wojciecha w roku 1000-lecia jego mczeskiej mierci / Gabriela
Mikołajczyk.
Gniezno : Gaudentium, 1997. – 135 s. : ilustr. – Bibliogr. odkazy. Reg.
ISBN 83-85654-63-1
1698
Rec.: Wojciech Danielski, Kult w. Wojciecha na ziemiach polskich w wietle
przedtrydenckich ksig liturgicznych, do druku przyg. J. J. Kopea, Lublin 1997 / Izabela
Skierska.
In: Roczniki historyczne. – Ro. 63 (1997), s. 184 – 186.
1706
Smrt svatého Vojtcha / Vladimír Körner ; naítala Helga oková.
Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, 1997. – 6 zvukových kaziet. –
Román.
1699
Rec.: Wojciech Danielski, Kult w. Wojciecha na ziemiach polskich w wietle
przedtrydenckich ksig liturgicznych, do druku przyg. J. J. Kopea, Lublin 1997 / Krzysztof
O
óg.
In: Nasza przeszło. – . 90 (1998), s. 487 – 501.
1707
Sulle orme di Sant'Adalberto : in occasione del millenario di martirio (997 – 1997) / Michele
Machejek.
Citta del Vaticano : Fondazione Giovanni Paolo II, 1997. – 94, [12] s. : ilustr., tab. + [48] s.
príl.
1700
Májová tení o svatém Vojtchu : X. rok Desetiletí duchovní obnovy / Jan Lebeda.
Olomouc : Matice cyrilometodjská, 1997. – 47, [1] s. – Názov v tiráži: Fermentum : májová
tení o svatém Vojtchu pro X. rok Desetiletí duchovní obnovy – 1997.
1708
Sv. Vojtch = Adalbertus : 997 – 1997 : [program oslav milénia / poadatelé oslav eská
biskupská konference, Arcibiskupství pražské, Biskupství královéhradecké ; fotografie Petr
Janžura, Stanislav Boloský].
Praha : Biskupská konference, [1997]. – 36 s. : ilustr.
ISBN 80-238-0964-4 (v knihe neuvedené)
1701
Missa in honorem sancti Adalberti : mše pro soprán, smíšený sbor, housle, bicí nástroje a
celestu / liturgický text Olga Ježková ; zpívá Kühnv smíšený sbor ; hraje Ladislav Navrátil,
Stanislav Bogunia, David eho, Jan Bouše, Miroslav Kejmar ml., Karel Kolá, Martin
Kopiva, René Hokv, Jií Svoboda.
Praha : Ro, 1997. – Stopáž 22:48.
Obsahuje asti: Introitus, 1. ást 2:26. Kyrie, 2. ást 4:35. Gloria, 3. ást 5:54. Sanctus, 4. ást
5:31. Agnus Dei, 5. ást 4:14.
1702
Nad freskiem oczu aureola : Wojciechowy posiew Słowa / Janusz Kozłowski ; ilustr.
Zbigniew Strzałkowski.
Lublin : Polihymnia, 1997. – 45, [2] s. : ilustr.
ISBN 83-87405-08-6
1703
Oslavy svatovojtšského milénia 997 – 1997 : [sborník literárních a výtvarných prací dtí a
mládeže k miléniu sv. Vojtcha].
Praha : Concordia Pax, [1997]. – 32 s., 15 s. ilustr. – Názov na obálke: Sborník literárních a
výtvarných prací dtí a mládeže k miléniu sv. Vojtcha.
ISBN 80-85650-09-6
1704
Po stopách sv. Vojtcha na jižním Plzesku : 997 – 1997 / V. Kokošková.
Peštice : [Kulturní zaízení, 1997]. – 24 s. : ilustr., mp.
ISBN 80-238-1225-4
256
1709
Sv. Vojtch – první eský Evropan : výstava [Opava], záí 1997 – leden 1998 / pipravil
Jaromír Olšovský.
Opava : Slezské zemské muzeum, 1997. – 16 s. : ilustr.
ISBN 80-238-1787-6 (v knihe neuvedené)
1710
Spr.: Sv. Vojtch – první eský Evropan : výstava [Opava], záí 1997 – leden 1998 / Jarmila
Štrbová.
In: Vlastivdné listy. – Ro. 24, . 1 (1998), s. 45.
1711
Svatovojtšská tradice v djinách našeho národa a církve a její význam dnes : sborník ze
symposia k tisícímu výroí smrti biskupa Vojtcha Slavníkovce – sv. Vojtcha : Libice nad
Cidlinou, 29. a 30. srpna 1997 / uspoádal Zdenk Soušek.
Praha : eská biskupská konference ; Ekumenická rada církví v eské republice, 1997. – 136
s. + [6] s. príl. : ilustr., mp. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
ISBN 80-238-1784-1 (v knihe neuvedené)
1712
Rec.: Svatovojtšská tradice v djinách našeho národa a církve a její význam dnes / Karla
Motyková.
In: Vlastivdný zpravodaj Polabí. – Ro. 32 (1998), s. 248 – 250.
257
1713
Svatý Vojtch : sborník k mileniu / uspoádal Jaroslav V. Polc.
Praha : Zvon, 1997. – 275 s. : ilustr. – Pozn. Res. angl., nem.
ISBN 80-7113-193-8
1714
Rec.: Svatý Vojtch. Sborník k miléniu. Red. Jaroslav V. Polc / Zdenk Kuchyka.
In: Posel z Bude. – . 12-13 (1997), s. 49.
1715
Rec.: Jaroslav V. Polc (ed.), Svatý Vojtch : sborník k miléniu / Pavel Krafl.
In: Religio. – Ro. 6, . 1 (1998), s. 96 – 97.
1716
Rec.: Svatý Vojtch. Sborník k miléniu. Red. Jaroslav V. Polc. Praha, Zvon 1997, 280 s. +
49 obr. / Tomáš Borovský, Hana Borovská.
In: asopis Matice moravské. – Ro. 117, . 1 (1998), s. 166 – 168.
1717
Svatý Vojtch : tisíc let svatovojtšské tradice v echách : katalog výstavy Praha 13. kvtna –
31. srpna 1997 / uspoádala Národní galerie v Praze ; editovala Milena Bartlová ; red. Hana
Laštovková ; peklady Dagmar Steinová.
Praha : Národní galerie, 1997. – 159 s. : faks., ilustr. – Bibliogr. odkazy. Res. angl., ma.,
nem., po.
ISBN 80-7035-134-9
1718
Spr.: Svatý Vojtch. Tisíc let svatovojtšské tradice v echách. [Ed.]: Bartlová, Milena.
Praha, Národní galerie v Praze 1997. 159 s., ilustr. / -M.D.In: Studia zródloznawcze. – Ro. 37 (2000), s. 226.
1719
Svätý Vojtech : tisícroie úmrtia / Anton Bagin, Ladislav Šášky ; úvod nap. Ján Chryzostom
kardinál Korec ; obálku navrhol Andrej Grossmann ; fotogr. Jozef Filípek, Bohumil Šuran,
Peter apaj ; ilustrácie Vincent Hložník. – 2. opravené a doplnené vyd., 1. vyd. v Spolku sv.
Vojtecha.
Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1997 (Prievidza : Patria). – 83, [5] s. : fotogr., ilustr. – Bibliogr.
odkazy. Res. ma., nem., po.
ISBN 80-7162-138-8
1720
lady w. Wojciecha na opolskiej ziemi / Edward Kucharz.
Opole : Wydawnictwo witego Krzy
a, 1997. – 47 s., [36] s. : obr., noty. – Res. nem.
ISBN 83-907331-1-0
: Catalogue of an Exhibition Held from 18 April to 30 August in the Muzeum of the Gniezno
Archidiocese with the Cooperation of the Museum of the Beginnings of the Polish State in
Gniezno and the Archdiocesan Archive in Gniezno/ [teksty katalogu Alicja KarłowskaKamzowa ; biografia witego Wojciecha: Gerard Labuda ; tł. tekstów na jz. niem. Piotr
Jankowiak ; Muzeum Archidiecezji Gnienieskiej].
Gniezno : [s.n.], 1997. – 64 s. : fotogr., ilustr. – Bibliogr. odkazy.
1722
wity Wojciech : dramat w 5 aktach z czasów Bolesława Chrobrego / Helena ZmorzyskaWolny ; grafika Stanisław Wolny.
Kielce : Tarcza, 1997. – 73 s. : ilustr.
ISBN 83-86816-33-3
1723
wity Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej : antologia tekstów / wyboru dokonał i
opracował Gerard Labuda.
Warszawa : Pax, 1997. – 455 s. + [32] s. obr. príl. : ilustr. – Bibliogr. odkazy. Reg. Res.
franc., nem.
ISBN 83-211-1435-0
1724
Tryptyk ku czci w. Wojciecha : materiały homiletyczne na jubileusz 1000-lecia mierci /
Leon S. Grodzki.
Gdask : Kuria Prowincjalna OO [Ojców] Franciszkanów, 1997. – 108 s. : ilustr.
ISBN 83-905807-1-3
1725
W krgu ywotów witego Wojciecha / red. nauk. Jan Andrzej Spie
; aut. przekł. Brygida
Kürbis... [et al.] ; [aut. wstpów Helena Chłopocka, Marian Plezia, Jan Andrzej Spie
; aut.
komentarzy Danuta Zydorek... [et al.]].
Kraków : „Tyniec“, 1997. – 288 s. – Bibliogr. odkazy.
ISBN 83-85433-83-X
1726
Spr.: W krgu ywotów witego Wojciecha / -W.M.In: Studia zródloznawcze. – Ro. 37 (2000), s. 225.
1727
Rec.: W krgu ywotów witego Wojciecha / Ryszard Grzesik.
In: Kwartalnik historyczny. – Ro. 105, . 1 (1998), s. 117 – 122.
1728
Ziarno tej ziemi : wity Wojciech w prozie i poezji polskiej / wybór i oprac. Bo
ysław
Walczak.
Pozna : Ksigarnia w[itego] Wojciecha 1997. – 197, [2] s. : fotogr. – Bibliogr. odkazy.
ISBN 83-7015-370-4
1721
w. Wojciech – patron Polski : oblicze witego : katalog wystawy zorganizowanej w dniach
od 18 kwietnia do 30 sierpnia 1997 w Muzeum Archidiecezji Gnieznienskiej przy
wspóludziale Muzeum Poczatków Panstwa Polskiego w Gnieznie i Archiwum
Archidiecezjalnego w Gnieznie = St. Wojciech – the Patron of Poland : the Image of the Saint
1729
Adalbert et Stanislas saints patrons de la Pologne / Jan Władysław Wo ; trad. de l'ital. par
Alain de Penanster.
258
259
Paris : Éditions du Dialogue, 1998. – 108, [4] s. : ilustr.
ISBN 2-85316-075-0
1730
Dziedzictwo kultu witego Wojciecha : ogólnopolska sesja z okazji jubileuszu 1000-lecia
mczestwa w. Wojciecha, KUL – 22 IX 1997 / pod red. Ryszarda Knapiskiego.
Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL, 1998. – 227, [1] s. + 24 s. príl. : fotogr., mp,
obr. – Bibliogr. odkazy.
ISBN 83-228-0784-8
1731
rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – 486 s.
ISBN 83-908115-1-0
1732
Spr.: Mezinárodní vdecká konference „Srodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo
Wojciecha“, Zabrze 10 – 11 dubna 1997 / Marie Bláhová.
In: eský asopis historický. – Ro. 95, . 3-4 (1997), s. 827 – 828.
1733
w. Wojciech w nauczaniu Jana Pawła II / Henryk Józef Muszyski.
Gniezno : Gaudentinum, 1998. – 105, [2] s. – (Bibliotheca „Studia Gnesnensia“ ; 3).
ISBN 83-85654-89-5
1734
wiadectwo w. Wojciecha wci
ywe : homilie i listy pasterskie 1992 – 1997 / Henryk J.
Muszyski.
Gniezno : Gaudentinum, 1998. – 157, [3] s. – (Bibliotheca Studia Gnesnensia).
ISBN 83-85654-90-9
1735
Ze witym Wojciechem w trzecie tysiclecie : prace uczniów szkół rednich Trójmiasta
nadesłane na konkurs historyczno-literacki z okazji 1000-lecia miasta Gdaska / red. Tadeusz
Pawlicki.
Gdynia : Ogólnokształcce Liceum Jezuitów, 1998. – 218, [2] s. : ilustr.
ISBN 83-87202-95-9
1736
Sławny w mczenników gronie : homilie i przemówienia o witym Wojciechu / Józef Glemp
; słowo wstpne Miloslav Vlk.
Gniezno : Gaudentinum, 1999. – 127 s.
ISBN 83-87926-20-5
1737
Sv. Vojtch v eské a polské literatue a v umní : sborník z mezinárodní vdecké konference
= Posta w. Wojciecha w czeskiej i polskiej literaturze i w sztuce : materiały z
midzynarodowej konferencji naukowej / red. Libor Pavera.
260
Opava : Slezská univerzita, 1999. – 186, [2] s. + [12] s. obr. príl. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Res. angl., po.
ISBN 80-7248-029-4
1738
... I szedł przez pola, łki, lasy : wity Wojciech w tradycji ludowej / Maria Paradowska.
Pozna : „W Drodze“ przy współpr. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, 2000. – 133, [3] s.
+ [16] s. tabl. kolor. : ilustr. – Bibliogr. odkazy
ISBN 83-7033-246-3
1739
Wojciechowa Europa : szkice podró
ne / Anna Kocielecka, Paweł Dzianisz.
Gniezno : Fundacja witego Wojciecha, 2000. – 156, [4] s. : mp, tabl. – Bibliogr. odkazy.
Reg.
ISBN 83-87901-03-2
1740
Z krzy
em i włóczni : wokół Ottoskiej drogi do grobu w. Wojciecha w Gnienie w roku
tysicznym / Anna Kocielecka, Paweł Dzianisz.
Pelplin : Bernardinum, 2000. – 125, [3] s. : ilustr., mp. – Bibliogr. odkazy. Reg.
ISBN 83-87668-93-1
1741
Kanonizacja w. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu / redakcja Jerzy Strzelczyk, Czesław
Pest, Wojciech Polak.
Lublin : Instytut Europy rodkowo-Wschodniej, 2001. – 193 s. : mp. – Reg. – Materiály zo
sympózia, Gniezno, 30. 11. – 1. 12. 1999.
Obsahuje: Wstp / J. Strzelczyk. – S. 7 – 10; Europa i Polska w czasach witego Wojciecha /
Jerzy Wyrozumski. – S. 11 – 17; Procedura kanonizacyjna pierwszego tysiclecia / Henryk
Misztal. – S. 18 – 31; Poprzednik witego Wojciecha w witoci – Udalryk z Augsburga i
problem jego kanonizacji / J. Strzelczyk. – S. 32 – 48; Kocielne i polityczne konsekwencje
kanonizacji witego Wojciecha / Anzelm Weiss. – S. 49 – 55; Model biskupa-misjonarza w
chrzecijastwie zachodnim od VII do X wieku / Urszula Borkowska. – S. 56 – 66; Kult
witego Wojciecha w wietle ksig liturgicznych / Helmut Jan Sobeczko. – S. 67 – 82;
Wizerunki witego Wojciecha w kaznodziejstwie polskim / Kazimierz Panu. – S. 83 – 115;
Przesłanie o witym Wojciechu w polskiej muzyce redniowiecznej / Jerzy Pikulik. – S. 116
– 119; Rozwój ikonografii witego Wojciecha w sztuce polskiej / Ryszard Knapiski. – S.
120 – 138; wity Wojciech – apostoł i patron misji północnej / Kazimierz migiel. – S. 139
– 148; wity Wojciech – patron inicjatyw narodowo-społecznych XIX i XX wieku / C. Pest.
– S. 149 – 170; Znaczenie i aktualno przesłania witego Wojciecha dla współczesnego
człowieka w kontekcie jednoczcej si Europy / Henryk Muszyski. – S. 171 – 178.
ISBN 83-85854-69-X
1742
Salve, sidus Polonorum : St. Adalbert cantata op. 72 (1997 – 2000) for large mixed chorus,
organ, "#$%&'() *+,+-$.) ,/--'() 0-&12/%'"#/-'() *$3-*$3'() $%4) ,$'') 4.+3) 5) ,6) 7/%.62) 8#2&9$:)
;<./12#; Jerzy Pikulik.
London : Boosey & Hawkes, 2001. – 26 s.
261
1743
Nowenna do w. Wojciecha patrona Polski / Tarsycjusz Sinka.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Ksi
y Misjonarzy, 2005. – 32 s.
ISBN 83-7216-564-5
1744
„Onego czasu, gdy wity Wojciech...“ : czyli Rzecz o mityzacji Sławnikowicza / Ró
a
Godula.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego, 2005. – 255 s. + [48] s. obr. príl. :
ilustr. – Bibliogr. odkazy. Lit.
ISBN 83-233-2095-0
1745
Rec.: Ró
a Godula, „Onego czasu, gdy swiety Wojciech...“ czyli Rzecz o mityzacji
Slawnikowicza / Ludmila Sochorová.
In: eský lid. – Ro. 94, . 4 (2007), s. 425 – 427.
1746
wity Wojciech wci
z nami / Henryk J. Muszyski.
Gniezno : Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, 2007. – 276, [3] s.
ISBN 978-83-89270-74-0
1747
w. Wojciechu, nasz patronie : modlitewnik / [red. prowadzcy Agnieszka Kwanik].
Gniezno : Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, cop. 2009. – 40 s. : ilustr.
ISBN 978-83-61311-35-5
12 State a štúdie
17. storoie
1748
O svatém Vojtchu, biskupu a ddici eském.
In: Swato=Ronj Muzyka Aneb : Swátenj Kancyonal Ke Cti a Chwále Swatých milých
Božjch w now složený a wydaný / Od Adama Michny z Ottradowic Gindicho=Hradeckého.
Wytisstný w Staro=Pražské Kollegi : w Impressy Akademické, Léta Pán 1661. – S. 86, 87.
1749
In festo S. Adalberti Episc. & Mart.
In: Officia Propria Sanctorum Quorum memoria Per Archidioecesin Bohemiæ specialiter
colitur. In Gratiam Totius Cleri Archidioeceseos Nec non ad augendum præfatorum Sanctor
cultum denuo plesius collecta, & edita.
Pragæ : Typis Universitatis Carolo-Ferdinandeæ in Collegio Societatis Iesv ad S. Clementem,
Anno MDCLXIII. [1663]. – S. 26 – 29.
1750
Na dzie Sw. Wojciecha.
In: Kazania na Swita Całego roku. Z ró
nych Doktorów y Authorów ku zbudowaniu dusz
ludzkich zebrane y napisane / Przez X. Franciszka Rychłowskiego, Zakonu Switego
Franciszka Reformata, na ten czas Kaznodziei y Switey Theologiey Professora.
W Krakowie : w drukarni Stanisława Piotrkowczyka, Typographa J. K. M., Roku Paskiego
MDCLXVII. [1667]. – S. 193.
1751
Na S. Wojciecha Arcyb.
In: Kazania na wita całego roku / X. Pawła Kaczynskiego S. J.
W Kaliszu : w Kolegium S. J., R. P. MDCLXXXIV. [1684]. – S. 59.
1752
Classis altera. S. Adalberto archiepiscopo Gnesnensi. Pruthenorum Apostolo. Poloniz et.
Actoris Patrone; reccusita.
In: Acroamatum epigrammaticorum centuriæ VI. Castis Verecundisue Salibus Ingratiam
studiosæ Juventutis, intertextæ / Albert Ines. – Editio tertia corretior et locupletior. Juxta
exemplar Cracoviense.
Wratislaviæ : Sumpt. Jesaiæ Fellgibelii Bibliopol., Anno MDCLXXXVI. [1686]. – S. 56 – 61.
1753
S. Adalbertus.
In: Theatrum gloriae das ist : Schau-Platz der Ehren oder Lob-Predigten, von denen heiligen,
ausserwählten, glorwürdigen Patronen des hochlöblichen Königreichs Böheimb, mit EhrenPreiss ihren gottseeligen Wandels, rühmlichen Verdienst und herrlicher Wunderthaten, aus
Böhmischen Geschichten Historico-moraliter verfasset, in Götlicher Schrift und heiligen
Vätern gegründet, mit Theologischen Fragen und Concepten gezieret, an deren heiligen,
hohen Festtägen, bei Gegenwart Volkreicher Versammlung, in der Ertz-Stuhl und HauptKirchen S. Viti in Prag aufgerichtet, Itzo aber auf vieler Begehren, durch öffentlichen Druck,
262
263
nebst noch etlich sonderbaren Predigten vorgestellet / Pflatz Christ. Aug. von Ostritz.
Alt-Stadt-Prag : gedruckt bey Georg Labaun, 1691. – S. 103 – 219.
18. storoie
1754
Von der Capelle St. Adalberti, nechst an der Kirche St. Viti.
In: Das Sehens-würdige Prag : Worinnen alle sehens-, merck- und wunderwürdige
Begebenheiten, Denckmahle und Antiquitäten, auch andere Haupt-Merckwürdigkeiten, den
Ursprung, Veränderung und heutigen Zustand der Präger-Städte, Schlösser, königliche
Residenzen, Landes-Regierung, hohe, alte und königliche Staats- und Raths- Bediente,
Kirche, Klöster, gräfl. und herrliche Paläste, Häuser, Gärten, Künste, Wasser-Leitungen,
unterirdische Gänge, Höhlen, Bergwercke, heidnische und christlich Grufften, und andere
Kostbarkeiten, Reichthümer und Curiositäten, sowohl in der Stadt Prag, als deren nechstumliegender Gegend betreffende, kürzlich vorgestellet werden. Denen fremden und
einheimischen Liebhabern der Antiquitäten und Novitäten zu dienst und weiterer
Nachforschung, bei den müssigen Stunden in Prag abgefasset / von Carl Adolph Redel.
Nürnberg und Prag : bey Johann Friederich Rüdiger, 1710. – [18], 546, [23] s.
1755
Kazanie na S. Wojciecha Arcyb. Gniezn.
In: Nowy ogłos chwały Swietych Boskich, obiwszy si o Skałke Stanisława Switego na cały
wiat Polski wychodzi. To iest. Kazania na wszystkie swita roczne / Przez X. Ignacego
Anioła Gorzyskiego, Zakonu S. Pawła Pierwszego Pustelnika, Philosophiey Doktorá ná ten
czás Káznod
iei Krákowskiego, teraz Przeora Łczeszyczkiego spisane, ná roznych
mieyscách wypracowane y zá dozwoleniem Stárszych do druku podáne.
W drukarni Jasney Gory Czstochowskiey, Roku P. 1717. – S 391.
1756
Na S. Wojciecha.
In: Medytacye nowym y doskonałym sposobem dla wikszey rozmylaiacych wygody na
ka
dy dzie całego roku, y ná znamienitsze switá rozło
one nietylko bogomylnoci si
bawicym, lecz y kaznodzieiom barzo po
yteczne / Mikołaj (Łczycki) Lancicius. – Pierwszy
raz po polsku z pozwoleniem Przeło
onych wydane.
W drukarni Akademii Wileskiey Societatis Jesu, Roku Paskiego 1727. – S. 537.
1757
Die XXIII. Aprilis. S. Adalberti Episc. & mart. Regnique Hungariæ Patroni.
In: Officia Propria Sanctorum Patronorum Regni Hungariæ. Pars Verna.
Viennæ Austriæ : Sumptibus Pauli Straub, MDCCXXXII. [1732]. – S. 4 – 6.
1759
Pro Festo S. Adalberti.
In: Festivale Tyrnaviense, Hoc Est : Conciones In Omnia Totius Anni Festa Per Apostolicum
Hungariæ Regnum Celebrari Solita, Quæ ante annos aliquot in Libera, Regiáque Civitate
Tyrnaviensi ex Cathedra Summi Templi Germanicæ Nationi, Teutonico idiomate sunt
propositæ ; Nunc Vero Ad Spiritualem proximi utilitatem eas Latinitate donavit, idem, qui
dixit P. F. Josephus A S. Maria, Natione Austriacus Viennensis, Professione Religiosus
Discalceatus Ordinis SSS. Trinitatis de Redemptione Captivorum, Officio, seu Occupatione
Ejusdem Sacri Ordinis Scriptor. Anno reparate Salustis MDCCXLIII.
Tyrnaviæ : Typis Academicis Societatis Jesu, Anno Domini 1743. – S. 70 – 75.
1760
Szent Albert Püspök, és Mártyr Napján Három Prædikátziók.
In: Panegyrici Sanctorum Patronorum Regni Hungariæ, Tudni-illik, Nagy Aszszonyról,
Magyar Szentekról, Es az Országhoz tartozandó kivált-képpen-való Innepekre Jeles
Prédikatziók. A kiket találtunk a Jesus Társaságából-való néhai / P. Csete István Múnkáiban.
A kinek hólta után hagyatott Deák Irásit üszögéböl kiveregetván, sokat pótolván-is ; ezt a
munkát, az Ur Istennek (ki az ö Szenteiben tiszteltetik) dütsösségének terjedésére ; ös elejink
ditsiretes és Szent nyomdokinak követésére ; Nemzetünk meg maradására, ´s konkolyok elött
palántáltatott Igasságnak tovább-való gyarapodására ; Haza nyelvén ki-botsátotta most magais már el-öregedvén ; Azon Társaságból-való P. Gyalogi János.
Karsán : [s.n.], 1754-dik Esztendöben. – S. 92 – 115.
1761
XXIII. April. In Festo S. Adalberti Episcopi, & M.
In: Sacræ & Piæ Meditationes In Omnes Anni Dominicas, Et Festa Hungariæ Celebriora,
Potissimum De SS. PP. Lectæ, Et Ex Evageliorum Serie Diribitæ / Per P. Ladislaum
Deményi, A. S. Nicolao, E Scholis Piis.
Posonii : Litteris Joannis Michaelis Landerer, 1754. – S. 315 – 319.
1762
Reliquiae S. Adalberti. Epigrammata de Reliquiis S. Adalberti.
In: Speculum S. Augustini Vitae Apostolicae Repraesentativum, Seu Regula Ejusdem S.
Augustini, Episcopi Hipponensis, Ecclesiae Doctoris celeberrimi, Expositionibus. Et
Meditationibus Illustrata, / Per M. Jacobum Paulum Radliski, Polonum Sacrae Theologiae
Doctorem, Ordinis Canonicorum Regularium Custodum Sacrosancti Hierosolymitani
Sepulchri Christi Domini.
Cracoviae : Typis Typographiae Seminarii Episcopalis Academici, Anno Domini 1759. – 440
s.
1758
[Hymn o w. Wojciechu].
In: Historya zycia, mczenstwa, y cudow S. Jana Nepomucena Kanonika Pragskiego. Dla
Sákrámentálnego Spowiedi Sekretu nie przełámanym státkiem. Dochowanego. W rzecze
Mołd=wie utopionego. Z pozwoleniem starszych. Ná starey Prádze, w Drukárni Karola Jana
Hrábá. Drukiem podana. Roku 1729. A teraz z łaciskiego po polsku przetłumaczona /
Stanisław Wincenty Jabłonowski.
Czstochowa : Wydruk. na Jasnej Górze, Roku 1740. – S. 371 – 374.
1763
Na den S. Wogtcha, aneb Adalberta, Biskupa, Muedlnika a Patrona Uherského.
In: Ewangelia a Episstole na Nedle a Swátky pres celý Rok, gako y Passye Pána Krysta,
podle wypisánj štyr swatych Ewangelistw. K Vžitku Národných Sskol W Uherskég, a snu
spogených Kragnách.
W Budin a ; w Trnaw : wytisstné s Literami Králowskég Uniw., MDCCLXXXVIII.
[1788]. – S. 177.
264
265
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=icsCAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=die+k
irchen+der+stadt+krakau+wurzbach&hl=sk#PPR1,M1
19. storoie
1764
Wogtchw náwrat.
In: Dginy eské w kamenopisn wywedených obrazech = Geschichte Böhmens in
lithographisch ausgeführten Blättern / pedstaweny od sgednocených Umlc Akademie
Pražské. S Obgasnnjm od Wáclawa Hanky, Bibliothekáe Národniho Museum w Králowstwj
eském, uených Spolenostj na Wysokých Školách Wilenských a Krakowských, též
králowské Waršawské Spolenosti Pátel Nauk lena = dargestellt von einem Verein
Akademischer Künstler Prags ; Erklärt von Wenceslaw Hanke, Bibliothekar am böhmischen
National=Museum der gelehrten Gesellschaften an den Universitäten zu Wilna und Krakau,
wie auch der königl. Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften zu Warschau Mitgliede.
W Praze : Wydáwány od Antonjna Machka, w Pokraowánj od Bohmannských Ddicw a
Antonjna Machka, 1824 (tištny w Sommerowské knihtiskárn w býwalém kláštee Sw. Anny
islo 948). – S. 135 – 149. – Súbežný nemecký a eský text.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11398079
1765
Kázanj na den swatého Wogtcha.
In: Kázanj na dny rozliných Swatých a Slawnostj / od Antonjna ermáka, býwalého faráe
Hermanického, posléz Dolnoaugezdského.
W Praze a ; w Hradcy Králowé : Nákladem Jana Host. Pospjssila, inného léna wlastenského
Museum a impressora, 1831. – S. 229 – 244.
1766
O s. Wojtchowi aneb Adalbertowi Biskupowi a Muedelíkowi, Králowstwa uherského
Patrónowi.
In: Katolicki Spewnik obsahující Pese na wšecki wíroité Slawnosi, jako též Pese o
Swatích Božích, a w rozliních asoch a Potrebách / od Jana Hollého.
W Budíe : Literami kr. uniwrs. Tlaáre, 1846. – S. 154 – 155.
1767
Sv. Vojtch.
In: Rže A Trní : Básn / Od Fr. Sušila.
V Brn : U Nitzsche A Grosse, 1851. – S. 22 – 28.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/12101309
1768
Die Kirche des heiligen Adalbert (Kocioł . Wojciecha).
In: Die Kirchen der Stadt Krakau : Eine Monographie zur Geschichte und Kirchengeschichte
des einstigen Königreichs Polen / Won Dr. Constatin Wurzach.
Wien : Druck und Verlag der Mechitharisten=Congregations=Buchhandlung, 1853. – S. 239 –
241.
266
1769
K sv. Vojtchu.
In: Zpvník pro chrám, školu i dm / Sestaven od uitelstva hlavní a nižší realní školy v
Kolín.
V Praze : Tiskem Bedicha Rohlíka, 1857. – S. 92 – 94.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/183312
1770
Píse sv. Vojtcha.
In: Zpvník pro Kostel a Školu ke prospchu žák národních, hlavních a realních škol
uvedený v trojhlas / a vydaný od Františka Vács. Karlíka, ádného uitele na hlavních školách
v Rokycanech.
V Plzni : Nákladem knihkupectví Karla Maasche, 1860. – S. 131.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/183139
1771
K sv. Vojtchu.
In: Sebrané Básn / Fr. Sušila. – Vydání opravené.
V Brn : Nákladem knhkupectví Ant. Nitsche, 1862. – S. 152.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/183541
1772
Sv. Vojtch.
In: Sebrané Básn / Fr. Sušila. – Vydání opravené.
V Brn : Nákladem knhkupectví Ant. Nitsche, 1862. – S. 48.
1773
Sv. Vojtch.
In: Sebrané Básn / Fr. Sušila. – Vydání opravené.
V Brn : Nákladem knhkupectví Ant. Nitsche, 1862. – S. 119.
1774
Svatý Vojtch.
In: Sebrané Básn / Fr. Sušila. – Vydání opravené.
V Brn : Nákladem knhkupectví Ant. Nitsche, 1862. – S. 107.
1775
Svatý Vojtch.
In: Spisy Karla Hynka Máchy. Díl první / Karel Hynek Mácha.
267
V Praze : Nákladem knihkupectví I. L. Kober, 1862 (Tisk Jarosl. Pospíšila). – S. 207 – 211. –
(Spisy Výtených eských Básník Novevkých ; ást tetí).
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=X5oBAAAAMAAJ&pg=PA258&dq=vr%C5%A1
ovci&lr=&as_brr=3&hl=sk#PPA3,M1
1776
Spr.: Z Prahy a z venkova : inné knihkupectví pp. Kobra- / V. H. – V rubrike Feuilleton.
In: Lumír. – Ro. IX, . 39 (1859), s. 931.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=DrEDAAAAYAAJ&pg=PA931&dq=karel+hyne
k+m%C3%A1cha+vojt%C3%89CH&lr=&as_brr=3&hl=sk#PPA931,M1
1777
Vojtch volen biskupem / Pavel Jehlika.
In: Úplný besedník / uspoádali Jií Bittner a Jos. R. Vilímek.
V Praze : Tiskem a nákladem Jos. R. Vilímka, 1877. – S. 52 – 53.
1778
Dne 25. srpna : I. Penešení svatého Vojtcha, Radima a pti bratí muenik do Prahy.
In: Církevní rok : Kniha nauná pro každý stav i vk, obsahující na každý dn nkolik
životopis svtcv a svtic Pán a všecky slavnosti, nedle, svátky i výroné památky
cirkevní dle kalendáe eského. Díl pátý : Msíc Srpen A Záí / Sepsal Beneš Method Kulda,
sídelní kanovník Vyšehradský.
V Praze : Nákladem spisovatelovým, 1881 (Tiskem B. Stýbla). – S. 200 – 203.
1779
Nalezení ostatk Svatého Vojtcha.
In: Církevní rok : Kniha nauná pro každý stav i vk, obsahující na každý den nkolik
životopis svtcv a svtic Pán a všecky slavnosti, nedle, svátky i výroné památky
cirkevní dle kalendáe eského. Díl druhý : Msíc Únor A Bezen / Sepsal Beneš Method
Kulda, sídelní kanovník Vyšehradský.
V Praze : Nákladem spisovatelovým, 1881 (Tiskem B. Stýbla). – S. 407 – 410.
1780
Na den sv. Vojtcha biskupa, mueníka a zástupce království eského.
In: Bibliotéka nejslovutnjších kazatel eských starší doby / Rediguje a vydává knz Ign.
Beák.
V Kromíži : Nákladem vlastním, 1885 (Tiskem Jind. Guska). – S. 132 – 139.
1781
Na den sv. Vojtcha biskupa, mueníka a patrona eského kálovství.
In: Bibliotéka nejslovutnjších kazatel eských starší doby / Rediguje a vydává knz Ign.
Beák.
V Kromíži : Nákladem vlastním, 1885 (Tiskem Jind. Guska). – S. 140 – 148.
1782
Na svätého Vojtecha / F. Ž. – Obr.
In: Pamätná Kniha Spolku Sv. Adalberta (Vojtecha) Vydaná K Oslave Kazských Druhotín
Jeho Eminencie Jána Simor-a Kardinála, Prímasa Uhorského, Arcibiskupa Ostrihomského
At. At. Najvyššieho Ochranca Tohože Spolku.
Vo Viedni : Tlaou Kongregácie Mechitharistov (V. Heinricha), 1886. – S. 19 – 20.
1783
Telesné pozostatky sv. Vojtecha / Martin Kollár ; Da spisu Jana Kr. Votka, T. J.: „Sv.
Vojtcha hrob a ostatky na hrad pražském.“ Nákladem „Ddictví svato-janského“ v Praze
1880. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Pamätná Kniha Spolku Sv. Adalberta (Vojtecha) Vydaná K Oslave Kazských Druhotín
Jeho Eminencie Jána Simor-a Kardinála, Prímasa Uhorského, Arcibiskupa Ostrihomského
At. At. Najvyššieho Ochranca Tohože Spolku.
Vo Viedni : Tlaou Kongregácie Mechitharistov (V. Heinricha), 1886. – S. 21 – 34.
1784
Sv. Vojtch (Vtrov) : kaplnka.
In: Soupis Památek Historických A Umleckých V Politickém Okresu Sedlanském / Napsali
Dr. A. Podlaha A Ed. Šittler.
V Praze : Nákladem Archaeologické Kommisse Pi eské Akademii Císae Františka Josefa
Pro Vdy, Slovesnost A Umní, 1898. – S. 138, 139. – (Soupis Památek Historických A
Umleckých V Království eském Od Pravku Do Poátku XIX. Století ; III).
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/tiskclanek.php?id=c_3552
1785
Sv. Vojtch u Neratovic : kaplnka.
In: Soupis Památek Historických A Umleckých V Politickém Okresu Klatovském / Napsali
Ferdinand Vank A Dr. Karel Hostaš Soudní Okresy Klatovský A Nýrský, F. A. Borovský
Soudní Okres Plánický.
V Praze : Nákladem Archaeologické Kommisse Pi eské Akademii Císae Františka Josefa
Pro Vdy, Slovesnost A Umní, 1899. – S. 184, 185. – (Soupis Památek Historických A
Umleckých V Království eském Od Pravku Do Poátku XIX. Století ; VII).
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/tiskclanek.php?id=c_3960
1786
Zdeboice (Stoboice) : kaplika sv. Vojtcha.
In: Soupis Památek Historických A Umleckých V Politickém Okresu Mlnickém / Napsal
Dr. A. Podlaha.
V Praze : Nákladem Archaeologické Kommisse Pi eské Akademii Císae Františka Josefa
Pro Vdy, Slovesnost A Umní, 1899. – S. 193. – (Soupis Památek Historických A
Umleckých V Království eském Od Pravku Do Poátku XIX. Století ; VI).
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/tiskclanek.php?id=c_4169
268
269
1787
Mýto : Kaplika sv. Vojtcha.
In: Soupis Památek Historických A Umleckých V Politickém Okresu Rokycanském / Napsal
Dr. Antonín Podlaha.
V Praze : Nákladem Archaeologické Kommisse Pi eské Akademii Císae Františka Josefa
Pro Vdy, Slovesnost A Umní, 1900. – S. 60. – (Soupis Památek Historických A
Umleckých V Království eském Od Pravku Do Poátku XIX. Století ; IX).
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=4572
1788
Štáhlavy : Kostel sv. Vojtcha.
In: Soupis Památek Historických A Umleckých V Politickém Okresu Rokycanském / Napsal
Dr. Antonín Podlaha.
V Praze : Nákladem Archaeologické Kommisse Pi eské Akademii Císae Františka Josefa
Pro Vdy, Slovesnost A Umní, 1900. – S. 142 – 144. – (Soupis Památek Historických A
Umleckých V Království eském Od Pravku Do Poátku XIX. Století ; IX).
1789
Terešov : Kaple sv. Vojtcha.
In: Soupis Památek Historických A Umleckých V Politickém Okresu Rokycanském / Napsal
Dr. Antonín Podlaha.
V Praze : Nákladem Archaeologické Kommisse Pi eské Akademii Císae Františka Josefa
Pro Vdy, Slovesnost A Umní, 1900. – S. 149 – 150. – (Soupis Památek Historických A
Umleckých V Království eském Od Pravku Do Poátku XIX. Století ; IX).
1790
Hlavovice : kaple sv. Vojtcha.
In: Soupis Památek Historických A Umleckých V Politickém Okresu Sušickém / Napsali Dr.
Karel Hostaš A Ferdinand Vank.
V Praze : Nákladem Archaeologické Kommisse Pi eské Akademii Císae Františka Josefa
Pro Vdy, Slovesnost A Umní, 1900. – S. 27. – (Soupis Památek Historických A
Umleckých V Království eském Od Pravku Do Poátku XIX. Století ; XII).
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/tiskclanek.php?id=c_4908
20. storoie
1791
K sv. Vojtechovi : Zdrav bu, svätý Vojtechu!
In: Nábožné výlevy : kniha modlitebná, pouná, obradná a spevácka pre katolíckeho kresana
duchovného tak jako svetského, každého stavu, veku a obojeho pohlavia, upotrebovaniu v
kostole i doma / Andrej Radlinský.
Trnava : Spolok sv. Adalberta [Vojtecha], 1901 (Viede : „Austria“ Frant. Doll). – S. 1144,
1145.
270
1792
Na de sv. Vojtecha (Da 23. apríla).
In: Nábožné výlevy : kniha modlitebná, pouná, obradná a spevácka pre katolíckeho kresana
duchovného tak jako svetského, každého stavu, veku a obojeho pohlavia, upotrebovaniu v
kostole i doma / Andrej Radlinský.
Trnava : Spolok sv. Adalberta [Vojtecha], 1901 (Viede : „Austria“ Frant. Doll). – S. 766 –
768.
1793
Djepisné památky a povsti v západních echách o cest sv.Vojtcha z íma do ech.
In: Pomnnky z eských kraj / František Wildmann ; upravil Jan Fr. Zítek.
Praha : Ddictví Svatojanské, 1902 (Tiskem kniž. arcib. knihtiskárny). – S. 289 – 293.
1794
Milave : kostel sv. Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu domažlickém / Ferdinand
Vank, Karel Hostaš.
Praha : Nákladem Archaeologické kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro
vdy, slovesnost a umní, 1902. – S. s. 97 – 100. – (Soupis památek historických a
umleckých v království eském od pravku do poátku XIX. století ; XVII).
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/tiskclanek.php?id=c_5904
1795
Milave : Vojtška (kaplnka).
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu domažlickém / Ferdinand
Vank, Karel Hostaš.
Praha : Nákladem Archaeologické kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro
vdy, slovesnost a umní, 1902. – S. 100. – (Soupis památek historických a umleckých v
království eském od pravku do poátku XIX. století ; XVII).
1796
Tisová : kaple sv. Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu vysokomýtském / Zdenk
Wirth.
Praha : Archaeologická kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro vdy,
slovesnost a umní, 1902. – S. 219. – (Soupis památek historických a umleckých v
království eském od pravku do poátku XIX. století ; XVI).
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/tiskclanek.php?id=c_5767
1797
Drchov : kaple sv. Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu slanském / Ferdinand
Velc.
Praha : Nákladem Archaeologické kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro
vdy, slovesnost a umní, 1904. – S. 23 – 24. – (Soupis památek historických a umleckých v
království eském od pravku do poátku XIX. století ; XX).
271
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=6349
1798
Humny : socha sv. Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu slanském / Ferdinand
Velc.
Praha : Nákladem Archaeologické kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro
vdy, slovesnost a umní, 1904. – S. 60. – (Soupis památek historických a umleckých v
království eském od pravku do poátku XIX. století ; XX).
1799
Kaie (Nemravná ves) : socha sv. Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu slanském / Ferdinand
Velc.
Praha : Nákladem Archaeologické kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro
vdy, slovesnost a umní, 1904. – S. 70. – (Soupis památek historických a umleckých v
království eském od pravku do poátku XIX. století ; XX).
1800
Slatina : filiální kostel sv. Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu slanském / Ferdinand
Velc.
Praha : Nákladem Archaeologické kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro
vdy, slovesnost a umní, 1904. – S. 272 – 275. – (Soupis památek historických a umleckých
v království eském od pravku do poátku XIX. století ; XX).
1801
Žehrovice Kamenné : socha sv. Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu slanském / Ferdinand
Velc.
Praha : Nákladem Archaeologické kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro
vdy, slovesnost a umní, 1904. – S. 442. – (Soupis památek historických a umleckých v
království eském od pravku do poátku XIX. století ; XX).
1802
Bezno : socha sv. Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu mladoboleslavském /
František Bareš.
Praha : Archaeologická kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro vdy,
slovesnost a umní, 1905. – S. 17. – (Soupis památek historických a umleckých v království
eském od pravku do poátku XIX. století ; XXI).
František Bareš.
Praha : Archaeologická kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro vdy,
slovesnost a umní, 1905. – S. 412. – (Soupis památek historických a umleckých v
království eském od pravku do poátku XIX. století ; XXI).
1804
Kostelec erný (Kostelec nad ernými lesy) : zámecký kostel sv. Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu eskobrodském / Ant.
Podlaha.
Praha : Nákladem Archaeologické kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro
vdy, slovesnost a umní, 1907. – S. 73 – 91. – (Soupis památek historických a umleckých v
království eském od pravku do poátku XIX. století ; XXIV).
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=5132
1805
Perov nad Labem : farní kostel sv. Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu eskobrodském / Ant.
Podlaha.
Praha : Nákladem Archaeologické kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro
vdy, slovesnost a umní, 1907. – S. 119 – 120. – (Soupis památek historických a umleckých
v království eském od pravku do poátku XIX. století ; XXIV).
1806
Petrovice : kaple sv. Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu peštickém / Karel Hostaš,
Ferdinand Vank.
Praha : Nákladem Archaeologické kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro
vdy, slovesnost a umní, 1907. – S. 63 – 65. – (Soupis památek historických a umleckých v
království eském od pravku do poátku XIX. století ; XXV).
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=5432
1807
Vre : kaple sv. Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu peštickém / Karel Hostaš,
Ferdinand Vank.
Praha : Nákladem Archaeologické kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro
vdy, slovesnost a umní, 1907. – S. 103. – (Soupis památek historických a umleckých v
království eském od pravku do poátku XIX. století ; XXV).
1803
Žitnoves : socha sv. Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu mladoboleslavském /
1808
Ostrov (Ostrau) : kaple sv. Václava a Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu stíbrském / Jaroslav
Kamper, Zdenk Wirth.
Praha : Archaeologická kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro vdy,
slovesnost a umní, 1908. – S. 165 – 166. – (Soupis památek historických a umleckých v
království eském od pravku do poátku XIX. století ; XXX).
272
273
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=3342
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/tiskclanek.php?id=c_7010
1809
Jílové : farní kostel sv. Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu vinohradském / Antonín
Podlaha.
Praha : Nákladem Archaeologické kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro
vdy, slovesnost a umní, 1908. – S. 35 – 50. – (Soupis památek historických a umleckých v
království eském od pravku do poátku XIX. století ; XXVIII).
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/tiskclanek.php?id=c_6230
1810
Vodany : kaple sv. Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu píseckém / Josef Soukup.
Praha : Archaeologická kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro vdy,
slovesnost a umní, 1910. – S. 354. – (Soupis památek historických a umleckých v
království eském od pravku do poátku XIX. století ; XXXIII).
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/tiskclanek.php?id=c_8909
1811
Lehnice : socha sv. Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu prachatickém / za
spolupracovnictví J. J. knížete Adolfa Josefa ze Schwarzenberga ; napsali F. Mareš a J.
Sedláek.
Praha : Nákladem Archaeologické kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro
vdy, slovesnost a umní, 1913. – S. 107. – (Soupis památek historických a umleckých v
království eském od pravku do poátku XIX. století ; XXXVIII).
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=7405
1812
Lštní – Kostel sv. Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu prachatickém / za
spolupracovnictví J. J. knížete Adolfa Josefa ze Schwarzenberga ; napsali F. Mareš a J.
Sedláek.
Praha : Nákladem Archaeologické kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro
vdy, slovesnost a umní, 1913. – S. 127 – 132. – (Soupis památek historických a umleckých
v království eském od pravku do poátku XIX. století ; XXXVIII).
Praha : Archaeologická kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro vdy,
slovesnost a umní, 1913. – S. 114. – (Soupis památek historických a umleckých v
království eském od pravku do poátku XIX. století ; XXXIX).
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=7222
1814
Rakovník : socha sv. Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu rakovnickém. II. díl /
Antonín Cechner.
Praha : Archaeologická kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro vdy,
slovesnost a umní, 1913. – S. 247. – (Soupis památek historických a umleckých v
království eském od pravku do poátku XIX. století ; XXXIX).
1815
Sv. Vojtch : dramatická legenda v pti oddleních.
In: Legendy / Jaroslav Vrchlický.
Praha : „Rodina“, [1935]. – S. 115 – 157. – (Jaroslav Vrchlický : Dramatická díla ; sv. 7).
1816
Dwie konfesje w. Wojciecha w katedrze gnienieskiej / S. Dettloff.
In: wity Wojciech 997 – 1947 : ksiga pamitkowa / red. Z. Bernacki i in.
Gniezno : Kuria Metropolitarna, 1947. – S. 255 – 292.
1817
List pasterski na 950-lecie mczeskeij mierci w. Wojciecha / A. Hlond.
In: wity Wojciech 997 – 1947 : ksiga pamitkowa / red. Z. Bernacki i in.
Gniezno : Kuria Metropolitarna, 1947. – S. 7 – 22.
1818
Rola w. Wojciecha w dziejach narodu polskiego / Z. Wojciechowski.
In: wity Wojciech 997 – 1947 : ksiga pamitkowa / red. Z. Bernacki i in.
Gniezno : Kuria Metropolitarna, 1947. – S. 73 – 87.
1819
w. Wojciech w malarstwie i rzebie / E. Iwanoyko, S. Wiliski.
In: wity Wojciech 997 – 1947 : ksiga pamitkowa / red. Z. Bernacki i in.
Gniezno : Kuria Metropolitarna, 1947. – S. 179 – 206.
1820
Z dziejów kultu w. Wojciecha w Polsce / J. Nowacki.
In: wity Wojciech 997 – 1947 : ksiga pamitkowa / red. Z. Bernacki i in.
Gniezno : Kuria Metropolitarna, 1947. – S. 133 – 178.
1813
Pavlíkov : kaple sv. Vojtcha.
In: Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu rakovnickém. II. díl /
Antonín Cechner.
1821
Kulturní prostedí kolem sv. Vojtcha / Rudolf Turek. – Obr. – Bibliogr. odkazy.
In: Dedistvo otcov : k 1100. výroiu smrti sv. Cyrila a 100. výroiu založenia Spolu sv.
Vojtecha. Zborník štúdií / zost. Anton Bagin ; ilustr. Vincent Hložník.
Bratislava : Cirkevné nakladatestvo ; Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1970. – S. 124 – 141.
274
275
1822
St. Adalbert und St. Wenzel : zur Funktion der mittelalterlichen Heiligenverehrung in
Böhmen / F. Graus.
In: Europa Slavica – Europa orientalis. Festschrift für Herbert Ludat zum 70. Geburtstag /
Herbert Ludat; Klaus-Detlev Grothusen; Klaus Zernack.
Berlin : Duncker und Humblot, 1980. – S. 205 – 231. – (Osteuropastudien der Hochschulen
des Landes Hessen : Reihe 1, Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung
des europa‫ޠ‬ischen Ostens ; Bd. 100).
St. Ottilien : EOS Verlag, 1993. – S. 101 – 118. – (Studien und Mitteilungen zur Geschichte
des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige ; 33).
ISBN 3-88096-623-0
1830
La tombe de saint Adalbert, lieu de pelerinages au haut Moyen Age / Ewa Soroka.
In: Pelerinage et art roman : villes et campagnes à l'époque romane / [ed.] Annie Regond.
Clermont-Ferrand : Soc. d. amis d. Univers. de Clermont-Ferrand, 1995. – S. 79 – 92.
1823
Le culte de Saint Adalbert vers l'an 1000 et la fondation de l'église saint Adalbert à Liège /
Teresa Dunin-Wsowicz.
In: La Collégiale Saint Jean de Liège : mille ans d'art et d'histoire.
Liège ; Bruxelles : P. Mardaga : 1981. – S. 35 – 38.
1831
Adalberts Grab in Gnesen – Zentrum der Integration Polens und Europas / Kazimierz migiel.
In: Adalbert von Prag – Brückenbauer zwischen dem Osten und Westen / hrsg. H. H. Henrix.
Baden-Baden : Nomos Verlagsges. MBH + Co, 1997. – S. 109 – 126. – (Schriften der
Adalbert-Stiftung Krefeld ; zv. 4).
ISBN 3-7890-4834-8
1824
Di sequenza in sequenza : San Adalberto – Reichenau – Gniezno / Teresa Dunin-Wsowicz.
In: Clio et son regard : mélanges d'histoire de l'artet d'archéologie offerts á Jacques Stiennon à
l'occasion de ses vingt-cinq ans d'enseignement a l'Université de Liege / edites par Rita
Lejeune et Joseph Deckers.
Liège : P. Mardaga, 1982. – S. 189 – 198.
1832
Die böhmische Ikonographie des heiligen Adalbert im 17. und 18. Jahrhundert / Jan Royt.
In: Adalbert von Prag – Brückenbauer zwischen dem Osten und Westen / hrsg. H. H. Henrix.
Baden-Baden : Nomos Verlagsges. MBH + Co, 1997. – S. 185 – 196. – (Schriften der
Adalbert-Stiftung Krefeld ; zv. 4).
ISBN 3-7890-4834-8
1825
Sekwencja o witym Wojciechu.
In: To jest dziwne a nowe : antologia literatury polskiego reniowiecza / oprac. A. Jelicz.
Warszawa : PIW, 1987. – S. 84.
1833
St. Adalbert/Wojciech-Weihetitel der Kirchen in der Krakauer Diözese (bis 1795) / Boleslaw
Kumor.
In: Adalbert von Prag – Brückenbauer zwischen dem Osten und Westen / hrsg. H. H. Henrix.
Baden-Baden : Nomos Verlagsges. MBH + Co, 1997. – S. 197 – 200. – (Schriften der
Adalbert-Stiftung Krefeld ; zv. 4).
ISBN 3-7890-4834-8
1826
Vojtch.
In: Ikonografie a atributy svatých / Vra Remešová. – 2. vyd.
Praha : Zvon, 1991. – S. 56.
1827
Michael Leopold Willmann : Martýrium svätého Vojtecha = Michael Leopold Willmann :
Martyrium des hl. Adalbert / G. G. H. – Popis vystavovaného diela.
In: Svätci v strednej Európe = Heilige in Zentraleuropa / ed. Ivan Rusina.
Bratislava : Slovenská národná galéria, 1993. – S. 101 – 103.
ISBN 80-85188-11-2
1828
Poprsie svätého Vojtecha = Büste des Heiligen Adalbert / M. Z. – Popis vystavovaného diela.
In: Svätci v strednej Európe = Heilige in Zentraleuropa / ed. Ivan Rusina.
Bratislava : Slovenská národná galéria, 1993. – S. 101 – 103.
ISBN 80-85188-11-2
1834
Stagnation und Neubelebung der Verehrung des heiligen Adalbert in Grosspolen 1873 – 1897
/ Marian Banaszak.
In: Adalbert von Prag – Brückenbauer zwischen dem Osten und Westen / hrsg. H. H. Henrix.
Baden-Baden : Nomos Verlagsges. MBH + Co, 1997. – S. 201 – 207. – (Schriften der
Adalbert-Stiftung Krefeld ; zv. 4).
ISBN 3-7890-4834-8
1835
Durychova Cesta a Körnerova Smrt svatého Vojtcha / Petr Blažek.
In: Bloudní asem a prostorem – Jaroslav Durych známý a neznámý : (sborník píspvk z
II. literární laboratoe, konané v Hradci Králové 25. – 26. ledna 1996) / [uspoádali, editovali
a poznámku napsali Jan Dvoák, Nella Mlsová].
Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. – S. 171 – 179.
ISBN 80-7041-661-0
1829
Libice – Residenz der Slavnikiden und wahrscheinlicher Geburtsort St. Adalberts / R. Turek.
In: Tausend Jahre Benediktiner in den Klöstern Bevnov, Braunau und Rohr / im Auftrag der
Abteien Bevnov und Braunau in Rohr ; bearbeitet von Johannes Hofmann.
276
277
1836
Idea svatovojtšská v díle Jaroslava Durycha / Petr Hora.
In: Bloudní asem a prostorem – Jaroslav Durych známý a neznámý : (sborník píspvk z
II. literární laboratoe, konané v Hradci Králové 25. – 26. ledna 1996) / [uspoádali, editovali
a poznámku napsali Jan Dvoák, Nella Mlsová].
Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. – S. 157 – 170.
ISBN 80-7041-661-0
1837
Píspvek k ikonografii sv.Vojtcha v 17. a 18. století / Jan Royt.
In: Bevnov v eských djinách : sborník z konference poádané ve dnech 14. a 15. záí 1993
Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy u píležitosti milénia bevnovského kláštera /
uspoádali Marie Bláhová, Ivan Hlaváek.
Praha : Filozofická fakulta UK, 1997. – S. 113 – 120.
ISBN 80-85899-31-0
1838
Homilia na uroczysto w. Wojciecha, Kompina 23 kwietnia 1997.
In: Homilie 2 / Józef Zawitkowski.
Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1997. – 48 s. : fotogr., ilustr.
1839
Ein „importierter“ Kult : sankt Adalbert (+997) und der Bischof von Trient, Alexander von
Masowien (1423 – 1444) / Jan Władysław Wo.
In: Miscillo flamine : studi in onore di Carmelo Rapisarda / a cura di Antonella
Degl'Innocenti e Gabriella Moretti.
Trento : Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche Univ. degli Studi di Trento, 1997. –
S. 334 – 342.
ISBN 88-86135-60-2
1840
Jak powstawala legenda? (Rola konwentu dominikanów opolskich w rozwoju kultu witego
Wojciecha) / Ewa Wólkiewicz.
In: Opolskie drogi w. Wojciecha / red. Anna Pobóg-Lenartowicz.
Opole : Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 1997. – S. 59 – 87.
ISBN 83-903671-5-7
1841
Kreacja witego Wojciecha we wspólczesnej powieci historycznej / Zbigniew Zielonka.
In: Opolskie drogi w. Wojciecha / red. Anna Pobóg-Lenartowicz.
Opole : Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 1997. – S. 37 – 50.
ISBN 83-903671-5-7
1842
Nieznana pie ku czci w. Wojciecha (ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w
Opolu) / Roman Sekowski.
In: Opolskie drogi w. Wojciecha / red. Anna Pobóg-Lenartowicz.
Opole : Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 1997. – S. 117 – 125.
ISBN 83-903671-5-7
278
1843
Opolskie lady kultu w. Wojciecha w liturgii / Helmut Sobeczko.
In: Opolskie drogi w. Wojciecha / red. Anna Pobóg-Lenartowicz.
Opole : Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 1997. – S. 89 – 102.
ISBN 83-903671-5-7
1844
Pocztki kultu w. Wojciecha, patrona wielu narodów / Henryk Fros.
In: Opolskie drogi w. Wojciecha / red. Anna Pobóg-Lenartowicz.
Opole : Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 1997. – S. 17 – 28.
ISBN 83-903671-5-7
1845
Posta w. Wojciecha w polskich i midzynarodowych podrcznikach / Adam Suchoski.
In: Opolskie drogi w. Wojciecha / red. Anna Pobóg-Lenartowicz.
Opole : Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 1997. – S. 51 – 58.
ISBN 83-903671-5-7
1846
Szpital Fundacyjny im. w. Wojciecha w Opolu w latach 1851 – 1956 / Dorota Kurpiers.
In: Opolskie drogi w. Wojciecha / red. Anna Pobóg-Lenartowicz.
Opole : Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 1997. – S. 127 – 134.
ISBN 83-903671-5-7
1847
wity Wojciech w ludowej tradycji górnolskiej / Korneliusz Pawel Pszczynski.
In: Opolskie drogi w. Wojciecha / red. Anna Pobóg-Lenartowicz.
Opole : Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 1997. – S. 103 – 116.
ISBN 83-903671-5-7
1848
Obraz svatého Vojtcha v novjší eské literatue / Petr Hora.
In: Svatovojtšská tradice v djinách našeho národa a církve a její význam dnes : sborník ze
symposia k tisícímu výroí smrti biskupa Vojtcha Slavníkovce – sv.Vojtcha / uspoádal
Zdenk Soušek.
Praha : eská biskupská konference a Ekumenická rada církví v R, 1997. – S. 113 – 119.
ISBN 80-238-1784-1
1849
Plze-Doubravka : k problému vrohodnosti svatovojtšské tradice / Jií Sláma.
In: Svatovojtšská tradice v djinách našeho národa a církve a její význam dnes : sborník ze
sympozia k tisícímu výroí smrt biskupa Vojtcha Slavníkovce / red. Z. Soušek.
Praha : eská biskupská konference ; Ekumenická rada církví v R, 1997. – S. 25 – 30.
1850
Svatovojtšská patrocinia v severních echách a dominikánský kostel a klášter sv.Vojtcha v
Ústí n. L. / Ludomír Kocourek.
In: Svatovojtšská tradice v djinách našeho národa a církve a její význam dnes : sborník ze
symposia k tisícímu výroí smrti biskupa Vojtcha Slavníkovce – sv.Vojtcha / uspoádal
Zdenk Soušek.
279
Praha : eská biskupská konference a Ekumenická rada církví v R, 1997. – S. 105 – 112.
ISBN 80-238-1784-1
1851
Svatovojtšská píse v ozvnách milénia (997 – 1997) / Josef Šebesta.
In: Svatovojtšská tradice v djinách našeho národa a církve a její význam dnes : sborník ze
symposia k tisícímu výroí smrti biskupa Vojtcha Slavníkovce – sv. Vojtcha : Libice nad
Cidlinou, 29. a 30. srpna 1997 / uspoádal Zdenk Soušek.
Praha : eská biskupská konference ; Ekumenická rada církví v eské republice, 1997. – S.
74 – 80.
ISBN 80-238-1784-1 (v knihe neuvedené)
1852
Tradice spojená s biskupem Vojtchem v husitství / Vladimír Saka.
In: Svatovojtšská tradice v djinách našeho národa a církve a její význam dnes : sborník ze
symposia k tisícímu výroí smrti biskupa Vojtcha Slavníkovce – sv. Vojtcha : Libice nad
Cidlinou, 29. a 30. srpna 1997 / uspoádal Zdenk Soušek.
Praha : eská biskupská konference ; Ekumenická rada církví v eské republice, 1997. – S.
81 – 85.
ISBN 80-238-1784-1 (v knihe neuvedené)
1853
Zobrazení sv. Vojtcha ve stedovké monumentální malb / Zuzana Všeteková.
In: Svatovojtšská tradice v djinách našeho národa a církve a její význam dnes : sborník ze
symposia k tisícímu výroí smrti biskupa Vojtcha Slavníkovce – sv. Vojtcha : Libice nad
Cidlinou, 29. a 30. srpna 1997 / uspoádal Zdenk Soušek.
Praha : eská biskupská konference ; Ekumenická rada církví v eské republice, 1997. – S.
93 – 104.
ISBN 80-238-1784-1 (v knihe neuvedené)
1854
Legenda o zázrané bilokaci sv. Vojtcha / Václav Ryneš.
In: Svatý Vojtch : sborník k mileniu / uspoádal Jaroslav V. Polc.
Praha : Zvon, 1997. – S. 88 – 106.
ISBN 80-7113-193-8
1855
Oltání tumba v kapli sv. Vojtcha, nález ostatk sv. Vojtcha roku 1880 a jejich další osudy /
Marie Kostílková.
In: Svatý Vojtch : sborník k mileniu / uspoádal Jaroslav V. Polc.
Praha : Zvon, 1997. – S. 141 – 167.
ISBN 80-7113-193-8
1856
Renesanní a barokní ikonografie sv. Vojtcha / Jan Royt.
In: Svatý Vojtch : sborník k mileniu / uspoádal Jaroslav V. Polc.
Praha : Zvon, 1997. – S. 114 – 130.
ISBN 80-7113-193-8
280
1857
Stedovké peeti se sv. Vojtchem ve stední Evrop / Dana Stehlíková.
In: Svatý Vojtch : sborník k mileniu / uspoádal Jaroslav V. Polc.
Praha : Zvon, 1997. – S. 131 – 140.
ISBN 80-7113-193-8
1858
Svatovojtšská patrocinia v eských zemích / Zdenk Bohá.
In: Svatý Vojtch : sborník k mileniu / uspoádal Jaroslav V. Polc.
Praha : Zvon, 1997. – S. 76 – 87.
ISBN 80-7113-193-8
1859
Svatovojtšská úcta v eských zemích / Jaroslav Kadlec.
In: Svatý Vojtch : sborník k mileniu / uspoádal Jaroslav V. Polc.
Praha : Zvon, 1997. – S. 42 – 75.
ISBN 80-7113-193-8
1860
Svatovojtšské oslavy v roce 1947 / Jaroslav V. Polc.
In: Svatý Vojtch : sborník k mileniu / uspoádal Jaroslav V. Polc.
Praha : Zvon, 1997. – S. 197 – 224.
ISBN 80-7113-193-8
1861
Atrybuty w. Wojciecha w sztuce polskiej / Alicja Karłowska-Kamzowa.
In: Ecclesia Posnaniensis : opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata / red. Feliks
Lenort, Konrad Lutyski.
Pozna : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny, 1998. – S.
33 – 38.
ISBN 83-86360-21-6
1862
Gnienieskie relikwie w. Wojciecha / Kazimierz migiel.
In: Ecclesia Posnaniensis : opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata / red. Feliks
Lenort, Konrad Lutyski.
Pozna : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny, 1998. – S.
39 – 45.
ISBN 83-86360-21-6
1863
Bosé nohy biskupa Vojtcha : (nehistorická meditace) / Tomáš Halík.
In: Svatý Vojtch, echové a Evropa : sborník píspvk z mezinárodního sympozia
uspoádaného eskou kesanskou akademií a Historickým ústavem Akademie vd R 19. –
20. listopadu 1997 v Praze / red. Dušan Teštík, Josef Žemlika.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998. – S. 9 – 13.
ISBN 80-7106-237-3
281
1864
Drogi rozwoju kultu witego Wojciecha / Kazimierz Dola. – Res. es., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 201 – 215.
ISBN 83-908115-1-0
1865
Drukarnia i Ksiegarnia w.Wojciecha : 100 lat w słu
bie Kocioła i kultury narodowej /
Bo
ysław Walczak.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 450 – 451.
ISBN 83-908115-1-0
1866
Kociół w.Wojciecha w Bytomiu : przyczynek do ywotnoci kultu patrona Polski / Jan
Kopiec. – Res. es., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 383 – 389.
ISBN 83-908115-1-0
1867
Kult w. Wojciecha w twórczoci artystycznej (sztuki plastyczne) / Alicja KarlowskaKamzowa. – Res. es., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 217 – 227.
ISBN 83-908115-1-0
1868
Kult w.Wojciecha w ubiegłych wiekach w Opolu / Jan Kwak.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 453 – 455.
ISBN 83-908115-1-0
1870
Liturgyczny kult w.Wojciecha na lsku w wiekach rednich / Helmut J. Sobeczko. – Res.
es., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 229 – 248.
ISBN 83-908115-1-0
1871
Pierwszy mczennik Polski w sztuce górnolskich pograniczy / Elzbieta B. Cwiklinska.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 457 – 462.
ISBN 83-908115-1-0
1872
Spolok svätého Vojtecha w Polsce / Józef Ciagwa.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 463 – 466.
ISBN 83-908115-1-0
1873
Svatovojtšské památky umleckého emesla 10. – 15. vku v echách / Dana Stehlíková. –
Res. pol., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 249 – 263.
ISBN 83-908115-1-0
1874
wity Wojciech i monety / Borys Paszkiewicz. – Res. es., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 293 – 305.
ISBN 83-908115-1-0
1869
Legenda pomezanska o mierci w. Wojciecha / Jan Powierski. – Res. es., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 121 – 188.
ISBN 83-908115-1-0
1875
wity Wojciech na tle tradycji misyjnych Kocioła rzymskiego / Jerzy Strzelczyk. – Res.
es., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 17 – 42.
ISBN 83-908115-1-0
282
283
1876
wity Wojciech w kulturze Górnego lska 19 w. – formy „obecnoci“ / Wieslawa
Korzeniowska. – Res. es., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 343 – 355.
ISBN 83-908115-1-0
1877
Úcta sv. Vojtecha v dejinách Slovákov / Viliam Judák. – Res. pol., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 357 – 368.
ISBN 83-908115-1-0
1878
Miejsce pamici w. Wojciecha w Tenkittach / Gerard Labuda.
In: Pogranicze polsko-pruskie w czasach w. Wojciecha : materiały z konferencji, która
odbyła si pod patronatem wojewody elblskiego 18 – 19 wrzesnia 1997 r. w Muzeum w
Elblgu / red. Marek F[ranciszek] Jagodziski.
Elblg : Elblskie Tow. Kultury; Muzeum w Elblgu, 1999. – S. 143 – 147.
ISBN 83-904023-3-5
1879
Drzwi Gnienieskie : cztery tajemnice zycia w. Wojciecha. Rozwa
ania na temat symboliki
„przejcia“ i warstw znaczeniowych / Tomasz Wcławowicz.
In: Svatý Vojtch v eské a polské literatue a umní : sborník z mezinárodní vdecké
konference / red. Libor Pavera.
Opava : Slezská univerzita v Opav, 1999. – S. 30 – 45.
ISBN 80-7248-029-4
1880
K obrazu sv. Vojtcha v barokních kázáních / Michaela Horáková.
In: Svatý Vojtch v eské a polské literatue a umní : sborník z mezinárodní vdecké
konference / red. Libor Pavera.
Opava : Slezská univerzita v Opav, 1999. – S. 110 – 118.
ISBN 80-7248-029-4
1881
Prostedky subjektivizace v Körnerov román Smrt svatého Vojtcha / Ivana Koláová.
In: Svatý Vojtch v eské a polské literatue a umní : sborník z mezinárodní vdecké
konference / red. Libor Pavera.
Opava : Slezská univerzita v Opav, 1999. – S. 167 – 175.
ISBN 80-7248-029-4
284
1882
Svatovojtšské motivy v eské literatue na pelomu století / Jií Urbanec.
In: Svatý Vojtch v eské a polské literatue a umní : sborník z mezinárodní vdecké
konference / red. Libor Pavera.
Opava : Slezská univerzita v Opav, 1999. – S. 142 – 146.
ISBN 80-7248-029-4
1883
wity Wojciech w legendzie heraldycznej / Ró
a Godula.
In: Svatý Vojtch v eské a polské literatue a umní : sborník z mezinárodní vdecké
konference / red. Libor Pavera.
Opava : Slezská univerzita v Opav, 1999. – S. 94 – 103.
ISBN 80-7248-029-4
1884
Tradycja i legenda w. Wojciecha w Polsce / Jerzy Wyrozumski.
In: Svatý Vojtch v eské a polské literatue a umní : sborník z mezinárodní vdecké
konference / red. Libor Pavera.
Opava : Slezská univerzita v Opav, 1999. – S. 15 – 22.
ISBN 80-7248-029-4
1885
Gotycka konfesja w. Wojciecha w kociele kanoników regularnych w Trzemesznie
wiadectwem „factum sepulchri“. Uwagi w zwizku z przekazem w kronice konwentu z XVII
wieku / Zofia Białłowicz-Krygierowa.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 311 – 335.
ISBN 83-7063-226-2
1886
Hans Brandt czy anonim z pocztku XVI wieku? w. Wojciech czy Andrzej Boryszewski? /
Andrzej Woziski. – Res. nem.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 293 – 310.
ISBN 83-7063-226-2
1887
Kult a ikonografie sv. Vojtcha v Łechach / Jan Royt.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 373 – 387.
ISBN 83-7063-226-2
1888
Kult w. Wojciecha w misji w. Ottona z Bambergu na Pomorzu / Zofia Krzymuska-Fafius.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
285
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 285 – 292.
ISBN 83-7063-226-2
1889
Pierwotne miejsce pochowania i recepcja relikwii w. Wojciecha we wczesnym
redniowieczu / El
bieta Dbrowska.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 147 – 158.
ISBN 83-7063-226-2
1890
ladami kultu w. Wojciecha w Europie Zachodniej około 1000 roku / Teresa DuninWsowicz.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 221 – 234.
ISBN 83-7063-226-2
1891
wity Wojciech w kulturze ludowej Wielkopolski / Maria Paradowska.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 389 – 407.
ISBN 83-7063-226-2
1892
wity Wojciech w wezwaniach kociołów metropolii gnienieskiej w redniowieczu /
Aleksandra Witkowska. – Res. nem.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 337 – 354.
ISBN 83-7063-226-2
1893
Wyobra
enia w. Wojciecha w sztuce polskiej od XII – XX wieku : warianty uj
ikonograficznych / Alicja Karłowska-Kamzowa.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 355 – 371.
ISBN 83-7063-226-2
1894
Z dziejów kultu w. Wojciecha w Polsce na przełomie XI/XII i w XII wieku / Marta
Młynarska-Kaletynowa.
In: Człowiek, sacrum, rodowisko : miejsca kultu we wczesnym redniowieczu / pod red.
Sławomira Modziocha.
Wrocław : Werk, 2000. – S. 137 – 154. – (Spotkania Bytomskie ; 4).
ISBN 83-913155-1-7
286
1895
Adalbert czyli Wojciech : Gdask i Danzig. Wielonarodowe millenium 997 – 1997 / Norman
Davies.
In: Gdask – Gdynia – Europa – Stany zjednoczone w XIX i XX wieku : ksiga pamitkowa
dedykowana profesor Annie [Marii] Cienciale / pod red. Marka Andrzejewskiego.
Gdask : Wyd. Uniw. Gdaskiego, 2000. – S. 39 – 57.
ISBN 83-7017-940-1
1896
Po stopách znaku sv. Vojtcha / Pavel R. Pokorný.
In: Heraldická roenka 1997/ [redaktor Jaroslav Jásek].
Praha : Heraldická spolenost, [2000]. – S. 3 – 7.
1897
Kult w. Wacława i w. Wojciecha przez pryzmat polskich monet z wczesnego redniowiecza
/ Stanisław Suchodolski.
In: Kociół, kultura, społeczestwo : studia z dziejów redniowiecza i czasów nowo
ytnych /
red. naukowa Stanisław Bylina.
Warszawa : Wyd. Nauk. „Semper“, 2000. – S. 87 – 102.
ISBN 83-86951-78-8
1898
W sprawie redniowiecznych pielgrzymów polskich do miejsca zgonu w. Wojciecha na
Sambii / Marian Biskup.
In: Kociół, kultura, społeczestwo : studia z dziejów redniowiecza i czasów nowo
ytnych /
red. naukowa Stanisław Bylina.
Warszawa : Wyd. Nauk. „Semper“, 2000. – S. 17 – 25.
ISBN 83-86951-78-8
1899
Posta w. Wojciecha jako symbol duchowej jednoci Słowian / Julita Wór.
In: wici i wito u korzeni tworzenia si kultury narodów słowiaskich. T. 2 / red. Wanda
Stpniak-Minczewa, Zdzisław J[ózef] Kijas ; Papieska Akademia Teologiczna.
Kraków : PAT, 2000. – S. 79 – 82. – (Bibliot. Ekumenii i Dialogu ; 13).
ISBN 83-87681-77-6
1900
redniowieczny kult w. Wojciecha. Drogi rozprzestrzeniania i rozwoju / Izabela Pieczonka.
In: wici i wito u korzeni tworzenia si kultury narodów słowiaskich. T. 2 / red. Wanda
Stpniak-Minczewa, Zdzisław J[ózef] Kijas ; Papieska Akademia Teologiczna.
Kraków : PAT, 2000. – S. 83 – 95. – (Bibliot. Ekumenii i Dialogu ; 13).
ISBN 83-87681-77-6
1901
Krajobraz naturalny i kulturowy szlaku wdrówek witego Wojciecha w krajach Europy /
Andrzej aki.
In: wity Wojciech i jego czasy : materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego
Polskiego Uniwersytetu na Obczynie, Saint-Maurice, 12 – 13 kwietnia 1997 roku / pod
redakcj Andrzeja akiego.
287
Kraków : Polska Akademia Umiejtnoci, 2000. – S. 21 – 102.
ISBN 83-86956-92-2
1902
Pami i kult w. Wojciecha-Adalberta w Rzymie / Mieczyslaw Rokosz.
In: wity Wojciech i jego czasy : materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego
Polskiego Uniwersytetu na Obczynie, Saint-Maurice, 12 – 13 kwietnia 1997 roku / pod
redakcj Andrzeja akiego.
Kraków : Polska Akademia Umiejtnoci, 2000. – S. 205 – 217.
ISBN 83-86956-92-2
1903
wity Wojciech i jeho najstarszy kult w Europie w wietle bada dawnych i nowych / Teresa
Dunin-Wasowicz.
In: wity Wojciech i jego czasy : materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego
Polskiego Uniwersytetu na Obczynie, Saint-Maurice, 12 – 13 kwietnia 1997 roku / pod
redakcj Andrzeja akiego.
Kraków : Polska Akademia Umiejtnoci, 2000. – S. 219 – 229.
ISBN 83-86956-92-2
1904
wity Wojciech jako patron Polski i Europy / Gerard Labuda.
In: wity Wojciech i jego czasy : materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego
Polskiego Uniwersytetu na Obczynie, Saint-Maurice, 12 – 13 kwietnia 1997 roku / pod
redakcj Andrzeja akiego.
Kraków : Polska Akademia Umiejtnoci, 2000. – S. 237 – 251.
ISBN 83-86956-92-2 úcta
1905
Kocielne i polityczne konsekwencje kanonizacji witego Wojciecha / Anzelm Weiss.
In: Kanonizacja w. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu / redakcja Jerzy Strzelczyk, Czesław
Pest, Wojciech Polak.
Lublin : Instytut Europy rodkowo-Wschodniej, 2001. – S. 49 – 55.
ISBN 83-85854-69-X
1906
Kult witego Wojciecha w wietle ksig liturgicznych / Helmut Jan Sobeczko.
In: Kanonizacja w. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu / redakcja Jerzy Strzelczyk, Czesław
Pest, Wojciech Polak.
Lublin : Instytut Europy rodkowo-Wschodniej, 2001. – S. 67 – 82.
ISBN 83-85854-69-X
1907
Przesłanie o witym Wojciechu w polskiej muzyce redniowiecznej / Jerzy Pikulik.
In: Kanonizacja w. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu / redakcja Jerzy Strzelczyk, Czesław
Pest, Wojciech Polak.
Lublin : Instytut Europy rodkowo-Wschodniej, 2001. – S. 116 – 119.
ISBN 83-85854-69-X
288
1908
Rozwój ikonografii witego Wojciecha w sztuce polskiej / Ryszard Knapiski.
In: Kanonizacja w. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu / redakcja Jerzy Strzelczyk, Czesław
Pest, Wojciech Polak.
Lublin : Instytut Europy rodkowo-Wschodniej, 2001. – S. 120 – 138.
ISBN 83-85854-69-X
1909
Wizerunki witego Wojciecha w kaznodziejstwie polskim / Kazimierz Panu.
In: Kanonizacja w. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu / redakcja Jerzy Strzelczyk, Czesław
Pest, Wojciech Polak.
Lublin : Instytut Europy rodkowo-Wschodniej, 2001. – S. 83 – 115.
ISBN 83-85854-69-X
1910
wity Wojciech chrzci na Drzwiach Gnienieskich poganina – Prusa czy Polanina? /
Gerard Labuda.
In: Ludzie – Kociół – wierzenia : studia z dziejów kultury i społeczestwa Europy
rodkowej (redniowiecze – wczesna epoka nowo
ytna) / red. Wojciech Iwaczak, Stefan
K[rzysztof] Kuczyski.
Warszawa : Wydaw. DiG, 2001. – S. 71 – 78.
ISBN 83-7181-223-X
1911
wity Wojciech i wity Stanislaw, patroni Polski, w kulturze politycznej narodu / Gerard
Labuda.
In: Przeszło przyszłoci : prace dedykowane profesorovi Czesławowi Mojsiewiczowi dla
uczeczenia siedemdziesitej piatej rocznicy urodzin / [redakcja naukowa Marceli Kosman].
Pozna : Wydawnictwo Forum naukowe, 2001. – S. 17 – 47.
ISBN 83-88544-11-X
1912
Monety witego Wojciecha / Stanisław Suchodolski.
In: Civitas & villa : miasto i wie w redniowiecznej Europie rodkowej : ksiga pamitkowa
ku czci Marty Młynarskiej-Kaletynowej / [kom. red. Cezary Buko, Jan Klápšt, Lech
Leciejewicz, Sławomir Modzioch] ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk, Archeologický ústav Akademie vd eské Republiky.
Wrocław ; Praha : Werk, 2002. – S. 447 – 452.
ISBN 83-913155-8-4
1913
wity Wojciech patronem Radzionkowa / Piotr Tyczka.
In: Dzieje Radzionkowa / red. nauk. Jarosław A. Krawczyk, Przemysław Nadolski.
Radzionków : Przeds. Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Rococo“; Urzd Miasta, 2002. – S.
13 – 28.
ISBN 83-86293-34-9
1914
Jan Paweł II u grobu w. Wojciecha / Marek Kamierczak.
In: Gnienieska ksiga tysiclecia / pod red. Aleksandra Wojciecha Mikołajczaka.
