Gazzetta tal-Gvern ta` Malta

Komentarze

Transkrypt

Gazzetta tal-Gvern ta` Malta
Nru./No. 18,545
Prezz/Price
€4.47
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta
The Malta Government Gazette
It-Tlieta, 9 ta’ Frar, 2010
Tuesday, 9th February, 2010
Pubblikata b’Awtorità
Published by Authority
SOMMARJU — SUMMARY
Notifikazzjonijiet tal-Gvern.............................................................................................. 1309 - 1321
Government Notices.......................................................................................................... 1309 - 1321
Avviż tal-Pulizija.............................................................................................................. 1322
Police Notice..................................................................................................................... 1322
Opportunitajiet ta’ Impieg................................................................................................. 1323 - 1335
Employment Opportunities............................................................................................... 1323 - 1335
Avviżi tal-Gvern................................................................................................................ 1336 - 1341
Notices............................................................................................................................... 1336 - 1341
Offerti................................................................................................................................ 1341 - 1379
Tenders.............................................................................................................................. 1341 - 1379
Avviżi tal-Qorti................................................................................................................. 1380 - 1400
Court Notices.................................................................................................................... 1380 - 1400
VERŻJONI ONLINE
Id-9 ta’ Frar, 2010 1309
NOTIFIKAZZJONIJIET TAL-GVERN
GOVERNMENT NOTICES
Nru. 139
No. 139
PUBBLIKAZZJONI TA’ ABBOZZ TA’ LIĠI
FIS-SUPPLIMENT
PUBLICATION OF BILL
IN SUPPLEMENT
HUWA avżat għall-informazzjoni ġenerali illi l-Abbozz
ta’ Liġi li ġej huwa ppubblikat fis-Suppliment li jinsab ma’
din il-Gazzetta:
IT is notified for general information that the following
Bill is published in the Supplement to this Gazette:
Abbozz ta’ Liġi Nru. 44 imsejjaħ Att tal-2010 li jemenda
l-Kodiċi Ċivili.
Bill No. 44 entitled the Civil Code (Amendment) Act,
2010.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
Nru. 140
No. 140
AVVIŻI LEGALI PPUBBLIKATI
FIS-SUPPLIMENT MAL-GAZZETTA
TAL-GVERN
LEGAL NOTICES
PUBLISHED IN THE SUPPLEMENT
TO THE GOVERNMENT GAZETTE
NGĦARRFU għall-informazzjoni ta’ kulħadd illi l-Avviżi
Legali li ġejjin ġew ippubblikati fis-Suppliment mal-Gazzetta
tal-Gvern Nri. 18,542 u 18,544 tat-2 u l-5 ta’ Frar 2010
rispettivament.
IT is notified for general information that the following
Legal Notices were published in the Supplement to the
Government Gazette Nos. 18,542 and 18,544 of the 2nd and
the 5th February, 2010, respectively.
A.L. Nru. 55 tal-2010: Att dwar il-Ħarsien tal-Ambjent
(Kap. 435); Regolamenti tal-2010 dwar Maniġġar ta’ Skart
(Batteriji u Akkumulaturi).
L.N. No. 55 of 2010: Environment Protection Act (Cap.
435); Waste Management (Waste Batteries and Accumulators)
Regulations, 2010.
A.L. Nru. 56 tal-2010: Eurocontrol Act (Cap. 333);
Civil Aviation (Route Charges for Navigation Services)
(Amendment) Regulations, 2010.
L.N. No. 56 of 2010: Eurocontrol Act (Cap. 333);
Civil Aviation (Route Charges for Navigation Services)
(Amendment) Regulations, 2010.
A.L. Nru. 57 tal-2010: Att dwar il-Portijiet u l-Bastimenti
(Kap. 352); Regolamenti tal-2010 li jemendaw ir-Regolamenti
dwar Bastimenti Żgħar.
L.N. No. 57 of 2010: Ports and Shipping Act (Cap. 352);
Small Ships (Amendment) Regulations, 2010.
A.L. Nru. 58 tal-2010: Accountancy Profession Act (Cap.
281); Accountancy Profession (General Accounting Principles
for Smaller Entities) (Amendment) Regulations, 2010.
L.N. No. 58 of 2010: Accountancy Profession Act (Cap.
281); Accountancy Profession (General Accounting Principles
for Smaller Entities) (Amendment) Regulations, 2010.
A.L. Nru. 59 tal-2010: Investment Services Act (Cap.
370); Investment Services Act (Exemption) (Amendment)
Regulations, 2010.
L.N. No. 59 of 2010: Investment Services Act (Cap.
370); Investment Services Act (Exemption) (Amendment)
Regulations, 2010.
A.L. Nru. 60 tal-2010: Insurance Intermediaries Act (Cap.
487); Insurance Intermediaries (Penalties for Offences and
Infringements) (Amendment) Regulations, 2010.
L.N. No. 60 of 2010: Insurance Intermediaries Act (Cap.
487); Insurance Intermediaries (Penalties for Offences and
Infringements) (Amendment) Regulations, 2010.
VERŻJONI ONLINE
1310
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 A.L. Nru. 61 tal-2010: Insurance Business Act (Cap. 403);
Insurance Business (Penalties for Offences and Infringements)
(Amendment) Regulations, 2010.
L.N. No. 61 of 2010: Insurance Business Act (Cap. 403);
Insurance Business (Penalties for Offences and Infringements)
(Amendment) Regulations, 2010.
A.L. Nru. 62 tal-2010: Ordinanza dwar Self Lokali (Stock
u Titoli Reġistrati) (Kap. 161); Direttiva mill-Ministru talFinanzi, l-Ekonomija u Investiment għall-Ħruġ ta’ Euro
100,000,000 Stock tal-Gvern ta’ Malta.
L.N. No. 62 of 2010: Local Loans (Registered Stock and
Securities) Ordinance (Cap. 161); Directive by the Minister
of Finance, the Economy and Investment for the Issue of Euro
100,000,000 Malta Government Stocks.
A.L. Nru. 63 tal-2010: Att dwar Kunsilli Lokali (Kap. 363);
Regolamenti tal-2010 dwar Bord ta’ Gvernanza Lokali.
L.N. No. 63 of 2010: Local Councils Act (Cap. 363); Local
Governance Board Regulations, 2010.
A.L. Nru. 64 tal-2010: Att dwar l-Amministrazzjoni
Pubblika (Kap. 497); Ordni tal-2010 dwar Direttivi u Linji
Gwida (Applikazzjoni għall-Entitajiet tal-Gvern).
L.N. No. 64 of 2010: Public Administration Act (Cap.
497); Directives and Guidelines (Application to Government
Entities) Order, 2010.
A.L. Nru. 65 tal-2010: Att dwar it-Taxxa fuq l-Income
(Kap. 123); Ordni tal-2010 dwar Ħelsien minn Taxxa Doppja
(Taxxi fuq l-Income) (Ġorġja).
L.N. No. 65 of 2010: Income Tax Act (Cap. 123); Double
Taxation Relief (Taxes on Income) (Georgia) Order, 2010.
A.L. Nru. 66 tal-2010: Att dwar l-Isports (Kap. 455); Ordni
tal-2010 dwar il-Kunsill Malti għall-Isport (Trasferiment ta’
Proprjetà Assenjata).
L.N. No. 66 of 2010: Sports Act (Cap. 455); Kunsill Malti
għall-Isport (Transfer of Designated Property) Order, 2010.
A.L. Nru. 67 tal-2010: Ordinanza dwar il-Ħaddiema
tal-Port (Kap. 171); Regolamenti tal-2010 li jemendaw irRegolamenti dwar il-Ħaddiema tal-Port.
L.N. No. 67 of 2010: Port Workers Ordinance (Cap. 171);
Port Workers (Amendment) Regulations, 2010.
A.L. Nru. 68 tal-2010: Att dwar l-Awtorità ta’ Malta dwar
ir-Riżorsi (Kap. 423); Regolamenti tal-2010 li jirrevokaw irRegolamenti dwar ir-Reġistrazzjoni ta’ Water Tankers.
L.N. No. 68 of 2010: Malta Resources Authority Act (Cap.
423); Registration of Water Tankers (Revocation) Regulations,
2010.
9th February, 2010
Id-9 ta’ Frar, 2010
Nru. 141
No. 141
Ħatra fl-ordni
nazzjonali tal-meritu
Appointment to
The National Order of Merit
SKONT l-Artikolu 22 tal-Att dwar Ġieħ ir-Repubblika
(Kap. 251) u skont ir-Regola 3 tar-Regoli tal-1990 dwar Unuri,
Għotijiet u Dekorazzjonijiet, il-Kanċillier tal-Ordnijiet Maltin
b’din jgħarraf illi l-E.T. is-Sur Lech Kaczyński, President
tar-Repubblika tal-Polonja, inħatar Membru Onorarju talOrdni Nazzjonali tal-Meritu fil-Grad ta’ Kumpann tal-Unur
bil-Kulur.
IN terms of Section 22 of the Ġieħ ir-Repubblika Act
(Cap. 251) and in accordance with Rule 3 of the Rules for
Honours, Awards and Decorations, 1990, the Chancellor of the
Maltese Orders hereby notifies that H.E. Mr Lech Kaczyński,
President of the Republic of Poland, has been appointed
Honorary Member of The National Order of Merit in the
grade of Companion of Honour with Collar.
Is-26 ta’ Jannar, 2009
OPM 345/1989/V
26th January, 2009
VERŻJONI ONLINE
Id-9 ta’ Frar, 2010 1311
Nru. 142
No. 142
UNURI U DEKORAZZJONIJIET BARRRANIN
Foreign Honours and Decorations
NgĦarrfu b’din illi skont l-Artikolu 22 tal-Att dwar
Ġieħ ir-Repubblika (Kap. 251) il-President ta’ Malta, fuq ilparir tal-Prim Ministru, awtorizza l-għarfien tad-Dekorazzjoni
tal-Ordni tal-Ajkla l-Bajda tar-Repubblika tal-Polonja
mogħtija lilek mill-President tar-Repubblika tal-Polonja flokkażjoni taż-Żjara Statali Tiegħek fil-Polonja bejn il-25 u
s-27 ta’ Jannar, 2009.
Is-26 ta’ Jannar, 2009
IT is hereby notified that in terms of Section 29(1) of the
Ġieħ ir-Repubblika Act, (Cap 251), the President of Malta,
acting on the advice of the Prime Minister, has authorised the
recognition of the decoration of the Order of the White Eagle
of the Republic of Poland conferred on you by the President
of the Republic of Poland on the occasion of your State
Visit to Poland between 25th and 27th January, 2009.
26th January, 2009
COF 575/1962/VIII
Nru. 143
No. 143
Ħatriet fix-Xirka
Ġieħ ir-Repubblika u fl-ordni
Nazzjonali tal-Meritu
Appointments to the Xirka
Ġieħ ir-Repubblika and to
The National Order of Merit
SKONT l-Artikolu 22 tal-Att dwar Ġieħ ir-Repubblika
(Kap. 251), u skont ir-Regola 3 tar-Regoli tal-1990 dwar lUnuri, Għotjiet u Dekorazzjonijiet, il-Kanċillieri tal-Ordnijiet
Maltin b’din jgħarraf li saru l-ħatriet fuq bażi onorarja li
ġejjin fix-Xir˚a Ġieħ ir-Repubblika u L-Ordni Nazzjonali
tal-Meritu.
IN terms of Section 22 of the Ġieħ ir-Repubblika Act (Cap.
251), and in accordance with Rule 3 of the Rules for Honours,
Awards and Decorations ,1990, the Chancellor of the Maltese
Orders hereby notifies that the following appointments on
an honorary basis have been made to the Xirka Ġieħ irRepubblika and to The National Order of Merit.
(a) Membru Onorarju tax-Xirka Ġieħ ir-Repubblika:-
(a) Honorary Member of the Xirka Ġieħ ir-Repubblika:-
Is-Sinjura Maria Kaczyńska
Mrs Maria Kaczyńska
(b) Membri Onorarji tal-Ordni Nazzjonali tal-Meritu:-
(b) Honorary Members of The National Order of
Merit:-
(i) Fil-grad ta’ Kumpann tal-Unur bl-Istilla
(i) In the grade of Companion with Breast Star
Is-Sur Bronislaw Komorowski
Is-Sur Bogdan Borusewicz
L-Onor. is-Sur Radislaw Sikorski
(ii) Fil-Grad tta’ Kumpann
Mr Bronislaw Komorowski
Mr Bogdan Borusewicz
Hon Mr Radislaw Sikorski
(ii) In the grade of Companion
L-E.T. is-Sur Jerzy Chmielewski
Is-Sur Piotr Kownacki
H.E. Mr Jerzy Chmielewski
Mr Piotr Kownacki
(iii) Fil-grad ta’ Uffiċjal
(iii) In the grade of Officer
Is-Sinjura Malgorzata Bochenek
Mrs Malgorzata Bochenek
VERŻJONI ONLINE
1312
Is-Sur Michal Kamiński
Is-Sur Mariusz Handzlik
Is-Sur Grażyna Bernatowicz
(iv) Fil-grad ta’ Membru
Is-Sur Jerzy Miller
Is-Sur Mariusz Kazana
Is-Sur Kazinierz Kuberski
Is-26 ta’ Jannar, 2009
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Mr Michal Kamiński
Mr Mariusz Handzlik
Mr Grażyna Bernatowicz
(iv) In the grade of Member
Mr Jerzy Miller
Mr Mariusz Kazana
Mr Kazinierz Kuberski
26th January 2009
OPM 345/1989/V
Nru. 144
No. 144
UNURI U DEKORAZZJONIJIET BARRANIN
Foreign Honours and Decorations
NGĦARFFU b’din illi skont l-Artikolu 29(1) tal-Att
dwar Ġieħ ir-Repubblika (Kap 251), il-President ta’ Malta,
fuq il-parir tal-Prim Ministru, awtorizza l-għarfien taddekorazzjonijiet li ġejjin mogħtija mill-Gvern tar-Repubblika
tal-Polonja fl-okkażjoni taż-żjara statali tal-E.T. il-President
ta’ Malta fil-Polonja.
IT is hereby notified that in terms of Section 29(1) of the
Ġieħ ir-Repubblika Act (Cap 251), the President of Malta,
acting on the advice of the Prime Minister, has authorised
the recognition of the following decorations bestowed by the
Government of the Polish Republic on the occasion of the state
visit of H.E. the President of Malta to Poland.
Commander’s Cross with Star tal-Ordni tal-Meritu tarRepubblika tal-Polonja
Is-Sinjura Mary Fenech Adami
L-Onor. Dott. Tonio Borg
Is-Sur Anthony Attard
Commander’s Cross with Star of the Order of Merit of
the Republic of Poland
Mrs Mary Fenech Adami
The Hon. Dr Tonio Borg
Mr Anthony Attard
L-Officer’s Cross tal-Ordni tal-Meritu tar-Repubblika
tal-Polonja
Officer’s Cross of the Order of Merit of the Republic of
Poland
L-E.T. is-Sur Gaetan Naudi
Is-Sur Olaph Terribile
Knight’s Cross tal-Ordni tal-Meritu tar-Repubblika talPolonja
H.E. Mr Gaetan Naudi
Mr Olaph Terribile
Knight’s Cross of the Order of Merit of the Republic of
Poland
Is-Sur Pierre Cauchi
Golden Cross of Merit tal-Ordni tal-Meritu tar-Repubblika
tal-Polonja
Mr Pierre Cauchi
Golden Cross of Merit of the Order of Merit of the
Republic of Poland
Il-Kaptan Stefan Camilleri
Captain Stefan Camilleri
Is-26 ta’ Jannar, 2009
26th January, 2009
COF 575/1962/VIII
VERŻJONI ONLINE
Id-9 ta’ Frar, 2010 1313
Nru. 145
No. 145
UNURI U DEKORAZZJONIJIET BARRRANIN
Foreign Honours and Decorations
NgĦarrfu b’din illi skont l-Artikolu 29 (1) tal-Att
dwar Ġieħ ir-Repubblika (Kap. 251) il-President ta’ Malta,
fuq il-parir tal-Prim Ministru, awtorizza l-għarfien tal-għotja
tad-Dekorazzjoni Great Al Fateh Award lill-Uffiċjali tal-Forzi
Armati ta’ Malta kif jidher hawn taħt:-
IT is hereby notified that in terms of Section 29 (1) of the
Ġieħ ir-Repubblika Act (Cap. 251) the President of Malta,
acting on the advice of the Prime Minister, has authorised
the recognition of the conferment of the decoration Great Al
Fateh Award on the Officers of the Armed Forces of Malta
as shown below:1st September, 2009
L-1 ta’ Settembru, 2009
Nru. tal-Armata
Army No.
85039
6340
6345
6328
6326
6327
6348
85356
85355
85658
6332
6318
85354
85644
85770
85715
85915
86287
86303
86437
85505
85395
86553
86581
86809
85578
86504
86740
86749
86751
86905
86906
Rank
Rank
Isem u Kunjom
Name and Surname
Midalja mogħtija
Medal awarded
Captain
Captain
WO1
WO2
WO2
SSGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
SGT
BDR
BDR
BDR
BDR
BDR
BDR
BDR
BDR
BDR
LBDR
LBDR
LBDR
LBDR
LBDR
LBDR
LBDR
LBDR
LBDR
LBDR
LBDR
LBDR
Joseph Pisani
John Ivan Borg
Scicluna Mark
Muscat Joseph
Vella Martin
Abbott William
Bonnici Vincent
Cutajar Joseph
Calleja Andrew
Lautier Anthony
Spiteri Paul
Zammit Raymond
Bugelli Michael
Farrugia Noe
Demicoli Raphael
Farrugia Vincent
Camenzuli Antoine
Testa Mario
Tonna John
Borg Jonathan
Brincat Adrian
Vella Anthony
Bonnici Louis
Schembri Anthony
Vassallo Silvio
Fenech Jesmond
Vassallo Aaron
Baldacchino Emanuel
Buhagiar Kenneth
Scerri Dominic
Borg Twanny
Borg Ivan
Camilleri Gilbert
Zammit Alexander
First Class
First Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
VERŻJONI ONLINE
1314
86903
87005
87006
87044
87051
87100
87104
87118
87119
87132
87159
87160
87162
87186
87187
87193
87194
87202
87209
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Apap Mario
Zammit Joseph
Kitcher Anthony
Borg Jason
Coleiro Adrian
Abela Mark John
Schembri Jurgen Carl
Desira Ludwig Noel
Tabone Lesley
Camilleri Jason Frank
Sultana Jeremy
Barbara Rene’
Mayer Gordon
Camilleri George
Baldacchino Marco
Spiteri Christopher
Zahra Clifton
Farrugia Kurt
Quattromani Daniel
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Second Class
Nru. 146
No. 146
ATT DWAR ĠIEĦ IR-REPUBBLIKA
(KAP. 251)
ĠIEĦ IR-REPUBBLIKA ACT
(CAP. 251)
Regoli tal-1990 dwar Unuri, Għotjiet
u Dekorazzjonijiet
Rules for Honours, Awards
and Decorations
Il-Prim Ministru approva l-għoti tal-Midalja għal
Servizz Distint lil 85884 Warrant Officer II Brian Gatt
membru fil-Forzi Armati ta’ Malta.
The Prime Minister has approved the award of the
Distinguished Service Medal to 85884 Warrant Officer II
Brian Gatt, member of the Armed Forces of Malta.
Il-5 ta’ Frar, 2010
5th February, 2010
Nru. 147
No. 147
ĦATRA TA’ AĠENT DIRETTUR
ĠENERALI (AVJAZZJONI ĊIVILI)
APPOINTMENT OF ACTING DIRECTOR
GENERAL (CIVIL AVIATION)
Iċ-Chief Executive Officer tal-Awtorita tat-Trasport
f’Malta approva l-ħatra temporanja li ġejja:–
THE Chief Executive Officer of the Authority for Transport
in Malta has approved the following acting appointment:–
ISEM
NAME
Mr Charles Caruana Triccas
Id-9 ta’ Frar, 2010
POST
POST
DIVIŻJONI
DIVISION
Aġent Direttur Ġenerali Avjazzjoni Ċivili
Acting Director General Civil Aviation
9th February, 2010
DATA
DATE
08 - 09.2.2010
VERŻJONI ONLINE
Id-9 ta’ Frar, 2010 1315
Nru. 148
No. 148
ID-DIRETTUR ĠENERALI (KUMMERĊ)
JERĠA’ LURA FUQ DMIRIJIETU
RESUMPTION OF DUTIES OF
DIRECTOR GENERAL (COMMERCE)
IS-SUR GODWIN Warr, Direttur Ġenerali (Kummerċ),
reġa’ daħal fuq dmirijietu fil-5 ta’ Frar, 2010, u l-arranġamenti
li hemm riferenza għalihom fin-Notifikazzjoni tal-Gvern Nru.
107 tat-2 ta’ Frar, 2010 huma b’din imħassrin.
MR GODWIN Warr, Director General (Commerce),
resumed duties on 5th February, 2010, and the arrangements
referred to in Government Notice No. 107 of the 2nd February,
2010 are hereby repealed.
Il-5 ta’ Frar, 2010
5th February, 2010
Nru. 149
No. 149
ATT DWAR L-GĦAQDIET KOPERATTIVI
(KAP. 442)
CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT
(CAP. 442)
Regolamenti tal-2002 dwar il-Fond Ċentrali
tal-Koperattivi rigward Soċjetajiet Koperattivi
Co-operatives Societies (Central Co-operative Fund)
Regulations, 2002
Tibdil fil-Ħatra ta’ Kumitat
tal-Fond Ċentrali tal-Koperattivi
Changes in the composition of the
Central Co-operative Fund Committee
Bis-saħħa tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 4 tal-Avviż
Legali 108 tal-2002 dwar il-Fond Ċentrali tal-Koperattivi
għar-rigward ta’ Soċjetajiet Koperattivi, u għall-finijiet ta’
dawk ir-Regolamenti, il-Ministru għall-Politika Soċjali
approva illi l-Kumitat tal-Fond Ċentrali tal-Koperattivi jkun
kostitwit kif ġej b’seħħ mit-3 ta’ Ottubru 2008.
In exercise of the powers conferred by article 4 of Legal
Notice 108 of 2002, regarding the Co-operative Societies
(Central Co-operative Fund) Regulations of 2002, and for the
purpose of those Regulations, the Minister for Social Policy
has approved that the Central Co-operative Fund Committee
shall be constituted as follows with effect from the 3rd October
2008.
Rappreżentanti tas-Soċjetajiet Koperattivi
Is-Sur Paul Chetcuti
Is-Sur Anthony Dalli
Is-Sur John Mallia, BA (Bus. Mngt.), MBA
Is-Sur Rolan Micallef Attard, FIA, CPA, AIMIS, MBA
(eBusiness)
Representatives of the Co-operative Societies
Mr Paul Chetcuti
Mr Anthony Dalli
Mr John Mallia, BA (Bus. Mngt.), MBA
Mr Rolan Micallef Attard, FIA, CPA, AIMIS, MBA
(eBusiness)
Rappreżentanti tal-Bord tal-Koperattivi
Is-Sur John Camilleri, MHR (Rotterdam)
Is-Sur Tony Muscat, Dip Pol. Stud.
Representatives of the Co-operatives Board
Mr John Camilleri, MHR (Rotterdam)
Mr Tony Muscat, Dip Pol. Stud.
Membru nominat mill-Koperattivi Malta
Ms Rosette Thake BA, Dip Adult Training and Dev.
Member nominated by the Cooperatives Malta
Ms Rosette Thake BA, Dip Adult Training and Dev.
Segretarju
Ms Elizabeth Camilleri Fava, Dip. MS, MBA (Henley)
Secretary
Ms Elizabeth Camilleri Fava, Dip. MS, MBA (Henley)
Dawn il-ħatriet huma għal perijodu ta’ sentejn. Iżda
l-ħatra tar-rappreżentanti tas-soċjetajiet koperattivi u talBord tal-Koperattivi tintemm qabel dawn is-sentejn meta
l-persuni maħtura ma jibqgħux membri tal-Bord, jew talKumitat ta’ tmexxija tas-soċjetà jew fl-impieg tas-soċjetà li
nnominathom.
L-1 ta’ Mejju, 2009
CB 7/98
These appointments are for a period of two years. However,
the appointment of the representatives of the co-operative
societies and the Co-operatives Board shall be terminated
earlier if the appointees cease to be members of the Board or
of the committee of management of the society, or leave the
employment of the society which submitted their nomination.
1st May, 2009
VERŻJONI ONLINE
1316
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Nru. 150
No. 150
ATT DWAR L-GĦAJNUNA FINANZJARJA
LILL-INDUSTRIJA TAL-BIEDJA U SAJD
(KAP. 146)
AGRICULTURE AND FISHING INDUSTRIES
(FINANCIAL ASSISTANCE) ACT
(CAP. 146)
NGĦARRFU b’din illi d-Dipartiment tal-Agrikoltura
approva dawn l-applikazzjonijiet tal-proċessuri li ġejjin fisSettur tal-Ipproċessar tal-Prodotti għall-istaġun 2010-2011
skont kif ipprovdut fl-Avviż Legali Nru. 390 tal-2003:
IT is hereby notified that the Department of Agriculture
has approved the following applications for processors in
the Product Processing Sector for the processing year 20102011 as provided by Legal Notice No. 390 of 2003:
Messrs Farmers Foods Limited
Industrial Estate
Xewkija, Għawdex VCT1100
Messrs Farmers Foods Limited
Industrial Estate
Xewkija, Gozo VCT1100
Messrs Magro Bros. (Foods) Limited
Triq it-Tadam
Industrial Estate
Xewkija, Għawdex VCT1100
Messrs Magro Bros. (Foods) Limited
Triq it-Tadam
Industrial Estate
Xewkija, Gozo VCT1100
Messrs Vernon Foods Manufacturing and Trading Ltd
Mrieħel
Malta
Messrs Vernon Foods Manufacturing and Trading Ltd
Mrieħel
Malta
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
Nru. 151
No. 151
KORPORAZZJONI TA’ XOGĦOL U TAĦRIĠ
EMPLOYMENT AND TRAINING CORPORATION
Ħatra ta’ Membri tal-Bord ta’ Eżamijiet fis-Snajja’
Appointment of Trade Testing Board Members
Il-korporazzjoni ta’ Xogħol u Taħriġ b’din tgħarraf
illi qed taħtar il-persuni msemmija hawn taħt biex ikunu
membri tal-Bord ta’ Eżamijiet fis-Snajja’ skont l-Artikolu
40 tal-Att dwar is-Servizzi ta’ Impieg u Taħriġ (Kap. 343)
biex jaraw il-kompetenzi li għandhom x’jaqsmu ma’ Office
Procedures and Skills, għal perijodu ta’ sentejn skont ilbżonn.
THE Employment and Training Corporation is hereby
nominating the persons listed hereunder to be appointed
members of the Trade Testing Board in terms of Article 40
of the Employment and Training Services Act (Cap. 343) to
assess the competencies relating to Office Procedures and
Skills, for a period of two years subject to need.
Chairperson
Joseph Galea Musù
Chairperson
Joseph Galea Musù
Membri Tekniċi
Rose Anne Zammit
Maurice Moffit
Technical Members
Rose Anne Zammit
Maurice Moffit
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
VERŻJONI ONLINE
Id-9 ta’ Frar, 2010 1317
Nru. 152
No. 152
KORPORAZZJONI TA’ XOGĦOL U TAĦRIĠ
EMPLOYMENT AND TRAINING CORPORATION
Ħatra ta’ Membru tal-Bord ta’ Eżamijiet fis-Snajja’
Appointment of Trade Testing Board Member
Il-korporazzjoni ta’ Xogħol u Taħriġ b’din tgħarraf
illi qed taħtar lis-Sur Philip Ciantar biex ikun membru tekniku
tal-Bord ta’ Eżamijiet fis-Snajja’ skont l-Artikolu 40 tal-Att
dwar is-Servizzi ta’ Impieg u Taħriġ (Kap. 343) biex jara lkompetenzi li għandhom x’jaqsmu ma’ Industrial Electronics,
għal perijodu ta’ sentejn skond il-bżonn.
THE Employment and Training Corporation is hereby
nominating Mr Philip Ciantar to be appointed technical
member of the Trade Testing Board in terms of Article 40
of the Employment and Training Services Act (Cap. 343) to
assess the competencies relating to Industrial Electronics, for
a period of two years subject to need.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
Nru. 153
No. 153
ATT DWAR SERVIZZI POSTALI (KAP. 254)
POSTAL SERVICES ACT (CAP. 254)
Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni
Malta Communications Authority
Għoti ta’ Liċenza lil DHL International Limited
Grant of Licence to DHL International Limited
Għall-finijiet tas-subartikolu (5) tal-artikolu 9 talAtt dwar is-Servizzi Postali (Kap. 254), l-Awtorità ta’ Malta
dwar il-Komunikazzjoni b’din tgħarraf li fl-4 ta’ Frar, 2010,
ingħatat liċenza lil DHL International Limited (C 6576) biex
tipprovdi servizzi postali li m’humiex riservati iżda li huma
parti mis-servizz universali.
For the purposes of subarticle (5) of article 9 of the
Postal Services Act (Cap. 254), the Malta Communications
Authority hereby notifies that on the 4th February, 2010, a
licence was granted to DHL International Limited (C 6576)
to provide postal services which are not reserved but which
fall within the scope of the universal services.
Il-liċenza nħarġet peress li l-għoti ta’ liċenza lil-liċenzat
toffri lill-utenti tas-servizzi postali f’Malta aktar għażla f’dik
li hi kwalità u prezz.
The licence has been issued since the granting of this
licence to the licensee offers users of postal services in Malta
more options in terms of quality and price.
9th February, 2010
Id-9 ta’ Frar, 2010
Nru. 154
No. 154
ATT DWAR IL-ĦADDIEMA
D-DEHEB U L-ĦADDIEMA L-FIDDA
(ARĠENTIERA)
(KAP. 46)
GOLDSMITHS AND SILVERSMITHS
ACT
IL-KUMMISSARJU tat-Taxxi Interni jgħarraf illi fiddata li tidher hawn taħt, il-prezz tad-deheb u l-fidda li fuqu
huma bbażati l-valutazzjonijiet magħmulin mill-Konslu
għall-Ħaddiema d-Deheb u l-Ħaddiema l-Fidda ġie ffissat
għall-finijiet tal-artikolu 14 tal-imsemmi Att kif ġej:–
THE Commissioner of Inland Revenue notifies that on the
date shown hereunder, the price of gold and silver on which
valuations made by the Consuls for Goldsmiths and Silversmiths are based has been fixed for the purposes of article 14
of the said Act as follows:–
Data
Date
09. 02. 10
Id-9 ta’ Frar, 2010
(CAP. 46)
Deheb Pur
Gramma Pure Gold
Grams
Fidda Pura
Gramma
Pure Silver
Grams
€24.943
€0.382
9th February, 2010
VERŻJONI ONLINE
1318
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Nru. 155
No. 155
ATT DWAR IR-REĠISTRAZZJONI
TA’ ARTIJIET
(Kap. 296)
LAND REGISTRATION ACT
Avviż li hemm il-Ħsieb li Titoli ta’ Art jiġu
Irreġistrati
Notice of Intention to Register Titles to Land
B’DAN qed navża li jien irċevejt l-applikazzjonijiet li
ġejjin għar-reġistrazzjoni ta’ titoli ta’ art deskritti hawn
taħt minn:-
NOTICE is hereby given that I have received the
following applications to register titles to land described
below from:-
Lokalità
Locality
(Cap. 296)
Proprjetà
Property
Applikant
Applicant
Ghajnsielem
Korrezzjoni ta’ Propjeta’ Nru 22001151
Il-Gvern ta’ Malta
Ghajnsielem
Correction of Property No. 22001151
Ghajnsielem
Fond Nru 8 Triq Sant Andrija
The Government of
Malta
Camilleri Agnes
Ghajnsielem
Ghajnsielem
Premises No. 8 in Triq Sant Andrija
Fond Nru 32 Triq il-Gnien
Camilleri Agnes
Gauci Jason et
Ghajnsielem
Ghajnsielem
Premises No. 32 Triq il-Gnien
Art ta’ Cordina – 660m.k
Ghajnsielem
Land known as ta’ Cordina – 660s.m
Ghajnsielem
Art ta’ Psaila sive Ta’ Wied Biljun –
428m.k
Land known as Ta’ Psaila sive Ta’ Wied
Biljun – 429s.m
Gauci Jason et
Mizzi Dolores sive
Doris
Mizzi Dolores sive
Doris
Mizzi Dolores sive
Doris
Mizzi Dolores sive
Doris
Ghajnsielem
Ghajnsielem
Kercem
Dirett Dominju Perpetwu tal-Fond ‘Mystic’
Plot 45 Triq L- Ixprunara
The perpectual directum dominium of
Premises ‘Mystic’ Plot 45 in Triq LIxprunara
Art Ta’ Zakkun sive Ta’ Kaxxja – Plots
89,90,91 – 921.1m.k
Land known as Ta’ Zakkun sive Ta’ Kaxxja
– Plots 89, 90, 91 – 921.1sw.m
1/3 indiviz minn porzjon art Ta’ Dahar ilHmar – 455m.k
1/3 undivided share from a portion of land
known as Ta’ Dahar il- Hmar – 455s.m
Korrezzjoni ta’ LRAG 429/08
Somers David et
Kercem
Correction of LRAG 429/08
Somers David et
Ghajnsielem
Ghajnsielem
Ghajnsielem
Gharb
Gharb
Il-Gvern ta’ Malta
Identifikazzjoni
Identification
LR-A
LR-A
03/10
Gozo
17/10
Gozo
19/10
Gozo
52/10
Gozo
53/10
Gozo
62/10
Gozo
The Government of
Malta
Scicluna Carmelo et
73/10
Gozo
Scicluna Carmelo et
Farrugia Salvina et
39/10
Gozo
Farrugia Salvina et
13/10
Gozo
Id-9 ta’ Frar, 2010 Lokalità
Locality
VERŻJONI ONLINE
Proprjetà
Property
1319
Applikant
Applicant
Kercem
Fond No. 12 in Triq Kercem
Xuereb Jacqueline
Kercem
Kercem
Premises No 12 in Triq Kercem
Korrezzjoni ta’ Propejeta’ Nru 30001866
Xuereb Jacqueline
Grech Frangisk et
Kercem
Kercem
Correction of Property No. 30001866
Korrezzjoni ta’ LRAG 66/02 kif korretta b’
1573/08
Correction of LRAG 66/02 as corrected by
1573/08
Grech Frangisk et
Tabone Joseph
Kercem
Korrezzjoni ta’ Propejeta’ Nru 30001867
Grech Maria
Kercem
Kercem
Correction of Property No. 30001867
Korrezzjoni ta’ LRAG 272/02
Grech Maria
Il-Gvern ta’ Malta
Kercem
Correction of LRAG 272/02
Kercem
Korrezzjoni ta’ Propjeta Nru 30000354
The Government of
Malta
Cassar Lorenza et
Kercem
Munxar
Correction of Property No. 30000354
1/5 indiviz mill- Porzjon art fi Triq San
Pawl – 90.7m.k
1/5 undivided share from a portion of land
in Triq San Pawl – 90.7s.m
1/5 indiviz tal-Fond Nru 7a, 7b Triq Kolaci
Cassar Lorenza et
Scicluna Anna Maria
Said Marita
Munxar
1/5 undivided share from Premises No. 7a,
7b in Trieq Kolaci
Korrezzjoni ta’ Propjeta’ Nru 42001986
Munxar
Correction of Property No. 42001986
Munxar
Korrezzjoni ta’ Propjeta’ Nru 42000666
The Government of
Malta
Scicluna Saviour
Munxar
Munxar
Correction of Property No. 42000666
Art Tal- Ibragg sive Ta’ Ras il-Bajjada –
2,097m.k
Land known as Tal-Ibragg sive Ta’ Ras ilBajjada – 2,097s.m
Il-Fond ‘Tal-Ovier’ Triq San Pawl – 181m.k
Scicluna Saviour
Mizzi Dolores sive
Doris
Mizzi Dolores sive
Doris
Grech Pauline
Grech Pauline
Munxar
Premises ‘Tal-Ovier’ Triq San Pawl –
181s.m
Korrezzjoni ta’ LRAG 110/06
Munxar
Correction of LRAG 110/06
Debrincat Giovanni et
Kercem
Munxar
Munxar
Munxar
Munxar
Munxar
Munxar
Identifikazzjoni
Identification
LR-A
LR-A
58/10
Gozo
70/10
Gozo
71/10
Gozo
Tabone Joseph
72/10
Gozo
102/10
Gozo
108/10
Gozo
14/10
Gozo
Scicluna Anna Maria
Said Marita
Il-Gvern ta’ Malta
Debrincat Giovanni et
15/10
Gozo
16/10
Gozo
39/10
Gozo
54/10
Gozo
64/10
Gozo
69/10
Gozo
1320
Lokalità
Locality
VERŻJONI ONLINE
Proprjetà
Property
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Applikant
Applicant
Munxar
Korrezzjoni ta’ Propjeta Nru 42001505
Grech Joseph et
Munxar
Nadur
Correction of Property No. 42001505
Art ‘Tal-Kappillan’ Triq Xandriku –
375m.k
Land known as ‘Tal-Kappillan’ Triq
Xandriku – 375s.m
Porzjon diviza mill- art ta’ Wied Bingemma
– 302m.k
Divided portion of land known as Ta’ Wied
Bingemma – 302s.m
Art Ta’ Wied Bingemma – 6740m.k
Grech Joseph et
Il-Gvern ta’ Malta
Land known as Ta’ Wied Bingemma –
6740s.m
9/40 indiviz ta’ zewgt ikmamar fi Sqaq San
Gakbu
9/40 undivided share from premises in Alley
San Gakbu
¼ indiviz tal-Fond Nru 17 fi Triq San
Gakbu
¼ undivided share from Premises No. 17 in
Triq San Gakbu
½ indiviz tal- karma fi Triq Dahlet Qorrot
The Government of
Malta
Xuereb Josephine et
Nadur
Nadur
Nadur
Nadur
Nadur
Nadur
Nadur
Nadur
Nadur
Nadur
Nadur
Nadur
Nadur
Nadur
Nadur
Nadur
Nadur
Qala
Qala
½ undivided share from Premises in Triq
Dahlet Qorrot
½ indiviz ta’ art Ta’ Grunju – 1439m.k
½ undivided share from land known as Ta’
Grunju – 1439s.m
½ indiviz mill-Fond Nru 17 Fi Triq San
Gakbu
½ undivided share from Premises No. 17 in
Triq San Gakbu
½ indiviz ta’ zewgt ikmamar fi Sqaq San
Gakbu
½ undivided share from premises in Alley
San Gakbu
Porzjon art Tas-Salib – 407m.k
The Government of
Malta
Zammit Louis et
Identifikazzjoni
Identification
LR-A
LR-A
88/10
Gozo
04/10
Gozo
40/10
Gozo
Zammit Louis et
Il-Gvern ta’ Malta
61/10
Gozo
76/10
Gozo
Xuereb Josephine et
Xuereb Josephine et
77/10
Gozo
Xuereb Josephine et
Xuereb Josephine et
78/10
Gozo
Xuereb Josephine et
Xuereb Josephine et
80/10
Gozo
Xuereb Josephine et
Xuereb John et
84/10
Gozo
Xuereb John et
Xuereb John et
85/10
Gozo
Xuereb John et
Muscat Joseph et
Muscat Joseph et
Qala
Portion of land known as Tas-Salib –
407s.m
Art Ta’ Mintuf – 10,269m.k
Qala
Qala
Land known as Ta’ Mintuf – 10,269s.m
Garage No. 9 fi Triq Wardija
Agius Antoinette
Agius Antoinette
Qala
Garage No. 9 in Triq Wardija
Agius Antoinette
Agius Antoinette
10/10
Gozo
56/10
Gozo
57/10
Gozo
Id-9 ta’ Frar, 2010 Lokalità
Locality
VERŻJONI ONLINE
Proprjetà
Property
1321
Applikant
Applicant
Qala
Porzjon art Tal- Qortin – 637.8m.k
Vella Tarcisio et
Qala
Portion of land known as Tal-Qortin –
637.8s.m
Porzjon art tal- Hotba – 247m.k
Vella Tarcisio et
Qala
Qala
Qala
Qala
Qala
Qala
Qala
Qala
Qala
Qala
Qala
Qala
San Lawrenz
San Lawrenz
Sannat
Sannat
Xewkija
Xewkija
Vella Tarcisio et
Portion of land known as Tal- Hotba –
247s.m
Porzjon art tal-Klin – 809.5m.k
LR-A
LR-A
65/10
Gozo
66/10
Gozo
Vella Tarcisio et
Vella Tarcisio et
Portion of land known as Tal-Klin –
809.5s.m
Porzjon art Tal- Manweli – 884.5m.k
Vella Tarcisio et
Portion of land known as Tal-Manweli –
884.5s.m
9/40 indiviz ta’ art Ta’ Ghajn Hagar –
328.75m.k
9/40 undivided share from land known as
Ta’ Ghajn Hagar – 328.75s.m
1/5 indiviz ta’ art Tal-Gebel l-Ahmar –
435.1m.k
1/5 undivided share from land known as
Tal-Gebel l-Ahmar – 435.1s.m
½ indiviz ta’ art Ta’ Ghajn Hagar –
328.75m.k
½ undivided share from land known as Ta’
Ghajn Hagar – 328.75s.m
Porzjon art tad-Dwejra – 21,912m.k
Vella Tarcisio et
Vella Tarcisio et
Portion of land known as Tad-Dwejra –
21,912s.m
Fond bl- Isem ‘Saint Margaret’ Triq Sannat
Premises Named ‘Saint Margaret’ in Triq
Sannat
1/12 indiviz ta’ Art ‘Tal-Wilga’ – 1286m.k
1/12 undivided share from land known as
‘Tal-Wilga’ – 1286s.m
Identifikazzjoni
Identification
Xuereb Josephine et
67/10
Gozo
68/10
Gozo
82/10
Gozo
Xuereb Josephine et
Xuereb Josephine et
83/10
Gozo
Xuereb Josephine et
Xuereb John et
86/10
Gozo
Xuereb John et
Zerafa Dun Mikiel et
09/10
Gozo
Zerafa Dun Mikiel et
Mercieca Lewis
32/10
Gozo
Mercieca Lewis
Tabone Josephine
Margaret Jane
Tabone Josephine
Margaret Jane
31/10
Gozo
L-applikazzjonijiet, pjanti tal-art u d-dokumenti
preżentati magħhom, jistgħu jiġu eżaminati fir-Reġistru
tal-Artijiet, iċ-Ċentru Amministrattiv, Pjazza San Franġisk,
ir-Rabat, Għawdex, bejn it-8.00 a.m. u s-2.30 p.m.
The applications, plans of the land and accompanying
documents may be inspected at the Land Registry, the
Administration Centre, Pjazza San Franġisk, Victoria,
Gozo, between 8.00 a.m. and 2.30 p.m.
Dott. Marlin Vella, LL.D.
għar-Reġistratur ta l-Artijiet
Dr Marlin Vella, LL.D.
For/Land Registrar
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
VERŻJONI ONLINE
1322
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 AVVIŻ TAL-PULIZIJA POLICE NOTICE
Nru. 12
No. 12
Bis-saħħa tal-artikolu 52 (1) tal-Ordinanza dwar irRegolament tat-Traffiku (Kap. 65), il-Kummissarju talPulizija jgħarraf illi l-passaġġ u twaqqif ta’ vetturi huwa
pprojbit fit-toroq imsemmija hawn taħt fid-data u l-ħinijiet
indikati.
In virtue of section 52 (1) of the Traffic Regulation
Ordinance (Cap. 65) the Commissioner of Police hereby
notifies that the transit and stopping of vehicles through the
streets mentioned hereunder will be suspended or deviated
on the date and times indicated.
Ħaż-Żabbar
Żabbar
Nhar is-Sibt, l-20 ta’ Marzu 2010 mit-3.00 p.m. ’il quddiem
mit-toroq li ġejjin: Felice, Bajjada, il-Marloċċ, San Ġużepp,
Pjazza San Ġakbu, ix-Xgħajra, is-Santwarju (minn ħdejn San
Nikola), il-Kbira u Misraħ is-Sliem.
On Saturday, 20th March 2010 from 3.00 p.m. onwards
through the following streets: Felice, Bajjada, il-Marloċċ, San
Ġużepp, Pjazza San Ġakbu, ix-Xgħajra, is-Santwarju (from
next to St Nicholas), il-Kbira and Misraħ is-Sliem.
Vetturi li jinsabu jiksru l-ordni ta’ dan l-avviż ikunu soġġett
li jiġu rmunkati.
Vehicles found in contravention of this order will be liable
to be towed.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
KUMMISSJONI DWAR IS-SERVIZZ PUBBLIKU
PUBLIC SERVICE COMMISSION
Ingaġġ fuq Assignment fil-Pożizzjoni ta’
Technical Attaché (Competitiveness)
fir-Rappreżentanza Permanenti ta’ Malta
għall-Unjoni Ewropea
Engagement on Assignment Basis
in the Position of Technical Attaché (Competitiveness)
at the Permanent Representation of Malta
to the European Union
Skond klawsola 3.1 tal-Ftehim Kolletiv kurrenti,
nomenklaturi li jindikaw il-maskil jinkludu wkoll ilfemminil
In accordance with clause 3.1 of the current Collective
Agreement, nomenclatures denoting the male gender include
also the female gender
Il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku tilqa’
applikazzjonijiet għall-pożizzjoni ta’ Technical Attaché
(Competitiveness) fil-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u
Investiment. L-uffiċjal li jinħatar fil-pożizzjoni ta’ Technical
Attaché (Competitiveness) jkun/tkun residenti fi Brussell firRappreżentanza Permanenti ta’ Malta għall-Unjoni Ewropea
u jkun/tkun responsabbli għal oqsma ta’ interess partikolari
fil-fora tal-Unjoni Ewropea.
The Public Service Commission invites applications
for the position of Technical Attaché (Competitiveness)
within the Ministry Finance, the Economy and Investment. Officers appointed to the position of Technical Attaché
(Competitiveness) will be stationed in Brussels within the
Permanent Representation of Malta to the European Union
and will be responsible for particular areas of interest in the
European Union Fora.
2.1 Il-persuna magħżula tkun mistennija li tidħol
f’assignment ta’ sitta u tletin xahar bħala Technical Attaché
(Competitiveness). F’każ ta’ riżultati mhux sodisfaċenti bħala
Technical Attaché (Competitiveness) matul il-perjodu talassignment, l-assignment jintemm. Din il-pożizzjoni taqa`
taħt ir-Regolament 7(4)(d) tal-Avviż Legali Nru. 51/2007,
kif amendat b’Regolament 3(b)(4)(d) tal-Avviż Legali
Nru. 239/2008 li jokkoncerna ingaġġ f’karigi temporanji
f’missjonijiet jew assenjament barra minn Malta.
2.1 The selected candidate will enter into thirty-six (36)
month assignment as Technical Attaché (Competitiveness).
Unsatisfactory performance as Technical Attaché
(Competitiveness) during the assignment period will lead
to termination of the assignment. Moreover this is an
assignment covered by Regulation 7(4)(d) of Legal Notice
51/2007 as amended by Regulation 3(b)(4)(d) of LN239/2008
concerning employment on temporary assignments in
missions or postings abroad.
