Zał nr 5 do Zaproszenia

Transkrypt

Zał nr 5 do Zaproszenia
81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, • Tel.: 58 555 97 10 • Fax: 58 555 97 11 • E-mail: [email protected]
Załącznik nr 5
do Zaproszenia
nr GP-Z/ 210 /2014
………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy
/ wzór /
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do złożenia oferty na:
dostawę i montaż mebli i wyposażenia dla Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
zlokalizowanego na IV piętrze budynku biurowo-technologicznego „B” Gdańskiego Parku Naukowo –
Technologicznego” (postępowanie nr GP-Z/ 210 /2014)
ja, ..................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko
zamieszkały w...............................................................................................................................................................
adres
reprezentujący ..............................................................................................................................................................
w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że firma spełnia warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
c. posiadania wiedzy i doświadczenia;
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e. nie wszczęcia w stosunku do Wykonawca postępowania upadłościowego ani też nie otwarcia wobec
niego likwidacji.
………….., dnia …………
miejsce
data
.................................................................................................................................................
czytelny podpis Wykonawcy lub posiadającego pełnomocnictwo przedstawiciela/cieli Wykonawcy
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000033744 • Regon: 190315182 • NIP: 588-00-19-192
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty