Sprawozdanie z roku 2015 - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie z roku 2015 - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Sprawozdanie roczne
Instytutu Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk
Warszawa 2015
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Instytut Filozofii i Socjologii
Polska Akademia Nauk
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Tel.: 826-71-81, 828-32-03
Fax.: 826-99-48
e-mail: [email protected]
http://www.IFiSpan.waw.pl
Dyrektor
Prof. dr hab. Andrzej Rychard
Zastępcy Dyrektora
Dr hab. Danilo Facca, prof. IFiS PAN
Dr hab. Paweł B. Sztabiński, prof. IFiS PAN
Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Józef Niżnik
Kierunki badań:
Filozofia: historia filozofii (nowożytna, współczesna, średniowieczna),
teoria wiedzy, logika i metodologia, prakseologia, filozofia kultury,
filozofia nauki, badania nad religią, filozofia hermeneutyki
i matematyki, filozofia polityki
Socjologia: socjologia teoretyczna, metodologia badań, socjologia
polityki i gospodarki, kultury, struktury i świadomości społecznej,
stratyfikacji społecznej, stylów życia, warunków bytu ludności,
badania nad zagładą Żydów, społeczeństwem obywatelskim,
społecznymi podstawami zdrowia
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Spis treści
WSTĘP .................................................................................................................................................... 5
I. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA ........................................................................................................ 7
1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA .................................................................................................. 7
1.1. Projekty badawcze realizowane w Instytucie w ramach działalności statutowej (zlecenia
wewnętrzne) ................................................................................................................................... 7
1.2. Tematy prac rozliczeniowych realizowanych w ramach działalności statutowej w 2014 r. w
poszczególnych projektach badawczych ........................................................................................ 9
1.2.1. Pion filozoficzny .............................................................................................................. 9
1.2.2. Pion socjologiczny ......................................................................................................... 13
1.3. Charakterystyka tematów badawczych realizowanych w Instytucie Filozofii i Socjologii .. 17
1.3.1. Pion filozoficzny ............................................................................................................ 17
1.3.2. Pion socjologiczny ......................................................................................................... 40
1.4. Prace Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych ................................................................ 59
1.5. Imprezy naukowe zorganizowane/współorganizowane przez Instytut .................................. 61
1.5.1. Stałe seminaria ogólnopolskie (organizowane raz lub dwa razy w miesiącu) ............... 61
1.5.2. Seminaria ogólnopolskie (organizowane jednorazowo) ................................................ 61
1.5.3. Konferencje organizowane lub współorganizowane przez Instytut ............................... 64
1.6. Wykłady i referaty wygłoszone przez pracowników IFiS PAN w kraju ............................... 68
1.6.1. Wykłady i referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych organizowanych
w kraju...................................................................................................................................... 68
1.6.2. Organizacja i prowadzenie sesji na krajowym kongresie, konferencji, sympozjum, lub
seminarium ............................................................................................................................... 76
1.6.3. Wykłady i referaty wygłoszone na krajowych kongresach, konferencjach, sympozjach,
lub seminariach ........................................................................................................................ 79
2. PROJEKTY BADAWCZE ............................................................................................................. 92
2.1. Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki ....................................... 92
2.1.1. Projekty własne – OPUS ................................................................................................ 92
2.1.2. Projekty badawcze realizowane przez osobę rozpoczynającą karierę naukową
posiadającą stopień naukowy doktora – SONATA, SONATA BIS ........................................ 92
2.1.3. Projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora – PRELUDIUM .......................................................................... 93
2.1.4. Stypendia doktorskie – ETIUDA ................................................................................... 94
2.1.5. Projekty realizowane przez doświadczonego naukowca – MAESTRO......................... 94
2.1.6. Projekty międzynarodowe (niewspółfinansowane) – HARMONIA .............................. 94
2.1.7. Krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora – FUGA ............................... 95
2.2. Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ......... 95
2.2.1. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ................................................................... 95
2.2.2. Mobilność Plus ............................................................................................................... 96
2.2.3. ESS-ERIC ...................................................................................................................... 96
2.3. Projekty badawcze finansowane przez inne poza NCN i MNiSW podmioty/instytucje
krajowe ......................................................................................................................................... 96
2.4. Projekty badawcze finansowane przez instytucje zagraniczne.............................................. 97
3. PRZYNALEŻNOŚĆ DO MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH TOWARZYSTW
NAUKOWYCH ................................................................................................................................. 98
4. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA.............................................................................................. 101
4.1. Tematy badawcze realizowane w ramach umów dwustronnych Polskiej Akademii Nauk i
bezpośrednich zawartych przez Instytut ..................................................................................... 101
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
4.2. Wyjazdy pracowników naukowych Instytutu ..................................................................... 102
4.3. Przyjazdy pracowników naukowych z zagranicy w ramach wymiany bezdewizowej PAN
oraz na zaproszenia Instytutu Filozofii i Socjologii ................................................................... 112
4.4. Prezentacja wyników prac naukowych za granicą .............................................................. 114
4.4.1. Organizacja i prowadzenie sesji na międzynarodowym kongresie, konferencji,
sympozjum, lub seminarium (przewodniczący i sekretarz rady programowej/ organizacyjnej
lub funkcja równorzędna) ...................................................................................................... 114
4.4.2. Wykłady i referaty wygłoszone na konferencjach zagranicznych ............................... 118
4.4.3. Wykłady i referaty wygłoszone za granicą poza konferencjami .................................. 134
II. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ........................................................................................... 136
1. SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH ............................................................................................. 136
2. CROSS-NATIONAL STUDIES: INTERDISCIPLINARY RESEARCH AND TRAINING
PROGRAM (CONSIRT) .................................................................................................................. 140
3. PODYPLOMOWE STUDIUM PUBLIC RELATIONS .............................................................. 146
4. CENTRUM ETYKI BIZNESU IFIS PAN I AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO ......................... 148
5. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW IFIS PAN ........................................... 150
5.1. Wykłady, seminaria ............................................................................................................. 150
5.2. Promotorstwo i opieka dydaktyczna .................................................................................... 150
5.3. Działalność dydaktyczna pracowników naukowych IFiS PAN w 2015 roku ..................... 151
III. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA ........................................................................................... 157
1. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICTWA IFIS PAN ......................................................................... 157
2. DYNAMIKA WYDAWNICZA W LATACH 2000-2015 ........................................................... 161
3. UDZIAŁ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU W REDAKCJACH, RADACH I KOMITETACH
REDAKCYJNYCH CZASOPISM I SERII WYDAWNICZYCH ................................................... 162
IV. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI NAUKOWEJ ........................................................................ 167
V. DZIAŁALNOŚĆ RADY NAUKOWEJ....................................................................................... 168
VI. NAGRODY I STYPENDIA ........................................................................................................ 171
VII. STRUKTURA ZATRUDNIENIA ............................................................................................ 174
VIII. UPOWSZECHNIANIE I PROMOWANIE NAUKI ............................................................. 175
IX. ZWIĄZKI Z PRAKTYKĄ – DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA .............................................. 177
X. SPIS PUBLIKACJI ....................................................................................................................... 179
XI. WYKAZ PRAC WYDANYCH DRUKIEM .................................................................................. I
4
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
WSTĘP
Instytut Filozofii i Socjologii PAN w roku 2015 rozwijał swe zasadnicze kierunki
działania, w ramach których podejmowano nowe badawcze przedsięwzięcia i rozwijano nowe
inicjatywy edukacyjne. Rok ten był drugim pełnym rokiem działania Instytutu po otrzymaniu
najwyższej kategorii A+.
W działalności badawczej instytutu realizowano wysoką liczbę grantów (50). Ich
wartość finansowa utrzymywała się na poziomie ok. 21 mln zł. Aktywność w zdobywaniu
coraz bardziej konkurencyjnych grantów prowadzi do tego, że pokrywały one w 2015 roku
51% ogółu kosztów Instytutu. Prace badawcze w socjologii koncentrowały się na analizach
struktury społecznej, instytucji, badaniach nad kulturą oraz na metodologii. Zrealizowano
kolejną edycję European Social Survey, którego dotychczasowe wyniki zostały opublikowane
w angielskojęzycznej pracy zbiorowej. Filozofowie koncentrowali się na mediewistyce,
filozofii nauki z metodologią oraz teorii kultury. Wzrosła liczba realizowanych w tym pionie
grantów. Kontynuowano – finansowane w ramach NPRH projekty – na temat Warszawskiej
Szkoły Historii Idei oraz projekt dotyczący dziejów psychoanalizy w Polsce. Na uwagę
zasługuje coraz większy obszar badań interdyscyplinarnych, gdzie spotykają się obszary
badawcze filozofii i socjologii: teoria kultury, metodologia, filozofia społeczna i filozofia
polityki, studia nad ideami, religią, Europą, inteligencją – by wymienić najbardziej widoczne.
Kontynuował swą działalność program Cross-National Studies: Interdisciplinary
Research and Training Program (CONSIRT) będący wspólnym przedsięwzięciem Instytutu
wraz ze Szkołą Nauk Społecznych i Department of Sociology and Political Science Ohio
State University. Przyniósł on w 2015 r. m.in. 5 publikacji, wskazać także należy konferencję
w Ohio State University nt. badań zachowań politycznych, a także warsztaty na temat
harmonizacji danych oraz zdrowia i dobrego samopoczucia.
W działalności edukacyjnej swą pracę prowadziła Szkoła Nauk Społecznych.
Studiowało w niej 128 słuchaczy, z czego 103 na studiach doktoranckich, pozostali
w programie prowadzącym do dyplomu Lancaster University. Ok. 60% to słuchacze
zagraniczni, a w programach Szkoły uczestniczy wielu uczonych, z czego blisko połowa
spoza IFiS PAN, w tym spoza Polski. Rozwijał się program postdoktorski, uczestniczyło
w nim 5 stażystów. Zdaniem NIK, przeprowadzającej kontrolę na naszych studiach
doktoranckich zapewniamy odpowiedni poziom zajęć, prowadzonych przez wybitnych
naukowców z dziedziny filozofii i socjologii, choć biorąc pod uwagę wyłącznie dwa
skontrolowane lata, mamy niską efektywność mierzoną (10%) uzyskanymi doktoratami.
Jednakże nasze dane z dłuższej, a więc bardziej wiarygodnej perspektywy całego okresu
działania Szkoły pokazują, że doktoratów broni 48% absolwentów, a mediana czasu od
rozpoczęcia studiów do zrobienia doktoratu to 6 lat.
5
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Wydawnictwo IFiS PAN opublikowało 20 książek (+ 4 dodruki) oraz wydało
5 czasopism (12 numerów). Ogółem zaś pracownicy opublikowali 247 publikacji,
w porównaniu do 226 w roku 2012, a liczba publikacji na liście JCR (lista „A”) wzrosła
w tym samym okresie z 3 do 21, a na listach ERIH i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z 55 do 83.
Nadal wiele działań Instytutu (konferencje, seminaria, publikacje, działalność SNS)
służy szerszemu środowisku humanistyki i nauk społecznych, jednakże to tylko IFiS PAN
finansuje te przedsięwzięcia.
Dyrekcja Instytutu podejmowała działania zmierzające do wsparcia silniejszej
obecności Instytutu we współpracy międzynarodowej (m.in przez programy
dofinansowywania wyjazdów naukowych oraz tłumaczeń tekstów do publikacji).
Podejmowano działania w celu odnawiania i rozwoju kadry naukowej oraz
zapewnienia podstaw finansowych działalności Szkoły Nauk Społecznych. Realizacji tego
ostatniego celu sprzyjałoby wprowadzenie odpowiednich rozwiązań na poziomie PAN, które
służyłyby wspieraniu łączenia badań i dydaktyki na poziomie doktorskim. W obszarze
badawczym rolę integracyjną może spełniać istniejące Centrum Zaawansowanych Badań
Humanistycznych i Społecznych, które prowadziło prace przygotowawcze swego programu.
W roku 2015 Dyrekcja kontynuowała pracę w składzie: Andrzej Rychard (dyrektor)
oraz zastępcy Danilo Facca i Paweł B. Sztabiński.
6
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
I. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA
1.
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
1.1. Projekty badawcze realizowane w Instytucie w ramach działalności
statutowej (zlecenia wewnętrzne)
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Okres realizacji
Historia filozofii późnego
średniowiecza
Dr hab. Dorota Zygmuntowicz 2005 – praca ciągła
+ zespół
Aktualne zagadnienia filozofii
współczesnej i nowożytnej
Dr hab. Sławomir Mazurek
+ zespół
2005 – praca ciągła
Filozofia podstaw nauki
Prof. dr hab. Małgorzata
Czarnocka + zespół
2010 – praca ciągła
Sacrum i przemoc
Dr hab. Zbigniew Mikołejko
+ zespół
2001 – praca ciągła
Logiczne, metodologiczne i mentalne Prof. dr hab. Jacek
aspekty procesów poznawczych
Malinowski + zespół
2002 – praca ciągła
Antropologia filozoficzna
i jej wpływ na filozofię społeczną
i polityczną
Prof. dr hab. Stanisław
Czerniak + zespół
2002 – praca ciągła
Bibliografia filozofii polskiej
Mgr Paulina Wawrzeniecka
1995 – praca ciągła
Etyczne i aksjologiczne aspekty
współczesnej myśli filozoficznej
Dr hab. Andrzej Leder
+ zespół
2010 – praca ciągła
Podstawowe tropy myślenia
ponowoczesnego
Prof. dr hab. Cezary
Wodziński
1995 – praca ciągła
Filozofia współczesna,
psychoanaliza, badania
nad kategorią Gender
Prof. dr hab. Paweł Dybel
+ zespół
2001 – praca ciągła
Ontologia starożytna a ontologia
nowożytna
Dr hab. Seweryn Bladzi
+ zespół
2004 – praca ciągła
Europa w procesie przemian
Prof. dr hab. Józef Niżnik +
zespół
2006 – praca ciągła
Teoria samoorganizacji materii
Prof. dr hab. Włodzimierz
Ługowski
2007 – praca ciągła
Intuicyjne podstawy matematyki.
Intuicja a prawda w matematyce
Dr hab. Zbigniew Król
2010 – praca ciągła
7
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Okres realizacji
Rola dyskursu religijnego we
Dr hab. Agata Bielik-Robson
współczesnych naukach społecznych + zespół
2010 – praca ciągła
Podstawowe kategorie analityczne
we współczesnych teoriach
społecznych
Prof. dr hab. Joanna
Kurczewska + zespół
2005 – praca ciągła
Kultura konwergencji w dyskursie
potocznym i medialnym
Dr hab. Urszula Jarecka
2012 – praca ciągła
Społeczeństwo obywatelskie:
problemy społeczne, kulturowe
i polityczne
Dr hab. Dariusz Gawin +
zespół
1993 – praca ciągła
Badania struktury społecznej
w Polsce: porównania
międzykrajowe i zmiany w czasie
Prof. dr hab. Henryk
Domański + zespół
2008 – praca ciągła
Starość, choroba, niepełnosprawność Prof. dr hab. Antonina
jako czynnik wykluczenia
Ostrowska
społecznego
2010 – praca ciągła
Holocaust
Prof. dr hab. Barbara
Engelking + zespół
2008 – praca ciągła
Wymiar kulturowy zróżnicowań
oraz przemian społecznych
i cywilizacyjnych (koncepcje
teoretyczne, metody, badania)
Prof. dr hab. Joanna
Kurczewska + zespół
2011 – praca ciągła
Wartość danych z badań. Nowe
podejścia, nowe techniki badawcze
Dr hab. Paweł Sztabiński
+ zespół
2006 – praca ciągła
Tworzenie ładu instytucjonalnego
w społeczeństwie polskim
Dr hab. Michał Federowicz
+ zespół
2001 – praca ciągła
Struktura społeczna a adaptacja
Prof. dr hab. Kazimierz
do zmian społeczno-ekonomicznych M. Słomczyński + zespół
2001 – praca ciągła
Szkoła Nauk Społecznych (w tym
Międzynarodowe Studia
Doktoranckie)
1991 – praca ciągła
(MSD: 2002 –
praca ciągła)
Dr John Fells
8
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
1.2. Tematy prac rozliczeniowych realizowanych w ramach działalności
statutowej w 2014 r. w poszczególnych projektach badawczych
1.2.1. Pion filozoficzny
Zlecenie 1: HISTORIA FILOZOFII PÓŹNEGO ŚREDNIOWIECZA, BADANIA NAD
PLATONIZMEM ANTYCZNYM
Dr hab. Dorota Zygmuntowicz
Isokrates i Platon w sporze o naturę sprawiedliwości
i model filozofii. Część II
Prof. dr hab. Mikołaj Olszewski Edycja prosta Lectura Thomasina, ks. I, Wilhelma z
Godino, cz. I
Dr Andrzej Dumała
Naturalne poznanie Boga według Henryka Tottinga z
Oyty
Dr Włodzimierz Zega
Twórczość filozoficzna pierwszych
Uniwersytetu Krakowskiego, cz. 3
Dr hab. Marcin Bukała
(1)
Tradycja
franciszkańska
a
duch
przedsiębiorczości; (2) Koncepcja pieniądza w
katalońskim kompendium El Crestia franciszkanina
Franciszka Eiximenisa z przełomu XIV i XV wieku
Dr Piotr Lichacz
O naturze
profesorów
Zlecenie 2: AKTUALNE ZAGADNIENIA FILOZOFII WSPÓŁCZESNEJ
I NOWOŻYTNEJ
(1) Martin Buber a rosyjski renesans; (2) Skriabin i
Dr hab. Sławomir Mazurek
rosyjski renesans
Dr hab. Maciej Soin
Filozofia lingwistyczna Austina
Dr hab. Danilo Facca
Renaissance Polish political thought tested by
political Aristotelianism
Dr hab. Wojciech Starzyński
(1) Fenomenologia Europy Środkowej;
Fenomenologia jako filozofia pierwsza
Dr hab. Przemysław
Parszutowicz
Ernst Cassirer i jego miejsce w kulturze filozoficznej
XX wieku
(2)
Zlecenie 3: FILOZOFIA PODSTAW NAUKI
Prof. dr hab. Małgorzata
Czarnocka
Koncepcja nauki Juergena Habermasa
Dr Anna Michalska
Mit a dyskurs. W odniesieniu do komunikacyjnego
wymiaru racjonalności
9
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Zlecenie 4: SACRUM I PRZEMOC
Dr hab. Zbigniew Mikołejko
Figury śmierci na Zachodzie, cz. 6
Dr hab. Anna Kubiak
Kultura pochówku w Polsce
Dr Dorota Hall
Możliwości i ograniczenia polityki tożsamościowej:
włączenia i wykluczenia w obrębie aktywizmu
„chrześcijan LGBT”
Dr Rafał Smoczyński
Reprodukcja struktury rodziny post-szlacheckiej oraz
funkcja dziedzictwa feudalnego w kształtowaniu
polskiego modelu obywatelskiego
Zlecenie 5: LOGICZNE, METODOLOGICZNE I MENTALNE ASPEKTY
PROCESÓW POZNAWCZYCH
Prof. dr hab. Jacek Malinowski Systemy logiczne procesów poznawczych cz.1
Prof. dr hab. Szymon Wróbel
Rethinking Language Faculty. Has Language Evolved
For Other Than Language Related Reasons?
Dr hab. Marcin Miłkowski
Anticipatory Representational Mechanisms in Animals
Dr hab. Katarzyna Budzyńska Formalne systemy dialogowe a korpusowe badania
dyskursu
Dr Joanna Klimczyk
The Two Normativities View
Zlecenie 11: ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA I JEJ WPŁYW NA FILOZOFIĘ
SPOŁECZNĄ I POLITYCZNĄ
Prof. dr hab. Stanisław
Czerniak
(1) Wokół kategorialnych powiązań teorii postaci z
klasyczną antropologią filozoficzną XX wieku; (2)
Aporie historystycznej antropologii filozoficznej
Gernota Böhmego
Dr hab. Andrzej Gniazdowski Wielki powrót ego. Droga Leszka Kołakowskiego od
marksizmu do kartezjanizmu
Dr Jagna Brudzińska
Antropologia nieświadomości
10
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Zlecenie 12: BIBLIOGRAFIA FILOZOFII POLSKIEJ
Mgr Paulina Wawrzeniecka
(1) Gromadzenie (na podstawie różnych informatorów
bibliograficznych, głównie Biblioteki Narodowej)
materiałów uzupełniających do wszystkich tomów
„Bibliografii filozofii polskiej”, m.in. współczesnych
reedycji prac autorów, opracowań o nich, także
literatury ogólnej i pomocniczej; (2) Kwerendy
biblioteczne, autopsja wybranych pozycji i sporządzanie
dokumentacji; (3) Redakcja poszczególnych bibliografii
osobowych
autorów
przewidzianych
do
opracowywanego obecnie tomu „Bibliografii filozofii
polskiej 1896-1918”, a także wprowadzanie gotowych
bibliografii do bazy danych dostępnej w Internecie
Zlecenie 13: ETYCZNE I AKSJOLOGICZNE ASPEKTY WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI
FILOZOFICZNEJ
Dr hab. Andrzej Leder
Przemiany współczesnego pola symbolicznego
Dr hab. Maria Gołębiewska
Zagadnienia semantyki w ‘Badaniach logicznych’
Edmunda Husserla
Zlecenie 14: PODSTAWOWE TROPY MYŚLENIA PONOWOCZESNEGO
Prof. dr hab. Cezary Wodziński Rozprawa o gościnności. Cz. 2
Zlecenie 18: FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA. PSYCHOANALIZA. BADANIA NAD
KATEGORIĄ GENDER
Prof. dr hab. Paweł Dybel
Die Idee des Odipuskomplexses
Dr Marzena Adamiak
Ideologiczne
versus
krytyczne.
Problemy
ideologicznymi aspektami teorii "genderowych"
Dr Magdalena Grabowska
z
25 lat demokracji lokalnej w Polsce: kobiety w
samorządach
Zlecenie 21: ONTOLOGIA STAROŻYTNA A ONTOLOGIA NOWOŻYTNA
Dr hab. Seweryn Blandzi
Platońska teoria idei i pierwszych zasad w krytyce
Arystotelesa i perypatetyków
Dr Wojciech Wrotkowski
Nauka i żywot Anaksagorasa z Klazomenai w ujęciu
Arystotelesa ze Stagiry, cz. III
11
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Zlecenie 22: EUROPA W PROCESIE PRZEMIAN
Prof. dr hab. Józef Niżnik
Transformation of the memory and symbolism of local
space in the process of European integration
Dr Joanna Fomina
The New Euroscepticism in Poland? Attitudes towards
the European Integration among Polish Youth
Dr Katarzyna Andrejuk
Postawy wobec imigrantów w świetle wyników
European Social Survey 2015 – Polska w perspektywie
międzynarodowej
Zlecenie 23: TEORIA SAMOORGANIZACJI MATERII
Prof. dr hab. Włodzimierz
Ługowski
Biogeneza i procesualizm
Zlecenie 24: INTUICYJNE PODSTAWY MATEMATYKI. INTUICJA A PRAWDA
W MATEMATYCE
Dr hab. Zbigniew Król
Intuicyjne podstawy matematyki. Intuicja a prawda
w matematyce. V
Zlecenie 25: ROLA DYSKURSU RELIGIJNEGO WE WSPÓŁCZESNYCH NAUKACH
SPOŁECZNYCH
Dr hab. Agata Bielik-Robson
Beyond
Sovereignty.
Overcoming
Nominalistic Cryptotheology
Dr hab. Adam Lipszyc
Filozofia przestrzeni w świetle psychoanalizy i
wybranych koncepcji myśli postsekularnej
Dr Maciej Sosnowski
Heglowska
filozofia
religii
spekulatywnego znoszenia
a
Modern
dynamika
12
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
1.2.2. Pion socjologiczny
Zlecenie 6: PODSTAWOWE KATEGORIE ANALITYCZNE WE WSPÓŁCZESNYCH
TEORIACH SPOŁECZNYCH
Prof. dr hab. Joanna
Kurczewska
Kategoria emocji w badaniach socjologicznych i
antropologicznych, cz. I
Dr hab. Hanna Bojar
Socjologia codzienności – nowy paradygmat czy nowe
zjawiska
Dr hab. Andrzej Gniazdowski
Typy radykalizmu politycznego
Zlecenie 7: KULTURA KONWERGENCJI W DYSKURSIE POTOCZNYM I
MEDIALNYM
Dr hab. Urszula Jarecka
Postrzeganie ryzyka i zagrożeń w kulturze konwergencji
Zlecenie 8: SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE: PROBLEMY SPOŁECZNE,
KULTUROWE I POLITYCZNE
Dr hab. Dariusz Gawin
Spór prawica-lewica w opozycji demokratycznej 19761980
Prof. dr hab. Piotr Gliński
Wartości obywatelskie część III: kapitał społeczny, wiedza
obywatelska, kreatywność i przedsiębiorczość
Dr Artur Kościański
„Społeczeństwo wyrównane”. Konfucjański model relacji
państwa i społeczeństwa
Dr Galia Chimiak
The growth of Polish citizen initiatives involved in
development cooperation
Zlecenie 9: BADANIA STRUKTURY SPOŁECZNEJ W POLSCE: PORÓWNANIA
MIĘDZYKRAJOWE I ZMIANY W CZASIE
Prof. dr hab. Henryk Domański Czy są w Polsce klasy społeczne?
Dr Dariusz Przybysz
Modele
dla
zmiennych
uwzględnieniem klas ukrytych
Dr Zbigniew Karpiński
Advances in the attraction model of intergroup
relations
kategorialnych
z
Zlecenie 10: STAROŚĆ, CHOROBA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JAKO CZYNNIKI
WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO
Prof. dr hab. Antonina
Ostrowska
Integracja
osób
niepełnosprawnych.
instytucjonalny i integracyjny
Wymiar
13
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Zlecenie 15: HOLOCAUST
Prof. dr hab. Barbara
Engelking
Zagłada Żydów w Polsce. Labirynty i plątaniny.
Historia pewnego Sprawiedliwego
Dr hab. Dariusz Libionka
„Akcja Reinhardt”. Zagłada Żydów w Generalnym
Gubernatorstwie (1942)
Zlecenie 16: WYMIAR KULTUROWY ZRÓŻNICOWAŃ ORAZ PRZEMIAN
SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH (KONCEPCJE TEORETYCZNE,
METODY, BADANIA)
Prof. dr hab. Joanna
Kurczewska
Odmiany tożsamości narodowej po 2004 r. w Polsce –
perspektywa kulturowa, cz. I
Dr hab. Hanna Bojar
Stare i nowe wzory dobroczynności w Polsce po 1989 r.
Dr hab. Hanna Palska
Od kultury „książeczki oszczędnościowej” do kultury
„kredytu hipotecznego”. Świadomość ekonomiczna
polskich dłużników
Dr Justyna Straczuk
Sensorium zmiany społecznej. Nowe style życia i
praktyki konsumpcyjne wobec zwyczajów kulinarnych w
PRL-u
Dr Piotr Filipkowski
Chłop polski w PRLu (i potem) – doświadczenia,
wartości, strategie. Analiza narracji biograficznych
Dr Piotr Binder
Socjologiczne badania nad zagrożeniami (sociology of
disasters): zagadnienia i metody (cz. II)
Osoby zatrudnione w ramach projektu „Archiwum Danych Jakościowych”
Dr Anna Wylegała
Managing the difficult past: on Ukrainian collective
memory and public debates on history
Dr Marta Karkowska
Pamięć społeczności lokalnej w jej publicznej i
prywatnej odsłonie. Przykład Michniowa
Zlecenie 17: WARTOŚĆ DANYCH Z BADAŃ. NOWE PODEJŚCIA, NOWE TECHNIKI
BADAWCZE
Dr hab. Paweł B. Sztabiński
Incentives in surveys. What do respondents and nonrespondents think of incentives and how do they react
to them? The ESS experience in Poland; Temat
dodatkowy: Social Perception of Surveys: The Polish
Experience
14
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Dr hab. Franciszek Sztabiński
Metodologia badania POLPAN 1987/1988 –
2013/2014. Narzędzie i procedury badawcze; Temat
dodatkowy: Social Perception of Surveys: The Polish
Experience
Mgr Teresa ŻmijewskaJędrzejczyk
How to record events on country level for crossnational comparisons? The case of the ESS Round 6 in
Poland
Zlecenie 19: TWORZENIE ŁADU INSTYTUCJONALNEGO W SPOŁECZEŃSTWIE
POLSKIM
Dr hab. Michał Federowicz
Edukacja medialna
Mgr Marcin Fronia
Instytucjonalne i dyskursywne bariery rozwoju zielonych
miejsc pracy w Polsce i w Skandynawii
Mgr Mateusz Halawa
Kulturowe wymiary pieniądza, finansów
gospodarczego we współczesnej Polsce
Dr hab. Krzysztof Jasiecki
Bogactwo i zamożność w Polsce
Prof. dr hab. Anna LewickaStrzałecka
Moralna odpowiedzialność konsumenta
Dr Marta Olcoń-Kubicka
Społeczne życie pieniądza w Polsce, kontynuacja
Dr Artur Pokropek
Postawy polityczne a stratyfikacja klasowa w krajach
europejskich, 2002-2012
i
życia
Prof. dr hab. Andrzej Rychard Socjologia o transformacji
Dr Michał Sitek
Nierówności w dostępie do szkolnictwa wyższego w
Polsce
Zlecenie 20: STRUKTURA SPOŁECZNA A ADAPTACJA DO ZMIAN SPOŁECZNOEKONOMICZNYCH
Prof. dr hab. Kazimierz
M. Słomczyński
Economic Development and Legitimization of the
Political Regime: Poland in Comparative Perspective
Dr Irina Tomescu-Dubrow
Economic Development and the Relationship Between
Two Groups: Descriminated and Xenophobes
Dr Joshua Dubrow
Economic Development and Political Inequality:
From the Theoretical Approach to Empirical Evidence
15
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Mgr Anna Gromada
Measurement of Fertility in Cross-National Survey
Research (Pomiar dzietności w sondażowych
badaniach międzykrajowych)
Dr hab. Krystyna Janicka
Klasa – praca – zawód: wzajemne relacje i ich
dynamika
16
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
1.3. Charakterystyka tematów badawczych realizowanych w Instytucie
Filozofii i Socjologii
1.3.1. Pion filozoficzny
W 2015 roku prace pionu filozoficznego IFiS PAN przebiegały pod znakiem
kontynuacji zadań realizowanych w poprzednich latach, potwierdzając jego szczególny wkład
– w praktyce jedyny w swoim rodzaju na skalę kraju – w realizację podstawowych badań
w dziedzinie filozofii. Struktura organizacyjna Instytutu pozostała niezmieniona w stosunku
do poprzedniego roku, podobnie jak praktycznie nie zmieniła się liczba pracowników
zatrudnionych z funduszu statutowego. Jedyna znacząca zmiana dotyczy tego, że niektórzy
pracownicy w wyniku habilitacji osiągnęli status pracowników samodzielnych. Ponadto
pewną liczbę pracowników przyjęto dzięki finansowaniu zewnętrznemu, szczególnie
na poziomie post-doc i jak się wydaje, tendencja ta będzie się utrzymywała. Osoby
te przyjmowane są do istniejących już struktur, a dzięki często oryginalnym kierunkom badań
w znaczący sposób wzbogacają działalność pionu filozoficznego.
Ogólne rzecz biorąc, działalność badawcza pracowników Instytutu skupiała się na
trzech podstawowych obszarach: pierwszy to historia filozofii (przede wszystkim filozofia
średniowieczna i współczesna, ale prowadzone są również ważne badania dotyczące historii
filozofii starożytnej oraz wczesnonowożytnej); drugi to filozofia nauki (z uwzględnieniem
filozofii matematyki i filozofii przyrody), logika i kognitywistyka (ta ostatnia w 2015 r.
rozwijała się szczególnie dynamicznie ze względu na start pięcioletniego grantu NCN
SONATA Bis „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności”), a trzeci to teoria kultury oraz
filozoficzne nauki o człowieku, obejmujące również takie ważne działy jak: refleksja nad
zjawiskami religijnymi i nad kategorią „po-nowoczesności”, etyka-bioetyka-neuroetyka,
historia i teoria fenomenologii, historia psychoanalizy w Polsce, studia nad kategorią gender
oraz myśl żydowska, historia idei w Europie i w Polsce, interdyscyplinarna refleksja nad
zmianami socjo-kulturowymi związanymi z procesem integracji europejskiej. W Instytucie
prowadzone są badania o rozmaitych inspiracjach, wywodzące się zarówno z tradycji
anglosaskiej, ogólnie rzecz biorąc, analitycznej (np. logika i kognitywistyka), jak
i kontynentalnej (fenomenologia, psychoanaliza, antropologia filozoficzna). Realizowane są
również programy badawcze związane ściśle z kontekstem i tradycjami krajowymi, takimi
jak: historia filozofii w Polsce, historia idei oraz ich analiza socjo-kulturowa. Warto też
podkreślić rolę badań nawiązujących wprost do szczególnej, dwubiegunowej struktury
Instytutu, z założenia mających charakter interdyscyplinarny. Jako przykład można tu
przywołać badania nad społeczną i edukacyjną rolą filozofii w dzisiejszej Polsce, refleksję
nad symbolizmem religijnym i jego społecznym tłem, badania nad rolą inteligencji
w dawnych i nowych procesach historycznych oraz nad ideologiczno-kulturowymi
17
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
determinantami procesu integracji europejskiej po 1989 roku, badania ideologicznego
i społecznego tła fenomenologii XX wieku. Należy również wspomnieć o międzynarodowej
konferencji Trends in logic, o czym niżej.
W roku 2015 utrzymała się ogólna tendencja do umiędzynarodowienia działalności
badawczej, która przekłada się na liczne wyjazdy i wymiany pracowników Instytutu
finansowane ze środków Instytutu, Akademii lub z grantów, udział w wielu konferencjach
w kraju i za granicą, poszukiwanie zagranicznych partnerów do projektów i różnego rodzaju
współpracy, organizacja lub współorganizacja międzynarodowych konferencji. Konferencje
i seminaria międzynarodowe często były albo wynikiem projektu naukowego finansowanego
ze źródeł zewnętrznych, albo okazją do wypracowania takiego projektu i skupienia wokół
niego grupy badaczy. Warto zatem przypomnieć, że zorganizowano lub współorganizowano
17 konferencji oraz seminariów międzynarodowych, m.in. seminarium Żydzi i naród (Les
Juifs et la nation) zrealizowane we współpracy z Europejskim Instytutem Emmanuela
Levinasa w Paryżu oraz Centrum Badań Frankofońskich UW, konferencję Trends in Logic
XV Logic for Social Behaviour, poświęconą logice zastosowanej do badania zachowań
społecznych, zorganizowaną wraz z Delft University of Technology oraz dwie konferencje
fenomenologiczno-antropologiczne zorganizowane wspólnie z Husserl-Archiv, Universität zu
Köln oraz Husserl Archives Leuven – International Centre for Phenomenological Research.
Do tego należy dodać około trzydziestu wyjazdów studyjnych za granicę, około
osiemdziesięciu wystąpień na konferencjach, seminariach międzynarodowych oraz gościnne
wykłady na zaproszenie zagranicznych uczelni lub instytucji badawczych, a także udział
w redakcji zagranicznych czasopism naukowych.
Należy również przypomnieć, że od lat Instytut zajmuje się narodowym dziedzictwem
kulturowym w dziedzinie historii filozofii i historii idei. W tym zakresie należy wspomnieć
o kontynuacji kilku projektów grantowych, finansowanych przez instytucje krajowe. Jednym
z nich jest projekt Corpus Philosophorum Polonorum, którego celem jest udostępnienie
społeczności naukowej niektórych ważnych tekstów powstałych w Polsce w okresie od
średniowiecza do epoki Romantyzmu. Realizowany jest również projekt dotyczący
dziedzictwa tzw. Warszawskiej Szkoły Historii Idei, w ramach którego prowadzone są
intensywne badania dotyczące dziejów Szkoły, a jednocześnie wyniki tych badań są
upowszechniane poprzez publikację monografii i tomów zbiorowych, reedycję tekstów
źródłowych, digitalizację zasobów powstałych w związku z działalnością Szkoły, seminaria
tematyczne, itd. (warto przy tym pamiętać, że dzieje Szkoły są nierozerwalnie związane
z historią Instytutu). W tym kontekście należy także wymienić projekt poświęcony historii
ruchu psychoanalitycznego w Polsce w minionym stuleciu, w który zaangażowani są młodzi
badacze spoza Instytutu. Wreszcie należy wspomnieć o kontynuacji prac nad Bibliografią
filozofii polskiej, która obejmuje pełny rejestr polskiego piśmiennictwa filozoficznego od
1750 do 1950 roku.
18
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Należy również zasygnalizować organizowane w Instytucie seminaria, które z racji
swojej otwartej formuły stanowią pewną formę udostępnienia i upowszechniania pracy
naukowej IFiS PAN i jego obecności w publicznej debacie naukowej. W zeszłym roku
dotychczasowa oferta seminariów cyklicznych (Filozofia kognitywistyki, Filozoficzne
problemy podstaw wiedzy, Filozofia antyczna, Filozofia przyrody dziś) została wzbogacona
o nowe propozycje (seminaria dotyczące platońskiej filozofii politycznej, kategorii gender,
myśli Renesansu, a niebawem również na temat początków fenomenologii). Skoro mowa
o działalności krajowej, należy tu przypomnieć 8 konferencji (m.in. 13 Konferencja ArgDiap
wraz z Uniwersytetem Wrocławskim; Problemy fenomenologii wartości wraz z Polskim
Towarzystwem Fenomenologicznym a Komitetem Nauk Filozoficznym PAN; Filozofia 2.0.
Diagnozy i strategie wraz z Uniwersytetem im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) oraz
ok. 90 wstąpień na konferencjach krajowych, a także wykłady lub cykle wykładów
wygłoszone na uczelniach w Polsce.
W 2015 roku pracownicy pionu filozoficznego byli autorami lub współautorami
4 monografii w językach kongresowych oraz 9 w języku polskim, a także redaktorami lub
współredaktorami 4 monografii. Jeśli chodzi o publikacje w czasopismach, ukazało się 60
artykułów autorstwa pracowników pionu filozoficznego IFiS PAN, w tym 8 w czasopismach
posiadających współczynnik Impact Factor oraz 49 z wykazu MNiSW (lista C i B). Poza tym
pracownicy IFiS PAN opublikowali 46 rozdziałów w monografiach, w tym 10 w językach
kongresowych.
Wreszcie należy przypomnieć, że w Instytucie, przy udziale pracowników lub
w ścisłej współpracy z naukowcami z innych placówek, publikowane są następujące
czasopisma o zasięgu krajowym: Archiwum historii filozofii i myśli społecznej, Filozofia
i nauka, Prakseologia (z Akademią Leona Koźmińskiego), Studia Antyczne i Mediewistyczne
(we współpracy z Uniwersytetem Toruńskim), Filozofia i Nauka (wraz z Uniwersytetem
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz Dialogue and Universalism i Studia logica (we
współpracy z wydawnictwem Springer) o zasięgu międzynarodowym.
W pionie filozoficznym w 2015 roku zrealizowano 26 projektów (NCN oraz NPRH),
tj. o 3 więcej niż rok wcześniej, na łączną kwotę 8.063.360, 76 złotych, tj. o 1.255.474
złotych więcej niż w roku 2014.
Szczegółowy opis działalności poszczególnych zakładów i zespołów przedstawiono
poniżej.
19
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
1.1 SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA TEMATÓW BADAWCZYCH
REALIZOWANYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII
HISTORIA FILOZOFII
Filozofia starożytna, średniowieczna i współczesna to strategiczne obszary badawcze
historyków IFiS PAN. Zespół Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii stanowi
specyficzną jednostką badawczą, jako że prowadzone w nim badania wykraczają poza
określone epoki historii filozofii, obejmując zagadnienia metafilozoficzne (np. ewolucja
pojęcia filozofii pierwszej). Specjalną jednostką jest również Zespół Badawczy
Retrospektywnej Bibliografii Filozofii Polskiej, który prowadzi obecnie podstawowe prace
nad bibliografią polskiej filozofii.
1.1 Zespół Badawczy Retrospektywnej Bibliografii Filozofii Polskiej
Zespół Badawczy Retrospektywnej Bibliografii Filozofii Polskiej w roku
sprawozdawczym kontynuował prace nad wielotomową „Bibliografią filozofii polskiej”. Jej
trzy tomy, wydane drukiem, stanowią pełny rejestr literatury filozoficznej polskiego
Oświecenia, Romantyzmu i Pozytywizmu. Obecnie opracowywany jest materiał do
kolejnych części tomu czwartego poświęconego okresowi Młodej Polski. Z uwagi na dużą
ilość materiału, wydawany jest w częściach. Drukiem ukazały się dwa pierwsze zeszyty tego
tomu. Kolejne części ukazują się w formie publikacji internetowej pod tym samym tytułem
i z zachowaniem przyjętych dla tego wydawnictwa zasad redakcyjnych (ten sam podział
materiału i sposób zapisu).
„Bibliografia filozofii polskiej” jest opracowaniem prymarnym. Redakcja
poszczególnych bibliografii osobowych odbywa się na podstawie materiału zgromadzonego
w trakcie przeprowadzanych wcześniej autopsji tekstów, ważniejszych czasopism
i wydawnictw naukowych. Metoda ta pozwala ustalić kompletną listę autorów, którzy
podejmowali w swych tekstach tematy filozoficzne. „Bibliografia” rejestruje wszystkie prace
danego autora, zarówno druki zwarte, jak i artykuły, oraz recenzje, polemiki i sprawozdania
z cudzych odczytów. Uwzględnia wszystkie prace o walorze filozoficznym, także fragmenty
stanowiące rozdziały lub części większych niefilozoficznych całości. Bibliografia
podmiotowa opatrzona jest komentarzami zawierającymi istotne informacje merytoryczne,
treściowe i księgoznawcze. Część przedmiotowa bibliografii to pełny wykaz opracowań
dotyczących twórczości danego autora – od pierwszych do współczesnych publikacji. Z tego
powodu prace nad „Bibliografią” prowadzone są dwutorowo: dokładnie bada się całą
twórczość piśmienniczą poszczególnych postaci (autopsja ich tekstów, sporządzanie
dokumentacji, kwalifikacja i selekcja materiału, ostateczna redakcja poszczególnych
20
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
wykazów) oraz rejestruje się sygnały współczesnych reedycji ich prac, wydań fragmentów
oraz opracowań im poświęconych. W tym celu przeglądane są wszystkie numery biuletynów
bibliograficznych Biblioteki Narodowej stanowiące podstawowe źródło informacji o bieżącej
produkcji wydawniczej (są to głównie „Przewodnik Bibliograficzny” i „Bibliografia
Zawartości Czasopism”). Rejestruje się sygnały monografii i opracowań do literatury ogólnej
oraz sygnały uzupełnień do bibliografii osobowych wszystkich tomów „Bibliografii filozofii
polskiej”.
W „Bibliografii” umieszczane są zasadniczo tylko teksty o walorze filozoficznym,
także w szerszym rozumieniu filozofii, obejmującym teksty o charakterze nieakademickim.
Dlatego obok rozpraw stricte naukowych uwzględniane są także prace o eseistycznej formie,
prace z zakresu krytyki literackiej, artystycznej, tematyki społecznej i przyrodniczej. Jednym
z istotnych założeń wydawnictwa ma być szeroki zakres prezentowanego materiału,
pozwalający na ukazanie pełnego obrazu piśmiennictwa filozoficznego danego okresu.
Prace prowadzone były tylko z wykorzystaniem zasobów stołecznych bibliotek.
Jednak dzięki materiałom zgromadzonym w trakcie poprzednich grantów udało się ukończyć
bibliografie kilku kolejnych autorów: Wincentego Lutosławskiego, Stanisława
Pieńkowskiego i Henryka Merczynga. Są one obecnie wprowadzane do bazy danych. Prawie
ukończone są także wykazy: Władysława Smoleńskiego, Ignacego Wasserbergera,
Władysława Kozickiego, Stanisława Zegarlińskiego, Jana Karola Kochanowskiego.
Opracowana bibliografia W. Lutosławskiego nie jest pierwszym ani jedynym
rejestrem jego prac. Istnieje wiele większych lub mniejszych wykazów, ale zazwyczaj
ograniczają się one jedynie do ważniejszych tekstów Lutosławskiego, pomijając teksty
z czasopism. Nawet „Spis prac Wincentego Lutosławskiego” w opracowaniu Anny
Chorosińskiej i Roberta Zaborowskiego, pieczołowicie sporządzony na podstawie
maszynopisu córki filozofa – Janiny Lutosławskiej, rejestrujący wszystkie jego prace, zawiera
wiele niepełnych adresów bibliograficznych (Wincenty Lutosławski. Oblicza różnorodności,
Drozdowo 2006). W opracowanej przez Zespól bibliografii Lutosławskiego podane zostały
pełne adresy bibliograficzne jego tekstów (tylko w nielicznych przypadkach nie było to
możliwe). Przeprowadzona autopsja wileńskiego czasopisma pozwoliła ponadto odnaleźć
tekst niewykazany w powyższym Spisie (chodzi o artykuł pt. Ideały kultury. Słowo i Czyn
(Wil.) 1909 nr 1).
Zasada opracowywania materiału na podstawie autopsji tekstów sprawdziła się także
w wypadku bibliografii Stanisława Pieńkowskiego, krytyka teatralnego, publicysty
i tłumacza. Odnaleziono w warszawskim dzienniku z lat 1910-1913 cykl jego artykułów
poświęconych teorii malarstwa. Jest bardzo prawdopodobne, że są one pierwodrukami
fragmentów pracy przygotowywanej przez Pieńkowskiego do druku jeszcze przed I wojną
światową, ale nigdy niewydanej drukiem. Opracowana bibliografia będzie pierwszym
rejestrem jego prac filozoficznych. Zaliczyć do nich można także ciekawą polemikę na temat
21
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
elitarności sztuki, którą prowadził on właśnie z Wincentym Lutosławskim. Polemikę tę
pokażą bibliografie obu autorów, tak by nie dublować zapisów, ale ujawnić tę wymianę myśli
między krytykiem sztuki i filozofem-mesjanistą. Bibliografie obu postaci zawierać będą tylko
teksty wydane do 1918 r, gdyż zarówno Wincenty Lutosławski, jak i Stanisław Pieńkowski
kontynuowali działalność naukową w latach 1918-1945. Temu okresowi poświęcony będzie
następny tom „Bibliografii filozofii polskiej” i tam zostaną pokazane w całości.
Podobnie, jak w wypadku Stanisława Pieńkowskiego, bibliografia Henryka
Merczynga dotyczy twórczości filozoficznej nie filozofa. Henryk Merczyng, z wykształcenia
i profesji fizyk, niejednokrotnie podejmował w swych pracach zagadnienia ogólne, np.
kwestię granic poznania przyrody. Był też jednym z pierwszych komentatorów teorii
względności Einsteina, zainteresowanym jej aspektem filozoficznym. Jego działalność
naukowa mieści się w latach 1896-1918, a zatem bibliografia tego autora zawierać będzie
pełny wykaz literatury podmiotowej i przedmiotowej. Wszystkie trzy wykazy wprowadzone
są obecnie do internetowej bazy danych.
1.2 Zespół Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii
W dłuższej perspektywie badawczej priorytetem dla Zespołu jest rekonstrukcja
podstaw platonizmu i arystotelizmu i ich dziejów w celu wyjaśnienia genezy zachodniej
(łacińskiej) metafizyki. Badania zespołu koncentrują się wokół problemu genezy
nowożytnego pojęcia bytu od neoszkotyzmu, takich myślicieli jak: Henryka z Gandawy,
Tommaso de Vio (Kajetan), Franciszka Suareza i od heterogenicznych elementów myśli
arabskiej. Zbadana została poza tym relacja Heideggera do drugiej scholastyki oraz
formowanie się współczesnego realizmu (platonizmu) semantycznego (H. R. Lotze, G. Frege,
H. Rickert, E. Lask, E. Husserl, J.E. Findlay). Także metafizyka i ontologia w perspektywie
poklasycznej (M. Heidegger, N. Hartmann, E. Coreth, J.B. Lotz, V. Warnach, J. Caputo) jest
szczególnym przedmiotem zainteresowań badawczych Zespołu. W roku 2015 prowadzone
były systematyczne badania historyczno-genetyczne (translacja i analiza tekstów
filozoficznych) dotyczące następujących tematów:
– Filozofia presokratejska w świetle fragmentów (Anaksagoras) i doksografii (Stobajos).
– Platon i dzieje platonizmu w świetle zachowanych komentarzy doksografów
Arystotelesa (II-VI w. n.e.).
– relacja Mariusza Wiktoryna do Porfiriusza, relacja Boecjusza do Aleksandra
z Afrodyzji. Poglądy dotyczące metafizyki Syriana, Asklepiosa, Proklosa
i Simplikiosa.
– Filozofia starej Akademii: Speuzyp i Ksenokrates.
– Arystoteles, Metafizyka, Etyka Nikomachejska.
– Porfiriusz, Komentarz do ‘Parmenidesa’ Platona.
22
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
– Mariusz Wiktoryn i pierwsza łacińska metafizyka.
– Archytas z Tarentu, Elementy harmoniki.
Zespół Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii jest integralną częścią
ogólnopolskiego Centrum Badań nad Filozofią Starożytną powołanego przez Polskie
Towarzystwo Filozofii Systematycznej. Rezultaty współpracy są afiliowane przy IFiS PAN.
1.3 Zakład Historii Filozofii Średniowiecznej
Głównym zadaniem pracowników Zakładu było przeprowadzenie badań na tekstach
źródłowych – Platona i jego adwersarzy w zakresie starożytnej filozofii politycznej oraz
myślicieli późnego średniowiecza w zakresie filozofii, teologii, etyki i ekonomii. Prace miały
dwojaki charakter: badań podstawowych – o charakterze inwentaryzacyjnym, edytorskim
i translacyjnym – oraz monograficznych opracowań problemowych i analiz pojęciowych.
W ramach zadania zrealizowano następujące projekty badawcze:
1. „Tradycja franciszkańska a duch przedsiębiorczości”. Celem zadania było określenie, jakie
znaczenie dla problematyki kulturowych przesłanek rozwoju przedsiębiorczości i „genezy
kapitalizmu” miały dotychczasowe ustalenia studiów źródłowych nad średniowiecznymi
tekstami franciszkańskimi poświęconymi etyce gospodarczej. Przeprowadzone analizy
pozwoliły określić oryginalne elementy problemu przedsiębiorczości u badanych autorów
franciszkańskich. Należały do nich: idea ‘owocnego inwestowania’, pozytywne ujęcie
problemu ryzyka w kupiectwie i innych rodzajach przedsiębiorczości (które należy
odróżniać od wprowadzania hazardu do przedsięwzięć gospodarczych), idea przyczyniania
się przedsiębiorcy do dobra wspólnego (bonum commune) oraz akcentowanie oszczędności
(inspirowane franciszkańską ideą usus pauper). Pokazano znaczenie tych idei jako
‘kulturowych katalizatorów’ przedsiębiorczości.
2. „Koncepcja pieniądza w katalońskim kompendium El Crestiá franciszkanina Franciszka
Eiximenisa z przełomu XIV i XV wieku”. Celem tak określonych badań było
zanalizowanie prezentowanych w badanym tekście koncepcji pieniądza oraz powiązanych
idei dotyczących sposobów gromadzenia bogactwa i wspierania rozwoju gospodarczego
państwa. Ukazano też idee Franciszka Eiximenisa w szerokim kontekście historii kultury
i historii gospodarczej. Wykazując, iż ówczesna koncepcja pieniądza była zdecydowanie
kruszcowa (metalistyczna), zakwestionowano interpretację włoskiego mediewisty Paolo
Evangelistiego.
3. „Naturalne poznanie Boga według Henryka Tottinga z Oyty”. Celem było pokazanie,
w jaki sposób problem poznania Boga naturalnymi siłami poznawczymi rozumiano
i rozwiązywano w XIV-wiecznej Europie, a więc w okresie dominacji poglądów takich
filozofów, jak: Wilhelm Ockham, Grzegorz z Rimini czy Adam Wodeham. Podstawowym
osiągnięciem jest ukazanie i wyjaśnienie zależności między filozofią a teologią późnego
23
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Średniowiecza, a więc między poznaniem naturalnym a objawieniem religijnym
dominującym wówczas w Europie.
4. Badania w zakresie normatywności pt. „O naturze”. We współczesnej literaturze
dotyczącej normatywności (w filozofii prawa, etyce, lingwistyce, epistemologii czy
metafizyce) pojawiają się twierdzenia, że starożytne i średniowieczne źródła są zasadniczo
w tym temacie nieprzydatne, ze względu na wspólną dla przednowożytnych teorii wizję
rzeczywistości, skompromitowanej i ostatecznie odrzuconej w XVII wieku. Mimo to,
szczególnie w kontekście dzisiejszego zainteresowania z jednej strony niektórymi teoriami
ewolucyjnymi, a z drugiej strony ochroną środowiska, na nowo podejmuje się próby
odnajdywania normatywności w naturze. Uzasadnione i pożyteczne jest zatem
wyjaśnienie, co o naturze pisał jeden z najbardziej reprezentatywnych dla okresu
średniowiecza myśliciel, Tomasz z Akwinu. Takie wyjaśnienie ujawni, że to, co
w myśleniu o normatywności nakazuje odrzucić wszystko, co przed-nowożytne, ma bardzo
kruche podstawy, podobne do zwykłego uprzedzenia. Najważniejszym osiągnięciem
badawczym było przystępne wyjaśnienie pojęcia natury w myśli Tomasza z Akwinu jako
podstawy do wydawania sądów normatywnych. Wyjaśnienie to będzie zestawione
z szeregiem zarzutów i krytyk zebranych ze współczesnych publikacji.
5. „Edycja Lectura Thomasina Wilhelma Petri z Godino, ks. I, cz. I”. Celem tych badań było
udostępnienie szerszemu gronu badaczy tekstu Komentarza do Sentencji Wilhelma
z Godino. Jest to autor z przełomu XIII i XIV wieku, dominikanin uchodzący za wiernego
tomistę. Jego dzieło, nieznane szerzej, uchodzi za istotny etap kształtowania się
interpretacji Tomasza w tzw. pierwszej szkole tomistycznej, która powstała i była czynna
w I poł. XIV wieku.
6. „Twórczość filozoficzna pierwszych profesorów Uniwersytetu Krakowskiego, cz. 3”. Są to
badania podstawowe, których celem jest rozpoznanie szeroko pojętej twórczości
filozoficznej, powstałej w środowisku Uniwersytetu Krakowskiego w XV w. oraz
publikacja wybranych tekstów. Sporządzono poszerzony wykaz kwestii Komentarza do
Sentencji Jana z Dąbrówki oraz roboczą edycję siedmiu wybranych kwestii Komentarza do
Sentencji Konrada z Sołtowa. Sporządzony wykaz kwestii i robocze wydanie sondażowych
fragmentów komentarza Jana z Dąbrówki pozwalają stwierdzić, że dzieło to nie jest
jednorodne. Istnieją co najmniej dwie jego wersje, sam autor poddawał je różnorodnym
przeróbkom w swoim własnym egzemplarzu (autograficznym) zachowanym w Bibliotece
Jagiellońskiej – być może wykładał je wielokrotnie. W większości pozostałych kopii
znajduje się znacznie zmieniona wersja komentarza (inna redakcja?). W edycji wybranych
kwestii Konrada z Sołtowa zostały wskazane jawne i niejawne źródła, z których korzystał
(w większości standardowe dla tamtego czasu, np. Augustyn, Arystoteles, Tomasz
ze Strasburga, Bonawentura, Bernard z Clairvaux), a także polemiki z jemu
współczesnymi, prawdopodobnie z innymi wykładowcami Uniwersytetu Praskiego.
24
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
7. „Isokrates i Platon w sporze o naturę sprawiedliwości i model filozofii, cz. II”. Praca ta
stanowiła kontynuację badań rozpoczętych w 2014 r., a ich celem było ukazanie
współczesnego Platonowi kontekstu polemicznego dla jego politycznej refleksji.
W ramach projektu dokonano przekładu IV księgi „Praw” Platona i opatrzono ją
komentarzem ukazującym jej treść w kontekście polemiki z reprezentantami
naturalistycznej koncepcji sprawiedliwości (przypisanej w Politei z niejasnych przyczyn
Trazymachowi z Chalcedonu).
1.4 Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej
Badania prowadzone przez pracowników Zakładu w roku 2015 stanowiły na ogół
kontynuację badań z lat poprzednich, miały na celu poznanie dziedzictwa intelektualnego
przeszłości, jego archiwizację i udostępnienie, a także zrozumienie procesów zachodzących
w filozofii współczesnej, w szczególności zaś:
– zrozumienie zależności między dziedzictwem filozofii różnych epok a myślą współczesną
(badania nad „obecnością” Arystotelesa w myśli współczesnej, badania nad współczesnymi
kontynuacjami kartezjanizmu, a także badania nad dziedzictwem filozofii transcendentalnej
w dwudziestowiecznej filozofii kultury;
– pogłębienie wiedzy o historii filozofii w różnych epokach, z dość wyraźnym nastawieniem
na komparatystykę (badania nad relacjami między myślą St. Orzechowskiego a europejskim
humanizmem, badania nad paralelizmami między myślą rosyjską i żydowską); mieszczą się
w tym także badania nad najnowszą (druga poł. XX wieku) historią humanistyki polskiej
(zaangażowanie pracowników Zakładu w badania nad dorobkiem Warszawskiej Szkoły
Historyków Idei).
– zdiagnozowanie kondycji filozofii we współczesnej kulturze, nauce i społeczeństwie –
przywracanie zapomnianego lub zagrożonego zapomnieniem, rodzimego dziedzictwa
intelektualnego (przedsięwzięcia edytorskie, takie jak: przygotowywanie cyfrowej wersji
dawnych roczników Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej – w ramach
wspomnianego grantu o Warszawskiej Szkole Historyków Idei – oraz opracowanie edycji
krytycznej Ojcze nasz Cieszkowskiego przez dr hab. S. Mazurka, w ramach grantu Corpus
Philosophorum Polonorum).
Pracownicy Zakładu zaangażowani są również, wraz z kolegami z innych Zakładów
Instytutu, w tworzenie anglojęzycznego pisma poświęconego historii idei, które w przyszłości
może stać się miejscem publikowania wyników prowadzonych przez Zakład badań.
1.5 Zespół Badawczy Przeobrażeń Metafizyki w Filozofii Współczesnej
W roku 2015 praca naukowo-badawcza jednoosobowego Zespołu objęła przekład,
opracowanie komentarza historyczno-filozoficznego i przygotowanie do druku „Sentencji
25
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
delfickich” oraz przygotowanie pierwszych pięciu rozdziałów obszernej rozprawy filozoficznej:
„Metafizyka jako polityka gościnności”. Ponadto wydano anglojęzyczną wersję monografii
poświęconej problematyce zła u Heideggera.
LOGIKA, TEORIA POZNANIA, FILOZOFIA NAUKI
W tym miejscu sytuują się zarówno badania nad statusem epistemologicznym
i kontekstem społecznym współczesnych nauk przyrodniczych, ze szczególnym
uwzględnieniem nauk o życiu, fizyki i matematyki, jak i badania procesów kognitywnych
jako takich i ich znaczenia filozoficznego, badania dialektycznych i retorycznych strategii (ze
szczególnym uwzględnieniem stosowania), teoretycznych warunków wstępnych dyskursu
aksjologicznego i normatywnego, współczesna logika matematyczna i formalna.
2.1 Zakład Logiki i Kognitywistyki
Na działalność naukową Zakładu Logiki i Kognitywistyki w roku 2015 składały się
badania w dziedzinach, kognitywistyki, logiki i teorii argumentacji, filozoficznego ujęcia
normatywności.
1. W zakresie kognitywistyki realizowano prace związane z grantem NCN SONATA BIS
„Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności”, m.in. badania dotyczące roli interakcji
systemów poznawczych z otoczeniem w wyjaśnieniach mechanistycznych oraz
ucieleśnionego poznania z perspektywy komputacjonistycznej. Uzyskano grant NCN
SONATA BIS „Cognitive Science In Search of Unity” na 5 lat, przeznaczony na budowę
nowego zespołu naukowego (na sumę 1548000 zł). W wyniku grantu opublikowano już
rozdział w monografii Minds, Models and Milieux. Commemorating the Centennial of the
Birth of Herbert Simon w wydawnictwie Palgrave MacMillan.
W trakcie realizowania jest finansowany przez NCN (w ramach programu FUGA 3)
projekt badawczy pt. „Poznawanie jako wewnętrzne modelowanie. Rola pojęcia modeli
i symulacji wewnętrznych w filozoficznych i kognitywistycznych koncepcjach poznania”.
Projekt dotyczy filozoficznych konsekwencji idei poznania jako wewnętrznego
modelowania środowiska przez system poznawczy, w szczególności konsekwencji
dotyczących problemu reprezentacji mentalnych oraz problemu unifikacji teoretycznej
kognitywistyki. Rozwinięta została szczegółowa analiza filozoficznych założeń teorii
kodowania predykcyjnego, w szczególności zawartego w tej teorii pojmowania
reprezentacji wewnętrznych jako modeli przyczynowo-probabilistycznej struktury
środowiska. Jednocześnie rozwijane były badania nad pojęciem reprezentacji
strukturalnych, w szczególności: (1) kwestia natury relacji podobieństwa strukturalnego,
(2) kwestia możliwości nadania precyzyjnej interpretacji tezie, że systemy poznawcze
26
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
„wykorzystują” poznawczo relację podobieństwa, (3) możliwość sformułowania
odpowiedzi na formułowane w literaturze argumenty przeciwko zrozumiałości lub
użyteczności pojęcia reprezentacji strukturalnych. Badania prowadzone w Zakładzie
dotyczą problemu idealizacji oraz zagadnienia praw w mechanistycznych modelach
formułowanych w naukach kognitywnych. Ponadto kontynuowane są badania nad
poznaniem matematycznym (kognitywistyką matematyki), w szczególności dotyczące
mechanizmów poznania geometrycznego.
W trakcie realizacji są także badania nt. Rethinking language faculty. Has language
evolved for other than language related reasons? Głównym celem projektu jest
przemyślenie konsekwencji wprowadzonego przez M. Hausera, N. Chomsky’ego i J.
Fitcha słynnego rozróżnienia władzy językowej w szerokim sensie (FLB) i władzy
językowej w wąskim sensie (FLN). FLN jest abstrakcyjnym lingwistycznym system
komputacyjnym niezależnym od innych systemów, z którymi jednak współpracuje i na
które oddziałuje. Kluczowym komponentem FLN jest system komputacyjny (składnia w
sensie wąskim), który zdolny jest do generowania wewnętrznych reprezentacji oraz
powiązania ich z komponentem sensoryczno-motorycznym za sprawą systemu
fonologicznego oraz z systemem konceptualno-intencjonalnym przez formalny system
semantyczny. FLB natomiast zawiera wewnętrzny system komputacyjny (FLN) powiązany
przynajmniej z dwoma innymi wewnętrznymi systemami organizmu: systemem
sensoryczno-motorycznym oraz pojęciowo-semantycznym. Pytanie brzmi: czemu służy
rozróżnienie na FLN i FLB? Odpowiedź Hausera, Chomsky’ego i Fitcha zmierza do
przekonania nas do tezy, że studiując problem ewolucji języka, celowo i zasadnie jest
rozróżniać pytanie o ewolucyjne korzenie języka pojętego jako system komunikacyjny i
pytanie o ewolucyjne korzenie systemu komputacyjnego opartego na rekursji, a będącego
podstawą systemu komunikacyjnego. Projekt badawczy, w największym uproszczeniu,
zmierza do falsyfikacji większości tez stawianych przez autorów rozróżnienia na FLB i
FLB i zademonstrowania niskiej wartości poznawczej tego rozróżnienia.
2. Jeśli chodzi o logikę i teorię argumentacji w toku jest projekt: Analiza struktur etotycznych
w komunikacji naturalnej, w ramach którego prowadzone są prace nad stworzeniem
modelu struktur etotycznych przy użyciu metod badań korpusowych. W efekcie powstały
dwie pionierskie bazy danych: Arguments Ad (http://corpora.aifdb.org/RS) oraz
EtHan_Thatcher_1 (http://corpora.aifdb.org/Ethan). Badania prowadzone były między
innymi w ramach projektu finansowanego z grantu OPUS 2 (NCN). Grant zakończył się
publikacją licznych artykułów i 2 monografii w języku polskim. Wyniki zostały
upowszechnione poprzez liczne wystąpienia (konferencje i wykłady) oraz 5 kursów dla
młodych badaczy (w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Warszawie).
Stałym i niezmiernie ważnym działaniem naukowym Zakładu jest projekt badawczowydawniczy polegający na wydawaniu międzynarodowego czasopisma logicznego (lista
27
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
JCR) Studia Logica. Redakcja zajmuje się również promowaniem pisma oraz badań
w dziedzinie logiki w międzynarodowym środowisku naukowym poprzez inicjowanie
nowych tematów badań, których wyniki są następnie publikowane w specjalnych
zeszytach czasopisma oraz poprzez organizowanie międzynarodowych konferencji z serii
Trends in Logic. W roku 2015 miała miejsce konferencja Trends in Logic XV. Logic for
Social Behaviour (Delft, 29.VI-3.VII) poświęcona badaniom zachowań społecznych
z wykorzystaniem logiki. W roku 2015 ukazało się 6 zeszytów pisma, łącznie około 1300
stron. Regularne, prowadzone od lat działania promocyjne przyniosły w roku 2015 efekt,
których wypada uznać za duży sukces. Oficjalny czynnik wpływu (impact factor)
mierzony przez (Thomson Reuters Journal Citation Reports® 2015) wyniósł 0,598; co
oznacza wzrost o 80% w stosunku do ubiegłego roku.
3. W ramach prac nad filozoficznym ujęciem normatywności realizowano 2,5 letni grant
FUGA 1 “Companions in Normativity”, którego efektem jest ukończona monografia
Normativity through practicality. Praca opowiada się za pluralizmem normatywnym, tj.
tezą, zgodnie z którą pojęcie „normatywność” jest wieloznaczne tak, jak wieloznaczne jest
nierozerwalnie z nim związane pojęcie „praktyczność”. Konsekwencją przyjęcia tezy
o pluralizmie normatywnym jest nowe podejście do semantyki terminów normatywnych,
które nazywa „semantyką substancjalną”. Jednym z założeń semantyki substancjalnej
i jednocześnie nowatorskim pomysłem jest propozycja, by normatywność określonego
rodzaju traktować jako własnością odpowiednio zinterpretowanej treści zdaniowej, która
daje się uchwycić w strukturze logiczno-gramatycznej zdania angielskiego.
Warto wreszcie wspominać o badaniach w dziedzinie automatycznego wydobywania
argumentów (ang. argument mining), mające w perspektywie możliwości zastosowania.
Wykorzystuje ono metody przetwarzania języka naturalnego i lingwistyki obliczeniowej
do rozpoznawania struktur argumentacyjnych w dużych bazach danych (ang. Big Data).
Dziedzina ta rozwija dwa inne obszary: analiza sentymentu (ang. sentiment analysis)
i wydobywanie opinii (ang. opinion mining), które okazały się niezwykle przydatne
w gospodarce. Pierwszy z nich zyskał szczególne uznanie na rynku papierów
wartościowych, pozwalając na szybką, bo automatyczną, analizę trendów w gospodarce, a
co za tym idzie umożliwił efektywne przewidywanie zmian na rynku. Jeden z projektów
(“Argument Analytics”) rozpoczęty w styczniu 2015 roku i realizowany we współpracy z
partnerem komercyjnym (przedsiębiorstwo z sektora MŚP) dąży do opracowania prototypu
softwarowego narzędzia, które zostanie skomercjalizowane po zakończeniu projektu.
Zakład Teorii Poznania i Filozofia Nauki
W ramach Zakładu działają trzy zespoły: Zespół Filozoficznych Podstaw Nauki, Zespół
Filozofii Przyrody oraz Zespół Filozofii i Hermeneutyki Matematyki.
28
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Zespół Filozoficznych Podstaw Nauki
W rozpoznawaniu wielorakich podstaw nauki, w ramach realizowania projektu
badawczego Heterogeniczne podstawy nauki zrekonstruowano i rozpatrzono krytycznie
koncepcję słabego, częściowo „znaturalizowanego transcendentalizmu”, przedstawioną przez
Jürgena Habermasa. Transcendentalizm ten oparty na koncepcji kantowskiej dystansuje się
jednak od jej niektórych osiowych tez (pozaświatowość świadomości, aprioryczny charakter
warunków możliwego doświadczenia, idealizm epistemologiczny i niepoznawalność rzeczy
samych w sobie). Lokuje się tu warunki możliwości doświadczenia w inwariancie społecznie
i kulturowo wykształconych Lebensweltów. Transcendentalizm ten, łączący wątki
pragmatystyczne, przejęte z filozofii analitycznej, ze Szkoły Frankfurckiej oraz z filozoficznie
przetransponowanego darwinizmu potwierdza istotną tezę całego projektu badawczego
mówiącą, że najnowsza filozofia tworzy swe koncepcje, odwołując się do zbiorów
dawniejszych poglądów wypracowanych w różnych szkołach filozoficznych. Nowe
koncepcje, teoretycznie heterogeniczne, z reguły bazują na zdywersyfikowanej filozoficznej
tradycji.
Prowadzono poza tym badania nt.: Mit a dyskurs. W odniesieniu do komunikacyjnego
wymiaru racjonalności, które koncentrują się na charakterystyce istoty dyskursywności
przedstawionej przez Habermasa; charakterystyka ta opiera się na analizie mitu,
najważniejszej przeddyskursywnej formie działania językowego. Wykazuje się, że w tej
koncepcji mit zawiera zalążki dyskursywności, a jednocześnie jego struktura i funkcja są
odmienne od struktury i funkcji dyskursu. Wobec tego analiza komparatywna obu form
działania językowego wyjaśnia istotę dyskursywnych form działania. Przeprowadzone
rozważania stanowią argument za tezą głoszącą, że przeciwieństwo działania
komunikacyjnego, czyli tak zwane działanie strategiczne, polega na wybiórczej mitologizacji
dyskursu. Działanie strategiczne ma charakter pseudo-komunikacyjny, jak i pseudomitologiczny. Powoduje ono załamanie się formalnej struktury odniesienia właściwej
działaniu komunikacyjnemu, nie oferując w zamian totalności doświadczenia mitycznego.
2.2.2 Zespół Filozofii Przyrody
Kierunki wieloletniej strategii badawczej zespołu na temat „Teoria samoorganizacji
materii” obejmują: (a) analizę i rekonstrukcję filozoficznych podstaw centralnych teorii
współczesnego przyrodoznawstwa historycznego; (b) krytyczną prezentację głównych nurtów
współczesnej filozofii przyrody – w konfrontacji ze stanowiskiem własnym; (c) zagadnienie
relacji filozofii przyrody i filozofii społecznej. Celem badania jest rekonstrukcja
filozoficznych podstaw nauki o biogenezie oraz krytyczna analiza filozoficznych interpretacji
teorii powstania życia, formułowanych na gruncie wszystkich ważniejszych nurtów
współczesnej filozofii przyrody.
29
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Teorię samoorganizacji materii (TMS) w wymiarze przyrodniczym ukształtowano w
latach 70. XX w. Teoria ta domaga się filozoficznego opracowania, przede wszystkim
zawartego w niej ideału samoorganizacji, przyjmującego zmienność czynników i
mechanizmów ewolucji materii przedbiologicznej i biologicznej. Prowadzone badania
obejmują identyfikację oraz analizę metodologiczną poszczególnych modeli teoretycznych
formułowanych na gruncie paradygmatu samoorganizacji materii. Wykazuje się, że
dotychczas nietrafnie rozpoznaje się filozoficzne fundamenty tej teorii. Na gruncie nowej,
nieklasycznej wizji świata i koncepcji nauki opartej na kategorii stawania się, nie zaś
statycznie pojmowanego bytu, udaje się pogodzić jakościowe zróżnicowanie rzeczywistości
z twórczym, aktywnym charakterem materii), co stwarza przesłanki przezwyciężenia
paradoksu powstawania układów żywych. Ważnym efektem przeprowadzonych badań jest
uwzględnienie tego wymiaru przełomu w przyrodoznawstwie historycznym ostatniego
stulecia, jakim jest ujawnienie nieliniowego charakteru przemian ewolucyjnych
i uwzględnienie problematyki zmienności praw.
2.2.3 Zespół Filozofii i Hermeneutyki Matematyki
Tegoroczne badania dotyczyły różnych aspektów poza-formalnych determinantów
wiedzy matematycznej i były bezpośrednią kontynuacją badań prowadzonych w poprzednich
latach. Opracowano aksjomatyzację geometrii euklidesowej, która wychodzi od zupełnie
innych intuicji i która z teoretycznego punktu widzenia była możliwa do przeprowadzenia w
czasach Euklidesa, w starożytności. Nie ma tam pojęcia punktu, prostej, przestrzeni,
płaszczyzny, ani innych podobnych. Te tradycyjne pojęcia są definiowalne z innych,
intuicyjnie jasnych i bardziej podstawowych. Układ aksjomatów do tej geometrii
przedstawiono w książce pisanej w ramach projektu badawczego, zakończonego w roku 2014
(NCN nr N N101 058939). Udało się zrealizować zapowiadaną wcześniej aksjomatyzację i
formalizację nowego systemu geometrii euklidesowej (wynik już opublikowany), ale stanowi
to tylko punkt wyjścia do dalszych badań.
Realizacja tego projektu badawczego otworzyła kolejne możliwości badawcze, które
nie były przedmiotem rozważań w projekcie. Dotyczy to zwłaszcza badań nad diagramami w
dziełach matematyków średniowiecznych i ich klasyfikacją. Ogólnie mówiąc, badania mogą
dotyczyć prób rozszerzenia już opracowanej klasyfikacji na źródła starożytne (możliwa jest tu
współpraca z innymi ośrodkami zagranicznymi) oraz wykorzystania wyników do analiz
rozumowań intuicyjnych w matematyce oraz związkiem intuicji matematycznej
z platonizmem w matematyce.
TEORIA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I FILOZOFICZNE NAUKI O CZŁOWIEKU.
Prowadzone w tym obszarze badania obejmują wiele tematów, stykając się z różnymi
zagadnieniami o charakterze nie wyłącznie filozoficznym, jak np. kategoria gender,
30
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
psychoanaliza, problematyka demokracji europejskiej w wymiarze politycznym
i antropologicznym, miejsce religii i mitu w kulturze współczesnej. Inne zagadnienia bliższe
są problematyce tradycyjnie filozoficznej, np. kulturowy wymiar dyskusji o podmiotowości
w epoce nowożytnej, historia idei, fenomenologia, myśl post-sekularna, nowożytna
i współczesna myśl żydowska, antropologia filozoficzna. W tym obszarze badań działają
Zespół Filozofii Kultury, Zespół Psychoanalizy i Badań nad Kategorią Gender w Filozofii
Współczesnej, Zespół do Badań nad Myślą Post-sekularną, Zakład Badań nad Religią, Zespół
Badawczy Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej oraz Zespół Studiów
Europejskich.
Zespół Filozofii Kultury
W 2015 roku Zespół Badawczy Filozofii Kultury realizował zlecenia „Etyczne
i aksjologiczne aspekty współczesnej myśli filozoficznej”. W ramach tejże strategii
badawczej kontynuowano badania z lat ubiegłych – kwestie semantyki w fenomenologii
Edmunda Husserla; kwestie ekspresji i ekspresywności w fenomenologii; performatywność,
receptywność i ekspresywność podmiotu; normatywność kulturowa a normy moralne
i prawne (szczególnie w odwołaniu do filozofii języka i semantyki). Rekonstruowano zatem
semantyczne tezy Edmunda Husserla, zawarte w dwóch tomach ‘Badań logicznych’. Husserl
odnosi się tam do dotychczasowych ustaleń logiki i zarazem proponuje własne ustalenia,
dotyczące logiki matematycznej, sądów logicznych oraz sądów zawartych w wypowiedziach
mowy potocznej. W licznych wystąpieniach konferencyjnych i seminarialnych członkowie
Zakładu przedstawiali wyniki własnych prac na temat koncepcji m.in. R. Barthesa,
J. F. Lyotarda, S. Goyard-Fabre’a. Należy również zasygnalizować przygotowanie do
publikacji tomu zbiorowego „Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda. Koncepcje, polemiki,
inspiracje” obejmującego wystąpienia przedstawione na ogólnopolskiej konferencji w 2014 r.
W ramach prac Zakładu analizowano również prace Carla Schmitta, a także inne
teksty z okresu międzywojennego, w celu zbadania procesów zmian w polu symbolicznym.
Stawiana teza głosi, że siła działania, która nadała morderczy impet ideologiom narodowego
socjalizmu i narodowego komunizmu, zakorzeniona jest głęboko, jednak mechanizmy, które
za nią stoją, nie mają charakteru dającego się opisać za pomocą języka naturalizmu. To raczej
procesy regresywne, poprzez które podmiot wydarzeń opowiadanych próbował poradzić
sobie z procesami rozpadu pola symbolicznego, rozszczepiając je. Gest rozszczepienia –
podział całego imaginarium na dwie całkowicie różniące się etycznie czy wręcz ontologicznie
sfery – był bowiem sposobem na ratowanie się podmiotu przed dezorganizacją. Zamiast
całkowitego rozpadu świata wybierał jego klarowny podział.
Ponadto wraz z Europejskim Instytutem Emmanuela Levinasa (Paryż) oraz Centrum
Badań Frankofońskich UW zrealizowano seminarium Żydzi i naród (Les Juifs et la nation),
w ramach którego referaty wygłosiło wielu polskich i francuskich badaczy.
31
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Prowadzono również badania nad związkiem między zagadnieniami epistemologii,
a w szczególności logiki i logiki transcendentalnej, a zagadnieniami etyki, tak jak jest ona
ujmowana w myśli filozoficznej XX wieku, szczególnie w myśli poststrukturalistycznej.
Badania te są podstawą do anglojęzycznego seminarium Logics and Trauma, prowadzonego
w ramach SNS IFiS PAN.
Kontynuowano realizację grantu Kategoria traumy a przemiany teoretycznej myśli
europejskiej XX wieku.
Zespół Psychoanalizy i Badań nad Kategorią Gender w Filozofii Współczesnej
W 2015 roku Zespół prowadził badania ześrodkowane na problematyce relacji między
teoriami psychoanalitycznymi i filozofią (Zespół realizuje w IFiS PAN grant NPRH
pt. „Dzieje polskiej psychoanalizy w kontekście kulturowym, literackim, politycznospołecznym“) oraz na filozoficznych koncepcjach różnicy seksualnej, które pojawiły się
w tradycji myśli feministycznej, a także na problematyce women studies. Zorganizował też
cykl spotkań seminaryjnych pt. „Gender i seksualność w Polskiej nauce i praktyce
społecznej”.
Jeśli chodzi o pierwszy punkt, prowadzono badania dotyczące relacji między XXwiecznymi teoriami psychoanalitycznymi i ich filozoficznymi implikacjami, ukazując sposób
oddziaływania Freudowskiej idei kompleksu Edypa w tradycji europejskiej kultury XX wieku
oraz jej wpływ na przeobrażenie samowiedzy społeczeństw zachodnich. Zajmowano się
również problematyką ściśle filozoficzną, np. pojęciem „świata”, w tym znaczeniu w jakim
funkcjonuje ono w tradycji fenomenologicznej oraz pojęciem tolerancji i jego
funkcjonowaniem w tradycji myśli politycznej.
Jeśli chodzi o problematykę różnicy seksualnej, kontynuowano badania nad zwrotem
esencjalistycznym w XX-wiecznych koncepcjach podmiotowości. Badana te dotyczyły
impasu, w jakim znalazły się współczesne teorie podmiotu, a który sprowadzić można do
pytania: jak mówić o stabilnym podmiocie, bedącym podstawą zarówno działań społecznych,
jak i jednostkowych określeń, a jednocześnie nie tworzyć usztywnionych, opresyjnych
i redukcyjnych kategorii? Potrzeba odpowiedzi na to pytanie wynika z jednej strony
z rozdźwięku pomiędzy teorią a praktyką, z drugiej – co wydaje się jeszcze istotniejsze –
z wyczerpywania się dotychczasowych dyskursów filozoficznych dotyczących kwestii
tożsamości. We współczesnych teoriach podmiotowych uwyraźnia się tendencja do
odzyskiwania kategorii, takich jak tytułowa istota/esencja.
W badaniach Zespołu podjęto też kwestię napięcia pomiędzy teorią a praktyką
w kontekście zagadnienia ideologii oraz aktywności związanej z kategorią gender. Historia
idei feminizmu pokazuje ciągłe zmagania pomiędzy wynikami teoretycznych analiz kwestii
kobiecości czy płci, a sposobami ich politycznej implementacji oraz perypetiami ich
społecznej recepcji. Przy czym trudność ta nie wynika jedynie z opozycji myślenia
32
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
konserwatywnego wobec postępowego, czy z różnorodności postaw w obrębie samego
feminizmu, ale z właściwości myślenia tout court. Przechodząc od analizy społecznego
funkcjonowania idei płci kulturowej do filozoficznego ujęcia dyskursu o wykluczeniach,
śledzono perypetie kategorii gender w kontekście aspektów ideologicznych tych teorii, które
pojęciem gender się posługują.
Kontynuowano też prace nad projektem zatytułowanym: Charakterystyka polskiego
współczesnego ruchu kobiecego. Teoria i praktyka. Głównym celem projektu jest analiza
problemowa dorobku polskiego współczesnego ruchu kobiecego (po roku 1981), poprzedzona
dokumentacją i archiwizacją, a także upowszechnienie wiedzy na temat unikalności
współczesnej polskiej myśli emancypacyjnej na tle humanistyki europejskiej i światowej.
Projekt wykorzystywał będzie filozoficzne i socjologiczne kompetencje Zespołu, zakłada
również współpracę z pracownikami innych placówek naukowych oraz utworzenie nowego
zespołu na potrzeby projektu.
Prowadzono także badania na temat udziału kobiet w samorządach lokalnych.
Analizowano aktywność polskich działaczek samorządowych w kontekście zmian
wniesionych przez ustawę samorządową z 1990 roku, toczących się współcześnie debat na
temat „płci polityki” (gender and politcs) oraz zmieniającej się przestrzeni działań
politycznych. Śledzono transformację studiów nad obywatelstwem z perspektywy płci
społeczno-kulturowej (gender): przejście od paradygmatu obywatelstwa neutralnego ze
względu na płeć, poprzez koncepcję „upłciowionego obywatelstwa” (Walby 1994), po ideę
obywatelstwa demokratycznego (Moufee 1999). Jednocześnie zachodzące w Polsce po 1996
roku zmiany umiejscawiano w toczącej się dziś debacie na temat transformacji skali polityki,
tj na temat globalnych zbiorowości (global assamblages) (Sassen 2005) oraz nowych form
rządzenia.
Zespół do Badań nad Myślą Postsekularną
Zespół wiąże swoje wieloletnie plany badawcze z refleksją nad tak zwanym
postsekularyzmem. Myśl postsekularna to stosunkowo nowa dyscyplina filozoficzna,
powstała wokół słynnego postulatu Jürgena Habermasa, który w Glauben und Wissen, eseju
napisanym w roku 2002, ogłosił koniec „epoki świeckości“ i zaproponował przemyślenie na
nowo obecności religii w nowoczesnych społeczeństwach zachodnich. Zespół bada tę
tematykę już od kilku lat, skupiając się zwłaszcza na niejawnej obecności wątków
teologicznych (tak chrześcijańskich, jak żydowskich) w filozofii współczesnej.
Zespół do Badań nad Myślą Postsekularną jest grupą młodą, istniejącą dopiero od 5
lat. Działalność dydaktyczna i popularyzatorska jest w tym zakładzie stałą podstawą
wspólnych projektów wydawniczych. Opracowywano tom esejów poświęconych Paulowi
Celanowi, w którego poezji wątki religijne odgrywają ogromną rolę, a dotąd nie doczekały
33
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
się właściwego opracowania. W ramach tychże prac wydano w tym roku także książkę na
temat Paula Celana, również będącą pokłosiem zakładowego seminarium.
Członkowie Zespołu pracują także nad zbiorem esejów poświęconych esejowi Derridy
pt. „Faith and Knowledge. Religion at the Limits of Reason Alone”.
Kontynuowano badania nad wątkiem literackich kryptoteologii oraz nad ideą
zniesienia religii w filozofii jako założycielskiego gestu myśli postsekularnej.
W czerwcu 2015 roku zorganizowano międzynarodową konferencją poświęconą
esejowi „Faith and Knowledge” Jacquesa Derridy w University of Nottingham. W styczniu
2016 planowana jest także polska edycja tej konferencji, która będzie promować polskie
wydanie Widm Marksa Derridy.
Zakład Badań nad Religią
W ostatnich latach Zakład Badań nad Religią skutecznie rozpoczął reorientację swoich
zainteresowań badawczych, otwierając się w większym stopniu na studia z obszaru socjologii
religii. W reorientacji tej, mówiąc najogólniej, chodzi – z jednej strony – o podjęcie bardziej
gruntownych studiów nad społecznym światem katolicyzmu i jego wewnętrzną pluralizacją
po 1989 roku, z drugiej – o wpisanie się w szerszy, międzynarodowy horyzont badań nad
religią i religijnością, podejmowanych między innymi w obrębie programów badawczych
finansowanych z Funduszu Wyszehradzkiego, Agencji Praw Podstawowych Unii
Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki i innych źródeł międzynarodowych i krajowych.
Przedmiotem zainteresowania Zakładu będą zatem takie zjawiska, jak New Age, proliferacja
nowych ruchów religijnych, przemiana wielkich religii tradycyjnych, fundamentalizmy, nowe
synkretyzmy religijne i nowe formy religijnego indywidualizmu, przeobrażenia wielkich
religii tradycyjnych, narastające w masowej skali zjawisko tzw. religijności niewidzialnej,
wielkie fale motywowanej religijnie przemocy itp.
Wyżej wspomniana reorientacja wymaga zarazem nowego spojrzenia na kwestie
filozofii religii, która nie może być już pojmowana, jak się wydaje, w chwili obecnej ani jako
filozoficzna metarefleksja nad zagadnieniami religii, ani jako badanie doktryn i ich historii,
ani wreszcie – bliska teologii – jakaś świecka mutacja filozofii Boga, lecz jako myśl
integrująca wysiłki różnych innych dziedzin badań nad religią i kulturą religijną (choćby
antropologii, socjologii, psychologii czy historii religii) i określająca kierunki ich
poszukiwań.
Ponadto w Zakładzie od lat kształtuje się koncepcja filozofii religii rozpatrywanej
w szerszym kontekście nauk religioznawczych, jako analizy ekspresji egzystencjalnego
doświadczenia człowieka wiary, a więc oglądu religii od strony podmiotu, co prowadzi do
subiektywistycznej redukcji prawdziwościowych dążeń filozoficznej teologii. Zarazem tak
rozumiana filozofia religii „przekracza" empiryczne wymiary faktu religijnego jako
przedmiotu badań poszczególnych dyscyplin religioznawczych – socjologii, psychologii czy
34
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
historii religii – dążąc do określenia istoty religii i religijnych wykładni świata, systemów
wartości oraz sposobów orientacji w życiu. Źródłem wiedzy filozofii religii jest więc,
w przekonaniu badaczy, „komunikat" podmiotu doświadczającego kontaktu z inną
rzeczywistością, a więc także roszczeń do prawdy objawienia Boga. Ale filozofia religii
(uznając subiektywną prawdę tego typu „komunikatów") nie jest w stanie powiedzieć na ten
temat więcej niż sama religia i – starając się opisać stosunek wierzącego do Absolutu,
odpowiedź na jego obecność w doświadczeniu wierzącego, znaczenie, jakie przypisuje on
swej wierze, jej sens i ważność – dąży zarazem do przekroczenia owej subiektywności
i usytuowania jej w różnorakich kontekstach kulturowych.
Opisana tak droga prowadzi z kolei do fundamentalnego problemu metod. Uprawiana
zatem przez Zakład filozofia religii podejmuje nieustannie próby uzgodnienia fenomenologii
i historii religii – historyzując fenomenologię i nadając jej kształt „fenomenologii
dynamicznej" oraz fenomenologizując historyzm przez budzenie jego wrażliwości na wartość
i sens egzystencjalny doświadczenia sacrum.
W roku 2014 badania Zakładu koncentrowały się m.in. wokół następujących tematów:
– „nowa duchowość" i jej antynomie wewnętrzne;
– nowe (re)wizje chrystianizmu – Hryniewicz, Vattimo, teologia pluralistyczna, napięcie
między „mizerykordialną” a „ofiarniczą” wizją chrystianizmu;
– sacrum i przemoc w świecie współczesnym (zwłaszcza sakralizacja przemocy i jej
religijne oraz parareligijne uzasadnienia);
– tradycjonalizm i fundamentalizm we współczesnej Polsce;
– napięcie pomiędzy jednostką (jej sprawczością, agency) a strukturą w kontekście
religijności, w szczególności tendencje indywidualistyczne przy ograniczonych
możliwościach związanych ze strukturalnymi uwarunkowaniami społecznymi,
relacjami władzy itd.;
– nowe chrześcijańskie interpretacje grzechu i zła, winy i kary;
– nowe fenomeny religijne (satanizm, sekty, neopogaństwo, religijność Secular City,
„niewidzialna religijność” itp.);
– śmierć w religiach i kulturach religijnych; tanatyzm i tremendum w kulturze
ponowoczesnej; problematyka etyczna w perspektywie tanatologii (eutanazja,
„pornografia śmierci”itd.);
– pogrzeb w aspektach kulturowym, antropologicznym i socjologicznym;
– fenomenologia religii a historyzm;
– katolicyzm polski po roku 1989 – wewnętrzne zróżnicowanie, kierunki przemian;
religijność grup LGTB w Polsce;
– mitologie religijno-polityczne prawicy;
– światopoglądy religijno-polityczne we współczesnej Rosji, Ukrainie i Białorusi;
35
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
– wpływ światopoglądów religijnych na działalność gospodarczą, ze szczególnym
uwzględnieniem etyki katolickiej w Polsce;
– Kościół katolicki w Polsce wobec pluralizmu kulturowego i społecznego.
Zespół Badawczy Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej
W 2015 r. członkowie Zespołu kontynuowali analizę wybranych kategorii i
problemów teoretycznych antropologii filozoficznej w różnych jej nurtach i kontekstach
doktrynalnych. Strategicznym celem tych prowadzonych od kilku lat badań jest rozpoznanie
i bliższe określenie pojęciowego instrumentarium współczesnej antropologii filozoficznej na
tle jej powiązań z pokrewnymi subdyscyplinami filozoficznymi, głównie zaś z filozofią
społeczną i rozwojową oraz filozofią nauki i techniki, a także ze współczesnymi prądami
filozoficznymi (fenomenologia, psychoanaliza, teoria postaci, neomarksizm teorii
krytycznej). Lista analizowanych kategorii obejmowała m/in takie pojęcia, jak „odciążenie”,
”eksternalizacja
przymusów”,
„kolonizacja
świata
życia”,
„nieświadomość”,
”intencjonalność” „doświadczenie rozumiejące”, „ego”, „radykalizm społeczny”, „polityczny
kartezjanizm”.
Zbadano w szczególności wpływ psychologii postaci W.Köhlera na poglądy
filozoficzne M.Schelera; aporie kategorialne pomiędzy podejściem historystycznym i
normatywistycznym w filozofii Böhmego; kluczowe aspekty fenomenologicznej antropologii
dotyczące nieświadomych poziomów ludzkiego doświadczenia określonych przez
dynamiczne struktury przedpredykatywne, takie jak antycypacja, pasywna motywacja,
ambiwalencja czy intencja oczekująca; filozoficzny sens i polityczne ograniczenia
„politycznego kartezjanizmu” L. Kołakowskiego nie tyle jako pewnej doktryny, ile jako
postawy określanej przez samego Kołakowskiego mianem postawy „liberalnokonserwatywnego socjalisty”.
Zakład Studiów Europejskich
Na realizację tematu „Europa w procesie przemian” złożyły się trzy zadania
badawcze:
1. Transformacja pamięci i symbolizmu lokalnej przestrzeni w procesie integracji
europejskiej;
2. Nowy Eurosceptycyzm w Polsce? Postawy wobec integracji europejskiej u młodych
Polaków;
3. Postawy wobec imigrantów w świetle wyników European Social Survey 2015 –
Polska w perspektywie międzynarodowej
Celem badań było rozpoznanie najważniejszych czynników, które w ciągu ostatnich
lat spowodowały w krajach członkowskich Unii Europejskiej wzrost uczuć narodowych oraz
krytycznego stosunku do instytucji i polityki UE, a w szczególności: nakreślenie perspektywy
36
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
teoretycznej, która pozwoliłaby na opis i wyjaśnienie zmian, jakie w wyniku integracji
europejskiej dokonują się w percepcji i symbolice przestrzeni lokalnej oraz związana z tym
transformacja pamięci indywidualnej i zbiorowej; dostarczenie szczegółowych danych
dotyczących społeczeństwa polskiego w takich kwestiach jak eurosceptyczne postawy
młodego pokolenia oraz postawy wobec imigrantów. Zagadnienia te ujęto w perspektywie
porównawczej.
Zidentyfikowano i opisano mechanizmy, które legły u podstaw transformacji
symbolizmu przestrzeni lokalnej, a są efektem procesu integracji europejskiej. Podstawową
kategorią teoretyczną w przeprowadzonej analizie jest pojęcie uniwersum symbolicznego. W
pracy przedstawiono związki między symboliczną funkcją przestrzeni i pamięcią
funkcjonującą jako instrument wykorzystywany do przywracania spójności symbolicznego
uniwersum utraconej w wyniku radykalnych zmian społecznych i politycznych. Zmiany takie
są powodowane, między innymi, przez gwałtowny wzrost kontaktów międzykulturowych,
jakie stały się możliwe dzięki utworzenia wspólnego obszaru Unii Europejskiej i rezygnacji z
wewnętrznych granic, a następnie intensywnej migracji. Dodatkowym czynnikiem stał się
masowy napływ uchodźców spoza Unii Europejskiej. Skutkiem tych czynników był między
innymi wzrost postaw nacjonalistycznych i negatywnych reakcji skierowanych przeciwko
integracji europejskiej. Były one analizowane jako proces przebudowy uniwersum
symbolicznego Europejczyków. Rozpoznawano zatem skutki integracji europejskiej dla
postrzegania i symbolicznego wymiaru przestrzeni lokalnej. Pamięć przedstawiona została
jako narzędzie służące odbudowania spójności uniwersum symbolicznego, która ulega
naruszeniu w wyniku procesu integracji. Innym instrumentem służącym do tego celu jest
‘mentalne poszerzenie lokalności’. Obserwowane w ostatnich latach przejawy negatywnych
postaw wobec integracji europejskiej, w świetle przeprowadzonej analizy, są wyrazem okresu
przejścia od załamania spójności symbolicznego uniwersum do jego odbudowy w nowej
postaci. Wiele wskazuje na to, że wbrew obecnym zjawiskom eurosceptycyzmu elementem
nowego uniwersum symbolicznego będzie kosmopolityzm kształtowany w wyniku
globalizacji i integracji europejskiej. W konsekwencji, nastąpi też utrwalenie ‘mentalnego
poszerzenia lokalności’.
Badano również zjawisko eurosceptycyzmu w najmłodszym pokoleniu dorosłych
Polaków. Polska opinia publiczna może się wydawać bardzo entuzjastyczna wobec Unii
Europejskiej – 89% dorosłych Polaków popiera członkostwo Polski w UE. Niemniej jednak
bardziej szczegółowe spojrzenie ujawnia powszechność obaw co do utraty suwerenności
(36%) oraz niedostatecznego wpływu Polski na decyzje jej dotyczące, podejmowane na
forum UE (67%). Jak wskazują badania opinii publicznej, wbrew oczekiwaniom, najmłodsze
pokolenie wcale nie jest bardziej entuzjastyczne wobec UE niż starsze generacje. Ponadto,
reprezentacja najmłodszego pokolenia wśród elektoratu eurosceptycznych partii zarówno w
wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyborach prezydenckich i wyborach
37
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
parlamentarnych była bardzo wysoka. Badanie empiryczne miało na celu określenie
głównych motywacji postaw eurosceptycznych wśród ludzi młodych oraz przedstawienie
możliwych źródeł negatywnego postrzegania UE wśród części młodzieży. Badanie
empiryczne przeprowadzono w oparciu o metodę zogniskowanych wywiadów wśród
studentów warszawskich uczelni wyższych. Wyniki badania analizowane były w oparciu o
typy idealne motywacji eurosceptycznych, opracowane na postawie publikacji poświęconych
eurosceptycyzmowi. Z przeprowadzonych badań wynika, że polska młodzież uważa różne
korzyści płynące z członkostwa w UE za rzeczy oczywiste i należące się Polsce i Polakom. W
ten sposób potwierdzają one tezę Józefa Niżnika o ‘naturalizacji Unii Europejskiej’, która
była punktem wyjścia w jego studium. Jednocześnie młodzież skupia swoją uwagę na
domniemanych zagrożeniach dla integralności narodowej – na ograniczeniu suwerenności i
zagrożeniu dla tożsamości narodowej. Ten typ argumentów eurosceptycznych przytaczany
był przez uczestników badania najczęściej. Młodych eurosceptyków cechuje cynizm
polityczny. Z kolej inny typ argumentacji, nawiązujący do poziomu demokracji UE, również
sprowadzał się przede wszystkim do ograniczenia głosu Polski i ignorowania jej interesów na
forum UE. Jednocześnie uczestników badania cechował deklarowany wysoki poziom braku
zaufania wobec zarówno instytucji unijnych, jak i narodowych, jak również innych państw
członkowskich, w szczególności postawy antyniemieckie. Zarzuty wobec UE natury
utylitarnej były po części zbalansowane przez pozytywne oceny skutków członkostwa w UE.
Argumenty natury kulturowo-cywilizacyjnej, podważające istnienie UE z racji zbyt dużych
różnic pomiędzy krajami UE, również były podnoszone w dyskusji, lecz w znacznie
mniejszej mierze. Antysystemowość, krytyka elit były postrzegane jako atrakcyjne przez
część młodzieży, która również bezkrytycznie przejęła wiele haseł eurosceptycznych, co było
mocno zauważalne w wypowiedziach uczestników badania. Nie bez znaczenia jest tu również
rola politycznego zaangażowania polskiego Kościoła Katolickiego, między innymi tzw.
„wojna o gender”. Kolejnym ważnym czynnikiem jest ograniczenie wiedzy na temat UE,
idące w parze z fragmentacją przestrzeni mediów masowych i korzystaniem z bardzo wąskich
i często bardzo stronniczych źródeł informacji przez młodzież. Nastroje eurosceptyczne
wśród młodzieży są również ilustracją płytkości poparcia Unii Europejskiej przez całe
społeczeństwo polskie od początku integracji. Integracja z UE była i wciąż jest widziana jako
sposób na zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawę sytuacji ekonomicznej w Polsce,
natomiast wartości europejskie, czy też sposób funkcjonowania UE i podejmowania decyzji
już niekoniecznie były szeroko znane i uznawane. Ta sytuacja prowadzi do skupienia się na
interesie narodowym i ignorowaniu interesu Unii Europejskiej lub postrzeganiu go jako
sprzecznego z interesem narodowym.
Przeprowadzono analizę wyników European Social Survey 2015, aby przedstawić
postawy Polaków wobec imigrantów w perspektywie międzynarodowej. Badanie postaw
wobec imigrantów nabiera szczególnej wagi w kontekście intensyfikacji migracji do Polski
38
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
(jak również innych krajów europejskich), a zwłaszcza w związku z trwającym kryzysem
uchodźczym w Unii Europejskiej. Szczególnie duży napływ uchodźców do UE odnotowano
już w 2014 r., ale w 2015 r. nabrał on szczególnego wymiaru: nastąpiło upolitycznienie
problemu, propozycje stanowiska Polski wobec kryzysu stały się tematem debat medialnych i
elementem kampanii wyborczej do parlamentu. Zagadnienie stosunku do imigrantów
obejmuje zarówno kwestie postrzegania istniejących w danym miejscu społeczności
imigranckich, jak również zapatrywania i oczekiwania odnoszące się do kwestii polityki
wielokulturowości, na przykład obowiązku przyjmowania cudzoziemców (w tym
uchodźców).W najnowszej edycji Europejskiego Sondażu Społecznego znalazły się pytania
dotyczące postaw wobec imigrantów. Dotyczą one m.in. opinii na temat przyjmowania
imigrantów z państw europejskich oraz pozaeuropejskich, a także zróżnicowania ocen wobec
imigracji w zależności od tego, czy cudzoziemcy pochodzą z tej samej czy z różnej grupy
etnicznej niż większość ludzi w danym kraju. Istotnym aspektem były też pytania na temat
postrzeganych rezultatów przyjmowania imigrantów: czy wzbogacają kulturę kraju
przyjmującego lub zagrażają jej, a także, czy ich napływ jest korzystny dla gospodarki kraju
oraz czy tworzą nowe (lub zabierają istniejące) miejsca pracy.
Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że Polska sytuuje się w środku skali, tj.
wśród państw europejskich średnio przychylnych imigrantom. Zdecydowanie bardziej
pozytywnie oceniany jest wpływ imigrantów na kulturę kraju przyjmującego oraz jej
wzbogacenie, natomiast mniej przychylnie oceniany jest wpływ imigrantów na polską
gospodarkę. Najbardziej korzystnie oceniają zjawisko imigracji mieszkańcy państw
skandynawskich (w szczególności Szwecji i Finlandii – odnośnie wpływu imigracji na kulturę
państwa przyjmującego oraz Szwecji i Norwegii – odnośnie wpływu imigracji na gospodarkę
państwa przyjmującego). W porównaniu do sytuacji w 2002 r., respondenci z Polski
korzystniej oceniają wpływ imigrantów na gospodarkę państwa, ale nieco mniej korzystnie
ich wpływ na polską kulturę.
39
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
1.3.2. Pion socjologiczny
Główne obszary badawcze pionu socjologicznego w roku 2015 stanowią w znacznej
mierze kontynuację problematyki podejmowanej przez Zespoły i Zakłady w ostatnich latach.
Upraszczając, mieszczą się one w pięciu podstawowych obszarach: 1. przemiany struktury
społecznej i nierówności społeczne (najszerzej reprezentowany obszar), 2. badania
nad społeczeństwem obywatelskim i procesami demokratyzacji, 3. ład instytucjonalny i jego
przeobrażenia 4. kulturowe problemy współczesności, 5 teoria socjologiczna i metodologia
badań.
Warto zwrócić uwagę na cztery istotne cechy, które od kilku lat coraz silniej widoczne
są w znacznej części prowadzonych badan i analiz. Pierwszą z nich jest międzynarodowy
kontekst. Znaczna część prowadzonych analiz umiejscawia wyniki uzyskane dla Polski na tle
innych krajów, w szczególności krajów europejskich. Drugą cechą jest ściślejsza współpraca
z naukowcami z innych ośrodków krajowych, polegająca na wspólnych publikacjach
i organizowaniu wspólnych konferencji i seminariów. Kolejną cechą jest upowszechnianianie
wyników badań poza nauką, w środowiskach, dla których mogą one mieć istotne znaczenie,
a także w całym społeczeństwie. Cechą czwartą jest interdyscyplinarność części
prowadzonych badań, polegająca przede wszystkim na sięganiu do dorobku pokrewnych
dyscyplin.
Podobnie jak w latach poprzednich, w Instytucie realizowane były dwa duże,
cykliczne projekty porównawcze. Pierwszym z nich jest European Social Survey (ESS), który
należy do najważniejszych europejskich projektów w dziedzinie nauk społecznych. W roku
2013 został on właczony przez Komisję Europejską do europejskiej infrastruktury badawczej.
W Polsce, jako jeden z dwóch projektów z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych,
ESS jest umieszczony na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. W projekcie
tym Instytut uczestniczy od pierwszej jego edycji w roku 2002. W roku 2015 zrealizowano
siódmą edycję ESS, a także rozpoczęto upowszechnienie uzyskanych w niej wyników
w środowisku naukowym i poza nauką.
Drugim ważnym, cyklicznym badaniem prowadzonym przez Instytut, jest Polskie
Badanie Panelowe POLPAN, realizowane co 5 lat począwszy od roku 1988. Jest to najdłużej
prowadzone w Europie i jedno z najdłużej prowadzonych na świecie badań panelowych.
Jego wyniki wykorzystywane są zarówno w publikacjach (m. in. Specjalne Numery
International Journal of Sociology), jak i w dydaktyce (m. in. w prowadzonej w ramach
CONSIRT Szkole Letniej oraz międzynarodowych warsztatach). Wyniki badania
upowszechniane są nie tylko w środowiskach naukowych, ale także, poprzez publikacje
w mediach i w całym społeczeństwie.
Wspomnieć należy o jeszcze jednym dużym projekcie badawczym: From school
to work: indywidualne i instytucjonalne wyznaczniki kształtowania się ścieżek karier
40
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
edukacyjno-zawodowych młodych Polaków, realizowanym podobnie jak POLPAN, w ramach
grantu NCN Maestro. W badaniu tym śledzone są losy uczniów, którzy w roku 2009
uczestniczyli w badaniu Programme for International Student Assesment (PISA), a zatem
znane są ich osiągnięcia szkolne.
Ważnym obszarem aktywności naukowej pionu socjologicznego były ogólnopolskie
seminaria skupiające socjologów o różnych zainteresowaniach, profilach teoretycznych
i orientacjach badawczych, przedstawicieli dyscyplin pokrewnych, a niektóre
także zainteresowane osoby spoza nauki. W roku 2015 Instytut był organizatorem
lub współorganizatorem pięciu cyklicznych seminariów socjologicznych: Etyka w biznesie,
organizacji i zarządzaniu; Lokalne, regionalne, narodowe i ponadnarodowe: cztery
spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny; Polskie Badanie Panelowe POLPAN 19882013; Społeczno-kulturowe konteksty praktyk jedzeniowych oraz Seminarium Centrum Badań
nad Zagładą Żydów (odbyły się 3 seminaria).
Oprócz tego w roku 2015 Instytut był organizatorem lub współorganizatorem 11
seminariów jednorazowych: Przedsiębiorcy jako aktorzy na lokalnej scenie kulturalnej
w Polsce; From ‘counter-culture’ to contract culture: women and gender-based NGOs in
comparative perspective. The case of Romania and Poland, POLPAN – od badań
ankietowych do biograficznych. Prezentacja projektu pilotażowego, Czego i jak szukać
w Archiwum Danych Jakościowych? I po co tam w ogóle zaglądać? (Wystąpienie
zorganizowane z Wrocławskim Oddziałem PTS i Instytutem Socjologii Uniwersytetu
Wrocławskiego), Wojna na Kaszubach. Pamięć polskich i niemieckich świadków –
seminarium wokół książki, Doświadczenie procesu transformacji w perspektywie
biograficznej pokoleń urodzonych w latach 1960-70, 1970-80, 1980-89, Kapitał w Polsce
w XXI wieku, Obywatel czy Konsument, Problemy interdyscyplinarności we współczesnych
naukach społecznych i humanistycznych, Twórczość Zygmunta Baumana w kontekście
współczesnych teorii kultury, Stosunek do imigrantów. Polska na tle Europy.
Kolejnym ważnym obszarem aktywności naukowej pionu socjologicznego
są konferencje organizowane lub współorganizowane przez IFiS PAN. W roku 2015 odbyło
się 15 konferencji międzynarodowych (zbliżona liczba w porównaniu z rokiem 2014)
i 9 krajowych. Spośród międzykrajowych konferencji zorganizowanych w roku 2015
wymienić należy cztery konferencje zorganizowane w ramach CONSIRT (Cross-National
Studies: Interdisciplinary Research and Training Program): Cross-national Survey
Harmonization and Analysis: Weights, Data Quality and Multi-level Modeling; Health and
Well-being in Cross-national Perspective; Harmonization of Survey and Non-Survey Data;
The Present and Future of Longitudinal Cross-sectional and Panel Survey Research,
konferencję zorganizowaną wspólnie z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego i OttoVon-Guericke-Universität Magdeburg (Doświadczenie biograficzne PRL i NRD w oraz jego
przepracowanie w powojennym pokoleniu 1945-1955. Seminarium w celu przygotowania
41
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
publikacji), konferencję Social Change and Social Management in China and Poland
z udziałem naukowców z Polski i Chin oraz zorganizowaną w Hanoi, wspólnie z Vietnam
Academy of Social Sciences, konferencję Exchanging Research Result on Social
Philanthropy between Poland and Vietnam.
Kolejną istotną sferą działalności IFiS jest działalność dydaktyczna i szkoleniowa.
Oprócz prowadzenia zajęć w Szkole Nauk Społecznych, w roku 2015 zorganizowana została
w ramach Cross-National Studies: Interdisciplinary Research and Training Program
(CONSIRT) Szkoła Letnia Central and Eastern Europe in Comparative Perspective:
Assessing Social and Political Change (po raz siódmy), w której wzięli udział studenci
z Polski i Stanów Zjednoczonych, a także wspomniany cykl semianariów dla młodych
badaczy zajmujących się problematyką zagłady Żydów.
Pracownicy pionu socjologicznego opublikowali w 2015 roku 10 samodzielnych
lub współautorskich książek, byli redaktorami lub współredaktorami 16 książek, w tym
9 w jęz. kongresowych, opublikowali 43 artykuły w czasopismach, w tym 40 w czasopismach
z listy MNiSW (17 w językach kongresowych) i 3 w innych czasopismach (wszystkie w jęz.
kongresowych) oraz 43 rozdziały w monografiach, w tym 15 w językach kongresowych.
W porównaniu z rokiem 2014 znacząco wzrosła ogólna liczba publikacji, w tym zwłaszcza
publikacji książkowych i publikacji w periodykach z listy MNiSW, a także publikacji
w językach kongresowych.
W pionie socjologicznym w roku 2015 realizowane były 24 granty, na łączną kwotę
12 778 980,00 zł. Były to głównie granty NCN, ale także Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa
Wyższego i innych instytucji. Liczba grantów jest analogiczna jak w roku 2014, a ich łączna
wysokość niższa o ok. 2,5 miliona złotych.
Poniżej przedstawione są bardziej szczegółowe dokonania badawcze poszczególnych
Zakładów i Zespołów pionu socjologicznego, w ramach wyodrębnionych obszarów.
PRZEMIANY STRUKTURY SPOŁECZNEJ I NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE
Zespół Struktury Społecznej
Strategicznym celem Zespołu pozostaje monitorowanie zmian zachodzących
w szeroko rozumianej strukturze społecznej. Przedmiotem analiz jest społeczeństwo polskie –
rozpatrywane w kontekście międzynarodowymi i w perspektywie zmian w czasie.
W działalności Zespołu rysowały się dwa nurty. Pierwszy z nich koncentrował się
na stratyfikacji społecznej; nurt drugi dotyczy metodologii pomiaru różnych aspektów
stratyfikacji – chodzi tu zarówno o prace nad wskaźnikami pozycji społecznej (w kierunku
ich doskonalenia), jak i rozwijanie nowych schematów analizy struktury społecznej,
w oparciu o techniki ilościowe.
42
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
W ramach pierwszego nurtu działalności Zespołu, w roku 2015 kontynuowano
problematykę istnienia w Polsce klas społecznych. Wyniki analiz, zostały przedstawione
w książce H. Domańskiego Czy są w Polsce klasy społeczne?, opublikowanej
w Wydawnictwie Krytyka Polityczna. Wskazują, że klasy społeczne nie zanikają i są bytem
realnym. Podziały te rysowały się w postaci hierarchii społecznej, która nie odbiega swym
kształtem od hierarchii występującej w społeczeństwach rynkowych. W latach 1988–2012 nie
zwiększyła się otwartość struktury klasowej ujmowana w postaci dziedziczenia pozycji
rodziców, barier w wyborze małżonka i barier towarzyskich między inteligencją,
pracownikami umysłowymi niższego szczebla, właścicielami i kategoriami rolników.
Podobnie kształtowały się nierówności klasowe pod względem poziomu dochodów
i zagrożenia bezrobociem, chociaż na początku lat dziewięćdziesiątych nastąpił wzrost
rozwarstwienia.
Nowymi wymiarami podziałów klasowych stały się również: uczestniczenie
w wyborach i stratyfikacja pod względem udziału w protestach. Nic nie wskazuje, żeby
w latach 1990–2012 zanikał wpływ klasy społecznej na udział w demonstracjach ulicznych,
preferencjach partyjnych i uczestniczeniu w wyborach. Kolejnym potwierdzeniem obecności
podziałów klasowych jest sfera orientacji i postaw. Klasy uprzywilejowane, dysponujące
większymi kapitałami własności i wiedzy, wyrażają mniejsze poparcie dla interwencjonizmu
państwowego, a równocześnie są większymi zwolennikami tolerancji obyczajowej
wyrażającej się akceptacją homoseksualizmu, zdrady małżeńskiej i stosunków seksualnych
przed ślubem. Klasy niższe odwrotnie. W książce skoncentrowano się na analizie dystansów
między klasami ujmowanymi w terminach wspólnych cech położenia rynkowego. Okazuje
się jednak, że niezależnie od tego, czy rozpatrujemy ją w terminach wspólnoty
„przyczynowych składników losów życiowych”, czy mechanizmów wyzysku (perspektywa
marksowska), kształt struktury klasowej w Polsce utrzymuje się zasadniczo bez większych
zmian.
W ramach nurtu stratyfikacyjnego opublikowane zostały także książki: Stratyfikacja
społeczna a zachowania polityczne (H. Domański, A. Pokropek i T. Żółtak, Wydawnictwo
IFiS PAN), Wzory jedzenia a stratyfikacja społeczna (H. Domański, Z. Karpiński,
D. Przybysz i J. Straczuk, Wydawnictwo Naukowe Scholar), prezentującej rezultaty
zrealizowanego przez Zespół badania dotyczącego wzorów jedzenia, przeprowadzonego
w 2013 roku na próbie ogólnokrajowej, a także dwie książki H. Domańskiego, The Polish
Middle Class oraz Prestige (Wyd. Peter Lang), będące zmodyfikowaną wersją książek
wcześniej wydanych w jęz. polskim.
W ramach nurtu metodologicznego przygotowany został artykuł Advances in the
attraction model of intergroup relations (Z. Karpiński), będący prezentacją modelu
teoretycznego, opartego na mechanizmie przyciągania do „podobnych innych”, czyli do
członków grupy własnej. Model ten wykorzystuje się do przewidywania częstości wewnątrz –
43
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
i międzygrupowych relacji społecznych (np. małżeństw, przyjaźni) ze względu na pewną
społecznie istotną cechę (np. płeć, wiek, wykształcenie, przynależność religijną). Mechanizm
ten zakłada, że jednostki systematycznie preferują członków grupy własnej w stosunkach
społecznych. Złożony także został artykuł (w języku angielskim) do ASK. Research
&Methods oraz do Studia Sociologica, wydawanego przez Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie (tytuł artykułu: “Modeling social situations – trust and cooperation among status
unequal strangers”, autorzy: Z. Karpiński i K. Wysieńska-Di Carlo).
Na przecięciu stratyfikacji i metodologii analiz mieści się przygotowany w 2015 roku
tekst D. Przybysza Modele dla zmiennych kategorialnych z uwzględnieniem klas ukrytych.
Ukazuje on przydatność tego podejścia do testowania hipotez, które dają się
operacjonalizować w języku ilościowych związków między zmiennymi.
Zespół realizował w 2015 trzy granty NCN: From school to work: indywidualne
i instytucjonalne wyznaczniki kształtowania się ścieżek karier edukacyjno-zawodowych
młodych Polaków, Wzory jedzenia, style życia a stratyfikacja społeczna: perspektywa
porównawcza oraz Dylematy kooperacji w warunkach zróżnicowania statusowego: hipotezy
teoretyczne i testy eksperymentalne. Prowadził także cykliczne seminarium Społecznokulturowe konteksty praktyk jedzeniowych.
Pracownicy Zespołu w roku 2015 uczestniczyli z referatami w 4 konferencjach
międzynarodowych.
Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych
W roku 2015 główny nurt prac Zespołu koncentrował się wokół związków między
rozwojem ekonomicznym a wybranymi zjawiskami społecznymi. K. M. Słomczyński
w artykule Economic Development and Legitimization of the Political Regime: Poland in
Comparative Perspective przedstawia strukturalne determinanty postaw prodemokratycznych,
wyrażanych przez zaufanie do instytucji demokratycznych: partii politycznych, parlamentu
i systemu prawnego. Analizy wykazały, że zaufanie do parlamentu jest ściśle powiązane
z rozwojem ekonomicznym i demokracją. Wpływ stratyfikacji społecznej na zaufanie do
instytucji demokratycznych jest silniejszy w „starych demokracjach” Europy Zachodniej niż
w krajach postkomunistycznych Centralnej i Wschodniej Europy. Im wyższy jest poziom
rozwoju ekonomicznego kraju, tym silniejszy jest wpływ pozycji społecznej na postawy
prodemokratyczne.
Celem artykułu I. Tomescu-Dubrow Economic Development and Relationship
between Two Groups: the Ethno-discriminated and the Xenophobes in Europe jest
wyjaśnienie demokratycznego zaangażowania dwóch grup ważnych z punktu widzenia
społeczno-kulturowych podziałów, występujących w demokracjach europejskich. Są to,
z jednej strony, ludzie dyskryminowani z racji swojej etniczności, z drugiej zaś ludzie mający
przekonania ksenofobiczne i przez to ułatwiają tworzenie warunków do tekiej dyskryminacji.
44
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Ponieważ grupy te stanowią ekstrema, dla zrozumienia ich politycznego zaangażowania jako
punkt odniesienia przyjęta jest pozostała część społeczeństwa. W analizach jako ksenofobi
traktowane są osoby, w opinii których imigranci szkodzą ekonomii, kulturze i życiu
społecznemu kraju. Wskaźnikami zaangażowania politycznego są postawy wobec instytucji
demokratycznych i zachowania o charakterze politycznym. Sprawdzana jest hipoteza,
że efekty przynależności do obu wspomnianych grup są niezależne od efektów
rozpatrywanych w kategoriach strukturalnych, kładących nacisk na rolę zasobów społecznoekonomicznych oraz w kategoriach modeli psychospołecznych, wskazujących na rolę
ludzkich orientacji, właczając w to zainteresowanie polityką oraz poczucie efektywności
politycznej.
Kolejny artykuł mieszczący się w tym nurcie prac Zespołu, pokazuje związki między
rozwojem ekonomicznym a nierównościami politycznymi (J. K. Dubrow, Economic
Development and Political Inequality: From the Theoretical Approach to Empirical
Evidence). Nierówności polityczne są rozumiane jako nierówny wpływ na decyzje
podejmowane przez ciała polityczne i nierówne efekty tych decyzji. Teorie socjologiczne
wskazują na istnienie związków między nierównościami ekonomicznymi i politycznymi, ale
ich przełożenie na badania empiryczne jest słabe, głównie ze względu na niewłaściwy pomiar
tych ostatnich. Niewiele także wiadomo na temat empirycznych związkow między poziomem
demokracji a nierównościami politycznymi. Istnieje kilka opcji w podejściu do pomiaru
nierowności politycznych. Badania empiryczne pokazują, jak pozycja grupy w ramach
społecznych i ekonomicznych struktur wpływa na postawy i zachowania polityczne.
Występowanie nierówności, tkwiących w procesie podejmowania decyzji politycznych, które
pozostają w interakcji z innymi formami nierówności, można empirycznie sprawdzić,
analizując nierówności polityczne między różnymi grupami społecznymi. W artykule, na
przykładzie płci, pokazany jest przykład takiego pomiaru politycznych nierówności.
W nurcie tradycyjnych analiz z zakresu struktury społecznej mieści się przygotowane
przez K. Janicka artykuł Class – Work – Occupation: Mutual Relationships and Their
Dynamics. Charakter i tempo zmian społeczno-ekonomicznych zwłaszcza w sferze rynku
pracy, rodzą pytanie o trwałość strukturalizacji społecznej: z jednej strony będącej pochodną
tradycyjnego podziału społeczno-zawodowego, a z drugiej strony nadbudowanej nad
stosunkami własnościowymi i liczącymi się coraz bardziej wymogami organizacyjnymi.
Każda z tych strukturalizacji ze względu na specyficzne powiązanie z cechami położenia
społecznego: wykształceniem, kwalifikacjami, dochodem i sytuacją pracy, stanowi ważną
płaszczyznę zróżnicowania społecznego. Celem analizy jest określenie i porównanie
strukturotwórczej funkcji obu rodzajów zróżnicowania społecznego na przestrzeni dwóch
dekad: 1992-2003 oraz 2003-2013.
Prace A. Gromady dotyczyły zagadnień związanych z pomiarem dzietności
w sondażowych badaniach międzykrajowych (Measurement of Fertility in Cross-National
45
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Survey Research). Celem artykułu jest pokazanie, jak ten pomiar zachowuje się, jeśli
testujemy moc wyjaśniającą teorii dotyczących dzietności. W pierwszej części przedstawione
są najważniejsze teorie dotyczące dzietności, które są zestawione ze zmiennymi używanymi
do badania dzietności w badaniach europejskich. Część druga zawiera prezentację wyników
zastosowania modeli statystycznych, testujących hipotezy bazujące na tych teoriach.
W końcowej części przedstawiona jest propopzycja modelu wyjaśniającego niską dzietność
w Polsce.
W roku 2015 Zespół realizował 10 grantów: Polski Survey Panelowy: POLPAN 19882013, Wartości Demokratyczne a Zachowania Protestacyjne: Harmonizacja Danych,
Porównywalność Pomiaru i Modelowanie Wielopoziomowe w Perspektywie Międzykrajowej,
Kto wygrywa, a kto przegrywa w parlamentarnych wyborach: Od formalnej teorii do analiz
empirycznych, Dilemmas of cooperation under status diversity, Nowe podejście do analiz
relacji między demokracją i zaufaniem: Porównanie krajów europejskich z zastosowaniem
metod ilościowych i jakościowych, Przedsiębiorstwa imigranckie w Polsce: Etniczność jako
skrypt kulturowy, strategia maksymalizacji zysku oraz jako bariera w działalności
gospodarczej imigrantów, Public Sector Corruption in Europe: Micro and Macro
Determinants of Perception and Behavior, grant na digitalizację i umiędzynarodowienie
pisma ASK: Research and Methods, Do Employers Discriminate against Trade Union
Members? An Experimental Study of Poland, Portugal, Sweden and the United Kingdom,
Orientacje temporalne i wzory użytkowania czasu a nierówności społeczne.
Pracownicy Zespołu opublikowali w roku 2015 – 3 rozdziały w książkach (w tym
1 w jęz. angielskim) i 10 artykułów w periodykach naukowych, w tym 7 w jęz. angielskim.
W 2015 r. ukazał się pierwszy numer internetowego pisma Harmonization: Newsletter on
Survey Data Harmonization in the Social Sciences. Bezpośrednią motywacją do
przygotowania Newslettera były doświadczenia zebrane w projekcie „Wartości
demokratyczne a zachowania protestacyjne: harmonizacja danych, porównywalność pomiaru
i modelowanie wielopoziomowe w perspektywie międzykrajowej”, realizowanym w IFiS
PAN przez zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. Kazimierza Macieja Słomczyńskiego.
Zespół zorganizował także konferencję międzynarodową The Present and Future of
Longitudinal Cross-sectional and Panel Survey Research (Warszawa, 15-16 XII), jego
pracownicy byli organizatorami sesji podczas dwóch międzynarodowych konferencji
(University of Oxford oraz The Ohio State University), a także wygłosili 52 referaty podczas
konferencji, warsztatów lub też wykłady okolicznościowe. Były to w zdedydowanej
większości konferencje międzynarodowe.
Zespół prowadził również comiesięczne, ogólnopolskie seminarium, poświęcone
pracom w projekcie POLPAN. W roku 2015 odbyło się 10 spotkań.
W roku 2015, we współpracy z The Ohio State University (OSU) – przy znacznym
wkładzie finansowym tej instytucji – Zespół zorganizował Szkołę Letnią w ramach programu
46
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
CONSIRT. Była to ósma edycja Szkoły. Obejmowała ona kursy dla studentów studiów typu
licencjackiego oraz dla graduate students – studiów magisterskich i doktoranckich (z OSU, że
Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN i Uniwersytetu Warszawskiego). Zarówno w 2015 roku
w zajęciach uczestniczyły dwie osoby z grona doktorantów SNS. W sumie wzięło w niej
udział 13 studentów, w tym 8 z zagranicy. W 2015 roku zainincjowano Working Paper
Series, w ramach której publikowane będą prace studentów, powstałe podczas Szkoły Letniej.
Zespół Warunków Bytu i Społecznych Podstaw Zdrowia
Od wielu lat Zespół podejmuje problematykę społecznych czynników warunkujących
zdrowie społeczeństwa (usytuowanie społeczne, style życia, dostępność opieki zdrowotnej)
oraz społecznych skutków chorób i niepełnosprawności (jakość życia, wykluczenie
społeczne, nierówności społeczne generowane zdrowiem). Prace te mają na celu zarówno
socjologiczną analizę badanych obszarów, jak i wskazanie niezbędnych działań dla polityki
zdrowotnej i społecznej, nastawionej na niwelowanie niekorzystnych zjawisk społecznych.
Oba rodzaje problematyki były obecne w pracach realizowanych w roku 2015.
W nurcie społecznych uwarunkowań zdrowia prowadzone były prace ukazujące specyfikę
sytuacji społecznej starszych kobiet i jej wpływ na ich zdrowie i samopoczucie. Grupą
szczególnego zainteresowania były kobiety w wieku 50 – 59 lat, a więc znajdujące się na
przedpolu starości. Jest to grupa na ogół pomijana w badaniach społeczno-medycznych, które
bądź koncentrują się na kobietach w wieku prokreacji (do 49 roku życia), bądź na kobietach
w wieku emerytalnym (po 60-tym roku życia). Tymczasem badania wskazują, że to właśnie
w tej grupie wieku uaktywnia się wiele niekorzystnych zjawisk zdrowotnych (także
związanych z menopauzą), a jednocześnie kobiety są poddawane wielu naciskom
społecznym, utrudniającym ich funkcjonowanie. Są to z jednej strony naciski na kontynuację
i przedłużanie aktywności zawodowej a z drugiej strony rosnące zadania opiekuńcze wobec
wnuków i coraz starszych rodziców. Przygotowany został raport „Polki 50+. Zdrowie i jego
zagrożenia” pod red. A. Ostrowskiej. Oprócz charakterystyki społeczno – ekonomicznej tej
kategorii, znalazły się w nim także teksty przygotowane przez wybitnych klinicystów,
charakteryzujące największe zagrożenia zdrowotne i niezbędne do podjęcia działania z
zakresie profilaktyki i opieki medycznej. Raport o zdrowiu kobiet został przedstawiony na
Kongresie Zdrowia Publicznego (grudzień 2015) a także przekazany organizatorom służby
zdrowia i samorządom.
W nurcie badań nad niepełnosprawnością zakończony został grant badawczy
poświęcony postawom społecznym wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych w
Polsce. Zrealizowane badanie było powtórzeniem badania przeprowadzonego 20 lat
wcześniej (w oparciu o to samo narzędzie badawcze), co pozwoliło na ocenę dynamiki zmian
zachodzących w stosunku naszego społeczeństwa do osób niepełnosprawnych i gotowości do
społecznej integracji z nimi. Wyniki badania wskazują z jednej strony na postępujące
47
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
zanikanie negatywnych stereotypów na temat osób niepełnosprawnych i postępujący proces
ich akceptacji, z drugiej – na istnienie stabilnych i trudnych do przekroczenia barier
przejawiających się bliższych, osobistych kontaktach. Na podstawie badania opublikowana
została książka książka Antoniny Ostrowskiej „Niepełnosprawni w Społeczeństwie. 1993 –
2013”. Została ona nieodpłatnie przekazana politykom, naukowcom, działaczom społecznym
i organizacjom pozarządowym zajmującym się problematyką niepełnosprawności.
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE I PROCESY DEMOKRATYZACJI
Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego
W roku 2015 Zakład kontynuował badania i analizy dotyczące społecznych,
kulturowych i politycznych problemów społeczeństwa obywatelskiego. Głównym celem
badań jest rozwój teorii współczesnego społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie
historycznej oraz w odniesieniu do współczesnych form samoorganizacji społecznej w Polsce
oraz w Europie, określenie stanu świadomości obywatelskiej społeczeństwa polskiego oraz
opis i analiza obszarów i aspektów obywatelskości w Polsce współczesnej (sektor
pozarządowy, instytucje „państwa obywatelskiego”, funkcjonowanie zasady pomocniczości,
nowe wspólnoty internetowe, bariery samoorganizacji itp.). Istotnym wątkiem badawczym
w pracach zespołu jest także analiza porównawcza problematyki samoorganizacji społecznej
w Polsce (i szerzej krajach europejskich) oraz na Dalekim Wschodzie, przede wszystkim
w Chinach, Wietnamie, Mongolii oraz na Tajwanie.
Zakład prowadzi w omawianym zakresie zarówno badania teoretyczne, jak
i empiryczne. Te pierwsze realizowane są poprzez: (i) konceptualizację różnorakich
problemów teoretycznych występujących w „obywatelskim” nurcie historii myśli społecznej
i politycznej; (ii) analizę teorii społeczeństwa obywatelskiego oraz samoorganizacji
społecznej formułowanych w Polsce przez opozycję demokratyczną w drugiej połowie lat
70.; (iii) badanie procesu odbudowy tradycyjnych nurtów politycznych oraz ich dyskursów
w ramach opozycji demokratycznej w drugiej połowie lat 70. w związku z rozwojem polskiej
teorii samoorganizacji społecznej; (iv) analizę ideowych i instytucjonalnych uwarunkowań
przyjęcia przez Polskę oraz inne kraje Europy Środkowej modelu transformacji
propagowanego w ramach tzw. „konsensusu waszyngtońskiego” oraz w zaleceniach Banku
Światowego; (v) badania porównawcze rozwoju form społeczeństwa obywatelskiego oraz
społecznego i samoorganizacji w Polsce i na Dalekim Wschodzie (vi) badania sposobów,
w jaki polskie organizacje pozarządowej wspierają procesy demokratyzacji w państwach
postkomunistycznych w ramach rządowego programu „Polska Pomoc”.
Badania empiryczne obejmują szereg obszarów przejawiania się społeczeństwa
obywatelskiego we współczesnej Polsce i polegają na: (i) badaniu rozwoju sektora organizacji
pozarządowych; (ii) badaniu dyskursu obywatelskiego we współczesnej Polsce; (iii) badaniu
48
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
świadomości obywatelskiej społeczeństwa polskiego; (iv) studiach obywatelskich aspektów
stylu życia w Polsce; (v) analizie wtórnej badań dotyczących poszczególnych wymiarów
społeczeństwa obywatelskiego; (vi) badaniu tzw. nowych ruchów społecznych, przede
wszystkim ruchu ekologicznego i antyglobalistycznego; (vii) badaniu wspólnot
internetowych; (viii) analizie barier samoorganizacji obywatelskiej; (ix) badaniu
współczesnych teorii demokracji ze szczególnym uwzględnieniem problematyki aktywności
obywatelskiej; (x) badań porównawczych społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na
Dalekim Wschodzie; (xi) badaniu ideowych i konceptualnych ram transformacji ustrojowej
w Polsce w odniesieniu do problematyki społeczeństwa obywatelskiego.
Badania teoretyczne i empiryczne zmierzają do ustalenia poziomu rozwoju i
charakteru polskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz jego relacji z kształtującym się
społeczeństwem europejskim w kontekście polskiego członkostwa w UE.
W roku 2015 D. Gawin prowadził prace nad książką, która będzie stanowić
kontumację monografii Wielki zwrot, wydanej w 2013 roku. Obecna książka obejmuje
przemiany myśli politycznej opozycji demokratycznej po 1976, ze szczególnym
uwzględnieniem ewolucji idei samoorganizacji społecznej.
G. Chimiak pracowała nad zagadnieniem roli polskich organizacji pozarządowych
w wspieraniu demokratyzacji poza granicami Polski.
A. Kościański kontynuował prace nad książką habilitacyjną pt. Rozstajne Drogi
Niebios, Obywatelskość we współczesnym społeczeństwie nowokonfucjańskim. Jedna
z hipotez, weryfikowana w tej pracy, głosi, iż ważnym, politycznie i ekonomicznie
strategicznym celem odgórnie sterowanej transformacji w ChRL jest animowanie
społeczeństwa obywatelskiego w jego zdepolityzowanej formie. Społeczne i kulturowe skutki
hypertransformacji, takie jak: pogłębiające się podziały edukacyjne, poziomu życia,
obyczajowe itp. niwelowane są w Chinach programami aktywizacji swoiście pojmowanej,
nowo-konfucjańskiej partycypacji obywatelskiej.
P. Gliński zajmował się problematyką współczesnych form ruchów społecznych
w Polsce.
Pracownicy Zespołu byli współredaktorami pracy zbiorowej Obywatele wobec
kryzysu. Uśpieni czy innowatorzy (Wydawnictwo IFiS PAN), a także autorami trzech
zamieszczonych tam artykułów. Uczestniczyli z referatem w jednej konferencji
międzynarodowej, w pracach konsorcjum międzynarodowego w ramach programu Horizon
2010, poświęconego formom aktywności młodego pokolenia Europejczyków, a także
współorganizowali konferencję polsko-chińską w Warszawie.
49
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
ŁAD INSTYTUCJONALNY I JEGO PRZEOBRAŻENIA
Zespół Badawczy Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji
Prace realizowane w Zespole w roku 2015 koncentrowały się na rozwijaniu podejścia
instytucjonalnego, uprawianego na różnych polach badawczych. Specyfiką tego podejścia jest
łączenie ze sobą perspektywy mikro i makrospołecznej w refleksji nad przemianami ładu
społecznego, politycznego i gospodarczego. Stawiane pytania badawcze obejmują kwestie
konstruowania ładu społecznego zarówno w perspektywie gospodarstwa domowego jak i
w ujęciu „socjologii historycznej” ukazującej dynamikę transformacji ustrojowej po
komunizmie. Ważnym obszarem dociekań jest edukacja, której uwikłanie instytucjonalne
podatne jest na ultra stabilność. Działania badawcze kojarzą też ze sobą różne podejścia
metodologiczne, od badań antropologicznych, po zaawansowane metody analiz ilościowych.
W 2015 roku zostało uruchomione cykliczne, seminarium Zespołu, mające na celu
dyskutowanie projektów i prac badawczych, a także tekstów w ich roboczej postaci autorstwa
członków Zespołu. Służy ono wymianie doświadczeń badawczych i konsolidowaniu
rozumienia teorii instytucjonalnych. Przedstawione zostały badania mikrospołeczne nad
tworzeniem się reguł gry i znaczeniu pieniądza w mikroorganizmie gospodarstwa domowego
(M. Olcoń-Kubicka, M. Halawa), analizy uwarunkowań podejmowania studiów w okresie
umasowienia szkolnictwa wyższego (M. Sitek), nowy projekt dotyczący analizy w nurcie
instytucjonalizmu historycznego na przykładzie polityki ochrony środowiska
w wyspecyfikowanych zagadnieniach i regionach (Niedziałkowski), także nowy projekt
badawczy, dotyczący instytucjonalnych uwarunkowań tworzenia europejskiej polityki
energetycznej (M. Fronia).
Cykliczne zebrania prowadzone są także w ramach realizowanego w Zespole grantu
NCN – panelowe badanie uczniów uczestniczących w badaniach PISA z 2009 roku,
kierowanego przez H. Domańskiego z udziałem członków Zespołu.
Ponadto A. Pokropek realizował grant, rozwijający zaawansowane analizy ilościowe.
A. Lewicka-Strzałecka kontynuowała prace nad etyczną rolą biznesu. K. Jasiecki analizował
językowe, ekonomiczne i społeczne znaczenia pojęcia „bogactwo”. A. Rychard prowadził
refleksję nad transformacją ustrojową, która dokonała się przez ostatnie 25 lat, systematyzując
kluczowe dla niej pojęcia w formie autorskiego podręcznika.
W roku 2015 z udziałem członków Zespołu ukazała się książka O potrzebie edukacji
medialnej w Polsce, zbierająca gros opracowań naukowych, w tym ważniejszych prac
empirycznych, dotyczących edukacji związanej z przemianami społecznymi
zapoczątkowanymi przez powstanie tzw. nowych mediów w przestrzeni publicznej.
Pracownicy Zespołu przygotowali także wspólny artykuł, przyjęty do druku w Studiach
Socjologicznych.
50
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Do ważniejszych wyników prac Zespołu należy zaliczyć także wydanie 8 książek
w serii monograficznej pod red. A. Rycharda Studies in Social Sciences, Philosophy and
History of Ideas, Wyd. Peter Lang, w tym wydanie w tej serii książki The Legacy of Polish
Solidarity (red. A. Rychard i G. Motzkin). Jest to jedna z nielicznych publikacji
socjologicznych, która ukazała się w związku z 25-leciem upadku komunizmu w Europie
Centralnej.
KULTUROWE PROBLEMY WSPÓŁCZESNOŚCI
Zespół Socjologii i Antropologii Kultury
Prace Zespołu koncentrują się na badaniu zmian społecznych i kulturowych,
zachodzących we współczesnej Polsce, analizowanych w kontekście społecznym
i kulturowym współczesnych zmian o charakterze globalnym. Zainteresowania teoretyczne
łączone są z badaniami empirycznymi, realizowanymi w oparciu o metodologię szeroko
rozumianych badań jakościowych. Zespół odwołuje się w swoich analizach do dorobku
socjologii i antropologii kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej tradycji
socjologicznej i antropologicznej. Podejmowane w 2015 roku zadania stanowiły kolejny etap
realizacji strategii i celów badawczych zarysowanych w chwili powstania Zespołu w 2011
roku. Obejmowały one pięć obszarów:
Studia nad kulturowym wymiarem ładu społecznego. Analizy koncentrują się na
socjologicznej i antropologicznej rekonstrukcji zmiany społecznej, a zwłaszcza na
kulturowym wymiarze przemian społecznych i cywilizacyjnych dokonujących się
w przestrzeni lokalnej i państwowo-narodowej, następujących pod wpływem zarówno
czynników wewnętrznych, jak i czynników zewnętrznych, np. związanych z procesami
europeizacji czy globalizacji. Istotnym elementem tych studiów są analizy zmierzające do
rekonstrukcji czy rewizji kategorii teoretycznych istotnych dla analiz współczesnej zmiany
społecznej i kulturowej, takich jak: „ład społeczny”, „więzi społeczne” „solidarność
społeczna”,
„kultura
narodowa”,
„marka
narodowa”,
„pamięć
zbiorowa”,
„wielokulturowość”, „kultura lokalna i regionalna”, „tradycje”, „przestrzeń społeczna”,
„lokalne społeczeństwo obywatelskie”, „ideologie społeczne”.
W ramach tego obaszaru badań realizowano w 2015 roku następujące programy
badawcze:
Kulturowe podstawy marki narodowej i regionalnej (kier. J. Kurczewska). Celem
programu jest kumulacja wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych o marce,
diagnoza najnowszych trendów interpretacyjnych w zakresie kulturowych podstaw marki
narodowej i regionalnej, stworzenie interdyscyplinarnego programu studiów teoretycznohistorycznych i studiów empirycznych nad marką narodową i regionalną.
51
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Spotkania kultur (J. Kurczewska, H. Bojar). Podmiotami realizującymi projekt są:
Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut
Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2015 roku przygotowany został
specjalny numer Górnośląskich Studiów Socjologicznych, w którym znalazły się artykuły
pracowników i współpracowników Zespołu.
Kulturowy wymiar zmiany społecznej w perspektywie porównawczej (J. Kurczewska,
H. Bojar, P. Binder). W ramach tego projektu badań nad kulturowymi konsekwencjami
transformacji i modernizacji, rozwijana jest współpraca międzynarodowa z IoS SASS, School
for Sociology and Political Sciences of Shanghai University, School for Sociology of Fudan
University z Chin oraz IS VASS oraz Institute for Family and Gender Studies VASS
z Wietnamu.
Zmiany w kulturze w kontekstach współczesnej Polski (pojęcia, podejścia teoretyczne
oraz wielkie i małe tematy). W ramach tego przedsięwzięcia przygotowana została, pod red.
J. Kurczewskiej we współpracy z M. Karkowską, koncepcja monografii zbiorowej badaczy
pionu kultury IFiS PAN. Uczestnikami projektu są etatowi pracownicy zakładów i zespołów
pionu kultury IFiS PAN oraz ich najbliżsi współpracownicy.
Wramach tego obszaru prac opublikowano w roku 2015 – 2 artykuły.
Studia nad metodologią badań jakościowych w socjologii, antropologii i na ich
pograniczach, w których istotną rolę odgrywa ścisłe powiązanie pogłębionej refleksji
metodologicznej z praktyką badawczą i uczynienie z tej refleksji stałego i integralnego
elementu całego procesu badawczego. Inspiracje czerpane są zarówno z klasycznego dorobku
polskiej socjologii, związanego z metodą biograficzną, jak i najnowszymi dokonaniami
metodologii teorii ugruntowanej.
Ważną częścią zadań Zespołu jest archiwizacja danych jakościowych oraz jej
popularyzacja. W ramach tego zadania Zespół realizuje projekt utworzenia Archiwum Danych
Jakościowych IFiS PAN (kier. Hanna Palska). Archiwum to ma służyć, z jednej strony –
zabezpieczeniu dorobku polskiej socjologii i jego popularyzacji, z drugiej – stanowić ma
podstawę dla reinterpretacji zastanych danych jakościowych, poprzez włączenie ich do
nowych projektów badawczych, co otwiera nowe perspektywy w badaniach nad biografią,
tożsamością, pamięcią. W roku 2015 digitalizacji poddane zostały zbiory pochodzące z badań
terenowych J. Obrębskiego i kontynuowano prace nad przygotowaniem do archiwizacji
danych z badań polskiej powojennej socjologii i antropologii, (w tym A. Kłoskowskiej, J.
Kurczewskiej, E. Tarkowskiej, zespołu Z. Bokszańskiego, A. Mrozowickiego).
Pracownicy Zespołu opublikowali w roku 2015 – 3 artykuły poświęcone archiwizacji
danych jakościowych, a także uczestniczyli w realizacji części jakościowej projektów
Europejski Sondaż Społeczny oraz POLPAN.
52
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Studia nad społecznościami lokalnymi. Od wielu lat Zespół prowadzi badania
terenowe i studia historyczno-porównawcze różnych typów społeczności lokalnych. W ich
ramach dokonuje się: diagnoz kultur lokalnych i regionalnych z perspektywy tak tradycji, jak
i innowacji, interpretacji lokalnych i regionalnych podstaw tożsamości społecznych,
zwłaszcza narodowej i europejskiej, rekonstrukcji procesów upodmiatawiania społeczności
lokalnych w kontekście wyzwań europejskich i globalnych, analiz lokalnych i regionalnych
przestrzeni obywatelskich w sytuacjach normalnych i w sytuacjach zagrożeń społecznych
i ekologicznych.
W ramach tego obszaru w roku 2015 realizowano następujące programy badawcze:
Rola tradycji w społecznym procesie tworzenia marek lokalnych (koordynator H.
Bojar). Projekt poświęcony był analizie roli tradycji w społecznym procesie tworzenia marek
lokalnych, a dokładniej – roli zróżnicowanych tradycji w strategiach budowania marki,
konstruowanych przez podmioty społeczne aktywne w przestrzeni publicznej. Celem badania
była rekonstrukcja lokalnie budowanych strategii tworzenia marek „przez tradycję”
i określenie podstawowej struktury tych strategii oraz dominanty tematycznej,
charakterystyka twórców koncepcji marki, jej nosicielom czy propagatorom oraz użytków
czynionych z tradycji. Przygotowany został raport: „Rola tradycji w społecznym procesie
tworzenia marek lokalnych”, 220 str. (redakcja merytoryczna J. Kurczewska, H. Bojar)
Kulturowy wymiar zagrożeń cywilizacyjnych – badania reakcji społecznych i form
solidarności społecznej w sytuacjach różnego typu zagrożeń naturalnych, społecznych
i technologicznych (J. Kurczewska, H. Bojar, P. Binder, M. Ślarzyński). Z inicjatywy
J. Kurczewskiej, członka PAU i vice-przewodniczącej odnowionej Komisji ds. zagrożeń
cywilizacyjnych PAU rozpoczęto spotkania seminaryjne, dotyczące społecznego,
ekonomicznego i kulturowego wymiaru zagrożeń cywilizacyjnych. Prowadzone są także
prace nad wdrożeniem wieloelementowego programu badań nad społecznymi reakcjami na
zagrożenia naturalne i cywilizacyjne. We współpracy z Akademią Obrony Narodowej oraz
ISP kontynuowano również prace nad programem w zakresie badań nad reakcjami
społecznymi na zagrożenia w rejonach przygranicznych (J. Kurczewska, H. Bojar).
Studia nad kulturowym wymiarem zróżnicowań społecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem badań nad stylami życia. Podejmowanym w Zespole przedsięwzięciom
naukowym towarzyszy refleksja nad zmianami, jakie zaszły w obyczajowości współczesnych
społeczeństw, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństw postsocjalistycznych.
W centrum uwagi znajdują się nie tylko przemiany dotychczasowych stylów życia, ujmowane
w różnych kontekstach historycznych i politycznych, ale i procesy tworzenia się nowych
stylów życia, pod wpływem nowych zróżnicowań strukturalnych i instytucjonalnych.
J. Straczuk była współautorką publikacji zbiorowej, prezentującą wyniki projektu: „Wzory
jedzenia a struktura społeczna” (kier. H. Domański), a także opublikowała artykuł.
53
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Badania nad pamięcią zbiorową. W pracach badawczych, Zespół zwraca uwagę na
szeroko rozumianą problematykę pamięci indywidualnej i pamięci zbiorowej w różnych
kontekstach historycznych, przestrzennych oraz politycznych. Podejmowana w ramach tych
badań refleksja teoretyczna dotyczy przede wszystkim pamięci kulturowej i pamięci
komunikacyjnej a także specyfiki pamięci zbiorowej w Europie Środkowo-Wschodniej. W
2015 roku Zespół realizował 2 granty poświęcone tym zagadnieniom (A. Wylegała).
Ogółem pracownicy Zespołu opublikowali w roku 2015 10 artykułów, w tym
2 w jęz.angielskim, wygłosili 16 referatów na konferencjach, w tym 14 na konferencjach
międzynarodowych, byli współorganizatorami 2 konferencji międzynarodowych i 2 cyklicznych
seminariów ogólnopolskich, realizowali 3 granty.
Zakład Teorii Kultury
Głównym celem Zakładu jest refleksja teoretyczna nad zjawiskami kultury
współczesnej, badanej przede wszystkim poprzez czytanie tekstów kulturowych, takich jak:
przekazy mediów audiowizualnych, literatury, itd. Dzięki takiemu ujęciu możliwa jest
adekwatna identyfikacja, analiza i interpretacja metapoziomów badanych zjawisk.
W roku 2015 zasadniczym tematem badań Zakładu było „Postrzeganie ryzyka
w kulturze konwergencji”. Stanowi on element podjętego, szerokiego tematu, dotyczącego
przekształceń kulturowych w XXI wieku. Przygotowany został tekst maszynopisu odnoszący
się do konceptualizacji zagrożeń kulturowych przy przyjęciu jako ram teoretycznych
rozumienia ryzyka i konwergencji w kulturze. Prowadzone były także badania dokumentarne
i analiza zebranych już materiałów (przede wszystkim U. Jarecka). Rezultaty badań
przedstawione zostały w artykułach opracowywanych w bieżącym roku, a także podczas
konferencji międzynarodowych oraz podczas dyskusji w Międzywydziałowej Komisji
ds. Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU. Zakład kontynuował, w zmienionej formule, spotkania
dyskusyjne, poświęcone zjawiskom kultury współczesnej, takim jak hegemonia kulturowa,
niezależność grupowa i jednostkowa, granice wolności indywidualnej w świecie
„powszechnej” inwigilacji, itp. Rozpoczęto również badania dotyczące przekształceń
zawodowych związanych z przemianami mediów w dziedzinie fotografii
Zakład był współorganizatorem 2 konferencji krajowych, a także uczestniczył
w międzynarodowym grancie w ramach programu Erasmus+.
Centrum Badań nad Zagładą Żydów
W roku 2015 Centrum kontynuowało badania dotyczące kwestii związanych
z prześladowaniami ludności żydowskiej w Polsce. Opublikowany został 11 numer rocznika
„Zagłada Żydów. Studia i materiały“ (red. D. Libionka) i rozpoczęto pracę nad numerem
dwunastym. Opublikowane zostały także dwie pozycje wspomnieniowe. Kontynuowany był,
54
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
z udziałem badaczy z zagranicy, projekt badawczy, poświęcony zagadnieniu startegii
przetrwania Żydow w okresie po likwidacji gett w różnych dytryktach okupowanej Polski.
Centrum zorganizowało w 2015 roku 3 ogólnopolskie seminaria dla młodych badaczy
Holocaustu. Brało w nim udział 10 doktorantów i młodych badaczy po doktoracie z Polski
oraz dwóch z zagranicy. Pracownicy Centrum realizowałi także 2 granty badawcze i pięć
wydawniczych.
TEORIA SOCJOLOGICZNA I METODOLOGIA BADAŃ
Zakład Socjologii Teoretycznej
W 2015 roku Zakład przede wszystkim kontynuował większość programów
badawczych z lat ubiegłych. Obejmowały one następujące zagadnienia: (i) Zmiana społeczna
i ład społeczny – perspektywa teoretyczna; (ii) Genealogia teraźniejszości – perspektywa
historii i idei oraz historii i socjologii socjologii; (iii) Program badań interdyscyplinarności
w naukach społecznych i humanistycznych; (iv) Analiza twórczości Zygmunta Baumana.
W ramach programu Zmiana społeczna i ład społeczny Zakład kontynuował
comiesięczne, ogólnopolskie seminarium „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:
cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”. W 2015 roku kolejne spotkania
poświęcone były bilansowi przemian społecznych, ekonomicznych i politycznych, jakie
dokonały się w Polsce po przełomie 1989 roku.
W ramach programu Genealogia teraźniejszości J. Kurczewska (we współpracy
z M. Karkowską) przygotowała do druku antologię tekstów na temat nacjonalizmu, polityki
narodowej, państwa i wzorów patriotyzmu wraz ze wstępem teoretyczno-historycznym,
a także Antologię Idei naukowych i politycznych Zygmunta Balickiego, jednego
z przywódców politycznych i teoretyka polskiego nacjonalizmu. M. Karkowska zajmowała
się stroną metodologiczną badań społecznych nad ideami nacjonalistycznymi, a zwłaszcza
rolą siatki pojęć narodowych w budowaniu społecznych strategii pamięci kulturowej. Ponadto
w ramach tego programu J. Kurczewska i M. Karkowska kontynuują badania nad
konceptualizacją wspólnotowości w badaniach zbiorowości znajdujących się w sytuacjach
ekstremalnych, w tym przypadku w sytuacji okupacji i Powstania Warszawskiego, a także
program badań teoretycznych (o charakterze interdyscyplinarnym) w naukach społecznych
i humanistycznych, dotyczący współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych w różnych
kontekstach historyczno-przestrzennych.
Prace nad zagadnieniami interdyscyplinarności w naukach społecznych
i humanistycznych skupiały się przede wszystkim na rekonstrukcji różnych debat
akademickich i publicznych na temat koncepcji teoretycznych interdyscyplinarności,
transdyscyplinarności i multidyscyplinarności, analizowanych w rozmaitych kontekstach
metateoretycznych oraz społecznych i kulturowych. Zakład przygotował książkę
55
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
„Interdyscyplinarność w naukach społecznych i humanistycznych – doświadczenia
i projekty”, opartą przede wszystkim na refertach z ogólnopolskiego seminarium
„Interdyscyplinarność w naukach społecznych” w latach 2011-2012, uzupełnioną o teksty
autorów nieuczestniczących w seminarium – artykuły historyków, filozofów, etnografów
i literaturoznawców.
W roku 2015 kontynuowane były także prace nad stworzeniem nowego
interdyscyplinarnego programu badawczego, dotyczącego roli emocji indywidualnych
i zbiorowych w doświadczeniach narodowych o charakterze indywidualnym i zbiorowym.
W ramach tego programu wiążącego cele teoretyczne z dobrze rozwiniętym programem
jakościowych badań empirycznych dotyczących zbiorowego i indywidualnego uczestnictwa
w kulturach narodowych rozpoczęto współpracę z historykami, antropologami, etnografami
z Instytutu Slawistyki PAN, Instytutu Etnologii i Antropologii UW, ISNS UW oraz
Zespołami i Zakładami z pionu kultury IFiS PAN. Jego celem jest wypracowanie
trnsdyscyplinarnego ujęcia kultury narodowej, doświadczenia narodowego oraz kategorii
dumy narodowej, winy narodowej i wstydu za naród.
D. Brzeziński rozwijał program badań nad twórczością Z. Baumana z perspektywy
interpretacji podstawowych kategorii kultury, uczestnictwa w kulturze, praxis kulturowej,
problemu podmiotowości w różnych kontekstach porządków politycznych i kulturowych oraz
z punktu widzenia w stosunku do teorii ideologii multukulturalizmu. Program ten zmierza do
ulokowania baumanowskiej refleksji o kulturze na mapie współczesnej europejskiej
i światowej humanistyki przy uwzględnieniu tradycji badań prowadzonych w Polsce nt.
Baumana.
W 2015 roku pracownicy Zakladu opublikowali: 1 monografie, 2 artykuły i wygłosili
6 referatów na konferncjach, w tym 4 na konfrencjach międzynarodowych.
Zespół Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych
Podejmowane przez Zespół w 2015 roku prace stanowiły kontynuację prac
wcześniejszych. Korespondują one z najważniejszymi problemami metodologicznymi nurtu
ilościowego w socjologii: obniżającym się odsetkiem uczestnictwa w surveyach
i zastosowaniem w związku z tym alternatywnych sposobów zbierania danych oraz
sposobami motywowania respondentów do udziału w badaniach, a także poprawnością
interpretacji wyników badań międzykrajowych. Ujmując najogólniej, celem prowadzonych
w zleceniu badań jest szukanie dróg poprawy, a przynajmniej utrzymania dotychczasowej
wartości zbieranych w surveyach danych.
Od roku 2002 podstawowe zadania, wokół których zogniskowane są prace Zespołu,
związane są z uczestnictwem w projekcie Europejski Sondaż Społeczny. Narodowym
Koordynatorem ESS w Polsce jest Paweł B. Sztabiński we współpracy z Franciszkiem
Sztabińskim. W realizacji projektu uczestniczą również pozostali pracownicy Zespołu.
56
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Prace związane z ESS mają charakter dwutorowy. Po pierwsze, jest to przygotowanie,
realizacja i upowszechnienie wyników badania Europejski Sondaż Społeczny. W roku 2015
przygotowano i zrealizowano 8 rundę projektu, a także przygotowano zbiór danych z badania.
W ramach upowszechniania jego wyników zorganizowano otwartą debatę „Stosunek do
imigrantów. Polska na tle Europy”
Drugi nurt prac wykonawców zlecenia stanowią własne badania i analizy, które
w znacznej mierze również powiązane są z ESS i są wykorzystywane w praktyce badawczej.
Koncentrują się one wokół zagadnień mieszczących się w głównych nurtach metodologii
światowej. Są to: niedostępność wylosowanych jednostek badania (non-response) oraz
zastosowanie w tym samym badaniu różnych technik surveowych (Mixed Mode research
design), którego podstawowym celem jest redukcja kosztów badania, choć również ograniczenie
niedostępności.
W roku 2015 P. B. Sztabiński powrócił do problematyki skuteczności zastosowania
w surveyach gratyfikacji dla respondentów. Przygotowany tekst obejmuje 3 rozdziały książki
poświęconej temu zagadnieniu. Pierwszy rozdział prezentuje koncepcje teoretyczne, leżące
u podstaw zastosowania gratyfikacji, w drugim omawiane są na podstawie literatury różne
aspekty związane z ich zastosowaniem (włacznie z aspektem deontologicznym), natomiast trzeci
zawiera opis wykorzystywanych w dalszej części książki własnych badań na ten temat
zrealizowanych w związku z ESS.
Innym czynnikiem, mającym wpływ na uczestnictwo w surveys jest społeczna ich
percepcja. W artykule Social Perception of Surveys: The Polish Experience P. B. Sztabiński
i F. Sztabiński, na podstawie zrealizowanych badań metodologicznych, pokazują, jak postrzega
je społeczeństwo polskie. Społeczeństwo w zdecydowanej większości rozumie potrzebę
prowadzenia surveys. Jako podstawowe ich cele widzi informowanie władz o opiniach
społecznych oraz informowanie o nich społeczeństwa, co zakłada szerokie upowszechnianie
wyników surveys. Jednakże wobec surveys respondenci wysuwają szereg zastrzeżeń, które
wskazują na ograniczone zaufanie do ich wyników. Przedstawione są także wnioski
z przeprowadzonych badań dla praktyki badawczej.
W roku 2015 P. B. Sztabiński, równolegle z badaniem zasadniczym ESS 7, zrealizował
eksperyment Mixed Mode na próbie 800 osób. Był to pierwszy tego rodzaju, przeprowadzony
w sposób systematczny, eksperyment w Polsce. W pierwszej kolejności zastosowano ankietę
pocztową, ankietę WEB oraz EMS (ankietę dołączaną do przesyłki e-mail) – do wyboru przez
respondenta. Z osobami, które nie odpowiedziały na żadną z ankiet, próbę realizacji wywiadu
podjęli ankieterzy. Ogólny uzyskany response rate był o ok. 9 punktów procentowych niższy niż
w badaniu zasadniczym ESS 7, ale o ok. 10 punktów wyższy, niż w innych prowadzonych
w Polsce surveyach naukowych. Aczkolwiek wartość zebranego materiału wymaga dalszej
analizy, to jednak uzyskany rezultat wskazuje, że ze względu na współczynnik realizacji
(response rate), zastosowanie Mixed Mode w badaniach naukowych w Polsce jest obiecujące.
57
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
F. Sztabiński analizował rezultaty zastosowania Mixed Mode Data Collection jako
badania uzupełniającego w badaniu panelowym PolPan fala VI (2013). W celu zebrania danych
od osób niedostępnych we wcześniej zrealizowanym badaniu z zastosowaniem wywiadu
osobistego, w Mixed Mode zastosowano ankietę pocztową, EMS i wywiad telefoniczny (CATI).
Analiza wykazała, że zastosowanie Mixed Mode jako badania uzupełniającego po badaniu
zrealizowanym wywiadem osobistym jest zupełnie nieefektywne: współczynnik realizacji
wzrósł o zaledwie 0,6 punktu procentowego. Natomiast w rezultacie powtórnej próby realizacji
wywiadu osobistego z osobami wcześniej niedostępnymi uzyskano wzrost współczynnika
realizacji o 3,2 punktu.
T. Żmijewska-Jędrzejczyk kontynuowała prace nad doskonaleniem metod
pozwalających na ocenę homogeniczności warunków realizacji badań międzykrajowych
ze względu na kontekst bieżących wydarzeń na poziomie kraju. Dane o kontekście realizacji
badań (bieżących wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na udzielane odpowiedzi) zbierane
są we wszystkich krajach uczestniczących w ESS począwszy do rundy 1. Trudno jest jednak
wskazać przełożenie informacji o wydarzeniach na odpowiedzi na konkretne pytania
i w związku z tym dane te są wykorzystywane w bardzo niewielkim zakresie. ŻmijewskaJędrzejczyk, wykorzystując teorię racjonalnego działania (RAT) J. Coleman’a, pokazuje
użyteczność zaproponowanego przez niego schematu (“Coleman Bathtub” lub “Coleman
Boat”) do uwzględniania kontekstu bieżących wydarzeń w analizach substantywnych.
W roku 2015 pracownicy Zespołu zredagowali 1 książkę, wydaną w w jęz. angielskim
w wyd. Peter Lang, opublikowali 2 artykuły, w tym 1 w jęz. angielskim oraz byli autorami lub
współautorami 4 referatów na konferencjach międzynarodowych. Realizowali także 1 grant:
Przygotowanie, realizacja i upowszechnianie wyników badania „Europejski Sondaż
Społeczny”, siódma edycja.
58
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
1.4. Prace Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych
Od roku 2001 ORBS IFiS PAN pozycjonuje się na rynku badań raczej jako jednostka
metodologiczna, niż jako jeden z instytutów prowadzących standardowe badania typu
surveyowego. Takie pozycjonowanie jest logiczną konsekwencją jego usytuowania
w instytucie naukowym. Dlatego też podejmujemy się przede wszystkim realizacji badań
wymagających zastosowania specjalnej metodologii oraz zajmujemy się działalnością
doradczą, a także pełnimy rolę niezależnego eksperta w dziedzinie badań. Szeroki zakres
działania jest także okazją do prowadzenia własnych badań metodologicznych.
W roku 2015 ORBS realizował następujące zadania badawcze:
1. Obsługa realizacji badania „Program Międzynarodowej Oceny Uczniów” – PISA
(rekrutacja 170 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Zakończenie zadania.
2. Realizacja badania ankietowego (wywiad kwestionariuszowy) „Europejski Sondaż
Społeczny Runda 7” i przygotowanie zbioru danych (badanie finansowane przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Grant numer 3254/ESS-ERIC/2015/0).
Realizacja badania: kwiecień –sierpień. Zakończenie zadania.
3. Realizacja badania ankietowego „Mixed Mode Design Experiment” (ankieta pocztowa,
ankieta EMS, ankieta WEB, wywiad kwestionariuszowy) i przygotowanie zbioru danych
(badanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Grant numer
3254/ESS-ERIC/2015/0). Zakończenie zadania.
4. Realizacja badania jakościowego „Cognitive Testing for Round 8 of the European Social
Survey (ESS)” na zlecenie ESS ERIC Headquarters, c/o City University London.
Realizacja badania: marzec – lipiec. Zakończenie zadania.
5. Realizację badania jakościowego na zlecenie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie:
„Organizacje agroturystyczne w Polsce. Ruch społeczny in statu nascendi?”. Realizacja
badania: październik – listopad. Zrealizowano 35 wywiadów pogłębionych (IDI)
z prezesami Stowarzyszeń Agroturystycznych na terenie 5 województw (34 miejscowości).
Zakończenie zadania.
6. Realizacji badania EMS (Electronic Mail Syrvey) zatytułowanego „Stan obecny
i perspektywy nauczania filozofii na uczelniach wyższych” wśród dziekanów i dyrektorów
instytutów wyższych uczelni publicznych i niepublicznych (badanie prowadzone w ramach
grantu prof. M. Soina, IFiS PAN). Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku.
W ramach działalności eksperckiej, w roku 2015 ORBS realizował następujące
zadania:
7. Konsultacja schematu doboru próby i scenariusza badania (FGI) oraz opracowanie
merytorycznego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) do badania dotyczącego postaw
i potrzeb informacyjno-edukacyjnych osób w wieku 50+ w kontekście HIV/AIDS oraz
zakażeń przenoszonych droga płciową (ZPDP) i kryteriów merytorycznej oceny ofert.
59
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Przedstawiciel ORBS brał także udział w pracach komisji przetargowej w charakterze
biegłego (na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS). Realizacja zadania marzec –
kwiecień 2015 r. Zakończenie zadania.
8. Konsultacja schematu doboru próby i scenariusza badania (FGI) oraz opracowanie
merytorycznego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) do badania dotyczącego postaw
i potrzeb informacyjno-edukacyjnych osób w wieku 18 – 65, mieszkańców wsi i małych
miast w kontekście HIV/AIDS oraz zakażeń przenoszonych droga płciową (ZPDP)
i kryteriów merytorycznej oceny ofert. Przedstawiciel ORBS brał także udział w pracach
komisji przetargowej w charakterze biegłego (na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS).
Realizacja zadania marzec – kwiecień 2015 r. Zakończenie zadania.
9. Konsultacja koncepcji badania i narzędzi badawczych w projekcie A. Gromady
(doktorantka IFiS PAN) dotyczącego obecności kobiet w środowisku państwowych
wyższych uczelni artystycznych w Polsce (Fundacja Katarzyny Kozyry).
10. Konsultacja schematu doboru próby oraz sposobu organizacji i przygotowania badania
jakościowego dotyczącego stosunku do imigrantów do Europy centralnej i zachodniej (na
etapie składania wniosku. Kierownik: prof. J. Niżnik).
Należy podkreślić, że wszystkie badania prowadzone przez ORBS spełniają najwyższe
standardy realizacyjne. Chodzi zarówno o współczynnik realizacji, jak i jakość danych. Jest to
rezultat praktycznych zastosowań wyników prowadzonych przez nas badań
metodologicznych. Nie podejmujemy się realizacji badań, w których nie jest możliwe
(ze względu na cenę) przestrzeganie tych standardów. Chodzi tu np. o zapytania ofertowe
ze strony: Centrum Zdrowia Publicznego Promocji Zdrowia Instytut Medycyny Wsi
w Lublinie czy Biura Edukacji Finansowej, Ministerstwa Finansów. Decyzje takie stanowią
logiczną konsekwencję wspomnianego wcześniej pozycjonowania ORBS.
60
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
1.5. Imprezy naukowe zorganizowane/współorganizowane przez Instytut
1.5.1. Stałe seminaria ogólnopolskie (organizowane raz lub dwa razy
w miesiącu)
Tytuł seminarium
Imię i nazwisko organizatora
Gender i seksualność w Polskiej nauce i praktyce społecznej.
Seminarium interdyscyplinarne
Adamiak Marzena, Paweł Dybel,
Magdalena Grabowska, Dorota
Hall
Seminarium Zespołu Studiów Europejskich IFiS PAN „Europa Andrejuk Katarzyna, Joanna
Fomina, Józef Niżnik
w procesie przemian”
Myśl antyku dziś
Blandzi Seweryn, Wrotkowski
Wojciech
Etyka biznesu i socjologia ekonomiczna
Lewicka-Strzałecka Anna,
Wojciech Gasparski, Krzysztof
Jasiecki
Filozofia kognitywistyki
Miłkowski Marcin, Mateusz Hohol
Filozoficzne problemy podstaw wiedzy
Blandzi Seweryn, Alina Motycka,
Zbigniew Król
Lokalne, regionalne, narodowe i ponadnarodowe: cztery
spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny
Kurczewska Joanna
Seminarium Polskiego Badania Panelowego POLPAN
Kazimierz M. Słomczyński
Seminarium dla młodych badaczy (cyklicznie co 4 miesiące)
Barbara Engelking
Politeia Platona
Zygmuntowicz Dorota
1.5.2. Seminaria ogólnopolskie (organizowane jednorazowo)
Tytuł seminarium
Imię i nazwisko
organizatora
Miejce, data
Przedsiębiorcy jako aktorzy na lokalnej scenie
kulturalnej w Polsce
Bojar Hanna
Warszawa
61
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Tytuł seminarium
Imię i nazwisko
organizatora
From ‘counter-culture’ to contract culture: women and Chimiak Galia
gender-based NGOs in comparative perspective. The
case of Romania and Poland
Miejce, data
Warszawa, 18.05
Historia polskiej psychoanalizy
Dybel Paweł
Warszawa
(cyklicznie dwa
razy w roku)
POLPAN - od badań ankietowych d biograficznych.
Prezentacja projektu pilotażowego
Filipkowski Piotr,
Danuta ŻyczyńskaCiołek
Łódź, 15.05
Czego i jak szukać w Archiwum Danych Jakościowych? Filipkowski Piotr,
Maciej Melon
I po co tam w ogóle zaglądać? (Wystąpienie
zorganizowane z Wrocławskim Oddziałem PTS
i Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
Wrocław, 17.12
Wojna na Kaszubach. Pamięć polskich i niemieckich
świadków - seminarium wokół książki
Piotr Filipkowski,
Katarzyna MadońMitzner
Warszawa, 30.01
Doświadczenie procesu transformacji w perspektywie
biograficznej pokoleń urodzonych w latach 1960-70,
1970-80, 1980-89
Filipkowski Piotr,
Maciej Melon, Kaja
Kaźmierska, Joanna
Wygnańska, Jacek
Burski, Katarzyna
Waniek
Łódź, 9.10
Kapitał w Polsce w XXI wieku
Gromada Anna, Tomasz Warszawa, 8.04,
Janyst, Karol
06.05, 11.06
Muszyński, Filip
Konopczyński, Maciej
Sobociński
Obywatel czy Konsument
Gromada Anna,
Warszawa, 21.01,
Aleksandra Wiśniewska, 23.04
Tomasz Janyst, Karol
Muszyński
Problemy interdyscyplinarności we współczesnych
naukach społecznych i humanistycznych
Kurczewska Joanna
Warszawa, 16.12
Twórczość Zygmunta Baumana w kontekście
współczesnych teorii kultury
Kurczewska Joanna
Warszawa, 26.03
62
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Tytuł seminarium
Imię i nazwisko
organizatora
Miejce, data
Filozofia przyrody dziś. Uniformitaryzm dawniej i dziś
Ługowski Włodzimierz Warszawa, 5.11
Stosunek do imigrantów. Polska na tle Europy
Sztabiński Paweł
Warszawa, 16.12
63
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
1.5.3. Konferencje organizowane lub współorganizowane przez Instytut
Imię i nazwisko
Nazwa/tytuł konferencji
Współorganizatorzy
Miejsce
konferencji
MIĘDZYNARODOWE
Bielik Agata
Franz Rosenzweig Day:
Interreligious Dialogue
University of Nottingham
Nottingham,
Wielka
Brytania
Re-reading Derrida’s ‘Faith and
Knowledge'
University of Nottingham
Nottingham,
Wielka
Brytania
Binder Piotr
Identity in the Post-Soviet Space
UCL SSEES, Platform Ukraine - Londyn,
A Multidisciplinary Network to Wielka
Explore the Post-Socialist Space Brytania
Binder Piotr,
Hanna Bojar
Exchanging Research Result on
Vietnam Academy of Social
Social Philanthropy between Poland Sciences
and Vietnam
Hanoi,
Wietnam
Blandzi Seweryn
Międzynarodowa Konferencja
Naukowa History of Philosophy as
Record and Hermeneutics of Source
Experiences of the Truth / Historia
filozofii jako zapis źródłowych
doświadczeń prawdy
PTFIS, Instytut Filozofii,
Socjologii i Psychologii
Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie
Bukowina
Tatrzańska,
Polska
Brudzińska Jagna
Cologne-Leuven Summer-School In
Phenomenology 2015: Fantasy and
Imagination in Husserl’s
Phenomenology
Husserl-Archiv, Universität zu
Köln
Kolonia,
Niemcy
Fühlen, Denken, Erkennen.
Erfahrungsphänomenologie im
Spannungsfeld zwischen Mensch und
Tier
Husserl-Archiv, Universität zu
Kolonia,
Köln / Husserl Archives Leuven, Niemcy
International Centre for
Phenomenological Research
Brudzińska Jagna, Menschliche Natur jenseits der
Husserl-Archiv, Universität zu
Stanisław Czerniak Naturalisierung. Zur
Köln
Phänomenologie, Anthropologie und
Psychoanalyse der Humanen Welt
Warszawa,
Polska
Dubrow Irina,
Kazimierz M.
Slomczynski,
Joshua K. Dubrow
Facca Danilo
Cross-national Survey
Harmonization and Analysis:
Weights, Data Quality and Multilevel Modeling
CONSIRT OSU-PAN
Columbus,
USA
Health and Well-being in Crossnational Perspective
CONSIRT OSU-PAN
Columbus,
USA
Men and Ideas in the Renaissance
Wydział "Artes Liberales" UW
Warszawa,
Polska
64
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i nazwisko
Nazwa/tytuł konferencji
Współorganizatorzy
Miejsce
konferencji
Sharing Knowledge in Early Modern Wydział "Artes Liberales" UW
Europe
Warszawa,
Polska
Obóz koncentracyjny MauthausenGusen: nowa wiedza, nowa
struktura
Austriackie Forum Kultury,
Ambasada Republiki Austrii
Warszawa,
Polska
Polish vernacular culture today
Instytut Kultury Polskiej UW
Warszawa,
Polska
Vernacular memory - vernacular
culture
Instytut Kultury Polskiej UW
Warszawa,
Polska
Filipkowski Piotr,
Anna Wylegała
Oral history in Central-Eastern
Europe: current research areas,
challenges and specificity
Polish Oral History Association, Łódź, Polska
Czech Oral History Association,
Ukrainian Oral History
Association, Uniwersytet Łódzki
Filipkowski Piotr,
Maciej Melon
Doświadczenie biograficzne PRL
i NRD w oraz jego przepracowanie
w powojennym pokoleniu 19451955. Seminarium w celu
przygotowania publikacji
Instytut Socjologii Uniwersytet
Łódzki, OTTO-VONGUERICKE-UNIVERSITÄT
MAGDEBURG
Berlin, Niemcy
Experience of the Process of
Transformation in Poland.
Sociological Comparative Analysis
based on Biographical Perspective
Workshops Programme
Instytut Socjologii Uniwersytet
Łódzki
Łódź, Polska
Filipkowski Piotr
Kołczyńska Marta
International Training Event on
Cross-National Studies:
Survey Methodology: Cross-national Interdisciplinary Research and
Survey Harmonization and Analysis: Training Program
Weights, Data Quality and Multilevel Modeling
Columbus,
USA
Kościański Artur
Laboratorium Dialogu Polska-Azja
Uniwersytet Soochow
Warszawa,
Polska
Kościański Artur,
Andrzej Rychard
Social Change and Social
Management in China and Poland
Institute of Sociology, Chinese
Academy of Social Sciences
Warszawa,
Polska
Kubiak Anna
Socio-Psycho-Medical Changes in
the Lifestyles of the Contemporary
Family
“Francisc I. Rainer”
Anthropology Institute of the
Romanian Academy
Bukareszt,
Rumunia
Leder Andrzej
Juifs et la Nation
Ośrodek Cywilizacji Francuskiej
UW, Institut Europeen
Emmanuel Levinas (Paryż),
Instytut Studiów
Zaawansowanych
Warszawa,
Polska
Lipszyc Adam
Workshop: Space and Violence in
Philosophy and Literature
Tel Aviv University
Warszawa,
Polska
65
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i nazwisko
Nazwa/tytuł konferencji
Współorganizatorzy
Miejsce
konferencji
Malinowski Jacek
Trends in Logic XV: Logic of Social
Behaviour
Delft University of Technology
Delft, Holandia
Miłkowski Marcin, Puting Art and Music in Nature:
Konrad-Talmont
Kazimierz Naturalist Workshop
Kamiński, Jakub
2015
Matyja
Ośrodek Badań Filozoficznych
Kazimierz
Dolny, Polska
Niżnik Józef
The interdisciplinary nature of
contemporary research in social
sciences
National School of Political and
Administrative Studies
Warszawa,
Polska
Słomczyński
Kazimierz M.,
Irina Dubrow
Data Quality in Cross-National
Analysis and Multi-level Modeling
CONSIRT OSU-PAN
Columbus,
USA
Słomczyński
Kazimierz M.,
Irina Dubrow,
Joshua K. Dubrow
Harmonization of Survey and NonSurvey Data
CONSIRT OSU-PAN
Warszawa,
Polska
The Present and Future of
Longitudinal Cross-sectional and
Panel Survey Research
CONSIRT OSU-PAN
Warszawa,
Polska
Smoczyński Rafał
Nobility and post-feudal legacy in
Central and Eastern Europe
Polska Akademia Nauk
Warszawa,
Polska
Starzyński
Wojciech
Blandzi Seweryn,
Wojciech
Wrotkowski
Socio-psycho-medical changes in the Fracis Rainer Institute of
lifestyles of contemporary family in Anthropology of the Romanian
Poland and Romania
Academy
Bukareszt,
Rumunia
The 65th Anniversary of
Establishing Diplomatic Relations
between Mongolia and Poland: The
Business Ethics Formation Issues
Institute of Philosophy and
Sociology and Legal Studies
Ulaanbaatar,
Mongolia
The contemporary Polish nobility in
European context
Instytut Studiów Społecznych
im. Roberta Zajonca
Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa,
Polska
Seminarium grantu badawczego
Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki „Polski kartezjanizm –
historia i perspektywy współczesne”
Institute of Philosophy, Slovak
Academy of Sciences
Jurata, Polska
Seminarium PTFen “Slovak
Phenomenology – works in
progress”
Institute of Philosophy, Slovak
Academy of Sciences
Jurata, Polska
XIV Konferencja PTFen
"Phenomenology and Social
Sciences"
Wydział Filozofii i Socjologii
UW
Warszawa,
Polska
History of Philosophy as Record and Instytut Filozofii, Socjologii i
Hermeneutics of Source Experiences Psychologii Akademii im. Jana
of the Truth
Długosza w Częstochowie
Bukowina
Tatrzańska,
Polska
66
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i nazwisko
Nazwa/tytuł konferencji
Współorganizatorzy
Miejsce
konferencji
KRAJOWE
Budzyńska
Katarzyna
13 Konferencja ArgDiaP „Siła
argumentu: racja, przekonanie,
konsensus”
Czarnocka
Małgorzata
Filozofowanie o nauce.
Dywersyfikacja tradycji
Warszawa
Filipkowski Piotr
Hierarchy and Pluralism in Catholic Instytut Kultury Polskiej UW
Poland
Warszawa
Badania stylu życia prof. Sicińskiego
- powrót po latach
Warszawa
Twórczość Zygmunta Baumana
a teorie kultury - prezentacja
projektu badawczego - seminarium
wokół projektu badawczego Dariusz
Brzezińskiego
Warszawa
Gniazdowski
Andrzej
Jarecka Urszula
Uniwersytet Wrocławski
Wrocław
Problemy fenomenologii wartości
Komitet Nauk Filozoficznych
PAN
Warszawa
Leszek Kołakowski - mistrz
paradoksalny
Kultura Liberalna
Warszawa
Technika i społeczeństwo w PRL
Instytut Historii Nauki PAN
Warszawa
Technika i społeczeństwo w PRL.
Cz. 2
Instytut Historii Nauki PAN
Warszawa
Karkowska Marta
Wokół badań prof. Andrzeja
Sicińskiego
LewickaStrzałecka Anna
Źródła wartości firm branży
finansowej
Warszawa
Konferencja Przedsiębiorstw
Finansowych
Ogólnopolska konferencja z okazji
25-lecia Towarzystwa Naukowego
Prakseologii
Etyka Biznesu – Inwencje
i Innowacje
Warszawa
Warszawa
Akademia Leona Koźmińskiego
Warszawa
Ługowski
Włodzimierz
Filozofia przyrody – dziś
Warszawa
Niżnik Józef
Ideały Nauki i Konflikty Wartości
Warszawa
Ostrowska
Antonina
Rozwój badań mózgu. Nadzieje dla
ochrony zdrowia
Warszawa
Parszutowicz
Przemysław
Ekonomia/Kultura/Wartości –
Metaekonomia
Politechnika Gdańska
Gdańsk
67
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i nazwisko
Nazwa/tytuł konferencji
Współorganizatorzy
Miejsce
konferencji
Soin Maciej
Filozofia 2.0. Diagnozy i strategie
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Kazimierz nad
Wisłą
1.6. Wykłady i referaty wygłoszone przez pracowników IFiS PAN w kraju
1.6.1. Wykłady i referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych
organizowanych w kraju
Imię i
nazwisko
Adamiak
Marzena
Tytuł referatu
Wherever one wants to
go. Rosi Braidotti's
concept of a "nomadic
subject" and its
philosophical
possibilities
Tytuł kongresu,
Nazwa instytucji
konferencji, sympozjum,
organizującej
seminarium
10th International
Uniwersytet Gdański
Conference Woman in
Culture: "Gender, Culture
& Migration, 2015
Fenomenologia płci i jej Problemy fenomenologii
etyczne konsekwencje.
wartości
Przyczynek do rozważań
nad metodą
fenomenologiczną
Miasto
Data
Gdańsk,
6-7.03
Polskie Towarzystwo
Fenomenologiczne
Warszawa,
27-28.11
Baczko-Dombi The Search for Reasons
Anna
Behind Students
Escaping from
Mathematics
Mathematical
Transgressions
Instytut Matematyki
Uniwersytetu
Pedagogicznego
Kraków,
Bielik Agata
The Human Difference:
Beyond Nomotropism
Humane Philosophy
Project: Human Nature
University of Oxford,
University of Warsaw
Warszawa,
To nie jest historia do
opowiedzenia:
postpamięć i jej ryzyka
Kulturen und Sprachen
der Erinnerung
Uniwersytet Warszawski
Warszawa,
23-26.09
25-26.09
A Sea of One’s Own: The Space and Violence in
IFIS PAN
Space of the Self in
Philosophy and Literature
Virginia Woolf’s Voyage
Out
I Am not Ashamed of
Leszek Kołakowski
Jesus. Kołakowski’s
Seminar
Notes from Underground
15-19.03
Warszawa,
25-26.09
Institut für den
Warszawa,
Wissenschaften des
19.11
Menschen (Vienna) and
the University of Warsaw
68
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
Nazwa instytucji
konferencji, sympozjum,
organizującej
seminarium
Miasto
Data
Blandzi
Seweryn
Parmenides’s Source
Experience of Truth’s
Beingness
Międzynarodowa
Konferencja Naukowa,
History of Philosophy as
Record and Hermeneutics
of Source Experiences of
the Truth / Historia
filozofii jako zapis
źródłowych doświadczeń
prawdy
PTFIS, Instytut Filozofii, Bukowina
Socjologii i Psychologii Tatrzańska,
Akademii im. Jana
19-20.06
Długosza w
Częstochowie, IFiS PAN
Brudzińska
Jagna
Konflikt und
Selbstwerdung.
Phänomenologischpsychoanalytische
Betrachtung
Menschliche Natur
Jenseits der
Naturalisierung. Zur
Phänomenologie,
Anthropologie und
Psychoanalyse der
Humanen Welt
IFIS PAN / HusserlArchiv, Universität zu
Köln
Brzeziński
Dariusz
Work and Life of
Zygmunt Bauman in the
Contexts of the Polish
1968 Political Crisis
Shibboleth 1967/1968
Institute of Literary
Warszawa,
Research, Polish
2-4.12
Academy of Sciences,
American Studies Center,
University of Warsaw,
Institute of Slavic Studies,
Polish Academy of
Science, POLIN Museum
of the History of Polish
Jews and Polish Academy
of Sciences
Wolność i zniewolenie
w warunkach płynnej
nowoczesności: krytyka
kultury współczesnej
w pracach Zygmunta
Baumana
Wolność kultury – kultura Uniwersytet Łódzki,
wolności
Katedra Studiów
Brytyjskich i Krajów
Wspólnoty Brytyjskiej
Wydział Studiów
Międzynarodowych i
Politologicznych
Czerniak
Stanisław
Warszawa,
8-9.10
Łódź,
3-4.10
Liquid Modernity and the The Holocaust and the
Holocaust. Zygmunt
Contemporary World
Bauman's thoughts on
the lesson of the
Holocaust for the 21st
Century
University of Gdansk,
Jagiellonian University,
McGill University
Kraków,
Deskriptive und
normative Aspekte der
phil. Anthropologie
G. Boehmes
IFiS PAN
Warszawa,
Menschliche Natur
jenseits der
Naturalisierung
23-24.04
8-9.10
69
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
Nazwa instytucji
konferencji, sympozjum,
organizującej
seminarium
Miasto
Data
Historyczność natury
ludzkiej. Rozpoznania
Gernota Boehmego
Co się stało z naturą
ludzką?
Uniwersytet Papieski w
Krakowie, UJ
Dybel Paweł
History of Polish
Psychoanalysis
Ethics in Science&Life
Alexander von Humboldt Toruń,
Stiftung/ UMK Toruń
11-14.05
Facca Danilo
Sharing Science and
Philosophy: (in and
around) the Academies
of late Renaissance
Poland
Sharing Knowledge in
Early Modern Europe
Instytut Filozofii i
Socjologii PAN Wydział "Artes
Liberales" UW
Warszawa,
‘Le Turcicae’ di
Stanisław Orzechowski:
paradigimi
„Inna komparatystyka”.
Od dokumentu do
wyobraźni
Instytut Badań
Literackich UW
Warszawa,
Beyond „giving voice to
the voiceless”. Some
theoretical questions to
our oral history practice
Oral history in CentralIFiS PAN, Uniwersytet
Eastern Europe: current
Łódzki
research areas, challenges
and specificity
Łódź,
Polish (collective)
memory of the nazi
concentration camps
Obóz koncentracyjny
Autriackie Forum
Mauthausen-Gusen: nowa Kultury, Mauthausen
wiedza, nowa struktura
Memorial
Warszawa,
Filipkowski
Piotr, Anna
Wylegała,
Joanna
Wawrzyniak
Oral History in Poland
Oral history in CentralIFiS PAN, Uniwersytet
Eastern Europe: current
Łódzki
research areas, challenges
and specificity
Łódź,
Filipkowski
Piotr, Danuta
ŻyczyńskaCiołek
From Studying a
Randomized Sample to
a Study on Poles’ Fates.
Biographical Interviews
with the Respondents of
the Polish Panel Survey
POLPAN
POLPAN Seminar
Warszawa,
Fronia Marcin
A Sea of Innovation:
Forum Ekonomiczne
How to Boost Innovation
in the Baltic Sea Region?
Filipkowski
Piotr
IFiS PAN
Kraków,
23-24.04
22-23.05
8.06
17.09
23.11
18.09
30.06
Instytut Studiów
Wschodnich
Krynica,
4.09
70
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Tytuł referatu
Gładziejewski
Paweł
When do mechanistic
explanations count as
representational
explanations?
Gniazdowski
Andrzej
Tytuł kongresu,
Nazwa instytucji
konferencji, sympozjum,
organizującej
seminarium
Ośrodek Badań
Filozoficznych
Warszawa,
Great Come Back of
Polish Cartesianism
Ego. Leszek
Kołakowski's Way from
Marxism to Cartesianism
IFiS PAN
Jurata,
Rasse und Geist. Scheler
und Clauss über die
Möglichkeit einer
phänomenologischen
Psychologie der Rasse
Menschliche Natur
jenseits der
Naturalisierung. Zur
Phänomenologie,
Anthropologie und
Psychoanalyse der
humanen Welt
IFiS PAN/Husserl Archiv Warszawa,
Koeln
8-9.10
Oral histories of socialist
and post-socialist
women’s movements:
Some challenges from
the perspective of
feminist methodology
Oral history in CentralUniwersity of Lodz
Eastern Europe: current
research areas, challenges
and specificity
Łódź,
Grabowska
"Women's NGOs in
Magdalena,
Poland and Romania,
Andrada Nimu similarities and
differences"
(komentatarz do
głównego referatu
wygłoszonego przez
Andrade Nimu)
From ‘counter-culture’ to
contract culture: women
and gender-based NGOs
in comparative
perspective. The case of
Romania and Poland
IFiS PAN
Warszawa,
18.05
Janicka
Krystyna
Zawód i praca jako
źródło strukturalizacji
społecznej: ujęcie
ewolucyjne
Social boundaries of
work. The varieties of
informal work in
contemporary societies
PTS, Uniwersytet
Zielona Góra,
Wrocławski, Uniwersytet
12-13.11
Zielonogórski
Jarecka
Urszula,
Małgorzata
GajdaŁaszewska
Changes of food
consumption
Mosaics of Change,
Uniwersytet Jagielloński
Revisited: Creating
Cultures in the "New
Europe" and Central Asia
Grabowska
Magdalena
Situating cognition:
Agency, Affect, and
Extension
Miasto
Data
15-18.10
29-30.05
17-18.09
Kraków,
17-19.06
71
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
Nazwa instytucji
konferencji, sympozjum,
organizującej
seminarium
Miasto
Data
Jarecka
Urszula
“In the name of
(un)justice”: pacifist
rhetoric as used in the
Polish media to justified
chosen military
interventions in the
Middle East
The Theory of Just War. UKSW, Uczelnia
Behind the Jurisprudential Łazarskiego
Defense of (Abstaining
from) Military Action
Warszawa,
13-14.10
Jasiecki
Krzysztof
Remarks on the illegal
markets in the
perspective of economic
sociology
Social boundaries of work Instytut Socjologii
Uniwersytetu w Zielonej
Górze
Zielona Góra,
Karkowska
Marta
Nowe formy pamiętania Przestrzenie pamięci 2015 Instytut Socjologii
i upamiętniania
Uniwersytet Opolski
przeszłości
w międzypokoleniowej
transmisji pamięci
Opole,
Karpiński
Zbigniew,
Kinga
Wysieńska-Di
Carlo
Cooperation between
strangers of equal and
unequal status
Experimental Research in Uniwersytet
the Social Sciences: The Pedagogiczny
Past, Current Practice, and
the Future
Kraków,
Klimczyk
Joanna
Two Practicalities
Knowledge, Action, Ethos Instytut Filozofii UŁ
Łodź,
Kurczewska
Joanna
Dlaczego warto
w czasach trudnych dla
współczesnej Europy
badać pamięć lokalną?
13.11
16.10
11-13.08
11-13.06
Międzynarodowa
konferencja: Przestrzenie
pamięci
Zagadnienia teoretyczne Międzynarodowa
w badaniach dialogu
konferencja pt. Wielkie
międyzkulturowego
księgi ludzkości.
Kulturoznawstwo
i międzykulturowość
Instytut Socjologii w
Opolu
Opole,
15-16.10
Katedra Kultury i
Warszawa,
Międzykulturowości
20.02
Instytutu Filologii
Klasycznej i
Kulturoznawstwa
Wydziału Nauk
Humanistycznych UKSW
oraz Polskie
Towarzystwo
Kulturoznawcze oddział
Warszawski
72
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Leder Andrzej
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
Nazwa instytucji
konferencji, sympozjum,
organizującej
seminarium
Miasto
Data
Interdyscyplinarity in
social sciences:
possibilities and
limitations
Interdyscyplinarność w
IFiS PAN
naukach społecznych
i humanistycznych (The
Interdyscyplinary nature
of contemplorary in social
sciences)
Warszawa,
L’universalité des droits
chez Levinas: le tiers ou
la médiation par le
langage ?
Ve UEE de l’OFFRES
Wydział Filozofii i
Socjologii, Uniwersytet
Warszawski, OFFRES
Warszawa,
Deux solipsismes
Ve UEE de l’OFFRES
Wydział Filozofii i
Socjologii, Uniwersytet
Warszawski, OFFRES
Warszawa,
23.04
6-12.09
6-12.09
The Kantian Imperative
of Empathy
Interpret Europe
European Association for Kraków,
Heritage Interpretation
6-7.06
Social Imaginaries and
the Imperative of
Empathy
Visual Anthropology and
European Cultural
Heritage
Instytut Etnologii i
Antropologii Kulturowej
UW
Unconscious design of
the city space
Fair Design 2015
Akademia Sztuk
Międzynarodowa
Pięknych
Konferencja Teorii
i Krytyki Designu: Design
Wobec Wyzwań
Współczesności:
Aktywność
Warszawa,
Lipszyc Adam No Woman at Home:
Language, Space and
Violence in Bowles,
Bachmann and Jellinek
Space and Violence in
IFiS PAN i Tel Aviv
Philosophy and Literature Uniersity
Warszawa,
Michalska
Anna
Expertise and
Mindfulness: A
Naturalistic Critique of
Naturalistic Model of
Decision-Making
Ekonomia/ Kultura/
Wydział Zarządzania i
Gdańsk,
Wartości. Metaekonomnia Ekonomii Politechniki
18-19.06
Gdańskiej, Instytut
Filozofii i Socjologii
PAN, oraz Wydział Nauk
Ekonomicznych UW
Mikołejko
Zbigniew
Feudal heritage of
Nobility and post-feudal
contemporary Poland. A legacy in Central and
couple of theses
Eastern Europe
FIiS PAN
Warszawa,
21-23.09
24-25.09
25-26.09
Warszawa,
13.10
73
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Tytuł referatu
Miłkowski
Marcin
Mechanism and multimodel idealization
Tytuł kongresu,
Nazwa instytucji
konferencji, sympozjum,
organizującej
seminarium
University – Philosophy
as the Foundation of
Knowledge, Action And
Ethos
Situadness and Models of Situating Cognition:
Mechanisms
Agency, Affect, and
Extension
Brain on Art Meets
Honest Signals
Niżnik Józef
Transformation of
memory and symbolism
of local space in the
process of European
integration
Uniwersytet Łódzki
Miasto
Data
Łódź,
11-13.06
Ośrodek Badań
Warszawa,
Filozoficznych, UW, SNS
15-18.10
Puting Art and Music in
IFiS PAN, Ośrodek
Nature: Kazimierz
Badań Filozoficznych
Naturalist Workshop 2015
Kazimierz
Dolny,
Memory Spaces
Opole,
Uniwersytet w Opolu
7-11.11
16-17.10
Oleksiyenko
Olena
Civic participation of the Warsaw East European
minority groups: The
Conference 2015
case of Russian-speakers
in Ukraine
The University of
Warsaw
Warszawa,
Ostrowska
Antonina
Differences in health of
men and women sociological perspective
Social Change and Social
Management
IFiS PAN
Warszawa,
Rychard
Andrzej
Polish market economy:
embedded or imposed?