2.2 Jekk il-persuna magħżula jkolla grad sustantiv/
status indefinit fis-Servizz Pubbliku Malti/Settur Pubbliku,
hija żżomm il-grad sustantiv/status indefinit tagħha waqt
2.2 If the selected candidate holds a substantive grade
/indefinite status in the Malta Public Service/Public Sector,
he/she will retain his/her substantive grade/indefinite status
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1323
il-perjodu tal-assignment u terġa’ lura għal dan il-grad
sustantiv/status indefinit meta l-assignment jintemm. Filkaż li l-persuna magħżula ma tkunx uffiċjal pubbliku li ma
jkollhiex grad sustantiv/status indefinit fis-Servizz Pubbliku
Malti/Settur Pubbliku, is-servizz tagħha mal-Gvern jieqaf
f’każ li l-assignment jintemm.
during the assignment period and will revert to his/her
substantive grade /indefinite status on termination. In the case
of a selected candidate who is not a Public Officer holding
a substantive grade/indefinite status in the Malta Public
Service/Public Sector, his/her service with Government will
be discontinued in the event that this assignment period is
terminated. 2.3 Jekk il-persuna magħżula matul il-perjodu talassignment, tinħatar fi grad mhux fl-istess qasam ta’ xogħol
bi skala ta’ salarju ogħla minn Skala 7, jew b’xi mod ieħor
tinħatar fi grad ogħla minn skala 5, hija tkun meħtieġa li
tirrinunzja d-doveri ta’ Technical Attaché (Competitiveness)
u li tkun trasferita għad-doveri relatati mal-grad il-ġdid
tagħha.
2.3 If the selected candidate is, during the assignment
period, appointed to a grade not in the same stream with a
Salary Scale higher than Scale 7, or otherwise appointed
to a grade higher than scale 5, he/she will be expected to
relinquish the duties of Technical Attaché (Competitiveness)
and be transferred to duties pertinent to his/her new grade.
2.4 Jekk il-persuna magħżula matul il-perjodu talassignment, tinħatar fl-istess qasam ta’xogħol fi grad bi skala
ta’ salarju ogħla minn Skala 7, jew permezz ta’ progression,
il-persuna tilħaq Skala ta’ salarju ogħla mill-massimu ta’
Skala 7 il-persuna tkun intitolata li tibqa’ żżomm il-pożizzjoni
ta’ Technical Attaché (Competitiveness) u, fit-tiġdid talassignment, li tirċievi l-emolumenti globali ekwivalenti għallpunt/skala tas-salarju sostantiv ġdid li miegħu jiżdied ammont
ekwivalenti għal ħmistax fil-mija ta’ dawn l-emolumenti
globali. Dan il-provvediment speċifikament jeskludi kull “top
structure” position b’kuntratt li miegħu ikollu marbut ħlas għallperformance. Madankollu, il-pakkett sħiħ li jirċievi l-uffiċjal
pubbliku ma jistax ikun ogħla minn żewġ skali ta’ salarju fuq
l-iskala li dak l-uffiċjal pubbliku jirċievi u li normalment ikun
marbut magħha meta jaqdi dmirijietu barra minn Malta u ma
tista’ fl-ebda każ teċċedi l-massimu ta’ Skala 5.
2.4 If the selected candidate is, during the assignment
period, appointed in the same stream in a grade above scale
7, or through progression attains a scale above the maximum
of scale 7 he/she shall be entitled to retain his/her position as
Technical Attaché (Competitiveness) and to receive global
emoluments equivalent to his/her new substantive point/
scale supplemented by the addition of an amount equivalent
to fifteen percent of the said global emoluments. This
provision specifically excludes all top structure positions on
a performance related contract. However, the total package
received by the officer is invariably subject to a remuneration
not higher than two Public Service salary scales above the
scale the public officer in question would normally be linked
to when posted overseas and can in no case exceed the
maximum of Scale 5.
3. Is-salarju għal din il-pożizzjoni ta’ Technical Attaché
(Competitiveness) jkun il-massimu ta’ skala ta’ salarju 7 ta’
l-iskali ta’ salarji tas-Servizz Pubbliku (€22,211 fl-2010). Ilpersuna magħżula tirċievi wkoll l-istess pakkett ta’ benefiċċji
u allowances li huwa intitolat għalihom Uffiċjal Pubbliku
fil-grad ta’ Counsellor fid-Diplomatic Grades. F’każ li lpersuna magħżula tkun uffiċjal pubbliku, id-differenza
bejn is-salarju dovut għall-grad sustantiv tagħha u s-salarju
dovut għall-pożizzjoni, titħallas bħala non-pensionable
allowance.
3. The salary attached to the position of Technical
Attaché (Competitiveness) is the maximum point of
salary scale 7 of the Public Service salary scales (€22,211
in 2010). In addition, the selected person will receive
the same compensation package by way of benefits and
allowances paid to a Public Officer in the Diplomatic Grade
of Counsellor. Where applicable, for the purpose of the
1937 Pensions Ordinance, the difference between the salary
to which the selected officer is entitled by virtue of his/her
substantive grade and the salary, benefits and allowances of
the position will be paid as a non-pensionable allowance.
4. L-ingaġġ bħala Technical Attaché (Competitiveness)
huwa fuq bażi full-time u l-persuna magħżula tkun residenti
fi Brussell.
4. The engagement as Technical Attaché (Competitiveness)
is on a full-time basis and the selected person will be resident
in Brussels.
A detailed job description of the position of Technical
Attaché (Competitiveness) is attached as Appendix I to this
call.
5. Applicants must:
Deskrizzjoni dettaljata tad-dmirijiet marbuta malpożizzjoni ta’ Technical Attaché (Competitiveness) hija
mehmuża ma’ din is-sejħa bħala Appendiċi I.
5. L-applikanti għandhom:
(i) ikunu ċittadini ta’ Malta;
(i) be citizens of Malta;
1324
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 (ii) ikollhom livell ta’ kompetenza xierqa u għalhekk
kwalifikati sabiex jagħtu pariri fl-oqsma ta’ speċjalizzazzjoni
kif jidhru f’din is-sejħa;
(ii) have an adequate level of expertise and are thus
qualified to advise on the specialised areas advertised in this
call;
(iii) ikunu ta’ karattru morali tajjeb (applikanti li diġa’
qegħdin jaħdmu fis-Servizz Pubbliku jridu jippreżentaw isService and Leave Record Form (GP 47); filwaqt li dawk
li japplikaw minn barra jridu jippreżentaw ċertifikat talkondotta maħruġ mill-Pulizija mhux aktar kmieni minn sitt
(6) xhur mid-data ta’ din is-sejħa, u jindikaw jekk qatt kinux
impjegati tal-Gvern qabel u jagħtu d-dettalji).
(iii) be of good moral character (applicants who are
already in the Public Service must produce a Service and
Leave Record Form (GP 47); those applying from outside
the Service must produce a Police Certificate of conduct
issued not earlier than six (6) months from the date of this
call for applications and state whether they have ever been
in Government Service, giving details).
6. Persuni rreġistrati mal-Kummissjoni Nazzjonali għallPersuni b’Diżabilità (KNPD) jistgħu jgawdu minn ‘bdil
raġonevoli’ skont l-Artikolu 7 tal-Att dwar Opportunitajiet
Indaqs (Persuni b’Diżabilità), (Kap. 413), anke jekk ma
jkunux jissodisfaw għal kollox il-parametri tal-eliġibbiltà
għall-post. Dan basta jkunu jistgħu jwettqu d-dmirijiet
relatati mal-post fl-essenza tagħhom, u sakemm ikun hemm
qbil min-naħa tal-Management and Personnel Office u
approvazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku.
6. Persons registered with the National Commission
for Persons with a Disability (NCPD) may be given
reasonable accommodation in terms of Article 7 of the
Equal Opportunities (Persons with Disability) (Cap. 413),
even if they do not satisfy in full the eligibility requirements
for this post provided they can carry out, in essence, the
duties related to the post and subject to the concurrence of
the Management and Personnel Office and approval of the
Public Service Commission.
Is-sottomissjonijiet skont din il-klawsola għandhom
jintbagħtu mal-formola tal-applikazzjoni u għandhom ikunu
msaħħa b’dokumenti rilevanti li jinkludu evidenza dokumentata
tar-reġistrazzjoni tal-applikant/a mal-KNPD. Għandhom
jingħataw ġustifikazzjionijiet raġunati mill-applikant/a
għaliex ma jissodisfax/tissodisfax il-parametri kollha taleliġibbiltà u għaliex huma mistħoqqa kunsiderazzjonijiet
speċjali. Il-korrispondenza kollha għandha tiġi indirizzata lidDipartiment riċeventi u tkun ikkupjata lill-KNPD.
Representations in terms of this clause should be
attached to the application forms and supported with relevant
documents which must also include documentary evidence
of registration with the NCPD. Reasoned justifications
should be given by the applicant to substantiate the lack of
full eligibility requirements and why reasoned considerations
are merited. All correspondence is to be addressed to the
receiving Department and copied to the NCPD.
7. Malli tkun ingaġġata, il-persuna magħzula tkun
mistennija li tidħol f’assignment bħala Technical Attaché
(Competitiveness) u tintrabat bil-kundizzjonijiet stipulati.
7. On engagement, the selected applicant will be
required to enter into an agreement as Technical Attaché
(Competitiveness) and will be bound by the terms and
conditions stipulated in this agreement.
8.1 L-applikanti eliġibbli jkunu jridu joqogħdu għal
intervista minn Bord ta’ l-Għażla biex jiġi aċċertat li huma
adatti għal din il-pożizzjoni.
8.1 Eligible applicants will be interviewed by a Selection
Board to assess their suitability for the position.
8.2 Il-Bord tal-Għażla jgħarbel il-kompetenza, lkapaċitajiet, l-esperjenza, l-karattteristiċi personali ta’ kull
kandidat u l-potenzjal li għandu sabiex jaqdi d-dmirijiet
marbuta ma’ din il-pozizzjoni ta’ Technical Attaché
(Competitiveness).
8.2 The Selection Board will assess the candidates’
knowledge, skills, experience, personal attributes and overall
potential for assuming the responsibilities attached to the
position of Technical Attaché (Competitiveness).
8.3 Il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku tippubblika
r-riżultat tal-intervisti. Dan jiġi esebit fuq il-website talKummissjoni kif ukoll fuq in-notice-board tal-Uffiċċju talKummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku u dik tal-Ministeru
tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment. 8.3 The result of the interviews will be published by the
Public Service Commission. This will be exhibited on the
Commission’s website and on the notice board of the Office
of the Public Service Commission and that of the Ministry of
Finance, the Economy and Investment. Oġġezzjonijiet għar-riżultat skont Sezzjoni 1.1.17
tal-Public Service Management Code għandhom jiġu
sottomessi lis-Segretarju Eżekuttiv, Kummissjoni dwar
Petitions objecting to the result in terms of Section 1.1.17
of the Public Service Management Code are to be submitted
to the Executive Secretary, Public Service Commission, the
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1325
is-Servizz Pubbliku, il-Palazz, il-Belt, ikkupjati lill-Kap
tad-Dipartiment fejn ikun hemm il-pożizzjoni battala. Ilpetizzjonijiet għandom jaslu għand il-Kummissjoni u l-Kap
tad-Dipartiment fi żmien għaxart ijiem (10) ta’ xogħol middata tal-pubblikazzjoni tar-riżultat permezz ta’ avviż filGazzetta tal-Gvern.
Palace, Valletta, copying to the Head of the Department
wherein the vacancy to be filled lies. Petitions are to reach
the Commission and the Head of Department within ten (10)
working days from the date of publication in the Government
Gazette of the notice of the issue of the result.
9.1 Il-kwalifiki u l-esperjenza li l-persuna jkollha
għandhom jintwerew b’ċertifikati u/jew dokumenti (fotokopji
għandhom jintbagħtu mal-formola tal-applikazzjoni;
dokumenti oriġinali għandhom jintwerew waqt l-intervista).
9.1 Qualifications and experience claimed must be
supported by certificates and/or testimonials (photocopies to
be included with applications, originals to be produced for
verification at the interview).
Hija r-responsabbiltà tal-applikanti li jkollhom kwalifiki
maħruġa minn Universitajiet/istituzzjonijiet edukattivi
terzjarji jew istituzzjonijiet oħra, Maltin jew barranin (esklużi
kwalifiki mogħtija mill-Università ta’ Malta, il-Kulleġġ Malti
tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija, Istitut għall-Istudji Turistiċi
u l-Institute for Conservation and Management of Cultural
Heritage), li juru dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent dwar ilkomparabbiltà ta’ kwalifiki maħruġa miċ-Ċentru Malti għal
Rikonoxximent ta’ Kwalifiki u ta’ Informazzjoni fil-Ministeru
tal-Edukazzjoni, Kultura, Żgħażagħ u Sport jew l-awtorità
kompetenti, skont il-każ, liema dikjarazzjoni għandha tiġi
mehmuża mal-applikazzjoni, bl-oriġinali tintwera waqt lintervista. Dawk il-kandidati li għad m’għandhomx din iddikjarazzjoni jkunu jistgħu japplikaw, iżda jridu jibagħtu
kopja tad-dikjarazzjoni, maħruġa mill-awtorità pertinenti, liddipartiment riċeventi kif tkun għad-dispożizzjoni tagħhom
u, f’ebda ċirkostanza, mhux aktar tard minn xahar mid-data
tal-għeluq tas-sejħa għall-applikazzjonijiet. Applikanti li
ma jilħqux jippreżentaw din id-dikjarazzjoni fi żmien xahar
għal raġunijiet mhux fil-kontroll tagħhom, jistgħu jitolbu
għal estensjoni b’xahar ieħor lill-Kap tad-Dipartiment fejn
qed jintlaqgħu l-applikazzjonijiet, u jindikaw b’mod ċar
ir-raġunijiet għad-dewmien. Talbiet għal estensjonijiet
itwal minn dan il-perjodu għandhom jiġu sottomessi għallkunsiderazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku.
It is the responsibility of the applicants, in possession of
qualifications awarded by Maltese or foreign Universities/
tertiary education or other institutions (excluding
qualifications awarded by the University of Malta, Malta
College of Arts, Science and Technology, Institute of Tourism
Studies and Institute for Conservation and Management
of Cultural Heritage), to produce a recognition statement
on comparability of qualifications issued by the Malta
Qualifications Recognition Information Centre (MQRIC)
within the Ministry of Education, Culture, Youth and Sport
or the designated authority, as applicable, which statement
should be attached to the application and the original
presented at the interview. Candidates not in possession of
this statement may still apply, provided that they submit a
copy of the statement, issued by the pertinent authority, to
the receiving department as soon as available and, in any
case, by not later than one month from the closing date of
the call for applications. Applicants who fail to present the
required statement within the one-month period for reasons
beyond their control, may request an extension of this time
limit, up to a further one month, to the Head of Department
receiving the applications, indicating clearly the reasons for
the delay. Extensions beyond this period are to be submitted
for the consideration of the Public Service Commission.
10. Il-persuna magħżula tkun trid toqgħod għal
eżami mediku biex jiġi assigurat li hija adatta għal din ilpożizzjoni.
10. Selected applicants will be medically examined to
ascertain that they are fit for the position.
11. ll-formoli tal-applikazzjoni jistgħu jitniżżlu minn
dawn il-websites:
www.doi.gov.mt/EN/employment_opp/recruitmalti.pdf
www.mpo.gov.mt/downloads/recruitmalti.pdf
11. Application forms may be downloaded from the
following websites:www.doi.gov.mt/EN/employment_opp/recruitenglish.pdf
www.mpo.gov.mt/downloads/recruitenglish.pdf
jew jinkisbu mill-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u
Investiment.
or obtained from the Ministry of Finance, the Economy
and Investment.
12. L-applikazzjonijiet, flimkien mal-curriculum vitae li
juru l-kwalifiki u l-esperjenza, jintlaqgħu primarjament misSegretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija
u Investiment, 30, Triq Nofsinhar, Valletta sa mhux aktar tard
minn nofsinhar ta’ nhar il-Ġimgħa, 5 ta’ Marzu 2010.
12. Applications, together with a curriculum vitae
indicating qualifications and experience, are to be submitted
directly to the Permanent Secretary of the Ministry of
Finance, the Economy and Investment, 30, Triq Nofsinhar,
Valletta by not later than noon of Friday, 5th March 2010. 1326
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 13. Applikazzjonijiet li jaslu minn barra minn Malta
permezz ta’ fax/email jew ta’ xi messaġġ ieħor simili
sa nofsinhar ta’ nhar il-Ġimgħa, 5 ta’ Marzu 2010 jiġu
kkunsidrati basta jkollhom id-dettalji kollha meħtieġa. Ilformola tal-applikazzjoni ffirmata mill-applikant trid tasal
għand is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru tal-Finanzi,
l-Ekonomija u Investiment, 30, Triq Nofsinhar, Valletta
mhux aktar tard minn ġimgħa wara d-data tal-għeluq ta’
l-applikazzjonijiet u għandha tingħata spjegazzjoni għaddewmien. In-numru tal-fax tal-Ministeru tal-Finanzi, lEkonomija u Investiment huwa + 356 21 251356.
13. Applications received from abroad through a fax/
email or other similar message by noon of Friday, 5th March
2010 may be considered provided that all requisite details are
given. The formal application duly signed by the applicant
must reach the Permanent Secretary of the Ministry of
Finance, the Economy and Investment, 30, Triq Nofsinhar,
Valletta, not later than one week after the closing date
together with an explanation for the delay. The Fax number
of Ministry of Finance, the Economy and Investment is +
356 21 25135.
14. (a) Tingħata rċevuta minnufih għal kull applikazzjoni
li titwassal għand is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru talFinanzi, l-Ekonomija u Investiment.
14. (a) Applications delivered by hand will be
acknowledged in writing by the Permanent Secretary of the
Ministry of Finance, the Economy and Investment and a
receipt will be given in hand at the time of delivery.
(b) Applikazzjonijiet li jaslu bil-posta għandhom ikunu
reġistrati u jintbagħtu kmieni biżżejjed biex jaslu fl-indirizz
imsemmi qabel id-data tal-għeluq. Is-Segretarju Permanent
fil-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment jibgħat
irċevuta bil-posta fi żmien sebat (7) ijiem għal dawn lapplikazzjonijiet.
Id-9 ta’ Frar, 2010
(b) Applications by post should be sent by registered
mail in sufficient time to ensure delivery by the above
deadline. The applications will be acknowledged in writing
by the Permanent Secretary of the Ministry of Finance, the
Economy and Investment within seven (7) days.
9th February, 2010
Appendix1
Technical Attaché (Competitiveness)
Overall Purpose of Position
The Technical Attaché (Competitiveness) reports directly to the Permanent Representative of Malta to the European
Union and is responsible for coordinating any tasks and following any issues within the Permanent Representation related to
Competitiveness as well as keeping the Permanent Representative abreast of any relevant issues in this area.
Main Responsibilities
External
1. A. Representing Malta in Council Working Party and Committee meetings as detailed, Commission Working Group
and Comitology Committee meetings as detailed as well as in other EU fora as required; putting forward Malta’s position
in such meetings and participating in discussions in accordance with the instruction notes that might be provided by the
Ministry/ies concerned through the EU Secretariat;
B. Compiling and sending reports of such meetings immediately after the completion of the meeting in line with the
approved Distribution List as well as alerting, by telephone, the Ministry concerned, the EU Secretariat and the Cabinet of
the Permanent Representative in the event of immediate issues;
C. Shadowing Council Working Party and Committee meetings as detailed, as well as Commission Working Group and
Comitology Committee meetings that are relevant to this position’s area of responsibility, which are attended by officers
from Malta including where Malta has a proxy arrangement with another Member State;
D. Following up with representatives of other Member States, the Council Secretariat as well as the Commission, as
required;
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1327
E. Coordinating the follow-up of any issues arising at the above-mentioned meetings as required, both with the other
units of the Permanent Representation as well as with the appropriate Government structures in Malta;
2. A. Participating in the Council and other EU-related Ministerial meetings, COREPER meetings as well as any meetings
held in the margins as required for those items related to this position’s area of responsibility;
B. Compiling and sending reports of Ministerial Council meetings as well as for those items discussed in COREPER
meetings related to this position’s area of responsibility immediately after the completion of the meeting;
3. Setting up and holding regular meetings with counterparts from, or representatives of, the other Member States, the
Council, Commission, European Parliament and other Institutions in order to strengthen Malta’s contacts and develop
fruitful and productive connections with other Member States and the EU Institutions;
4. Any other task assigned by the Permanent Representative.
Internal
5. Following up, on a daily basis, items falling under this position’s area of responsibility which are of particular concern
to Malta and which are listed in the Table entitled “List of Priority Items for Malta” which is coordinated and circulated on
a regular basis by the Cabinet of the Permanent Representative;
6. Following up and keeping track of internal and external deadlines related to this position’s area of responsibility and
liaising with the relevant Units within the Permanent Representation as well as with the appropriate Government structures
in Malta, in order to ensure that these deadlines are met in a timely and efficient manner;
7. Keeping track of developments related to this position’s area of responsibility, collating and scrutinising relevant
documentation issued by the EU institutions and other EU fora, and forwarding any necessary documentation, information
and advice to the Permanent Representative and other officers (Brussels or Malta-based) as appropriate;
8. Providing input, on a weekly basis, to Antici/Mertens/Nicolaidis for the compilation of the Tables entitled “The Week
Ahead” and “Highlights of the Week” which provide information and input to the Permanent Representative for the weekly
meetings of the Inter-Ministerial Committee for EU Affairs and the Cabinet of Ministers;
9. Providing input to Antici/Mertens/Nicolaidis for the compilation of the necessary dossiers and briefs for COREPER
II, COREPER I and PSC meetings;
10. Providing input to the Secretariat of the Minister concerned for the compilation of the necessary dossiers and briefs
for Council and other EU-related Ministerial meetings;
11. Drawing up Briefing and Background Notes as well as Instruction Notes and Speaking Notes related to this position’s
area of responsibility as and when required;
12. Any other task assigned by the Permanent Representative.
Appendix II
CRITERIA
Knowledge
Knowledge of the business of the Ministry
Relevant qualifications
Familiarity with EU institutions, particularly the Council
Maximum
Marks
30
1328
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Skills
30
Ability to assimilate complex information and to rapidly identify key issues
Communication skills (particularly in writing)
Experience 30
Experience and track record in handling issues related to the Ministry’s work
Experience and track record in advisory and policy development work
Personal attributes
Commitment and initiative
Ability to work in a team
Tact and diplomacy
Maximum
Minimum
10
---------100
60
KUMMISSJONI DWAR IS-SERVIZZ PUBBLIKU
PUBLIC SERVICE COMMISSION
Pożizzjoni ta’ Head (Operational Programme)
fid-Diviżjoni għall-Ippjanar u Koordinazzjoni
tal-Prijoritajiet fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru
Position of Head (Operational Programme)
in the Planning and Priorities Co-Ordination
Division, Office of the Prime Minister
*Skont klawsola 3.1 tal-Ftehim Kollettiv kurrenti,
nomenklaturi li jindikaw il-maskil jinkludu wkoll ilfemminil.
*In accordance with clause 3.1 of the current Collective
Agreement, nomenclatures denoting the male gender include
also the female gender.
Il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku tilqa’
applikazzjonijiet għall-pożizzjoni ta’ Head (Operational
Programme) fid-Diviżjoni għall-Ippjanar u Koordinazzjoni
tal-Prijoritajiet fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru.
The Public Service Commission invites applications for
the position of Head (Operational Programme) within the
Planning and Priorities Co-Ordination Division, Office of
the Prime Minister.
2.1 Il-persuna magħżula hi mistennija li tidħol
f’assignment ta’ sitta u tletin (36) xahar bħala Head
(Operational Programme) fid-Diviżjoni għall-Ippjanar
u Koordinazzjoni tal-Prijoritajiet fl-Uffiċċju tal-Prim
Ministru. Persuna li ma tkunx tat sehem sodisfaċenti
bħala Head (Operational Programme) matul il-perjodu talassignment ikollha l-assignment tagħha terminat. Peress li
din hi pożizzjoni għolja maniġerjali, il-pożizzjoni ta’ Head
(Operational Programme) taqa’ taħt Regolament 7 (4)
(b) tal-Avviż Legali 51/2007, kif emendat b’Regolament
3(b)4(b) tal-Avviż Legali 239/2008.
2.1 The selected candidate will enter into a thirty-six
(36) month assignment as Head (Operational Programme) in
the Planning and Priorities Co-Ordination Division, Office
of the Prime Minister. Unsatisfactory performance as Head
(Operational Programme) during the assignment period
will lead to termination of the assignment. Since this is a
top management position, the position of Head (Operational
Programme) is therefore covered by Regulation 7(4) (b) of
Legal Notice 51/2007 as amended by Regulation 3(b) 4(b)
of Legal Notice 239/2008.
2.2 Jekk il-persuna magħżula tkun Uffiċjal Pubbliku li
għandha grad sostantiv/indefinite status fis-Servizz Pubbliku
ta’ Malta, hija żżomm il-grad sostantiv/indefinite status
tagħha waqt il-perjodu tal-assignment u terġa’ lura għall-grad
sostantiv/indefinite status tagħha meta jintemm l-assignment.
Fil-każ li l-persuna magħżula ma tkunx Uffiċjal Pubbliku li
għandha grad sostantiv/indefinite status fis-Servizz Pubbliku
ta’ Malta, l-impjieg tagħha mad-Diviżjoni għall-Ippjanar u
2.2 If the selected candidate is a Public Officer holding
a substantive grade/indefinite status in the Malta Public
Service, he/she will retain his/her substantive grade/indefinite
status during the assignment period and will revert to his/
her substantive grade/indefinite status on the termination of
the assignment. In the case of a selected candidate who is
not a Public Officer holding a substantive grade/indefinite
status in the Malta Public Service, his/her service with the
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1329
Koordinazzjoni tal-Prijoritajiet kif ukoll mal-Gvern Malti
jintemm fil-każ li jiġi terminat l-assignment.
Planning and Priorities Coordination Division as well as
with the Maltese Government will be discontinued in case
of termination of assignment.
2.3 Jekk il-persuna magħżula tkun Uffiċjal Pubbliku
li għandha grad sostantiv/indefinite status fis-Servizz
Pubbliku ta’ Malta, u waqt il-perjodu tal-assignment, tiġi
maħtura fi grad bi Skala ta’ Salarju ogħla minn Skala 4,
hi tkun mistennija li tħalli d-doveri ta’ Head (Operational
Programme) u tkun trasferita għad-doveri li jikkorrispondu
mal-grad il-ġdid tagħha.
2.3 If the selected candidate is a Public Officer holding
a substantive grade/indefinite status in the Malta Public
Service and, during the assignment period, is appointed to
a grade with a Salary Scale higher than Scale 4, he/she will
be required to relinquish the duties of Head (Operational
Programme) and be transferred to duties pertinent to his/her
new grade.
2.4 Jekk fil-jum meta jagħlqu l-applikazzjonijiet, ilpersuna magħżula :
2.4 If on the closing date of the call for applications, the
selected candidate is a:
(a) tkun Uffiċjal Pubbliku fil-kariga li sostantivament
diġa’ tkun tinsab fi grad ekwivalenti għal jew ogħla minn
Grad 5, hija tibqa’ żżomm il-grad sostantiv tagħha;
(a) serving Public officer who is already substantively
in a grade equivalent to or above Grade 5, he/she will retain
his/her substantive grade;
(b) tkun Uffiċjal Pubbliku fil-kariga li jkollha ħatra
sostantiva fi grad taħt Grad 5, hija tiġi sostantivament
maħtura Uffiċjal fi Grad 5, sakemm ma tagħżilx li żżomm
il-grad sostantiv tagħha.
(b) serving Public Officer who holds a substantive
appointment in a Grade below Grade 5, he/she will
substantively appointed Officer in Grade 5, unless he/she
opts to retain his/her substantive grade.
2.5 Meta jintemmu żewġ perjodi ta’ kariga ta’ tliet snin
il-wieħed ta’ Head (Operational Programme) fid-Diviżjoni
għall-Ippjanar u Koordinazzjoni tal-Prijoritajiet, il-persuna
magħżula tinħatar sostantivament bħala “Uffiċjal fi Grad 4’
fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta sakemm, f’każ ta’ Uffiċjal
Pubbliku, hija ma tkunx għażlet li żżomm il-grad sostantiv
tagħha.
2.5 On successful completion of two terms of three years
each of Head (Operational Programme) in the Planning and
Priorities Co-ordination Division, the selected officer will
be appointed substantively ‘Officer in Grade 4’ in the Malta
Public Service unless, in the case of a public officer, he/she
would have opted to retain his/her substantive grade.
3. Is-salarju għal din il-pożizzjoni huwa ekwivalenti
għall-Skala ta’ Salarju 4 (bħalissa €29,101 fis-sena).
Għall-fini tal-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet (Kap. 93) fejn
applikabbli, id-differenza bejn is-salarju dovut għall-grad
sostantiv tal-persuna u s-salarju dovut għall-pożizzjoni,
titħallas bħala non-pensionable allowance, f’każ li tkun
Uffiċjal Pubbliku bi grad sostantiv fis-Servizz Pubbliku ta’
Malta.
3. The salary attached to this position is equivalent
to Salary Scale 4 (currently €29,101 per annum). For
the purpose of the Pensions Ordinance (Cap. 93) where
applicable, the difference between the salary to which the
selected candidate is entitled by virtue of the substantive
grade and the salary of the position will be paid as a nonpensionable allowance, in case he/she is a Public Officer
holding a substantive grade in the Malta Public Service.
4 Il-persuna magħżula tkun ukoll intitolata għallperformance bonus u benefiċċji oħra skont kif japplikaw
għall-uffiċjali li jinħatru f’pożizzjoni ta’ Kapijiet fis-Servizz
Pubbliku ta’ Malta.
4. The selected candidate will also be entitled to a
performance bonus and other benefits as applicable to
officers who are appointed to a Headship Position in the
Malta Public Service.
5. Id-dmirijiet ta’ persuna fil-pożizzjoni ta’ Head
(Operational Programme) fid-Diviżjoni għall-Ippjanar u
Koordinazzjoni tal-Prijoritajiet fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru
jinkludu li:
5. The main duties of a Head (Operational Programme) in
the Planning and Priorities Co-Ordination division include:
a) ssostni lid-Diviżjoni fil-qadi tal-funzjonijiet tagħha
bħala Managing Authority responsabbli għall-Politika talKoeżjoni ;
a) supporting the Division in carrying out its functions as
Managing Authority for Cohesion Policy;
b) tikkontribwixxi għall-koordinazzjoni fuq aspetti
b) contributing to the Planning and Priorities Co-
1330
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 relatati mal-Politka tal-Koeżjoni kif ippruvat mid-Diviżjoni
għall-Ippjanar u Koordinazzjoni tal-Prijoritajiet;
Ordination Division’s efforts in ensuring strong inter-agency
coordination on issues related to Cohesion Policy;
c) tikkordina u tipparteċipa f’laqgħat relatati mal-politika
tal-koeżjoni kif ukoll mal-implementazzjoni ta’ programmi
u proġetti relatati;
c) Coordinating and participating in meetings related to
cohesion policy/implementation of related programmes and
projects;
d) tistabilixxi relazzjoni mar-Rappreżentanza Permanenti
fi Brussell kif ukoll ma’ diversi Ministeri tal-Gvern u
aġenżiji;
d) Liaising with the Permanent Representation in
Brussels and Government Ministries and Agencies as
necessary;
e) tipprepara u tagħti seminars indirizzati lill-istakeholders
differenti inklużi project promoters fuq fatturi relatati maxxogħol tad-Diviżjoni għall-Ippjanar u Koordinazzjoni talPrijoritajiet;
e) Preparing and holding learning seminars for project
promoters and other stakeholders on issues relating to work
of the Division;
f) tirrappreżenta lid-Direttur Ġenerali, Divizjoni għallIppjanar u Koordinazzjoni tal-Prijoritajiet, f’laqgħat f’Malta
kif ukoll barra minn Malta;
f) representing Director General (PPCD) at meetings or
other fora in Malta and abroad as may deemed necessary;
ġ) tikkontribwixxi għat-tfassil tal-politika tad-Diviżjoni
kif ukoll tipprepara memoranda u dokumenti relatati maxxogħol tad-Diviżjoni;
g) providing policy inputs and prepare memoranda and
briefs related to the work of the Division;
ħ) ssostni lid-Direttur Ġenerali, Diviżjoni għall-Ippjanar
u Koordinazzjoni tal-Prijoriatjiet, fl-amministrazzjoni tadDiviżjoni;
h) supporting Director General (PPCD) in the overall
administration of the Division;
i) taqdi dmirijiet anċillari oħra kif ikun meħtieġ minn
żmien għal żmien.
i) carrying out ancillary duties as may be necessary.
6. Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għallapplikazzjonijiet, l-applikanti għandhom:
6. By the closing time and date of this call for applications,
applicants must be:
(i) (a) ikunu ċittadini ta’ Malta; jew
(b) ikunu ċittadini ta’ Stat ieħor Membru tal-Unjoni
Ewropea; jew
(i) (a) citizens of Malta; or
or
(b) citizens of another European Union Member State;
(ċ) ikunu ċittadini ta’ pajjiżi oħra li għalihom japplikaw
id-dispożizzjonijiet tal-UE dwar il-moviment ħieles talpersuni (f’każ ta’ diffikultà dwar dawk il-pajjiżi li għalihom
japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-UE għandu jiġi kkonsultat
il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin); jew
(c) citizens of other countries to which the EU
provisions on free movement of persons apply (in case of
difficulty the Ministry of Foreign Affairs is to be consulted
regarding the countries to which EU provisions apply); or
(d) ikunu l-konjuġi u tfal, anki jekk huma ċittadini ta’
pajjiż terz, ta’ dawk il-persuni msemmija f’(a), (b) u (ċ)
hawn fuq, sakemm huma eliġibbli li jaħdmu f’Malta skont
leġiżlazzjoni eżistenti. Dan għandu jkun stabbilit fuq il-parir
tad-Direttur, Dipartiment taċ-Ċittadinanza u Expatriates,
Ministeru tal-Affarijiet Barranin.
(d) the spouse and children, even if they are third
country nationals, of any person mentioned at (a), (b) and
(c) above, provided they are eligible to work in Malta under
current legislation. This should be determined with the
advice of the Director, Citizenship and Expatriate Affairs,
Ministry of Foreign Affairs.
Il-ħatra ta’ kandidati msemmija f’(b), (ċ) u (d) hawn
fuq hija soġġetta għall-ħruġ ta’ liċenza tax-xogħol f’dawk
il-każijiet fejn din hija meħtieġa skont l-Att dwar lImmigrazzjoni u leġiżlazzjoni sussidjarja.
The appointment of candidates referred to at (b), (c) and
(d) above would necessitate the issue of an employment
licence in so far as this is required by the Immigration Act
and subsidiary legislation.
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1331
(ii) ikunu kapaċi jikkomunikaw bil-lingwa Maltija u dik
Ingliża;
(ii) able to communicate in the Maltese and English
languages;
(iii) (a) ikollhom, jew ikunu ġew approvati biex
jingħataw, postgraduate degree (i.e. Masters) rilevanti jew
kwalifika rikonoxxuta xierqa komparabbli, u erba’ (4) snin
esperjenza ta’ xogħol rilevanti (li sentejn (2) minnhom iridu
jkunu f’pożizzjoni ta’ management)
(iii) (a) in possession, or have been approved for the
award, of a relevant postgraduate degree (i.e Masters) or a
recognised appropriate comparable qualification, plus four
(4) years relevant work experience (of which (2) two years
in a management position)
jew
(b) ikollhom, jew ikunu
first degree rilevanti jew
komparabbli, u sitt (6) snin
(li sentejn (2) minnhom
management)
or
ġew approvati biex jingħataw,
kwalifika rikonoxxuta xierqa
esperjenza ta’ xogħol rilevanti
iridu jkunu f’pożizzjoni ta’
jew
(ċ) ikunu Uffiċjali Pubbliċi bi Skala ta’ Salarju mhux inqas
minn Skala 7 jew impjegati f’livell komparabbli mill-bqija
tas-Settur Pubbliku, u b’disa’ (9) snin esperjenza ta’ xogħol
rilevanti (li sentejn (2) minnhom iridu jkunu f’pożizzjoni ta’
management);
(iv) Ikollhom
(b) in possession, or have been approved for the award, of
a relevant first degree or a recognised appropriate comparable
qualification, plus six (6) years relevant work experience (of
which (2) two years in a management position)
or
c) Public Officers in a Salary Scale not below Scale 7 or
employees in a comparable level in the wider Public Sector,
and with nine (9) years relevant work experience (of which
(2) two years in a management position);
(iv) Have:
(a) l-attitudni neċessarja sabiex imexxu b’mod effettiv fidDiviżjoni għall-Ippjanar u Koordinazzjoni tal-Prijoritajiet;
(a) the necessary aptitude to effectively lead and manage
within the Planning and Priorities Co-Ordination Division;
(b) ħiliet qawwija fil-komunikazzjoni u dawk
interpersonali, partikolarment fl-oratorija pubblika, kitba ta’
rapporti u ICT.
(v) ikunu ta’ karattru morali tajjeb (applikanti li huma
diġà impjegati fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta għandhom
jippreżentaw il-formola tas-Service and Leave Record
(GP 47); dawk li japplikaw minn barra jridu jippreżentaw
Ċertifikat riċenti tal-Kondotta maħruġ mill-Pulizija jew
minn awtorità oħra kompetenti mhux aktar minn sitt (6) xhur
qabel id-data ta’ din is-sejħa ta’ dawn l-applikazzjonijiet, kif
ukoll jgħidu jekk qatt kinux impjegati tal-Gvern ta’ Malta, u
jagħtu dettalji).
(b) strong communication and interpersonal skills,
particularly in public speaking, report-writing and ICT.
7. Kunsiderazzjoni xierqa tingħata lil dawk l-applikanti
li jafu b’lingwi uffiċjali oħra tal-UE.
7. Due consideration will be given to applicants who
have knowledge of other EU official languages.
8.1 Persuni rreġistrati mal-Kummissjoni Nazzjonali
għall-Persuni b’Diżabilità (KNPD) jistgħu jgawdu minn ‘bdil
raġonevoli’ skont l-Artikolu 7 tal-Att dwar Opportunitajiet
Indaqs (Persuni b’Diżabilità), (Kap. 413), anke jekk ma
jkunux jissodisfaw għal kollox il-parametri tal-eliġibbiltà
għall-pożizzjoni. Dan basta jkunu jistgħu jwettqu d-dmirijiet
relatati mal-pożizzjoni fl-essenza tagħhom, u sakemm ikun
hemm qbil min-naħa tal-Management and Personnel Office
u approvazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku.
8.1 Persons registered with the National Commission
for Persons with a Disability (NCPD) may be given
reasonable accommodation in terms of Article 7 of the Equal
Opportunities (Persons with Disability) Act, (Cap. 413),
even if they do not satisfy in full the eligibility requirements
for this position provided they can carry out, in essence, the
duties related to the position and subject to the concurrence
of the Management and Personnel Office and approval of the
Public Service Commission.
(v) of good moral character; (applicants who are already
in the Malta Public Service must produce a Service and
Leave Record Form (GP 47); those applying from outside
the Malta Public Service must produce a Certificate of
conduct issued by the Police or other competent authority
not earlier than six (6) months prior to the date of this call
for applications and state whether they have ever been in the
Malta Government Service, giving details).
1332
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 8.2 Is-sottomissjonijiet skont din il-klawsola għandhom
jintbagħtu mal-formola tal-applikazzjoni u għandhom
ikunu msaħħa b’dokumenti rilevanti li jinkludu evidenza
dokumentata tar-reġistrazzjoni tal-applikant mal-KNPD.
Għandhom jingħataw ġustifikazzjonijiet raġunati millapplikant għaliex ma jissodisfax il-parametri kollha taleliġibbilta` u għaliex huma mistħoqqa kunsiderazzjonijiet
speċjali. Il-korrispondenza kollha għandha tiġi indirizzata
lid-Diviżjoni riċeventi u tkun ikkupjata lill-KNPD.
8.2 Representations in terms of this clause should be
attached to the application forms and supported with relevant
documents which must also include documentary evidence
of registration with the NCPD. Reasoned justifications
should be given to substantiate the lack of full eligibility
requirements and why reasoned considerations are merited.
All correspondence is to be addressed to the receiving
Division and copied to the NCPD.
9.1 Il-kwalifiki u l-esperjenza li l-persuna jkollha
għandhom jintwerew b’ċertifikati u/jew dokumenti, illi kopja
tagħhom għandha tkun jew mehmuża mal-applikazzjoni jew
jintbagħtu separatament lid-Dipartiment konċernat mhux
aktar tard minn għaxart (10) ijiem ta’ xogħol mid-data talgħeluq. Kopji mgħoddija bl-iscanner huma aċċettabbli.
9.1 Qualifications and experience claimed must be
supported by certificates and/or testimonials, copies of
which should either be attached to the application or sent
separately to the receiving Department by not later than ten
(10) working days from the closing date. Scanned copies
sent electronically are acceptable.
9.2 Id-dokumenti oriġinali għandhom,
eċċezzjoni, jintwerew waqt l-intervista.
mingħajr
9.2 Original certificates and/or testimonials are to be
invariably produced for verification at the interview.
9.3 Hija r-responsabbiltà tal-applikanti li jkollhom kwalifiki
maħruġa minn Universitajiet/istituzzjonijiet edukattivi terzjarji
jew istituzzjonijiet oħra, Maltin jew barranin (esklużi kwalifiki
mogħtija mill-Università ta’ Malta, il-Kulleġġ Malti tal-Arti,
Xjenza u Teknoloġija, l-Istitut għall-Istudji Turistiċi u l-Institute
for Conservation and Management of Cultural Heritage), li
juru dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent dwar il-komparabbiltà ta’
kwalifiki maħruġa miċ-Ċentru Malti għal Rikonoxximent ta’
Kwalifiki u ta’ Informazzjoni fil-Ministeru tal-Edukazzjoni,
Kultura, Żgħażagħ u Sport jew l-awtorità kompetenti, skont il-każ,
liema dikjarazzjoni għandha tiġi mehmuża mal-applikazzjoni,
bl-oriġinali tintwera waqt l-intervista. Dawk il-kandidati li għad
m’għandhomx din id-dikjarazzjoni jkunu jistgħu japplikaw, iżda
jridu jibagħtu kopja tad-dikjarazzjoni, maħruġa mill-awtorità
pertinenti, lid-dipartiment rileventi kif tkun għad-dispożizzjoni
tagħhom u, f’ebda ċirkostanza, mhux aktar tard minn xahar
mid-data tal-għeluq tas-sejħa għall-applikazzjonijiet. Applikanti
li ma jilħqux jippreżentaw din id-dikjarazzjoni fi żmien xahar
għal raġunijiet mhux fil-kontroll tagħhom, jistgħu jitolbu għal
estenzjoni b’xahar ieħor lill-Kap tad-Dipartiment fejn qed
jintlaqgħu l-applikazzjonijiet, u jindikaw b’mod ċar ir-raġunijet
għad-dewmien. Talbiet għal estensjonijiet itwal minn dan ilperjodu għandhom jiġu sottomessi għall-kunsiderazzjoni talKummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku.
9.3 It is the responsibility of the applicants, in possession
of qualifications awarded by Maltese or foreign Universities/
tertiary education or other institutions (excluding
qualifications awarded by the University of Malta, Malta
College of Arts, Science and Technology, Institute of Tourism
Studies and Institute for Conservation and Management
of Cultural Heritage), to produce a recognition statement
on comparability of qualifications issued by the Malta
Qualifications Recognition Information Centre (MQRIC)
within the Ministry of Education, Culture, Youth and Sport
or the designated authority, as applicable, which statement
should be attached to the application and the original
presented at the interview. Candidates not in possession of
this statement may still apply, provided that they submit a
copy of the statement, issued by the pertinent authority, to
the receiving department as soon as available and, in any
case, by not later than one month from the closing date of
the call for applications. Applicants who fail to present the
required statement within the one-month period for reasons
beyond their control, may request an extension of this time
limit, up to a further one month, to the Head of Department
receiving the applications, indicating clearly the reasons for
the delay. Extensions beyond this period are to be submitted
for the consideration of the Public Service Commission.
10.1 Il-proċess tal-għażla, li jkun jikkonsisti f’intervista
intensiva, isir minn bord tal-għażla li jinħatar millKummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku.
10.1 The selection process, in the form of a rigorous
interview, will be conducted by a selection board set up by
the Public Service Commission. 10.2 Oġġezzjonijiet għar-riżultat skont Sezzjoni 1.1.17
tal-Public Service Management Code għandhom jiġu
sottomessi lis-Segretarju Eżekuttiv, Kummissjoni dwar isServizz Pubbliku, il-Palazz, Valletta, u kkupjati lill-Kap
tad-Dipartiment fejn teżisti l-vakanza. L-oġġezzjonijiet
għandhom jaslu għand il-Kummissjoni dwar is-Servizz
Pubbliku kif ukoll għand il-Kap tad-Dipartiment fi żmien
għaxart (10) ijiem ta’ xogħol mid-data tar-riżultat.
10.2 Petitions objecting to the result in terms of Section
1.1.17 of the Public Service Management Code are to be
submitted to the Sectretary, Public Service Commission,
the Palace, Valletta, copying to the Head of the Department
wherein the vacancy to be filled lies. Petitions are to reach
the Commission and the Head of Department within ten (10)
working days from the date of the result.
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1333
11. Il-persuna magħżula tkun trid toqgħod għal
eżami mediku biex jiġi assigurat li hija adatta għal din ilpożizzjoni.
11. The selected candidate will be medically examined to
ascertain that he/she is fit for the position.
12. Din il-pożizzjoni tista’ tkun ko-finanzjata millUnjoni Ewropea taħt il-baġit għall-assistenza teknika talProgrammi Operattivi I u II – Politika ta’ Koeżjoni 20072013 għal Malta.
12. This position may be co-financed by the European
Union under the technical assistance budget of Malta’s
Operational Programmes I and II – Cohesion Policy 20072013.
13. Il-persuna magħżula tista’ tkun meħtieġa li tivvjaġġa
barra minn Malta (għal taħriġ kif ukoll fuq xogħol) skont
kif meħtieġ mid-Direttur Ġenerali (Diviżjoni għall-Ippjanar
u Koordinazzjoni tal-Prijoritajiet).
13. The selected candidate may be required to travel
abroad (for training and also for work) as determined by
the Director General (Planning and Priorities Coordination
Division), Office of the Prime Minister.
14. Il-persuna magħżula li ssiefer biex tagħmel il-korsijiet,
tintrabat bil-kundizzjonijiet rilevanti skont il- Public Service
Management Code.
14. The selected candidate proceeding abroad to follow
courses will be bound by the relevant conditions laid down
in the Public Service Management Code.
15. Il-formoli tal-applikazzjoni jistgħu jitniżżlu minn
dawn il-websites:
15. Application forms may be downloaded from the
following websites:
h t t p : / / w w w. d o i . g o v. m t / E N / e m p l o y m e n t _ o p p /
recruitmalti.pdf
http://www.mpo.gov.mt/downloads/recruitmalti.pdf
h t t p : / / w w w. d o i . g o v. m t / E N / e m p l o y m e n t _ o p p /
recruitenglish.pdf
http://www.mpo.gov.mt/downloads/recruitenglish.pdf
jew jinkisbu mingħand id-Direttur Ġenerali (Diviżjoni
għall-Ippjanar u l-Koordinazzjoni tal-Prijoritajiet), Uffiċċju
tal-Prim Ministru, 12 Triq San Pawl, Valletta VLT1210.
or obtained from the Director General (Planning and
Priorities Coordination Division), Office of the Prime
Minister, 12 St Paul Street, Valletta VLT1210.
16. L-applikazzjonijiet flimkien ma’ curriculum vitae li
jindika l-kwalifiki u l-esperjenza, jintlaqgħu primarjament midDirettur Ġenerali (Diviżjoni għall-Ippjanar u Koordinazzjoni
tal-Prijoritajiet), fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, 12, Triq San
Pawl, Valletta, VLT1210 sa mhux aktar tard minn nofsinhar
(Ħin tal-Ewropa Ċentrali) ta’ nhar il-Ġimgħa, 5 ta’ Marzu
2010.
16. Applications together with a curriculum vitae
indicating qualifications and experience will be received
in the first instance by the Director General (Planning
and Priorities Coordination Division), Office of the Prime
Minister, 12, St Paul Street, Valletta, VLT1210 by not later
than noon (Central European Time) of Friday, 5th March
2010.
