Instrukcja obsługi

Transkrypt

Instrukcja obsługi
twist
SPIENIACZ DO MLEKA •
MILK FROTHER •
PĚNIČ MLÉKA •
MILCHAUFSCHÄUMER •
ВЗБИВАТЕЛЬ ДЛЯ МОЛОКА •
ŠĽAHAČ MLIEKA •
TEJHABOSÍTÓ •
ESPUMADOR DE LECHE •
model: SI30
Eldom Sp. z o.o.
ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND
tel: 32 255-33-40, fax: 32 253-04-12
w w w.eldom.eu
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
Przed pierwszym użyciem należy
uważnie zapoznać się z całością treści
niniejszej instrukcji
- urządzenia nie wolno zanurzać w
wodzie lub spryskiwać
- używać tylko do spieniania mleka
- nie należy wystawiać urządzenia na
działanie
promieni
słonecznych,
gorących powierzchni i wilgoci
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany
przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i
przez
osoby
o
obniżonych
możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i
znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie
do użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonywać
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- urządzenie przeznaczone jest tylko do
użytku domowego
- nie używać na wolnym powietrzu
- nie wolno używać urządzenia jeżeli
spadło lub gdy ma widoczne ślady uszkodzenia.
- nie należy otwierać i naprawiać
urządzenia samemu (grozi utratą
gwarancji)
2
- w przypadku jakichkolwiek problemów
technicznych prosimy zwracać się do
uprawnionego serwisu
- napraw sprzętu może dokonać
jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
Wszelkie modernizacje lub stosowanie
nieoryginalnych części zamiennych lub
elementów urządzenia jest zabronione i
zagraża bezpieczeństwu użytkowania
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
powstałe
w
wyniku
niewłaściwego używania urządzenia
OCHRONA ŚRODOWISKA
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu
przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
WARUNKI GWARANCJI
Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza
gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady
lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na
terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia
do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.
Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do
centralnego punktu serwisowego na adres:
Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.
Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego
opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta za pośrednictwem Poczty
Polskiej jako przesyłkę „PACZKA48” zaznaczając tylko opcję „OPŁATĘ UISZCZA ADRESAT”.
Pojęcie "naprawa" nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np.
czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we
własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu
serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o
czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub
niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji,
samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek
naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub
przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w
gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję
3
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SPIENIACZ DO MLEKA SI 30
1
3
4
2
OPIS OGÓLNY
1. Pokrywa baterii
2. Korpus
3. Włącznik
4. Końcówka spieniająca
fot.1
DANE TECHNICZNE
- zasilanie: baterie AA, 2 sztuki
Baterie nie należą do wyposażenia spieniacza.
OBSŁUGA
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie umyć końcówkę spieniającą (4) zgodnie z
zaleceniami zawartymi w dziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
Spieniacz rozpoczyna pracę po wciśnięciu i przytrzymaniu włącznika (3).
Urządzenie pracuje tak długo jak wciśnięty jest włącznik (3).
ZASILANIE
Spieniacz wymaga zasilania 2 bateriami alkalicznymi AA (1.5V).
Montaż baterii:
- odkręcić pokrywę (1) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdjąć
- włożyć baterię zwracając uwagę na polaryzację – fot 1.
- założyć pokrywę (1) i zablokować przekręcając zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.
SPIENIANIE MLEKA
Zaleca się spienianie zimnego mleka.
Wlać zimne mleko do odpowiedniego naczynia do połowy jego wysokości. Zanurzyć
końcówkę spieniającą (4) i nacisnąć włącznik (3). W trakcie pracy końcówka spieniająca
powinna być cały czas zanurzona. Ubijać mleko do uzyskania pożądanej konsystencji.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
- końcówkę spieniającą (4) można myć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń
- urządzenia nie wolno całkowicie zanurzać w wodzie - zanurzać
można tylko końcówkę spieniającą (4)
- obudowę przecierać wilgotną szmatką
- nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można
w ten sposób zniszczyć urządzenie.
4
SAFETY OF USAGE
Before the first usage, one should
familiarize carefully with the manuals
below
- the device must not be immersed in
water nor sprinkled
- the device may be used only for milk
frothering
- the device should be not exposed to
the sun, hot surfaces or humidity
- The device can be used by children
aged 8 and older and by persons with
limited physical, sensory or mental
capabilities, or persons without
sufficient experience and knowledge
only under supervision or if previously
instructed on the safe use of the
appliance and the possible risks.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and
maintenance that are the responsibility
of the user shall not be carried out by
children without supervision. Protect
the appliance and the power cord
against children under 8 years old.
- the device is intended only for house
use
- the device must not be used in open
air
- the device must not be used, i fit fell
down or when it has visible defects.
- the device must not be opened and
repaired by oneself (the threat of loss
of guarantee)
5
- in case of any technical problems we
request to call the authorized service
point
- only the authorized service point may
conduct the repairs of the equipment.
All upgrading or using unoriginal spare
parts or elements of the device are
prohibited and pose a threat to the
safety of usage
- Firma Eldom Sp. z o. o. does not bear
responsibility for any defects created
as a result of improper using the device
ENVIRONMENTAL PROTECTION
- the appliance is made of materials which can be reprocessed or recycled
- they should be handed over to a relevant point which deals with the collection and
recycling of electric and electronic appliances
WARRANTY
- the appliance is intended for a private use in a household
- it cannot be used for professional purposes,
- the warranty is invalid in the case of improper operation
6
User’s Manual for
MILK FROTHER SI30
1
3
4
2
GENERAL DESCRIPTION
1. Cover of the battery
2. Corpus
3. Switch
4. Frothing end
fot.1
TECHNICAL DATA
- power supply: batteries AA, 2 items
The batteries do not belong to
the equipment of the frother.
OPERATING
Before the first usage, one should wash the frothing ending carefully (4) in accordance with the
recommendations contained in the section CLEANING AND MAINTENANCE.
The frother starts its work after pushing and keeping the switch (3). The device works as long as
the button is pushed (3).
POWER SUPPLY
Thee frother requires the supply with 2 batteries AA (1.5V)
How to install the battery:
- rotate the cover (1) counter-clockwise and remove it
- insert the battery – pay attention to the orientation – Fig. 1.
- place the cover (1) and turn clockwise to lock it in place.
Dispose of used batteries in the dedicated containers.
MILK FROTHING
It is recommended to froth cold milk.
Pour in cold milk into the proper dish half its level. Immerse the frothing ending (4) and push the
button (3). During the operation, the frothing ending should be immersed all the time. Ram the
milk until the desired consistence is obtained. Put the milk frothed on the top of coffee and
sprinkle with additions (e.g. sugar, cocoa).
CLEANING AND MAINTENANCE
- frothing ending (4) may be washed with adding the washing agent
- the device must not be immersed in water completely – only the frothing ending may be
immersed (4)
- clean the housing with a wet cloth
- the device must not be cleaned with sharp, abrasive cloths or sponges, in this way the
device may be damaged.
7
BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ
Před prvním použitím je nutné se
důkladně seznámit s celým obsahem
této instrukce,
- zařízení nesmí být ponořováno do
vody nebo postřikováno vodou,
- používat pouze pro účely zpěňování
mléka,
- zařízení nesmí být vystavováno
působení slunečních paprsků, horkých
povrchů a vlhkosti,
- Zařízení mohou používat děti starší 8 let
a osoby s fyzickým, senzorickým nebo
duševním omezením nebo osoby, které
nemají dostačující zkušenosti a znalosti,
výhradně tehdy, jestliže jsou pod
dozorem nebo pokud byly instruovány
v rozsahu bezpečného používání
zařízení a v rozsahu nebezpečí, která
jsou s tímto používáním spojena. Děti si
nemohou hrát s tímto zařízením. Čištění
a úkony údržby, které vykonává
uživatel, nemohou provádět děti bez
dozoru. Zařízení a napájecí kabel je
nutné chránit před dětmi mladšími než
8 let.