Ekonomia, kultura,
wartosci, metaekonomia
Politechnika Gdańska
Słomczyński
Kazimierz M.,
Irina Dubrow
10-14.07
21.04
Gdańsk,
18.06
Problems of institutional Social change and social IFiS PAN, IoS CASS
change in Poland
management in China and
Poland
Warszawa,
Polish transformation
1989-2015
Fundacja Humanity in
Action
Warszawa,
Polish Academy of
Sciences
Warszawa,
seminarium Humanity in
Action
Interdisciplinary
Polish-Romanian
Research and Training in Conference
the Social Sciences:
Sociometric and
Institutional Approaches
21.04
5.06
23.04
74
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Słomczyński
Kazimierz M.
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
Nazwa instytucji
konferencji, sympozjum,
organizującej
seminarium
Overview of the
Harmonization Project
Harmonization of Survey
and Non-Survey Data
Dynamics of Class
Structure in Poland
Social Change and Social IFiS PAN and Institute of Warszawa,
Management in China and Sociology China
21.04
Poland
Academy of Social
Sciences
Variety of Social
Inequalities: Lessons
from the Polish Panel
Survey
International Scientific
Conference "Economy
and Society"
CONSIRT OSU-PAN,
and IFiS PAN
Uniwersytet Łódzki
Miasto
Data
Warszawa,
17-18.12
Łódź,
23.09
Smoczyński
Rafał, Tomasz
Zarycki
The contemporary Polish The contemporary Polish
field of nobility and the nobility in European
post-noble feudal legacy context
in Poland
IFiS PAN, Instytut
Studiów Społecznych im
Roberta Zajonca
Uniwersytetu
Warszawskiego
Warszawa,
Smoczyński
Rafał, Ian
Fitzgerald,
Tomasz
Zarycki
The Polish intelligentsia Nobility and post-feudal
habitus in social distance legacy in Central and
strategies of Polish
Eastern Europe
migrants
IFiS PAN, PAN
Warszawa,
Sobota Daniel
Design Thinking jako
nowa ars liberalis
Polishopa Design
Thinking Conference
Shopa Design Thinking
Workspace, Uniwersytet
TechnologicznoPrzyrodniczy w
Bydgoszczy
Bydgoszcz,
Starzyński
Wojciech
Descartes
épistémologique – le
problème de l’idée selon
Twardowski
Seminarium grantu
badawczego NPRH
„Polski kartezjanizm historia i perspektywy
współczesne”
Instytut Filozofii i
Socjologii PAN
Jurata,
Wrotkowski
Wojciech
To What Kind of
Philosophy It Is Worth to
Be True, Especially in
the Sophistopolis?
Prolegomena to the
Newest Book of Seweryn
Blandzi Between
Parmenides’
Aletheiology and Philo’s
of Alexandria
Ontotheology
History of Philosophy as
Record and Hermeneutics
of Source Experiences of
the Truth
Zespół Badań nad
Filozofią Antyczną i
Historią Ontologii (IFiS
PAN), Polskie
Towarzystwo Filozofii
Systematycznej (PTFIS),
Instytut Filozofii,
Socjologii i Psychologii
Akademii im. Jana
Długosza w
Częstochowie
Bukowina
Tatrzańska,
15.05
13.10
9-10.06
29.05
19-20.06
75
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Wróbel
Szymon
Tytuł referatu
Miasto
Data
Logos, Ethos, Pathos.
Classical Rhetoric
Revisited
The Anatomy of Political
Bodies
Faculty of “Artes
Liberales”, University of
Warsaw
Warszawa,
Community in Question.
Failure of
Communitarianism,
Misery of Individualisms
and Community of
Existence
Searching Identity;
College of Liberal Arts
Summer Workshop:
and Sciences, University
Identity in A Globalized of Warsaw
World: Old Problems and
New Challenges
Warszawa,
Wylegała Anna Discussion Panel: Oral
History in Poland
ŻyczyńskaCiołek Danuta
Tytuł kongresu,
Nazwa instytucji
konferencji, sympozjum,
organizującej
seminarium
Oral history in CentralEastern Europe: current
research areas, challenges
and specificity
17-18.04
24-26.06
Polish Oral History
Łódź,
Association,Czech Oral
17-18.09
History Association,
Ukrainian Oral History
Association, Uniwersytet
Łódzki
The Postwar:
Destruction and
Reconstruction of the
Social Bonds in Poland
and Ukraine after WWII
Ends of War.
Niemiecki Instytut
Interdisciplinary
Historyczny, Alexander
Perspectives on Past and Bruckner Institute
New Polish Regions after
1945
Warszawa,
Poza rynkiem pracy, ale
czy na marginesie?
Osoby nieaktywne
zawodowo w polskim
społeczeństwie / Outside
the labor market, but
does it mean: on the
margins? Economically
inactive people in the
Polish society
II Międzynarodowa
Uniwersytet Kardynała
Warszawa,
Konferencja Naukowa z
Stefana Wyszyńskiego w
19.11
cyklu „Oblicza
Warszawie
nierówności społecznych marginalizacja”
18-20.11
1.6.2. Organizacja i prowadzenie sesji na krajowym kongresie, konferencji,
sympozjum, lub seminarium
Imię i nazwisko
Tytuł sesji
Budzyńska
Katarzyna
Co to jest dobry
argument
Tytuł kongresu, konferencji, Nazwa instytucji
sympozjum, seminarium
organizującej
Miasto/
Data
ArgDiaP 2015: Siła
argumentu: racja,
przekonanie, konsensus
Wrocław,
20-21.11
Uniwersytet
Wrocławski
76
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Tytuł kongresu, konferencji, Nazwa instytucji
sympozjum, seminarium
organizującej
Miasto/
Data
Imię i nazwisko
Tytuł sesji
Bukała Marcin
Średniowieczny
V Kongres Mediewistów
"mercator
Polskich
christianus": wzory
etyczne,
organizacyjne,
praktyka i mentalność
Komitet Stały
Rzeszów,
Mediewistów Polskich 21-23.09
Czarnocka
Małgorzata
Przegląd koncepcji
Filozofowanie o nauce.
epistemologicznych we Dywersyfikacja tradycji
współczesnych
debatach nad nauką
IFiS PAN
Warszawa,
11-12
Fomina Joanna
Migranci z Ukrainy na Migranci z Ukrainy na rynku
polskim rynku pracy
pracy – znaczenie
bezpieczeństwa i legalności
zatrudnienia
Agencja Pracy
EastWestLink
Warszawa,
14.02
Fronia Marcin
OZE – zielona energia European Congress of Local
dla regionów
Government
Instytut Studiów
Wschodnich
Kraków,
maj
Gniazdowski
Andrzej
Horyzonty
fenomenologii
wartości
Problemy fenomenologii
wartości
Komitet Nauk
Filozoficznych PAN
Warszawa,
27-28.11
Fenomenologia
współczesna
X Polski Zjazd Filozoficzny
Uniwersytet Adama
Mickiewicza
Poznań,
17.09
Sesja popołudniowa
Ludzkie/Nieludzkie
IBL PAN, Teatr Studio Warszawa,
15.01
Sesja rozpoczynająca
konferencję
Imperium Rolanda Barthes’a
UAM, Instytut
Kulturoznawstwa
Poznań,
7-8.05
Sesja zamykająca
X Zjazd Filozoficzny, Sekcja
obrady Sekcji Filozofii Filozofii Kultury
Kultury
Polskie Towarzystwo
Filozoficzne, UAM
Poznań,
15-19.09
W jaki sposób państwo Seminarium
może wpływać na
wzrost gospodarczy?
Instytut Sobieskiego
Warszawa,
21.10
Two Tales of Poland’s Seminarium
Economy
Instytut Sobieskiego
Warszawa,
10.09
Nowa gospodarka w
Seminarium
odnowionym państwie:
chińskie przemiany z
polskiej perspektywy
Centrum Cywilizacji
SWPS
Warszawa,
26.02
Gołębiewska
Maria
Jasiecki
Krzysztof
Kurczewska
Joanna
Problemy
wielokulturowości
w Europie
Pogranicza wielokulturowe,
Uniwersytet Kardynała Warszawa,
lokalne, regionalne, narodowe Stefana Wyszyńskiego 14-15.05
i ponadnarodowe
Leder Andrzej
Filozofia Kultury
10 Polski Zjazd Filozoficzny
Uniwersytet Adama
Mickiewicza
Poznań,
15-19.09
77
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i nazwisko
Tytuł sesji
Tytuł kongresu, konferencji, Nazwa instytucji
sympozjum, seminarium
organizującej
Miasto/
Data
LewickaStrzałecka Anna
Etyka biznesu
X Zjazd Filozoficzny
Uniwersytet Adama
Mickiewicza
Poznań,
15-19.09
Nowa fala
innowacyjności
Etyka Biznesu – Inwencje
i Innowacje
Akademia Leona
Koźmińskiego
Warszawa,
10.12.2014
Ostrowska
Antonina
Zdrowie kobiet
Kongres Zdrowia Publicznego Instytut Ochrony
znaczenie dla zdrowia
Zdrowia
publicznego
Warszawa,
15-16.12
Parszutowicz
Przemysław
Filozofia współczesna X Polski Zjazd Filozoficzny
Poznań,
15-19.09
Metaekonomia
Uniwersytet Adama
Mickiewicza
Ekonomia/Kultura/Wartości – Politechnika Gdańska
Metaekonomia
Gdańsk,
18-19.06
Soin Maciej
Filozofia współczesna X Polski Zjazd Filozoficzny
Uniwersytet Adama
Mickiewicza
Poznań,
15-19.09
Sosnowski
Maciej
Lukács i rewolucja
węgierska
Filozofia i ruchy społeczne
Instytut Filozofii
Polskiej Akademii
Nauk
Warszawa,
21.03
Wróbel Szymon
Filozofia jako sztuka
życia
Tradycje i nowe drogi
humanistyki współczesnej
Wydział „Artes
Liberales” UW
Warszawa,
9.12.2014
Psychoanaliza
i prawda
Tradycje i nowe drogi
humanistyki współczesnej
Wydział „Artes
Liberales” UW
Warszawa,
14.03
78
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
1.6.3. Wykłady i referaty wygłoszone na krajowych kongresach,
konferencjach, sympozjach, lub seminariach
Tytuł kongresu,
konferencji, sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto
Data
Imię i nazwisko
Tytuł referatu
Adamiak
Marzena
Empiryczne i symboliczne.
Problem z teoretycznymi
ujęciami kategorii
„kobiety” w kontekście
odwołania do
doświadczenia
X Polski Zjazd Filozoficzny Uniwersytet Adama
Mickiewicza
Poznań,
Pytanie o „nową
neutralność”:
z perspektywy
heteronormatywności
krytyki koncepcji
neutralnego podmiotu
NIE(hetero)NORMATYW Uniwersytet
NOŚĆ narracje – praktyki – Mikołaja Kopernika
przedstawienia
Toruń,
Andrejuk
Katarzyna
15-19.09
2-4.12
Co składania imigrantów do Konferencja „Migracje XXI Komitet Badań nad
zakładania własnych firm? wieku – wybór, konieczność Migracjami PAN
Analiza procesu
czy przymus?”
samozatrudnienia i
rozwijania firm etnicznych
na przykładzie społeczności
ukraińskiej w Polsce
Łagów,
Zakładanie i prowadzenie
Seminarium dla imigrantów Fundacja „Nasz
działalności gospodarczej w organizowane przez
Wybór” – Ukraiński
Polsce
Fundację „Nasz Wybór” – Dom
Ukraiński Dom
Warszawa,
Postawy wobec imigrantów
w świetle wyników
Europejskiego Sondażu
Społecznego
Warszawa,
Stosunek o imigrantów.
Prezentacja wstępnych
wyników Europejskiego
Sondażu Społecznego
IFiS PAN
14-15.10
4.10
16.12
Koszty sądowe w sprawach seminarium doktoranckie
z zakresu prawa pracy
INP PAN – Postępowanie
cywilne
Instytut Nauk
Prawnych PAN
Warszawa,
Baczko-Dombi
Anna, Agata
KomendantBrodowska,
Tomasz Zając
Uwarunkowania zachowań Uwarunkowania decyzji
gospodarstw domowych w edukacyjnych
kontekście polityki lokalnej.
Wpływ polityki lokalnej na
zachowania gospodarstw
domowych
Instytut Badań
Edukacyjnych
Warszawa,
Baczko-Dombi
Anna
Ucieczka od matematyki.
XXIV Ogólnopolska
Od percepcji matematyki do Konferencja Nauczycieli
wykluczenia
Matematyki
matematycznego
Stowarzyszenie
Nauczycieli
Matematyki
Zakopane,
16.12
18.05
13-16.02
79
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i nazwisko
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji, sympozjum,
seminarium
Udział w dyskusji panelowej Porozmawiajmy
"Co zrobić, żeby Warszawa o matematyce
stała się nowoczesnym
ośrodkiem edukacji
matematycznej?
Bielik Agata
Binder Piotr
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto
Data
Warszawskie
Centrum Innowacji
EdukacyjnoSpołecznych i
Szkoleń
Warszawa,
20.02
Literackie kryptoteologie
nowoczesności, czyli
o pierwszeństwie świata
LITERATURA A RELIGIA Ośrodek Badań nad
– WYZWANIA
Literaturą Religijną
POSTSEKULARNOŚCI
KUL
Kazimierz nad
Wisłą,
Długotrwałe bezrobocie
w doświadczeniu młodzieży
i młodych dorosłych –
przypadek Kielc
Czy już tylko emigracja?
Szanse życiowe młodych
bezrobotnych w dzisiejszej
Polsce. Diagnozy
i rekomendacje
Zarząd Główny
Polskiego
Towarzystwa
Socjologicznego
Warszawa,
systemy otwarte
Wydział Fizyki UW
Warszawa,
Blandzi Seweryn Metafizyka Platona jako
meta-fizyka (I)
Filon i problem genezy
onto-teo-logii
24-25.09
15.04
7.01
Wokół genezy onto-teologii i mechanizmu
generowania
Instytut Filozofii
Uniwersytet
Kazimierza
Wielkiego
Bydgoszcz,
Problematyka mechanizmu Wokół genezy onto-teogenerowania w platonizmie logii i mechanizmu
generowania
Instytut Filozofii
Uniwersytet
Kazimierza
Wielkiego
Bydgoszcz,
Metafizyka Platona jako
meta-fizyka (II)
Systemy otwarte
Wydział Fizyki UW
Warszawa,
Parmenides i Gorgiasz w
nowym odczytaniu
Problemy starożytności –
Platonizm
Koło Naukowe
Warszawa,
Metafizyków UKSW
23.04
Poemat dydaktyczny
Parmenidesa i jego
przesłanie
Podstawowe problemy
filozofii starożytnej
Instytut Filozofii,
Częstochowa,
Socjologii i
2.03
Psychologii Wydział
Nauk Społecznych
Akademia im. Jana
Długosza
Gorgiasz i reakcja na
przełom eleacki
Podstawowe problemy
filozofii starożytnej
Instytut Filozofii,
Częstochowa,
Socjologii i
3.03
Psychologii Wydział
Nauk Społecznych
Akademia im. Jana
Długosza
10.01
10.01
25.02
80
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i nazwisko
Brzeziński
Dariusz
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji, sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto
Data
Problem genezy teorii idei
Podstawowe problemy
filozofii starożytnej
Instytut Filozofii,
Częstochowa,
Socjologii i
13.04
Psychologii Wydział
Nauk Społecznych
Akademia im. Jana
Długosza
Platon i nowożytna zasada
autarkii pisma
Podstawowe problemy
filozofii starożytnej
Instytut Filozofii,
Częstochowa,
Socjologii i
14.04
Psychologii Wydział
Nauk Społecznych
Akademia im. Jana
Długosza
Platon i Arystoteles:
dysjunkcja czy
komplementarność
stanowisk
Podstawowe problemy
filozofii starożytnej
Instytut Filozofii,
Częstochowa,
Socjologii i
25.05
Psychologii Wydział
Nauk Społecznych
Akademia im. Jana
Długosza
Numenios z Apamei
i ponowne odzyskanie
transcendencji
Podstawowe problemy
filozofii starożytnej
Instytut Filozofii,
Częstochowa,
Socjologii i
15.06
Psychologii Wydział
Nauk Społecznych
Akademia im. Jana
Długosza
Plutarch i rozróżnienie
„bycia” i „bytu”
Podstawowe problemy
filozofii starożytnej
Instytut Filozofii,
Częstochowa,
Socjologii i
15.06
Psychologii Wydział
Nauk Społecznych
Akademia im. Jana
Długosza
Filon z Aleksandrii i
problem genezy onto-teologii
Podstawowe problemy
filozofii starożytnej
Instytut Filozofii,
Częstochowa,
Socjologii i
16.06
Psychologii Wydział
Nauk Społecznych
Akademia im. Jana
Długosza
Problem ontoteologii
wzniecony współcześnie
(P. Natorp, M. Heidegger,
Ph. Merlan, P. Aubenqe,
E. Berti)
Podstawowe problemy
filozofii starożytnej
Instytut Filozofii,
Częstochowa,
Socjologii i
16.06
Psychologii Wydział
Nauk Społecznych
Akademia im. Jana
Długosza
Twórczość Zygmunta
Seminarium Zakładu
Baumana w kontekście
Socjologii Teoretycznej
współczesnych teorii kultury IFiS PAN
IFiS PAN
Warszawa,
26.03
81
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i nazwisko
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji, sympozjum,
seminarium
Budzyńska
Katarzyna,
Barbara Konat,
Claire Cardie,
John Lawrence,
Joonsuk Park,
Chris Reed
Spór i konsensus
w internetowej debacie
eRulemaking
Budzyńska,
Katarzyna, Mark
Aakhus, Mathilde
Janier, Chris
Reed
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto
Data
ArgDiaP 2015: Siła
argumentu: racja,
przekonanie, konsensus
Uniwersytet
Wrocławski
Wrocław,
Empiryczne metody
ArgDiaP 2015: Siła
identyfikacji strategii
argumentu: racja,
dialogowych na przykładzie przekonanie, konsensus
mediacji
Uniwersytet
Wrocławski
Wrocław,
Budzyńska
Argumentum ad
ArgDiaP 2015: Siła
Katarzyna,
verecundiam i argumentum argumentu: racja,
Marcin Koszowy ad ignorantiam jako
przekonanie, konsensus
struktury etotyczne
Uniwersytet
Wrocławski
Wrocław,
Uniwersytet
Warszawski
Warszawa,
Dialogowe struktury
etotyczne
Bukała Marcin
Chimiak Galia,
Katarzyna
Iwińska
Seminarium Polskiego
Towarzystwa
Semiotycznego (Znak –
Język – Rzeczywistość
2015-2016)
20-21.11
20-21.11
20-21.11
23.10
Rzeszów,
Problem zbawienia kupca
V Kongres Mediewistów
według Matusza z Krakowa Polskich
Komitet Stały
Mediewistów
Polskich
Szkic do krajobrazu
społecznościowego
Stowarzyszenie CAL Warszawa,
Sektor społecznościowy:
stan aktualny
21-23.09
22.05
Wstępne wyniki badań
Perspektywy rozwoju
Stowarzyszenie CAL Warszawa,
jakościowych i ilościowych sektora społecznościowego:
17.06
niezinstytucjonalizowanych diagnoza i scenariusze
przejawów społecznikostwa
Krajobraz społecznościowy Efekt motyla, czyli co
wyłania się z (chaosu)
niesformalizowanych
działań społecznych
Chodasewicz
Krzysztof
Stowarzyszenie CAL Warszawa,
14.12
Trzy spojrzenia na warunki X Ogólnopolskie Warsztaty Uniwersytet Śląski
doboru a ewolucja kultury Memetyczne
Szczyrk,
23-24.01
Podstawowe warunki
doboru naturalnego
a definiowanie życia
IX Warsztaty Filozofii
Przyrody
Sekcja Filozofii
Kazimierz
Przyrody PTF,
Dolny,
Katolicki
2-5.07
Uniwersytet Lubelski
Wieloraka realizacja
warunków doboru i jej
konsekwencje
10 Polski Zjazd
Filozoficzny
Uniwersytet Adama Poznań,
Mickiewicza w
15-19.09
Poznaniu, PTF, PAN
82
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Tytuł kongresu,
konferencji, sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto
Data
Uniwersytet M.
Curie-Skłodowskiej
Lublin,
Filozofowanie o nauce.
Dywersyfikacja tradycji
IFiS PAN
Warszawa,
Trzy pokolenia szkoły
frankfurckiej
Filozofia i ruchy społeczne
IFiS PAN, Fundacja
im. R. Luksemburg
Warszawa,
Nieanalityczne filozofie
nauki we współczesnej
filozofii niemieckiej
Filozofowanie o nauce.
Dywersyfikacja tradycji
IFiS PAN
Warszawa,
Imię i nazwisko
Tytuł referatu
Czarnocka
Małgorzata
Problem obiektywności w
neokantyzmie
Obiektywność
Rodzaje podmiotowości
poznawczej –
dywersyfikacja tradycji
Czerniak
Stanisław
Domański
Henryk
11.12
13.06
11.12
Roman Rudziński -opiekun, Roman Rudziński –
animator, instytucja
człowiek i dzieło
Zakład Filozofii
SGH
Warszawa,
PANEL DYSKUSYJNY –
Naukowy dyskurs o życiu
społeczno-politycznym
Bliżej emocji
Instytut Psychologii
KUL
Lublin,
Zmiany struktury klasowej
w Polsce
Lokalne, regionalne,
IFiS PAN
krajowe i ponadnarodowe:
cztery spojrzenia na zmianę
społeczną i ład społeczny
Warszawa,
Społeczno-kulturowe
konteksty praktyk
jedzeniowych
Instytut Etnologii i
Antropologii
Kulturowej oraz
Instytut Filozofii i
Socjologii PAN
Warszawa,
Instytut Nauk
Prawnych PAN
Warszawa,
Instytut Kultury
Polskiej
Warszawa,
Warszawa,
Domański
Stratyfikacja społeczna i
Henryk,
wzory jedzenia w Polsce
Zbigniew
Karpiński,
Dariusz
Przybysz, Justyna
Straczuk
Facca Danilo
27.02
Pojęcie "Państwo" u
Seminarium doktorskie
Arystotelesa i w nowożytnej Instytut Nauk Prawnych
myśli politycznej
PAN
Filipkowski Piotr Between vertical and
Hierarchy and Pluralism in
horizontal ethnography of Catholic Poland
religion. Critical remarks to
Hierarchy and Pluralism by
Agnieszka Pasieka
Badania stylu życia –
rewizyta metodologiczna
Badania stylu życia prof.
Sicińskiego – powrót
po latach
IFiS PAN
Historia mówiona na
Kaszubach
Wojna na Kaszubach.
Pamięć polskich
i niemieckich świadków
Muzeum II Wojny,
Instytut Kaszubski,
Dom Spotkań z
Historią
04.12
11.06
12.02
9.04
25.05
20.05
15.06
Bytów,
17.03
83
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i nazwisko
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji, sympozjum,
seminarium
Historia mówiona a pamięć Wojna na Kaszubach –
zbiorowa
konferencja z okazji
publikacji monografii
Fomina Joanna
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto
Data
Muzeum II Wojny,
Instytut Kaszubski,
Dom Spotkań z
Historią
Gdańsk,
18.03
Mauthausen – historia
i pamięć
Konferencja z okazji 70.
Dom spotkań z
rocznicy wyzwolenia obozu Historią
koncentracyjnego
Mauthusen
Warszawa,
Kaszuby w czasie wojny pamięć zbiorowa, lokalna,
prywatna
Wojna na Kaszubach.
Pamięć polskich
i niemieckich świadków
Warszawa,
Bridging the Gap: The
Divergence of German and
Polish Public Opinion on
the Russian-Ukrainian
Conflict
The Geopolitical Situation Uniwersytet
and Security Challenges in Jagielloński
the Eastern Europe and The
Caucasus. The Role of
Poland and Germany
Kraków,
Polska emigracja w UK
Polska emigracja – szansa
czy tylko porażka
Warszawa,
Czy wielokulturowość jest Migracje XXI wieku
dobra dla kobiet?
Sprzyjanie transmisji
wzorców kulturowych
w społecznościach
migranckich a prawa kobiet
Dom Spotkań z
Historią
Klub Polska 2025+,
Stowarzyszenie
Banków Polskich
5.05
30.01
7-8.06
18.06
Komitetu Badań nad Łagów,
Migracjami PAN
14-15.10
Udział w dyskusji panelowej Migracje w Europie: za czy Centrum Europejskie Warszawa,
przeciw? Fakty oraz
Uniwersytetu
7.12
interpretacje
Warszawskiego,
Centrum
Dokumentacji
Europejskiej
Fronia Marcin
Fiński model edukacji:
lekcje dla Polski
Inauguracja
Podyplomowego Studium
Etyki dla nauczycieli
Gawin Dariusz
Narodziny polskiej teorii
Seminarium PTS-oddział
samoorganizacji 1956-1976 w Lublinie
Polskie Towarzystwo Lublin,
Socjologiczne,
28.05
oddział w Lublinie
Po co nam tradycja
Biblioteka Kórnicka, Poznań,
Pałac Działyńskich
19.11
Czwartki literackie
Modele polskiej tożsamości Polski/polska/polskość.
Warianty (narodowej)
tożsamości
IFiS PAN, UW, IBL Warszawa,
PAN
14.12
Instytut Kultury
Warszawa,
Polskiej, Uniwersytet
13.06
Warszawski
84
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i nazwisko
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji, sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto
Data
Muzeum Powstania
Warszawskiego jako
przykład muzeum
narracyjnego
Współczesne muzea
warszawskie
Instytut Kultury
Polskiej, Muzeum
Sztuki Nowoczesnej
Warszawa,
Tradycje insurekcyjne
zaboru rosyjskiego
i pruskiego (porównanie)
Tradycje Insurekcyjne
Biblioteka
Raczyńskich
Poznań,
Bibliotek
Uniwersytetu
Warszawskiego,
Teologia Polityczna
Warszawa,
Izrael i objawienie – według Teologia polityczna
E. Voegelina
26.11
16.06
19.03
Gładziejewski
Paweł
Reprezentacje mentalne
X Polski Zjazd Filozoficzny Instytut Filozofii
jako probabilistyczne mapy
UAM
świata
Poznań,
Gładziejewski
Paweł, Marcin
Miłkowski
Mental representations as
structural representations.
Developing the notion
Warszawa,
Gołębiewska
Maria
Foremne i nieforemne –
Ludzkie/Nieludzkie
wyzwanie antropologiczne?
IBL PAN, Teatr
Studio
Warszawa,
Tezy Rolanda Barthes’a na
temat naturalizacji mitu
UAM, Instytut
Kulturoznawstwa
Poznań,
Filozofia kognitywistyki
(seminarium)
Imperium Rolanda
Barthes’a
Zagadnienie normatywności X Zjazd Filozoficzny,
kulturowej w filozofii Jean- Sekcja Filozofii Kultury
François Lyotarda
Grabowska
Magdalena
IFiS PAN
15-19.09
20.10
15.01
7-8.05
Polskie Towarzystwo Poznań,
Filozoficzne, UAM
15-19.09
Przestrzeń współczesnej
architektury – od formy do
deformacji
Refleksja humanistyczna w IBL PAN, NIFCh
planowaniu przestrzennym
Transcendentny horyzont
wartości w fenomenologii
prawa Simone GoyardFabre
XV Konferencja Polskiego
Towarzystwa
Fenomenologicznego
„Problemy fenomenologii
wartości”
Polskie Towarzystwo Warszawa,
Fenomenologiczne,
27-28.11
IFiS PAN
Jeśli nie kontrakt to co?
Feminarium
Instytut Badań
Literackich
Warszawa,
Perspektywa biograficzna
Instytut Badań
w badaniach nad historią
Literackich
kobiet: źródła, metodologia,
polityka. Interdyscyplinarne
warsztaty naukowe
Warszawa,
„Sprawczość”,
„doświadczenie” i
„umiejscowienie”. Niektóre
kategorie metodologii
feministycznej w wywiadzie
pogłębionym z działaczkami
kobiecymi przed 1989
rokiem
Warszawa,
19-20.11
26.02
4-6.11
85
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Tytuł kongresu,
konferencji, sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto
Data
Instytut Filozofii i
Socjologii PAN
Warszawa,
Imię i nazwisko
Tytuł referatu
Grabowska
Magdalena,
Marta
Rawłuszko,
Agnieszka
Grzybek
PRZEŁAMAĆ TABU.
Badania nad przemocą
seksualną w Polsce.
Wyzwania metodologiczne
i społeczne
Hall Dorota
Katoliczki-lesbijki: strategie Niepokorne - buntowniczki Uniwersytet Łódzki
i możliwości działania
- reformatorki - aktywistki,
czyli kobiety dokonujące
transformacji rzeczywistości
Łódź,
Chrześcijanie LGBT
w Polsce: włączenia i
wykluczenia
Gender i seksualność
w polskiej nauce i praktyce
społecznej
Instytut Filozofii i
Socjologii PAN
Warszawa,
Wolna wola bez Libeta
Wokół myśli Michała
Hellera
Uniwersytet Papieski Kraków,
Jana Pawła II
3-5.12
Od zmysłu numerycznego
do matematyka
LIII Szkoła Matematyki
Poglądowej
Instytut Matematyki, Kraków,
Uniwersytet
15-18.10
Jagielloński
Hohol Mateusz
Jarecka Urszula
Jasiecki
Krzysztof
Gender i seksualność
w polskiej nauce i praktyce
społecznej
25.11
21-22.05
15.04
Popularyzacja techniki i
Technika i społeczeństwo
technologii w mediach PRL, w PRL
czyli „nie taki diabeł
straszny…”
IFIS PAN, IHN PAN Warszawa,
Świat nad przepaścią ...
Zagrożenia cywilizacyjne
związane z nowoczesną
wojną
posiedzenie Komisji
Zagrożeń Cywilizacyjnych
PAU
Polska Akademia
Umiejętności
Kraków,
Polski wariant kapitalizmu
Oblicza polskiego
kapitalizmu
Instytut Sobieskiego
Warszawa,
Różnorodność kapitalizmu
Collegium Civitas
Polski kapitalizm
29.01
17.12
24.07
Warszawa,
11.06
Komentarz recenzyjny
Unia Europejska i jej
peryferie: pożegnanie
z europeizacją?
Instytut Studiów
Politycznych PAN
Warszawa,
2.11
Wystąpienie w panelu
Czwartki u ekonomistów
dyskutującym książkę
R. Bugaja Plusy dodatnie
i ujemne czyli polski
kapitalizm bez solidarności
Polskie Towarzystwo Warszawa,
Ekonomiczne
21.05
W jaki sposób Bruksela
stymuluje kierunki rozwoju
państw członkowskich?
Instytut Sobieskiego
Polska Wielki Projekt
Warszawa,
14.05
86
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i nazwisko
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji, sympozjum,
seminarium
Sytuacja finansowa
frankowiczów i społeczny
odbiór propozycji pomocy
dla kredytobiorców
Konferencja ekspercka
Forum Organizacji
Młodzieżowych
Forum Organizacji
Młodzieżowych
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto
Data
Związek Banków
Poolskich
Warszawa,
19.03
Uniwersytet Opolski Opole,
19.09
Jasiecki
Krzysztof,
Urszula
Kurczewska
Reprezentacja polskich
Nic o nas bez nas. Jak
Szkoła Główna
Warszawa,
interesów gospodarczych w skutecznie zabiegać o swoje Handlowa i Lewiatan
26.05
Unii Europejskiej – nowe
interesy w Brukseli?
wyzwania i ograniczenia
Karpiński
Zbigniew, Kinga
Wysieńska-Di
Carlo
In and Out of the Labor
Market: Motherhood
Penalty and Job
Interruptions in
Longitudinal Perspective
Klimczyk Joanna 2 Practicalities View
Kubiak Anna
Kurczewska
Joanna
Leder Andrzej
Seminarium POLPAN
IFiS PAN, ZPANS
Warszawa,
10.02
X Ogólnopolski Zjazd
Filozoficzny
Kultura pochówku w Polsce Problematyka umierania
i śmierci w perspektywie
medyczno-kulturowej
Instytut Filozofii
UAM
Poznań,
Zakład Filozofii i
Bioetyki, WNZ,
Uniwersytet
Jagielloński w
Krakowie
Kraków,
15-19.09
20-21.11
O problemach definiowania Pogranicza wielokulturowe, UKSW
wielokulturowości
lokalne, regionalne,
narodowe i ponadnarodowe
Warszawa,
Genealogie neoliberalizmu: Genealogia współczesności
nowe inspiracje (referat był - historia idei w Polsce
reakcją wykład prof.
1815-1938
A. Szahaja „Neoliberalizm
a kryzys”
UW
Warszawa,
Przestrzeń społeczna jako
problem badawczy
socjologii
Refleksja humanistyczna
w planowaniu
przestrzennym
IBL PAN
„Solidarność”
w perspektywie teorii
obywatelskości
Filozofia i ruchy społeczne
SNS IFiS PAN
Imaginarium, fakt
historyczny, fantazmat
V TSL Lubliniec: Być
(z) sobą nie u siebie.
Migracyjna Pamięć,
Wspólnota, Tożsamość
Uniwersytet
Jagielloński,
Uniwersytet Śląski
Lubliniec,
Nienapisana epopeja
Warianty (narodowej)
tożsamości
IS PAN, IKP UW
Warszawa,
14-15.05
4.11
Warszawa,
19.11
Warszawa,
23.05
6-10.07
12-13.06
87
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i nazwisko
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji, sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto
Data
Filozofia Kultury jako
teoria a priori
10 Polski Zjazd
Filozoficzny
Uniwersytet Adama
Mickiewicza
Poznań,
Psychoanaliza przestrzeni
miejskiej
Refleksja humanistyczna w
planowaniu przestrzennym
IBL PAN, Narodowy Warszawa,
Instytut Fryderyka
19-20.11
Chopina
Prześniona rewolucja. Kilka Seminarium Zespołu
uwag metodologicznych
Socjologii i Antropologii
Kultury IFiS PAN
IFiS PAN
15-19.09
Warszawa,
23.02
LewickaWolność czy swawola
Strzałecka Anna,
Wojciech
Gasparski,
Dariusz Bąk,
Bolesław Rok,
Iwona Kuraszko
Zarządzanie mediami
publicznymi w Polsce
Akademia Leona
Koźmińskiego
LewickaStrzałecka Anna
Konsumpcja. Innowacje.
Zrównoważony rozwój
Instytut Badań
Warszawa,
Rynku, Konsumpcji i
29.06
Koniunktur
Mit społecznie
odpowiedzialnego
konsumenta
Etyka konsumenta w
X Zjazd Filozoficzny
perspektywie aretologicznej
Lichacz Piotr
Ługowski
Włodzimierz
Malinowski
Jacek
Uniwersytet Adama
Mickiewicza w
Poznaniu
Warszawa,
20.02
Poznań,
15-19.09
„Różnice indywidualne.
Historia - Determinanty –
Zastosowania” i jej autor
Jan Strelau
Sesja z okazji I edycji
Uniwersytet Łódzki
nagrody im. Pierwszego
Rektora UŁ, prof. Tadeusza
Kotarbińskiego
Łódź,
Neuroetyka a historia
myślenia o moralności
Człowiek i świat - wymiary
odpowiedzialności:
współczesne wyzwania dla
etyki
Akademia
Pedagogiki
Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej &
Uniwersytet
Mikołaja Kopernika
Warszawa,
Trzy wizje świata (żywego)
dziś
Filozofia przyrody – dziś
Instytut Filozofii i
Socjologii PAN
Warszawa,
Ewolucja przedbiologiczna
i zasada jednostajności
natury
Filozofia przyrody dziś.
Uniformitaryzm dawniej
i dziś
Instytut Filozofii i
Socjologii PAN
Warszawa,
Logiki Niemonotoniczne.
Motywacje, przykłady
zastosowania
Seminarium Grupy Logiki,
Języka i Informacji
Instytut Matematyki, Opole,
Uniwersytet Opolski
12.05
22.11
29.05
2.12
5.11
88
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Tytuł kongresu,
konferencji, sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto
Data
Imię i nazwisko
Tytuł referatu
Mazurek
Sławomir
Rosyjski renesans religijno- Mistyczna droga muzyki. W Akademia Muzyczna Łódź,
filozoficzny
stulecie śmierci Aleksandra im. Grażyny i
24-25.04
Skriabina
Kiejstuta
Bacewiczów
Martin Buber a rosyjska
filozofia religijna.
Inspiracje i paralelizmy
Martin Buber 1878 - 1965.
Filozofia dialogu
Instytut Filozofii
Uniwersytetu
Warszawskiego;
Redakcja Przeglądu
Filozoficznego
Warszawa,
23-24.06
Michalska Anna
Głos w sprawie izomorfizmu X Polski Zjazd Filozoficzny Uniwersytet im.
Poznań,
między strukturą
Adama Mickiewicza
15-19.09
doświadczenia i strukturą
neuronalną
Mikołejko
Zbigniew,
Jadwiga
Staniszkis,
Andrzej
Rzepliński,
Michał
Łuczewski
Wystąpienie panelowe
Dziedziniec Dialogu
„Państwo wyznaniowe,
państwo antywyznaniowe...
Wierzący w państwie
świeckim”
Sejm RP - Centrum Warszawa,
Myśli Jana Pawła II 8.10
Instytucja Kultury m.
st. Warszawy Archidiecezja
Warszawska
Mikołejko
Wystąpienie w debacie
Zbigniew, Marek
A. Cichocki,
Adam
Leszczyński,
Kazimiera
Szczuka
Polska i mity – mity
polskie/Debata
Teatr Polski w
Bydgoszczy
Bydgoszcz,
Mikołejko
Zbigniew,
Andrzej Friszke,
Aleksander
Hauke-Ligowsk,
Tomasz Wołek
Wystąpienie w debacie
Kościół Papieża Franciszka Teatr Polski w
a sprawa polska. Debata
Warszawie
wokół książki 'Kościół na
łamach paryskiej Kultury
w latach 1946-2000'
Warszawa,
Miłkowski
Marcin
Blue Brain i Human Brain
Project: modelowanie
oddolne w neuronaukach
obliczeniowych
Ogólnopolska Konferencja
Studencko-Doktorancka
Neuromania III
Toruń,
Toruńskie Koło
Kognitywistyczne
25.04
9.12
30-31.05
Machine Consciousness and X Zjazd Filozoficzny
Computationalism
Polskie Towarzystwo Poznań,
Filozoficzne
15-19.09
Wymiary treści: przypadek
pojęć abstrakcyjnych
Polskie Towarzystwo Poznań,
Filozoficzne
15-19.09
X Zjazd Filozoficzny
89
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji, sympozjum,
seminarium
Sztuczna inteligencja
X Zjazd Filozoficzny
Polskie Towarzystwo Poznań,
Filozoficzne
15-19.09
Mixing Qualitative
Methods: Exploring
Synergies in Practice,
‘Mixed Methods Research
in Practice
Mixed Methods research in
practice – social science
perspective
Szkoła Głowna
Handlowa
Warszawa,
Od osobnych do wspólnych Seminarium Etyki Biznesu
pieniędzy - praktyki
i Socjologii Ekonomicznej
budżetowania w młodych
gospodarstwach domowych
IFiS PAN
Warszawa,
Olcoń-Kubicka
Marta, Mateusz
Halawa
Społeczne życie pieniędzy
XVI Kongres Badaczy
i finansów w młodych
Rynku i Opinii
gospodarstwach domowych
Polskie Towarzystwo Warszawa,
Badaczy Rynku i
22-23.10
Opinii
Ostrowska
Antonina
Przemiany postaw
w stosunku do osób
niepełnosprawnych
Przemoc wobec osób
niepełnosprawnych
UW, PSOU
Społeczne uwarunkowania
zdrowia kobiet
Kobiety w medycynie
Portale Medyczne,
Porozumienie bez
barier
Imię i nazwisko
Olcoń-Kubicka
Marta
Parszutowicz
Przemysław
Nazwa instytucji
organizującej
24.02
19.02
Warszawa,
24.02
Jak jest możliwa krytyka
X Polski Zjazd Filozoficzny UAM Poznań
rozumu historycznego? czyli o schemacie i symbolu
Rychard Andrzej Czy jesteśmy komuś
potrzebni? Humaniści
i nauki społeczne
Miasto
Data
Rola nauk humanistycznych Porozumienie
i społecznych we
doktorantów nauk
współczesnej cywilizacji
humanistycznych i
społecznych
Warszawa,
25.03
Poznań,
15-19.09
Wrocław,
30.05
Zrozumieć Polskę i Polaków Konferencja Konfederacji
Lewiatan
Konfederacja
Lewiatan
Ośrodek Ossa,
Co się stało? Co się stanie? Dyskusja panelowa
Fundacja Batorego
Warszawa,
28.11
15.06
Smoczyński
Rafał
Reprodukcja struktury
Szlachta cząstkowa
społecznej współczesnej
w obrazie wsi
szlachty cząstkowej. Projekt
badania socjologicznego
Sobota Daniel
Seinsfrage a Judenfrage
Muzeum
Etnograficzne we
Wrocławiu
X Polski Zjazd Filozoficzny UAM, PAN
Wrocław,
19-20.06
Poznań,
15-19.09
Ku twórczości ubogiej
X Polski Zjazd Filozoficzny UAM, PAN
Poznań,
15-19.09
90
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i nazwisko
Soin Maciej
Tytuł kongresu,
konferencji, sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
U źródeł ruchu
fenomenologicznego. Życie
i twórczość Johannesa
Dauberta
Perspektywy Współczesnej
Fenomenologii
Polskie Towarzystwo Warszawa,
Fenomenologiczne
17.10
O dobrej i złej postaci
ontologicznego
deflacjonizmu
X Polski Zjazd Filozoficzny Uniwersytet Adama
Mickiewicza
Poznań,
Dylematy strategii
Filozofia 2.0. Diagnozy
i strategie
Kazimierz nad
Wisłą,
Tytuł referatu
IFiS PAN, KUL
Miasto
Data
15-19.09
28-30.09
Sosnowski
Maciej
Między rozpaczą a
niestrawnością. Filozofia
spekulatywna a kwestia
choroby
Kultura wykluczenia?
Choroba jako wykluczenie
Uniwersytet
Jagielloński
Kraków,
Sacrum immanencji. O
heglowskim zniesieniu
religii
Sacrum w ponowoczesnym
świecie
Uniwersytet
Kazimierza
Wielkiego
Bydgoszcz,
Wokół rzeczy żydowskich:
własność żydowska w
Galicji w czasie II wojny
światowej
Miejsce po – miejsce bez
Muzeum Historyczne Kraków,
Miasta Krakowa
9-10.04
Imigranci o wysokich
kwalifikacjach na polskim
rynku pracy
ISEE, Uczelnia
Łazarskiego,
Fundacja Wolny
Wybór
Warszawa,
Testy dyskryminacyjne.
Geneza, metodologie
Testy dyskryminacyjne.
PTPA, Fundacja
Nielegalna prowokacja czy Batorego
efektywny środek
dowodzenia dyskryminacji?
Warszawa,
Zega
Włodzimierz
Badania nad rękopisami
filozoficznymi – stan
rozpoznania, stan
opracowania
V Kongres Mediewistów
Polskich
Stały Komitet
Mediewistów
Polskich, Wydział
SocjologicznoHistoryczny URz,
Fundacja
Rzeszowskiego
Ośrodka
Archeologicznego
Rzeszów,
ŻyczyńskaCiołek Danuta
Młode media w dojrzałym
VI edycja Dni Socjologii
badaniu: tematyka Internetu „Nowy wymiar starych
w Polskim Badaniu
mediów”
Panelowym POLPAN 19882013
Akademia
Pedagogiki
Specjalnej im.
M. Grzegorzewskiej
Warszawa,
Wylegała Anna
Wysieńska Kinga Przegląd wyników testów
dyskryminacyjnych i ich
interpretacja
13-15.11
6.11
27.03
28.10
20-24.09
16.04
91
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
2. PROJEKTY BADAWCZE
2.1. Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
2.1.1. Projekty własne – OPUS
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Okres realizacji
John Wyclif i jego traktat „O czasie”
Dr Włodzmierz Zega
17.05.201016.05.2015
Fenomenologia polityczna w Niemczech
Dr hab. Andrzej
Gniazdowski
2.06.20111.06.2015
Nowe tłumaczenie „Metafizyki” Arystotelesa
z oryginalnego języka starogreckiego na język polski
Dr hab. Jan Bigaj
6.12.20115.06.2016
Kategoria traumy a przemiany teoretycznej myśli
europejskiej XX wieku
Dr hab. Andrzej Leder 1.12.201130.04.2016
Badanie strategii retorycznych w dialogu
Dr hab. Katarzyna
Budzyńska
30.08.201229.08.2015
Wpływ spuścizny feudalnej oraz funkcje
współczesnych elit post-szlacheckich w kształtowaniu
modelu obywatelstwa w Polsce
Dr Rafał Smoczyński
23.08.201222.02.2016
Wzory jedzenia, style życia a stratyfikacja społeczna:
perspektywa porównawcza
Prof. dr hab. Henryk
Domański
23.08.201222.08.2016
Neuroetyka a Tomasz z Akwinu. O użyteczności
filozofii średniowiecznej we współczesnych debatach
etycznych
Dr Piotr Lichacz
24.01.201323.06.2016
Istnienie Boga. Badania dotyczące ontologicznych
dowodów
Dr hab. Mirosław
Szatkowski
26.06.201325.06.2016
Praktyki posługiwania się pieniędzmi w bliskich
relacjach w młodych gospodarstwach domowych
Dr Marta OlcońKubicka
18.02.201417.02.2017
Polskie Państwo Podziemne wobec Holokaustu
dr hab. Dariusz
13.07.2015Libionka, prof. nadzw. 12.07.2017
2.1.2. Projekty badawcze realizowane przez osobę rozpoczynającą karierę
naukową posiadającą stopień naukowy doktora – SONATA, SONATA BIS
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Okres realizacji
Kto wygrywa a kto przegrywa w parlamentarnych
wyborach: Od formalnej teorii do analiz empirycznych
Dr Joshua K. Dubrow
24.01.201323.04.2016
92
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Okres realizacji
Dylematy kooperacji w warunkach zróżnicowania
statusowego
Dr Zbigniew
Karpiński
28.01.201327.01.2016
Wokół reformy rolnej 1944-1948: doświadczenie
i pamięć społeczna
Dr Anna Wylegała
28.08.201327.08.2019
Przedsiębiorstwa imigranckie w Polsce. Etniczność jako Dr Katarzyna
skrypt kulturowy, strategia maksymalizowania zysku
Andrejuk
oraz jako bariera w działalności gospodarczej
imigrantów
01.04.201431.03.2017
Implikacje wybranych aspektów teorii ewolucji dla
problemu definiowania życia
Dr Krzysztof
Chodasewicz
22.09.201421.06.2016
Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja
i integracja badań interdyscyplinarnych
dr hab. Marcin
Miłkowski, prof.
nadzw.
14.04.201513.04.2020
Porównywalność skal w miedzynarodowych badaniach
sondażowych
dr Artur Pokropek
10.07.201509.07.2018
2.1.3. Projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
nieposiadające stopnia naukowego doktora – PRELUDIUM
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Ponadindywidualne uwarunkowania „talentu”
oraz kulturowe źródła i społeczne koszty ich pomijania
Mgr Piotr Szenajch
Okres
realizacji
13.12.201112.09.2015
Bycie tatą wobec nowych wzorców ojcostwa. Ojcostwo Mgr Katarzyna Maria
Suwada
w życiu codziennym w kontekście społecznoinstytucjonalnym w społeczeństwie polskim
na początku XXI wieku
05.09.201204.09.2015
Tworzenie przestrzeni biura. Narracje, obrazy,
wyobrażenia
Mgr Karolina Julia
Dudek
05.09.201204.03.2015
Nowe podejście do analiz relacji między demokracją
i zaufaniem: Porównanie krajów europejskich
z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych
Mgr Marta Kołczyńska
28.02.201327.09.2015
Orientacje temporalne i wzory użytkowania czasu
a nierówności społeczne
Mgr Ewa Jarosz
07.03.201306.03.2015
Nauki behawioralne w prawie – zastosowania,
filozoficzne implikacje, kontrowersje
Dr Magdalena Małecka
08.08.201307.02.2016
Związek życia i polityki we współczesnej włoskiej
filozofii politycznej
mgr Mikołaj Ratajczak
13.07.201512.07.2018
93
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Interakcje w rozproszonych systemach poznawczych
a indywidualizm metodologiczny
mgr Witold Wachowski
Okres
realizacji
10.09.201509.09.2018
2.1.4. Stypendia doktorskie – ETIUDA
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Okres realizacji
Trudne związki między miejscem a tożsamością
w sytuacji długotrwałego uchodźstwa. Przypadek
obozu dla uchodźców palestyńskich na Zachodnim
Brzegu Jordanu
mgr Dorota Kinga
WoronieckaKrzyżanowska
12.09.201330.09.2015
Structures of Dialogue in Debate and Financial
Discourse: Modelling an 'Ore' for Argument Mining
(Struktury dialogowe w debacie i dyskursie
finansowym: Modelowanie kruszcu dla wydobywania
argumentów)
Mgr Olena Yaskorska
22.08.201430.09.2015
2.1.5. Projekty realizowane przez doświadczonego naukowca – MAESTRO
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Okres realizacji
Polski Survey Panelowy, POLPAN 1988-2013:
Struktura i Ruchliwość Społeczna
Prof. dr hab.
Kazimierz
M. Słomczyński
30.04.201230.07.2016
From school to work: indywidualne i instytucjonalne
wyznaczniki kształtowania się ścieżek karier
edukacyjno-zawodowych młodych Polaków
Prof. dr hab. Henryk
Domański
22.03.201321.09.2016
2.1.6. Projekty międzynarodowe (niewspółfinansowane) – HARMONIA
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Okres realizacji
Wartości demokratyczne a zachowania protestacyjne:
harmonizacja danych, porównywalność pomiaru
i modelowanie wielopoziomowe w perspektywie
międzykrajowej
Prof. dr hab.
Kazimierz
M. Słomczyński
11.04.201310.04.2016
94
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
2.1.7. Krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora – FUGA
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Okres realizacji
Twórczość Zygmunta Baumana w kontekście
współczesnych teorii kultury
Dr Dariusz Brzeziński 08.08.201430.09.2017
Poznawanie jako wewnętrzne modelowanie. Rola
pojęcia modeli i symulacji wewnętrznych
w filozoficznych i kognitywistycznych koncepcjach
poznania
Dr Paweł
Gładziejewski
08.08.201430.09.2017
U źródeł ruchu fenomenologicznego. Życie i twórczość dr Daniel Sobota
Johannesa Dauberta
16.09.201531.03.2017
Przemiany społeczno-polityczne a dynamika i kierunki dr Krzysztof
polityki publicznej - Analiza czynników
Niedziałkowski
determinujących politykę ochrony gatunkowej w Polsce
w latach 1918-2015 w perspektywie teorii
instytucjonalizmu historyczn
17.09.201530.09.2018
2.2. Projekty badawcze finansowane
i Szkolnictwa Wyższego
przez
Ministerstwo
Nauki
2.2.1. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Okres realizacji
Corpus Philosophorum Polonorum
Prof. dr hab. Mikołaj
Olszewski
30.01.201229.01.2017
Warszawska szkoła historii idei i jej znaczenie
w humanistyce polskiej
Dr hab. Andrzej
Gniazdowski
30.01.201229.01.2017
Filozofia o nauce. Dywersyfikacja tradycji i koncepcji
Prof. dr hab.
17.12.2012Małgorzata Czarnocka 16.12.2017
Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN
Dr hab. Hanna Palska
17.12.201216.12.2017
Polski kartezjanizm – historia i perspektywy
współczesne
Dr Wojciech
Starzyński
20.03.201319.03.2017
Filozofia 2.0. Diagnozy i strategie
Dr hab. Maciej Soin
18.03.201317.07.2017
Inspiracje arystotelesowskie w myśli polskiej późnego
Renesansu. Edycje tekstów
Dr hab. Danilo Facca
07.07.201406.07.2019
Dzieje polskiej psychoanalizy w kontekście kulturowym, Prof. dr hab. Paweł
literackim, polityczno-społecznym (1900-2013)
Dybel
03.09.201402.09.2019
95
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Społeczna antropologia pustki – Polska i Ukraina po II
wojnie światowej
Dr Anna Wylegała
03.09.201402.09.2019
Strategie przetrwania Żydów podczas okupacji
w Generalnym Gubernatorstwie, 1942-1945
Prof. dr hab. Barbara
Engelking
29.09.201428.03.2018
Tłumaczenie i wydanie w postaci elektronicznej
Prof. dr hab.
06.08.2014monografii Małgorzaty Czarnockiej Droga do koncepcji Małgorzata Czarnocka 05.08.2017
prawdy symbolicznej
2.2.2. Mobilność Plus
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Okres realizacji
Harmonizacja i analiza danych dotyczących zachowań
korupcyjnych w sektorze publicznym w Europie:
Modelowanie wielopoziomowe
mgr Ilona Wysmułek
26.10.201521.05.2016
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Okres realizacji
Przygotowanie, realizacja i upowszechnianie
Europejskiego Sondażu Społecznego, siódma edycja
dr hab. Paweł
B. Sztabiński, prof.
nadzw.
1.10.201430.04.2016
2.2.3. ESS-ERIC
2.3. Projekty badawcze finansowane przez inne poza NCN i MNiSW
podmioty/instytucje krajowe
Tytuł projektu
Kierownik
projektu
Jednostka
Okres
finansująca
realizacji
projekt
Postawy w stosunku do osób niepełnosprawnych – 20 lat Prof. dr hab.
później
Antonina
Ostrowska
20132015
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
Mobilność studentów i pracowników uczelni
20152016
Fundacja
Rozwoju
Systemu
Edukacji
dr Rafał
Smoczyński
96
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
2.4. Projekty badawcze finansowane przez instytucje zagraniczne
Tytuł
Kierownik
Porozumienie między Axel Springer a IFiS Prof. dr hab.
PAN na wydawanie „Studia Logica”
Jacek
Malinowski
Okres
realizacji
2006 –
bezterminowo
Instytucja
finansująca
Springer
Science+Business
Media B.V.
Warsaw Summer School in Social Sciences, Prof. dr hab.
2014
Interdisciplinary Research and Training Kazimierz
Program (CONSIRT).
M. Słomczyński
Ohio State
University
Media and History. From Cinema to the web. dr hab. Urszula
Studying, representing and teaching European Jarecka, prof.
History in the digital era (E-STORY)
nadzw.
Komisja
Europejska
(ERASMUS +)
2015-2018
97
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
3.
PRZYNALEŻNOŚĆ DO MIĘDZYNARODOWYCH
I KRAJOWYCH TOWARZYSTW NAUKOWYCH
Imię i nazwisko
Towarzystwo/organizacja (rok przyjęcia/wyboru)
Międzynarodowe
Baczko-Dombi Anna
European Sociological Association
Binder Piotr
European Sociological Association
Bukała Marcin
Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale
(SIEPM)
Società Italiana per Studio del Pensiero Medievale (S.I.S.P.M.)
Dubrow Joshua
ISA RC 18, ISA RC 09
Committee on Political Sociology (ISA and IPSA), Member of
Executive Board
Facca Danilo
International Center for Formal Ontology, member of the Program
Council
Filipkowski Piotr
Association for the Study of the Arts of the Present
Fronia Marcin
Baltic University Programme
Hall Dorota
International Study of Religion in Eastern and Central Europe
Association (ISORECEA), wiceprezeska
ESA [European Sociological Association] Research Network 34
(Sociology of Religion), członkini zarządu (member of the Board)
Kubiak Anna
International Society for the Sociology of Religion
International Study of Religion in Eastern and Central Europe
Association
Scholars of New Age
Association for the Study of Death and Society
Niżnik Józef
European Communication and Research Association, ViceChairman of the Working Group on Communication and the
European Public Sphere
98
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i nazwisko
Towarzystwo/organizacja (rok przyjęcia/wyboru)
Olcoń-Kubicka Marta
SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics)
Oleksiyenko Olena
ESA – European Sociological Association
ESRA – The European Survey Research Association
Tomescu-Dubrow
Irina
International Sociological Association
International Political Science Association
The European Academic Network on Romani Studies
Wysmułek Ilona
International Sociological Association
European Sociological Association
European Survey Research Association
Krajowe
Adamiak Marzena
Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne
Binder Piotr
Polskie Towarzystwo Socjologiczne, wiceprzewodniczący OW PTS,
członek zarządu OW PTS
Blandzi Seweryn
Fundacja Na Rzecz Myślenia im. B. Skargi, Członek Rady i Jury
Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne (PTFen) org. naukowa
Polskie Towarzystwo Filozoficzne (PTF)
Bojar Hanna
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU, Członek Komisji
Brzeziński Dariusz
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii
Umiejętności
Bukała Marcin
Towarzystwo Naukowe Prakseologii
Chimiak Galia
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Filipkowski Piotr
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Polskie Towarzystwo Historii Mówionej
Fronia Marcin
Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
99
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i nazwisko
Towarzystwo/organizacja (rok przyjęcia/wyboru)
Hohol Mateusz
Centrum Kopernika
ds. Edukacji
Badań
Interdyscyplinarnych,
Jarecka Urszula
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Kubiak Anna
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Kierownik
Fundacja Badań Mniejszości Religijnych ATENA
Lewicka-Strzałecka
Anna
EBEN – Polska, członek komisji rewizyjnej
Mikołejko Zbigniew
Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezesie PAN
Niżnik Józef
Komitet Prognoz PAN, Członek Prezydium
Ostrowska Antonina
Polska Liga Walki z Rakiem, Członek Rady Fundacji
Rychard Andrzej
Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN, członek
Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN (kadencja 20152018)
Sobota Daniel
Polskie Towarzystwo
Rewizyjnej
Fenomenologiczne,
Czlonek
Komisji
Wojciech Wrotkowski
Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej (PTFIS), Skarbnik
Wysmułek Ilona
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
100
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
4.
WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
4.1. Tematy badawcze realizowane w ramach umów dwustronnych Polskiej
Akademii Nauk i bezpośrednich zawartych przez Instytut
W 2015 r. w IFiS PAN realizowano następujące tematy badawcze:
1. BIAŁORUŚ
Umowa o współpracy naukowej, o wspólnych działaniach naukowych w zakresie
najważniejszych filozoficznych i narodowych problemów współczesności. Zawarta
pomiędzy IFiS PAN a Instytutem Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi
Okres umowy 2012-2015
2. BUŁGARIA
Projekt badawczy: „Modele logistyczne w sztucznej inteligencji, kogniwistyce
i przetwarzaniu języka naturalnego”.
Koordynator polski – Jacek Malinowski (IFiS PAN)
Koordynator czeski – Martin Tabakov (Bułgarska Akademia Nauk)
Okres trwania projektu 2012-2014
3. RUMUNIA
Projekt badawczy: ”Socio-psycho-medyczne przekształcenia
współczesnej rodziny w Polsce i Rumunii”.
Koordynator polski – Rafał Smoczyński (IFiS PAN)
Koordynator rumuński – Cornelia Rada (Akademia Rumuńska)
Okres trwania projektu 2013-2015
w
stylach
życia
4. SŁOWACJA
Projekt badawczy: ”Relewancja podmiotowości. Kwestia fenomenologicznego podejścia
względem stanowisk nauk humanistycznych”.
Koordynator polski – Wojciech Starzyński (IFiS PAN)
Koordynator słowacki – Robert Karul (Słowacka Akademia Nauk)
Okres trwania projektu 2013-2015
5. TAJWAN
Projekt badawczy: ”Social Cohesion and Innovations in Contemporary Poland and
Taiwan”.
Koordynator polski – Artur Kościański (IFiS PAN)
Koordynator tajwański – Ter-hsin Cheng (Taipei, Center for Central-East Europe Studies)
Okres trwania projektu 2014-2015
101
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
6. WĘGRY
Projekt badawczy: „Wpływ spuścizny szlacheckiej w kształtowaniu wzoru obywatelstwa
w Europie Środkowej”.
Koordynator polski – Rafał Smoczyński (IFiS PAN)
Koordynator węgierski – Gábor Gángó (Węgierska Akademia Nauk)
Okres trwania projektu 2014-2016
W roku 2015 zrealizowano 103 wyjazdy (137 osób), w tym: (a) udział
w konferencjach międzynarodowych z referatami, (b) wyjazdy w ramach porozumień
dwustronnych między akademiami oraz (c) wyjazdy z projektów badawczych.
4.2. Wyjazdy pracowników naukowych Instytutu
1.
Olena Oleksiyenko (doktorantka SNS)
2.
Prof. nadzw. Urszula Jarecka
3.
Prof. Krzysztof Jasiecki
4.
Dr Galia Chimiak
5.
Dr Olcoń-Kubicka Marta
6.
Dr Rafał Smoczyński
7.
Dr Rafał Smoczyński
8.
Olga Zelinska (doktorantka SNS)
Portugalia – 4 dni
Konferencja/referat
Koszt – projekt badawczy
Wlk.Brytania – 5 dni
Konferencja/referat
Koszt – IFiS PAN + organizatorzy
Belgia – 3 dni
Konferencja/referat
Koszt – IFiS PAN + organizatorzy
AUSTRIA – 3 dni
Konferencja/referat
Koszt – IFiS PAN + strona zapraszająca
Wlk.Brytania – 3 dni
Konferencja/referat
Koszt – projekt badawczy
Estonia – 3 dni
Wizyta akademicka/przyg. proj. bad.
Koszt – projekt badawczy
Słowenia – 5 dni
Wizyta akademicka/przyg. proj. bad.
Koszt – IFiS PAN + strona zapraszająca
Ukraina – 8 dni
Targi edukacyjne
Koszt – SNS przy IFiS PAN
102
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
9.
