narażonych na dewastację mienia, naruszanie zasad

Transkrypt

narażonych na dewastację mienia, naruszanie zasad
Protokół nr 43/2013r.
Posiedzenia Komisji Organizacyjno – Prawnej
Rady Miasta Luboń
z dnia 11.06.2013r.
Obecność zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Przebieg posiedzenia:
1. Spotkanie radnych z panem Komendantem Komisariatu Policji w Luboniu R. Przyjemskim oraz
panem Komendantem Straży Miejskiej w Luboniu P. Dybczyńskim.
2. Prace związane ze zmianami w Statucie Miasta Luboń.
Ad.1
Przewodnicząca KOP radna M. Machalska przewodniczyła spotkaniu radnych z komendantem
policji i komendantem straży miejskiej. Celem spotkania było stworzenie mapy miejsc w Luboniu
narażonych na dewastację mienia, naruszanie zasad bezpieczeństwa, czystości i porządku
publicznego.
Miejsca wskazane przez mieszkańców:(załącznik nr 2 do protokołu)
1. Park Siewcy -5 zgłoszeń
2. Ławeczki przy ścieżce rowerowej wzdłuż ścieżki „Kocie Doły”
3. Zgłoszenia dotyczące sklepów, gdzie sprzedaje się alkohol:
• Małpka
• Kapsel
• Anika
• Okolice pętli w Żabikowie
• Krecik
4. Przejście pod tunelem przy ul. Podgórnej
5. Ulice Piaskowa i Łąkowa
6. Zakłócanie ciszy:
• blok przy ul. Kochanowskiego
• ul. Wschodnia
• ul. Konarzewskiego
• ul. Niepodległości
7. Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 3
8. Ogród Przedszkola nr 1
9. Plac zabaw za Ośrodkiem Kultury
Pozostałe zgłoszenia dotyczyły miejsc niebezpiecznych w ruchu drogowym:
•
•
•
Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Żabikowską.
Ul. Cmentarna na wysokości salonu Bemo Motors – parkująca laweta.
Ul. Wschodnia – przekraczanie szybkości.
•
Ul. Dworcowa – zasadność stojącego tam radaru.
Radna W. Suleja – Kot przedstawiła sugestie miejsc wypracowanych przez KSS:
•
•
•
•
•
Posesja przy ul.Pułaskiego 12
Stare ogródki działkowe przy ul. Armii Poznań
Plac Nad Żabinką
Wejście do PPP przy Szkole Podstawowej nr2
Plac zabaw przy ul. Poznańskiej i ul. Fornalskiej
Wszystkie miejsca zostały uszeregowane wg częstości zdarzeń.
Burmistrz Rafał Marek powiedział że przedsięwzięcie ma na celu stworzenie mapy miejsc
newralgicznych i należy na początek wytypować kilkanaście miejsc, w których występuje zakłócanie
porządku, dewastacja mienia i innego rodzaju przestępczość. Następnie należy w tych miejscach
wzmożyć patrole policji i straży miejskiej.
Pan komendant R. Przyjemski powiedział, że na „Kocich Dołach” założona jest od miesiąca
karta zadań działania doraźnego i w przeciągu tego miesiąca nie było żadnego zgłoszenia o
interwencję. Powiedział również , że w/w miejsca są mu dobrze znane, ale zgłoszeń z tych miejsc jest
mało lub nie ma ich wcale, a to jest wyznacznik miejsc newralgicznych.
Burmistrz R. Marek zaproponował, aby szczególnie w weekend patrole policji i straży miejskiej
odwiedzały miejsca zagrożone. W odpowiedzi pan komendant powiedział, że takie patrole są
organizowane i udają się w miejsca zagrożone. Radny J. Dagoń zaproponował, aby chuliganów nie
tylko pouczać, ale również dawać mandaty karne. Pan komendant zapewnił że mandaty karne są
również wystawiane. Radny J. Mączkowiak powiedział że jeżeli policja lub straż miejska będzie
otrzymywała od mieszkańców zgłoszenia to liczba wybryków chuligańskich na pewno zmaleje, czego
przykładem jest Plac E. Bojanowskiego.
Następnie głos zabrał pan Komendant Straży miejskiej P. Dybczyński. Powiedział, że mapa
miejsc newralgicznych jest potrzebna i strażnicy miejscy również znają te miejsca. Powinny jednak
tam znaleźć się również miejsca , gdzie są bójki, napady, rozboje, kradzieże, uszkodzenie mienia.
Panowie komendanci wskazali miejsca najczęściej zgłaszane do interwencji, są to: Osiedle
Lubonianka, ul. Wschodnia, ul. Jana Pawła. Są to miejsca wiodące w każdej kategorii przestępstw.
Przewodnicząca KOP radna M. Machalska powiedziała, że nadal będziemy czekać na
zgłoszenia miejsc przez mieszkańców, a do następnego spotkania możemy wyznaczyć miejsca
zagrożeń i prowadzić na nich prewencję. Pan komendant policji powiedział, że przekaże nasze
wskazania dzielnicowym i powinni oni dotrzeć do tych miejsc, zweryfikować je i w razie potrzeby
podjąć wspólnie ze strażą miejską działania.
Ustalono termin następnego spotkania na 23 lipca 2013r.
Ad.2
Na posiedzenie KOP został zaproszony radny J. Bielawski, który zgłosił propozycje poprawek
do Statutu Miasta Luboń. Zmiany zaproponowane przez radnego dotyczyły § 17, §19, §27, §33,
§53, §73, §75, §83, §109. Po wysłuchaniu radnego i analizie propozycji zmian przewodnicząca KOP
podjęła decyzje, że wszystkie zmiany będą przegłosowywane na kolejnym posiedzeniu KOP.
Na koniec posiedzenia ustalono datę spotkania z radnymi powiatowymi na dzień 25 czerwca
2013r. Zaproponowane tematy to: Status drogi powiatowej dla ul. Sobieskiego lub drogi Żabikowska –
Poznańska. Ponadto Master Plan oraz działania radnych powiatowych na rzecz miasta Luboń.
Sekretarz komisji
Przewodnicząca komisji

Podobne dokumenty