Abenteuer Deutsch

Transkrypt

Abenteuer Deutsch
Halina Stasiak, Małgorzata Błaszkowska
Anna Herling, Marzanna Stanek-Kozłowska
Abenteuer Deutsch
Poradnik metodyczny dla nauczyciela
część 2
© Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2005
ISBN 83-7141-643-1
Wydawnictwo REA s.j.
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 9/11
tel./fax: 0226322115, 0226319423
www.rea-sj.pl
e-mail: [email protected]
Wykorzystanie tekstów i ilustracji, również fragmentaryczne, bez zezwolenia wydawnictwa jest zabronione.
Dotyczy to również powielania, filmowania i opracowania w systemach elektronicznych.
Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Scenariusze wybranych lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nauczycielski plan wynikowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Rozwiązania do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Testy dla uczniów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Poprawne rozwiązania do testów sprawdzających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Transkrypcja tekstów do podręcznika i zeszytu ćwiczeń nagranych na płycie CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Certyfikaty KID 1 i KID 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Wstęp
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy!
Przebrnęliście Państwo wraz z Waszymi uczniami przez pierwszą część kursu „Abenteuer Deutsch”.
Mamy nadzieję, że nauka okazała się przyjemna i efektywna, że nowa formuła podręcznika języka
niemieckiego gwarantuje Wam komfort pracy.
W drugiej części przygód z językiem niemieckim („Abenteuer Deutsch”) realizujemy koncepcję, którą
znacie Państwo z części pierwszej: lekcje są „przygodami” podzielonymi – każda z nich – na osiem stacji,
a stacje poświęcone są rozwijaniu i utrwalaniu poszczególnych sprawności i umiejętności. Wszystkie przygody
skoncentrowane są wokół problemów interesujących młodszą młodzież, motywując ją do podejmowania
dyskusji nie tylko po to, by złożyć poprawne zdanie w języku niemieckim, ale przede wszystkim po to, by
wyrazić pogląd na określony temat. I to właśnie będzie sukcesem ich i Państwa, no i naszym – Autorek tego
opracowania.
Część druga Poradnika zawiera propozycje rozwiązań dydaktycznych, szereg porad i wskazówek, jak
skorzystać z materiałów pomocniczych.
Nic nie jest receptą na najlepszą metodę nauczania z podręcznikiem „Abenteuer Deutsch”. Proponujemy
uwagi i odpowiedzi, z których możecie Państwo skorzystać. Możecie również wybrać te formy pracy
i techniki dydaktyczne, które Waszym uczniom najbardziej odpowiadają. Najważniejsze jest osiągnięcie celu:
podtrzymanie w uczniach ochoty do uczenia się języka niemieckiego, powiększenie ich sprawności językowej
we wszystkich obszarach i zapewnienie sukcesu w nauce, wyrażanego triumfalnym: „Ich kann...!”
Tego Państwu i sobie życzą
Autorki
Wrzesień 2005
Scenariusze wybranych lekcji
Aby pokazać Wam, jak zbudowany jest podręcznik i jaką strukturę mają poszczególne lekcje,
przedstawiamy poniżej scenariusze do wszystkich lekcji z Abenteuer 1.
Abenteuer 1
Ich und du im Spiegel
Station 1
Spielen & Knobeln
Lekcje Spielen & Knobeln, otwierające poszczególne Abenteuer pomyślane są jako wprowadzenie do danego
rozdziału, powtórka słownictwa znanego z serii KängooKängoo Deutsch oraz jego nieznaczne rozszerzenie
przygotowujące do pracy w rozdziale. Spielen & Knobeln oparte są na konwencji zabawowej i tak też powinny
być traktowane zarówno przez nauczyciela jak i uczniów. Ćwiczenia mogą być wykonywane w dowolnej
kolejności.
Słownictwo do powtórzenia: części garderoby i ich cechy, kolory.
Station 2
Von Pickeln und gebrochenen Herzen (1)
Bildergeschichte
Cele: rozumienie tekstu pisanego wspieranego ilustracjami, opis wyglądu zewnętrznego wybranych osób.
Słownictwo do aktywnego opanowania: słownictwo związane z opisem wyglądu zewnętrznego wybranych
osób (kolor oczu, włosy, fryzura, nos, uszy, usta itd. wraz z odpowiednimi przymiotnikami).
Problemy gramatyczne: odmiana przymiotnika z rzeczownikiem po rodzajniku nieokreślonym w liczbie
pojedynczej oraz bez rodzajnika w liczbie mnogiej (mianownik i biernik).
Prezentacja
Tekst historyjki obrazkowej część 1 – uczniowie czytają tekst w swoich książkach, a następnie odczytują go
z podziałem na role.
Uczniowie spekulują na temat ciągu dalszego historyjki.*
Nauczyciel może zaproponować uczniom nauczenie się na pamięć ról z historyjki obrazkowej i odegranie jej
dla przypomnienia przed częścią drugą historii w Station 5.*
Faza ćwiczeń
Zadanie 1 w podręczniku – uczniowie mają za zadanie podkreślić odpowiednio imiona w podanym zdaniu
Zadanie 2 w podręczniku – uczniowie wybierają odpowiednie cechy opisujące Phillipa i Jana – bohaterów
historyjki obrazkowej
Ćwiczenie 1 w książce ćwiczeń – uczniowie uzupełniają brakujące informacje w metryczkach dotyczących
Phillipa i Jana oraz wypełniają swoją własną metryczkę.
Ćwiczenie 2 w książce ćwiczeń – uczniowie przyporządkowują grupy przymiotników do odpowiednich
części ciała.
Ćwiczenie 3 w książce ćwiczeń – uczniowie zaznaczają słówka, których nie można użyć, określając daną
część ciała.
Ćwiczenie 4 w książce ćwiczeń – uczniowie skreślają te słówka, które nie charakteryzują wyglądu
zewnętrznego. Wykonując to zadanie, uczniowie korzystają z pomocy słownika.
Ćwiczenie 5 w książce ćwiczeń – uczniowie podpisują obrazki. Podpis (rzeczownik + przymiotnik) ma być
zgodny z dominującą cechą przedstawioną na obrazku.
Ćwiczenie 6 w książce ćwiczeń – uczniowie dobierają opis do odpowiedniego obrazka, a następnie
samodzielnie opisują osobę na trzecim obrazku.
Ćwiczenie 7 w książce ćwiczeń – praca w parach. Uczniowie tworzą mini-dialogi według wzoru
w podręczniku. **
Zastosowanie
Zadanie 3 w podręczniku – uczniowie bawią się w klasie w zgadywankę: kto to jest? Jeden uczeń opisuje
innego ucznia, a reszta klasy zgaduje, o kogo chodzi.
Zadanie domowe Zadanie 3 w podręczniku – w wersji pisemnej.
Nauczyciel również może zaproponować uczniom przygotowanie podobnej zgadywanki dotyczącej sławnych
i znanych osób.
Ćwiczenie 8 w książce ćwiczeń – to ćwiczenie dla chętnych. Uczniowie mają za zadanie odnaleźć niemieckie
odpowiedniki polskich wyrażeń związanych z mową ciała, a następnie dobrać odpowiednie wyjaśnienie.
Zalecana praca ze słownikiem.
Zadania
Ćwiczenie 9 w książce ćwiczeń – uczniowie słuchają rapu, uzupełniając tekst podanymi słówkami.
dodatkowe
Ćwiczenie 10 w książce ćwiczeń – wspólne odśpiewanie piosenki.
Uwagi do poszczególnych ćwiczeń:
* Obie uwagi odnoszą się do wszystkich historyjek obrazkowych zamieszczonych w podręczniku, ponieważ
każda z nich składa się z dwóch odcinków.
** Po tym ćwiczeniu nauczyciel może zaproponować uczniom następującą zabawę: jeden uczeń stoi przy
tablicy i rysuje jakąś postać zgodnie z „instrukcjami”, otrzymywanymi od innego ucznia lub od grupy
uczniów. Najpiękniejszy lub najciekawszy „stworek”, który zostanie w ten sposób narysowany, może
zostać przerysowany na papier i powieszony na gazetce klasowej.
Station 3
Klamotten: Erlaubt ist, was gefällt.
Hörverstehen
Cele: ćwiczenie sprawności: rozumienie ze słuchu, opowiadanie o swoich ulubionych ciuchach, o tym, co ubiera
się na imprezę, o roli mody, o tym, gdzie uczeń kupuje swoje ubrania, co sądzi o ubraniach z drugiej ręki.
Słownictwo do aktywnego opanowania: czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki związane z ubieraniem się,
gustami, modą itp.
Problemy gramatyczne: odmiana przymiotnika z rzeczownikiem po rodzajniku nieokreślonym w liczbie
pojedynczej oraz bez rodzajnika w liczbie mnogiej (mianownik i biernik) – cd.
Wprowadzenie/ Ćwiczenie 1 w książce ćwiczeń – przypomnienie nazw poszczególnych części garderoby – uczniowie wypisują
nazwy tych części ubioru, które znajdują się w szafie.
Faza ćwiczeń
Ćwiczenie 2 w książce ćwiczeń – uczniowie mają za zadanie zaznaczyć „Ja” lub „Nein” odpowiednio do
rysunku.
Wprowadzenie Nauczyciel mówi uczniom, że posłuchają za chwilę wypowiedzi piątki ich rówieśników na temat ich
ulubionego ubioru. Uczniowie przyglądają się osobom przedstawionym na ilustracjach, próbują opisać ich
strój.
Prezentacja
Zadanie 1 w podręczniku - słuchanie tekstu na kasecie; przed słuchaniem uczniowie zapoznają się z treścią
zadania w podręczniku. Zadanie uczniów polega na ponumerowaniu obrazków zgodnie z kolejnością
wypowiedzi na CD.