Prof. nadzw. Marcin Miłkowski
10. Dr Piotr Filipkowski
Dr Anna Wylegała
11. Dr Magdalena Małecka
12. Dr Paweł Gładziejewski
13. Marta Kołczyńska (doktorantka SNS)
14. Dr Rafał Smoczyński
15. Dr Piotr Binder
16. Dr Wojciech Starzyński
17. Prof. Kazimierz M. Słomczyński
Przemysław Powałko
Ilona Wysmułek (doktorantka SNS)
Olena Oleksiyenko (doktorantka SNS)
Dr Marcin Zieliński
Dr Irina Dubrow
18. Dr Katarzyna Andrejuk
19. Mgr Teresa Żmijewska-Jędrzejczyk
Dania – 5 dni
Konferencja/referat
Koszt – IFiS PAN
Republika Czeska – 2 dni
Konferencja naukowa/ referaty
Koszt – proj. badawczy
Izrael – 5 dni
Konferencja naukowa/referat
Koszt – projekt badawczy
Niemcy – 4 dni
Udział w warsztatach naukowych
Koszt – projekt badawczy
Wlk. Brytania
Konferencja/referat
Koszt – projekt badawczy
Węgry
Badania naukowe
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
Wlk. Brytania – 3 miesiące
Visiting Scholar
Koszt – UCL SSEES + IFiS PAN
Francja – 17 dni
Badania naukowe
Koszt – projekt badawczy
Wlk. Brytania – 5 dni
Konferencja naukowa/referaty
Koszt – projekt badawczy
Włochy – 31 dni
Badania naukowe
Koszt – projekt badawczy
Wlk. Brytania – 6 dni
Konferencja naukowa/referat
Koszt – IFiS PAN
103
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
20. Prof. nadzw. Franciszek Sztabiński
Prof. nadzw. Paweł B. Sztabiński
21. Dr Galia Chimiak
22. Dr Joshua K. Dubrow
23. Dr Magdalena Małecka
24. Dr Ewa Majewska
25. Dr Artur Pokropek
26. Dr Justyna Straczuk
27. Prof. Paweł Dybel
28. Dr Zega Włodzimierz
29. Dr Rafał Smoczyński
30. Anna Dyjas Pokorska
31. Dr Rafał Smoczyński
Republika Czeska – 4 dni
Badania naukowe
Koszt – projekt badawczy
Austria – 4 dni
Opracowanie wniosku Horizon 2020
Koszt – IFiS PAN + organizatorzy
Szwecja – 5 dni
Konferencja/referat
Koszt – projekt badawczy
Włochy – 7 dni
Uczestnictwo w warsztatach naukowych
Koszt – projekt badawczy
USA – 15 dni
Badania naukowe
Koszt – projekt badawczy
USA – 13 dni
Konferencja naukowa/referat
Koszt – proj. badawczy
Finlandia – 4 dni
Konferencja naukowa/referat
Koszt – projekt badawczy
Niemcy – 7 dni
Badania naukowe
Koszt – projekt badawczy
Wlk.Brytania – 11 dni
Badania naukowe
Koszt – projekt badawczy
Norwegia – 2 dni
Seminarium + udział w konsultacjach
Koszt – IFiS PAN + strona zapraszająca
Wlk. Brytania – 3 dni
Warsztaty szkoleniowe
Koszt – projekt badawczy
Gruzja – 4 dni
Udział w seminarium naukowym
Koszt – projekt badawczy
104
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
32. Dr Marzena Adamiak
33. Prof. Paweł Dybel
34. Prof. Józef Niżnik
35. Prof. Jolanta Żyndul
36. Olena Oleksiyenko (doktorantka SNS)
Ilona Wysmułek (doktorantka SNS)
Przemysław Powałko
Dr Marcin Zielinski
37. Prof. nadzw. Adam Lipszyc
38. Dr Dariusz Brzeziński
39. Anna Baczko-Dombi (doktorantka SNS)
Ilona Wysmułek (doktorantka SNS)
40. Puzon Katarzyna (doktorantka SNS)
41. Puzon Katarzyna (doktorantka SNS)
42. Dr Piotr Filipkowski
Maciej Melon (doktorant SNS)
Rumunia – 7 dni
Konferencja/referat
Koszt – IFiS PAN
Niemcy – 5 dni
Badania naukowe
Koszt – projekt badawczy
Łotwa – 6 dni
Konferencja/referat
Koszt – IFiS PAN
USA – 27 dni
Badania naukowe
Koszt – projekt badawczy
USA – 12 dni
USA – 15 dni
USA – 20 dni
USA – 16 dni
Udział w warsztatach naukowych
Koszt – projekt badawczy + strona
zapraszająca
Wlk. Brytania – 4 dni
Badania naukowe
Koszt – projekt badawczy
Wlk. Brytania – 6 dni
Konferencja/referat
Koszt – projekt badawczy
Wlk.Brytania – 3 dni
Konferencja/referaty
Koszt – IFiS PAN + projekt badawczy
Chorwacja – 7 dni
Konferencja/referat
Koszt – IFiS PAN
Wlk.Brytania – 13 dni
Badania naukowe
Koszt – IFiS PAN
Niemcy – 3 dni
Seminarium + badania naukowe
Koszt – projekt badawczy
105
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
43. Dr Justyna Straczuk
44. Dr Joshua K. Dubrow
45. Prof. Jacek Malinowski
46. Dr Piotr Binder
47. Prof. Joanna Kurczewska
Dr Galia Chimiak
Prof. nadzw. Hanna Bojar
Dr Artur Kościański
48. Dr Wojciech Starzyński
49. Dr Rafał Smoczyński
50. Dr Rafał Smoczyński
51. Dr Rafał Smoczyński
52. Dr Rafał Smoczyński
53. Prof. nadzw. Marcin Miłkowski
Dr Paweł Gładziejewski
54. Dr Marta Olcoń-Kubicka
Mgr Mateusz Halawa
Chorwacja – 5 dni
Kongres SIEF/referat
Koszt – IFiS PAN
Szwecja – 5 dni
Konferencja/referat
Koszt – projekt badawczy
Holandia – 4 dni
Konferencja/referat
Koszt – IFiS PAN
Wlk. Brytania – 5 dni
Badania naukowe
Koszt – projekt badawczy
Chiny – 9 dni
Badania naukowe
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
Słowacja – 6 dni
Badania naukowe
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
Bułgaria – 5 dni
Badania naukowe
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
Mongolia – 4 dni
Badania naukowe
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
Słowacja – 5 dni
Badania naukowe
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
Węgry – 7 dni
Badania naukowe
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
Turcja – 6 dni
Konferencja/referaty
Koszt – projekt badawczy
Wlk. Brytania – 5 dni
Konferencja/referaty
Koszt – projekt badawczy
106
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
55. Prof. Paweł Dybel
56. Dr Dorota Hall
57. Dr Marcin Selinger
Dr Marcin Koszowy
Olena Yaskorska (doktorantka SNS)
58. Dr Wojciech Starzyński
59. Dr Wojciech Starzyński
60. Dr Rafał Smoczyński
61. Prof. Andrzej Rychard
62. Marta Kołczyńska (doktorantka SNS)
63. Mgr Teresa Żmijewska-Jędrzejczyk
64. Dr Kinga Wysieńska
65. Prof. Krzysztof Jasiecki
66. Olena Oleksiyenko (doktorantka SNS)
Ilona Wysmułek (doktorantka SNS)
Przemysław Powałko
Niemcy – 16 dni
Badania naukowe
Koszt – projekt badawczy
Belgia – 4 dni
Konferencja/referat
Koszt – IFiS PAN
Portugalia – 6 dni
Konferencja/referaty
Koszt – projekt badawczy
Węgry – 6 dni
Badania naukowe
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
Republika Czeska – 6 dni
Badania naukowe
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
Rumunia – 3 dni
Badania naukowe
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
Szwecja – 8 dni
Badania naukowe
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
Islandia – 5 dni
Konferencja ESRA/referat
Koszt – projekt badawczy
Islandia – 6 dni
Konferencja ESRA/referat
Koszt – projekt badawczy
Islandia – 5 dni
Konferencja ESRA/referat
Koszt – projekt badawczy
Wlk. Brytania – 3 dni
Konferencja/referat
Koszt – IFiS PAN
Islandia – 5 dni
Konferencja ESRA/referaty
Koszt – projekt badawczy
107
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
67. Dr Marcin Miłkowski
68. Dr Joanna Fomina
69. Dr Piotr Binder
70. Dr Anna Kiersztyn
71. Prof. Mikołaj Olszewski
72. Prof. nadzw. Marcin Miłkowski
73. Prof. Jacek Malinowski
74. Prof. Joanna Kurczewska
75. Dr Katarzyna Andrejuk
76. Anna Baczko-Dombi (doktorantka SNS)
Olena Oleksiyenko (doktorantka SNS)
Ilona Wysmułek (doktorantka SNS)
77. Prof. nadzw. Anna E. Kubiak
78. Prof. Barbara Engelking
Prof. nadzw. Dariusz Libionka
79. Anna Kilarska (doktorantka SNS)
Finlandia – 7 dni
Kongres/referat
Koszt – projekt badawczy
Francja – 6 dni
Konferencja/referat
Koszt – IFiS PAN
Republika Czeska – 4 dni
Konferencja/referat
Koszt – IFiS PAN
Republika Czeska
Konferencja/referat
Koszt– projekt badawczy
Niemcy – 7 dni
Badania naukowe
Koszt – projekt badawczy
Bułgaria – 8 dni
Badania naukowe
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
Bułgaria – 8 dni
Badania naukowe
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
Republika Czeska – 6 dni
Konferencja/referat
Koszt – IFiS PAN
Republika Czeska – 6 dni
Konferencja/referat
Koszt – projekt badawczy
Republika Czeska – 4 dni
Konferencja/referaty
Koszt – projekt badawczy
Rumunia – 6 dni
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
Izrael – 11 dni
Badania naukowe
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
USA – 1 miesiąc
Badania naukowe
Koszt – IFiS PAN
108
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
80. Prof. nadzw. Danilo Facca
81. Dr Zbigniew Karpiński
82. Dr Joshua K. Dubrow
83. Kateryna Gryniuk (doktorantka SNS)
84. Kateryna Gryniuk (doktorantka SNS)
85. Prof. Paweł Dybel
86. Dr Rafał Smoczyński
Prof. nadzw. Anna E. Kubiak
87. Prof. nadzw. Marcin Miłkowski
88. Henryk Citko
89. Henryk Citko
90. Prof. Andrzej Rychard
Prof. nadzw. Paweł B. Sztabiński
Prof. nadzw. Franciszek Sztabiński
Prof. Henryk Domański
Dr Dariusz Przybysz
Dr Piotr Binder
Dr Artur Kościański
Włochy – 9 dni
Konferencja/referat + badania naukowe
Koszt – projekt badawczy
Republika Czeska – 4 dni
Konferencja/referat
Koszt – IFiS PAN
Rosja – 6 dni
Konferencja/referat + badania naukowe
Koszt – projekt badawczy + strona
zapraszająca
Ukraina – 20 dni
Badania naukowe
Koszt – IFiS PAN
Estonia – 14 dni
Badania naukowe
Koszt – IFiS PAN
Szwecja – 11 dni
Badania naukowe
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
Rumunia – 3 dni
Badania naukowe + konf. naukowa
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
Niemcy – 6 dni
Konferencja EPSA /referat
Koszt – proj.bad
Francja – 7 dni
Badania naukowe
Koszt – projekt badawczy
USA – 13 dni
Badania naukowe
Koszt – projekt badawczy
Chiny – 7 dni
Badania naukowe
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
109
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
91. Dr Piotr Lichacz
92. Dr Magdalena Grabowska
93. Dr Krzysztof Chodasewicz
94. Prof. nadzw. Franciszek Sztabiński
Prof. nadzw. Paweł B. Sztabiński
95. Prof. nadzw. Urszula Jarecka
Mgr Iwona Trochimczyk-Sawczuk
96. Prof. Jacek Malinowski
97. Dr Anna Wylegała
98. Prof. Joanna Kurczewska
Prof. Henryk Domański
Prof. nadzw. Hanna Bojar
Dr Piotr Binder
99. Prof. Henryk Domański
Dr Artur Pokropek
100. Dr Joanna Fomina
101. Mgr Mateusz Halawa
102. Mgr Mateusz Halawa
Serbia – 4 dni
Konferencja/referat
Koszt – projekt badawczy
Węgry – 4 dni
Konferencja/referat
Koszt IFiS PAN
Francja – 7 dni
Badania naukowe
Koszt – projekt badawczy
Niemcy – 3 dni
Prace w projekcie bad.
Koszt – projekt badawczy
Włochy – 4 dni
Prace w proj. bad.
Koszt – projekt badawczy
Rumunia – 7 dni
Badania naukowe
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
Ukraina – 4 dni
Konferencja/referat
Koszt – projekt badawczy
Wietnam – 7 dni
Badania naukowe
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
Wlk. Brytania – 4 dni
Zaawansowany kurs
Koszt – projekt badawczy
Rumunia – 4 dni
Badania naukowe
Koszt – BZ PAN + strona zapraszająca
USA – 14 dni
Konferencja naukowa + badania naukowe
Koszt – projekt badawczy
USA – 5 dni
Konferencja naukowa + badania naukowe
Koszt – projekt badawczy
110
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
103. Prof. nadzw. Wojciech Starzyński
Brazylia – 6 dni
Konferencja naukowa
Koszt – IFiS PAN + strona zapraszająca
111
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
4.3. Przyjazdy pracowników naukowych z zagranicy w ramach wymiany
bezdewizowej PAN oraz na zaproszenia Instytutu Filozofii i Socjologii
Pobyt gości w IFiS PAN: (a) w ramach umów i porozumień dwustronnych między
PAN a partnerami zagranicznymi, (b) na konferencjach organizowanych przez IFiS PAN
1.
Gabor Gango z Węgierskiej Akademii Nauk
2.
Zhao Kebin, Wang Chunguang, Xia
Chuanling, Yang Dian, Lu Peng z Chińskiej
Akademii Nauk Społecznych
3.
Sarbiewska Joanna, Kwak Sabina, Marcinow
Mira, Urbańczyk Paulina, Dobroczyński
Bartłomiej, Marie Pervik, Annika Stiebe,
Rosaloie Soregard, Magnus Johansson
4.
Lyuba Spasova z Bułgarskiej Akademii Nauk
5.
Jaroslava Vydrova, Robert Karul ze
Słowackiej Akademii Nauk
6.
Doroteya Angelova, Nikolay Obreshkov z
Bułgarskiej Akademii Nauk
18-20 listopada 2015 r.
Opiekun naukowy – dr Rafał
Smoczyński
Koszt BZ PAN + IFiS PAN
19-23 września 2015 r.
Opiekun naukowy – dr Artur
Kościański
Pobyt badawczy oraz udział
w seminarium
Koszt – BZ PAN + IFiS PAN
28-31 maja 2015 r.
Opiekun naukowy – prof. Paweł
Dybel
Pobyt badawczy oraz udział
w seminarium
Koszt – projekt badawczy, BZ PAN,
IFiS PAN
17-24 maja 2015 r.
Opiekun naukowy – dr Rafał
Smoczyński
Pobyt badawczy
Koszt – BZ PAN + IFiS PAN
26-31 maja 2015 r.
Opiekun naukowy – pror. Nadzw.
Wojciech Starzyński
Pobyt badawczy
Koszt – BZ PAN + IFiS PAN
10-23 września 2015 r.
Opiekun naukowy – prof. nadzw.
Marcin Miłkowski
Koszt – BZ PAN + IFiS PAN
112
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
7.
Sulaberidze Avtandil z Gruzińskiej Narodowej 11-14 października 2015 r.
Akademii Nauk
Opiekun naukowy – dr Rafał
Smoczyński
Koszt – BZ PAN + IFiS PAN
8. Ferenc Horcher, Gabor Kovacs, Bela Mester z 13-14 października 2015 r.
Węgierskiej Akademii Nauk
12-13 października 2015 r.
13-18 października 2015 r.
Opiekun naukowy – dr Rafał
Smoczyński
Pobyt badawczy + konferencja
Koszt – BZ PAN + IFiS PAN
9. Voldemar Tomusk
Konferencja: Ideały Wiedzy
i konflikty wartości
Pobyt: 26-28 października 2015 r.
10. Josef Mitterer
28-30 października 2015 t.
Wykład pt. Trust in Science
11. Goslee Austyn, Tao Zhengyi, Boyea Kelsey Studenci Ohio State University –
M., Gary Alyssa R., Hess Hope E., Shirley Szkoła Letnia
Katherine A., Bola Oyindamola O., Peasley Od 15 czerwca do 17 lipca 2015 r.
Mark A.
Opiekunowie: Irina TomescuDubrow, Kazimierz
M. Słomczyński, Joshua K. Dubrow
12. Christian Welzel (WVS), Amy C. Alexander, Pobyt od 14-19 grudnia 2015
Rory Fitzgerald (ESS), Peter Granda
(konferencja: Longitudinal Survey
(University of Michigan), Melanie Revilla
Research: Methodological
(Universitat Pompeu Fabra), Christian Wolf
Challenges)
(GESIS), Mitchell Seigson (LAPOP),
Elizabeth Cooksey (OSU), Oliver Lipps,
Sandy Marquart-Pyatt (Michigan State),
Markus Quandt, Dean Lillard, Craig Jenkins,
Nataliia Pohorila, Catherine Bolzendahl (UCI),
Tiffany Barnes, Amanda Wyant (North
Carolina State, US), Olesya Volchenko
(LCSR), Karim Kahn (LCSR)
113
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
4.4. Prezentacja wyników prac naukowych za granicą
4.4.1. Organizacja i prowadzenie sesji na międzynarodowym kongresie, konferencji,
sympozjum, lub seminarium (przewodniczący i sekretarz rady programowej/
organizacyjnej lub funkcja równorzędna)
Imię i
nazwisko
Tytuł sesji
Transformation and the
Baczko-Dombi
Social Changes
Anna, Ilona
Wysmułek,
Anna Gromada
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Post-1945 Poland:
Modernities,
Transformations and
Evolving Identities”
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto (Kraj),
Data
Programme on
Oxford (Anglia),
Modern Poland,
11-12.06
St'Antonys
College, University
of Oxford
Blandzi
Seweryn
History of Philosophy as Międzynarodowa
Hermeneutics of Source Konferencja Naukowa
Experiences of the Truth History of Philosophy
as Record and
Hermeneutics of
Source Experiences of
the Truth / Historia
filozofii jako zapis
źródłowych
doświadczeń prawdy
PTFIS, Instytut
Bukowina Tatrzańska
Filozofii,
(Polska),
Socjologii i
19-20.06
Psychologii
Akademii im. Jana
Długosza w
Częstochowie, IFiS
PAN
Bojar Hanna
Afternoon Session (Cochairs: Prof. Dr. Trinh
Duy Luan, Institute of
Sociology, VASS Prof.
Dr. Hanna Bojar,
Institute of Philosophy
and Sociology, PAS)
Exchanging Research
Result on Social
Philanthropy between
Poland and Vietnam
IS VASS & IFiS
PAN
Anthropologie des
Lebensweltlichen
Subjekts
Menschliche Natur
jenseits der
Naturalisierung zur
Phänomenologie,
Anthropologie und
Psychoanalyse der
Humanen Welt
IFIS PAN /
Warszawa (Polska),
Husserl-Archiv,
8-9.10
Universität zu Köln
Anthony Steinbock:
Moral Emotions
A Phenomenology for
the Humanities?
Anthony Steinbock’s
Generative Account
a.r.t.e.s. Graduate
School for the
Humanities
Cologne
Brudzińska
Jagna
Hanoi (Wietnam),
25.11
Kolonia (Niemcy),
18.02
114
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Imię i
nazwisko
Tytuł sesji
Czerniak
Stanisław
Intentionalitaet der
personalen Erfahrung
Menschliche Natur
jenseits der
Naturalisierung zur
Phänomenologie,
Anthropologie und
Psychoanalyse der
Humanen Welt
Dubrow Irina
Longitudinal Crosssectional Survey
Research
The Present and Future CONSIRT OSUWarszawa (Polska),
of Longitudinal Cross- PAN and IFiS PAN
15-16.12
sectional and Panel
Survey Research
Dubrow Joshua POLPAN Research
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto (Kraj),
Data
IFiS PAN
Warszawa (Polska),
8-9.10
The Present and Future CONSIRT OSUof Longitudinal Cross- PAN
sectional and Panel
Survey Research
Warszawa (Polska),
15-16.12
Facca Danilo
Ancients and moderns in The Renaissance
the academies of 16thSociety of America.
century Poland.
Annual meeting
Filipkowski
Piotr
Europe after 1945 and
1990 – a Rag Rug of
Remembrance Cultures
Oral history in Central- Uniwersytet
Eastern Europe:
Łódzki, IFiS PAN
current research areas,
challenges and
specificity
Łódź (Polska),
Oral History in Poland
Oral history in Central- Uniwersytet
Eastern Europe:
Łódzki, IFiS PAN
current research areas,
challenges and
specificity
Łódź (Polska),
Oral history in Poland:
traditions, topic,
perspectives
On the Borders
between Past and
Present. Perspectives
of Oral History
The Renaissance
Berlin (Niemcy),
Society of America
26-28.03
17.09
18.09
Ostrava University Ostrava (Czechy),
19-20.03
Vernacular Culture and Art's & the Public. 7th Association for the Grenville (USA),
Modern Art: A Case
ASAP Conference
Study of the Arts of
24-27.09
Study of Artur Zmijewski
the Present
and the 7th Berlin
Biennale
Halawa
Mateusz
Rethinking the
American
Household for the Age of Anthropological
Finance
Association (Annual
Meeting)
American
Anthropological
Association
Denver, CO (USA),
18-22.11
115
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Hall Dorota
Tytuł sesji
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto (Kraj),
Data
International
Society for the
Sociology of
Religion
Louvain-la-Neuve
(Belgia),
Long-term structures
and sensory religious
experience
Sensing Religion
Janicka
Krystyna
Plenarna "Keynote
Lectures"
Social boundaries of
work. The varieties of
informal work in
contemporary societies
PTS, Uniwersytet
Wrocławski,
Uniwersytet
Zielonogórski
Zielona Góra (Polska),
Jasiecki
Krzysztof
Circumstances of
informal work and Its
consequences
Social boundaries of
work
Instytut Socjologii
Uniwersytetu w
Zielonej Górze
Zielona Góra (Polska),
Social dialogue in the
Seminarium
financial sector in
projektowe
Europe: Contribution to
anticipation and
restructuring,
EUROSOFIN project
ETUI
Bruksela (Belgia),
Dwie perspektywy.
Spojrzenie z zewnątrz i
od wewnątrz na
przemiany społeczne w
Polsce po 1945
Juifs et la Nation
Ośrodek
Warszawa (Polska),
Cywilizacji
18.05
Francuskiej UW,
Institut Europeen
Emmanuel Levinas
(Paryż), Instytut
Studiów
Zaawansowanych
Miłkowski
Levels, Computation,
Marcin,
and Causation in
Herbecke Jens, Cognitive Neuroscience
Shagrir Oron,
HoffmannKolss Vera
EPSA 15
European
Philosophy of
Science
Association
Niżnik Józef
The interdisciplinary
IFiS PAN
nature of contemporary
research in social
sciences
Leder Andrzej
Smoczyński
Rafał
Interdisciplinarity in
social sciences
Nobility in contemporary The contemporary
Europe
Polish nobility in
European context
2-5.07
12-13.11
12.11
11.02
Dusseldorf (Niemcy),
24.09
Warszawa (Polska),
23.04
IFiS PAN, Instytut Warszawa (Polska),
Studiów
15.05
Społecznych im
Roberta Zajonca
Uniwersytetu
Warszawskiego
116
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto (Kraj),
Data
Georgian nobility and
Nobility and postGeorgian contemporary feudal legacy in
elites
Central and Eastern
Europe
IFiS PAN, PAN
Warszawa (Polska),
Sesja popołudniowa 1
lipca
XXIVe Université
d’été de l’Association
Jan Hus "Le rêve"
L’Institut de
Štěkeň (Republika
philosophie de
Czeska),
l’Académie des
29.06-4.07
Sciences Tchèque
Faculté des
sciences humaines,
Université Charles,
Prague
Plenary "In Memoriam
Krzysztof Michalski"
Horizons Beyond
Hungarian
Borders. Traditions
Academy of
and Perspectives of the Sciences
Phenomenological
Movement in Central
and Eastern Europe
Budapeszt (Węgry),
Starzyński
Wojciech,
Alexandre
Guimarães
Tadeu de
Soares
Mesa Descartes e a
fenomenologia
VII Congresso
Universidade
Internacional
Federal de
Descartes: Descartes e Pernambuco
o Cartesianismo
Recife (Brazylia),
Wrotkowski
Wojciech
History of Philosophy as History of Philosophy
Record of Source
as Record and
Experiences of the Truth Hermeneutics of
Source Experiences of
the Truth
Starzyński
Wojciech
Tytuł sesji
13.10
17.06
4-6.11
Zespół Badań nad Bukowina Tatrzańska
Filozofią Antyczną (Polska),
i Historią Ontologii
19-20.06
(IFiS PAN),
Polskie
Towarzystwo
Filozofii
Systematycznej
(PTFIS), Instytut
Filozofii,
Socjologii i
Psychologii
Akademii im. Jana
Długosza w
Częstochowie
117
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
4.4.2. Wykłady i referaty wygłoszone na konferencjach zagranicznych
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Adamiak
Marzena
Gender Stereotypes in the
Concept of Subject of
Emmanuel Lévinas
Perspectives on gender LUMINA – The
Bukareszt
in a global world
University of South-East (Rumunia),
Europe
14-16.05
Andrejuk
Katarzyna
Transefrability of welfare
benefits – legal and policy
framework
Seminarium projektu
"Mobile Welfare"
From ‘their Union’ to ‘our
Europe’? Dynamics of
attitudes towards the
European Union in Poland
Konferencja European European Sociological
Sociological
Association
Association "
Differences,
Inequalities and
Sociological
Imagination"
Vietnamese immigrants in
Poland as entrepreneurs
Seminarium Migration Migration Policy Centre, Florencja
Policy Centre,
European University
(Włochy),
European University
Institute
18.03
Institute
Imię i
nazwisko
Nazwa instytucji
organizującej
CSIC Spanish National
Research Council oraz
Netherlands
Interdisciplinary
Demographic Institute
(NIDI, the Hague) – w
ramach grantu "Mobile
Welfare"
Madryt
(Hiszpania),
21-22.09
Praga
(Czechy),
25-28.08
Andrejuk
A comparative UK and
Katarzyna,
Polish study of the European
Gemma Davies Arrest Warrant: Does
reform of the EAW need to
come from individual
Member States or are
changes needed to the EAW
as an instrument?
Konferencja SLSA
“Socio-legal in
culture: the culture of
socio-legal”
Baczko-Dombi From attitudes to
Anna
mathematical exclusion.
Emergence of educational
inequalities
12th Conference of the European Sociological
European Sociological Association
Association 2015
Praga
(Czechy),
Post-1945 Poland:
Modernities,
Transformations and
Evolving Identities
Oxford
(Wielka
Brytania),
Studies on the dynamics of
changes in the polish society
through the past 25 years on
the example of Polish Panel
Survey POLPAN 1988–2013
Socio- Legal Studies
Association UK
Miasto (kraj),
Data
Warwick
(Wielka
Brytania),
31.03-2.04
St'Antonys College,
University of Oxford
25-28.08
11-12.06
118
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto (kraj),
Data
Praga
(Czechy),
Baczko-Dombi Between Connections and
Anna, Ilona
Meritocracy: Dynamics of
Wysmułek
Public Opinion on
Determinants of Success in
Poland (1988 -2013)
Differences,
Inequalities and
Sociological
Imagination
European Sociological
Association
Bielik Agata
L’amour fort comme la
mort: les Juifs contre
Heidegger (sur la question
de la finitude)
Heidegger et «les
juifs»
La Règle du Jeu
Marrano Universalism:
Benjamin contra Hegel
International Telos
Telos-Paul Piccone
Conference 2015,
Institute
Universal History,
Philosophical History,
and the Fate of
Humanity
Nowy Jork
(USA),
Tarrying with the
Apocalypse: Jewish
Messianisms in Comparison
(Benjamin, Levinas,
Rosenzweig)
International
Conference, Judaism
despite Christianity?
The 1916
Correspondence
between Eugen
Rosenstock-Huessy
and Franz Rosenzweig
Centre for the Study of
Jewish Thought in
Modern Culture,
University of
Copenhagen
Kopenhaga
(Dania),
Learned Helplessness or
Forced Resourcefulness.
Coping with Poverty in the
Post-Collective State Farms
of Russia and Poland
UCL School of
Slavonic and East
European Studies Director's Seminar
UCL SSEES
Londyn
(Wielka
Brytania),
Binder Piotr
25-28.08
Paryż
(Francja),
24-25.01
Attitude of Poles towards
Identity in the PostUkrainians is sociological
Soviet Space
data. Continuity and change
13-15.02
28-29.04
23.03
UCL SSEES, Platform
Ukraine – A
Multidisciplinary
Network to Explore the
Post-Socialist Space
Londyn
(Wielka
Brytania),
26.02
Modern social philanthropy
in the context of
conservative Polish society the case of Great Orchestra
of Christmas Charity
Exchanging Research
Result on Social
Philanthropy between
Poland and Vietnam
Vietnam Academy of
Hanoi
Social Sciences (VASS), (Wietnam),
IFiS PAN
24.09
Social Aspects of
Modernization of
Agriculture and Rural
Transformation. Twenty
Five Years of Polish and
Russian Experiences
Conference on Social
Changes of Silk Road
Economic Belt
Countries
Institute of Sociology at
Chinese Academy of
Social Sciences,
Shanghai Academy
Shanghai
(Chiny),
17-18.10
119
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Tytuł referatu
Bending the Rules for the
Children’s Sake – Young
Parents in Poland and the
Problem of Quality Early
Childhood Education and
Care (ECEC)
Bojar Hanna
Brudzińska
Jagna
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
12th Conference of the European Sociological
European Sociological Association
Association,
Differences,
Inequalities and
Sociological
Imagination
Miasto (kraj),
Data
Praga
(Czechy),
25-28.08
Protocol 2: New Core Items. ESS8 Cognitive
Case of Poland
Interviewing Joint
Analysis Meeting
(JAM)
City University London
Londyn
(Wielka
Brytania),
Protocol 1: Rotating module ESS8 Cognitive
items. Case of Poland
Interviewing Joint
Analysis Meeting
(JAM)
City University London
Between corporate
philanthropy and social
entrepreneurship - new
patterns of social support in
Poland after 1989
Exchanging Research
Result on Social
Philanthropy between
Poland and Vietnam
IS VASS & IFiS PAN
The passionate reason:
subjective and
intersubjective dynamics in
the resolution of conflicts
Building Consensus.
Rhetoric Between
Democracy and
Conflict
EIKOS. International
Palermo
Research Group on
(Włochy),
Rhetoric, University of
15-18.04
Palermo /International
Center for Philosophical
Research (CRF)
30.06
Londyn
(Wielka
Brytania),
1.07
Hanoi
(Wietnam),
25.11
The Corporeal Fantasy and Imagination,
the Constitution of the Self intersubjectivity, and
An Approach to the 2ndPerspective-Taking
Person-Perspective in
humanities
Associazione Villa
Vigoni Centro ItaloTedesco / Deutsche
Forschungsgemeinschaft
(DFG)
Körperphantasie und
Individuation.
Betrachtungen jenseits des
Leib-Seele-Dualismus
Parma
Dipartimento di
(Włochy),
Antichistica, Lingue,
Educazione, Filosofia
21-23.05
(A.L.E.F.) of the
University of Parma /
Dipartimento di
Neuroscienze of the
University of Parma /
Dipartimento di Scienze
della Vita of the
University of Trieste
19th Scientific
Convention of the
Society for Gestalt
Theory and its
Applications (GTA)
Body, Mind,
Expression
Villa Vigoni,
Loveno di
Menaggio
(Włochy),
27-31.07
120
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Tytuł referatu
Phantasie als
Erkenntnisbewusstsein
Körperphantasie und
Zweite-Person-Perspektive
Brzeziński
Dariusz
Budzyńska
Katarzyna,
Serena Villata
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto (kraj),
Data
Cologne-Leuven
Husserl-Archiv,
Summer-School In
Universität zu Köln
Phenomenology 2015:
Fantasy and
Imagination in
Husserl’s
Phenomenology
Kolonia
(Niemcy),
Cologne-Leuven
Husserl-Archiv,
Summer-School In
Universität zu Köln
Phenomenology 2015:
Fantasy and
Imagination in
Husserl’s
Phenomenology
Kolonia
(Niemcy),
20-24.07
20-24.07
Natürliches Leben und
personales Werden. Versuch
einer phänomenologischen
Psychoanalyse des
Menschen
LEBENSWELT UND
LEBENSFORM
Tagung der Deutschen
Gesellschaft für
Phänomenologische
Forschung
Deutsche Gesellschaft
Landau
für Phänomenologische (Niemcy),
Forschung / Universität
9-12.09
Koblenz-landau, Campus
Landau
Körperphantasie und
Individuation
Fühlen, Denken,
Erkennen.
Erfahrungsphänomeno
logie im
Spannungsfeld
zwischen Mensch und
Tier
IFIS PAN / HusserlArchiv, Universität zu
Köln / Husserl Archives
Leuven, International
Centre for
Phenomenological
Research (Belgien)
Antwort auf Andris
Breitlings "Sprachliche
Kreativität und
Gastfreundschaft.
Bedingungen der
Möglichkeit des
Übersetzens"
Phänomenologie der
sozialen Welt im
Wandel.
Universalismus –
Eurozentrismus –
Relativismus
a.r.t.e.s. Graduate School Kolonia
for the Humanities
(Niemcy),
Cologne
13.10
Turning-points of 1956,
1968, 1980, 1989 in the
works of Zygmunt Bauman
Modernities,
Transformations and
Evolving Identities in
post-1945 Poland
Univerity of Oxford, St Oxford
Antony’s College,
(Wielka
European Studies Centre Brytania),
Processing Argumentation
in Natural Language Texts
(na zaproszenie)
Present and Future of Dagstuhl Perspectives
Formal Argumentation Workshop
Kolonia
(Niemcy),
16-17.10
11-12.06
Dagstuhl
(Niemcy),
30.08-4.09
121
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto (kraj),
Data
Budzyńska
Katarzyna,
Andrea Rocci,
Olena
Yaskorska
Requests of confirmation of
inference as an
argumentative move in
earnings conference calls
The Pragmatics of
International Pragmatics Antwerp
Financial
(Belgia),
Communication, 14th
26-31.07
International
Pragmatics Conference
Budzyńska
Katarzyna,
Mathilde
Janier, Mark
Aakhus, Chris
Reed
Games mediators play:
empirical methods for
deriving dialogue structure
1st European
Conference on
Argumentation:
Argumentation and
Reasoned Action
European Conference on Lizbona
Argumentation
(Portugalia),
1st European
Conference on
Argumentation:
Argumentation and
Reasoned Action
European Conference on Lizbona
Argumentation
(Portugalia),
Budzyńska
Automaticaly identifying
Katarzyna,
transitions between
Mathilde
locutions in dialogue
Janier, Juyeon
Kang, Chris
Reed, Patrick
Saint-Dizier,
Manfred Stede,
Olena
Yaskorska
9-12.06
9-12.06
Domański
Henryk,
Zbigniew
Karpiński,
Dariusz
Przybysz,
Justyna
Straczuk
Relationships between
Social Changes of the
stratification of eating and Silk Road Nations
social origin, marital
choices and social capital in
Poland
Institute of Sociology,
Chinese Academy of
Social Sciences
Domański
Henryk,
Justyna
Straczuk
Social Stratification and
Philantrophy
Vietnamese Academy of Hanoi
Sciences
(Wietnam),
Domański
Henryk,
Justyna
Straczuk
Structural underpinnings of
social philamtrophy in
Poland and Vietnam
Exchanging Research
Result on Social
Philanthropy between
Poland and Vietnam
Social Philamtrophy in Institute of Sociology,
Poland and Vietnam" Viertnam Academy of
Exchanginh Results
Sciences
and Policy
Suggestionshe Silk
Road Nations
Shanghai
(Chiny),
17.10
24.11
Hanoi
(Wietnam),
25.11
122
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Miasto (kraj),
Data
Institute of Sociology,
Chinese Academy of
Social Sciences
Shanghai
(Chiny),
Shanghai
(Chiny),
Domański
Henryk,
Zbigniew
Karpiński,
Justyna
Straczuk,
Dariusz
Przybysz
From Schooling to Work
Domański
Henryk,
Michał
Federowicz,
Artur
Pokropek,
Dariusz
Przybysz,
Michał Sitek,
Marek
Smulczyk,
Tomasz Żółtak
Social origin and abilities of
students in determination of
educational career. Analysis
of panel data in Poland
Conference on Social
Changes of Silk Road
Economic Belt
Countries
Chinese Academy of
Social Sciences
Dubrow
Joshua, Irina
TomescuDubrow
Measuring Political
Inequality of Voice
Worldwide
5th International
Annual Research
Conference of the
aboratory for
Comparative Social
Research, Higher
School of Economics
Laboratory for
Moskwa
Comparative Social
(Rosja),
Research, Higher School
16-20.11
of Economics
5th Annual
International Summer
School of the
Laboratory for
Comparative Social
Research, Higher
School of Economics
Laboratory for
Voronovo
Comparative Social
(Russia),
Research, Higher School
28-31.07
of Economics
Dubrow Joshua Is Political Inequality
Rising, Falling or Staying
the Same? Towards a Crossnational Measurement
Social Changes of the
Silk Road Nations
Nazwa instytucji
organizującej
18.10
17-18.10
Intersectionality is a
European Conference European Conference on Uppsala
Paradigm in Need of
on Politics and Gender Politics and Gender
(Sweden),
Methodological Innovation: (ECPG)
(ECPG)
11-13.06
Mixed Methods,
Harmonization and Big
Data
Using Survey Data to
Account for Intersectionality
in the Cross-national
Measurement of Women’s
Political Empowerment
Measuring Women’s Fritz Thyssen
Political
Foundation
Empowerment across
the Globe: Strategies,
Challenges and Future
Research
Cologne
(Germany),
2-6.06
123
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Facca Danilo
Filipkowski
Piotr
Fomina
Joanna,
Loredana
Radu, Liliana
Popescu
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto (kraj),
Data
Ancient Authors for Modern The Renaissance
Problems: On the Teaching Society of America.
of Franciscus Tidicaeus
Annual meeting
(1554–1617) at the Toruń
Gymnasium Academicum
The Renaissance Society Berlin
of America
(Niemcy),
Oral history in Poland - an
attempt to an overview
On the Borders
between Past and
Present. Perspectives
of Oral History
Ostrava University
Christ the King from
Świebodzin - a piece of
vernacular art?
Art's & the Public
Association for the Study Greenville
of the Arts of the Present (USA),
Post-Erinnerungsorte?
Lagermuseen nach dem Tod
von Zeitzeugen. Eine
soziologische Perspektive
Gedenkstätten an NS- Centrum Badań
Verbrechen in Polen
Historycznych PAN
und Deutschland. Von
Mahnstätten über
zeithistorische Museen
zu Tourismusorten
Ostrava
(Czechy),
20.03
24.09
Eastern Europe: Blind Faith Qualitative Research
Transformed into
in Communication
Europragmatism?
Fomina Joanna Understanding Russia?
Helping Ukraine? Poles and
Germans on the RussianUkrainian Conflict
26-28.03
European Civilisation
and the World
Between Conflicts,
Cooperation and
Dialogue
Berlin
(Niemcy),
13.06
National School for
Political and
Administration Studies
(SNSPA)
Bucharest
(Rumunia),
Uniwersytet Karola
Praga
(Czechy),
23-25.10
19.09
The Paradox of Polish
Euroscepticism: Explaining
the Undercurrent Public
Discontent with Europe of
the Most Enthusiastic
Supporter of the European
Project
Contradictions:
Council for European
Envisioning European Studies
Futures, 22nd
Conference of
Europeanists
From Collective Myths to
International Confrontation:
Russian National Identity
and Public Opinion Support
for Russia’s Foreign Policy
European Union
towards Geopolitical
Dilemmas in the
Eastern Partnership
Paryż
(Francja),
8-10.06
Uniwersytet Wiadrina,
Frankfurt nad
Uniwersytet Jagielloński Odrą
(Niemcy),
8.05
124
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Fronia Marcin
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Challenges and Prospects
for Visa-free Regim with
Eastern Partnership
countries
EU Eastern
Partnership Civil
Society Conference
Eastern Partnership Civil Ryga (Łotwa),
Society Forum
19-20.05
Public Opinions on Visa
Liberalisation in Poland,
Germany and Ukraine
Visa Liberalisation for Parlament Europejski,
Ukraine: Is the EU
Fundacja Odrodzenie,
Ready to Support it
Ukraine
Bruksela
(Belgia),
Sustainable development in
unsustainly developing
country. Renewable energy
in Polish public discourse
and policy
TEACHER'S SAIL
StavangerBelfast
(NorwegiaIrlandia),
Tytuł referatu
Baltic University
Programme
Modern Poland
Gładziejewski
Paweł
Representation and
(inter)action: A moderate
proposal
Interactivist Summer
Institute
Sexual Violence or
Structural Violence?
Methodologic al
approaches, and political
agendas in research on
sexual violence in Poland
Sex in Eastern Europe Central European
University
Halawa
Mateusz,
Magda
Szcześniak
St. Anthony's College Oxford University
Oxford
(Wielka
Brytania),
2-4.03
Bilkent University
Ankara
(Turcja),
20-23.06
Budapeszt
(Węgry),
16-17.10
Family, Abortion, and
Gender, familu and
Religion in Polish Debates sexuality in Central
on “Gender” Between 1945- and Eastern Europe
2015: Between Local and
the Transnational
University of Tartu
Capitalist Realism in Poland Hyphenated Identities
after 1989 and the
Emergence of Middle -Class
Identity
The New School for
Social Research
Halawa
Making a Living: How
Mateusz, Marta young heterosexual couples
Olcoń-Kubicka in Warsaw start and
practice a household
1.12
26.06-01.07
Gawin Dariusz Marxism, Christianity,
liberalism. Polish
democratic opposition and
the idea of civil society
1956-1989
Grabowska
Magdalena
Miasto (kraj),
Data
27th Annual
Conference
Tartu
(Estonia),
20-22.05
Nowy Jork
(USA),
4.12
Society for the
Advancement of SocioEconomics
Londyn
(Wielka
Brytania),
2-4.07
125
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto (kraj),
Data
Denver, CO
(USA),
Halawa
Making a Living: How
Mateusz, Marta young heterosexual couples
Olcoń-Kubicka in Warsaw start and
practice a household
American
Anthropological
Association (Annual
Meeting)
American
Anthropological
Association
Hall Dorota
Sensing Religion
International Society for Louvain-lathe Sociology of
Neuve
Religion
(Belgia),
Studying religiosity and
homosexuality - and more
20.11
2-5.07
Comments on the book
'Queering Religion,
Religious Queers' edited by
Yvette Taylor and Ria
Snowdon (Routledge 2014)
Sensing Religion
Bisexual Christians - the
identity and the lived
experience
Differences,
Inequalities and
Sociological
Imagination
2-5.07
Intersectional approach to Sex and Sexuality in
studying LGBT Christians in East-Central Europe,
Poland
Past and Present
Jarecka
Urszula
International Society for Louvain-lathe Sociology of
Neuve
Religion
(Belgia),
European Sociological
Association
Praga
(Czechy),
25-28.08
Central European
University
Budapeszt
(Węgry),
16-17.10
Psychology and LGBT
Christians' activism
Pluralization of
Society for the Scientific Newport
Religions, Cultures,
Study of Religion
Beach (USA),
and Research Methods
23-25.10
in an Era of
Globalization
Luxorious consumption in
poor society
The Spaces of Luxury: Warwick Business
Places, Spaces and
School, London
Geographies from the
Renaissance to the
Present
Londyn
(Wielka
Brytania),
the 12th Conference of ESA
the European
Sociological
Association 2015
Praga
(Czechy),
KOM1 Erasmus +
Bolonia
(Włochy),
Food for masses. The Case
of Poland
History in the secondary
education in Poland
Istituto Storico Parri
5-7.02
25-28.08
24-26.11
Jasiecki
Krzysztof
Strengths and Weaknesses of Inequality in the 21st
the Employers’
Century
Organization in the PostSocialist Countries. Polish
Case
Society for the
Advancement of SocioEconomics (SASE)
Londyn
(Wielka
Brytania),
2-5.07
126
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Tytuł referatu
Kołczyńska
Marta,
Kazimierz M.
Słomczyński
Kołczyńska
Marta
Kołczyńska
Marta,
Matthew
Schoene
Kościański
Artur
Kubiak Anna
E.
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto (kraj),
Data
The Total Survey Error
2015 Total
Framework and SurveyInternational Survey
Quality Controls in the Data Error Conference
Harmonization Process
Total International
Survey Error
organization
Baltimore,
MD (USA),
Length and direction of
response scales: Effects on
reported political attitudes
6th Conference of the
European Survey
Research Association
European Survey
Research Association
Reykjavik
(Islandia),
How Political Is Trust in
State Institutions? Analysis
of the Polish Panel Survey
2013
2015 Midwest Slavic
Conference
The Ohio State
University
Quality Control of Variables
Harmonized Ex-Post: An
Analysis of 22 International
Survey Projects
Thirteenth
International
Workshop on
Comparative Survey
Design and
Implementation
Comparative Survey
Design and
Implementation
Quality of data
documentation
International Training
Event on Survey
Methodology: Crossnational Survey
Harmonization and
Analysis: Weights,
Data Quality and
Multi-level Modeling
Cross-National Studies:
Interdisciplinary
Research and Training
Program
Columbus,
OH (USA),
Life orientations and the
Social Change in Silk
need of social engagement RoadEconomic Belt
in transitional society - case Countries
of Poland
Chinese Academy of
Social Sciences
Szanghaj
(Chiny),
The Polish Funeral Culture
Socio-Psycho-Medical
Changes in the
Lifestyles of the
Contemporary Family
“Francisc I. Rainer”
Anthropology Institute
of the Romanian
Academy, Instytut
Filozofii i Socjologii
PAN
Dying and Death in
18th-21st Century
Europe
Association for the Study Alba Iulia
of Death and Society
(Rumunia),
Legal and economic issues
of the Polish funeral
industry
19-22.09
13-17.07
Columbus,
OH (USA),
13-15.03
Londyn
(Wielka
Brytania),
26-28.03
11-16.05
17-18.10
Bukareszt
(Rumunia),
7-8.10
2-6.09
127
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Kurczewska
Joanna
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto (kraj),
Data
Zagadnienia teoretyczne w
badaniach dialogu
międyzkulturowego
Międzynarodowa
konferencja pt.
Wielkie księgi
ludzkości.
Kulturoznawstwo i
międzykulturowość
Models of Social
Philanthrophy in expert,
political and academic
discourses
Exchanging Research IS VASS & IFiS PAN
Result on Social
Philanthrophy between
Poland nad Vietnam
Hanoi
(Wietnam),
Kurczewska
Joanna, Jacek
Kurczewski
Emotions in Bloodlands
Emotion on
Bloodlands. Theory
reconcillations
ESA
Praga
(Czechy),
Leder Andrzej
Du pretre et du bouffon
Le rire et la religion
L'Ecole des Hautes
Etudes en Sciences
Sociales
Paryż
(Francja),
The Interpretation of Polish In Times of Crisis
History Using
Psychoanalytical Constructs
The 13th Israeli-Polsih
Mental Health
Association Meeting
Tel-Aviv
(Izrael),
Can Virtue Ethics Enhance
Our Understanding of the
Moral Aspects of Human
Enhancement?
Center for the Study of
Bioethics & The
Hastings Center
Belgrad
(Serbia),
Lichacz Piotr
Lipszyc Adam Broken Latin, Secret
Europe: Benjamin, Celan,
Derrida
Enhancing
Understanding of
Enhancement
Katedra Kultury i
Warszawa
Międzykulturowości
(Polska),
Instytutu Filologii
20.02
Klasycznej i
Kulturoznawstwa
Wydziału Nauk
Humanistycznych
UKSW oraz Polskie
Towarzystwo
Kulturoznawcze oddział
Warszawski
25.11
28.08
Re-reading Derrida’s University of
‘Faith and Knowledge’ Nottingham
3-4.02
28-30.05
27-28.10
Nottingham
(Wielka
Brytania),
1-2.06
Commentary as Exodus and Säkularisierung des
Messianic Repetition:
Kommentars in der
Freud, Yerushalmi, Derrida Moderne
Zentrum für Literaturund Kulturwissenschaft
The State of Exception
The International Walter Tel-Aviv i
Benjamin Society
Jerozolima
(Izrael),
Spaces, Places, Cities
and Spatiality.
International Walter
Benjamin Conference
Berlin
(Niemcy),
25-26.06
13-16.12
128
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Malinowski
Jacek
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Non-Monotonic Logics Ideas and Motivations
Seminar: Logical
Systems and Models
Institute for the Study of Sofia
Societies and Knowledge (Bułgaria),
Miasto (kraj),
Data
1.09
Past, Present of Future of
Studia Logica
Logical Consequence
Operation - Past, Present
and Future
Miłkowski
Marcin
IFiS PAN i Uniwersytet Delft
Technologiczny w Delft (Holandia),
Logic Seminar
IMAR/FMI
Faculty of Mathematics
and Computer Science,
University of Bucharest
Bukareszt
(Rumunia),
European Philosophy of
Science Association
Dusseldorf
(Niemcy),
The False Dichotomy
EPSA 2015
between Causal Realization
and Semantic Computation
29.06-3.07
26.11
23-26.09
Does System-Detectable
Interactivism Summer Interactivism Summer
Error Imply Methodological Institute 2015
Institute / Lehigh
Solipsism?
University
Ankara
(Turcja),
Integrating and unifying
cognitive science using
mechanisms
CMLPS 2015
Division of Logic,
Methodology and
Philosophy of Science
Helsinki
(Finlandia),
Dimensions of
Contents:simplexity and
abstract notions
Centre for Human
Interactivity Annual
Symposium 2015
Centre for Human
Interactivity
Odense
(Dania),
Everyday Market
Lives
University of Warwick
Olcoń-Kubicka The Moral Dimension of
Marta
Financial Arrangements in
Young Family Households
in Poland
Oleksiyenko
Olena
Trends in Logic XV:
Logics for Social
Behaviour
20-23.06
3-8.08
19-20.03
Warwick
(Wielka
Brytania),
13.02
My Money, His Money, Our SASE Annual Meeting SASE
Money: On Gendered
Discourses of Household
Money Among Heterosexual
Polish Couples
Londyn
(Wielka
Brytania),
Transnational activism of
the Ukrainian Migrants in
Poland
Lizbona
(Portugalia),
From Multitude to
The Catholic University
Crowds in Social
Movements – publics,
gatherings, networks
and media in the 21th
century
2-4.07
26-27.01
129
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Oleksiyenko
Olena, Ilona
Wysmułek
Tytuł referatu
Data Quality in CrossNational Analysis
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto (kraj),
Data
The Cross-national
The Ohio State
Survey Harmonization University
and Analysis: Weights,
Weights, Data Quality
and Multi-level
Modeling (Workshop)
Columbus
(USA),
New Educational
Inequalities or Changing
Preferences? Structural
diversification of foreign
language proficiency in
Poland (1993-2013)
12nd Conference of
the European
Sociological
Association 2015
Praga
(Czechy),
Documentation Quality
Assessment in Ex-Post
Survey Harmonization:
Implications for
Comparative Research
2015 CSDI Workshop The City University
Processing Errors in the
Cross-national Surveys
The 6th Conference of The University of
the European Survey Iceland
Research Association
(ESRA)
Reykjavik
(Islandia),
Cross-national Survey CONSIRT The Ohio
Harmonization and
State University
Analysis: Weights,
Data Quality and
Multi-level Modeling
Columbus
(USA),
(In)consistency of survey
data and their description
Czech Technical
University in Prague
25-28.08
Londyn
(Wielka
Brytania),
26-28.03
Pokropek Artur Response Model for Rapid- NCME
Guessing Behaviors in Data
with Timing Information
NCME
Rychard
Andrzej
IoS CASS, Shanghai
Academy
In search of new dynamics:
the case of Polish
transformation
11-16.05
Conference on Social
changes of Silk Road
econonomic belt
countries
13-17.07
11-16.05
Chicago
(USA),
14-16.04
Szanghaj
(Chiny),
17-18.10
130
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Tytuł referatu
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto (kraj),
Data
European Survey
Research Association
(ESRA)
Reykjavik
(Iceland),
Słomczyński
Kazimierz M.,
Irina TomescuDubrow,
Przemek
Powalko,
Olena
Oleksiyenko,
Ilona
Wysmułek,
Marta
Kołczyńska
Harmonizing Large
6th Conference of
International Projects on
ESRA
Public Opinion: Challenges
in Preparing Data for
Quantitative Analysis
Słomczyński
Kazimierz M.,
Irina TomescuDubrow, Marta
Kołczyńska,
Przemek
Powałko,
Olena
Oleksiyenko,
Ilona
Wysmułek,
Marcin
Zieliński
Challenges in Harmonizing
Large International Projects
on Public Opinion: On a
New Approach to DataQuality Control
Modes, Measurement, ESA RN21 / EQMC
Modelling: Achieving
Equivalence in
Quantitative Research
Mannheim
(Germany),
Słomczyński
Kazimierz M.,
Irina TomescuDubrow, J.
Craig Jenkins
Re-Thinking Ex Post
Harmonization for
Comparative Research:
Data Recycling of 22
International Survey
Projects
CSDI 2015
International
Workshop
Londyn
(Wielka
Brytania),
Smoczyński
Rafał
The Intelligentsia and the
culture-cantered politics in
Poland
Ambivalentná
socialita. Medzi
progresom a
patológiou modernej
spoločnosti
Instytut Filozofii,
Słowacka Akademia
Nauk
The role of religious
organizations in
constraining informal
economy and corruption in
Poland after 1989
The 65th Anniversary
of Establishing
Diplomatic Relations
between Mongolia and
Poland: The Business
Ethics Formation
Issues
Instytut Filozofii,
Socjologii i Nauk
Prawnych Mongolskiej
Akademii Nauk
Comparative Survey
Design and
Implementation
13-17.07
24-25.10
26-28.03
Modra
(Słowacja),
23-24.04
Ulaanbaatar
(Mongolia),
13.06
131
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Tytuł referatu
Moral Panic and Moral
Regulation
Starzyński
Wojciech
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Socio-psycho-medical
changes in the
lifestyles of
contemporary family
in Poland and
Romania
Nazwa instytucji
organizującej
Miasto (kraj),
Data
IFiS PAN, Francis
Rainer Institute of
Anthropology of the
Romanian Academy
Bukareszt
(Rumunia),
7-8.10
La pensée du progrès, estelle le dernier mot de la
philosophie de Descartes? /
Je myšlienka pokroku
posledným slovom
Descartovej filozofie?
Ambivalent Sociality. Institute of Philosophy,
Between Progress and Slovak Academy of
Pathology of
Sciences
Contemporary Society
Irena Krońska - A Student
and a Critic of Roman
Ingarden’s Philosophy
Horizons Beyond
Hungarian Academy of
Borders. Traditions
Sciences
and Perspectives of the
Phenomenological
Movement in Central
and Eastern Europe
Irena Kronska et sa vie
philosophique à partir de sa
correspondance avec Jan
Patocka
XVII Semana de
Instituto de Filosofia,
Uberlandia
Filosofia - Colóquio
Universidade Federal de (Brazylia),
International A Mulher Uberlandia
23-27.11
na Filosofia
Sztabiński
Paweł,
Franciszek
Sztabiński
Mixed Mode Data
Collection in Time Series
Surveys. The PolPan and
ESS round 7 examples in
Poland
Social Changes of the Chinese Academy of
Silk Road Economic
Social Sciences
Belt CountriesNations
Wróbel
Szymon
Europe as an Idea, Will and Psychoanalysis and
Profanation
Politics conference
Migration, Exile and
Polyphonic Spaces
Wylegała Anna All these Jewish things: on
the Jewish property in
Ukrainian Galicia during
World War II
Oral History in Poland
Modra
(Słowacja),
23-24.04
Budapeszt
(Węgry),
17-19.06
Szanghaj
(Chiny),
17-18.10
Spanish Psychoanalytical Barcelona
Society
(Hiszpania),
20-22.03
Second World War
Kiev-Mohyla Academy
and fate of the civilian
population in Eastern
Europe
Kijów
(Ukraina),
Czech Oral History
Association
Conference “On the
Borders between Past
and Present.
Perspectives of Oral
History
Ostrava
(Czechy),
Czech Oral History
Association
30.11-01.12
19-20.03
132
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Wysieńska
Kinga,
Zbigniew
Karpiński
Tytuł referatu
In and Out of the Labour
Market: A Longitudinal
Analysis of the Motherhood
Penalty and Job
Interruptions
Tytuł kongresu,
konferencji,
sympozjum,
seminarium
Nazwa instytucji
organizującej
12th Conference of the European Sociological
European Sociological Association
Association
Miasto (kraj),
Data
Praga
(Czechy),
25-28.08
Is variation in perceptions of 6th Conference of the
inequality and redistribution European Survey
actual or artifactual? Effects Research Association
of wording, order, and
number of items
European Survey
Research Association
Testing the self-interest
hypothesis of attitudes
toward redistribution in
Poland, 1988-2013
Summer Conference
of the Research
Committee 28 (Social
Stratification and
Mobility) of the
International
Sociological
Association
RC 28, ISA
Corruption during
transformations of polish
society: survey data analysis
of perceived changes and
their determinants
Post-1945 Poland:
Modernities,
Transformations and
Evolving Identities
Program on Modern
Poland POMP, St.
Antony’s College,
University of Oxford
Oxford
(Wielka
Brytania),
ŻmijewskaJędrzejczyk
Teresa, Marcin
W. Zieliński
Effects of Survey
Administration Modes on
Results in Cross-National
Research: The Case of the
International Social Survey
Programme (ISSP)
International
Workshop on
Comparative Survey
Design and
Implementation
City University London
Londyn
(Wielka
Brytania),
ŻmijewskaJędrzejczyk
Teresa
How to record events on
country level for crossnational comparisons? The
case of the ESS Round 6 in
Poland
VI European Survey
Research Association
(ESRA)
ESRA, Uniwersytet w
Rejkjaviku
ŻmijewskaJędrzejczyk
Teresa, Danuta
Przepiórkowska
On the quest for equivalence VI European Survey
in translating response
Research Association
scales. The example of ESS (ESRA)
6 in Poland
ESRA, Uniwersytet w
Rejkjaviku
Wysieńska
Kinga
Wysmułek
Ilona
Reykjavik
(Islandia),
13-17.07
Philadelphia
(USA),
17-19.08
11-12.06
26-28.03
Reykjavik
(Islandia),
13-17.07
Reykjavik
(Islandia),
13-17.07
133
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
4.4.3. Wykłady i referaty wygłoszone za granicą poza konferencjami
Imię i
nazwisko
Bielik Agata
Bojar Hanna
Budzyńska
Katarzyna
Dybel Paweł
Tytuł wykładu/referatu
The Infinite in the Finite. Life as a
‘Living Contradiction’ in Hegel and
Rosenzweig
Nazwa instytucji
zapraszającej
Kraj
Ian Ramsey Centre,
Wielka
Humane Philosophy Project: Brytania
University of Oxford
Miasto
Data
Oksford,
26.02
Life on the Margins: Bruno Schulz and Sydney Sussex College,
the Hasidic Kabbalah
University of Cambridge
Wielka
Brytania
Cambridge,
Socjologiczne badania nad rodzina w
Polsce
Szkoła Socjologii i Nauk
Politycznych, Uniwersytet
Szanghajski
Chiny
Szanghaj,
Rodzina jako podmiot w przestrzeni
obywatelskiej
Institute of Sociology,
SASS
Chiny
Conference Anchoring Theory
(together with Chris Reed)
University of Dundee
Wielka
Brytania
Dundee,
Ethotic Structures in a Dialogue
(together with Marcin Koszowy)
University of Dundee
Wielka
Brytania
Dundee,
Die Geschichte der polnischne
Psychoanalyse
Freie Universitaeet Charite
Niemcy
Berlin,
The History of Polish Psychoanalysis
University of Gothenburg
9.06
1.06
Szanghaj,
5.06
23.06
24.09
20-21.04
Szwecja
Gothenburg,
30.09
What Hamlet (not) Desired
University of Gothenburg
Szwecja
Gothenburg,
2.10
Fronia Marcin
Sustainability and Food Security in
Turbulent Time
University of Copenhagen
Dania
Kopenhaga,
10.04
Jarecka
Urszula
The ambiguous role of media in public Economy School Bucharest Rumunia
life
Bukareszt,
Kurczewska
Joanna
Models of social philanthropy in expert Wietnamska Akademia
political and academic discourses (The Nauk
case of Poland)
Wietnam
Miłkowski
Marcin
Robustness and integration of multiple Bułgarska Akademia Nauk
incompatible models
Bułgaria
Rychard
Andrzej
Polish society and institutions: has
transformation been completed?
UCRS, Uppsala University
Szwecja
Smoczyński
Rafał
Societal reactions towards Polish
labour migrants in the UK.
Approaching the sociology of moral
panics
Institute of Social
Development ad Policy
Research, Seoul National
University
Korea
Seul,
Południowa
26.10
7-9.05
Hanoi,
25-27.11
Sofia,
24.08
Uppsala,
20.05
134
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Imię i
nazwisko
Tytuł wykładu/referatu
Nazwa instytucji
zapraszającej
Kraj
Miasto
Data
The role of folk devils for the
normative order of risk societies
Department of Education,
Seoul National University
Korea
Seul,
Południowa
30.10
Moral Panic and Risk Society. Some
Evidence from the UK
Institute for the Study of
Societies and Knowledge,
the Bulgarian Academy of
Sciences
Bułgaria
Sofia,
30.04
The role of feudal legacy in shaping
Ośrodek Badań
Węgry
antagonistic relations of Polish
Humanistycznych
migrants in the UK. The working notes Węgierskiej Akademii Nauk
Budapeszt,
Business Ethics and Informal Economy Tbilisi State University
Tbilisi,
Gruzja
31.03
19.05
Starzyński
Wojciech
Subjetividade cartesiana de acordo
Faculdade de Sao Bento
com o primeiro Levinas: sonho, lugar,
tempo, liberdade
Brazylia
Wysieńska
Kinga
Discrimination based on TU
membership/activism - preliminary
results from Poland
UK
University of Portsmouth,
Department of Economics
and Finance
Sao Paulo,
2.10
Portsmouth,
29.01
135
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
II. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
1. SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH
Adres kontaktowy: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Studia doktorskie:
Tel./fax: (+48 22) 826 87 33
E-mail: [email protected]
www.sns.edu.pl
Studia podyplomowe (MA):
Tel.: (+48 22) 828 80 09
fax: (+48 22) 826 48 21
E-mail: [email protected]
www.css.edu.pl
Dyrektor SNS: dr John Fells, po. dyrektora
Szkoła Nauk Społecznych już skończyła dwudziesty drugi rok swej działalności.
Środki na funkcjonowanie Szkoły przez ten czas pochodziły z Fundacji Open Society
Institute George'a Sorosa, i od pewnego czasu, z grantu MNiSW. Część wkładu pochodzi
z czesnego płaconego przez studentów programu MA. Aktywnie poszukiwane są
dodatkowe źródła finansowania.
Na czteroletnich studiach doktoranckich w zeszłym roku akademickim (2014-15)
studiowało stu dziewięciu słuchaczy, w tym 39 cudzoziemców z trzynastu krajów: Białorusi,
Finlandii, Ghany, Izraela, Kirgistanu, Macedonii, Nepalu, Nigerii, Rosji, Sri Lanki,
Słowenii, Turcji, Ukrainy).
W ciągu roku doktoranci brali udział w programach Narodowego Centrum Nauki
Preludium 8, Etiuda 1, Etiuda 2, Preludium 1, Preludium 2 (2 osoby) Preludium 3
(2 osoby), Preludium 4 oraz w programie Mobilność Plus IV. Do końca roku doktoraty
obroniło w Instytucie 4 absolwentów SNS.
W 2015-16, 17 nowych doktorantów (wśród nich studenci z Białorusi, Gruzji,
Holandii, Mołdawii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii) zastąpiło absolwentów, więc ogólna
liczba uczestników programu (103) tylko nieznacznie zmniejszyła się.
Studia międzynarodowe
W ubiegłym roku czterech doktorantów brało udział w programie Dual PhD
prowadzonym razem z Lancaster University. W ramach programu ERASMUS w ostatnim
roku akademickim tylko dwóch słuchaczy SNS wyjechało na studia (Brno, Florencja), zaś
dwóch doktorantów korzystało z możliwości programów typu cotutelle (w Paryżu
i w Rzymie).
136
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Wykłady
W zeszłym semestrze Rada Szkoły kontynuowała reformę curriculum
programu doktorskiego. W otwartym konkursie wybrano dwadzieścia dwa kursy
(wszystkie po angielsku).
Courses to be taught in English as part of the School’s doctoral programme in
the academic year 2015-2016
Four Compulsory courses:
Sociology
 Słomczyński, K & Tomescu-Dubrow, I –Research Methodology and Methods of
Social Inquiry
 Kapralski, S – Contemporary Social Theory
Philosophy
 Malinowski, J – Everything You Always Wanted to Know About Logic
 Dybel, P -The Main Ideas of Hermeneutics and Poststructuralism in the Context of
Human Sciences
1. Contemporary Philosophy
 Grabowska M., D. Hall – Research on Gender and Sexualities: Methodological
Aspects and Theoretical Prospects
 Wróbel Sz. – Four Concepts: Anti-humanism, Trans-humanism, Post-humanism,
Neo-humanism
 Leder A. – Logics and Trauma V. Topology of the trauma.
 Lipszyc A. – The Literary Freud
2. Theories and methodology of the social sciences
 Kubiak A. – Visual anthropology and sociology: the method, the document and the
subject of empirical research
 Palska H., Binder, P. – Beyond the Boundaries of Survey-Based Research
 Karpiński Z. – Laboratory Experiments in Sociology
 Mikucka M. – Advanced Quantitative Methods: Multilevel Models
 Domański H., F. Sztabiński, P. Sztabiński – Advanced Quantitative Methods.
