Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

Transkrypt

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta w Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej
Wymaganie podstawowe:
·
·
·
·
·
tytuł doktora nauk biologicznych lub pokrewnych*
wiedza z zakresu biologii komórki i biologii molekularnej
doświadczenie w pracy laboratoryjnej, szczególnie w zakresie związanym z badaniem funkcji
białek
brak przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi
co najmniej dobra znajomość języka angielskiego
Dodatkowe atuty:
·
·
·
opanowanie metod związanych z badaniami oddziaływań białko-białko, określaniem funkcji
białek, produkcją białek rekombinacyjnych
umiejętność obsługi programów bioinformatycznych
doświadczenie w pracy laboratoryjnej związane z prowadzeniem hodowli komórkowych,
otrzymywaniem i oczyszczaniem przeciwciał, technikami obrazowania struktur tkankowych
Szczegóły dotyczące oferty pracy dostępne są u dr hab. Małgorzaty Cebrat, [email protected]
Zgłoszenie zawierające:
·
·
·
·
·
list motywacyjny
życiorys zawodowy
opis doświadczenia zawodowego
listę publikacji i doniesień konferencyjnych
odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora*
należy dostarczyć do 15.04.2014 roku na adres mailowy:
[email protected]
lub pocztą na adres: Małgorzata Cebrat, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, ul.
Weigla 12, 53-114 Wrocław.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, termin rozmowy do uzgodnienia.
*
Dopuszcza się możliwość kandydowania osób będących na końcowym etapie realizacji przewodu
doktorskiego. Osoby te zamiast odpisu dyplomu doktorskiego powinny dostarczyć odpis dyplomu ukończenia
studiów magisterskich i zaświadczenie dokumentujące stopień zaawansowania przewodu doktorskiego.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.".
Zastrzegamy sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.