Formularz opisu stanowiska - Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur

Transkrypt

Formularz opisu stanowiska - Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur
FORMULARZ OPISU STANOWISKA
W PARKU KRAJOBRAZOWYM PUSZCZY ROMINCKIEJ
A. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY
1. Stanowisko
Specjalista ds. ochrony przyrody.
B. WYMOGI KWALIFIKACYJNE (niezbędne)
1. Wykształcenie
Wyższe magisterskie.
2. Wymagany profil
Biologia, leśnictwo, ochrona środowiska i architektura krajobrazu lub pokrewne.
3. Obligatoryjne uprawnienia
Prawo jazdy kategorii B.
4. Doświadczenie zawodowe
4a.Doświadczenie zawodowe poza pracą w parkach krajobrazowych
Praca (minimum 1 rok) w ochronie przyrody, w jednostkach państwowych,
samorządowych, organizacjach pozarządowych związanych z ochroną środowiska,
w jednostkach naukowo-badawczych lub planowania przestrzennego.
lub
5. Umiejętności zawodowe
 Umiejętność wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych (fauny, flory, siedlisk itp.).
 Udokumentowana znajomość systemu GIS w szczególności Arc-GIS w stopniu
minimum podstawowym.
 Znajomość ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92
poz. 880 z późn. zm.).
 Znajomość ustawy Z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).
 Znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U.
z 2013 r. poz1232 z późn. zm.).
 Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.
U. 2008 Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).
 Znajomość ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 1991 Nr 101 poz. 444
z poźn. zm.).
 Znajomość ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.
U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).
 Biegła znajomość obsługi komputera.
 Sprawne redagowanie pism i tekstów.
 Umiejętność posługiwania się mapami.

Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym(angielski, niemiecki lub
rosyjski).
6. Predyspozycje osobowościowe

Łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność działania, kreatywność,
podejmowanie inicjatyw, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego
myślenia, radzenie sobie ze stresem, uczciwość, uczynność.

Odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy.

Wysoka kultura osobista.
C. ZASADY WSPÓŁZALEŻNOŚCI ZAWODOWEJ
1. Bezpośredni przełożony
Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.
2. Przełożony wyższego stopnia
Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.
D. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
1. Zadania główne
 Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych
ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów
i składników przyrody nieożywionej.
 Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych Parku oraz
wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub
ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków a także innych działań w celu poprawy
funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego i obszarów chronionego krajobrazu.
 Realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody poprzez:
ewidencję występujących form ochrony przyrody oraz wnioskowanie o objęcie
ochroną nowych obiektów przyrody żywej i nieożywionej.
 Koordynowanie i nadzór systemu informacji przestrzennej Arc-Gis w Parku
Krajobrazowym Puszczy Rominckiej.
 Przygotowywanie materiałów z zakresu ochrony przyrody – do miejscowych planów
zagospodarowywania przestrzennego gmin dotyczących obszarów wchodzących
w skład parku krajobrazowego.
 Opracowanie projektów rocznych zadań rzeczowych wynikających z zadań
ochronnych z zakresu ochrony przyrody, badań naukowych i monitoringu
przyrodniczego PKPR.
 Nadzorowanie i koordynowanie realizacji rocznych zadań rzeczowych z zakresu
ochrony przyrody, badań naukowych i monitoringu przyrodniczego PKPR.
 Opiniowanie projektów
działalności
gospodarczej,
usługowej,
lokalizacji
i eksploatacji surowców na terenie PKPR, opiniowanie wycinki drzew.
 Organizowanie warsztatów, seminariów i konferencji naukowych.
2. Zadania pomocnicze
 Pisanie w razie potrzeby wniosków o dotacje, sprawozdań.
 Prowadzenie w razie potrzeby działalności dydaktycznej i promocyjnej.
 Prowadzenie strony internetowej.
3. Szczególne prawa i obowiązki
Pracownik uprawniony jest do korzystania z powierzonego sprzętu, bieżącego
pogłębiania wiedzy, występowania z wnioskami do bezpośredniego przełożonego
odnośnie poprawy warunków pracy, sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie
prowadzonych spraw na stanowisku pracy.
Pracownika obowiązuje: sumienne wykonywanie pracy, stosowanie się do poleceń
przełożonego, przestrzeganie czasu pracy, przestrzeganie regulaminów obowiązujących
w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej, przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ,
przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, prowadzenie badań
okresowych, pogłębianie wiedzy i kwalifikacji zawodowych.
E. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA
1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku
W ramach wykonywanych obowiązków.
F. WSPÓŁPRACA
 Współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego,
organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną
parku krajobrazowego.
 Bieżąca współpraca z samorządami, jednostkami organizacyjnymi Lasów
Państwowych, zarządcami obszaru Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej,
organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami mającymi związek z ochroną
przyrody, a także parkami krajobrazowymi i narodowymi w kraju i zagranicą.
 Współpraca z poszczególnym zespołami PKPR: zespołem administracyjnogospodarczym, zespołem ds. dydaktycznych, promocji i turystyki, Strażą Parku.
…………………………………………..
Pieczęć i podpis Dyrektora Jednostki

Podobne dokumenty