Wielka Majówka Przed Dniami Koguta

Komentarze

Transkrypt

Wielka Majówka Przed Dniami Koguta
SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY
Nr 5 (47)
Oława
maj ’08
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Wielka Majówka
Przed Dniami Koguta
Serwis
Społeczno-Samorządowy
Wydawca:
Urząd Miejski w Oławie
55-200 Oława
Plac Zamkowy 15
tel. 071 313 23 46
fax. 071 313 24 91
e-mail: [email protected]
www.um.olawa.pl
Za nami Wielka Majówka (fotoreportaż na str. 8–9), a przed
nami „Dni Koguta” – od tego roku w zmienionej formule.
Już dziś zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w święcie Oławy, a o programie obchodów i czekających na oławian atrakcjach piszemy na str. 10–12.
W drugiej połowie kwietnia odbyło się wiele imprez kulturalnych z udziałem dzieci i młodzieży, m.in. na str. 7 relacja
z przeglądu twórczości artystycznej oławskich przedszkolaków oraz z przeglądu szkolnych teatrzyków – ich występy
jury oceniło bardzo wysoko. Równie dobrze nasi uczniowie
zaprezentowali się w Głogowie na etapie dolnośląskim Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – str. 5.
W maju klub sportowy z Oberasbach, naszego partnerskiego miasta zorganizował
międzynarodowy turniej piłki nożnej w kategorii orlików i młodzików. Uczestnikami były drużyny gospodarzy i gości z Francji, Włoch, Węgier i Polski – na str.
13 relacja z turnieju, w którym młodzi oławscy piłkarze odnieśli sukces, grając
z wielkim zaangażowaniem i pasją.
Pozostając przy sprawach młodzieży, w imieniu organizatorów zapraszam 9 czerwca do Ośrodka Kultury na finał konkursu poświęconego profilaktyce uzależnień
– więcej o konkursie na str. 5.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się Targi Pracy dla młodzieży. W Wydziale
Profilaktyki Uzależnień przy ul. Młyńskiej 12a młodzież miała możliwość poznać
oferty pracy krótkoterminowej oraz skorzystać z doradztwa zawodowego Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
Obok krótka informacja z kwietniowej sesji absolutoryjnej i sesji nadzwyczajnej,
która odbyła się 8 maja, a w dalszej części serwisu różne komunikaty, m.in. o bezpłatnych poradach prawnych, czy „abolicji w wodociągach”.
Życząc pogodnego maja i czerwca, zapraszam do lektury serwisu samorządowego.
Z wyrazami szacunku
Zespół redakcyjny:
Ewa Szczepanik
Jerzy Witkowski
Andrzej Łabowski
Kamila Bakalarczyk-Kruk
Adres redakcji
Oława, Rynek 25
tel. 071 303 35 46
e-mail:
[email protected]
Zdjęcie na okładce:
3 Maja w Oławie
Spis treści
Absolutorium dla burmistrza (KBK) – 3
Nadzwyczajna sesja (ES) – 3
Święto Konstytucji (KBK) – 4
Dzień Ziemi w „Piątce” trwa cały rok
(Katarzyna Lewicka, Dorota Laskowska) – 4
Bezpłatne szkolenia dla księgowych
organizacji pozarządowych (MK) – 4
Nasi na konkursie w Głogowie (KBK) – 5
Uwaga konkurs Cz. Miłosz – 5
Oławskie Targi Pracy dla młodzieży
(ŁMW) – 5
Dofinansowanie projektów związanych
z działalnością kulturalną (ŁMW) – 5
Ważne dla handlowców i restauratorów
(BM) – 6
Nabór wniosków – Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych (MK) – 6
„Przyjazna Scena” (KBK) – 7
„Witajcie w naszej bajce…” (KBK) – 7
Wielka Majówka (AŁ) – 8-9
Przed Dniami Koguta…(JW) – 10-12
„Wellness” zaprasza – 12
Turniej w Oberasbach – 13
Z archiwum prasowego – 14
Poznaj Oławę i Fotoktoto –15
Oława z lotu ptaka – 16
(A. Łabowski)
Druk:
Drukarnia Euro-Druk
ul. Zawadzkiego 22
57-100 Strzelin
ISSN 1733 - 6449
Pytajcie o nasz serwis:
• M. in. w sklepach PSS: „Jakub” na Os. Sobieskiego, „Kwadraciak” przy ul. B. Chrobrego,
„Stodoła” na pl. Gimnazjalnym, „Sezam” przy ul. Dąbrowskiego i DH „Na Brzeskiej” oraz
w „Intermarche”, kiosk w supermarkecie „Kaufland”, „Eco” przy ul. Kasprowicza;
• w następujących instytucjach i zakładach pracy: Urząd Miejski (punkt informacyjny na
parterze), Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu,
wszystkie szkoły w mieście, biblioteki, szpital, PKS, ZNTK, Huta „Oława”, ZWiK oraz kilka
kiosków gazetowych.
Absolutorium dla burmistrza
Przewodnim tematem obrad Rady
Miejskiej na sesji 24 kwietnia br. było
przyjecie sprawozdania z wykonania
budżetu miasta oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi Oławy za rok
2007.
Z zaplanowanego porządku obrad,
wycofano, na wniosek burmistrza, projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania od osoby
bliskiej nabywcy zwrotu bonifikaty
udzielonej przy sprzedaży mieszkania.
