Instrukcja korzystania z biblioteki

Transkrypt

Instrukcja korzystania z biblioteki
Monika Kulik
Katarzyna Wojtek
Marzena Mucha-Antosiak
BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
W
KATOWICACH
BEZ TAJEMNIC
KATOWICE 2014
1
Spis treści
Spis treści ..................................................................................................................................2
1. WSTĘP...................................................................................................................................3
2. POZNAJMY SIĘ...................................................................................................................4
2.1.
Sieć bibliotek Uniwersytetu Śląskiego..............................................................4
2.2.
O bibliotece Wydziału Filologicznego w Katowicach.......................................9
2.3.
Nasze agendy....................................................................................................10
2.3.1
Wypożyczalnia Biblioteki Wydziału Filologicznego...........................10
2.3.2
Czytelnia Ogólna..................................................................................12
2.3.3
Czytelnia Czasopism............................................................................17
2.3.4
Czytelnia i Wypożyczalnia Bibliologiczna..........................................21
2.3.5
Lektorium Klasyczne...........................................................................26
2.4.
Gdzie nas znajdziesz?......................................................................................29
2.5.
Szatnia …........................................................................................................30
3. KORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG.................................................................................31
3.1.
Co zrobić, aby skorzystać z usług sieci bibliotek UŚ?....................................31
3.2.
Jak mogę zarządzać swoim kontem?...............................................................37
3.3.
Zasady korzystania z wypożyczalni …............................................................45
3.4.
Co się stanie, gdy nie zdążę zwrócić książki na czas?.....................................47
3.5.
Kto i co może wypożyczyć poza bibliotekę?...................................................48
3.6.
Czy mogę przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki?.........................49
3.7.
Co się stanie gdy zgubię lub zniszczę książkę?...............................................49
3.8.
Jak korzystać z czytelń?...................................................................................50
3.9.
Czy i co mogę kserować?................................................................................52
4. ZAMÓW KSIĄŻKĘ LUB CZASOPISMO........................................................................53
4.1.
Informacja o katalogach...................................................................................53
4.2.
Katalog komputerowy – instrukcja..................................................................57
2
1. WSTĘP
Podręcznik
„Biblioteka
Wydziału
Filologicznego
Uniwersytetu
Śląskiego
w Katowicach bez tajemnic” zawiera podstawowe informacje przydatne wszystkim
użytkownikom Biblioteki. Pozwala zapoznać się z terminologią stosowaną w katalogach
bibliotecznych oraz przybliża procedury biblioteczne (zapisanie się do biblioteki,
wyszukiwanie w katalogach, zamawianie książek, korzystanie z czytelń).
Ponadto Podręcznik zawiera wskazówki praktyczne o Bibliotece: umiejscowienie
poszczególnych agend, godziny ich otwarcia oraz informacje, jak można skontaktować się
z pracownikami Biblioteki.
W celu ułatwienia korzystania z Podręcznika został on podzielony na rozdziały,
natomiast bogaty materiał graficzny umożliwia zrozumienie zawiłości procedur związanych
z korzystaniem z Biblioteki.
3
2. Poznajmy się
2.1.
SIEĆ BIBLIOTEK UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
BIBLIOTEKA
i
instytutowymi
UNIWERSYTETU
tworzy
sieć
ŚLĄSKIEGO
wraz
z
bibliotekami
biblioteczno-informacyjną
wydziałowymi
Uniwersytetu
Śląskiego
w Katowicach. Biblioteki sieci UŚ służą celom naukowym i dydaktycznym studentów
oraz pracowników naukowych poprzez gromadzenie zbiorów związanych z wykładanymi
przedmiotami, a także materiałów źródłowych tradycyjnych i elektronicznych, zbiorów
specjalnych, dokumentów audiowizualnych, mikrofilmów i innych.
Informacji o zbiorach wszystkich bibliotek wydziałowych oraz CINiBA szukaj
w katalogu komputerowym: http://opac.bg.us.edu.pl/Scripts/cgiip.exe/wo2_search.p?
R=1&IDBibl=19&ID1=DMFMOOHGRPGJODGHFSQMK&ln=pl
Rys. 1. Katalog komputerowy
4
UWAGA
Od 2010 roku działa Uczelniana Biblioteka Wirtualna udostępniająca zdigitalizowane
publikacje naukowe oraz podręczniki i skrypty:
http://www.bg.us.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1084&Itemid=28
Rys. 2. Biblioteka Cyfrowa UŚ
5
Rys. 3. Biblioteka Cyfrowa UŚ
6
UWAGA
Od października 2012 roku dostęp do zbirów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
i Uniwersytetu Ekonomicznego w nowym gmachu CINIBA – Centrum Informacji
Naukowej i Biblioteki Akademickiej
http://www.ciniba.edu.pl/
CINIBA – CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA
1
CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ
I
BIBLIOTEKA AKADEMICKA to wspólny projekt
Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którego głównym
celem jest współudział w procesie budowy nowoczesnej gospodarki regionalnej poprzez
wykorzystanie aktywności oraz potencjału intelektualnego środowisk naukowych.
