Modele atomów

Transkrypt

Modele atomów
Modele atomów
Model Thomsona
(„placka z rodzynkami”)

W 1903 r. J.J. Thomson
zaproponował następujący
model atomu. Atom ma
postać kuli równomiernie
wypełnionej elektrycznym
ładunkiem dodatnim,
wewnątrz której znajduje się
elektron. Sumaryczny
ładunek dodatni kuli równy
jest ładunkowi elektronu, tak
więc atom jako całość jest
obojętny elektrycznie.
Doświadczenie Rutherforda
Rutherford bombardował cząstkami alfa cienką złotą folię
Wynik doświadczenia


Większość cząsteczek przechodziła przez folię
bez zmiany kierunku
Nieliczne były odbijane pod dużymi kątami
Model Rutherforda
•Rutherford
zaproponował planetarny
model atomu
•Nie potrafił wyjaśnić
dlaczego elektron może
krążyć na orbicie bez
promieniowania energii
Postulaty Bohra

Elektron nie może krążyć po dowolnej orbicie, lecz
tylko po tych, dla których moment pędu elektronu
jest wielokrotnością stałej Plancka podzielonej
przez 2 π.
mvr 

nh
2
Przy przejściu elektronu z wyższej orbity
dozwolonej na niższą wysyłany jest kwant o energii
równej różnicy energii pomiędzy orbitami
hf  En  Ek
Promień orbity dozwolonej
2
n 2 2
me 2 2 r  ke2
me r
2
me v
ke
 2
r
r
me v 2 r  ke2
me vr  n , gdzie  
n
v
me r
n 2 2
 ke2
me r
h
2
2
2
r
n
me ke2
2
10
r1 

0
,
529

10
m
2
me ke
r  r1  n 2
Energia elektronu na orbicie
me v 2 ke2
E  Ek  E p 

2
r
me v 2 ke2
me v 2 ke2
 2 

r
r
2
2r
ke2 ke2
ke2
E


2r
r
2r
2
2
r
n
me ke2
k 2e 4 me 1
E
2 2 n 2
k 2e 4 me
E1  
 13,6 eV
2 2
E1
E 2
n
Atom według Bohra


Elektron może poruszać
się tylko po niektórych
orbitach - dozwolonych
Promień orbity i energia
elektronu przybiera tylko
ściśle określone wartości
mówimy że te wielkości
są skwantowane
Przeskoki elektronów

Elektron wysyła lub
pochłania foton i
przechodzi z jednej
orbity na drugą
Poziomy energetyczne i serie
widmowe atomu wodoru

Linie w widmie atomu
wodoru powstają w
wyniku przeskoków
elektronu z orbit
wyższych na niższe
Model Schroedingera

Elektron na orbicie
zajmuje taki położenie,
że fala materii z nim
związana jest falą stojącą
Model Schroedingera

Położenia elektronu nie
można określić, można
tylko podać
prawdopodobieństwo
znalezienia go w
określonym miejscu
Modele Bohra i Schroedingera porównanie
Koniec
Aktualizacja III 08