do pobrania pdf

Transkrypt

do pobrania pdf
Szanowni Państwo!
Przybywając kaŜdorazowo do Biskupina, obserwując tłumy festynowych gości i bogactwo
atrakcji, trudno dać wiarę, Ŝe ten jeden z najbardziej znanych w Europie rezerwat
archeologiczny został odkryty przez przypadek. Nie wiadomo nawet czy jego odkrywca skromny nauczyciel Walenty Szwajcer - wyobraŜał sobie konsekwencje swoich spacerów po
półwyspie. Miał szczęście Biskupin do ludzi mądrych, pasjonatów i wizjonerów – i ma je
nadal. Trzeba było jednak długiej drogi i gigantycznej pracy by dojść do dnia takiego jak
dzisiaj, gdy w sławnym w Europie muzeum otwieramy jedną z największych europejskich
imprez promujących dziedzictwo historyczne, doroczny biskupiński festyn.
Mam satysfakcję, Ŝe reprezentuję samorząd województwa, który przejął zaszczytny
obowiązek opieki nad tym pomnikiem historii i miejscem edukacji pokoleń Polaków.
Odpowiedzialność za ten zabytek najwyŜszej klasy dzielimy z gospodarzami Ziemi Pałuckiej,
powiatowym
i
gminnym
samorządem,
kierownictwem
i pracownikami
muzeum,
środowiskiem polskiej archeologii.
Od lat przybywa się do Biskupina nie tylko dla magii tego miejsca, ale takŜe dlatego, Ŝe tu
naprawdę historii moŜna dotknąć. TakŜe formuła festynu jest zaprzeczeniem zasad
dominujących w większości muzealnych przybytków – Ŝe trzeba być cicho i niczego nie
wolno dotykać. Pomysłowość organizatorów sprawia, Ŝe poznajemy tradycję i
róŜnych epok i obszarów geograficznych, o których róŜnorodności świadczą
kulturę
najlepiej
festynowe przebrania szefa muzeum: a to za wikinga, a to za rzymskiego legionistę czy
indiańskiego wodza. Choć oczywiście jednym z najodpowiedniejszych strojów zdobiącym
pana dyrektora był frak, w którym w ratuszu w Sztokholmie odbierał przyznanego jego
placówce muzealnego nobla, nagrodę „Europa Nostra”. Mam nadzieję, Ŝe takŜe tegoroczny
festyn pod hasłem „Ruś znana i nieznana” zaskoczy nas czymś nowym, interesującym i
efektownym.
Niechaj atmosfera mądrej i poŜytecznej zabawy wypełni to wspaniałe święto.
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podobne dokumenty