Selected Problems of Survey Research
 Pokropek A. – Genes, Heritability, Environment and Social Inquiry
 Piłat R. – Subjectivity and agency from the point of view of decision theory
3. Politics and Civil societies
 Niżnik J, J. Fomina – Europe in the Making: Integrating and disintegrating factors
137
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
4. Culture and communication, ideologies and identities
 Kurczewska J. – Nation, Politics, Everyday Life and Emotion
 Jarecka U. – Convergence culture: social, technological and ethical turns as
reflected in media
5. Social Structures, Institutions and Social Change
 Anioł W., M. Fronia – Public Policies in a Comparative Perspective
 Wysieńka, K./M. Di Carlo, H. Domański, K. M. Słomczyński – Course on social
stratification – title to be announced.
General courses open to all students
 Dubrow J. – From Idea to Research and Publishing in the Social Sciences
 The public and art. Ways of engaging with the public sphere, the proletariat and
counter-publics in Poland from 1968 to the present day: Seminar course led by
Ewa Majewska- supported by PATTERNS Lectures, initiated by ERSTE
Foundation and implemented by WUS Austria.
Grupy badawcze:
Socjologia
 Zelinska O. (mentored by K. Słomczyński i J. Dubrow) – Computer Assisted
Qualitative Data Analysis
Filozofia
 Ratajczak M. (mentored by A. Leder) – Political Economy of Language and
Intellect
oraz (w ramach programu MA):
 Sławomir Kapralski – Social & Political Theory
 Henryk Banaszak – Research methods
 Radosław Markowski – Political sociology
 Andrzej Rychard – Economy & society I
 Michał Federowicz/Michał Sitek – Political economy of policy reform
 Magdalena Grabowska/Joanna Regulska – Women’s political identity in making
 Sławomir Kapralski – Theories of Culture
 Annamaria Orla-Bukowska – The Holocaust and its cultural meaning
 Zdzisław Mach – Culture and Nationalism
 Andrzej Rychard – Sociology of Institutional Change
 Marta Olcoń-Kubicka – Qualitative methods
 Henryk Banaszak – Quantitative Methods
 Sławomir Kapralski – Contemporary Social Theory
 Michał Federowicz/Michał Sitek – Economy and Society II
138
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015










Sven Eliaeson – The Swedish model of the welfare state
Sławomir Kapralski – The Roma in Central/Eastern Europe
Edwin Bendyk – e-Media
Piotr Gliński – Civil Society in Theory and Practice
Peter Przytuła – Mass Communication and Society
Peter Przytuła – Media Ethics
Jan Kubik – Beyond political Culture
Leslie Holmes – Organised Crime and Human Trafficking
Jan Pakulski – Elites and leaders in contemporary politics
Adam Fish, Grame Gilloch – Alternative Methodologies
139
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
2.
CROSS-NATIONAL STUDIES: INTERDISCIPLINARY
RESEARCH AND TRAINING PROGRAM (CONSIRT)
CONSIRT jest wspólną inicjatywą Ohio State University (Wydziałów Sociologii
i Nauk Politycznych) oraz Polskiej Akademii Nauk (Instytutu Filozofii i Socjologii i Szkoły
Nauk Społecznych IFiS PAN). Program został zainicjowany w 2007, a formalnie
zarejestrowany w 2008 roku, w oparciu o współpracę pomiędzy odpowiednimi komórkami
organizacyjnymi w Ohio State University i Polskiej Akademii Nauk – współpracę nawiązaną
na początku lat 90. w ramach projektu Across Nations. W 2013 roku odnowiono umowę
miedzy Ohio State University i Polską Akademią Nauk. W umowie tej CONSIRT figuruje
jako udany przykład współpracy – program, który należy kontynuować. Prowadzona jest
strona internetowa z aktualnymi informacjami na temat inicjatyw CONSIRT:
http://consirt.osu.edu
Aktywność badawcza CONSIRT
Publikacje
Niektóre prace badawcze podejmowane przez Zespół Porównawczych Analiz
Nierówności Społecznych były także wsparte przez CONSIRT. Do nich należą publikacje:
Dubrow, Joshua Kjerulf, Marta Kołczyńska, Kazimierz M. Słomczyński, Irina
Tomescu-Dubrow. 2015. Sociologists Everywhere: Country Representation in Conferences
Hosted by the International Sociological Association, 1990 to 2012. Forthcoming in Current
Sociology, on-line first: July 20, DOI 10.1177/0011392115590612.
Dubrow, Joshua Kjerulf, Irina Tomescu-Dubrow. 2015. The Rise of Cross-national
Survey Data Harmonization in the Social Sciences: Emergence of an Interdisciplinary
Methodological Field. Fortcoming in Quality and Quantity, on-line first: May 09, DOI
10.1007/s11135-015-0215-z.
Dubrow, Joshua Kjerulf. 2015. Political inequality is International, Interdisciplinary
and Intersectional. Sociology Compass 9 (6): 477-486.
Dubrow, Joshua Kjerulf, Marta Kołczyńska. 2015. A quem pertence o estudo da
democracia? Sociologia, ciência política e a promessa da interdisciplinaridade na Sociologia
política desde 1945 [Who Owns the Study of Democracy? Sociology, Political Science, and
the Interdisciplinary Promise of Political Sociology since 1945]. Sociologias 17 (38): 92-120.
Wysmulek, Ilona, Olena Oleksiyenko, Anastas Vangeli. Forthcoming. Identification of
Processing Errors in Cross-national Surveys. W: Advances in Comparative Survey Methods:
Multicultural, Multinational and Multiregional Contexts, red. Johnson, Pennell, Stoop and
Dorer, NJ: John Wiley & Sons.
Harmonization Newsletter
W styczniu 2015 r. ukazał się pierwszy numer internetowego pisma Harmonization:
Newsletter on Survey Data Harmonization in the Social Sciences. Bezpośrednią motywacją
140
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
do przygotowania Newslettera były doświadczenia zebrane w projekcie „Wartości
demokratyczne a zachowania protestacyjne: harmonizacja danych, porównywalność pomiaru
i modelowanie wielopoziomowe w perspektywie międzykrajowej”, realizowanym w IFiS
PAN przez zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. Kazimierza Macieja Słomczyńskiego
w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki (konkurs HARMONIA, UMO2012/06/M/HS6/00322).
Zamiarem twórców pisma jest wzmocnienie kontaktów w społeczności osób
zainteresowanych tematyką dużych zbiorów danych (‘Big Data’) oraz harmonizacją danych
sondażowych z zakresu nauk społecznych – w celu wymiany informacji, dzielenia się
rezultatami prac i podejmowania wspólnych przedsięwzięć naukowych. Zaplanowano
wydawanie Newslettera dwa razy w roku. Wydawcą jest Cross-National Studies:
Interdisciplinary Research and Training Program (CONSIRT), zaś redaktorami są dr Irina
Tomescu-Dubrow i dr Joshua Kjerulf Dubrow. Pismo otrzymało numer ISSN. Dwa pierwsze
numery Newslettera przeczytać można na stronie: consirt.osu.edu/newsletter.
CONSIRT Working Papers Series
W 2015 kontynuowano publikowanie artykułów on-line w ramach CONSIRT Working
Papers Series. Są to wybrane, wysokiej jakości anglojęzyczne teksty naukowe, które nie
zostały (jeszcze) opublikowane w tradycyjnych czasopismach, a dotyczą międzykrajowych
badań porównawczych. W 2015 roku opublikowano 5 artykułów. Można je znaleźć na
stronie: consirt.osu.edu/working-papers-series.
Udział w międzynarodowych konferencjach i warsztatach
Osoby związane z CONSIRT uczestniczyły w 2015 r. w wielu konferencjach
i warsztatach. Poniżej przedstawiono trzy z nich, charakteryzujące się tym, że reprezentacja
CONSIRT była na nich kilkuosobowa:
W dniach 26-28 marca 2015 r. w City University w Londynie odbył się warsztat –
“2015 International Workshop on Comparative Survey Design and Implementation”.
Uczestniczyły w nim osoby zangażowane w prace CONSIRT: prof. Kazimierz
M. Słomczyński, dr Irina Dubrow, mgr Olena Oleksiyenko, mgr Ilona Wysmułek, mgr Marta
Kołczyńska, Przemek Powałko i dr Marcin Zieliński. Wystąpili oni w sesji zatytułowanej
„Democtatic Values and Protest Behavior: Data Harmonization, Measurement Comparability,
and Multi-Level Modeling”, gdzie przedstawili referaty związane z projektem dotyczącym
harmonizacji danych sondażowych (grant NCN w ramach konkursu HARMONIA, UMO2012/06/M/HS6/00322).
W dniach 13-17 lipca 2015 r. w Reykjaviku odbyła się szósta konferencja European
Survey Research Association (ESRA). Osoby związane z CONSIRT wygłosiły na niej trzy
referaty, również dotyczące wyżej wymienionego grantu.
141
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Pięć osób związanych z CONSIRT (Katarzyna Andrejuk, Anna Baczko-Dombi, Ewa
Jarosz, Kinga Wysieńska-Di Carlo i Ilona Wysmułek) uczestniczyło czynnie w 12 konferencji
European Sociological Asssociation, która odbyła się w dniach 25-28.08.2015 r. w Pradze.
Konferencje i warsztaty
CONSIRT był współorganizatorem następujących imprez naukowych:
Konferencje – organizacja
Słomczyński, Kazimierz M., Irina Tomescu-Dubrow, Joshua K. Dubrow,
organizatorzy. 2015. The Present and Future of Longitudinal Cross-sectional and Panel
Survey Research. IFiS PAN, Warszawa, 15-16 XII (konferencja była częścią większego
wydarzenia, także współorganizowanego przez CONSIRT, zatytułowanego Longitudial
Survey Research: Methodological Challenges).
Sesje w ramach konferencji – organizacja
Kołczyńska, Marta, organizatorka. 2015. Social and Political Change in Contemporary
Poland: New Research from the Polish Panel Survey POLPAN. Midwest Slavic Conference
2015, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, 13-15 III.
Warsztaty – organizacja
Słomczyński, Kazimierz M., Irina Tomescu-Dubrow, Joshua Kjerulf Dubrow. 2015.
Harmonization of Survey and Non-Survey Data. Warsaw, 17-18 XII (warsztaty były częścią
większego wydarzenia, także współorganizowanego przez CONSIRT, zatytułowanego
Longitudial Survey Research: Methodological Challenges).
Słomczyński, Kazimierz M., Irina Tomescu-Dubrow, Joshua Kjerulf Dubrow. 2015.
Health and Well-being in Cross-national Perspective. Columbus (OH), USA, 6-7 V.
Słomczyński, Kazimierz M., Irina Tomescu-Dubrow, Joshua Kjerulf Dubrow. 2015.
Cross-national Survey Harmonization and Analysis: Weights, Data Quality and Multi-level
Modeling. Columbus (OH), USA, 11-16 V.
Sesje w ramach warsztatów - organizacja
Słomczyński, Kazimierz M., Irina Tomescu-Dubrow, Joshua Kjerulf Dubrow. 2015.
Organizacja sesji Longitudinal Survey Data on Health and Well-being: The Polish Panel
Survey POLPAN podczas warsztatów Health and Well-being in Cross-national Perspective.
Columbus (OH), USA, 6-7 V.
Granty
Tak, jak w roku poprzednim, w roku sprawozdawczym CONSIRT zajmował się
międzynarodową koordynacją następujących grantów:
A. MAESTRO (NCN, UMO-2011/02/A/HS6/00238, wartość projektu: 2,401,375.00 PLN) na
temat struktury i ruchliwości społecznej; kierownik projektu: Kazimierz M. Słomczyński,
B. Wartości demokratyczne a zachowania protestacyjne: harmonizacja danych,
porównywalność pomiaru i modelowanie wielopoziomowe w perspektywie międzykrajowej,
finansowany przez (NCN, UMO-2012/06/M/HS6/00322, kierownik projektu: Kazimierz
142
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
M. Słomczyński, wartość projektu 578,375.00 PLN).
C. Kto wygrywa a kto przegrywa w parlamentarnych wyborach: Od formalnej teorii do analiz
empirycznych przyznany przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2012/05/E/HS6/03556,
wartość projektu: 359,875.00 PLN), kierownik: Joshua Kjerulf Dubrow.
D. Nowe podejście do analiz relacji między demokracją i zaufaniem: Porównanie krajów
europejskich z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych finansowany przez
Narodowe Centrum Nauki (ID: 190444 Nr rej.: 2012/05/N/HS6/03886; wartość projektu:
122,661.00 PLN), kierownik: Marta Joanna Kołczyńska.
E. Orientacje temporalne i wzory użytkowania czasu a nierówności społeczne finansowany
przez Narodowe Centrum Nauki (ID: 188107 Nr rej.: 2012/05/N/HS6/03884; wartość
projektu: 100,00.00 PLN), kierownik: Ewa Jarosz (grant zakończył się na początku 2015
roku).
F. Do employers discriminate against trade union members? An experimental study
of Poland, Portugal, Sweden and the United Kingdom (finasowany przez University
of Portsmouth Research Development; wartość projektu dla strony polskiej: ok. 30,000,00
PLN; kierownik grantu ze strony polskiej (local-PI): Kinga Wysieńska-Di Carlo (grant
zakończył się na początku 2015 roku).
Każdy z wymienionych grantów zawiera element merytorycznej współpracy
międzynarodowej. Ze względu na swoją rolę CONSIRT ułatwia tę współpracę od strony
organizacyjnej. Dotyczy to zarówno pomocy w organizacji spotkań z naukowcami z innych
krajów (w Polsce lub za granicą), jak i planowania oraz przeprowadzenia, wraz
z zagranicznymi kolegami, statystycznych analiz, które prowadzą do wspólnych publikacji
grantowych.
Aktywność szkoleniowa CONSIRT
Działalność przeznaczona dla młodych pracowników naukowych i doktorantów
W roku sprawozdawczym znaczna część działalności szkoleniowej – przeznaczonej
dla młodych pracowników naukowych i doktorantów – odbyła się na konferencjach
i warsztatach.
Przemek Powałko i Ilona Wysmułek uczestniczyli w warsztacie Data Management
Plan
(Warszawa,
Interdyscyplinarne
Centrum
Modelowania
Matematycznego
i Komputerowego, 22 VI) – warsztaty z Kevinem Ashley, dyrektorem Digital Curation Center
(Edinburgh).
Ilona Wysmułek uczestniczyła w warsztatach Scientific Writing prowadzonych przez
Jean-Luc Lebrun (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 22 VII).
Ilona Wysmułek i Danuta Życzyńska-Ciołek uczestniczyły w warsztacie Mixed
Methods Research in Practice – Social Science Perspective (Warszawa, Szkoła Główna
Handlowa, 24 II). Podczas spotkania omówiono zarówno teoretyczne i metodologiczne
143
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
aspekty łączenia różnych metod badawczych, jak też przedstawiono konkretne przykłady
studiów przeprowadzonych z wykorzystaniem odmiennych metod.
Jesienią 2015 r. mgr Ilona Wysmułek została laureatką grantu w ramach konkursu
Mobilność Plus IV, zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Projekt badawczy pt. „Harmonizacja i analiza danych dotyczących zachowań korupcyjnych
w sektorze publicznym w Europie: Modelowanie wielopoziomowe” realizuje ona w Mershon
Center for International Security Studies przy The Ohio State University (OSU). Badania
prowadzone w OSU będą trwały sześć miesięcy.
Szkoła Letnia
Szkoła Letnia Central and Eastern Europe in Comparative Perspective: Assessing
Social and Political Change, 15 czerwca – 16 lipca, 2015, Warszawa. CONSIRT po raz ósmy
z kolei był organizatorem szkoły letniej, umożliwiającej studentom udział w intensywnym
programie szkoleniowo-badawczym realizowanym pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
(PAN).
Celem intensywnego, 4-tygodniowego kursu było po pierwsze przygotowanie
studentów do prowadzenia ilościowych badań w obszarze nauk społecznych, po drugie –
umożliwienie uczestnikom dogłębnego poznania mechanizmu zmian politycznych
i społecznych, jakie zaszły w Europie Środkowowschodniej. Uczestnicy otrzymali również
dogłębny trening w obszarze interpretowania i wykorzystywania badań politycznych,
ekonomicznych i społecznych odnoszących się do tego regionu Europy. Uczyli się, jak
rozwinąć własny warsztat badawczy tak, aby móc wykorzystać nabyte umiejętności do
badania zjawisk związanych z szeroko pojętą transformacją postkomunistyczną. Poniższa
tabela przedstawia udział studentów z OSU i z intytucji polskich w okresie 2009-2015.
Tabela. Program prowadzony przez CONSIRT – Szkoła Letnia: CENTRAL AND EASTERN EUROPE (CEE)
IN COMPARATIVE PERSPECTIVE, 2008-2015
Liczba studentów z OSU
Studenci z
Rok
polskich
Razem
Rodzaj kursów
Nauki
Inne
Ogółem
Socjologia
instytucji*
polityczne kierunki
2008
9
1
1
11
1 (a)
12
Undergraduate and graduate
2009
3
1
3
7
1 (a)
8
Undergraduate
2010
7
1
2
10
10
Undergraduate
2011
7
2
2
11
1 (b)
12
Undergraduate and graduate
2012
4
1
2
7
3(a) + 1(b)
11
Undergraduate and graduate
2013
4
1
2
7
2(a) + 1(b)
10
Undergraduate and graduate
2014
6
1
3
10
2
12
Undergraduate and graduate
2015
6
1
1
8
5
13
Undergraduate and graduate
Total
40
8
15
63
12
75
*Studenci z polskich instytucji są zwolnieni z opłat. (a) Selekcja w wyniku konkursu (University of Warsaw, IFiS PAN i
Uniwersytet Zielonogórski). (b) Interdisciplinary Cross-national Studies Specialization (ICNS) w Szkole Nauk Społecznych IFiS
PAN
W programie Szkoły Letniej wykorzystano dane z badania panelowego POLPAN
1988 – 2013, w celu praktycznego przeszkolenia studentów w zakresie:
144
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
‐ użytkowania pakietu statystycznego STATA do analiz danych ilościowych;
‐ opisywania zmiennych (rozkład, miary tendencji centralnej, zakres i rozproszenie
zmiennej);
‐ oceny związku między zmiennymi (cross-tabulacja, korelacja, regresja liniowa,
porównanie statystyk pomiędzy grupami);
‐ interpretacji wyników badań (próby i populacje, przedział ufności, testowanie hipotez,
rozumienie pojęcia istotności statystycznej).
Urozmaiceniem i dopełnieniem programu szkoły letniej były zajęcia dodatkowe,
obejmujące zwiedzanie Warszawy, Krakowa i Łodzi oraz aktywności kulturalne i społeczne,
uzupełniające korzyści merytoryczne płynące ze szkolenia.
W roku sprawozdawczym podjęto też przygotowania do organizacji Szkoły Letniej
w 2016 roku. Odbędzie się ona w czerwcu/lipcu.
Specjalizacja ICNS w Szkole Nauk Społecznych
Nieprzerwanie od 2009 roku CONSIRT prowadzi specjalizację Interdyscyplinarne
Studia Międzykrajowe (Interdisciplinary Cross-National Studies, ICNS) w ramach program
studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych. Celem specjalizacji ICNS jest
przygotowanie wybranych doktorantów do prowadzenia międzykrajowych projetów
badawczych – zarówno ilościowych, jak i jakościowych.
W okresie trwania specjalizacji, studenci ICNS mieli dostęp do wszechstronnego
treningu w obszarze prowadzenia badań w perspektywie międzynarodowej, również poprzez
kontakt z praktykami w tej dziedzinie. W 2015 roku doktoranci uczestniczyli w serii kursów
i seminariów dających zarówno teoretyczne, jak i praktyczne wskazówki odnośnie
prowadzenia badań empirycznych. Nacisk położony jest, w jaki sposób pozyskiwać fundusze
na badania, jak pisać aplikacje o granty i stypendia, aby zwiększyć prawdopodobieństwo
otrzymania finansowania lub prestiżowego stypendium, oraz innego rodzaju wyróżnień.
Ukończenie specjalizacji prowadzi do otrzymania certyfikatu IFIS PAN oraz CONSIRT.
Doktoranci przyjęci na specjalizację ICNS uczestniczą w aktywnościach CONSIRT,
włączając w to międzynarodową współpracę między jednostkami badawczymi. W 2015 roku,
programem objęci byli doktorancj pochodzący z: Polski (4), Ukrainy (3), Macedonii (1)
i Nepalu (1).
W roku sprawozdawczym członkowie CONSIRT prowadzili następujące zajęcia na tej
specjalizacji:
1. Research Methodology and Methods of Research Inquiry, Irina Tomescu-Dubrow.
2. Seminarium specjalizacyjne, Joshua Kjerulf Dubrow, Kazimierz M. Słomczyński i
Irina Tomescu-Dubrow.
3. From Idea to Research and Publishing in the Social Sciences, Joshua Kjerulf Dubrow.
4. Power, Status and Class: The Role of Individuals and Structure in Generating and
Reproducing Inequalities. Seminar, Wysieńska-Di Carlo Kinga, Di Carlo Matthew.
145
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
3.
PODYPLOMOWE STUDIUM PUBLIC RELATIONS
Adres kontaktowy:
Studium Public Relations
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel.: 55 20 176
tel.: 657 27 96
www.studium-pr.pl/
Kierownictwo Studium:
Kierownik Studium – mgr Marcin Fronia
Rada Programowa:
Prof. dr hab. Józef Niżnik – Przewodniczący Rady
Programowej
Dr hab. Krzysztof Jasiecki, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka
Prof. dr hab. Andrzej Rychard
Dr hab. Paweł B. Sztabiński, prof. nadzw
Od roku akademickiego 2012/2013 działalność Podyplomowego Studium PR, które
było wcześniej instytucją prowadzoną przez IFiS PAN oraz Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych UW, jest kontynuowana przez IFiS PAN w ramach Szkoły Nauk Społecznych.
ISNS UW zrezygnował ze współpracy w związku ze znacznym spadkiem zainteresowania
studiami podyplomowymi. Tendencja spadkowa utrzymała się również po rozstaniu z ISNS
UW. W XVII edycji Studium uczestniczyło 27 słuchaczy. W XVIII edycji Studium,
rozpoczęło naukę 17 słuchaczy, a w edycji XIX 16 słuchaczy. Kierownik i Rada Programowa
Studium podjęli prace nad modernizacją profilu kształcenia.
Od XIX edycji Studium koordynację prac przejął mgr Marcin Fronia. Wraz z nową,
XIX edycją Studium utworzyło partnerstwo z Instytutem Monitorowania Mediów oraz
odświeżyło partnerstwo Instytutem Rozwoju. Studium jest nadal członkiem EUPRERA
(European Public Relations Education and Research Association) i opłaca roczną składkę
członkowską. Reformowanie profilu kształcenia obejmowała większe otwarcie na współpracę
międzynarodową (w 2015 roku edycji odbył się wykład gościnny, prof. Przytuły z Minnesota
University) oraz badawczą w zakresie metod badania mediów (zajęcia z obsługi narzędzia do
monitoringu mediów). W 2015 stworzono nową stronę internetową Studium oraz rozpoczęto
negocjacje dotyczące przejęcia praw własności do adresu domeny przez IFiS PAN.
Wraz z nową edycją dokonano też pewnych zmian w strukturze budżetowej (obniżka
czesnego do poziomu porównywalnych ofert u konkurencji oraz obniżenie i ujednolicenie
honorarium za prowadzenie zajęć), aby przy liczbie 16 słuchaczy umożliwić realizację
programu Studium na poziomie gwarantującym jego rentowność.
W roku 2015 przeprowadzono 10 obron prac zaliczeniowych, zakończonych
uzyskaniem świadectwa ukończenia Studium. Zrezygnowano także z wydawania dyplomu
z tytułem „specjalisty public relations”, zastępując je zaświadczeniem na żądanie, zgodnie
z przepisami MNiSW.
146
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Rekrutacja na XX edycję nie pozwoliła na uruchomienie programu Studium w roku
2015/2016. Podjęto decyzję o kontynuowaniu promocji Studium i ponowienia rekrutacji na
kolejny rok akademicki. W celu zwiększenia możliwości dotarcia z ofertą do nowych grup
docelowych, podjęto ściślejszą współpracę z IDS Business School (dawny Instytut Rozwoju
Biznesu, będący partnerem Studium od początku jego istnienia).
147
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
4. CENTRUM ETYKI BIZNESU IFiS PAN i Akademii
Leona Koźmińskiego
Adres kontaktowy:
Centrum Etyki Biznesu
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellonska 59
03-301 Warszawa
tel. (22) 519-22-58
www.cebi.pl
Dyrektor:
Prof. dr hab. Wojciech Gasparski
Osoby współpracujące:
Prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka,
Dr Dariusz Bąk,
Dr Iwona Kuraszko,
Dr hab. Bolesław Rok, prof. ALK
Zadanie badawcze: Doskonalenie etycznej infrastruktury na rzecz społecznej
odpowiedzialności biznesu
Cel badania: Kontynuacja projektów realizowanych w poprzednim roku. Celem było
zebranie i upowszechnienie wyników badań prowadzonych przez członków zespołu Katedry
Etyki Biznesu w ramach działań i projektów indywidualnych. Składały się na nie:
Doskonalenie etycznej infrastruktury na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu
(kontynuacja badań), Etyka w Biznesie, Gospodarce i Zarządzaniu (kontynuacja badań),
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (kontynuacja badań), Rozwiązania
instytucjonalne w etyce biznesu (kontynuacja badań). Etyka przywództwa i współczesna
umowa społeczna dla jakości życia (kontynuacja badań).
Kierownik zadania: prof. dr hab. Wojciech Gasparski
Wykonawcy: prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka, prof. ALK dr hab. Bolesław
Rok, dr Dariusz Bąk, dr Iwona Kuraszko
PUBLIKACJE
REDAKCJA MONOGRAFII:
1. Piotr Makowski, Mateusz Bonecki, Krzysztof Nowak-Posadzy, Wojciech
W. Gasparski, eds., 2015, Praxiology and the Reasons for Action: Broadening the
Borders, Transaction Publishers, New Brunswick (USA) – London (UK).
2. Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World, M.C. Coutinho de
Arruda, B. Rok (eds.), Springer Verlag, 2016 (faktyczny termin ukazania się
publikacji 20.12.2015)
148
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
ARTYKUŁY
1. Wojciech W. Gasparski, 2014, The Stakeholder Organization Theory And Its
Systemic Foundation Revisited, w: B. Fryzel, ed., The True Value of CSR: Corporate
Identity and Stakeholder Perceptions, Palgrave, New York, s. 49-62.
2. Wojciech Gasparski, 2015, Editorial, w: Piotr Makowski, Mateusz Bonecki,
Krzysztof Nowak-Posadzy, Wojciech W. Gasparski, eds., 2015, Praxiology and the
Reasons for Action: Broadening the Borders, Transaction Publishers, New
Brunswick (USA) – London (UK)..
3. Wojciech Gasparski, 2015, Praxiology or the Study of the Prose of Human Action
Revisited, Introductory Essay, w: Piotr Makowski, Mateusz Bonecki, Krzysztof
Nowak-Posadzy, Wojciech W. Gasparski, eds., Praxiology and the Reasons for
Action: Broadening the Borders, Transaction Publishers, New Brunswick (USA) –
London (UK)..
4. Wojciech Gasparski, 2015, Czy ekonomisci powinni miec kodeks etyczny? Postulaty,
wątpliwości, propozycje, w: B. Fiedor, red., Nauki ekonomiczne: Stylizowane fakty
a wyzwania współczesności, PTE, Warszawa, s. 232-245.
5. Wojciech W. Gasparski, 2015, Społeczeństwo projektujące i inne zagadnienia
z dziedziny projektoznawstwa, w: J. Słyk, red. Model informacji inżynierskich, BIM,
Lecture Notes 2, Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej,
s. 11-19.
6. Wojciech W. Gasparski, 2015, Zgodności i niezgodności tak zwanej ‘zgodności’,
Prakseologia, m. 157, s. 23-38.
7. B. Rok, J. Woźniczko, System zarządzania programem etyki – raport z badań,
Koalicja Rzeczników Etyki UN Global Compact, Warszawa, 2015, s. 106-113
8. B. Rok, Granice społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i sfera wpływu,
„Logistyka odzysku”, 2/2015, kwiecień-czerwiec, s. 28-30
9. B. Rok, M. C. Coutinho de Arruda, Ethics and Responsibilities, w: Understanding
Ethics and Responsibilities in a Globalizing World, M.C. Coutinho
de Arruda, B. Rok (eds.), Springer Verlag, 2016, p. 3-14
10. B. Rok, M. C. Coutinho de Arruda, Conclusion: The Future for Responsibility,
w: Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World, M.C. Coutinho
de Arruda, B. Rok (eds.), Springer Verlag, 2016, p. 297-308
Inicjatywy dydaktyczne:
Studia podyplomowe „Polityka compliance w organizacji” (Partner EY) edycje III - IV
Studia podyplomowe CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu (Partner PWC) edycje V – VI
149
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
5.
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW IFiS
PAN
5.1. Wykłady, seminaria
Liczba osób prowadzących, ogółem:
zajęcia ze studentami
(wykłady, ćwiczenia
seminaria, itp.)
wykłady (inne, poza
zajęciami ze studentami)
1. w kraju
64
69
a) w uczelniach wyższych
31
29
b) w innych instytucjach
33
40
2. za granicą
7
12
Wyszczególnienie
5.2. Promotorstwo i opieka dydaktyczna
Liczba prac doktorskich obronionych pod
Liczba prac magisterskich wykonanych pod
kierunkiem pracowników naukowych IFiS PAN kierunkiem pracowników naukowych IFiS PAN
ogółem
w uczelniach
macierzystych
w IFiS PAN
ogółem
w uczelniach
macierzystych
w jednostkach
PAN
9
2
7
20
20
-
150
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
5.3. Działalność dydaktyczna pracowników naukowych IFiS PAN w 2015
roku
A. Prowadzenie cyklu wykładów w zagranicznej uczelni lub wykładów w języku
angielskim w SNS lub innej instytucji, z którą IFiS PAN ma związek
Prowadzący
zajęcia
Bielik Agata
Forma zajęć
Wykład kursowy
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Wykład
monograficzny
Binder Piotr
Konwersatorium
Brudzińska
Jagna
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Domański
Henryk
Seminarium
Seminarium
TomescuDubrow Irina,
Kazimierz M.
Słomczyński
Wykład kursowy
Wykład kursowy
Nazwa zajęć
Philosophy for Theologians
Modern Jewish Thought
Jewish Reading of Greek
Tragedy
Great Religious Texts
Money, Sex, and Power:
Theology and Cultural
Criticism
Beyond the Boundaries of
Survey-Based Research
Einführung in die
Phänomenologie der Person
Einführung in die
Phänomenologie der Person
Philosophie des Unbewussten
Phänomenologie des
Unbewussten
Helmuth Plessner: Macht und
menschliche Natur
New socialclasses
Methodology of
socialreserach
Research Methodology and
Methods of Social Inquiry
Statistics in Sociology
Ćwiczenia/Laborat Cross-national Survey
orium
Harmonization and Analysis:
Weights, Data Quality and
Multi-level Modeling
TomescuSeminarium
Central and Eastern Europe in
Dubrow Irina,
Comparative Perspective:
Kazimierz M.
Assessing Social and Political
Słomczyński
Change
and Joshua K.
Ćwiczenia/Laborat Health and Well-being in
Dubrow
orium
Cross-national Perspective
Wykład kursowy
Social Change in Central and
Eastern Europe
Ćwiczenia/Laborat Harmonization of Survey and
orium
Non-Survey Data
Dubrow Joshua Wykład kursowy
From Idea to Research and
Publishing in the Social
Sciences
Liczba
godzin
Placówka naukowa
30
60
30
University of Nottingham
University of Nottingham
University of Nottingham
30
30
University of Nottingham
University of Nottingham
30
10
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Universität zu Köln
10
Uniwersität Wuppertal
22
22
Universität zu Köln
Uniwersität Wuppertal
18
Universität zu Köln
18
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
IFiS PAN and Ohio State
University
The Ohio State University
36
30
10
30
IFiS PAN and Ohio State
University
10
The Ohio State University
30
IFiS PAN and Ohio State
University
IFiS PAN and Ohio State
University
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
10
30
151
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Dybel Paweł
Konwersatorium
Federowicz
Seminarium
Michał, Michał
Sitek
Seminarium
Hermeneutics and
Poststructuralism
Economy and Society II
Political Economy of Policy
Reform
Fronia Marcin Konwersatorium
Public Policy in Comparative
Perspective
Grabowska
Seminarium
Research on Gender and
Magdalena,
Sexualities: Methodological
Dorota Hall
Aspects and Theoretical
Prospects
Halawa
Seminarium
Writing the Essay: New
Mateusz
Media as Technologies of the
Self
Ćwiczenia/Laborat Worldmaking
orium
Jarecka Urszula Seminarium
Convergenceculture
Karpiński
Zbigniew
Kubiak Anna
20
20
30
30
Lang College (The New
School), Nowy Jork
30
Parsons School of Design,
Nowy Jork
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
30
30
Seminarium
Seminarium
Logics and Trauma V
30
Lipszyc Adam
Seminarium
Philosophy of Space
60
Malinowski
Jacek
Niżnik Józef
Wykład kursowy
Logic of ScientificEnquiry
30
Seminarium
Europe in the making:
towards (yet) unknown form
of governance
Qualitative Methods
35
6
24
Seminarium
Beyond the Boundaries of
Survey-Based Research
Sociology of
institutionalchange
MA seminar
Wykład kursowy
Economy and Society 1
10
Starzyński
Wojciech
Wykład
monograficzny
L'introduction à la
phénoménologie
30
Starzyński
Wykład
Les problems
12
Seminarium
Seminarium
Olcoń-Kubicka Wykład kursowy
Marta
Palska Hanna
Seminarium
Rychard
Andrzej
Wykład kursowy
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
60
Laboratory Experiments in
the Social Sciences
Visual anthropology and
sociology: the method, the
document and the subject of
empirical research
Naród, polityka, życie
codzienne i emocje
Logics and Trauma IV
Kurczewska
Joanna
Leder Andrzej
Konwersatorium
30
30
30
30
20
48
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Instituto de Filosofia,
Universidade Federal de
Uberlandia
Instituto de Filosofia,
152
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Wojciech /
monograficzny
Alexandre
Guimarães
Tadeu de
Soares
Wróbel
Konwersatorium
Szymon
Wysieńska-Di Seminarium
Carlo Kinga, Di
Carlo Matthew
phénoménologiques du
cartésianisme
Universidade Federal de Rio de
Janeiro
Community in Question
60
Power, Status and Class: The
Role of Individuals and
Structure in Generating and
Reproducing Inequalities
30
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
B. Prowadzenie cyklu wykładów w języku polskim w SNS lub innej instytucji, z którą
IFiS PAN ma związek
Prowadzący
zajęcia
Baczko-Dombi
Anna
Bojar Hanna
Dybel Paweł
Forma zajęć
Nazwa zajęć
Konwersatorium
Mikro-Makro.
Nieoczekiwane
konsekwencje racjonalności
indywidualnej
Socjologia codzienności i
stylów życia
Psychoanaliza, Strukturalizm,
Poststrukturalizm
Filozofia współczesna,
Hermeneutyka,
Strukturalizm,
Poststrukturalizm
Warsztaty Filozoficzne
Europe in the making:
Integrating and disintegrating
factors
Czy wielokulturowość jest
dobra dla kobiet?
Feministyczna krytyka
polityki wielokulturowości
Polityka płci
Wykład
monograficzny
Konwersatorium
Wykład
monograficzny
Fomina Joanna
Konwersatorium
Seminarium
Seminarium
Grabowska
Magdalena
Jasiecki
Krzysztof
Seminarium
Karpiński
Zbigniew
Ćwiczenia/
Laboratorium
Wykład kursowy
Wykład kursowy
Seminarium
Ćwiczenia/
Laboratorium
Liczba Placówka naukowa
godzin
60
Instytut Socjologii UW
60
Collegium Civitas
60
Instytut Badań Literackich
PAN
Collegium Civitas
60
60
30
Collegium Civitas
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
32
Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych UW
30
Różnorodność kapitalizmu w
Europie Środkowej i
Wschodniej
Wprowadzenie do statystyki
30
Instytut Badań Literackich,
PAN
Collegium Civitas
32
Collegium Civitas
Gospodarka i społeczeństwo
Gospodarka i społeczeństwo
(studia zaoczne)
Elements wnioskowania
statystycznego
30
20
Collegium Civitas
Collegium Civitas
20
Collegium Civitas
153
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Leder Andrzej
Filozofia Polityczna
60
Collegium Civitas
16
Wykład
monograficzny
Konwersatorium
Społeczna odpowiedzialność
biznesu
Naukoznawstwo i etyka
nauki
Etyka complianec
Mikołejko
Zbigniew
Palska Hanna
Seminarium
Sacrum i przemoc
60
Wykład kursowy
Seminarium
6
30
Sztabiński
Franciszek,
Paweł
Sztabiński
Zygmuntowicz
Dorota
Wykład kursowy
Styl życia i życie codzienne
Style życia - seminarium
doktoranckie
Teoretyczne i
metodologiczne podstawy
badań surveyowych
Akademia Leona
Koźmińskiego
Akademia Leona
Koźmińskiego
Akademia Leona
Koźmińskiego
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
Collegium Civitas
Collegium Civitas
LewickaStrzałecka
Anna
Wykład
monograficzny
Konwersatorium
Wykład kursowy
Historia Filozofii Starożytnej
18
16
30
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
18
Szkoła Nauk Społecznych IFIS
PAN
C. Prowadzenie cyklu wykładów w języku angielskim w krajowej uczelni innej niż w A
iB
Prowadzący
Forma zajęć
zajęcia
Jarecka Urszula Wykład kursowy
Wykład kursowy
Miłkowski
Marcin
Seminarium
Nazwa zajęć
Sociology
Psychological Aspects of
Organizational Behavior
Logic
Liczba Placówka naukowa
godzin
120 Akademia Obrony Narodowej
60
Akademia Obrony Narodowej
30
Wydział Psychologii UW
D. Prowadzenie cyklu wykładów w języku polskim w krajowej uczelni innej niż w A i B
Prowadzący
zajęcia
Adamiak
Marzena
Brzeziński
Dariusz
Krzysztof
Chodasewicz
Czerniak
Stanisław
Forma zajęć
Nazwa zajęć
Konwersatorium
Istota kobiecości. Problemy i
kontrowersje związane z
pojęciem "kobiety"
Zarys metodologii nauk
społecznych
Wykład kursowy
Liczba Placówka naukowa
godzin
12
Instytut Filozofii UMK
Ćwiczenia/
Laboratorium
Antropologia i socjologia
kultury
60
Konwersatorium
Filozofia biologii z elementami
bioetyki
Logika
15
Międzywydziałowe
Indywidualne Studia
Humanistyczne UJ
Katedra Antropologii
Literatury i Badań
Kulturowych UJ
Politechnika Łódzka
30
Uniwersytet Warszawski
30
20
Uniwersytet Warszawski
Instytut Biologii
Doświadczalnej im. Nenckiego
Ćwiczenia/
Laboratorium
Wykład kursowy
Wykład
monograficzny
Zagadnienia i kierunki filozofii
Wprowadzenie do antropologii
filozoficznej
30
154
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Gołębiewska
Maria
Halawa
Mateusz
Hohol Mateusz
Janicka
Krystyna
Seminarium
Performatyka słowa
60
Wykład kursowy
Ćwiczenia/
Laboratorium
Wykład kursowy
Historia filozofii
Socjologia w projektowaniu
90
60
Psychologia poznawcza
30
Wykład
monograficzny
Wykład
monograficzny
Ćwiczenia/
Laboratorium
Ćwiczenia/
Laboratorium
Konwersatorium
Poznanie matematyczne
20
PAN
Wydział Wiedzy o Teatrze,
Akademia Teatralna
Wydział Orientalistyki UW
School of Form (Wydział
Wzornictwa SWPS)
Wyższa Szkoła Europejska im.
J. Tischnera, Kraków
Copernicus College
Filozofia nauki
20
Copernicus College
Teoretyczne odstawy socjologii
30
Instytut Socjologii UZ
Empiryczne podstawy
socjologii
Przemiany struktury społecznej
w dobie globalizacji
Struktura społeczna a
przekształcenia rynku pracy
Seminarium doktoranckie i
dyplomowe
Seminarium doktoranckie
Socjologia - fakultet
Seminarium magisterskie
Metody ilościowe i jakościowe
w badaniach naukowych
Społeczeństwo obywatelskie w
Chinach i na Tajwanie
Metodologia nauk
Logika formalna
Retoryka
Seminarium dla doktorantów:
Metody filozoficzne
Seminarium magisterskie
30
Instytut Socjologii UZ
60
Instytut Socjologii UZ
75
Instytut Socjologii UZ
90
Instytut Socjologii UZ
15
60
60
60
Akademia Obrony Narodowej
Akademia Obrony Narodowej
Akademia Obrony Narodowej
Instytut Europeistyki UW
4
IKSIO PAN
20
15
15
60
Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska
30
Warszawska Szkoła
Zarządzania
Warszawska Szkoła
Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja
Kopernika
Centrum Myśli Jana Pawła II w
Warszawie (Karol Wojtyła
Fellowship)
Wyższa Szkoła Informatyki
Stosowanej i Zarządzania,
Wydział Informatyki - studia
stacjonarne, I rok
Wyższa Szkoła Informatyki
Stosowanej i Zarządzania,
Wydział Informatyki - studia
niestacjonarne, I rok
Wyższa Szkoła Informatyki
Seminarium
Seminarium
Jarecka Urszula
Karpiński
Zbigniew
Kościański
Artur
Król Zbigniew
Seminarium
Konwersatorium
Seminarium
Konwersatorium
Wykład
monograficzny
Wykład kursowy
Wykład kursowy
Wykład kursowy
Seminarium
Król Zbigniew,
Józef Lubacz
LewickaSeminarium
Strzałecka Anna
Wykład kursowy
Malinowski
Jacek
Mikołejko
Zbigniew
Etyka zarządzania
30
Wykład
monograficzny
Seminarium
Sztuczna inteligencja i systemy
ekspertowe
Świętość w czasach
obojętności
30
Wykład kursowy
Filozofia
30
Wykład kursowy
Filozofia
16
Wykład kursowy
Filozofia
16
12
155
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Miłkowski
Marcin
Olszewski
Mikołaj
Przybysz
Dariusz
Rychard
Andrzej
Sobota Daniel
Soin Maciej
Stosowanej i Zarządzania,
Wydział Technik
Informatycznych w
Zarządzaniu, kierunek:
zarządzanie - studia
niestacjonarne, I rok
Kognitywistyka UW
Kognitywistyka UW
Kognitywistyka UW
Studium Generalne OO.
Dominikanów
Instytut Socjologii UW
Instytut Socjologii UW
Wykład kursowy
Wykład kursowy
Wykład kursowy
Wykład kursowy
Wstęp do kognitywistyki
Filozofia umysłu I
Filozofia umysłu II
Teologia średniowieczna
30
30
30
24
Konwersatorium
Konwersatorium
90
30
Wykład kursowy
Podstawy statystyki
Badanie struktury społecznej –
zagadnienia, pomiar, metody
analizy
Etyczne problemy zawodu
socjologa
Filozofia
Ćwiczenia/
Laboratorium
Wykład kursowy
Elementy kultury i sztuki
współczesnej
Filozofia przyrody
30
Wykład kursowy
Etyka w zarządzaniu (kierunek
zarządzanie, studia dzienne)
Bioetyka (kierunek inżynieria
biochemiczna, studia dzienne)
Etyka w zarządzaniu (kierunek
zarządzanie, studia zaoczne)
Etyka w zarządzaniu (kierunek
zarządzanie i inżynieria
produkcji, studia zaoczne)
Codzienność - wynajdywana,
myślana, przeżywana i
przesypiana
Człowiek Montaigne’a albo
miłość własna
Historia naturalna destrukcji
albo czytanie W. G. Sebald
Zoontologie, epistemologie
androidalne, kolektywne
technologie
30
Szkoła Wyższa Psychologii
Społecznej
Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy
Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy
Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy
Politechnika Łódzka
15
Politechnika Łódzka
20
Politechnika Łódzka
16
Politechnika Łódzka
60
Wydział Artes Liberales UW
60
Wydział Artes Liberales UW
60
Wydział Artes Liberales UW
60
Wydział Artes Liberales UW
Seminarium
Wykład kursowy
Wykład kursowy
Wykład kursowy
Wróbel Szymon Konwersatorium
Konwersatorium
Konwersatorium
Konwersatorium
6
120
30
156
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
III. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
1. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICTWA IFiS PAN
W roku 2015 w Wydawnictwie IFiS PAN ukazało się 20 książek o łącznej objętości
390 arkuszy wydawniczych, w nakładzie 6180 egzemplarzy oraz 5 tytułów czasopism
(9 numerów) o objętości 165 arkuszy wydawniczych w nakładzie 2150 egzemplarzy.
Dodrukowano 4 publikacje (400 egz.).
Łącznie: 555 arkuszy, nakład 8730 egz., 29 publikacji ogółem (24 książki
i 5 czasopism – 9 numerów). Wykaz zrealizowanych tytułów poniżej.
Podstawowym źródłem finansowania czasopism i książek opublikowanych w 2015
roku były środki uzyskane ze sprzedaży, granty badawcze – 8 publikacji z grantów w IFiS
PAN (NPRH, NCN), subwencje autorskie, środki z działalności statutowej oraz dotacje – na
7 książek i niektóre czasopisma. Wsparcie finansowe otrzymaliśmy z następujących
ośrodków:
Wydział I Nauk Społecznych PAN: 28 000 zł
Uniwersytet Warszawski WFiS: 25 000 zł
Akademia Leona Koźmińskiego: 3 600 zł
CEEOL: 1 539 euro
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: 5 450 zł
Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu EBEB Polska: 3 000 zł
Uniwersytet Zielonogórski: 14 240 zł
Uniwersytet Mikołaja Kopernika: 9500 zł
Fundacja IFiS PAN: 19 890 zł
PTS: 1 500 zł
Razem: 110 180 zł + 1 539 euro
Na niektóre publikacje otrzymaliśmy wsparcie w postaci rzeczowej, np. druk
„Studiów Antycznych i Mediewistycznych” przez UMK; druk książki: Obywatele wobec
kryzysu czy uśpieni innowatorzy, red. W. Misztal, A. Kościański i G. Chimiak przez
Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Wydawnictwo aktywnie sprzedawało i promowało nowe tytuły. Prowadzono sprzedaż
w czasie konferencji i seminariów Instytutu, PTS w Warszawie. Na stronie internetowej IFiS
PAN są zamieszczone informacje o aktualnych i wcześniejszych publikacjach. Informacje
o nowościach są przesyłane do hurtowni książek i dystrybutorów czasopism (prenumerata)
oraz księgarń internetowych. We wrześniu 2015 roku uruchomiono księgarnię internetową
Wydawnictwa. Oprócz tego prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia w Wydawnictwie oraz
sprzedaż bezpośrednia do księgarń i instytucji. Pełna oferta handlowa jest dostępna
157
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
w Wydawnictwie (księgarnia internetowa IFiS PAN) oraz w sieci. Sprzedaż aktualnej oferty
Wydawnictwa IFiS PAN na terenie całego kraju odbywa się poprzez sieć Azymut i przez
księgarnie bezpośrednio z nami współpracujące (m.in. Gdańsk, Katowice, Łódź, Kraków,
Toruń, Poznań, Lublin). Część książek jest publikowana w seriach:
WYKŁADY I ODCZYTY,
UMYSŁ. PRACE Z FILOZOFII I KOGNITYWISTYKI,
ARCHIWUM WARSZAWSKIEJ SZKOŁY HISTORII IDEI. STUDIA,
ARCHIWUM WARSZAWSKIEJ SZKOŁY HISTORII IDEI. ŹRÓDŁA,
BIBLIOTEKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FENOMENOLOGICZNEGO;
STUDIA Z FILOZOFII SYSTEMATYCZNEJ;
KLASYKA FILOZOFII;
FILOZOFIA ROSYJSKA;
STUDIA Z SOCJOLOGII ILOŚCIOWEJ. DANE. POMIAR. WSKAŹNIKI.
ANALIZY; SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE.
Czasopisma dystrybuują: Garmond Press, Kolporter i Ruch na terenie całego kraju.
Uruchomiono newsletter ze strony internetowej IFIS PAN informujący o nowościach
wydawniczych. Informacja o nowościach jest też rozsyłana do uczelni/instytutów naukowych
oraz prasy specjalistycznej.
Od 2015 roku na książkach Wydawnictwa IFiS PAN zamieszczane są QR-kody,
odsyłające czytelników/osoby kupujące do pełnej informacji o danej publikacji w Bibliotece
Narodowej (e-isbn.pl).
Część publikacji została (w formie PDF) umieszczona w Repozytorium Cyfrowym
Instytutów Naukowych (http://rcin.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=26) i ich liczba
stale rośnie.
Dane bibliograficzne dotyczące tekstów opublikowanych w naszych czasopismach
znaleźć można w wielu różnych bazach danych naukowych: 1. The Central European Journal
of Social Sciences and Humanities; 2. Central and Eastern European Online Library, 3. Social
Science Citation Index; Scimago; 4. Elektroniczna Czytelnia Naukowa PAN; 5. EBSCO
(Elservier); 6. ProQuest; 7. Index Copernicus; 8. ERIH Plus, 9.Polskiej Bibliografii
Naukowej.
Wartość sprzedaży książek Wydawnictwa w roku 2015 wyniosła: dla książek 36 234
zł bez VAT zł; czasopism 22 193 zł. Razem: 58 427 zł.
Łączna wartość środków pozyskanych przez Wydawnictwo (dotacje, sprzedaż):
168 607 zł + 1539 euro
158
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Wykaz publikacji Wydawnictwa IFiS PAN w 2015 roku
I. Książki
1. A. Ostrowska: Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013 (grant PFRON) 14 aw., 500
egz., 318 s.
2. A. Kubiak: Pogrzeby to nasze życie 19 aw., 400 egz., 358 s.
3. D. Antonowicz, R. Kossakowski i T. Szlendak: Aborygeni i konsumenci (UMK)
20 aw., 500 egz., 324 s.
4. K. Budzyńska i inni: Dynamika dialogów w ujęciu formalnym (grant)
14 aw., 400 egz., 242 s.
5. K. Budzyńska i M. Koszowy: Strategie retoryczne (grant) 12 aw., 400 egz., 200 s.
6. Filozofia 2.0.Paradygmaty – wartości – instytucje, red. M.Soin i P.Parszutowicz (grant)
11,5 aw., 300 egz., 264 s.
7. L. Kiejzik: Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku (UZG) 14,5 aw., 300 egz.,
270 s.
8. E. Berti: Arystoteles w XX wieku (tłum. D. Facca) (środki własne Wydawnictwa IFiS
PAN) 15 aw., 300 egz., 290 s.
9. H. Domański, A. Pokropek i T. Żółtak: Stratyfikacje społeczne a zachowania polityczne
10 aw., 300 egz., 184 s.
10. „Listy. Warszawa, Paryż, Boston” H. Buczyńska-Garewicz i J. Garewicz, t. I i t. II
(grant) 57 aw., po 300 egz., 1050 s.
11. Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei, red. A. Karalus i P. Parszutowicz (grant)
40 aw., 200 egz., 628 s.
12. J. Kroczak: Pawła Floreńskiego filozofia wszechjedności (UZG) 12 aw., 300 egz., 206 s.
13. Obywatele wobec kryzysu. Uśpieni czy innowatorzy, red. W. Misztal, A. Kościański i G.
Chimiak (MPiPS+PTS) 20 aw., 200 egz., 310 s.
14. Myśl Barbary Skargi – droga osobna, red. J. Migasiński i M. Środa (grant) 12 aw., 300
egz., 204 s.
15. A. Gniazdowski: Antynomie radykalizmu. Fenomenologia polityczna w Niemczech
(grant) 19 aw., 300 egz., 432 s.
16. R. Smoczyński: The impact of enterpreneurs’ Catholic religiosity upon shadow
economy activities In Poland after 1989 12 aw., 200 egz., 235 s.
17. Studia o filozofii Sorena Kierkegaarda, red. M. Gołębiewska (IFiS PAN) 25 aw., 300
egz., 448 s.
18. F. Niemczyk: Obowiązek polityczny jako dylemat moralny (FIFiSPAN) 20 aw., 300 egz.
404 s.
159
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
19. Socjologia medycyny w Polsce, pod red. A. Ostrowskiej i M. Skrzypka (PTS) 20 aw., 240
egz., 422 s.
20. Z. Król, Platonism and the development of mathematics 23 aw., 140 egz., 390 s.
21. R. Piłat: Aporie wiedzy (dodruk 50 egz., środki własne)
22. K. Jasiecki: Kapitalizm po polsku (dodruk 150 egz., środki własne)
23. Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia (dodruk 100 egz., środki
własne)
24. J. Uglik, Dostojewski (dodruk 100 egz. , środki własne)
II. Czasopisma
1. „Studia Socjologiczne” 1/2015: 22 aw.; 2/2015: 20 aw.; 3/2015: 20 aw.; 4/2015: 20 aw.
po 400 egz.
2. „ASK” 2015: 9 aw., 100 egz.
3. „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 25 aw., 150 egz.
4. „Prakseologia” t. 1 – 14 aw., 150 egz.; t.2 -20 aw., 150 egz.
5. „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 15 aw.
160
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
2. DYNAMIKA WYDAWNICZA W LATACH 2000-2015
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Rok
Liczba
tytułów
Objętość
ark. wyd.
Liczba
tytułów
Objętość
ark. wyd.
Ogółem
2000
20
364,5
9
148
573
2001
19
308
9
254,5
562,5
2002
29
421
7
178
599
2003
28
517
9
218,5
735,5
2004
30
451,25
4
164,5
615,75
2005
24
363,25
6
220,5
583,75
2006
36
664
7
240
904
2007
31
583,5
6
185
768,5
2008
15
268,5
7
135
398,5
2009
17
355
6
132
487
2010
20
382
5
141
523
2011
17
430
5
178
608
2012
16
257
7
185
442
2013
19
319,5
5
138
457,5
2014
16
342,5
5
187
529,5
2015
24
365
5
165
530
161
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
3. UDZIAŁ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU W REDAKCJACH,
RADACH I KOMITETACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM
I SERII WYDAWNICZYCH
Tytuł czasopima
Imię i nazwisko pracownika (pełniona funkcja)
Analizy i Opinie (Wydawnictwo
ISP)
Hanna Bojar (recenzent zewnętrzny)
Analizy Norden Centrum
Marcin Fronia (recenzent)
Archiwum Historii Filozofii
i Myśli Społecznej
Seweryn Blandzi (redaktor naczelny)
Danilo Facca (z-ca red. naczelnego)
Przemysław Parszutowicz (sekretarz)
Wojciech Starzyński (członek redakcji)
Zbigniew Król (członek Rady Programowej)
Sławomir Mazurek (członek Rady Programowej)
Wojciech Wrotkowski (członek Zespołu Redakcyjnego)
Argument
Seweryn Blandzi (członek Advisory Board)
Ask. Research & Methods
Henryk Domański (redaktor naczelny)
Joshua K. Dubrow (Editorial Advisor)
Marta Kołczyńska (asystent redaktora)
Kazimierz M. Słomczyński (członek redakcji)
Franciszek Sztabiński (członek Editorial Board)
Paweł B. Sztabiński (Methodological Advisor)
Teresa Źmijewska-Jędrzejczyk (Assistant Editor)
Avant
Marcin Miłkowski (członek rady redakcyjnej)
Borussia. Kultura - Historia Literatura
Zbigniew Mikołejko (członek Rady Programowej)
Bulletin cartésien
Wojciech Starzyński (Correspondant scientifique pour les
pays slaves)
Civil Society Journal
Joanna Kurczewska (członek editorial board)
Collectanea Franciscana
Mikołaj Olszewski (członek rady)
Culture and Society
Galia Chimiak (recenzent zewnętrzny)
Człowiek - Niepełnosprawność Społeczeństwo
Antonina Ostrowska (członek Rady)
162
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Tytuł czasopima
Imię i nazwisko pracownika (pełniona funkcja)
Dialogue and Universalism
Małgorzata Czarnocka (redaktor naczelny)
Stanisław Czerniak (członek redakcji)
Danilo Facca (członek redakcji)
Andrzej Leder (członek Rady Redakcyjnej)
Włodzimierz Ługowski (członek redakcji)
Educaçao e Filosofia
Wojciech Starzyński (Conselho Consultivo)
Edukacja Etyczna
Anna Kubiak (członek rady)
Szymon Wróbel (członek Rady Naukowej)
Edukacja Filozoficzna
Seweryn Blandzi (członek kolegium redakcyjnego)
Stanisław Czerniak (członek redakcji)
Anna Michalska (członek redakcji)
Eryda
Urszula Jarecka (recenzent zewnętrzny)
Ethnologia Polona
Mikołaj Olszewski (członek rady)
Ethos
Dariusz Gawin (członek kolegium redakcyjnego)
Etyka Biznesu i Zrównoważony
Rozwój. Interdyscyplinarne
Studia Teoretyczno-Empiryczne
Anna Lewicka-Strzałecka (członek rady programowej)
Fenomenologia
Andrzej Gniazdowski (członek redakcji)
Filo-Sofija
Seweryn Blandzi (członek kolegium redakcyjnego)
Daniel Sobota (komitet redakcyjny)
Filozofia i nauka. Studia
filozoficzne i interdyscyplinarne
Małgorzata Czarnocka (redaktor naczelny)
Krzysztof Chodasewicz (członek zespołu redakcyjnego)
Stanisław Czerniak (członek redakcji)
Włodzimierz Ługowski (członek redakcji)
Górnośląskie Studia
Socjologiczne. Nowa Seria
Joanna Kurczewska (członek Rady Naukowej)
History of Ideas
Andrzej Leder (członek Rady Redakcyjnej)
History of Philosophy Yearbook
Mikołaj Olszewski (członek rady)
Humanizacja Pracy
Krystyna Janicka (recenzent wydawniczy)
Hybris
Szymon Wróbel (członek Rady Naukowej)
International Journal for the
Study of New Religions
Anna Kubiak (członek rady)
International Journal of
Sociology
Kazimierz M.Słomczyński (członek redakcji)
163
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Tytuł czasopima
Imię i nazwisko pracownika (pełniona funkcja)
Journal of Comparative
Research in Anthropology and
Sociology
Irina Dubrow (członek rady doradczej)
Kronos
Seweryn Blandzi (Rada Redakcyjna)
Lectiones et Acroases
Philosophicae
Mikołaj Olszewski (członek rady)
Medievalia Philosophica
Polonorum
Mikołaj Olszewski (członek rady)
Migracijske i etnicke teme
Joanna Kurczewska (członek editorial board)
Niepelnosprawność i
Rewhabilitacja
Antonina Ostrowska (członek Kolegium)
Odrodzenie i Reformacja w
Polsce
Danilo Facca (członek redakcji)
Paladyn. Journal of Behavioral
Robotics
Marcin Miłkowski (Editor)
Peitho
Seweryn Blandzi (członek kolegium redakcyjnego)
Philosophy Study
Anna Kubiak (członek rady)
Pogranicze. Studia Społeczne
Galia Chimiak (recenzent zewnętrzny)
Polish Sociological Review
Piotr Binder (recenzent zewnętrzny)
Galia Chimiak (recenzent zewnętrzny)
Irina Dubrow (członek rady redakcyjnej)
Joanna Kurczewska (członek editorial board)
Kazimierz M. Słomczyński (Członek Rady Redakcji)
Postępy Rehabilitacji
Antonina Ostrowska (członek Rady)
Prakseologia
Anna Lewicka-Strzałecka (redaktor naczelny)
Krzysztof Jasiecki (członek redakcji)
Prakseologia i zarządzanie
Anna Lewicka-Strzałecka (członek redakcji)
Principia. Pisma koncepcyjne z
filozofii i socjologii teoretycznej
Szymon Wróbel (członek Komitetu Doradczego)
Przegląd Filozoficzno-Literacki
Marcin Miłkowski (zastępca redaktora naczelnego)
Seweryn Blandzi (członek kolegium redakcyjnego)
Wojciech Wrotkowski (członek Zespołu Redakcyjnego)
Przegląd Humanistyczny
Hanna Palska (stały recenzent)
Przegląd Socjologiczny
Kazimierz M. Słomczyński (członek Rady Redakcji)
Krystyna Janicka (stały recenzent wydawniczy)
164
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Tytuł czasopima
Imię i nazwisko pracownika (pełniona funkcja)
Przegląd Tomistyczny
Mikołaj Olszewski (członek rady)
Włodzimierz Zega (redaktor tekstów łacińskich, członek
Zespołu Recenzentów)
Religion and Society in Central
and Eastern Europe
Dorota Hall (member of the Editorial Board)
Res Publica Nowa
Andrzej Leder (członek Rady Naukowej)
Rocznik Historii Nauki
Urszula Jarecka (członek rady redakcyjnej)
Rocznik Lubuski
Krystyna Janicka (członek Kolegium Redakcyjnegotu
Programowego)
Roczniki Kulturoznawcze KUL
Seweryn Blandzi (członek kolegium redakcyjnego)
Sensus Historiae
Maria Gołębiewska (udział w Radzie Naukowej)
Societas/Communitas
Hanna Bojar (recenzent zewnętrzny)
Sprawy Narodowościowe. Nowa
Seria
Joanna Kurczewska (członek Zespołu Redakcyjnego)
Studia Antyczne i
Mediewistyczne
Mikołaj Olszewski (redaktor naczelny)
Dorota Zygmuntowicz (sekretarz)
Marcin Bukała (członek Rady Redakcyjnej)
Włodzimierz Zega (członek Rady Redakcyjnej)
Seweryn Blandzi (członek kolegium redakcyjnego)
Andrzej Dumała (członek redakcji)
Piotr Lichacz (członek redakcji)
Studia Logica
Jacek Malinowski (redaktor naczelny)
Studia Metodologiczne
Małgorzata Czarnocka (członek rady redakcyjnej)
Studia Philosophica Forum
Szymon Wróbel (członek Komitetu Doradczego)
Studia Sociologia
Irina Dubrow (członek rady doradczej)
Kazimierz M. Słomczyński (Członek Rady Redakcji)
Studia Socjologiczne
Antonina Ostrowska (recenzent)
Studies in Pedagogy and Fine
Arts (Studiaw PedagogicznoArtystyczne)
Szymon Wróbel (szef Zespołu Redakcyjnego)
Teologia Polityczna
Dariusz Gawin (członek redakcji)
The Romanian Journal of
Society and Politics
Galia Chimiak (recenzent zewnętrzny)
165
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Tytuł czasopima
Imię i nazwisko pracownika (pełniona funkcja)
The Yearbook on History and
Interpretation of
Phenomenology
Wojciech Starzyński (Editorial Advisory Board)
Transgraniczność w
perspektywie socjologicznej
Krystyna Janicka (członek komitetu redakcyjnego)
Trzeci Sektor
Galia Chimiak (członek Rady Programowej)
Dariusz Przybysz (Konsultant analiz statystycznych
publikowanych artykułów)
VOLUNTAS: International
Journal of Voluntary and
Nonprofit Organizations
Galia Chimiak (członek Rady Wydawniczej oraz
recenzent)
Warsaw Forum of Economic
Sociology
Krzysztof Jasiecki (członek Rady Redakcyjnej)
Zagadnienia Filozoficzne w
Nauce
Mateusz Hohol (kierownik działu recenzji)
Zagłada Żydów. Studia i
Materiały
Dariusz Libionka (redaktor naczelny)
Zdrowie Publiczne i
Zarządzanie
Antonina Ostrowska (członek Rady)
Zeszyty Majdanka
Dariusz Libionka (członek redakcji)
Zoon Politikon
Szymon Wróbel (członek redakcji)
166
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
IV. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
*
V. Wydatki 2015
Zakup książek, zbiorów spec. i czasopism
(prawie wszystkie czasopisma pochodziły z prenumeraty)
Prenumerata czasopism polskich
Prenumerata czasopism zagranicznych*
Utrzymanie systemu HORIZON
Wymiana zagraniczna
Zbiory specjalne
Inne – w tym:
– prenumerata czasopism do użytku służbowego
– wypożyczenia międzybiblioteczne
– monitoring sygnalizacji pożaru
– artykuły biurowe i materiały biblioteczne (toner do
drukarki)
RAZEM:
18 433,52
3 467,32
0,00
10 455,00
5 677,49
0,00
0,00
3 061,60
1 286,15
0,00
554,73
42 935,81
Decyzją Dyrektora IFiS PAN Biblioteka zrezygnowała z prenumeraty czasopism zagranicznych w r. 2015.