CINiBA to tzw. biblioteka hybrydowa, co oznacza, że dzięki nowoczesnym
narzędziom równolegle udostępniane są wszystkie typy dokumentów, niezależnie od nośnika
na jakim się znajdują: książki, czasopisma, bazy danych, teksty elektroniczne, materiały
1
Żródło: http://www.ciniba.us.edu.pl/images/stories/galeriaprzewodnik/c02.jpg (data dostępu: 10.09.2013)
7
audiowizualne, multimedialne oraz zbiory dostosowane do specjalnych grup użytkowników
(np. osób niepełnosprawnych).
W Centrum przewidziano wydzielone miejsca na książki oraz inne rodzaje zbiorów
bibliotecznych w wolnym dostępie dla czytelników, stanowiska komputerowe dla
użytkowników (w tym czytelników niepełnosprawnych) i stanowiska dla personelu
bibliotecznego pełniącego rolę doradczą. W budynku funkcjonują pracownie: reprograficzna,
kserograficzna, audiowizualna, mikrofilmowa, digitalizacji zbiorów, komputerowa, a także
przestrzeń przeznaczona na prowadzenie badań, studiowanie i pisanie prac (tzw. pokoje pracy
indywidualnej). Centrum jest również salonem intelektualnym miasta i regionu. Są tam
między innymi sala konferencyjna i aneks wystawowy.
8
2.2.
O BIBLIOTECE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
Telefon: 32 200 92 20
[email protected]
www.bfp.us.edu.pl
Z historią Biblioteki można zapoznać się na naszej stronie: http://www.bfp.us.edu.pl/index.php?s=historia
Można komunikować się z nami:
- telefonicznie (informacje na stronie internetowej Biblioteki),
- poprzez komunikator GG: http://www.bfp.us.edu.pl/index.php?s=gg ,
- email: [email protected] ,
- formularz kontaktowy: http://www.bfp.us.edu.pl/index.php?s=formularz .
BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO wchodzi w skład sieci bibliotek Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach i gromadzi zbiory z szeroko pojętej humanistyki: kulturoznawstwa,
językoznawstwa, literatury polskiej oraz informacji naukowej. Główną funkcją Biblioteki jest
zapewnienie dostępu studentom i pracownikom naukowym do materiałów źródłowych niezbędnych w pracy naukowej oraz dydaktycznej.
UWAGA
Biblioteka Wydziału Filologicznego UŚ składa się z:
Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach
i Biblioteki Wydziału Filologicznego w Sosnowcu
9
2.3.
NASZE AGENDY
2.3.1. Wypożyczalnia Biblioteki Wydziału Filologicznego
WYPOŻYCZALNIA znajduje się w pokoju nr 5 na parterze.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 9:00-15:00; soboty zjazdowe 9:00-15:00
Telefon: 32 200 92 08
Fot. 1. Wypożyczalnia (fot. K. Wojtek)
W WYPOŻYCZALNI dokonuje się:
−
zapisów do Biblioteki,
−
odbioru książek zamówionych do wypożyczenia,
−
zwrotu wypożyczonych książek,
10
−
prolongat,
−
opłat wynikających z przetrzymania książek,
−
podbicia indeksu lub karty obiegowej w momencie ukończenia lub przerwania studiów (w
przypadku pracowników w momencie wygaśnięcia stosunku pracy).
Nasza Biblioteka nie świadczy usług związanych z wypożyczeniami międzybibliotecznymi. Natomiast usługa ta jest w ofercie CINiBA (ul. Bankowa 11a) co oznacza, że istnieje
możliwość
sprowadzenia
książek
z
innych
bibliotek
krajowych
i zagranicznych, odbitek artykułów czasopism oraz innych materiałów, których nie posiada
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego lub inne placówki na terenie Katowic.
Informacji o usłudze szukaj na stronie: http://www.ciniba.edu.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=369&Itemid=30
oraz pod numerami telefonu 32 786 5123, 32 786 5124 lub drogą elektroniczną: [email protected]
11
2.3.2. Czytelnia Ogólna
CZYTELNIA OGÓLNA znajduje się w pokoju nr 4 na parterze.
Telefon: 32 200 92 07
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9:00-18:00; soboty zjazdowe 9:00-15:00
Fot. 2. Czytelnia ogólna (Fot. M. Kulik)
Księgozbiór Czytelni liczy ok. 7000 woluminów. Zawiera między innymi słowniki,
encyklopedie ogólne i dziedzinowe. Profil zbioru odpowiada wykładanym na Wydziale kierunkom studiów i jest uzupełniany oraz modyfikowany w zależności od zmieniających się potrzeb użytkowników. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek.
12
CZYTELNIA OGÓLNA udostępnia:
- wydawnictwa znajdujące się w zbiorach Czytelni - na zasadzie wolnego dostępu,
- zbiory magazynowe - na podstawie złożonego zamówienia.
Rys. 4. Prawidłowo wypełniona dezyderatka
13
Rys. 5. Karta katalogowa z katalogu Czytelni Ogólnej
W korzystaniu ze zbiorów pomaga katalog zlokalizowany przy wejściu do Czytelni.
Znajdują się w nim karty katalogowe dokumentów udostępnianych na zasadzie wolego
dostępu do półek. Karty w katalogu uporządkowane są alfabetycznie według nazwisk
autorów. W przypadku, gdy książka została wydana pod redakcją (czyli zawiera teksty wielu
autorów), należy jej szukać alfabetycznie - według tytułu. Jeżeli w katalogu znajdziemy
informację o poszukiwanej przez nas książce to spisujemy (lub zapamiętujemy) czerwone
oznaczenia cyfrowe: cyfry rzymskie – dział, cyfry arabskie – numer książki w obrębie działu.
Posiadając te informacje możemy wejść do Czytelni, pozostawić legitymację
u bibliotekarza i następnie poszukać właściwego działu, a w nim interesującej nas książki.
14
Każdy dział jest oznaczony w sposób widoczny na zdjęciu:
Fot. 3. Działy w czytelni ogólnej (Fot. K. Wojtek)
Informacje z katalogu czytelnianego znajdziemy również w katalogu komputerowym. Należy wówczas zwrócić uwagę na rubrykę: „Dokumenty przeznaczone do korzystania
na miejscu”, które w polu „Lokalizacja” mają zapis „BFP czytelnia”. Z pola „Uwagi” możemy spisać numer działu i numer pozycji w dziale.
15
Rys. 6. Przykład książki znajdującej się w Czytelni Ogólnej w wolnym dostępie
Jeżeli interesująca nas pozycja znajduje się w magazynie to mamy do wyboru dwie
możliwości: możemy wypełnić rewers (spisując sygnaturę z OPAC) lub zamówić poprzez
OPAC.
W przypadku książek potrzebnych do szybkiego skorzystania lepiej wypisać tradycyjny rewers, który jest wysyłany do magazynu i w ciągu kilku minut książka trafia do Czytelni. W razie złożenia zamówienia poprzez OPAC należy się liczyć z tym, że czas oczekiwania jest taki sam, jak w przypadku książek do wypożyczenia (do 3 godzin).
UWAGA
Książek znajdujących się na półkach w Czytelni nie zamawiamy komputerowo.
16
2.3.3. Czytelnia Czasopism
CZYTELNIA CZASOPISM znajduje się w pokoju nr 10 na parterze budynku.
Telefon: 32 200 92 40
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9:00-15:00, soboty zjazdowe 9:00-15:00
Fot. 4. Czytelnia czasopism (Fot. K. Wojtek)
Biblioteka prenumeruje około 150 tytułów polskich i zagranicznych czasopism bieżących oraz gromadzi tytuły archiwalne, tematycznie związane z profilem wydziału
(m.in.: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo).
17
Czasopisma udostępniane są na podstawie prawidłowo wypełnionej dezyderatki. Informacje o posiadanych tytułach znajdują się w katalogu kartkowym znajdującym się
w Czytelni oraz w katalogu OPAC. W Czytelni można korzystać z komputerów z dostępem
do Internetu.
W CZYTELNI CZASOPISM nie ma wolnego dostępu do półek co oznacza, że po wejściu
do czytelni należy podejść do katalogu i na jego podstawie wypełnić dezyderatkę, którą wraz
z legitymacją oddaje się bibliotekarzowi. Karty w katalogu uporządkowane są alfabetycznie
według tytułów czasopism. Prawidłowo wypełniona dezyderatka musi zawierać: tytuł czasopisma, jego rok i numer oraz nazwisko i imię zamawiającego.
Rys. 7. Karta katalogowa tytulaturowa czasopisma
18
Rys. 8. Karta katalogowa wyszczególniająca dostępne numery czasopisma
Informacje o posiadanych przez Bibliotekę czasopismach można
znaleźć również w katalogu komputerowym.
PAMIĘTAJ!
Czasopism nie zamawiamy online.
19
Rys. 9. Informacja o czasopiśmie w OPA C
Rys. 10. Prawidłowo wypełniona dezyderatka na czasopismo
20
2.3.4. Czytelnia i Wypożyczalnia Bibliologiczna
CZYTELNIA I WYPOŻYCZALNIA BIBLIOLOGICZNA znajduje się w pokoju nr 316 na trzecim piętrze.
Telefon: 32 200 93 16
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 9:00–15:00; soboty zjazdowe 9:00–15:00
Fot. 5. Czytelnia i wypożyczalnia bibliologiczna (Fot. M. Kulik)
21
Księgozbiór Czytelni i Wypożyczalni liczy ponad 10000 dzieł, wśród których znaleźć można encyklopedie, słowniki, podręczniki i czasopisma z zakresu bibliotekoznawstwa
i
informacji
naukowej.
Informacji
o
księgozbiorze
należy
szukać
w katalogu komputerowym, jednak zamówienia realizowane są po wypełnieniu rewersu.
W WYPOŻYCZALNI BIBLIOLOGICZNEJ dokonuje się:
−
zapisów do Biblioteki,
−
odbioru książek zamówionych do wypożyczenia,
−
zwrotu wypożyczonych książek,
−
prolongat,
−
opłat wynikających z przetrzymania książek,
−
podbicia indeksu lub karty obiegowej w momencie ukończenia lub przerwania studiów (w
przypadku pracowników w momencie wygaśnięcia stosunku pracy).
