biura projektowe

Transkrypt

biura projektowe
ZINOTAN®
Kompozycja antykorozyjna
wypełniona cynkiem
(TI 2312-017-12288779-2003)
System zarz dzania
jako ci certyfikowany
wg ISO 9001:2008
Opis
Kompozycja na bazie lakieru poliuretanowego i wysoko-dyspersyjnego proszku cynku, utwardzana
wilgoci powietrza. Jednoskladnikowa
Przeznaczenie i obszar stosowania
Antykorozyjna ochrona metalowych i żelbetowych konstrukcji budowlanych, eksploatowanych
w warunkach atmosferycznych wszystkich makro-klimatycznych rejonów, typów atmosfery i kategorii
lokalizacji zgodnie z GOST 15150-69, w tym w mocno zanieczyszczonej przemysłowej atmosferze;
w morskiej i słodkiej wodzie, w wodnych roztworach soli, w ropie naftowej i produktach naftowych.
Stosowana jest jako warstwa gruntowa pod materiały nawierzchniowe w kompleksowych systemach
ochrony lub samodzielna powłoka w warunkach atmosferycznych.
Zalecane stosowanie w systemach powłok z materialami Z.S.A. VMP : POLYTON-UR (TI 2312-0291288779-2002), FERROTAN (TI 2312-036-1288779-2003), POLYTON-UR (UV) (TI 2312-03312288779-2002), ALUMOTAN (TI 2312-018-12288779-99), PULAK (TI 2311-035-12288779-2002),
a także z innymi materiałami na bazie epoksydowej, poliuretanowej, akrylowej i winylowej.
Certyfikacja i badania
Świadectwo rejestracji państwowej Nr RU.66.01.40.015.E.000010.01.11 z 28.01.2011
Budownictwo: rekomendacja R 1-2004 Gosstroj Rosji (Federalna Agencja ds Budownictwa i Gospodarki
Mieszkaniowo-Komunalnej) (uzupelnienie do SNiP 2.03.11-85); GOST 9.401-91 (zm.Nr2), GOST 313842008, TI 12288779. 25173.00020, (NIIBB), RD GM-01-02 holdingu ‘Hydromontaż .
Budownictwo transportowe: STO-01393674-007-2011 O.S.A. CNIIS (Naukowo-Badawczy Instytut
Budownictwa Transportowego), STO 01-2006 Grupy spólek Transstroj ; instrukcje wytwórcze TI
2288779.02073.00006 i TI 12288779.02073.00007 (CNIIS); akredytacja O.S.A. WNIIBT (OgOlnorosyjski
Naukowo-Badawczy Instytut Transportu Kolejowego), typowa instrukcja wytwOrcza 12288779.02073.00058
malowania mostOw kolejowych (O.S.A. Rosyjskie Koleje ), Instrukcje technologiczne O.S.A. Rosyjskie
Koleje (CPI 6I1) malowania mostOw kolejowych eksploatowanych.
Sektor naftowo-gazowy: Rejestr IT (Instr. Techn.) i TW (Wymogi Techn) S.A. Transneft (Transport
naftowy), Rejestr O.S.A. Gazprom , Rejestr i Instrukcja Technologiczna spólki P2-05 S-028 R-002 T001 O.S.A. NK (sp. naftowa) Rosneft . STO 03-196-2006 ANK Baszneft (Akcyjna SpOlka Naftowa
‘Baszkirska Nafta‘).
Opinie: CNII PSK im. Mielnikova (Centralny Naukowo-Badawczy i Projektowy Instytut Budowlanych Konstrukcji
Metalowych), CNIIS (Naukowo-Badawczy Instytut Budownictwa Transportowego), NII LKP Viktoria (Instytut NaukowoBadawczy Lakierniczo-Malarskich Powlok), WNIIBT (OgOlnorosyjski Naukowo-Badawczy Instytut Transportu Kolejowego) ,
WNIIST (Ogólnorosyjski Instytut Naukowo-Badawczy ds. budownictwa i eksploatacji rurociggOw i obiektOw energetycznych),
IPTER (Instytut Zagadnień Transportu Zasobów Energetycznych), NIIBB (Naukowo-Badawczy Instytut Betonu i 2elbetonu),
WNIIGAZ (Instytut naukowo-badawczy gazów ziemnych i technologii gazowych), BaszNIPIneft (Baszkirski Naukowobadawczy i Projektowy Instytut nafty), NIIES (ros‘Hydro), IPEE RAN (Instytut Ekologii i Ewolucji Rosyjskiej Akademii Nauk)
im. Severcova (Rosyjsko-wietnamskie centrum naukowo-badawcze i technologiczne, Nachang; SIC,Soczi; KIS, Siwieromorsk).
Parametry techniczne
Powłoka:
Kolor i Wygląd zewnętrzny
Grubość jednej suchej warstwy
Przyczepność
Udarność
Giętkość
Odporność termiczna na powietrzu
szary (odcienia nie normalizuje się) I matowy
60-100 µm (zalecana - 80 µm)
1 stopień, nie więcej
50 cm, nie mniej
10 mm, nie więcej
150oC, nie więcej
Kompozycja:
Gęstość
Lepkość
Zawartość substancji stalych (% mas.)
