Dotyczy: przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej

Transkrypt

Dotyczy: przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej
Wrocław, dnia .............20........
...............................................................
Imię i Nazwisko
Nr albumu ……………………..
E-mail ……………………..
Kierunek ……………....… Specj. ………………
Dziekan
Rok studiów …….. Semestr ………
Wydziału Podstawowych Problemów Techniki
System: dzienne/zaoczne*, Stopień studiów: mgr/inż/lic.*)
Politechniki Wrocławskiej
Dotyczy: przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej
Proszę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
do dnia ................20......... z powodu: ........................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Temat pracy dyplomowej:
....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Opiekun pracy dyplomowej: ..................................................................
Podpis studenta
Opinia opiekuna pracy dyplomowej:
(wypełnia opiekun)
Podpis opiekuna
(wypełnia dziekan)
Nie wyrażam zgody**
Wyrażam zgodę na przedłużenie terminu**
złożenia pracy dyplomowej do dnia
.......................20........
Wrocław, …………20......
Podpis dziekana
UWAGA: Podanie może być złożone w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej
**) właściwe zakreślić

Podobne dokumenty