DWU Wieruszów belki TERIVA 2014-07-01

Transkrypt

DWU Wieruszów belki TERIVA 2014-07-01
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr DWU W14-22
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BELKI-TERIVA-W
Belki stropowe kratownicowe typu TERIVA.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy stropowe do budowy stropów gęstożebrowych TERIVA.
3. Producent: „BETARD” Sp. z o.o. Długołęka ul. Polna 30, 55-095 Mirków.
Zakład produkcyjny „ BETARD” Sp. z o.o. ul. Ostrzeszowska 8, 98-400 Wieruszów.
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+.
5. Norma zharmonizowana: EN 15037-1:2008 .
Jednostka notyfikowana: „CERTBUD” Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji - nr 2310.
6. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
Właściwości użytkowe
Odporność ogniowa
REI 60 przy otynkowaniu dolnej powierzchni stropu tynkiem cementowo-wapiennym
grubości 1,5cm.
Izolacja akustyczna
NPD
Geometria elementów
Wg katalogu: Zeszyt 2 Elementy stropowe
Trwałość
Zadowalająca
Charakterystyka powierzchni stopki
Powierzchnie boczne i spodnia – od formy, powierzchnia górna – chropowata
Przekrój poprzeczny zbrojenia w stopce
Wg etykiety dołączonej do wyrobu
Wytrzymałość stali na rozciąganie
ftk=550N/mm
Granica plastyczności stali
fyk=500N/mm
Wytrzymałość średnia na ściskanie
betonu stopki
30kN/mm
2
2
2
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność
producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisał(-a):
Daniel Stępień
w Długołęce, dnia 01.07.2014

Podobne dokumenty