Przegląd stosowanych ładowarek pod ziemią

Transkrypt

Przegląd stosowanych ładowarek pod ziemią
Przegląd stosowanych
ładowarek pod ziemią
•
PIOTR POKORNY
Ładowarki pogrupowano według zasady ich
działania
• Na zasadzie klina
Kliny ładujące przenośników zgrzebłowych ścianowych
działają we współpracy z przesuwakami przenośnika
zgrzebłowego.
Jest to ładowarka ścianowa ,czyli szerokoprzodkowa .
Kliny ładujące rynien przenośników
zgrzebłowych
Ładowarki pogrupowano według zasady ich
działania
• Nagarniające
Ładowarki łapowe kombajnów chodnikowych oraz
ładowarki zgarniakowe. Są to ładowarki
wąskoprzodkowe stosowane w wyrobiskach
korytarzowych
Ładowarka łapowa
Ładowarka zgarniakowa
Ładowarki pogrupowano według zasady ich
działania
• Zaczerpujące
Ładowarki zasięrzutne, bocznie wysypujące lub z
czołowym wysypem. Są to ładowarki wąskoprzodkowe,
stosowane w wyrobiskach korytarzowych. Do grupy
wąskoprzodkowych należą także ładowarki chwytakowe
szybowe.
Ładowarka zasięrzutna
Ładowarka bocznie wysypująca
Ładowarka z czołowym wysypem
Ładowarki chwytakowe
ŚCIANOWE
PRZENOŚNIKI
ZGRZEBŁOWE
PATENTUS-PAT
E225, E235, E260, E266, E272,
E290,
E303
Ścianowy przenośnik zgrzebłowy PATENTUS
– PAT E służy do odstawy urobku ze ścian
węglowych i przekazania go na przenośnik
zgrzebłowy podścianowy. Wyposażony jest w
elementy
do
współpracy
z
każdym
powszechnie stosowanym typem obudowy
zmechanizowanej i kombajnu ścianowego.
Może pracować w ścianach węglowych o
nachyleniu podłużnym do 35°, poprzecznym
do ±15° i wydobyciu dobowym do 9 tys. ton.
Charakterystyka techniczna
Właściwości
Wartości
Wydajność szczytowa
1190 do 2080 [t/h]
Długość przenośnika
do 300 [m]
Łańcuch zgrzebłowy kl. C / kl. D
Moc
Wielkość reduktora
Prędkość łańcucha zgrzebłowego
2x (Φ26x92); 2x(Φ30x108); 2x(Φ34x126)
2x(Φ38x126); 2x(Φ38x137);
2x(Φ42x152)
od 1-4x90kW do 1-4x500kW
"15"; "25"; "35"
0,73 do 1,95 [m/s]
Nachylenie podłużne ściany
do 35°
Nachylenie poprzeczne ściany
do ±15°
Wytrzymałość złączy między członami
rynnociagu
2500 lub 3000 [kN]
Szerokość rynny
732-864, 750-950, 750-1100, 846-1100
[mm]
Wysokość profilu bocznego
225, 235, 260, 266, 272, 290, 303 [mm]
Grubość blachy ślizgowej
Długość rynien trasy
Podziałka sekcji
25-35, 25-45, 35-50 [mm]
1500; 1700 [mm]
1,5; 1,7 [m]
Dopuszczalny kąt przegięcia rynien:
- w płaszczyźnie poziomej
±1.5°
- w płaszczyźnie pionowej
±3°
Ładowarki łapowe
•
Zasada działania ładowarek łapowych polega na
przemiennych ruchach dwu łap 1 nagarniających
urobek na skośną głowicę 2 ładowarki. Każda łapa
1 jest ułożyskowana w pobliżu środka jej długości
na czopie 3 , umocowanym mimośrodowo na
obracającej się tarczy . Górny koniec łapy może być
ułożyskowany na korbie 4 , prowadzącej go po łuku
ł ,można też łukową prowadnicę , stanowiącą wtedy
górną część łapy, prowadzić na kostce. W wyniku
obrotowego ruchu czopa 3 i łukowego ruchu korby 4
dolny koniec łapy wykonuje ruch po krzywej. Na
odcinku a tej krzywej następuje wgłębienie łapy w
zwał urobku, na odcinku b łapa zgarnia urobek ku
środkowi głowicy, na odcinku c przesuwa urobek ku
górze, a na odcinku d odsuwa się od środka głowicy
i przechodzi do początkowej pozycji wgłębiania.