**
Na użytek grantu NPRH - Dzieje psychoanalizy w Polsce kontekście kulturowym, literackim, politycznospołecznym (1900-2013) - prof. Pawła Dybla
VI. Stan zbiorów na koniec 2015 r.
Na koniec 2015 roku zbiory Biblioteki IFiS PAN liczyły:
 98429*** wol. druków zwartych;
 1291 tytułów oraz 24292*** woluminy czasopism polskich i zagranicznych;
 7531 jednostek zbiorów specjalnych;
 na bieżąco zgromadzono 148 tytułów czasopism, w tym 88 tyt. czasopism
zagranicznych.
*** W wyniku korekty stanu księgozbioru w 2015 r. skreślono ze zbiorów 14 egzemplarzy książek o wartości
70,67 zł oraz 1 wol. (zesz.) czasopism o wartości 50 zł.
Ogólna wartość zbiorów na dzień 31 grudnia 2015 r.
wynosiła 3 686 777,23 zł.
167
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
V. DZIAŁALNOŚĆ RADY NAUKOWEJ
Rok sprawozdawczy 2015 jest pierwszym w czteroletniej kadencji Rady (2015-2018).
Rada posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora
habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii i nauk społecznych w zakresie
socjologii.
Rada w roku sprawozdawczym odbyła 9 posiedzeń plenarnych.
Rada liczyła (na koniec 2015 r.) 50 osób.
W tym 10 osób spoza IFiS (9 z tytułem profesora).
Spośród 40 członków Rady z IFiS PAN, 16 posiada tytuł naukowy profesora, 20
stopień dr. hab.; 3 osoby reprezentują pomocniczych pracowników naukowych i 1
reprezentuje doktorantów SNS.
Skład Prezydium Rady:
Prof. dr hab. Józef Niżnik – przewodniczący;
Dr hab. Andrzej Gniazdowski – zastępca przewodniczącego;
Prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki – zastępca przewodniczącego;
Dr Anna Michalska – sekretarz.
Skład stałych Komisji Rady (2015-2018)
Komisja ds. polityki naukowej i kadrowej
M. Czarnocka, A. Leder, J. Kurczewska, M. Olszewski, B. Engelking, S. Wróbel
Komisja ds. nagród naukowych
A. Ostrowska, S. Czerniak, W. Wesołowski, S. Blandzi
Komisja ds. edukacji
K. Słomczyński, H. Palska, M. Gołębiewska, M. Soin,
Komisja ds. finansowych
A. Lewicka-Strzałecka; H. Bojar, M. Soin
Komisja ds. parametryzacji
J. Malinowski, K. Słomczyński, M. Soin, D. Facca, P. Sztabiński
Komisja dyscyplinarna
S. Blandzi, K. Jasiecki, A. Leder
Rzecznik dyscyplinarny
A. Lewicka-Strzałecka
Uchwały, Opinie, Inicjatywy
W okresie sprawozdawczym Rada Naukowa:
1. Wysłuchała i przyjęła sprawozdanie z prac komisji ds. oceny pracowników naukowych
pionów filozoficznego i socjologicznego za rok 2014.
168
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
2. Wysłuchała i przyjęła sprawozdania dyrekcji z działalności Instytutu w 2014 roku.
3. Wysłuchała i przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Naukowej IFiS w roku 2014.
4. Wysłuchała i przyjęła sprawozdanie dyrekcji z działalności finansowej za rok 2014,
przyjęła uwagi i opinie Komisji Rady Naukowej ds. finansowych na ten temat.
5. Wysłuchała i przyjęła sprawozdanie z działalności Fundacji IFiS PAN w roku 2014.
6. Wysłuchała i przyjęła sprawozdania finansowego za rok 2014, plan finansowy na rok
2015 oraz plan badawczy na rok 2016.
7. Przyjęła wniosek w sprawie podjęcia uchwały o podziale zysku netto za rok 2014 na
podstawie Ustawy o PAN z dnia 30.04.2010 roku (Dz. U. nr 96, poz. 619, art 85, ust. 5).
8. Przyjęła regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz
prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań
naukowych i prac rozwojowych.
9. Przyjęła warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w SNS.
10. Przyjęła regulamin i program studiów na rok akademicki 2015/2016.
11. Przyjęła regulamin przyznawania stypendiów naukowych HESP.
12. Przyjęła regulamin przyznawania stypendiów naukowych im.B.Solchanyka.
13. Przyjęła program studiów postdoktorskich.
14. Przyjęła Kodeks Etyki Pracownika Naukowego.
15. Poparła wnioski dyrekcji w sprawie awansu na stanowisko prof. ndzw. w związku
z uzyskaniem przez pracowników IFiS PAN stopnia naukowego doktora habilitowanego.
16. Przyjęła sprawozdanie komisji ds. odbioru prac i oceny pracowników naukowych.
17. Opiniowała w sprawie zatrudnienia na stanowiska adiunktów, asystentów i pracowników
naukowych w ramach różnych grantów, projektów i konkursów.
18. Przyjęła projekt Uchwały dot. nagrody rocznej za 2015 r. dla dyrektora prof. Andrzeja
Rycharda.
Tytuły i stopnie naukowe nadane przez RN w roku 2015 r
Stopnień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie
filozofii i nauk społecznych w dziedzinie socjologii nadano 3 osobom:
Dr hab. Marcin
RISK AND MEDIEVAL NEGOTIUM. Studies Nauki humanistyczne,
Bukała
of the Attitude towards Entrepreneurship: from filozofia
Peter the Chanter to Clarus Florentinus
Dr hab. Jagna
Fenomenologia genetyczna, psychoanaliza a
Nauki humanistyczne,
Brudzińska
podstawy doświadczenia społecznego
filozofia
Dr. hab. Wojciech Neokartezjanizm fenomenologii francuskiej.
Nauki humanistyczne,
Starzyński
Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Henry, Marion filozofia
169
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii i nauk
społecznych w dziedzinie socjologii nadano 11 osobom:
Imię i nazwisko
Tytuł pracy doktorskiej
Dziedzina i zakres
nadanego stopnia
naukowego
Aleksandra
W poszukiwaniu utraconych obrazów.
Nauki społeczne,
Zamarajewa
Nostalgia postsowiecka w polityce
socjologia
symbolicznej Rosji (2000-2008)
Dorota Kinga
Extended Exile: Daily Life in a Palestinian
Nauki społeczne,
WoronieckaRefugee City-Camp
socjologia
Krzyżanowska
Katarzyna Maria How to be a Dad Nowadays? Fatherhood
Nauki społeczne,
Suwada
within the Social and Institutional Contexts of
socjologia
Sweden and Poland
Katarzyna Joanna Mask and Thought: the Conception of the
Nauki humanistyczne,
Kremplewska
Aporetic Self in George Santayana’s
filozofia
Philosophy
Mariusz Mazurek Modele w filozoficznych koncepcjach nauki
Nauki humanistyczne,
filozofia
Michał Stelmach
Kholida
Karimova
Aldona Justyna
Witkowska
Ewa Jarosz
Tomasz Piróg
Sebastian
Szymański
O logice transcendentalnej u Wittgensteina
Nauki humanistyczne,
filozofia
Relationship Between the Regional Cooperation Nauki społeczne,
and Regional Security. Cooperation Among
socjologia
Central Asian Countries in the Field of AntiTerrorism
Przemiany roli żony i matki w rodzinie na tle
Nauki społeczne,
przemian obyczajowych w USA (na
socjologia
przykładzie amerykańskich seriali
komediowych: 1951-2012)
Temporal Orientations, Time Use Patterns and Nauki społeczne,
Social Inequality
socjologia
Instytucjonalizacja dialogu obywatelskiego a
Nauki społeczne,
jakość polityki społecznej na szczeblu
socjologia
lokalnym w Polsce
Uzasadnienia teorii sprawiedliwości:
Nauki humanistyczne,
dziedzictwo Johna Rawsla
filozofia
Wszczęte procedury zmierzające do nadania stopnia naukowego:
- doktora 10,
- dr. habilitowanego 1,
- tytułu profesora 1.
170
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
VI. NAGRODY I STYPENDIA
Laureat
Nagroda
Wróbel Szymon
Honorable mention in the competition of European prize
question (Who Gets Carried Away by Europe?) za esej
zatytułowany: Europe as an idea, will and profanation.
Przyznana przez: Die Junge Akademie an der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der
Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina
Mikołejko Zbigniew
ACADEMIA 2015 Dla Najlepszej Publikacji Akademickiej
w Dziedzinie Nauk Humanistycznych i Społecznych za
książkę „We władzy wisielca”, t. 2: „Ciemne moce, okrutne
liturgie”
przyznana
przez
Rektora
Uniwersytetu
Warszawskiego
Srebrny Medal "Gloria Artis" za zasługi dla kultury
narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pokropek Artur
Nagroda Naukowa POLITYKI za wybitne osiągnięcia
naukowe, Tygodnik „Polityka”
Wylegała Anna
Nagroda Historyczna Tygodnika „Polityka” za książkę
„Przesiedlenia a pamięć”, Tygodnik „Polityka”
Bukała Marcin
Nagroda I stopnia w konkursie Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego na najlepszy podręcznik akademicki
z ekonomii wydany w latach 2012-2014 za książkę „Biznes,
etyka,
odpowiedzialność",
pod.
red.
Wojciecha
Gasparskiego (2012) (M. Bukała jest jednym z autorów),
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Hall Dorota
Jack Shand International Travel Award, nagroda przyznana
w procedurze konkursowej – na podstawie oceny
dotychczasowego dorobku naukowego oraz streszczenia
referatu przygotowanego na konferencję SSSR, Society for
the Scientific Study of Religion (SSSR)
Wysmułek Ilona
Program Skills. Szkolenia "Scientific Writing", Jean-Luc
Lebrun, nagroda przyznana na podstawie wniosku
związanego z realizacją projektu badawczego, Fundacja na
rzecz Nauki Polskej
Program Skills. Szkolenie „Zarządzanie innowacyjnym
przedsiębiorstwem”, nagroda przyznana na podstawie
wniosku związanego z realizacją projektu badawczego,
Fundacja na rzecz Nauki Polskej
171
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Laureat
Andrejuk Katarzyna
Stypendium
Herder Scholarship, Herder Institut, Marburg
Stypendium dla najlepszych doktorantów, Instytut Nauk
Prawnych PAN
Bielik Agata
Stypendium naukowe im. Krzysztofa Michalskiego, Institut
für den Wissenchaften des Menschen
Binder Piotr
Postdoctoral Visiting Fellowship, IFiS PAN
Engelking Barbara
The Ina Levine Invitational Scholar award, USHMM
Gładziejewski Paweł
START, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Halawa Mateusz
Andrew W. Mellon Doctoral Fellowship at the Graduate
Institute for Ethnography and Social Thought, The New
School for Social Research
Kołczyńska Marta
Graduate Teaching
University
Olcoń-Kubicka Marta
Program Mentoring, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
(FNP)
Oleksiyenko Olena
The Higher Education Support Program Scholarship, The
Open Society Foundation
Pokropek Artur
Stypendia dla wybitnych młodych naukowców, MNISW
Smoczyński Rafał
The National Scholarship Programme of the Slovak
Republic for the Support of Mobility of Students, PhD
students, University Teachers, Researchers and Artists,
Slovacka Akaemicka Informacna Agentura
Starzyński Wojciech
Pos-doutorado, CAPES
Wróbel Szymon
International Programs of Georgetown University,
Department of Government; Georgetown University
Wylegała Anna
Stypendium MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców,
MNiSW
Wysmułek Ilona
The Higher Education Support Program Scholarship, The
Open Society Foundation
Życzyńska-Ciolek Danuta
Stypendium naukowe z dotacji celowej przyznanej przez
MNiSW, Instytut Filozofii i Socjologii PAN – Szkoła Nauk
Społecznych
Assistantship,
The
Ohio
State
Sypendium za wyniki w nauce – pomoc materialna dla
studentów SNS IFiS PAN, Instytut Filozofii i Socjologii
PAN, Szkoła Nauk Społecznych
172
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Żmijewska-Jędrzejczyk
Teresa
Inclusive Growth Research
7 Program Ramowy UE
Stypendium projakościowe,
(Rektor UW)
Infrastructure
Uniwersytet
Diffusion,
Warszawski
Stypendium dla najlepszych studentów (tzw. dodatek),
Uniwersytet Warszawski (Rektor UW)
Stypendium doktoranckie, Uniwersytet Warszawski (Rektor
UW)
DSM – fin. prac badawczych, Uniwersytet Warszawski
173
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
VII. STRUKTURA ZATRUDNIENIA
W 2015 roku w Instytucie zatrudnionych było 127 pracowników wg stanu
z dnia 31 grudnia 2015, w tym:
I.
Pracownicy naukowi – 89, z tego:
1. Samodzielni pracownicy nauki – 45;
- z tytułem profesora – 17;
- z tytułem profesora nadzwyczajnego – 28.
2. młodsi pracownicy naukowi – 44, z tego:
- adiunkci – 35.
- asystenci – 9.
II.
III.
Pracownicy pionu techniczno-administracyjnego – 32.
Pracownicy biblioteczni – 6.
174
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
VIII. UPOWSZECHNIANIE I PROMOWANIE NAUKI
Chimiak Galia
 prezentacja ppt, wykład pt „Rola organizacji pozarządowych w koncepcjach
rozwojowych” i dyskusja seminaryjna
Gawin Dariusz
 wywiady w Polskim Radio
 wywiady w Telewizji Polskiej
Grabowska Magdalena
 audycja Radiowa w Radio Tok FM
Hohol Mateusz
 wykłady popularnonaukowe w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 godzinna audycja w Klubie Trójki, Program Trzeci Polskiego Radia
 artykuł "Nostalgiczny mózg": Tygodnik Powszechny” 20-27 grudnia 2015, 51-52
(3467-3468), s. 84
Jasiecki Krzysztof
 wywiad dla „Krytyki Politycznej”
 artykuł w czasopiśmie „ACADEMIA”
 wywiad dla „Spraw Nauki”
 wywiad w książce Grzegorza Sroczyńskiego "Świat się chwieje. 20 rozmów o tym, co z
nami dalej"
Kościański Artur
 wykład utrwalony multimedialnie, Instytut Sobieskiego
Leder Andrzej
 wykład i debata w Instytucie Historii PAN
 wykład w Małopolskim Centrum Kultury
 wykład w Instytucie Adama Mickiewicza (Yale School of Management)
 dyskusja wokół książki Andrzeja Mencwela "Stanisław Brozowski. Postawa
Krytyczna" w Instytucie Studiów Zaawansowanych
 wykład i dyskusja na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS
Mikołejko Zbigniew
 wykład "Dzikie dziecko" w kulturze Zachodu, Akademia 30+ w Trójmieście
175
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
 audycje radiowe o tematyce filozoficznej, religioznawczej i społecznej w Programie I,
II, III i IV PR, Radio dla Ciebie PR, Polskim Radio dla Zagranicy, Radio Polonia 24
PR, Radio Tok FM, Radio Eska, Radio Gdańsk i innych
 audycje telewizyjne o tematyce filozoficznej, religioznawczej i społecznej, TVP 1, TVP
2, TVP Info, TVP Kultura, Polsat, Polsat HD, Polsat News, Polsat News 2, Superstacja,
TVN, TVN HD, TVN 24, TWP Wrocław i inne
 wykład dla doktorantów humanistyki UG "Sakralizacja przemocy", Wydział
Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
 wykłady o tematyce filozoficznej i religioznawczej, Uniwersytety Trzeciego Wieku
w Warszawie i Pruszkowie
Miłkowski Marcin
 artykuł popularnonaukowy, „Filozofuj!” nr 4 / 2015
 audycja
radiowa,
RDC
–
Niedziela
filozofów,
10.05.2015,
http://www.rdc.pl/informacje/moje-cialo-jest-tu-a-moja-mysl-gdzie-posluchaj/
 artykuł popularnonaukowy, „Filozofuj!” nr 5 / 2015, s. 44-45
Olcoń-Kubicka Marta
 artykuł w formie wywiadu w „Dzienniku Gazecie Prawnej”
 artykuł na stronie internetowej PTBRIO (Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku
i Opinii)
Przybysz Dariusz
 wywiad radiowy (wspólnie z Prof. dr hab. Henrykiem Domańskim) – Styl jedzenia
a miejsce na drabinie społecznej http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Styl-jedzenia-amiejsce-na-drabinie-spolecznej/28221 - upowszechnienie wyników badania „Wzory
jedzenia, style życia a stratyfikacja społeczna: perspektywa porównawcza”, Radio TOK
FM
Sobota Daniel
 odczyt, Festiwal Nauki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 odczyt, Festiwal Artystyczny Boski Fest w Bydgoszczy
 wykład performatywny, Festiwal Artystyczny Kawalerka K. Festiwal w Bydgoszczy
 wykład performatywny, Wystawa Prac Plastycznych w Poznaniu
 odczyt, Festiwal Artystyczny Rękoczyny w Bydgoszczy
176
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
IX. ZWIĄZKI Z PRAKTYKĄ – DZIAŁALNOŚĆ
EKSPERCKA
Wykonawca
Zagadnienie/temat
Instytucja
Baczko-Dombi
Anna
Lokalne uwarunkowania dostępu do edukacji
w perspektywie teorii racjonalnego wyboru.
Koncepcja teoretyczno-metodologiczna
Instytut Badań
Edukacyjnych
Bojar Hanna
Ekspertyza nt koncepcji badania oraz narzędzi
Instytut Spraw
badawczych. „Polska wobec nowych obywateli Publicznych
- ewaluacja funkcjonowania systemu nadawania
obywatelstwa polskiego”
Brudzińska Jagna
Morphologische Untersuchung zur
Organisationsstruktur, strategischer
Positionierung und Kommunikation des
forumZFD /Akademie für
Konflikttransformation
Grabowska
Magdalena
Cultural War or Business as Usual? Recent
Fundacja im.
Instances and the Historical Origins of the
Heinricha Bolla
Backlash Against Womens's Rights and Sexual
Rights in Poland w:"Anti-gender movements on
the rise?"
Gromada Anna
Marne szanse na awanse? Raport z badania na
temat obecności kobiet na państwowych
uczelniach artystycznych w Polsce
Fundacja Katarzyny
Kozyry
Kapitał zagraniczny w Polsce: czy jesteśmy
gospodarką poddostawcy?
Fundacja
Kaleckiego
Bon Opiekuńczy - Szanse, Zagrożenia, Dobre
Praktyki
Kancelaria
Prezydenta RP
Jak rozumieć zmiany we współczynniku
dzietności w Czechach?
Kancelaria
Prezydenta RP
Bon edukacyjny w Nysie: charakterystyka
regionu, projekt bonu, ocena rozwiązań
Kancelaria
Prezydenta RP
Raport NIK o polityce rodzinnej: zalety, wady,
punkty pod rozwagę”
Kancelaria
Prezydenta RP
Kim są młode matki? Co ich profil może
powiedzieć nam o zmianach w polskim
społeczeństwie?”
Kancelaria
Prezydenta RP
Czynniki rozwoju zawodowego artystów
fotografików
ZAIKS, Warszawa
Jarecka Urszula
Forum Ziviler
Friedensdienst e.V.
177
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
Wykonawca
Zagadnienie/temat
Instytucja
Jasiecki Krzysztof
Dialog społeczny: niewykorzystany potencjał
Instytut Sobieskiego
Karkowska Marta
Badanie nauczania filozofii w gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych. Nauczanie
filozofii na III i IV etapie edukacyjnym –
recenzja raportu
Instytut Badań
Edukacyjnych
Kościański Artur
Responsible Innovations and Cohesion
Challenges. State-Society Relations and
Combating of Social Problems. Polish and
Taiwanese Cases
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Tajwanu
Ostrowska Antonina Integracja osób niepełnosprawnych w Polsce.
Wymiar instytucjonalny i interakcyjny
Polskie Forum Osób
Niepełnosprawnych
Rychard Andrzej
Ekspertyza nt. interpretacji i wnioskow
z badania CBS
BBN
Sztabiński
Franciszek
Zakres badań społecznych dotyczących postaw
i potrzeb informacyjno-edukacyjnych osób
w wieku 50+ w kontekście HIV/AIDS oraz
zakażeń przenoszonych droga płciową (ZPDP).
Opis przedmiotu zamówienia oraz ocena
zgłoszonych do przetargu ofert
Krajowe Centrum
ds. AIDS Agenda
Ministra Zdrowia
Zakres badań społecznych dotyczących postaw Krajowe Centrum
i potrzeb informacyjno-edukacyjnych osób
ds. AIDS Agenda
w wieku 18 – 65, mieszkańców wsi i małych
Ministra Zdrowia
miast w kontekście HIV/AIDS oraz zakażeń
przenoszonych droga płciową (ZPDP). Opis
przedmiotu zamówienia oraz ocena zgłoszonych
do przetargu ofert
178
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science
Roczne sprawozdanie IFIS PAN – rok 2015
X. SPIS PUBLIKACJI
ZESTAWIENIE
2015
 Autorstwo monografii lub podręcznika i ich rozdziały
(oraz redakcje monografii i podręczników akademickich)
 Publikacje ukazujące się w czasopismach recenzowanych
o zasięgu międzynarodowym i krajowym
 Publikacje ukazujące się w pozostałych czasopismach
zagranicznych i krajowych
23 monografie
+ 89 rozdziałów
Lista A: 21
Lista B: 60
Lista C: 23
21
 Inne
10 (raporty)
Ogółem
247
179
XI. WYKAZ PRAC
WYDANYCH DRUKIEM
1. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH
1.1.Publikacje w czasopismach naukowych posiadające współczynniki Impact
Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
BACZKO-DOMBI ANNA, WYSMUŁEK ILONA: Determinants of Success in Public Opinion in Poland:
Factors, Directions and Dynamics of Change. “POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW” 2015
nr 191, s. 277-293. Wydawca: Polskie Towarzystwo Socjologiczne [Polish Sociological
Association].
ISSN: 1231-1413
http://polish-sociological-review.eu/
GŁADZIEJEWSKI PAWEŁ: Action guidance is not enough, representations need correspondence
too. A plea for a two-factor theory of representation. “NEW IDEAS IN PSYCHOLOGY” 2015,
T. 40, s. 13-25. Wydawca: Elsevier B.V.
ISSN: 0732-118X.
http://www.journals.elsevier.com/new-ideas-in-psychology/
GŁADZIEJEWSKI PAWEŁ: Predictive coding and representationalism. “SYNTHESE” 2015, s. 1-24.
Wydawca: Springer.
ISSN:0039-7857; DOI: 10.1007/s 11229-015-0762-9.
http://link.springer.com/journal/11229
http://link.springer.com/article/10.1007/s11229-015-0762-9#page-1
HALAWA MATEUSZ: In New Warsaw Mortgage Credit and the Unfolfing of Space and Time.
“CULTURAL STUDIES” 2015 T. 29 nr 5-6, s. 707-732. Wydawca: Taylor & Francis Group.
ISSN: 0950-2386
http://www.t andfonline.com/toc/rcus20/current
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09502386.2015.1017141
HALL DOROTA: Individual choices revisited: non-heterosexual Christians in Poland. “SOCIAL
COMPASS” 2015 nr 62, s. 212-224. Wydawca: Université Catholique de Louvain, Belgium.
ISSN: 0037-7686
http://scp.sagepub.com/
DUBROW JOSHUA K., TOMESCU-DUBROW IRINA: The rise of cross-national survey data
harmonization in the social sciences: emergence of an interdisciplinary methodological field.
“QUALITY AND QUANTITY. INTERNATIONAL JOURNAL OF METHODOLOGY” 2015 t. 1, s. 119. Wydawca: Springer.
ISSN:0033-5177
http://www.springer.com/social+sciences/journal/11135
KARPIŃSKI ZBIGNIEW, Skvoretz John: Repulsed by the "Other": Integrating Theory with Method
in the Study of Intergroup Association. "SOCIOLOGICAL THEORY" 2015 T. 33, nr 1, s. 20-43.
Wydawca: SAGE.
ISSN: 0735-2751; DOI: 10.1177/0735275115572687
http://stx.sagepub.com/
KUBIAK
ANNA
E.:
Assisted dying in the context of
biopower. “ANTHROPOLOGICAL
NOTEBOOKS” 2015 T. 21/1, s. 23-35. Wydawca: Slovene Anthropological Society.
ISSN: 1408-032X
http://www.drustvo-antropologov.si/anthropological_notebooks_eng.html
MATYJA JAKUB. R., Dołęga Krzysztof: Commentary: The Embodied Brain: Towards a radical
embodied cognitive neuroscience, “Frontiers in Human Neuroscience”. Wydawca: Frontiers
Media SA.
ISSN: 1662-5161
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2015.00669/full
MIŁKOWSKI MARCIN: Function and Causal Relevance of Content. "NEW IDEAS IN PSYCHOLOGY"
2015 T. 40, s. 94-102.Wydawca: Elsevier B.V.
ISSN: 0732-118X
-I-
http://www.journals.elsevier.com/new-ideas-in-psychology/
MIŁKOWSKI MARCIN, Talmont-Kaminski Konrad: Explaining Representation, Naturally. “NEW
IDEAS IN PSYCHOLOGY” 2015 T. 40, s. 1016-1017. Wydawca: Elsevier B.V.
ISSN: 0732-118X
http://www.journals.elsevier.com/new-ideas-in-psychology/
MIŁKOWSKI
MARCIN: Satisfaction conditions in anticipatory mechanisms. “BIOLOGY
& PHILOSOPHY” 2015 T. 30, nr 5, s. 709-728. Wydawca: Springer.
ISSN: 0169-3867
http://link.springer.com/journal/10539
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10539-015-9481-3
POKROPEK ARTUR, Sikora Joanna: Heritability, family, school and academic achievement
in adolescence."SOCIAL SCIENCE RESEARCH" 2015 nr 53, s. 73-88. Wydawca: Elsevier.
ISSN: 0049-089X
http://www.journals.elsevier.com/social-science-research/
POKROPEK
ARTUR, Borgonovi Francesca, Jakubowski Maciej, Socio-economic disparities
in academic achievement: A comparative analysis of mechanisms and pathways. “LEARNING
AND INDIVIDUAL DIFFERENCES” nr 42, 2015, s. 10-18. Wydawca: Elsevier B.V.
ISSN: 1041-6080,
doi:10.1016/j.lindif.2015.07.011 http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.lindif.2015.07.011
http://www.journals.elsevier.com/learning-and-individual-differences/
SMOCZYŃSKI RAFAŁ, Fitzgerald Ian: Societal Reactions towards Polish Labour Migrants in the UK
after 2004: Rethinking Unemployment Insecurities. “SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH
SOCIOLOGICAL REVIEW” 2015 T. 51 nr 3, s. 339-361. Wydawca: Institute of Sociology
of the Academy of Sciences, Czech Republic.
ISSN: 00380288
https://www.jstor.org/publisher/isasczech
SMOCZYŃSKI RAFAŁ, Fitzgerald Ian: Anti-Polish Migrant Moral Panic in the UK; A Response.
“SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW" 2015, T. 51, nr 3, s. 380-386.
Wydawca: Institute of Sociology of the Academy of Sciences, Czech Republic.
ISSN: 00380288
http://www.journal-database.com/journal/sociologicky-casopis-czech-sociological-review.html
SMOCZYŃSKI RAFAŁ: An Interplay Between the Shadow Economy and Religious Oriented
Entrepreneurship in Poland. A Qualitative Inquiry. “SOCIOLOGIA” 2015 T. 47, nr 3, s. 272296. Wydawca: Institute of Sociology of the Slovak Academy of Sciences.
ISSN: 0049-1225.
https://www.sav.sk/journals/uploads/06291126Smoczynski%20%20definitivna%20verzia%20OK.pdf
TOMESCU-DUBROW IRINA, DUBROW JOSHUA K., SŁOMCZYŃSKI KAZIMIERZ M., KOŁCZYŃSKA
MARTA: Sociologists Everywhere: Country Representation in Conferences Hosted by the
International Sociological Association, 1990 to 2012. "CURRENT SOCIOLOGY" 2015 T. 1, s. 232. Wydawca: Sage Publishing.
ISSN: 0011-3921
http://csi.sagepub.com/
TOMESCU-DUBROW IRINA: International Experience and Labour Market Success: Analysing Panel
Data from Poland. “POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW” 2015 T. 3,nr 191, s. 259-276.
Wydawca: Polskie Towarzystwo Socjologiczne [Polish Sociological Association].
ISSN: 1231-1413
http://polish-sociological-review.eu/
WRÓBEL SZYMON: Logos, Ethos, Pathos. Classical Rhetoric Revisited. “POLISH SOCIOLOGICAL
REVIEW” 2015 nr 3(191), s. 401-421. Wydawca: Polskie Towarzystwo Socjologiczne [Polish
Sociological Association].
ISSN: 1231-1413
http://polish-sociological-review.eu/
WYLEGAŁA ANNA: The Absent “Others”: a comparative study of memories of displacement
in Poland and Ukraine. “MEMORY STUDIES” 2015 T. 8, s. 470-486. Wydawca: Sage.
ISSN: 1750-6980; DOI: 10.1177/1750698015575175
http://mss.sagepub.com/
- II -
1.2.Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadające współczynnika
Impact Factor (IF), znajdujące się na liście B lub C w wykazie czasopism
ADAMIAK MARZENA: The Grey Zone of Subjectivity. Phenomenology of the feminine body
in Emmanuel Lévinas's thought. “AVANT. PISMO AWANGARDY FILOZOFICZNO-NAUKOWEJ”
2015 T. VI, nr 1, s. 81-104. Wydawca: Ośrodek Badań Filozoficznych.
ISSN: 2082-7598
www.avant.edu.pl
ANDREJUK KATARZYNA: Bycie imigrantką jako zasób i jako bariera. Prowadzenie działalności
gospodarczej w Polsce w narracjach kobiet z krajów byłego ZSRR. “STUDIA SOCJOLOGICZNE”
2015, T. 216, nr 1, s. 229-258. Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii oraz Komitet Socjologii.
ISSN: 0039-3371
http://www.studiasocjologiczne.pl/
ANDREJUK KATARZYNA: Migracja lekarzy czy migracja, aby zostać lekarzem? Kraje pochodzenia
i trajektorie kariery cudzoziemskiej kadry medycznej w Polsce. “AVANT. STUDIA MIGRACYJNE –
PRZEGLĄD POLONIJNY” 2015 nr 1, s. 133-160. Wydawca: Komitet Badań nad Migracjami PAN.
ISSN: 0137-303X
http://smpp.czasopisma.pan.pl/
ANDREJUK
KATARZYNA: Czy brak naturalizacji wyklucza nową tożsamość narodową?
Konstruowanie tożsamości w narracjach wieloletnich imigrantów bez obywatelstwa polskiego.
”PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ” 2015 T. XI nr 4, s. 146-166. Wydawca: Uniwersytet
Łódzki.
ISSN: 1733-8069
http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org/index_pl.php
BACZKO-DOMBI ANNA, Giza Anna: Droga do „szarej strefy”. Społeczne mechanizmy wykluczenia.
”PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY” 2014 nr 63/4, s. 107-138. Wydawca: Łódzkie Towarzystwo
Naukowe.
ISSN: 0033-2356
http://www.sklep.ltn.lodz.pl/pl/c/Przeglad_Socjologiczny/32 (lista B)
BIELIK-ROBSON
AGATA: Polubić nowoczesność. Esej przeciw krytyce antysystemowej.
“ZARZĄDZANIE PUBLICZNE. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ” 2014 nr 3(29),
s. 107-114. Wydawca: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
ISSN: 1896-0200; DOI: 10.4467/20843968ZP
http://www.isp.uj.edu.pl/zeszyty-naukowe
BIELIK-ROBSON AGATA: Literackie kryptoteologie nowoczesności, czyli o pierwszeństwie świata.
”WIELOGŁOS. Pismo Wydziału Polonistyki UJ” 2015 nr 24, s. 3-23. Wydawca: Wydział
Polonistyki UJ.
ISSN: 1897-1962; DOI: 10.4467/2084395XWI
http://www.wieloglos.polonistyka.uj.edu.pl/
BLANDZI SEWERYN: Numenios z Apamei - zapoznany prekursor neoplatonizmu. ”PRZEGLĄD
FILOZOFICZNO-LITERACKI”, 2015, T. 3-4 (40), s. 193-220. Wydawca: Uniwersytet Warszawski
Instytut Filozofii oraz Instytut Filologii Polskiej UW.
ISSN: 1643-2045
http://www.pfl.uw.edu.pl/index.php/pfl
BRUDZIŃSKA JAGNA: Type as Experiential Structure from a Phenomenological Point of View
”Dialogue and Universalism” 2015 nr 4, s. 101-114. Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
Instytut Filozofii UW, Polska Akademia Nauk.
ISSN: 1234-5792
http://dialogueanduniversalism.eu/
BRZEZIŃSKI DARIUSZ: Myśl społeczna Zygmunta Baumana przed marcem 1968: od
„mechanistycznej” do „aktywistycznej” wersji marksizmu. ”POLITEJA. Pismo Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2014 nr 32, s. 161-181.
Wydawca: Uniwersytet Jagielloński, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych .
ISSN: 1733-6716; DOI: 10.12797/Politeja
http://www.politeja.wsmip.uj.edu.pl/
- III -
CHODASEWICZ KRZYSZTOF: Definiować czy nie? Współczesne kontrowersje na temat potrzeby
i sposobu definiowania życia. ”KOSMOS” 2014 T. 63 nr 4(305), s. 501-516. Wydawca: Instytut
Biochemii i Biofizyki PAN, Polskie Towarzystwo Przyrodników.
ISSN: 0023-4249
http://kosmos.icm.edu.pl/
CHODASEWICZ KRZYSZTOF: Ożywione artefakty? Analiza wybranych argumentów przeciwko
sztucznemu życiu. “STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA” 2015 T. X nr 1, s. 53-75.
Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.
ISSN: 1895-8001
http://www.studiaphilosophica.pl/
CHODASEWICZ KRZYSZTOF: J.B.S. Haldane i sformułowania warunków doboru. “FILOZOFIA
I NAUKA. STUDIA FILOZOFICZNE I INTERDYSCYPLINARNE” 2015 T. 3, s. 359-367. Wydawca:
Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
ISSN: 2300-4711
http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/wp-content/uploads/2015/08/O_III_tomie.pdf
CZARNOCKA MAŁGORZATA: Podmiotowość w neokantyzmie. ”FILOZOFIA I NAUKA. STUDIA
FILOZOFICZNE I INTERDYSCYPLINARNE” 2015 T. 3, s. 119-140. Wydawca: Instytut Filozofii
i Socjologii PAN, Instytut Filozofii UW, Polska Akademia Nauk.
ISSN: 2300-4711
http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/wp-content/uploads/2015/08/O_III_tomie.pdf
CZARNOCKA MAŁGORZATA: Tajsin Emily, Brown Charles: Human Being: Its Nature and Functions.
"DIALOGUE AND UNIVERSALISM" 2015 T. XXV nr 2, s. 5-7. Wydawca: Instytut Filozofii
i Socjologii PAN, Instytut Filozofii UW, Polska Akademia Nauk.
ISSN: 1234-5792
http://dialogueanduniversalism.eu/
CZARNOCKA MAŁGORZATA, Tajsin Emily, Brown Charles: Human Being: Its Nature and Functions
(nota redakcyjna). “DIALOGUE AND UNIVERSALISM” 2015 T. XXV nr 1, s. 5-6. Wydawca:
Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Filozofii UW, Polska Akademia Nauk.
ISSN: 1234-5792
http://dialogueanduniversalism.eu/
CZARNOCKA MAŁGORZATA: Editorial, a Topography of Heresies or the Road to.. Gaps and Bridges
between Culture. “DIALOGUE AND UNIVERSALISM” 2015 T. XXV nr 3, s. 5. Wydawca: Instytut
Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Filozofii UW, Polska Akademia Nauk.
ISSN: 1234-5792
http://dialogueanduniversalism.eu/
CZARNOCKA MAŁGORZATA: Editorial, Gestalt as. Toward a More Human World. ”DIALOGUE AND
UNIVERSALISM” 2015 T. XXV nr 4, s. 5. Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut
Filozofii UW, Polska Akademia Nauk.
ISSN: 1234-5792
http://dialogueanduniversalism.eu/
CZARNOCKA MAŁGORZATA, CZERNIAK STANISŁAW: O III tomie czasopisma FILOZOFIA I NAUKA.
studia filozoficzne i interdyscyplinarne. ”FILOZOFIA I NAUKA. STUDIA FILOZOFICZNE
I INTERDYSCYPLINARNE” 2015 T. 3, s. 5-9. Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
ISSN: 2300-4711
http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/wp-content/uploads/2015/08/O_III_tomie.pdf
CZARNOCKA MAŁGORZATA: Modyfikacja dedukcyjno-nomologicznego modelu wyjaśniania. ”Studia
Metodologiczne” 2014 T. 33, s. 23-44.
ISSN: 0039-324X
http://studiametodologiczne.amu.edu.pl/
CZERNIAK STANISŁAW: Gestalt Theory and Classical 20-th Century Philosophical Anthropology.
”DIALOGUE AND UNIVERSALISM” 2015 T. XXV nr 4, s. 115-131. Wydawca Instytut Filozofii
i Socjologii PAN, Instytut Filozofii UW, Polska Akademia Nauk.
ISSN: 1234-5792
http://dialogueanduniversalism.eu/
CZERNIAK STANISŁAW, Bonacchi Silvia: Introduction. Gestalt as Structure Principles in science,Art
and Language. ”DIALOGUE AND UNIVERSALISM” 2015, T. XXV nr 4, s. 6-9. Wydawca Instytut
Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Filozofii UW, Polska Akademia Nauk.
- IV -
ISSN: 1234-5792
http://dialogueanduniversalism.eu/
CZERNIAK STANISŁAW: Antropologia filozoficzna Arnolda Gehlena jako model krytyki
społeczeństwa. ”FILOZOFIA I NAUKA. STUDIA FILOZOFICZNE I INTERDYSCYPLINARNE” 2015
T. 3, s. 57-77. Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
ISSN: 2300-4711
http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/wp-content/uploads/2015/08/O_III_tomie.pdf
DOMAŃSKI HENRYK: Otwartość struktury społecznej. Teoria i wyniki analiz. ”NAUKA” 2015 nr 2,
s. 25-50. Wydawca: Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.
ISSN: 1231-8515
http://n.czasopisma.pan.pl/
DOMAŃSKI HENRYK, Klepacz Rafał, POKROPEK ARTUR, SMULCZYK MAREK: Badanie panelowe
ścieżek edukacyjnych – doświadczenia międzynarodowe. ”PRZEGLĄD BADAŃ EDUKACYJNYCH”
2015 T. 20 nr 1, s. 137-160.
ISSN: 1895-4308. Wydawca: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń,
http://www.pbe.umk.pl/
DOMAŃSKI HENRYK, POKROPEK ARTUR: Regional variation in the effect of schooling on people’s
incomes in Poland. “MISCELLANEA GEOGRAPHICA” 2015 T. 19, nr 1, s. 12-18. Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
ISSN: [e]2084-6118; [p]0867-6046; DOI: 10.2478
http://msg.wgsr.uw.edu.pl/
DUMAŁA ANDRZEJ: Wiara religijna a wolność człowieka w komentarzu Henryka Tottinga z Oyty do
'Sentencji' Piotra Lombarda. ”ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŚLI SPOŁECZNEJ” 2015
T. 60, s. 79-100.
ISSN: 0066-6874
http://www.ahf.ifispan.pl/
DYBEL PAWEŁ: Das "Mehr" der Welt. ”FENOMENOLOGIA” 2015 nr 13, s. 105-122. Wydawca:
Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne; Uniwersytet Śląski, Instytut Filozofii; Instytut Filozofii
i Socjologii PAN; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filozofii.
ISSN: 1731-7541
http://fenomenologia.org.pl/site/?cat=5
ENGELKING BARBARA: Labirynty i plątaniny. Historia pewnego Sprawiedliwego. ”ZAGŁADA
ŻYDÓW. STUDIA I MATERIAŁY” 2015 T. 11, s. 207-233. Wydawca: Centrum Badań Nad
Zagładą Żydów IFiS PAN.
ISSN: 1895-247X
http://www.zagladazydow.org/
ENGELKING BARBARA: Dziennik dra Chaima Einhorna pisany w ukryciu po stronie aryjskiej.
”ZAGŁADA ŻYDÓW. STUDIA I MATERIAŁY” 2015 nr 11, s. 447-493. Wydawca: Centrum Badań
Nad Zagładą Żydów IFiS PAN.
ISSN: 1895-247X
http://www.zagladazydow.org/
FACCA DANILO: Some remarks on Aristotle's concept of form and its possible interpretation in the
light of contemporary thought. “DIALOGUE AND UNIVERSALISM” 2015 nr 4, s. 37-50.
Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Filozofii UW, Polska Akademia Nauk.
ISSN: 1234-5792
http://dialogueanduniversalism.eu/
FILIPKOWSKI PIOTR: Archiwizacja, reanaliza, rewizyta. O nowych pojęciach i nowych podejściach
w badaniach jakościowych. ”KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO [Culture and Society]” 2015 nr 3,
s. 3-30. Wydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN.
ISSN: 0023-5172
http://www.kulturaispoleczenstwo.pl/
FILIPKOWSKI
PIOTR: Historia mówiona – jeszcze bardziej wernakularna? ”KULTURA
WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA” 2015 nr 3, s. 45-60. Wydawca:
Narodowe Centrum Kultury.
ISSN: [e]2300-1704; [p]1230-4808
http://www.kulturawspolczesna.pl/
-V-
FILIPKOWSKI PIOTR, Napiórkowski Marcin, Kaczmarek Olga, Szarecki Artur, Dobrosielski Paweł:
Kultura wernakularna. Antropologia projektów nieudanych. ”KULTURA
WSPÓŁCZESNA.
TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA” 2015 nr 3, s. 14-26. Wydawca: Narodowe Centrum
Kultury.
ISSN: [e]2300-1704; [p]1230-4808
http://www.kulturawspolczesna.pl/
FILIPKOWSKI PIOTR: Historia mówiona jako historia ratownicza: doświadczenie, opowieść,
egzystencja. ”TEKSTY DRUGIE” 2014 nr 5, s. 27-46. Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN.
ISSN: 0867-0633
http://tekstydrugie.pl/pl/
FILIPKOWSKI PIOTR: Między historią mówioną – psychologią ocalenia – a traumą drugiego
pokolenia. Wokół książek Mikołaja Grynberga Ocaleni z XX wieku i Oskarżam Auschwitz.
Opowieści rodzinne. ”ZAGŁADA ŻYDÓW. STUDIA I MATERIAŁY” 2015 nr 11, s. 425-440.
Wydawca: Centrum Badań Nad Zagładą Żydów IFiS PAN.
ISSN: 1895-247X
http://www.zagladazydow.org/
FILIPKOWSKI PIOTR, Białecki Konrad, Jewsiewicki Bogumił, Skórzyńska Izabela, Solarska Maria,
Wejman Wioletta, Wójciak Ewa: Świadectwo teatru. Projekt "Ceglorz" Teatru Ósmego Dnia.
”SENSUS HISTORIAE. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE” 2014 T. 17 nr 4, s. 133-157. Wydawca:
Oficyna Wydawnicza Epigram & Contributors.
ISSN: 2082-0860
http://sensushistoriae.epigram.eu/index.php/czasopismo
FOMINA JOANNA: Ukrainians in Poland. In Pursuit of a Better Life? “NEW EASTERN EUROPE”
2015, s. 1-8. Wydawca: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka –Jeziorańskiego.
ISSN: 2083-7372
http://www.neweasterneurope.eu/articles-and-commentary/1815-ukrainians-in-poland-inpursuit-of-a-better-life%3E%5C. http://www.neweasterneurope.eu/
GECOW ANDRZEJ: Droga do modelu ewolucji struktury (III odcinek Szkicu dedukcyjnej teorii
życia). ”FILOZOFIA I NAUKA. STUDIA FILOZOFICZNE I INTERDYSCYPLINARNE” 2015 nr 3,
s. 171-203.
ISSN: 2300-4711
http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/
http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/wp-content/uploads/2015/08/Gecow_171-203.pdf
GECOW ANDRZEJ: Od genetyki populacyjnej Haldane'a wieku XX, do informacji biologicznej
i dziedzicznej
Jabłonki
dziś.
„FILOZOFIA
I
NAUKA.
STUDIA
FILOZOFICZNE
I INTERDYSCYPLINARNE” 2015 nr 3, s. 369-377.
ISSN: 2300-4711
http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/
GECOW ANDRZEJ: 2015. Podstawowe biologiczne mechanizmy ewolucji memów z perspektywy
Szkicu teorii życia i informacji celowej. ”TEKSTY Z ULICY. ZESZYT MEMETYCZNY” 2015 nr 16,
s. 27-40. Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
ISSN: 2081-3961; ISSN: 2081-397X[e]
http://memetyka.us.edu.pl/zeszyty.php#
http://memetyka.us.edu.pl/dokumenty/pliki/TZU15-2014-02-Gecow.pdf
GŁADZIEJEWSKI
PAWEŁ: Explaining mental phenomena with internal representations.
A mechanistic perspective. ”STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC”2015 T. 40 nr 53,
s. 63-90. Wydawca: De Gruyter; Uniwersytet (Białystok)
ISSN: 0860-150X
http://logika.uwb.edu.pl/studies/
GOŁĘBIEWSKA MARIA: Henri Bergson a Karol Irzykowski – inspiracje i paralele. ”PRACE
POLONISTYCZNE” 2015 seria LXX, s. 81-99. Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
ISSN: 0079-4791
http://www.sklep.ltn.lodz.pl/pl/c/Prace-Polonistyczne/15/1
GRABOWSKA
MAGDALENA: Zerwana genealogia.
Sprawczość działaczek społecznych
i politycznych w socjalistycznej Polsce i Gruzji a współczesne ruchy kobiece. „LUD” 2015 T. 99,
s. 187-209. Wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze; Komitet Nauk Etnologicznych PAN.
ISSN: 0076-1435
- VI -
http://www.ptl-zg.nazwa.pl/?page_id=112
HOHOL MATEUSZ, Kwiatek Łukasz: Kulturowa natura moralności. "ZNAK" 2015 nr 725, s. 72-77.
Wydawca: Społeczny Instytut Wydawniczy ”Znak”.
ISSN: [e]1689-4057; [p]0044-488X
http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=28f41d2a-9148-11d9-9d9a000102161d48 (lista B)
JARECKA URSZULA: Wielokulturowość w świecie wirtualnym. "Górnośląskie Studia Socjologiczne.
Seria Nowa." 2015 T. 6, s. 234-254. Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
ISSN: 0072-5013
http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/3841 (lista B)
JASIECKI
KRZYSZTOF: Polska transformacja w perspektywie różnorodności kapitalizmu.
"PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY" 2014 nr 4, s. 45-65. Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
ISSN: 0033-2356
http://www.sklep.ltn.lodz.pl/pl/c/Przeglad_Socjologiczny/32
KARKOWSKA MARTA: Europejskie archiwa danych jakościowych. ”KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO”
2015 nr 3, s. 123-138. Wydawca: Komitet Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN.
ISSN: 0023-5172
http://www.kulturaispoleczenstwo.pl/
KARPIŃSKI ZBIGNIEW: Popular Perceptions of Actual and Just Earnings. "ASK: RESEARCH
& METHODS" 2014 T. 23 nr 1, s. 5-34. Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
ISSN: 1234-9224
http://askresearchandmethods.org/
LEWICKA-STRZAŁECKA ANNA: Kultura finansjalizacji. "PRAKSEOLOGIA" 2015 T. 2 nr 157, s. 209230. Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Akademia Leona Koźmińskiego.
ISSN: 0079-4872
http://www.ifispan.pl/kategoria-produktu/czasopisma/prakseologia/
LEWICKA-STRZAŁECKA ANNA: Mit społecznie odpowiedzialnego konsumenta. "MARKETING
I RYNEK" 2015 nr 10, s. 4-9. Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
ISSN: 1231-7853
http://www.marketingirynek.pl/
LICHACZ PIOTR: Obserwacja zwierząt a teorie moralne – przyczynek tomistyczny. "Studia
Antyczne i Mediewistyczne" 2015 T. 13 [48], s. 151-173. Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii
PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
ISSN: 1732-8640
http://www.ifispan.waw.pl/saim/index.php?d=profil
LIPSZYC ADAM: Korona komedianta. O dwóch sztukach i jednej powieści Thomasa Bernharda.
"TEKSTUALIA. PALIMPSESTY LITERACKIE ARTYSTYCZNE NAUKOWE" 2015 nr 3(42), s. 4150. Wydawca: Dom Kultury Śródmieście.
ISSN: [e]2299-9906; [p]1734-6029
http://www.tekstualia.pl/index.php/pl/
MAZUREK SŁAWOMIR: Poppera przygody z filozofią historii . "PRZEGLĄD FILOZOFICZNY - NOWA
SERIA" 2014 T. 92 nr 4, s. 289-300. Wydawca: Komitet Nauk Filozoficznych PAN; Uniwersytet
Warszawski, Instytut Filozofii.
ISSN: [e]2300-2573 ; [p]1230-1493. DOI. 10.2478/pfns
http://www.pf.uw.edu.pl/ (lista C)
MICHALSKA ANNA: Gestalt and Science. Kuhn’s Model of Scientific Change in the Light of Gestalt
Theory. "DIALOGUE AND UNIVERSALISM" 2015 nr 4, s. 9-23. Wydawca: Instytut Filozofii
i Socjologii PAN, Instytut Filozofii UW, Polska Akademia Nauk.
ISSN: 1234-5792
http://dialogueanduniversalism.eu/ (lista B).
MICHALSKA ANNA: Nauka i racjonalność na gruncie teorii działań komunikacyjnych. ”FILOZOFIA
I NAUKA. STUDIA FILOZOFICZNE I INTERDYSCYPLINARNE” 2015 nr 3, s. 5-23. Wydawca:
Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
ISSN: 2300-4711
http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/wp-content/uploads/2015/08/O_III_tomie.pdf
MIKOŁEJKO ZBIGNIEW: Il dominio dell’impiccato. La lezione di Marsia. „STUDIE MATERIALI DI
STORIA DELLE RELIGIONI" 2015 Nr 2, s. 653-685.
- VII -
ISSN: 0393-8417.
http://www.dipscr.uniroma1.it/smsr-studi-e-materiali-di-storia-delle-religioni (lista C)
MIŁKOWSKI MARCIN: The Hard Problem of Content: Solved (Long Ago). "STUDIES IN LOGIC,
GRAMMAR AND RHETORIC" 2015 T. 41 (54), z. 1, s. 73-88. Wydawca: Uniwersytet
w Białymstoku.
ISSN: 0860-150X.
http://logika.uwb.edu.pl/studies/ (lista C)
MIŁKOWSKI MARCIN: Evaluating Artificial Models of Cognition. "STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR
AND RHETORIC" 2014 T. 40(53) z. 1, s. 43-62. Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku.
ISSN: 0860-150X.
http://logika.uwb.edu.pl/studies/ (lista C)
OSTROWSKA ANTONINA: Stosunek społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością 1993-2013. Jak
postępuje integracja? "ZESZYTY NAUKOWE OCHRONY ZDROWIA ZDROWIE PUBLICZNE
I ZARZĄDZANIE" 2015 T. 13, nr 3. s. 4-12. Wydawca: Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Ochrony Zdrowia.
ISSN: [e]2084-2627 ; [p]1731-7398.
http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/ (lista B)
OSTROWSKA ANTONINA: Kobiety 50+ w Polsce. Między wyzwaniami społecznymi a możliwościami
zdrowotnymi. ”ANNALES
UNIVERSITATIS
PAEDAGOGICAE
CRACOVIENSIS.
STUDIA
SOCIOLOGICA” 2015 T. 7(177), s. 97-114. Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej, Kraków.
ISSN: [e]2449-688X; [p]2081-6642,
http://www.ifis.up.krakow.pl/studia_sociologica/index.php/en/
PARSZUTOWICZ PRZEMYSŁAW: Cassirer i judaizm. "ZNAK" 2015 nr 726, s. 68-72. Wydawca:
Społeczny Instytut Wydawniczy "ZNAK".
ISSN: [e]1689-4057; [p]0044-488X.
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/
SMOCZYŃSKI RAFAŁ: Does Catholicism Function as <Beneficial Constraint> for Small and MediumSized Companies Confronted with the Shadow Economy? Some Evidence from Poland.
”PRAKSEOLOGIA” 2015 T. 157 nr 1, s. 211-240. Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
ISSN: 0079-4872
http://www.ifispan.pl/kategoria-produktu/czasopisma/prakseologia/
SOBOTA DANIEL ROLAND: Bycie czy byt? O dwóch podstawowych terminów filozofii Heideggera
i problemach z ich polskimi przekładami. "ANALIZA I EGZYSTENCJA" 2015 T. 31, s. 65-96.
Wydawca: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filozofii.
ISSN: [e]2300-7621 ; [p]1734-9923
http://egzystencja.whus.pl/
SOBOTA DANIEL ROLAND: Drzewo filozofii. Przyczynki do metafizyki dendrycznej. "FILO-SOFIJA"
2015 T. 31 nr 4, s. 73-98. Wydawca: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Komisja Filozofii.
ISSN: 1642-3267
http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo
SOBOTA DANIEL ROLAND: Historiosophy of August Cieszkowski in the context of contemporary
consciousness. “SCIENTIA ET FIDES" 2015 T. 3, s. 227-263. Wydawca: American Theological
Library Association.
ISSN:2300-7648
http://apcz.pl/czasopisma/index.php/SetF
SOIN MACIEJ: Nowy Wittgenstein i jego zwolennicy. "ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŚLI
SPOŁECZNEJ" 2015 T. 60, s. 200-220. Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
ISSN: 0066-6874
http://www.ahf.ifispan.pl/
STARZYŃSKI WOJCIECH: Kartezianska subjektivita podle „raneho“ Levinase. „FILOSOFICKY
ČASOPIS" 2014, nr 2. Mimořádnéčíslo, s. 51-68. Wydawca: Instytut Filozofii Czeskiej Akademii
Nauk.
ISSN: 0015-1831.
http://filcasop.flu.cas.cz/ (lista C)
- VIII -
STRACZUK JUSTYNA: Andrzeja Sicińskiego badania stylów życia – spojrzenie z dystansu.
"KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO [Culture and Society]" 2015 nr 3, s. 63-84. Wydawca: Komitet
Socjologii PAN; Instytut Studiów Politycznych PAN.
ISSN: 0023-5172.
http://www.kulturaispoleczenstwo.pl/ (lista C)
WROTKOWSKI
WOJCIECH: Jakiej filozofii warto być wiernym, zwłaszcza w sofistopolis?
Prolegomena do najnowszej książki Seweryna Blandziego Między aletejologią Parmenidesa
a ontoteologią Filona. "PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI" 2015 T. 42 nr 2-3, s. 321-342.
Wydawca: Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii; Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii
Polskiej.
ISSN: 1643-2045
http://www.pfl.uw.edu.pl/index.php/pfl
WRÓBEL SZYMON: Gramatyczna kooperacja a kooperatywna gramatyka. Wyjaśnienie Petera
Gärdenforsa. "PRINCIPIA. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej" 2014 T. LIX-LX,
s. 197-229. Wydawca: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii.
ISSN: 0867-5392.
http://www.ejournals.eu/Principia/ (lista C)
WRÓBEL SZYMON: Perpetuum mobile istoty śmiertelnie protetycznej. "ZNAK" 2015 nr 722-723,
s. 32-40.
ISSN: [e]1689-4057; [p]0044-488X
http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=28f41d2a-9148-11d9-9d9a000102161d48
WRÓBEL SZYMON: Europe as an idea, will and profanation. "NAUKA" 2015 nr 2/2015, s. 51-69.
Wydawca: Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.
ISSN: 1231-8515
http://n.czasopisma.pan.pl/
WRÓBEL SZYMON: Co to jest historia filozofii? "TEKSTY DRUGIE" 2015 nr 2, s. 256-278. Wydawca:
Instytut Badań Literackich PAN.
ISSN: 0867-0633
http://tekstydrugie.pl/pl/
WRÓBEL SZYMON: Polskie szaleństwo albo zawładnięcie Don Kichota. "FA-ART. KWARTALNIK
LITERACKI" 2015 nr 1-2 (99-100), s. 22-38. Wydawca: Fa-art.
ISSN:1231-0158
https://www.fa-art.pl/
WYLEGAŁA ANNA: Podzielona czy zróżnicowana? Jeszcze raz o pamięci społecznej na Ukrainie
(z tożsamością w tle). "KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO [Culture and Society]" 2015 nr 2, s. 99116. Wydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN.
ISSN: 0023-5172
http://www.kulturaispoleczenstwo.pl/
WYLEGAŁA ANNA: Child Migrants and Deportees from Poland and Ukraine after the Second World
War: Experience and Memory. "EUROPEAN REVIEW OF HISTORY – revue européenne
d'histoire" 2015 T. 22 nr 2, s. 292-309. Wydawca: Taylor & Francis Group.
ISSN: 1350-7486
http://www.tandfonline.com/toc/cerh20/current (lista C)
WYLEGAŁA ANNA, Filipkowski Piotr, Kurkowska-Budzan Marta, Jarząbek Marcin: Historia mówiona
w Polsce. Głosy w dyskusji (podczas konferencji ‘Oral history in central-eastern Europe: current
research areas, challenges and specificty, Łódź, 17-8 września 2015 r.)."WROCŁAWSKI
ROCZNIK HISTORII MÓWIONEJ" 2015 nr 5, s. 99-109. Wydawca: Ośrodek "Pamięć
i Przyszłość".
ISSN: 2084-0578
http://www.pamieciprzyszlosc.pl/wydawnictwo/rocznik/
ZYGMUNTOWICZ DOROTA: The Dark Side of Plato's Beautiful Polis. "Eirene" 2015 nr 1-2, s. 99126. Wydawca: Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic.
ISSN: 0046-1628
http://www.ics.cas.cz/index.php/cs/casopisy/eirene
- IX -
ZYGMUNTOWICZ DOROTA: Platon o poezji czyli krucha niewinność niewiedzy. "PRZEGLĄD
FILOZOFICZNO-LITERACKI" 2014 nr 3-4(40), s. 273-288. Wydawca: Uniwersytet Warszawski
Instytut Filozofii oraz Instytut Filologii Polskiej UW.
ISSN: 1643-2045
http://www.pfl.uw.edu.pl/index.php/pfl
ŻYCZYŃSKA-CIOŁEK DANUTA: Dane jakościowe w naukach społecznych – archiwizacja i ponowne
wykorzystanie. ”KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO" 2015 nr 3, s. 185-189. Komitet Socjologii PAN,
Instytut Studiów Politycznych PAN.
ISSN: 0023-5172
http://www.kulturaispoleczenstwo.pl/ MNiSW
1.3. Publikacje w pozostałych czasopismach
BIELIK-ROBSON AGATA: The Thanatic Strain. Kojève and Rosenzweig as Two Readers of Hegel.
“JOURNAL FOR CULTURAL RESEARCH” T.19 nr 3, s. 274-290. Taylor & Francis.
ISSN: 1479-7585 (Print), 1740-1666 (Online),
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14797585.2015.1021990#aHR0cDovL3d3dy50YW5kZm
9ubGluZS5jb20vZG9pL3BkZi8xMC4xMDgwLzE0Nzk3NTg1LjIwMTUuMTAyMTk5MEBAQDA=
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14797585.2015.1021990#abstract
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?quickLinkJournal=&journalText=&AllField=bielik&
publication=40001056
http://www.tandfonline.com/toc/rcuv20/19/1
BIELIK-ROBSON AGATA: Enlightenment as Exodus: Jewish Ulysses. “BAMIDBAR. JOURNAL FOR
JEWISH THOUGHT AND PHILOSOPHY” 2015 Z. 4, s. 79-95, Wydawca: Passagen Verlag, Vienna
ISSN: 2079-6943
http://www.bamidbar-journal.org/
DUBROW JOSHUA: Political inequality is International, Interdisciplinary and Intersectional.
“SOCIOLOGY COMPASS” 2015 T. 9 nr 6, s. 477-486. Wydawca: John Wiley & Sons Ltd.
ISSN-e: 1751-9020; DOI: 10.1111/soc4.12270.
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291751-9020/issues;
DUBROW JOSHUA, KOŁCZYŃSKA MARTA: A quem pertence o estudo da democracia? Sociologia,
ciência política e a promessa da interdisciplinaridade na Sociologia política desde 1945 [Who
Owns the Study of Democracy? Sociology, Political Science, and the Interdisciplinary. Promise of
Political Sociology since 1945] .“SOCIOLOGIAS” 2015 T. 17 nr. 38, s. 92-120.
ISSN: 1517-4522, ISSN: on-line: 1807-0337
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/sociologias
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/sociologias/article/view/52702/32675
http://dx.doi.org/10.1590/15174522-0170038
KARPIŃSKI ZBIGNIEW, WYSIEŃSKA-DI CARLO KINGA: Modeling social situations – trust and
cooperation among strangers of unequal status. "ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE
CRACOVIENSIS. STUDIA SOCIOLOGICA" 2016 T. 1 R. (2016) VIII. Wydawca: Uniwersytet
Pedagogiczny Komisji Edukacji Narodowej (Kraków).
ISSN: 2081-6642
http://www.ifis.up.krakow.pl/studia_sociologica/
-X-
2. MONOGRAFIE NAUKOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE, ROZDZIAŁY
W MONOGRAFIACH, PODRĘCZNIKACH AKADEMICKICH
2.1. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku
kongresowym (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski lub
włoski)
CZERNIAK STANISŁAW, Michalski Rafał: Philosophy as Critique of the Mind. 2015, ss. 300. Peter
Lang Edition, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien.
ISBN: 978-3-631-66171-0 hb.
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=pr
odukt&pk=87443&cid=527
DOMAŃSKI HENRYK: Prestige. [Seria: Studies in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas].
Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2015, ss. 210.
ISBN: 9780575075801
http://www.worldcat.org/title/prestige/oclc/913957118?ht=edition&referer=di
https://secure.peterlang.com/download/datasheet/80562/datasheet_264727.pdf
DOMAŃSKI HENRYK: The Polish Middle Class. [Seria: Studies in Social Sciences, Philosophy and
History of Ideas]. Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2015, ss. 200.
ISBN: 978-3-631-64726-4
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=pr
odukt&pk=80561
ENGELKING BARBARA: On ne veut rien vous prendre... seulement la vie !" - Des Juifs cachés dans
les campagnes polonaises 1942-1945. Calmann-Levy, Paryż 2015, ss. 260.
ISBN: 978-2-7021-4430-5
http://www.decitre.fr/livres/on-ne-veut-rien-vous-prendre-9782702144305.html
KRÓL ZBIGNIEW: Platonism and the development of mathematics. Infinity and geometry.
Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2015, ss. 389.
ISBN: 978-83-7683-096-4
http://www.ifispan.pl/shop/platonism-and-the-development-of-mathematics-infinity-andgeometry-zbigniew-krol/
FOMINA JOANNA: Roma-Gypsy Presence in the Polish-Lithuanian Commonwealth in 15th-18th
Centuries [tłum., redakcja, opr.indeksu]: Central European University Press, Budapeszt 2015,
ss. 322.
ISBN: 978-615-5053-51-1
http://www.etnologia.uw.edu.pl/publikacje/roma-gypsy-presence-polish-lithuaniancommonwealth-15th-18th-centuries
ŁUGOWSKI WŁODZIMIERZ: Philosophy of protobiology. (Seria: Biblioteca de la "Filosofia
y Ciencia"). Fundacja Filozofia na Rzecz Dialogu, Biblioteca de la "Filosofia y Ciencia",
Warszawa 2015, ss. 120.
ISBN: 978-83-943428-3-8
WODZIŃSKI CEZARY: Heidegger and the Problem of Evil. [Seria: Studies in Social Sciences.
Philosophy and History of Ideas]. Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2015, ss. 420.
ISBN: 978-3-631-66373-8 hb
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=pr
odukt&pk=87646&cid=5&concordeid=266373
2.2. Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim
BIELIK-ROBSON AGATA: Cienie pod czerwoną skałą. Eseje o literaturze. słowo obraz / terytoria.
Gdańsk 2015, ss. 338.
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/265925/cienie-pod-czerwona-skala-eseje-o-literaturze
BRZEZIŃSKI DARIUSZ: Myślenie utopijne w teorii społecznej Zygmunta Baumana. Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2015, ss. 250.