- zařízení je určeno pouze k používání v
domácnostech,
nepoužívat
na
otevřeném
prostranství,
8
- nepoužívat zařízení v případě, pokud
zařízení spadlo nebo má jiné viditelné
stopy poškození,
- není dovoleno otevírat a opravovat
zařízení ve vlastním rozsahu (hrozba
ztráty záruky),
- v případě jakýchkoliv technických
problémů se prosím obraťte na
oprávněné servisní místo,
- opravu zařízení je nutné svěřit
autorizovanému servisnímu místu.
Veškeré modernizování nebo
používání neoriginálních náhradních
dílů nebo částí zařízení je zakázáno a
představuje nebezpečí při následném
užívání
- Firma Eldom Sp. z o. o. nenese
odpovědnost za případné škody, které
vznikly v důsledku nesprávného
používání tohoto zařízení.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- zařízení je vyrobeno z materiálů, které mohou podléhat opětovnému zpracování nebo
recyklaci
- zařízení je nutné doručit na odpovídající místo, které se věnuje sběru a recyklaci
elektrických a elektronických zařízení
ZÁRUKA
- zařízení je určeno výlučně k soukromému užívání v domácnostech
- zařízení není možné používat k profesionálním účelům,
- záruka ztrácí svou platnost v případě nesprávné obsluhy zařízení
9
INSTRUKCE OBSLUHY
PĚNIČ MLÉKA SI30
1
3
4
2
POPIS
1. Víčko baterií
2. Korpus
3. Vypínač
4. Zpěňující koncovka
fot.1
TECHNICKÉ ÚDAJE
- napájení: baterie AA, 2 kusy
Baterie nejsou součástí
dodávaného vybavení pěniče.
OBSLUHA
Před prvním použitím je nutné důkladně umýt zpěňující koncovku (4) v souladu s doporučením,
které je uvedeno v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. Pěnič začíná pracovat po stisknutí a přidržení
vypínače (3). Zařízení pracuje tak dlouho, dokud vypínač (3) stisknutý.
NAPÁJENÍ
Pěnič vyžaduje napájení ze dvou alkalických baterií typu AA (1.5V).
Montáž baterie:
- pootočit víčkem (1) proti směru hodinových ručiček a sundat
- vložit baterie s dodržením uvedené polarizace – foto 1.
- nasadit víčko (1) a zablokovat pomocí pootočení v souladu se směrem hodinových ručiček.
Spotřebované baterie je nutné umístit do nádob, které jsou speciálně určeny k tomuto účelu.
PĚNĚNÍ MLÉKA
Doporučuje se zpěňovat studené mléko.
Umístit studené mléko do odpovídající nádoby do poloviny její výšky. Zanořit zpěňující
koncovku (4) a stisknout vypínač (3). V průběhu práce musí být zpěňující koncovka stále
zanořena. Šlehat mléko až do okamžiku, kdy získáme jeho požadovanou konzistenci. Zpěněné
mléko přeložit na povrch kávy a posypat dodatky (např. cukr, kakao).
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
- zpěňující koncovku (4) můžeme mýt vodou s přidáním tekutého přípravku na mytí nádobí,
- zařízení nesmí být zcela zanořováno do vody – je možné zanořovat pouze zpěňující
koncovku (4),
- plášť přetírat mokrým hadříkem,
- není dovoleno čistit zařízení pomocí ostrých, stírajících hadříků nebo houbiček, protože je
možné při jejich použití zařízení zničit.
10
SICHERHEITSHINWEISE
Vor der ersten Verwendung des
Gerätes lesen Sie die folgenden
Anweisungen genau durch und
beachten Sie alle Warnhinweise.
- Es ist verboten, das Gerät in Wasser
einzutauchen oder zu bespritzen
- Das Gerät kann nur verwendet
werden, um Milch aufzuschäumen
- Das Gerät darf nicht der Sonne, den
heißen
Oberflächen
und
der
Feuchtigkeit ausgesetzt werden
ŚRODOWISKA
- OCHRONA
Das Gerät
kann von den Kindern über
8. Lebensjahr benutzt werden.
Personen, die körperliche, sensorische
und geistliche Beeinträchtigungen
aufweisen oder keine ausreichenden
Erfahrung oder kein ausreichendes
Wissen haben, können das Gerät nur
dann benutzen, wenn sie sich unter
Aufsicht einer anderen Person befinden
oder über einen sicheren Gebrauch
des Geräts und damit verbundene
Gefahren unterrichtet werden. Kinder
dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die
Reinigung und Wartungsarbeiten, die
dem Benutzer obliegen, dürfen von
den Kindern ohne Aufsicht nicht
durchgeführt werden. Das Gerät und
das Netzkabel sind vor Kindern unter 8.
Lebensjahr zu schützen.
11
- Das Gerät ist nur für den
Hausgebrauch bestimmt
- Es kann nicht im Freien verwendet
werden
- Es ist verboten, das Gerät in Betrieb zu
setzen, wenn es gefallen ist oder
sichtbare
Schädigungsmerkmale
aufweist
- Das Gerät darf nicht geöffnet und auf
eigene
Faust
repariert
werden
(Garantielöschung)
- Bei jeglichen technischen Problemen,
setzen Sie sich mit einer befugten
Servicestelle in Kontakt.
- Das Gerät kann nur durch eine
autorisierte
Servicestelle
repariert
werden.
Alle Modernisierung oder Montage
von anderen Ersatzteilen als die des
Herstellers ist verboten und schließt
eine sichere Nutzung aus.
- Die Firma Eldom Sp. z o. o. haftet nicht
für mögliche Schäden, die infolge
einer
nicht
ordnungsgemäßen
Bedienung entstanden sind.
UMWELTSCHUTZHINWEISE
- Das Gerät wurde aus Rohstoffen hergestellt, die weiter verarbeitet und recycelt
werden können.
- Die Rohstoffe sind bei der zuständigen Annahmestelle abzugeben.
GARANTIE
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Das Gerät darf nicht zu gewerblichen Zwecken benutzt werden.
- Bei zuwiderlaufender Benutzung erlischt die Garantie.
12
Bedingungsanleitung
Milchaufschäumer SI30
1
4
2
3
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
1. Batteriedeckel
2. Gehäuse
3. Schalter
4. Aufschäumspirale
TECHNISCHE DATEN
fot.1
- Energieversorgung: 2 Mignonzellen AA
Die Batterien sind nicht im Lieferumfang
enthalten.
BEDINGUNG
Vor der ersten Verwendung müssen Sie die Aufschäumspirale (4) genau reinigen, was im
Abschnitt REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG dargestellt ist.
Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, drücken und dann halten Sie den Schalter (3).
Der Milchaufschäumer funktioniert ununterbrochen, wie lange der Schalter gedrückt bleibt
(3).
ENERGIEVERSORGUNG
Der Milchaufschäumer ist batteriebetrieben. Dazu sind 2 Mignonzellen AA (1,5 V) notwendig.
- Den Deckel (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen
- Die Batterie unter Berücksichtigung der Polarisation einlegen – Abb. 1.
- Den Deckel (1) und durch Drehen im Uhrzeigersinn sperren.
Die verbrauchten Batterien sind in die besonders dafür bestimmten Behälter zu werfen.
MILCH AUFSCHÄUMEN
Es ist empfohlen, kalte Milch aufzuschäumen.
Gießen Sie kalte Milch in ein Gefäß, es darf aber nur bis zur Hälfte gefüllt sein. Tauchen Sie
dann die Aufschäumspirale (4) und drücken die START-Taste (3). Die Aufschäumspirale muss in
die Milch immer eingetaucht sein. Schäumen Sie die Milch so lange auf, bis der Milchschaum
die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Geben Sie die aufgeschäumte Milch in die
Kaffeetasse und bestreuen Sie den Schaum z.B. mit Zucker oder Kakao.
