Bydgoski Klaster Przemysłowy - Fundusz Powiązań Kooperacyjnych

Transkrypt

Bydgoski Klaster Przemysłowy - Fundusz Powiązań Kooperacyjnych
www.klaster.bydgoszcz.pl
Toruń, dnia 9 grudnia 2015 r.
KILKA DANYCH STATYSTYCZNYCH
Liczba przedsiębiorstw w dziale: Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
(C.22.2):
Województwo: 861, m. Bydgoszcz: 187, pow. bydgoski: 94
Liczba przedsiębiorstw w dziale: Produkcja narzędzi (w tym form wtryskowych)
(C.25.73):
Województwo: 58, m. Bydgoszcz: 30, pow. bydgoski: 13
Produkcja sprzedana przemysłu:
Dział: Produkcja wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (C.22)
województwo – 5 miejsce (7,9%), wzrost rdr o 23,1%;
Bydgoszcz – 1 miejsce (11,7%), wzrost rdr o 21,7%
Zatrudnienie – województwo: 9,1% zatrudnionych w przemyśle pracuje
w dziale Produkcja wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (C.22)
INFORMACJE PODSTAWOWE
• Obszar działania: Polska (głównie woj. kujawsko-pomorskie)
• Branża: narzędziowo-przetwórcza
(produkcja form wtryskowych, przetwórstwo tworzyw polimerowych)
• Rok powstania: 2006 (porozumienie intencyjne)
2007
(rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym)
• Forma organizacyjno-prawna: stowarzyszenie
• Liczba Członków: wspierających – 67
zwyczajnych – 27
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Dostawcy maszyn, narzędzi, normaliów,
tworzyw polimerowych,
oprogramowania,
Urzędy i
instytucje
otoczenia
biznesu
Producenci
form
wtryskowych
Przetwórcy
i recyklerzy
tworzyw
Uczelnie wyższe,
jednostka badawczo-rozwojowa,
Instytucje
finansujące
STRATEGIA ROZWOJU KLASTRA
WIZJA
Do 2020 roku Bydgoski Klaster Przemysłowy będąc skuteczną i dynamiczną organizacją
będzie współtworzył korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw, szczególnie
z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji narzędzi przy udziale i
zaangażowaniu współpracujących ze sobą przedsiębiorców, jednostek naukowo badawczych, instytucji otoczenia biznesu i władz lokalnych.
MISJA
Tworzenie optymalnych warunków rozwoju, stymulowanie współpracy
i integracja środowiska przetwórców i narzędziowców sektora tworzyw sztucznych
w województwie kujawsko-pomorskim
CELE STRATEGICZNE
1. CEL
STRATEGICZNY
2. CEL
STRATEGICZNY
3. CEL
STRATEGICZNY
4. CEL
STRATEGICZNY
5. CEL
STRATEGICZNY
Rozwój
organizacji
Bydgoskiego
Klastra
Przemysłowego
Propagowanie
idei klastrowej,
działania
marketingowe
Pozyskiwanie
nowych kadr oraz
podnoszenie
kompetencji
i wiedzy obecnych
kadr członków
BKP
Wzrost
innowacyjności
firm BKP oraz
stymulowanie
nowych
inwestycji
Internacjonalizacja
członków BKP na
rynki zagraniczne
oraz pogłębianie
współpracy
ŁAŃCUCH POWIĄZAŃ W KLASTRZE
Przedsiębiorstwa zrzeszone w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym tworzą łańcuch współpracy:
- tworzywa i dodatki do tworzyw: barwniki, wypełniacze, modyfikatory
- stal i normalia dostarczane przez lokalnych dostawców
- pełen asortyment narzędzi do przetwórstwa tworzyw
- dostawcy specjalistycznych maszyn i oprogramowania
- produkcja szerokiej gamy wyrobów metodami:
- wtryskiwania (dominuje),
- wytłaczania,
- wytłaczania z rozdmuchiwaniem,
- termoformowania.
- recykling mechaniczny tworzyw polimerowych
- usługi:
- montażu,
- magazynowania,
- konfekcjonowania,
- lakierowania,
- zdobienia powierzchni wyrobów.