ISBN: 978-83-7383-748-5
http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2469
BUDZYŃSKA KATARZYNA, Kacprzak Magdalena, Sawicka Anna, Yaskorska Olena: Dynamika
dialogów w ujęciu formalnym. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
- XI -
2015, ss. 242.
ISBN: 9788376831046
http://www.literacka.pl/product_info.php?cPath=234_157&products_id=367329
Koszowy Marcin, BUDZYŃSKA KATARZYNA: Strategie retoryczne, techniki komunikacyjnopoznawcze, błędy i sofizmaty. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
2015, ss. 199.
ISBN: 9788376831053
http://ksiegarnia.pwn.pl/Strategie-retoryczne-techniki-komunikacyjno-poznawcze-bledy-isofizmaty,84929962,p.html
DOMAŃSKI HENRYK, POKROPEK ARTUR, Żółtak Tomasz: Stratyfikacja społeczna a zachowania
polityczne. Kraje europejskie w latach 2002-2012 . Wydawnictwo Instytutu Filozofii i
Socjologii PAN, Warszawa 2015, ss. 212.
ISBN: 978-83-7683-102-2
http://ksiegarnia.pwn.pl/Stratyfikacja-spoleczna-a-zachowaniapolityczne,114593094,p.html;JSESSIONID=5f8a3e37-bec5-43ff-a650-b2e849deea0a
DOMAŃSKI HENRYK: Czy są w Polsce klasy społeczne? Krytyka Polityczna, Warszawa 2015, ss.
273.
ISBN: 978-83-64682-39-1
http://www.krytykapolityczna.pl/wydawnictwo/czy-sa-w-polsce-klasy-spoleczne-henrykdomanski
DOMAŃSKI HENRYK, KARPIŃSKI ZBIGNIEW, PRZYBYSZ DARIUSZ, STRACZUK JUSTYNA: Wzory
jedzenia a struktura społeczna. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, ss. 253.
ISBN: 978-83-7383-794-2
http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=7&id_p=2528
ENGELKING BARBARA: Pachter Mietek. Umierać też trzeba umieć. Stowarzyszenie Centrum
Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2015, ss. 800.
ISBN: 978-83-634-4439-6
http://www.holocaustresearch.pl/index.php?show=537
http://cyfroteka.pl/ebooki/Umierac_tez_trzeba_umiec____-ebook/p93368i147247
FACCA DANILO, Dudzińska-Facca Anna [Tłum.]: Arystoteles w XX wieku. Wydawnictwo Instytutu
Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2015, ss. 283, ark. 15.
ISBN: 978-83-7683-109-1
http://www.ifispan.pl/shop/arystoteles-w-xx-wieku-enrico-berti/
GŁADZIEJEWSKI PAWEŁ: Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych. Perspektywa
mechanistyczna. [Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej]. Wydawnictwo
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, ss. 480.
ISBN: 978-83-941-6662-5
http://www.wydawnictwoumk.pl/prod_74969_Wyjasnianie_za_pomoca_reprezentacji_mentaln
yc._Perspektywa.html
GRABOWSKA MAGDALENA [tłum., redakcja]: Feministyczne badania w działaniu. Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2015, ss. 235.
ISBN: 978-83-235-2115-0
KUBIAK ANNA E.: Pogrzeby to nasze życie. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN,
Warszawa 2015, ss. 352.
ISBN: 978-83-7683-097-1
http://ksiegarnia.pwn.pl/Pogrzeby-to-nasze-zycie,84885789,p.html
LIPSZYC ADAM: Czas wiersza. Paul Celan i teologie literackie. Austeria, Kraków 2015, ss. 200.
ISBN: 9788378661375
http://www.austeria.pl/d4757_czas_wiersza._paul_celan_i%EF%BF%BD%EF%BF%BDteologi
e_literackie.html
MIKOŁEJKO ZBIGNIEW: We władzy wisielca, t. 2: Ciemne moce, okrutne liturgie - e-book.
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2015, ss. 582.
ISBN: 978-83-7453-259-4
http://www.legimi.com/pl/ebook-we-wladzy-wisielca-tom-2-ciemne-moce-okrutne-liturgiezbigniew-mikolejko,b98018.html
ZBIGNIEW OGONOWSKI: Socynianizm: Dzieje Poglądy Oddziaływanie. Instytut Historii Nauki im.
Ludwika i Aleksandra Birkenmaierów Polskiej Akademii Nauk – Towarzystwo Naukowe
- XII -
Warszawskie, Warszawa 2015, ss. 541 z ilustracjami.
ISBN: 978-83-7545-604-2
http://www.aspra.pl/katalog-wydawniczy/book/567
OSTROWSKA ANTONINA: Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013. Wydawnictwo Instytutu
Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2015, ss. 317.
ISBN: 9788376830995
http://efps.pl/pl/2013-06-03-18-05-53/nowosci-wydawnicze/item/3166-niepelnosprawni-wspoleczenstwie-1993-2013
2.3. Autorstwo rozdziału w monografii, podręczniku akademickim w języku
kongresowym
BIELIK-ROBSON AGATA: Psychotheology of Forgetting. W: Forgiving and Forgetting. Theology
and the Margins of Soteriology. Red. von Sass Hartmut, Zachhuber Jochannes, Mohr Siebeck,
Tübingen 2015, s. 67-80.
ISBN: 3161540816
https://www.facebook.com/pages/Forgiving-and-Forgetting-Theology-and-the-Margins-ofSoteriology/621205024685216
BIELIK-ROBSON AGATA: L’amour fort comme la mort : les Juifscontre Heidegger (sur la question
de la finitude). W: Heidegger et « les juifs ». Red. Cohen Joseph, Zagury-Orly Raphael. La
Règle du Jeu, Paris 2015, s. 222-242.
ISBN: 978-2-246-85433-3
http://www.vrin.fr/book.php?code=9782246854333
BIELIK-ROBSON AGATA: Beyond Sovereignty. Overcoming Modern Nominalistic Cryptotheology.
W: Journal for Cultural Research. Special Carl Schmitt Issue. Red. Bradley Arthur. Taylor &
Francis, Oxford.
BLANDZI SEWERYN: Problem of the Origins of Ontotheology. W: God, Truth, and other Enigmas.
Red. Szatkowski Mirosław. [Seria: Philosophische Analyse/ Philosophical Analysis, T.65, red.
Hochberg Herbert, Hüntelmann Rafael, Kanzian Christian, Schantz Richard, Tegtmeier Erwin].
Walter de Gruyter, Berlin 2015, s. 15-28.
e-ISSN: 2198-2074,
ISSN: 2198-2066
http://www.degruyter.com/view/product/455638
BRUDZIŃSKA JAGNA: Teilnehmende versus Verstehende Erfahrung. Genetische Phänomenologie
und die Psychoanalyse. W: Hermeneutik und Psychoanalyse. Perspektiven und Kontoversen.
Red. Lang Hermann, Pagel Gerda, Dybel Paweł. Könighausen & Neumann, Würzburg 2015, s.
13-32.
ISBN - 13: 9783826058196
ISBN - 10: 978-83-7683-095-7
http://www.amazon.de/Hermeneutik-Psychoanalyse-Perspektiven-HermannLang/dp/3826058194
DOMAŃSKI HENRYK, POKROPEK ARTUR, Żółtak Tomasz: Empirical test of political dealignment
in European countries. W: Hopes and Anxieties. Six Waves of European Social Survey. Red.
Sztabiński B. Paweł, Domański Henryk, Sztabiński Franciszek. [Seria: Studies in Social
Sciences, Philosophy and History of Ideas, T. 10, red. Rychard Andrzej]. Peter Lang,
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2015, s. 1-35.
ISBN: 978-631-65167-4
http://www.europeansocialsurvey.org/bibliography/details/channel/61494
DOMAŃSKI HENRYK: Solidarity and Patterns of Contentious Politics in the 2000s in Europe. W: The
Legacy of Polish Solidarity. Red. Rychard Andrzej, Motzkin Gabriel. Peter Lang Edition,
Fankfurt am Main 2015, s. 13-40.
ISBN: 978-3-631-64856-8
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=pr
odukt&pk=78324
DOMAŃSKI HENRYK: Patterns of contentious activity. W: After the Soviet Empire. Legacy and
Pathways. Red. Eliaeson Sven, Hautunyan Ludmila, Titarienko Larrissa. Brill, Leiden, Boston
2015, s. 311-335.
- XIII -
ISBN-10: 900429144X
ISBN-13: 978-9004291447
http://www.brill.com/products/book/after-soviet-empire
DOMAŃSKI HENRYK: Cambios sociales en Polonia después de 1989. W: Del autoritarismo a le
democracia: La experiencia polaca. Centro para la Apertura y El Desarollo de America Latinha
(CADAL), Buenos Aires 2015, s. 175-194.
ISBN 978-987-23446-4-1
http://www.cadal.org/libros/pdf/Del_autoritarismo_a_la_democracia.pdf
DYBEL PAWEŁ: Lacans Deutung des Begehrens in Hamlet. W: Hermeneutik und Psychoanalyse.
Red. Dybel Paweł, Lang Hermann, Pagel Gerda. Koenigshausen & Neumann, Würzburg 2015
T.: II, s. 187-211.
ISBN-10: 3826058194
ISBN-13: 978-3826058196
http://www.amazon.de/Hermeneutik-Psychoanalyse-Perspektiven-HermannLang/dp/3826058194
DYBEL PAWEŁ: Die Idee des Odipuskomplexes. W: Formen der Ideengeschichte. Red.
Kowalewicz Michel. Mentis Verlag GmbH., Münster 2014, T. 2, s. 217-239.
ISBN: 978-3-89785-516-8
http://mentis.de/index.php?id=00000005&article_id=00000028&category=&book_id=000008
54&SID=dc88adf5cf395de7b73394fac61490a0
DYBEL PAWEŁ : The Faces of Tolerance and its Limits. W: Toleration and Tolerance. Red.
Kowalewicz Michel. [Seria: ORBIS IDEARUM .History of Ideas Net Mag, T. 1, nr 2].
History of Ideas Research Network, Kraków 2014, s. 97-111.
ISSN: 2353-3900
http://www.orbisidearum.net/ui/issue.asp?id=2
FILIPKOWSKI PIOTR : Du erinnerst dich daran und hast wieder Angst, vorallem in der Nacht.
Befreiung - Rückkehr - Weiterleben: Aus den Berichten polnischer Häftlinge in Mauthausen.
W: «Unbeteiligte» und Betroffene. Aspekte der Wahrnehmung der NS-Konzentrationslager
während des Zweiten Weltkriegs sowie nach Kriegsende. Red. Dybaś Bogusław, Nöbauer
Irmgard, Ziemska Joanna. Peter Lang Verlag, Wiedeń 2015, s. 215-239.
ISBN: 978-3-631-66068-3
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=pr
odukt&pk=85735&cid=564&concordeid=266068
FILIPKOWSKI PIOTR : Oral History in Poland: Histories, Current Developments, Future
Perspectives. W: From Testimony to Story. Video Interviews about Nazi Crimes. Perspectives
and Experiences in Four Countries. Red. Knellessen Dagi, Possekel Ralf. [Seria: Education with
Testimonies. T. 2]. Stiftung "Erinnerung, Verantwortung, Zukunft", Berlin 2015, s. 65-75.
ISBN: 978-3-9813377-4-7 (online version)
http://www.jewishmuseum.cz/news-detail/111-430/from-testimony-to-story-video-interviewsabout-nazi-crimes-perspectives-and-experiences-in-four-countries-has-been-published/
FOMINA JOANNA: Narrowing the Gap: Convergence of German and Polish Public Attitudes
towards the Russian-Ukrainian Conflict. W: Eastern chessboard. Geopolitical Determinants and
Challenges in Eastern Europe and the South Caucasus. Red. Bajor Piotr, Scholl Mazurek
Kamila. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 9-29.
ISBN: 978-83-7638-648-5 (paper version)
ISBN: 978-83-7638-670-6 (e-book)
http://www.wsmip.uj.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia//journal_content/56_INSTANCE_6K2p/41658/91149112
FRONIA MARCIN: A Sea of Innovation: How to boost innovation in Baltic Sea Region. W: Baltic
Visions. European cooperation, regional stability. Red. Redłowska Kinga. Instytut Studiów
Wschodnich, Warszawa 2015, s. 77-85.
ISBN: 978-83-60172-82-7
http://nordencentrum.pl/publikacje/ksiazki
Publikacja pokonferencyjna, Security Forum (2015), Krynica-Zdrój, 9-10 September 2015
HALL DOROTA: Antagonism in the making: Religion and homosexuality in post-communist
Poland. W: Religious and Sexual Nationalisms in Central and Eastern Europe: Gods, Gays, and
Governments. Red. Sremac Srdjan, Ganzevoort R. Ruard. Brill, Leiden 2015, s. 74-92.
- XIV -
DOI: 10.1163/9789004297791
ISBN : 9789004297791
http://www.brill.com/products/book/religious-and-sexual-nationalisms-central-and-easterneurope
HOHOL MATEUSZ, Furman Michał: On explanation in neuroscience: The mechanistic framework.
W: The Concept of Explanation. Red. Brożek Bartosz, Heller Michał, Hohol Mateusz.
Copernicus Center Press, Kraków 2016, s. 190-230.
ISBN: 978-83-7886-204-8
JARECKA URSZULA: Wounded Memory. Rhetorical Strategies Used in Public Discourse on the
Katyń Massacre. W: The Long Aftermath. Cultural Legacies of Europe at War, 1936-2016.
Red. Braganca Manuel, Tame Peter. [Seria: Contemporary European History, T. 17]. Berghahn
Books, New York - Oxford 2015, s. 330-350.
ISBN : 978-1-78238-153-2
eISBN: 978-1-78238-154-9
http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=BragancaLong
KURCZEWSKA JOANNA: Lokale Gemeinschaften und kollektives Gedachtnis. W: Erinnern auf
Polnisch. Texte zu Theorie und Praxis des sozialen Gedächtnisses. Deutsch-Polnische
Erinnerungsorte. Bd 5. Red. Traba Robert, Loew Oliver. Ferdinand Schöningh, Padeborn 2015,
s. 121-141.
ISBN: 978-3-506-77419-4
http://www.deutsches-polen-institut.de/publikationen/einzelveroeffentlichungen/erinnerungauf-polnisch/
NIŻNIK JÓZEF: Are There Positive Effects of Euroscepticism? W: United by or Against
Euroscepticism? An Assessment of Public Attitudes towards Europe in the Context of the
Crisis. Red. Bârgăoanu Alina, Radu Loredana, Varela Diego. Cambridge Scholars Publishing,
Newcastle upon Tyne, UK 2015, s. 208 -222.
ISBN-13: 978-1-4438-8090-9
ISBN-10: 1-4438-8090-6
http://www.cambridgescholars.com/united-by-or-against-euroscepticism-an-assessment-ofpublic-attitudes-towards-europe-in-the-context-of-the-crisis
RYCHARD ANDRZEJ: Old and new hypotheses about legitimacy and trust. W: Hopes and anxieties
in Europe. Red. Sztabiński B. Paweł, Domański Henryk, Sztabiński Franciszek. [Seria: Studies
in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas, T. 10, red. Rychard Andrzej]. Peter Lang,
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2015, s. 13-26.
ISBN: 978-3-631-65167-4
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=pr
odukt&pk=81289
http://www.peterlang.com/download/extract/81289/extract_265167.pdf
RYCHARD ANDRZEJ, Motzkin Gabriel: Introduction. W: The legacy of Polich Solidarity Social
Activism Regime Collapse. Red. Rychard Andrzej, Motzkin Gabriel. [Seria: Studies in Social
Sciences, Philosophy and History of Ideas, T. 8, red. Rychard Andrzej]. Peter Lang, Frankfurt
am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2015, s. 9-11.
ISBN: 978-3-631-64856-8
ISBN: 978-3-653-03854-5 (e-book)
http://www.vanleer.org.il/en/publication/legacy-polish-solidarity-social-activism-regimecollapse-and-building-new-society
http://www.vanleer.org.il/sites/files/the%20legacy%20introduction.pdf
RYCHARD ANDRZEJ: Solidarity: Its Evolution And Legacy. How Did it Happen That a Populist
Movement Introduced the Market Economy And Democracy? W: The Legacy of Polish
Solidarity. Red. Rychard Andrzej, Motzkin Gabriel. [Seria: Studies in Social Sciences,
Philosophy and History of Ideas, T. 8, red. Rychard Andrzej]. Peter Lang, Frankfurt am Main,
Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2015, s. 97-114.
ISBN: 978-3-631-64856-8
ISBN: 978-3-653-03854-5 (e-book)
http://www.vanleer.org.il/en/publication/legacy-polish-solidarity-social-activism-regimecollapse-and-building-new-society
- XV -
Sawiński Zbigniew , SŁOMCZYŃSKI KAZIMIERZ M., TOMESCU-DUBROW IRINA: Legitimacy and
Trust in European Countries: Macro-structural Explanation of Changes, 2002-2012. W: Hopes
and Anxieties in Europe: Six Waves of the European Social Survey. Red. Sztabiński Paweł,
Domański Henryk, Sztabiński Franciszek. [Seria: Studies in Social Sciences, Philosophy and
History of Ideas, T. 10, red. Rychard Andrzej]. Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern,
Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2015, s. 79-98.
ISBN: 978-3-631-65167-4
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=pr
odukt&pk=81289
SMOCZYŃSKI RAFAŁ: The intertwine of integrative and normative potential of religious
organizations in constraining suicidal behaviour. W: Understanding Genocide and Suicide.
Red. Juhant Janez, Zalec Bojan. [Seria: Theology East-West / Theologie Ost-West, T. 18]. LIT
Verlag, Berlin 2015, s. 99-104
ISBN-10: 3643905270
ISBN-13: 978-3643905277
http://www.isbs.com/products/9783643905277
SZTABIŃSKI PAWEŁ: Is it worthwhile reducing the non-response rate by multiplied contact
attempts? The example of ESS round 5 and 6 in Poland. W: Hopes and Anxieties in Europe.
Six Waves of the European Social Survey. Red. Sztabiński B. Paweł , Domański Henryk ,
Sztabiński Franciszek. [Seria: Studies in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas, T.
10, red. Rychard Andrzej]. Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York,
Oxford, Wien T. 10], Peter Lang. Frankfurt 2015, s. 159-198.
ISBN: 978-3-631-65167-4
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=pr
odukt&pk=81289&cid=5&concordeid=265167
2.4. Autorstwo rozdziału w monografii/podręczniku akademickim w języku
polskim lub innym niż kongresowy
BACZKO-DOMBI ANNA: Komendant-Brodowska Agata, Zając Tomasz: Lokalne uwarunkowania
decyzji edukacyjnych. W: Uwarunkowanie decyzji edukacyjnych. Wyniki drugiej rundy badania
panelowego gospodarstw domowych. Red. Rószkiewicz Małgorzata, Saczuk Katarzyna.
Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015, s. 239-293.
ISBN: 978-83-65115-34-8
http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/raporty/231-raport-z-badania/uwarunkowaniadecyzji-edukacyjnych-wyniki-drugiej-rundy-badania/1237-uwarunkowania-decyzjiedukacyjnych-wyniki-drugiej-rundy-badania-panelowego-gospodarstw-domowych.html
BIELIK-ROBSON AGATA: Na obraz i podobieństwo milczenia. Zarys mowy nieupadłej w
powojennych wierszach Paula Celana. W: Paul Celan: język i zagłada. Red. Lipszyc Adam,
Piszczatowski Paweł. Krytyka Polityczna, Warszawa 2015, s. 9-40.
ISBN: 978-83-64682-44-5
http://www.krytykapolityczna.pl/wydawnictwo/jezyk-i-zaglada-celan
BIELIK-ROBSON AGATA: Transcendencja po psychoanalizie. Przyczynek do teologii libidinalnej. W:
Mistrzowie podejrzeń: negacja, afirmacja, czy przezwyciężenie? Red. Tarnowski Karol, Guja
Jowita. Wydawnictwa Uniwersytetu Papieskiego, Kraków 2015, s. 38-59.
https://www.academia.edu/9075668/Transcendencja_po_psychoanalizie._Przyczynek_do_teol
ogii_libidinalnej
BIELIK-ROBSON AGATA: Apokalipsa: objawienie i zniszczenie. Jacob Taubes. W: Scenariusze
końca. Zmierzch, kres, apokalipsa. Red. Czaja Dariusz. Czarne, Wołowiec 2015, s. 79-98.
ISBN: 978-83-8049-174-8
https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/scenariusze-konca
BIELIK-ROBSON AGATA: Zdeptać Węża! Blake i Taubes, czyli apokaliptyczna gnoza rewolucyjna.
W: Mesjańskie imaginaria Europy [i okolic]. Studia komparatystyczne. Red. Janek Anna,
Regiewicz Adam, Żywiołek Artur. [Seria: Chrześcijaństwo-Kultura-Ponowoczesnoś, T. 2).
Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015, s. 2-18.
BLANDZI SEWERYN: Gorgiasza meontologia vs. Nihilizm. Z historii problematyki negacji. W: Wokół
negacji. Red. Woźniczka Maciej, Zalewski Adam. Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa
- XVI -
2015, s. 91-109.
ISBN: 978-83-7455-464-5
BLANDZI SEWERYN: Słowo o potrzebie odpomnienia greckiej rozumności. W: Antyk i
Współczesność. Recepcja filozofii starożytnej w myśli współczesnej. Red. Mielczarski Cyprian.
[Seria: IFK. T.: scripta t.1]. Wydawnictwo Sub Lupa, Warszawa 2015, s. 263-269.
ISBN: 978-83-64003-32-5
http://www.sublupa.pl/pl/p/Antyk-i-wspolczesnosc/267
BRUDZIŃSKA JAGNA: Horyzontalna a wertykalna struktura interdyscyplinarności. Spojrzenie
fenomenologiczne. W: Głosy w sprawie interdyscyplinarności. Socjologowie, filozofowie i inni o
pojęciach, podejściach i swych doświadczeniach. Red. Kurczewska Joanna, Lejzerowicz
Magdalena. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2014, s. 251-255.
ISBN: 978-83-7683-095-7
http://www.ifispan.pl/shop/glosy-w-sprawie-interdyscyplinarnosci-socjologowie-filozofowie-iinni-o-pojeciach-podejsciach-i-swych-doswiadczeniach-pod-redakcja-joanny-kurczewskiej-imagdy-lejzerowicz/
CHIMIAK GALIA: Nowe oblicza społecznikostwa w Polsce. W: Polska i Ukraina w dobie
transformacji. Współpraca transgraniczna, innowacje, edukacja i rozwój społecznogospodarczy. Red. Draus Ewa, Trefler Paweł. Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska, Przemyśl 2014, s. 87-99.
ISBN: 978-83-62116-07-2
http://www.pwsw.pl/publikacje/id7149,Polska-i-Ukraina-w-dobie-transformacji.-Wspolpracatransgraniczna-innowacje-edukacja-i-rozwoj-spoleczno-gospodarczy.html
Dostęp do publikacji: http://www.pwsw.pl/pliki/ism/Pub_naukowa.pdf
CHIMIAK GALIA: Nieodkryty wymiar III sektora. Badania niezinstytucjonalizowanych przejawów
społecznikostwa – przegląd literatury. W: Nieodkryty wymiar III sektora. Wprowadzenie do
badań nad nowym społecznikostwem. Red. Mocek Stanisław. Collegium Civitasi CAL,
Warszawa 2014, s. 81-107.
ISBN: 978-83-61067-70-2
ISBN: 978-83-62380-33-6
http://www.civitas.edu.pl/collegium/wp-content/uploads/2015/03/Nieodkryty-wymiar-nastrone.pdf
CHIMIAK GALIA: Wpływ kwestii bezpieczeństwa na rolę organizacji pozarządowych w teorii i
praktyce rozwojowej. W: Obywatele wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy? Red. Misztal
Wojciech, Kościański Artur, Chimiak Galia. [Seria: Biblioteka pożytku publicznego].
Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2015, s. 155-175.
ISBN: 978-83-7683-100-8
http://www.ifispan.pl/shop/obywatele-wobec-kryzysu-uspieni-czy-innowatorzypod-redakcjawojciecha-misztala-artura-koscianskiego-i-galii-chimiak/
CHIMIAK GALIA: Krajobraz społecznościowy – wprowadzenie. W: Krajobraz społecznościowy –
Polska 2014. Red. Galia Chimiak i Katarzyna Iwińska. Collegium Civitas i Stowarzyszenie
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2015 ss. 168, s. 7-25.
ISBN: 978-83-61067-11-5
https://www.depot.ceon.pl/handle/123456789/8285?show=full
https://www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8285/Krajobraz%20spo%C5%82ecz
no%C5%9Bciowy%20-%20Polska%202014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
CZERNIAK STANISŁAW: Wątki historystyczno - deskryptywne i krytyczno-normatywne w
antropologii filozoficznej GernotaBoehmego . W: Spór o naturę człowieka. Red. Jagiełło
Jarosław. Wydawnictwo Jedność, Kraków 2015, s. 45-67.
ISBN: 978-83-7971-424-7
DYBEL PAWEŁ: Rozterki podmiotu politycznego radykalnej lewicy. W: Polityczność psychoanalizy.
Freud - Lacan - Zizek. Red. Kłosiński Krzysztof , Matuszek Dawid. Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 2014, s. 41-76.
ISBN: 978-83-8012-379-3
http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/9632
Publikacja pokonferencyjna: https://konferencja-naukowa.pl/katowice-gliwice-dabrowagornicza-zabrze/665-polityczno-psychoanalizy-freud-lacan-zizek.html
- XVII -
Katowice, Uniwersytet Śląski, 09.05.2012-11.05.2012. Organizator: Instytut Nauk o Literaturze
Polskiej.
FACCA DANILO: Powrót do Arystotelesa w XX wieku? Hermeneutyka, filozofia analityczna a
historia filozofii. W: Antyk i współczesność. Recepcja Filozofii starożytnej w myśli
współczesnej. Red. Milczarski Cyprian. Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2015, s.
107-121.
ISBN: 978-83-64003-32-5
http://www.sublupa.pl/pl/p/Antyk-i-wspolczesnosc/267
FACCA DANILO: Do polskiego czytelnika. W: Arystoteles w XX wieku. Red. Facca Danilo.
Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2015, s. 7-13.
ISBN: 978-83-7683-109-1
http://www.ifispan.pl/shop/arystoteles-w-xx-wieku-enrico-berti/
FILIPKOWSKI PIOTR: Początek wojny w pamięci świadków - relacje historii mówionej. W:
Kampania polska 1939. Polityka - społeczeństwo – kultura (T.2). Red. Deszczyński Marek,
Pawłowski Tymoteusz. Wydawnictwo Neriton, Muzeum Historii Polski w Warszawie, 2014, s.
797-809
ISBN: 978-83-7543-372-2
http://muzhp.pl/pl/c/1482/kampania-polska-1939-polityka-spoleczenstwo-kultura-t-2
FILIPKOWSKI PIOTR: Historia mówiona i Kaszuby. W: Wojna na Kaszubach. Pamięć polskich i
niemieckich świadków. Red. Borchers Roland, Madoń-Mitzner Katarzyna. Muzeum II Wojny
Światowej, Gdańsk 2014, s. 393-403.
ISBN: 978-83-63029-90-6
http://www.muzeum1939.pl/pl/edukacja/publikacje/nasze_publikacje/oid/1eaa4e580ca7f72b0
830e2c318fe2c50
GAWIN DARIUSZ: Solidarność i kryzys. Społeczeństwo obywatelskie lat 70. i 80. XX wieku. W:
Obywatele wobec kryzysu. Uśpieni czy innowatorzy. Red. Misztal Wojciech, Kościański Artur,
Chimiak Galia. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2015, s. 69-96.
ISBN: 978-83-7683-100-8
http://www.ifispan.pl/shop/obywatele-wobec-kryzysu-uspieni-czy-innowatorzypod-redakcjawojciecha-misztala-artura-koscianskiego-i-galii-chimiak/
GAWIN DARIUSZ: I Rzeczpospolita - wspólnota wolnych mówców. W: Sztuka debaty.
Red. Kochan Marek. Instytut Kultury Miejskiej, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2014, s. 9-20.
ISBN: 9788374532907
http://www.ikm.gda.pl/publications/sztuka-debaty-redakcja-naukowa-marek-kochan/
GAWIN DARIUSZ: Kuroń i "gwiezdny czas" polskiej lewicy. W: Polskie dylematy. W 80. rocznicę
urodzin i 10. rocznicę śmierci Jacka Kuronia. Red. Kosiewski Piotr. Fundacja im. Stefana
Batorego, Warszawa 2014, s. 21-26.
ISBN: 978-83-62338-51-1
Publikacja pokonferencyjna, „Polskie dylematy. W 80. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci
Jacka Kuronia”, 4 marca 2014, Fundacja Batorego.
http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/debaty/2014/polskie_dylematy_w_80_rocznic
e_urodzin_i_10_rocznice_smierci_jacka_kuronia
GAWIN DARIUSZ: Oslnujicijas svobody. W: Ctelijsme byt svobodni. Pribehy z Varsawskeho
povstani 1944. Red. Ruczaj Maciej. Lolanka nad Odrou, Czechy Ostrawa 2015, s. 117-135.
ISBN: 978-80-905942-6-5
GNIAZDOWSKI ANDRZEJ: Fenomenologia a problem interdyscyplinarności w naukach
społecznych. W: Głosy w sprawie interdyscyplinarności. Red. Kurczewska Joanna, Lejzerowicz
Magda . Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Warszawa 2014, s. 256-263.
ISBN: 978-83-7683-095-7
http://www.ifispan.pl/shop/glosy-w-sprawie-interdyscyplinarnosci-socjologowie-filozofowie-iinni-o-pojeciach-podejsciach-i-swych-doswiadczeniach-pod-redakcja-joanny-kurczewskiej-imagdy-lejzerowicz/
GNIAZDOWSKI ANDRZEJ: Radykalizm jako idea antynomiczna. W: Myślenie dzisiaj [2]. Red.
Falkowski Mateusz. Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2014, s. 63-80.
ISBN: 978-83-64547-09-6
Publikacja pokonferencyjna: http://www.barbaraskarga.org/content/czwarta-konferencja-zcyklu-myslenie-dzis-obecnosc-techniki
- XVIII -
GNIAZDOWSKI ANDRZEJ: Styl a jehoclovek. Fenomenologicke ucenie o rase Ludwiga Ferdinanda
Claussa. W: Starost o dusu. Żivoty subjektivity a podoby myslenia. Red. Vydrova Jaroslava.
Pavel Mervart. Bratysława 2014, s. 263-281.
ISBN: 978-80-7465-117-5
http://www.pavelmervart.cz/kniha/starost-o-dusu-zivoty-subjektivity-a-podoby-myslenia-372/
GNIAZDOWSKI ANDRZEJ: Jedność Europy z perspektywy fenomenologii. W: Od Christianitas do
Unii Europejskiej. Historia idei zjednoczenia Europy. Red. Święcicki Łukasz, Wielomski Adam.
Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej, Warszawa 2015, s. 205-237.
ISBN: 8391859320
http://sklep.konserwatyzm.pl/od-christianitas-do-unii-europejskiej.-historia-idei-zjednoczeniaeuropy/
Publikacja pokonferencyjna: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/12663/od-christianitas-dounii-europejskiej-historia-idei-zjednocz
GOŁĘBIEWSKA MARIA: Afektywne intencje w performatyce Johna L. Austina a kulturowa
prawomocność. W: Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym.
Red. Nycz Ryszard, Łebkowska Anna, Dauksza Agnieszka. [Seria: Nowa humanistyka. T. XIX].
Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015, s. 135-150.
ISBN: 978-83-64703-31-7
http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/serie-wydawnicze/nowa-humanistyka/kultura-afektuafekty-wkulturze?vid=2
GOŁĘBIEWSKA MARIA: Patetyczność jako kategoria myśli Sørena Kierkegaarda. W: Studia o
filozofii Sørena Kierkegaarda. Koncepcje, polemiki, inspiracje. Red. Gołębiewska Maria [Seria:
Studia z filozofii systematycznej. T. XIV]. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN,
Warszawa 2015, s. 67-89
ISBN: 978-83-7683-107-7 (książka)
ISSN: 1643-6253 (seria wyd.)
GRABOWSKA MAGDALENA: Razem przeciwko dyskryminacji. Organizacje pozarządowe i badania
społeczne na rzecz równości w Polsce. W: Antropologia wobec dyskryminacji. Red. Grabowska
Magdalena, Kościańska Agnieszka, Dąbrowska Kamila. Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 119-143.
ISBN: 978-83-235-2115-0
HOHOL MATEUSZ, Cipora Krzysztof: Perspektywy i granice ucieleśnionego poznania
matematycznego. W: Filozofia matematyki i informatyki. Red. Murawski Roman. Copernicus
Center Press, Kraków 2015, s. 219-240.
ISBN: 978-83-7886-180-5
http://www.ccpress.pl/produkt/Filozofia_matematyki_i_informatyki_251
JARECKA URSZULA: O chlebie naszym (nie)powszednim. Cena dobrobytu. W: Socjologia czasu,
kultury i ubóstwa. Księga jubileuszowa dla Profesor Elżbiety Tarkowskiej. Red. Górniak
Katarzyna, Pasamonik Barbara, Zalewska Joanna, Kanasz Tatiana. Wydawnictwo Akademii
Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015, s. 227-246.
ISBN: 9788364953095
JARECKA URSZULA: Twarze sukcesu: ludzie z zespołem Downa. W: Twarze sukcesu. Zespół
Downa. Red. Koral Jolanta, Suchcicki Andrzej. Fundacja "Bardziej Kochani", Warszawa 2014,
s. 198-219.
ISBN: 9771428743145
http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Nowa-ksiazka-quot-Twarze-Sukcesu-ZespolDowna-quot,149099,10.html
KARKOWSKA MARTA: Badacz w archiwum danych jakościowych. W: Historia mówiona w świetle
nauk humanistycznych i społecznych. Red. Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława, Szadura
Joanna, Szumiło Mirosław, Kłapeć Janusz. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii SkłodowskiejCurie, Lublin 2014, s. 225-240.
ISBN: 978-83-7784-606-3
http://www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl/index2.php?id=532
Misztal Wojciech, KOŚCIAŃSKI ARTUR, CHIMIAK GALIA: Wprowadzenie. W: Obywatele wobec
kryzysu: uśpieni czy innowatorzy? [Biblioteka pożytku publicznego]. Red. Misztal Wojciech,
Kościański Artur, Chimiak Galia. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
2015, s. 7-19.
- XIX -
ISBN: 978-83-7683-100-8
http://www.ifispan.pl/shop/obywatele-wobec-kryzysu-uspieni-czy-innowatorzypod-redakcjawojciecha-misztala-artura-koscianskiego-i-galii-chimiak/
KURCZEWSKA JOANNA: Autorytet i interdyscyplinarność. W: Głosy w sprawie
interdyscyplinarności. Red. Kurczewska Joanna, Lejzerowicz Magdalena. Wydawnictwo
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2014, s. 273-289.
ISBN: 978-83-7683-095-7
http://www.ifispan.pl/shop/glosy-w-sprawie-interdyscyplinarnosci-socjologowie-filozofowie-iinni-o-pojeciach-podejsciach-i-swych-doswiadczeniach-pod-redakcja-joanny-kurczewskiej-imagdy-lejzerowicz/
KURCZEWSKA JOANNA: Dlaczego warto dziś czytać Zygmunta Balickiego? W: Państwo, naród i
... polityka polska. W: Red. Kurczewska Joanna. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2015, s. 7-65.
ISBN: 9788323519362
http://www.wuw.home.pl/ksiegarnia/dodatki/Panstwo_narod_fragment.pdf
http://www.teologiapolityczna.pl/panstwo-narod-i-polityka-polska-zygmunt-balicki/
LEDER ANDRZEJ: Droga powrotu. Warszawska Szkoła Historyków Idei z perspektywy
umiarkowanie poststrukturalistycznej. W: Tożsamość, tradycja, obecność. Red. Grad Paweł.
Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2014, s. 21-43.
ISBN: 978-83-7683-093-3
http://www.pfl.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/689
LEDER ANDRZEJ: Interdyscyplinarność - gest czy metoda? W: Głosy w sprawie
interdyscyplinarności. Red. Kurczewska Joanna, Lejzerowicz Magdalena. Wydawnictwo
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2014, s. 35-43.
ISBN: 978-83-7683-095-7
http://www.ifispan.pl/shop/glosy-w-sprawie-interdyscyplinarnosci-socjologowie-filozofowie-iinni-o-pojeciach-podejsciach-i-swych-doswiadczeniach-pod-redakcja-joanny-kurczewskiej-imagdy-lejzerowicz/
LEDER ANDRZEJ: Figura ojca w polu podmiotowym Europy Zachodniej i postkomunistycznej.
W: Polityczność psychoanalizy. Freud, Lacan, Żiżek. Red. Kłosiński Krzysztof, Matuszek Dawid.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 139-149.
ISBN: 978-83-8012-379-3
http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/9632
LEDER ANDRZEJ: Pragnienia nienawistne jako czynnik kształtujący sferę symboliczną. W: Kultura
pragnień i horyzonty neoliberalizmu. Red. Burszta Wojciech J., Kisielewski Andrzej. Nauka i
Innowacje, Poznań 2015, s. 47-75.
ISBN: 978-83-64864-25-4
http://www.ksiazka.net.pl/index.php?id=49&tx_ttnews[tt_news]=24378&tx_ttnews[backPid]=
3&cHash=236f6ff886
LIBIONKA DARIUSZ: Żydzi w powstaniu warszawskim. W: Żydzi w walce. Opór i walka z
faszyzmem w latach 1939-1945. Red. Roszkowski Janusz. (T. IV). Żydowski Instytut
Historyczny - Stowarzyszenie Kombatantów i Poszkodowanych w II wojnie światowej,
Warszawa 2015, s. 17-33.
ISBN: 978-83-87049-25-6
http://ksiazki.wp.pl/bid,64502,tytul,Zydzi-w-walce-1939-1945-3-Opor-i-walka-z-faszyzmem-wlatach-1939-1945,ksiazka.html?ticaid=11635c
LIPSZYC ADAM: Koniec z Benjaminem, czyli o szczęściu. W: Scenariusze końca. Zmierzch, kres,
apokalipsa. Red. Czaja Dariusz. Czarne. Wołowiec 2015, s. 63-78.
ISBN: 978-83-8049-174-8
https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/scenariusze-konca
LIPSZYC ADAM: Walter Benjamin. W: Historia filozofii politycznej. Część II. Red. Nowak Piotr.
Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2015, s. 231-247.
ISBN: 978-83-62609-60-4
MAZUREK SŁAWOMIR: Fedotov Georgii. W: Idee w Rosji. Red. Dobieszewski Janusz . [Seria: Idee
w Rosji. T. 9]. Ibidem, Łódź 2015 s. 425-431.
ISBN: 9788362331291
http://www.ibidem.com.pl/katalog/isbn978-83-62331-29-1.html
- XX -
MIKOŁEJKO ZBIGNIEW, Kłoczowski Jan A. , Adamiak Elżbieta, Zając Marek: O Bogu. W: Myśląc z
Wojtyłą.... Red. Żukowska-Gardzińska Dominika. Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa
2015, s. 12-37.
ISBN: 978-83-61250-95-2
http://www.ipjp2.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1224%3Amylc-zwojty&catid=60%3Aaktualnoci&Itemid=56&lang=pl
MIKOŁEJKO ZBIGNIEW: Melancholia, apokalipsa i „nagie życie”. W: Efekt. Red. Tuszyńska
Agnieszka. Teatr Studio. Warszawa 2015.
http://teatrstudio.pl/sklep/produkt/efekt-program/
OLCOŃ-KUBICKA MARTA: Relacyjne ujęcie pieniędzy jako nowe narzędzie analityczne w badaniu
spieniężenia świadomości w praktyce życia codziennego. W: Socjologia uspołecznienia. Księga
dedykowana Profesor Mirosławie Marody. Red. Lewicki Mikołaj, Mandes Sławomir, Przybylska
Anna, Strzyczkowski Konstanty, Trutkowski Cezary. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,
Warszawa 2015, s. 213-222.
ISBN: 978-83-7383-761-4
http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2484
OSTROWSKA ANTONINA, Skrzypek Michał: Początki socjologii medycyny w Polsce na tle socjologii
lat 60-tych . W: Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Red. Ostrowska
Antonina, Skrzypek Michał. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa,
2015, s. 15-38.
ISBN: 978-83-7683-094-0
http://www.gandalf.com.pl/b/socjologia-medycyny-w-polsce/
OSTROWSKA ANTONINA: Przemiany w odczuwanym dystansie w stosunku do osób
niepełnosprawnych. W: Współczesne odczytanie fenomenu niepełnosprawności. Red.
Głodkowska Joanna. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015, s. 265-276.
ISBN: 978-83-64953-16-3
PARSZUTOWICZ PRZEMYSŁAW, Karalus Andrzej: Wstęp: W: Archiwum Warszawskiej Szkoły
Historii Idei. Red. Parszutowicz Przemysław, Karalus Andrzej. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i
Socjologii PAN, Warszawa 2015, s. 8-18.
ISBN: 978-83-7683-117-6
RYCHARD ANDRZEJ: Jakość sfery publicznej i rządzenia w Polsce. W: Ekonomia jest piękna? Red.
Hardt Łukasz, Mielczarek-Andrzejewska Dominika. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2015, s. 247-254.
ISBN: 978-83-7383-754-6
http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2524
RYCHARD ANDRZEJ: Oczekiwania i aspiracje społeczne a zmiany w polityce i gospodarce: czy
zawsze rozdźwięk? W: Kryzysy systemowe. Red. Kleer Jerzy, Mączyńska Elżbieta , Niżnik
Józef, Michałek Jan Jakub. Polska Akademia Nauk, Warszawa 2014, s. 117-128.
ISBN: 978-83-7151-436-4
http://www.prognozy.pan.pl/index.php/wydawnictwa/37-ksiazki-dotyczce-polski/115-kryzysysystemowe
RYCHARD ANDRZEJ: Wprowadzenie. W: Co się stało 16 listopada? Red. Flis Jarosław, Anna
Frydrych, Adam Gendźwiłł, Bartłomiej Michalak, Jakub Rutkowski, Andrzej Rychard, Jarosław
Zbieranek. Fundacja Batorego, Warszawa 2015, s. 7-8.
ISBN: 978-83-62338-56-6
http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Co%20sie%20
stalo%2016%20listopada.pdf
Janicka Krystyna, SŁOMCZYŃSKI KAZIMIERZ M.: Sukces po polsku: co ludzie myślą o szansach
powodzenia w życiu? W: Wobec wyzwań jutra. Red. Morawski Witold. Wyd. Wolters Kluwer,
Warszawa 2015, s. 551-568.
ISBN: 978-83-264-9493-2
https://www.profinfo.pl/nauki-humanistyczne/polityka/p,wobec-wyzwan-jutraprzedsprzedaz,346523.html
SOBOTA DANIEL ROLAND: Johannes Daubert – szara eminencja ruchu fenomenologicznego.
W: Edyta Stein. Fenomenologia Getyńsko-Monachijska. Analizy. Red. Machnacz Jerzy, Serafin
Krzysztof. Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2015, s. 77-98.
ISBN: 978-83-63642-25-9
- XXI -
http://www.snh.pwr.wroc.pl/2459777,141.dhtml
SOIN MACIEJ: Zewnętrzne przyczyny kryzysu filozofii. W: Filozofia 2.0. Paradygmaty i instytucje.
Red. Soin Maciej, Parszutowicz Przemysław. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN,
Warszawa 2015, s. 223-260.
ISBN: 978-83-7683-101-5
http://www.ifispan.pl/shop/filozofia-2-0-paradygmaty-i-instytucje-redakcja-naukowa-maciejsoin-przemyslaw-parszutowicz/
SOIN MACIEJ: Typ i teoria w socjologii. W: Głosy w sprawie interdyscyplinarności. Red.
Kurczewska Joanna, Lejzerowicz Magdalena. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN,
Warszawa 2014, s. 123-132.
ISBN: 9788376830957
http://www.gandalf.com.pl/b/glosy-w-sprawie-interdyscyplinarnosci/
SOSNOWSKI MACIEJ: O pewnym gorszącym żarcie u Kierkegaarda. Przyczynek do analizy
kategorii pobudki. W: Polifiniczny świat Kierkegaarda. Red. Kasperski Edward , UrbańskaBożek Maria. Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2014, s. 350-370.
ISBN: 9788394013004
http://www.ptft.pl/317-polifoniczny-swiat-kierkegaarda.html
SOSNOWSKI MACIEJ: „H”. W: Paul Celan: język i Zagłada. Red. Lipszyc Adam, Piszczatowski
Paweł. [Seria: Idee. T. 59]. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015 s. 90-107.
ISBN: 978-83-64682-44-5
http://news.o.pl/2015/07/23/paul-celan-jezyk-i-zaglada-krytyka-polityczna/#/
STARZYŃSKI WOJCIECH: Fenomenologický statut Descartovy etiky ve světle Levinasovy
„karteziánskécesty”. W: Starosť o dušu. Zivoty subjectivity a podoby myslenia. Red. Vydrova
Jaroslava, Sedová Tatiana, Muransky Martin. Pavel Melvart, Červený Kostelec 2014, s. 137151.
ISBN: 978-80-7465-117-5
http://www.pavelmervart.cz/kniha/starost-o-dusu-zivoty-subjektivity-a-podoby-myslenia-372/
WROTKOWSKI WOJCIECH: Platońskie inspiracje w sugestiach Oslera dotyczących edukacji lekarzy
i wyboru autorytetów (przedruk). W: Antyk i współczesność. Recepcja filozofii starożytnej w
myśli współczesnej. Red. Mielczarski Cyprian. [Seria: Scripta, Instytut Filologii Klasycznej UW.
T. VII]. Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2015, s. 207-226.
WRÓBEL SZYMON: Podmiot w podróży. Przestrzenie domostwa, bezdomności i zadomowienia. W:
Przestrzenność (nie)edukacyjna na poziomie nie tylko elementarnym. Red. Śmiałek Mirosław
J. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz 2013, s. 918.
ISBN: 978-83-62135-74-5
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved
=0ahUKEwjCz5G1YjKAhXmEXIKHdSaC8UQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fzasobyip2.ore.edu.pl%2Fpl%2Fpubli
cations%2Fdownload%2F4055&usg=AFQjCNE6KeMWBTntbcd4Td8_1Kmoa2cbVg
WRÓBEL SZYMON: Interdyscyplinarność jako efekt dyscyplinarności. W: Głosy w sprawie
interdyscyplinarności, socjologowie, filozofowie i inni o pojęciach, podejściach i swych
doświadczeniach . Red. Kurczewska Joanna , Lejzerowicz Magda. Instytut Filozofii i Socjologii
PAN, Warszawa 2014, s. 13-35.
ISBN 978-83-7683-095-7
http://www.ifispan.pl/shop/glosy-w-sprawie-interdyscyplinarnosci-socjologowie-filozofowie-iinni-o-pojeciach-podejsciach-i-swych-doswiadczeniach-pod-redakcja-joanny-kurczewskiej-imagdy-lejzerowicz/
WRÓBEL SZYMON: Bajka: paradygmat, parabola, paraontologia. W: Baśń we współczesnej
kulturze. Niewyczerpana moc baśni: literatura – sztuka – kultura masowa. Red. Ćwiklak
Kornelia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2014, s. 23-35.
ISBN: 978-83-232-2795-3
http://www.press.amu.edu.pl/pl/filologie/filologia-polska/item/3068-ba%C5%9B%C5%84-wewsp%C3%B3%C5%82czesnej-kulturze-niewyczerpana-moc-ba%C5%9Bni-literatura%E2%80%93-sztuka-%E2%80%93-kultura-masowa.html
WYLEGAŁA ANNA: Досвід переселення 1944-1946 рр. у біографічних наративах польських і
українських жінок. W: Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні:
- XXII -
Гендерна специфіка досвіду в часи екстре мального насильства : Red. Grinchenko
Gelinada, Kobchenko Kateryna, Kis' Oksana. Instytut Narodoznavstva NAN Ukrainy, Kyiv
2015, s. 313-324.
ISBN: 978-617-7242-12-2
http://uamoderna.com/book/women-wwii-cee-volume
WYLEGAŁA ANNA : Wokół „rzeczy żydowskich”: żydowska własność i zabytki żydowskiej kultury
materialnej w ukraińskiej Galicji. W: Miejsce po - miejsce bez. Red. Śmietana Marta. Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2015, s. 59-70.
Publikacja pokonferencyjna. Konferencja zorganizowana przez Muzeum Historyczne Miasta
Krakowa 9-11 kwietnia 2015 roku w ramach wydarzenia "Pamiętaj z nami".
ISBN: 978-83-7577-219-7
http://www.mhk.pl/program-konferencji-1
ZYGMUNTOWICZ DOROTA: Urok Poppera. W: Antyk i Współczesność. Red. Mielczarski Cyprian.
Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2015, s. 21-34.
ISBN: 978-83-64003-32-5
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjAruCR
r6vKAhXBCywKHTBuBSsQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sublupa.pl%2Fpl%2Fp%2Ffile
%2F14533a602018fc9144a342184a384bcc%2Fantyk_i_wspolczesnoscpoczatkowe.pdf&usg=AFQjCNGC_RYqyfNO6p3UqoDgT_YwpWMdYA&bvm=bv.112064104,d.b
Gg&cad=rja
ŻMIJEWSKA-JĘDRZEJCZYK TERESA: Aneks metodologiczny i tabelaryczny. W: Niepełnosprawni w
społeczeństwie. 1993-2013. Red. Ostrowska Antonina. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i
Socjologii PAN, Warszawa 2015, s. 297-320.
ISBN: 9788376830995
3. REDAKCJE
3.1. Redaktor wieloautorskiej monografii, serii wydawniczej
Misztal Wojciech, KOŚCIAŃSKI ARTUR, CHIMIAK GALIA [red.]: Obywatele wobec kryzysu: uśpieni
czy innowatorzy? (Biblioteka pożytku publicznego). Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii
PAN, Warszawa 2015, ss. 308.
ISBN 978-83-7683-100-8
http://www.ifispan.pl/shop/obywatele-wobec-kryzysu-uspieni-czy-innowatorzypod-redakcjawojciecha-misztala-artura-koscianskiego-i-galii-chimiak/
CHIMIAK GALIA, Iwińska Katarzyna [red.]: Krajobraz społecznościowy – Polska 2014. Collegium
Civitas i Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2015,
ss. 168.
ISBN: 978-83-62380-35-0
ISBN: 978-83-61067-07-8
ISBN: 978-83-61067-11-5 pdf online
DYBEL PAWEŁ [red.]: Hermeneutik und Psychoanalyse Bd. II. Koenihausen & Neumann,
Wuerzburg 2015, ss. 248.
ISBN: 10 - 3826058194
ISBN: 13 - 9783826058196
ENGELKING BARBARA [red.]: Pachter Mietek: Umierać też trzeba umieć. Stowarzyszenie Centrum
Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2015, ss. 800.
ISBN: 978-83-63444-40-2
http://cyfroteka.pl/ebooki/Umierac_tez_trzeba_umiec-ebook/p93368i147247
FEDEROWICZ MICHAŁ, Ratajski Sławomir [red.]: O potrzebie edukacji medialnej w Polsce.
Wydawnictwo
Polskiego
Komitetu
d/s
UNESCO,
Warszawa
2015,
ss.
486.
ISBN: 978-83-943906-1-7
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/komunikaty/edukacjamedialna/o_potrzebie_edukacji_medialnej_uaktualnione.pdf
GRABOWSKA MAGDALENA, Kościańska Agnieszka, Dąbrowska Kamila [red.]: Antropologia wobec
dyskryminacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 235.
Brożek Bartosz, Heller Michał, HOHOL MATEUSZ [red.]: The Concept of Explanation. Copernicus
Center Press, Kraków 2015, ss. 300.
- XXIII -
KURCZEWSKA JOANNA [red.]: Państwo, naród i ... polityka polska. Wydawnictwo UW, Warszawa
2015, ss. 285.
ISBN: 978-83-235-1936-2
http://www.wuw.pl/product-pol-262-Panstwo-narod-i-polityka-polska.html
KURCZEWSKA JOANNA [red.]: Głosy w sprawie interdyscyplinarności. Wydawnictwo Instytutu
Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2014, ss. 334.
ISBN: 978-83-7683-095-7
http://www.ifispan.pl/shop/glosy-w-sprawie-interdyscyplinarnosci-socjologowie-filozofowie-iinni-o-pojeciach-podejsciach-i-swych-doswiadczeniach-pod-redakcja-joanny-kurczewskiej-imagdy-lejzerowicz/
LIPSZYC ADAM, Zaleski Marek [red.]: Ciała zdruzgotane, ciała oporne. Afektywne lektury XX wieku.
(Nowa Humanistyka). Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2015 ss. 350.
OSTROWSKA ANTONINA, Skrzypek Michał [red.]: Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy
półwiecza. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2015, ss. 422.
OSTROWSKA ANTONINA [red.]: Polki 50+.Zdrowie i jego zagrożenia. Fundacja MSD dla Zdrowia
Kobiet, Warszawa 2015, ss. 112.
PARSZUTOWICZ PRZEMYSŁAW, Karalus Andrzej [red.]: Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii
Idei. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2015, ss. 640.
ISBN: 978-83-7683-117-6
SOIN MACIEJ, PARSZUTOWICZ PRZEMYSŁAW [red.]: Filozofia 2.0. Paradygmaty i instytucje.
Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2015, ss. 264.
ISBN: 978-83-7683-101-5
http://www.ifispan.pl/shop/filozofia-2-0-paradygmaty-i-instytucje-redakcja-naukowa-maciejsoin-przemyslaw-parszutowicz/
RYCHARD ANDRZEJ [red.]: „Studies in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas”. Saidebek
Goziev: Mahalla - Traditional Institution in Tajikistan and Civil Society in the West. Peter Lang
GmbH Frankfurt am Main 2015.
ISBN: 978-3-631-64724-0
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=pr
odukt&pk=80543
RYCHARD ANDRZEJ [red.]: „Studies in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas”. T. 9.
Wojciech Klimczyk, Agata Świerzowska: Music and Genocide [eds.]. Peter Lang GmbH
Frankfurt am Main 2015.
ISBN: 978-3-631-66003-4
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=pr
odukt&pk=84578&concordeid=266003
RYCHARD ANDRZEJ [red.]: „Studies in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas”. T. 10.
Paweł B. Sztabiński, Henryk Domański, Franciszek Sztabiński [eds.]: Hopes and Anxieties in
Europe. Six Waves of the European Social Survey. Peter Lang GmbH Frankfurt am Main 2015.
ISBN: 978-3-631-65167-4
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=pr
odukt&pk=81289&concordeid=265167
RYCHARD ANDRZEJ [red.]: „Studies in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas”. T. 11.
Gavin Rae: Privatising Capital. The Commodification of Poland's Welfare State. Peter Lang
GmbH Frankfurt am Main 2015.
ISBN: 978-3-631-65732-4
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=pr
odukt&pk=84304&concordeid=265732
RYCHARD ANDRZEJ [red.]: Studies in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas. T. 12.
Adrian Mica, Jan Winczorek, Rafał Wisniewski [eds.]: Sociologies of Formality and Informality.
Peter Lang GmbH Frankfurt am Main 2015.
ISBN: 978-3-631-65328-9
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=pr
odukt&pk=81345&concordeid=265328
RYCHARD ANDRZEJ [red.]: Studies in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas. T. 13.
Henryk Domański: The Polish Middle Class. Peter Lang GmbH Frankfurt am Main 2015.
ISBN: 978-3-631-64726-4
- XXIV -
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=pr
odukt&pk=80561&concordeid=264726
RYCHARD ANDRZEJ [red.]: „Studies in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas”. T. 14.
Henryk Domański: Prestige. Peter Lang GmbH Frankfurt am Main 2015.
ISBN: 978-3-631-64727-1
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=pr
odukt&pk=80562&concordeid=264727
RYCHARD ANDRZEJ [red.]: „Studies in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas”. T. 8
Andrzej Rychard, Gabriel Motzkin [eds.]: The Legacy of Polish Solidarity. Social Activism,
Regime Collapse, and the Building of a New Society. Peter Lang GmbH Frankfurt am Main
2015.
ISBN: 978-3-631-64856-8
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=pr
odukt&pk=78324&concordeid=264856
RYCHARD ANDRZEJ, Jarosław Flis, Anna Frydrych, Adam Gendźwiłł, Bartłomiej Michalak, Jakub
Rutkowski, Jarosław Zbieranek: Co sie stało 16 listopada? Fundacja Batorego. Warszawa 2015
ISBN: 978-83-62338-56-6.
http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Co%20sie%20
stalo%2016%20listopada.pdf
SZTABIŃSKI PAWEŁ B., DOMAŃSKI HENRYK , SZTABIŃSKI FRANCISZEK [red.]: Hopes and
Anxieties. Six Waves of the European Social Survey. (Studies in Social Sciences, Philosophy
and History of Ideas, T. 10) Peter Lang, International Academic Publisher. Frankfurt am Main
2015, ss. 247. Series: Studies in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas – Volume 10
ISBN: ISBN 978-3-631-65167-4
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=pr
odukt&pk=81289&cid=5&concordeid=265167
3.2. Prace redakcyjne w czasopismach naukowych (redakcja tomu, nr)
BLANDZI SEWERYN [red. nacz.]: „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej/Archive of The
History of Philosophy and Social Thought”, T. 60. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa,
Instytut Filozofii Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.
CZARNOCKA MAŁGORZATA [red.nacz.]: „Dialogue and Universalism”, T. XXV, nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.
Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2015.
CZARNOCKA MAŁGORZATA [red.nacz.]: „Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne”,
T. 3, nr 3. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2015.
CZERNIAK STANISŁAW: Gestalt as Structure Principles in science, Art and Language. „Dialogue
and Universalism” T. XXVIII, nr 7. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2015.
CZERNIAK STANISŁAW: „Filozofia i Nauka”, T. 3. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa,
Warszawa 2015.
DOMAŃSKI HENRYK [red.nacz.]: „Ask. Research&Methods”, T. 1, nr 20. Instytut Filozofii
i Socjologii PAN, Warszawa i Ohio State University 2015.
DUBROW JOSHUA K., TOMESCU-DUBROW IRINA: „Harmonization: Newsletter on Survey Data
Harmonization in the Social Sciences” , T. 1. nr 1, 2. Cross-national Studies: Interdisciplinary
Research and Training Program (CONSIRT), The Ohio State University oraz Polska Akademia
Nauk, Warszawa 2015.
DUMAŁA ANDRZEJ [red.]: „Ad fontes”. Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2015.
ENGELKING BARBARA [red.nacz.]: „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, T. 11. Stowarzyszenie
Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2015.
FILIPKOWSKI PIOTR: Z "terenu" do archiwum i z powrotem. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.
Instytut Studiów Politycznych PAN, Komitet Socjologii PAN, Warszawa 2015.
FRONIA MARCIN: Współczesne dyskursy modernizacyjne. „Przegląd Socjologiczny”, T. 2, nr 2.
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2015.
GAWIN DARIUSZ: „Teologia Polityczna”, T. 8. Fundacja św. Mikołaja, Warszawa 2015.
GAWIN DARIUSZ: „Ethos” T. 110. Instytut Jana Pawła II, KUL, Lublin 2015.
LEWICKA-STRZAŁECKA ANNA[ red. nacz]: „Prakseologia”, T. 1/2 nr 157. Instytut Filozofii
i Socjologii PAN, Warszawa 2015.
- XXV -
LIBIONKA DARIUSZ [red.nacz.]: "Zagłada Żydów. Studia i Materiały", T. 11. Stowarzyszenie
Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2015.
ŁUGOWSKI WŁODZIMIERZ: Blok tematyczny: Filozofia biologii, filozofia przyrody. W pięćdziesiąta
rocznicę śmierci Johna Burdona Sandersona Haldane'a. „Filozofia i Nauka”, T. 3. Instytut
Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2015.
MALINOWSKI JACEK [red.nacz]: „Studia Logica”, T. 103 Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dordrecht Springer
Science+Busines Media BV 2015.
MICHALSKA ANNA: „Filozofia i Nauka”, nr 3. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2015.
MIŁKOWSKI MARCIN, Talmont-Kamiński Konrad: Explaining Representation. „New Ideas in
Psychology”, T. 40. Elsevier, Oxford / New York Pergamon 2015, ss. 102.
MIŁKOWSKI MARCIN [ed.]: “Paladyn. Journal of Behavioral Robotics”. De Gruyter, Warszawa.
OLSZEWSKI MIKOŁAJ [red.nacz]: „Studia Antyczne i Mediewistyczne”. T. 44 i 45. Instytut Filozofii
i Socjologii PAN, Warszawa 2014/2015.
PARSZUTOWICZ PRZEMYSŁAW, Karalus Andrzej: „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”,
T. 60. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2015.
SOBOTA DANIEL ROLAND: „Filo-Sofija”, T. 31, nr 4. Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz
2015.
ZYGMUNTOWICZ DOROTA: „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, T. 13(48). Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2015.
4. Publikacje doktorantów SNS IFiS PAN
Jakub Zawiłła-Niedźwiecki, OLENDER JACEK: A Not-So-Gentle Refutation of the Defence of
Homeopathy, “JOURNAL OF BIOETHICAL INQUIRY”, on-line first: 05 January 2016 (Open
Access), doi: 10.1007/s11673-015-9682-0.
OLENDER JACEK: Science As Child’s Play. Review of Models as Make-Believe by Adam Toon,
Constructivist Foundations, 11 (1), 2015, 182-185.
ISSN: 1782-348X
http://www.univie.ac.at/constructivism/journal//11/1/182
RATAJCZAK MIKOŁAJ: Podmiot jako efekt języka. “HYBRIS”, 29/2015, s. 1–31,
ISSN: 1689-4286
http://magazynhybris.com/images/teksty/29/02.Ratajczak.pdf
RATAJCZAK MIKOŁAJ: Wprowadzenie do teorii kapitalizmu kognitywnego: kapitalizm kognitywny
jako reżim akumulacji. “PRAKTYKA TEORETYCZNA”, nr 1/2015, s. 57-94.
ISSN: 2081-8130
http://praktykateoretyczna.pl/PT_nr15_2015_Praca_i_wartosc/PT_nr15_2015_Praca_i_wartos
c.pdf
SZCZEPANIK MARTA: Mare Monstrum. „BIULETYN MIGRACYJNY”, Nr 51/2015, s. 71-73. Wydawca:
Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytety Warszawskiego, Warszawa
http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/51-czerwiec-2015/mare-monstrum
SZCZEPANIK MARTA: Cultural uniqueness, memory of the traumatic past and a struggle for equal
opportunities in the present. A study of selfrepresentations of the Polish Roma on the
Internet, w: Alfredo Alietti, Martin Olivera, Veronica Riniolo “Virtual Citizenship? Roma
communities, Inclusion Policies, Participation and ICT Tools”, Milan, McGraw Hill, 2015, s. 135145.
TOŁŁOCZKO BARBARA: The Structures of Realtions among Neighbours in Croatia. “COLLOQUIA
HUMANISTICA”, Nr 4(2015), s. 125-133. Wydawca: Instytut Slawistyki PAN.
ISSN: 2081-6774
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/ch/article/view/ch.2015.007/1743
DOI: 10.11649/ch.2015.007
ZELINSKA OLGA: Who Were the Protestors and What Did They Want? Contentious Politics of Local
Maidan across Ukraine, 2013-2014, “DEMOKRATIZATSIYA: THE JOURNAL OF POST-SOVIET
DEMOCRATIZATION”, 2015, Vol. 23, No 4, s. 379-400.
ISSN: 1074-6846
eISNN: 1940-4603
https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/demokratizatsiya/v023/23.
4.zelinska.pdf
- XXVI -
ZELINSKA OLGA: Local Maidans and Local Governments in Ukraine’s Maidan Contention,
w: Geoffrey Pleyers, Ionel N. Sava (red.) “Social Movements in Central and Eastern Europe.
A renewal of protests and democracy”. Bucharest: Editura Universitatii din Bucuresti, s. 434445.
ISBN: 978-606-16-0631-3
http://www.unibuc.ro/prof/sava_i/docs/res/2015iunSocial_Movements_in_CEE__University_of_Bucharest_May_2015_Rev.pdf
- XXVII -

Podobne dokumenty

Sprawozdanie 2014 - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii

Sprawozdanie 2014 - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii które służyłyby wspieraniu łączenia badań i dydaktyki na poziomie doktorskim. W obszarze badawczym rolę integracyjną może spełniać istniejące Centrum Zaawansowanych Badań Humanistycznych i Społeczn...

Bardziej szczegółowo