Nie wprowadzono tu jeszcze wypożyczeń komputerowych i z tego powodu nie ma
możliwości zamawiania książek online. Informacje o zbiorach figurują w katalogu, w rubryce
„Dokumenty przeznaczone do korzystania na miejscu”.
22
Rys. 12. Informacja o książce z Wypożyczalni Bibliologicznej w OPAC
Aby wypożyczyć książkę w tej wypożyczalni należy zgłosić się do pokoju nr 316
i zapytać o poszukiwaną pozycję. W momencie otrzymania książki należy wypełnić rewers,
który znajduje się na stoliku w Czytelni. Wypełniony prawidłowo rewers należy pozostawić
u dyżurującego bibliotekarza. W WYPOŻYCZALNI BIBLIOLOGICZNEJ książki wypożycza się na
okres semestru, a nie 4 tygodni jak w pozostałych wypożyczalniach na Uniwersytecie
Śląskim.
23
Rys. 12. Prawidłowo wypełniony rewers dla książki z Wypożyczalni Bibliologicznej
Rys. 13. Nalepka z kodem kreskowym na tylnej okładce książki
24
Rewers musi być wypełniony czytelnie. Niezwykle ważne jest wyraźne wpisanie
swojego imienia i nazwiska oraz sygnatury, która znajduje się z tyłu każdej książki na nalepce
z kodem kreskowym a także na odwrocie strony tytułowej. Ważne jest również wpisanie
wyraźnie daty wypożyczenia, gdyż jest ona istotna przy naliczaniu ewentualnych kar za
przetrzymanie książki.
Zasady korzystania z Czytelni są identyczne jak w każdej innej czytelni z wolnym
dostępem do półek. Zbiory w Czytelni ułożone są działami dostosowanymi do przedmiotów
wykładanych na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo. Czasopisma z kolei
uszeregowane zostały alfabetycznie (z małymi wyjątkami spowodowanymi oszczędnością
miejsca).
25
2.3.5. Lektorium Klasyczne
LEKTORIUM KLASYCZNE znajduje się w pokoju nr 3 na parterze.
Telefon: 32 200 94 08
Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 9:00-16:00
Fot. 6. Lektorium klasyczne (Fot. K. Wojtek)
Lektorium posiada około 9000 książek, służących przede wszystkim pracownikom
i studentom filologii klasycznej. Znaleźć można tutaj zbiór słowników językowych, encyklopedii, tekstów antycznych autorów w oryginalnej wersji językowej oraz ich tłumaczeń.
Podobnie jak w Wypożyczalni Bibliologicznej nie wprowadzono tu dotychczas zamówień online. Informacje o zbiorach figurują w katalogu w rubryce „Dokumenty przeznaczone do korzystania na miejscu”.
26
Rys. 14. Informacja o książce z Lektorium Klasycznego w OPAC
Aby wypożyczyć książkę w Lektorium Klasycznym należy zgłosić się do pokoju
nr 3 i zapytać o poszukiwaną pozycję. W momencie otrzymania książki należy wypełnić
rewers, który znajduje się na stoliku w Lektorium. Wypełniony prawidłowo rewers należy
pozostawić u dyżurującego bibliotekarza. Termin zwrotu wypożyczanej książki należy
każdorazowo uzgadniać z bibliotekarzem.
Rewers musi być wypełniony czytelnie. Niezwykle ważne jest wyraźne wpisanie
swojego imienia i nazwiska oraz sygnatury, która znajduje się z tyłu każdej książki na nalepce
z kodem kreskowym a także na odwrocie strony tytułowej. Ważne jest również wpisanie
wyraźnie daty wypożyczenia, gdyż jest ona istotna przy naliczaniu ewentualnych kar za
przetrzymanie książki.
27
Rys. 15. Prawidłowo wypełniony rewers dla książki z Lektorium Klasycznego
Rys. 16. Nalepka z kodem kreskowym na tylnej okładce książki
28
2.4.
GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?
Rys. 17. Plan budynku – Parter
Rys. 18. Plan budynku – Piętro III
29
2.5.
SZATNIA
Obowiązkowo z szatni muszą skorzystać wszyscy udający się do Czytelń. Szatnia
znajduje się poniżej parteru (poziom -1). W szatni należy pozostawić okrycia wierzchnie
(kurtki, płaszcze) oraz wszelkiego rodzaju torby i plecaki. Do Czytelń należy zabrać
legitymację studencką oraz rzeczy niezbędne przy pracy (coś do pisania, ewentualnie laptop
lub aparat fotograficzny).
W przypadku korzystania z Wypożyczalni szatnia nie jest obowiązkowa.
Czytelnia = Szatnia
30
3. KORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG
3.1.Co zrobić, aby skorzystać z usług sieci bibliotek UŚ?
Aby zapisać się do BIBLIOTEKI WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
KATOWICACH musisz najpierw wejść na stronę CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ
AKADEMICKIEJ http://www.ciniba.edu.pl/ .
Rys. 19. Strona internetowa CINiBA
31
I
W
BIBLIOTEKI
Po kliknięciu na zakładkę Zapisy i wypożyczenia, otworzy się podstrona:
Rys. 20. Strona rejestracji online
Kliknij na Formularz rejestracji nowych czytelników. Następnie wpisz swoje dane
osobowe, numer PESEL, adres e-mail, wybierz swój Wydział oraz uzupełnij pozostałe
wymagane pola.
