EKO-MASA Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy

Transkrypt

EKO-MASA Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
EKO-MASA Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Umiędzynarodowienie działalności firmy
EKO-MASA poprzez opracowanie nowego
Modelu biznesowego internacjonalizacji”
Celem projektu jest zakup usługi doradczej polegającej na
przygotowaniu indywidualnego i profilowanego Modelu
biznesowego internacjonalizacji firmy EKO-MASA Sp. z o.o.
Planowane efekty: Rozszerzenie działalności i obecności
produktów firmy EKO-MASA Sp. z o.o. na rynkach
zagranicznych
Wartość projektu: 23.247,00 (słownie: dwadzieścia trzy
tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych 00/100)
Dofinansowanie projektu z UE: 15.120,00 zł (słownie:
piętnaście tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100)

Podobne dokumenty