Tarcze z czopami 3 poruszają się przeciwbieżnie i z
przestawieniem o 180 stopni, tak że ruchy łap nie
przeszkadzają sobie i łapy się mijają w pracy .
Środkiem głowicy 2 przebiega podawarka
zgrzebłowa 5 , która unosi urobek nagarniany
łapami. Prędkość ruchu łap na odcinkach a i c jest
niewielka, na odcinkach d i b łapy mają większą
prędkość ruchu . Liczba ruchów łap wynosi około 40
na minutę.
Schemat ładowarki łapowej
Ładowarka łapowa kombajnów chodnikowych
• Współczesny kombajn
chodnikowy powstał na bazie
ładowarki łapowej na
gąsienicach, którą
wyposażono w organ
urabiający . Ładowarki łapowe
nagarniają urobek na
podawarkę kombajnu . Łapy
mogą mieć różną postać
zależnie od typu kombajnu.
Czasem są to dwa miecze ,
czasem dwie gwiazdy
KOMBAJN CHODNIKOWY TM 100
firmy Elgór+Zamet Sp.zoo
•
DANE TECHNICZNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Długość mm ok.8800
Szerokość w miejscu gąsienic mm 2140/2240
Szerokość w miejscu stołu załadowczego mm 2100-3200
Wysokość mm ok.1400
Prześwit mm 220
Ciężar t ok. 28-35
Łączna moc napędowa Kw. 200
Zasięg roboczy poniżej spągu mm150
Moc napędu głowicy urabiającej kW100 (132)
Prędkość załadunku m/s 0,90
KOMBAJN CHODNIKOWY
160
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DANE TECHNICZNE
Długośćmmok.11000
Szerokość w miejscu gąsienic mm 3150
Szerokość w miejscu stołu załadowczego mm 2600-5900
Wysokośćmmok.1700
Prześwitmm220
Ciężar t ok. 50
Łączna moc napędowa kW290
Zasięg roboczy poniżej spągu mm 250
Moc napędu głowicy urabiającej kW160
Szerokość stołu załadowczego mm 2600-5900
Prędkość załadunku m/s0,90
TM
KOMBAJN CHODNIKOWY
300
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DANE TECHNICZNE
Długość mm ok.14750
Szerokość w miejscu gąsienic mm3500
Szerokość w miejscu stołu załadowczego mm4600-6500
Wysokość mm ok.2500-3900
Prześwit mm350
Ciężar t ok. 130
Łączna moc napędowa kW635
Zasięg roboczy poniżej spągu mm300
Moc napędu głowicy urabiającej kW315
Prędkość załadunku m/s0,80
TM
Ładowarka zgarniakowa
•
Sposób ładowania zagarniarkami jest inny niż ładowarek nagarniających . Różnica
polega na tym, że element nagarniający stanowi w przypadku zgarniarki
równocześnie środek odstawy oraz, że brak jest dosuwanej do zwału głowicy z
przenośnikiem dla odbierania urobku podawanego przez element nagarniający.
Zgarniak 1 jest napędzany dwoma linami 2,3 ,z których jedna jest przełożona przez
krążek 4 zaczepiony ponad zwałem . Po napełnieniu zgarniak jest wleczony ku
kołowrotowi dwubębnowemu 6 . Wciągnięcie zgarniaka 1 na pomost wyładowczy 6
na wysokość otworu powoduje wysypanie się jego zawartości do środków
transportowych 7, znajdujących się pod pomostem wyładowczym . Po opróżnieniu
liną 3 odciąga się go na zwał. Ruch zgarniaka, ciągniętego liną 2 po spadku zwału,
powoduje napełnienie zgarniaka, a potem wleczenie go po spągu do pomostu
wyładowczego
• Ładowarki zasięrzutne
•
•
•
•
•
•
•
Przeznaczenie wyrobu
ŁZK-6P jest maszyną napędzaną energią sprężonego powietrza.
Ładowarka przeznaczona jest do jazdy i przetaczania wozów po torowiskach
oraz ładowania urobku do tych wozów ( wozy skrzyniowe o małej i średniej
pojemności).
ŁZK-6P może być stosowana do ładowania urobionych skał przy prowadzeniu
wyrobisk poziomych (chodniki, przekopy itp.) których:
- wysokość w świetle obudowy od główki szyny torowiska wynosi minimum 2200
mm.
- maksymalny kąt wzdłużnego nachylenia od poziomu torów o wybranym
rozstawie szyn nie może przekraczać 4º,
- doprowadzona jest instalacja sprężonego powietrza o ciśnieniu od 0,35 ¸0,6
MPa,
- maksymalna wysokość ładowanych wozów wynosi 1358 mm.
Ładowarka może znaleźć również zastosowanie na powierzchni do ładowania
kamienia, rudy, gruzu itp. – wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność
ładowania do wozów rozdrobnionych materiałów w większych ilościach.
ŁZK-6P charakteryzuje się zwartą i mocną budową, co czyni z niej maszynę
przystosowaną do trudnych warunków pracy, w ciasnych wyrobiskach
górniczych.
Ładowarka ŁZK-6P przystosowana jest do pracy w podziemnych zakładach
górniczych w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych
do stopnia „ a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy A i B
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ładowarka Zasięrzutna ŁZKŁZK-6P
firmy F.M.G. Niwka S.A.
Charakterystyka techniczna
Długość ładowarki (z opuszczonym czerpakiem) - 2410mm
Szerokość ładowarki (z podestem i osłoną operatora):
- dla zestawu kołowego – rozstaw 600 ÷ 650 – 1296 mm
- dla zestawu kołowego – rozstaw 750 – 1345 mm
- dla zestawu kołowego – rozstaw 900 – 1421 mm
Wysokość max. ładowarki- od główki szyny podniesionym
czerpakiem – 2200 mm
Max wysokość napełnianego wozu – 1358 mm
Kąt skrętu nadwozia względem wzdłużnej osi ładowarki lewo i
prawo ( dla zestawu kołowego rozstaw 750 - 900 ) – po 300
Kąt skrętu nadwozia względem wzdłużnej osi ładowarki lewo i
prawo ( dla zestawu kołowego rozstaw 600 - 650) – po 250
Front ładowania – 2200 mm
Pojemność czerpaka – 0.2 m3
Dopuszczalne obciążenie czerpaka ładunkiem – 550 kG
Prędkość jazdy – 1 m/s
Dopuszczalny kąt nachylenia wzdłużnego torów – +4°
Dopuszczalny zakres ciśnienia sprężonego powietrza –
p=0.35 ¸0.6 MPa
Typ silnika napędowego – STG-9
Moc silnika napędowego przy p=0.4 MPa – 6.6 kW
Liczba silników napędowych – 2 szt.
Zużycie sprężonego powietrza przy ciśnieniu 0.4 MPa – 75
Nm3 / Kw.
Wydajność ładowarki praktycznie osiągalna – 30 ÷ 40 m3/h
Średni czas jednego cyklu ładowania – 9,5 s
Masa ładowarki dla zestawu kołowego – rozstaw 900 – 3100
kg
Masa ładowarki dla zestawu kołowego – rozstaw 750 – 3020
kg
Masa ładowarki dla zestawu kołowego – rozstaw 600÷650 2960 kg
Ładowarki bocznie wysypujące
•
•
•
•
•
Ładowarki bocznie wysypujące mogą być stosowane do wszystkich prac
załadowczych spotykanych w kopalniach podziemnych.
Posiadają podnoszone obracane ramię teleskopowe, które jest połączone z
ramą maszyny poprzez wieniec obrotowy. Prowadnice ślizgowe ramienia
teleskopowego można przestawić bezpośrednio od wewnątrz.
Czerpak bocznie wysypujący wykonany jest z trudnościeralnej blachy.
Przez przestawienie cylindra hydraulicznego i sworznia wokół którego
nachyla się czerpak, w łatwy sposób można przezbroić maszynę na
możliwość dokonywania wysypu w lewo bądź też w prawo.
Wyposażenie elektryczne zgodnie z wymaganiami Dyrektyw UE jest w
wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowane w podziemnych
wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu.
Na życzenie klienta ładowarka może być wyposażona w elektryczny bęben
kablowy. Wszelkie czynności robocze włączone zostają z centralnego
stanowiska operatora oraz posiadają zabezpieczenie przed niepowołanym
uruchomieniem.
ŁADOWARKA SKL 600
•
•
•
Ładowarki bocznie wysypujące charakteryzują się wysokim
bezpieczeństwem pracy, prostotą, zwartą i łatwą dla konserwacji budową.
Ładowarki bocznie wysypujące wyposażone są w silnik elektryczny
napędzający zestaw pomp hydraulicznych: wielotłokową osiową i
promieniową. Pompy wyposażone są w regulacje przepływowociśnieniową.