32
Rys. 21. Rejestracja online
33
Rys. 22. Prawidłowo wypełniona formatka rejestracji nowego czytelnika
34
Rys. 23. Rejestracja online
35
Rys. 24. Rejestracja online
Po wysłaniu formularza koniecznie musisz udać się do WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI
WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
W
KATOWICACH (pokój nr 5) w celu aktywowania nowego konta.
Nastąpi to po wypełnieniu DEKLARACJI CZYTELNIKA. Na dopełnienie wszystkich formalności
masz 7 dni kalendarzowych od momentu zarejestrowania się. Nie zapomnij przynieść ze sobą
indeksu oraz legitymacji studenta. Po wyznaczonym terminie nieaktywowane konto
zostanie automatycznie usunięte.
36
3.2.Jak mogę zarządzać swoim kontem?
Po dokonaniu aktywacji konta w WYPOŻYCZALNI możesz już zamawiać
interesujące Cię książki. Aby móc zamawiać książki należy zalogować się na swoje konto
podając numer pesel i hasło. Możesz zalogować się ze strony BIBLIOTEKI WYDZIAŁU
FILOLOGICZNEGO UŚ
I
W
KATOWICACH lub ze strony CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ
BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ.
Adres Biblioteki Wydziału Filologicznego UŚ:
http://www.bfp.us.edu.pl/
Adres CINiBA:
http://www.ciniba.edu.pl/
Logowanie na konto czytelnika ze strony Biblioteki Filologicznej Uniwersytetu Śląskiego
Rys. 25. Strona Biblioteki Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach
37
Rys. 26. Strona Biblioteki Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach - katalog
Logowanie na konto czytelnika ze strony CINiBA
Rys. 27. Wejście do katalogu ze strony CINiBA
38
Bez względu na to, którą stronę internetową wybierzesz, zostaniesz przekierowany tutaj:
Rys. 28. Logowanie do systemu
Teraz wprowadź swój numer czytelnika/PESEL oraz hasło.
Rys. 29. Logowanie do systemu
Po zalogowaniu pojawia opcja „Konto”, dzięki której masz dostęp do wszystkich
informacji dotyczących Ciebie i twojej aktywności w Bibliotece (wypożyczone książki,
rezerwacje, prolongaty itd.):
39
Rys. 30. Opcja „Konto”
Rys. 31. Logowanie do opcji „Konto”
40
Rys. 32. Moje konto
Rys. 33. Informacja o wypożyczonych dokumentach
41
Rys. 34. Informacja o wypożyczonych dokumentach i terminie zwrotu książek
Rys. 35. Informacja o przekroczonym terminie zwrotu książki
42
Rys. 36. Zmiana hasła i informacja o karach
Rys. 37. Zmiana adresu e-mail
43
Rys. 38. Wykonane operacje
44
3.3.Zasady korzystania z Wypożyczalni
WYPOŻYCZALNIA BIBLIOTEKI WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
W
KATOWICACH znajduje się na
parterze budynku Wydziału Filologicznego w Katowicach w pokoju nr 5.
Podstawą zapisania czytelnika do Biblioteki jest prawidłowo wypełniona i wysłana
formatka rejestracji on-line, indeks, legitymacja studencka, DEKLARACJA CZYTELNIKA
(pobrana z Wypożyczalni, parter, pok. 5), dowód osobisty oraz dla studentów oraz
doktorantów Uniwersytetu - indeks z aktualnym wpisem na rok akademicki, a dla
uczestników studiów podyplomowych - karta słuchacza.
Czytelnik zapisywany jest na czas określony (czas trwania studiów).
Dokumentem, niezbędnym do wypożyczenia książek jest legitymacja studencka
będąca równocześnie kartą biblioteczną. Legitymację należy mieć przy sobie podczas każdej
wizyty w Wypożyczalni.
Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Wypożyczalnię o każdorazowej zmianie
adresu stałego, zmianie nazwiska lub kierunku studiów. W przypadku zagubienia legitymacji
czytelnik powinien niezwłocznie zawiadomić Dziekanat oraz Wypożyczalnię o zaistniałym
fakcie. Będzie to stanowiło ochronę przed nieprawnym użyciem legitymacji. W przypadku
otrzymania duplikatu legitymacji czytelnik zobowiązany jest zgłosić się do Wypożyczalni
w celu zarejestrowania duplikatu legitymacji w systemie bibliotecznym.
Uprawnienia do korzystania z Wypożyczalni po uregulowaniu zobowiązań wygasają
w
momencie ukończenia/przerwania studiów lub w dowolnym momencie na życzenie
czytelnika.
Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec
wszystkich bibliotek, do których czytelnik był zapisany.
45
Termin zwrotu danego egzemplarza podaje dyżurujący bibliotekarz.
Najczęściej są to 4 lub 16 tygodni.
Pamiętaj!
W każdej chwili możesz sam sprawdzić termin zwrotu książki poprzez
swoje konto komputerowe.