REINIGUNG UND WARTUNG
- Aufschäumspirale (4) können mit Wasser unter Zusatz eines Geschirrspülmittels gereinigt
werden
- Es ist verboten, das ganze Gerät in Wasser zu tauchen. Nur die Aufschäumspirale kann in
Wasser eingetaucht werden (4)
- Das Gehäuse kann mit einem feuchten Lappen abgewischt werden
- Das Gerät darf nicht mit scharfen, rauen Tüchern oder Schwämmen abgewischt werden,
weil das zu seiner Schädigung führen kann.
13
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
-перед использованием внимательно
прочитайте
инструкцию
по
эксплуатации
- запрещается погружать прибор в
воду или брызгать на него водой
- использовать только для взбивания
молока
- запрещается подвергать прибор
влиянию солнечных лучей, горячих
поверхностей и влажности
- Дети старше 8 лет, лица с
ограниченными физическими,
умственными или сенсорными
возможностями или же лица с
ограниченным опытом и знаниями
могут пользоваться прибором
исключительно в ситуации, когда
находятся под контролем или же
прошли инструктаж в области
безопасности использования
прибора и ознакомились с угрозами
в области использования прибора.
Дети не могут играться прибором.
Чистка и уход могут выполнятся детьми
только под контролем пользователей.
Следует обратить особое внимание
на прибор и сетевой шнур в ситуации
детей младше 8 лет.
- запрещается использовать на откp
ытом воздухе
14
- запрещается самостоятельное
открытие и ремонт устройства (в
таком случае гарантия не является
действительной)
- если возникнут проблемы
технического характера, проcим
обращаться в авторизированный
сервисный центр
- ремонт может быть произведён
только авторизованным сервис
центром (список центров в
приложении и на веб саите
www.eldom.eu). Запрещаются какие
либо поправки или использование
других (не оригинальных) запасных
частей или элементов устройства, что
может опасным.
- фирма Eldom sp z o.o. не несет
ответственности за возможные
повреждения, возникшие в результате
неправильного использования
устройства
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- прибор изготовлен из материалов, которые могут использованы вторично
- следует утилизировать в специализированных пунктах переработки электрических
и электронных приборов
ГАРАНТИЯ
- устройство предназначено только для домашнего использования
- запрещается иcпользование в коммерческих целях
- при неправильном использовании, гарантия не является действительной
15
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЗБИВАТЕЛЬ ДЛЯ МОЛОКА SI30
1
3
4
2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Крышка батарейки
2. Корпус
3. Кнопка включения
4. Насадка для взбивания
fot.1
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
- питание: батарейки АА, 2 шт.
РАБОТА УСТРОЙСТВА
Перед первым использованием следует тщательно вымыть насадку для взбивания (4)
согласно рекомендациям, которые можете найти в разделе ЧИСТКА И УХОД. Чтобы
начать работу, следует нажать и придержать кнопку (3). Устройство работает так долго,
пока нажата кнопка (3)
ПИТАНИЕ
Взбиватель работает от литиевых батареек (2 шт) AА (1.5V)
Установка батарейки
- повернуть отсек (1) против часовой стрелки и снять
-установить батарейку, соблюдая полярность- фото 1
- установить крышку отсека, и заблокировать по часовой стрелке. Использованные
батарейки следует выбросить в емкости, специально для этого предназначенные.
ВЗБИВАНИЕ МОЛОКА
Рекомендуем взбивать холодное молоко.
Влить холодное молоко в соответствующую ёмкость, на половину его высоты. Опустить
венчик (4) и включить кнопку (3). Во время работы венчик все время быть погружен в
жидкость. Взбивать молоко до желаемой консистенции. Взбитое молоко переложить
должен все время быть погружен в жидкость. Взбивать молоко до желаемой
консистенции. Взбитое молоко переложить на кофе и украсить (на пример сахаром,
какао).
ЧИСТКА И УХОД
- венчик (4) можно мыть в воде с добавлением жидкость для мытья посуды
- запрещается полностью погружать прибор в воду- опускать можно только венчик (4)
- корпус можно протирать влажной тканью
- запрещается чистить острой тканью или губками поскольку можно повредить
устройство.
16
BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE
- Pred prvým použitím sa je potrebné
dôkladne oboznámiť s celým
obsahom tohto návodu
- zariadenie sa nesmie ponárať do
vody alebo polievať
- používať iba na mletie čierneho
korenia. Mletie iných korenín má vplyv
na stratu záruky,
- zariadenie sa nesmie vystavovať na
pôsobenie slnečných lúčov, horúcich
povrchov a vlhka
- Zariadenie môžu používať deti vo
veku viac ako 8 rokov a osoby s
obmedzenými fyzickými, senzorickými
alebo mentálnymi schopnosťami
alebo osoby nemajúce dostatočné
skúsenosti a znalosti iba ak sa
nachádzajú pod dohľadom alebo im
boli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
bezpečného používania a možných
ohrození s tým súvisiacimi. Deti sa so
zariadením nemôžu hrať. Čistenie a
konzervačné činnosti, ktoré má
vykonať používateľ, nesmú vykonávať
deti bez dohľadu. Zariadenie a
napájací kábel je potrebné chrániť
pred deťmi vo veku menej ako 8 rokov.
- zariadenie je určené iba na domáce
používanie
- nepoužívať na voľnom priestranstve
- nepoužívať zariadenie, ak spadlo
alebo ak sú na ňom viditeľné stopy
poškodenia.
17
- zariadenie sa nesmie otvárať a opravovať samostatne (záruka môže
stratiť platnosť)
v prípade akýchkoľvek technických
problémov sa je potrebné obrátiť na
oprávnený servis
opravu zariadenia môže vykonať iba
autorizovaný servisný bod.
- Akékoľvek modernizácie alebo
používanie iných ako originálne
náhradné časti alebo prvky je
zakázané a ohrozuje bezpečnosť
počas používania
- Firma Eldom Sp. z o.o. neznáša
zodpovednosť za prípadné škody,
ktoré vznikli v dôsledku nevhodného
používania zariadenia
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- zariadenie je vyrobené z materiálov, ktoré je možné opätovne spracovávať alebo
recyklovať,
- treba ho odovzdať do príslušného bodu, ktorý sa zaoberá zberom elektrických a elektronických zariadení,
ZÁRUKA
- zariadenie je určené na súkromné používanie v domácnosti
- nemôže byť používané na profesionálne účely
- záruka stráca platnosť v prípade nesprávnej obsluhy. Podrobné záručné podmienky v prílohe.
18
NÁVOD NA OBSLUHU
ŠĽAHAČ MLIEKA SI 30
1
3
4
2
VŠEOBECNÝ OPIS
1. Veko batérie
2. Korpus
3. Vypínač
4. Koncovka šľahača
fotografia 1
TECHNICKÉ ÚDAJE
OBSLUHA
- napájanie: batérie AA, 2 kusy.
Batérie nepatria k vybaveniu šľahača.
Pred prvým použitím je potrebné dôkladne umyť koncovku šľahača (4) v súlade s odporúčaniami uvedenými v kapitole ČISTENIE A KONZERVÁCIA.
Šľahač začne pracovať po stlačení a pridržaní vypínača (3).
Zariadenie pracuje tak dlho, kým je vypínač stlačený (3).
NAPÁJANIE
Šľahač vyžaduje napájanie 2 alkalickými batériami AA (1.5 V).
Montáž batérie:
otočiť veko (1) v protismere hodinových ručičiek a odstrániť
vložiť batérie v súlade s polarizáciou - fot. 1
nasadiť veko (1) a zablokovať pretočením v smere hodinových ručičiek
Opotrebené batérie je potrebné vyhodiť do nádob, ktoré sú na tento účel špeciálne
pripravené.
ŠĽAHANIE MLIEKA
Odporúča sa šľahanie studeného mlieka.
Naliať studené mlieko do príslušnej nádoby, do polovice jej výšky. Ponoriť koncovku šľahača (4)
a stlačiť vypínač (3). Počas práce musí byť koncovka šľahača celý čas ponorená. Šľahať
mlieko, kým nebude získaná požadovaná konzistencia.
ČISTENIE A KONZERVÁCIA
- koncovku šľahača (4) je možné umyť vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku
- zariadenie sa nesmie úplne ponárať do vody – ponárať je možné iba koncovku šľahača (4)
- kryt utierať vlhkou handričkou
- nesmie sa čistiť zariadenie ostrými, brúsnymi handričkami alebo hubkami, pretože sa týmto
spôsobom môže zariadenie zničiť.
19
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Az első használat előtt gondosan
olvassa el a használati útmutatót
- tilos a készüléket vízbe mártani, illetve
lespriccelni
- kizárólag tej habosításához használja
- ne tegye ki a készüléket közvetlenül
napsugárzás hatásának, ne hagyja
forró felületen vagy nedves közegben
A készüléket 8 évesnél idősebb
gyerekek és korlátozott fizikai, érzéki
vagy szellemi képességű felnőttek,
illetve nem elegendő tapasztalattal és
tudással rendelkező személyek
kizárólag felügyelet mellett, vagy akkor
használhatják, ha a készülék
biztonságos használatáról és a
lehetséges kockázatokról megfelelő
tájékoztatást kaptak. A tisztítást és
karbantartást gyermekek felügyelet
nélkül nem végezhetik. Tartsa távol a
készüléket és a tápkábelét 8 éven aluli
gyermekektől.
a
készülék
kizárólag
otthoni
használatra szolgál
- ne használja szabad ég alatt
- ne használja a készüléket ha leesett,
vagy
ha
szemmel
láthatóan
meghibásodott.
20
- ne nyissa fel és ne végezzen önállóan
javításokat a készüléken (ez a
garancia elvesztésével jár)
- bármilyen műszaki probléma esetén
forduljon az arra kijelölt szervizhez
- a készüléket kizárólag engedélyezett
márkaszervizben szabad javíttatni.
Bármilyen újítás, illetve nem eredeti
alkatrész használata tilos és a készülék
használatának
biztonságát
veszélyezteti.
- Az Eldom Sp. z o. o. nem vállal
felelősséget a készülék nem megfelelő
használatából származó károkért
KÖRNYEZETVÉDELEM
- a készülék újra felhasználható, illetve újrahasznosítható anyagokból
készült,
- a készüléket elhasználódása után az elektromos és elektronikus
termékek begyűjtésével foglalkozó ponton kell leadni.
GARANCIA
- a készülék újra felhasználható, illetve újrahasznosítható anyagokból
készült,
- a készüléket elhasználódása után az elektromos és elektronikus termékek
begyűjtésével foglalkozó ponton kell leadni.
21
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SI 30 TEJHABOSÍTÓ
1
3
4
2
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
1. Elem fedő
2. Tejhabosító
3. Kapcsoló
4. Habosító vég
fot.1
MŰSZAKI ADATOK
HASZNÁLAT
- áramforrás: 2 db. AA elem
A csomag az elemeket nem tartalmazza
Az első használat előtt gondosan mossa meg a habosító véget (4) a TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS fejezetben leírtak szerint.
A tejhabosító a kapcsoló (3)megnyomásával és lenyomva tartásával kezdi meg a munkáját. A
készülék addig forog amíg a kapcsoló (3) be van nyomva.
ÁRAMFORRÁS
A tejhabosítót 2 db AA alkáli elem (1.5V) hajtja meg. Az elemek elhelyezése:
- tekerje az elem fedelét (1) az óramutató járásával ellenkező irányban és vegye le
- helyezze el az elemeket ügyelve a polaritásra – 1. ábra
- helyezze vissza a fedelet (1) és rögzítse azt az óramutató járásával megegyező irányba
tekerve.
A használt elemeket kizárólag az arra kijelölt tartályokba szabad dobni.
TEJHAB KÉSZÍTÉSE
A jobb eredmény érdekében a habosításhoz ajánlott hideg tejet használni.