289
Gniezno : Gaudentinum, 2003. – S. 98 – 127.
ISBN 83-89270-12-9
1915
Kwestia lokalizacji opactwa Mezerici w wietle bada archeologicznych witego Wojciecha
k. Miedzyrzecza / Tadeusz Łaszkiewicz.
In: Mczennicy z Midzyrzecza 1003 – 2003 : materiały z sympozjów 9. – 10. 11. 2001, 8. –
9. 11. 2002 / red. Ryszard Tomczak.
Parady
-Zielona Góra : Wydaw. Diec. Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2003. – S. 207 – 225.
ISBN 83-7077-079-7
1921
Adalbert von Prag : patron in Polen / Kazimierz migiel.
In: Die Renaissance der Nationalpatrone : Erinnerungskulturen in Ostmitteleuropa im 20. –
21. Jahrhundert / hrsg. von Stefan Samerski ; in zsarb. mit Krista Zach.
Köln : Böhlau Verlag, 2007. – S. 62 – 76.
ISBN 978-3-412-20004-6
1916
Depozycja ciała w. Wojciecha w roku 1000 : przyczynek do dziejów zjazdu gnienieskiego
/ Roman Michałowski.
In: wiat pogranicza : ksiga pamitkowa ku czci prof. Tadeusza Wasilewskiego / red. nauk.
Mirosław Nagielski, Andrzej Rachuba, Sławomir Górzyski.
Warszawa : DiG, 2003. – S. 45 – 56.
ISBN 83-7181-302-3
1917
wity Wojciech i jego wpływ na kształt kultury polskiej / H. Samsonowicz.
In: Wgry – Polska : 1000 lat chrzecijastwa / pod red. Jana Zimnego.
Sandomierz : Wydaw. Diec., 2003. – S. 180 – 188.
ISBN 83-7300-256-1
1918
Adalbert von Prag (um 956 – 23. April 997) : ein europäischer Heiliger, in Aachen verehrt /
Hans Hermann Henrix.
In: Aachen und Prag, Krönungsstädte Europas : Beiträge des Kulturvereins Aachen-Prag e. V.
Bd. 1 / herausgeber Vera Blažek, Werner Gugat.
Praha : Libri Aquenses Verlag, 2004. – S. 26 – 38.
ISBN 80-254-1868-5
1919
Vojtch z Prahy (nar. kolem roku 956 – zemel 23. dubna 997) v Cáchách uctívaný evropský
svtec / Hans Hermann Henrix.
In: Cáchy a Praha, korunovaní msta Evropy : píspvky spolku Kulturverein Aachen-Prag
e.V. / vydavatelé Vra Blažková a Werner Gugat.
Praha : Libri Aquenses Verlag, 2005. – S. 22 – 30.
ISBN 80-239-4583-1
1920
Patrón spolku sv. Vojtecha a meno Vojtech / Katarína Habovštiaková. – Fotogr.
In: Pútnik svätovojtešský : kalendár na rok 2006. – 1. vyd.
Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2005. – S. 88 – 91.
ISBN 80-7162-546-9
290
291
1931
V Praze na den sv. Vojtcha l. P. 1857. – V rubrike Dopisy.
In: Blahovst. – Ro. [N.F.] 3, díl I., sv. 2 (1857), s. 128.
13 ýlánky
19. storoie
1922
Herzog Brzetislaus, Fürst von Mähren und Gesetzgeber am Grabe des heil. Adalberts zu
Gnesen 1039 / Fr. C. Richter.
In: Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst. – Ro. VI, . 118 (1815), s. 495 –
497.
1923
Grób . Wojciecha w Gnienie. – Obr. – Bibliogr. odkazy.
In: Przyjaciel ludu. – Ro. 2, . 11 (1835), s. 84.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=22111
1924
Grobowiec Wojciecha w Kociele katedralnym w Gnienie. – Obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Przyjaciel ludu. – Ro. 10, . 1 (1843), s. 1 – 3.
1925
Cantique de Saint Adalbert. – Obsahuje noty s poským textom piesne k sv. Vojtechovi.
In: Almanach de Carlsbad. – Ro. 15 (1846), s. 195 – 200.
1926
Ueber die St. Adalberts-Kapelle in Tenkitten / A. Hagen.
In: Neue Preussische Provinzial Blätter. – Ro. V (1848), s. 256 – 270.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.sk/books?id=V61DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=editio
ns:0QJYkAzsxtBLcl_oKAF&lr=#v=onepage&q=&f=false
1927
Kielich . Wojciecha / Dr. N. – Obr.
In: Przyjaciel ludu. – Ro. 16, . 1 (1849), s. 1 – 2.
1928
Hrob sv. Vojtcha v Hnzdn (Gnesen) / H. V. m.
In: Cyrill a Method. – Ro. II, . 38 (1853), s. 299.
1929
Sv. Vojtch (Pednášel žák ve schzce panen v Ivanících) / T. P. [Tom. Procházka].
In: Blahovst. – Ro. [N.F.] 1, sv. II, (1855) s. 114.
1930
Hrob sv. Vojtcha. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Blahovst. – Ro. [N.F.] 2, diel II., sv. 4 (1856) s. 240 – 245.
292
1932
Zelená Hora ; Sv. Vojtch na Štdrém / Ern. Hynek. – Pozn.
In: Poutník od Otavy. – Ro. I, . 23 (1858), s. 200.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1452782
1933
Píse na oslavu sv. Vojtcha / Od Jana Drbohlava, vikáe Nymburského a dkana v Jeseníku.
– Báse.
In: Blahovst. – Ro. XII, . 11 (1862), s. 171.
1934
Sv. Vojtch na zelené hoe / Vácslav Štulc. – Báse.
In: Blahovst. – Ro. XIII, . 12 (1863), s. 182 – 183.
1935
Sv. Vojtch pachole / Vác. Štulc. – Báse.
In: Blahovst. – Ro. XIV, . 29 (1864), s. 450 – 451.
1936
Kostel sv. Vojtcha v Krakov. – V rubrike Rozmanitosti.
In: Památky archaeologické a místopisné. – Ro. VII (1868), s. 309.
1937
Libice a památky kultu sv. Vojtcha / Sepsal Frant. Beneš. – S pílohou. teno v historické
sekci král. eské spolenosti nauk dne 18. února 1867. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Památky archaeologické a místopisné. – Ro. VII (1868), s. 249 – 266.
1938
Památky kultu Svatováclavského / Vypisuje konserv. Fr. Beneš. – teno na schzi spolku
historického v Praze dne 27. prosince 1867. – Obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s.
480, 488.
In: Památky archaeologické a místopisné. – Ro. VII (1868), s. 473 – 494.
1939
Sv. Vojtechovi / A. urek, vys. farár osuský.
In: Katolícke noviny. – Ro. I, . 3 (1870), s. 22
1940
Rukavika sv. Vojtcha.
In: Besídka pro zábavu a pouení (Píloha k „Pražskému Denníku“). – Ro. 6 , . 76 (1871).
1941
Slavnos sväto-vojtešská v Trnave / P.
In: Katolické noviny. – Ro. II, . 9 (1871), s. [13] – 14.
293
1942
Týžde svatovojtešský / Správa Spolku sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. II, . 7 (1871), s. [9].
1952
Hrob a ostatky sv. Vojtcha / Fr. Lehner.
In: Method. – Ro. VI, . 4 (1880), s. 37.
1943
Sz. Adalbert ereklyéje Gyrött.
In: Magyar Sion. – Ro. 2, . 9 (1871), 713 – 715.
1953
K památce nalezení kostí sv. Vojtcha. – V rubrike Historické drobnosti.
In: Besídka pro zábavu a pouení (píloha k „Pražskému denníku“). – Ro. 15, . 65 (1880),
s. [2].
1944
Piese k úcte sv. Vojtecha, patróna Spolku, jeho menom posväteného / Opravil a vuajším
potrebám prispôsobil Dr. O. R. zo IV. vydania Nábožných výlevov, v tlai sa nachádzajúcich.
In: Katolické noviny. – Ro. III, . 8 (1872), s. [57].
1945
Die Todesstätte des heligen Adalbert / M. P. [M. Perlbach].
In: Altpreußische Monatschrift. – Ro. IX (1872), s. 594.
1946
Povsti z naší krajiny o návratu sv. Vojtcha do ech.
In: Šumavan. – Ro. VI (1873), s. 37.
1947
Missa in honorem Sc. Adalberti / auctore Josepho Foerster (op. 31). – Noty.
In: Cecilie. – Ro. 1, . 8-12 (1874). – [Príl.] . 7-11 (1874), s. 1 – 20 ; Ro. 2, . 1-3 (1875).
– [Príl.] . 12-14 (1875), s. 21 – 32.
1954
Nalezenie ostatkov sv. Vojtecha. – V rubrike Drobnosti.
In: Slovenský letopis pre historiu, topografiu, archaeologiu a ethnografiu. – Ro. IV, soš. 2
(1880), s. 173.
1955
Ostatky sv. Vojtcha.
In: Obzor. – Ro. III (1880), s. 125.
1956
Ostatky sv. Vojtcha- – V rubrike Kronika.
In: Blahovst. – Ro. XXX, . 9 (1880), s. 143, 144.
1957
Ostatky sv. Vojtcha- – V rubrike Kronika.
In: Blahovst. – Ro. XXX, . 12 (1880), s. 188.
1958
Ostatky sv. Vojtcha / Od dr. J. Kalouska.
In: Blahovst. – Ro. XXX, . 11 (1880), s. 171 – 173.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://cyril.psalterium.cz/?a=3
1948
Szent Adalbert püspök és vértanu hiteles ereklyéje Esztergomban.
In: Magyar Sion. – Ro. 5, . 12 (1874), s. 947 – 951.
1949
Liturgisches besonders über den heil. Adalbert / A. Kolberg.
In: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. – Ro. VII (1879/81), s. 33 –
53.
1950
Das Lobgedicht auf den hl. Adalbert / A. Kolberg.
In: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. – Ro. VII (1879/81), s. 79 –
112, 373 – 497, 541 – 595.
1951
Ostatky sv. Vojtcha, jsou-li v Praze nebo ve Hnzdn?
In: asopis katolického duchovenstva. – Ro. XX, . 7 (1879), s. 540 – 543.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_8542
294
1959
Ostatky sv. Vojtcha, biskupa a mueníka, patrona eského / Napsal Dr. Jos. Schindler, prof.
církevních djin v Praze. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: asopis katolického duchovenstva. – Ro. XXI, . 3 (1880), s. 215 – 229 ; . 4, s. 241 –
255.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_982
1960
Otevení hrobky sv. Vojtcha... (inc.). – V rubrike Zprávy z Prahy a z venkova.
In: Pražský denník. – Ro. 15, . 62 (1880), s. [2].
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1453021
1961
Památky úcty k sv. Vojtchu v chrám sv. Víta. – V rubrike Kronika.
In: Blahovst. – Ro. XXX, . 9 (1880), s. 143.
295
1962
St. Adalbert in Böhmen.
In: Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und Cisterzienserorden. – Ro. IV
(1880), s. 113.
1963
Z Prahy (Církevní slavnosti). – V rubrike Kronika.
In: Blahovst. – Ro. XXX, . 11 (1880), s. 173.
1964
Ostatky sv. Vojtcha / Napsal prof. dr. J. Schindler. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Blahovst. – Ro. XXXI, . 11 (1881), s. 161 – 163.
1965
Ostatky sv. Vojtcha nalezeny. – V rubrike Zprávy a drobnosti
In: Památky archaeologické a místopisné. – Ro. XI (1881), s. 383, 384.
1966
Les Reliques de saint Adalbert, Évêque de Prague et Martyr, Apôtre de la Prusse et Patron de
la Bohème / par l'abbé C. A.
In: Revue des questions historiques. – Ro. 15, . 29 (1881), s. 533 – 552.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k16947r.image.r=adalbert.f533.langFR
1967
Ein lateinischer Hymnus auf S. Adalbert / Von R. Kade. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer
Gesammtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters. – Ro. 10,
Erstes Heft (1885), s. 180 – 185.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://www.digizeitschriften.de/no_cache/home/jkdigitools/loader/?tx_jkDigiTools_pi
1[IDDOC]=602184&tx_jkDigiTools_pi1[PAGELOGICALCURRENT]=180&tx_jkDigiTool
s_pi1[pp]=190
1968
Roucha bohoslužebná z doby románské (Mitra sv. Vojtchova. Rukavice s kovovým monile) /
Ed. Šittler a Ant. Podlaha.
In: Method. – Ro. XXI (1895), s. 113, 121.
1969
Die 900 jährige Feier d. Martyriums des heiligen Bischofs Adalbert / Laur. Wintera.
In: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige. –
Ro. 18 (1897), s. 344 – 350.
1970
Bylo oekávati, že 900letá památka smrti sv. Vojtcha nezstane beze stop v literatue...
(inc.). – V rubrike Zprávy
In: eský asopis historický. – Ro. III, sešit 3 (1897), s. 188 – 189.
296
1971
Jubileusz w. Wojciecha.
In: Dziennik Poznaski. – Ro. 39, . 101 (1897), s. 1.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=59544
1972
Kde je sv. Vojtch pohben? – V rubrike Sms.
In: as. List vnovaný veejným otázkám. – Ro. XI, . 17 (1897), s. 268.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Cas/11.1897/17/268.png
1973
Na oslavu 900leté ronice muennické smrti eského patrona.
In: Noviny tšínské. – Ro. III (1897), . 21.
1974
Na r. 1897 pipadá 900letá památka smrti sv. Vojtcha... (inc.). – V rubrike Zprávy.
In: eský asopis historický. – Ro. III, sešit 2 (1897), s. 128.
1975
Oslava devítistyleté památky muennické smrti sv. Vojtcha.
In: Svtozor. – Ro. XXXI, . 24 (1897), s. 288.
1976
Ostatky sv. Vojtcha / J. Kalousek.
In: Katolické listy. – Ro. I, . 116 (1897).
1977
Ostatky sv. Vojtcha ve velechrámu sv. Víta.
In: Pražské noviny. – . 71 (1897).
1978
Památce sv. Vojtcha / E. Procházka.
In: Museum : asopis bohoslovc eskomoravských. – Ro. XXXI (1896/1897), s. 146 – 159,
212 – 221.
1979
Památky po sv. Vojtchu.
In: Náš domov. – Ro. VI (1897), s. 189.
1980
Penesení ostatk sv. Vojtcha.
In: Katolické listy. – Ro. I, . 114 (1897).
297
1981
Sv. Vojtch nad Kounovem : Legenda dle lidového podání / P. Šastný.
In: Katolické listy. – Ro. I, . 87 (1897). – [Píl.] Nedle.
1990
Brama spi
owa gnienieska a yvoty w. Wojciecha / K. Kantak.
In: Miesicznik kocielny – Unitas. – Ro. 4, . 8, z. 43 (1912), s. 411 – 423.
1982
Svatý Vojtch : K 900 leté památce jeho smrti muednické / Vladimír Šastný.
In: Obzor. – Ro. XX, . 8-10 (1897), s. 113.
1991
Stedovké latinské kázání o sv. Vojtchu / Ant. Podlaha.
In: asopis katolického duchovenstva. – Ro. 58, . 1-2 (1917), s. 128 – 129.
1983
U grobu w. Wojciecha / C. Jankowski.
In: Tygodnik illustrowany. – Ro. 4 (1897), s. 329 – 335.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_5971
1984
Úcta sv. Vojtcha v Uhrách / Na zvláštní požádaní pro eské tenástvo napsal Ludvík šl.
Némethy, bibliothekár diecésní knihovny ostihomské ; sdluje Dr. Ant. Podlaha. – Bibliogr.
odkazy. Pozn.
In: asopis Katolického Duchovenstva. – Ro. XXXVIII, . 5 (1897), s. 300 – 304 ; . 6, s.
372 – 375 ; . 7, s. 431 – 436 ; . 8, s. 493 – 497 ; . 9, s. 530 – 539.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=d_29035
1985
Wra
enia z pielgrzymki poznaskiej do grobu w. Wojciecha / Ewan.
In: Dziennik Poznaski. – Ro. 39, . 101 (1897), s. 2.
1986
Z uroczystoci jubileuszowych w. Wojciecha : list i mowa arcybpa gnienieskopoznaskiego / F. Stablewski.
In: Przegld katolicki. – Ro. 35 (1897), s. 289 – 295.
1992
La porte de bronze de la cathédrale de Gniezno / K. Furmankiewiczówna.
In: Gazette des Beaux-Arts. – Ro. 63 (1921), s. 361 – 370.
1993
Geneza wita „translatio s. Adalberti“ w Kociele polskim : rozwizanie sprawy o relikwie
w. Wojciecha / X. Henryk Likowski. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Kwartalnik teologiczny Wileski. – Ro. 1, . 1-2 (1923/24), s. 53 – 80.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=27490&dirids=1
1994
Nad „Vojtškou“ v Bevnov / P. Cyril Záruba.
In: Pax. – Ro. 1, . 1 (1926), s. 35 – 37.
1995
Stefana eromskiego „Wiatr od morza“ a redniowieczne legendy o w. Wojciechu / Helena
Jastrzbska. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Ruch literacki (Warszawa). – Ro. 4, . 3 (1929), s. 65 – 69.
1987
Dawny romaski kociól w. Wojciecha na podstawie wlasnych zdj i bada / W.
Łuszczkiewicz.
In: Rocznik Krakowski. – Ro. III (1900), s. 153 – 171.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=113511
20. storoie
1996
Oslavy Krista Krále a sv. Vojtcha v pražské arcidiecési v r. 1938 / a.
In: asopis katolického duchovenstva. – Ro. 79, . 2 (1938), s. 172.
1988
Šlepje sv. Vojtcha : povst z okolí perovského na Morav / F. Zapletal.
In: eský lid. – Ro. 11, . 8 (1902), s. 384.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_21746
1989
U grobu w. Wojciecha : pierwsze posłannictwo Polski i jej wywłaszczenie / Jan X. Fijałek.
In: Ateneum Polskie. – Ro. 1, . 2 (1908), s. 1 – 28.
1997
Legenda o zázrané bilokaci sv. Vojtcha / Václav Ryneš. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: ád. – Ro. 8, . 8 (1942), s. 413 – 418 ; . 9 (1942), s. 468 – 476.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://www.sbc.katowice.pl/dlibra/doccontent?id=14567
1998
Ako Spolok sv. Vojtecha oslávi svojho patróna : oslavy na Slovensku i v Prahe.
In: Katolícke noviny. – Ro. 62, . 15 (1947), s. 5.
298
299
2010
wity Wojciech i ksi
pomorski wraz z on w legendzie „Tempore illo“ / Paweł
Czaplewski.
In: Nasza Przeszło. – . 6 (1957), s. 301 – 309.
1999
Biskup / Valentín Beniak. – Báse
In: Nová práca. – Ro. 3, . 4 (1947), s. 192.
2000
K sviatku sv. Vojtecha / Jozef Lukaovi.
In: as. – Ro. 4, . 94 (1947), s. 3.
2001
Koruna rodu Slavníkovcov / Gorazd Zvonický. – Báse.
In: Nová práca. – Ro. 3, . 4 (1947), s. 203.
2002
List sv. Otce Pia XII. k jubileu sv. Vojtcha / Pius PP. XII.
In: asopis katolického duchovenstva. – Ro. 87 (112), . 3 (1947), s. 169 – 170.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_22307
2003
Modlitba / Vojtech Mihálik. – Báse.
In: Nová práca. – Ro. 3, . 4 (1947), s. 185.
2004
Na výroie mueníka. – Obr.
In: Slovenský svet. – Ro. 2, . 16 (1947), s. 7 – 8.
2005
Oslavy sv. Vojtecha na Slovensku.
In: Katolícke noviny. – Ro. 62, . 18 (1947), s. [1], 3.
2006
Pamätné známky sv. Vojtecha.
In: as. – Ro. 4, . 95 (1947), s. 3.
2007
Pražské kostely zasvcené sv. Vojtchu / V. Bartnk. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: asopis katolického duchovenstva. – Ro. 87 (112), . 3 (1947), s. 98 – 163.
2011
Spolená úcta sv. Václava a Vojtcha zvlášt na eských mincích a její historický význam / P.
Radomrský, V. Ryneš.
In: Numismatické listy. – Ro. 13 (1958), s. 35 – 48.
2012
Spr.: P. Radomrský – V. Ryneš, Spolená úcta sv. Václava a Vojtcha zvlášt na eských
mincích a její historický význam / F. G. – V rubrike Zprávy.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro. 6, . 3 (1958), s. 576 – 577.
2013
Hudba ve velechrámu sv. Víta v Praze... (inc.). – J. B. Foerster, Misa ad honorem sc.
Adalberti, op. 188.
In: Katolické noviny. – Ro. 17, . 17 (1965), s. 2.
2014
Návrat svatého biskupa / vrš. – Prenesenie ostatkov sv. Vojtecha z poského Hnezdna na
Pražský hrad (1039).
In: Katolické noviny. – Ro. 17, . 34 (1965), s. 2.
2015
Osudy kostela sv. Bonifáce na Libici / V. K. Lauda. – Rukavica sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 17, . 19 (1965), s. 3.
2016
Praporec sv. Vojtcha / V. K. Lauda.
In: Katolické noviny. – Ro. 17, . 17 (1965), s. 2.
2017
Hudba ve velechrámu sv. Víta v Praze... (inc.). – J. B. Foerster, Mše ke cti sv. Vojtcha, op.
188.
In: Katolické noviny. – Ro. 18, . 17 (1966), s. 2.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_22304
2018
K nejstarším plastikám sv. Vojtcha / -re-.
In: Katolické noviny. – Ro. 18, . 16 (1966), s. 3.
2008
Sv. Vojtech strážcom dedistva cyrilometodejského / Jozef Vašica. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Nová práca. – Ro. 3, . 4 (1947), s. 196 – 200.
2019
Na sklonku srpna / VK . – Prenesenie ostatkov sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 18, . 34 (1966), s. 2.
2009
Svätému Vojtechovi / C. Harmata-Milotínsky. – Báse.
In: Nová práca. – Ro. 3, . 4 (1947), s. 195.
2020
Prohlášení sv. Vojtcha patronem pražské arcidiecése / P. JM. – Lebka sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 18, . 41 (1966), s. 2.
300
301
2021
Sv. Vojtch v tradici sázavského kláštera / V. K. Lauda.
In: Katolické noviny. – Ro. 18, . 17 (1966), s. 2.
2022
Svatý Vojtch hlavním patronem pražské arcidiecése.
In: Katolické noviny. – Ro. 18, . 40 (1966), s. 2.
2023
Vzácné památky eské práce / vrš. – Rukavica sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 18, . 14 (1966), s. 3.
2024
Hudba ve velechrámu sv. Víta v Praze... (inc.). – J. B. Foerster, „Ecce Sacerdos Magnus“
omša ku cti sv. Vojtcha, op. 188.
In: Katolické noviny. – Ro. 19, . 17 (1967), s. 2.
2025
Návraty sv. Vojtcha / P. Karel Šimek.
In: Katolické noviny. – Ro. 19, . 17 (1967), s. 2.
2026
Památka Penesení sv. Vojtcha / vrš.
In: Katolické noviny. – Ro. 19, . 34 (1967), s. 4.
2033
Rže a veslo – z osud atribut sv. Vojtcha biskupa.
In: Zpravodaj stedoeské vlastivdy a kronikáství. – Ro. 2, . 4 (1970), s. 377 – 392.
2034
Po stopách sv. Vojtcha / Jan Brabec.
In: Katolické noviny. – Ro. 23, . 16 (1971), s. 3.
2035
Poutní slavnost u sv. Vojtcha v Praze... (inc.).
In: Katolické noviny. – Ro. 23, . 16 (1971), s. 4.
2036
Výzva svatovojtešská / P. Josef Gabriel.
In: Katolické noviny. – Ro. 23, . 21 (1971), s. 4.
2037
Druhý pražský biskup svatý Vojtch, jak je vyobrazen na pozdn gotické kapsuli... (inc.). –
Popis k fotografii.
In: Duchovní pastý. – Ro. 21, . 10 (1972), [vnútorná strana obálky].
2038
Ped 25 lety byl „svatovojtšský rok“... (inc.). – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 24, . 27 (1972), s. 3.
2027
Promluva o sv. Vojtchu / Stanislav Vydra ; Pavla Prošková. – K 970. výroiu úmrtia.
Prednesená r. 1792, zachovala sa v „Svazku kázání sváteních“.
In: Katolické noviny. – Ro. 19, . 17 (1967), s. 4.
2039
Svatovojtešská mozaika / Vra Remešová.
In: Katolické noviny. – Ro. 24, . 17 (1972), s. 5.
2028
Ped 900 lety / vrš.
In: Katolické noviny. – Ro. 19, . 32 (1967), s. 2.
2040
Svatovojtešský stolec v promnách staletí / Jaroslav Kadlec.
In: Duchovní pastý. – Ro. 21, . 10 (1972), s. 147 – 152.
2029
Radim, Kristián, vojtšské legendy a textologie / Dušan Teštík. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Res. nem.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro.15, . 5 (1967), s. 691 – 704.
2041
Svtlo i odkaz / Václav Zemek. – Fotogr. – rievika a rukavica sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 24, . 34 (1972), s. 3.
2030
Svatovojtešská mosaika / vrš.
In: Katolické noviny. – Ro. 19, . 17 (1967), s. 4.
2031
Poad poutní slávnosti sv. Vojtcha v Neratovicích... (inc.).
In: Katolické noviny. – Ro. 20, . 17 (1969), s. 3.
2032
Poznámka k tzv. „Písni svatovojtšské“ / Jan Drábek.
In: Katolické noviny. – Ro. 22, . 36 (1970), s. 2.
302
2042
V Polsku se konaly koncem dubna pobožnosti na památku sv. Vojtcha... (inc.).
In: Katolické noviny. – Ro. 24, . 21 (1972), s. 5.
2043
Oratorium o sv. Vojtchu / V. Sekyrová.
In: Katolické noviny. – Ro. 25, . 19 (1973), s. 5.
2044
Oratorium o sv. Vojtchu skladatelky Jitky Snížkové vzniklo v roce 1972... (inc.).
In: Katolické noviny. – Ro. 25, . 17 (1973), s. 6.
303
2045
Svätý Vojtech a jubileum pražského biskupstva / Ján Pöstényi. – Obr.
In: Katolícke noviny. – Ro. 88, . 16 (1973), s. 4.
2057
Na sviatok nášho patróna / Koloman Štefko.
In: Katolícke noviny. – Ro. 94, . 16 (1979), s. [1].
2046
Myšlenka na den : 23. 4. – úterý sv. Vojtcha, biskupa a mueníka.
In: Katolické noviny. – Ro. 26, . 16 (1974), s. 3.
2058
Svätý Vojtech, patrón náš- / Štefan Magdolen.
In: Katolícke noviny. – Ro. 94, . 16 (1979), s. [5].
2047
Poutní slavnost u sv. Vojtcha v Praze 1, Vojtešská ul... (inc.).
In: Katolické noviny. – Ro. 26, . 16 (1974), s. 6.
2059
Svatovojtešská tradice v našich zemích... (inc.). – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 31, . 16 (1979), s. 1.
2048
Stopami sv. Vojtcha / Rudolf Turek.
In: Katolické noviny. – Ro. 26, . 16 (1974), s. 1, 3.
2060
Svätý Vojtech – patrón Spolku sv. Vojtecha / Anton Bagin. – Obr.
In: Katolícke noviny. – Ro. 95, . 16 (1980), s. 4.
2049
Po stopách úcty svätého Vojtecha na Slovensku / Anton Bagin. – Fotogr., obr.
In: Katolícke noviny. – Ro. 90, . 16 (1975), s. 3.
2061
Nejstarší projevy svatovojtešské úcty / Vra Remešová.
In: Katolické noviny. – Ro. 34, . 17 (1982), s. 3.
2050
Svatému Vojtchu / pel. J. Škrášek. – Hymnus „Praesulum salve celebris“.
In: Katolické noviny. – Ro. 27, . 15 (1975), s. 2.
2062
Pocztki kocioła i parafii w. Wojciecha w Kielcach / Eugeniusz Winiowski.
In: Nasza przeszło. – . 57 (1982), s. 155 – 153.
2051
Strážce svatováclavských památek / Bedich upa.
In: Katolické noviny. – Ro. 28, . 39 (1976), s. 3.
2063
wity Wojciech w ujciu historyków niemieckich / Annelise Triller.
In: Studia Warmiskie. – Ro. 22-23 (1985/1986) s. 135 – 141.
2052
Kostol a kaplnka sv. Vojtecha / Anton Bagin. – Fotogr.
In: Katolícke noviny. – Ro. 92, . 16 (1977), s. 4.
2064
Desetiletí duchovní pípravy na jubileum svetého Vojtcha / František Tomášek ; obr. M.
Medek. – Obr. – Z obežníku pražské arcidiecéze.
In: Katolické noviny. – Ro. 50, . 36 (1988), s. 5.
2053
Svätý Vojtech, patrón daža a prameov / (A. J.). – Fotogr.
In: Katolícke noviny. – Ro. 92, . 16 (1977), s. 4.
2054
Svätý Vojtech, patrón náš- / Koloman Štefko.
In: Katolícke noviny. – Ro. 92, . 16 (1977), s. [1].
2055
Za vidinou smíení a sblížení : Vojtch Slavnikovec / Jan Lebeda. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 29, . 16 (1977), s. 3.
2056
Tiadvacátý duben / Jan Lebeda. – Fotogr. – Oratórium sv. Vojtecha na text Jaroslava
Vrchlického zložil Adolf Piskáek.
In: Katolické noviny. – Ro. 30, . 17 (1978), s. 1 – 2.
304
2065
Oslavy sv. Vojtcha / JK.
In: Katolické noviny. – Ro. 50, . 20 (1988), s. 1.
2066
Význam vojtšského desetiletí.
In: Katolické noviny. – Ro. 50, . 49 (1988), s. 1, 5.
2067
Kouim : sv. Vojtch a jeho sídlištní tradice / M. Šolle.
In: Archeologické rozhledy. – Ro. 41, . 3 (1989), s. 243 – 257.
2068
Rola miast i wsi w hagiografii w. Wojciecha / Ryszard Grzesik.
In: Sprawozdania Wydziału nauk o sztuce. – Ro. 107 (1989/1990), s. 8 – 10.
305
2069
Svätý Vojtech a Spolok sv. Vojtecha / (H. R.). – Obr.
In: Katolícke noviny. – Ro. 141, . 18 (1990), s. 6.
2081
Gnienieskie sekwencje o w. Wojciechu / Aleksander Wojciech Mikołajczak.
In: Gniezno. – Ro. 4 (1995), s. 21 – 62.
2070
Vojtšská adorace / A. Kánský.
In: Katolický týdeník. – Ro. 1, . 16 (1990), s. [6].
2082
Stulecie „witego Wojciecha“ / (m).
In: Tygodnik powszechny. – . 40 (1995), s. 12.
2071
Drzwi Gnienieskie a hagiografia witego Wojciecha / Ryszard Grzesik.
In: Sprawozdania Wydziału nauk o sztuce. – Ro. 109 (1991), s. 73 – 75.
2083
wity Wojciech / Tadeusz Chrócielewski.
In: Pie skrzydlata. – Ro. 5, . 1 (1995), s. 44 – 45.
2072
Náš vzah k sv. Vojtechovi / A. Jura. – Fotogr.
In: Katolícke noviny. – Ro. 106 (142), . 17 (1991), s. 7.
2084
Duchowo w. Wojciecha i rodowisko, które j kształtowało / U. Borowska.
In: Studia Warmiskie. – Ro. 30 (1996), s. 9 – 21.
2073
Kazanie Jana ze Słupcy o w. Wojciechu przyczynek do dziejów polskiej ideologii
pastwowej w drugiej połowie XV wieku / Lukasz Walczy.
In: Nasza przeszło. – . 77 (1992), s. 261 – 271.
2085
Duchovní obnova a svatovojtšské milénium / Ilona Kovaíková, Miloslav Vlk. – Fotogr.
In: ZN zemské noviny. – Ro. 7, . 9 (11. 1. 1997), s. 2.
2074
Poátky úcty ke sv. Vojtchu ve výtvarném umní / Anežka Merhautová. – Res. nem.
In: Sborník Spolenosti pátel starožitností. – Ro. 3 (1992), s. 23 – 26.
2075
wity Wojciech – 23 IV / Jan Dobraczyski.
In: Słowo powszechne. – Ro. 46, . 62 (1992), s. 5.
2076
Úrok z krve sv. Vojtcha / Daniel Herman.
In: Katolický týdeník. – Ro. 3, . 19 (1992), s. 1.
2077
Svätý Vojtech a zelenohorský zázrak / A. Jura. – Fotogr.
In: Katolícke noviny. – Ro. 108 (144), . 16 (1993), s. 7.
2078
w. Wojciech w legendach i podaniach ludu Kociewia / Józef Milewski.
In: Literatura ludowa. – Ro. 37, . 2 (1993), s. 15 – 25.
2079
Esztergom középkori Szent Adalbert-székesegyháza – Tíz év múltán / Marosi Ern.
In: Limes. – Ro. 7, . 3 (1994), s. 13 – 28.
2080
Medaile k miléniu sv. Vojtcha (V. Havlic) / A. Sutnar.
In: Numismatické listy. – Ro. 49, . 3 (1994), s. 90.
306
2086
Milenium sv. Vojtcha / Jan Skutil.
In: Vlastivdný vstník moravský. – Ro. 49, . 3 (1997), s. 308 – 309.
2087
Milénium sv. Vojtecha : spomienkové slávnosti / D.D., M.K. ; fotogr. B. Rakovský. – Fotogr.
In: Katolícke noviny. – Ro. 112, . 17 (1997), s. 1 – 2.
2088
Môže by biskup Vojtech pravoslávnym svätým? / Petr Novák.
In: Odkaz sv. Cyrila a Metoda. – Ro. 43, . 6 (1997), s. 6 – 10.
2089
Osobnost svatého Vojtcha v kontextu kulturního ddictví.
In: Zprávy památkové pée. – Ro. 57, . 9-10 (1997), s. 228.
2090
Po padesáti letech ostatky svtce opt v Pardubicích.
In: Zprávy Klubu pátel Pardubicka. – Ro. 32, . 11-12 (1997), s. 299.
2091
Poboka NS v Píbrami vzpomnla milénia sv.Vojtcha / V. Hruška, O. Kucha.
In: Numismatické listy. – Ro. 52, . 3 (1997), s. 84.
2092
Postavy svatého Vojtcha v sochaském díle kosmonoských Jelínk / Miloš Suchomel. – Res.
nem.
In: Zprávy památkové pée. – Ro. 57, . 9-10 (1997), s. 232 – 243.
307
2104
Tisíc let úcty sv. Vojtchu v památkách eského výtvarného umní / Milena Bartlová.
In: Djiny a souasnost. – Ro. 19, . 2 (1997), s. 38 – 42.
2093
Prešov si pripomenul milénium smrti sv. Vojtecha / Anna Radvanská.
In: Katolícke noviny. – Ro. 112, . 18 (1997), s. 3.
2105
Ti výzvy vojtšského roku / Petr Pithart. – Obr.
In: Lidové noviny. – Ro. 10, . 280 (29. 11. 1997). – [Píl.] Orientace. – . 5 (1997), s. IV.
2094
Slávnos 1000. výroia smrti sv. Vojtecha v Gaboltove. – Fotogr.
In: Mozaika. – Ro. 7, . 8 (1997), s. 1.
2106
Úcta sv. Vojtecha v dejinách Slovákov / Viliam Judák. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Duchovný pastier. – Ro. 78, . 5 (1997), s. 210 – 216.
2095
Spolok Sv. Vojtecha k miléniu / Mária Kotesová ; Štefan Hanakovi. – Rozhovor.
In. Katolícke noviny. – Ro. 112, . 19 (1997), s. 3.
2096
Spravozdanie z sesji na temat wity Wojciech i pocztky Kocioła w Polsce / Magdalena
Czapska.
In: Mazowieckie studia humanistyczne. – Ro. 3, . 2 (1997), 183 – 185.
2097
Sv. Vojtech : (k miléniu) / Svetloslav Veigl. – Obr.
In: Katolícke noviny. – Ro. 112, . 16 (1997), s. 3.
2098
Svatovojtšské památky na severovýchod
In: Posel z Bude. – . 12-13 (1997), s. 8 – 10.
Rakovnicka /
Eva Volfová.
–
Obr.
2099
Svatý Vojtch a jeho svdectví v architektonickém svt stední Evropy / Dobroslav Líbal. –
Res. angl.
In: Zprávy památkové pée. – Ro. 57, . 9-10 (1997), s. 229 – 231.
2107
Úcta svätého Vojtecha v dejinách Slovákov / Viliam Judák.
In: Teologické texty. – Ro. 8, . 6 (69) (1997), s. 203 – 205.
2108
Vekolepá slávnos milénia sv. Vojtecha : Gaboltov zažil nezabudnutené a príjemné chvíle /
Martin Knap. – Fotogr.
In: Bardejovské novosti. – Ro. 8, .18 (1997), s. 1 – 2.
2109
Výstava Zobrazení sv. Vojtcha v bhu staletí / Ludvík Skružný. – Roztoky u Prahy, 6. 3. –
25. 5. 1997.
In: Starožitnosti a užité umní. – Ro. 5, . 5 (1997), s. 22 – 23.
2110
Aj Belgiania uctievajú sv. Vojtecha / B. Ch. ; fotogr. B. Šuran. – Fotogr.
In: Katolícke noviny. – Ro. 114, . 42 (1999),s . 3.
2100
Svatý Vojtch v zrcadle eské reformace / Noemi Rejchrtová.
In: Teologické texty. – Ro. 8, . 3 (66) (1997), s. 93 – 94.
2111
Der heilige Adalbert in deutschen, polnischen und tschechischen Schulbüchern / Heidrun
Dolezel. – Res. angl., franc., es.
In: Bohemia. – Ro. 40 . 1 (1999), s. 103 – 107.
2101
Svätý Vojtech, patrón Spolku sv. Vojtecha / Š. Hanakovi
In: Katolícke noviny. – Ro. 112, . 16 (1997), s. 1, 3.
2112
Vojtech, Svorad a Benedikt : Uhorsko, Posko a spoloní svätí / Martin Homza.
In: Historická revue. – Ro. 10, . 6 (1999), s. 4 – 6.
2102
wity Wojciech / Halina Walczak.
In: Jeszcze jedna. – . 3 (1997), s. 2.
2113
Patrocinia witego Wojciecha na lsku / Kazimierz Dola.
In: Studia teologiczno-historyczne lska Opolskiego. – Ro. 20 (2000), s. 259 – 285.
2103
wity Wojciech i wity Stanisław, patroni Królewstva Polskiego w „ywotach witych“
Piotra Skargi / G. Labuda.
In: ycie i myl. – Ro. 45, . 2 (1997), s. 46 – 59.
2114
Socha sv. Vojtcha u Dolního Žlebu / Nataša Steinová. – Obr.
In: Dínské vlastivdné zprávy. – Ro. 10, . 3 (2000), s. 61 – 64.
2115
Sv. Vojtch : pod Zelenou Horou / J. Pelíšek.
In: Vlastivdný sborník jižního Plzeska. – Ro. 3 (15), . 1 (2000), s. 7 – 8.
308
309
2116
Svatovojtšská tradice v djinách našeho národa a církve a její význam dnes / estmír
Brandejs. – Konferencia, Libice nad Cidlinou, 29. – 30. 8. 1997.
In: Východoeské listy historické. – Ro. 15-16 (2000), s. 322 – 323.
2117
Milenium witego Wojciecha w czeskiej literaturze naukowej / Pavel
In: Studia teologiczno-historyczne lska Opolskiego. – Ro. 21 (2001), s. 365 – 374.
Krafl.
2118
Místo smrti svatého Vojtcha pipomíná na ruském Baltu železný kíž / Meislav Borák. –
Obr.
In: Hanácký a stedomoravský den. – Ro. 12, . 180 (2001), s. 8.
2119
O údajném svatovojtšském založení kostela sv. Jií v Plzni-Doubravce / Jií Sláma. – Res.
nem.
In: Minulostí Západoeského kraje. – Ro. 36 (2001), s. 7 – 14.