17. Applikazzjonijiet li jaslu minn barra minn Malta
permezz ta’ fax jew xi messaġġ ieħor simili sa nofsinhar (Ħin
tal-Ewropa Ċentrali) ta’ nhar il-Ġimgħa, 5 ta’ Marzu 2010,
jistgħu jiġu kkunsidrati basta jkollhom id-dettalji kollha
meħtieġa. L-applikazzjoni formali ffirmata mill-applikant/a
trid tasal għand id-Diviżjoni għall-Ippjanar u Koordinazzjoni
tal-Prijoritajiet mhux aktar tard minn ġimgħa wara d-data
tal-għeluq, flimkien ma’ spjegazzjoni għad-dewmien. Innumru tal-fax tad-Diviżjoni għall-Ippjanar u Koordinazzjoni
tal-Prijoritajiet huwa +356 2200 1141.
17. Applications received from abroad through fax or
other similar message by noon (Central European Time) of
Friday, 5th March 2010, may be considered provided that
all requisite details are given. The formal application duly
signed by the applicant must reach the Planning and Priorities
Coordination Division by not later than one week after the
closing date together with an explanation for the delay. The
fax number of the Planning and Priorities Coordination
Division is +356 2200 1141.
18. a) Tingħata rċevuta minnufih għal kull applikazzjoni
li titwassal bl-idejn sad-Diviżjoni għall-Ippjanar u
Koordinazzjoni tal-Prijoritajiet.
18. a) Applications delivered by hand will be
acknowledged in writing by the Director General (Planning
and Priorities Coordination Division), and a receipt will be
given in hand at the time of delivery.
VERŻJONI ONLINE
1334
b) Applikazzjonijiet li jaslu bil-posta għandhom ikunu
rreġistrati u jintbagħtu kmieni biżżejjed biex jaslu fl-indirizz
imsemmi qabel id-data tal-għeluq. Tintbagħat irċevuta bilposta fi żmien sebat (7) ijiem għal dawn l-applikazzjonijiet
mid-Direttur Ġenerali (Diviżjoni għall-Ippjanar u
Koordinazzjoni tal-Prijoritajiet).
Id-9 ta’ Frar, 2010
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 b) Applications by post should be sent by registered mail
in sufficient time to ensure delivery by the above deadline.
The applications will be acknowledged in writing by the
Director General (Planning and Priorities Coordination
Division), within seven (7) days.
9th February, 20101
Programmi Operattivi I u II – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Ninvestu fil-Kompetittività għal Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Insaħħu Ħilitna għal Aktar Impjiegi u Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Pożizzjoni parzjalment iffinanzjata mill-Unjoni Ewropea
Fond Ewropew Għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), Fond ta’ Koeżjoni,
u Fond Soċjali Ewropew (FSE)
Rata ta’ Kofinanzjament: 85% Fondi UE; 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
Operational Programmes I and II – Cohesion Policy 2007-2013
Investing in Competitiveness for a Better Quality of Life
Empowering People for More Jobs and a Better Quality of Life
Position part-financed by the European Union
European Regional Development Fund (ERDF),
Cohesion Fund and European Social Fund (ESF)
Co-financing rate: 85%EU Funds; 15% National Funds
Investing in your future
IL-KUMMISSJONI DWAR IL-VJOLENZA
DOMESTIKA
COMMISSION ON DOMESTIC
VIOLENCE
Bħala parti mill-proġett ESF/No.3.43 Dignity
for Domestic Violence Survivors
As part of the project ESF/No.3.43 Dignity
for Domestic Violence Survivors
Il-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Domestika qed titlob
kuntratt għal servizz għal:
The Commission on Domestic Violence is requesting a
contract of service for a:
PROJECT ADMINISTRATOR
Rekwiżiti:
livell terzjarju ta’ edukazzjoni;
preferibbilment kwalifikat f’dan il-qasam;
esperjenza minima ta’ sentejn f’EU project management
(persuni ta’ esperjenza ta’ inqas minn sentejn iżda li
għandhom Masters Degree jiġu kkunsidrati wkoll)
Konoxxenza tar-regolamenti għal offerti pubbliċi u talManwal tal-Proċeduri jkunu kkunsidrati ta’ benefiċċju.
Kriterji ta’ kif jintgħażlu l-applikanti:
PROJECT ADMINISTRATOR
Eligibility Criteria:
tertiary level of education
qualified preferably in relevant area
minimum 2 years EU project management experience
(persons with experience of less than two years but in
possession of a Masters Degree will also be considered)
Knowledge of public procurement regulations and
acquaintance with manual of procedures would be considered
an asset.
Selection criteria:
L-applikanti eleġibbli kollha jkunu intervistati u jintgħażlu
skont il-profiċjenza li għandhom fil-kwalifiki u l-esperjenza,
All eligible applicants will be interviewed and they will be
selected on the merit of their qualifications and experience.
L-ammont massimu disponibbli għal dan il-kuntratt ta’
servizz ikun €35,600 mingħajr VAT. Il-kuntratt jiskadi fil31 ta’ Diċembru 2011.
The maximum amount available for this service contract
is €35,600 exclusive of VAT. The contract expires by 31st
December 2011.
VERŻJONI ONLINE
Id-9 ta’ Frar, 2010 1335
L-applikanti huma mitluba li jispeċifikaw prezz, mingħajr
ma jinkludu l-VAT, li huma qegħdin jistennew sabiex iwettqu
dan il-kuntratt għal servizz.
Applicants are requested to specify a price exclusive of
VAT for which they would take this service contract.
Il-Kummissjoni se tagħżel fuq il-bażi tal-offerta l-aktar
vantaġġuża.
The Commission will choose on the basis of the most
advantageous offer.
Aktar informazzjoni u kopja elettronika għat-termini ta’
riferenza jistgħu jinkisbu permezz ta’ posta elettronika fuq
[email protected] sa nhar it-Tnejn 15
ta’ Frar 2010.
Further information and an electronic copy of the
terms of reference may be requested via email on
[email protected] by not later then
Monday, 15th February 2010
Applikazzjonijiet kif indikat aktar ’il fuq għandhom
jintbagħtu, f’envelopp magħluq, flimkien ma’ curriculum
vitae dettaljata indirizzati lill-Project Leader, Kummissjoni
dwar il-Vjolenza Domestika, Blokk Ċ Beltissebħ, il-Furjana
FRN 1700 sa mhux aktar tard minn nofsinhar ta’ nhar lErbgħa, 17 ta’ Frar 2010.
Interested persons should send their application as above
together with a detailed curriculum vitae, in an enclosed
envelope, addressed to the Project Leader, at the Commission
on Domestic Violence, Block C Beltissebħ, Floriana FRN
1700 by not later than noon on Wednesday 17th February,
2010.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
Programm Operattiv II – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Insaħħu Ħilitna għal Aktar Impjiegi u Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Offerta parzjalment iffinanzjata mill-Unjoni Ewropea
Fond Soċjali Ewropew (FSE)
Rata ta’ Ko-finanzjament: 85% Fondi UE u 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
Operational Programme II – Cohesion Policy 2007-2013
Empowering People for More Jobs and a Better Quality of Life
Tender part-financed by the European Union
European Social Fund (ESF)
Co-financing rate: 85% EU Funds and 15% National Funds
Investing in your future
Malta-EU Steering and Action
Committee (MEUSAC)
Malta-EU Steering AND Action
Committee (MEUSAC)
Vakanza ta’ Funding Support Executives
Vacancy of Funding Support Executives
Il-Malta-EU Steering and Action Committee (MEUSAC)
tinħtieġ timpjega Funding Support Executives biex jgħinu
lill-kunsilli lokali u l-għaqdiet mhux governattivi fil-proċeduri
li jwasslu għal sottomissjoni ta’ applikazzjonijiet għal fondi
mill-Unjoni Ewropea.
The Malta-EU Steering and Action Committee (MEUSAC)
is seeking to employ Funding Support Executives to assist
local councils and non-governmental organisations in
applying for EU funds.
L-applikazzjonijiet, flimkien ma’ curriculum vitae li juru
l-kwalifiki u l-esperjenza, jintlaqgħu mill-Kap, MEUSAC, 280
Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta, VLT 1112, sa mhux aktar
tard minn nofsinhar ta’ nhar l-Erbgħa, 24 ta’ Frar 2010.
Prospective candidates should submit their application
together with a detailed curriculum vitae addressed to The
Head, MEUSAC, 280 Republic Street, Valletta VLT 1112 by
not later than noon of Wednesday, 24th February 2010.
Il-kriterji ta’ eliġibbiltà jistgħu jinkisbu mis-sit elettroniku
tal-MEUSAC: www.meusac.gov.mt.
The engagement criteria may be downloaded from the
MEUSAC website: www.meusac.gov.mt.
Numru ta’ permess tal-ETC 6/2009
MPO/240/2008/4
ETC Permit Number 6/2009
MPO/240/2008/4
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
VERŻJONI ONLINE
1336
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 THE QUALITY ASSURANCE
INITIATIVE ADJUDICATING COMMITTEE
THE QUALITY ASSURANCE
INITIATIVE ADJUDICATING COMMITTEE
Merit Award Scheme - 2010
Merit Award Scheme – 2010
Il-Quality Assurance Initiative Adjudicating Committee
(Audit Committee) fi ħdan id-Diviżjoni tas-Saħħa jilqa’
applikazzjonijiet għall-proposti għas-Sena 2010 mingħand
uffiċjali mediċi eliġibbli mill-kategoriji ta’ Clinical
Chairperson/Director,
Consultant/Principal
General
Practitioner, Resident Specialist/Designate Consultant/
Senior General Practitioner u General Practitioner,
impjegati fis-Servizz Pubbliku jew Settur Pubbliku.
The Quality Assurance Initiative Adjudicating
Committee (Audit Committee) within the Health Division
invites applications for proposals for 2010 from eligible
medical officers from the categories of Clinical Chairperson/
Director, Consultant/Principal General Practitioner, Resident
Specialist/Designate Consultant/Senior General Practitioner
and General Practitioner employed within the Public Service
or Public Sector.
L-applikazzjonijiet għandhom isiru fuq formoli apposta u
għandhom jaslu fl-Uffiċċju tal-QAIAC fil-bini tad-Diviżjoni
tas-Saħħa, Palazzo Castellania, 15, Triq il-Merkanti, Valletta
VLT 1171 sa mhux aktar tard minn nofsinhar tal-Ġimgħa,
il-5 ta’ Marzu 2010. Applikazzjonijiet li jaslu tard ma jiġux
ikkunsidrati.
Applications on the designated forms should reach
the Office of the QAIAC at Health Division, ‘Palazzo
Castellania’, 15, Triq il-Merkanti, Valletta VLT 1171 by not
later than noon of Friday, 5th March 2010. Late applications
will not be considered.
Tobba eliġibbli jistu jiksbu kopja tas-Sejħa tal-Proposti
u tal-formola tal-applikazzjoni mill-website tad-Diviżjoni
tas-Saħħa http://www.sahha.gov.mt/pages.aspx?page=1292
jew DH Cir. Nru. 10/2010. Għal iżjed tagħrif wieħed jista’
jikkuntattja lis-Segretarja fl-Uffiċċju tal-QAIAC fuq innumru tat-telefon 22992415.
Eligible officers may obtain a copy of the Call for
Proposals and relative application form from the Heath
website http://www.sahha.gov.mt/pages.aspx?page=1292 or
from the DH Circular No. 10/2010. For further information
one may contact the Secretary at the QAIAC Office on
telephone number 22992415.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
Ministeru gĦar-riŻorsi
u affarijiet rurali
MINISTRY FOR RESOURCES
AND RURAL AFFAIRS
Applikazzjonijiet għal Għajnuna Diretta
mogħtija mill-Gvern Malti
u l-Unjoni Ewropea dwar Land Based Measures
Applications for Eurpean Union
and National Aid on
Land Based Measures
Il-Ministeru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali permezz talAġenzija għall-Pagamenti qed tilqa’ talbiet għall-pagamenti
għall-għajnuna finanzjarja fuq għal Skemi ta’ Land Based
Measures iffinanzjati mill-Gvern Malti u mill-Unjoni
Ewropea.
The Ministry for Resources and Rural Affairs through the
Paying Agency will be receiving payment claims for EU and
National Aid on Land Based Measures.
It-talbiet għall-pagamenti bdew jintlaqgħu minn nhar
it-Tnejn, 1 ta’ Frar 2010 sal-Ġimgħa, 14 ta’ Mejju, 2010
eskluż is-Sibtijiet u l-Ħdud kif ukoll Festi Pubbliċi. L-ebda
applikazzjoni ma tintlaqa’ wara dan il-perjodu.
Payment claims shall start being received as from Monday,1st
February 2010 to Friday, 14th May, 2010 excluding weekends
and Public Holidays. No applications will be received after this
date. Weekends and Public Holiday are excluded.
L-applikazzjonijiet se jkunu milqugħa:
Farmers may register at the following offices:
fl-Uffiċċju tal-Applikazzjonijiet fl-Għammieri, Qormi;
fl-Uffiċċju tal-Applikazzjonijiet tal-Pitkalija, Ta’ Qali;
il-Farm Esperimentali tal-Gvern, ix-Xewkija, Għawdex.
the Applications Office at Għammieri, Qormi;
the Applications Office at the Pitkali Market, Ta’ Qali;
the Government Experimental Farm, Xewkija, Gozo.
L-uffiċini se jkunu miftuħin bejn is-7.30 a.m. u t-3.00
p.m. f’Malta u bejn is-7.30 a.m. u s-2.00 p.m. f’Għawdex.
These offices shall be open from 7.30 a.m. till 3.00 p.m. in
Malta and from 7.30 a.m. to 2.00 p.m. in Gozo.
Jekk wieħed irid biss iġġedded it-talba li għamel fis-
If one only requires renewing the claim submitted during
VERŻJONI ONLINE
Id-9 ta’ Frar, 2010 sena 2009 fuq Għajnuna fuq Żoni Żvantaġġati, Pagamenti
Uniku, Għajnuna Addizzjonali fuq id-Dwieli wieħed jista’
jmur jagħmel it-talba għall-pagament f’wieħed minn dawn
iċ-Ċentri:
1.
2.
3.
4.
5.
Koperattiva Produtturi tal-Ħalib, KPH
Ta’ Qali Producers’ Group, TQPG
Assoċjazzjoni tal-Bdiewa, ATB
Għaqda Vitikultura Maltija
Għaqda Produtturi tat-Tadam Maltin
1337
2009 made on Less Favoured Areas, Single Payment Scheme
and Additional Aid on Vines, one may do so at one of the
following Centres:
1.
2.
3.
4.
5.
Koperattiva Produtturi tal-Ħalib – KPH
Ta’ Qali Producers Group – TQPG
Assoċjazzjoni tal-Bdiewa – ATB
Għaqda Vitikultura Maltija
Għaqda Produtturi tat-Tadam Maltin
Sabiex wieħed ikun jista’ japplika huwa obbligat li
jmur personalment fl-uffiċċji msemmija fil-ħin stipulat u ddati indikati u jieħu miegħu l-ittra ta’ notifika u l-pjanti talgħelieqi. Huwa importanti li l-applikanti jmorru personalment
sabiex japplikaw u jieħdu magħhom il-karta tal-identità jew
il-passaport jew il-liċenzja tas-sewqan jew il-Karta Anzjan.
Applicants are requested to apply personally at the above
mentioned offices on the stipulated time and the indicated
dates on the notification letter. In order to apply, applicants are
to present either their ID card or their passport or their driving
licence or their old age ticket. Applicants are requested to
present the notification letter and their field plans.
Jekk għal xi raġuni wieħed ma jistax imur sabiex
japplika jista jaħtar rappreżentant biex jaġixxi f’ismu. Dan
ir-rappreżentant għandu jieħu miegħu prokura, il-karta talidentità tiegħu kif ukoll ta’ min jaħdem l-art.
In the case where an applicant cannot present him/herself due
to unforseen circumstances, he/she can appoint a representative
to act on his/her behalf. This person should present the power
of attorney, his/her ID card as well as that of the land manager.
Fil-każ ta’ entitajiet huwa importanti li jippreżentaw
in-numru tar-reġistrazzjoni tal-VAT, il-Memorandum of
Association kif ukoll il-karta tal-identità tal-persuna li
tirrappreżenta lill-kumpanija.
In the case of enterprises, they shall present the VAT
certificate, the Memorandum of Association together with the
ID card of the person representing the company.
Għal aktar informazzjoni wieħed jista’ jċempel fuq 25904
204 ġewwa Malta u fuq 21565809 ġewwa Għawdex.
Further information and requests for clarification can be
made by calling on 25904 204 in Malta or on 21565809 in
Gozo.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
Gvern ta’ Malta
Ministeru għar-riżorsi u l-affarijiet Rurali
Government of Malta
Ministry for Resources and Rural Affairs
DIVIŻJONI TAS-SAĦĦA
Lista ta’ offerti mogħtija mis-Servizzi ta’ Procurement
tal-Gvern (Taqsima tas-Saħħa) matul Jannar 2010.
HEALTH DIVISION
List of tenders awarded by the Government Health
Procurement Services during January 2010.
Natura tal-oġġett
Nature of item
Kuntrattur
Contractor
Fibreglass casting bandages 10cm Aspirin 75mg-100mg tablets
Ascending aortic prosthesis Diagnostic strips for protein in urine
Fluorouracil 500mg injections
Sodium valproate 200mg tablets
Iloprost solution for infusion
Urine drainage leg bags 350ml
Milk substitute powder
Topiramate 50mg tablets
Technoline Ltd. - Gżira
P&D Pharmaceuticals Ltd - Uk
Pharma-Cos Ltd. - St. Venera
Micar Medics Ltd. - San Ġwann
Accord Healthcare Ltd - United Kingdom
Charles De Giorgio Ltd - Birkirkara
Alfred Gera & Sons Ltd - Qormi
Pharma-Cos Ltd. - St. Venera
Vivian Corporation Ltd
A.M. Mangion Ltd - Luqa
1338
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Dimercaptosuccinic acid D.M.S.A. isotope kits
Associated Equipment Ltd - San Ġwann
Pds ii (polydioxanoone) monofilament 3/0 & 4/0 sutures
A.M. Mangion Ltd - Luqa
Vicryl rapide G2/0 sutures A.M. Mangion Ltd - Luqa
Low pressure voice prosthesis 2.2
Technoline Ltd. - Gżira
Gluten-free biscuits
Direct Imports Ltd - Mosta
Phenindione 50mg tablets Alfred Gera & Sons Ltd - Qormi
Human chorionic gonadotrophine 1000 unit injections
Medicem Ltd - Marsascala
Gadolinium: non-radioactive contrast medium
for use in m.r.i. procedures
Alfred Gera & Sons Ltd - Qormi
Biliary stents
Drugsales Ltd - Lija
Clinical waste containers
Associated Equipment Ltd - San Ġwann
Stock of half spheres (artificial eyes)
E.J. Busuttil Ltd - Birkirkara
Fentanyl citrate 50mcg/ml x 10 ml injections
Pharmbart Ltd - Attard
Blood count reagents with 2 analysers on loan
Vivian Corporation Ltd - Msida
Enoxaparin sodium 100mg/ml solution for injection
in 0.4ml pre-filled syringes
Charles De Giorgio Ltd - Birkirkara
Enoxaparin sodium 100mg/ml solution for injection
in 0.6ml pre-filled syringes
Charles De Giorgio Ltd - Birkirkara
Enoxaparin sodium 100mg/ml solution for injection
in 0.8ml pre-filled syringes
Charles De Giorgio Ltd - Birkirkara
Enoxaparin sodium 100mg/ml solution for injection
in 1ml pre-filled syringes
Charles De Giorgio Ltd - Birkirkara
Peripheral cutting balloons Jamesco Trading Company Ltd - Sliema
Glucagon 1mg injections
Charles De Giorgio Ltd - Birkirkara
Dhs/dcs instruments Pharma-Cos Ltd. - St. Venera
Vitrectomy packs to fit accurus machine
Amas Co Ltd - San Ġwann
Reagents for biochemical analysis with equipment on loan
Vivian Corporation Ltd - Msida
Co-trimoxazole tablets
Vivian Corporation Ltd - Msida
Rinse aide x 200 ltrs
Medina Healthcare Ltd - San Ġwann
Xylometazoline hydrochloride 0.05% nasal drops
Malpharma Ltd - Valletta
Endotracheal tubes; metal armoured with cuff pilot
Pharma-Cos Ltd. - St. Venera
Lithium carbonate 400mg tablets
P & D Pharmaceuticals Ltd - England
Extra length pencil point spinal needle
Pharma-Cos Ltd. - St. Venera
Glycerol 4g suppositories (adult) Pharmabart Ltd - Attard
Liothyronine sodium 20mcg tablets
Alfred Gera & Sons Ltd - Qormi
Loss of resistance syringe with autodetection system
Pharma-Cos Ltd. - St. Venera
Push-on snap-safe containers size 49 x 58mm
Krypton Chemists Ltd - St Andrews
Levitiracetam 100mg/ml oral solution
Pharmasud Ltd - San Ġwann
Adenosine 6mg injections
Charles De Giorgio Ltd - Birkirkara
Prolene W8721
A.M. Mangion Ltd - Luqa
Eia test kits for rotavirus Cherubino Ltd - Gżira
Tigecycline 50mg vials
Vivian Corporation Ltd. - Msida
Single use biopsy kits
Suratek Ltd - Salina
Zoellner detachable sucker ends
Pharma-Cos Ltd. - St. Venera
Insulin aspart 100IU/ML cartridges
Charles De Giorgio Ltd - Birkirkara
Albation catheters Sidroc Services Godrco Ltd
Albation catheters Technoline Ltd. - Gżira
Bilbao dotter hypotonic duodenography catheters
Charles De Giorgio Ltd - Birkirkara
Quetiapine 100mg tablets
V.J. Salomone Pharma Ltd - Valletta
Morphine 20mg/ml injections Pharmachemic Trading Agency Ltd. - Rabat
Double limen catheter sets for haemodialysis Associated Equipment Ltd - San Ġwann
Hyoscine hydrobromide 400mcg injections bp
V.J. Salomone Pharma Ltd - Valletta
Stannous ion kit for in vivo labelling of rbc
Associated Equipment Ltd - San Ġwann
Enoxaparin sodium 100mg/ml solution for injections
in 0.2ml pre-filled syringes Charles De Giorgio Ltd - Birkirkara
Cytosine arabinoside 100mg injections
Drugsales Ltd - Lija
Radiofocus curved guide wires
A.T.G. Co. Ltd - San Ġwann
Radiofocus curved guide wires
Associated Equipment Ltd - San Ġwann
Radiofocus curved guide wires
Pharma - Cos Ltd. - St. Venera
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1339
Kunsill Lokali Santa venera
santa venera Local Council
Laqgħat Pubbliċi Annwali
Public Annual Meetings
Skont l-Att dwar il-Kunsilli Lokali (Kap. 363), se ssir
laqgħa pubblika annwali nhar l-Erbgħa, l-24 ta’ Frar 2010,
fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill, Kumpless Umberto
Calosso, Triq il-Kbira San Ġużepp, Santa Venera, fis-6.30
p.m.
In accordance with the Local Council Act (Cap. 363),
an annual public meeting will be held on Wednesday, 24th
February 2010 at the Council’s Administrative Office,
Umberto Calosso Complex, Triq il-Kbira San Ġużepp, Santa
Venera at 6.30 p.m.
Għal din il-laqgħa huma mħeġġa jattendu u jieħdu sehem
fid-diskussjoni dawk il-persuni kollha li isimhom jidher flaħħar Reġistru Elettorali ghall-Kunsill Lokali Santa Venera.
For this meeting persons whose name appears in the last
Santa Venera Local Council Electoral Register are urged to
attend and take part in the discussion.
Fil-laqgħa mistenni jingħata rendikont tax-xogħol li sar
mill-Kunsill tul l-aħħar sena, jiġi diskuss il-Budget għassena li ġejja, filwaqt li r-residenti li jattendu jkunu jistgħu
jgħaddu s-suġġerimenti u l-ilmenti tagħhom lill-Kunsill.
An account will be given about works carried out by
the Council during last year. There will also be an open
discussion about next year’s Budget, while residents who
attend can make suggestions and forward their complaints
to the Council.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
KUNSILL LOKALI MUNXAR
MUNXAR LOCAL COUNCIL
Laqgħa Pubblika Annwali
Annual Public Meeting
Skont l-Artikolu 70 tal-Att dwar il-Kunsilli Lokali (Kap.
363), se jsiru żewġ laqgħat pubbliċi annwali nhar il-Ħamis,
it-18 ta’ Frar 2010.
In accordance with Section 70 of the Local Councils
Act (Cap. 363), two annual public meetings will be held on
Thursday, 18th February 2010.
Il-laqgħa għall-persuni mill-Munxar li isimhom jidher
fl-aħħar Reġistru Elettorali għall-Kunsill Lokali Munxar
se ssir fil-5.30 p.m. fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill
Lokali, Triq il-Profs. Ġużè Aquilina, Munxar.
The meeting for residents of Munxar whose names appear
in the last Munxar Local Council’s Electoral Register is going
to be held at 5.30 p.m. at the Local Council Administrative
Office, Profs. Ġużè Aquilina Street, Munxar.
Il-laqgħa għall-persuni mir-raħal żgħir tax-Xlendi li
isimhom jidher fl-aħħar Reġistru Elettorali għall-Kunsill
Lokali Munxar se ssir fis-6.30 p.m. fil-Lukanda St Patrick’s,
Xlendi.
The meeting for residents of the small village of Xlendi
whose names appear in the last Munxar Local Council’s
Electoral Register is going to be held at 6.30 p.m. at the St
Patrick’s Hotel, Xlendi.
Il-persuni kollha li jidhru fir-Reġistru Elettorali Lokali
huma mħeġġa li jattendu għal din il-laqgħa u jipparteċipaw
fid-diskussjoni. Waqt il-laqgħa jingħata rendikont tar-rapport
tax-xogħlijiet li saru mill-Kunsill matul l-2009/2010. Ilmembri tal-pubbliku li jattendu l-laqgħa jistgħu jressqu ssuġġerimenti tagħhom.
All persons listed in the Local Electoral Register are
encouraged to attend for this meeting and participate in
the discussions. In this meeting an account on the report
on works carried out by the Council during 2009/2010 will
be given. Public members attending the meeting can put
forward their suggestions.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
VERŻJONI ONLINE
1340
KUNSILL LOKALI GĦAXAQ
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 GĦAXAQ LOCAL COUNCIL
Il-Kunsill Lokali Għaxaq jgharraf illi minn nhar il-Ħadd
l-14 u it-Tlieta is-16 ta’ Frar 2010, Triq Santa Marija minn
Misraħ Santu Rokku sa Triq Santa Tereża and Vjal il-Labour,
se jkunu magħluqa għat-traffiku minħabba attivitajiet
konnessi mal-Karnival, bejn is-7.00 p.m. sa nofsillejl.
The Għaxaq Local Council notifies that from Sunday
14th to Tuesday 16th February 2010, Triq Santa Marija from
Misraħ Santu Rokku to Triq Santa Tereża and Vjal il-Labour,
will be closed to traffic from 7.00 p.m. till midnight due to
Carnival activities.
Il-Kunsill Lokali Għaxaq jgħarraf ukoll illi nhar it-Tnejn
15 ta’ Frar, Vjal il-Labour u Triq Santa Marija, kantuniera
ma’ Triq Santa Tereża u Triq il-Gudja, se jkunu magħluqa
għat-traffiku minħabba attivitajiet konnessi mal-Karnival
bejn is-7.00 p.m. sa nofsillejl.
The Għaxaq Local Council also notifies that on Monday,
15th February 2010, Vjal il-Labour and Triq Santa Marija,
corner with Triq Santa Tereża to Triq il-Gudja, will be
closed to traffic from 7.00 p.m. till midnight due to Carnival
activities.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
Kunsill Lokali Mtarfa
Mtarfa LOCAL COUNCIL
Il-Kunsill Lokali Mtarfa jgħarraf illi nhar il-Ġimgħa
12 ta’ Frar 2010, it-toroq li ġejjin se jkunu magħluqa għattraffiku kif indikat hawn taħt u t-traffiku se jkun ristrett bejn
is-7.30 a.m. u s-siegħa ta’ filghodu:
The Mtarfa Local Council notifies that on Friday, 12th
February, 2010, the following streets will be closed to traffic
as shown hereunder and traffic will be restricted between
7.30 a.m. and 1.00 p.m.
Triq ir-Reġimenti Maltin minn ħdejn iċ-Ċentru Pastorali
sa ħdejn il-Kunsill.
Triq ir-Reġimenti Maltin from near the Parish Centre to
to the vicinity of the Council Premises.
Minn ħdejn il-Kunsill, parti minn Triq San David u parti
minn Triq Kavallier Vincenzo Bonello.
From near the Council Premises, part of Triq San David
and part of Triq Kavallier Vincenzo Bonello.
Triq Sir Leslie Rundle se tkun two-way.
Aċċess minn Triq Kavallier Vincenzo Bonello se tkun
ristretta għar-residenti biss.
Id-9 ta’ Frar, 2010
Kunsill Lokali Mtarfa
Il-Kunsill Lokali Mtarfa jgħarraf illi nhar il-Ħadd 14 ta’
Frar, 2010 it-toroq li ġejjin se jkunu magħluqa għat-traffiku
kif indikat hawn taħt u t-traffiku se jkun ristrett mid-9.00
a.m. sas-1.00 p.m.
Triq ir-Reġimenti Maltin minn ħdejn l-Arloġġ sa ħdejn
il-Kunsill
Ipparkjar ħdejn il-Kunsill u ħdejn l-għassa se jkun
ipprojbit.
Triq Sir Leslie Rundle se tkun użata two way.
Id-9 ta’ Frar, 2010
Triq Sir Leslie Rundle will be two-way.
Access from Triq Kavallier Vincenzo Bonello will be
restricted to residents only.
9th February, 2010
Mtarfa LOCAL COUNCIL
The Mtarfa Local Council notifies that on Sunday 14th
February, 2010, the following roads will be closed to traffic
as indicated hereunder and traffic will be restricted from
9.00 a.m. to 1.00 p.m.
Triq ir-Reġimenti Maltin from the clocktower to near the
Council premises.
Parking near the Council premises and in the vicinity of
the police station will be prohibited.
Triq Sir Leslie Rundle will be used two way.
9th February, 2010
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1341
KUNSILL LOKALI SLIEMA
SLIEMA LOCAL COUNCIL
Il-Kunsill Lokali Sliema jgħarraf illi se jsiru xogħlijiet millĦamis, il-11 ta’ Frar sas-Sibt, it-13 ta’ Frar, 2010, bejn is-7.00
a.m. u l-5.00 p.m. fi Triq Locker,Tas-Sliema.
The Sliema Local Council notifies that works will be
carried from Thursday, 11th February to Saturday, 13th
February, 2010, between 7.00 a.m. and 5.00 p.m. at Triq
Locker, Sliema.
M’hu permess l-ebda pparkjar fi Triq Locker u vetturi
pparkjati jiġu rmunkati.
No parking is allowed in Triq Locker and parked cars will
be towed away.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
KUNSILL LOKALI FLORIANA
FLORIANA LOCAL COUNCIL
Il-Kunsill Lokali Floriana jgħarraf illi l-parkeġġ ta’ Pjazza
San Publiju se tkun magħluqa għat-traffiku nhar il-Ħamis,
il-25 ta’ Marzu mill-4.00 a.m. sas-6.00 a.m. tal-Ġimgħa, is26 ta’ Marzu, 2010 u illi Triq Sir Hannibal Scicluna mhux
se jkun permess ipparkjar ta’ vetturi bejn il-5.00 p.m. talĠimgħa, id-19 ta’ Frar u il-11.30 p.m. ta’ nhar it-Tnejn, it-22
ta’ Frar, 2010.
The Floriana Local Council notifies thet the parking area
at Pjazza San Publju will be closed to traffic on Thursday,
25th March from 4.00 a.m. till 6.00 a.m. of Friday, 26th
March, 2010 and that parking will not be allowed in Triq Sir
Hannibal Scicluna from 5.00 p.m of Friday, 19th February
till 11.30 p.m. of Monday, 22nd February, 2010.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
DIPARTIMENT TAL-KUNTRATTI
DEPARTMENT OF CONTRACTS
Id-Direttur Ġenerali (Kuntratti) jgħarraf illi, b’riferenza
għall-avviżi li ġejjin, jistgħu jintbagħtu offerti magħluqin
fil-ġranet u d-dati indikati hawn taħt. L-offerti għandhom
jintefgħu fil-Kaxxa tal-Offerti tad-Dipartiment tal-Kuntratti,
Notre Dame Ravelin, il-Furjana:
The Director General (Contracts) notifies that sealed
tenders in respect of the following advertisements will be
received on the days and dates indicated below. Tenders are to
be dropped in the Tender Box of the Department of Contracts,
Notre Dame Ravelin, Floriana:
Sal-10.00 a.m. tal-ĦAMIS, il-11 ta’ Frar, 2010, għal:
Up to 10.00 a.m. on THURSDAY, 11th February, 2010,
for:
CT 483/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2586/2009.
Provvista, installazzjoni u kummissjonar fejn hu applikabbli,
ta’ magnetic stirrers, real time PCR u diversi tagħmir
tal-laboratorju ieħor biex jittejbu l-Health Biotechnology
Facilities – l-Università ta’ Malta. Irid jitħallas dritt ta’ €60.00
għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Dan huwa Supply Notice taħt il-Local Open Tender
Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata
mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali – Ninvestu fil-futur tiegħek.
(Budget Stmat: €55,805.07 mingħajr V.A.T.).
CT 483/2009 - Contracts Ref No, CT 2586/2009. Supply,
delivery, installation and commissioning as applicable, of
magnetic stirrers, real time PCR and other various laboratory
equipment to enhance the Health Biotechnology Facilities
– University of Malta. A fee of €60.00 will be charged for
each copy of tender document.
This is a Supply Notice under the Local Open Tender
Procedure. This tender is part-financed by the European Union
under the European Regional Development Fund 2007-2013
– Investing in your future.
(Estimated Budget: €55,805.07 excluding V.A.T.).
CT 484/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2587/2009.
Provvista, installazzjoni u kummissjonar fejn hu applikabbli,
ta’ fluorescence inverted microscopes, laminar flow hoods u
diversi tagħmir tal-laboratorju ieħor biex jittejbu l-Health
Biotechnology Facilities – l-Università ta’ Malta. Irid jitħallas
dritt ta’ €60.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Dan huwa Supply Notice taħt il-Local Open Tender
CT 484/2009 - Contracts Ref No, CT 2587/2009. Supply,
delivery, installation and commissioning as applicable, of
fluorescence inverted microscopes, laminar flow hoods and
other various laboratory equipment to enhance the Health
Biotechnology Facilities – University of Malta. A fee of
€60.00 will be charged for each copy of tender document.
This is a Supply Notice under the Local Open Tender
1342
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata millUnjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali – Ninvestu fil-futur tiegħek.
(Budget Stmat: €111,270.00 mingħajr V.A.T.).
Procedure. This tender is part-financed by the European Union
under the European Regional Development Fund 2007-2013
– Investing in your future.
(Estimated Budget: €111,270.00 excluding V.A.T.).
CT 485/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2591/2009.
Provvista, installazzjoni u kummissjonar fejn hu applikabbli,
ta’ diversi pipette sets, electrophoresis units u digital gel
imagers biex jittejbu l-Health Biotechnology Facilities – lUniversità ta’ Malta. Irid jitħallas dritt ta’ €60.00 għal kull
kopja ta’ dokument tal-offerta.
Dan huwa Supply Notice taħt il-Local Open Tender
Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata millUnjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali – Ninvestu fil-futur tiegħek.
(Budget Stmat: €105,465.00 mingħajr V.A.T.).
CT 485/2009 - Contracts Ref No, CT 2591/2009. Supply,
delivery, installation and commissioning as applicable, of
various pipette sets, electrophoresis units and digital gel
imagers to enhance the Health Biotechnology Facilities
– University of Malta. A fee of €60.00 will be charged for
each copy of tender document.
This is a Supply Notice under the Local Open Tender
Procedure. This tender is part-financed by the European
Union under the European Regional Development Fund
2007-2013 – Investing in your future.
(Estimated Budget: €105,465.00 excluding V.A.T.).
CT 486/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2628/2009.
Provvista, installazzjoni u kummissjonar fejn hu applikabbli,
ta’ Liquid Nitrogen Facility u diversi tagħmir tal-laboratorju
ieħor biex jittejbu l-Health Biotechnology Facilities – lUniversità ta’ Malta. Irid jitħallas dritt ta’ €60.00 għal kull
kopja ta’ dokument tal-offerta.
Dan huwa Supply Notice taħt il-Local Open Tender
Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata millUnjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali – Ninvestu fil-futur tiegħek.
(Budget Stmat: €51,397.46 mingħajr V.A.T.).
CT 486/2009 - Contracts Ref No, CT 2628/2009. Supply,
delivery, installation and commissioning as applicable, of
a Liquid Nitrogen Facility and other various laboratory
equipment to enhance the Health Biotechnology Facilities
– University of Malta. A fee of €60.00 will be charged for
each copy of tender document.
This is a Supply Notice under the Local Open Tender
Procedure. This tender is part-financed by the European
Union under the European Regional Development Fund
2007-2013 – Investing in your future.
(Estimated Budget: €51,397.46 excluding V.A.T.).
CT 495/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2484/2009.
Servizzi ta’ konsulenza għall-eżekuzzjoni ta’ AA, EIA u studji
addizzjonali b’relazzjoni ma’ outline development application
għal wind farm f’Wied Rini, limiti tar-Rabat, Malta – Ministeru
għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali. Irid jitħallas dritt ta’ €250.00
għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Dan huwa Service Notice taħt l-International Open
Tender Procedure. Din l-offerta qiegħda tiġi kkunsidrata
biex tkun parzjalment iffinanzjata mill-Unjoni Ewropea taħt
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali – Ninvestu filKompetittività għall-Kwalità ta’ Ħajja Aħjar.
(Budget Stmat: €195,000.00 mingħajr V.A.T.).
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fis-17 ta’ Diċembru
2009.
CT 495/2009 - Contracts Ref No, CT 2484/2009.
Consultancy services for the carrying out of an AA, an EIA
and additional studies in relation with an outline development
application for a wind farm at Wied Rini, limits of Rabat,
Malta – Ministry for Resources and Rural Affairs. A fee of
€250.00 will be charged for each copy of tender document.
This is a Service Notice under the International Open
Tender Procedure. This tender is being considered for partfinancing by the European Union under the European Regional
Development Fund 2007-2013 – Investing in Competitiveness
for a Better Quality of Life.
(Estimated Budget: €195,000.00 excluding V.A.T.).
The EU Contract Notice was dispatched on 17th December
2009.
CT 499/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2645/2009.
Evalwazzjoni tal-Programm tal-Iżvilupp Rurali għal Malta
(2007-2013) – Ministeru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali.
Irid jitħallas dritt ta’ €50.00 għal kull kopja ta’ dokument
tal-offerta.
Dan huwa Service Notice taħt il-Local Open Tender
Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata millAssistenza Teknika tal-EAFRD għal Malta – L-Ewropa
tinvesti f’Żoni Rurali.
(Budget Stmat: €120,000.00 mingħajr V.A.T.).
CT 499/2009 - Contracts Ref No, CT 2645/2009. Evaluation
of the Rural Development Programme for Malta (2007-2013)
– Ministry for Resources and Rural Affairs. A fee of €50.00
will be charged for each copy of tender document.
CT 458/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2499/2009.
CT 458/2009 - Contracts Ref No, CT 2499/2009. Design
This is a Service Notice under the Local Open Tender
Procedure. This tender is part-financed by the Technical
Assistance from EAFRD for Malta – Europe Investing in
Rural Areas.
(Estimated Budget: €120,000.00 excluding V.A.T.).
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1343
Disinjar u bini ta’ stands fil-Fieri Internazzjonali dwar is-Safar
u t-Turiżmu għal perjodu ta’ sentejn 2010-2011 skont bażi ta’
ftehim – l-Awtorità Maltija dwar it-Turiżmu. Irid jitħallas dritt
ta’ €200.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fis-7 ta’ Diċembru
2009.
and construction of stands at International Travel and Tourism
Fairs for a two year period 2010-2011 under a framework
agreement – Malta Tourism Authority. A fee of €200.00 will
be charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 7th December
2009.
Sal-10.00 a.m. tat-TLIETA, is-16 ta’ Frar, 2010, għal:
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 16th February, 2010,
for:
CT 494/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2497/2009.
Provvista, installazzjoni, ittestjar u kummissjonar ta’ tagħmir
għas-sħana b’konnessjoni mal-allied pipework u controls
biex jiġi prodott ilma sħun domestiku u provvista ta’ central
heating fl-Isptar Karen Grech – WasteServ Malta Ltd. Irid
jitħallas dritt ta’ €200.00 għal kull kopja ta’ dokument talofferta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fis-17 ta’ Diċembru
2009.
CT 494/2009 - Contracts Ref No, CT 2497/2009. Supply,
installation, testing and commissioning of heating equipment
in connection with allied pipework and controls to produce
domestic hot water and supply central heating at Karen Grech
Hospital – Department of Health. A fee of €200.00 will be
charged for each copy of tender document.
CT 501/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2627/2009.
Provvista ta’ reloadable linear staplers 30mm, 60mm u 90mm
u loading units – Taqsima tas-Saħħa. Irid jitħallas dritt ta’
€5.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fit-18 ta’ Diċembru
2009.
CT 501/2009 - Contracts Ref No, CT 2627/2009. Supply
of reloadable linear staplers 30mm, 60mm and 90mm and
loading units – Health Division. A fee of €5.00 will be charged
for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 18th December
2009.
CT 507/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2228/2009.
Provvista ta’ bowel cleansing preparation – Taqsima
tas-Saħħa. Irid jitħallas dritt ta’ €5.00 għal kull kopja ta’
dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fit-18 ta’ Diċembru
2009.
CT 507/2009 - Contracts Ref No, CT 2228/2009. Supply
of bowel cleansing preparation – Health Division. A fee of
€5.00 will be charged for each copy of tender document.
CT/A/001/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2767/2009.
Xogћolijiet ta’ restawr fil-Fortifikazzjonijiet tal-Birgu
Landfront - BRG 03 – Ministeru għar-Riżorsi u Affarijiet
Rurali. Kopja tad-dokument tal-offerta tista’ titniżżel millwebsite http://www.contracts.gov.mt.
Dan huwa Works Notice taħt il-Local Open Tender
Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata millUnjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali 2007-2013 – Ninvestu fil-futur tiegħek.
(Budget Stimat: €375,000.00 mingħajr V.A.T.).
CT/A/001/2010 - Contracts Ref No, CT 2767/2009.
Restoration works to Birgu Landfront Fortifications - BRG
03 – Ministry for Resources and Rural Affairs. A copy of
the tender document may be downloaded from the website
http://www.contracts.gov.mt.
This is a Works Notice under the Local Open Tender
Procedure. This tender is part-financed by the European Union
under the European Regional Development Fund 2007-2013
– Investing in your future.
(Estimated Budget: €375,000.00 excluding V.A.T.).
Sal-10.00 a.m. tal-ĦAMIS, it-18 ta’ Frar, 2010, għal:
Up to 10.00 a.m. on THURSDAY, 18th February, 2010,
for:
CT 448/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2643/2009.
Provvista, installazzjoni u kummissjonar (kif applikabbli) ta’
Medium Scale Generation System, tagħmir domestiku u ta’
energy metering u tagħmir tal-computer għad-Dipartiment
tal-Industrial Electrical Power Conversion – l-Università
ta’ Malta. Irid jitħallas dritt ta’ €60.00 għal kull kopja ta’
dokument tal-offerta.
Dan huwa Supply Notice taħt l-International Open
CT 448/2009 - Contracts Ref No, CT 2643/2009. Supply,
delivery, installation and commissioning (as applicable) of
Medium Scale Generation System, domestic and energy
metering equipment and computer equipment for the
Department of Industrial Electrical Power Conversion
– University of Malta. A fee of €60.00 will be charged for
each copy of tender document.
This is a Supply Notice under the International Open
The EU Contract Notice was dispatched on 17th December
2009.
The EU Contract Notice was dispatched on 18th December
2009.
1344
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Tender Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata
mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali 2007-2013 – Ninvestu fil-futur tiegħek.
(Budget Stmat: €51,687.00 mingħajr V.A.T.).
Tender Procedure. This tender is part-financed by the
European Union under the European Regional Development
Fund 2007-2013 – Investing in your future.
(Estimated Budget: €51,687.00 excluding V.A.T.).
CT 452/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2644/2009.
Provvista, installazzjoni u kummissjonar (kif applikabbli) ta’
industrial energy applications equipment għad-Dipartiment
tal-Industrial Electrical Power Conversion – l-Università
ta’ Malta.
Dan huwa Supply Notice taħt l-International Open
Tender Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata
mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali 2007-2013 – Ninvestu fil-futur tiegħek.
(Budget Stmat: €180,994.40 mingħajr V.A.T.).
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fit-2 ta’ Diċembru
2009.
CT 452/2009 - Contracts Ref No, CT 2644/2009. Supply,
delivery, installation and commissioning (as applicable) of
industrial energy applications equipment for the Department
of Industrial Electrical Power Conversion – University of
Malta.
This is a Supply Notice under the International Open Tender
Procedure. This tender is part-financed by the European Union
under the European Regional Development Fund 2007-2013
– Investing in your future.
(Estimated Budget: €180,994.40 excluding V.A.T.).
The EU Contract Notice was dispatched on 2nd December
2009.
CT 506/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2540/2009.
Provvista u installazzjoni ta’ outlets addizzjonali għad-Data
Network System tal-Isptar Mater Dei – Ministeru għallPolitika Soċjali. Irid jitħallas dritt ta’ €20.00 għal kull kopja
ta’ dokument tal-offerta.
CT 506/2009 - Contracts Ref No, CT 2540/2009. Supply
and installation of additional outlets for Mater Dei Hospital
Data Network System – Ministry for Social Policy. A fee of
€20.00 will be charged for each copy of tender document.
Sal-10.00 a.m. tat-TLIETA, it-23 ta’ Frar, 2010, għal:
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 23rd February, 2010,
for:
CT/A/002/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2715/2009.
Provvista, installazzjoni, taħriġ u kummissjunar ta’ tagħmir
għad-diġitazzjoni u tagħmir tal-ICT fil-Bibljoteka Nazzjonali
ta’ Malta, fil-Belt Valletta – Bibljoteka Nazzjonali ta’ Malta.
Kopja tad-dokument tal-offerta tista’ titniżżel mill-website
http://www.contracts.gov.mt.
Dan huwa Supply Notice taħt il-Local Open Tender
Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata
mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali 2007-2013 – Ninvestu fil-futur tiegħek.
(Budget Stmat: €105,780.00 mingħajr V.A.T.).
CT/A/002/2010 - Contracts Ref No, CT 2715/2009.
Supply, delivery, installation, training and commissioning of
digitization equipment and ICT equipment at the National
Library of Malta, Valletta – National Library of Malta. A
copy of the tender document may be downloaded from the
website http://www.contracts.gov.mt.
This is a Supply Notice under the Local Open Tender
Procedure. This tender is part-financed by the European
Union under the European Regional Development Fund
2007-2013 – Investing in your future.
(Estimated Budget: €105,780.00 excluding V.A.T.).
CT 482/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2604/2009.
Provvista ta’ alcoholic hand rub – Taqsima tas-Saħħa. Irid
jitħallas dritt ta’ €5.00 għal kull kopja ta’ dokument talofferta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fl-14 ta’ Diċembru
2009.
CT 482/2009 - Contracts Ref No, CT 2604/2009. Supply
of alcoholic hand rub – Health Division. A fee of €5.00 will
be charged for each copy of tender document.
