Wniosek o wydanie deklaracji właściwego organu

Transkrypt

Wniosek o wydanie deklaracji właściwego organu
Wniosek o wydanie deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną
2016-01-08
Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
Zadanie
Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.
Podstawa prawna
Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 19 października 2015 r., znak:
MIR/H/2014-2020/31(1)/10/2015.
Wymagane dokumenty potrzebne do
rozpatrzenia sprawy
Wniosek o wydanie deklaracji zawierający:
1) Tytuł projektu/przedsięwzięcia.
2) Lokalizację projektu/przedsięwzięcia.
3) Opis projektu/przedsięwzięcia.
4) Identyfikacja jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd), w obrębie których zlokalizowany jest
projekt/przedsięwzięcie, a także wskazanie celów środowiskowych dla tych części wód, określonych w planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza.
5) Określenie w jaki sposób projekt/przedsięwzięcie wpłynie na osiągnięcie celów środowiskowych wyznaczonych dla
zidentyfikowanych jednolitych części wód wraz z uzasadnieniem.
Forma załatwienia sprawy
Deklaracja (pismo).
Miejsce złożenia dokumentów
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn
tel.: 89 53-72-100, fax: 89 52-70-423
e-mail: [email protected]
Opłata
Brak
Tryb odwoławczy
Brak
Uwagi / inne informacje
Brak
Wnioski do pobrania wraz z instrukcją
wyszukiwania jcw
Wniosek.doc
Wniosek.pdf
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Podobne dokumenty