Po przyjęciu przez aklamację protokołu z poprzedniej sesji, radni wysłuchali sprawozdania burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
Kwietniowa sesja, jak każdego roku,
poświęcona jest przede wszystkim przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły oraz udzielenia burmistrzowi absolutorium.
Zgodnie ze ściśle określonymi procedurami, burmistrz omówił sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2007.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Mikoda odczytał pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO)
na temat zaprezentowanego dokumentu,
a przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Janina Stelmaszek przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej i w jej imieniu wniosła o udzielenie burmistrzowi
absolutorium za rok 2007.
Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez RIO. W trakcie dyskusji przewodniczący klubu radnych PiS
Piotr Regiec zapowiedział wstrzymanie
się od głosu w sprawie absolutorium dla
burmistrza miasta.
W głosowaniu jawnym Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie:
• Przyjęcia sprawozdania burmistrza
z wykonania budżetu gminy za rok 2007
- 16 głosów „za”, 3 głosy wstrzymujące
się, bez głosów „przeciw”.
• Udzielenia absolutorium burmistrzowi
za rok 2007 - 16 głosów „za”, 3 głosy
wstrzymujące się, bez głosów „przeciw”.
Po udzieleniu absolutorium burmistrz Franciszek Październik podziękował radnym za ubiegłoroczną współpracę na rzecz miasta.
Kolejnym punktem obrad były uzupełniające wybory ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Na ławników wybrano panie: Wandę
Brusiło, Stanisławę Lebiedzińską, Halinę Kawalerek i Lidię Markowską oraz
pana Wojciecha Stępniaka.
Radni po rozpatrzeniu projektów
podjęli uchwały w następujących sprawach:
• Ustanowienia regulaminu udzielenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
w Oławie.
• Zaciągnięcia kredytu w wysokości
5.368.200 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w roku
bieżącym.
• Zmiany składu osobowego Komisji
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej – z pracy w tej komisji zrezygnowała radna Renata Kordysz.
Na kwietniowej sesji radni dyskutowali również o zaprezentowanych przez
burmistrza trzech wariantach przebiegu
obwodnicy Oławy. Po dyskusji Rada
Miejska wybrała rekomendowany przez
Franciszka Października wariant I. Stanowisko to radni podjęli ze względu na
następujące aspekty:
• przebieg obwodnicy w tym wariancie
jest ujęty w Studium zagospodarowania
przestrzennego miasta Oławy i gminy
wiejskiej Oława,
• przewiduje on najkrótszy przebieg obwodnicy,
• rozwiązanie przedstawione w wariancie I umożliwia szybkie przejęcie terenów pod budowę.
Biuro projektowe do końca września
zakończy opracowanie koncepcji założeń techniczno-ekonomicznych obwodnicy.
Sesję zakończyły interpelacje i zapytania, na które odpowiedział burmistrz
Oławy.
(KBK)
Nadzwyczajna sesja
Rada Miejska zebrała się 8 maja na
nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza Franciszka Października, który przedstawił projekt partnerski
pn. „Od Brzegu do Brzegu – sieć
przystani na Odrze”. Przystąpienie
Oławy do tego projektu, wspólnie
z miastami Brzeg i Brzeg Dolny, daje szansę na ubieganie się
o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007 – 2013, Działanie 6.4 „Inwestycje w projekty turystyczne
o znaczeniu regionalnym”. Celem
projektu jest budowa przystani
rzecznych na szlaku odrzańskim
i tym samym ożywienie ruchu
turystycznego oraz rozwój współpracy
między samorządami również w zakresie turystyki. Jedynie projekty obejmujące co najmniej 2 regiony mają moż-
liwość uzyskania dotacji w ramach tego
programu.
Wolę przystąpienia przez nasze
miasto do projektu i zawarcia umowy
o współpracy z zainteresowanymi gminami musi wyrazić Rada Miejska.
Po dyskusji radni jednogłośnie podjęli uchwały w następujących sprawach:
3S - 23 maja 2008 r.
1. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z zainteresowanymi
jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie opracowania i realizacji
wspólnego projektu partnerskiego „Od Brzegu do Brzegu – sieć
przystani na Odrze”.
2. Aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego – wpisanie na
listę zadań przyjętych do realizacji w latach 2007 – 2013 zadania
dotyczącego budowy przystani
rzecznej na Odrze w ramach projektu, o którym mowa w pkt.1.
Wartość tego zadania dla
Oławy wynosi 7,9 mln zł, w tym
udział środków własnych planuje się na 3,1 mln zł. Zakres projektu będzie obejmować budowę