Sal-10.00 a.m. tal-ĦAMIS, il-25 ta’ Frar, 2010, għal:
Up to 10.00 a.m. on THURSDAY, 25th February, 2010,
for:
CT 001/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2568/2009.
Servizzi ta’ superviżjoni u mmaniġġjar ta’ proġett għalliżvilupp tal-park tal-familja f’Wied il-Għajn – WasteServ
Malta Ltd. Irid jitħallas dritt ta’ €250.00 għal kull kopja ta’
dokument tal-offerta.
Dan huwa Service Notice taħt l-International Open Tender
Procedure. Din l-offerta qiegħda tiġi kkunsidrata biex tkun
CT 001/2010 - Contracts Ref No, CT 2568/2009.
Supervision and project management services of a project for
the development of a family park in Marsaskala – WasteServ
Malta Ltd. A fee of €250.00 will be charged for each copy
of tender document.
This is a Service Notice under the International Open
Tender Procedure. This tender is being considered for part-
The EU Contract Notice was dispatched on 14th December
2009.
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1345
parzjalment iffinanzjata mill-Unjoni Ewropea b’Lots 1 u 2
jaqgħu taħt il-Programm ta’ Żvilupp Rurali għal Malta 20072013, il-Fond Agrikolu Ewropew għal Żvilupp Rurali – LEwropa tinvesti fi nħawi rurali, u Lot 3 jaqa’ taħt il-Cohesion
Policy 2007-2013 – Ninvestu fil-futur tiegħek.
(Budget Stmat: €415,655.00 mingħajr V.A.T.).
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fit-28 ta’ Diċembru
2009.
financing by the European Union with Lots 1 and 2 falling
under the Rural Development Programme for Malta 20072013, The European Agricultural Fund for Rural Development
– Europe investing in rural areas, and Lot 3 falling under the
Cohesion Policy 2007-2013 – Investing in your future.
(Estimated Budget: €415,655.00 excluding V.A.T.)
The EU Contract Notice was dispatched on 28th December
2009.
CT 002/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2566/2009.
Kummissjonar ta’ surveys, inventarju u disinjar ta’ bus stops u
shelters f’Malta u ttestjar u ddisinjar ta’ bus priority measures
– Awtorità Maltija dwar it-Trasport. Irid jitħallas dritt ta’
€100.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fit-28 ta’ Diċembru
2009.
CT 002/2010 - Contracts Ref No, CT 2566/2009.
Commissioning of surveys, inventory and designs of bus stops
and shelters in Malta and testing and design of bus priority
measures – Malta Transport Authority. A fee of €100.00 will
be charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 28th December
2009.
CT 003/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2706/2009.
Provvista ta’ stvali – Dipartiment tal-Pulizija. Irid jitħallas dritt
ta’ €50.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fit-28 ta’ Diċembru
2009.
CT 003/2010 - Contracts Ref No, CT 2706/2009. Supply
of ankle boots – Police Department. A fee of €50.00 will be
charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 28th December
2009.
CT 004/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2164/2009.
Provvista ta’ saqqijiet għall-immigranti irregolari – Forzi
Armati ta’ Malta. Irid jitħallas dritt ta’ €50.00 għal kull kopja
ta’ dokument tal-offerta.
CT 004/2010 - Contracts Ref No, CT 2164/2009. Supply
of mattresses to irregular immigrants – Armed Forces of
Malta. A fee of €50.00 will be charged for each copy of
tender document.
CT 005/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2238/2009.
Provvista ta’ sodod tal-ħadid tat-tip double tear għallimmigranti irregolari – Forzi Armati ta’ Malta. Irid jitħallas
dritt ta’ €50.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
CT 005/2010 - Contracts Ref No, CT 2238/2009. Supply of
iron beds double tier to irregular immigrants – Armed Forces
of Malta. A fee of €50.00 will be charged for each copy of
tender document.
CT 006/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2552/2009.
Provvista ta’ sterile single needle cartridges – Taqsima
tas-Saħħa. Irid jitħallas dritt ta’ €5.00 għal kull kopja ta’
dokument tal-offerta.
CT 006/2010 - Contracts Ref No, CT 2552/2009. Supply
of sterile single needle cartridges – Health Division. A fee of
€5.00 will be charged for each copy of tender document.
CT 007/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2608/2009.
Provvista ta’ consumables għall-Physio Control Lifepak
Defibrillator Model 20 – Taqsima tas-Saħħa. Irid jitħallas
dritt ta’ €5.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
CT 007/2010 - Contracts Ref No, CT 2608/2009. Supply of
consumables for Physio Control Lifepak Defibrillator Model
20 – Health Division. A fee of €5.00 will be charged for each
copy of tender document.
CT 008/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2685/2009.
Qafas ta’ ftehim għall-provvista ta’ njam parana u iroko litTaqsima tal-Procurement tad-Dipartiment tal-Kuntratti.
CT 008/2010 - Contracts Ref No, CT 2685/2009. Framework
agreement for the supply of parana and iroko timber to the
Procurement Section of the Contracts Department.
CT 009/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2686/2009.
Qafas ta’ ftehim għall-provvista ta’ qomos tas-sajf 2011 lisTaqsima tal-Procurement tad-Dipartiment tal-Kuntratti.
CT 009/2010 - Contracts Ref No, CT 2686/2009.
Framework agreement for the supply of summer shirts 2011
to the Procurement Section of the Contracts Department.
CT 010/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2687/2009.
Qafas ta’ ftehim għall-provvista ta’ uniformijiet tas-sajf litTaqsima tal-Procurement tad-Dipartiment tal-Kuntratti.
CT 010/2010 - Contracts Ref No, CT 2687/2009.
Framework agreement for the supply of summer uniforms to
the Procurement Section of the Contracts Department.
CT 011/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2726/2009.
CT 011/2010 - Contracts Ref No, CT 2726/2009.
1346
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Qafas ta’ ftehim għall-provvista ta’ bottled oxygen u acetylene
lit-Taqsima tal-Procurement tad-Dipartiment tal-Kuntratti.
Framework agreement for the supply of bottled oxygen
and acetylene to the Procurement Section of the Contracts
Department.
CT 012/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2524/2009.
Provvista ta’ glyceryl trinitrate 5mg patches – Taqsima
tas-Saħħa. Irid jitħallas dritt ta’ €5.00 għal kull kopja ta’
dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fid-29 ta’ Diċembru
2009.
CT 012/2010 - Contracts Ref No, CT 2524/2009. Supply
of glyceryl trinitrate 5mg patches – Health Division. A fee of
€5.00 will be charged for each copy of tender document.
CT/A/ 003/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2037/2009.
Xogħlijiet ta’ kostruzzjoni b’konnessjoni mal-Proġett talLandscaping ta’ Pembroke, f’Pembroke – Awtorità Maltija
dwar it-Turiżmu. Kopja tad-dokument tal-offerta tista’
titniżżel mill-website http://www.contracts.gov.mt.
Dan huwa Works Notice taħt il-Local Open Tender
Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata millUnjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali 2007-2013 – Ninvestu fil-futur tiegħek.
(Budget Stmat: €2,233,429.00 mingħajr V.A.T.).
CT/A/003/2010 - Contracts Ref No, CT 2037/2009.
Construction works in conjunction with the Pembroke
Landscape Project, Pembroke – Malta Tourism Authority. A
copy of the tender document may be downloaded from the
website http://www.contracts.gov.mt.
This is a Works Notice under the Local Open Tender
Procedure. This tender is part-financed by the European Union
under the European Regional Development Fund 2007-2013
– Investing in your future.
(Estimated Budget: €2,233,429.00 excluding V.A.T.).
Sal-10.00 a.m. tat-TLIETA, it-2 ta’ Marzu, 2010,
għal:
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 2nd March, 2010,
for:
CT 013/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2539/2009.
Provvista ta’ luctulose oral solution – Taqsima tas-Saħħa.
Irid jitħallas dritt ta’ €5.00 għal kull kopja ta’ dokument
tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fl-4 ta’ Jannar 2010.
CT 013/2010 - Contracts Ref No, CT 2539/2009. Supply
of luctulose oral solution – Health Division. A fee of €5.00
will be charged for each copy of tender document.
CT 014/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2570/2009.
Provvista ta’ enoxaparin sodium 100mg/ml in prefilled
injections – Taqsima tas-Saħħa. Irid jitħallas dritt ta’ €5.00
għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fl-4 ta’ Jannar 2010.
CT 014/2010 - Contracts Ref No, CT 2570/2009. Supply of
enoxaparin sodium 100mg/ml in prefilled injections – Health
Division. A fee of €5.00 will be charged for each copy of
tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 4th January
2010.
CT 015/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2688/2009.
Ftehim ta’ qafas għall-provvista ta’ njam tal-abjad u tal-aħmar
lit-Taqsima tal-Procurement tad-Dipartiment tal-Kuntratti.
CT 015/2010 - Contracts Ref No, CT 2688/2009.
Framework agreement for the supply of white and red
deal timber to the Procurement Section of the Contracts
Department.
The EU Contract Notice was dispatched on 4th January
2010.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fl-4 ta’ Jannar 2010.
The EU Contract Notice was dispatched on 29th December
2009.
The EU Contract Notice was dispatched on 4th January
2010.
CT 016/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2623/2009.
Provvista ta’ expanded PTFE grafts supported – Taqsima
tas-Saħħa. Irid jitħallas dritt ta’ €5.00 għal kull kopja ta’
dokument tal-offerta.
CT 016/2010 - Contracts Ref No, CT 2623/2009. Supply of
expanded PTFE grafts supported – Health Division. A fee of
€5.00 will be charged for each copy of tender document.
CT 017/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2680/2009.
Qafas ta’ Ftehim għall-provvista ta’ żraben tal-mixi għallirġiel u n-nisa lit-Taqsima tal-Procurement tad-Dipartiment
tal-Kuntratti.
CT 017/2010 - Contracts Ref No, CT 2680/2009.
Framework agreement for the supply of male and female
walking shoes to the Procurement Section of the Contracts
Department.
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1347
CT 018/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2683/2009.
Qafas ta’ Ftehim għall-provvista ta’ marine u meranti plywood
lit-Taqsima tal-Procurement tad-Dipartiment tal-Kuntratti.
CT 018/2010 - Contracts Ref No, CT 2683/2009.
Framework agreement for the supply of marine and meranti
plywood to the Procurement Section of the Contracts
Department.
CT 019/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2689/2009.
Qafas ta’ Ftehim għall-provvista ta’ konkos tat-tip ready
mix għall-użu ġenerali u marittimu f’Malta lit-Taqsima talProcurement tad-Dipartiment tal-Kuntratti.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fis-6 ta’ Jannar 2010.
CT 019/2010 - Contracts Ref No, CT 2689/2009.
Framework agreement for the supply of ready mixed concrete
for general and maritime use in Malta to the Procurement
Section of the Contracts Department.
The EU Contract Notice was dispatched on 6th January
2010.
CT/A/ 004/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2713/2009.
Provvista ta’ technical expertise għall-appraisal, guidance u
moniteraġġ ta’ CBAs/Financial Feasibility Studies – Diviżjoni
għall-Koordinazzjoni tal-Ippjanar u l-Prijoritajiet. Kopja taddokument tal-offerta tista’ titniżżel mill-website http://www.
contracts.gov.mt.
Dan huwa Service Notice taħt l-International Open
Tender Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata
mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali 2007-2013 – Ninvestu fil-futur tiegħek.
(Budget Stimat: €650,000.00 mingħajr V.A.T.).
CT/A/004/2010 - Contracts Ref No, CT 2713/2009.
Provision of technical expertise for the appraisal, guidance and
monitoring of CBAs/Financial Feasibility Studies – Planning
and Priorities Coordination Division. A copy of the tender
document may be downloaded from the website http://www.
contracts.gov.mt.
This is a Service Notice under the Local Open Tender
Procedure. This tender is part-financed by the European Union
under the European Regional Development Fund 2007-2013
– Investing in your future.
(Estimated Budget: €650,000.00 excluding V.A.T.).
CT 488/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2590/2009.
Provvista, installazzjoni u kummissjonar fejn hu applikabbli, ta’
portable coolers, refrigerators u freezers biex jittejbu l-Health
Biotechnology Facilities – l-Università ta’ Malta. Irid jitħallas
dritt ta’ €60.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Dan huwa Supply Notice taħt l-International Open
Tender Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata
mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali – Ninvestu fil-futur tiegħek.
(Budget Stmat: €144,944.00 mingħajr V.A.T.).
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fl-14 ta’ Diċembru
2009.
CT 488/2009 - Contracts Ref No, CT 2590/2009. Supply,
delivery, installation and commissioning as applicable, of
portable coolers, refrigerators and freezers to enhance the
Health Biotechnology Facilities – University of Malta. A fee
of €60.00 will be charged for each copy of tender document.
This is a Supply Notice under the International Open Tender
Procedure. This tender is part-financed by the European Union
under the European Regional Development Fund 2007-2013
– Investing in your future.
(Estimated Budget: €144,944.00 excluding V.A.T.).
The EU Contract Notice was dispatched on 14th December
2009.
CT 500/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2498/2009.
Provvista, installazzjoni, kummissjonar u validation ta’ Xray
Blood irradiator fiċ-Ċentru Nazzjonali tat-Trasfużjoni tadDemm – Taqsima tas-Saħħa. Irid jitħallas dritt ta’ €50.00
għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fit-18 ta’ Diċembru
2009.
CT 500/2009 - Contracts Ref No, CT 2498/2009. Supply,
installation, commissioning and validation of an Xray Blood
irradiator for the National Blood Transfusion Centre – Health
Division. A fee of €50.00 will be charged for each copy of
tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 18th December
2009.
Sal-10.00 a.m. tal-ĦAMIS, l-4 ta’ Marzu, 2010, għal:
Up to 10.00 a.m. on THURSDAY, 4th March, 2010,
for:
CT 020/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2681/2009.
Qafas ta’ ftehim għall-provvista ta’ computer continuous
stationery f ’Malta lit-Taqsima tal-Procurement tadDipartiment tal-Kuntratti.
CT 020/2010 - Contracts Ref No, CT 2681/2009.
Framework agreement for the supply of computer continuous
stationery to the Procurement Section of the Contracts
Department.
CT 021/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2657/2009.
Provvista ta’ ħaruf – Taqsima tas-Saħħa. Irid jitħallas dritt ta’
€20.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
CT 021/2010 - Contracts Ref No, CT 2657/2009. Supply
of lamb – Health Division. A fee of €20.00 will be charged
for each copy of tender document.
1348
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 CT 022/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2658/2009.
Provvista ta’ patata f’għamla ta’ trab – Taqsima tas-Saħħa.
Irid jitħallas dritt ta’ €50.00 għal kull kopja ta’ dokument
tal-offerta.
CT 022/2010 - Contracts Ref No, CT 2658/2009. Supply of
potatoes in powder form – Health Division. A fee of €50.00
will be charged for each copy of tender document.
CT 023/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2659/2009.
Provvista ta’ tonn – Taqsima tas-Saħħa. Irid jitħallas dritt ta’
€20.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
CT 023/2010 - Contracts Ref No, CT 2659/2009. Supply
of tuna – Health Division. A fee of €20.00 will be charged
for each copy of tender document.
Sal-10.00 a.m. tat-TLIETA, id-9 ta’ Marzu, 2010,
għal:
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 9th March, 2010, for:
CT 024/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2593/2008.
Twaqqif ta’ servizzi tal-HVAC fis-Sala tal-MCAST, Bini talAmministrazzjoni, Għolja ta’ Kordin, Raħal il-Ġdid – Kulleġġ
Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija. Irid jitħallas dritt ta’
€50.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fil-11 ta’ Jannar
2010.
CT 024/2010 - Contracts Ref No, CT 2593/2008. Setting
up of HVAC services at the MCAST Hall, Administration
Building, Corradino Hill, Paola – Malta College of Arts,
Science and Technology. A fee of €50.00 will be charged for
each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 11th January
2010.
CT 025/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2655/2009.
Provvista ta’ powdered soups – Dipatiment tas-Saħħa. Irid
jitħallas dritt ta’ €50.00 għal kull kopja ta’ dokument talofferta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fil-11 ta’ Jannar
2010.
CT 025/2010 - Contracts Ref No, CT 2655/2009. Supply
of powdered soups – Department of Health. A fee of €50.00
will be charged for each copy of tender document.
CT 026/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2656/2009.
Provvista ta’ kapuċelli – Dipatiment tas-Saħħa. Irid jitħallas
dritt ta’ €100.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fil-11 ta’ Jannar
2010.
CT 026/2010 - Contracts Ref No, CT 2656/2009. Supply
of broiler chickens – Department of Health. A fee of €100.00
will be charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 11th January
2010.
CT 027/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2661/2009.
Provvista ta’ ħaxix – Dipatiment tas-Saħħa. Irid jitħallas dritt
ta’ €100.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fil-11 ta’ Jannar
2010.
CT 027/2010 - Contracts Ref No, CT 2661/2009. Supply
of vegetables – Department of Health. A fee of €100.00 will
be charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 11th January
2010.
CT 028/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2702/2009.
Provvista ta’ ġobon – Dipatiment tas-Saħħa. Irid jitħallas dritt
ta’ €100.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fit-12 ta’ Jannar
2010.
CT 028/2010 - Contracts Ref No, CT 2702/2009. Supply
of cheese – Department of Health. A fee of €100.00 will be
charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 12th January
2010.
CT 029/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2703/2009.
Provvista ta’ ħobż – Dipatiment tas-Saħħa. Irid jitħallas dritt
ta’ €100.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fit-12 ta’ Jannar
2010.
CT 029/2010 - Contracts Ref No, CT 2703/2009. Supply
of bread – Department of Health. A fee of €100.00 will be
charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 12th January
2010.
CT 030/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2660/2009.
Provvista ta’ bajd – Dipatiment tas-Saħħa. Irid jitħallas dritt
ta’ €100.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fit-12 ta’ Jannar
2010.
CT 030/2010 - Contracts Ref No, CT 2660/2009. Supply
of eggs – Department of Health. A fee of €100.00 will be
charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 12th January
2010.
The EU Contract Notice was dispatched on 11th January
2010.
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1349
CT/A/ 005/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2733/2009.
Provvista u installazzjoni ta’ diversi oġġetti ta’ għamara
għall-IT Services Building il-ġdid – l-Università ta’ Malta.
Kopja tad-dokument tal-offerta tista’ titniżżel mill-website
http://www.contracts.gov.mt.
Dan huwa Supply Notice taħt l-International Open
Tender Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata
mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali 2007-2013 – Ninvestu fil-futur tiegħek.
(Budget Stimat: €317,796.61 mingħajr V.A.T.).
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fit-22 ta’ Jannar
2010.
CT/A/005/2010 - Contracts Ref No, CT 2733/2009.
Supply, delivery and installation of various items of furniture
for the new IT Services Building – University of Malta. A
copy of the tender document may be downloaded from the
website http://www.contracts.gov.mt.
This is a Supply Notice under the International Open Tender
Procedure. This tender is part-financed by the European Union
under the European Regional Development Fund 2007-2013
– Investing in your future.
(Estimated Budget: €317,796.61 excluding V.A.T.).
The EU Contract Notice was dispatched on 22nd January
2010.
Sal-10.00 a.m. tal-ĦAMIS, il-11 ta’ Marzu, 2010,
għal:
Up to 10.00 a.m. on THURSDAY, 11th March, 2010,
for:
CT/A/006/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2520/2009.
Xogħlijiet ċivili u tisbiħ taż-Żewwieqa Waterfront,
Għajnsielem, Għawdex – Ministeru għal Għawdex. Kopja
tad-dokument tal-offerta tista’ titniżżel mill-website http://
www.contracts.gov.mt.
Dan huwa Works Notice taħt l-International Open Tender
Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata millUnjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali 2007-2013 – Ninvestu fil-futur tiegħek.
(Budget Stmat: €5,008,059.00 mingħajr V.A.T.).
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fis-26 ta’ Jannar
2010.
CT/A/006/2010 - Contracts Ref No, CT 2520/2009. Civil
works and embellishment of the Żewwieqa Waterfront,
Għajnsielem, Gozo – Ministry for Gozo. A copy of the tender
document may be downloaded from the website http://www.
contracts.gov.mt.
This is a Works Notice under the International Open Tender
Procedure. This tender is part-financed by the European Union
under the European Regional Development Fund 2007-2013
– Investing in your future.
(Estimated Budget: €5,008,059.00 excluding V.A.T.).
The EU Contract Notice was dispatched on 26th January
2010.
Sal-10.00 a.m. tat-TLIETA, is-16 ta’ Marzu, 2010,
għal:
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 16th March, 2010,
for:
CT 031/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2698/2009.
Bini ta’ green roof fl-Animal After-Care Centre, Ta’ Qali
– Ministeru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali.
CT 031/2009 - Contracts Ref No, CT 2698/2009.
Construction of a green roof at the Animal After-Care Centre,
Ta’ Qali – Ministry for Resources and Rural Affairs.
CT 032/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2145/2009.
Tibdil tal-Malta Automated Trading System (MATS) – Borża
ta’ Malta. Irid jitħallas dritt ta’ €200.00 għal kull kopja ta’
dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fit-18 ta’ Jannar
2010.
CT 032/2010 - Contracts Ref No, CT 2145/2009.
Replacement of Malta Automated Trading System (MATS)
– Malta Stock Exchange plc. A fee of €200.00 will be charged
for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 18th January
2010.
CT 033/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2610/2009.
Provvista ta’ carbon dioxide (CO2) laser – Dipartiment
tas-Saħħa. Irid jitħallas dritt ta’ €50.00 għal kull kopja ta’
dokument tal-offerta.
CT 033/2010 - Contracts Ref No, CT 2610/2009. Supply of
a carbon dioxide (CO2) laser – Department of Health. A fee of
€50.00 will be charged for each copy of tender document.
Sal-10.00 a.m. tal-ĦAMIS, it-18 ta’ Marzu, 2010,
għal:
Up to 10.00 a.m. on THURSDAY, 18th March, 2010,
for:
CT/A/ 007/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 3015/2010.
Disinjar, provvista, konsenja, installazzjoni, ittestjar u
kummissjonar ta’ digital HD virtual television studio komplut
u faċilitajiet ta’ editing fl-Istitut tal-Arti u d-Disinjar, Misraħ
l-Għonoq, il-Mosta – Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u
CT/A/007/2010 - Contracts Ref No, CT 3015/2010. Design,
supply, delivery, installation, testing and commissioning of
a complete digital HD virtual television studio and editing
facilities at the MCAST Institute of Art and Design,
Misraħ l-Għonoq, Mosta – Malta College of Arts, Science
1350
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Teknoloġija. Kopja tad-dokument tal-offerta tista’ titniżżel
mill-website http://www.contracts.gov.mt
Dan huwa Supply Notice taħt l-International Open
Tender Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata
mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali 2007-2013 – Ninvestu fil-futur tiegħek.
(Budget Stmat: €1,866,296.00 mingħajr V.A.T.).
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fit-3 ta’ Frar 2010.
and Technology. A copy of the tender document may be
downloaded from the website http://www.contracts.gov.mt
This is a Supply Notice under the International Open Tender
Procedure. This tender is part-financed by the European Union
under the European Regional Development Fund 2007-2013
– Investing in your future.
(Estimated Budget: €1,866,296.00 excluding V.A.T.).
The EU Contract Notice was dispatched on 3rd February
2010.
Sal-10.00 a.m. tat-TLIETA, it-23 ta’ Marzu, 2010,
għal:
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 23rd March, 2010,
for:
CT 034/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2491/2009.
Provvista ta’ servizzi ta’ tindif fis-siti kollha tal-MCAST
– Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija. Irid jitħallas
dritt ta’ €50.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fit-22 ta’ Jannar
2010.
CT 034/2010 - Contracts Ref No, CT 2491/2009. Provision
of cleaning services to all MCAST sites – Malta College of
Arts, Science and Technology. A fee of €50.00 will be charged
for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 22nd January
2010.
CT 035/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2701/2009.
Provvista ta’ uniformijiet tax-xitwa – Dipartiment tal-Pulizija
Malta. Irid jitħallas dritt ta’ €50.00 għal kull kopja ta’
dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tl-UE ntbagħat fit-22 ta’ Jannar 2010.
CT 035/2010 - Contracts Ref No, CT 2701/2009. Supply of
winter uniforms – Malta Police Department. A fee of €50.00
will be charged for each copy of tender document.
CT 036/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2469/2009.
Provvista ta’ filtri għas-sistemi tal-HVAC fl-Isptar Mater Dei
– Dipartiment tas-Saħħa. Irid jitħallas dritt ta’ €100.00 għal
kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fit-22 ta’ Jannar
2010.
CT 036/2010 - Contracts Ref No, CT 2469/2009. Supply of
filters for HVAC systems at Mater Dei Hospital – Department
of Health. A fee of €100.00 will be charged for each copy of
tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 22nd January
2010.
CT 037/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2743/2009.
Provvista ta’ evacuated tubes for blood collection system
– Dipatiment tas-Saħħa. Irid jitħallas dritt ta’ €5.00 għal kull
kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħt fis-27 ta’ Jannar 2010.
CT 037/2010 - Contracts Ref No, CT 2743/2009. Supply
of evacuated tubes for blood collection system – Department
of Health. A fee of €5.00 will be charged for each copy of
tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 27th January
2010.
CT 038/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2744/2009.
Provvista ta’ chlamydia u hepatitis C real time PCR kits
b’tagħmir b’self – Dipatiment tas-Saħħa. Irid jitħallas dritt
ta’ €5.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħt fis-27 ta’ Jannar 2010.
CT 038/2010 - Contracts Ref No, CT 2744/2009. Supply of
chlamydia and hepatitis C real time PCR kits with equipment
on loan – Department of Health. A fee of €5.00 will be
charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 27th January
2010.
CT 039/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2756/2009.
Maniġjarr ta’ proġett (outsourced) għall-Qasam Industrijali
ta’ Kordin – Malta Industrial Parks Ltd. Irid jitħallas dritt ta’
€20.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Dan huwa Service Notice taħt il-Local Open Tender
Procedure. Din l-offerta hi parzjalment iffinanzjata millUnjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali 2007-2013 – Ninvestu fil-futur tiegħek.
CT 039/2010 - Contracts Ref No, CT 2756/2009. Project
management (outsourced) for Corradino Industrial Estate
– Malta Industrial Parks Ltd. A fee of €20.00 will be charged
for each copy of tender document.
This is a Service Notice under the Local Open Tender
Procedure. This tender is being part-financed by the European
Union under the European Regional Development Fund 20072013 – Investing in your future.
The EU Contract Notice was dispatched on 22nd January
2010.
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
(Budget Stimat: €113,750.00 mingħajr V.A.T.).
1351
(Estimated Budget: €113,750.00 excluding V.A.T.).
CT 040/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2345/2009.
Provvista, konsenja, installazzjoni u kummissjonar ta’ tliet
sistemi fotovoltajċi (pv) – Ministeru għar-Riżorsi u Affarijiet
Rurali. Irid jitħallas dritt ta’ €20.00 għal kull kopja ta’
dokument tal-offerta.
Dan huwa Supply Notice taħt il-Local Open Tender
Procedure. Din l-offerta hija megħjuna minn għotja ta’ fondi
mill-Iżlanda, Liechtenstein u n-Norveġja taħt il-Mekkaniżmu
Finanzjarju tal-EEA.
(Budget Stmat: €97,000.00 inkluża l-V.A.T.).
CT 040/2010 - Contracts Ref No, CT 2345/2009. Supply,
delivery, installation and commissioning of three photovoltaic
(pv) systems – Ministry for Resources and Rural Affairs.
A fee of €20.00 will be charged for each copy of tender
document.
This is a Supply Notice under the Local Open Tender
Procedure. This tender is supported by a grant from Iceland,
Liechtenstein and Norway through the EEA Financial
Mechanism.
(Estimated Budget: €97,000.00 including V.A.T.).
Sal-10.00 a.m. tat-TLIETA, it-30 ta’ Marzu, 2010,
għal:
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 30th March, 2010,
for:
CT 041/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2001/2010.
Xogħlijet ta’ aluminju fl-Iskola Sekondarja tas-Subien ilĠdida f’Ta’ Żokrija, Mosta – Fondazzjoni għall-Iskejjel
ta’ Għada. Irid jitħallas dritt ta’ €100.00 għal kull kopja ta’
dokument tal-offerta.
CT 041/2010 - Contracts Ref No, CT 2001/2010.
Aluminium works at the New Boys Secondary School at
Ta’ Żokrija, Mosta – Foundation for Tomorrow’s Schools.
A fee of €100.00 will be charged for each copy of tender
document.
CT 042/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2036/2010.
Xogħlijet ta’ tikħil u żebgħa (Fażi 2) fl-Iskola Sekondarja
tas-Subien il-Ġdida, fir-Rabat, Għawdex – Fondazzjoni għallIskejjel ta’ Għada. Irid jitħallas dritt ta’ €100.00 għal kull
kopja ta’ dokument tal-offerta.
CT 042/2010 - Contracts Ref No, CT 2036/2010. Plastering
and painting works (Phase 2) at the New Boys’ Secondary
School, Victoria, Gozo – Foundation for Tomorrow’s Schools.
A fee of €100.00 will be charged for each copy of tender
document.
CT 043/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2762/2009.
Provvista, installazzjoni u kummissjonar, fejn applikabbli,
ta’ uninterrupted power supply (UPS) u ambient control unit
biex jittejbu l-Health Biotechnology Facilities – l-Università
ta’ Malta. Irid jitħallas dritt ta’ €60.00 għal kull kopja ta’
dokument tal-offerta.
Dan huwa Supply Notice taħt il-Local Open Tender
Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata millUnjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali – Ninvestu fil-futur tiegħek.
(Budget Stmat: €49,531.36 mingħajr V.A.T.).
CT 043/2010 - Contracts Ref No, CT 2762/2009. Supply,
delivery, installation and commissioning, as applicable, of an
uninterrupted power supply (UPS) and an ambient control unit
to enhance the Health Biotechnology Facilities – University
of Malta. A fee of €60.00 will be charged for each copy of
tender document.
This is a Supply Notice under the Local Open Tender
Procedure. This tender is part-financed by the European Union
under the European Regional Development Fund 2007-2013
– Investing in your future.
(Estimated Budget: €49,531.36 excluding V.A.T.).
CT 044/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2449/2009.
Asfaltar/titjib ta’ diverżjoni ta’ rotot tat-traffiku b’konnessjoni
mal-iSmart City link road (Fażi 2) – Direttorat tat-Toroq.
Irid jitħallas dritt ta’ €200.00 għal kull kopja ta’ dokument
tal-offerta.
CT 044/2010 - Contracts Ref No, CT 2449/2009.
Asphalting/upgrading traffic diversion routes in connection
with Smart City link road (Phase 2) – Roads Directorate.
A fee of €200.00 will be charged for each copy of tender
document.
*CT 047/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2044/2010.
Provvista u installazzjoni ta’ xogħlijiet ta’ aluminju flIskola Sekondarja l-Ġdida tas-Subien, fir-Rabat, Għawdex
– Fondazzjoni għall-Iskejjel ta’ Għada. Irid jitħallas dritt ta’
€100.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
*CT 047/2009 - Contracts Ref No, CT 2044/2010.
Supply and installation of aluminium works at the New
Boys Secondary School, Victoria, Gozo – Foundation for
Tomorrow’s Schools. A fee of €100.00 will be charged for
each copy of tender document.
Sal-10.00 a.m. tal-ĦAMIS, l-1 ta’ April, 2010, għal:
*CT 046/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2647/2009.
Kiri ta’ struttura temporanja għal passiġġieri fil-Ferry Terminal
Up to 10.00 a.m. on THURSDAY, 1st April, 2010, for:
*CT 046/2010 - Contracts Ref No, CT 2647/2009. Lease of
a temporary passenger handling structure at Ċirkewwa Ferry
1352
VERŻJONI ONLINE
taċ-Ċirkewwa – Awtorità għat-Trasport f’Malta. Irid jitħallas
dritt ta’ €50.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Dan huwa Service Notice taħt l-International Open Tender
Procedure. Din l-offerta qiegħda tiġi kkunsidrata biex tkun
parzjalment iffinanzjata mill-Unjoni Ewropea taħt il-Cohesion
Policy 2007-2013 – Ninvestu fil-futur tiegħek.
(Budget Stmat: €135,000 mingħajr V.A.T.).
Sal-10.00 a.m. tat-TLIETA, is-6 ta’ April, 2010, għal:
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Terminal – Authority for Transport in Malta. A fee of €50.00
will be charged for each copy of tender document.
This is a Service Notice under the International Open
Tender Procedure. This tender is being considered for partfinancing by the European Union under the Cohesion Policy
2007-2013 – Investing in your future. (Estimated Budget:
€135,000 excluding V.A.T.).
Up to 10.00 a.m. on TUESDAY, 6th April, 2010, for:
*CT 045/2010 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2669/2009.
Kampanja ta’ tagħrif għad-dinjità tad-Domestic Violence
Survivors Project – Commission on Domestic Violence. Irid
jitħallas dritt ta’ €50.00 għal kull kopja ta’ dokument talofferta.
Dan huwa Service Notice taħt l-International Open Tender
Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata millUnjoni Ewropea taħt il-Fond Soċjali Ewropew 2007-2013
– Ninvestu fil-futur tiegħek.
(Budget Stmat: €249,750.00 mingħajr V.A.T.).
*CT 045/2010 - Contracts Ref No, CT 2669/2009.
Awareness raising campaign for the dignity for Domestic
Violence Survivors Project – Commission on Domestic
Violence. A fee of €50.00 will be charged for each copy of
tender document.
This is a Service Notice under the International Open
Tender Procedure. This tender is part-financed by the
European Union under the European Social Fund 2007-2013
– Investing in your future. (Estimated Budget: €249,750.00
excluding V.A.T.).
*CT 048/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2035/2010.
Provvista u installazzjoni ta’ mineral fibre ceiling u xogħlijiet
oħra relatati fl-Iskola Sekondarja l-Ġdida tas-Subien, firRabat, Għawdex – Fondazzjoni għall-Iskejjel ta’ Għada.
Irid jitħallas dritt ta’ €100.00 għal kull kopja ta’ dokument
tal-offerta.
*CT 048/2009 - Contracts Ref No, CT 2035/2010. Supply
and installation of mineral fibre ceiling and other related
works at the New Boys Secondary School, Victoria, Gozo
– Foundation for Tomorrow’s Schools. A fee of €100.00 will
be charged for each copy of tender document.
*Avviżi li qed jidhru għall-ewwel darba
*Advertisements appearing for the first time
Dawk li jagħmlu offerta huma avżati li jżuru l-website
tad-Dipartiment tal-Kuntratti fuq http://contracts.gov.mt
minn fejn jistgħu jniżżlu previżjoni tad-dokumenti, jixtru
dokumenti tal-offerta online 24 siegħa kuljum, u jirreġistraw
għall-funzjonalitajiet addizzjonali. Il-website tipprovdi wkoll
informazzjoni dwar sejħiet ta’ offerti u rakkomandazzjonijiet
tal-Kumitat Ġenerali tal-Kuntratti.
Tenderers are advised to visit the website of the Department
of Contracts at http://contracts.gov.mt from where they
can download preview documents, purchase tender
documents online 24 hours a day, and register for additional
functionalities. The website also provides updated information
concerning calls for tenders and General Contracts Committee
recommendations.
Id-dokumenti tal-offerti jistgħu wkoll jinkisbu fuq
applikazzjoni mid-Dipartiment tal-Kuntratti, Notre Dame
Ravelin, il-Furjana VLT 2000, Malta, Tel:- (0356) 21 220
212, Est. 128, f’kull ġurnata tax-xogħol bejn it-8.30 a.m. u
nofsinhar. Id-dokumenti tal-offerta jistgħu wkoll jitħallsu
permezz ta’ sistema point-of-sale elettronika (EPOS) talBank of Valletta.
Tender documents are also obtainable on application
from the Department of Contracts, Notre Dame Ravelin,
Floriana VLT 2000, Malta, Tel:- (0356) 21 220 212, Ext.:
128 on any working day between 8.30 a.m. and noon.
A Bank of Valletta point-of-sale system (EPOS) is also
available for the payment of tender documents.
Il-pubbliku jista’ jattendi waqt il-ftuħ u reġistrazzjoni talofferti fil-ħin u d-data msemmija aktar ’il fuq.
The public may attend during the opening and scheduling
of tenders at the time and dates specified above.
Id-9 ta’ Frar, 2010
Id-Direttur Ġenerali (Kuntratti) jgħarraf lill-offerenti
kollha li skont SL 174.07 tar-Regolamenti dwar il-Kuntratti
Pubbliċi 2005 ir-rakkomandazzjonijiet magħmula millKumitat Ġenerali tal-Kuntratti għar-rigward tal-għoti
ta’ kuntratti pubbliċi se jkunu ppubblikati fuq in-notice-
9th February, 2010
The Director General (Contracts) notifies all tenderers that
in terms of SL 174.07 of the Public Contracts Regulations
2005 recommendations made by the General Contracts
Committee for the award of public contracts will be given
publicity in the Department of Contracts’ notice-board every
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1353
board tad-Dipartiment tal-Kuntratti nhar ta’ Erbgħa u nhar
ta’ Ġimgħa wara nofsinhar. L-offerenti jistgħu jiksbu
din l-informazzjoni billi jużaw il-website uffiċjali tadDipartiment, http://www.contracts.gov.mt
Wednesday and Friday after 12.00 noon. Tenderers may
also obtain this information by utilizing the Department’s
official website, http://www.contracts.gov.mt
Kull offerent li jkollu xi oġġezzjoni għal xi rakkomandazzjoni
jrid iressaq l-ilment uffiċjali tiegħu lid-Direttur Ġenerali
(Kuntratti) skont parti XIII tal-imsemmija Regolamenti li
tistabbilixxi fid-dettall il-proċedura li trid tkun segwita f’każ
bħal dan. Huwa fl-interess ta’ kull offerent li jkun jaf sewwa
d-dettalji ta’ din il-parti tar-Regolamenti.
Any tenderer who may feel aggrieved by any such
recommendation must submit his official complaint to the
Director General (Contracts) in accordance with part XIII of
the said Regulations which lays down in detail the procedure
to be followed in such a case. All tenderers should, therefore,
familiarise themselves with the provisions of this part of the
Regulations.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
AVVIŻ TAD-DIPARTIMENT TAL-KUNTRATTI
DEPARTMENT OF CONTRACTS NOTICE
CT 482/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2604/2009.
Provvista ta’ alcoholic hand rub – Taqsima tas-Saħħa. Irid
jitħallas dritt ta’ €5.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fl-14 ta’ Diċembru
2009.
CT 482/2009 - Contracts Ref No, CT 2604/2009. Supply
of alcoholic hand rub – Health Division. A fee of €5.00 will
be charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 14th December
2009.
Id-Direttur Ġenerali (Kuntratti) javża għall-informazzjoni
ta’ kulħadd illi d-data u l-ħin biex jintbagħtu l-offerti għallavviż imsemmi qed jerġgħu jiġu mtawla sal-10.00 a.m. tatTLIETA, it-23 ta’ Frar, 2010.
The Director General (Contracts) notifies for general
information that the date and time for the presentation of offers
for the above mentioned advert is again being extended up to
10.00 a.m. on TUESDAY, 23rd February, 2010.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
AVVIŻ TAD-DIPARTIMENT TAL-KUNTRATTI
DEPARTMENT OF CONTRACTS NOTICE
CT 506/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2540/2009.
Provvista u installazzjoni ta’ outlets addizzjonali għad-Data
Network System tal-Isptar Mater Dei – Ministeru għallPolitika Soċjali. Irid jitħallas dritt ta’ €20.00 għal kull kopja
ta’ dokument tal-offerta.
CT 506/2009 - Contracts Ref No, CT 2540/2009. Supply
and installation of additional outlets for Mater Dei Hospital
Data Network System – Ministry for Social Policy. A fee of
€20.00 will be charged for each copy of tender document.
Id-Direttur Ġenerali (Kuntratti) javża għall-informazzjoni
ta’ kulħadd illi d-data u l-ħin biex jintbagħtu l-offerti għallavviż imsemmi qed jiġu mtawla sal-10.00 a.m. tal-ĦAMIS,
it-18 ta’ Frar, 2010.
The Director General (Contracts) notifies for general
information that the date and time for the presentation of offers
for the above mentioned advert is being extended up to 10.00
a.m. on THURSDAY, 18th February, 2010.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
AVVIŻ TAD-DIPARTIMENT TAL-KUNTRATTI
DEPARTMENT OF CONTRACTS NOTICE
CT 458/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2499/2009.
Disinjar u bini ta’ stands fil-Fieri Internazzjonali dwar is-Safar
u t-Turiżmu għal perjodu ta’ sentejn 2010-2011 skont bażi ta’
ftehim – l-Awtorità Maltija dwar it-Turiżmu. Irid jitħallas dritt
ta’ €200.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fis-7 ta’ Diċembru
2009.
CT 458/2009 - Contracts Ref No, CT 2499/2009. Design
and construction of stands at International Travel and Tourism
Fairs for a two year period 2010-2011 under a framework
agreement – Malta Tourism Authority. A fee of €200.00 will
be charged for each copy of tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 7th December
2009.
Id-Direttur Ġenerali (Kuntratti) javża għall-informazzjoni
ta’ kulħadd illi d-data u l-ħin biex jintbagħtu l-offerti għall-
The Director General (Contracts) notifies for general
information that the date and time for the presentation of
VERŻJONI ONLINE
1354
avviż imsemmi qed jiġu mtawwla sal-10.00 a.m. tal-ĦAMIS,
il-11 ta’ Frar, 2010.
Id-9 ta’ Frar, 2010
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 offers for the above mentioned advert is being extended up
to 10.00a.m. on THURSDAY, 11th February, 2010.
9th February, 2010
AVVIŻ TAD-DIPARTIMENT TAL-KUNTRATTI
DEPARTMENT OF CONTRACTS NOTICE
CT 488/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2590/2009.
Provvista, installazzjoni u kummissjonar fejn hu applikabbli, ta’
portable coolers, refrigerators u freezers biex jittejbu l-Health
Biotechnology Facilities – l-Università ta’ Malta. Irid jitħallas
dritt ta’ €60.00 għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Dan huwa Supply Notice taħt l-International Open
Tender Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata
mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali – Ninvestu fil-futur tiegħek.
(Budget Stmat: €144,944.00 mingħajr V.A.T.).
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fl-14 ta’ Diċembru
2009.
CT 488/2009 - Contracts Ref No, CT 2590/2009. Supply,
delivery, installation and commissioning as applicable, of
portable coolers, refrigerators and freezers to enhance the
Health Biotechnology Facilities – University of Malta. A fee
of €60.00 will be charged for each copy of tender document.
This is a Supply Notice under the International Open Tender
Procedure. This tender is part-financed by the European Union
under the European Regional Development Fund 2007-2013
– Investing in your future.
(Estimated Budget: €144,944.00 excluding V.A.T.).
The EU Contract Notice was dispatched on 14th December
2009.
Id-Direttur Ġenerali (Kuntratti) javża għall-informazzjoni
ta’ kulħadd illi d-data u l-ħin biex jintbagħtu l-offerti għallavviż imsemmi qed jiġu mtawwla sal-10.00 a.m. tat-TLIETA,
it-2 ta’ Marzu, 2010.
The Director General (Contracts) notifies for general
information that the date and time for the presentation of
offers for the above mentioned advert is being extended up
to 10.00 a.m. on TUESDAY, 2nd March, 2010.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
AVVIŻ TAD-DIPARTIMENT TAL-KUNTRATTI
DEPARTMENT OF CONTRACTS NOTICE
CT 500/2009 - Nru ta’ Ref tal-Kuntratti, CT 2498/2009.
Provvista, installazzjoni, kummissjonar u validation ta’ Xray
Blood irradiator fiċ-Ċentru Nazzjonali tat-Trasfużjoni tadDemm – Taqsima tas-Saħħa. Irid jitħallas dritt ta’ €50.00
għal kull kopja ta’ dokument tal-offerta.
Il-Contract Notice tal-UE ntbagħat fit-18 ta’ Diċembru
2009.
CT 500/2009 - Contracts Ref No, CT 2498/2009. Supply,
installation, commissioning and validation of an Xray Blood
irradiator for the National Blood Transfusion Centre – Health
Division. A fee of €50.00 will be charged for each copy of
tender document.
The EU Contract Notice was dispatched on 18th December
2009.
Id-Direttur Ġenerali (Kuntratti) javża għall-informazzjoni
ta’ kulħadd illi d-data u l-ħin biex jintbagħtu l-offerti għallavviż imsemmi qed jiġu mtawwla sal-10.00 a.m. tat-TLIETA,
it-2 ta’ Marzu, 2010.
The Director General (Contracts) notifies for general
information that the date and time for the presentation of
offers for the above mentioned advert is being extended up
to 10.00 a.m. on TUESDAY, 2nd March, 2010.
Id-9 ta’ Frar, 2010
DIPARTIMENT TAL-ARTIJIET
Il-Kummissarju tal-Artijiet jgħarraf li:
9th February, 2010
LAND DEPARTMENT
The Commissioner of Land notifies that:
Offerti ssiġillati għall-avviżi li ġejjin għandhom
jintefgħu fil-Kaxxa tal-Offerti tad-Dipartiment talArtijiet, Berġa tal-Baviera, Valletta, sal-10.00 ta’ filgħodu
tal-Ħamis, 11 ta’ Frar, 2010.
Sealed tenders in respect of the following advertisements
have to be dropped in the Tender Box at the Land
Department, Auberge de Baviere, Valletta by 10.00 am
on Thursday, 11th February, 2010.
Avviż Nru. 9. Bejgħ ta’ sit fi Triq tas-Sajd, in-Nadur,
Għawdex, muri bl-aħmar u mmarkat A fuq pjanta P.D.JO_
Advt. No. 9. Sale of a site in Triq tas-Sajd, Nadur, Gozo,
shown edged in red and marked A on plan P.D.JO_45_2008_A.
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1355
45_2008_A. L-offerti għandhom ikunu akkumpanjati
b’bid-bond għall-ammont ta’ €5,000 skont kif stipulat filkundizzjonijiet tal-offerta.
Tenders are to be accompanied by a bid-bond for an amount
of €5,000 as stipulated in the tender conditions.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 10. Bejgħ ta’ sit, inklużi l-istrutturi ta’ fuqha,
fi sqaq fi Triq tas-Sajd, in-Nadur, Għawdex, muri bl-aħmar
u mmarkat B fuq pjanta P.D.JO_45_2008_B. L-offerti
għandhom ikunu akkumpanjati b’bid-bond għall-ammont ta’
€2,000 skont kif stipulat fil-kundizzjonijiet tal-offerta.
Advt. No. 10. Sale of a site, including the structures
thereon, in an alley in Triq tas-Sajd, Nadur, Gozo, shown
edged in red and marked B on plan P.D.JO_45_2008_B.
Tenders are to be accompanied by a bid-bond for an amount
of €2,000 as stipulated in the tender conditions.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 11. Għotja b’ċens temporanju, għal perjodu
ta’ ħamsa u għoxrin (25) sena, ta’: (i) Ħanut fi Triq il-Watar,
Ta’ Xbiex, muri bl-aħmar u mmarkat Shop 1 fuq pjanta P.D.
2007_306; u (ii) iż-żewġ siti ukoll fi Triq il-Watar, murija blaħmar u mmarkati A u B fuq l-istess pjanta P.D. 2007_306.
Din l-offerta hi soġġetta għad-dritt tal-ewwel rifjut.
Advt. No. 11. Grant on a temporary emphyteusis, for a
period of twenty five (25) years, of: (i) a Shop in Triq il-Watar,
Ta’ Xbiex, shown edged in red and marked Shop 1 on plan
P.D. 2007_306; and (ii) the two (2) sites also in Triq il-Watar,
shown edged in red and marked A and B on the same plan P.D.
