Regulaminy - Zespół Szkół Technicznych

Transkrypt

Regulaminy - Zespół Szkół Technicznych
Strona biblioteki przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl
Regulaminy
Autor: K.T.
29.05.2007.
Zmieniony 22.04.2009.
Zapoznaj się z regulaminami obowiązującymi w bibliotece szkolnej
Regulamin MUltimedialnego Centrum InfOrmacji
1. Biblioteczne Multimedialne Centrum Informacji służy do samodzielnego wyszukiwania informacji w
celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.
2. Korzystający z bibliotecznych komputerów mają
obowiązek szanowania udostępnionego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i są odpowiedzialni za
wszystkie straty powstałe z ich winy. 3. Biblioteczna pracownia komputerowa czynna jest w godzinach
otwarcia biblioteki.
4. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów podczas godzin
pozalekcyjnych lub w czasie zajęć przedmiotowych pod opieką nauczyciela.
5. Przed przystąpieniem
do pracy użytkownik komputera powinien zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi chęć przystąpienia do
pracy . Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń przedkłada legitymację szkolną, podaje rodzaj
wykonywanej czynności w przypadku korzystania z Internetu - określa tematykę poszukiwanych
informacji oraz wpisuje się do odpowiedniego zeszytu, akceptując tym samym regulamin. 6. Przy
stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba. 7. Wyszukane informacje mogą być
wydrukowane lub zapisane na nośniku elektronicznym. Użytkownik ponosi koszt wydruku. 8. Wszelkie
zauważone nieprawidłowości w pracy oprogramowania lub komputera należy zgłosić dyżurującemu
bibliotekarzowi.
9. W Multimedialnym Centrum Informacji obowiązuje cisza i zakaz spożywania
posiłków i napojów (nie wolno zostawiać śmieci!). 10. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy
usunąć z dysku i pulpitu zapisane przez siebie pliki oraz zgłosić Bibliotekarzowi zakończenie pracy. 11.
Nieprzestrzeganie przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować
ograniczenie lub pozbawienie go prawa do korzystania z usług Bibliotecznej Pracowni Komputerowej na
okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza. 12. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu
komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas
odpowiedzialność ponoszą rodzice. 13. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP
dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych !!
ZABRANIA SIĘ: 14. Wykorzystywania komputera do prowadzenia gier i zabaw /w szczególności czatów,
gadu-gadu/, a także odwiedzania tych stron. 15. Instalowania innych programów, dokonywania zmian
w oprogramowaniach i ustawieniach systemowych. 16. Korzystania z komputera w celach zarobkowych,
wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i
danych. W MUltimedialnym Centrum InfOrmacji obowiązuje zakaz podłączania prywatnych urządzeń do
sieci komputerowej i elektrycznej.
Regulamin wypożyczalni
- Z księgozbioru wypożyczalni szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy
szkoły.
- Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni.
- W bibliotece obowiązuje cisza, nie wolno wnosić jedzenia i picia.
- Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
- Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres 4 tygodni.
- W przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego
terminu.
- Jeżeli uczeń nie zwróci książek w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia
następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych.
- Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę, jeśli odkupienie nie jest możliwe,
powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
- W wypożyczalni należy zachowywać się kulturalnie.
- Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.
- Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.
- Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie i pozostali pracownicy) zobowiązani są do
pobrania zaświadczeń potwierdzających zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
Regulamin czytelni
-
Z czytelni może korzystać każdy uczeń, nauczyciele, pracownicy administracji szkoły.
Czytelnia jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli.
W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz jedzenia i picia oraz prowadzenia rozmów telefonicznych.
Wchodzących do czytelni obowiązuje:
pozostawienie w szatni okryć, teczek, toreb, itp.,
http://www.zstwodzislaw.net/biblioteka
Kreator PDF
Utworzono 3 March, 2017, 10:06
Strona biblioteki przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl
- wpisanie się do księgi odwiedzin (obecności).
- Użytkownik ma wolny dostęp do półek w czytelni. Książki i czasopisma wybrane z półek (po
wykorzystaniu) należy odstawić na właściwe miejsce.
- W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów czytelni
i wypożyczalni pozostawiając u dyżurnego bibliotekarza legitymację szkolną lub inny dokument
tożsamości.
- Wynoszenie materiałów bibliotecznych poza czytelnię bez zgody dyżurującego bibliotekarza jest
niedopuszczalne.
- Książki, czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Czytelnik odpowiada osobiście za
książki i czasopisma, z których korzysta.
- Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
http://www.zstwodzislaw.net/biblioteka
Kreator PDF
Utworzono 3 March, 2017, 10:06

Podobne dokumenty