regulaminem - Biegówki pod Tatrami

Transkrypt

regulaminem - Biegówki pod Tatrami
REGULAMIN ZAWODÓW W BIEGACH NARCIARSKICH NOCNA ŚCIGACKA
1. Organizator
Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska
34-405 Białka Tatrzańska ul. Środkowa 181b
tel.: (+48) 692 720 124,
[email protected]
www.nocnascigacka.pl
2. Miejsce i termin zawodów
Trasy biegowe Kotelnica Białczańska – Jankulakowski Wierch w Białce Tatrzańskiej
Termin zawodów: 10 stycznia 2015 r. (sobota)
3. Cel imprezy
- Upowszechnianie aktywnego wypoczynku w Białce Tatrzańskiej
- Propagowanie masowego uprawiania biegów narciarskich i turystyki narciarskiej
- Promocja wsi Białka Tatrzańska oraz regionu
- Integracja miłośników sportu, rekreacji i aktywności ruchowej
4. Dystans
10 km techniką klasyczną
5. Program zawodów
10 stycznia 2015 r. (sobota)
13:00 do 15:00 – przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie numerów i pakietów startowych w Biurze
Zawodów w karczmie Kotelnica na Jankulakowskim Wierchu
15:45 – otwarcie zawodów
16:00 – start biegu na 10 km stylem klasycznym
19:00 – dekoracja zwycięzców biegu oraz losowanie nagród wśród wszystkich uczestników
6. Informacja dla zawodników
• Start i meta – na trasach biegowych Kotelnica Białczańska przy Jankulakowskim Wierchu
• Start masowy – w jednej grupie, w przypadku złych warunków atmosferycznych start interwałowy
indywidulany.
Czas biegu wszystkich zawodników będzie liczony od momentu przekroczenia linii pomiaru czasu
przez pierwszego zawodnika (czas brutto).
• Obowiązuje limit czasowy ukończenia biegu. Po godz. 17:45 zawodnicy nie będą klasyfikowani.
• Depozyt – każdy zawodnik może skorzystać z bezpłatnego depozytu. W pakiecie dołączonym do
numeru startowego zostanie umieszczony worek oraz naklejka z numerem startowym zawodnika.
Oznakowany numerem worek można zostawić w depozycie. Zawodnik może w każdej chwili po
zakończeniu biegu odebrać swoje rzeczy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione w depozycie.
• Postępowanie na mecie – zawodnik po przekroczeniu linii mety obowiązany jest zwrócić obsłudze
technicznej zawodów chip oraz numer startowy.
Utrata Chipa – skutkuje opłata 50 zł za sztukę.
• Protesty – protesty należy składać wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej w biurze
zawodów. Czas na złożenie protestu wynosi 15 minut od zamieszczenia nieoficjalnych wyników na
tablicy ogłoszeń znajdującej się w okolicy biura zawodów.
• W przypadku złych warunków pogodowych organizator ma prawo do zmiany lub skrócenia
dystansu, a w skrajnie niekorzystnych warunkach do odwołania zawodów lub przeniesienia biegu na
inny termin. W przypadku odwołania zawodów Organizator nie zwraca opłaty startowej. W
przypadku przeniesienia zawodów na inny termin opłata startowa zostaje również automatycznie
przeniesiona.
7. Uczestnictwo
Impreza ma charakter otwarty, startować mogą amatorzy oraz zawodnicy z aktualną licencja
PZN. Zawodnicy klasyfikowani będą tylko w kategorii OPEN. Młodzież do lat 18 musi posiadać
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Warunkiem udziału w zawodach jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręczne złożenie podpisu pod
oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialność.
Każdy zawodnik jest zobowiązany do ubezpieczenia we własnym zakresie. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki.
Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z imprezą oraz nieodpłatne użycie wizerunku zawodnika przez Organizatora w
wydawnictwach, podczas transmisji telewizyjnej, radiowej i internetowej.
8. Opłata startowa
Udział w zawodach jest płatny i wynosi 30 zł.
Opłatę należy wpłacić :
przelewem na konto Organizatora do dnia 8 stycznia 2015 r.
gotówką dnia 9 stycznia 2015 r. w biurze Kotelnica Białczańska przy dolnej stacji Kolei nr I
gotówką w dniu zawodów 10 stycznia 2015 r. w biurze zawodów na Jankulakowskim Wierchu
(prosimy o odliczoną kwotę).
Dane do przelewu:
TATRZAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
66 8791 0009 0000 0002 9001 0002
W tytule przelewu należy wpisać: nazwisko i imię zawodnika, dystans, datę urodzenia,
miejscowość.
W ramach opłaty zawodnik otrzymuje: pakiet startowy z niespodzianką, posiłek na
mecie zawodów, możliwość skorzystania z depozytu, profesjonalną obsługę
medyczną,
Uwaga!
W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa nie jest zwracana.
9. Zgłoszenia zawodników
Zgłoszenia przyjmowane są od 30 grudnia 2014 r. do 8 stycznia 2015r. poprzez elektroniczny
formularz dostępny na stronie www.nocnascigacka.pl
W dniu zawodów 10 stycznia 2015r., w miarę wolnych miejsc, można zapisać się w Biurze
Zawodów w godzinach 12:00 – 15:00 na Jankulakowskim Wierchu
Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (wszystkie pola obowiązkowe) internetowy
lub tradycyjny jest warunkiem uznania zgłoszenia za ważne i umieszczenia zawodnika na
internetowej liście zgłoszonych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub
błędnie wypełnione zgłoszenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej.
Obowiązuje limit zgłoszeń: 250 osób
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu zgłoszeń bądź wcześniejszego zamknięcia listy
zgłoszonych.
10. Wydawanie numerów
Numery startowe wydawane będą w dniu zawodów, 10 stycznia 2015 r. w godzinach 13:00 – 15:00 w
Biurze Zawodów Karczma na Jankulakowskim Wierchu
W przypadku odbioru numeru startowego za inną osobę (rodzinę, przyjaciół) należy pokazać
upoważnienie oraz złożyć czytelny podpis.
11. Klasyfikacja
Zawodnicy klasyfikowani będą w 7 kategoriach z podziałem na kobiety i mężczyzn:
M , K 16-19 (1999 - 1996)
M, K 20 (1995 - 1986)
M, K 30 ( 1985 - 1976)
M, K 40 (1975 - 1966)
M, K 50 (1965 - 1956)
M, K 60 (1955 - 1946)
M, K 70 (1945 i starsze roczniki )
O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje dokument tożsamości przedstawiony w biurze
zawodów w chwili odbioru numeru startowego
12. Nagrody
Puchary i nagrody dla pierwszych 3 kobiet i 3 mężczyzn w kategorii OPEN.
Medale i nagrody w dla pierwszych trzech kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych.
Po dekoracji zwycięzców wśród wszystkich startujących rozlosowane zostaną nagrody.
Zawodnicy są zobowiązani do uczestnictwa w ceremonii wręczenia nagród. Nieobecność lub
spóźnienie na ceremonię wręczania nagród powoduje utratę nagrody.
13. Wyniki
Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych biegów. W tym
czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty i uwagi. Po tym czasie wyniki zawodników
dekorowanych zostają uznane za oficjalne.
14. Noclegi
Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom zawodów.
15. Transport
Organizator nie zapewnia transportu uczestnikom zawodów.
16. Postanowienia końcowe
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi .
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny. Informacje dotyczące
zmiany trasy lub terminu zawodów będą podawane na stronie internetowej organizatora.

Podobne dokumenty