2007_306. This tender is subject to a right of first refusal.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 12. Għotja b’ċens temporanju, għal perjodu
ta’ ħamsa u għoxrin (25) sena, ta’: (i) Ħanut fi Triq il-Watar,
Ta’ Xbiex, muri bl-aħmar u mmarkat Shop 2 fuq pjanta P.D.
2007_306; u (ii) is-sit ukoll fi Triq il-Watar, muri bl-aħmar u
mmarkati Ċ fuq l-istess pjanta P.D. 2007_306. Din l-offerta
hi soġġetta għad-dritt tal-ewwel rifjut.
Advt. No. 12. Grant on a temporary emphyteusis, for a
period of twenty five (25) years, of: (i) a Shop in Triq il-Watar,
Ta’ Xbiex, shown edged in red and marked Shop 2 on plan
P.D. 2007_306; and (ii) the site also in Triq il-Watar, shown
edged in red and marked C on the same plan P.D. 2007_306.
This tender is subject to a right of first refusal.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 13. Kiri ta’ sit fi Triq Ħżejjen, limiti tal-Imġarr,
muri bl-aħmar u mmarkat ‘A’ fuq pjanta P.D.248_92_A. Dan
is-sit irid jintuża għat-trobbija tat-tjur, żamma ta’ żwiemel u
skop ta’ agrikoltura.
Advt. No. 13. Lease of a site in Triq Ħżejjen, limits of
Mġarr, shown edged in red and marked ‘A’ on plan P.D.
248_92_A. This site is to be used for poultry, keeping of
horses and agricultural purposes.
Irid jitħallas dritt ta’ €12 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta
A fee of €12 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 14. Kiri, minn sena għal sena, għal skop
ta’ agrikultura, ta’ sit fil-limiti tal-Gudja, muri bl-aħmar
fuq pjanta P.D.JO_28_2009. Bdiewa full-time jingħataw
preferenza. Dikjarazzjoni mill-Korporazzjoni għax-Xogħol
u t-Taħriġ (E.T.C.), li tikkonferma li għall-anqas f’dawn laħħar tliet (3) snin kien/et bidwi full-time, trid tiġi annessa
ma’ kull offerta. F’każ li l-ebda bidwi full-time ma’ jagħmel
offerta, il-Gvern iżomm id-dritt li jagħti l-offerta lil
kwalunkwe offerent ieħor.
Advt. No. 14. Lease, on a year to year basis, for agricultural
purposes, of a site in the limits of Gudja, shown edged in red
on plan P.D.JO_28_2009. Preference will be given to full-time
farmers, who are to submit a declaration by the Employment
and Training Corporation (E.T.C.) confirming that he/she has
been a full-time farmer for at least the last three (3) years.
Government reserves the right to award tender to any other
bidder if no full time farmer submits an offer.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
1356
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Offerti ssiġillati għall-avviżi li ġejjin għandhom
jintefgħu fil-Kaxxa tal-Offerti tad-Dipartiment talArtijiet, Berġa tal-Baviera, Valletta, sal-10.00 ta’ filgħodu
tal-Ħamis, 18 ta’ Frar, 2010.
Sealed tenders in respect of the following
advertisements have to be dropped in the Tender Box at
the Land Department, Auberge de Baviere, Valletta by
10.00 am on Thursday, 18th February, 2010.
Avviż Nru. 15. Bejgħ ta’ sit fi Triq il-Fortizza tal-Mosta, inNaxxar, muri bl-aħmar fuq pjanta P.D.293_2004_A. L-offerti
għandhom ikunu akkumpanjati b’bid-bond għall-ammont ta’
€50,000 skont kif stipulat fil-kundizzjonijiet tal-offerta.
Advt. No. 15. Sale of a site in Triq il-Fortizza tal-Mosta,
Naxxar, shown edged in red on plan P.D. 293_2004_A.
Tenders are to be accompanied by a bid-bond for an amount
of €50,000 as stipulated in the tender conditions.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 16. Bejgħ tas-sehem ta’ żewġ terzi (2/3)
indiviżi tal-Fond Nru. 31, Triq San Pawl kantuniera ma’
Triq ir-Rebħa, ir-Rabat, Malta, sottopost għal proprjetà ta’
terzi, muri bl-aħmar fuq pjanta P.D.JO_37_2008. L-offerti
għandhom ikunu akkumpanjati b’bid-bond għall-ammont ta’
€10,000 skont kif stipulat fil-kundizzjonijiet tal-offerta.
Advt. No. 16. Sale of the two thirds (2/3) undivided share
of the Premises No. 31, Triq San Pawl corner with Triq irRebħa, Rabat, Malta, underlying third party property, shown
edged in red on plan P.D.JO_37_2008. Tenders are to be
accompanied by a bid-bond for an amount of €10,000 as
stipulated in the tender conditions.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 17. Bejgħ ta’ sit fuq wara tad-Dar Nru. 139,
Triq Spiteri Fremond, Ħal Qormi, muri bil-blu u mmarkat
Nru. 1 fuq pjanta L.D.152/83/3. L-offerti għandhom ikunu
akkumpanjati b’bid-bond għall-ammont ta’ €500 skont
kif stipulat fil-kundizzjonijiet tal-offerta. Din l-offerta hija
soġġett għad-dritt tal-ewwel rifjut.
Advt. No. 17. Sale of a site at the back of House No.
139, Triq Spiteri Fremond, Qormi, shown edged in blue
and marked No. 1 on plan L.D.152/83/3. Tenders are to
be accompanied by a bid-bond for an amount of €500 as
stipulated in the tender conditions. This tender is subject to
a right of first refusal.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 18. Bejgħ, tale quale, tal-Fond Nri. 24 u 25, Triq
Xandru, kantuniera ma 71 u 72 Triq San Lazzru, Bormla, muri
bl-aħmar fuq pjanta P.D.JO_58_2006_A. L-offerti għandhom
ikunu akkumpanjati b’bid-bond għall-ammont ta’ €2,000 skont
kif stipulat fil-kundizzjonijiet tal-offerta.
Advt. No. 18. Sale, tale quale, of Premises Nos. 24 and
25, Triq Xandru, corner with 71 and 72 Triq San Lazzru,
Bormla, shown edged in red on plan P.D.JO_58_2006_A.
Tenders are to be accompanied by a bid-bond for an amount
of €2,000 as stipulated in the tender conditions.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 19. Kiri tal-Fond Nru. 6, fil-livell tal-ewwel
sular, f’Nru. 43, Triq id-Dejqa, Valletta, muri bl-aħmar fuq
pjanta P.D. 2009_202. Min jieħu l-offerta jrid isemmi l-iskop
tal-kirja.
Advt. No. 19. Lease of Premises No. 6, at first floor level,
at No. 43, Triq id-Dejqa, Valletta, shown edged in red on
plan P.D. 2009_202. Tenderers are to state purpose of lease.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 20. Kiri ta’ Store Nru. 7, Triq l-Isptar, Valletta,
muri bl-aħmar fuq pjanta P.D. 2007_443. Din l-offerta hija
soġġett għad-dritt tal-ewwel rifjut.
Advt. No. 20. Lease of Store No. 7, Old Hospital Street,
Valletta, shown edged in red on plan P.D. 2007_443. This
tender is subject to a right of first refusal.
Irid jitħallas dritt ta’ €12 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €12 will be charged for each copy of tender
document.
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1357
Offerti ssiġillati għall-avviżi li ġejjin għandhom
jintefgħu fil-Kaxxa tal-Offerti tad-Dipartiment talArtijiet, Berġa tal-Baviera, Valletta, sal-10.00 ta’ filgħodu
tal-Ħamis, 25 ta’ Frar, 2010.
Sealed tenders in respect of the following
advertisements have to be dropped in the Tender Box at
the Land Department, Auberge de Baviere, Valletta by
10.00 am on Thursday, 25th February, 2010.
Avviż Nru. 21. Bejgħ ta’ sit li qiegħed bejn Triq tas-Salib,
Triq iż-Żnuber u Triq Salvu Camilleri fil-Mellieħa, muri blaħmar fuq pjanta P.D.2006_660. L-offerti għandhom ikunu
akkumpanjati b’bid-bond għall-ammont ta’ €20,000 skont
kif stipulat fil-kundizzjonijiet tal-offerta.
Advt. No. 21. Sale of a site between Triq tas-Salib, Triq iżŻnuber and Triq Salvu Camilleri in Mellieħa, shown edged
in red on plan P.D.2006_660. Tenders are to be accompanied
by a bid-bond for an amount of €20,000 as stipulated in the
tender conditions.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 22. Bejgħ tad-Dirett Dominju Temporanju u ċċens relattiv ta’ mitejn u sittin ewro u tlieta u tletin ċenteżmi
(€260.33) fis-sena, għaż-żmien li fadal mill-perjodu li
jintemm fit-18 ta’ Diċembru, 2019, regolat skont kuntratt
fl-atti tan-Nutar John Busuttil tat-18 ta’ Diċembru, 1969, u
kuntratt fl-atti tan-Nutar Vincent Miceli tat-3 ta’ Settembru,
1986, u s-sussegwenti assoluta proprjetà wara li jintemm
l-imsemmi ċens temporanju, ta’ żewġ (2) siti fil-limiti taxXewkija, Għawdex, murija bl-aħmar u mmarkati ‘A’ u ‘B’
fuq pjanta P.D. 2007_325. Min jieħu l-offerta jrid iħallas issomma ta’ mitejn u ħamsa u ħamsin elf u sitta u sittin ewro
(€255,066), kif indikat fl-offerta. L-offerti għandhom ikunu
akkumpanjati b’bid-bond għall-ammont ta’ €10,000 skont
kif stipulat fil-kundizzjonijiet tal-offerta. Din l-offerta hi
soġġetta għad-dritt tal-ewwel rifjut.
Advt. No. 22. Sale of the Temporary Directum Dominium
and relative groundrent of two hundred and sixty Euro and
thirty three cents (€260.33) per annum, for the remaining
period which expires on the 18th December, 2019, as per deed
in the records of Notary John Busuttil dated 18th December,
1969 and deed in the records of Notary Vincent Miceli dated
3rd September, 1986, and the absolute ownership after the
expiration of the said temporary emphyteusis, of the two
(2) sites in the limits of Xewkija, Gozo, shown edged in red
and marked ‘A’ and ‘B’ on plan P.D. 2007_325. Successful
tenderer is to pay the sum of two hundred and fifty five
thousand and sixty six Euro (€255,066) as indicated in the
tender. Tenders are to be accompanied by a bid-bond for an
amount of €10,000 as stipulated in the tender conditions.
This tender is subject to a right of first refusal.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 23. Kiri, minn sena għal sena, għal skop ta’
agrikultura, ta’ sit viċin Triq Ħal Far, Birżebbuġa, muri blaħmar fuq pjanta P.D.2009_33. Bdiewa full-time jingħataw
preferenza. Dikjarazzjoni mill-Korporazzjoni għax-Xogħol
u t-Taħriġ (E.T.C.), li tikkonferma li għall-anqas f’dawn laħħar tliet (3) snin kien/et bidwi full-time, trid tiġi annessa
ma’ kull offerta. F’każ li l-ebda bidwi full-time ma’ jagħmel
offerta, il-Gvern iżomm id-dritt li jagħti l-offerta lil
kwalunkwe offerent ieħor.
Advt. No. 23. Lease, on a year to year basis, for
agricultural purposes, of a site off Triq Ħal Far, Birżebbuġa,
shown edged in red on plan P.D. 2009_33. Preference will be
given to full-time farmers, who are to submit a declaration
by the Employment and Training Corporation (E.T.C.)
confirming that he/she has been a full-time farmer for at
least the last three (3) years. Government reserves the right
to award tender to any other bidder if no full-time farmer
submits an offer.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 24. Għotja b’ċens temporanju, għal perjodu
ta’ ħamsa u għoxrin (25) sena, tal-Fond Nri. 14 u 16 (qabel
45 u 46) Misraħ Santa Liena, Birkirkara, muri bl-aħmar fuq
pjanta P.D.JO_03_2010.
Advt. No. 24. Grant on a temporary emphyteusis, for a
period of twenty five (25) years, of the Premises Nos. 14
and 16 (formerly 45 and 46), Saint Helen Square, Birkirkara,
shown edged in red on plan P.D.JO_03_2010.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 25. Kiri, minn sena għal sena, ta’ sit fil-limiti
tas-Siġġiewi, muri bl-aħmar fuq pjanta P.D. 2009_534. Min
jieħu l-offerta jrid isemmi l-iskop tal-kirja.
Advt. No. 25. Lease, on a year to year basis, of a site
in Siġġiewi, shown edged in red on plan P.D.2009_534.
Tenderers are to state purpose of lease.
VERŻJONI ONLINE
1358
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Irid jitħallas dritt ta’ €12 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €12 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 26. Kiri, minn sena għal sena, biex jintuża
bħala ġnien, ta’ sit fi Triq is-Sewwieqa, il-Ħamrun, muri blaħmar fuq pjanta P.D.2008_102.
Advt. No. 26. Lease, on a year to year basis, for gardening
purposes, of a site in Triq is-Sewwieqa, Ħamrun, shown
edged in red on plan P.D. 2008_102.
Irid jitħallas dritt ta’ €12 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €12 will be charged for each copy of tender
document
L-offerti għandhom isiru biss fuq il-formola preskritta,
li flimkien mal-kundizzjonijiet rilevanti u dokumenti oħra
jistgħu jinkisbu mid-Dipartiment tal-Artijiet, Berġa talBaviera, Valletta, f’kull ġurnata tax-xogħol bejn it-8.30 a.m.
u 11.45 a.m. Il-ħlasijiet jiġu aċċettati biss b’ċekk jew money
order. L-offerta tkun valida biss jekk ikollha magħha t-timbru
uffiċjali tad-Dipartiment.
Tenders should be made only on the prescribed form which,
together with the relevant conditions and other documents are
obtainable from the Land Department, Auberge de Baviere,
Valletta, on any working day between 8.30 a.m. and 11.45
a.m. Payments are to be made only by cheque or money
order. Tenders are only valid if they bear the official stamp
of the Department.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
Taqsima tax-Xogħlijiet
u Taqsima tas-Servizzi
WORKS DIVISION
AND SERVICES DIVISION
Id-Diretturi Ġenerali, Taqsima tax-Xogħlijiet u Taqsima
tas-Servizzi, jgħarrfu illi:-
The Directors General, Works Division and Services
Division notify that:-
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar il-Ġimgħa, it-12 ta’ Frar 2010,
fit-Taqsima tal-Kuntratti u x-Xiri, Dipartiment talFinancial Management, il-Furjana, jintlaqgħu offerti
magħluqin għal:-
Sealed tenders/quotations will be received at the
Contracts and Procurement Section, Department of
Financial Management, Floriana up to 10.00 a.m. on
Friday, 12th February 2010 for:-
Avviż Nru. 09/2010. Kuntratt perjodiku għall-ġarr u
trasport ta’ ċangaturi u vażi tal-ġebel tal-franka mill-barriera
Tar-Robba għal diversi postijiet f’Malta.
Advt. No. 09/2010. Period contract for the loading and
transporting of large franka stone blocks and “vażi” from
Tar-Robba quarry to various sites in Malta.
Għandu jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 is to be charged for the procurement of each
tender document.
Kwot. Nru. 05/2010. Xiri ta’ Air Plasma Cutting Set għatTaqsima tal-Manifattura u Servizzi, il-Furjana.
Quot. No. 05/2010. Purchase of an Air Plasma Cutting Set
for the Manufacturing and Services Division, Floriana.
Għandu jitħallas dritt ta’ €20 għal kull kopja tad-dokument
tal-kwotazzjoni.
A fee of €20 is to be charged for the procurement of each
quotation document.
Kwot. Nru. 06/2010. Provvista u konsenja ta’ 19-core cable
għall-installazzjoni ta’ traffic lights f’Għawdex.
Quot. No. 06/2010. Supply and delivery of 19-core cable
for traffic lights installations in Gozo.
Għandu jitħallas dritt ta’ €20 għal kull kopja tad-dokument
tal-kwotazzjoni.
A fee of €20 is to be charged for the procurement of each
quotation document.
Avviż Nru. 21/2010. Bdil ta’ xorok fil-Polverista, ir-Rinella
Advt. No. 21/2010. Replacement of roof slabs at Gun
Powder Magazine, Rinella.
Għandu jitħallas dritt ta’ €20 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €20 is to be charged for the procurement of each
Tender Document.
.
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1359
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar il-Ġimgħa, id-19 ta’ Frar
2010, fit-Taqsima tal-Kuntratti u x-Xiri, Dipartiment
tal-Financial Management, il-Furjana, jintlaqgħu offerti
magħluqin għal:-
Sealed tenders will be received at the Contracts
and Procurement Section, Department of Financial
Management, Floriana up to 10.00 a.m. on Friday, 19th
February 2010 for:-
Avviż Nru. 22/2010. Kuntratt perjodiku għall-provvista
u konsenja ta’ ċangatura u kurduni tal-qawwi, Taqsima taxXogħlijiet, il-Furjana.
Advt. No. 22/2010. Period contract for the supply and
delivery of hardstone paving slabs and kerbs, Works Division,
Floriana.
Għandu jitħallas dritt ta’ €40 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €40 is to be charged for the procurement of each
Tender Document.
Avviż Nru. 23/2010. Kuntratt perjodiku għall-provvista u
konsenja ta’ żjut tal-hydraulic, tal-magni u tat-transmission
lit-Taqsima tas-Servizzi, il-Furjana.
Advt. 23/2010. Period contract for the supply and delivery
of hydraulic, engine and transmission oils to the Services
Division, Floriana.
Għandu jitħallas dritt ta’ €25 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €25 is to be charged for the procurement of each
Tender Document.
Avviż Nru. 24/2010. Provvista, konsenja u bdil ta’
balavostri tal-konkos maqsumin ma’ oħrajn tal-irħam kulur
il-ġebel b’disinn ġdid, Knisja Parokkjali tal-Kalkara.
Advt. No. 24/2010. Supply, delivery and replacement of
cracked concrete balusters by stone-coloured marble ones in
new design, Kalkara Parish Church.
Għandu jitħallas dritt ta’ €30 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €30 is to be charged for the procurement of each
Tender document.
Avviż Nru. 29/2010. Provvista u konsenja ta’ kurduni talġebel tal-qawwi għal Triq id-Dejqa, Valletta.
Advt. No. 29/2010. Supply and delivery of hardstone kerbs
for Triq id-Dejqa, Valletta.
Għandu jitħallas dritt ta’ €20 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €20 is to be charged for the procurement of each
tender document.
Avviż Nru. 30/2010. Provvista u konsenja ta’ materjal
ta’ ġebel tal-qawwi għall-pavimentar għal Triq il-Karrijiet,
Valletta (bejn Triq ir-Repubblika u Triq id-Dejqa).
Advt. No. 30/2010. Supply and delivery of hardstone
paving material for Triq il-Karrijiet, Valletta (between Triq
ir-Repubblika and Triq id-Dejqa).
Għandu jitħallas dritt ta’ €35 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €35 is to be charged for the procurement of each
tender document.
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar it-Tlieta, it-23 ta’ Frar 2010, fitTaqsima tal-Kuntratti u x-Xiri, Dipartiment tal-Financial
Management, il-Furjana, jintlaqgħu offerti/kwotazzjonijiet
magħluqin għal:-
Sealed tenders/quotations will be received at the
Contracts and Procurement Section, Department of
Financial Management, Floriana up to 10.00 a.m. on
Tuesday, 23rd February 2010 for:-
Avviż Nru. 26/2010. Provvista, konsenja u tqegħid ta’
pavimentar tal-qawwi u tqegħid ta’ tappieri għax-Xatt
ta’ Lascaris, Valletta - Fażi Ċ - Triq Marina (in-naħa taxXellug).
Advt. No. 26/2010. Supply, delivery and laying of
hardstone paving and laying of manhole covers for Lascaris
Wharf, Valletta - Phase C- Triq Marina (Left side).
Għandu jitħallas dritt ta’ €35 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €35 is to be charged for the procurement of each
tender document.
Avviż Nru. 27/2010. Provvista, konsenja u tqegħid ta’
pavimentar tal-qawwi u tqegħid ta’ tappieri għax-Xatt
ta’ Lascaris, Valletta - Fażi B - Triq Marina (in-naħa talLemin).
Advt. No. 27/2010. Supply, delivery and laying of
hardstone paving and laying of manhole covers for Lascaris
Wharf, Valletta - Phase B- Triq Marina (Right side).
VERŻJONI ONLINE
1360
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Għandu jitħallas dritt ta’ €35 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €35 is to be charged for the procurement of each
tender document.
*Avviż Nru. 31/2010. Twessiħ ta’ promenade minn Għar
id-Dud sa Qui-Si-Sana, Tas-Sliema.
*Advt. No. 31/2010. Widening of promenade from Għar
id-Dud to Qui-Si-Sana, Sliema.
Għandu jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 is to be charged for the procurement of each
tender document.
*Avviż Nru. 32/2010. Twessiħ ta’ promenade f’Qui-SiSana, Tas-Sliema.
*Advt. No. 32/2010. Widening of promenade at Qui-SiSana, Sliema.
Għandu jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 is to be charged for the procurement of each
tender document.
Kwot. Nru. 07/2010. Diving survey għall-kostruzzjoni talWaterpolo Pitch ta’ Tas-Sliema f’isem il-Marine and Storm
Water Control Unit mat-Taqsima tax-Xogħlijiet.
Quot. No. 07/2010. Construction diving survey of Sliema
Waterpolo Pitch on behalf of Marine and Storm Water Control
Unit with the Works Division.
Għandu jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-kwotazzjoni.
A fee of €50 is to be charged for the procurement of each
quotation document.
Kwot. Nru. 08/2010. Kuntratt perjodiku għall-provvista u
konsenja fuq il-post ta’ ġir unslaked u hydrated biex jjintuża
mit-Taqsima tax-Xogħlijiet u Taqsima tas-Servizzi.
Quot. No. 08/2010. Period contract for the supply and
delivery to site of unslaked and hydrated lime for use by the
Works Division and Services Division.
Għandu jitħallas dritt ta’ €25 għal kull kopja tad-dokument
tal-kwotazzjoni.
A fee of €25 is to be charged for the procurement of each
quotation document.
*Avviżi li qegħdin jidhru għall-ewwel darba
Il-formoli tal-offerti/kwotazzjonijiet jistgħu jinkisbu fuq
il-ħlas rispettiv tagħhom mill-Cash Office, Dipartiment talFinancial Management, Blokk ‘A’, il-Furjana, f’kull ġurnata
tax-xogħol bejn it-8.00 a.m. u nofsinhar. Kull tagħrif ieħor
jista’ jinkiseb mit-Taqsima tal-Kuntratti u x-Xiri (Numru tatTelefon 21221411).
Id-9 ta’ Frar, 2010
*Advertisements appearing for the first time
Forms of tenders/quotations may be obtained against
their respective fee from the Cash Office, Department of
Financial Management, Block ‘A’, Floriana, on any working
day between 8.00 a.m. and noon. Any further information
may be obtained from the Contracts and Procurement Section
(Telephone Number 21221411).
9th February, 2010
KORPORAZZJONI ENEMALTA
Iċ-Chief Executive Officer jgħarraf illi:–
ENEMALTA Corporation
The Chief Executive Officer notifies that:–
Kategorija B - Stmati bejn €12,001 - €47,000
- Jagħlqu fil-Marsa
Category B - Estimated between €12,001 - €47,000
- Closing at Marsa
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar l-Erbgħa, is-17 ta’ Frar, 2010,
fil-kaxxa tal-offerti tal-Enemalta fil-Marsa, jintlaqgħu
offerti magħluqin għal:–
Sealed tenders will be received at Enemalta’s Marsa
tender box up to 11.00 a.m. on Wednesday, 17th February,
2010, for:–
HO/T/PC2/83/2009. Kuntratt perjodiku għal
recharging ta’ fire
extinguishers.
HO/T/PC2/83/2009. Period contract for recharging
of fire extinguishers.
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1361
Għandu jitħallas dritt ta’ €10 għal kull dokument ta’ din
l-offerta.
A fee of €10 should be paid for each copy of this tender
document.
L-offerti li ma jkollhomx magħhom il-ktejjeb tekniku
rilevanti u/jew kampjuni, meta jkunu mitlubin flispeċifikazzjoni, jistgħu ma jiġux ikkunsidrati.
Offers unaccompanied by the relevant technical literature
and/or sample, when so required in the specification may not
be considered.
Il-formoli tal-offerti/kwotazzjonijiet u d-dokumenti relatati
kollha jistgħu jinkisbu mill-Korporazzjoni Enemalta, Bini
Ċentrali tal-Amministrazzjoni Ġenerali, ix-Xatt tal-Knisja, ilMarsa, f’kull ġurnata tax-xogħol bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar.
All forms of tenders/quotations and all related documents
may be obtained from Enemalta Corporation, Central
Administration Building, Church Wharf, Marsa, on any
working day between 8.30 a.m. and noon.
Min jibgħat offerta għandu jiftakar li l-formoli tal-offerta/
kwotazzjoni jistgħu jitniżżlu mill-Website tal-Enemalta www.
enemalta.com.mt wara li jitħallas dritt on-line tal-ammont
relattiv.
Tenderers are to note that tenders/quotation forms may also
be downloaded from Enemalta Website www.enemalta.com.
mt against payment on-line of the relative fee.
Tagħrif rigward id-deċiżjonijiet meħuda mis-Sotto Kumitat
tal-Offerti tal-Kategorija B jista’ jinkiseb minn fuq 22980660
għal tlett ijiem konsekuttivi wara l-ewwel pubblikazzjoni
tagħhom fuq in-notice-board tal-Bini tal-Amministrazzjoni
tal-Enemalta, il-Marsa.
Information regarding decisions taken by Enemalta Tender
Sub Committee regarding awards of Category B tenders can
be polled on 22980660 for three consecutive working days
after their first publication on the notice-board at Enemalta
Administration Building, Marsa.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
KORPORAZZJONI GĦAL SERVIZZI TAL-ILMA
WATER SERVICES CORPORATION
Iċ-Chief Executive, Korporazzjoni għal Servizzi tal-Ilma,
jgħarraf illi:–
The Chief Executive, Water Services Corporation, notifies
that:–
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar il-Ġimgħa, id-19 ta’ Frar, 2010,
fl-Uffiċċju Prinċipali tal-Korporazzjoni għal Servizzi talIlma, Triq Ħal Qormi, Ħal Luqa LQA 9043, jintlaqgħu
offerti magħluqin għal:-
Sealed tenders will be received at the Water Services
Corporation Head Office, Triq Ħal Qormi, Luqa LQA
9043, by not later than 10.00 a.m. on Friday, 19th
February, 2010 for:-
Avviż Nru. WSC/T/2/2010. Kuntratt perjodiku għallprovvista u konsenja ta’ karta xerographic.
Advt. No. WSC/T/2/2010. Period contract for the supply
and delivery of xerographic paper.
Għandu jitħallas dritt ta’ €23.29 għal kull kopja taddokument tal-offerta.
A fee of €23.29 will be charged for each tender
document.
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar il-Ħamis, il-25 ta’ Frar, 2010,
fid-Dipartiment tal-Kuntratti, Notre Dame Ravelin, ilFurjana, jintlaqgħu offerti magħluqin għal:-
Sealed tenders will be received at the Department of
Contracts, Notre Dame Ravelin, Floriana, by not later than
10.00 a.m. on Thursday, 25th February, 2010 for:-
Avviż Nru. CT/WSC/T/3/2010. Bejgħ tale quale ta’ karozza
użata tat-tip saloon.
Advt. No. CT/WSC/T/3/2010. Sale tale quale of a used
saloon car.
Il-formoli tal-offerti jistgħu jinkisbu mill-Cash Office,
Korporazzjoni għal Servizzi tal-Ilma, Ħal Luqa, u aktar
informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet ta’ dawn l-offerti tista’
tinkiseb mill-Uffiċċju tal-Procurement u Stores, Triq Ħal
Qormi, Ħal Luqa LQA 9043, f’kull ġurnata tax-xogħol bejn
it-8.30 a.m. u nofsinhar.
Forms of tenders may be obtained from the Cash Office,
Water Services Corporation, Luqa and further information
regarding the conditions of these tenders may be obtained
from the Procurement and Stores Office, Triq Ħal Qormi,
Luqa LQA 9043, on any working day between 8.30 a.m.
and noon.
VERŻJONI ONLINE
1362
Tagħrif rigward deċiżjonijiet meħuda mill-Kumitat talKuntratti tal-KSI rigward għoti/sejħiet ġodda/tħassir tal- offerti
jista’ jinkiseb minn fuq 2244 3499 għal tlett ijiem ta’ xogħol
konsekuttivi wara li jkunu ppubblikati għall-ewwel darba fuq
in-notice-board fl-Uffiċċju Prinċipali tal-KSI, Ħal Luqa.
Id-9 ta’ Frar, 2010
FORZI ARMATI TA’ MALTA
Il-Kmandant, Forzi Armati ta’ Malta, jgħarraf illi:–
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Information regarding decisions taken by the WSC
Contracts Committee regarding awards/fresh calls/cancellation
of tenders can be polled on 2244 3499 for three consecutive
working days after their first publication on the notice-board
at WSC Head Office, Luqa.
9th February, 2010
ARMED FORCES OF MALTA
The Commander, Armed Forces of Malta, notifies that:–
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar il-Ħamis, il-11 ta’ Frar 2010,
fl-Uffiċċju tal-Finanzi, Forzi Armati ta’ Malta, Luqa
Barracks, Ħal Luqa, jintlaqgħu offerti magħluqin
għal:–
Sealed tenders will be received by the Finance Office,
Armed Forces of Malta, Luqa Barracks, Luqa, up to 10.00
a.m. of Thursday, 11th February 2010, for:–
AFM Avviż Nru. 1/10. Provvista ta’ distinguished shoulder
badges – Forzi Armati ta’ Malta.
AFM Advt. No. 1/10. Supply of distinguished shoulder
badges – Armed Forces of Malta.
AFM Avviż Nru. 2/10. Provvista ta’ AFM titles - Forzi
Armati ta’ Malta.
AFM Advt. No. 2/10. Supply of AFM titles – Armed
Forces of Malta.
AFM Avviż Nru. 3/10. Provvista ta’ shooting protection
glasses - Forzi Armati ta’ Malta
AFM Advt. No. 3/10. Supply of shooting protection glasses
– Armed Forces of Malta.
AFM Avviż Nru. 4/10. Kiri ta’ coaches u mini buses - Forzi
Armati ta’ Malta.
AFM Advt. No. 4/10. Hiring of coaches and mini buses
– Armed Forces of Malta.
AFM Avviż Nru. 5/10. Manutenzjoni u spezzjonar ta’ fire
extinguishers - Forzi Armati ta’ Malta.
AFM Advt. No. 5/10. Servicing and inspection of fire
extinguishers – Armed Forces of Malta.
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar it-Tlieta, is-16 ta’ Frar 2010,
fl-Uffiċċju tal-Finanzi, Forzi Armati ta’ Malta, Luqa
Barracks, Ħal Luqa, jintlaqgħu offerti magħluqin
għal:–
Sealed tenders will be received by the Finance Office,
Armed Forces of Malta, Luqa Barracks, Luqa, up to 10.00
a.m. of Tuesday, 16th February 2010, for:–
AFM Avviż Nru. 7/10. Kisi ta’ ħajt - Blokk ‘B’ Safi
Barracks, Ħal Safi – Forzi Armati ta’ Malta.
AFM Advt. No. 7/10. Plastering of wall - Block ‘B’ Safi
Barracks, Safi – Armed Forces of Malta.
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar il-Ħamis, it-18 ta’ Frar 2010,
fl-Uffiċċju tal-Finanzi, Forzi Armati ta’ Malta, Luqa
Barracks, Ħal Luqa, jintlaqgħu offerti magħluqin
għal:–
Sealed tenders will be received by the Finance Office,
Armed Forces of Malta, Luqa Barracks, Luqa, up to 10.00
a.m. of Thursday, 18th February 2010, for:–
AFM Avviż Nru. 6/10. Provvista ta’ sun protection cream
– Forzi Armati ta’ Malta.
AFM Advt. No. 6/10. Supply of sun protection cream
– Armed Forces of Malta.
Il-formoli tal-offerti u kull tagħrif ieħor jistgħu jinkisbu
mill-Uffiċċju tal-Finanzi, Forzi Armati ta’ Malta, Luqa
Barracks, Ħal Luqa, f’kull ġurnata tax-xogħol bejn is-7.00
a.m. u l-4.00 p.m.
Tender forms and further information may be obtained
from the Finance Office, Armed Forces of Malta, Luqa
Barracks, Luqa, during any working day between 7.00 a.m
and 4.00 p.m.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
TRANSPORT MALTA
Iċ-Chairman jgħarraf illi:‑
1363
TRANSPORT MALTA
The Chairman notifies that:‑
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar it-Tnejn, l-1 ta’ Marzu, 2010, filkaxxa tal-offerti jintlaqgħu ‘Sejħa għall-Proposti’ għal:‑
Sealed ‘Request for Proposals’ will be received in the
tender box up to 10.00 a.m. of Monday, 1st March, 2010,
for:‑
Avviż Nru. 404/CSD/2010. Sejħa għall-Proposti - Kiri
ta’ fond għal uffiċċji.
Advt No. 404/CSD/2010. Request for Proposals - Leasing
of premises for office space.
Il-formoli tad-dokument ‘Sejħa għall-Proposti’ jistgħu
jinkisbu mid-Direttorat tas-Servizzi Korporattivi, Dipartiment
tal-Amministrazzjoni, Livell 4, Malta Transport Centre, Xatt
l-Għassara tal-Għeneb, Marsa MRS 1917, f’kull ġurnata taxxogħol bejn it-8.30 a.m. u l-5.00 p.m.
Forms of the ‘Request for Proposals’ document may
be obtained from the Corporate Services Directorate,
Administration Department, Level 4, Malta Transport Centre,
Xatt l-Għassara tal-Għeneb, Marsa MRS 1917 on any working
day between 8.30 a.m. and 5.00 p.m.
Id-9 ta’ Frar, 2010
TRANSPORT Malta
Transport Malta jgħarraf illi:
9th February, 2010
TRANSPORT Malta
Transport Malta notifies that:
Sa nofsinhar ta’ nhar it-Tlieta, it-2 ta’ Marzu, 2010,
fil-Kaxxa tal-Offerti, Transport Malta, Ir-4 Sular Dipartiment tal-Amministrazzjoni, Malta Transport
Centre, il-Marsa MRS 1917, jintlaqgħu offerti magħluqin
flimkien mad-dokumenti kollha meħtieġa għal:
Sealed tenders complete with all required documents
will be received at the Tender Box, Transport Malta,
Level 4 - Administration Department, Malta Transport
Centre, Marsa MRS 1917, up to noon of Tuesday, 2nd
March, 2010, for:
Avviż Nru. TM/002/2010. Provvista u konsenja ta’
ktajjen.
Advt. No. TM/002/2010. Supply and delivery of chains.
Avviż Nru. TM/009/2010. Kostruzzjoni ta’ moll li jiżżarma
- Marine works.
Advt. No. TM/009/2010. Construction of a demountable
pier - Marine works.
Avviż Nru. TM/010/2010. Kostruzzjoni ta’ moll li jiżżarma
- Timber works.
Advt. No. TM/010/2010. Construction of a demountable
pier - Timber works.
Persuni interessati għandhom jiġbru d-dokument/i
tal-offerta fuq dritt ta’ ħlas ta’ €25 għal kull offerta. Iddokumenti tal-offerta jistgħu jinkisbu mid-Dipartiment
tal-Amministrazzjoni - ir-4 Sular ta’ Transport Malta, Malta
Transport Centre, il-Marsa.
Interested parties are invited to collect a copy of the tender
document/s against a payment of €25 for each tender. The
tender documents can be collected from the Administration
Department - Level 4 of Transport Malta, Malta Transport
Centre, Marsa.
Ħlas għad-dokumenti tal-offerta għandu jsir preferibbilment
b’ċekk indirizzat lill-Awtorità għat-Trasport f’Malta.
Payments for tender documents are preferably to be made
by cheque payable to the Authority for Transport in Malta.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
VERŻJONI ONLINE
1364
trasport MALTA
Iċ-Chairman jgħarraf illi:‑
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 TRANSPORT MALTA
The Chairman notifies that:‑
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar il-Ħamis, id-19 ta’ Frar, 2010,
fil-kaxxa tal-offerti fid-Direttorat tat-Toroq, Triq Agius
de Soldanis, Sta. Venera, jintlaqgħu kwotazzjonijiet
magħluqin għal:‑
Sealed quotations will be received in the quotations box
at the Network Infrastructure Directorate, Triq Agius de
Soldanis, St Venera, up to 10.00 a.m. of Thursday, 19th
February, 2010, for:‑
Kwot. Nru. RD3. Estensjoni ta’ mogħdija pedonali fi Triq
Raddet ir-Roti, San Pawl il-Baħar.
Quot. No.RD3. Extension to pedestrian footpath at Triq
Raddet ir-Roti, St Paul’s Bay.
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar it-Tlieta, it-23 ta’ Frar, 2010,
fil-kaxxa tal-offerti fid-Direttorat tat-Toroq, Triq Agius
de Soldanis, Sta. Venera, jintlaqgħu kwotazzjonijiet
magħluqin għal:‑
Sealed quotations will be received in the tender box
at the Network Infrastructure Directorate, Triq Agius
de Soldanis, St Venera, up to 10.00 a.m. of Tuesday, 23rd
February, 2010, for:‑
Kwot. Nru. RD2. Provvista ta’ strutturi tal-azzar galvanizzat
għad-dawl fit-toroq.
Quot. No. RD2. Supply of galvanized steel structures for
overhead beacons.
Il-formoli tad-dokumenti tal-kwotazzjonijiet jistgħu
jinkisbu mid-Direttorat tat-Toroq f’kull ġurnata tax-xogħol
bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar.
Forms of quotation documents may be obtained from
the Network Infrastructure Directorate on any working day
between 8.30 a.m. and noon.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
AWTORITÀ TAD-DJAR
HOUSING AUTHORITY
Iċ-Chief Executive Officer, Awtorità tad-Djar, tgħarraf
illi:-
The Chief Executive Officer, Housing Authority notifies
that:-
Offerti ssiġillati għall-Avviżi li ġejjin għandhom
jintefgħu fil-kaxxa tal-offerti tal-Awtorità tad-Djar, 22,
Triq Pietro Floriani, il-Furjana sa nofsinhar ta’ nhar ilĠimgħa, 26 ta’ Frar 2010.
Sealed tenders in respect of the following adverts
have to be deposited in the tender box at the Housing
Authority, 22, Triq Pietro Floriani, Floriana by noon on
Friday, 26th February 2010.
Avviż Nru. 21/2010. Bejgħ tale quale ta’ fond Nru. 1, taħt
Blokk H, in-Naxxar, Triq Ta’ Mezzi. Offerti taħt €79,800.00
ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 21/2010. Sale tale quale of premises No.
1, under Block H, Naxxar, Triq Ta’ Mezzi. Offers below
€79,800.00 will not be considered.
Avviż Nru. 22/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
10, taħt Blokk H, in-Naxxar, Triq Ta’ Mezzi. Offerti taħt
€10,000.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 22/2010. Sale tale quale of Garage No. 10,
under Block H, Naxxar, Triq Ta’ Mezzi. Offers below
€10,000.00 will not be considered.
Avviż Nru. 23/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
17, taħt Blokk H, in-Naxxar, Triq Ta’ Mezzi. Offerti taħt
€13,000.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 23/2010. Sale tale quale of Garage No. 17,
under Block H, Naxxar, Triq Ta’ Mezzi. Offers below
€13,000.00 will not be considered.
Avviż Nru. 24/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
34, taħt Binja Sgħajtar, in-Naxxar, Triq il-Bajtar. Offerti taħt
€10,000.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 24/2010. Sale tale quale of Garage No. 34,
under Binja Sgħajtar, Naxxar, Triq il-Bajtar. Offers below
€10,000.00 will not be considered.
Avviż Nru. 25/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
42, taħt Binja Sgħajtar, in-Naxxar, Triq il-Bajtar. Offerti taħt
€11,700.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 25/2010. Sale tale quale of Garage No. 42,
under Binja Sgħajtar, Naxxar, Triq il-Bajtar. Offers below
€11,700.00 will not be considered.
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1365
Avviż Nru. 26/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
86, taħt Blokki A5 - A11, Pembroke, Triq Pietro Darmenia.
Offerti taħt €12,600.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 26/2010. Sale tale quale of Garage No. 86,
under Blocks A5 – A11, Pembroke, Triq Pietro Darmenia.
Offers below €12,600.00 will not be considered.
Avviż Nru. 27/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru. 6
fuq plot 6, il-Qrendi, Triq Nazzarenu Sammut. Offerti taħt
€16,600.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 27/2010. Sale tale quale of Garage No. 6,
on plot 6, Qrendi, Triq Nazzarenu Sammut. Offers below
€16,600.00 will not be considered.
Avviż Nru. 28/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru. 1,
taħt Blokki A u B, Ħal Ħal Tarxien, Triq Alfier De Medran.
Offerti taħt €13,000.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 28/2010. Sale tale quale of Garage No. 1, under
Blocks A and B, Tarxien, Triq Alfier De Medran. Offers
below €13,000.00 will not be considered.
Avviż Nru. 29/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
4, taħt Blokki A u B, Ħal Tarxien, Triq Alfier De Medran.
Offerti taħt €12,200.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 29/2010. Sale tale quale of Garage No. 4, under
Blocks A and B, Tarxien, Triq Alfier De Medran. Offers
below €12,200.00 will not be considered.
Avviż Nru. 30/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
5, taħt Blokki A u B, Ħal Tarxien, Triq Alfier De Medran.
Offerti taħt €12,200.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 30/2010. Sale tale quale of Garage No. 5, under
Blocks A and B, Tarxien, Triq Alfier De Medran. Offers
below €12,200.00 will not be considered.
Avviż Nru. 31/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
6, taħt Blokki A u B, Ħal Tarxien, Triq Alfier De Medran.
Offerti taħt €12,200.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 31/2010. Sale tale quale of Garage No. 6, under
Blocks A and B, Tarxien, Triq Alfier De Medran. Offers
below €12,200.00 will not be considered.
Avviż Nru. 32/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
7, taħt Blokki A u B, Ħal Tarxien, Triq Alfier De Medran.
Offerti taħt €12,200.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 32/2010. Sale tale quale of Garage No. 7, under
Blocks A and B, Tarxien, Triq Alfier De Medran. Offers
below €12,200.00 will not be considered.
Avviż Nru. 33/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
8, taħt Blokki A u B, Ħal Tarxien, Triq Alfier De Medran.
Offerti taħt €12,200.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 33/2010. Sale tale quale of Garage No. 8, under
Blocks A and B, Tarxien, Triq Alfier De Medran. Offers
below €12,200.00 will not be considered.
Avviż Nru. 34/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
9, taħt Blokki A u B, Ħal Tarxien, Triq Alfier De Medran.
Offerti taħt €12,200.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 34/2010. Sale tale quale of Garage No. 9, under
Blocks A and B, Tarxien, Triq Alfier De Medran. Offers
below €12,200.00 will not be considered.
Avviż Nru. 35/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
16, taħt Blokki A u B, Ħal Tarxien, Triq Alfier De Medran.
Offerti taħt €11,800.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 35/2010. Sale tale quale of Garage No. 16,
under Blocks A and B, Tarxien, Triq Alfier De Medran.
Offers below €11,800.00 will not be considered.
Avviż Nru. 36/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
17, taħt Blokki A u B, Ħal Tarxien, Triq Alfier De Medran.
Offerti taħt €11,800.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 36/2010. Sale tale quale of Garage No. 17,
under Blocks A and B, Tarxien, Triq Alfier De Medran.
Offers below €11,800.00 will not be considered.
Avviż Nru. 37/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
18, taħt Blokki A u B, Ħal Tarxien, Triq Alfier De Medran.
Offerti taħt €11,800.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 37/2010. Sale tale quale of Garage No. 18,
under Blocks A and B, Tarxien, Triq Alfier De Medran.
Offers below €11,800.00 will not be considered.
Avviż Nru. 38/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
19, taħt Blokki A u B, Ħal Tarxien, Triq Alfier De Medran.
Offerti taħt €11,800.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 38/2010. Sale tale quale of Garage No. 19,
under Blocks A and B, Tarxien, Triq Alfier De Medran.
Offers below €11,800.00 will not be considered.
Avviż Nru. 39/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
20, taħt Blokki A u B, Ħal Tarxien, Triq Alfier De Medran.
Offerti taħt €13,000.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 39/2010. Sale tale quale of Garage No. 20,
under Blocks A and B, Tarxien, Triq Alfier De Medran.
Offers below €13,000.00 will not be considered.
VERŻJONI ONLINE
1366
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Avviż Nru. 40/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
21, taħt Blokki A u B, Ħal Tarxien, Triq Alfier De Medran.
Offerti taħt €13,000.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 40/2010. Sale tale quale of Garage No. 21,
under Blocks A and B, Tarxien, Triq Alfier De Medran.
Offers below €13,000.00 will not be considered.
Avviż Nru. 41/2010. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru. 3,
taħt Binja Tal-Qala, Ħal Tarxien, Triq il-Fieres. Offerti taħt
€13,000.00 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 41/2010. Sale tale quale of Garage No. 3,
under Binja Tal-Qala, Tarxien, Triq il-Fieres. Offers below
€13,000.00 will not be considered.
Formoli tal-offerti jistgħu jinkisbu mill-Awtorità tadDjar, 22, Triq Pietro Floriani, il-Furjana, matul il-ħinijiet
tal-uffiċċju.
Tender forms may be obtained from the Housing Authority,
22, Triq Pietro Floriani, Floriana, during office hours.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
AWTORITÀ TAD-DJAR
HOUSING AUTHORITY
Iċ-Chief Executive Officer, Awtorità tad-Djar, tgħarraf
illi:-
The Chief Executive Officer, Housing Authority, notifies
that:-
Sa nofsinhar ta’ nhar il-Ġimgħa, 12 ta’ Frar, 2010, flAwtorità tad-Djar, 22, Triq Pietro Floriani, il-Furjana,
jintlaqgħu offerti magħluqin għal:-
Sealed tenders will be received at the Housing
Authority, 22, Triq Pietro Floriani, Floriana, up to noon
of Friday, 12th February, 2010 for:-
Avviż Nru. 42/2010. Provvista ta’ sistema ta’ fire safety
fil-Housing Project f’Binja Msieraħ Triq il-Kaptan, lImtarfa.
Advt. No. 42/2010. Provision of fire safety system in
Housing Project at Binja Msieraħ Triq il-Kaptan, Mtarfa
Avviż Nru. 43/2010. Manifattura u installazzjoni ta’
xogħlijiet tal-azzar galvanizzat f’Binja Msieraħ, Triq ilKaptan/Triq Mtarfa, l-Imtarfa.
Advt. No. 43/2010. Manufacture and installation of
galvanized steel works at Binja Msieraħ, Triq il-Kaptan/
Triq Mtarfa, Mtarfa
Għandu jitħallas dritt ta’ €20 għal kull dokument talofferta.
A fee of €20 will be charged for each tender document.
Sa nofsinhar ta’ nhar il-Ġimgħa, is-26 ta’ Frar, 2010,
fl-Awtorità tad-Djar, 22, Triq Pietro Floriani, il-Furjana,
jintlaqgħu offerti magħluqin għal:-
Sealed tenders will be received at the Housing
Authority, 22, Triq Pietro Floriani, Floriana, up to noon
of Friday, 26th February 2010 for:-
Avviż Nru. 44/2010. Xogħlijiet ta’ modernizzar fil-Pietà
u l-Ħamrun.
Advt. No. 44/2010. Refurbishment works at Pietà and
Ħamrun.
Għandu jitħallas dritt ta’ €20 għal kull dokument talofferta.
A fee of €20 will be charged for each tender document.