2120
Szent Adalbert ereklyetartója / Szke Balázs.
In: Szalon. – Ro. 1, . 1 (2001), s. 78 – 83.
2121
Über das Schicksal des Bischofsrings / Anežka Merhautová. – Res. es.
In: Umní. – Ro. 49, . 2 (2001), s. 102 – 106.
2122
Wtki hagiograficzne w. Wojciecha w ikonografii Drzwi Gnienieskich / Tomasz Ginter. –
Res. angl.
In: Kwartalnik historyczny. – Ro. 108, . 4 (2001), s. 17 – 46.
2123
Z djin úcty a neúcty ke svatému Vojtchu / Vladimír Horpeniak.
In: Vlastivdný sborník muzea Šumavy. – Ro. 6 (2001), s. 97 – 98.
2124
Naukowe pokłosie milenium mierci w. Wojciecha / Jerzy Strzelczyk.
In: Nasza przeszło. – . 98 (2002), s. 5 – 97.
2127
Jeszcze o patrociniach w. Wojciecha na lsku / Kazimierz Dola.
In: Studia teologiczno-historyczne lska Opolskiego. – Ro. 23 (2003), s. 353 – 354.
2128
Kostely svatého Vojtcha postavené v Itálii císaem Otou III. a svtcovy ostatky v ím /
Jaroslav V. Polc. – Res. angl.
In: Sborník Katolické teologické fakulty. – Ro. 6 (2004), s. 244 – 275.
2129
Oslavy sv. Vojtecha v Báskom Petrovci / -md-.
In: Katolícke noviny. – Ro. 119, . 19 (2004), s. 21.
2130
Ró
a mczeska – herb imaginacyjny w. Wojciecha w polskiej i czeskiej tradycji / Ró
a
Godula.
In: Folia historica Cracoviensia. – Ro. 10 (2004), s. 107 – 139.
2131
Svátky eských svtc ve stedovkých rukopisech francouzských knihoven a „kanonizaní
akta“ sv. Vojtcha v Paíži / Petr Kubín. – Doplnk ke studii publikované ve Sborníku KTF
UK 4, 2002. – Res. franc.
In: Sborník Katolické teologické fakulty. – Ro. 7 (2005), s. 270 – 284.
2132
Zwei böhmische Heilige : die Landespatrone Wenzel (Václav) und Adalbert (Vojtch) /
Dieter Pohl.
In: Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft Grafschaft Glatz – Kultur und Geschichte. –
Ro. 4 (2005), s. 31 – 34.
2133
Svatý Vojtch : 1010 let od muednické smrti / Markéta Šprová. – V rubrike Konference a
výstavy.
In: eský asopis historický. – Ro. 105, . 3 (2007), s. 783 – 784.
2134
Svatý Vojtch pod Javoicí / Bohumil Píza. – Fotogr.
In: Jihlavské listy. – Ro. 18, . 51 (26. 6. 2007), s. 11.
2125
wity Wojciech w polskiej heraldyce samorzdowej / Piotr Gołdyn.
In: Studia Gnesnensia. – Ro. 16 (2002), s. 243 – 251.
2126
wity Wojciech [ok. 955 – 997] w rodkowoeuropejskiej tradycji hagiograficznej i
historycznej / Ryszard Grzesik. – Res. angl.
In: Studia ródłoznawcze. – Ro. 40 (2002), s. 43 – 56.
310
311
14 Zmienky
14.1 Zmienky v monografiách
17. storoie
2135
Caeleste Pantheon Sive Caelvm Novvm In Festa Et Gesta Sanctorvm Totivs Anni, Morali
Doctrina Varie illustratum Pars Posterior / Per R. P. Henricum Engelgrave, Societatis Iesu
Theologum. – In hac tertia editione ab ipsomet Auctore recognitum, Correctum, Auctum,
Nouas insuper in Nova festa Materius sugestas.
Coloniæ Agrippinæ : Apud Ioannem Bvsævm Bibliopolam, MDCLVIII. [1658]. – [4], 448,
[92] s. – Reg. – Zmienka na s. 265.
2136
Annus Cælestis Jesu Regi, Et Mariæ Reginæ, Sanctorum Omnium Sacer / Authore, R. P.
Joanne Nadasi, e Societate Jesu.
Excusus Tyrnaviæ : Typis Academicis, Anno MDCLXXXVII. [1687]. – [12], 425, [1] s. –
Zmienky na s. 120 – 121.
Zpustlých Osad Mnohých W Zemí eské, S Udáním Jejich Obywatelstwa Dle Popisu R.
MDCCCXLIII. [1843] Wykonaného / W Jazyku eském I Nmeckém Zhotowil A Wydal
František Palacký.
W Praze : Nákladem Knihkupectwí J. G. Kalve, 1848. – VIII, 608 s. – Reg. – Zmienky na s.
356, 402.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9697918
2141
Historie literatury eské aneb : saustawný pehled spis eských s krátkau historií národu,
oswícení a jazyka / Josef Jungmann. – Druhé Wydání.
W Praze : W kommissí knhkupectwí F. iwnáe, 1849 (Tisk Kat. Jeábkové, vedením J.
Hlaváka). – [4], VI, 771, [1] s. : ilustr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 9, 12,
16, 161, 270, 324, 472, 548.
2142
Magyar Irodalom És Tudományosság Története / Irta Ferenczy Zsigmond Jakab, Sz. Benedek
Rendjének Tagja, Egykor A Pozsonyi Kir. Akademiánál Magyar Nyelvészet És Irodalom
Nyilvános, Rendes Tanára.
Pest : Kiadja A Szent-István-Társulat, 1854 (Müller Emil Könyvnyomdája). – X, 218 s. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 20.
2137
Martyrologium Romanum / Gregorii XIII. Pont. Max. Jussu Editum, Et Clementis PP. X.
Auctoritate Recognitum. – Accessit huic editioni eorum memoria, qui a summis Pontificibus,
usque ad Innocentium XI. Pont. Max. in Sanctorum numerum relati sunt.
Antverpiæ : Ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti, MDCXC. [1690]. – [30], 367, [57] s.
– Zmienka na s. 107.
2143
Marianské tenj pro lid katolický.
W Praze : We sklad Karla Bellmanna, 1857 (w Praze : Tiskem Karla Bellmanna). – 96, [4]
s. : obr. – Zmienky na s. 77, 81, 91.
19. storoie
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/183297
2138
Hystorycké wypsánj obzwlásstnjch Mjst Milostných w králowstwj Cžeském, kteráž pro
mnohá a weliká tam putowánj welmi slawná slowau. Z prawých pramen poátených,
gistotau potwrzených sebrané, a w pamti hodném wyprawowánj pednessené / od Jozefa
Ssiffnera ; Nynj z ei Nmecké w Cžeskau peložil Jan Rulik.
W Praze : wytisstno a wydáno v Jana Diesbacha, 1807. – 162, [3] s. – Zmienky na s. 41, 54.
2144
O Erbích, Peetch A Znacích Stavu Knžského V echách / Vypisuje Antonín Rybika.
V Praze : Tisk Jeábkovské Knihtiskárny (K. Seyfrieda), 1862. – 119 s. + viaz. príl. : obr. –
(Pro pojednání král. eské spolenosti náuk v Praze ; ást V. Svazek XII). – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 120, 127.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=5qEAAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=editi
ons:0x1LZwggSkWRGAxWRc-i5R&as_brr=3&hl=sk#PRA2-PA117,M1
2139
Geschichte der Religion Jesu Christi. Zwei und dreißigster Band / Von Friedrich Leopold
Grafen zu Stolberg ; fortgesetzt von Friedrich v. Kerz.
Mainz : Bei Kirchheim, Schott und Thielmann, 1838. – XVIII, 448 s. – Pozn. – Zmienka na s.
242.
2145
Slovanské starožitnosti. Oddíl djepisný. Okres druhý : od l. 476 ped Kr. až do l. 988 po Kr. /
Pavel Jos. Šafaík.
V Praze : Nákladem knhkupce Bedicha Tempského, 1863 (V Praze : Jeábkovská
knihtiskárna (K. Seyfrieda). – X, 767 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 391,
393, 394, 454.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/823337
2140
Popis Králowstwí eského ili Podrobné Poznamenání Wšech Dosawadních Krajv,
Panstwí, Statkw, Mst, Msteek A Wesnic, Nkdejších Hradw A Twrzí, Též Samot A
312
313
2146
Struné popsání Pražského hlavního chrámu Svatého Víta, jakožto hrobovního kostela sv.
Jana Nepomuckého, které pro nábožné poutniky Svatojanské / vzdlal V. Mich. Pešina ryt. z
echorodu, kanovník strážce na hrad Pražském, konsistorní rada atd. atd.
V Praze : Tiskem a nákladem Rohlíka a Sieverse v arcib. seminái, 1868. – 23 s. – Zmienky
na s. 3, 4, 15, 21.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/183184
2147
Katedra gnienieska / I. Polkowski.
Gniezno : I. B. Langie, 1874. – XV, 248, [4] s.
2148
Djepis Msta Prahy. Díl III. / Sepsal Wácslaw Wladiwoj Tomek.
W Praze : W Kommissí U Františka iwnáe, 1875 (W Praze : Knihtiskárna J. Otto). – [6],
664 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 521, 558.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/10382209
2149
Djepis Msta Prahy. Díl IV. / Sepsal Wácslaw Wladiwoj Tomek.
W Praze : W Kommissí U Františka iwnáe, 1879 (W Praze : Knihtiskárna J. Otto). – [6],
747 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 52, 67.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/10688174
2150
Poselkyn Starých Píbeh eských. Díl Druhý (Od roku 1526 – 1715). Svazek První (L.
1526 – 1607) / Sepsal Jan Beckovský, Knz ádu Kižovník S ervenou Hvzdou ; K
Vydání Upravil Dr. Antonín Rezek, Docent Rakouského Djepisu Na Universite Pražské.
V Praze : Písmem Knihtiskárny B. Stýblovy, 1879. – V, [3], 444 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Reg. – Zmienky na s. 95.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/12106827
2152
Polityczne znaczenie zjazdu gnienieskiego w r. 1000 : studium krytyczne / K. Rawer.
Lwów : K. Łukaszewicz, 1882. – 47 s.
2153
Posvátná Místa Král. Hl. Msta Prahy : Djiny A Popsání chrám, kaplí, posvátných soch,
klášter i jiných pomník katolické víry a nábožnosti v hlavním mst kálovství eského.
Svazek I. / Sepsal František Ekert, kaplan u sv. Vojtcha v Praze.
V Praze : Ddictví sv. Jana Nepomuckého, 1883. – VI, 479, [12], XIII s. + [2] l. obr. príl. :
portr. – (Ddictví Svatojanské ; . 70). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 11,
12, 15 – 17, 19, 22, 27, 28, 31, 34, 35, 39 – 41, 43, 49, 50, 56, 60, 76, 79, 80, 90, 91, 108, 114,
183, 188, 195, 208, 209, 212, 276, 284, 319, 448 – 453.
2154
Posvátná Místa Král. Hl. Msta Prahy : Djiny A Popsání chrám, kaplí, posvátných soch,
klášter i jiných pomník katolické víry a nábožnosti v hlavním mst kálovství eského.
Svazek II. / Sepsal František Ekert, kaplan u sv. Vojtcha v Praze.
V Praze : Ddictví sv. Jana Nepomuckého, 1884. – 539, xiii s. + viaz. obr. príl. – (Ddictví
Svatojanské ; . 71). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 9, 84 – 95, 330, 493 –
495.
2155
Arnošt Hrab Harrach, Kardinál Sv. Církve ímské A Kníže Arcibiskup Pražský. HistorickoKritické Vypsání Náboženských Pomr V echách Od Roku 1623 – 1667 / Napsal Dr.
Frant. Krásl, Kanovník Vždy Vrné Metropolitní Kapitoly U Sv. Víta Na Hrad Pražském.
V Praze : Tiskem Kn. Arcibisk. Knihtiskárny Za Rohlíka A Sieversa, 1886. – 661 s. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 597, 603.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9697899
2156
Dje ech a Moravy za Ferdinanda III. až do konce ticetileté války (1637 – 1648) / Sepsal
Dr. Ant. Rezek, . v. profesor pi c. k. eské universit.
V Praze : Nakladatel I. L. Kober knihkupectví, 1890 (V Praze : Knihtiskárna I. L. Kobra). –
561 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 469.
2157
Porte d'airain de la cathédrale de Gniezno / par Bryckzynski [!] ; trad. par Ladislas Glinka.
Bruges : Impr. par la Société Saint-Augustin, 1890. – 12 s.
2151
Poselkyn Starých Píbeh eských. Díl Druhý (Od roku 1526 – 1715). Svazek Druhý (L.
1608 – 1624) / Sepsal Jan Beckovský, Knz ádu Kižovník S ervenou Hvzdou ; K
Vydání Upravil Dr. Antonín Rezek, Docent Rakouského Djepisu Na Universite Pražské.
V Praze : Písmem Knihtiskárny B. Stýblovy, 1879 (Nákladem Ddictví sv. Prokopa). – [4],
432 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 211, 220, 293, 353, 355, 357, 360 –
362, 378.
2158
Odkryté poklady. Pamti dje- a místopisné vikariatního obvodu Libockého v okresu
Smíchovském / Sepsal P. B. J. Holub, duch. správce u sv. Markéty v Bevnov.
V Praze : Nákladem vlastním, 1893 (Tiskem Rohlíka a Sieversa). – [4], 222, [2] s. : obr. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 11 – 14, 23, 24.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/183716
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/183357
314
315
2159
Die Attribute Der Heiligen. Ein Alphabetisches Nachschlagebuch Zum Verständnis
Kirchlicher Kunstwerke / Von Dr. Rudolf Pfleiderer.
Ulm : Heinrich Kerler Verlag-Conto, 1898. – VII, [1], 206 s. – Reg. – Zmienky na s. 3, 19,
85, 107, 133, 157.
2165
Mistr Jan Hus ve výtvarném umní / V.V. Štech.
Praha : F. Topi, 1916. – iv s., 40 b. obr. – (Umlecké památky ; 4). – Zmienka na s. 14:
obrázok s textom Hus pisluhující sv. Vojtchu.
2166
Gniezno jako stolica Prymasów Polskich / Wojciech Józef Rzadkowski.
Gniezno : Czcionkami Drukarni Robotników Chrzec. T. A., 1926. – 94, [2] s. : obr.
20. storoie
2160
Soupis památek historických a umleckých v politickém okresu karlínském / A. Podlaha, Ed.
Šittler.
Praha : nákladem Archaeologické kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro
vdy, slovesnost a umní, 1901 (Praha : Alois Wiesner). – 351, [13] s. + viaz. príl. : obr. –
(Soupis památek historických a umleckých v království eském od pravku do poátku XIX.
století ; XV). – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 47 – 49, 56, 75, 94, 207, 208, 229,
297 – 299.
2161
Chrámový poklad u sv. Víta : jeho djiny a popis / Antonín Podlaha, Eduard Šittler.
Praha : Ddictví sv. Prokopa, 1903. – 308, cii + 160 s. obr. príl. – Reg. – Zmienky na s. 218.
2162
Knihovna kapitulní v Praze / A. Podlaha.
Praha : Nákladem Archaeologické kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro
vdy, slovesnost a umní, 1903 (Praha : Alois Wiesner). – [6], 290, [8] s. + viaz. obr. príl. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – (Soupis památek historických a umleckých v království
eském od pravku do poátku XIX. století : Král. hlavní msto Praha : Hradany ; sv. 2/2). –
Vydáno za podpory král. hlav. msta Prahy. – Zmienky na s. 175, 176.
2163
Poklad svatovítský / Ed. Šittler, A. Podlaha.
Praha : Nákladem Archaeologické kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro
vdy, slovesnost a umní, 1903 (Praha : Alois Wiesner). – 202, [8] s. + viaz. obr. príl. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – (Soupis památek historických a umleckých v království
eském od pravku do poátku XIX. století : Král. hlavní msto Praha : Hradany ; sv. 2/1). –
Vydáno za podpory král. hlav. msta Prahy. – Zmienky na s. 18, 19, 23, 24, 124, 125, 168 –
170, 173 – 175.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=52608&dirids=1
2167
Myšlenka a dílo Františka Palackého. Kniha první / Josef Fischer.
Praha : in, 1926. – 302, [6] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 166.
2168
Struný pehled djin eské hudby / sestavil Jaromír Borecký. – 2. opr. a rozš. vyd.
Praha : Mojmír Urbánek, 1928 (Praha : „Politika“). – 271, [1] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Reg. – Zmienky na s. 9.
2169
Djiny eské literatury II. : od vku „zlatého“ k století osmnáctému / Jaroslav Vlek. – 2.
dopl. vyd.
Praha : L. Mazá, 1931 (Praha : Jaromír Dolenský). – 296, [10] s. – Reg. – Zmienka na s. 5.
2170
Staré povsti pražské / Adolf Wenig ; kresby Mikoláše Alše. – 4. dopl. vyd.
Praha : Josef Hork, 1931 (Kutná Hora : Knihtiskárna Jindicha Hanzla). – 375, [9] s. : obr. –
Zmienky na s. 262, 263.
2171
Die frühmittelalterlichen Bronzetüren. II. Band : die Bronzetüren von Nowgorod und Gnesen
/ Adolph Goldschmidt. – Nach Aufnahmens des Kunstgeschichtlichen Seminars der
Universität Marburg A. L.
Marburg : Verlag des Kunstgeschichtlichen Seminars der Universität, 1932. – 42 s. + 101 s.
obr. príl. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 27 – 31, 34 – 36.
2164
Metropolitní chrám sv. Víta v Praze / Ant. Podlaha, Kamil Hilbert.
Praha : Nákladem Archaeologické kommisse pi eské akademii císae Františka Josefa pro
vdy, slovesnost a umní, 1906 (Praha : Alois Wiesner). – [8], 296, [4] s. + viaz. príl. : obr. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – (Soupis památek historických a umleckých v království
eském od pravku do poátku XIX. století : Král. hlavní msto Praha : Hradany ; sv. 1). –
Vydáno za podpory král. hlav. msta Prahy a v. v. metropolitní kapitoly u sv. Víta v Praze. –
Zmienky na s. 102, 103, 136 – 138, 216, 233, 239, 258 – 260.
2172
Bardejov a jeho okolie dávno a dnes / Bartolomej Krpelec.
Bardejov : Miestny odbor Matice slovenskej, 1935 (Turiansky sv. Martin : Kníhtlaiarsky
úastinársky spolok). – 392, [2] s. : fotogr., noty. – Lit. – Zmienky na s. 351.
316
317
2173
Pochvala svatých patron eských k povzbuzení, abychom je vroucn vzývali v tento as
penebezpený / Karel Schulz ; obrazy sv. Patron do deva vyryla Maria Florianova.
Stará íše na Morav : Karel Schulz, 1935. – 27 s. – Zmienky.
2174
Muedníci / Štefan Žeromski ; z polštiny peložil J. Janouch ; frontispice do deva vyryl
Michael Florian.
Stará íše na Morav : Marta Florianová, 1937 (Vel. Meziíí : Jan Mucha). – 61, [2] s. :
ilustr. – (Dobré dílo ; sv. 126).
2175
Svatováclavský sborník : na památku 1000. výroí smrti knížete Václava svatého. II/3 :
hudební prvky svatováclavské / Dobroslav Orel.
Praha : Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí, 1937 (Státní tiskárna). – [12],
590 s. + XXXVII viaz. príl. : hudob., obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. – Zmienky na s. 56,
58 – 61, 64, 66, 77, 97, 102, 152, 156, 271, 295, 296, 315, 355, 360, 383, 532, 535, 539, 541,
544, 546, 548, 549.
2176
eská malba gotická : deskové malíství 1350 – 1450 / zpracoval Ústav pro djiny umní
university Karlovy v Praze ; práce vedl a úvodní sta napsal Antonín Matjek.
Praha : Melantrich, 1938. – 177, [6] s. + 276 s. obr. príl. – Bibliogr. odkazy. Reg. – Zmienky
na s. 76 + obr. . 69, 75: Votivní obraz Jana Oka z Vlašim; s. 101 + obr. . 130: Deska z
Dubeka; s. 110 + obr. . 140: Madona z Kostela sv. Trojice v es. Budjovicích; s. 111 +
obr. . 143, 144: Veraikon svatovítský.
2177
Barokový slavizmus : porovnávacia štúdia z dejín slovanskej slovesnosti / Rudo Brtá.
Liptovský svätý Mikuláš : Tranoscius, 1939 (Žilina : Knihospol). – 293, [1] s. – Pozn. Res.
franc. – Zmienky na s. 40, 42, 45, 47 – 53.
2178
Šest kázání z Homiliáe opatovického / [vybral, peložil z latiny a doslovem opatil Karel
Doskoil ; upravil a kresbami vyzdobil Otto Stritzko].
Praha : Vyšehrad, 1939. – 47, [1] s. – (Vánoní tisky Katolického literárního klubu ; sv. 3).
2179
Naši svatí a blahoslavení : dvanáct pvodních litografií / František Ketzek ; s pedmluvou S.
M. Braito.
Praha : [s.n.], 1944. – 2 s. : 12 obr.
2180
Djepisectví evropského východu / Josef Macrek.
Praha : Historický klub, 1946 (Praha : Práca). – 349, [3] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. –
Zmienka na s. 50.
2181
Slovanská idea a dnešní skutenost / Josef Macrek.
Brno : Zemská osvtová rada, 1947 (Brno : Typia). – 39 s. – (Malá knihovna zem. osvtové
rady v Brn ; sv. 3). – Zmienka na s. 11.
2182
Písemnictví eského stedovku / Jan Vilikovský ; [doslov napsal, rejstík sestavil a ilustrace
vybral Antonín Škarka ; obálku navrhl Jaroslav Polák]. – 1. vyd.
318
Praha : Universum, 1948 (Praha : .A.T.). – 255, [5] s. + [12] viaz. príl. : obr., portr. – Pozn.
Reg. – Zmienky na s. 50, 51, 54, 56, 113, 143.
2183
eská malba pozdní gotiky a renesance : deskové malíství 1450 – 1550 / Jaroslav Pešina ;
[návrh obálky, vazby a grafická úprava Františka Muziky].
Praha : Orbis, 1950. – 144, [8] s. + [265] s. príl. : obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. –
Zmienky na s. 34, 100: Oltá slavtínský, 103 + obr. . 11: Deska blánická, 109 + obr. . 48:
Deska z Vejprnic, 110: Oltá kivoklátský, 113, 115 + obr. . 92: Oltá Mokropeský, 124 +
obr. . 165: Kídla oltáe z Vlnvsi.
2184
Djiny husitského zpvu. Kniha tvrtá : Táboi / Zdenk Nejedlý.
Praha : Nakladatelství eskoslovenské akademie vd, 1955. – 404, [2] s. : noty. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Reg. – Zmienka na s. 145.
2185
Architektura v eském národním ddictví / Ivan Borkovský, František Kavka, Alois Kubiek,
Dobroslav Líbal, Ladislav Macho, Augusta Müllerová, Emanuel Poche, Karel Prager,
Rudolf Turek, Jaroslav Vajdiš, Zdenk Wirth ; red. Zdenk Wirth, Augusta Müllerová ; výtv.
upr. Augusta a Ladislav Machoovci.
Praha : Státní nakladatelství krásné literatury a umní, 1961. – 877 s. : fotogr., mp., obr. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. miestny. Res. angl., franc., nem., rus. – Zmienky na s. 34, 85,
98.
2186
Josef Dobrovský / Milan Machovec. – 1. vyd.
Praha : Svobodné slovo, 1964. – 247, [5] s. + [24] s. fotogr. príl. – Zmienka na s. 193.
2187
Slovenské mestské a obecné erby / Jozef Novák. – 1. vyd.
Bratislava : Slovenská archívna správa, 1967. – 291, [5] s. + [32] s. príl. : obr. – (Pomocné
vedy historické a archívnictvo ; zv. 1). – Bibliogr.odkazy. Pozn. Reg. Res. – Zmienky na s.
83, 162, 177, 181, 184, 185, 205, 222, 228, 230, 233, 235.
2188
Atributy v umní : (svtci, jejich patronáty a atributy) / Václav Ryneš. – 1. vyd.
Roztoky : Knižnice oblastního Múzea, 1971. – 172, [4] s. : ilustr.
2189
Sztuka polska przedromaska i romaska do schyłku XIII wieku / red. Michał Walicki.
Warszawa : Pastwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – S. 676 – 916. – (Dzieje sztuki
polskiej I). – Reg. – Zmienka na s. 691.
2190
Slovenské mestské a obecné erby / Jozef Novák. – 2. vyd.
Martin : Osveta, 1972. – 451, [5] s. + [30] s. príl. : obr. – (Náš kraj). – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Reg. Res. – Zmienky na s. 83, 172, 173, 184, 193, 197, 287, 352, 375, 380, 381, 390, 397,
411.
319
2191
Ochránci pražského kostela a eské zem : separátní otisk z publikace „Tisíc let pražského
biskupství“ / Václav Ryneš. – 1. vyd.
Praha : Ústední církevní nakladatelství, 1973. – S. 79 – 124.
2192
Tisíc let pražského biskupství : 973 – 1973 / sestavil Jaroslav Kadlec.
Praha : Ústední církevní nakladatelství, 1973. – 184 s.
2193
Bohemia Sacra : das Christentum in Böhmen 973 – 1973 / hrgb. Ferdinand Seibt.
Düseldorf : Pädagogischee Verlag Schwann, 1974. – 645 s. : fotogr., mp., obr., tab. – Reg.
2194
Dedistvo otcov : po stopách cyrilometodských tradícií v našich dejinách / Stanislav Polin.
Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1974 (Roma : Dario Dettti). – 220 s. + [16] s.
fotogr. príl. – (Pramene ; zv. 1). – Zmienky na s. 38, 39, 42, 82, 83, 123.
2195
Vražda Václava, knížete eského : k níž údajn došlo na dvoe bratra jeho Boleslava v
pondlí po svátku svatého Kosmy a Damiána / Miroslav Ivanov ; fotogr. Jií Blažej. – 1. vyd.
Praha : eskoslovenský spisovatel, 1975 (Praha : Státní tiskárna). – 268 s. : tab. + 48 s.
fotogr. príl. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky na s. 20, 67, 103 – 108, 193.
2196
eský misál pro nedle a význané dny liturgického roku / sest. Josef Beneš.
Praha : eská katolická Charita, 1977. – 654, [2] s. – Zmienka na s. 204.
2197
Umlecké památky ech 1. A – J / kolektiv vdeckých a odborných pracovník Ústavu teorie
a djin umní SAV v Praze za vedení a redakce Emanuela Pocheho. – 1. vyd.
Praha : Academia, 1977 (Praha : Polygrafia). – 644 s. : fotogr., mp., obr. – Zmienky na s. 41,
46, 54, 62, 63, 65, 67, 81, 82, 89, 97, 117, 125, 130, 135, 140, 141, 173, 233, 262, 263, 314,
361, 362, 367, 402, 430, 473, 483, 559, 562, 571, 576, 578, 642.
2198
Stedovká nástenná malba na Slovensku / Vlasta Dvoáková, Josef Krása, Karel Stejskal ;
obálku, vazbu a graf. úpr. navrhl Milan Hegar ; fotogr. Alexandr Paul st. ; res. pel. Feodosij
Andronik, Dagmar Bílková ; reg. sest. Josef Hobzek. – 1. vyd.
Praha : Odeon ; Bratislava : Tatran, 1978 (Praha : Státní tiskárna). – 402, [6] s. : fotogr., mp.,
obr. – Bibliogr. odkazy. Reg. menný. Res. nem., rus. – Zmienka na s. 9.
2200
Boj knížete Betislava I. o upevnní eského státu (1039 – 1041) / Barbara Krzemieska.
Praha : Academia, 1979. – 76 s. + [8] fotogr. príl. – (Rozpravy SAV: ada spoleenskovdní
89 ; seš. 5). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. nem. – Zmienky na s. 13, 14, 17 – 21.
2201
Vražda Václava, knížete eského : k níž údajn došlo na dvoe bratra jeho Boleslava v
pondlí po svátku svatého Kosmy a Damiána / Miroslav Ivanov. – 2. dopl. vyd.
Praha : eskoslovenský spisovatel, 1979 (Praha : Státní tiskárna). – 272 s. : tab. + 56 s.
fotogr. príl. – Zmienky na s. 20, 67, 103 – 107.
2202
Umlecké památky ech 3. P – Š / kolektiv vdeckých a odborných pracovník Ústavu teorie
a djin umní SAV v Praze za vedení a redakce Emanuela Pocheho. – 1. vyd.
Praha : Academia, 1980 (Praha : Polygrafia). – 540 s. : fotogr., mp., obr. – Zmienky na s. 49,
62, 115, 177, 184, 186, 190, 193, 197, 215, 242, 268, 321, 377, 393, 394, 402, 503, 523.
2203
Nejstarší Pemyslovci : ve svtle antropologicko lékaského výzkumu / Emanuel Vlek. – 1.
vyd.
Praha : Národní muzeum, 1982 (Praha : Tiskaské závody). – [46] s. : fotogr., obr. – Katalóg
rovnomennej výstavy usporiadanej v bazilike sv. Jií na Pražskom hrade. – Zmienka na s. 39,
40.
2204
Umlecké památky ech 4. T – Ž / kolektiv vdeckých a odborných pracovník Ústavu teorie
a djin umní SAV v Praze za vedení a redakce Emanuela Pocheho. – 1. vyd.
Praha : Academia, 1982 (Praha : Polygrafia). – 638 s. : fotogr., mp., obr. – Zmienky na s. 57,
72, 83, 103, 147, 173, 194, 246, 248, 272, 286, 287, 302, 304, 354, 445.
2205
Románské umní v echách a na Morav / Anežka Merhautová, Dušan Teštík ; fotogr.
Prokop Paul. – 1. vyd.
Praha : Odeon, 1983 (Martin : Neografia). – 368 s. : fotogr., mp. – (eské djiny ; sv. 57). –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. Res. nem., rus. – Zmienky na s. 26, 40, 43, 44, 53, 56, 60, 61, 64
– 66, 70, 86, 129, 137, 160, 162, 173, 178, 262, 278, 331.
2206
Románské umní v echách a na Morav / Anežka Merhautová, Dušan Teštík ; fotogr.
Prokop Paul. – 2. vyd.
Praha : Odeon, 1984 (Martin : Neografia). – 368 s. : fotogr., mp. – (eské djiny ; sv. 59). –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. Res. nem., rus. – Zmienky na s. 26, 40, 43, 44, 53, 56, 60, 61, 64
– 66, 70, 86, 129, 137, 160, 162, 173, 178, 262, 278, 331.
2199
Umlecké památky ech 2. K – O / kolektiv vdeckých a odborných pracovník Ústavu
teorie a djin umní SAV v Praze za vedení a redakce Emanuela Pocheho. – 1. vyd.
Praha : Academia, 1978 (Praha : Polygrafia). – 580 s. : fotogr., mp., obr. – Zmienky na s. 19,
28, 39, 43, 68, 87, 120, 132, 181, 233, 245, 289, 296, 314, 341, 342, 359, 363, 380, 381, 384,
401, 402, 405, 407, 415, 436, 440, 443, 469, 471, 480, 483, 540, 545, 561, 563.
2207
Ideové proudy v eském umní 12. století / Anežka Merhautová, Dušan Teštík. – 1. vyd.
Praha : Academia, 1985. – 120 s. : obr. – (Studie SAV: ada spoleenskovdní ; seš. 2). –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 30, 34, 36, 38, 65, 73, 74, 76, 80, 90, 91, 98, 100,
105.
320
321
2208
Kamenný stolec : mozaika o Kosmovi a jeho kronice / Lukáš Luhan ; ilustr. Zdenk Mézl ;
doslov Dušan Teštík. – 1. vyd.
Praha : Albartos, 1985 (Praha : Mír). – 176 s. : ilustr. – (Životopisy ; sv. 18). – Zmienky na s.
29, 42.
2209
Cirkev v zápase stároí : od Neróna po osvietenstvo / Ján Chryzostom Korec. – 2. vyd.
Bratislava : Lú, 1990. – 176 s. – Zmienka na s. 23.
ISBN 80-7114-005-8
2210
eská kniha v promnách staletí / Mirjam Bohatcová a kolektiv. – 1. vyd.
Praha : Panorama, 1990 (Praha : Polygrafia). – 622, [2] s. : fotogr., obr. – Bibliogr. odkazy.
Reg. Res. – Zmienky na s. 50, 91, 272, 317.
ISBN 80-7038-131-0
2211
Pražský hrad / Petr Chotbor, Jií Svoboda ; obálka Antonín Kalcovský ; kresby Petr
Chotbor ; fotogr. Jií Kopiva, Jií Doležal ; plánky Petr Chotbor. – 1. vyd.
Praha : Olympia, 1990 (Brno : Rudé právo). – 96 s. : fotogr., mp., obr. – (Prvodce Olympia).
– Zmienky na s. 9, 11, 49, 51, 56.
Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1994 (Liptovský Mikuláš : TeLeM). – 80 s. – Zmienka na s.
12.
ISBN 80-7140-040-8
2217
Maior Gloria : svatý kníže Václav / Pavla Obrazová, Jan Vlk ; fotogr. Karel Spoutil. – 1. vyd.
Praha ; Litomyšl : Paseka, 1994. – 231, [9] s. : fotogr., mp., obr. – (Historická pam ; sv. 1).
–Bibliogr. odkazy. – Zmienky na s. 25, 63, 95, 99, 119, 122 – 128, 130, 132, 134 – 136, 140,
143, 144, obr. na s. 150, 175, chorál na s. 171.
2218
Praha astrologická / Svatopluk Svoboda. – 1. vyd.
Praha : Melantrich, 1994. – 200 s. : fotogr., obr., tab. – Res. angl., nem. – Zmienka na s. 41.
2219
Bayerische Staatsbibliothek : Gebetbuch Ottos III. Clm 30111.
München : Kulturstiftung der Länder, 1995. – 87, [7] s. + 20 obr. príl. – (Patrimonia ; zv. 84).
– Zmienka na s. 23.
2220
Malé církevní djiny / August Franzen ; pel. a dopl. Bedich Smékal. – 2. opr. a dopl. vyd.
Praha : Zvon, 1995 (Olomouc : Moravská tiskárna). – 360 s. – Zmienka na s. 127.
ISBN 80-7113-119-9
2212
Pemysl Otakar I. : panovník, stát a eská spolenost na prahu vrcholného feudalismu / Josef
Žemlika. – 1. vyd.
Praha : Svoboda, 1990 (Praha : Typografie). – 361, [7] s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.
menný. – Zmienky na s. 50, 96, 216, 221, 243, 245, 290, 299.
ISBN 80-205-0099-5
2221
Rehole vera a dnes vo svete i u nás / Jana Kvasniková.
Bratislava : USPO Peter Smolík, 1995. – 192 s. – Zmienka na s. 18.
ISBN 80-88717-06-X
2213
Der St. Veits Dom / Ivan Muchka ; fotogr. Petr Janžura, Jií Škoch ; prekl. Johana Muchková.
Prag : Portál, 1992 (Praha : Adalbert). – 29 s. : fotogr., mp. – Zmienka na s. 1.
ISBN 80-85282-31-3
2222
Toulky eskou minulostí. 4. díl / Petr Hora-Horejš ; ilustr. Vladimír Novák. – 1. vyd.
eský Tšín : Baronet, 1995. – 240 s. : mp., obr. – Bibliogr. odkazy. Marginálie. Pozn. Reg. –
Názov na obálke: Od bitvy na Bílé hoe (1620) do nástupu Marie Terezie (1740). – Zmienka
na s. 183.
ISBN 80-85890-21-6
2214
Svätci v strednej Európe = Heilige in Zentraleuropa / ed. Ivan Rusina.
Bratislava : Slovenská národná galéria, 1993. – 184 s. : fotogr. – Zmienky na s. 27 – 32, 35,
36, 80.
ISBN 80-85188-11-2
2215
Cirkev v dejinách Slovenska / Ján Chryzostom Korec. – 1. vyd.
Bratislava : Lú, 1994. – 800 s. – Zmienky na s. 93, 94, 126, 129, 137, 149.
ISBN 80-7114-137-2
2223
Atributy vybraných biblických postav, svtc a blahoslavených / Ludvík Skružný. – 1. vyd.
elákovice : Mstské muzeum, 1996 (elákovice : Durabo). – 296 s. : obr. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 11, 13, 39, 50, 57, 60, 61, 95, 116, 128, 138, 142, 143, 166,
178, 188, 190, 198, 209, 249, 278.
ISBN 80-902328-09
2216
Dejiny kresanstva na Slovensku : uebnica evanjelického náboženstva pre stredné školy /
Daniel Veselý. – 1. vyd.
2224
Literární prameny svatováclavského kultu a úcty ve vrcholném a pozdním stedovku /
Zdenk Uhlí.
Praha : Národní knihovna R, 1996. – 268, [2] s. – (Edice oddlení rukopis a starých tisk
Národní knihovny v Praze, Miscellanea Monographica ; sv. 5). – Zmienka na s. 12.
ISBN 80-7050-543-6
322
323
2225
Nad Božím slovom : (úvahy o svätých). II. diel. Apríl – jún / ubomír Stanek. – 1. vyd.
Spišské Podhradie : Kažský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula, 1996. – 260
s. – Zmienka na s. 48.
ISBN 80-7142-037-9
2226
echy v dob knížecí : (1034 – 1198) / Josef Žemlika.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997 (Jihlava : Ekon). – 662 s. – (eská historie ; sv.
2). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg menný. Zoznam skratiek. – Zmienky na s. 27, 41, 42, 48, 56
– 58, 63, 338 – 340, 343.
ISBN 80-7106-196-4
2227
Polskie misje chrystianizacyjne na obszarze Prus / Edwin Franciszek Kozłowski.
Gdask : Wydaw. Pomorskie RPK PTTK [Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego], 1997. – 39, [3] s. – (Zeszyty Krajoznawcze ; zv.
7).
ISBN 83-85035-39-7
2228
Pehledné djiny eského a slovenského djepisectví : od poátk národní kultury až do
sklonku ticátých let 20. století / František Kutnar, Jaroslav Marek. – 2. peprac. a dopl. vyd.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997 (Jihlava : Ekon). – 1065, [7] s. – (eská historie ;
sv. 3). – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg. Zoznam skratiek. – Zmienky na s. 24, 53, 54, 323, 533,
789.
ISBN 80-7106-252-9
2229
Slavníkovci musí odejít / Jarmila Svobodová.
Vizovice : Lípa, 1997. – 239, [3] s. + [6] s. príl. : obr. – Román.
ISBN 80-902179-9-0
2230
Ecclesia Posnaniensis : opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata / red. Feliks
Lenort, Konrad Lutyski.
Pozna : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny, 1998. –
407, [1] s. : ilustr., mp. – (Opuscula Dedicata ; zv. 1).
ISBN 83-86360-21-6
2233
Djiny eských zemí do roku 2004 ve zkratce / Petr ornej, Jií Pokorný. – 1. vyd.
Praha : Práh, 2000. – 96 s. : fotogr., ilustr.
ISBN 80-7252-026-1
2234
Milenium synodu-zjazdu gnienieskiego / red. Jerzy Kłoczowski, Czesław Pest, Wojciech
Polak.
Lublin : Instytut Europy rodkowo-Wschodniej, 2001. – 107, [2] s. : mp. – (Materiały
Instytutu Europy rodkowo-Wschodniej). – Bibliogr. odkazy. Reg. – Materiály zo sympózia,
Gniezno 9. 3. 2000.
Obsahuje: Słowo wstpne / J. Kłoczowski. – S. 5 – 7; wity Wojciech z Pragi – mnich,
biskup, misjonarz i mczennik / Kaspar Elm. – S. 9 – 27; Utworzenie metropolitalnej
organizacji Kocioła polskiego na synodzie w Gnienie w dniach 9 – 10 marca 1000 roku /
Gerard Labuda. – S. 29 – 54; Wkład Sylwestra II w „spotkanie gnienieskie“ (9 marca 1000)
/ Giulia Barone. – S. 55 – 69; Otton III i zjazd gnienieski / Jerzy Strzelczyk. – S. 71 – 87;
Gniezno 1000 roku w europejskim kontekcie / J. Kłoczowski. – S. 89 – 100.
