wzór tabeli - wykaz narzędzi, wyposażenia

Transkrypt

wzór tabeli - wykaz narzędzi, wyposażenia
Załącznik do SIWZ
(Wzór)
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy1
Lp.
Narzędzia/sprzęt
Ilość
Typ/model
Informacja o podstawie
dysponowania zasobem
Podpisano:
.............................................................
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)
.................................................................
(adres)
............................................, dnia ........................
1
Wypełnić adekwatnie do opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w …… siwz

Podobne dokumenty