przystani rzecznej na Odrze wraz z zagospodarowaniem zbiornika „Piaski”
i przystosowaniem go do funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
(ES)
3
Święto Konstytucji
Obchody 217. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej w Kościele Matki Boskiej Pocieszenia. O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Strażacka Orkiestra Dęta OSP
z Bystrzycy. Po mszy wszyscy zgromadzeni mieszkańcy
Oławy, poczty sztandarowe szkół, zakładów pracy, organizacji kombatanckich i samorządów a także przedstawiciele władz miasta, powiatu i gminy przeszli pod
Pomnik Losów Ojczyzny, gdzie zebrani mogli wysłuchać wystąpienia Burmistrza Franciszka Października.
Uczniowie z Gimnazjum nr 2 przygotowali także okolicznościową inscenizację, po której poszczególne delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce.
(KBK)
Dzień Ziemi w „Piątce” trwa cały rok
W tym roku Dzień Ziemi obchodzony jest pod hasłem „Ziemia odzyskana”.
Dotyczy to upowszechnienia pojęcia
recyklingu oraz zagrożeń związanych
z działalnością człowieka.
W ramach projektu dotacyjnego
Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku, realizowanego pod hasłem „Makulaturę zbierasz – zieleń i zdrowie wybierasz”, uczniowie naszej szkoły aktywnie
kształtują postawy proekologiczne nie
tylko okazjonalnie. Dzieci zbierają makulaturę, puszki, baterie, uczestniczą
w konkursach ekologicznych w szkole
i poza nią. Nabywają praktyczne umiejętności związane z ochroną przyrody
poprzez czynny udział w pracach związanych z upiększaniem terenów zielonych szkoły – posadzenie sadzonek oraz
utworzenie skalniaka.
Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Funduszu Partnerstwa szkoła
wzbogaciła się o stół do ping-ponga,
który pozwala uczniom na aktywniejsze
spędzanie wolnego czasu.
Podjęte przez nas działania przyczyniają się do poprawy stanu środowiska
naturalnego oraz upowszechnienia wiedzy na temat jego ochrony i prawidłowego gospodarowania zasobami naturalnymi.
Dzięki zaangażowaniu naszych rodziców i sponsorów – m.in. firmy Toyota, EKOGOKU, Nadleśnictwa Oława,
ZNTK Oława – istniejący projekt mógł
zostać zrealizowany.
Katarzyna Lewicka, Dorota Laskowska
Szkoła Podstawowa nr 5 w Oławie
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego organizuje bezpłatne
szkolenia dla księgowych organizacji
pozarządowych. Szkolenia finansowane są ze środków programu “Wspieranie
Organizacji Pozarządowych” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zakres tematyczny szkoleń obejmuje:
• księgowość,
• zarządzanie finansami,
• relacje ze sponsorem,
• rozliczanie projektów finansowanych ze
źródeł zewnętrznych funduszy unijnych.
Sesje szkoleniowe odbywać się będą
w następujących terminach:
• 4 – 6 czerwca (zgłoszenia do 26
maja),
• 25 – 27 czerwca (zgłoszenia do 16
czerwca),
• 16 – 18 lipca (zgłoszenia do 7 lipca),
• 6 – 8 sierpnia (zgłoszenia do 28 lipca).
Szkolenia są przeznaczone dla
uczestników na podstawowym poziomie wiedzy – księgowych i osób rozliczających projekty organizacji pozarządowych od strony rachunkowej.
Udział w programie jest bezpłatny.
Fundacja pokrywa koszty zakwatero-
Bezpłatne szkolenia dla księgowych
organizacji pozarządowych
wania i wyżywienia uczestników, natomiast nie pokrywa kosztów dojazdu
uczestników do Warszawy.
Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest przesłanie wypełnionego
formularza zgłoszenia wraz z ankietą
potrzeb szkoleniowych na adres:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. Zakopiańska 21 m. 3/4, 03–934 Warszawa lub faxem: 022 616 32 46 oraz
e-mailem: [email protected]
Więcej informacji na stronie:
www.frso.pl
(MK)
Bezpłatne porady prawne
Bezpłatnych porad z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i karnego udziela adwokat pani Danuta Łomnicka w każdy wtorek,
w godzinach od 1200 do 1300 w Wydziale Profilaktyki Uzależnień Urzędu Miejskiego przy ul. Młyńskiej.
(ŁMW)
4
3S - 23 maja 2008 r.
Nasi na konkursie
w Głogowie
25.04.2008 r. w Głogowie odbył
się etap dolnośląski Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego. Bardzo
dobrze zaprezentowali się uczestnicy z Oławy. Mimo różnych perypetii, które towarzyszyły uczestnikom
w drodze do Głogowa i w trakcie
przesłuchań, zostali docenieni; Joanna
Bakalarczyk zajęła III miejsce w turnieju poezji śpiewanej, Piotr Zubowski otrzymał wyróżnienie w turnieju
recytatorskim oraz zajął III miejsce
