Ogłoszenie w sprawie likwidacji Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły

Transkrypt

Ogłoszenie w sprawie likwidacji Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
Ogłoszenie w sprawie likwidacji Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkoły Prawa Francuskiego
Likwidator Mateusz Gędźba powołany podjętą w dniu 20 lutego 2014 r. uchwałą zebrania
członków stowarzyszenia zwykłego pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Prawa
Francuskiego z siedzibą w Krakowie wpisanego w dniu 31 marca 2011 r. pod pozycją nr 350
do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie posiadających osobowości prawnej prowadzonej
przez Prezydenta Miasta Krakowa, adres stowarzyszenia: ul. Bracka 12, 31-005 Kraków
informuje, że stowarzyszenie to zostało rozwiązane na mocy uchwały zebrania członków z
dnia 20 lutego 2014 r.
Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby
stowarzyszenia w terminie do 9 stycznia 2015 r.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty