og ł oszenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa Makoszowianka, Zabrze

Transkrypt

og ł oszenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa Makoszowianka, Zabrze
OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Makoszowianka” w Zabrzu,
ul. Grunwaldzka 8, 41-819 Zabrze,
tel. 32 271 52 89 www.smmakoszowianka.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót malarskich
w 2014 roku w zakresie:
Zadanie nr 15/2014:
Malowanie galerii.
Termin złożenia ofert: do dnia 24.04.2014r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: dnia 24.04.2014r., godz. 10.30.
Wymagane wadium: 676,00 zł.
Specyfikacja przetargowa dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej
www.smmakoszowianka.pl – zakładka: przetargi.
Termin związania ofertą: 90 dni.
Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Makoszowianka”.
Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w pełnej
wysokości.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego
unieważnienia bez podania przyczyny.
Informacji
udziela
Komisja
Przetargowa
i
Dział
Techniczny
S.M. „Makoszowianka” – tel. 32 271 52 89.

Podobne dokumenty