Spotkanie listopadowe FORUM NAUKOWE w Instytucie Psychologii

Transkrypt

Spotkanie listopadowe FORUM NAUKOWE w Instytucie Psychologii
Spotkanie listopadowe
FORUM NAUKOWE
w Instytucie Psychologii UKSW
Małgorzata Surma
Wydłużająca się droga do dorosłości. Koncepcja emerging adulthood J. J. Arnetta jako
propozycja nowego okresu rozwojowego między adolescencją a wczesną dorosłością
Badacze społeczni odnotowali w wielu badaniach odraczanie momentu podjęcia przez
młodych zadań dorosłości. Takie doniesienia badawcze stały się jedną z przyczyn postulatów
obecnych w psychologii rozwojowej, ażeby cyklu rozwoju człowieka poszerzyć o fazę
poadolescencyjną (Hurrelmann, 1987, za: Liberska, 2007).
Na potrzebę te odpowiedział amerykański psycholog rozwojowy Jeffrey J. Arnett,
proponując
swoją
koncepcję
stającej
się
dorosłości
(emerging
adulthood).
Po
kilkunastoletnich badaniach stylu, w jakim młodzi Amerykanie wchodzą w dorosłość Arnett
stwierdził, że wydłużająca się faza poadolescencyjna różni się – teoretycznie i empirycznie
zarówno od adolescencji, jak i wczesnej dorosłości, i są podstawy, by wyodrębnić tę fazę jako
osobny, nowy, wykształcony we współczesnych społeczeństwach zindustrializowanych okres
rozwojowy. W niniejszym artykule przedstawiono teoretyczne i empiryczne podstawy
koncepcji Arnetta oraz badania weryfikujące jego propozycję w Polsce. Uzyskane rezultaty
skłaniają do wniosku o konieczności przebudowania tradycyjnego podziału życia ludzkiego
na stadia i wprowadzenia nowego stadium rozwojowego - stającej się dorosłości.

Podobne dokumenty