Il-formoli tal-offerti jistgħu jinkisbu mill-Awtorità tadDjar, 22, Triq Pietro Floriani, il-Furjana, matul il-ħinijiet taluffiċċju.
Forms of tenders may be obtained from the Housing
Authority, 22, Triq Pietro Floriani, Floriana, during office
hours.
L-Awtorità tirriserva d-dritt li tirrifjuta kull offerta anke
l-aktar waħda vantaġġjuża.
The Housing Authority reserves the right to refuse any
tender even the most advantageous.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
MALTA INDUSTRIAL PARKS LTD
Iċ-Chairman, Malta Industrial Parks Ltd, jgħarraf illi:
1367
MALTA INDUSTRIAL PARKS LTD
The Chairman, Malta Industrial Parks Ltd, notifies that:
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar it-Tlieta, is-16 ta’ Frar, 2010,
fl-uffiċċji tal-Malta Industrial Parks Ltd, UB8 Qasam
Industrijali ta’ San Ġwann, jintlaqgħu offerti magħluqin
għal:–
Sealed tenders will be received at the offices of the Malta
Industrial Parks Ltd., UB8 San Ġwann Industrial Estate,
up to 10.00 a.m. on Tuesday, 16th February, 2010, for:–
Avviż Nru. MIP/TQF/GEN/D13/09. Manutenzjoni ta’
toroq u xogħlijiet ta’ pavimentar bil-macadam f’diversi oqsma
industrijali.
Advt. No. MIP/TQF/GEN/D13/09. Road maintenance and
macadam paving works at various industrial estates.
Għandu jitħallas dritt ta’ €50.00 għal kull kopja taddokument tal-offerta.
Il-formoli tal-offerta u tagħrif ieħor jistgħu jinkisbu milluffiċċji tal-Malta Industrial Parks Ltd, UB8 Qasam Industrijali
ta’ San Ġwann, f’kull ġurnata tax-xogħol bejn it-8.30 a.m. u
l-4.00 p.m.
A fee of €50.00 will be charged for each tender
document.
Forms of tender and further information may be obtained
from the offices of the Malta Industrial Parks Ltd., UB8 San
Ġwann Industrial Estate, on any working day from 8.30 a.m.
to 4.00 p.m.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
WASTESERV MALTA LTD
WASTESERV MALTA LTD
Iċ-Chief Executive Officer, WasteServ Malta Ltd, jgħarraf
illi:–
The Chief Executive Officer, WasteServ Malta Ltd, notifies
that:–
Sa nofsinhar ta’ nhar il-Ġimgħa, it-12 ta’ Frar 2010,
jintlaqgħu offerti magħluqin fil-WasteServ Malta Ltd,
Phoenix Building, Triq il-Ferrovija, Santa Venera,
għal:–
Sealed tenders will be received at the offices of
WasteServ Malta Ltd at Phoenix Building, Triq ilFerrovija, Santa Venera, by not later than noon on Friday,
12th February 2010, for:–
Avviż Nru. WSM/009/2010. Kuntratt perjodiku għall-ġbir
ta’ żejt tal-magni użat mis-Civic Amenity Sites.
Advt. No. WSM/009/2010. Period contract for the
collection of motor waste oil from Civic Amenity Sites.
Għandu jitħallas dritt ta’ €50.00 għal kull dokument talofferta.
A fee of €50.00 will be charged for each tender
document.
Sa nofsinhar ta’ nhar it-Tlieta, is-16 ta’ Frar 2010,
jintlaqgħu offerti magħluqin fil-WasteServ Malta Ltd,
Phoenix Building, Triq il-Ferrovija, Santa Venera,
għal:–
Sealed tenders will be received at the offices of WasteServ
Malta Ltd at Phoenix Building, Triq il-Ferrovija, Santa
Venera, by not later than noon on Tuesday, 16th February
2010, for:–
Avviż Nru. WSM/035/2010. Kuntratt perjodiku għal
servizzi ta’ sigurtà għas-Civic Amenity Sites immexxija millWasteServ Malta Ltd.
Advt. No. WSM/035/2010. Period contract for the security
services for Civic Amenity Sites managed by WasteServ
Malta Ltd.
Avviż Nru. WSM/036/2010. Provvista u konsenja ta’ 11m3
Open Top Containers mis-Civic Amenity Sites.
Advt. No. WSM/036/2010. Supply and delivery of 11m3
Open Top Containers from Civic Amenity Sites.
Avviż Nru. WSM/037/2010. Provvista u konsenja ta’
20.7m3 Open Top Containers with Roll Tarpaulin Cover
għas-Civic Amenity Sites.
Advt. No. WSM/037/2010. Supply and delivery of 20.7m3
Open Top Containers with Roll Tarpaulin Cover for Civic
Amenity Sites.
Avviż Nru. WSM/038/2010. Provvista u konsenja ta’ 28m3
Roll-Off Press Containers with removable Steel Sheet back
door mis-Civic Amenity Sites.
Advt. No. WSM/038/2010. Supply and delivery of 28m3
Roll-Off Press Containers with removable Steel Sheet back
door from Civic Amenity Sites.
1368
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Avviż Nru. WSM/039/2010. Provvista u konsenja ta’ 31m3
Open Top Containers mis-Civic Amenity Sites.
Advt. No. WSM/039/2010. Supply and delivery of 31m3
Open Top Containers from Civic Amenity Sites.
Avviż Nru. WSM/040/2010. Provvista u konsenja ta’ 31m3
Open Top Containers għas-SAWTP.
Advt. No. WSM/040/2010. Supply and delivery of 31m3
Open Top Containers for SAWTP.
Avviż Nru. WSM/041/2010. Provvista u konsenja ta’ 35m3
Open Top Containers with Roll Tarpaulin Cover għas-Civic
Amenity Sites.
Advt. No. WSM/041/2010. Supply and delivery of 35m3
Open Top Containers with Roll Tarpaulin Cover for Civic
Amenity Sites.
Avviż Nru. WSM/042/2010. Provvista u konsenja ta’
35m3 Open Top Containers with Roll Tarpaulin Cover għasSAWTP.
Advt. No. WSM/042/2010. Supply and delivery of
35m3 Open Top Containers with Roll Tarpaulin Cover for
SAWTP.
Avviż Nru. WSM/043/2010. Provvista u konsenja ta’ selfdumping hoppers.
Advt. No. WSM/043/2010. Supply and delivery of selfdumping hoppers.
Għandu jitħallas dritt ta’ €50.00 għal kull dokument talofferta.
A fee of €50.00 will be charged for each tender
document.
Sa nofsinhar ta’ nhar il-Ġimgħa, id-19 ta’ Frar 2010,
jintlaqgħu offerti magħluqin fil-WasteServ Malta Ltd,
Phoenix Building, Triq il-Ferrovija, Santa Venera,
għal:–
Sealed tenders will be received at the offices of
WasteServ Malta Ltd at Phoenix Building, Triq ilFerrovija, Santa Venera, by not later than noon on Friday,
19th February 2010, for:–
Avviż Nru. WSM/007/2010. Kuntratt perjodiku għattneħħija u esportazzjoni ta’ filter cake iġġenerat mill-Marsa
Thermal Treatment Facility.
Advt. No. WSM/007/2010. Period contract for the removal
and export of filter cake generated from the Marsa Thermal
Treatment Facility.
Għandu jitħallas dritt ta’ €50.00 għal kull dokument talofferta.
A fee of €50.00 will be charged for each tender
document.
Id-data tal-għeluq ta’ din l-offerta ġiet estiża sa nhar ilĠimgħa, it-12 ta’ Frar, 2010.
The closing date of this tender has been extended from
Friday, 12th February 2010.
Sa nofsinhar ta’ nhar il-Ġimgħa, is-26 ta’ Frar 2010,
jintlaqgħu offerti magħluqin fil-WasteServ Malta Ltd,
Phoenix Building, Triq il-Ferrovija, Santa Venera,
għal:–
Sealed tenders will be received at the offices of
WasteServ Malta Ltd at Phoenix Building, Triq ilFerrovija, Santa Venera, by not later than noon on Friday,
26th February 2010, for:–
Avviż Nru. WSM/044/2010. Provvista u installazzjoni
ta’ erba’ steel assemblies fl-Impjant għat-Trattament
Mekkaniku.
Advt. No. WSM/044/2010. Supply and installation of four
steel assemblies at the Mechanical Treatment Plant.
Avviż Nru. WSM/045/2010. Provvista u konsenja ta’ shrink
film għal Mechanical Treatment Plant (MTP) Baler.
Advt. No. WSM/045/2010. Supply and delivery of shrink
film for the Mechanical Treatment Plant (MTP) Baler.
Għandu jitħallas dritt ta’ €50.00 għal kull dokument talofferta.
A fee of €50.00 will be charged for each tender
document.
Il-formoli tal-offerti jistgħu jinkisbu flimkien ma’ aktar
tagħrif meħtieġ mill-uffiċċju msemmi hawn fuq f’kull ġurnata
tax-xogħol bejn id-9.00 a.m. u nofsinhar.
Tender forms may be obtained together with any further
information required from the above-mentioned office on any
working day between 9.00 a.m. and noon.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1369
WASTESERV MALTA LTD
WASTESERV MALTA LTD
Iċ-Chief Executive Officer, WasteServ Malta Ltd, jgħarraf
illi:–
The Chief Executive Officer, WasteServ Malta Ltd, notifies
that:–
Sa nofsinhar ta’ nhar it-Tlieta, it-23 ta’ Frar 2010,
jintlaqgħu offerti magħluqin fil-WasteServ Malta Ltd,
Phoenix Building, Triq il-Ferrovija, Santa Venera,
għal:–
Sealed tenders will be received at the offices of
WasteServ Malta Ltd at Phoenix Building, Triq ilFerrovija, Santa Venera up to noon on Tuesday, 23rd
February 2010 for:
*Avviż Nru. WSM/048/2010. Kuntratt perjodiku għal
servizzi temporanji ta’ teaching staff biex jipprovdi taħriġ
fil-“Literacy Skills in Maltese and English” lit-trainees fuq
il-Proġett “Care Creates Change in People’s Lives and the
Environment”.
*Advt. No. WSM/048/2010. Period contract for the
temporary services of teaching staff to provide training in
“Literacy Skills in Maltese and English” to trainees on the
Project “Care Creates Change in People’s Lives and the
Environment”.
Għandu jitħallas dritt ta’ €10.00 għal kull dokument talofferta.
A fee of €10.00 is being charged for each tender
document.
*Avviż Nru. WSM/049/2010. Kuntratt perjodiku għal
servizzi temporanji ta’ teaching staff biex jipprovdi taħriġ
fin-“Numeracy Skills, Personal Finance, Selling Techniques
and Customer Care” lit-trainees fuq il-Proġett “Care Creates
Change in People’s Lives and the Environment”.
*Advt. No. WSM/049/2010. Period contract for the
temporary services of teaching staff to provide training in
“Numeracy Skills, Personal Finance, Selling Techniques
and Customer Care” to trainees on the Project “Care Creates
Change in People’s Lives and the Environment”.
Għandu jitħallas dritt ta’ €10.00 għal kull dokument talofferta.
A fee of €10.00 is being charged for each tender
document.
*Avviż Nru. WSM/050/2010. Kuntratt perjodiku għal
servizzi temporanji ta’ teaching staff biex jipprovdi taħriġ
fir-“Recycled Product Design, Carpentry and Repair,
Manufacturing of Useful and Saleable Recycled Products, and
Upholstery” lit-trainees fuq il-Proġett “Care Creates Change
in People’s Lives and the Environment”.
*Advt. No.WSM/050/2010. Period contract for the
temporary services of teaching staff to provide training
in “Recycled Product Design, Carpentry and Repair,
Manufacturing of Useful and Saleable Recycled Products, and
Upholstery” to trainees on the Project “Care Creates Change
in People’s Lives and the Environment”.
Għandu jitħallas dritt ta’ €10.00 għal kull dokument talofferta.
A fee of €10.00 is being charged for each tender
document
*Avviż Nru. WSM/051/2010. Kuntratt perjodiku għal
servizzi temporanji ta’ Professionals “Organisational, Clinical,
Counselling, Forensic and Educational Psychologists,
Psychiatrist, Psychotherapist and Environmentalist” biex
jipprovdu l-professjonalità u sessjonijiet terapewtiċi fuq
il-Proġett “Care Creates Change in People’s Lives and the
Environment”.
*Advt. No.WSM/051/2010. Period contract for the
temporary services of Professionals “Organisational, Clinical,
Counselling, Forensic and Educational Psychologists,
Psychiatrist, Psychotherapist and Environmentalist” to provide
their expertise and therapeutic sessions on the Project “Care
Creates Change in People’s Lives and the Environment”.
Għandu jitħallas dritt ta’ €10.00 għal kull dokument talofferta.
A fee of €10.00 is being charged for each tender
document.
*Avviż Nru. WSM/052/2010. Servizzi temporanji ta’ Social
Workers fuq il-Proġett “Care Creates Change in People’s Lives
and the Environment”.
*Advt. No.WSM/052/2010. Temporary services of Social
Workers for the Project “Care Creates Change in People’s
Lives and the Environment”.
Għandu jitħallas dritt ta’ €10.00 għal kull dokument talofferta.
A fee of €10.00 is being charged for each tender
document.
VERŻJONI ONLINE
1370
Il-formoli tal-offerta jistgħu jinkisbu flimkien ma’ aktar
tagħrif meħtieġ mill-uffiċċju msemmi hawn fuq f’kull ġurnata
tax-xogħol bejn id-9.00 a.m. u nofsinhar.
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Tender forms may be obtained together with any further
information required from the above-mentioned office on any
working day between 9.00 a.m. and noon.
*Avviżi li qegħdin jidhru għall-ewwel darba
*Advertisements appearing for the first time
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
Dawn l-offerti huma kkunsidrati Programm Operattiv II
– Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea,
Fond Soċjali Ewropew (FSE)
Rata ta’ kofinanzjament: 85% Fondi UE; 15% Fondi Nazzjonali
These tenders are considered Operational Programme II
– Cohesion Policy 2007-2013
Project part-financed by the European Union,
European Social Fund (ESF)
Co-financing rate: 85% EU Funds; 15% National Funds
DIPARTIMENT TAD-DWANA
CUSTOMS DEPARTMENT
Minn nhar it-Tnejn, it-22 ta’ Frar 2010 sa nhar l-Erbgħa,
l-24 ta’ Frar 2010 fil-11.00 a.m., il-Kontrollur tad-Dwana,
id-Dwana, ix-Xatt ta’ Lascaris, Valletta VLT 1920, jilqa’
offerti magħluqin għax-xiri tale quale u tneħħija ta’ sitta u
erbgħin (46) lott.
Sealed tenders for the purchase tale quale and removal
of forty six (46) lots, will be received by the Comptroller of
Customs, Custom House, Lascaris Wharf, Valletta VLT 1920,
from Monday, 22nd February 2010 until Wednesday, 24th
February 2010 at 11.00 a.m.
Lott Nru. 1. Summer sandals plastic open back
Lott Nru. 2. Men open back sandals
Lott Nru. 3. Men open back sandals
Lott Nru. 4. Men open back sandals
Lott Nru. 5. Men open back sandals
Lott Nru. 6. Men open back sandals
Lott Nru. 7. Ballerina shoes 333_9
Lott Nru. 8. Ballerina shoes 009_20
Lott Nru. 9. Ballerina shoes folded 728-6
Lott Nru. 10. Flip flops
Lott Nru. 11. Ballerina shoes 009-21 588-6
Lott Nru. 12. Rado sport shoes Art. 2010
Lott Nru. 13. Rado sport shoes Art. 2010
Lott Nru. 14. Rado sport shoes Art. 2010
Lott Nru. 15. Rado sport shoes/Roze de Golf mens shoes
Lott Nru. 16. Roze de Golf D18/ Roze de Golf ED285
Lott Nru. 17. Roze de Golf 610/609
Lott Nru. 18. Gold men’s shoes A81-11A
Lott Nru. 19. Gold men’s shoes A81-11A
Lott Nru. 20. Gold men’s shoes A81-11A
Lott Nru. 21. Ladies and children shoes (new manel
shoes)
Lott Nru. 22. Ladies and children shoes (new manel
shoes)
Lot No. 1. Summer sandals plastic open back
Lot No. 2. Men open back sandals
Lot No. 3. Men open back sandals
Lot No. 4. Men open back sandals
Lot No. 5. Men open back sandals
Lot No. 6. Men open back sandals
Lot No. 7. Ballerina shoes 333_9
Lot No. 8. Ballerina shoes 009_20
Lot No. 9. Ballerina shoes folded 728-6
Lot No. 10. Flip flops
Lot No. 11. Ballerina shoes 009-21 588-6
Lot No. 12. Rado sport shoes Art. 2010
Lot No. 13. Rado sport shoes Art. 2010
Lot No. 14. Rado sport shoes Art. 2010
Lot No. 15. Rado sport shoes/Roze de Golf mens shoes
Lot No. 16. Roze de Golf D18/ Roze de Golf ED285
Lot No. 17. Roze de Golf 610/609
Lot No. 18. Gold men’s shoes A81-11A
Lot No. 19. Gold men’s shoes A81-11A
Lot No. 20. Gold men’s shoes A81-11A
Lot No. 21. Ladies and children shoes (new manel
shoes)
Lot No. 22. Ladies and children shoes (new manel
shoes)
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1371
Lott Nru. 23. Ladies and children shoes (new manel
shoes)
Lott Nru. 24. Ladies and children shoes (new manel
shoes)
Lott Nru. 25. Children sport shoes
Lott Nru. 26. Children sport shoes
Lott Nru. 27. Children sport shoes
Lott Nru. 28. Ladies plastic sandals open back M.D.S.
Lott Nru. 29. Ladies plastic sandals open back M.D.S.
Lott Nru. 30. Ladies plastic sandals open back M.D.S.
Lott Nru. 31. Ladies plastic sandals open back M.D.S.
Lott Nru. 32. Ladies plastic sandals open back M.D.S.
Lott Nru. 33. Children flip flops (Nancy 518)
Lott Nru. 34. Children flip flops (Nancy 518)
Lott Nru. 35. Ladies summer flip flops AM CASA
BLANCA
Lott Nru. 36. Ladies summer flip flops AM CASA
BLANCA
Lott Nru. 37. Shop shoe racks
Lott Nru. 38. Computer tables
Lott Nru. 39. Computer tables
Lott Nru. 40. Computer tables
Lott Nru. 41. Computer tables
Lott Nru. 42. Computer tables
Lott Nru. 43. Gin X 2BTS x 4.5 lts.
Lott Nru. 44. Dry Gin X 12 x .70CL
Lott Nru. 45. Smoking tobacco roll your own cigarettes
479kgs
Lott Nru. 46. Smoking tobacco for pipe smoking 558kgs
Lot No. 23. Ladies and children shoes (new manel
shoes)
Lot No. 24. Ladies and children shoes (new manel
shoes)
Lot No. 25. Children sport shoes
Lot No. 26. Children sport shoes
Lot No. 27. Children sport shoes
Lot No. 28. Ladies plastic sandals open back M.D.S.
Lot No. 29. Ladies plastic sandals open back M.D.S.
Lot No. 30. Ladies plastic sandals open back M.D.S.
Lot No. 31. Ladies plastic sandals open back M.D.S.
Lot No. 32. Ladies plastic sandals open back M.D.S.
Lot No. 33. Children flip flops (Nancy 518)
Lot No. 34. Children flip flops (Nancy 518)
Lot No. 35. Ladies summer flip flops AM CASA
BLANCA
Lot No. 36. Ladies summer flip flops AM CASA
BLANCA
Lot No. 37. Shop shoe racks
Lot No. 38. Computer tables
Lot No. 39. Computer tables
Lot No. 40. Computer tables
Lot No. 41. Computer tables
Lot No. 42. Computer tables
Lot No. 43. Gin X 2BTS x 4.5 lts.
Lot No. 44. Dry Gin X 12 x .70CL
Lot No. 45. Smoking tobacco roll your own cigarettes
479kgs
Lot No. 46. Smoking tobacco for pipe smoking 558kgs
Wieħed jista’ jara l-oġġetti li qegħdin jiġu offruti fi Newport
Bonded Stores (Bejgħ bl-Irkant), il-Marsa.
All goods offered for sale may be viewed at Newport
Bonded Stores (Auction Sales), Marsa.
Il-ħinijiet tal-wiri huma kif ġej:-
Viewing hours are as follows:-
Mit-Tnejn, it-22 ta’ Frar 2010 sa nhar it-Tlieta, it-23 ta’
Frar 2010 mit-8.00 a.m. sa nofsinhar u nhar l-Erbgħa, l-24
ta’ Frar 2010 mit-8.00 a.m. sal-11.00 a.m.
Monday, 22nd February 2010 until Tuesday, 23rd February
2010 from 8.00 a.m. till noon and Wednesday, 24th February
2010 from 8.00 a.m. till 11.00 a.m.
Il-formoli tal-offerta u aktar tagħrif rilevanti jistgħu
jinkisbu mit-Taqsima tan-Newport Bonded Stores tadDipartiment tad-Dwana, il-Marsa, matul il-ħinijiet normali
tal-uffiċċju fil-ġranet tal-wiri.
Tender forms and other relevant information may be
obtained from the Newport Bonded Stores Section of the
Customs Department, Marsa, during normal office hours on
viewing days.
L-offerti għandhom jintefgħu fil-kaxxa tal-offerti magħluqa
fin-Newport Bonded Stores tad-Dipartiment tad-Dwana, ilMarsa, matul il-ħinijiet normali tal-uffiċċju, sal-11.00 a.m. ta’
nhar l-Erbgħa, l-24 ta’ Frar 2010.
Tenders are to be deposited in the sealed tender box, also
at the Newport Bonded Stores of the Customs Department,
Marsa, during normal office hours, up to 11.00 a.m. of
Wednesday, 24th February 2010.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
VERŻJONI ONLINE
1372
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 HERITAGE MALTA
Heritage Malta
Iċ-Chief Executive Officer ta’ Heritage Malta jgħarraf
illi:-
The Chief Executive Officer, Heritage Malta notifies
that:-
Sa nofsinhar ta’ nhar it-Tnejn, it-22 ta’ Frar 2010
fl-Uffiċċju tal-Proġetti ta’ Heritage Malta, Bini tal-exSptar Navali, Triq il-Missjoni Taljana, Bighi, il-Kalkara,
jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin għal:-
Quotations will be received at the Heritage Malta
Projects Office, ex-Naval Hospital, Triq il-Missjoni
Taljana, Bighi, Kalkara, by not later than noon of
Monday, 22nd February 2010 for:-
Kwot. Nru. RFQ.01.10. Manifattura u konsenja ta’
skrivanija għar-reception fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti.
Quot. No. RFQ.01.10. Manufacture and delivery of a
reception desk for the National Museum of Fine Arts.
Il-formoli tal-kwotazzjoni jistgħu jinkisbu mis-sit
elettroniku ta’ Heritage Malta fuq: www.heritagemalta.org/
projects/callfortenders/callfortenders.html
Quotation forms may be downloaded from the Heritage
Maltawebsite:www.heritagemalta.org/projects/callfortenders/
callfortenders.html
jew mingħand l-Uffiċċju tal-Proġetti ta’ Heritage Malta,
Bini tal-ex-Sptar Navali, Triq il-Missjoni Taljana, Bighi,
Kalkara, f’kull ġurnata tax-xogħol bejn it-8.30 a.m. u
nofsinhar.
or may be obtained from the Heritage Malta Projects
Office, ex-Naval Hospital, Triq il-Missjoni Taljana, Bighi,
Kalkara on any working day between 8.30 a.m. till noon.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
HERITAGE MALTA
Heritage Malta
Iċ-Chief Executive Officer ta’ Heritage Malta jgħarraf
illi:-
The Chief Executive Officer, Heritage Malta notifies
that:-
Sa nofsinhar ta’ nhar it-Tnejn, it-22 ta’ Frar 2010
fl-Uffiċċju tal-Proġetti ta’ Heritage Malta, Bini tal-exSptar Navali, Triq il-Missjoni Taljana, Bighi, Kalkara,
jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin għal:-
Quotations will be received at the Heritage Malta
Projects Office, ex-Naval Hospital, Triq il-Missjoni
Taljana, Bighi, Kalkara, by not later than noon of
Monday, 22nd February 2010 for:-
Kwot. Nru. RFQ.02.10. Manifattura u konsenja ta’
skrivanija għall-qari fil-librerija tal-Mużew Nazzjonali talArti.
Quot. No. RFQ.02.10. Manufacture and delivery of a
library desk for the National Museum of Fine Arts.
Il-formoli tal-kwotazzjoni jistgħu jinkisbu mis-sit
elettroniku ta’ Heritage Malta fuq: www.heritagemalta.org/
projects/callfortenders/callfortenders.html
Quotation forms may be downloaded from the Heritage
Maltawebsite:www.heritagemalta.org/projects/callfortenders/
callfortenders.html
jew mingħand l-Uffiċċju tal-Proġetti ta’ Heritage Malta,
Bini tal-ex Sptar Navali, Triq il-Missjoni Taljana, Bighi,
Kalkara, f’kull ġurnata tax-xogħol bejn it-8.30 a.m. u
nofsinhar.
or may be obtained from the Heritage Malta Projects
Office, ex-Naval Hospital, Triq il-Missjoni Taljana, Bighi,
Kalkara on any working day between 8.30 a.m. till noon.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
L-UNIVERSITÀ TA’ MALTA
Ir-Rettur jgħarraf illi:-
1373
UNIVERSITY OF MALTA
The Rector notifies that:-
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar l-Erbgħa, l-10 ta’ Marzu, 2010,
jintlaqgħu offerti magħluqin għal:-
Sealed tenders will be received up to 10.00 a.m. on
Wednesday, 10th March, 2010, for:-
Avviż Nru. UM/1431. Kisi mill-ġdid ta’ toroq fil-Junior
College - l-Università ta’ Malta.
Advt. No. UM/1431. Resurfacing of roads at the Junior
College - University of Malta.
Għandu jitħallas dritt ta’ €50.00 inkluża l-VAT għal kull
dokument tal-offerta.
A document fee of €50.00 inclusive of VAT should be
paid.
Avviż Nru. UM/1439. Modernizzar ta’ faċilitajiet sanitarji
fil-Junior College - l-Università ta’ Malta.
Advt. No. UM/1439. Refurbishment of sanitary facilities
at the Junior College - University of Malta.
Għandu jitħallas dritt ta’ €50.00 inkluża l-VAT għal kull
dokument tal-offerta.
A document fee of €50.00 inclusive of VAT should be
paid.
L-offerti għandhom isiru biss fuq il-formola preskritta, li
flimkien mal-kundizzjonijiet relattivi u dokumenti oħra jistgħu
jinkisbu mid-Direttorat tal-Procurement, l-Università ta’ Malta,
l-Imsida, (Kamra 319, Bini tal-Amministrazzjoni) f’kull ġurnata
tax-xogħol bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar wara li jsir il-ħlas filCash Office, Pjan Terren, Bini tal-Amministrazzjoni, matul
l-istess ħinijiet.
Tenders should be made only on the prescribed form, which
together with the relative conditions and other documents may
be obtained from the Procurement Directorate, University
of Malta, Msida, (Room 319, Administration Building)
on any working day between 8.30 a.m. and noon after
having effected payment at the Cash Office, Ground Floor,
Administration Building, during the same times.
Il-pubbliku jista’ jattendi matul il-ftuħ u l-iskedar talofferti nhar l-Erbgħa, l-10 ta’ Marzu, 2010, fl-10.15 a.m.
f’Kamra 300A, Bini tal-Amministrazzjoni, l-Università ta’
Malta, l-Imsida.
The public may attend during the opening and scheduling
of tenders on Wednesday, 10th March, 2010 at 10.15 a.m.
in Room 300A, Administration Block, University of Malta,
Msida.
Id-9 ta’ Frar, 2010
L-UNIVERSITÀ TA’ MALTA
Ir-Rettur jgħarraf illi:-
9th February, 2010
UNIVERSITY OF MALTA
The Rector notifies that:-
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar l-Erbgħa, is-17 ta’ Marzu,
2010, jintlaqgħu offerti magħluqin għal:-
Sealed tenders will be received up to 10.00 a.m. on
Wednesday, 17th March, 2010, for:-
Avviż Nru. UM/1435. Provvista ta’ data logging systems
to monitor solar desalination units fid-Dipartiment talMaterials and Metallurgy Engineering fl-Università ta’
Malta.
Advt. No. UM/1435. Supply of data logging systems
to monitor solar desalination units at the Department of
Materials and Metallurgy Engineering at the University of
Malta.
L-offerti għandhom isiru biss fuq il-formola preskritta, li
flimkien mal-kundizzjonijiet relattivi u dokumenti oħra jistgħu
jinkisbu mid-Direttorat tal-Procurement, l-Università ta’ Malta,
l-Imsida, (Kamra 319, Bini tal-Amministrazzjoni) f’kull ġurnata
tax-xogħol bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar.
Tenders should be made only on the prescribed form, which
together with the relative conditions and other documents may
be obtained from the Procurement Directorate, University of
Malta, Msida, (Room 319, Administration Building) on any
working day between 8.30 a.m. and noon.
Il-pubbliku jista’ jattendi matul il-ftuħ u l-iskedar talofferti nhar l-Erbgħa, l-10 ta’ Marzu, 2010, fl-10.15 a.m.
f’Kamra 300A, Bini tal-Amministrazzjoni, l-Università ta’
Malta, l-Imsida.
The public may attend during the opening and scheduling
of tenders on Wednesday, 17th March, 2010 at 10.15 a.m.
in Room 300A, Administration Block, University of Malta,
Msida.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
VERŻJONI ONLINE
1374
L-UNIVERSITÀ TA’ MALTA
Ir-Rettur jgħarraf illi:-
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 UNIVERSITY OF MALTA
The Rector notifies that:-
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar l-Erbgħa, l-10 ta’ Marzu, 2010,
jintlaqgħu offerti magħluqin għal:-
Sealed tenders will be received up to 10.00 a.m. on
Wednesday, 10th March, 2010, for:-
Avviż Nru. UM/1441. Provvista, konsenja u installazzjoni
ta’ sett ta’ bankijiet u siġġijiet tal-laboratorju għall-Control
Systems Engineering Laboratory fl-Università ta’ Malta.
Advt. No. UM/1441. Supply, delivery and installation of a
set of laboratory benches and chairs for the Control Systems
Engineering Laboratory at the University of Malta.
Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata mill-Unjoni
Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali
(2007-2013) - Ninvestu fil-futur tiegħek.
This tender is part-financed by the European Union under
the European Regional Development Fund (2007-2013) Investing in your future.
L-offerti għandhom isiru biss fuq il-formola preskritta, li
flimkien mal-kundizzjonijiet relattivi u dokumenti oħra jistgħu
jinkisbu mid-Direttorat tal-Procurement, l-Università ta’ Malta,
l-Imsida, (Kamra 319, Bini tal-Amministrazzjoni) f’kull ġurnata
tax-xogħol bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar.
Tenders should be made only on the prescribed form, which
together with the relative conditions and other documents may be
obtained from the Procurement Directorate, University of Malta,
Msida, (Room 319, Administration Building) on any working
day between 8.30 a.m. and noon.
Il-pubbliku jista’ jattendi matul il-ftuħ u l-għoti tal-offerti
nhar l-Erbgħa, l-10 ta’ Marzu, 2010, fl-10.15 a.m. f’Kamra
300A, Bini tal-Amministrazzjoni, l-Università ta’ Malta,
l-Imsida.
The public may attend during the opening and scheduling
of tenders on Wednesday, 10th March, 2010 at 10.15 a.m.
in Room 300A, Administration Block, University of Malta,
Msida.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
SPTAR MATER DEI
MATER DEI HOSPITAL
L-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni, Sptar Mater Dei, jgħarraf
illi:-
The Chief Executive Officer, Mater Dei Hospital, notifies
that:-
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar l-Erbgħa, l-10 ta’ Marzu 2010,
jintlaqgħu offerti magħluqin għal:-
Sealed tenders will be received up to 10.00 a.m. of
Wednesday, 10th March 2010, for:-
Avviż Nru. PD 10/10. Provvista ta’ ultrasonic cleaner
(benchtop) wieħed (1) u żewġ (2) washer disinfectors
(benchtop).
Avviż Nru. PD 11/10. Provvista ta’ interfold hand paper
towels.
Advt. No. PD 10/10. Supply of one (1) ultrasonic cleaner
(benchtop) and two (2) washer disinfectors (benchtop).
Il-formoli tal-offerti u tagħrif ieħor dwar il-kundizzjonijiet
ta’ dawn l-offerti jistgħu jinkisbu mid-Dipartiment talAkkwisti, Management Offices, Sptar Mater Dei, l-Imsida,
mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8.00 a.m. san-nofsiegħa.
Forms of tenders and further information regarding
the conditions of these tenders may be obtained from the
Purchasing Department, Management Offices, Mater Dei
Hospital, Msida, from Monday to Friday from 8.00 a.m. to
12.30 p.m.
Id-9 ta’ Frar, 2010
Advt. No. PD 11/10. Supply of interfold hand paper
towels.
9th February, 2010
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1375
Servizzi ta’ Procurement
tal-Gvern (Taqsima tas-Saħħa)
Government Health
Procurement Services
Id-Direttur tas-Servizzi ta’ Procurement tal-Gvern
(Taqsima tas-Saħħa), Guardamangia, jgħarraf illi:-
The Director, Government Health Procurement Services,
Guardamangia, notifies that:-
Sad-9.00 a.m. ta’ nhar it-Tlieta, is-16 ta’ Frar, 2010, filKaxxa Ħadra fir-reception area tas-Servizzi Farmaċewtiċi
tal-Gvern, Guardamangia, l-Imsida, Malta, jintlaqgħu
kwotazzjonijiet magħluqin għal:-
Sealed quotations are to be dropped in the Green Box
at the reception area of the Government Pharmaceutical
Services, Guardamangia, Msida, Malta, by 9.00 a.m. of
Tuesday, 16th February, 2010, for:-
Kwot. PFI Nru. 171. Centrifuge tubes (polypropylene,
50ml, skirted with caps).
Kwot. PFI Nru. 172. Lambette type osteotome straight.
Kwot. PFI Nru. 173. AO hjolding forceps for cercilage.
Kwot. PFI Nru. 174. Large tourniquet fabric single
cuffs.
Kwot. PFI Nru. 175. Mitek/mini mitek inserter.
Kwot. PFI Nru. 176. T handle for steiman pin.
Kwot. PFI Nru. 177. Bone rongeur 18cm, 2mm, 90°.
Kwot. PFI Nru. 178. Small fragment set DCP sharp
hook.
Kwot. PFI Nru. 179. Screw driver shaft hexagonal large,
length 100mm.
Kwot. PFI Nru. 180. Small fragment set DCP reduction
forceps.
Kwot. PFI Nru. 181. Small fragment set DCP 3.5mm
bending templates.
Kwot. PFI Nru. 182. Charney hip centralizers szs 1 and
2.Kwot. PFI Nru. 183. Comfort prematic pistol shaped
drill.
Kwot. PFI Nru. 184. Small fragment set DCP reduction
forceps.
Kwot. PFI Nru. 185. Infusion set with winged 90 degree
angle needle.
Kwot. PFI Nru. 186. Braun infusomat pump tubings.
Kwot. PFI Nru. 187. Sterile gloves, non powdered for
surgical use, Size 7.5.
Kwot. PFI Nru. 188. Tubes end cuffed sz 6 and 6.5.
Kwot. PFI Nru. 189. Tubes end cuffed sz 7 and 10.
Kwot. PFI Nru. 190. Hard cervical collars, large - long
height.
Kwot. PFI Nru. 191. Antacid compound preperation
tabs.
Kwot. PFI Nru. 192. Compound alginate sachets.
Kwot. PFI Nru. 193. Docusate sodium 100mg tabs/caps.
Kwot. PFI Nru. 194. Hyoscine 400mcg injections.
Kwot. PFI Nru. 195. Loperamide 1mg/5ml syrup.
Kwot. PFI Nru. 196. Mesalazine 500mg G.R tabs.
Kwot. PFI Nru. 197. Omeprazole 10mg caps/tabs.
Kwot. PFI Nru. 198. Pancreatin G.R.
Kwot. PFI Nru. 199. Pancreatin G.R.
Kwot. PFI Nru. 200. Pancreatin tabs.
Kwot. PFI Nru. 201. Prednisolone 5mg suppositories.
Kwot. PFI Nru. 202. Ranitidine 75mg/5 ml syrup.
Kwot. PFI Nru. 203. Senna 7.5mg tabs.
Quot. PFI No. 171. Centrifuge tubes (polypropylene, 50ml,
skirted with caps).
Quot. PFI No. 172. Lambette type osteotome straight.
Quot. PFI No. 173. AO hjolding forceps for cercilage.
Quot. PFI No. 174. Large tourniquet fabric single cuffs.
Quot. PFI No. 175. Mitek/mini mitek inserter.
Quot. PFI No. 176. T handle for steiman pin.
Quot. PFI No. 177. Bone rongeur 18cm, 2mm, 90°.
Quot. PFI No. 178. Small fragment set DCP sharp hook.
Quot. PFI No. 179. Screw driver shaft hexagonal large,
length 100mm.
Quot. PFI No. 180. Small fragment set DCP reduction
forceps.
Quot. PFI No. 181. Small fragment set DCP 3.5mm
bending templates.
Quot. PFI No. 182. Charney hip centralizers szs 1 and 2.
Quot. PFI No. 183. Comfort prematic pistol shaped drill.
Quot. PFI No. 184. Small fragment set DCP reduction
forceps.
Quot. PFI No. 185. Infusion set with winged 90 degree
angle needle.
Quot. PFI No. 186. Braun infusomat pump tubings.
Quot. PFI No. 187. Sterile gloves, non powdered for
surgical use, Size 7.5.
Quot. PFI No. 188. Tubes end cuffed sz 6 and 6.5.
Quot. PFI No. 189. Tubes end cuffed sz 7 and 10.
Quot. PFI No. 190. Hard cervical collars, large - long
height.
Quot. PFI No. 191. Antacid compound preperation tabs
Quot. PFI No. 192. Compound alginate sachets.
Quot. PFI No. 193. Docusate sodium 100mg tabs/caps.
Quot. PFI No. 194. Hyoscine 400mcg injections.
Quot. PFI No. 195. Loperamide 1mg/5ml syrup.
Quot. PFI No. 196. Mesalazine 500mg G.R tabs.
Quot. PFI No. 197. Omeprazole 10mg caps/tabs.
Quot. PFI No. 198. Pancreatin G.R.
Quot. PFI No. 199. Pancreatin G.R.
Quot. PFI No. 200. Pancreatin tabs.
Quot. PFI No. 201. Prednisolone 5mg suppositories.
Quot. PFI No. 202. Ranitidine 75mg/5 ml syrup.
Quot. PFI No. 203. Senna 7.5mg tabs.
VERŻJONI ONLINE
1376
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Kwot. PFI Nru. 204. Sodium alginate suspension.
Kwot. PFI Nru. 205. Ursodeoxycholic acid 250mg/5ml
syrup.
Kwot. PFI Nru. 206. Ursodeoxycholic acid 150mg tabs.
Kwot. PFI Nru. 207. Hepatitis B vaccine adult.
Kwot. PFI Nru. 208. Diptheria/tetanus/polio vaccine.
Kwot. PFI Nru. 209. Mengococcal meningitis ACYW.
Kwot. PFI Nru. 210. Diamorphine 5 mg injections.
Kwot. PFI Nru. 211. Disposable 5-10mm laparoscopic
trocar sets.
Quot. PFI No. 204. Sodium alginate suspension.
Quot. PFI No. 205. Ursodeoxycholic acid 250mg/5ml
syrup.
Quot. PFI No. 206. Ursodeoxycholic acid 150mg tabs.
Quot. PFI No. 207. Hepatitis B vaccine adult.
Quot. PFI No. 208. Diptheria/tetanus/polio vaccine.
Quot. PFI No. 209. Mengococcal meningitis ACYW.
Quot. PFI No. 210. Diamorphine 5 mg injections.
Quot. PFI No. 211. Disposable 5-10mm laparoscopic
trocar sets.
Il-PFI’s imsemmija hawn fuq jistgħu jinkisbu minn fuq
http://www.sahha.gov.mt/pages.aspx?page=240.
All the above PFI’s can be downloaded from http://www.
sahha.gov.mt/pages.aspx?page=240.
Aktar tagħrif jista’ jinkiseb mis-Servizzi Farmaċewtiċi
tal-Gvern f’kull ġurnata tax-xogħol bejn it-8.30 a.m. u
nofsinhar.
Further information may by obtained from the Government
Pharmaceutical Services on any working day between 8.30
a.m. and noon.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
KUNSILL MALTI GĦALL-ISPORT
KUNSILL MALTI GĦALL-ISPORT
Il-Kunsill Malti għall-Isport jgħarraf illi jilqa’ offerti sa
nofsinhar ta’ nhar it-Tnejn, l-1 ta’ Marzu, 2010, għal:-
The Kunsill Malti għall-Isport receives offers up to noon
on Monday, 1st March, 2010, for:-
Provvediment ta’ servizzi ta’ inġinier mekkaniku.
Provision of mechanical engineer services.
Id-dokumenti tal-offerta u kundizzjonijiet jistgħu jinġabru
mill-uffiċċju tal-Finanzi tal-Kunsill Malti għall-Isport, Kumpless
Sportiv Kottonera, Vjal il-Kottoner, Bormla BML 9020, bejn it8.30 a.m. u n-12.30 p.m. u s-1.30 p.m. u l-4.30 p.m.
Tender documents and conditions can be collected from the
Finance Office of the Kunsill Malti għall-Isport, Cottonera Sports
Complex, Cottoner Avenue, Cospicua BML 9020, between 8.30
a.m. and 12.30 p.m. and 1.30 p.m. and 4.30 p.m.
Għandu jsir ħlas ta’ €50 meta jinġabru d-dokumenti.
A fee of €50 has to be paid upon collection of
documents.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
KUNSILL MALTI GĦALL-ISPORT
KUNSILL MALTI GĦALL-ISPORT
Il-Kunsill Malti għall-Isport jgħarraf illi jilqa’ offerti sa
nofsinhar ta’ nhar it-Tnejn, l-10 ta’ Marzu, 2010, għal:-
The Kunsill Malti għall-Isport receives offers up to noon
on Monday, 10th March, 2010, for:-
Ġarr ta’ materjal u tqegħid ta’ sub floor tal-konkrit għallPark tar-Rikreazzjoni f’Ta Qali.
Transportation of material and laying of concrete sub floor
at Ta’ Qali Recreational Park.
Id-dokumenti tal-offerta u kundizzjonijiet jistgħu jinġabru
mill-uffiċċju tal-Finanzi tal-Kunsill Malti għall-Isport, Kumpless
Sportiv Kottonera, Vjal il-Kottoner, Bormla BML 9020, bejn it8.30 a.m. u n-12.30 p.m. u s-1.30 p.m. u l-4.30 p.m.
Tender documents and conditions can be collected from the
Finance Office of the Kunsill Malti għall-Isport, Cottonera Sports
Complex, Cottoner Avenue, Cospicua BML 9020, between 8.30
a.m. and 12.30 p.m. and 1.30 p.m. and 4.30 p.m.
Għandu jsir ħlas ta’ €150 meta jinġabru d-dokumenti.
A fee of €150 has to be paid upon collection of
documents.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1377
KULLEĠĠ MALTI TAL-ARTI, XJENZA
U TEKNOLOĠIJA
MALTA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE
AND TECHNOLOGY
Espressjoni ta’ Interess
Expression of Interest
Il-Prinċipal tal-Kulleġġ Malti tal-Art, Xjenza u Teknoloġija
jgħarraf li jintlaqgħu espressjonijiet ta’ interess mingħand
dawk interessati għal:-
The Principal of the Malta College of Arts, Science and
Technology notifies that expressions of interest from interested
parties will be received for:-
Exp. 01/10. Ħatra ta’ Awdituri Finanzjarji.
Exp. 01/10. Appointment of Financial Auditors.
Id-dokumenti jistgħu jinġabru mid-Dipartiment talAccounts mit-Tnejn sal-Ġimgħa, bejn it-8,30 a.m. u nofsinhar
u mis-2.00 p.m. sal-4.00 p.m. wara li jitħallas dritt ta’ €30.
The documents may be collected from the Accounts
Department from Monday to Friday, between 8.30 a.m. and noon
and from 2.00 p.m. and 4.00 p.m. against a fee of €30.
L-espressjonijiet ta’ interess għandhom jitqiegħdu
f’envelopp indirizzat minn qabel u jintefgħu fil-kaxxa talofferti apposta fil-Bini tal-Amministrazzjoni, fl-MCAST Main
Campus, it-Telgħa ta’ Kordin, Raħal Ġdid PLA9032, Malta,
numru tat-telefon 2398 7100, Fax 2398 7316, mhux aktar tard
minn nhar it-Tnejn, it-22 ta’ Frar, 2010, fis-2.00 p.m.
Expressions of interest should be placed in the preaddressed envelope and deposited in the appropriate tender
box at the Administration Building, at the MCAST Main
Campus, Corradino Hill, Paola PLA9032, Malta, telephone
number 2398 7100, Fax 2398 7316, by not later than Monday,
22nd February, 2010, at 2.00 p.m.
L-MCAST iżomm id-dritt li jaċċetta jew jirrifjuta f’parti
jew kollha kemm hi, kull offerta li tasallu.
The MCAST reserves the right to accept or reject in part
or in whole, any or all tenders submitted.
Id-9 ta’ Frar, 2010
KUNSILL LOKALI SIĠĠIEWI
Il-Kunsill Lokali Siġgiewi jgħarraf illi:-
9th February, 2010
SIĠĠIEWI LOCAL COUNCIL
The Siġgiewi Local Council notifies that:-
Sa nofsinhar ta’ nhar it-Tnejn, it-22 ta’ Frar 2010,
fl-Uffiççji Amministrattivi tal-Kunsill jintlaqgħu offerti
magħluqin għal:-
Sealed tenders will be received in the Council’s
Administrative offices up to noon of Monday, 22nd
February, 2010, for:-
Avviż Nru. LCS53/09 (2). Provvista ta’ boroż degradable
għar-riċiklaġġ.
Advt. No. LCS53/09 (2). Supply of degradable recycling
bags.
Avviż Nru. LCS2/10. Tindif u attendenza f ’latrini
pubbliċi.
Advt. No. LCS2/10. Cleaning and attendance of public
conveniences.
Għandu jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
ta’ kull offerta.
A fee of €50 is to be paid for each copy of each tender
document.
Il-Kunsill jirriserva d-dritt li jirrifjuta kull offerta, anke
l-aktar waħda vantaġġjuża. Offerti kkonsenjati wara l-ħin
stipulat ma jiġux ikkunsidrati.
The Council reserves the right to refuse even the most
advantageous tender. Late tenders will not be accepted.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
VERŻJONI ONLINE
1378
Kunsill Lokali XagĦra
Il-Kunsill Lokali Xagħra jgħarraf illi:-
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 XagĦra Local Council
The Xagħra Local Council notifies that:
Sal-4.00 p.m. ta’ nhar it-Tnejn, il-15 ta’ Frar 2010,
jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin fl-Uffiċċju
Amministrattiv għal:-
Sealed quotations will be received at the Council’s
Administrative Offices up to 4.00 p.m. of Monday, 15th
February 2010 for:-
Kwot. Nru. 01. Preparazzjoni ta’ pjan ta’ azzjoni għallenerġija sostenibbli għal-lokalità tax-Xagħra
Quot. No. 01. Preparation of a sustainable energy plan
for the locality of Xagħra.
Kwot. Nru. 02. Servizz ta’ tindif ta’ toroq.
Quot. No. 02. Service of street cleaning for the locality.
Kwot. Nru. 03. Servizz ta’ handyman għal-lokalità.
Quot. No. 03. Service of handyman at the locality.