w turnieju „wywiedzione ze słowa”.
Nagrodzonym gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. (KBK)
UWAGA KONKURS!
Miejska Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oławie informuje, że finał III edycji konkursu
„Narkotyki, alkoholizm, ...ósma plaga? ” (temat przewodni: „Co zamiast?”) odbędzie się 9 czerwca 2008 r.
Początek o godz. 9.00 w sali widowiskowej Ośrodka
Kultury.
Serdecznie zapraszamy uczestników konkursu teatralnego i plastycznego wraz z opiekunami, rodzicami, babciami, dziadkami i znajomymi. Bardzo serdecznie zapraszamy
sponsorów konkursu i wszystkich mieszkańców Oławy.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać od
koordynatora konkursu, którym jest Małgorzata Łuszczyńska [email protected], GG 2282326 oraz w siedzibie MKRPA
(Urząd Miejski, pok. nr 10) w każdą środę w godzinach od
17.00 do 18.00. Telefonicznie informacji udzielają członkowie komisji: Bronisława Kryk – 606 76 89 25, Małgorzata Wiśniewska – 663 31 32 24 oraz Czesław Miłosz
60 69 98 77.
Organizatorzy zapewniają wiele wspaniałych atrakcji.
Serdecznie zapraszam w imieniu komisji. Cz. Miłosz
Oławskie Targi Pracy dla młodzieży
14 maja w godzinach 9.00 – 14.030
w Wydziale Profilaktyki Uzależnień
przy ul. Młyńskiej 12 a odbyły się Oławskie Targi Pracy dla młodzieży zorganizowane przez Gminne Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Oławie.
Różnorodność ofert pracy dla młodzieży powyżej 16. roku życia zapewniło Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
OHP we Wrocławiu. W czasie targów
młodzież mogła skorzystać z doradztwa zawodowego oferowanego przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w Oławie. Oferty pracy krótkoterminowej w oławskich zakładach Autoliv,
Electrolux i Zakpol prezentowali pracownicy GCI.
sprzedawcy lodów i konsultantów telefonicznych. Według przedstawicieli
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
OHP we Wrocławiu najniższa stawka
jaką proponują to 6 zł za godzinę pracy
dla szesnastolatka.
Propozycja Targów Pracy dla młodzieży spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, również wśród uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
a najliczniejszą grupę stanowili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 im. Zjednoczonej Europy. (ŁMW)
Wśród ofert dla młodzieży pełnoletniej przeważały propozycje pracy
w handlu, na liniach produkcyjnych,
jako konsultanci telefoniczni, pracownicy biurowi oraz budowlani. Osobom
powyżej 16. roku proponowano pracę
w charakterze m.in. kolportera ulotek,
Dofinansowanie projektów związanych
z działalnością kulturalną
Od 30 kwietnia do 2 czerwca Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego prowadzi nabór wniosków
w ramach konkursu na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego, takich jak:
• festiwale sztuki,
• edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
• tradycyjne dziedzictwo kulturowe,
• publikacje i wydawnictwa,
• inicjatywy artystyczne,
• dialog kulturowy.
Zarząd województwa przeznaczył na
dofinansowanie tych zadań 885 tys.
złotych.
W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego,
jednostki podlegające administracji
publicznej lub przez nie nadzorowane.
Przy rozpatrywaniu ofert pod uwagę
brane będą m.in. nowatorstwo projektu,
3S - 23 maja 2008 r.
walory artystyczne i promocja regionu.
Wnioski należy składać (osobiście lub
za pośrednictwem poczty) do 2 czerwca w sekretariacie Departamentu Spraw
Społecznych UMWD (Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, IV
piętro, pokój nr 416).
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:
www.umwd.dolnyslask.pl.
(ŁMW)
5
Nabór wniosków – Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych
ECORYS Polska, Operator Funduszu dla Organizacji Pozarządowych,
w konsorcjum z Kommunalkredit Public Consulting GmbH prowadzi drugi
nabór wniosków w ramach Komponentu II „Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój”.
Projekt ma na celu zwrócenie społeczeństwu uwagi na potrzebę zachowania zrównoważonego środowiska,
a także tworzenia możliwości działania
i zaangażowania społecznego na poziomie lokalnym i regionalnym, na terenach zurbanizowanych i rolniczych. Ma
on także promować partnerstwo między
organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze ochrony środowiska,
a władzami lokalnymi i regionalnymi,
odpowiedzialnymi za wdrażanie unijnych i państwowych regulacji w zakresie ochrony środowiska.
Wymienione cele realizowane będą
przez wdrażanie projektów w następujących tematach:
• działania edukacyjne i informacyjne
na rzecz ochrony środowiska,
• ochrona dziedzictwa naturalnego,
• wdrażanie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska,
• działania na rzecz partnerstwa dla
efektywności ekologicznej,
• działania na rzecz poprawy świadomości społecznej,
• finansowe i instytucjonalne aspekty
zrównoważonego rozwoju,
• proekologiczna restrukturyzacja rynku
turystycznego w Polsce.
Maksymalnie można uzyskać
dofinansowanie w wysokości 90%
kwalifikowalnych kosztów projektu.
Minimalne dofinansowanie projektu
- 5 tys. euro, a maksymalne - 250 tys.
euro.
Wnioski należy przesyłać do 4 lipca
2008 r. na adres:
ECORYS Polska,
ul. Racławicka 146,
02–117 Warszawa.
Wzory dokumentów aplikacyjnych
oraz szczegółowe informacje znajdują
się na stronie:
www.funduszngo.pl/pl/ochrona-srodowiska-strona-glowna/ii-nabor.html
(MK)
Ważne dla
handlowców
i restauratorów
Przedsiębiorcy prowadzący detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych
w 2008r., zobowiązani są do wniesienia
w terminie do 31 maja 2008 r., opłaty II
raty za korzystanie
z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opłaty należy wpłacać:
• w kasie Urzędu Miejskiego, przy
Pl. Zamkowym 15, w godzinach od
9.30 do 14.30, a w środy od 9.30 do
16.00 lub
• na konto Urzędu Miejskiego: Bank
Spółdzielczy w Oławie
49 9585 0007 0010 0016 7716 0028.
(BM)
6
3S - 23 maja 2008 r.
„Przyjazna Scena”
Na scenie Ośrodka Kultury 25 kwietnia 2008 r. odbył się Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Podstawowych „Przyjazna
Scena”. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawczyniami przygotowali interesujące, czasem zabawne przedstawienia, oprawione
kolorowymi dekoracjami, śpiewem i pomysłowymi kostiumami.
Przegląd każdego roku organizują i prowadzą nauczyciele ze SP
nr 1 Marzena Matławska-Tetke i Beata Erbel, które otrzymały
szczególne wyróżnienie jury za oryginalny scenariusz imprezy
i jej prowadzenie.
nie „Calineczka” oraz z klasy III Bożeny Fotygi ze SP nr 8 za
„Kopciuszka”.
• II miejsce również ex equo przyznano kl. I d Aleksandry Świerczyńskiej ze SP nr 8 za scenkę pt. „Pierwszy” oraz klasom I – III
Izabeli Siedleckiej i Bernadety Piotrkowskiej za „Nie ma tego
złego”.
Foto: A. Wawer
Foto: A. Wawer
Istotą przeglądu jest promocja talentów dzieci oławskich
szkół podstawowych. Organizatorzy zadbali o to, by jury było
niezawisłe i aby w jego składzie znaleźli się fachowcy i osoby
spoza szkół. Po uważnym wysłuchaniu i obejrzeniu bajek przedstawionych przez dzieci, komisja w składzie: Elżbieta Sabatowicz, Janina Kordys, Krystyna Kamieńska, Marek Rostecki,
Wiesław Żołyński, przyznała po długich obradach następujące
miejsca:
• I pierwsze otrzymali ex equo uczniowie z klas: I a Marzeny
Matławskiej-Tetke i III a Beaty Erbel ze SP nr 1 za przedstawie-
• III miejsce zajęli wychowankowie Anny Moroz z klas I c i I
b ze SP nr 2 za bajkę „O babci, wilku i dzieciach w kolorowych
czapeczkach” oraz uczniowie ze SP nr 4 z klasy II a Aliny Duch
i klasy II b Joanny Chałubiec za „Dwie Dorotki”.
• Jury przyznało również wyróżnienie dla klasy II a Doroty Laskowskiej ze SP nr 5 za „Koncert Leśny”.
Jurorzy przyznali także dyplomy dla wyróżniających się
małych artystów. Każdy zespół biorący udział w przeglądzie
otrzymał wartościową nagrodę dla szkoły a wszyscy wykonawcy – drobne upominki. Fundatorem głównych nagród był samorząd naszego miasta. Organizatorzy dziękowali również innym
sponsorom za finansowe wsparcie przeglądu. Nauczycielom
i uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy równie ciekawych
i kolorowych występów w przyszłym roku. (KBK)
„Witajcie w naszej bajce…”
17 kwietnia 2008 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury
odbył się Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkolaków po
nazwą „Witajcie w naszej bajce…”.
towały m.in. taneczne ilustracje do piosenek, przygotowały ze
swoimi wychowawcami krótkie przedstawienia, wystąpiła także
grupa integracyjna z układem tanecznym do piosenki „Zegary”.
Przegląd przyciągnął wielu rodziców, dopingujących swoich małych artystów. Jak wspomniała podczas występów p. Małgorzata
Bakalarczyk, celem przeglądu nie była rywalizacja ale możliwość wykazania się umiejętnościami artystycznymi, najważniejszy jest przecież uśmiech dziecka…
Współfundatorem nagród dla przedszkolaków był burmistrz
Franciszek Październik oraz Bank Spółdzielczy w Oławie, którym organizatorzy dziękują za wsparcie.
(KBK)
Impreza odbywa się corocznie z inicjatywy nauczycieli i pani dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Oławie Małgorzaty
Bakalarczyk. Wśród zaproszonych gości pojawili się dyrektorzy
innych oławskich placówek, pani Krystyna Cecko oraz przedstawiciel Gazety Powiatowej.
Na scenie Ośrodka Kultury oławskie przedszkolaki prezen-
3S - 23 maja 2008 r.
7
foto: OSI.OLAWA.PL
Wielka
Impreza rozpoczęła się 1 maja na oławskim „Miasteczku”. Pierwszy dzień odbywał się pod hasłem „Wielkie grillowanie”, w którym uczestniczyły osoby z życia publicznego naszego miasta m.in. wiceburmistrz Jerzy Hadryś,
Ewa Szczepanik, Czesław Miłosz, przedstawiciele hotelu
„Marta” i Autolivu. Najlepsze danie z grilla przygotował
Czesław Miłosz z córką Agnieszką, którzy otrzymali „majówkową” nagrodę w postaci m.in. grilla i parasola ogrodowego.
Na scenie wystąpili Big Band Oława oraz OK. Band,
w obu składach śpiewała Kamila Bakalarczyk-Kruk. Całą
imprezę poprowadził Jacek Ziobro, znany z kabaretonów
czy z programu „Jacek Ziobro Superstar”. Nie zapomniano
o młodszej widowni, którą zachęcali do zabawy aktorzy Teatru Formy Józefa Markockiego.
foto: OSI.OLAWA.PL
foto: OSI.OLAWA.PL
foto: OSI.OLAWA.PL
foto: OSI.OLAWA.PL
8
3S - 23 maja 2008 r.
foto: OSI.OLAWA.PL
Drugiego dnia mogły się zaprezentować zespoły działające przy Ośrodku Kultury: „Horyzont”, „Nawieff”, „Grasshopper”. Nie mogło zabraknąć gwiazdy wieczoru – Sidney’a Polaka, przed którym zagrała grupa „OK Band”.
3 maja po uroczystościach pod Pomnikiem Losów Ojczyzny, oławianie mogli uczestniczyć w programie rozrywkowym dla całej rodziny, zorganizowanych na terenach
rekreacyjnych miasta. Wieczorem publiczność bawiła się
z Jose Torresem i „Salsa Tropical Band”. Zaproszeni artyści zaprezentowali trochę gorących, kubańskich rytmów nie
tylko w muzyce ale także w tańcu. W ciągu trzech dni majówek, mieszkańcy mogli skorzystać z ogródków piwnych
i z atrakcji wesołego miasteczka.
Sponsorami imprezy byli: Rada Miejska, Bank Spółdzielczy w Oławie, Autoliv, Piast.
(AŁ)
foto: OSI.OLAWA.PL
foto: OSI.OLAWA.PL
Majówka
foto: OSI.OLAWA.PL
3S - 23 maja 2008 r.
9
Przed Dniami Koguta…
Tegoroczne święto Oławy odbędzie się 14 i 15 czerwca; połączone będzie ze spotkaniem naszych miast partnerskich.
Ponadto po raz pierwszy do udziału zostały zaproszone polskie miasta i gminy, które mają w herbie koguta oraz podobną gminę w Austrii – Kirchdorf in Tirol. Tym razem organi-zatorzy postanowili położyć większy nacisk na imprezy rekreacyjno-sportowe z udziałem przy-jezdnych ekip. Z tego względu formuła jednodniowej imprezy okazała się
niewystarczająca. Cało-ściowy program jest jeszcze w uzgodnieniach i ogłoszony zostanie na początku czerwca, ale już
dzisiaj organizatorzy – Urząd Miejski, Ośrodek Kultury i Oławskie Centrum Kultury Fizycznej – informują o pewnych
przedsięwzięciach, które wymagają wcześniejszego zgłoszenia uczestników.
Gallustriada
Tak będzie się nazywać trójbój koguci,
kontynuujący po części dotychczasowe wy-bory mister koguta. Tym razem nie będzie
ograniczeń jeśli chodzi o kolor upierzenia
pretendentów do tytułu; przeciwnie, zależy
nam na okazach kolorowych. Ponadto oceniane będzie pianie i wyścig kogutów na
dystansie 20 m, który zostanie przeprowadzony w specjalnym tunelu z siatki ogrodo-wej. Ta konkurencja przeprowadzona zostanie w niedzielnym, popołudniowym bloku
imprezowym na stadionie. Organizatorzy
zapewniają specjalne klatki, które dostarczą
własnym transportem w dniu imprezy (także
odwiezienie pupilów po zawodach). Wolne
są już tylko dwie klatki.
Nagrodą będzie statuetka ceramiczna
„Primus Gallus” (na zdjęciu) oraz pralka.
Chętnych właścicieli kogutów prosimy
o zgłaszanie się do wydziału promocji (tel.
071 3033546). Dotychczas zgłosili się:
- Józef Maziarz ze Ścinawy z kogutem Georgem (1),
- Edward Muchorowski z Jaczkowic z kogutem Benkiem (2),
- Grzegorz Matunin z Oławy z kogutem Jurkiem (3),
- Wiktor Trościaniec z Wierzbna z kogutami:
Miśkiem, Indianinem i Jarzębiakiem (4),
- Jerzy Piszczek z Bystrzycy Oławskiej z kogutem (5).
Machina Losująca
To urządzenie skonstruowane specjalnie
na Dni Koguta, które służyć będzie do wylosowania kilku cennych nagród rzeczowych
(główna nagroda skuter) wśród wszystkich
po-siadaczy programów – losów w cenie 2
zł, które będzie można nabywać już tydzień
przed imprezą w punkcie informacyjnym
