ogłoszenie o iv przetargu ustnym o sprzedaży

Komentarze

Transkrypt

ogłoszenie o iv przetargu ustnym o sprzedaży
OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU USTNYM O SPRZEDAŻY MOTOCYKLI
NALEŻĄCYCH DO WORD W PILE
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż:
a) Motocykl YAMAHA YBR 250, rok produkcji 2007, pierwsza rejestracja
17.08.2007 r., cena wywoławcza 3000,00 zł
b) Motocykl YAMAHA YBR 250, rok produkcji 2010, pierwsza rejestracja
25.02.2011 r., cena wywoławcza 5000,00 zł
2. Termin postępowania: 6 września 2013 r. w godzinach:
a) Pojazd A – godz. 11:00
b) Pojazd B – godz. 11:30
w sali wykładowej WORD w Pile
3. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w dniach 29.08-06.09 br. w
godzinach 9:00-14:00, po uprzednim poinformowaniu telefonicznym pod
numerem 605-232-654
4. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wniesie wadium w
wysokości 10 % cenny wywoławczej
a) Wadium wnosi się przed upływem rozpoczęcia postępowania w
pieniądzu, tzn. że pieniądze winny znajdować się na rachunku
bankowym WORD Piła przed terminem postępowania,
b) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy:
Nadnotecki Bank Spółdzielczy – 49 8937 0007 0000 8471 2000
0010
c) Wadium zwraca się w terminie do 2 dni po zakończeniu
(rozstrzygnięciu) przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wniesione
przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny
nabycia.
d) Wadium ulega przepadkowi na rzecz WORD Piła w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
6. Uczestnik przetargu będący osobą fizyczną winien posiadać dowód
tożsamości, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
należy przedłożyć komisji przetargowej aktualny wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, wydany w
okresie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc do dnia przetargu.
7. Wysokość postąpienia wynosi minimum 50,00 złotych.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż
jeden uczestnik przystąpi do przetargu i zaoferuje stawkę wyższą od
stawki wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.
10.Szczegółowe warunki sprzedaży i inne informacje na temat przetargu
dostępne są na stronie internetowej: www.word.pila.pl oraz pod
numerem telefonu 605 232 654

Podobne dokumenty