Aktar dettalji jinkiseb mingħand is-Segretarju Eżekuttiv
fuq 21563737.
Id-9 ta’ Frar, 2010
Kunsill Lokali Floriana
Il-Kunsill Lokali Floriana jgħarraf illi:-
Further details are obtained from the Executive Secretary
on 21563737.
9th February, 2010
Floriana Local Council
The Floriana Local Council notifies that:-
Sa nofsinhar ta’ nhar l-Ġimgħa, it-12 ta’ Marzu 2010,
fil-kaxxa tal-offerti fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill
jintlaqgħu offerti magħluqin għal:-
Sealed tenders/quotations will be received in the tender
box at the Council’s Administrative Offices up to noon on
Friday 12th March, 2010 for:
Avviż Nru. FLC/T/01/10. Twaħħil ta’ wiċċ sintetiku filpitch tal-futbol fiċ-Ċentru Rikreattiv ir-Re Ġorġ V.
Advt. No. FLC/T/01/10. Installation of Synthetic/Soft
Flooring at the Football Pitch of King George V Recreational
Grounds.
Sa nofsinhar ta’ nhar l-Erbgħa, it-3 ta’ Marzu 2010,
fil-kaxxa tal-offerti fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill
jintlaqgħu espressjonijiet ta’ interess/kwotazzjonijiet
magħluqin għal:-
Sealed expression of interest/quotations will be received
in the tender box at the Council’s Administrative Offices
up to noon of Wednesday, 3rd March, 2010 for:
Espressjoni ta’ Interess – FLC/EoI/01/10. Abbozz għallmonument ta’ Robert Samut (kompożitur tal-Innu Nazzjonali
Malti)
Expression of Interest – FLC/EoI/01/10. Design of a
monument of Robert Samut (composer of the Maltese
National Anthem).
Kwot. Nru. KLF/Q/01/10. Twaħħil biss ta’ bollards.
Quot. No. FLC/Q/01/10 Installation only of bollards.
Kwot. Nru FLC/Q/02/10. Stampar ta’ ktejjeb
Quot. No. FLC/Q/02/10. Printing of a booklet.
Id-dokumenti tal-offerti bi ħlas kif indikat hawn fuq jistgħu
jinkisbu mill-Uffiċċju tal-Kunsill, 15, Pjazza E.S. Tonna, ilFurjana mit-8.30 a.m. sa nofsinhar u mis-1.30 p.m. sal-4.30
p.m. (mit-Tnejn sal-Ġimgħa) u mit-8.00 a.m. sal-11.30 a.m.
(is-Sibt).
Relevant documents may be collected from the Council’s
Administrative Office, 15, Pjazza E.S. Tonna, Floriana, during
office hours (Monday to Friday from 8.30 a.m. to noon and
from 1.30 p.m. to 4.30 p.m. and on Saturday from 8.00 a.m.
to 11.30 a.m).
Il-Kunsill iżomm id-dritt li jirrifjuta kull offerta, anke laktar waħda vantaġġuża.
The Council reserves the right to refuse any tender, even
the most advantageous.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
KUNSILL LOKALI GŻIRA
1379
GŻIRA LOCAL COUNCIL
Il-Kunsill Lokali Gżira jilqa’ kwotazzjonijiet għal:-
The Gżira Local Council is receiving quotations for:-
Kwot. Nru. GLC 001/2010. Server, rack u UPS.
Kwot. Nru. GLC 002/2010. PBX u IP phones.
Kwot. Nru. GLC 003/2010. Laptops u photocopier.
Quot. No. GLC 001/2010. Server, rack and UPS.
Quot. No. GLC 002/2010. PBX and IP phones.
Quot. No. GLC 003/2010. Laptops and photocopier.
Speċifikazzjonijiet jistgħu jitniżżlu mill-website tal-Kunsill
Lokali Gżira fuq http://www.gzira.gov.mt corporate info >
administration > adverts page.
Specifications are to be downloaded from the Gzira Local
Council’s website http://www.gzira.gov.mt corporate info >
administration > adverts page.
Il-kwotazzjonijiet għandhom jinkludu 18% VAT u
jintbagħtu bl-email lil Kunsill Lokali Gżira fuq [email protected]
gov.mt mhux aktar tard minn nofsinhar tal-Erbgħa, l-24 ta’
Frar, 2010.
Quotations are to be inclusive of 18% VAT and are to be
submitted by email to the Gżira Local Council on [email protected]
gov.mt by not later than noon of Wednesday, 24th February,
2010.
Informazzjoni teknika tista’ tinkiseb mingħand l-IT
technical officer tal-Kunsill, is-Sur Fabian Borg bl-email fuq
[email protected] jew bit-telefon fuq 2134 1034.
Technical queries may be obtained from the Council’s IT
technical officer, Mr Fabian Borg by email on [email protected]
mt or by phone on 2134 1034.
Il-Kunsill Lokali Gżira jżomm id-dritt li jirrifjuta l-aktar
offerta vantaġġuża u sottomissjonijiet li jaslu tard ma jiġux
aċċettati.
The Gżira Local Council reserves the right to refuse
the most advantages offer and late submissions will not be
accepted.
Id-9 ta’ Frar, 2010
KUNSILL LOKALI PIETÀ
Il-Kunsill Lokali Pietà jgħarraf illi:-
9th February, 2010
PIETÀ LOCAL COUNCIL
The Pietà Local Council notifies that:-
Sa nofsinhar ta’ nhar il-Ġimgħa, is-26 ta’ Frar, 2010,
jintlaqgħu offerti magħluqin għal:-
Sealed tenders will be received up to noon of Friday,
26th February, 2010, for:-
Installazzjoni ta’ passenger lift u platform lift u xogħol
ieħor ta’ kostruzzjoni relatat mal-ħtiġiet għal kulħadd fluffiċini tal-Kunsill Lokali Pietà.
Installation of passenger lift and platform lift and related
civil works in line with access for all requirements at the Pietà
Local Council’s offices.
Dokumenti tal-offerta jistgħu jinkisbu mill-uffiċċji talKunsill fil-Kunsill Lokali Pietà, “Il-Pellikan”, 11, Triq K.
Mifsud, il-Pietà PTA 1550, fuq ħlas ta’ €116.47.
Tender documents may be collected from the Council’s
Offices at the Pietà Local Council, “Il-Pellikan”, 11, Triq K.
Mifsud, Pietà PTA 1550, at a fee of €116.47.
Il-Kunsill iżomm id-dritt li jirrifjuta kull offerta, anke laktar waħda vantaġġuża.
The Council reserves the right to refuse any or all tenders
submitted, even the most advantageous.
Persuni li huma interessati direttament u l-pubbliku in
ġenerali huma mistiedna li jattendu għall-ftuħ u skedar ta’
dawn l-offerti li se jinfetħu ftit wara l-ħin tal-għeluq.
Interested parties and the public in general are invited to
witness the opening and scheduling of tenders which will take
place soon after the closing time.
Id-9 ta’ Frar, 2010
9th February, 2010
1380
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 AvviŻI tal-Qorti – Court NoticeS
242
B’digriet mogħti fis-7 ta’ Settembru 2009, fl-Atti tarRikors Ġuramentat, fl-ismijiet Debono Johann Dott. Noe vs
Advance Shipping Ltd, il-Qorti Ċivili Prim’ Awla, ordnat issegwenti pubblikazzjoni, biex isservi ta’ notifika fil-konfront
tas-soċjetà konvenuta, a tenur tal-Artikolu 187(3) et. talKap. 12.
By means of a decree of the 7th September 2009, in the
Records of the Sworn Application, in the names Debono
Johann Dr Noe vs Advance Shipping Ltd, the Civil Court
First Hall, ordered the following publication, for the purpose
of service of the defendant company, in terms of Article
187(3) et of Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors Ġuramentat ippreżentat filPrim’Awla tal-Qorti Ċivili, fl-ismijiet Dott. Johann Debono,
BA, LL.D. detentur tal-karta tal-identità numru 466881(M)
bħala mandatarju speċjali tas-soċjetà Freight Express s.r.l. li
għandha n-numru ta’ reġistrazzjoni tagħha 327221/8121/21
vs is-soċjetà kummerċjali Advance Shipping Ltd, li għandha
n-numru ta’ reġistrazzjoni tagħha C 18421, fil-15 ta’ Lulju
2009, ir-rikorrenti talbu lil din l-Onorabbli Qorti:
By means of a Sworn Application filed in the First Hall
Civil Court, in the names Dr Johann Debono, BA, LL.D.
holder of identity card number 466881(M) as special
mandatary of the company Freight Express s.r.l. which has
registration number 327221/8121/21 vs the Commercial
partnership Advance Shipping Ltd, which has registration
number C 18421, on the 15th July 2009, the applicants asked
this Honourable Court:
a) tinibixxi lis-soċjetà intimata Advance Shipping Ltd, li
għandha n-numru ta’ reġistrazzjoni tagħha numru C 18421
permanentement u b’mod definittiv milli tbiegħ, tneħħi,
tittrasferixxi jew tiddisponi inter vivos sew b’titolu oneruż
jew gratuwitu xi proprjetà u b’mod partikolari t-trailers u
jew vetturi li għandhom in-numri ta’ reġistrazzjoni u ċioè
TR-0794, TR-0795, TR-0800, TR-0799, TR-0801, TR0807, TR-0809, TR-0808, TR-0806, TR-0798, TR-0794,
TR-0802, TR-0805, TR-0804, TR-0797 u TR-0796, u tilqa’
t-talbiet l-oħra fir-rikors.
a) to withold the respondent company Advance Shipping
Ltd, which has its registration number C 18421 permanently
and in a definitive manner from selling, transferring or
disposing inter vivos both by onerous and gratuitous title any
property and in particular the trailers or vehicles which have
registration number and namely TR-0794 , TR-0795, TR0800, TR-0799, TR-0801, TR-0807, TR-0809, TR- 0808,
TR-0806, TR-0798, TR-0794, TR-0802, TR-0805, TR0804, TR-0797 and TR-0796 and uphold the other demands
in the application.
Bl-ispejjeż tal-preżenti u tal-Mandat ta’ Qbid numru
489/09 MG kif ukoll tal-Mandat ta’ Inibizzjoni 682/2009 JA,
kontra l-intimati li huma minn issa inġunti għas-subizzjoni,
u bl-imgħaxijiet kummerċjali, dekorribbli fuq l-ammont
kollu dovut.
With costs of the present and the Warrat of Seizure
number 489/09 MG as well as the Warrant of Prohibitory
Injunction 682/2009 JA, against the respondents who are
from now summoned so that a reference to their evidence
be made with and with commercial interests to run on all
the amount due.
Lista ta’ xhieda.
List of witnesses.
Lista ta’ dokumenti.
List of documents.
Notifiki: Advance Shipping Ltd - Lupe 10, Schembri
Street, Ħamrun.
Notify: Advance Shipping Ltd - Lupe 10, Schembri
Street, Ħamrun.
Ir-Rikors Ġuramentat fl-ismijiet Debono Johann Dott.
Noe vs Advance Shipping Ltd, kien differit għall-24 ta’ Frar
2010, fid-9.15 a.m., għan-notifika tas-soċjetà konvenuta.
The Sworn Application in the names Debono Johannn
Dr Noe vs Advance Shipping Ltd, was put off to the 24th
February 2010, at 9.15 a.m., in order that the defendant
company be notified.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 3 ta’ Frar 2010.
AVV. FRANK PORTELLI, LL.D.
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
Reġistry of the Superior Courts, today 3rd February
2010.
ADV. FRANK PORTELLI, LL.D.
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1381
243
B’digriet mogħti fl-24 ta’ Diċembru 2009, fl-atti tal-ittra
uffiċjali numru 3321/09, fl-ismijiet Bank of Valletta p.l.c. vs
Esten Manufacturing Company Limited (C 8016) l-Prim’
Awla tal-Qorti Ċivili, ordnat is-segwenti pubblikazzjoni
biex isservi ta’ notifika fil-konfront tas-soċjetà intimata, a
tenur tal-Artikolu 187(3) et. tal-Kap. 12.
By means of a decree given on the 24th December
2009, in the records of the judicial letter number 3321/09,
in the names Bank of Valletta p.l.c. vs Esten Manufacturing
Company Limited (C 8016) the First Hall Civil Court,
ordered the following publication for the purpose of service
of the respondent company, in terms of Article 187(3) et. of
Cap. 12.
Fil-Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili
In the First Hall Civil Court
Illum 15 ta’ Settembru 2009
Today 15th September 2009
Lil: Esten Manufacturing Company Limited (C 8016)
To: Esten Manufacturing Company Limited (C 8016)
Bil-preżenti s-soċjetà Bank of Valletta p.l.c. filwaqt
illi tirreferikom għall-kuntratt fl-atti tan-Nutar Dott. Tonio
Spiteri, datat 20 ta’ Novembru 1997, fejn inthom iggarantejtu
flimkien u ‘in solidum’ ma’ Carmel u Josephine Grech, a
favur tal-Bank of Valletta p.l.c. id-debiti tal-istess Carmel
u Josephine Grech mal-Bank of Valletta p.l.c. sal-valur ta’
wieħed u sebgħin elf u sitta u erbgħin Ewro (€71,046.00)
tinterpellakom sabiex fi żmien jumejn int tħallas is-somma
ta’ wieħed u sebgħin elf u sitta u erbgħin Ewro (€71,046.00)
bilanċ minn somma akbar għad-debitu fil-‘Loan Account’
ta’ Carmel u Josephine Grech mal-Bank of Valletta p.l.c.
flimkien mal-imgħaxijiet ulterjuri, mit-13 ta’ Awwissu 2009,
sad-data tal-effettiv pagament.
By the present the company Bank of Valletta p.l.c. whilst
referring to the contract, in the records of Notary Dr Tonio
Spiteri, dated 20th November 1997, whereby you guaranteed
together and ‘in solidum’ with Carmel and Josephine Grech,
in favour of the Bank of Valletta p.l.c. the debts of the same
Carmel and Josephine Grech, with the Bank of Valletta
p.l.c. up to the value of seventy one thousand and forty six
Euro (€71,046.00) calls upon you so that within two days
you pay the sum of seventy one thousand and forty six Euro
(€71,046.00) balance of a larger sum for the debt in the
‘Loan Account’ of Carmel and Josephine Grech, with the
Bank of Valletta p.l.c. together with further interests, from
the 13th August 2009, till the date of effective payment.
Din l-interpellanza qed issir mingħajr preġudizzju għal
somom oħra ta’ flus minnkom dovuti lill-Bank mittenti, li
għalihom il-mittenti qed tipproċedi b’ġudizzju separat.
This calling is being made without prejudice to other
sums of money due by you to the interpellant Bank for which
the interpellants are proceeding separetly.
Is-soċjetà mittenti tavżakom illi jekk tonqsu hija se tkun
kostretta tipproċedi kontra tagħkom skont il-liġi.
The interpellant company warns you that if you fail they
shall be constrained to proceed against you according to
law.
Soċjetà mittenti: Bank of Valletta p.l.c. (C 2833)
1/5, Misraħ San Ġorġ,
Valletta, VLT 1190.
Interpellant Company: Bank of Valletta p.l.c. (C 2833)
1/5, Misraħ San Ġorġ,
Valletta, VLT 1190.
Soċjetà intimata: Esten Manufacturing Co. Ltd,
55, St Sebastian Street,
Qormi, QRM 2332.
Respondent Company: Esten Manufacturing Co. Ltd,
55, St Sebastian Street,
Qormi, QRM 2332.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 4 ta’ Frar 2010.
AVV. FRANK PORTELLI, LL.D.
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
Registry of the Superior Courts, today 4th February
2010.
ADV. FRANK PORTELLI, LL.D.
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
1382
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 244
Ikun jaf kulħadd illi b’diġriet tal-1 ta’ Frar, 2010 mogħti
mill-Qorti tal-Prim’ Awla Ċivili (Malta), din il-Qorti ordnat
il-pubblikazzjoni tal-estratt li jidher hawn taħt biex iservi ta’
notifika skont l-Artikolu 187(3) tal-Kodiċi ta’ Proċedura u
Organizzazzjoni Ċivili (Kap. 12).
It is hereby notified that by a decree of the 1st February,
2010 given by the First Hall of the Civil Courts (Malta),
the Court ordered that the extract hereunder mentioned be
published for the purpose of service according to article
187(3) of the Code of Organization and Civil Procedure
(Cap. 12).
Illi b’rikors ippreżentat minn Ronald Attard fl-14 ta’
Diċembru, 2009, qed jintalab l-iżbank tal-ammont ta’
€28,065.14 depożitati b’ċedola numru 1279/2009 flismijiet:
That by the application filed by Ronald Attard on the
14th December, 2009, is asking for the withdrawal of the
amount €28,065.14 deposited by Schedule of Deposit
number 1279/2009 in the names of:
Ronald Attard vs Presidential Holdings.
Ronald Attard vs Presidential Holdings.
Il-Qorti ordnat in-notifika ta’ dan ir-rikors b’erbat ijiem
żmien għar-risposta.
The Court ordered the notification of this application
with four days notice for filing a reply.
Reġistru tal-Qorti Prim’ Awla Ċivili (Malta), illum 3 ta’
Frar, 2010.
Registry of the First Hall of the Civil Courts (Malta),
today the 3rd February, 2010.
SAVIOUR AQUILINA
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
SAVIOUR AQUILINA
For the Registrar of Courts and Civil Tribunals
245
B’digriet tat-Tribunal għal Talbiet Żgħar, tat-18 ta’
Jannar 2010 ġiet ordnata l-pubblikazzjoni tal-estratt li jidher
hawn taħt għall-finijiet ta’ notifika skont l-Artikolu 187(3)
tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12).
By a decree of the Small Claims Tribunal of 18th January
2010, the publication of the following extract was ordered
for the purpose of service in terms of Article 187(3) of the
Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12).
Vodafone Malta Limited (C-10865) ta’ Vodafone House,
Imsida Valley Road, Birkirkara, ippreżentaw Talba fil-25 ta’
Settembru 2009, fejn talbu lit-Tribunal sabiex jikkundanna lil
Rodney Vella (KI 370079M) ta’ Mangion Court, Maisonette
1, Triq il-Btieti, Marsaskala, sabiex iħallas lis-soċjetà attriċi
s-somma ta’ €469.97 liema ammont huwa dovut lis-soċjetà
attriċi.
Vodafone Malta Limited (C-10865) of Vodafone
House, Imsida Valley Road, Birkirkara filed a Claim on the
25th September 2009 whereby they asked the Tribunal to
condemn Rodney Vella (ID 370079M) of Mangion Court,
Maisonette 1, Triq il-Btieti, Marsaskala, to pay the plaintiff
company the sum of €469.97 which amount is due to the
plaintiff company.
Bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet.
With costs and interests.
Il-kawża (Talba Numru 817/09GM) hija differita għall-1
ta’ Marzu 2010 fis-12.45 p.m.
The case (Claim Number 817/09GM) is put off on the 1st
March 2010 at 12.45 p.m.
Reġistru tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta) illum 4 ta’ Frar
2010.
Registry of the Courts of Magistrates (Malta) today 4th
February 2010.
ALEXANDRA DEBATTISTA
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
ALEXANDRA DEBATTISTA
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1383
246
B’digriet tat-3 ta’ Frar 2010 fuq rikors tal-Avukat
Dott. Nicholas Valenzia ppreżentat fid-19 ta’ Jannar 2010
fl-atti tar-rikors numru 183/2009 din il-Qorti ordnat ilPUBBLIKAZZJONI TAL-INVENTARJU tal-assi talinterdetta Carmela Mallia, armla minn Carmelo Mallia, bint
il-mejtin Giovanni Micallef Goggi u Paolina neè Psaila,
imwielda Tarxien u residenti Paola detentriċi tal-karta talidentità numru 442417(M).
By means of a decree of the 3rd February 2010 following
an application of Adovate Dr Nicholas Valenzia filed on the
19th January 2010 in the acts of the application number
183/2009 this Court ordered the PUBLICATION OF THE
INVENTORY of the assets of the interdicted Carmela Mallia,
widow of Carmelo Mallia, daughter of the late Giovanni
Micallef Goggi and Paolina neè Psaila, born in Tarxien and
residing in Paola holding identity card number 442417(M).
Din il-pubblikazzjoni tal-inventarju għandha ssir nhar ilĠimgħa, 5 ta’ Marzu 2010 fis-6.00p.m. fil-post numru 90,
Palazzo Pietro Stiges, Triq id-Dejqa, Valletta b’att tan-Nutar
Dott. Louisa Vella Bardon.
This publication is going to be held on Friday 5th March
2010 at 6.00p.m. at the premises number 90, Palazzo Pietro
Stiges, Triq id-Dejqa, Valletta by a deed of Notary Dr Louisa
Vella Bardon.
Reġistru tal-Qorti Ċivili Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni
Volontarja.
Registry of the Civil Court Voluntary Jurisdiction
Section.
Illum 4 ta’ Frar 2010.
Today 4th February 2010.
ALEXANDRA DEBATTISTA
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
ALEXANDRA DEBATTISTA
For the Registrar, Civil Court and Tribunals
247
B’digriet tat-Tribunal għal Talbiet Żgħar, tal-11 ta’ Jannar
2010, ġiet ordnata l-pubblikazzjoni tal-estratt li jidher hawn
taħt għall-finijiet ta’ notifika skont l-Artikolu 187(3) talKodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12).
By a decree of the Small Claims Tribunal of 11th January
2010, the publication of the following extract was ordered
for the purpose of service in terms of Article 187(3) of the
Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12).
Calypso Media Communications Ltd (C-36086) ta’ 28
New Street, Valletta Road, Luqa, ippreżentaw Talba fid-9 ta’
Novembru 2009, fejn talbu lit-Tribunal sabiex jikkundanna
lil Mambra Electronics Limited (C18626) ta’ Mambra
Electronics, St Thomas Street, Luqa, sabiex tħallas lissoċjetà attriċi s-somma ta’ €3,280.73 liema ammont huwa
dovut lis-soċjetà attriċi.
Bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet legali.
Calypso Media Communications Ltd (C36086) of 28
New Street, In Valletta Road, Luqa, filed a Claim on the
9th November 2009 whereby they asked the Tribunal
to condemn Mambra Electronics Limited (C 18626) of
Mambra Electronics, St Thomas Street, Luqa, to pay the
plaintiff company the sum of €3,280.73 which amount is
due to the plaintiff company.
Il-kawża (Talba Numru 948/09GM) hija differita għall-1
ta’ Marzu 2010 fis-12.45 p.m.
The case (Claim Number 948/09GM) is put off on the 1st
March 2010 at 12.45 p.m.
Reġistru tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta) illum 4 ta’ Frar
2010.
Registry of the Courts of Magistrates (Malta) today 4th
February 2010.
ALEXANDRA DEBATTISTA
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
With costs and legal interests.
ALEXANDRA DEBATTISTA
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
1384
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 248
B’digriet tat-Tribunal għal Talbiet Żgħar, tat-18 ta’ Jannar
2010, ġiet ordnata l-pubblikazzjoni tal-estratt li jidher hawn
taħt għall-finijiet ta’ notifika skont l-Artikolu 187(3) talKodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12).
By a decree of the Small Claims Tribunal of 18th January
2010, the publication of the following extract was ordered
for the purpose of service in terms of Article 187(3) of the
Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12).
Ignazio Anastasi Ltd ta’ Suite 1, Network Building,
Industrial Zone, Mrieħel, ippreżenta Talba fit-23 ta’ April
2009, fejn talab lit-Tribunal sabiex jikkundanna lil Etienne
Borg (KI 127976M) u Maria Louiza Vutajar (KI 374667M)
f’isimhom proprju u għan-nom u in rappreżentanza ta’ House
of Tuning Ltd (C-42675) ta’ Aprilia, Triq Olaf Gollcher, Ta’
Paris, Birkirkara, sabiex iħallsu lis-soċjetà attrici s-somma
ta’ €255.21 liema ammont huwa dovut lis-socjetà attici.
Ignazio Anastasi Ltd of Suite 1, Network Building,
Industrial Zone, Mrieħel, filed a Claim on the 23rd April 2009
whereby he asked the Tribunal to condemn Etienne Borg (KI
127976M) and Maria Luiza Cutajar (KI 374667M) in their
own name and for and on behalf of House of Tuning Ltd (C42675) of Aprilia, Triq Olaf Gollcher, Ta’ Paris, Birkirkara,
to pay the plaintiff company the sum of €255.21 which
amount is due to the plaintiff company.
Bl-ispejjeż u bl-imgħax.
With costs and interests.
Il-kawża (Talba Numru 328/09VGD) hija differita għall1 ta’ Marżu 2010 fis-1.00 p.m.
The case (Claim Number 328/09VGD) is put off on the
1st March 2010 at 1.00 p.m.
Reġistru tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta) illum 4 ta’ Frar
2010.
Registry of the Courts of Magistrates (Malta) today 4th
February 2010.
ALEXANDRA DEBATTISTA
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
ALEXANDRA DEBATTISTA
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
249
Permezz ta’ digriet mogħti fl-1 ta’ Lulju 2009, fl-atti talittra uffiċjali numru 6461/07, fl-ismijiet Industrial Motors
Ltd vs Arnold Bonsfield, il-Qorti tal-Maġistrati (Malta)
ordnat is-segwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’ notifika filkonfront tal-intimat a tenur tal-Artikolu 187(3) tal-Kap. 12.
By means of a decree on the 1st July 2009, in the records
of the judicial letter number 6461/07, in the names Industrial
Motors Ltd vs Arnold Bonsfield, the Court of Magistrates
(Malta) ordered the following publication for the purpose of
service of the respondent in terms of Article 187(3) of Cap. 12.
Din l-ittra uffiċjali qed tintbagħat taħt l-Artikolu 166A
tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta, u jekk ma tweġibx fi żmien
tletin (30) jum din issir titolu eżekuttiv.
This judicial letter is sent under the article 166A of Cap.
12 of the Laws of Malta, and if you do not reply within thirty
(30) days it will be an executive title.
Permezz ta’ ittra uffiċjali ppreżentata fil-Qorti talMaġistrati (Malta) lil Arnold Bonsfield (KI 375376M) ta’
Flat 1, Proġett ta’ Bieb il-Belt, Triq ir-Repubblika, Valletta
jew The Penthouse, Carolina Court, Triq Giuseppe Calì,
Ta’ Xbiex, fl-14 ta’ Novembru 2007, Industrial Motors Ltd
(C417) ta’ Mizzi House, National Road, Blata l-Bajda, qed
tiddikjara li hija kreditriċi tiegħek fl-ammont ta’ €489.17,
ħlas dovut kwantu għal €163.06 prezz tar-reġistrazzjoni u
liċenzja tal-vettura Seat Ibiza u kwantu għal €326.11 parti
mill-prezz fuq l-istess vettura, liema ammont baqa’ ma
tħallasx nonostante li ġejt interpellat sabiex tagħmel dan.
By means of a judicial letter filed in the Courts of
Magistrates (Malta) against Arnold Bonsfield (375376M) of
Flat 1, Progett ta’ Bieb il-Belt, Triq ir-Repubblika, Valletta or
the Penthouse, Carolina Court, Triq Giuseppe Calì, Ta’ Xbiex,
on the 14th November 2007, Industrial Motors Ltd (C417)
of Mizzi House, National Road, Blata l-Bajda, declares that
it is your creditor in the sum of €489.17, payment due as for
€163.06 price for the registration and licence of the vechile
Seat Ibiza and as for €326.11 part of the price of the same
vechile, which amount is still due although you had been
called to pay.
Is-soċjetà mittenti qiegħda tiddikjara illi r-raġuni illi
fuqha hija msejsa t-talba odjerna hija n-nuqqas ta’ pagament
tiegħek għal ħlas ta’ prezz ta’ reġistrazzjoni u liċenzja talvettura Seat Ibiza u parti mill-prezz tal-istess vettura fuq
The interpellant company declares that the reason on
which the present claim is based is default of payment on
your behalf on the payment for the price of the registration
and licence of the vechile Seat Ibiza and part of the price of
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1385
imsemmija, u li t-talba għandha tintlaqa’ peress illi bqajt ma
ħallastx il-bilanċ mitlub nonostante li ġejt interpellat sabiex
tagħmel dan.
the same vechile above mentioned, and that the claim has to
be upheld because you are still in default although you have
been called to pay.
Int imwissi illi jekk ma tweġibx fi żmien 30 jum minn
meta tiġi notifikata b’din l-ittra billi tippreżenta nota fl-atti
ta’ din l-ittra uffiċjali li fiha tirrespinġi t-talba tal-mittenti,
liema nota tista’ tiġi ffirmata u pprezentata minnek stess
mingħajr il-ħtiega ta’ firma ta’ Avukat jew Prokuratur Legali,
din l-ittra tkun tikkostitwixxi titolu eżekuttiv.
You are warned that if you do not reply within 30 days
from the day of service of this letter by presenting a note
in the records of this judicial letter whereby you rebut the
claim made by the interpellant, which note may be signed
and presented by you without the need of a signature of a
lawyer or a legal procurator, this judicial letter will render
an executive title.
Is-socjetà mittenti tinfurmak ukoll illi jekk tagħżel li
tippreżenta n-nota li biha tirrespinġi t-talbiet tal-mittenti kif
fuq imsemmija, is-soċjetà mittenti se tipproċedi b’kawża
kontra tiegħek quddiem il-Qorti kompetenti.
The interpellant company informs you as well that if you
choose to present a note by means of which you rebut the
claims of the interpellant above mentioned, the interpellant
company will proceed with a law suit against you before the
competant Court.
Tant biex tagħraf timxi.
So much so that you may know how to regulate yourself.
Bl-imgħaxijiet u bl-ispejjeż skont il-liġi.
With interests and costs according to law.
Għal premess qed jidher Maurizio Micallef (KI
562978M) għan-nom u in rappreżentanza tas-socjetà
Industrial Motors Ltd, u qiegħed jikkonferma l-kontenut ta’
din l-ittra bil-ġurament.
For the above is appearing Maurizio Micallef
(ID562978M) for and on behalf of Industrial Motors Ltd, is
conferming the contents of this judicial letter on oath.
Reġistru tal-Qrati tal-Maġistrati (Malta), illum 4 ta’ Frar
2010
Registry of the Courts of Magistrates (Malta) today 4th
February 2010.
ALEXANDRA DEBATTISTA
Għar-Reġistratur tal-Qrati Ċivili u Tribunali
ALEXANDRA DEBATTISTA
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
250
Ikun jaf kulħadd illi b’diġriet tas-26 ta’ Jannar, 2010
mogħti mill-Qorti tal-Prim’ Awla Ċivili (Malta), din il-Qorti
ordnat il-pubblikazzjoni tal-estratt li jidher hawn taħt biex
iservi ta’ notifika skont l-Artikolu 187(3) tal-Kodiċi ta’
Proċedura u Organizzazzjoni Ċivili (Kap. 12).
It is hereby notified that by a decree of the 26th January,
2010 given by the First Hall of the Civil Courts (Malta),
the Court ordered that the extract hereunder mentioned be
published for the purpose of service according to article 187(3)
of the Code of Organization and Civil Procedure (Cap. 12).
Illi b’rikors ippreżentat minn Benedict Galea et fid9 ta’ Ottubru, 2009, qed jintalab l-iżbank tal-ammont ta’
€1,652.72 depożitati b’ċedola numru 1100/2009 fl-ismijiet:
That by the application filed by Benedict Galea et on
the 9th October, 2009, is asking for the withdrawal of the
amount €1,652.72 deposited by Schedule of Deposit number
1100/09 in the names of:
Benedict Galea et vs Joseph Zammit et.
Benedict Galea et vs Joseph Zammit et.
Il-Qorti ordnat in-notifika ta’ dan ir-rikors b’sitt ijiem
utili għar-risposta.
The Court ordered the notification of this application
with six working days notice for filing a reply.
Reġistru tal-Qorti Prim’ Awla Ċivili (Malta), illum 4 ta’
Frar, 2010.
Registry of the First Hall of the Civil Courts (Malta),
today the 4th February, 2010.
SAVIOUR AQUILINA
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
SAVIOUR AQUILINA
For the Registrar of Courts and Civil Tribunals
1386
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 251
Permezz ta’ digriet mogħti mill-Qorti tal-Maġistrati
(Malta) fit-12 ta’ Novembru 2009, fl-atti tal-ittra uffiċjali
numru 1331/08, fl-ismijiet Mirage Holdings Ltd vs Antonia
Vella Debono ordnat is-segwenti pubblikazzjoni biex isservi
ta’ notifika fil-konfront tal-intimat a tenur tal-Artikolu 187(3)
tal-Kap. 12.
By means of a decree given by Courts of Magistrates
(Malta) on the 12th November 2009, in the records of
the judicial letter number 1331/08, in the names Mirage
Holding Ltd vs Antonia Vella Debono, ordered the following
publication for the purpose of service of the respondent in
terms of Article 187(3) of Cap. 12.
Permezz ta’ ittra uffiċjali ppreżentata fil-Qorti talMaġistrati (Malta) lil Antonia Vella Debono ta’ Flat 8,
Block 3, Vjal de la Cruz, Qormi, fit-2 ta’ April 2008, Mirage
Holdings Ltd (C6808) ta’ Flamingo Showrooms, Cannon
Road, Qormi, tinterpellak sabiex fi żmien jumejn tħallasha
l-ammont kommplessiv ta’ €475.58, kwantu għal €442.48
import ta’ 7 kambjali li kopja tagħhom hija hawnhekk
annessa u mmarkata Dok 1 sa Dok 7, minnek aċċettati u
ffirmati, li d-data ta’ maturità tagħhom skadiet, kwantu għal
€33 bħala imgħaxijiet dovuti fuq l-istess kambjala sal-lum
u dan oltre l-imgħaxijiet ulterjuri dovuti sad-data effettiva
tal-pagament.
By means of a judicial letter filed in the Courts of
Magistrates (Malta) against Antonia Vella Debono of Flat
8, Block 3, Vjal de la Cruz, Qormi, on the 2nd April 2008,
Mirage Holding Ltd (C6808) of Flamingo Showrooms,
Cannon Road, Qormi, calls upon you so that within two days
you pay the global ammount of €475.58, as for €442.58
import of seven (7) bills of exchange that a copy of which
is annexxed and marked (Dok 1 to Dok 7), accepted and
signed by you, whose maturity date has lapsed, as for €33
as interest due on the same bills of exchange till today and
besides further interest till the date of effective payment.
Permezz tal-preżenti s-soċjetà mittenti qiegħda trendi
eżegwibbli t-titolu eżekuttiv tagħha hawn indikati ai termini
tal-Artikolu 253(e) tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta.
By means of this present the interpellant company is
rendering executable its executive title here under indicated
and this in terms of Article 253(e) Cap. 12 of the Laws of
Malta.
Għall-finijiet u effetti kollha tal-liġi int qed tiġi informat
illi a tenur tal-Artikolu 253(e) tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’
Malta inti għandek id-dritt li fi żmien għoxrin (20) ġurnata
mid-data tan-notifika ta’ dan l-att biex tippreżenta rikors
sabiex topponi għall-eżekuzzjoni ta’ dawn il-kambjali.
For all intents and purposes of law you are being informed
that in terms of Article 253(e) Cap. 12 of the Laws of Malta
you have the right that within twenty (20) days from the
date of service of this act, you will present an application to
oppose the execution of these bills of exchange.
Fin-nuqqas li taderixxi ma’ din l-intimazzjoni s-soċjetà
mittenti se tgħaddi għall-eżekuzzjoni tat-titolu eżekuttiv
tagħha u dan ai termini tal-Artikolu 256(2) tal-Kap. 12 talLiġijiet ta’ Malta.
If you fail to abide with this calling the interpellant
company shall pass to execute its executive titles and this in
terms of Article 256 (2) Cap. 12 of the Laws of Malta.
Din l-ittra uffiċjali hija rikjesta ai termini tal-Artikolu
256(2) tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta.
This official letter is requested in terms of Article 256 (2)
Cap. 12 of the Laws of Malta.
Bl-ispejjeż.
Reġistru tal-Qrati tal-Maġistrati (Malta), illum 4 ta’ Frar
2010.
ALEXANDRA DEBATTISTA
Għar-Reġistratur tal-Qrati Ċivili u Tribunali
With costs.
Registry of the Courts of Magistrates (Malta) today 4th
February 2010.
ALEXANDRA DEBATTISTA
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1387
252
Ikun jaf kulħadd illi b’digriet tat-2 ta’ Frar 2010,
mogħti mill-Qorti Ċivili Prim’ Awla, din il-Qorti ordnat ilpubblikazzjoni tal-estratt li jidher hawn taħt biex iservi ta’
notifika skont l-Artikolu 187(3) tal-Kodiċi ta’ Proċedura u
Organizzazzjoni Ċivili (Kap. 12).
It is hereby notified that by a decree of the 2nd February
2010, given by the Civil Court First Hall, the Court ordered
that the extract hereunder mentioned be published for the
purpose of service according to Article 187(3) of the Code
of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12)
B’digriet mogħti mill-Prim Awla tal-Qorti Ċivili fil-5 ta’
Jannar 2010 fuq rikors ta’ Bank of Valletta PLC (C 2833) ġie
ffisat il-jum tat-Tlieta 30 ta’ Marzu 2010 f’nofsinhar għallBEJGĦ BL-IRKANT li għandu jsir fil-kurituri ta’ dawn ilQrati tal-Ġustizzja, tal-fond hawn taħt deskritt.
By decree given by the Civil Court First Hall on the 5th
January 2010 on the application of Bank of Valletta PLC (C
2833), Tuesday 30th March 2010 at noon has been fixed for
the SALE BY AUCTION to be held in the corridor of these
Courts of the following properties.
Il-maisonette, fl-ewwel sular, bl-isem ‘Dar il-Hena’,
bin-numru mija u tmienja u sittin (168), fi Triq Villambrosa,
l-Ħamrun, bl-arja tiegħu, u soġġett għaċ-ċens annwu u
perpetwu ta’ tlett Ewro u disgħa u erbgħin ċenteżmu (€3.49)
stmat li jiswa €69,000.
The maisonette, on the first level, named ‘Dar il-Hena’,
numbered one hundred and sixty eight (168), in Villambrosa
Street, Ħamrun, with its airspace, and subject to an annual
and perpetual ground rent of three euros forty nine cents
(€3.49), valued at €69,000.
L-imsemmija proprjetà tappartjeni lil Clive Micallef ( KI
250083M) u Ingrid Charlene Micallef (KI 90085M).
The said property belongs to Clive Micallef (ID
250083M) u Ingrid Charlene Micallef (ID 90085M).
N.B. L-imsemmija proprjetà tinbiegħ bħal ma ġiet
deskritta fl-atti tas-subbasta numru 45/09.
N.B The said tenements will be sold as described in the
acts of file number 45/09.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 21 ta’ Jannar 2010.
Registry of the Superior Courts, this 21st January 2010.
SAVIOUR AQUILINA, B.A. (HONS.), M.A.
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
SAVIOUR AQUILINA, B.A. (HONS.), M.A.
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
253
B’digriet mogħti fil-22 ta’ Diċembru 2009, fl-atti talMandat ta’ Inibizzjoni numru 2028/09 CFS, fl-ismijiet Auto
Sales Ltd vs Camilleri Glenn Paul, il-Prim’Awla tal-Qorti
Ċivili, ordnat is-segwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’
notifika fil-konfront tal-intimat, a tenur tal-Artikolu 187(3)
tal-Kap. 12.
By means of a decree given on the 22nd December
2009, in the records of the Warrant of Prohibitory Injunction
number 2028/09 CFS, in the names Auto Sales Ltd vs
Camilleri Glenn Paul, the First Hall Civil Court, ordered
the following publication for the purpose of service of the
respondent, in terms of Article 187(3) of Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors ippreżentat fil-Prim’Awla tal-Qorti
Ċivili, fl-ismijiet (Rikorrent) Auto Sales Limited (C 391) vs
(Intimat) Glen Paul Camilleri KI 149280(M) self-employed,
bin Giuseppe u Doris neè Abdilla, imwieled San Ġiljan u
residenti Birżebbuġa, fl-4 ta’ Diċembru 2009, ir-rikorrenti
Auto Sales Limited, esponiet bir-rispett u talbet bil-qima:
By means of an Application filed in the First Hall Civil
Court, in the names (Applicant) Auto Sales Limited (C 391)
vs (Respondent) Glenn Paul Camilleri ID 149280(M) selfemployed, son of Giuseppe and Doris neè Abdilla, born
in Saint Julian’s and residing in Birzebbugia, on the 4th
December 2009, the applicant Auto Sales Limited, pleaded
and respectfully asked:
Illi l-esponenti umilment talbet illi sabiex tikkawtela lkreditu kontra l-intimat din l-Onorabbli Qorti tordna l-ħruġ
ta’ Mandat ta’ Inibizzjoni kontra l-intimat sabiex jinżamm
milli jbiegħ, ineħħi, jittrasferixxi jew jiddisponi inter vivos
jew b’titolu oneruż xi proprjetà u partikolarment,
That the applicant respectfully asked that in order to
secure her credit against the respondent this Honourable
Court orders the issuing of a Warrant of Prohibitory
Injunction against the respondent in order that he be witheld
from selling, alienating, transferring or disposiing inter vivos
or by onerous title any property and particulary,
1388
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Dar numru sitta (6) Strada Palma, Paola bl-isem ta’
‘Four Fiori’ bl-arja libera tagħha u dan billi skont sentenza lintimat huwa debitur tar-rikorrent fl-ammont ta’ €48,602.10
salv imgħax ulterjuri u l-intimat ma ħallasx l-ammont dovut
minkejja li ġie debitament interpellat.
house number six (6) Strada Palma, Paola, with the name
‘Four Fiori’ with its airspace and this because according to
a judgement the respondent is the debtor of the applicant
in the amount of €48,602.10 saving further interest and the
respondent did not pay the amount despite that he was duly
called upon.
Kreditu: €48,602.10 (tmienja u erbgħin elf, sitt mija u
żewġ Ewro u għaxar ċenteżmi).
Credit: €48,602.10 (forty eight thousand, six hundred
and two Euro and ten cents).
Titolu: Ammont dovut skont sentenza fl-ismijiet Auto
Sales Ltd vs Glenn Paul Camilleri deciża fid-29 ta’ Settembru
2009.
Title: Amount due according to a judgement in the names
Auto Sales Ltd vs Glenn Paul Camilleri decided on the 29th
September 2009.
Illum 4 ta’ Diċembru 2009.
Today 4th December 2009.
Mandat ta’ Inibizzjoni.
Warrant of Prohibitory Injunction
Repubblika ta’ Malta.
Republic of Malta
Mogħti mill-Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili bix-xhieda talImħallef Onor. Lino Farrugia Sacco, LL.D. Duttur tal-Liġi.
Given by the First Hall Civil Court with the witness of
the Hon. Mr. Justice Lino Farrugia Sacco, LL.D., Doctor of
Laws.
Rikorrent: Auto Sales Ltd, Mosta Road, Lija.
Applicant: Auto Sales Ltd, Mosta Road, Lija.
Intimat: 57, Flat 3, Triq Birżebbuġa, Birżebbuġa.
Respondent: 57, Flat 3, Triq Birżebbugia, Birżebbugia.
Eżekuzzjoni. 57, Flat 3, Triq Birżebbuġa, Birżebbuġa.
Execution: 57, Flat 3, Triq Birżebbugia, Birżebbugia.
Ir-Rikors fl-ismijiet Auto Sales Ltd vs Camilleri Glenn
Paul, rikors numru 2028/09 CFS, jinsab differit għall-15 ta’
Marzu 2010, fl-10.15 a.m.
The Application in the names Auto Sales Ltd vs Camilleri
Glenn Paul, application number 2028/09 CFS, has been put
off to the 15th March 2010, at 10.15 a.m.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 4 ta’ Frar 2010.
Registry of the Superior Courts, today 4th February
2010.
ADV. FRANK PORTELLI, LL.D
For the Registrar, Civil Courts and Tribunalsp
AVV. FRANK PORTELLI, LL.D.
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
254
B’digriet mogħti mill-QORTI ĊIVILI, PRIM’ AWLA fid29 ta’ Jannar, 2010 fuq rikors ta’ CARMELO CARUANA
COMPANY LIMITED ġie ffissat il-jum tat-Tnejn, 15 ta’
Marzu, 2010 fl-10.00 a.m. għall-BEJGH BL-IRKANT li
għandu jsir f’149, TRIQ ID-DEJQA, VALLETTA tal-oġġetti
hawn taħt deskritti maqbudin:
IL-BASTIMENT UTEC SURVEYOR.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum il-Hamis, 4 ta’ Frar,
2010.
SAVIOUR AQUILINA
Għar-Reġistratur tal-Qrati
By decree given by the CIVIL COURT, FIRST HALL on
the 29th of January, 2010 on the application of CARMELO
CARUANA COMPANY LIMITED, Monday, 15th March,
2010 at 10.00 a.m., has been fixed for the SALE BY
AUCTION to be held at 149, TRIQ ID-DEJQA, VALLETTA
of the following items seized:
VESSEL UTEC SURVEYOR.
Registry of the Superior Courts, this Thursday, 4th
February, 2010.
SAVIOUR AQUILINA
For the Registrar of Courts
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1389
255
B’ digriet mogħti fl-20 ta’ Jannar 2010, fl-atti tal-Mandat
ta’ Inibizzjoni numru 34/2010 GC, fl-ismijiet Grieco Elisa
vs Borda Brothers Co Ltd, il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili,
ordnat is-segwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’ notifika
fil-konfront tal-intimat, a tenur tal-Artikolu 187(3) et. talKap. 12.
By means of a decree given on the 20th January 2010, in
the records of the Warrant of Prohibitory Injunction number
34/2010 GC, in the names Grieco Elisa vs Borda Brothers
Co Ltd, the First Hall Civil Court, ordered the following
publication for the purpose of service of the respondent, in
terms of Article 187(3) et. of Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors ippreżentat fil-Prim’Awla tal-Qorti
Ċivili, fl-ismijiet (Rikorrent) Elisa Grieco, Passaport Taljan
numru AA 3376742 vs (Intimat) Borda Brothers Company
Limited (C 17839) fil-11 ta’ Jannar 2010, ir-rikorrenti Elisa
Grieco, talbet sabiex tikkawtela d-drittijiet tagħha:
By means of an Application filed in the First Hall Civil
Court, in the names (Applicant) Elisa Grieco, Italian Passport
number AA 3376742 vs (Respondent) Borda Brothers
Company Limited (C 17839) on the 11th January 2010,
the applicants Elisa Grieco, asked in order to safeguard her
rights:
Illi l-esponenti umilment talbet illi l-intimat jinżamm
milli jbiegħ, jittrasferixxi, jipoteka, jikri, jew jaggrava taħt
kwalsiasi titolu l-appartament numru 11, Paceville Court,
Ball Street, Paceville, San Ġiljan, li jmiss l-imsemmi blokk
mill-Punent ma’ Ball Street, Tramuntana ma’ proprjetà ta’
Resort Hotels Limited u Nofsinhar mal-proprjetà tal-aħwa
Borda, liema proprjetà r-rikorrenti kienet akkwistat b’kuntratt
tal-31 ta’ Awwissu 2004, fl-atti tan-Nutar Maurice Gambin,
għar-raġunijiet imsemmija fil-Mandat ta’ Inibizzjoni hawn
fuq imsemmi.
The Applicant humbly asked that the respondent be held,
from selling, hypothecating, leasing or burdening under
any title the appartment number 11, Paceville Court, Ball
Street, Pacevlle, St Julian’s which borders the said block
on the West with Ball Street, on the North with property of
Resort Hotels Limited and the South with property of Borda
Brothers, which property the applicant had acquired by
contract of the 31st August 2004, in the records of Notary
Maurice Gambin, for the reasons mentioned in the Warrant
of Prohibitory Inunction above mentioned.
...omissis...
Illi r-rikorrenti għadha tgħix fl-indirizz 28, Via Palermo,
Ruma, Italja u għalhekk hija messha ġiet notifikata f’dak ittali indirizz skont il-Liġi u l-Konvenzjoni Ewropeja.