46
3.4.Co się stanie, gdy nie zdążę zwrócić książki na czas?
Gdy zbliża się termin zwrotu, system automatycznie wygeneruje wiadomość
przypominającą o terminie zwrotu danego dokumentu i wyśle ją na Twój adres email. Nie
ignoruj tej informacji, ponieważ jeśli nie oddasz książki na czas, system automatycznie
zablokuje konto i rozpocznie naliczanie kary pieniężnej w wysokości 1 zł za każdy tydzień
zwłoki od jednej książki.
Limit wypożyczeń - 10 książek na koncie.
Konta w poszczególnych bibliotekach sieci bibliotek Uniwersytetu nie
sumują się, można mieć 10 tytułów wypożyczonych w BG, 10 w BFP itd.
PAMIĘTAJ!
Książki czekają na Ciebie w Wypożyczalni przez 7 dni, licząc od daty realizacji
zamówienia. Oznacza to, że zamówienie wysłane np. w niedzielę, zostanie zrealizowane
dopiero w poniedziałek. Gdy system odnotuje informację o realizacji zamówienia, otrzymasz
potwierdzenie drogą elektroniczną. Jeśli nie zgłosisz się do wypożyczalni w tym czasie,
zostanie założona blokada na Twoje konto na okres 14 dni.
Czytelnik ma prawo wypożyczyć tylko jeden egzemplarz danego tytułu tego samego
wydania.
47
3.5. Kto i co może wypożyczyć poza bibliotekę?
Prawo do wypożyczania zbiorów BIBLIOTEKI WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W KATOWICACH mają:
- pracownicy oraz emerytowani pracownicy Uniwersytetu Śląskiego,
- studenci I i II stopnia studiów, jednolitych studiów magisterskich, studenci studiów
doktoranckich oraz uczestnicy studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim.
Biblioteka wypożycza:
- nauczycielom akademickim UŚ do 25 tytułów,
- pracownikom UŚ niebędącymi nauczycielami akademickimi 15 tytułów,
- studentom, uczestnikom studiów doktoranckich i podyplomowych UŚ do 10 tytułów.
Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
- druków wydanych przed 1950 rokiem,
- zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych,
- dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych czytelni i pracowni,
- niektórych wydawnictw encyklopedycznych, słowników, bibliografii i innych wydawnictw
informacyjnych,
- materiałów w złym stanie zachowania,
- gazet i czasopism,
- innych dokumentów, które przeznaczone są wyłącznie do korzystania w czytelniach.
48
3.6. Czy mogę przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki?
Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki samodzielnie
(konto komputerowe), telefonicznie lub osobiście. Jedną książkę można przedłużyć 3 razy co
oznacza, że książka wypożyczona na 4 tygodnie może pozostać u Ciebie aż 16 tygodni (czyli
4 tygodnie regulaminowe + 4 tygodnie pierwszej prolongaty + 4 tygodnie drugiej prolongaty
+ 4 tygodnie trzeciej prolongaty = 16 tygodni). Nie można przedłużać terminu zwrotu
dokumentu w przypadku, gdy inny czytelnik zarezerwował już dany tytuł.
PAMIĘTAJ!
Przedłużenie okresu na jaki wypożyczona została książka nazywamy
PROLONGATĄ.
Sposób dokonania prolongaty przedstawiony został w podrozdziale Jak mogę zarządzać
swoim kontem.
3.7. Co się stanie, gdy zgubię lub zniszczę książkę?
W
przypadku
zniszczenia/zagubienia
dokumentu
należy
zgłosić
ten
fakt
dyżurującemu bibliotekarzowi w Wypożyczalni. Jeśli możliwe jest odkupienie tego samego
lub nowszego wydania, Biblioteka przyjmie taką książkę. W przeciwnym wypadku wartość
zniszczonego/zagubionego egzemplarza jest oszacowana i za tę kwotę czytelnik zobowiązany
jest kupić wskazane przez bibliotekę tytuły.
49
3.8. Jak korzystać z Czytelń?
Warunkiem korzystania z czytelń jest:
- posiadanie dowodu tożsamości ze zdjęciem (legitymacji studenckiej, dowodu osobistego),
który należy zostawić u dyżurującego bibliotekarza,
- wpisanie się do książki odwiedzin.
W CZYTELNI OGÓLNEJ, CZYTELNI BIBLIOLOGICZNEJ i LEKTORIUM KLASYCZNYM obowiązuje
wolny dostęp do półek. Użytkownik ma prawo do jednoczesnego korzystania
z trzech pozycji dostępnych w wolnym dostępie oraz do złożenia trzech zamówień na
materiały znajdujące się w magazynie.
UWAGA! Możliwość korzystania w Czytelni z materiałów przechowywanych w magazynie
istnieje jedynie w CZYTELNI OGÓLNEJ.
W CZYTELNI CZASOPISM potrzebne materiały podaje bibliotekarz na podstawie wypełnionej
dezyderatki.
W czytelniach z wolnym dostępem do półek wypisanie dezyderatki
jest obowiązkowe dopiero w momencie podjęcia decyzji o wyjściu z
materiałami bibliotecznymi do punktu kserograficznego.
