nawóz azotowy nowej generacji

Transkrypt

nawóz azotowy nowej generacji
- nawóz azotowy nowej generacji
Zmienność warunków pogodowych w nadchodzących latach będzie
wymuszać na rolnikach rozważenie innego systemu odżywiania
roślin. To azot ma czekać na roślinę, a nie odwrotnie. Proponowane
rozwiązanie jest zmianą w sposobie myślenia w zakresie optymalnego odżywiania roślin azotem w warunkach niesprzyjającej pogody
w okresie jesień/wiosna. Zagadnienie jest rewolucyjne, zatem warto
się z nim zapoznać.
P
odstawowym założeniem technologii nawożenia każdej rośliny uprawnej powinna być wysoka efektywność plonotwórcza
zastosowanych nawozów azotowych. Przyjmuje się, że zależy ona
między innymi od dawki, terminu i sposobu aplikacji, a także od rodzaju
zastosowanego nawozu. Nawet najlepsze postępowanie rolnika w tym
zakresie nie jest gwarantem sukcesu, roślina będzie w stanie pobrać
składnik pokarmowy z zastosowanego nawozu tylko po jego rozpuszczeniu i przemieszczeniu w kierunku systemu korzeniowego.
Warunkiem nadrzędnym efektywnego pobierania składników pokarmowych, w tym azotu z gleby (roztworu glebowego), jest nie tylko
jej odpowiednia wilgotność (gwarantuje rozpuszczenie nawozu), ale
również ilość opadów, która wystąpi po przeprowadzonym nawożeniu.
Deficyt opadów, który cyklicznie notuje się w ostatnich latach na znacznym obszarze Polski, skutkuje niską efektywnością przeprowadzonego
nawożenia. Niekiedy wykorzystanie azotu z zastosowanych nawozów
znajduje się na poziomie znacznie poniżej 50%. Szczególnie odnosi się
to do nawożenia pogłównego, w przypadku którego nie ma możliwości
wymieszania zastosowanych nawozów z glebą. Niska efektywność plonotwórcza zastosowanych nawozów azotowych to nie tylko straty dla
rolnika ale również zagrożenie środowiskowe, które jest tym większe, im
więcej azotu ulegnie „rozproszeniu”.
Azot w nawozach azotowych może znajdować się w trzech formach:
amonowej (N-NH4+), azotanowej (N-NO3-) i amidowej (N-NH2). Rośliny
z gleby są w stanie efektywnie pobierać tylko dwie pierwsze, a forma
amidowa, aby mogła być dostępna dla roślin, musi ulec w glebie hydrolizie według schematu:
ureaza
+
2CO(NH2)2 + 2 H2O  (NH4)2CO3 2 NH4 + CO3
mocznik
jon amonowy
jon węglanowy
Tempo udostępniania azotu z nawozów amidowych dla roślin zależy od wilgotności gleby oraz aktywności ureazy, która uzależniona jest
przede wszystkim od temperatury gleby. W przypadku zastosowania
nawozów amidowych na glebę wilgotną hydroliza zachodzi stosunkowo szybko - w temperaturze 2°C proces ten przebiega w cztery, a w temperaturze 10°C w dwa dni.
Forma amonowa azotu poza tym, że może być pobrana przez roślinę,
podlega w glebie szeregowi procesów i przemian, a część z nich może
prowadzić do strat azotu. Warto wiedzieć, że jon amonowy w naturalnych warunkach podczas nitryfikacji (utleniania) ulega przekształceniu
w jon azotanowy, a tempo tego procesu wzrasta z temperaturą gleby,
dlatego w miesiącach letnich dominuje w glebie azot azotanowy, który
– jeśli nie zostanie pobrany – jest podatny na wymywanie (duża ruchliwość w glebie), a w warunkach beztlenowych w procesie denitryfikacji
(redukcji) może zostać przekształcony w formy gazowe (NO, N2O, N2), które
ulatniają się do atmosfery.
Azot amonowy może ulec nitryfikacji, a także zostać przekształcony
w glebową materię organiczną (próchnicę), ulec immobilizacji (wbudowaniu w ciała mikroorganizmów), zostać unieruchomiony między pakietami
UPRAWA
Rzepak ozimy
Pszenica ozima
JESIEŃ
15 - 20 października
Super N46 60 kg N/ha
15 - 20 października
Super N46 60 kg N/ha
Kukurydza
–
Jęczmień jary
–
Buraki cukrowe
–
minerałów ilastych i wreszcie, w niekorzystnych warunkach, ulec stratom
gazowym w postaci amoniaku, które w puli strat całkowitych są jednymi