ISBN 83-85854-70-3
2235
Gniezno na europejskim szlaku milenijnym 1997 i 2000 : (studia i materiały) / pod red.
Aleksandra Wojciecha Mikołajczaka.
Gniezno : Tum, 2002. – 179 s. : ilustr. – Bibliogr. odkazy.
ISBN 83-914757-8-6
2236
Polen und Deutschland vor 1000 Jahren : die Berliner Tagung über den „Akt von Gnesen“ /
hg. Michael Borgolte ; red. Benjamin Scheller.
Berlin : Akademie-Verlag, 2002. – 334 s. – (Europa im Mittelalter, 1615 – 7885 ; Bd. 5).
ISBN 3-05-003749-0
2237
Tisíc let maarského národa : tisíc let vítzství v porážkách / Paul Lendvai. – 1. vyd.
Praha : Academia, 2002. – 457, [7] s. + [24] s. fotogr. príl. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Reg.
menný. – Zmienky na s. 33, 37.
ISBN 80-200-0856-X
2232
Cyrilometodjská tradice a slavistika / František Václav Mareš.
Praha : Torst, 2000. – 736 s. : fotogr. – Bibliogr. odkazy. Reg. Slovníky. – Zmienky na s. 12,
276, 288, 289, 403, 404, 412, 420, 448 – 450, 454, 457, 480, 508, 509.
ISBN 80-7215-111-8
2238
Gnienieska ksiga tysiclecia / pod red. Aleksandra Wojciecha Mikołajczaka.
Gniezno : Gaudentinum, 2003. – 285, [2] s. : fotogr., ilustr.
Obsahuje: Słowo wprowadzajce / Henryk Muszski. – S. 10 – 13; I. Genius Urbis Gnesnae :
Gniezno – matka miast polskich / A. W. Mikołajczak. – S. 16 – 67; II. Iubilaeum Martyrii S.
Adalberti : By czas nie zamił i niepami... / A. W. Mikołajczak. – S. 70 – 75; Oczekiwanie
/ Ewa Jarmakowska. – S. 76 – 97; Jan Paweł II u grobu w. Wojciecha / Marek Kamierczak.
– S. 98 – 127; wiadectwa pamici / Konrad Dominas. – S. 128 – 173; III. Iubilaeum Synodi
Gnesnensis : Poszukiwanie Europy / A. W. Mikołajczak. – S. 176 – 183; Prolog / Mateusz
Stró
yski. – S. 184 – 201; Drugi Zjazd Gnienieski / Monika Migne. – S. 202 – 243;
Owoce jubileuszu / E. Jarmakowska, M. Miazek. – S. 244 – 271.
ISBN 83-89270-12-9
324
325
2231
Porta Regia – Drzwi Gnienieskie : album / tekst A. S. Labuda ; fotogr. Adam Bujak.
Gniezno : Fundacja w. Wojciecha, 1998. – 190 s. : fotogr.
2239
Velké djiny zemí koruny eské IV. a : 1310 – 1402 / Lenka Bobková ; graf, úpr. Pavel Štefan
; reg. Roman ornej. – 1. vyd.
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2003. – 696 s. : fotogr., mp., obr. + [16] s. fotogr. príl. – Pozn. Reg.
menný. – Zmienky na s. 72, 73, 154, 184, 461, 472.
ISBN 80-7185-501-4
ISBN 80-7185-264-3 (soubor)
2240
Kurier kardynała / Arno Giese.
Gniezno ; Pelpin : Bernardinum, 2004. – 224, [4] s. : faks., fotogr., ilustr., mp., portr. –
Bibliogr. odkazy.
ISBN 83-7380-156-1
2241
Zjazd Gnienieski : religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnienieskiego / Roman
Michałowski.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. – 456 s.
ISBN 83-229-2616-2
2242
Rec.: Roman Michałowski, Zjazd Gnienieski : religijne przesłanki powstania
arcybiskupstwa gnienieskiego / J. Žemlika.
In: eský asopis historický. – Ro. 104, . 2 (2006), s. 421 – 422.
2243
Rec.: Roman Michałowski, Zjazd Gnienieski : religijne przesłanki powstania
arcybiskupstwa gnienieskiego / David Kalhous.
In: asopis Matice moravské. – Ro. 125, . 1 (2006), s. 251 – 252.
2244
Praga mystica : msto Velké Bohyn / Bohumil Vurm. – 1. vyd.
Praha : Praga mystica, 2006 (Píbram : PB Tisk). – 176 s. : fotogr. – Bibliogr. odkazy. Reg. –
Zmienky na s. 93, 113, 136, 142, 150, 152.
ISBN 80-86767-03-5
2245
Vitráže na Slovensku / zost. Ilona Cónová, Ingrid Gajdošová, Desana Lacková. – 1. vyd.
Bratislava : Pamiatkový úrad SR ; Slovart, 2006 (Banská Bystrica : Tlaiarne BB). – 359 s. :
fotogr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Schémy. Reg. menný, miestny. Res. angl., nem., ma. –
Zmienka na s. 174 – 175.
ISBN 80-8085-215-4
2246
echy v dob knížecí : (1034 – 1198) / Josef Žemlika. – 2. vyd
Praha : Lidové noviny, 2007. – 660 s. – (eská historie ; sv. 2). – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Reg. Zoznam skratiek a vyobrazení. – Zmienky na s. 27, 41, 42, 48, 56 – 58, 63, 338 – 340,
343, 408 – 409.
ISBN 978-80-7106-905-8
326
2247
Hroby a hrobky našich knížat, král a prezident / Michal Lutovský. – 1.vyd.
Praha : Libri, 2007 (Jihlava : Ekon). – 224 s. + [12] s. príl. : fotogr., mp., obr. – Zmienky na s.
18, 23, 24, 84, 87.
ISBN 978-80-7277-228-5
2248
Sobslav I. : Pemyslovci v kontextu evropských djin v letech 1092 – 1140 / Vratislav
Vaníek. – 1. vyd.
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2007 (eský Tšín : Finidr). – 368 s. + [16] s. príl. : fotogr., obr. –
Bibliogr. odkazy. Chronológia. Pozn. Reg. menný. – Zmienky na s. 9, 36, 37, 53, 80, 129,
138, 148, 160, 184, 185, 197, 257, 271, 285.
ISBN 978-80-7185-831-7
14.2 Zmienky v statiach a štúdiách
20. storoie
2249
Václavova rotunda svatého Víta / Josef Cibulka. – Obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky
na s. 312, 323, 341, 342, 377 – 379, 381, 392, 393, 396 – 399, 411 – 415, 417, 418, 420, 434,
435, 436, 583, 584, 600, 654, 656, 659.
In: Svatováclavský sborník : na památku 1000. výroí smrti knížete Václava svatého I. : kníže
Václav svatý a jeho doba / redigovali Karel Guth, Jan Kapras, Antonín Novák, Karel Stloukal.
Praha : Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí, 1934 (Praha : Státní tiskárna). –
S. 230 – 685.
2250
eští svtci v cizin barokní / Zdnek Kalista. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky na s. 197, 198.
In: Co daly naše zem Evrop a lidstvu : od slovanských vrozvstv k národnímu obrození /
redigoval Vilém Mathesius.
Praha : Evropský literární klub, 1940 (Praha : Orbis). – S. 197 – 199.
2251
Raný kult eských svtc v cizin / Josef Vašica. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky na s. 25, 26.
In: Co daly naše zem Evrop a lidstvu : od slovanských vrozvstv k národnímu obrození /
redigoval Vilém Mathesius.
Praha : Evropský literární klub, 1940 (Praha : Orbis). – S. 24 – 27.
2252
Dzieje katedry gnienieskiej a jej odbudowa / J. Zachwatowicz.
In: wity Wojciech 997 – 1947 : ksiga pamitkowa / red. Z. Bernacki i in.
Gniezno : Kuria Metropolitarna, 1947. – S. 235 – 254.
2253
Losy katedry gnienieskiej podczas okupacji 1939 – 1945 / J. Powidzki.
In: wity Wojciech 997 – 1947 : ksiga pamitkowa / red. Z. Bernacki i in.
Gniezno : Kuria Metropolitarna, 1947. – S. 293 – 320.
327
2254
Místní jména ve vlastivdném bádání : typ Boleslav / Vladimír Šmilauer. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienka na s. 182.
In: Acta regionalia : sborník vlastivdných prací / red. Josef Klik, Jií Špét.
Praha : Spolenost pátel starožitností ; Kabinet muzejní a vlastivdné práce pi Národním
muzeu v Praze, 1965. – S. 180 – 183.
2255
Výroia svätcov.
In: Pútnik svätovojtešský : kalendár na rok 1987.
Trnava : Spolok sv. Vojtecha ; Bratislava : Cirkevné nakladatastvo, 1986. – 176 s.
2256
Rímskokatolícke kostoly na Slovensku a ich patroníciá / H. R. – Fotogr., obr.
In: Pútnik svätovojtešský : kalendár na rok 1991. – 1. vyd.
Bratislava : Vesna, 1990. – S. 88 – 91.
ISBN 80-85128-62-4
2257
Kirche und Kultur (800 – 1306) : Christianisierung und Ostsiedlung / Franz Machilek.
In: Tausend Jahre deutsch-tschechische Nachbarschaft : Daten, Namen, Fakten zur
politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und kirchlichen Entwicklung in den böhmischen
Ländern / hrsg. Ernst Nittner. – Aktualisierter Nachdruck.
München : Institutum Bohemicum, 1990. – S. 34 – 47. – (Beiträge – Institutum Bohemicum ;
10).
ISBN 3-924020-12-4
2258
Církev a kultura (r. 800 – r. 1306) / Franz Machilek.
In: Tisíc let esko-nmeckých vztah : data, jména a fakta k politickému, kulturnímu a
církevnímu vývoji v eských zemích / [Franz Bauer... [et al.] ; redakce eského vydání Milan
Kubes, Adam Drda ; peložili Lenka a Filip Karfíkovi ; pedmluva k eskému vydání Jan
Ken].
Praha : Institut pro stedoevropskou kulturu a politiku s podporou Ackermann-Gemeinde
1991. – S. 33 – 44.
ISBN 80-85241-08-0
In: Milénium bevnovského kláštera (993 – 1993) : sborník statí o jeho významu a postavení v
eských djinách / vd. red. Ivan Hlaváek, Marie Bláhová.
Praha : Univerzita Karlova, 1993. – S. 279 – 291.
ISBN 80-7066-766-4
2261
Historia fundationis monasterii Brevnoviensis / Marie Bláhová. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Res. nem. – Zmienky na s. 149, 152, 154 – 157, 159, 160.
In: Milénium bevnovského kláštera (993 – 1993) : sborník statí o jeho významu a postavení v
eských djinách / vd. red. Ivan Hlaváek, Marie Bláhová.
Praha : Univerzita Karlova, 1993. – S. 147 – 162.
ISBN 80-7066-766-4
2262
K hodnovrnosti listiny Jana XV. pro klášter v Bevnov (31. V. 993) / Josef Žemlika. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. nem. – Zmienky na s. 25, 26, 31.
In: Milénium bevnovského kláštera (993 – 1993) : sborník statí o jeho významu a postavení v
eských djinách / vd. red. Ivan Hlaváek, Marie Bláhová.
Praha : Univerzita Karlova, 1993. – S. 25 – 39.
ISBN 80-7066-766-4
2263
Nejstarší bevnovský rukopis / Zdeka Hledíková. – Fotogr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res.
nem. – Zmienka na s. 48.
In: Milénium bevnovského kláštera (993 – 1993) : sborník statí o jeho významu a postavení v
eských djinách / vd. red. Ivan Hlaváek, Marie Bláhová.
Praha : Univerzita Karlova, 1993. – S. 41 – 52.
ISBN 80-7066-766-4
2264
Otázka prvého sídla bevnovského konventu / Rudolf Turek. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res.
nem. – Zmienky na s. 10 – 12.
In: Milénium bevnovského kláštera (993 – 1993) : sborník statí o jeho významu a postavení v
eských djinách / vd. red. Ivan Hlaváek, Marie Bláhová.
Praha : Univerzita Karlova, 1993. – S. 9 – 12.
ISBN 80-7066-766-4
2259
Vývojový krok Vratislavavova stavebnictví / Rudolf Turek. – Obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
– Zmienky na s. 47, 49 – 52.
In: Královský Vyšehrad : sborník píspvk k 900. výroí úmrtí prvího eského krále
Vratislava II. (1061 – 1092) / red. J. Huber, B. Nechvátal. – 1. vyd.
Praha : Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehrad, 1992. – S. 44 – 57.
ISBN 80-900010-9-2
2265
Peeti bevnovských a broumovských benediktin do roku 1638 / Dana Stehlíková. – Fotogr.
– Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. nem. – Zmienky na s. 175, 176.
In: Milénium bevnovského kláštera (993 – 1993) : sborník statí o jeho významu a postavení v
eských djinách / vd. red. Ivan Hlaváek, Marie Bláhová.
Praha : Univerzita Karlova, 1993. – S. 173 – 196.
ISBN 80-7066-766-4
2260
Epitome historica monasterii Brevnoviensis Magnoalda Ziegelbauera jako pramen ke starším
djinám bevnovského kláštera / Vladimír Píša. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. nem. –
Zmienky na s. 281 – 284.
2266
Poustevník Vintí : (poznámky k hagiografii, kultu a ikonografii svtce) / Jan Royt. – Fotogr.
– Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. nem. – Zmienky na s. 263, 269.
In: Milénium bevnovského kláštera (993 – 1993) : sborník statí o jeho významu a postavení v
eských djinách / vd. red. Ivan Hlaváek, Marie Bláhová.
328
329
Praha : Univerzita Karlova, 1993. – S. 259 – 278.
ISBN 80-7066-766-4
2267
Privilegium pervetustum Boleslai / Jií Pražák. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. nem. –
Zmienky na s. 19, 22.
In: Milénium bevnovského kláštera (993 – 1993) : sborník statí o jeho významu a postavení v
eských djinách / vd. red. Ivan Hlaváek, Marie Bláhová.
Praha : Univerzita Karlova, 1993. – S. 13 – 24.
ISBN 80-7066-766-4
2268
Píspvky k starším djinám knihovny bevnovského kláštera : (od nejstarších dob do roku
1420) / Ivan Hlaváek. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. nem. – Zmienka na s. 63.
In: Milénium bevnovského kláštera (993 – 1993) : sborník statí o jeho významu a postavení v
eských djinách / vd. red. Ivan Hlaváek, Marie Bláhová.
Praha : Univerzita Karlova, 1993. – S. 53 – 65.
ISBN 80-7066-766-4
2269
Stavební podoba bevnovského kláštera ve stedovku / Zdenk Dragoun, Anežka
Merhautová, Petr Sommer. – Fotogr., mp., obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. nem. –
Zmienka na s. 102.
In: Milénium bevnovského kláštera (993 – 1993) : sborník statí o jeho významu a postavení v
eských djinách / vd. red. Ivan Hlaváek, Marie Bláhová.
Praha : Univerzita Karlova, 1993. – S. 67 – 137.
ISBN 80-7066-766-4
2270
Štefan : 16. august. – Obr.
In: Životopisy svätých : ikonografia / Ivan Rusina, Marian Zervan ; fotogr. Martin Marenin,
Anton Fiala, P. Breier, M. Havránková ; graf. úpr. Igor Imro. – 1. vyd. – Bibliogr. odkazy.
Reg.
Bratislava : Pallas, 1994 (Martin : Neografia). – S. 162 – 163.
ISBN 80-7095-019-6
2271
Pútnický kostol vo Višovom / Monika Škvarnová. – Fotogr., obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Res. nem., angl.
In: Vlastivedný zborník Považia XVIII / zost. Marian Mrva.
Žilina : Považské múzeum, 1996 (Žilina : Ofseta-print). – S. 31 – 50.
ISBN 80-88877-00-8
2272
redniowieczna ikonografia Zjazdu Gnienieskiego / Wojciech Mischke. – Res. es., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 265 – 278.
ISBN 83-908115-1-0
330
2273
Vznik Spolku sv.Vojtecha a jeho 126-roné dejiny / Štefan Hanakovi. – Res. pol., nem.
In: rodkowoeuropejskie dziedzictwo wietgo Wojciecha : midzinarodowa konferencja
naukowa / pod red. A. Barciaka, W. Korzeniowskiej, A. Kunisza, J. Szydłowskiego.
Katowice : Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris – Instytut Górnolski Zabrze,
1998. – S. 369 – 381.
ISBN 83-908115-1-0
2274
Sakrálna tvorba Jozefa Hanulu v okolí Žiliny a na Kysuciach / Monika Škvarnová ; nákres a
fotogr. Darinka Funtíková. – Fotogr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. angl. – Obraz vo
Višovom.
In: Vlastivedný zborník Považia XIX / zost. Marian Mrva.
Žilina : Považské múzeum, 1998 (Žilina : Edis). – S. 7 – 22.
ISBN 80-88877-13-X
2275
Czytanie Drzwi Gnienieskich. Przekaz i jzyk obrazu / Adam S. Labuda.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 235 – 256.
ISBN 83-7063-226-2
2276
Drzwi Gnienieskie : rozwa
ania na temat symboliki „przejcia“ i warstw znaczeniowych /
Tomasz Wcławowicz. – Res. nem.
In: Tropami witego Wojciecha = The life of St. Adalbert / pod redakcj Zofii
Kurnatowskiej.
Pozna : Wydawnictwo Poznaskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999. – S. 257 – 283.
ISBN 83-7063-226-2
2277
Der „Akt von Gnesen“ vom Jahre 1000 : Bericht über die Forschungsvorhaben undergebnisse / Gerard Labuda.
In: 10th Century : Roma, Galia, Germania, Sclavinia / [ed. board Wojciech Falkowski޺].
Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2000. – S. 145 – 188. –
(Quaestiones medii aevi novae ; 5).
2278
Bruno of Querfurt and the Resolutions of the Gniezno Convention of 1000 : Facts and
Problems / Jan Tyszkiewicz.
In: 10th Century : Roma, Galia, Germania, Sclavinia / [ed. board Wojciech Falkowski޺].
Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2000. – S. 189 – 208. –
(Quaestiones medii aevi novae ; 5).
2279
Architektura a umní v eském stát kolem roku 1000 / Anežka Merhautová, Petr Sommer. –
Bibliogr. odkazy. – Zmienky.
331
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
145 – 147.
ISBN 80-7106-555-2
2280
Císa Otta III. a Cáchy / Knut Görich. – Pozn.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
277 – 279.
ISBN 80-7106-555-2
2281
eské insignie a kamenný trn / Dušan Teštík, Anežka Merhautová. – Bibliogr. odkazy.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
323 – 324.
ISBN 80-7106-555-2
2282
Doba kolem roku 1000 v polském umní na konci 18. a v 19. století / Zofia OstrowskaKbłowska. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S. 8 –
12.
ISBN 80-7106-555-2
2283
Dvoukídlé bronzové dvee / J. St.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
548.
ISBN 80-7106-555-2
2284
Dynastití svatí a zemští patroni : Václav, Ludmila, Vojtch / Dušan Teštík. – Bibliogr.
odkazy.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
314 – 315.
ISBN 80-7106-555-2
332
2285
Kodex G 5 / M. K.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
472.
ISBN 80-7106-555-2
2286
Kopiá z Farfy (Regestum Farfense) / K. Sch.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
532.
ISBN 80-7106-555-2
2287
Mincování a jiné formy smny v echách / Jarmila Hásková. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S. 73.
ISBN 80-7106-555-2
2288
Náhrobní deska s nápisem / H. K.-K., J. St.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
513 – 514.
ISBN 80-7106-555-2
2289
Náprsní kíž (enkolpion) / D. S.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
547.
ISBN 80-7106-555-2
2290
Nové kulty svtc ve stední Evrop okolo roku 1000 / Teresa Dunin-Wsowicz. – Bibliogr.
odkazy.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
296 – 298.
ISBN 80-7106-555-2
333
2291
Nové války : Jindich II. a východní politika / Stefan Weinfurter. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
289 – 291.
ISBN 80-7106-555-2
2297
Svatí Moic, Vavinec, Oldich a Vít / Ernst-Dieter Hehl. – Bibliogr. odkazy.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
319 – 320.
ISBN 80-7106-555-2
2292
Orlí hlavice v krypt ímské baziliky San Bartolomeo all`Isola / Ute Dercks. – Pozn.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
285 – 286.
ISBN 80-7106-555-2
2298
Svatý Václav : kult a ikonografie / Franz a Margarita Machilkovi. – Bibliogr. odkazy.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
316 – 319.
ISBN 80-7106-555-2
2293
Ostihom, katedrála sv. Vojtcha / E. M.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
493.
ISBN 80-7106-555-2
2299
Svatý Vojtch – patron nové Evropy / Teresa Dunin-Wsowicz. – Bibliogr. odkazy.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
298 – 299.
ISBN 80-7106-555-2
2294
Otta III. – christianizace a oekávání konce svta / Oliver Ramonat. – Bibliogr. odkazy.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
279 – 281.
ISBN 80-7106-555-2
2300
Šest výjev z legendy o svatém Vojtchu / J. R.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
389.
ISBN 80-7106-555-2
2295
Polsko / J. St., Z. K.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
[501].
ISBN 80-7106-555-2
2301
Takzvaná biskupská berla sv. Servácia / K. Sch.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
523.
ISBN 80-7106-555-2
2296
Svaté kopí a polské insignie / Zbygniew Dalewski. – Pozn.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
324 – 326.
ISBN 80-7106-555-2
2302
Takzvaná Vojtchova studna / I. S.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
537.
ISBN 80-7106-555-2
334
335
2303
Takzvaný kalich sv. Vojtcha / H. K.-K.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
512 – 513.
ISBN 80-7106-555-2
2309
Utrakvistická úcta k eským svtcm / Ota Halama.
In: Svtci a jejich kult ve stedovku / [uspoádal Petr Kubín za spolupráce Hany Pátkové a
Tomáše Petráka].
eské Budjovice : Ústav djin kesanského umní, 2006. – S. 189 – 199. – (Sborník
Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Djiny umní – historie ; 4).
ISBN 80-903600-6-8
2304
Tisíc let spoleného ddictví : Stední Evropa mezi roky 1000 a 2000 / Piotr S. Wandycz.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
331 – 336.
ISBN 80-7106-555-2
2310
Bronzové dvee hnzdenského dómu / Petr Sommer, Jií Sláma.
In: Pemyslovci : budování eského státu / eds. Petr Sommer, Dušan Teštík, Josef Žemlika ;
ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným ; Robert Bartlett... [et al.].
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009. – S. 246 – 250.
2305
Vyobrazení západního portálu (Porta speciosa) katedrály sv. Vojtcha v Ostihomi / E. M.
In: Stred Európy okolo roku 1000 : historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a
katalóg k výstave / red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz.
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag GmbH ; Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. – S.
550.
ISBN 80-7106-555-2
2306
Drzwi Gnienieskie na tle innych drzwi brzowych XI i XII wieku w Europie Południowej i
Zachodniej / Mieczyslaw Paszkiewicz.
In: wity Wojciech i jego czasy : materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego
Polskiego Uniwersytetu na Obczynie, Saint-Maurice, 12 – 13 kwietnia 1997 roku / pod
redakcj Andrzeja akiego.
Kraków : Polska Akademia Umiejtnoci, 2000. – S. 231 – 235.
ISBN 83-86956-92-2
2307
Nálezy mincí na Pražském hrad a poátky vlády Sobslava I. (1125 – 1140) / Luboš
Polanský. – Obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 223, 224.
In: Djiny ve vku nejistot : sborník k píležitosti 70. narozenin Dušana Teštíka / uspoádali
Jan Klápšt, Eva Plešková, Josef Žemlika.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. – S. 220 – 230.
ISBN 80-7106-647-8
2308
Hroby svtc eského pvodu pohbených na Pražském hrad / Milena Bravermanová.
In: Svtci a jejich kult ve stedovku / [uspoádal Petr Kubín za spolupráce Hany Pátkové a
Tomáše Petráka].
eské Budjovice : Ústav djin kesanského umní, 2006. – S. 169 – 188. – (Sborník
Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Djiny umní – historie ; 4).
ISBN 80-903600-6-8
336
14.3 Zmienky v þlánkoch
19. storoie
2311
Kociół Katedralny w Gnienie / N. – Zmienka na s. 355.
In: Przyjaciel ludu. – Ro. 2, . 45 (1835), s. 354 – 355.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=21767
2312
Obiství a Libiš / K. V. Z. [Karel František Zap]. – Obr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky
na s. 116, 117.
In: Památky archaeologické a místopisné. – Ro. I., sešit III, (1854/1855) s. 111 – 117.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=N0suAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=editi
ons:0FiYh2ZryfinCrdr5a&as_brr=3&hl=sk#PPA111,M1
2313
Kostely románského slohu v echách / Od J. Er. Wocela. – Obr. – Pozn. – Zmienky na s. 122,
123.
In: Památky archaeologické a místopisné. – Ro. II, sešit III, (1856/1857), s. 118 – 124.
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=kksuAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=editi
ons:0fzO_3ildguK_cy0SJu7F6U&as_brr=3&hl=sk#PPA118,M1
2314
Stará Boleslav a kollegiatní chrám sv. Vácslava / Karel Vlad. Zap. – Obr. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 339, 340, 345.
In: Památky archaeologické a místopisné. – Ro. II, sešit VIII (1856/1857), s. [337] – 350.
337
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=kksuAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=editi
ons:0fzO_3ildguK_cy0SJu7F6U&as_brr=3&hl=sk#PPA337,M1
2315
Zpráva o schzkách archaeologického sboru Musea kr. eského (schzka dne 6. prosince
1855) – Zmienka na s. 47
In: Památky archaeologické a místopisné. – Ro. II, sešit I (1856/1857), s. 47 – 48.
2316
Ddictví Sv.Vojtcha.
In: Slovenské noviny. – Ro. 9, .133 (1857). – [Príl.] Svetozor. – (1857), s. 89.
2317
U zakládání Ddictví sv.Vojtcha napaduje se nadjn... (inc.).
In: Moravský národní list. – Ro. 7, . 96 (1857), s. 384.
2318
O starém rozdlení ech na župy a pozdjším na kraje [1] / Sepsal V. V. Tomek. – Zmienky
na s. 224, 225.
In: asopis Musea království eského. – Ro. 32, . 1 (1858), s. 222 – 252.
2319
O starém rozdlení ech na župy a pozdjším na kraje [3] / Sepsal V. V. Tomek. – Schéma. –
Zmienky na s. 481 – 483, 486 – 489.
In: asopis Musea království eského. – Ro. 32, . 4 (1858), s. 475 – 500.
2320
Nejstarší stavby kostelní v echách a na Morav / Sdluje H. Jireek.
In: Památky. asopis Musea království eského pro djepis hlavn eský. – Ro. X, díl V,
sešit 7 (1863), s. 323 – 327.
2321
V záležitosti Spolku sv. Vojtecha / Redakcia „Slovesnosti“.
In: Slovesnos. Príloha k Cyrillo-Methodovi. – Ro. I, . 2 (1863), s. 28 – 32.
2322
Romowe in Warmien / B. Winkler.
In: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. – Ro. III. (1864/1866), s.
521 – 526.
2323
Raab. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 154.
In: Slovesnos. – Ro. III, . 10 (1865), s. 149 – 155.
2324
Skalsko a Sudom v kraji Boleslavském / Popisuje c. k. konservator Fr. Beneš. – S. 169:
Kostel, nkdy sv. Havlu, nyní sv. Vojtchu zasvcený.
In: Památky archaeologické a místopisné. – Ro. XII, díl VI., sešit 5 (1865), s. 168 – 179.
338
Dostupné aj na internete [cit. 2010-02-26]:
<URL:http://books.google.com/books?id=700uAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=pam
%C3%A1tky+archaeologick%C3%A9&as_brr=3&ei=3TylSMrIJYuUiAGvntD6BA&hl=sk#
PPA169,M1
2325
„Skupenia svätých i blahoslavených Božích pôvodu slavianského“. – V rubrike Katolícka
Literatúra / Hypolit Stupnicky. – Oznam o obraze, na ktorom je aj sv. Vojtech.
In: Cyrill a Method. – Ro. XV, . 4 (1865), s. 32.
2326
Hlavní chrám sv. Víta na hrad Pražském a návrh k jeho dostavní. (Dokonení). – Ilustr. –
Pozn. – Zmienka na s. 133.
In: Svtozor. – Ro. I, . 14 (1867), s. 132 – 136.
2327
Píspvky k místopisu eskému / Dr. H. J. – V rubrike Rozmanitosti.
In: Památky archaeologické a místopisné. – Ro. VII (1868), s. 438 – 440.
2328
Jaké má by meno nášmu budúcemu Spolku? / Michal Barák.
In: Cyrill a Method. – Ro. XVII, . 3 (1870), s. 19 – 21.
2329
Kúty, d. 2. júlia. – Z hodnoverného pramea máme... (inc.) / Dr. Radlinský. – V rubrike
Pôvodnie Dopisy.
In: Katolické noviny. – Ro. I, . 1 (1870), s. 10 – 11.
2330
Re p. J. Galbavého farára jablonovského a výborníka spolku Sv. Vojtecha : Povedaná bola
da 14-ho sept. 1870 v Trnave z príležitosti shromaždenia spolku Sv. Vojtecha pod obedom u
osv. p. predsedníka. – Zmienky na s. 113.
In: Katolické noviny. – Ro. I, . 14 (1870), s. 112 – 114.
2331
Stanovy Spolku sv. Adalberta (Vojtecha)... (inc.). – Zmienky na s. 18, 26.
In: Cyrill a Method. – Ro. XVII, . 3 (1870), s. 18, 19 ; . 4, s. [25], 26.
2332
Stanovy Spolku sv. Adalberta (Vojtecha). – Zmienky na s. 30, 32.
In: Katolické noviny. – Ro. I, . 4 (1870), s. 30 – 32.
2333
Vyzvanie Slovákov katolických k podporovaniu „Spolku sv. Adalberta (Vojtecha)“ ... .
Slováci – Katolíci! / Henrik Szajbély . biskup, gen. vikár a predseda do. výboru. – Pozn. –
Zmienky na s. 49.
In: Katolické noviny. – Ro. I, . 6 (1870), s. [45] – 50.
339
2334
Pielgrzymka Ottona III. do Gniezna 1000 / J. Szujski.
In: Przegld Polski. – Ro. 3, z. 2 (1871/1872), s. 89 – 101.
Zmienky na s. 125, 126, 128.
In: Památky archaeologické a místopisné. – Ro. XVII, . II-III (1896), s. 81 – 150.
20. storoie
2335
Naše asy! / Michal Šittanc, kaz biskupstva nitrianskeho. – Zmienka na s. [185].
In: Katolické noviny. – Ro. IV, . 1 (1873), s. [185] – 186.
2344
Sv. Bonifác a jeho patroni. – V rubrike Sms. – Zmienka na s. 13.
In: as. – Ro. 18, . 1 (1904), s. 12 – 13.
2336
e, již o 900leté slavnosti založení prvního biskupství v echách ml v metropolitním
chrám Svato-Vítském v nedli jména Panny Márie, dne 14. záí 1873 / B. M. Kulda, sídelní
kanovník Vyšehradský. – Zmienky na s. 452, 453
In: Blahovst. – Ro. XXIII, . 29 (1873), s. 449 – 455.
2345
Svatý Vojtch / Rudolf Zhánl. – V rubrike Literatúra.
In: Vlast. – Ro. 24, . 8 (1908), s. 754.
2337
e, již za jubilejní slavnosti biskupství Pražského, dne 14. záí 1873, v velechrámu
Svatovítském u pítomnosti Jeho Eminence inil Josef Ehrenberger, sídelní kanovník
Vyšehradský. – Zmienka na s. 421.
In: Blahovst. – Ro. XXIII, . 27 (1873), s. 417 – 422.
2338
e o devítistyletém jubileum založení biskupství v Praze / již dne 31. srpna v chráme P.
Zlonickém inil knz Fr. Kraus, kaplan. – Zmienky na s. 387, 389.
In: Blahovst. – Ro. XXIII, . 25 (1873), s. 385 – 389.
2339
e pi zahájení 900leté památky založení biskupství Pražského / již ml Jos. V. Smlý, kapl.
na S. – Zmienka na s. 434.
In: Blahovst. – Ro. XXIII, . 28 (1873), s. 433 – 437.
2340
Zvonai a konvái mladoboleslavští / Píše F. Bareš. – Fotogr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 215.
In: Památky archaeologické a místopisné. – Ro. XVI, . IV-V (1893), s. 169 – 242.
2341
O úct sv. Vojtcha v Prusích / Podáva P. Methodj Vojáek O. S. B. – Bibliogr. odkazy.
Pozn.
In: Blahovst. – Ro. XLV, . 8 (1895), s. 122 – 123 ; . 9, s. 140 – 141 ; . 10, s. 151 – 155 ;
. 11, s. 171 – 172 ; . 13, s. 203 – 204 ; . 14, s. 218 – 220 ; . 15, s. 234 – 236.
2342
Velký zvon u sv. Víta v Praze / Napsal Karel B. Mádl. – Fotogr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
Zmienky na s. 702, 705.
In: Památky archaeologické a místopisné. – Ro. XVI, . XI-XII (1895), s. 689 – 718.
2343
Pestavba a výzdoba chrámu sv. Tomáše pi kláštere poustevník ádu sv. Augustína na
Menším Mst Pražském / Píše Dr. Bohumil Matjka. – Fotogr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. –
340
2346
Prosba k eským patronm : mešní píse k tiché mši sv. pro jeden hlas nebo dva hlasy / na
slova V. Štastného ; složil Jos. C. Sychra. – Zmienky na s. 11
In: Cyrill. – Ro. 39, . 10 (1913). – [Príl.]. – (1913), s. [1] – 19.
2347
Chrámová hudba u sv. Voj[t]cha v Praze. (K innosti ed. K. Bílého) / Václav Seifert. –
Fotogr.
In: Cyrill. – Ro. 43, . 7 (1917), s. 99 – 100.
2348
Gaboltov / Ján Straka.
In: Pútnik svätovojtešský. – Ro. 49 (1921), s. 41.
2349
Nové monografie eských mst / J. V. Šimák. – V rubrike Drobné lánky. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky na s. 140.
In: eský asopis historický. – Ro. 34, . 1 (1928), s. 122 – 151.
2350
Ein Dekmal ottonischer Plastik in Rom / O. Homburger.
In: Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen. – Ro. 57, . 3 (1936), s. 130 – 140.
2351
Spr.: S kultem sv. Vojtcha souvisí významná památka v ím... (inc.). – V rubrike Zprávy.
In: eský asopis historický. – Ro. 44, . 1 (1938), s. 418.
2352
Josef Foerster / Cyrill Sychra. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 50, 55, 57, 58.
In: Cyrill. – Ro. 66, . 5-8 (1943), s. [49] – 58.
2353
The congress of Gniezno in the year 1000 / A. F. Czajkowski.
In: Speculum. – Ro. 24 (1949), s. 339 – 356.
341
2354
Svatí mluví- VI / Jan Lebeda.
In: Duchovní pastý. – Ro. 1, . 9 (1950), s. 13 – 14.
2366
Slovanské emauzy / Ladislav Pokorný – Bibliogr. odkazy.
In: Duchovní pastý. – Ro. 14, . 1 (1964), s. 8 – 9.
2355
eští patronové ve slovenské poesii / P. Emil Korba. – Dokonení píšt. – Pozn.
In: Duchovní pastý. – Ro. 3, . 9 (1953), s. 139.
2367
Sv. Václav v iniciále stedovkého kodexu / Vra Remešová. – Fotogr.
In: Duchovní pastý. – Ro. 14, . 7 (1964), s. 136.
2356
Úcta svatoprokopská na Morav / M. K. Klement. – Pokraovanie.
In: Duchovní pastý. – Ro. 3, . 6 (1953), zadná s. obálky.
2368
Brnnští knží v Polské lidové republice [1. as] / P. J. B.
In: Katolické noviny. – Ro. 17, . 42 (1965), s. 4.
2357
Vyšší svcení v chrámu svatého Vojtcha v Praze-Djvicích. – V rubrike Náš zápisník.
In: Duchovní pastý. – Ro. 3, . 4 (1953), s. [64].
2369
Liturgický kalendá. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 17, . 34 (1965), s. 2.
2358
Bronzová vrata chrámu svatovítskeho / Jaroslav Krmá. – Fotogr.
In: Duchovní pastý. – Ro. 4, . 1 (1954), s. 11 – 13.
2370
Liturgický týden : steda 25. srpna. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 17, . 34 (1965), s. 2.
2359
Skrýše má a pavéze má jsi ty „450. výroí smrti Mistra Ant. Dvoáka“ / Jindich Svoboda.
In: Duchovní pastý. – Ro. 4, . 5 (1954), s. 85 – 87.
2371
Nové práce o Moravské legend a tzv. Kristiánovi / Oldich Králik.
In: Slavia. – Ro. 34, . 1 (1965), s. 145 – 150.
2360
Pražské chrámy a Karlv most se sochami svtcv zrcadle svtové poesie / Jaroslav Krmá.
In: Duchovní pastý. – Ro. 5, . 5 (1955), s. 93 – 94.
2372
Slovanská a latinská Sázava / Karel Jelínek. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Slavia. – Ro. 34, . 1 (1965), s. 123 – 131.
2361
Vrnost domovu / Václav Zima.
In: Duchovní pastý. – Ro. 8, . 4 (1958), s. 73 – 74.
2373
Liturgický kalendá. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 18, . 16 (1966), s. 2.
2362
Slovanská liturgie v echách / Ladislav Pokorný. – Bibliogr. odkazy.
In: Duchovní pastý. – Ro. 13, . 8 (1963), s. 146 – 147.
2374
Liturgický kalendá. – Prenesenie ostatkov sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 18, . 34 (1966), s. 2.
2363
Význam sv. Cyrila a Metodje v posvátném zpvu / R. Š.
In: Duchovní pastý. – Ro. 13, . 1 (1963), s. 16 – 17.
2375
Liturgický týden : sobota 23. dubna / Ján Kubát. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 18, . 16 (1966), s. 2.
2364
Z djin úcty slovanských apoštol / Václav Ryneš.
In: Duchovní pastý. – Ro. 13, . 3 (1963), s. 47 – 49 ; . 4, s. 65 – 67.
2376
Liturgický týden : sobota 23. dubna / Ján Kubát. – Liturgická pamiatka sv. Štefana.
In: Katolické noviny. – Ro. 18, . 35 (1966), s. 2.
2365
Nejstarší pohebište Pemyslovc / Václav Ryneš. – Fotogr.
In: Duchovní pastý. – Ro. 14, . 7 (1964), s. 132 – 134.
2377
O jedném zlatém knžském výroí : 1918 – 1966 / VTK. – Zmienka.
In: Katolické noviny. – Ro. 18, . 34 (1966), s. 2.
342
343
2378
Znovu o existenci slovanské legendy prokopské / Oldich Králík. – Zmienka na s. 265.
In: Slavia. – Ro. 35, . 2 (1966), s. 259 – 265.
2379
Jedním z nejstarších plastických zobrazení... (inc.) / V. Remešová. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 19, . 17 (1967), s. 4.
2380
Kristián i Radim? / Jaroslav Ludvíkovský. – V rubrike Kroniky a glosy.
In: eská literatura. – Ro. 15, . 6 (1967), s. 518 – 523.
2381
Liturgický kalendá. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 19, . 17 (1967), s. 2.
2382
Liturgický kalendá. – Prenesenie ostatkov sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 19, . 34 (1967), s. 2.
2383
Loni i letos / abc.
In: Katolické noviny. – Ro. 19, . 39 (1967), s. 2.
2384
Na vyšehradském areálu... (inc.) / vrš.
In: Karolické noviny. – Ro. 19, . 37 (1967), s. 2.
2385
Románský Bevnov : nejpozoruhodnjší objev poslední doby / Dr. V. R.
In: Katolické noviny. – Ro. 19, . 34 (1967), s. 3.
2386
Z djin svatoprokopské úcty / vrš.
In: Katolické noviny. – Ro. 19, . 27 (1967), s. 2.
