pobierz

Transkrypt

pobierz
Światowa gospodarka w obiektywie kwiecień 2016 r.
Koniec paniki
Ryzyka Brexitu
Inwestorzy odzyskali spokój:
poprawie uległa sytuacja zarówno
na rynku akcji, jak i długu, rentowności obligacji wzrosły, a apetyt na
ryzyko nie jest już w „trybie paniki”
Referendum dotyczące członkostwa
Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej
zbliża się bardzo szybko
ZACHOWAJ
SPOKÓJ
Potencjalny wpływ Brexitu
na Wielką Brytanię
Według sondaży różnica głosów pomiędzy
zwolennikami pozostania w Unii oraz jej
opuszczenia prawie zniknęła
POZOSTAĆ
OPUŚCIĆ
W krótkim terminie: Przewidujemy
wolniejsze tempo wzrostu oraz
wyższą inflację
2016
I
ODZYSKAJ
APETYT NA
RYZYKO
Rynki odzyskały apetyt na
ryzyko, ponieważ:
Banki centralne
podjęły działania
W długim terminie: Badania
przewidują wolniejszy wzrost PKB
Zagadnienia do rozważenia:
Wielka Brytania odpowiada za:
Wpływ na Wielką
Brytanię będzie
prawdopodobnie
uzależniony
od wymiany
handlowej, migracji
oraz kosztów
członkostwa w UE
Alternatywne modele
dla Wielkiej Brytanii
mogą uwzględniać
członkostwo w EEA2,
EFTA3 lub unie celne…
aczkolwiek każde
z tych rozwiązań ma
swoje wady
15%
17%
13%
PKB Unii
Europejskiej
popytu
wewnętrznego UE
liczby
ludności UE
Rynki wschodzące — czy nadszedł czas na zakupy?
Inwestorzy oczekiwali odpowiedniego momentu na ponowne wejście
w inwestycje na rynkach wschodzących
Ceny surowców
umocniły się
Mało prawdopodobne
ryzyka wystąpienia
recesji w USA oraz
twardego lądowania
chińskiej gospodarki nie
zmaterializowały się
Fundamenty tej klasy
aktywów pozostają
słabe
Rynki akcji gospodarek
wschodzących
odnotowały silne
wzrosty w tym roku
Niektóre wyceny
prezentują się
atrakcyjnie
Mocniejszy sentyment
rynkowy
Do kontynuacji wzrostów wymagane
są bardziej przekonujące dowody
silnej aktywności
Prezydent Brazylii
Dilma Rousseff może
zostać odwołana
JEDNAKŻE
Prawdopodobne jest, że skłoni to
FED1 do powrotu do gry, stwarzając
ryzyko dla inwestorów
CZYNNIKI POZYTYWNE
Eksport oraz tempo
wzrostu wymiany
handlowej są
strukturalnie słabe i nie
przewyższają już tempa
wzrostu światowego
PKB
Oczekiwane podwyżki
stóp procentowych
przez FED będą
silnie ciążyły rynkom
wschodzącym
CZYNNIKI NEGATYWNE
Zatem:
Znaczące długtrwałe ożywienie wydaje się mało prawdopodobne. Czas na zakupy nadejdzie
wkrótce, ale jeszcze nie teraz
1
Rezerwa Federalna. 2Europejski Obszar Gospodarczy (European Economic Area). 3Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European Free Trade Association).
Źródło: Schroders, kwiecień 2016 r.
Ważne informacje: W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym
i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych.
Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń
informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do
faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie
są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można byłoby się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie
odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Wydawca: Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana przez
Financial Conduct Authority. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.
0416/PL

Podobne dokumenty