...omissis...
...omissis...
That the applicant still lives at the address 28, Via Palermo,
Rome, Italy and thus she should have been notified in that
address according to Law and the European Convention.
...omissis...
Illi hija għandha interess illi din il-proprjetà ma tiġix
trasferita, mibjugħa mikrija u/jew ipotekata sakemm il-kawża
ta’ ritratazzjoni tiġi deċiża minn din il-Qorti ...omissis...
That she has an interest that this property is not transferred,
sold or leased and /or hypothecated till the new trial is not
decided by this Court ...omissis...
Illi għalhekk jeħtieġ li jigi nominat Nutar Pubbliku biex
jinnotifika bl-atti tal-Mandat ta’ Inibizzjoni, id-Direttur tarReġistru Pubbliku u r-Reġistratur tal-Artijiet biex jagħmel
il-pratiki kollha neċessarji skont il-Liġi għall-anotament
relattiv ta’ dan il-Mandat ta’ Inibizzjoni.
That thus it is necessary that a Notary Public be
appointed in order to notify with the records of the Warrant
of Prohibitory Injunction, the Director Public Registry and
the Land Registar, to carry out all the necessary practices
according to Law for the relative Annotation of this Warrant
of Prohibitory Injunction.
Bl-ispejjeż.
With costs.
Mogħti mill-Qorti Ċivili Prim’Awla bix-xhieda tal-Onor.
Given by the Civil Court First Hall with the witness of
1390
VERŻJONI ONLINE
Imħallef Gino Camilleri, LL.D., Duttur tal-Liġi. Qorti Ċivili
Prim’Awla.
Imħallef Onor. Gino Camilleri, LL.D.
Fl-atti tal-Mandat ta’ Inibizzjoni 34/2010 GC fl-ismijiet
Elisa Grieco
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 the Hon. Mr. Justice Gino Camilleri, LL.D. Doctor of Laws.
Civil Court First Hall
Hon. Mr Justice Gino Camilleri, LL.D.
In the records of the Warrant of Prohibtory Injunction
34/2010 GC in the names
Elisa Grieco
vs
vs
Borda Brothers Company Limited.
Borda Brothers Company Limited
IL-Qorti rat ir-rikors;
The Court saw the application;
Tilqa’ t-talba proviżorjament u tipprovdi b’mod definitiv
fi stadju ulterjuri.
Provisionally upholds the demand and shall definitely
provide at a later stage.
Tordna notifika lill-intimati li għandhom għaxart ijiem
għar-risposta.
Orders that the respondents be notified and are to file a
reply within ten days.
Tappunta r-rikors għas-smigħ għas-seduta tat-28 ta’
Jannar 2010, fl-10.00 a.m.
Appoints the application for hearing for the sitting of the
28th January 2010, at 10.00 a.m.
Illum 11 ta’ Jannar 2010.
B’Avviż tas-smigħ maħruġ mir-Reġistru Superjuri, ilMandat ta’ Inibizzjoni 34/2010 GC ġie appuntat għat-28 ta’
Jannar 2010, fl-10.00 a.m., u differit b’ordni tal-istess Qorti,
għad-9 ta’ Frar 2010, fid-9.00 a.m.
Today 11th January 2010.
By means of a Notice of haring issued by the Registry
Superior Courts the Warrant of Prohibitory Injunction
34/2010 GC was appointed on the 28th January 2010, at
10.00 a.m.,and put off by the same Court to the 9th February
2010, at 9.00 a.m.
Rikorrent: 198, Old Bakery Street, Valletta.
Applicant: 198, Old Bakery Street, Valletta.
Intimat: 11, St Angelo Street, St Julian’s.
Respondent: 11, St Angelo Street, St Julian’s.
Ezekuzzjoni: Direttur tar-Reġistru Pubbliku, Valletta.
Execution: Director Public Registry, Valletta.
Reġistratur tal-Artijiet, Valletta.
Land Registrar, Valletta.
Ir-Rikors Mandat ta’ Inibizzjoni fl-ismijiet Grieco Elisa
vs Borda Brothers Co Ltd, rikors numru 34/2010 GC jinsab
differit għas-smigħ għad-9 ta’ Frar 2010, fid-9.00 a.m.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 4 ta’ Frar 2010.
AVV. FRANK PORTELLI, LL.D.
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivli u Tribunali
The Application Warrant of Prohibitory Injunction in the
names Grieco Elisa vs Borda Brothers Co. Ltd, application
number 34/2010 GC, has been put off for hearing to the 9th
February 2010, at 9.00 a.m.
Registry of the Superior Courts, today 4th February
2010.
ADV. FRANK PORTELLI, LL.D.
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1391
256
B’digriet mogħti mill-QORTI ĊIVILI, PRIM’ AWLA fis26 ta’ Ottubru 2009, fuq rikors ta’ HSBC Bank Malta PLC
ġie ffissat il-jum tal-Ħamis 25 ta’ Frar, 2010 mid-9.00 a.m.
sa nofsinhar għall-BEJGĦ BL-IRKANT, ili kien ġie ordnat
b’digriet tat-23 ta’ Frar 2006, li għandu jsir FIL-KURITURI
TAL-QRATI TAL-GUSTIZZJA, TRIQ IR-REPUBBLIKA,
VALLETTA tal-fond hawn taħt deskritt.
By decree given by the CIVIL COURT, FIRST HALL on
the 26th of October 2009, on the application of HSBC Bank
Malta PLC, Thursday 15th February 2010 from 9.00 a.m. to
twelve noon, has been fixed for the SALE BY AUCTION
ordered by a decree given on the 23rd February 2006 to be
held IN THE CORRIDORS OF THESE LAW COURTS,
REPUBLIC STREET, VALLETTA, of the following
property.
Razzett ‘Ring Leader’, bl-aċċessorji tiegħu u l-art ta’
madwaru magħruf bħala ‘Tal-Ħakem sive ‘Ta Kola talBagħli’, fl-inħawi ta’ Ballura, Ħad-Dingli ta’ kejl superfiċjali
komplessiv ta’ ċirka ħamest elef u tletin metru kwadru
(5,030mk), b’faċċata fuq it-triq magħrufa bħala Triq talKonfettier, Ħad-Dingli, stmat li jiswa €3,680,410.
Farm named ‘Ring Leader’, with its accessories and
surrounding land known as ‘Tal-Ħakem sive ‘Ta Kola
tal-Bagħli’, in the limits of ta’ Ballura, Dingli, measuring
approximately five thousand and thirty meters squared
(5,030ms), with its façade on the street known as Triq talKonfettier, Dingli valued at €3,680,410.
L-imsemmi fond huwa proprjetà ta’ A. Vassallo et.
The said tenement is the property of A. Vassallo et.
N.B. L-imsemmi fond jinbiegħ bħalma ġie deskritt millAIC Paul Micallef fir-relazzjoni tiegħu maħlufa fid-19 ta’
Ottubru 2006.
N.B. The said tenement will be sold as described in the
report sworn by AIC Paul Micallef on the 19th October
2006.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 15 ta’ Jannar 2010.
Registry of the Superior Courts, this 15th January 2010.
SAVIOUR AQUILINA, B.A. (HONS.), M.A.
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
SAVIOUR AQUILINA, B.A. (HONS.), M.A.
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
257
Ikun jaf kulħadd illi b’digriet tat-23 ta’ Settembru 2008,
mogħti mill-Qorti Ċivili Prim’ Awla, din il-Qorti ordnat ilpubblikazzjoni tal-estratt li jidher hawn taħt biex iservi ta’
notifika skont l-Artikolu 187(3) tal-Kodiċi ta’ Proċedura u
Organizzazzjoni Ċivili (Kap. 12).
It is hereby notified that by a decree of the 23rd September
2008, given by the Civil Court First Hall, the Court ordered
that the extract hereunder mentioned be published for the
purpose of service according to Article 187(3) of the Code
of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12)
Illi b’rikors ippreżentat mill-HSBC Bank Malta PLC
fil-25 ta’ Novembru 2009, qed jintalab mill-imsemmi Bank
biex il-proprjetà subastandi fl-atti tas-subbasta 159/2006 flismijiet HSBC Bank Malta plc vs Randon Mark et, li ġiet
liberata favur Salvatore Farrugia fil-bejgħ bl-irkant tat-12 ta’
Novembru 2009, tiġi liberata bi prezz aktar baxx minn dak
li ġiet liberata bih a favur tal-istess Salvatore Farrugia. IlQorti ordnat in-notifika tar-rikors lill-partijiet interessati li
jkollhom tlett ijiem biex iwieġbu.
That by an application filed by HSBC Bank Malta PLC on
25th November 2009, the said Bank is asking that the property
sold in the judicial sale by auction numbered 159/2006 in
the names HSBC Bank Malta plc vs Mark Randon et, to
Salvatore Farrugia on 12th November 2009, should be sold
for a lesser price than that offered by Salvatore Farrugia.
The Court ordered the notification of this application to the
interested parties with a three day period for reply.
Reġistru tal-Qorti Ċivili Prim’Awla, illum 5 ta’ Frar,
2010.
Registry of the Civil Court First Hall, today the 5th of
February 2010.
SAVIOUR AQUILINA, B.A. (HONS.), M.A.
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
SAVIOUR AQUILINA, B.A. (HONS.), M.A.
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
1392
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 258
B’digriet mogħti fl-24 ta’ Diċembru 2009, fl-atti tal-ittra
uffiċjali numru 3064/09, fl-ismijiet Bank of Valletta p.l.c. vs
Christopher u Maria Carla miżżewġin Drago (KI 411867(M)
u KI 45969(M) rispettivament il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili,
ordnat is-segwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’ notifika
fil-konfront tal-intimati, a tenur tal-Artikolu 187(3) tal-Kap.
12.
By means of a decree given on the 24th December 2009,
in the records of the judicial letter number 3064/09, in the
names Bank of Valletta p.l.c. vs Christopher and Maria Carla
spouses Drago (ID 411867(M) and ID 45969(M) respectively
the First Hall Civil Court, ordered the following publication
for the purpose of service of the respondents, in terms of
Article 187(3) of Cap. 12.
Fil-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili
In the First Hall Civil Court
Illum 25 ta’ Awwissu 2009
Today 25th August 2009
Lil: Christopher u Maria Carla miżżewġin Drago
(KI 411867(M) u KI 45969(M) rispettivament.
To: Christopher and Maria Carla spouses Drago
(ID 411867(M) and ID 45969(M) respectively.
Bil-preżenti s-soċjetà Bank of Valletta p.l.c. filwaqt illi
tirreferikom għall-kuntratt datat 30 ta’ Jannar 2001, in atti
tan-Nutar Dott. Christine Abela, fejn inthom iggarantejtu
flimkien u ‘in solidum’ ma F.B.D. Limited, a favur tal-Bank
of Valletta p.l.c. id-debiti tal-istess F.B.D. Limited, malBank of Valletta p.l.c. tinterpellakom sabiex fi żmien jumejn
inthom tħallsu s-somma ta’ sebgħa u tletin elf mija u wieħed
u tmenin Ewro u tlieta u għoxrin ċenteżmu (€37,181.23)
bilanċ għad-debitu fl-‘Overdraft Account’ ta’ F.B.D. Limited,
mal-Bank of Valletta p.l.c. flimkien mal-imgħaxijiet ulterjuri,
mill-21 ta’ Lulju 2009, sad-data tal-effettiv pagament.
By the present the company Bank of Valletta p.l.c. whilst
referring you to the contract dated 30th January 2001, in
the records of Notary Dr Christine Abela, whereby you
guaranteed together and ‘in solidum’ with F.B.D. Limited,
in favour of the Bank of Valletta p.l.c. the debts of the
same F.B.D. Limited, with the Bank of Valletta p.l.c. calls
upon you so that within two days you pay the sum of thirty
seven thousand one hundred eighty one Euro and twenty
three cents (€37,181.23) balance of debt in the ‘Overdraft
Account’of F.B.D. Limited, with the Bank of Valletta p.l.c.
together with further interests, from the 21st July 2009, till
the date of effective payment.
Din l-interpellanza qed issir mingħajr preġudizzju għal
somom oħra ta’ flus minnkom dovuti lill-Bank mittenti, li
għalihom il-mittenti qed tipproċedi b’ġudizzju separat.
This calling is being made without prejudice to other
sums of money due by you to the interpellant Bank for which
the interpellant is proceeding separately.
Is-soċjetà mittenti tavżakom illi jekk tonqsu hija se tkun
kostretta tipproċedi kontra tagħkom skont il-liġi.
The interpellant company warns you that if you fail they
shall be constrained to proceed against you according to
law.
Soċjetà mittenti: Bank of Valletta p.l.c. (C 2833)
1/5, Misraħ San Ġorġ,
Valletta, VLT 1190.
Interpellant company: Bank of Valletta p.l.c. (C 2833)
1/5, Misraħ San Ġorġ,
Valletta, VLT 1190
Intimat: Christopher u Maria Carla Drago,
Flat 18, Block 14a,
Triq Għar il-Lembi,
Sliema.
Respondent: Christopher and Maria Carla Drago,
Flat 18, Block 14a,
Triq Għar il-Lembi,
Sliema.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 5 ta’ Frar 2010.
AVV. FRANK PORTELLI, LL.D.
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
Registry of the Superior Courts, today 5th February
2010.
ADV. FRANK PORTELLI, LL.D.
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1393
259
B’digriet mogħti fil-15 ta’ Diċembru 2009, fl-atti tarRikors Ġuramentat fl-ismijiet Sansone Luigi Avv. Dott.
Noe vs Borg Raymond et. rikors numru 1091/2009 RCP, ilPrim’Awla tal-Qorti Ċivili, ordnat is-segwenti pubblikazzjoni
biex isservi ta’ notifika fil-konfront tal-konvenut Raymond
Borg, a tenur tal-Artikolu 187(3) tal-Kap. 12.
By means of a decree of the 15th December 2009, in
the records of the Sworn Application in the names Sansone
Luigi Avv. Dr Noe vs Borg Raymond et, application number
1091/2009 RCP, the First Hall Civil Court ordered the
following for the putrpose of service of the defendant, in
terms of Article 187(3) of Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors ippreżentat fil-Prim’Awla tal-Qorti
Ċivili, fl-ismijiet Avukat Dott. Luigi A. Sansone, LL.B.
(Hons.) LL.D. detentur tal-karta tal-identità numru 258269
ittra (M) bħala mandatarju speċjali ta’ Rothmans of Pall Mall
Limited, kumpanija estera reġistrata f’Companies House
(Ingilterra u Wales) bin-numru ta’ reġistrazzjoni 00676565
u b’indirizz reġistrat ta’ 65, Pall Mall, Londra SWIY 5HZ,
fir-Renju Unit, vs
By means of an application filed in the First Hall Civil
Court, in the names Advocate Dr. Luigi A. Sansone LL.B.
(Hons.) LL.D. holder of Identity card number 258269 letter
(M) as special mandatary of Rothmans of Pall Mall Limited,
a foreign company registered in Companies House (England
and Wales) with registration number 00676565 and with a
regisrered address of 65, Pall Mall, London SWIY 5HZ, in
the United Kingdonm vs
1. Raymond Borg b’dettalji ta’ identifikazzjoni mhux
magħrufa fil-mument tal-preżentata ta’ dan l-att u b’indirizz
indikat fuq inkartament kummerċjali relattiv bħal dak ta’
104, St Dominic Str, Valletta, u
1.Raymond Borg whose identification details are not
known at the moment of filing of this act and with an address
indicated on the commercial documents as 104, St Dominic
Str, Valletta and
2. Euro Freight Services Limited, reġistrata bl-ittra C
numru 25544 u b’indirizz reġistrat bl-ittra C numru 25544 u
b’ indirizz reġistrat ta’ Spiteri Buildings, Triq Ġanni Vassallo
Luqa LQA 1511, fid-9 ta’ Novembru 2009; ir-rikorrenti
Avukat Dott. Luigi A. Sansone, LL.B. (Hons.) LL.D., noe
umilment talab lil din l-Onorabbli Qorti;
2. Euro Freight Services Limited, registered with letter C
number 25544 and with registered address letter C number
25544 and registered adress of Spiteri Buildings, Ganni
Vassallo Street, LQA 1511, on the 9th November 2009; the
applicant Advocate Dr. Luigi A. Sansone LLB (HONS.) (LL.
D.) noe humbly asked this Honourable Court;
(1) tiddikjara li l-oġġetti konsistenti fi kwantità ta’
sigaretti f’pakketti lkoll ġo kaxxi tal-kartun liema sigaretti,
pakketti u kaxxi tal-kartun kollha fihom sinjali ‘Royals’
bħal dawk tas-soċjetà attriċi jinsabu preżentement miżmuma
taħt l-Awtorità tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien
issospenda r-rilaxx tal-container BSIU 9165061 kien fih limsemmija oġġetti, jikkontravjenu d-drittijiet dwar proprjetà
intellettwali tas-soċjetà attriċi;
1) to declare that the objects consisting in a quantity of
cigarettes inside packets all in carton boxes which cigarettes
, packets and carton boxes all have the signs ‘Royals’ like
those of the plaintiff company are are presently under the
authority of the Comptroller of Customs after he suspended
the release of container BSIU 9165061 which contained the
said objects, contravened the intellectual property rights of
the plaintiff company;
(2) tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi
minn tali oġġetti ’l hinn mill-kanali tal-kummerċ b’dak ilmod li jipprekludu xi ħsara lis-soċjetà attriċi jew tordna
lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruġġi dawk l-oġġetti,
f’kull każ mingħajr ebda kumpens lil u għas-spejjeż talkonvenuta;
(2) order the Comptroller of Customs to dispose of the
said objects outside the channels of trade in such a manner
as to preclude any damage to the plantiff company or order
the Comptroller of Customs to destroy those objects, in any
case without any compensation to, and at the cost of the
defendant;
(3) tieħu jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jieħu
dwar dawk l-oġġetti, kull miżura oħra li jkollha l-effetti
li effettivament iċċaħħad lill-konvenuta mill-benefiċċji
ekonomiċi tat-transazzjoni;
(3) to take or order the Comptroller of Customs to take as
regards those objects any other measures that shall have the
effect to deprive the defendant from the economic benefits
of the transaction;
(4) tordna li l-konvenuta għandha tbati l-ispejjeż kollha
konnessi mal-miżuri ordnati ..ai termini tat-tieni u tat-tielet
talbiet attriċi ...omissis...tat-trasport mil-lok tal-ħażna sallok tal-eventwali distruzzjoni u tal-istess distruzzjoni.
(4) order the defendant to bear all the costs connected
with the measures ordered in terms of the second and third
demand of the plaintiff ...omissis... of the transport from the
storage place, till the place of eventual destruction.
1394
VERŻJONI ONLINE
Bl-ispejjeż, kontra l-konvenuti li jibqgħu minn issa
inġunti għas-subizzjoni.
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 With costs against the defendant who is from now
summoned so that a reference to its evidence may be made.
Elenku ta’ dokumenti
List of documents
Attur nomine Avukat Dott. Luigi A. Sansone,
LL.B.(Hons.), LL.D., detentur tal-karta tal-identità numru
258269 ittra “M”, bħala mandatarju speċjali tas-soċjetà
Rothmans of Pall Mall Limited, kumpanija estera reġistrata
f’Companies House (Ingilterra u Wales) bin-numru ta’
reġistrazzjoni 00676565 u b’indirizz reġistrat ta’ 65, Pall
Mall, Londra SW1Y 5HZ, fir-Renju Unit- 84, Melita Street,
Valletta VLT 1120.
Plaintiff nomine Dr Luigi A. Sansone, LL.B. (Hons.),
LL.D., holder of Identity Card number 258269 letter “M”, as
special mandatary of the foreign company Rothmans of Pall
Mall Limited, a foreign company registered in Companies
House (England and Wales) registration 00676565 and
registered address at 65, Pall Mall, London SW1Y 5HZ, in
the United Kingdom-84, Melita Street, Valletta VLT 1120.
Konvenuti: 1.Raymond Borg (dettalji ta’ identifikazzjoni
mhux maghrufa fil-mument tal-prezentata ta’ dan l-att 104,
Triq San Duminku, Valletta.
Defendants: 1. Raymond Borg (whose identification
details are not known at the moment of presentation of this
act, 104, St Dominic Street, Valletta.
u
and
2. Euro Freight Services Limited (C 25544) 1/2, Spiteri Buildings, Triq Ġanni Vassallo, Luqa LQA
1511.
2. Euro Freight Services Limited (C 25544) 1/2 Spiteri
Buildings, Triq ˝anni Vassallo, Luqa, LQA 1511.
Ir-Rikors fl-ismijiet Sansone Luigi Avv. Dott. Noe vs
Borg Raymond et, rikors numru 1091/09 RCP, jinsab differit
għas-16 ta’ Marzu 2010, fid-9.00 a.m.
The Application in the names Sansone Luigi Adv. Dr
Noe vs Borg Raymond et, application number 1091/09 RCP,
has been put off to the 16th March 2010, at 9.00 a.m.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 5 ta’ Frar 2010.
Registry of the Superior Courts, today 5th February
2010.
AVV. FRANK PORTELLI, LL.D.
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
ADV. FRANK PORTELLI, LL.D.
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
260
B’digriet mogħti mill-QORTI ĊIVILI, PRIM’ AWLA
fid-19 ta’ Jannar, 2010 fuq rikors ta’ CALLEJA VINCENT
ET ġie ffissat il-jum tat-Tnejn, 1 ta’ Marzu, 2010 f’nofsinhar
għall-BEJGĦ BL-IRKANT li għandu jsir f’149, TRIQ
ID-DEJQA, VALLETTA tal-oġġetti hawn taħt deskritti
maqbudin mingħand PARNIS CARMEN.
By decree given by the CIVIL COURT, FIRST HALL
on 19th January, 2010 on the application of CALLEJA
VINCENT ET, Monday, 1st March, 2010 at noon, has been
fixed for the SALE BY AUCTION to be held at 149, TRIQ
ID-DEJQA, VALLETTA of the following items seized from
the property of PARNIS CARMEN.
Televixin, sufan, senduq, skrivanija u affarijiet oħra.
Television, sofa, chest, bureau, and many more items.
Din il-proprjetà mobbli se tinbiegħ bħal ma ġiet deskritta
fis-subbasta numru 81/2009.
The said movable property will be sold as described in
the acts of file number 81/2009.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum il-Ħamis, 21 ta’
Jannar, 2010.
Registry of the Superior Courts, this Thursday, 21st
January, 2010.
SAVIOUR AQUILINA
Għar-Reġistratur tal-Qrati
SAVIOUR AQUILINA
For the Registrar of Courts
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1395
261
B’digriet tat-Tribunal għal Talbiet Żgħar, tal-25 ta’ Jannar
2010, ġiet ordnata l-pubblikazzjoni tal-estratt li jidher hawn
taħt għall-finijiet ta’ notifika skont l-Artikolu 187(3) talKodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12).
By a decree of the Small Claims Tribunal of 25th January
2010, the publication of the following extract was ordered
for the purpose of service in terms of Article 187(3) of the
Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12).
Fogg Insurance Agencies Limited (C-597) għan-nom u in
rappreżentanza tas-soċjetà estera Argus Insurance Company
(Europe) Limited ta’ Britannia House, Old Bakery Street,
Valletta, ippreżentaw Talba fl-4 ta’ Diċembru 2009, fejn
talbu lit-Tribunal sabiex jikkundanna lil Mario Hallett ta’
6, Triq l-Isqof Caruana, Floriana, sabiex iħallas lis-soċjetà
attriċi s-somma ta’ €2,275.85 liema ammont huwa dovut lissoċjetà attriċi.
Fogg Insurance Agencies Limited (C-597) for and on
behalf of the foreign company Argus Insurance Company
(Europe) Limited of Britannia House, Old Bakery Street,
Valletta filed a Claim on the 4th December 2009 whereby
they asked the Tribunal to condemn Mario Hallett of 6, Triq
l-Isqof Caruana, Floriana, to pay the plaintiff company the
sum of €2,275.85 which amount is due to the plaintiffs
company.
Bl-ispejjeż u bl-imgħax legali.
With costs and legal interest.
Il-kawża (Talba Numru 1015/09MK) hija differita għall25 ta’ Frar 2010 fis-1.00 p.m.
The case (Claim Number 1015/09MK) is put off on the
25th February 2010 at 1.00 p.m.
Reġistru tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta) illum 8 ta’ Frar
2010.
Registry of the Courts of Magistrates (Malta) today 8th
February 2010.
ALEXANDRA DEBATTISTA
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
ALEXANDRA DEBATTISTA
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
262
B’digriet tat-Tribunal għal Talbiet Żgħar, tal-15 ta’ Jannar
2010, ġiet ordnata l-pubblikazzjoni tal-estratt li jidher hawn
taħt għall-finijiet ta’ notifika skont l-Artikolu 187(3) talKodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12).
By a decree of the Small Claims Tribunal of 15th January
2010, the publication of the following extract was ordered
for the purpose of service in terms of Article 187(3) of the
Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12).
Go p.l.c. (C22334) ta’ Telgħet Spencer, Marsa, MRS 1950,
ippreżentaw Talba fis-6 ta’ Novembru 2009, fejn talbu litTribunal sabiex jikkundanna lil Christian Roger Marlin (KI
205700L) ta’ Block 7, Flat 3, Triq Enrico Mizzi, Ta’Xbiex,
sabiex iħallas lis-soċjetà attriċi s-somma ta’ €612.51 liema
ammont huwa dovut lis-soċjetà attriċi.
Go p.l.c. (C22334) of Spencer Hill, Marsa, MRS1950,
filed a Claim on the 6th November 2009 whereby they
asked the Tribunal to condemn Christian Roger Marlin (ID
205700L) of Block 7, Flat 3, Triq Enrico Mizzi, Ta’ Xbiex, to
pay the plaintiff company the sum of €612.51 which amount
is due to the plaintiff company.
Bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet.
With costs and interests.
Il-kawża (Talba Numru 942/09MK) hija differita għat-22
ta’ Frar 2010 fis-1.00 p.m.
The case (Claim Number 942/09MK) is put off on the
22nd February 2010 at 1.00 p.m.
Reġistru tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta) illum 8 ta’ Frar
2010.
Registry of the Courts of Magistrates (Malta) today 8th
February 2010.
ALEXANDRA DEBATTISTA
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
ALEXANDRA DEBATTISTA
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
1396
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 263
B’digriet tat-Tribunal għal Talbiet Żgħar, tas-7 ta’Jannar
2010 ġiet ordnata l-pubblikazzjoni tal-estratt li jidher hawn
taħt għall-finijiet ta’ notifika skont l-Artikolu 187(3) talKodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12).
By a decree of the Small Claims Tribunal of 7th January
2010, the publication of the following extract was ordered
for the purpose of service in terms of Article 187(3) of the
Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12).
Vodafone Malta Limited (C-10865) ta’ Vodafone House,
Imsida Valley Road, Birkirkara, ippreżentaw Talba fil-25 ta’
Settembru 2009, fejn talbu lit-Tribunal sabiex jikkundanna
lil Omar Mallia (KI 65377M) ta’ 114, Triq San Albert, Gżira,
sabiex iħallas lis-soċjetà attriċi s-somma ta’ €1,066.39 liema
ammont huwa dovut lis-soċjetà attriċi.
Vodafone Malta Limited (C-10865) of Vodafone
House, Imsida Valley Road, Birkirkara filed a Claim on the
25th September 2009 whereby they asked the Tribunal to
condemn Omar Mallia (ID 65377M) of 114, Triq San Albert,
Gżira, to pay the plaintiff company the sum of €1,066.39
which amount is due to the plaintiff company.
Bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet.
With costs and interests.
Il-kawża (Talba Numru 808/09RFA) hija differita għall25 ta’ Frar 2010 fin-12.30 p.m.
The case (Claim Number 808/09RFA) is put off on the
25th February 2010 at 12.30 p.m.
Reġistru tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta) illum 8 ta’ Frar
2010.
Registry of the Courts of Magistrates (Malta) today 8th
February 2010.
ALEXANDRA DEBATTISTA
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
ALEXANDRA DEBATTISTA
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
264
B’digriet tat-Tribunal għal Talbiet Żgħar, tal-11 ta’Jannar
2010 ġiet ordnata l-pubblikazzjoni tal-estratt li jidher hawn
taħt għall-finijiet ta’ notifika skont l-Artikolu 187(3) talKodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12).
By a decree of the Small Claims Tribunal of 11th January
2010, the publication of the following extract was ordered
for the purpose of service in terms of Article 187(3) of the
Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12).
Vodafone Malta Limited (C-10865) ta’ Vodafone House,
Imsida Valley Road, Birkirkara, ippreżentaw Talba fil-25 ta’
Settembru 2009, fejn talbu lit-Tribunal sabiex jikkundanna
lil Clive Bonnici (KI 195081M) ta’ Iktus, Flat 11, Sqaq
Cejlu, Naxxar, sabiex iħallas lis-soċjetà attriċi s-somma ta’
€491.72 liema ammont huwa dovut lis-soċjetà attriċi.
Vodafone Malta Limited (C-10865) of Vodafone House,
Imsida Valley Road, Birkirkara filed a Claim on the 25th
September 2009 whereby they asked the Tribunal to condemn
Clive Bonnici (ID 195081M) of Iktus, Flat 11, Sqaq Cejlu,
Naxxar, to pay the plaintiff company the sum of €491.72
which amount is due to the plaintiff company.
Bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet.
With costs and interests.
Il-kawża (Talba Numru 818/09ISB) hija differita għat-22
ta’ Frar 2010 fin-12.30 p.m.
The case (Claim Number 818/09ISB) is put off on the
22nd February 2010 at 12.30 p.m.
Reġistru tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta) illum 8 ta’ Frar
2010.
Registry of the Courts of Magistrates (Malta) today 8th
February 2010.
ALEXANDRA DEBATTISTA
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
ALEXANDRA DEBATTISTA
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1397
265
Illi b’digriet tat-Tribunal għal Talbiet Żgħar, tas-6 ta’
Novembru 2009, ġiet ordnata l-pubblikazzjoni tal-estratt li
jidher hawn taħt għall-finijiet ta’ notifika skont l-Artikolu
187(3) tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili
(Kap. 12).
By a decree of the Small Claims Tribunal of 6th November
2009, the publication of the following extract was ordered
for the purpose of service in terms of Article 187(3) of the
Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12).
Frank Borda Limited (C446) ta’ Testaferrata Street,
Msida, ippreżentaw Talba fl-10 ta’ Settembru 2009, fejn
talbu lit-Tribunal sabiex jikkundanna lil Joanna Azzopardi
(KI 557285M) ta’ Omega Court, Flat 6, Triq Ananija, San
Pawl il-Baħar, sabiex tħallas lis-soċjetà attriċi s-somma ta’
€759.09 liema ammont huwa dovut lis-soċjetà attriċi.
Frank Borda Limited (C446) of Testaferrata Street,
Msida filed a Claim on the 10th September 2009 whereby
they asked the Tribunal to condemn Joanna Azzopardi (ID
557285M) of Omega Court, Flat 6, Triq Ananija, San Pawl
il-Baħar, to pay the plaintiff company the sum of €759.09
which amount is due to the plaintiff company.
Bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet.
With costs and interests.
Il-kawża (Talba Numru 694/09ISB) hija differita għas17 ta’ Frar 2010 fin-12.30 p.m.
The case (Claim Number 694/09ISB) is put off on the
17th February 2010 at 12.30 p.m.
Reġistru tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta) illum 8 ta’ Frar
2010.
Registry of the Courts of Magistrates (Malta) today 8th
February 2010.
ALEXANDRA DEBATTISTA
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
ALEXANDRA DEBATTISTA
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
266
B’digriet mogħti mill-QORTI ĊIVILI, PRIM’ AWLA fis16 ta’ Novembru, 2009 fuq rikors ta’ HSBC Bank Malta PLC
ġie ffissat il-jum tat-Tlieta, 23 ta’ Marzu, 2010 fil-11.30 a.m.
għall-BEJGĦ BL-IRKANT li għandu jsir FIL-KURITURI
TAL-QRATI TAL-ĠUSTIZZJA, TRIQ IR-REPUBBLIKA,
VALLETTA tal-fond hawn taħt deskritt.
By decree given by the CIVIL COURT, FIRST HALL
on 16th November 2009 on the application of HSBC Bank
Malta PLC, Tuesday, 23rd March, 2010 at 11.30 a.m., has
been fixed for the SALE BY AUCTION to be held IN THE
CORRIDORS OF THESE LAW COURTS, REPUBLIC
STREET, VALLETTA of the following property.
Is-showroom bin-numru mitejn u erbgħin (240) mibni
fuq is-sit li qabel kien okkupat minn żewġt idjar jisimhom
‘Clover Leaf’ u ‘Ivy’ Żabbar Road, Paola, inkluż il-bini li
jifforma parti integrali mill-kumpless li jinsab fuq wara tasshowroom u li tista’ tidħol għalih ukoll minn Mater Boni
Consigli, Paola, liberu u frank, bid-drittijiet u l-pertinenzi
kollha tiegħu, stmat li jiswa €1, 500,000.
The showroom numbered two hundred and forty, built on
the site previously occupied by two houses named ‘Clover
Leaf’ and ‘Ivy’ in Żabbar Road, Paola, including the building
forming an integral part of the complex, situated on the back
side of the showroom, accessible from Mater Boni Consigli
Street, Paola, free and unencumbered, with all its rights and
enjoyments valued at €1, 500,000. L-imsemmija proprjetà tappartjeni lil Mizzi Group Ltd.
N.B. L-imsemmija proprjetà tinbiegħ bħal ma ġiet
deskritta fl-atti tas-subbasta numru 81/09.
The said property belongs to Mizzi Group Ltd.
N.B The said tenements will be sold as described in the
acts of file number 81/09.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 5 ta’ Frar 2010.
Registry of the Superior Courts, this 5th February 2010.
SAVIOUR AQUILINA, B.A. (HONS.), M.A.
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
SAVIOUR AQUILINA, B.A. (HONS.), M.A.
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
1398
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 267
B’digriet mogħti mill-QORTI ĊIVILI, PRIM’ AWLA fil11 ta’ Novembru, 2009 fuq rikors ta’ Bank of Valletta PLC
ġie ffissat il-jum tat-Tlieta, 23 ta’ Marzu, 2010 f’nofsinhar
għall-BEJGĦ BL-IRKANT li għandu jsir FIL-KURITURI
TAL-QRATI TAL-ĠUSTIZZJA, TRIQ IR-REPUBBLIKA,
VALLETTA tal-fondi hawn taħt deskritti.
By decree given by the CIVIL COURT, FIRST HALL on
11th November 2009 on the application of Bank of Valletta
PLC, Tuesday, 23rd March, 2010 at noon, has been fixed for
the SALE BY AUCTION to be held IN THE CORRIDORS
OF THESE LAW COURTS, REPUBLIC STREET,
VALLETTA of the following properties.
1. Id-dar numru tnejn u erbgħin (42), bl-isem ‘San
Nikola Di Bari’ fi Triq id-Difa, Siġġiewi, soġġetta għaċ-ċens
annwu u perpetwu ta’ mitejn u sitta u tmenin Ewro u wieħed
u ħamsin ċenteżmu (€286.51) bid-drittijiet u l-pertinenzi
kollha tagħha, stmata li tiswa €230,000.
1. The house numbered forty two (42), named ‘San
Nikola Di Bari’, Difa Street, Siġġiewi, subject to an annual
and perpetual ground rent of two hundred and eighty six
Euros and fifty one cents (€286.51) with all its rights and
enjoyments, valued at € 230,000.
2. L-għalqa fil-limiti tas-Siġġiewi, kontrada ‘Ta’ Ħaxluq’
jew ‘Ta’ Xurraf’ u hekk ukoll imsejħa, tal-kejl superfiċjali ta’
ċirka tlett elef, ħames mija u erbgħa u sebgħin punt erbgħa
sebgħa metri kwadri (3574.47 mk) għandha bir tal-ilma li
jintuża wkoll minn terzi u kamra tikkonfina mill-Grigal matTriq, mill-Majjistral ma’ beni ta’ Carmelo Vassallo u milLbiċ in parti ma’ raba ta’ Carmelo Vassallo u in parti ma’
raba tal-eredi ta’ Giuseppe Zammit jew l-aventi kawża jew
irjieħ verjuri, libera u franka mill-ħlas ta’ ċnus u piżijiet,
bid-drittijiet u pertinenzi tagħha kollha, stmata li tiswa
€105,000.
2. The piece of land, limits of Siġġiewi, in the district
of ‘Ta’ Ħaxluq’ or also known ‘Ta’ Xurraf’, measuring
superficially three thousand five hundred and seventy four
point forty seven metREs squared (3574.47 ms), including
a water well used also by third parties and a shed confining
from the North East with the road, from the North West with
the property of Carmelo Vassallo and from the South West
partly with the piece of land of Carmelo Vassallo and partly
with the piece of land pertaining to the of Giuseppe Zammit
or his successors in title or any other correct boundaries, free
and unencumbered with all its rights and enjoyments, valued
at €105,000. L-imsemmija proprjetà bin-numru wieħed (1) tappartjeni
lil Saviour Micallef (KI 333765M) u Antoinette Micallef (KI
451567 M) u l-proprjetà bin-numru tnejn (2) tappartjeni lil
Saviour Micallef (KI 333765M).
The said property numbered one (1) belongs to Saviour
Micallef (ID 333765M) u Antoinette Micallef (ID 451567
M) and property numbered two (2) belongs to Saviour
Micallef (ID 333765M).
N.B. L-imsemmija proprjetà tinbiegħ bħal ma ġiet
deskritta fl-atti tas-subbasta numru 82/09.
N.B The said tenements will be sold as described in the
acts of file number 82/09.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 5 ta’ Frar 2010.
Registry of the Superior Courts, this 5th February 2010.
SAVIOUR AQUILINA, B.A. (HONS.), M.A.
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
SAVIOUR AQUILINA, B.A. (HONS.), M.A.
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
268
B’digriet mogħti fit-3 ta’ Frar 2010, il-Qorti Ċivili
(Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja) in segwitu għar-rikors
ta’ Joseph Borg KI 0460929(M), rikors numru 559/2009,
interdiċiet mill-atti tal-ħajja ċivili, lil Maria Borg, mart
Joseph Borg, bint Joseph Grech u Giovanna neè Bonello,
imwielda u toqgħod il-Mellieha, ta’ 80 sena bil-karta talidentità numru 396229(M).
By means of a decree given on the 3rd February 2010,
the Civil Court (Voluntary Jurisdiction Section) following
an application of Joseph Borg, ID 0460929(M) application
number 559/2009, interdicted from all acts of civil life,
Maria Borg, wife of Joseph Borg, daughter of Joseph Grech
and Giovanna neè Bonello, born and residing in Mellieha,
aged 80, having identity card number 396229(M).
Reġistru tal-Qorti Ċivili (Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni
Volontarja) illum 5 ta’ Frar 2010.
Registry of the Civil Courts (Voluntary Jurisdiction)
today 5th February 2010.
AVV. FRANK PORTELLI, LL.D.
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
ADV. FRANK PORTELLI, LL.D.
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
Id-9 ta’ Frar, 2010 VERŻJONI ONLINE
1399
269
Ikun jaf kulħadd illi b’sentenza mogħtija mill-Qorti talMaġistrati (Malta) bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali fit-18
ta’ Jannar, 2010 (Maġistrat Dott. Antonio Micallef Trigona)
Kumpilazzjoni Numru 433/2009 fil-kawża fl-ismijiet:-
It is being notified that by a judgement delivered on
the 18th January, 2010 by the Court of Magistrates (Malta)
as a Court of Criminal Judicature (Magistrate Dr Antonio
Micallef Trigona) Compilation Number 433/2009 in the
case:-
Il-Puliżija
(Spettur Angelo Gafà)
The Police
(Inspector Angelo Gafà)
versus
versus
LOUIS CAMILLERI, 46 sena, iben Charlie u Connie
neè Camilleri, imwieled Australia fl-14 ta’ Settembru, 1963
u residenti 85, St Mary, Flat 5, Triq il-Mazzola, San Pawl ilBaħar u detentur tal-karta tal-identità numru 347403L;
LOUIS CAMILLERI, 46 years, son of Charlie and Connie
neè Camilleri, born in Australia on the 14th September, 1963
and residing at 85, St Mary, Flat 5, Triq il-Mazzola, St Paul’s
Bay, holder of identity card number 347403L;
ORDNAT l-interdizzjoni ġenerali temporanja fil-konfront
tal-imsemmi Louis Camilleri għal żmien sitt xhur mid-data
tas-sentenza ai termini tal-Kap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta.
ORDERED the temporary general interdiction against
the said Louis Camilleri for a period of six (6) months
according to Cap. 9 of the Laws of Malta.
Din il-pubblikazzjoni qed issir skont l-Artikolu 10(7) talKap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta.
This is being published according to Section 10(7) of
Cap. 9 of the Laws of Malta.
Illum, 8 ta’ Frar, 2010.
Reġistru tal-Qrati ta’ Ġurisdizzjoni Kriminali (Malta).
Today, 8th February, 2010.
Registry of the Courts of Criminal Judicature (Malta).
JOSEPH SACCO
Reġistratur
Qrati u Tribunali Kriminali (Malta)
JOSEPH SACCO
Registrar
Criminal Courts and Criminal Tribunals (Malta)
270
Permezz ta’ digriet mogħti mill-Qorti tal-Maġistrati
(Malta) fis-17 ta’ November 2009, fl-atti tal-ittra uffiċjali
numru 8005/05, fl-ismijiet Mirage Holdings Ltd vs Diana
Seychell ordnat is-segwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’
notifika fil-konfront tal-intimat a tenur tal-Artikolu 187(3)
tal-Kap. 12.
By means of a decree given by Courts of Magistrates
(Malta) on the 17th November 2009, in the records of the
judicial letter number 8005/05, in the names Mirage Holding
Ltd vs Diana Seychell, ordered the following publication for
the purpose of service of the respondent in terms of Article
187(3) of Cap. 12.
Permezz ta’ ittra uffiċjali ppreżentata fil-Qorti talMaġistrati (Malta) lil Diana Seychell ta’ 4, Coronation Flats,
St Edward Street, Birgu, fl-20 ta’ Settembru 2005, Mirage
Holdings Ltd (C6808) ta’ Flamingo Showrooms, Cannon
Road, Qormi, tinterpellak sabiex fi żmien jumejn tħallasha
l-ammont kommplessiv ta’ €640.58, kwantu għal €582.34
import ta’ 10 kambjali li kopja tagħhom hija hawnhekk
annessa u mmarkata Dok 1 sa Dok 10, minnek aċċettati
u ffirmati, li d-data ta’ maturità tagħhom skadiet, kwantu
għal €58.23 bħala mgħaxijiet dovuti fuq l-istess kambjala
sal-lum u dan oltre l-imgħaxijiet ulterjuri dovuti sad-data
effettiva tal-pagament.
By means of a judicial letter filed in the Courts of
Magistrates (Malta) against Diana Seychell of 4, Coronation
Flats, St Edward Street, Birgu, on the 20th September 2005,
Mirage Holding Ltd (C6808) of Flamingo Showrooms,
Cannon Road, Qormi, calls upon you so that within two days
you pay the global ammount of €640.58, as for €582.34
import of ten (10) bills of exchange that a copy of which
is annexxed and marked (Dok 1 to Dok 10), accepted and
signed by you, whose maturity date has lapsed, as for €58.23
as interest due on the same bills of exchange till today and
besides further interest till the date of effective payment.
1400
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 18,545 Permezz tal-preżenti s-soċjetà mittenti qiegħda trendi
eżegwibbli t-titolu eżekuttiv tagħha hawn indikati ai termini
tal-Artikolu 253(e) tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta.
By means of this present the interpellant company is
rendering executable its executive title here under indicated
and this in terms of Article 253 (e) Cap. 12 of the Laws of
Malta.
Għall-finijiet u effetti kollha tal-liġi int qed tiġi informat
illi a tenur tal-Artikolu 253(e) tal-Kap. 12 tal-Liġijiet
ta’ Malta inti għandek id-dritt li fi żmien 20 ġurnata middata tan-notifika ta’ dan l-att biex tippreżenta rikors sabiex
topponi għall-eżekuzzjoni ta’ dawn il-kambjali.
For all intents and purposes of law you are being informed
that in terms of Article 253 (e) Cap. 12 of the Laws of Malta
you have the right that within twenty (20) days from the
date of service of this act, you will present an application to
oppose the execution of these bills of exchange.
Fin-nuqqas li taderixxi ma’ din l-intimazzjoni s-soċjetà
mittenti se tgħaddi għall-eżekuzzjoni tat-titolu eżekuttiv
tagħha u dan ai termini tal-Artikolu 256(2) tal-Kap. 12 talLiġijiet ta’ Malta.
If you fail to abide with this calling the interpellant
company shall pass to execute its executive titles and this in
terms of Article 256 (2) Cap. 12 of the Laws of Malta.
Din l-ittra uffiċjali hija rikjesta ai termini tal-Artikolu
256(2) tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta.
This official letter is requested in terms of Article 256 (2)
Cap. 12 of the Laws of Malta.
Bl-ispejjeż.
With costs.
Reġistru tal-Qrati tal-Maġistrati (Malta), illum 8 ta’ Frar
2010.
Registry of the Courts of Magistrates (Malta) today 8th
February 2010.
ALEXANDRA DEBATTISTA
Għar-Reġistratur tal-Qrati Ċivili u Tribunali
ALEXANDRA DEBATTISTA
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
271
B’digriet mogħti fl-4 ta’ Frar 2010, il-Qorti Ċivili
(Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja), in segwitu għarrikors ta’ Josiann Galea, rikors numru 75/2010, ordnat il-ftuħ
u l-pubblikazzjoni tat-testment sigriet ta’ Giovanna Maria
Mizzi, armla minn Carmelo Mizzi, bint il-mejtin Giuseppe
Pulo u Filippa neè Cassar, imwielda Ħaż-Żebbuġ, Malta u
mietet Tal-Qroqq, limiti tal-Imsida, fis-7 ta’ Ottubru 2008,
ta’ 78 sena u li kellha karta tal-identità numru 0481530(M).
By means of a decree given on the 4th February 2010, the
Civil Court (Voluntary Jurisdiction Section), following an
application of Josiann Galea, application number 75/2010,
ordered the opening and publication of the secret will of
Giovanna Maria Mizzi, widow of Carmelo Mizzi, daughter
of the late Giuseppe Pulo and Filippa neè Cassar, born in
Ħaż- Żebbuġ, Malta, and died in tal-Qroqq, limits of Imsida,
on the 7th October 2008, aged 78 and who had identity card
0481530(M).
Dan il-ftuħ u l-pubblikazzjoni ta’ dan it-testment għandu
jsir nhar it-Tnejn l-1 ta’ Marzu 2010, fis-1.30 p.m. fl-Annexe
tal-Qorti, f’numru 22, Triq id-Dejqa, il-Belt, Valletta, fejn
din il-Qorti toqgħod b’att tan-Nutar Dott. Roland Wadge.
The opening and publication of this will shall be made
on Monday on the 1st March 2010, at1.30 p.m. at the Court
Annexe, at number 22, Strait Street, Valletta, where this
Court shall hold its sitting, by deed of Notary Dr Roland
Wadge.
Reġistru tal-Qorti Ċivili (Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni
Volontarja) illum 8 ta’ Frar 2010.
Registry of the Superior Courts (Voluntary Jurisdiction
Section) today 8th February 2010.
AVV. FRANK PORTELLI, LL.D.
Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali
ADV. FRANK PORTELLI, LL.D.
For the Registrar, Civil Courts and Tribunals
Ippubblikat mid-Dipartiment tal-Informazzjoni (doi.gov.mt) — Valletta — Published by the Department of Information (doi.gov.mt) — Valletta
Mitbugħ fl-Istamperija tal-Gvern fuq karta riċiklata— Printed at the Government Printing Press on recycled paper

Podobne dokumenty