2387
K otázce využití zasvcení kostel v oboru historické geografie / Zdenk Rohá. – Tab. –
Bilbiogr. odkazy. Pozn.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro. 16, . 4 (1968), s. 571 – 584.
2388
Nová fáze spor o slovanskou kulturu v pemyslovských echách / Oldich Králík. –
Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Slavia. – Ro. 37, . 3 (1968), s. 474 – 494.
2389
Liturgický kalendár. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 84, . 16 (1969), s. 2.
344
2390
Liturgický kalendá. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 20, . 16 (1969), s. 2.
2391
Liturgický kalendá. – Prenesenie ostatkov sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 20, . 34 (1969), s. 2.
2392
Die Budapester Wikingerlanze : Geschichtsabriss der ungarischen Königslanze. Tafeln LIII –
LVI / L. Kovács. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky na s. 328, 331.
In: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. – Tomus 22, fasciculi 1-4
(1970), s. 323 – 339.
2393
Liturgický kalendár. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 85, . 15 (1970), s. 2.
2394
Liturgický kalendá. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 22, . 16 (1970), s. 2.
2395
Liturgický kalendá. – Prenesenie ostatkov sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 22, . 34 (1970), s. 2.
2396
Po stopách sázavského svtce / Vra Remešová.
In: Katolické noviny. – Ro. 22, . 30 (1970), s. 1.
2397
Po stopách sázavského svtce : tisíc let od narození (970 – 1970) / P. Metod Klement.
In: Katolické noviny. – Ro. 22, . 26 (1970), s. 1.
2398
Problematika stsl. písemnictví v pemyslovských echách / Radoslav Veerka. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. – Zmienka na s. 227.
In: Slavia. – Ro. 39, . 2 (1970), s. 223 – 237.
2399
Tisíc let pražského biskupství : v roce 1973 vzpomene Pražská arcidiecéze tisíciletitého
výroí založení pražského biskupství / V. V. Kremer. – O 950. výroí smrti sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 23, . 13 (1970), s. 3.
2400
Co íkají džbánské kameny dnešku? / jl. – Fotogr. – Krstný význam studniiek, spojenie s
Vojtechovou misijnou cestou.
In: Katolické noviny. – Ro. 23, . 16 (1971), s. 3.
345
2401
Liturgický kalendár. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 86, . 16 (1971), s. 2.
2402
Liturgický kalendá. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 23, . 16 (1971), s. 2.
2403
Liturgický kalendá. – Prenesenie ostatkov sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 23, . 34 (1971), s. 2.
2404
Mariánská úcta v eských zemích [1] / Štpán Trochta. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 23, . 29 (1971), s. 3.
2405
Mariánská úcta v eských zemích [2] / Štpán Trochta. – Obr.
In: Katolické noviny. – Ro. 23, . 30 (1971), s. 3.
2406
Milénium pražského biskupství [2] / J. Kadlec.
In: Katolické noviny. – Ro. 23, . 40 (1971), s. 3.
2407
eští patronové a Vyšehrad / vrš.
In: Katolické noviny. – Ro. 24, . 45 (1972), s. 4.
2408
Liturgický kalendár. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 87, . 15 (1972), s. 2.
2409
Obnova kaplnky a oltára sv. Barbory v Banskej Bystrici / Gejza Balaša. – Fotogr.
In: Katolícke noviny. – Ro. 87, . 48 (1972), s. 4.
2410
Ostatky sv. Kristýna v olomoucké katedrále [1] / Dušan ezanina. – Obr.
In: Duchovní pastý. – Ro. XXI, . 7 (1972), s. 102 – 106.
2411
První nositel titulu / V. V. Kremer.
In: Katolické noviny. – Ro. 24, . 41 (1972), s. 3.
2412
Ran románská krypt v Praze v Bevnov / František Jedlika. – Fotogr.
In: Duchovní pastý. – Ro. 21, . 9 (1972), s. 143.
346
2413
Setkání v cizin / Kajetán Matoušek.
In: Katolické noviny. – Ro. 24, . 17 (1972), s. 1.
2414
Úcta sv. Stanislava u nás / vrš.
In: Katolické noviny. – Ro. 24, . 19 (1972), s. 3.
2415
Liturgický kalendár. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 88, . 16 (1973), s. 2.
2416
Liturgický kalendá. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 25, . 16 (1973), s. 2.
2417
Liturgický kalendá. – Prenesenie ostatkov sv. Vojtecha
In: Katolické noviny. – Ro. 25, . 33 (1973), s. 2.
2418
Nedávno jsme v Katolických novinách... (inc.). – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 25, . 23 (1973), s. 1.
2419
Nejmladší farnost pražské diecézy / A. V. Kubý ; fotogr. Václav Valenta. – Fotogr. – Kostol
sv. Vojtecha v Neratoviciach.
In: Katolické noviny. – Ro. 25, . 16 (1973), s. 4.
2420
Patronicia jako jeden z pramen k djinám osídlení / Zdenk Rohá. – Mp. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Res. nem. – Zmienky na s. 372, 377, 378.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro. 21, . 3 (1973), s. 369 – 388.
2421
Pražští biskupové wormského konkordátu / V. V. Kremer.
In: Katolické noviny. – Ro. 25, . 22 (1973), s. 6.
2422
Socha sv. Vojtcha na Karlov most v Praze / fotogr. Bohumil Havránek. – Popis k
fotografii.
In: Katolické noviny. – Ro. 25, . 52 (1973), s. 1.
2423
Stedoeským krajem. – Pokraování. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 25, . 22 (1973), s. 4.
2424
Sv. Vojtch (detail) 1916 / J. V. Myslbek. – Popis k fotografii.
In: Katolické noviny. – Ro. 25, . 33 (1973), s. 3.
347
2425
Šedesáti let se dožíva 23. dubna archivní badatel a kulturní historik PhDr. Václav Davídek...
(inc.) / a. – Úvod privítania z r. 1947 ostatkov sv. Vojtecha v Horšovskom Týne.
In: Katolické noviny. – Ro. 25, . 16 (1973), s. 5.
2426
Duchovní hudba u sv. Vojtcha v Praze... (inc.).
In: Katolické noviny. – Ro. 26, . 2 (1974), s. 6.
In: Sborník Národního muzea = Acta Musei nationalis Pragae. ada A – historie. – Ro. 29,
. 3 (1975), s. 105 – 160.
2437
Rec.: Jarmila Hásková, Vyšehradská mincovna na pelomu 10. a 11. století. Sborník
Národního muzea v Praze, . A – Historie, sv. 29, 1975, . 3, s. 105 – 160 / Dušan Teštík. –
Zmienka na s. 772.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro. 24, . 5 (1978), s. 770 – 773.
2427
K ikonografii Jana Husa / Dušan ezanina.
In: Katolické noviny. – Ro. 26, . 2 (1974), s. 3.
2438
Jan Florian : svatý Vojtch : (detail sochy v kostele ve Veletrubech u Kolína). – Popis k
fotografii.
In: Katolické noviny. – Ro. 28, . 26 (1976), s. 1.
2428
Liturgický kalendár. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 89, . 16 (1974), s. 2.
2439
Sv. Vojtch (1883) / Petr Meixner ; fotogr. B. Havránek. – Popis k fotografii.
In: Katolické noviny. – Ro. 28, . 17 (1976), s. 3.
2429
První naši svtice / Vra Remešová. – Fotogr. – Votivní obraz Jana Oka z Vlašim.
In: Katolické noviny. – Ro. 26, . 37 (1974), s. 3.
2440
Svdkové : (úryvek ze stejnojmenného románu) / Janina Hertz ; pel. E. J. Havlíek.
In: Katolické noviny. – Ro. 28, . 17 (1976), s. 3.
2430
Sviatok nášho Spolku svätého Vojtecha / Koloman Štefko.
In: Katolícke noviny. – Ro. 89, . 16 (1974), s. [1].
2441
Hnzdenské dvee / František Jedlika. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 29, . 16 (1977), s. 1, 3.
2431
Hudba v metropolitním chrámu sv. Víta... (inc.).
In: Katolické noviny. – Ro. 27, . 16 (1975), s. 6.
2442
Liturgia týžda. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 92, . 16 (1977), s. 2.
2432
Liturgia týžda. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 90, . 16 (1975), s. 2.
2443
Liturgický kalendá. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 29, . 16 (1977), s. 2.
2433
Nová devná socha sv. Vojtcha od Jana Floriana... (inc.) / K. Šimek. – Popis k fotografii.
In: Katolické noviny. – Ro. 27, . 38 (1975), s. 6.
2444
Slovan rodem jsem / pel. Ferd. Stiebitz. – Báse z prelomu 11. a 12. storoia.
In: Katolické noviny. – Ro. 29, . 16 (1977), s. 6.
2434
Svätý Vojtch od akademického sochae eka Vosmíka / fotogr. K. Ryšavý. – Popis k
fotografii.
In: Katolické noviny. – Ro. 27, . 29 (1975), s. 5.
2445
Svatý Vojtch a svatý Benedikt na nejstarší peeti bevnovského kláštera (13. století). – Popis
k fotografii.
In: Katolické noviny. – Ro. 29, . 16 (1977), s. 3.
2435
V blízkosti pražské katedrály / Václav Bartnk. – Obr.
In: Katolické noviny. – Ro. 27, . 5 (1975), s. 3 – 4.
2446
Karel IV. a eští svtci / Vra Remešová. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 30, . 9 (1978), s. 3.
2436
Vyšehradská mincovna na pelomu 10. a 11. století / Jarmila Hásková. – Bibliogr. odkazy.
Pozn.
2447
Liturgický kalendá. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 30, . 16 (1978), s. 2.
348
349
2448
Slovanský václavský kánon v eském kulturním kontextu raného stedovku / Emil Pražák. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky.
In: Slavia. – Ro. 47, . 1 (1978), s. 404 – 410.
2459
Milenium na Libici / Jan Lebeda.
In: Katolické noviny. – Ro. 33, . 1 (1981), s. 3.
2449
Václavská legenda a borisovsko-glebovský kult (shody a rozdíly) / B. N. Florja. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Res. rus. – Zmienka na s. 89.
In: eskoslovenský asopis historický. – Ro. 26, . 1 (1978), s. 82 – 90.
2460
Místo první staroslovnské legendy ve václavské hagiografii / Jií Hošna. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky.
In: Slavia. – Ro. 50, . 3-4 (1981), s. 345 – 350.
2450
Vojtch mistra Teodorika / Vra Remešová. – Fotogr. – Tabuová maba z Kaplnky sv. Kríža
na Karlštejne.
In: Katolické noviny. – Ro. 30, . 17 (1978), s. 3.
2461
Návrat na Libici / Karel Šimek. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 33, . 39 (1981), s. 5.
2451
Liturgia týžda. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 94, . 16 (1979), s. 2.
2452
Liturgický kalendá. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 31, . 16 (1979), s. 2.
2453
Liturgia týžda. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 95, . 16 (1980), s. 2.
2454
Liturgický kalendá. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 32, . 16 (1980), s. 2.
2455
Poutník / J. L. ; fotogr. Karel Dvoák. – Fotogr., obr. – Votívny obraz Jana Oka z Vlašim
(1370), váza od Františka Bílka.
In: Katolické noviny. – Ro. 32, . 16 (1980), s. 1.
2456
Svatý Vojtch mezi slovanskými vrozvsty sv. Cyrilem a Metodjem na oltái v bazilice sv.
Prokopa v Tebíi / fotogr. Ladislav Buš. – Popis k fotografii.
In: Katolické noviny. – Ro. 32, . 16 (1980), s. 5.
2457
Všemohúci vený Bože, ty si svätého biskupa Vojtecha... (inc.) / (Kolekta). – Popis k
fotografii.
In: Katolícke noviny. – Ro. 95, . 16 (1980), s. [1].
2458
Ke kulturním pomrm na Morav v 10. a 11. století / Vladimír Kyas. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. – Zmienky.
In: Slavia. – Ro. 50, . 1 (1981), s. 1 – 7.
350
2462
První eský Evropan / CH. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 33, . 17 (1981), s. 1 – 2.
2463
Slavníkovská Libice / Jan Lebeda. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 33, . 16 (1981), s. 3.
2464
Kalendár nám pripomína.
In: Katolícke noviny. – Ro. 97, . 16 (1982), s. 2.
2465
Klenot pražského baroka / František Jedlika. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 34, . 28 (1982), s. 1 – 2.
2466
Liturgia týžda. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 97, . 16 (1982), s. 2.
2467
Liturgický kalendá. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 34, . 16 (1982), s. 2.
2468
Putování po Libici / Ladislav Pokorný.
In: Katolické noviny. – Ro. 34, . 21 (1982), s. 5.
2469
Z historie pražského biskupského sídla / Vra Remešová ; fotogr. Prokop Vlek. – Fotogr. –
Bazilika sv. Markéty v Prass-Bevnove.
In: Katolické noviny. – Ro. 34, . 26 (1982), s. 3.
2470
Liturgia týžda. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 98, . 16 (1983), s. 2.
351
2471
Na milénium biskupskej vysviacky sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 98, . 40 (1983), s. [1].
2472
Vojtch Slavníkovec / VR. – Obraz sv. Vojtcha. Naši svatí a blahoslavení od Františka
Ketzeka z r. 1944.
In: Katolické noviny. – Ro. 35, . 17 (1983), s. 3.
2473
Z doklad svatoprokopské úcty / Vra Remešová ; fotogr. Karel Dvoák. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 35, . 27 (1983), s. 3.
2474
Cyrilometodjská odezva v djinách [3]. – Pokraování. – Obr.
In: Katolické noviny. – Ro. 36, . 47 (1984), s. 5.
2475
Cyrilometodjská odezva v djinách [4]. – Pokraování.
In: Katolické noviny. – Ro. 36, . 48 (1984), s. 5.
2476
Cyrilometodjská odezva v djinách [5]. – Pokraování.
In: Katolické noviny. – Ro. 36, . 49 (1984), s. 5.
2477
Cyrilometodjská odezva v djinách [7]. – Pokraování. – Obr. – Zmienka o knihe M.
Boleluckého (1668) Rosa Boemica.
In: Katolické noviny. – Ro. 36, . 51-52 (1984), s. 7.
2478
Dkanský kostel sv. Prokopa ve Strakonicích : 780. výroí svatoeení sv. Prokopa / V. V.
Kremer. – Bibliogr. odkazy. – Zmienky.
In: Duchovní pastý. – Ro. 33, . 10 (1984), s. 194 – 196.
2479
Doklady svatováclavské úcty [1]. – Pokraování.
In: Katolické noviny. – Ro. 36, . 39 (1984), s. 3.
2480
Doklady svatováclavské úcty [2] / vrš. – Pokraování.
In: Katolické noviny. – Ro. 36, . 41 (1984), s. 5.
2481
Kultúrne a sakrálne pamiatky pri Zemplínskej šírave / Juraj Macák. – Bibliogr. odkazy. –
Zmienka o prechode sv. Vojtecha z južného Uhorska cez východné Slovensko do Poska.
In: Duchovný pastier. – Ro. 65, . 8 (1984), s. 357 – 359.
352
2482
Liturgia týžda. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 99, . 16 (1984), s. 2.
2483
U pramen eských povstí [1]. – Pokraování.
In: Katolické noviny. – Ro. 36, . 35 (1984), s. 3.
2484
U pramen eských povstí [3]. – Pokraování.
In: Katolické noviny. – Ro. 36, . 38 (1984), s. 3.
2485
U pramen eských povstí [4]. – Pokraování. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 36, . 40 (1984), s. 5.
2486
Vojtešský varhaník / Jana Nekulová. – Fotogr. – Antonín Dvoák, organista v kostole sv.
Vojtcha v Prahe.
In: Katolické noviny. – Ro. 36, . 24 (1984), s. 4.
2487
Cirkevní slovanština v latinsko-eských slovnících 14. století / Emanuel Michálek. – Bibliogr.
odkazy. Pozn.
In: Slavia. – Ro. 54, . 2 (1985), s. 121 – 127.
2488
Liturgia týžda. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 100 (136), . 16 (1985), s. 2.
2489
Liturgický kalendá. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 37, . 16 (1985), s. 2.
2490
Rozvoj cyrilometodskej tradície na Slovensku / Anton Bagin.
In: Duchovný pastier. – Ro. 66, . 4 (1985), s. 174 – 177.
2491
Rže a veslo / Václav Ryneš. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 37, . 17 (1985), s. 5 ; . 18, s. 5.
2492
Svatováclavský motiv na eských denárech [2] / VRŠ. – Pokraování.
In: Katolické noviny. – Ro. 37, . 36 (1985), s. 5.
2493
Svatováclavský motiv na eských denárech [3] / vrš. – Pokraování. – Fotogr.
In: Katolické noviny. – Ro. 37, . 37 (1985), s. 5.
353
2494
Zvony / Pavel Grimmig.
In: Duchovní pastý. – Ro. 34, . 5 (1985), s. 95 – 96.
2495
Kosmas a Sázavský letopis / Emil Pražák. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Zmienky.
In: Slavia. – Ro. 55, . 1 (1986), s. 19 – 38.
2496
Liturgia týžda. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 101 (137), . 16 (1986), s. 2.
2497
Liturgický kalendá. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 38, . 16 (1986), s. 2.
2498
Sémantické poznámky ke Kristiánov legend / Dana Martínková. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
Res. lat. – Zmienka na s. 75.
In: Listy filologické. – Ro. 109, . 2 (1986), s. 72 – 75.
2499
Kalendár nám pripomína.
In: Katolícke noviny. – Ro. 102 (138), . 16 (1987), s. [6].
2500
Kde Cidlina tratí své jméno / Václav Donát. – Obr.
In: Katolické noviny. – Ro. 39, . 30 (1987), s. 5.
2501
Liturgia týžda. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 102 (138), . 16 (1987), s. 2.
2502
Liturgia týžda. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 103 (139), . 16 (1988), s. 2.
2503
Malí z posvátného kraje / Jana Nekulová ; obr. Cyril Chramosta. – Obr.
In: Katolické noviny. – Ro. 50, . 32 (1988), s. 6.
2506
Obraz z kostela sv. Vojtcha v Praze / fotogr. B. Havránek. – Popis k fotografii. – Obsahuje aj
vstupnú modlitbu k sviatku sv. Vojtecha.
In: Katolické noviny. – Ro. 50, . 16 (1988), s. 1.
2507
Liturgia týžda. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 104 (140), . 16 (1989), s. 2.
2508
Výchova kazského dorastu na Slovensku / František Žák. – Bibliogr. odkazy. Pozn.
In: Duchovný pastier. – Ro. 70, . 6 (1989), s. 255 – 258.
2509
Liturgia týžda. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 141, . 16 (1990), s. 2.
2510
Patróni a ich atribúty : svätci, ktorým sú zasvätené naše kostoly (5) / H. Kapitulský.
In: Katolícke noviny. – Ro. 141, . 32 (1990), s. 11.
2511
Václavské legendy / Ferdinand Seibt. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. – Zmienky na s. 801,
802.
In: eský asopis historický. – Ro. 88, . 6 (1990), s. 801 – 823.
2512
Liturgia týžda. – Liturgická pamiatka sv. Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 106 (142), . 16 (1991), s. 2.
2513
Hnzdenské chrámové dvee / Michal Lutovský.
In: Historický obzor. – Ro. 3, . 1 (1992), s. 26 – 28.
2514
Nadace sv. Vojtcha / Dušan Hejbal.
In: Katolický týdeník. – Ro. 4, . 16 (1993), s. 1.
2515
Než vyroste kostel / Josef Pala, Vojtch Šíma.
In: Katolický týdeník. – Ro. 4, . 9 (1993), s. 4.
2504
Možnosti studia historického vdomí v ran feudálních echách / Marie Bláhová. – Bibliogr.
odkazy. Pozn. Res. nem. – Zmienka na s. 39.
In: Studia mediaevalia Pragensia. – Ro. I, . 1 (1988), s. 33 – 50.
2516
O založení Bevnovského kláštera / Dana Stehlíková.
In: Katolický týdeník. – Ro. 4, . 17 (1993), s. 5.
2505
Návrat svatého Prokopa / Ladislav Pokorný ; fotogr. P. Žák. – Fotogr. – Zmienka o kostole
sv. Vojtecha v Broumove.
In: Katolické noviny. – Ro. 50, . 27 (1988), s. 5.
2517
Liturgia týžda : (rímskokatolícka) / zost. Štefan Magdolen. – Liturgická pamiatka sv.
Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 109, . 16 (1994), s. 2.
354
355
2518
Sv. Svorad-Andrej a Beadik a osudy ich relikvií / Viliam Judák. – Zmienka na s. 462.
In: Duchovný pastier. – Ro. 75, . 10 (1994), s. 458 – 467.
2519
Liturgia týžda : (rímskokatolícka) / zost. Štefan Magdolen. – Liturgická pamiatka sv.
Vojtecha.
In: Katolícke noviny. – Ro. 110, . 16 (1995), s. 2.
2520
ezno a ran stedovký Bevnov / Petr Sommer. – Mp. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. nem.
In: eský asopis historický. – Ro. 93, . 1 (1995), s. 25 – 36.
2521
Cena sv. Vojtecha / Štefan Hanakovi. – Ocenenie in memoriam pre Józsefa Antala,
maarského predsedu vlády. Cena sv. Vojtecha sa udeuje od r. 1995.
In: Katolícke noviny. – Ro. 111, . 40 (1996), s. 3.
2522
Gaboltovské pútnické miesto / J. Gavlák. – Fotogr. – V rubrike Kultúra.
In: Katolícke noviny. – Ro. 111, . 28 (1996), s. 14.
2523
Rímskokatolícka / zost. Štefan Magdolen. – V rubrike Liturgia týžda.
In: Katolícke noviny. – Ro. 111, . 16 (1996), s. 13.
2524
K umleckohistorickému vývoji kostela sv. Vojtcha v Opav = Zur kunsthistorischen
Entwicklung der Kirche des Hl. Adalbert in Troppau / Jaromír Olšovský. – Fotogr., mp.
In: asopis Slezského zemského muzea. Série B – Vdy historické. – Ro. 46, . 2 (1997), s.
138 – 163.
2525
Rímskokatolícka / Štefan Magdolen. – Obr. – V rubrike Liturgia.
In: Katolícke noviny. – Ro. 112, . 16 (1997), s. 13.
2526
Seminár o sv. Vojtechovi / mv. ; fotogr. M. Kotesová. – Fotogr.
In: Katolícke noviny. – Ro. 112, . 18 (1997), s. 3.
2527
Myšlienky na de : štvrtok po 2. vekononej nedeli (sv. Vojtech).
In: Katolícke noviny. – Ro. 113, . 16 (1998), s. 13.
2528
Omówienie midzynarodowej konferencji naukowej pt. „rodkowoeuropejskie dziedzictwo
w. Wojciecha“ (Zabrze, 10 – 11 4 1997 r.) / Anna Pobóg-Lenartowicz.
In: Zeszyty naukowe Uniwersytetu opolskiego. Historia. – Ro. 35 (1998), s. 197 – 201.
356
2529
Pardubické plastiky.
In: Zprávy Klubu pátel Pardubicka. – Ro. 33, . 11-12 (1998), s. 319.
2530
Rímskokatolícka / Jozef Šintál. – Obr. – V rubrike Liturgia.
In: Katolícke noviny. – Ro. 113, . 16 (1998), s. 13.
2531
Cena sv. Vojtecha / mv. – Nosite ceny za r. 1999 Václav Havel.
In: Katolícke noviny. – Ro. 114, . 39 (1999), s. 2.
2532
Jan Marignola a památky doby Karla IV : (k významu písemných pramen pro výzkum
hmotných památek) / Kateina Engstová ; übersetz von Anna Ohlídalová. – Bibliogr. odkazy.
Pozn. Res. nem.
In: eský asopis historický. – Ro. 97, . 3 (1999), s. 476 – 505.
2533
Rímskokatolícka / Jozef Šintál. – V rubrike Liturgia.
In: Katolícke noviny. – Ro. 114, . 16 (1999), s. 13.
2534
Dwa sympozja naukowe w Gnieznie: „Kanonizacja w. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu“
(30 listopada – 1 grudnia 1999); „Milenium Synodu-Zjazdu Gnienieskiego“ (9 marca 2000)
/ Grzegorz Chomicki.
In: Studia historyczne. – Ro. 43, . 4 (171) (2000), s. 739 – 741.
2535
Nowe nurty w iciu religijnym społecznoci katolickiej na Spiszu i Orawie w XVII wieku /
Tadeusz M. Trajdos. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. angl., slov. – Zmienky na s. 101, 113.
In: Historické štúdie. – Ro. 41 (2000), s. 81 – 114.
2536
Polen und Deutschland von tausend Jahren Deutsch-polnisches Kolloquium zum Millennium
des Akts von Gnesen Berlin 28. – 29. 1. 2000 / Marie Bláhová. – V rubrike Konferencie. –
Zmienky.
In: eský asopis historický. – Ro. 98, . 3 (2000), s. 668 – 669.
2537
Rímskokatolícka / Jozef Šintál ; obr. L. Seitz. – Obr. – V rubrike Liturgia.
In: Katolícke noviny. – Ro. 115, . 16 (2000), s. 10.
2538
Rímskokatolícka / Jozef Šintál. – V rubrike Liturgia.
In: Katolícke noviny. – Ro. 116, . 16 (2001), s. 10.
2539
Naukowe poklosie millenium zjazdu gnieznienskiego / Jerzy Strzelczyk.
In: Roczniki historyczne. – Ro. 68 (2002), s. 157 – 174.
357
2540
O badaniach nad zjazdem gnienieskim roku 1000 : spostrze
enia i zastrze
enia / Gerard
Labuda.
In: Roczniki historyczne. – Ro. 68 (2002), s. 107 – 156.
2541
Rímskokatolícka / Jozef Šintál. – V rubrike Liturgia.
In: Katolícke noviny. – Ro. 117, . 16 (2002), s. 11.
2542
Vzácne a krásne tvary na najsvätejšie dary : kalich a paténa v premenách asu / Peter Caban.
– Fotogr.
In: Katolícke noviny. – Ro. 119, . 42 (2002) s. 9.
2543
Rímskokatolícka / Jozef Šintál. – V rubrike Liturgia.
In: Katolícke noviny. – Ro. 118, . 16 (2003), s. 15.
2551
Rímskatolícka / Jozef Šintál. – V rubrike Liturgia.
In: Katolícke noviny. – Ro. 122, . 16 (2007), s. 17.
2552
Socha sv. Václava v katedrále sv. Víta od Petra Parlée z roku 1372 – osazená 1373 / Ivo
Hlobil. – Fotogr. – Zmienky na s. 66, 71.
In: Muzejní a vlastivdná práce / asopis spolenosti pátel starožitností. – Ro. 115, . 2
(2007), s. 65 – 92.
2553
Výstava Poklady nejen ze Svatého Víta / Ondej Ponocný. –Fotogr., obr. – Recenzia. –
Ostatková busta sv. Vojtecha.
In: Mladá fronta Dnes. – Ro. 18, . 77 (31. 3. 2007). – [Príl.] Kulturní scéna. – (2007), s.
D11.
2554
Domažlická zastavení na cest ve šlépjích sv. Vojtcha / Ludk Krmá. – Obr.
In: Mladá fronta Dnes. – Ro. 19, . 7 (9. 1. 2008), s. C/4.
2544
Sobeslaus – ut Salomon, ut rex Ninivitarum : gesta, rituály a inscenace – propagandistické
nástroje boje eského knížete v konfliktu s opozicí (1130 – 1131) / Andrzej Pleszczyski ;
pel. Luboš Polanský ; übersetzt von Anna Ohlídalová. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. nem. –
Zmienky na s. 244, 252.
In: eský asopis historický. – Ro. 101, . 2 (2003), s. 237 – 260.
2555
Když na Klatovsku vítal svtce jeho bratr Sobbor... (inc.) / Ludk Krmá. – Obr.
In: Mladá fronta Dnes. – Ro. 19, . 49 (27. 2. 2008), s. C/4.
2545
Rímskokatolícka / Jozef Šintál. – V rubrike Liturgia.
In: Katolícke noviny. – Ro. 119, . 16 (2004), s. 13.
2556
Když svtec kráel jižním Plzeskem / Ludk Krmá. – Obr.
In: Mladá fronta Dnes. – Ro. 19, . 43 (20. 1. 2008), s. C/4.
2546
Tradice Arnošta z Pardubic v djinách Pardubic 20. století / Jií Kotyk.
In: Zprávy Klubu pátel Pardubicka. – Ro. 39, . 9-10 (2004), s. 236 – 244.
2557
Svtec vymodlil lidem na Lukavicku déš / Ludk Krmá. – Obr.
In: Mladá fronta Dnes. – Ro. 19, . 31 (6. 2. 2008), s. C/4.
2547
„Polská koruna“ Vratislava II. aneb ím ho (ne)mohl obdait Jindich IV. : glosy ke
stedovké korunovaní symbolice / Josef Žemlika. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. angl. –
Zmienky na s. 5, 10.
In: eský asopis historický. – Ro. 104, . 1 (2006), s. 1 – 46.
2558
Vyskoilka, Vre, Štdrý : dal všem jméno sv. Vojtch? / Ludk Krmá. – Obr.
In: Mladá fronta Dnes. – Ro. 19, . 55 (5. 3. 2008), s. C/4.
2548
Rímskokatolícka / Jozef Šintál. – V rubrike Liturgia.
In: Katolícke noviny. – Ro. 121, . 15 (2006), s. 15.
2559
Zanechal tajemné misky v kamenech svatý Vojtch? / Ludk Krmá. – Obr.
In: Mladá fronta Dnes. – Ro. 19, . 19 (23. 1. 2008), s. C/4.
2549
Karlv most / Ondej Šastný. – Fotogr., obr. – Zmienka o rekonštrukcii sôch.
In: Mladá fronta Dnes. – Ro. 18, . 192 (18. 8. 2007), s. C/6 – 7.
2550
Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban.
In: Magyar Sion. – . 1 (2007), s. 132 – 134.
358
359
Personálny register
360
A
a. 1996, 2425
A. B. 896
abc. 2383
Abgarowicz, K. > Abgarowicz, Kazimierz
Abgarowicz, Kazimierz 56, 82, 93, 108, 1332
Abraham, Władysław 1160
Abundantius, svätý 1319
Abundius, svätý 1319
Acsády, Ignácz 1176
Adalbert > Vojtech, svätý
Adalbertus > Vojtech, svätý
Adam Bremensis > Adam von Bremen
Adam von Bremen 240 – 243
Adamus > Adam von Bremen
Adelajda 513
Ademar > Adémar de Chabannes
Adémar de Chabannes 58, 417 – 420
Ademar z Chabannes > Adémar de Chabannes
Adriányi, Gabriel 1678
Aegidius Aureaevallensis 246
Aegidius Brunsvicensis 271
(A. J.) 2053
Ajtay, Sámuel 1080
Alber, Joannes Nepom. 1075
Albertus de Bezanis 448
Albrecht von Brandenburg 478
Albricus 408
Aleksy, . > Alexius, svätý
Aleš, Mikoláš 2170
Alexander von Masowien 1839
Alexius, svätý 57, 72, 160, 169, 170, 173 – 176, 713, 822, 1680
Alzog, Johannes 1097, 1131
Andrej, svätý 1226, 1247, 2112, 2518
Andrej-Svorad > Andrej, svätý
Andronik, Feodosij 2198
Andrzejewski, Marek 1895
Andrzejewski, Roman 1683
Antal, József 2521
Apponyi, Alexander 1025, 1029, 1030
Arndt, Wilhelmus 44 , 273, 274, 276, 277, 279, 280 – 282, 285, 288, 289, 294, 295, 298,
299, 308, 310, 318, 440
Arndtius > Arndt, Wilhelmus
Astryk Anastazy > Radla
Athanasius 199
Attwater, Donald 1015
Augusta, Pavel 1014
361
B
Baczko, Ludwig von 641
Baethgen, F. 459, 460, 466
Bagi, Dániel 92, 1316
Bagin, A. > Bagin, Anton
Bagin, Anton 571, 922, 928, 929, 1719, 1821, 2049, 2052, 2060, 2490
Bahurinská, Libuša 1335
Bachmann, Adolf 1502
Bakala, Jaroslav 745, 944
Balás, Andreas 1168
Balaša, Gejza 2409
Balázs, Szke 2120
Balbín, Bohuslav 2, 132, 197, 198, 507, 634
Balbinus, B. > Balbín, Bohuslav
Balbinus, Bohuslaus > Balbín, Bohuslav
Baldricus 325, 344
Balics, Lajos 1151
Banaszak, Marian 1599, 1834
Banaszak, Marianus > Banaszak, Marian
Banaszkiewicz, Jacek 770
Banik, Anton Aug. 1233
Barák, Michal 2328
Barbasz-Boguniowska, Joanna 1688
Barbatti, Bruno 882, 883
Barbora, svätá 2408
Barciak, A. 728 – 738, 1731, 1864 – 1877, 2272, 2273
Bárdos, István 613
Bareš, F. > Bareš, František
Bareš, František 1802, 1803, 2340
Baroch, Karel 572
Barochová, Jana 572
Barone, Giulia 2234
Bartlett, Robert 2310
Bartlová, Milena 1717, 1718, 2104
Bartoniek, E. 218
Bartoková, Dagmar 52 – 54
Bartossek de Drahonicz > Bartošek z Drahenic
Bartoš, F. M. 1545
Bartošek z Drahenic 49, 382
Bartnk, V. > Bartnk, Václav
Bartnk, Václav 1242, 2007, 2435
Basnage, Jacobus 70
Batowski, Alexander 75
Bauer, Ferdinand Friedrich 1116
Bauer, Ferdinand Christian 1116
Bauer, Franz 2258
Bebenburg, Lupold von 496
Becker, Karl Friedrich 1093, 1094
Beckett, William 992
Beckovský, Jan 1045, 1142, 2150, 2151
362
Beckowský, Jan > Beckovský, Jan
Beák, Ign. 1780, 1781
Bevá, Jindich 1407
Béla > Vojtech, svätý
Blina, Pavel 931
Blohlávek, Miloslav 1279
Beadik > Benedikt, svätý
Benedictus 238
Benedikt, svätý 1247, 2518
Beneš, Fr. > Beneš, František
Beneš, Frant. > Beneš, František
Beneš, František 1937, 1938, 2324
Beneš, Josef 2196
Benetka, Boivoj 672
Beniak, Valentín 871, 1999
Benno II. 226
Bernacki, Z. > Bernacki, Zbigniew
Bernacki, Zbigniew 557, 677 – 679, 1331, 1816 – 1820, 2252, 2253
Bernoldus 387
Berschin, Walter 1405
Bertus, Joannes Laurentius 1059, 1062
Bethmann, L. C. 391
Btkowski, N. 1457
Bezdka, Viktor Josef 664
B. Ch. 2110
Białłowicz-Krygierowa, Zofia 611, 1885
Bidlo, Jaroslav 1163, 1230, 1234
Bielek, László 1076
Bielowski, August 38, 75, 99, 118, 179, 223, 235, 287, 302, 303, 307, 311, 312, 396, 423,
453, 472, 473, 481, 1105
Bieniak, Janusz 710
Biernacki, Cezar 518
Bílek, František 2455
Bílek, Jií 1299, 1303
Bílková, Dagmar 2198
Bílý, J. > Bílý, Jan
Bílý, J. E. > Bílý, Jan
Bílý, J. Ev. > Bílý, Jan
Bílý, Jan 792, 794, 1114, 1430
Binder, Jan 1021
Birkenmajer, J. > Birkenmajer, Józef
Birkenmajer, Józef 554, 860, 1231, 1662
Birnbaumová, A. > Birnbaumová, Alžbta
Birnbaumová, Alžbta 166, 553
Biskup, Marian 1898
Bittner, Jií 1777
Bláhová, Emilie 1347
Bláhová, Marie 333, 334, 361, 728, 1295, 1406, 1412, 1732, 1837, 2260 – 2269, 2504,
2536
Blasel, Carl 1656
363
Blasius Brunsvicensis 385
Bła
owski, Mieczysław 309
Blažej, Jií 2195
Blažek, Petr 1835
Blažek, Vera > Blažková, Vra
Blažek, Vl. 1528
Blažková, Vra 1918
Bobek, Władysław 1229, 1235
Bobková, Lenka 697, 2239
Bobrowicz, Jan Nep. 1092
Bobrzysky, M. 1163
Boguchwał I. 441
Bogunia, Stanislav 1701
Boguphalus II. 441
Bogyay, T. > Bogyay, Thomas von
Bogyay, Thomas von 905, 1341
Bohá, Zdenk 1858
Bohatcová, Mirjam 2210
Böhmer, Johann Friedrich 1253
Bolda, G. 1247
Bolelucký z Hradišt, Matj Benedikt 503, 2477
Bolelucký, M. > Bolelucký z Hradišt, Matj Benedikt
Boleluczky de Hradist, Matthias Bened. > Bolelucký z Hradišt, Matj Benedikt
Boleslav I. 1113, 1209, 1211, 1258, 1313, 1325, 1455
Boleslav II. 58, 188 – 191, 194, 195, 1305, 1348, 1350, 1351
Bolesław Chrobry > Boleslav I.
Bolesław I. > Boleslav I.
Bolina, Pavel 1614
Bollandus, Joannes 69, 637
Boloský, Stanislav 598, 1708
Bonifác, svätý 2015, 2344
Borák, Meislav 2118
Borecký, Jaromír 2168
Borgolte, Michael 1379, 1410, 2236
Borkovský, Ivan 1265, 2185
Borkowska, U. > Borkowska, Urszula
Borkowska, Urszula 689, 1678, 1741
Boro, Piotr 785
Borovská, Hana 1716
Borovský, F. A. 1785
Borovský, Karel Havlíek 1680
Borovský, Tomáš 1415, 1716
Borový, Klement 1136
Borowska, U. 2084
Boryszewski, Andrzej 611, 1886
Boivoj I. 1313, 1572
Boschius, Petrus 168
Bosl, K. 681
Bouše, Jan 1701
Braak, Menno ter 1215
364
Brabec, Jan 2034
Brackmann, A. > Brackmann, Albert
Brackmann, Albert 1232, 1330, 1540
Bracha, Krzysztof 966
Brachmann, Hansjürgen 611, 750
Braito, S. M. 2179
Brandejs, estmír 2116
Brandstätter, F. A. 799
Brandt, Hans 611, 1886
Braunfels, Wolfgang 1013
Bravermanová, Milena 1350, 1386, 2308
Breier, P. 696, 2270
Bretholz, Bertold 329
Brietius, Philippus 1046
Brokl, Jan 1014
Brom, Pavel 1280
Bromová, Dagmar 1280
Brtá, Rudo 184, 2177
Brtáová, Helena 1017
Brückner, A. > Brückner, Aleksander
Brückner, Al. > Brückner, Aleksander
Brückner, Aleksander 1180, 1499, 1500, 1522
Bruchnalski, Wilhelm 488
Brun > Bruno z Querfurtu
Brun Querfurský > Bruno z Querfurtu
Brunnon z Kwerfurtu > Bruno z Querfurtu
Bruno Querfurtensis > Bruno z Querfurtu
Bruno Querfurtský > Bruno z Querfurtu
Bruno z Querfurtu 58, 94 – 115, 473, 1184, 1185, 1358, 1361, 1391, 1490, 1519, 1678,
2278
Brunon z Kwerfurtu > Bruno z Querfurtu
Bryckzynski 2157
Brzetislaus > Betislav I.
Betislav I. 1192, 1281, 2200
Bucko, Vojtech 1236
Bucsánszky, Georgius > Buánsky, Juraj
Buánsky, Juraj 1077
Buday, Ger 1161
Budilovi, A. S. 520
Bujak, Adam 2231
Bujak, Francizsek 1307
Bujnák, Pavel 1206, 1327
Burger, H. 1214
Burian, Jií 1276
Burns, Paul 1018
Buko, Cezary 1912
Buš, Ladislav 2456
Butler, Alban 1018
Bylina, Stanisław 1897, 1898
Bzovius, Abraham 67
365
C
C. A. 1965
Caban, Peter 2542
Cabrol, F. 1212
Caffaro 654
Cach, F. 870
Calles, Sigismundus 638
Canaparius > Canaparius, Joannes
Canaparius, Joannes 66 – 93, 152, 157, 158, 1458, 1680
Canaparius, Johannes > Canaparius, Joannes
Canisius > Canisius, Henricus
Canisius, H. > Canisius, Henricus
Canisius, Henricus 66,69,70
Cantius, Joannes 1623
Carlyle, Thomas 658
Carolus IV. > Karol IV.
Cechner, Antonín 1813, 1814
Ciagwa, Józef 1872
Cibulka, Josef 1234, 2249
Cieker, Jozef 1227
Ciekliski, P. 499
Cienciała, Anna Maria 1895
Cleus, Joannes 1320
Clifton-Everest, John M. 1600
Colberg, Katharina 416
Cónová, Ilona 2245
Contzen, M. Th. 647
Cook, James 1425
Cosmas > Kosmas
Cropacius, C. > Cropacius, Caspar
Cropacius, Caspar 320, 322
C. S. 1320
Csaki, Emericus 1053
Csaki, Nicolaus 1054
Csapodi, Csaba 959
Csete, István 1760
Csóka, J. Lajos 892
Cuperus, Guilielmus 168
Cuthenus, M. > Cuthenus, Martinus
Cuthenus, Martinus 320, 322
Cwiklinska, El
bieta B. 1871
wikliski, Ludwik 439
Cyril, svätý 235, 2456
Czajkowski, A. F. 2353
Czaplewski, Paweł 2010
Czapska, Magdalena
954, 2096
Czerny, Franciszek 1133
Czeska-Maczyska, M. > Czeska-Mczyska, Maria
Czeska-Mczyska, Maria 1668
366
ý
apek, J. B. 358
ech, Petr 1352
echura, Jaroslav 1016
ejka, Milan 979
ermák, Antonín 1765
erný, Alois 1663
erný, Pavol 692
eška, Josef 52, 53
oková, Helga 1706
ornej, Petr 2233
ornej, Roman 2239
umlivski, Denko 1336
D
d´Achery, Lucas 3, 69, 96, 417
Dbrowska, El
bieta 611, 977, 1889
Dalewski, Zbygniew 2296
Dalimil 47, 58, 347 – 365, 1476, 1514, 1515, 1680
Damián, svätý 2195, 2201
Damiani > Petrus Damiani
Dank, Betislav 978
Dahelka, Jií 186, 359, 360, 363, 364
Danielski, Wojciech 1696, 1697 – 1699
Dannhauser, Franciscus Xav. 1049
David, Jan 1587
David, P. 1531, 1532
Davídek, Václav 2425
Davies, Norman 584, 1895
D. D. 2087
Deckers, Joseph 1824
Dedek, Crescens Lajos 1166
Degl'Innocenti, Antonella 1839
Delisle, Léopold 50, 77
Deményi, Ladislaus 1761
Deptuła, C. 722
Dercks, Ute 2292
Derwich, Marek 1390
Desericius, Josephus Innocentius > Dežerický, Jozef Inocent 1056
Dtmar z Merseburku > Thietmarus Marsipolitanus
Dettloff, S. 1816
Dézsi, L. 1029, 1030
Dieterich, Julius 254
Dietmar 853
Dlugossius, Joannes > Długosz, Jan
Długosz, J. > Długosz, Jan
Długosz, Jan 151, 239, 435, 436, 491, 1087
Dobner, Gelasius 4 – 7, 126, 146, 149,192, 193, 366, 368, 374, 378, 467
Dobraczyski, Jan 2075
367
Dobrovský, Josef 1083
Dobrowolski, Tadeusz 1272
Dobrowsky, Joseph > Dobrovský, Josef
Dola, Kazimierz 711, 1864, 2113, 2127
Dolezel, Heidrun 2111
Doležal, Jií 2211
Doležalová, Eva 1416
Dolinský, Juraj 1293
Dominas, Konrad 2238
Donát, Václav 2500
Donnert, Erich 590
Doppke, Jan 1685
Dormándi, László 1012
Doskoil, Karel 2178
Doubek, V. 829
Doyle, Peter 1018
Drábek, Jan 2032
Dragoun, Zdenk 2269
Drahomíra 1148, 1479, 1480
Drbohlav, Jan 1933
Drda, Adam 2258
Drelicharz, Wojciech 1590
Drtina, Jaroslav 1032 – 1035
D. S. 2289
D. T. > Teštík, Dušan
Dubnický, Vincent 908
Dudík, B. > Dudík, Beda
Dudík, Beda 1108, 1138
Ducho, Michal 1417
Dunin, Piotr S. 1621
Dunin-Wsowicz, T. > Dunin-Wsowicz, Teresa
Dunin-Wsowicz, Teresa 582, 611, 758, 915, 1823, 1824, 1890, 1903, 2290, 2299
urek, A. 1939
Düring, Christianus 504
Durych, Jaroslav 1542, 1664, 1677, 1691, 1835, 1836
Dvorník, Fr. > Dvorník, František
Dvornik, Francis > Dvorník, František
Dvorník, František 560, 565, 567, 602, 1219, 1266, 1296, 1680
Dvoák, Ant. > Dvoák, Antonín
Dvoák, Antonín 2359, 2486
Dvoák, Jan 1835, 1836
Dvoák, Karel 2455, 2473
Dvoák, Max 835, 845
Dvoáková, Vlasta 2198
Dzianisz, Paweł 610, 1739, 1740
Dzicioł, Stanisław 629
Dzieduszycki, Wojciech 777
Dziuba, Andrzej F. 1694
368
E
Ebbo 227, 228
Eben, David 1689
Eben, Petr 1689
Ebendorfer, Thomas 449, 450, 451
Eckermann, Karl 1104
Edlen, Ignatz 1321
Ehrenberger, Josef 2337
Ehrenfeuchter, Ernestus 406
E. K. 1644
Ekert, František 667, 2153, 2154
Ekkehardus Uraugiensis 388
Elm, Kaspar 771, 2234
E. M. 2293, 2305
Emler, Jos. > Emler, Josef
Emler, Josef 46, 48, 49, 248, 250, 252, 253, 327, 345, 370, 371, 373, 375, 382
Endlicher, Stephanus Ladislaus 215
Engelgrave, Henricus 2135
Engstová, Kateina 2532
Érszegi, Géza 1367
Estreicher, Karol 1036
Estreicher, Stan. > Estreicher, Stanisław
Estreicher, Stanisław 1036
Ewan 1985
F
Falathová, Adriana 938
?$-2&@'2#; , Wojciech 2277, 2278
Fándly, Georgius > Fándly, Juraj
Fándly, Juraj 1074
Farmer, David Hugh 1017, 1018
Ferdinand I. 1145
Ferdinand II. 1100
Ferdinand III. 2156
Ferdynand I. > Ferdinand I.
Ferdynand II. > Ferdinand II.
Ferenczy, Zsigmond Jakab 2142
Ferus, Georgius > Ferus, Jií
Ferus, Jií 501, 502
Fessler, J. A. 1081
F. G. 2012
Fiala, A. > Fiala, Anton
Fiala, Anton 696, 938, 2270
Fiala, Z. > Fiala, Zdenk
Fiala, Zdenk 333, 334, 1271, 1273, 1544, 1549, 1556, 1559
Fidelis, svätý 1630
Fidler, Jií 1602
Fijałek, Jan X. 671, 1989
Filípek, Jozef 1719
369
Finkel, L. > Finkel, Ludwik
Finkel, Ludwik 424, 1027
Fischer, Josef 2167
Fisser, Abraham 1626
(F. K.) 879
Flajšhans, V. 357
Fleurius, Claudius 1057
Florian, Jan 2433, 2438
Florian, M. 893, 1257
Florian, Michael 2174
Florianova, Maria 2173
Florianus, M. 101, 217
Florja, B. N. 2449
Flüeler, Christoph 496
Foerster, J. B. > Foerster, Josef Bohuslav
Foerster, Josef > Foerster, Josef Bohuslav
Foerster, Josef Bohuslav 1947, 2013, 2017, 2024
Foerster, Josephus > Foerster, Josef Bohuslav
Foch, Václav 1032 – 1035
Förster, Josef 431
Fraknói, Vilmos 1173
Franciscus Pragensis 9, 48, 372, 373
Franciscus Thorunensis 476
Franciszek, w. > František, svätý
Frankl, Vilmos 1132
František, svätý 513
Franzen, August 2220
Freher, Marquard 319
Fried, Johannes 1410
Friedericus, W. 1463
Friedrich II. 658
Friedrich, G. > Friedrich, Gustav
Friedrich, Gustav 189, 1186
Frind, Anton 1124, 1134
Frolík, Jan 611, 752, 1295, 1386
Fros, Henryk 611, 738, 747, 1601, 1844
Frydrychowicz, Romuald 609
Funtíková, Darinka 2274
Furchau, Adolf Friedrich 1629
Furmankiewiczówna, K.
1992
Fuxhoffer, Damianus 1078
F. Ž. 1782
G
Gabriel, Josef 2036
Gajdošová, Ingrid 2245
Galbavý, J. 2330
Gall, Anonim > Gallus, Anonymus
Gallus, Anonymus 58, 421 – 431
370
Gams, Pius Bonifac 1127
Gsiorowski, Antoni 710
Gaussin, Pierre-Roger 687
Gavlák, J. 2522
Gebauer, Jan 49, 382
Geisa > Gejza
Gejza 177, 804, 1473
Gerardus 220
Gerbert z Aurillacu > Silvester II.
Gerlacus 255
Gfrörer > Gfrörer, A. F.
Gfrörer, A. F. 792, 1098
G. G. H. 1827
Giese, Arno 2240
Giese, Martina 263
Giesebrecht, Ludwig 650
Giesebrecht, W. 116, 317
Gieysztor, Aleksander 1251, 1608, 1678
Gill, Robin 629
Ginter, Tomasz 2122
Gisela Uherská > Gizela Uhorská
Gizela Uhorská 1373
Glaber, Rodulfus 390
Glemp, Józef 575, 1736
Glinka, Ladislas 2157
Godula, Ró
a 595, 611, 731, 751, 963, 980, 1744, 1745, 1883, 2130
Goldschmidt, Adolph 2171
Gołdyn, Piotr 2125
Goll, Jaroslav 49, 382
;<./12#, Henryk Mikołaj 1742
Gorgonius, svätý 58, 163 – 167, 713
Görich, Knut 2280
Górny, Jan Jerzy 604
Gorzyski, Ignacy Anioł 1755
Górzyski, Sławomir 1916
Gotifredus Viterbiensis 477
Grabski, Andrzej Feliks 1258
Graus, Fr. > Graus, František
Graus, Frant. > Graus, František
Graus, František 883, 1554 – 1556, 1558, 1822
Gregor VII. 1154
Gregor XIII.
1038, 2137
Gregor, Alois 1214
Gregorius XIII. > Gregor XIII.
Gregorovius, Ferdinand 1162
Grimmig, Pavel 2494
Grodecki, Roman 425, 428, 429
Grodzka-Nowak, Hanna 596
Grodzki, Leon S. 1724
Grossmann, Andrej 1719
371
Grothusen, Klaus-Detlev 1822
Grünhagel, F. R. 544
Grzelak, M. 175
Grzesik, R. > Grzesik, Ryszard
Grzesik, Ryszard 454, 498, 569, 774, 775, 939, 958, 1727, 2068, 2071, 2126
Gugat, Werner 1918, 1919
Gumovski, M. 861
Gundel, A. 824, 832, 842
Gundelius, Filip 1615
Gurba, Jan 621
Gusztáv, Heinrich 1189
Guth, Karel 1323, 1324, 2249
Guth, Zdenk 675
Gyalogi, János 1760
Györffy, György 1304
H
Habovštiaková, Katarína 1920
Hádek, Karel 363, 364
Haderka, Karel 54
Hadler, Frank 1393
Hagecius, Wenceslaus > Hájek z Liboan, Václav
Hagen, A. 1926
Hájek z Liboan, Václav 132
Halada, Andrej 930
Halama, Ota 2309
Halík, Tomáš 1863
Hamilton, Annie 1162
Hanakovi, Š. > Hanakovi, Štefan
Hanakovi, Štefan 950, 2095, 2101, 2273, 2521
Hanka, Váceslav > Hanka, Václav
Hanka, Václav 349 – 351, 356, 643, 653, 1764
Hanka, Wáclaw > Hanka, Václav
Hanka, Wenceslav > Hanka, Václav
Hanka, Wenceslaw > Hanka, Václav
Hanula, Jozef 2274
Harmata-Milotínsky, C. 2009
Harrach, Arnošt 2155
Hásková, Jarmila 724, 1597, 2287, 2436, 2437
Haubelt, Josef 597, 1277
Havel, Václav 2531
Havlic, V. 2080
Havlíek, E. J. 2440
Havlíková, Lenka 1279
Havlík, Lubomír > Havlík, Lubomír E.
Havlík, Lubomír E. 52 – 55, 1290
Havránek, B. > Havránek, Bohumil
Havránek, Bohumil 2422, 2439, 2506
Havránek, Bohuslav 359, 360, 363, 364
372
Havránek, Jos. > Havránek, Josef
Havránek, Josef 543
Havránková, M. 696, 2270
Hegar, Milan 2198
Hegeds 613
Heger, C. 536
Hehl, Ernst-Dieter 1395, 1404, 2297
Heinamann, L. de 271
Heinricus de Heimburg > Jindich z Heimburku
Heinricus Heimburgensis > Jindich z Heimburku
Hejbal, Dušan 1690, 2514
Hela 1594, 1595
Heller, Joh. 246
Helmoldus 402, 403, 404
Helwich, M. Christianus 504, 505
Hennig, Richard 864
Henrich II. 473, 1361, 2291
Henrich III. 320
Henrich IV. 319, 1368, 2547
Henricus > Henrich
Henrix, H. H. > Henrix, Hans Hermann
Henrix, Hans Hermann 585 – 590, 699 – 706, 1831 – 1834, 1918, 1919
Henryk II. > Henrich II.
Hensel, Witold 1331
Henschenius, Godefridus 1, 68, 95, 132, 321
Herbordus 229
Hergenröther, Joseph 1149
Herimannus Augiensis 386
Herman, Daniel 2076
Hertz, Janina 2440
Herwig, Wolfram 1362
Hilbert, Kamil 2164
Hilczer-Kurnatowska, Zofia 611, 746 – 755, 764, 947, 953, 1359, 1366, 1375, 1885 – 1893,
2275, 2276
Hildulfus 389
Hilsch, Peter 690, 898
Hinz, Hans-Martin 758 – 761, 1357 – 1405, 2279 – 2305
Hipler, F. 527, 817, 826
Hiptmair, Mathia 1146
Hirsch, Siedfried 661, 1123
Hirsch, Theodor 33 – 37, 74, 98, 117, 135, 147, 150, 241, 261, 297, 300, 326, 380, 381,
395, 405, 415, 422, 432, 437, 443, 445, 470, 471, 474 – 476, 478
H. J. 2327
H. K.-K. 2288, 2303
Hlaváek, I. > Hlaváek, Ivan
Hlaváek, Ivan 90, 618, 971, 1837, 2260 – 2269
Hlavaka, Milan 1016
Hlavinka, Karol 1207
Hledíková, Zdeka 776, 2263
Hlobil, Ivo 2552
373
Hlond, A. > Hlond, August
Hlond, August 1669, 1817
Hložník, Vincent 1589, 1719, 1821
(H. M.) 995
Hobzek, Josef 2198
Hodál, Juraj 880
Hoffmann, Jürgen 89 – 92, 972
Hoffmann, Hartmut 393
Hofmann, Johannes 690 – 693, 1341, 1829
Hokv, René 1701
Holder-Egger, O. > Holder-Egger, Oswaldus
Holder-Egger, Oswaldus 268, 272, 411, 412, 446, 448, 456, 469, 484, 486
Holinka, Rudolf 107, 556, 1226
Holková, Marie 1561, 1570
Hollý, Jan 1766
Holtzmann, Robert 398, 1239, 1261
Holub, P. B. J. 2158
Homburger, O. 2350
Homza, Martin 2112
Honzák, František 1014
Honzáková, Marie 1014
Hora, Petr 1280, 1677, 1836, 1848
Hora-Horejš, Petr 2222
Horák, J. 1224
Horáková, Ljuba 695
Horáková, Michaela 1880
Horányi, Alexius 1073
Hornyánszky, Victor 1106
Horpeniak, Vladimír 2123
Hostaš, Karel 1785, 1790, 1794, 1795, 1806, 1807
Hostinský, O. 1170
Hošna, Jií 2460
Houdek, V. 1487
H. R. 2256
(H. R.) 2069
Hrabák, Josef 186
Hrabal, A. 1560
Hrabussay, Z. 1219
Hrdina, K. > Hrdina, Karel
Hrdina, Karel 330, 333 – 335
Hrdý, Jan 1129
Hrnír, Frant. > Hrnír, František
Hrnír, František 1209
Hrubanová, Vra 1021
Hrubý, František 1195, 1521
Hrubý, Václav 1523
Hruška, V. 2091
Huber, J. > Huber, Jií
Huber, Jií 1336 – 1340, 1406, 2259
Huková, Milada 715
374
Hüffer, Hermann 73, 80, 511
Hugues, M. A. 654
Hujer, Oldich 1228
Huml, Václav 577
Huáek, Václav 717, 1354
Hus > Hus, Jan
Hus, Jan 719, 2165
H. V. 1928
Hýbl, Fr. > Hýbl, František
Hýbl, Frant. > Hýbl, František
Hýbl, František 542, 546, 833, 834, 841, 851, 1185
Hynek, Ern. 1932
-H.Z.- 626
Ch
CH. 2462
Chaloupecký, V. > Chaloupecký, Václav
Chaloupecký, Václav 129, 205, 210, 211, 676, 863, 1205, 1211, 1234, 1237, 1241, 1252,
1326, 1524, 1526, 1527, 1529, 1537, 1538, 1541, 1577
Charvát, Petr 964, 1305, 1315, 1385, 1411, 1583
Chavanon, Jules 419
Chłopocka, H. > Chłopocka, Helena
Chłopocka, Helena 65, 88, 115, 125, 140, 145, 175, 208, 338, 721, 1725
Chociszewski, Józef 535
Chomicki, Grzegorz 2534
Chorvát, Cyril 1230
Chotbor, Petr 1287, 2211
Chramosta, Cyril 2503
Chrapek, Zdenk 1016
Christians > Kristián, mních
Christianus > Kristián, mních
Chropovský, Bohuslav 1284
Chrócielewski, Tadeusz 2083
Chrzszcz, J. P. > Chrzszcz, Johannes P.
Chrzszcz, Johannes P. 528, 529
Chudoba, Bohdan 873
Chwalenský, Stanisław 787
Chytil, K. > Chytil, Karel
Chytil, Karel 1491, 1638
Ch. Zyg. > Kalina, A.
I
-I.Hl.- 587
Illyes, Andreas Josephus
Imro, Igor 696, 2270
Ines, Albert 1752
Irgang, Winfried 588
I. S. 2302
635, 1042
375
István, szent > Štefan, svätý
Ivanov, Miroslav 2195, 2201
Iwaczak, Wojciech 735, 770, 1910
Iwanoyko, E. 1819
J
Jabłonowski, Stanisław Wincent 1758
Jagodziski, Marek Franciszek 740 – 743, 1878
Jagošová, Anna 1422
Jachimowicz, Arkadiusz 1684
Jakubec, Jan 1217
Jan III. z Dražic 58
Ján Nepomucký, svätý 501, 502, 572, 1058, 1680, 1758, 2146
Jan Oko z Vlašim 2176, 2429, 2455
Ján Pavol II. 1914
Jan Paweł II. > Ján Pavol II.
Ján XV. 194, 196
Jan z Holešova 1396
Jan ze Słupcy 2073
Jan, Libor 1415
Ján, pražský arcibiskup 47
Janczak, Ł. 1007
Jandová, Ludmila 686
Janiak, Tomasz 777
Janitsch, Aemilian 645
Jankowiak, Piotr 1721
Jankowski, C. 1983
Janota, Igor 1589
Janouch, J. 2174
Janowski, Darosław 523
Jansen, M. 1193
Jansen, Olaf 1329
Janžura, Petr 598, 1708, 2213
Jarmakowska E. > Jarmakowska, Ewa
Jarmakowska, Ewa 2238
Jásek, Jaroslav 1896
Jastrzbska, Helena 1995
Javrek, Václav 886
Jedlicki, M. Z. 1533
Jedlika, František 2412, 2441, 2465
Jehlika, Pavel 1632, 1777
Jelicz, A. 61, 112, 187, 1825
Jelínek, Karel 2372
Jelinek, Konstantin 1555
Jenal, Georg 1381
Jeroschin, Nicolaus von 471
Jersák, Artur 714
Jeábek, Miroslav 1514, 1515
Jesaslav > Gejza
376
Ježek, J. 79, 104, 122, 155, 162, 164, 172, 181, 328, 355, 541, 542, 1465, 1652
Ježková, Olga 1701
J. F. 797
J. H. 759 – 761
Jiínský, Karel 1119
Jindich Heimburský > Jindich z Heimburku
Jindich II. > Henrich II.
Jindich IV. > Henrich IV.
Jindich z Heimburku 47, 254, 256, 257
Jirásko, Ludk 1286
Jireek, H. > Jireek, Hermenegild
Jireek, Hermenegild 1490, 1509, 2320
Jireek, J. > Jireek, Josef
Jireek, Josef 352, 358
Jií, sv. > Juraj, svätý
JK. 2065
jl. 2400
J. L. 2455
Joannes Litomisslensis 214
Johannes, opát 452
Jordan, Feliks 557
Jordán, Károly 1152
Josek, O. 1513
Josephus a S. Maria 1759
Josephus Alexander a Vicholtz 507
Josifovi, Vojan > Záborský, Jonáš
Jozefowicz, K. W. 656
J. R. 2300
J. S. 1364
J. St. 2283, 2288, 2295
(JT) 912
Judák, Viliam 1019, 1308, 1877, 2106, 2107, 2518
Juhász, Vilmos 1012
Jungmann, Josef 2141
Jura, A. 2072, 2077
Juraj, svätý 2119
Justová, Jarmila 580, 611, 718, 749, 1279, 1378
J. Ž. 1365
K
Kaczynski, X. Paweł 1751
Kade, R. > Kade, Reinhardus
Kade, Reinhardus 159, 236, 1967
Kadlec, J. > Kadlec, Jaroslav
Kadlec, Jaroslav 680, 1288, 1859, 2040, 2192, 2406
Kadlec, Ladislav 901
Kadłubek, Wincenty 432 – 434
Kadlubkonis, Vincencius > Kadłubek, Wincenty
Kaindl, R. F. 819, 836, 1489
377
Kalcovský, Antonín 2211
Kalhous, David 1416, 2243
Kalina, A. 805, 1143, 1488
Kalista, Zdnek 2250
Kalousek, J. > Kalousek, Josef
Kalousek, Jos. > Kalousek, Josef
Kalousek, Josef 1148, 1174, 1479, 1481, 1492, 1505, 1506, 1958, 1976
Kalvodová, Jana 562
Kamosiscy, Paulina 1692
Kamosiscy, Sławomir 1692
Kamper, Jaroslav 1808
Kanaparius, Jan > Canaparius, Joannes
Kanaparius, Ján > Canaparius, Joannes
Kanapariusz, Jan > Canaparius, Joannes
Kanaparyusz, Jan > Canaparius, Joannes
Kánský, A. 2070
Kantak, K. > Kantak, Kamil
Kantak, Kamil 1191, 1990
Kapiszewski, Henryk 884
Kapitulský, H. 2510
Kapras, Jan 1323, 1324, 2249
Kapturkiewicz, Tomasz 1304
Kara, Michał 1375
Karácsonyi, János 547, 848, 1179, 1182
Kárász, Karel 1287
Karel IV. > Karol IV.
Karfíkovi, Lenka a Filip 2258
Karlík, František Václav 1770
Karlík, František Vács. > Karlík, František Václav
Karlík, Hugo Jan 1102
Karłowska-Kamzowa, A. > Karłowska-Kamzowa, Alicja
Karłowska-Kamzowa, Alicja 611, 707, 1721, 1861, 1867, 1893
Karol IV. 214, 368, 2446
Karwasiska, J. > Karwasiska, Jadwiga
Karwasiska, Jadwiga 81, 93, 109, 582, 606, 682, 887, 888, 1332
Kašpar, Václav 675
Kateina, s. > Birnbaumová, Alžbta
Katona, Stephanus > Katona, Štefan
Katona, Štefan 1064 – 1066
Kaubek, Václav 787
Kaubek, Wáclaw > Kaubek, Václav
Kavka, František 2185
Kamierczak, Marek 1914, 2238
Kehr, P. F. 1198
Kejmar, Miroslav ml. 1701
Keprta, Josef 1322
Kerz, Friedrich v. 2139
Ktrzyski, S. > Ktrzyski, Stanisław
Ktrzyski, Stan. > Ktrzyski, Stanisław
Ktrzyski, Stanisław 424, 1516
378
Ktrzyski, V. > Ktrzyski, Wojciech
Ktrzyski, W. > Ktrzyski, Wojciech
Ktrzyski, Wojciech 137, 141, 152, 157, 158, 231, 232, 237, 239, 291, 301, 313, 480, 487,
491, 493, 801, 814, 840, 1458
Ketzek, František 2179, 2472
kh 1579, 1580
Kí > Krejí, Karel
Kieleski, Martinus 1619
Kijas, Zdzisław Józef 1899, 1900
Kirschbaum, Engelbert 1013
Kirsten, Z. 359, 360
Kiryle, . > Cyril, svätý
Kiss, János 1175
Klápšt, Jan 780, 1411 – 1414, 1912, 2307
Klein, Antonius 1090
Klein, Hanuš [pseud.] 1665
Klement 2137
Klement, M. K. 2356
Klement, Metod 2397
Klik, Josef 1240, 2254
Kłoczowski, J. > Kłoczowski, Jerzy
Kłoczowski, Jerzy 687
Knap, Martin 2108
Knapiski, R. > Knapiski, Ryszard
Knapiski, Ryszard 722, 1730, 1741, 1908
Knauz, Nándor 1126, 1447
Knöpfler, Alois 1181
Kocourek, Ludomír 1850
Kocurek, Danuta 732
Koczy, L. 1535
Koí, Josef 1276
Koepke, R. > Köpke, Rudolf
Koepke, Rudolfus > Köpke, Rudolf
Kohout, Fr. > Kohout, František
Kohout, František 1188
Kohout, Pavel 876
Kokošková, V. 1704
Kolá, Karel 1701
Koláová, Ivana 1881
Kolberg, A. 105, 120, 128, 163, 526, 548, 807, 838, 839, 850 – 852, 1949, 1950
Kolekta 2457
Kollár, Martin 1783
Kollár, P. Pavol 949
Komendová, Jitka 1424
Konrád, K. > Konrád, Karel
Konrád, Karel 665, 666, 809, 1466
Konzal, Václav 1347
Kop, František 1242
Kopal, Petr 783
Kope, Jerzy Józef 1696 – 1699
379
Kopelent, Marek 924
Kopiec, Jan 1866
Köpke, R. > Köpke, Rudolf
Köpke, Rudolf 227, 324, 423
Kopiva, Hjalmar Ludvík 1609
Kopiva, Jií 1287, 2211
Kopiva, Martin 1701
Korba, Emil 891, 1552, 2355
Korec, Ján Chryzostom 571, 1308, 1719, 2209, 2215
Kornalík, Jií 59
Körner, Vladimír 573, 930, 1706, 1835, 1881
Körntgen, Ludger 1400
Korzeniowska, W. > Korzeniowska, Wieslawa
Korzeniowska, Wieslawa 728 – 738, 1731, 1864 – 1877, 2272, 2273
Koenský, Jos. > Koenský, Josef
Koenský, Josef 818
Kocielecka, Anna 610, 1739, 1740
Koskowski, Józef Damazy 605
Kosma > Kosmas
Kosman, Marceli 615, 1911
Kosmas 8, 46, 126, 319 – 339, 2495
Kostílková, Mariev 1855
Koszutski, Hilar. > Koszutski, Hilary
Koszutski, Hilary 514, 522
Kotesová, M. > Kotesová, Mária
Kotesová, Mária 2095, 2526
Kotous, Jan 1406
Kotyk, Jií 2546
Kotzebue, August von 1079
Koudela, Petr 1137
Koudelka, František 1014
Koudelková, Jarmila 1014
Kouil, Jaroslav 1550
Kovács, L. 2392
Kovaíková, Ilona 2085
Kowalski, Teofil 533
Kozłowska, Anna 921
Kozłowski, Edwin Franciszek 612, 2227
Kozłowski, Janusz 1702
Kožiak, Rastislav 630, 785, 1422 – 1425
Krabice de Waitmile, Benessius > Krabice z Weitmile, Beneš
Krabice z Weitmile, Beneš 9, 48, 374, 375
Krafl, Pavel 757, 1610, 1715, 2117
Kraft, Tomáš 985
Krakovski, Joachimus 341
Králík, O. > Králík, Oldich
Králík, Oldich 57, 110, 130, 336, 426, 566, 889, 1333, 1334, 1547, 1549, 1553, 2378,
2388
Kranus, Thomas 586
Krása, Josef 2198
380
Krásl, Fr. > Krásl, František
Krásl, Frant. > Krásl, František
Krásl, František 79, 104, 122, 155, 162, 164, 172, 181, 328, 355, 541, 542, 1164, 2155
Kraszkowski, Franciscus Josephus 1623
Kraus, Arnošt 1497
Kraus, Fr. 2338
Kraus, Tomáš 1625
Krawczyk, Jarosław A. 1913
Krma, Fr. 1238
Krmá, Jaroslav 1238, 2360
Krmá, Ludk 1617, 2554 – 2559
Krmová, Marie 361
Krejí, Karel 867
Krejová, Zdeka 628
Kremer, V. V. 1560, 1571, 2399, 2411, 2422, 2478
Krempa, Ivan 1276
Krch, H. > Krch, Hynek
Krch, Hynek 1148, 1479, 1480, 1482, 1483
Kristián, mních 197 – 208
Krofta, Kamil 1220, 1245, 1510
Krones 997
Kronus, Václav 1659
Kroupa, Jií K. 1419 – 1421
Krpelec, Bartolomej 2172
Krýsl, Jan 1016
Krystian > Kristián
Kryštfek, Frant. Xav. > Kryštfek, František Xaver
Kryštfek, Frant. Xaver > Kryštfek, František Xaver
Kryštfek, František Xaver 1154, 1495
Krzemieska, Barbara 1281, 1578, 2200
Krzymuska-Fafius, Zofia 611, 1888
Ken, Jan 2258
Kiková, Kateina 1021
Kišan > Kristián, mních
K. Sch. 1358, 1361, 1368, 1376, 1383, 2286, 2301
Kubát, Ján 2375, 2376
Kubes, Milan 2258
Kubiek, Alois 2185
Kubín, Petr 2131, 2308, 2309
Kub, Nadžda 1014
Kubý , A. V. 2419
Kuczyski, Stefan Krysztof 770, 1910
Kuera, Rudolf 945
Kuera, Vladimír 555
Kucharski, E. 868
Kucharz, Edward 1720
Kucha, O. 2091
Kuchyka, Zdenk 579, 1714
Kukla, Otakar Aleš 578
Kulda, B. M. > Kulda, Beneš Metod
381
Kulda, Beneš Method > Kulda, Beneš Metod
Kulda, Beneš Metod 1778, 1779, 2336
Kulhánek, F. > Kulhánek, František
Kulhánek, Frant. > Kulhánek, František
Kulhánek, František 1199, 1200, 1201, 1204, 1208
Kumor, Boleslaw 1833
Kunisz, A. 728 – 738, 1731, 1864 – 1877, 2272, 2273
Kunstmann, Heinrich 757
Kürbis, B. > Kürbis, Brygida
Kürbis, Brygida 65,88, 115, 125, 140, 145, 175, 208, 338, 721, 1391, 1725
Kurczewski, Jan 670
Kurnatowska, Z. > Hilczer-Kurnatowska, Zofia
Kurnatowska, Zofia > Hilczer-Kurnatowska, Zofia
Kurpiers, Dorota 1846
Kürschner, Joseph 1000
Kurze, F. 397
Kussinszky, Arnoldus 1147
Kussl, A. 874
Kútik Šmálov, Jozef 1309
Kutnar, František 1274, 2228
Kumiuk-Ciekanowska, Agnieszka 982
K. V. Z. > Zap, Karel František
Kvasniková, Jana 2221
Kvt, Jan 1340
Kvítková, Nadžda 363, 364
Kwak, Jan 1868
Kwanik, Agnieszka 1747
Kyas, Vladimír 2458
Kyralová, Marie 113
L
L´Homond 646, 1091
Labuda, A. S. > Labuda, Adam S.
Labuda, Adam S. 2231, 2275
Labuda, G. > Labuda, Gerard
Labuda, Gerard 583, 609, 611, 614 – 618, 624, 679, 682, 703, 707, 709, 710, 712, 723, 755,
952, 955 – 957, 976, 981, 1255, 1678, 1697, 1721, 1723, 1878, 1904, 1910, 1911, 2103, 2234,
2277, 2540
Lacina, Josef 1158
Lacko, Martin 1417
Lacková, Desana 2245
Ladislav, svätý 1151
Lampertus Hersfeldensis 272
Lancicius, Mikołaj > Łczycki, Mikołaj
Lányi, Károly 1126
Lappenberg, J. M. 240, 394, 397, 402
Lasocki, Wiesław Antoni 918
László, szent > Ladislav, svätý
Lášek, Jan B. 1690
382
Laštovková, Hana 1717
Lauda, V. K. 2015, 2016, 2021
Laurentius 213
Laurentius de Brzezowa > Vavinec z Bezové
Laurentius de Wszerecz 239
Lebeda, Jan 859, 913, 916, 1557, 1581, 1582, 1700, 2055, 2056, 2354, 2459, 2463
Leciejewicz, Lech 1912
Lehár, Ján 183
Lehmanns, Paul 1221
Lehner, F. J. 1470
Lehner, Fr. 1952
Lehr-Spławiski, T. 1328
Lejeune, Rita 1824
Lelewel, Joachim 1099
Lendvai, Paul 2237
Lennâitrová, Nicole 1021
Lenort, Feliks 723, 1861, 1862, 2230
Leny, Jan 1678
Leuschner, Joachim 416
Lewandowski, W. 521
Líbal, Dobroslav 2099, 2185
Lidmila, sv. > udmila, svätá
Liguori, Alphons Maria von 654
Likowski, Henryk 1993
Linowska, Zofia 1679
Lipomanus, Aloysius 94
Lipták, Johan 1534
Lisiecki, S. 1657
Liske, K. 1464
Liske, Xawer 479
Liška, Vladimír 778, 1418
Loebell, Johann Wilhelm 1093, 1094
Lohmeyer, Karl 803
Lorkiewicz, Antoni 483
Loserth, J. 1484
Lotter, Friedrich 702
Loužil, Jaromír 1285
L. P. 1663
Lübke, Christian 1342, 1351, 1591
Ludat, Herbert 1268, 1822
Ludewig, Io. Petrus de 377
udmila, svätá 209, 502, 1148, 1479, 1567
Ludmilla > udmila, svätá
Ludvíkovský, J. > Ludvíkovský, Jaroslav
Ludvíkovský, Jaroslav 53, 54, 205, 206, 211, 1241, 1546, 2380
Luhan, Lukáš 2208
Lukaovi, Jozef 2000
Lukeš, Jan 933
Lureski, Valentinus Josephus 1623
Lutovský, Michal 1020, 1310, 1313, 1314, 2247, 2513
383
Lutyski, Konrad
723, 1861, 1862, 2230
Ł
Łaszkiewicz, Tadeusz 1915
Łczycki, Mikołaj 1756
Łojan, J. B. 594
Łokietek, Władysław 1113
Łowmiaski, Henryk 1262, 1267
Łukowski 810
Łuszczkiewicz, W. 1987
M
(m) 2082
Mabillon, Johannes 3, 69, 96, 417
Macák, Juraj 2481
Maciejowski, W. A. > Maciejowski, Wacław Aleksander
Maciejowski, Wacław Aleksander 441, 648
Macrek, Josef 1225, 1234, 1248, 1259, 2180, 2181
Mczyski, Józef 1431
-M.D.- 593, 1718
Mádl, Karel B. 2342
Magdolen, Štefan 2058, 2517, 2519, 2523, 2525
Magin, Ján Baltazár 1233
Mahomet > Mohamed
Mácha, K. H. > Mácha, Karel Hynek
Mácha, Karel Hynek 1680, 1775
Machejek, Michał 1682, 1707
Machilek, F. > Machilek, Franz
Machilek, Franz 701, 1678, 2257, 2258
Machilkovi, Franz a Margarita 2298
Macho, Ladislav 2185
Machoovci, Augusta a Ladislav 2185
Machovec, Milan 2186
Macht, Ant. 1209
Majewski, Władysław 581
M. K. 2087, 2285
Malá, I. R. 1680
Małachowitz, Edmund 1401
Maláková, Darina 571
Malecha, Jan 1641
Małkowska, Katarzyna 629
Malovec, Ján 950
Malý, František 1691
Manitius, Max 1203, 1221
Makowski, R. 64, 87, 114, 176, 191, 195, 196, 339, 400, 430
M. P. > Perlbach, M.
Maralík, Milan 358
Marcianus 1319
384
Marciniak, Eugeniusz 1683
Mareková, Katarína 1425
Marek, Jaroslav 2228
Marenin, M. > Marenin, Martin
Marenin, Martin 696, 938, 2270
Mareš, F. > Mareš, František Václav
Mareš, F. V. > Mareš, František Václav
Mareš, František Václav 1347, 1811, 1812, 2233
Marignola, Joannes de > Marignolli, Giovanni di
Marignola, Johannes de > Marignolli, Giovanni di
Marignolli, Giovanni di 47, 368, 369, 2532
Markovi, K. 894
Markrab, Klement 827
Marosi, Ern 1374, 2079
Marsicanus, Leo 392
Marsina, Richard 1335
Martínková, Dana 2498
Martinovský, Josef 1279
Martinus Oppaviensis 384
Masaík, Zdenk 52, 53
Mašková, Pavlína 2310
Matjek, Antonín 2176
Matjka, Bohumil 2343
Matj, Jitka 1015
Mathesius, Vilém 676, 1329, 2250, 2251
Matiegka, J. 1224
Matoušek, Kajetán 2413
Maurice, Edmund 1165
Maurícius, svätý 2297
-md- 2129
Medek, M. 2064
Medek, Václav 885, 909, 910, 1269
Mecherzyski, Karol 435
Meinwercus > Meinwerk von Paderborn
Meinwerk von Paderborn 224, 225
Meixner, Petr 2439
Menckenius, Jo. Burchardus 322, 340, 376
Mencl, Václav 1279
Menhart, Oldich 129, 205, 211, 1241
Menzel, Beda 673
Menzel, K. A. 1093, 1094
Merhautová, Anežka 695, 1312, 2074, 2121, 2205 – 2207, 2269, 2279, 2281
Metod, svätý 2363, 2456
Metodj > Metod, svätý
Mézl, Zdenk 2208
Mianowski, Józef 51, 78, 103, 242
Miazek, M. > Miazek, Monika
Miazek, Monika 2238
Mickiewicz, Adam 519, 837
Mickiewicz, Władysław 837
385
Mielczarski, Stanisław 563, 1678
Mierzyski, Antoni 51, 78, 103, 242
Miethke, Jürgen 496
Migne, J.-P. 32, 72, 134, 160, 169, 325, 344,1023
Mihálik, Vojtech 2003
Michael Luneburgensis 407
Michálek, Emanuel 2487
Michalek, F. 701
Michalek, Franz 1678, 2257, 2258
Michalowski, Roman 1916, 2241 – 2243
Michna z Otradovic, Adam Václav 1748
Michna z Ottradowic, Adam > Michna z Otradovic, Adam Václav
Míka, Norbert 733
Mikołajczak, A. W. > Mikołajczak, Aleksander Wojciech
Mikołajczak, Aleksander Wojciech 63, 1681, 1914, 2081, 2235, 2238
Mikołajczyk, Gabriela 1705
Mikulec, Jií 1016
Mikulicová, Mlada 776
Milewski, Józef 2078
Milner, Isaac 1089
Milner, Joseph 1089
Milo von Minden 163
Minasowicz, Jos. Epiph. 1627
Miraeus, Aubertus 633
Mischke, Wojciech 2272
Misztal, Henryk 1741
Mitkowski, Józef 677
Mlsová, Nella 1835, 1836
Młynarska-Kaletynowa, Marta 1894, 1912
Mohamed 1098
Möhler, Johan Adam 1125
Mojsiewicz, Czesław 1911
Monz, Heinz 589
Moravcová, Magdaléna 431
Morávek, Jií 1279
Moretti, Gabriella 1839
Moic, sv. > Maurícius, svätý
Motyková, Karla 1712
Mourek, V. E. 354
Modzioch, Sławomir 1894, 1912
Mroczki, M. 709
Mrva, Marian 2271, 2274
Muckowa, Aleksandra 610
Muchka, Ivan 2213
Muchková, Johana 2213
Mukaovský, Jan 186
Müller, Heribert 1357
Müllerová, Augusta 2185
Murawski, Bern. 531
Muszyski, Henryk > Muszyski, Henryk Józef
386
Muszyski, Henryk J. > Muszyski, Henryk Józef
Muszyski, Henryk Józef 603, 769, 1733, 1734, 1741, 1746
Muzika, František 335, 2183
mv. 2526, 2531
Myslbek, J. V. 2424
Myslivec, Josef 1680
M. Z. 1828
N
N. 1655, 1927
Nadasi, Joannes 2136
Nadolski, Przemysław 1913
Naegle, A. > Naegle, August
Naegle, August 853, 1194, 1196
Nagielski, Mirosław 1916
Nagy, Balázs 973
Nagy, Paulus 1085, 1086
Naropiski, Stanisław 312
Naruszewicz, Adam 1092
Nass, Klaus 936
Nastalska, Joanna 497, 498, 1037
Navrátil, Ladislav 1701
Nehring, W. 1462
Nechvátal, B. > Nechvátal, Boivoj
Nechvátal, Boivoj 580, 1336 – 1340, 1406, 2259
Nejedlý, Zdenk 1178, 2184
Nekulová, Jana 2486, 2503
Nemeš, Jaroslav 630, 785, 1422 – 1425
Némethy, Ludvík 1984
Neplach, Jan 47, 366, 367
Neplachonis, Johannes > Neplach, Jan
Neradová, Kvtoslava 84, 174, 356, 1680
Nesnídal, V. A. > Nesnídal, Václav František
Nesnídal, Václav František 1666, 1667
Neškudla, Boek 401
Neudertová, Michaela 697
Neužil, František 1676
Newton, Francis 213
Niederle, Lubor 1197
Niesiołowski,Stefan 607
Nittner, Ernst 681, 1285, 2257
Nodl, Martin 783
Norbertus Iburgensi 226
Novák, Antonín 1323, 1324, 2249
Novák, J. B. 1009
Novák, Jozef 2187, 2190
Novák, Petr 2089
Novák, Tomáš 1459
Novák, Vladimír 2222
387
Novotný, Antonín 1242
Novotný, Robert 1416, 2310
Novotný, Václav 1190, 1192, 1502
Nový, Rostislav 58, 83, 111, 123, 131, 138, 143, 156, 167, 173, 190, 194, 207, 219, 337,
346, 362, 383, 399, 420, 427, 929, 1270, 1337
Nowacki, J. 1820
Nowiski, Franciszek 756
Wyrozumski, Jerzy 591, 616, 691, 762, 766, 943, 1741, 1884
Nowodworski, Bartłomiey 500, 1040
Nowodworski, Michał 1007
Nudera, Zdenk 1279
O
Obrazová, Pavla 2217
Odvárka, Antonín 1565, 1566, 1572
Oefele, Edmundus L. B. ab 317
Ohlídal, Jií 401
Ohlídalová, Anna 970, 2532, 2544
O. K. > Králík, Oldich
Okulicz-Kozaryn, Jerzy 742
Okulicz-Kozaryn, Łucja 741
Oldich, svätý 2297
Olšovský, Jaromír 1709, 2524
Opasek, Anastáz 1680, 1690
Opatrný, Aleš 686
O. R. 1944
Orel, Dobroslav 2175
Orth, Jan 351
Orvacová, Adriana 1017
Orzechowski, Mirosław 607
Oslanský, František 961
Ostritz, Christ. Aug. von 1753
Ostrowska-Kbłowska, Zofia 2282
Othlonus 221
Otto Babenbergensis > Otto I. von Bamberg
Otto I. von Bamberg 227 – 230, 611, 625, 626, 966, 1888
Otto III., cisár 66, 106, 492, 561, 1096, 1184, 1215, 1253, 1330, 1455, 1540, 2234, 2334
Otton III. > Otto III.
Otton z Bambergu, w. > Otto I. von Bamberg
Ousobský 788
O
óg, Krzysztof 1699
P
P. 1941
Pabst, Hermann 1123
Padberg, Lutz E. V. 1399
Pachta, Jos. 666, 811
Pala, Josef 2515
388
Palacký, František 1117, 1118, 1186, 1238, 2140, 2167
Panic, Idzi 736
Panu, Kazimierz 1741, 1909
Papánek, Georgius > Papánek, Juraj
Papánek, Juraj 1074
Papebrochius, Daniel 1, 68, 95, 132, 321
Papica, Josef 1671
Paradowska, Maria 611, 1738, 1891
Paszkiewicz, Borys 1874
Paszkiewicz, Mieczysław 2306
Pašteka, Július 1019
Pátková, Hana 2308, 2309
Paul, Alexandr st. 2198
Paul, Prokop 2205, 2206
Pauler, Gyula 1159, 1171
Pauli, Ignatius egota 436
Paulus Virdunensis 269
Pavel, Jakub 1240
Pavera, Libor 744, 745, 1737, 1879 – 1884
Pawiski, Adolf 1140
Pawlicki, Tadeusz 1735
Pawłowski, J. N. 516
Paxillus, Bernardus F. 1039
Pecchi, Lucas 1051
Peenka, Marek 1014
Pejimovský, Josef 906
Pkalski, P. 1120
Peka, J. > Peka, Josef
Peka, Jos. > Peka, Josef
Peka, Josef 201 – 204, 550, 1177, 1183, 1240, 1324, 1501, 1505, 1506, 1508, 1511, 1512,
1517, 1530
Pelíšek, J. 965, 2115
Penanster, Alain de 1728
Perierus, Joannes 198, 214, 1319, 1320
Perlbach, M. 142, 233, 234, 292, 293, 306, 434, 843, 846, 1945
Pertz, Georgius Heinricus 10 – 17, 20 – 25, 44, 71, 97, 133, 216, 220 – 222, 224, 226, 227,
240, 245, 247, 249, 251, 255, 256, 258 – 260, 264, 267, 269, 273, 274, 276, 277, 279 – 282,
285, 288, 289, 294, 295, 298, 299, 308, 310, 314 – 316, 318, 324, 343, 384, 386 – 392, 394,
402, 406 – 408, 418, 421, 440, 477
Pest, C. > Pest, Czesław
Pest, Czesław 766 – 769, 771, 1741, 1905 – 1909, 2234
Pešina, Jaroslav 2183
Pešina, V. Mich. > Pešina, Václav Michal
Pešina, Václav Michal 2146
Petersohn, Jürgen 230
Petiška, Eduard 628
Petráek, Tomáš 2308, 2309
Petrá, Zdenk 725, 946, 1310, 1419
Petrus Damiani, svätý 222, 223, 495
Petrus, knieža 442
389
Pfleiderer, Rudolf 2159
Piasek, Dariusz 603
Picková, Dana 1014
Pieczonka, Izabela 1900
Pierson, William 663
Pietrzak, Stanisław 775
Piker, Joannes Baptista 341, 1052
Pikulik, Jerzy 1686, 1741, 1742, 1907
Pilat, Roman 1141, 1472
Pilat, Stanisław 453
Pileus 193
Pinius, Joannes 168
Pintér, Jen 847
Pippal, Martina 1403
Piskáek, Adolf 2056
Piskorski, Jan M. 1300
Píša, Vladimír 2260
Piha, Petr 685, 1289
Pithart, Petr 2105
Pius XII. 2002
Pius, Engelbert 940, 941
Píza, Bohumil 2134
Pizzagalli, Franc. 508
P. J. A. 858
P. J. B. 2368
P. JM. 2020
Pleszczyski, Andrzej 1598, 2544
Plešková, Eva 1411 – 1414, 2307
Plezia, M. > Plezia, Marian
Plezia, Marian 60, 65,88, 115, 124, 125, 140, 145, 175, 208, 338, 425, 428, 429, 683, 721,
1725
Pleziowa, J. > Pleziowa, Janina
Pleziowa, Janina 60, 124, 140, 145, 683
Pobóg-Lenartowicz, Anna 592, 593, 623, 711, 1840 – 1847, 2528
Podlaha, A. > Podlaha, Antonín
Podlaha, Ant. > Podlaha, Antonín
Podlaha, Antonín 828, 1637, 1638, 1784, 1786 – 1789, 1804, 1805, 1809, 1968, 1984,
1991, 2160 – 2164
Podsiad, Antoni 1686
Pohl, Dieter 2132
Poche, Emanuel 1675, 2185, 2197, 2199, 2202, 2204
Poklop, Jan V. 1130
Pokorný, Jií 2233
Pokorný, Ladislav 2362, 2366, 2468, 2505
Pokorný, Pavel R. 1896
Polák, Jaroslav 2182
Polak, Wojciech 766 – 769, 771, 1741, 1905 – 1909, 2234
Polanský, Luboš 1348 – 1356, 2307, 2544
Polárik, Štefan 1308
Polc, Jaroslav V. 719, 720, 1713 – 1716, 1854 – 1860, 2128
390
Polin, Stanislav 2194
Polkowski. I. 2147
Ponocný, Ondej 2553
Pontanus a Braitenberg, Georgius Bartholdus 631, 632
Poplatek, Jan 558
Pöstényi, Ján 878, 2045
Potkaski, K. 849
Potkaski, Karol 1307
Potthast, August 1023
Poulet, Ch. 1212
Powidzki, J. 2253
Powierski, Jan 564, 743, 756, 1869
Pracný, Petr 694
Prager, Karel 2185
Pražák, Albert 1250
Pražák, Emil 2448, 2495
Pražák, Jií 2267
Pražák, Richard 1415
Pražský, František 48, 372, 373
Princová, Jarmila > Justová, Jarmila
Princová-Justová, J. > Justová, Jarmila
Princová-Justová, Jarmila > Justová, Jarmila
Profantová, Naa 1295
Prochaska, A. 831
Procháska, Favstinus > Procházka, František Faustin
Procházka, E. 1978
Procházka, František Faustin 348, 379, 640
Procházka, Tomáš 1929
Prokop, Jaroslav 1690
Prokop, svätý 1058, 1164, 1177, 1252, 1552, 2356, 2378, 2386, 2456, 2473, 2478, 2505
Prošková, Pavla 2027
Prusík, Boivoj 1180
Przedziecki, Aleksander 436, 651, 1454
Przezdziecki, Alexander > Przedziecki, Aleksander
Przybył, Maciej 777
P. S. 1365
Pemysl Otakar I. 2212
Pszczynski, Korneliusz Pawel 1847
Ptáek, Jar. 572
Pubika, František 1060
Pubitschka, Franciscus > Pubika, František
Pulkava de Radenin, Przibico > Pulkava z Radenína, Pibík
Pulkava z Radenína, Pibík 49, 58, 376 – 383
Pulkava, Przibico > Pulkava z Radenína, Pibík
Q
Quéret-Podesta, Adrien 782
Querfurt, Brun von > Bruno z Querfurtu
Qunsonová, Marie-Thérèse 1021
391
R
r. 1520
Racine 1070
Raczyski, J. W. X. Franc. 512
Radla 178
Radla-Anastasius > Radla
Radliski, Jacobus Paulus 1762
Radlinský 2329
Radlinský, Andrej 1791, 1792
Radomrský, P. > Radomrský, Pavel
Radomrský, Pavel 946, 2011, 2012
Radosa, Jan 1287
Radvanská, Anna 2093
Rachuba, Andrzej 1916
Rak, Jií 1387
Rakovský, B. 2087
Ramonat, Oliver 2294
Ranconis de Ericinio, Adalbertus > Rakv z Ježova, Vojtch
Rakv z Ježova, Vojtch 47
Ransanus, Petrus 1051
Rapaics, Raymund 1145
Rawer, K. 2152
–re– 2018
Redel, Carl Adolph von 1754
Regond, Annie 1830
Reifferscheid, Gerhard 1678
Reindel, Kurt 495
Reinsberg-Düringsfeld, O. Fch. von 660
Rejchrtová, Noemi 2100
Remešová, V. > Remešová, Vra
Remešová, Vra 907, 914, 1826, 2039, 2061, 2367, 2379, 2396, 2429, 2446, 2450, 2469,
2473
Reusch, R. 659
Rezek, Ant. > Rezek, Antonín
Rezek, Antonín 1142, 2150, 2151, 2156
–ri 902, 1562, 1563
Ribadineira, Petrus 636, 1050, 1318
Richter, Fr. C. 1922
Rizner, udovít V. 1031
Robitsch, M. 1122
Roepell, Richard 44, 273, 274, 276, 277, 279 – 282, 285, 288, 289, 294, 295, 298, 299,
1095
Roepellius > Roepell, Richard
Rogge, Adolf 1467, 1468
Rohá, Zdenk 2387, 2420
Rohden, Petr Richard 674, 1325, 1326
Rokosz, Mieczysław 611, 753, 1902
Romuald, svätý 222, 223, 1442, 1598
Romualdus, s. > Romuald, svätý
Ropiski, Józef 1628
392
Rosik, Stanisław 779, 782
Royt, Jan 611, 1832, 1837, 1856, 1887, 2266
R. S. 91
-R.S.- 987
R. Š. 1551, 2363
–R. Š.– 890
Rucienski, Joannes Chrysostomus 1620
Rudbertus Salisburgenses 316
Ruffer, W. 1115
Rulik, Jan 2138
Rusina, Ivan 696, 1827, 1828, 2214, 2270
Rutkowska-Płachciska, Anna 974
Ruttkay, Alexander 1308
Ržika, Jer. 1469
Ryba, Bohumil 129, 205, 211, 857, 1241, 1243, 1252
Rybika, Antonín 2144
Rychłowski, X. Franciszek 1750
Rymarkiewicz 1471
Ryneš, V. > Ryneš, Václav
Ryneš, Václav 1338, 1854, 1997, 2011, 2012, 2188, 2191, 2364, 2365, 2491
Ryšavý, K. 2434
Rzadkowski, Wojciech Józef 2165
eho VII. > Gregor VII.
eho, David 1701
ezanina, Dušan 2410, 2427
S
Saka, Vladimír 1695, 1852
Samerski, Stefan 1921
Samsonowicz, H. 1917
Sandoz, Marya 524
Sappels, Ladislaus 1067
Sasinek > Sasinek, František Víazoslav
Sasinek, Fr. V. > Sasinek, František Víazoslav
Sasinek, František Víazoslav 796, 1128, 1155, 1460, 1473, 1474, 1485
Sawicki, Tomasz 611, 1363
Scala, Christianus de > Kristián
Scitovszky, Ján 1 109
Sedláek, J. 1811, 1812
Seibt, Ferdinand 697, 2193, 2511
Seifert, Václav 2347
Seitz, L. 2537
Sekowski, Roman 1842
Sekyrka, Tomas 598
Sekyrová, V. 2043
Semkowicz, Aleksander 442, 482
Semkowicz, Alexander > Semkowicz, Aleksander
Servácius, svätý 2301
Severinus, Joannes 1063
393
Seyvalter, Fr. 815
Scheffer-Boichorst, Paulus 408
Scheidler, Bernhard 403
Scheinpflug, Bernard 657
Scheller, Benjamin 1410, 2236
Schieffer, Rudolf 941
Schiffner, Joseph 642, 2138
Schindler, J. > Schindler, Joseph
Schindler, Jos. > Schindler, Joseph
Schindler, Joseph 1634, 1959, 1964
Schmalz, Theodor 641
Schmauss, Johann Jakob 991
Schmeidler, Bernhard 243
Schmitt, F. W. F. 806
Schmitz-Kallenberg, L. 1193
Schneider, Fedorus 452
Schramm, P. E. 457
Schránil, Josef 1234
Schröder, Edward 413
Schröder, Franz Josef 1275
Schroeckhius, Jo. Matthias 1069
Schultz, Števo 1668
Schulz, Karel 893, 1680, 2173
Schum, Guilelmus 244
Schütz, Antal 1218
Schwarzenberg, Adolf Josef 1811, 1812
Sibeth, Stephan Carl 506
Sicardus 446
Siedlecki, Jan 1636
Sigebertus Gemblacensis 391
Sikorski, D. 88, 115, 125
Silnicki, Tadeusz 678
Silvester II. 67, 1098, 1407, 1678, 2234
Simor, Ján 1782, 1783
Sinka, Tarsycjusz 1743
Sinkó, Kalin 1392
Skalský, G. > Skalský, Gustav
Skalský, Gustav 855, 862
Skarga, Piotr > Skarga, X. Piotr
Skarga, X. Piotr 639, 655, 656, 2103
Skibinski, Edward 779
Skierska, Izabela 1698
Sklenár, Juraj 1074
Skružný, Ludvík 2109, 2223
Skutil, Jan 2086
Sláma, Frant. 1153
Sláma, J. > Sláma, Jií
Sláma, Jií 58, 83, 111, 123, 131, 138, 143, 156, 167, 173, 190, 194, 207, 219, 337, 346,
362, 383, 399, 420, 427, 716, 937, 1346, 1348 – 1356, 1389, 1397, 1413, 1421, 1596, 1603,
1849, 2119, 2310
394
Slavík, Ivan 1680
Slunéko, Petr 1296
Smékal, Bedich 2220
Smlý, Jos. V. 2339
migiel, K. > migiel, Kazimierz
migiel, Kazimierz 570, 574, 594, 608, 688, 689, 767, 1678, 1741, 1831, 1862, 1921
Snížková, Jitka 2044
Sobczak, Andrzej 594
Sobbor 1632, 2555
Sobeczko, Helmut > Sobeczko, Helmut Jan
Sobeczko, Helmut J. > Sobeczko, Helmut Jan
Sobeczko, Helmut Jan 1741, 1843, 1870, 1906
Sobslav I. 2248
Sochorová, Ludmila 989, 1745
-r- 990
Sokolová, Františka 84, 174, 365, 1680
Sollerius, Joannes Bapt. 168
Sommer, Petr 1317, 1343, 1369, 1371, 2269, 2279, 2310, 2520
Somorjai, Ádám 575, 705
Sopko, Július 1283
Soroka, Ewa 1830
Sosnowski, Kirył 557
Sotová, Véronique 1021
Soukop, Josef 1672
Soukup, Josef 1810
Soukup, Pavel 1416
Soušek, Zdenk 713 – 718, 1711, 1848 – 1853
S. P. X. 1651
Spányik, Glycerius > Špánik, Michal Glycér
Spiessová, Jana 1014
Spie
, J. A. > Spie
, Jan Andrzej
Spie
, Jan Andrzej 65, 88, 115, 125, 140, 145, 175, 208, 338, 721, 1725
Spoutil, Karel 2217
Spunar, Pavel 1312
Srb (Debrnov), J. 1157
Ssiffner, Jozef > Schiffner, Joseph
Stablewski, F. 1986
Stadtlender, Fridericus 505
Stahlová, Inge 983
Staczewski, Józef (Fredecensis) 1658
Stanek, ubomír 2225
Stanislaus > Stanislav, svätý
Stanislav, Ján 1327
Stanislav, svätý 151, 231 – 234, 1693, 1694, 1729, 1911, 2414
Stanisław, sw. > Stanislav, svätý
Staszewski, Adalbertus 1622
Státníková, Pavla 1592
Stfan Permský > Štefan Permský
Stehlík, A. 900
Stehlíková, Dana 1690, 1857, 1873, 2265, 2516
395
Steinhübel, Ján 727, 1423, 1613
Steinová, Dagmar 1717
Steinová, Nataša 2114
Stejskal, Jan 1615
Stejskal, Karel 1340, 2198
Stejskal, Zdenk 1278
Stella, Erasmus 474
Stellner, František 1016
Stephanus > Štefan
Stpniak-Minczewa, Wanda 1899, 1900
Stickerus, Urbanus 198, 1319
Stieber, Zdisław 682
Stiebitz, Ferdinand 129, 205, 211, 1241, 2444
Stiebitz, František 58, 83, 111, 123, 131, 138, 143, 156, 167, 173, 190, 194, 207, 219, 337,
346, 362, 383, 399, 420, 427
Stiennon, Jacques 1824
Stiltingus, Joannes 198, 214, 1319, 1320
Stloukal, Karel 674, 1234, 1322 – 1326, 2249
Stolberg, Friedrich Leopold 2139
Straka, Ján 2348
Stránský, Pavel 1243
Strehlke, Ernst 33 – 37, 74, 98, 117, 135, 147, 150, 241, 261, 297, 300, 326, 380, 381, 395,
405, 415, 422, 432, 437, 443, 445, 470, 471, 474, 475, 476, 478
Stritzko, Otto 2178
Stró
yk, Jerzy 63, 773
Stró
yk, Paweł 1013
Stró
yski, Mateusz 2238
Strzałkowski, Zbigniew 1702
Strzelczyk, J. > Strzelczyk, Jerzy
Strzelczyk, Jerzy 625, 626, 704, 766 – 769, 1292, 1384, 1741, 1875, 1905 – 1909, 2124,
2234, 2539
Strzelichowski, Piotr 1649
Stezislava 1482
Stítecký, Jaroslav 1285
Stíž, Ant. L. 204
Stížovský, Franišek 1661
Stupnicky, Hypolit 2325
Suchocki, Mieczysław 557
Suchodolski, Stanisław 765, 1897, 1912
Suchomel, Miloš 2092
Suchoski, Adam 1845
Surius, L. > Surius, Laurentius
Surius, Laurentius 94, 95
Sušil, Fr. 790, 1767, 1771 – 1774
Sutnar, A. 2080
Suyskenus, Constantinus 198, 214, 1319, 1320
Svoboda, Jindich 2359
Svoboda, Jií 985, 1701, 2211
Svoboda, Josef Marcol 552
Svoboda, Svatopluk 2218
396
Svobodová, Jarmila 2229
Svobodová, Nina 1574, 1575
Svolinský, K. 330
Svorad > Andrej, svätý
Svorad-Andrej > Andrej, svätý
Svošovský z Lorbenthalu, Jan Petr 1041, 1528
wiechowski, Zygmunt 603, 699
Sychra, Cyrill 2352
Sychra, Jos. C. 2346
Sýkora, Emil 572
Sylvester II. > Silvester II.
Sylvius, Aeneas 475
Sylwester II. > Silvester II.
Syty, Slawomir 737
Szajbély, Henrik 2333
Szajnocha, Karol 1113
Szent-Ivany, Martinus 1043, 1044
Szentpétery, Emericus 218
Sziklay, János 1175
Szklenar, Georgius > Sklenár, Juraj
Szlachtowski, I. 421
Szujski, J. 2334
Szvorényi, Jos. Michael 1072
Szydłowski, J. 728 – 738, 1731, 1864 – 1877, 2272, 2273
Š
Šafaík, Pavel Jos. > Šafaík, Pavel Josef
Šafaík, Pavel Josef 2145
Šámal, Jindich 1675
Šášky, L. > Šášky, Ladislav
Šášky, Ladislav 571, 922, 1719
Šebesta, Josef 1851
Šembera, Fr. 1144
Ševík, Vladimír 985
Šíma, Vojtch 2515
Šimák, J. V. 1201, 1349
Šimeek, V. > Šimeek, Vendelín
Šimeek, Vendelín 917, 919, 1588
Šimek, Karel 2025, 2433, 2461
Šintál, Jozef 2530, 2533, 2537, 2538, 2541, 2543, 2545, 2548, 2551
Šittanc, Michal 2335
Šittler, Ed. > Šittler, Eduard
Šittler, Eduard 1637, 1638, 1784, 1968, 2160, 2161, 2164
šk 1584
Škarka, Antonín 2182
Škoch, Jií 2213
Škrášek, J. 2050
Škultéty, Josef 1525
Škvarnová, Monika 2271, 2274
397
Šmilauer, Vladimír 2254
Šolle, M. > Šolle, Miloš
Šolle, Miloš 576, 577, 579, 580, 2067
Špánik, Michal Glycér 1082, 1084
Špét, Jií 2254
Šprová, Markéta 2133
Šastný, Ondej 2549
Šastný, P. 1981
Šastný, Vladimír 1982
Štefan, svätý 102, 215 – 219, 1076, 1179, 1318
Štefan Permský 1424
Štefan, Pavel 2239
Štefko, Koloman 2054, 2057, 2430
Štech, V. V. 2165
Štpán > Štefan
Štrbová, Jarmila 1710
Štorm, Betislav 672
Štulc, Vác. > Štulc, Václav
Štulc, Václav 510, 789, 1934, 1935
Štulc, Vácslav > Štulc, Václav
Štulc, Wáclaw > Štulc, Václav
Štúr 1206
Šubert, Fr. Ad. 1003
Šupová, Lea 1287
Šuran, B. > Šuran, Bohumil
Šuran, Bohumil 1719, 2110
Šusta, Josef 1230, 1234
Švandrlík, Richard 904
T
Tablic, Bohuslav 184
Tadra, Ferdinand 1167
Takács, Imre 1370
apaj, Peter 571, 1719
Tatíek, Václav 622
Tauer, Felix 1234
Teige, Jos. 102
Temple, Rudolf 812
Tenckhoff, Franz 225
Theobald 179 – 181
Thietmar von Merseburg > Thietmarus Marsipolitanus
Thietmarus Marsipolitanus 58, 394 – 401, 1275
Thietmarus Merseburgensis > Thietmarus Marsipolitanus
Thietpald > Theobald
Thietpaldus > Theobald
Thiodericus Tuitiensis 486
Thomaschki-Miswalde, P. 830
Timon, Samuel 1047
Titius, E. 1631
398
Titz, Antal 1172
Tobolka, Zd. 825
Toeppen, M. > Töppen, Max
Toeppen, Max > Töppen, Max
Toman, Karel 1611
Tomášek, František 2064
Tomczak, Ryszard 1915
Tomek, V. V. > Tomek, Václav Vladivoj
Tomek, Václav Vladivoj 46, 248, 250, 252, 253, 327, 345, 1107, 1121, 1428, 1429, 1438,
1439, 2148, 2149, 2318, 2319
Tomek, W. W. > Tomek, Václav Vladivoj
Tomek, Wácslaw Wladiwoj > Tomek, Václav Vladivoj
Tomek, Wenzel Wladiwoj > Tomek, Václav Vladivoj
Tomíek, Jindich 899
Tomková, Kateina 611, 748, 780, 1377
Tomkun, Maciej 1685
Töppen, Max 33 – 37, 74, 98, 117, 135, 147, 150, 241, 261, 297, 300, 326, 380, 381, 395,
405, 415, 422, 432, 437, 443, 445, 470, 471, 474 – 476, 478, 1112
Tornwald, K. August O. 509, 791
Tornwaldt, K. A. > Tornwald, K. August O.
Török, János 995
T. P. > Procházka, Tomáš
Trajdos, Tadeusz M. 2535
Trawkowski, Stanisław 1344
Trenkus, O. 1430
Triller, Annelise 1678, 2063
Trochta, Štpán 2404, 2405
Truhlá, Jos. > Truhlá, Josef
Truhlá, Josef 76, 100, 119, 200, 202, 209, 212, 1026, 1028
Truhlá, Josephus > Truhlá, Josef
Truchlý, Andrej 1156
Tryml, Michal 1690
Teštík, D. > Teštík, Dušan
Teštík, Dušan 331, 335, 600, 724 – 727, 739, 784, 808, 942, 970, 984, 988, 1260, 1263,
1281, 1294, 1317, 1342 – 1346, 1348 – 1356, 1360, 1365, 1380, 1420, 1547 – 1549, 1593,
1863, 2029, 2205 – 2208, 2281, 2284, 2310, 2437
upa, Bedich 2051
Turek, R. > Turek, Rudolf
Turek, Rudolf 680, 684, 693, 932, 1244, 1257, 1264, 1278, 1279, 1297, 1543, 1567 – 1569,
1821, 1829, 2048, 2185, 2259, 2264
Turiansky, Luis C. 1287
Turowski, Kazimierz Józef 655
Tyczka, Piotr 1913
Tykva, Bedich 1276
Tyszkiewicz, Jan 2278
399
U
Ubermanowicz, S. 1624
Udalryk z Augsburga > Ulrich von Augsburg
Uhlirz, Mathilde 561, 1253
Uhlí, Zdenk 2224
Uhrová, Olga 1573
Ulrich von Augsburg 1741
Urban, Jan 599
Urbaczyk, Przemyslaw 708, 729, 740, 763, 1408, 1409, 1414
Urbanec, Jií 1882
Urbánek, Rudolf 1249
Urbaski, Robert 975
U. S. 1319
V
Vacek, Frant. > Vacek, František
Vacek, František 816, 1486, 1496, 1503, 1504
Václav, svätý 197 – 208, 212 – 214, 501, 502, 549, 628, 695, 776, 1058, 1083, 1111, 1174,
1177, 1183, 1219, 1237, 1249, 1320, 1324, 1485, 1501, 1520, 1528, 1530, 1537, 1541, 1546,
1549, 1551, 1568, 1569, 1808, 1822, 2011, 2012, 2051, 2135, 2175, 2195, 2201, 2217, 2224,
2249, 2284, 2298, 2367, 2448, 2449, 2460, 2479, 2480, 2492, 2493, 2511, 2552
Vajdiš, Jaroslav 2185
Valach, Július 1283
Valenta, Václav 2419
Vanura, Bohumil 1278
Vank, Ferdinand 1785, 1790, 1794, 1795, 1806, 1807
Vank, Vojtch 1419 – 1421
Vaníek, Vratislav 1298, 1302, 2248
Vargha, Dezs 1169
Varšo, Ivan 1417
Vascotti, Chiaro 1146
Váša, Pavel 1214
Vašica, Josef 54, 129, 205, 211, 1241, 2008, 2251
Vavrinec, svätý 2297
Vavrová-Frická, Eva 923
Vavinec z Bezové 49, 212, 213, 382
Vavinec, sv. > Vavrinec, svätý
Vavínek, Vladimír 1266, 1296
Veerka, Radoslav 52 – 54, 1576, 2398
Veigl, Svetloslav 2097
Velc, Ferdinand 1797 – 1801
Venhoda, Miroslav 1671
Veselý, Daniel 1306, 2216
Veszprémy, László 962, 1372, 1373, 1398
V. H. 1776
Vidmanová, Anežka 719
Viktora, Viktor 744
Vilikovský, Jan 58, 83, 107, 111, 123, 131, 138, 143, 156, 167, 173, 190, 194, 207, 219,
337, 346, 362, 383, 399, 420, 427, 856, 857, 2182
400
Vilímek, Jos. R. 1777
Vincentius 231, 255
Vintr, Josef 1347
Vít, svätý 695, 1058, 2297
Vitus, st. > Vít, svätý
VKL 2019
Vladislav, krá 443
Vlek, Emanuel 698, 706, 720, 1291, 2203
Vlek, Jaroslav 2169
Vlek, Prokop 2469
Vlk, Jan 2217
Vlk, Miloslav 113, 1736, 2085
V. M. 895
Vogl, Maté 669
Voigt, A. 1321
Voigt, H. G. 106, 161, 165, 171, 177, 178, 180, 182, 185, 539, 545, 546, 549, 550, 844,
1184, 1519
Voigt, I. > Voigt, Johannes
Voigt, Johannes 795, 1088
Voitech > Vojtech, svätý
Vojáek, Methodj 170, 822, 1493, 1494, 1653, 2341
Vojkovský, Ladislav 897
Vojtch, sv. > Vojtech, svätý
Vojtech, svätý 1 – 2559
Vokálek,Vladimír 58, 83, 111, 123, 131, 138, 143, 156, 167, 173, 190, 194, 207, 219, 337,
346, 362, 383, 399, 420, 427
Volfová, Eva 2098
Vondruška, Isidor 1222
Vosmík, enk 2434
Votka, Jan K. 1633, 1635, 1783
V. R. 2385
VR. 2472
Vratislav II. 1337
Vrátný, Karel 404
Vrbová, Hana 58, 83, 111, 123, 131, 138, 143, 156, 167, 173, 190, 194, 207, 219, 337,
346, 361, 362, 383, 399, 420, 427
Vrchlický, Jaroslav 1654, 1660, 1815
VRŠ. > vrš.
vrš. 2014, 2023, 2026, 2028, 2030, 2384, 2386, 2407, 2414, 2480, 2492, 2493
Všeteková, Zuzana 1853
VTK. 2377
Vurm, Bohumil 781, 1301, 2244
Vydra, Boh. 1216
Vydra, Stanislav 2027
Vymazalová, Marie 1351
Vyskoil, J. K. 881
401
W
Waageová, Bohunka 573
Wagner, Carolus 1061
Wahner, Ernst 515
Wachtel, Alois 494
Waitz, G. > Waitz, Georgius
Waitz, Georgius 121, 220, 221, 222, 259, 266, 388, 389, 390, 410, 418, 465, 477
Walczak, Bo
ysław 1728, 1865
Walczak, Halina 2102
Walczy, Lukasz 2073
Walicki, Michał 2189
Wandycz, Piotr S. 2304
Wasilewski, Tadeusz 1916
Waniowska, Emilia 596
Wattenbach, W. > Wattenbach, Wilhelm
Wattenbach, Wilhelm 80, 188, 216, 251, 255, 314 – 316, 392, 1103, 1111, 1150, 1239
Wattenbach, Wilhelmus > Wattenbach, Wilhelm
Weber, Georg 1125
Wcławowicz, Tomasz 595, 611, 730, 1879, 2276
Wclewski, Zygmunt 438
Wegener, Wilhelm 1254
Weigner, K. 1224
Weiland, Ludewicus > Weiland, Ludwig
Weiland, Ludwig 245, 384, 407, 414, 489, 490
Weinberger, W. 329
Weinfurter, Stefan 2291
Weingart, Miloš 1213
Weininger, Kašp. 1426
Weinrich, Lorenz 625, 626
Weiss, Anzelm 1741, 1905
Weitmil, Benessius de > Krabice z Weitmile, Beneš
Weitmile, Beneš z > Krabice z Weitmile, Beneš
Wejman, Grzegorz 967
Welte, Benedikt 994, 1007
Wenceslaus > Václav, svätý
Wenig, Adolf 2170
Wenzel > Václav, svätý
Wenzeslaus > Václav, svätý
Werveke, N. de 458
Wetzer, Heinrich Joseph 994, 1007
Widajewicz, J. 1246
Widricus 220
Wieczorek, Alfried 758 – 761, 1357 – 1405, 2279 – 2305
Wieland, Ernst Karl 1071
Wierzbicki, Jaroslav 668
Wiewióra, Zofia Teresa 62, 64, 87, 114, 139, 144, 176, 191, 195, 196, 339, 400, 430, 1687
Wigand 415
Wihoda, Martin 401, 431, 783, 1311, 1408, 1415, 1612
Wildmann, Frant. > Wildmann, František
Wildmann, František 813, 820, 1793
402
Wiliski, S. 1819
Willmann, Michael Leopold 1827
Wilmans, Roger > Wilmans, Rogerus
Wilmans, Rogerus 226, 1096
Winkler, B. 2322
Wintera, Laur. 1969
Wirth, Zdenk 1796, 1808, 2185
Winiowski, Eugeniusz 2062
Wiszewski, Przemysław 779
Wiszniewski, M. 649
Witkowska, Aleksandra 497, 498, 611, 1037, 1892
Wladislaus > Vladislav
-W.M.- 1726
Wocel, J. Er. 2313
Woelkerling, Hermanus 517
Wogtch, swatý > Vojtech, svätý
Wójcicki, K. W. 651
Wojciech > Vojtech, svätý
Wojciech, sw. > Vojtech, svätý
Wojciechowska, M. 332, 338
Wojciechowski, Tadeusz 1251
Wojciechowski, Z. 1818
Wójcik, Dagmara 968
Wójcik, Romuald 525
Wojtkowski, J. 911
Wojtkowski, Julian 911
Wolfgang, svätý 221
Wolfinger, Lukas 986, 987
Wolfkangus, s. > Wolfgang, svätý
Woliski, Wł. 521
Wólkiewicz, Ewa 1840
Wolny, Stanisław 1722
Woltmann, J. G. 1093, 1094
Wood, Ian 611, 746
Wór, Julita 1899
Wo, Jan Władysław 86, 1693, 1694, 1729, 1839
Woyciech > Vojtech, svätý
Woziski, Andrzej 611, 1886
Wrzesie, A. 540
Wujek 1536
Wurzach, Constatin 1768
Wydra, Wiesław 688, 1678
Wyrozumski, Jerzy 591, 616, 691, 762, 767, 943, 1741, 1884
Z
Z. > Záborský, Jonáš
Záborský, Jonáš 1437, 1450, 1461
Zahradníek, Jan 1680
Zach, Krista 1921
403
Zachová, Jana 58, 83, 111, 123, 131, 138, 143, 156, 167, 173, 190, 194, 207, 219, 337, 346,
362, 383, 399, 420, 427, 970, 1690
Zachwatowicz, J. 2252
Zajczkowska, Urszula 627
Zakrzewski, Stanisław 1210, 1211, 1325, 1507
Zálabský, V. 551
Załuski, K. W. 532
Załuski, Wal. 1646
Zap, Karel František 2312
Zap, Karel Vlad. 2314
Zapletal, F. 1988
Záruba, Cyril 1994
Zaskiewicz, Jerzy 1684
Zawitkowski, Józef 1838
Zbudniewek, Janusz 969
Zdrojewska, B. 1539
Zeissberg, Heinrich 1135, 1140, 1455
Zemek, Václav 2041
Zernack, Klaus 1822
Zervan, Marian 696, 2270
Zhánl, Rudolf 2345
Zíbrt, enk 1024
Ziegelbauer, Magnoald 2260
Zielonka, Zbigniew 1841
Ziemba, Ignacy 581
Zima, Václav 2361
Zimmermann, Harald 449 – 451
Zimny, Jan 1917
Zítek, Jan Fr. 1793
Zítek, Vlastimil 1695
Z. K. 2295
Zlámal, Bohumil 1585
Zmorzyska-Wolny, Helena 1722
Znojemská, B. 1577, 1588
Zoepf, Ludwig 1187
Zrin 872
Zsihovics, Ferencz 662
Z. U. 1396
Zvonický, Gorazd 2001
Zydorek, D. > Zydorek, Danuta
Zydorek, Danuta 65,88, 115, 125, 140, 145, 175, 208, 338, 721, 773, 774, 1725
Zyszkiewic, Albertus 1620
Ž
Žák, František 2508
Žák, P. 2505
Žemlika, J. > Žemlika, Josef
Žemlika, Josef 600, 601, 724 – 727, 734, 1282, 1317, 1342 – 1346, 1388, 1411 – 1414,
1586, 1863, 2212, 2226, 2242, 2246, 2262, 2307, 2310, 2547
Žeromski, Štefan > eromski, Stefan
Žitavský, Petr 370
Žrek, Václav 1616
Žytek, Jakub 401
ĩ
aki, Andrzej 619, 762 – 766, 1901 – 1904, 2306
eromski, Stefan 1995, 2174
ychiewicz, Tadeusz 568, 569
404
405
Názov
ZostavovateĐky
Odborná spolupráca
Obálka
Technická spolupráca
Zodpovedná redaktorka
VydavateĐ
Svätý Vojtech : svätec, doba a kult
Mgr. Mária Bôbová, Mgr. Michaela Töröková
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD., Mgr. Imrich Nagy, PhD.
PaedDr. Dušan Jarina
PhDr. Blanka Snopková
PhDr. OĐga Lauková, PhD.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci
s Centrom pre štúdium kresĢanstva
Rok vydania
2010
ýíslo publikácie ŠVK BB ŠVK647/2010
MDT
929 Sv. Vojtech
94 (4-11)“9“
016.27-36
ISBN 978-80-89388-37-0
406

Podobne dokumenty