50
Dopuszcza się możliwość udostępniania materiałów do kopiowania, jeśli ich stan fizyczny na
to pozwala, przy czym:
− użytkownik ma obowiązek zgłaszania wynoszonych materiałów oraz wypisania
zamówień na materiały pochodzące z wolnego dostępu,
− wszelkie uszkodzenia wynoszonych do kopiowania materiałów powinny być
sygnalizowane przez użytkownika przed wyjściem z Czytelni,
− czas przeznaczony na kopiowanie nie może przekroczyć 1 godz.,
− na 10 min. przed przerwą oraz na 45 minut przed zamknięciem Czytelni, materiałów
do kopiowania nie wydaje się,
− w razie zagubienia lub zniszczenia udostępnianych materiałów użytkownik ponosi
odpowiedzialność finansową.
W czytelniach z wolnym dostępem do półek należy pamiętać
o odkładaniu wyjętych pozycji w to samo miejsce.
Jeżeli masz wątpliwości skąd dana książka została zabrana - oddaj ją
bibliotekarzowi, gdyż odłożenie jej w niewłaściwym miejscu spowoduje
kłopoty z jej późniejszym odnalezieniem.
Główne zasady korzystania z czytelń:
− szatnia,
− wpis do zeszytu odwiedzin,
− pozostawienie dokumentu tożsamości u bibliotekarza,
− skorzystanie z materiałów w wolnym dostępie,
− wypełnienie dezyderatki,
− pójście do punktu ksero,
− zwrot książki lub czasopisma bibliotekarzowi i odebranie dokumentu.
51
3.9. Czy i co mogę kserować?
Przy kserowaniu i fotografowaniu należy przestrzegać postanowień Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst
jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631).
Publikacje z Czytelń mogą być zabrane do punktu ksero po wcześniejszym
wypełnieniu dezyderatki oraz pozostawieniu legitymacji dyżurującemu bibliotekarzowi.
Punkty ksero znajdują się na poziomie -1, czyli poniżej parteru (tam, gdzie szatnia).
Trzeba pamiętać, że kserokopii nie wykonuje się z następujących materiałów:
− publikacji w formatach większych niż A3,
− książek wydanych do końca 1950 roku,
− egzemplarzy w złym stanie technicznym,
− książek i czasopism oprawnych, których grzbiety ze względu na objętość dzieła
uległyby uszkodzeniu podczas kopiowania,
− słowników języka polskiego.
Wymienione materiały mogą być reprodukowane jedynie za pomocą aparatu
fotograficznego.
Pamiętaj!
Nie wychodź do punktu kserograficznego bez zgłoszenia takiej chęci
dyżurującemu bibliotekarzowi.
52
4. ZAMÓW KSIĄŻKĘ LUB CZASOPISMO
4.1. Informacja o katalogach
Katalog kartkowy Biblioteki Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach
Katalog dostępny jest na parterze budynku Wydziału Filologicznego w Katowicach.
Obejmuje informacje o zasobach wprowadzonych do księgozbioru do końca 2008 roku.
Późniejsze nabytki dostępne są jedynie poprzez katalog online. Oznacza to, że w przypadku
książki wydanej przed 2009 rokiem należy najpierw poszukać jej w katalogu komputerowym.
Jeżeli tam nie znajdziemy - warto zajrzeć do katalogu kartkowego. Jest to katalog
alfabetyczny. Wszystkie pozycje uszeregowane zostały alfabetycznie według nazwisk
autorów lub tytułów (książki pod redakcją itd.).
Fot. 8. Katalog kartkowy (fot. M. Kulik)
53
W katalogu kartkowym występuje kilka rodzajów kart katalogowych:
a) karta odsyłaczowa, czyli karta katalogowa pomocnicza, zawierająca odsyłacz do hasła
umieszczonego na karcie głównej:
Rys. 39. Karta katalogowa odsyłaczowa w przypadku jednego autora
Rys. 40. Karta katalogowa odsyłaczowa w przypadku wielu autorów
54
b) karta główna w katalogu alfabetycznym, która zawiera opis konkretnej książki.
Poniższa karta katalogowa zawiera opis dokumentu przeznaczonego do korzystania
jedynie na miejscu w Czytelni, gdyż jest to dokument wydany w 1926 roku (takich
dokumentów nie wypożyczamy).
Rys. 41. Karta katalogowa główna
Rys. 42. Karta katalogowa książki przeznaczonej do wypożyczania
55
Jeżeli interesująca Cię pozycja występuje w katalogu kartkowym, to należy spisać jej
sygnaturę i zamówić ją poprzez katalog komputerowy, korzystając z opcji „wyszukiwanie
szybkie”.
Wybieramy w katalogu „wyszukiwanie szybkie” a następnie zaznaczamy
wyszukiwanie według sygnatury. Kolejnym krokiem jest wybranie siglum Biblioteki
(w naszym przypadku jest to BFP) i wpisujemy sygnaturę sprawdzoną w katalogu
kartkowym. Cała procedura została przedstawiona na poniższym obrazku.
Rys. 43. Wyszukiwanie według sygnatury
Trwają prace nad szybkim wprowadzeniem całości księgozbioru do katalogu
komputerowego. Nadal jednak należy posiłkować się katalogiem kartkowym, ponieważ
jedynie połączenie obu katalogów stanowi rzeczywisty obraz zbiorów Biblioteki.