Urzędu Miejskiego.
Organizatorzy ogłaszają otwarty konkurs
dla wynalazców takich machin, które jednak
muszą speł-nić określone warunki, aby zostać dopuszczone do konkursu. Co najmniej
trzyosobowe ekipy kon-struktorów będą musiały zaprezentować swoje urządzenie w korowodzie uczestników w sobotę 14 VI w godzinach południowych i w związku z tym
machina powinna mieć charakter mobilny.
Na-grodą w tym konkursie będzie kwota
1234 zł (symboliczne nawiązanie do daty
otrzymania przez Oławę praw miejskich).
Zgłoszenia (do końca maja) przyjmuje i informacji o regulaminie głosowania
udziela wydział promocji UM.
Zawody
rekreacyjno-sportowe.
Organizatorzy przewidzieli w programie
10 takich imprez. Dwie z nich mają charakter zamknięty – ogólnopolski turniej bokserski w wadze koguciej i zawody moto-cyklowe. Pozostałe, przygotowane przez oławskie
organizacje pozarządowe, mają charakter
otwar-ty i adresowane są do mieszkańców
Oławy i przyjezdnych. Będą to:
– zawody pływackie (sobota)
– turniej siatkówki plażowej (sobota)
– turniej bilardowy dla młodzieży (sobota)
– turniej tenisa ziemnego (sobota i niedziela)
– zawody wędkarskie dla młodzieży (sobota)
– zawody wędkarskie dla dorosłych (niedziela)
– zawody kajakowe na Odrze (niedziela)
– bieg na dystansie 10 km (niedziela)
– zawody strzelecki (sobota i niedziela).
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji
otrzymają statuetki „Gallusa”, a wszyscy
uczestnicy oko-licznościowe znaczki i programy uprawniające do losowania nagród.
Bliższe informacje o regulaminach zawodów i terminach zgłoszeń na stronie internetowej www.um.olawa.pl
3
1
4
2
5
10
3S - 23 maja 2008 r.
ciąg dalszy na str. 12
Przed Dniami Koguta (cd)
Powstają big-koguty
W pracowni Teatru Formy we Wrocławiu pod okiem jego dyrektora Józefa Markockiego powstaje 8 big-kogutów, które wezmą
udział w korowodzie
oraz w niedzielnym
widowisku,
przygotowanym przez teatr,
które zostanie zaprezentowane na stadionie. Konstrukcje będą
upiększone przez młodzież oławskich szkół
podstawowych i gimnazjów.
Teatr będzie je wykorzystywał w swoich
spektaklach w trakcie
rozlicznych wyjazdów
artystycznych po Polsce i Europie do następnych Dni Koguta.
Uwaga sponsorzy!
Firmy wspierające Dni Koguta mogą skorzystać z następujących
form reklamy wizualnej:
- umieszczenie banera na
specjalnej konstrukcji na
terenie „Miasteczka”
- umieszczenie do 2 banerów na stadionie (ogrodzenie)
- dostarczenie pliku graficznego do emisji na telebimie
(niedziela na stadionie)
- zamieszczenie nazwy
sponsora na afiszu i programie-losie.
Wszyscy
sponsorzy
otrzymają okolicznościowe
statuetki ceramiczne „Gallus Splendor” (na zdjęciu).
Zgłoszenia sponsorów
do końca maja (Ośrodek
Kultury lub wydział promocji Urzędu Miejskiego).
„Wellness” zaprasza
12
Przy Centrum Odnowy Biologicznej ,,Wellness” w Oławie powstaje stowarzyszenie ,,Zawsze Kobieta”, które będzie
organizacją, zajmującą się ochroną zdrowia kobiety, służącą
wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętych rakiem piersi.
Członkiem organizacji może zostać każda kobieta, która
chce pomagać i wpierać innych.
Celem Stowarzyszenia jest:
– informowanie o współczesnych zagrożeniach zdrowia kobiety, w szczególności raka piersi,
– promowanie postaw prozdrowotnych u kobiet,
– wspieranie kobiet na rynku pracy,
– wspieranie inicjatyw kobiecych,
– rozwój aspiracji kobiet, wspomaganie samorozwoju, awansu społecznego i zawodowego.
Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele poprzez :
– współpraca z organizacjami realizującymi podobne cele.
Zapraszamy Panie chętne do współpracy .
Już dziś wszystkie kobiety, które dotknęła choroba nowotworowa, uczęszczają bezpłatnie na zajęcia gimnastyczne.
Seniorki zrzeszone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
dwa razy w
tygodniu uczestniczą bezpłatnie w zajęciach nauki tańca,
tutaj nie ma barier wiekowych, nauka salsy czy zajęcia latino
przychodzącym sprawiają ogromną radość.
Centrum „Wellness” nie zapomina także o najmłodszych
mieszkańcach naszego miasta . Dla dzieci niepełnosprawnych
zrzeszonych w Stowarzyszeniu ,,Tęcza”, umożliwiamy bezpłatną usługę korzystania z konia aerobowego. Jest to imitacja
jazdy na koniu (hipoterapia), która w rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym przynosi radość i wspomaga w leczeni tej choroby. Apelujemy do rodziców dzieci z porażeniem
– organizowanie imprez tematycznych, wyjazdów rekreacyjno-kulturalnych,