Teoretyczne zużycie
na jednowarstwową suchą
powlokę o grubo ci 80 µm
Czas schnięcia do st. 3 wg GOST 19007-73
w temp. 20+/-2°C i wilgotności wzgl.
powietrza (65ż5)%
1
2,90 - 3,00 g/cm3
tiksotropowa
86,0 - 88,0 %
390 g/m2
2,0 h, nie więcej
ZINOTAN® wersja 19
Przygotowanie powierzchni
• odtluścić powierzchnię metalu do pierwszego stopnia wg GOST 9.402-2004;
• oczyścić ze zgorzeliny, rdzy i starej farby metodą strumieniowo-ścierną do stopnia 2 wg GOST
9.402- 2004 (Sa 2% lub Sa 2 wg ISO 8501-1:2007); z nadaniem chropowatości Rz=30-50 mikronów
• Nie dopuszcza się nakładania na gładkie powierzchnie.
• odpylić powierzchnię
Instrukcja stosowania
• przed użyciem kompozycję dokładnie wymieszać do stanu jednorodnego;
• w razie konieczno ci rozcieńczyć do lepkości roboczej bezpośrednio przed zastosowaniem;
Nanosić w warunkach przemysłowych i na placu budowy, w temperaturze od -15 °C do +40 °C
i wilgotno ci względnej od 30% do 98%.
Przy nanoszeniu wielowarstwowych powłok, każdą kolejną warstwę zaleca się nanosić nie
wcześniej niż po wyschnięciu poprzedniej (lekki nacisk palca na powlokę nie zostawia śladu i nie
daje odczucia lepkości).
Należy unikać dlugotrwalego kontaktu kompozycji z powietrzem w otwartym opakowaniu.
Minimalny czas zwloki powloki ZINOTAN do nanoszenia warstw powłokowych kompozycji
FERROTAN, ALUMOTAN, emalii POLYTON-UR i lakieru PULAK w temperaturze (20+/-2) oC
i wilgotno ci względnej powietrza (65+/-5)% wynosi nie mniej niż 4 godziny.
Schnięcie powłoki - naturalne. Ze spadkiem wilgotnoś ci powietrza czas schnięcia powłoki wzrasta.
Przy wilgotności względnej powietrza mniejszej niż 30% dla skrócenia czasu schnięcia (4-6 krotnie) w
uzgodnieniu z przedstawicielami VMP możliwe jest użycie kompozycji ze środkiem
przyspieszaj cym schnięcie do materialów lakierniczo-farbiarskich poliuretanowych (TU 2359-04712288779-2005).
Czas zwloki powłoki do rozpoczęcia eksploatacji w agresywnym środowisku wynosi 7 dób.
Natrysk hydrodynamiczny
Zalecany rozpuszczalnik
Ilość rozpuszczalnika
Średnica dyszy
Ciśnienie
SOLV-UR® (TI 2319-032-12288779-2002) lub solvent naftowy
do 5 % mas.
0,015”- 0,021” (0,38 - 0,53 mm);
10-20 MPa (100 - 200 bar)
Natrysk pneumatyczny
Zalecany rozpuszczalnik
Ilość rozpuszczalnika
Średnica dyszy
Ciśnienie
SOLV-UR® (TI 2319-032-12288779-2002) lub solvent naftowy
do 5 % mas.
1,8 - 2,2 mm;
0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar)
Pędzel, walek
Zalecany rozpuszczalnik
Ilość rozpuszczalnika
SOLV-UR® (TI 2319-032-12288779-2002) lub solvent naftowy
do 5 % mas.
Czyszczenie sprzętu
Do przemywania sprzętu stosuje się rozpuszczalniki SOLV-UR®,
solvent naftowy, typu R-4, 647.
Pakowanie i przechowywanie
Warunki bezpieczeństwa
Kompozycja pakowana jest w wiadra metalowe i puszki metalowe.
Przechowywanie i transport kompozycji — zgodnie z GOST 9980.5-2009 (w temp. powietrza od
-40oC do +40oC). Opakowania z kompozycją nie powinny być narażone na
wplyw opadów
atmosferycznych i bezpośrednich promieni słonecznych.
Gwarantowany okres przechowywania kompozycji w hermetycznie zamkniętym opakowaniu
producenta - 12 miesięcy od daty produkcji.
Kompozycja ZINOTAN posiada podrażniające i resorpcyjne dzialanie na skórę i blony ś luzowe oczu
i dróg oddechowych. W czasie pracy z ni należy przestrzegać odpowiednich norm i wymogów
resortowych.
Przedstawiona informacja ma charakter og€lny i nie uwzględnia specyfiki danego obiektu. Stosowanie materiał€w do cel€w innych niż wymienione w niniejszej informacji,
lub pod wpływem innych czynnik€w, musi mieć pisemne potwierdzenie ZAO NPH VMP. W przypadku jego braku producent nie ponosi odpowiedzialności
za niewłaściwe użycie materiału, a kupujący traci prawo do wniesienia reklamacji i satysfakcji z wymogami dotyczącymi jakości otrzymanych powłok.
2
ZINOTAN® wersja 19