56
4.2. Katalog komputerowy – instrukcja
Aby zamówić książki przeznaczone do wypożyczenia należy zalogować się do
systemu bibliotecznego OPAC.
Można wybrać do tego celu stronę internetową Biblioteki Wydziału Filologicznego
w Katowicach lub CINiBA.
Rys. 44. Strona Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach
UWAGA
Aby przeglądać katalog bez możliwości zamawiania - nie trzeba logować się do
systemu.
57
Po zalogowaniu się do systemu należy wybrać jedną z opcji wyszukiwawczych:
− tytuł,
− autor,
− hasło przedmiotowe (gdy szukamy książek na określony temat),
− opis bibliograficzny,
− instytucja (np. stowarzyszenie, które miało wpływ na powstanie publikacji),
− seria (niektóre książki ukazują się w seriach wydawniczych np. „Propozycje i
Materiały”),
− tytuł ujednolicony,
− impreza (np. konferencja),
− ISBN/ISSN (indywidualny numer książki/czasopisma),
− rok wydania.
Najczęściej wykorzystywane są trzy pierwsze opcje.
Przykład: szukając książki pt. Historia języka polskiego Zenona Klemensiewicza,
wypełniamy pola: tytuł i autor (rozpoczynamy od nazwiska a nie imienia) a następnie klikamy
„szukaj”.
Rys. 45. Katalog komputerowy sieci bibliotek Uniwersytetu Śląskiego i UE
58
System wyświetli nam wszystkie wydania Historii języka polskiego Zenona
Klemensiewicza, które znajdują się w bibliotekach Uniwersytetu oraz w CINIBA.
Rys. 46. Wyniki wyszukiwania
Wybieramy interesujące nas wydanie i klikamy na jego opis. W tym momencie
wyświetlają nam się wszystkie egzemplarze tego wydania, które znajdują się w bibliotekach
Uniwersytetu oraz w CINiBA.
PAMIĘTAJ!
W naszej bibliotece funkcjonują następujące sigla:
BB, BFK i BFP.
59
W przypadku, gdy książka jest dostępna, w kolumnie „akcja” pojawia się zielony
znak oznaczający możliwość zamówienia tego dokumentu.
Może się też zdarzyć, że książka jest dostępna, ale w kolumnie „akcja” wyświetla się
szare kółko z literą „i”, co oznacza, że nie mamy aktywnego konta w danej bibliotece.
W takim przypadku możemy udać się z legitymacją do tej biblioteki, co pozwoli na
zarejestrowanie się i późniejszą możliwość zamawiania książek.
Rys. 47. Zamawianie książki w OPAC
60
Po kliknięciu zielonej ikonki pojawią się dwie opcje wyboru: „Wypożyczam”
lub „Korzystam na miejscu”.
Rys. 48. Opcje wyboru
61
Po kliknięciu w „Wypożyczam” należy wybrać miejsce dostarczenia dokumentu:
Rys. 49. Wybór miejsca dostarczenia zamówienia
Rys. 50. Wysyłanie zamówienia
62
Pamiętaj o potwierdzeniu chęci złożenia zamówienia przez zaznaczenie okienka
znajdującego się z lewej strony przy tytule. Następnie kliknij „Wyślij zamówienia”. Pojawi
się wiadomość potwierdzająca zamówienie oraz informacja o czasie oczekiwania na jego realizację.
Rys. 51. Potwierdzenie zamówienia dokumentu
63
W przypadku książki wypożyczonej informacja o tym fakcie znajduje się w tabeli
zatytułowanej „Akcja”:
Rys. 52. Informacja o książce wypożyczonej
64
Książkę wypożyczoną można zarezerwować w następujący sposób:
- kliknij w pomarańczowy symbol,
- wybierz długość rezerwacji,
- kliknij „rezerwuj”.
Rys. 53. Rezerwacja dokumentu
W momencie zwrotu do Biblioteki zarezerwowanej przez Ciebie książki, otrzymasz
wiadomość drogą elektroniczną o konieczności wysłania zamówienia.
Jeśli zapomnisz wysłać zamówienie, Twoja rezerwacja zostanie anulowana po
7 dniach.
65
Procedura zapisu do Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach:
• Zapoznanie się z podręcznikiem do szkoleń bibliotecznych online
• Zaliczenie testu online
• Dokonanie rejestracji online do Biblioteki
• Uzyskanie wpisu do indeksu
• studenci kierunków filologia polska, filologia klasyczna, kulturoznawstwo pokój nr 8
• studenci kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa pokój nr 316
• Prawidłowe wypełnienie deklaracji czytelnika, do pobrania:
• studenci kierunków filologia polska, filologia klasyczna, kulturoznawstwo pokój nr 5
• studenci kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa pokój nr 316
Należy mieć ze sobą ważny indeks (lub indeksy w przypadku osób studiujących na kilku
kierunkach) oraz legitymację
WIESZ JUŻ WSZYSTKO? ROZWIĄŻ TEST!
POWODZENIA!
66

Podobne dokumenty