– pomoc w organizowaniu rehabilitacji fizycznej kobietom
– roztaczanie opieki nad członkami stowarzyszenia oraz występowaniu w obronie ich interesów
– organizowaniu samopomocy koleżeńskiej
mózgowym, aby przyszli ze swoimi pociechami do naszego
klubu, koń aerobwy cały czas czeka.
W Centrum Wellness, udzielane są również bezpłatne
porady dotyczących zasad zdrowego odżywiania oraz walki
z chorobą cywilizacyjną jaką jest otyłość, można skorzystać
z porady dietetyka.
3S - 23 maja 2008 r.
Turniej w Oberasbach
W dniach 10 i 11 maja br. w zaprzyjaźnionym mieście niemieckim Oberasbach miejscowy Klub Sportowy TSV 1946
Altenberg zorganizował Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej z udziałem drużyn piłkarskich Francji, Włoch, Węgier,
Polski i Niemiec w kategorii orlików (1997/1998 ) i Młodzików ( 1995/1996 ).
Oławę reprezentowały dwie drużyny MKS Oława.
Orliki:
Łukasz Anklewicz, Aleksander Gawron, Wiktor Homeniuk,
Konrad Janiszewski, Rafał Kumaszka, Kacper Makowski, Jarosław Mazur, Maciej Sobota, Adam Woźniak, Lucjan Zieliński i trener Mieczysław Haśkiewicz.
Młodzicy:
Radosław Krzyśków, Marek Szymanowski, Adam Merunowicz, Sylwester Kułakowski, Grzegorz Dunaj, Mateusz
Przystawski, Paweł Kohut, Mateusz Konon, Mateusz Kluzek,
Patryk Drużyński, Krystian Kozina, Marcin Musiał, Piotr
Woźniak, Sebastian Stach, Łukasz Orzechowski i trener Zbigniew Isel.
Po uroczystym otwarciu Turnieju i odegraniu hymnów
państwowych rozpoczęła się piłkarska impreza meczami
w grupach.
Orliki grały w grupie C.
TSV Cadolzburg (Niemcy)– MKS Oława (0:1)
MKS Oława – TSV Ammerndorf (Niemcy) (2:0)
MKS Oława – G.S. San Michele (Włochy) (0:1)
TSV 1946 Altenberg E3 (Niemcy) – MKS Oława (2:2)
kończąc rozgrywki grupowe na 2 miejscu.
Kolejne mecze to:
E.S. Nanterre (Francja) – MKS Oława (2:0)
TSV 1946 Altenberg E1 (Niemcy) – MKS Oława (0:3)
MKS Oława – TSV 1861 Zirndorf (Niemcy) (2:1)
zajmując ostatecznie 5 miejsce w całym Turnieju. W całym
turnieju brało udział 20 drużyn.
Starsi zawodnicy Młodzicy grali w grupie A.
FC Kochelsee-Schlehdorf (Niemcy) – MKS Oława (1:7)
MKS Oława – Post SV Nurnberg (Niemcy) (0:4)
MKS Oława – JFG Rangau (Niemcy) (8:0)
TSV Altenberg D2 (Niemcy) – MKS Oława (1:4)
kończąc rozgrywki grupowe na 2. miejscu.
Kolejne mecze to:
TSV Burgfarrnbach (Niemcy) – MKS Oława (0:1)
i mecz finałowy:
Post SV Nurnberg (Niemcy) – MKS Oława (1:3)
Ostatecznie zajęli 2. miejsce w całym turnieju – ogółem
w tej kategorii wiekowej brało udział 10 drużyn.
Młodzi piłkarze pojechali do zaprzyjaźnionego Oberasbach z zastępcą burmistrza Oławy Jerzym Hadrysiem i Józefem Pawińskim z OCKF Oława.
3S - 23 maja 2008 r.
13
Z archiwum prasowego
„Słowo Polskie” i „Gazeta Robotnicza” 1967
(Ze zbiorów Zbigniewa Mazura przekazanych do Biblioteki Miejskiej w Oławie)
14
3S - 23 maja 2008 r.
Kogo rozpoznajesz na tym zdjęciu?
Gdzie znajdowała się ta kamienica i jak brzmi
jej historyczna nazwa
Rozwiązanie z poprzedniego numeru:
Stoją od lewej: Maria Kuciewicz-Modzelewska, Franciszek
Superson, Zbigniew i Dorota Semeniuk. Przy motorach
pierwszy z lewej (?) Hoculewski, trzeci Zenon Matyja, tyłem
stoi Marcin Barylak
3S - 23 maja
Rozbiórka świetlicy ZNTK (tartak)
2008 r.
15
Oława z lotu ptaka
Foto: D. Połom

Podobne dokumenty

Po Dniach Koguta Nagroda Złotego Koguta

Po Dniach Koguta Nagroda Złotego Koguta Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską planem pracy, majowa sesja plenarna poświęcona była ubiegłorocznej działalności w zakresie kultury i kultury fizycznej. Radni wysłuchali informacji przygotowa...

Bardziej szczegółowo

Oława październik `07 SERWIS SPOŁECZNO

Oława październik `07 SERWIS SPOŁECZNO • ustanowienia rodzajów tytułów honorowych oraz zasad ich nadawania – załącznikami do uchwały są regulaminy nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Oława” i „Honorowy obywatel miasta Oława”, • aktua...

Bardziej szczegółowo

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy edukacyjnym „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” . Na Zieloną Szkołę do Wielkiej Brytanii, która odbyła się w dniach 11–14 października tego roku, zaproszono nauczycieli i uczniów z całej...

Bardziej szczegółowo

serwis społeczno–samorządowy oława

serwis społeczno–samorządowy oława Zespół redakcyjny: Ewa Szczepanik Renata Romanowska Andrzej Łabowski Adres redakcji Oława, Rynek - Ratusz Tel. 71 301 10 18, 71 301 10 17 e-mail: [email protected]

Bardziej szczegółowo