z podstawowych. Sprzyjają im szczególnie wysoka temperatura, wiatr
i niska wilgotność gleby.
W świetle przytoczonych informacji należy poszukiwać rozwiązań, które z jednej strony przyczynią się do ograniczenia strat azotu
z zastosowanych nawozów, a z drugiej zapewnią odpowiednią ilość
tego składnika w strefie ukorzenienia się rośliny w każdej fazie rozwojowej, co z kolei zapewni uzyskanie wysokich plonów o odpowiedniej
jakości technologicznej.
Aby sprostać postawionemu wyzwaniu, Agrii proponuje zastosowanie uniwersalnego nawozu nowej generacji super N 46. Jest to produkt
o dużej, wyrównanej granuli (możliwy równomierny wysiew do 32 m),
wytworzony na bazie mocznika wzbogaconego w inhibitor ureazy.
Zastosowanie inhibitora ureazy, tj. czasowe wstrzymanie hydrolizy,
zapobiega stratom gazowym azotu, nawet gdy nawóz ten zastosujemy w niekorzystnych warunkach, więc super N 46 można aplikować
zarówno przed siewem, jak i pogłównie praktycznie w uprawie
wszystkich roślin.
Warto zaznaczyć, że forma amidowa azotu w przeciwieństwie do
formy amonowej nie jest toksyczna dla roślin. Wstrzymanie/spowolnienie hydrolizy sprawia, że nawóz ten można zastosować w dużych
ilościach przed siewem nawet w uprawie roślin wrażliwych, przykładowo kukurydzy, gdyż nie ma niebezpieczeństwa wypadania
siewek w czasie wschodów na skutek uwalniającego się amoniaku.
Przy stosowaniu racjonalnego poziomu nawożenia, azot w uprawie tej
rośliny można zastosować jednorazowo. Jest to o tyle ważne, że w okresie stosowania nawożenia pogłównego w uprawie kukurydzy bardzo
często występuje deficyt opadów, który z jednej strony ogranicza efektywność plonotwórczą tego zabiegu, a z drugiej przyczynia się do zwiększonych strat gazowych azotu.
Utrzymywanie się w glebie przez dłuższy czas formy amidowej sprawia, że jako cząsteczka obojętna stosunkowo łatwo przemieszcza się
w głąb profilu glebowego (w przeciwieństwie do formy amonowej, która
jest wiązana przez koloidy glebowe), co ma szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia deficytu opadów. Z jednej strony potrzeba mniej
wody, aby przemieścić azot w tej formie w kierunku systemu korzeniowego, a z drugiej po jego przekształceniu może być on efektywnie pobierany z głębszych warstw gleby nawet w warunkach krótkotrwałej suszy
(gleba przesycha od góry do dołu), przyczyniając się tym samym do
prawidłowego odżywienia roślin w warunkach stresu wodnego.
Unikatową zaletą nawozu super N 46 jest możliwość jego aplikacji
w uprawie ozimin już w okresie jesiennym i to bez ryzyka jego strat
oraz nadmiernego pobudzenia roślin do wzrostu, co niekorzystnie
mogłoby wpłynąć na ich przygotowanie do zimy. Warto przypomnieć,
że efektywność wiosennego nawożenia rzepaku, jak i zbóż ozimych
w dużym stopniu jest uzależniona od ilości i rozkładu opadów.
Tymczasem, decydując się na jesienną aplikację pewnej ilości azotu
w bezpiecznym produkcie super N 46, zwiększamy pulę tego składnika
w strefie ukorzenienia się roślin, więc nawet w warunkach mniej
korzystnej wiosny rośliny są zabezpieczone w łatwo dostępny składnik.
Super N 46 to uniwersalny produkt nowej generacji o bardzo szerokim spektrum zastosowania. Jego zalety sprawiają, że aplikacja jest
gwarantem wysokiej efektywności plonotwórczej wprowadzonego do
gleby azotu.
TERMIN APLIKACJI
WIOSNA
startowa
produkcyjna
–
Super N46 80 kg N/ha azotan amonu 60 kg N/ha
startowa
produkcyjna
jakościowa
azotan amonu 70 kg N/ha Super N46 60 kg N/ha azotan amonu 30 kg N/ha
przedsiewnie
4 - 6 liść
–
Super N46 100 kg N/ha
Super N46 60 kg N/ha
przedsiewnie
–
–
Super N46 60 - 100 kg N/ha
przedsiewnie
–
–
Super N46 60 - 120 kg N/ha
CAŁKOWITA
DAWKA N kg/ha
200 kg/ha
220 kg/ha
160 kg/ha
60 - 100 kg/ha
60 - 120 kg/ha

Podobne dokumenty