Töltse a hideg tejet egy megfelelő edénybe. Az edényt félig töltse csak meg. Merítse a tejbe a
habosító véget (4) és nyomja meg a kapcsolót (3). Használat közben a habosító vég legyen
végig a tejben. Tartsa lenyomva a kapcsolót amíg a hab megfelelő állagú nem lesz.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
- a habosító vég (4) vízzel és mosószerrel mosható
- a készüléket tilos teljesen vízbe mártani
- csak a habosító véget szabad vízbe mártani (4)
- a habosító házát csak vizes ronggyal szabad tisztítani
- tilos a készüléket súroló vagy dörzsölő anyagokkal tisztítani, mert ez a készülék
meghibásodásához vezethet.
22
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Antes del primer uso se debe leer
atentamente todo el contenido de este
manual
- no sumergir el aparato en agua ni
rociarlo
- El aparato puede ser utilizado por niños
mayores de 8 años y personas con
capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas o sin suficiente
experiencia y conocimientos sólo
cuando están bajo la supervisión o
hayan recibido instrucciones sobre el
uso seguro del aparato y los riesgos
potenciales. Los niños no deben jugar
con el aparato. La limpieza y el
mantenimiento que corren a cargo del
usuario no pueden ser realizados por
niños sin supervisión.Proteger el aparato
y el cable de alimentación de los niños
menores de 8 años
- el aparato está destinado sólo para
uso doméstico
- no utilizar al aire libre
- no utilizar el aparato si se ha caído o
tiene signos visibles de daños
- no abrir ni reparar el aparato por sí
mismo (se anulará la garantía)
- en caso de cualquier problema
técnico, por favor póngase en contacto
con el servicio técnico autorizado
23
- sólo el centro de servicio autorizado
puede reparar el aparato. Cualquier
modificación o uso de piezas de
repuesto o elementos no originales
están prohibidos y son peligrosos
- La empresa Eldom Sp. z o.o. no se
hace responsable de los daños
causados por el uso incorrecto del
aparato
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
- el aparato está hecho de materiales que pueden ser procesados o
reciclados
- el aparato debe ser entregado en un punto de recogida que se ocupa
de la recogida y el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
GARANTÍA
El aparato sirve sólo para el uso doméstico y no es adecuado para el uso comercial ni
industrial.
No se debe utilizarlo para fines distintos de su uso previsto.
La garantía carecerá de validez en caso de uso incorrecto. Las condiciones de
garantía están en el anexo.
24
INSTRUCCIONES DE USO
ESPUMADOR DE LECHE SI 30
1
3
4
2
Fig. 1
DESCRICPIÓN GENERAL
1. Cubierta del compartimento de pilas
2. Cuerpo
3. Interruptor
4. Varilla
DATOS TÉCNICOS
- fuente de alimentación: pilas AA, 2 uds.
Las pilas no están incluidas.
USO
Antes del primer uso lavar bien la varilla (4), de conformidad con las recomendaciones
incluidas en la sección LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
El espumador empieza a funcionar al presionar y mantener presionado el interruptor (3).
El aparato funciona mientras está presionado el interruptor (3).
ALIMENTACIÓN
El espumador requiere una alimentación con 2 pilas alcalinas AA (1.5V).
Colocación de las pilas:
- desenroscar la tapa (1) en sentido antihorario y quitarla
- insertar la pila prestando atención a la polaridad: Fig. 1.
- volver a colocar la tapa (1) y bloquearla girando en sentido horario.
Las pilas gastadas deben desecharse en contenedores especiales.
ESPUMADO DE LECHE
Se recomienda espumar la leche fría.
Verter la leche fría en un recipiente adecuado hasta la mitad de su altura. Sumergir la varilla
(4) y pulsar el interruptor (3). Durante el espumado la varilla debe estar constantemente
sumergida. Batir la leche hasta conseguir la consistencia deseada.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
- se puede limpiar la varilla (4) con agua y detergente para lavar los platos
- no sumergir el aparato completamente en agua
- se puede sumergir sólo la varilla (4)
- limpiar la carcasa con un paño húmedo
- no limpiar el aparato con esponjas ni paños abrasivos ya que pueden dañarlo.
25