Instalacja hydrauliczna wykonana jest w systemie umożliwiającą
samoczynne dopasowanie się do obciążenia (Load Sensing). Dzięki temu
systemowi podwyższa się sprawność układu oraz redukuje do minimum
grzanie cieczy hydraulicznej. Ciecz hydrauliczna oczyszczana jest poprzez
system filtrów.
Cylinder wysięgnika teleskopowego i czerpak (za wyjątkiem cylindra
ładowania) wyposażone są w zintegrowane zawory bezpieczeństwa, które
przy pęknięciach węży wykluczają jakikolwiek niekontrolowany ruch
urządzenia.
• DANE TECHNICZNE
ŁADOWARKI SKL 600
• Masa ładowarki (w zależności
od wyposażenia) kg ok.7300
• Długość przy opuszczonym
czerpaku mm 5600
• Wysokośćmm1250
• Szerokość nad gąsienicami
mm1100
• Prędkość jazdy m/sek1,2
• Silnik elektryczny Kw. 55
• Pojemność czerpaka l.600
• DANE TECHNICZNE
ŁADOWARKI TL 800
• Masa ładowarki (w zależności
od wyposażenia) kg ok.10500
• Długość przy opuszczonym
czerpaku mm6050
• Wysokośćmm1480
• Szerokość nad gąsienicami
mm1250
• Prędkość jazdy m/sek1,2
• Silnik elektryczny kW40
• Pojemność czerpaka l.1000
•
•
•
Ładowarki bocznie wysypujące stosowane w kopalniach
podziemnych pracują przy znikomej emisji hałasu. W maszynie
można stosować trudnopalne ciecze hydrauliczne z grupy HFC
lub olej mineralny.
Stanowisko operatora może być wyposażone w bezpieczną
kabinę oraz fotel z możliwością regulacji. W tylnej części
maszyny znajduje się silnik napędowy wraz z systemem
chłodzenia oraz sterowaniem elektrycznym. Dla zwiększenia
mobilności maszyny każdą z gąsienic wyposażono w oddzielny
silnik hydrauliczny.
Rama maszyny wykonana jest jako nowoczesna konstrukcja
spawana z wstępnie ukształtowanych blach stalowych, służy
równocześnie jako zbiornik cieczy hydraulicznej.
• DANE TECHNICZNE
ŁADOWARKI TL 1500
•
•
•
•
•
•
•
Masa ładowarki (w zależności od
wyposażenia) kg ok.14000
Długość przy opuszczonym
czerpaku mm 6500
Wysokość mm1900
Szerokość nad gąsienicami
mm1600
Prędkość jazdy m/sek. 1,4
Silnik elektryczny kW55 (63)
Pojemność czerpaka l.1500
Ładowarki z czołowym wysypem
• Zastosowanie
• Ładowarka gąsienicowa ŁG. NIWKA–A jest przeznaczona do
mechanizacji prac związanych z pobierką spągu i ładowaniem
urobku w wyrobiskach chodnikowych o nachyleniu podłużnym do
±18˚ i poprzecznym do 8˚. Maszyna może ładować urobek na
przenośniki lub do wozów kopalnianych.
Ładowarka jest maszyną o napędzie elektrohydraulicznym. Układ
hydrauliczny oparty jest na elementach renomowanych firm a
zastosowany energooszczędny układ sterowania typu „Load
sensing” zapewnia wysokie parametry techniczne.
Ładowarka ŁG. NIWKA-A przystosowana jest do pracy w
podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i
metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „ a”, „b” i „c”
niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia
wybuchem pyłu węglowego . Konstrukcja ładowarki odznacza się
zwartą budową funkcjonalno-modułową zapewniającą dobry dostęp
do poszczególnych zespołów takich jak : podwozie, nadwozie,
czerpak, teleskopowy wysięgnik oraz sterowanie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Charakterystyka techniczna
Moc silnika elektrycznego – 30 Kw.,
45kW
Siła pociągowa – 40 kN
Pojemność czerpaka spągującego –
0,27 m3
Prędkość jazdy – 0÷0,6 m/s
Nacisk na spąg – 0,07 MPa
Zdolność pokonywania wzniesień :
- nachylenie wzdłużne – ± 18˚
- nachylenie poprzeczne – ± 8˚
Opuszczenie czerpaka poniżej spągu
– 220 mm
Maksymalna wysokość wysypu – 2650
mm
Długość przy schowanym /
wysuniętym wysięgniku – 6500 / 7200
mm
Gabaryty:
- szerokość – 1180 mm
- wysokość – 1300 mm
- masa całkowita – 7842 kg
Ładowarki chwytakowe szybowe
•koniec

Podobne dokumenty