Dla kogo pracujemy, z kim współpracujemy
Audi, Daimler-Chrysler, BMW, Volkswagen, Magna, Bosch, Delphi, Whirlpool,
Valeo, Ikea, Philips, Linde, Beiersdorf, Henkel, Reckitt Benckiser, Procter &
Gamble, Algida, Unilever, Palmolive - Colgate, L’Oreal, Avon i wielu innych
ZAPLECZE BADAWCZO-ROZWOJOWE
LABORATORIA CZŁONKÓW KLASTRA
• Laboratoria Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Regionalnego Centrum
Innowacyjności Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – Zakład Przetwórstwa i
Recyklingu Tworzyw, Zakład Inżynierii Materiałowej, Zakład Inżynierii
Produkcji
• Laboratoria Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Katedra Inżynierii Materiałowej
• Laboratoria Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
w Toruniu
• Laboratoria Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki
Poznańskiej – Instytut Inżynierii Materiałowej, Instytut Technologii
Materiałów (Zakład Tworzyw Sztucznych)
PRZYKŁADY WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ
W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZU POWIĄZAŃ
KOOPERACYJNYCH
ETAP I – Opracowanie Strategii Rozwoju Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na
lata 2014-2020 (wartość projektu: 80 839,89 PLN)
ETAP II – Bydgoski Klaster Przemysłowy – siła branży narzędziowej i przetwórczej
(wartość projektu: 624 423,12 PLN):
1. Udział w Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy
PLASTPOL 2014 w Kielcach
2. Misje gospodarcze do Rosji i Niemiec
3. Utworzenie platformy przekazu w obszarze nowych technologii
4. Przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych
TARGI PLASTPOL 2014 i 2015
MISJA W ROSJI
MISJA W NIEMCZECH
PRZYKŁADY INNYCH WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ
WYBRANE PROJEKTY SZKOLENIOWE i B+R (2014/2015)
Projekt z działania 8.2.1. POKL – „Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat”:
- szkolenia techniczne z udziałem uznanych wykładowców z Polski
- indywidualne konsultacje i doradztwo, świadczone przez pracowników naukowych dla
przedsiębiorstw
- komponent ponadnarodowy
- 13 koncepcji rozwiązań innowacyjnych; model transferu wiedzy w Klastrze
Projekt z działania 8.1.1. POKL – „Przez EKSPORT do SUKCESU – szkolenia dla firm
zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym”:
- zagadnienia eksportowe i CSR
- kompetencje osobiste
- umiejętności informatyczne
- kompetencje językowe
Promocja szkolnictwa zawodowego oraz branży narzędziowo-przetwórczej – współpraca ze
szkołami technicznymi – staże, praktyki, stypendia
Współpraca z uczelniami wyższymi – kierunek Mechaniczna inżynieria tworzyw (UTP)
Szkolenia techniczne dla pracowników firm – Członków Klastra
PRZYKŁADY INNYCH WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ
WYBRANE PROJEKTY PROMOCYJNE I MIĘDZYNARODOWE
(2014/2015)
Misje gospodarcze połączone z wizytami na targach branżowych: Dania, Szwecja,
Słowenia, Rosja, Niemcy
Wizyty studyjne: Czechy, Słowenia, Portugalia
Współpraca międzynarodowa z branżowymi klastrami z Czech, Słowenii, Niemiec,
Portugalii, Słowacji – wspólne projekty dotyczące prac B+R oraz internacjonalizacji
Wspólny katalog promocyjny i strona internetowa
Konferencje i spotkania branżowe
Śniadania biznesowe
Patronaty merytoryczne/współpraca – targi, spotkania, konferencje, festiwale
PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE
• Horizon 2020: Cluster facilitated projects for new value chains – INNOSUP,
wartość projektu: 4,5 mln EUR, konsorcjum 11 partnerów (klastrów)
• GROWTH-TREC: Projekt pilotażowy mający na celu wzmocnienie
współpracy między klastrami i centrami technologicznymi (Europejskie
strategiczne partnerstwo inteligentnych specjalizacji), wartość projektu: 350
tys. EUR, konsorcjum 6 partnerów
• Inicjatywa CORNET: Innowacyjne formowanie lekkich wyprasek
konstrukcyjnych o strukturze szkieletowej z wykorzystaniem łączonej
technologii wtrysku i szybkiego prototypowania, konsorcjum 6 partnerów
(wniosek w trakcie przygotowywania)
• Działanie 4.3 PO WER - ZAWODOWCY – innowacyjny model kooperacji
szkół zawodowych i pracodawców, wniosek z komponentem
międzynarodowym – partner międzynarodowy z Portugalii
• Działanie 4.2 PO WER - Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji
zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego –
partnerzy międzynarodowi z Niemiec, Czech i Malty
NAJBLIŻSZA PRZYSZŁOŚĆ…
• Przygotowanie i realizacja kolejnych projektów krajowych i
międzynarodowych z zakresu internacjonalizacji (targi, misje),
promocji i prac B+R, którymi zainteresowani są Członkowie
• Realizacja kolejnych działań mających na celu promocję szkolnictwa
zawodowego
• Przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku o uzyskanie statusu
Krajowego Klastra Kluczowego
• Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej
• Prowadzenie wysokospecjalistycznych szkoleń branżowych
(technicznych)
• Przygotowania do realizacji tzw. inwestycji twardych
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Katarzyna Meger
Prezes Zarządu
[email protected]