Faza ćwiczeń
Zadanie 2 w podręczniku.
A. Uczniowie słuchają nagrania jeszcze raz i zaznaczają te zdania, które usłyszały (po każdej wypowiedzi
nauczyciel robi krótką przerwę tak, aby uczniowie mogli zaznaczyć zdania, które usłyszeli).
B. Uczniowie słuchają wypowiedzi jeszcze raz i podkreślają błędne informacje (po każdej wypowiedzi
nauczyciel robi krótką przerwę tak, aby uczniowie, mogli podkreślić błędne informacje).
C. Uczniowie zapisują poprawne wersje zdań w zeszycie.
Ćwiczenie 3 w książce ćwiczeń – uczniowie dobierają odpowiednio elementy z pierwszej i drugiej kolumny.
Ćwiczenie 4 w książce ćwiczeń – uczniowie znajdują odpowiednie wyjaśnienia podanych zwrotów.
Ćwiczenie 5 w książce ćwiczeń – uczniowie odpowiadają pisemnie na pytania dotyczące mody (zalecana praca
w parach lub małych grupach).
Ćwiczenie 6 w książce ćwiczeń – uczniowie ćwiczą końcówki przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym,
pisząc zdania według podanych wzorów.
Ćwiczenie 7 w książce ćwiczeń – uczniowie mówią, a następnie piszą, co mają na sobie dzisiaj, a w co ubiorą
się jutro lub w niedzielę, korzystając z podanego słownictwa.
Ćwiczenie 8 w książce ćwiczeń – uczniowie uzupełniają tabelkę, przyporządkowując podane słownictwo do
odpowiednich kategorii.
Zastosowanie Ćwiczenie 9 w książce ćwiczeń – uczniowie opisują strój stosownie do podanych okazji, korzystając
z podanego materiału leksykalnego (nauczyciel może zwrócić uczniom uwagę na szyk wyrazów w zdaniach
ze spójnikiem wenn).
Ćwiczenie 10 w książce ćwiczeń – uczniowie znajdują niemieckie odpowiedniki polskich zdań.
Zadanie 3 w podręczniku – uczniowie odpowiadają na pytania, korzystając z podanego materiału leksykalnego
(ustnie).
Zadanie
Ćwiczenie 11 w książce ćwiczeń – uczniowie identyfikują podane kolory i dobierają je według własnego
uznania do podanych części garderoby.
domowe
Zadanie 3 w podręczniku – uczniowie odpowiadają pisemnie na pytania, korzystając z podanego materiału
leksykalnego.
Zadanie 4 w podręczniku – Projekt. Praca w grupach. Uczniowie przygotowują dowolną techniką collage na
temat mody. Każda grupa wybiera sobie jedną epokę w historii mody. Wiele materiałów na ten temat można
znaleźć pod następującymi adresami internetowymi: www.kindernetz.de, ­www.rainbowkids.de. Nauczyciel
może zaproponować uczniom przygotowanie pokazu mody z jednej wybranej lub kilku epok w historii mody.
Station 4
Harry und Pipi
Textarbeit
Cele: rozumienie tekstu pisanego (fragmenty tekstu literackiego), opis wybranego bohatera literackiego lub
filmowego.
Słownictwo do aktywnego opanowania: leksyka związana z opisem postaci (wygląd, charakter, ubiór).
Problemy gramatyczne: odmiana przymiotnika z rzeczownikiem po rodzajniku nieokreślonym w liczbie
pojedynczej oraz bez rodzajnika w liczbie mnogiej (mianownik i biernik) – cd.
Wprowadzenie Nauczyciel pyta uczniów, czy znają Pippi Langstrumpf i Harrego Pottera. Prosi o opisanie ich wyglądu, ubioru
oraz cech charakteru. Pyta, co uczniom w tych postaciach się podoba, a co nie itd.
Prezentacja
Zadanie 1 w podręczniku.
A. Uczniowie czytają po cichu fragmenty książki „Pippi Langstrumpf ”, a następnie zaznaczają w tabeli, który
fragment opisuje wygląd, który ubiór, a który cechy Pippi.
B. Uczniowie czytają dialog dotyczący Harrego Pottera i zaznaczają odpowiednio fragmenty opisujące jego
wygląd, cechy i strój.
Faza ćwiczeń
Zadanie 2 w podręczniku – uczniowie czytają jeszcze raz teksty z zadania 1, a następnie wstawiają literkę „H”
przed zdaniami odnoszącymi się do Harrego oraz literkę „P” przed zdaniami opisującymi Pippi.
Ćwiczenie 1 w książce ćwiczeń – uczniowie wpisują niemieckie nazwy narysowanych przedmiotów,
korzystając z tekstów w podręczniku.
Ćwiczenie 2 w książce ćwiczeń – uczniowie rysują w swoich zeszytach Harrego i Pippi według opisu
w podręczniku.
Ćwiczenie 3 w książce ćwiczeń – uczniowie uzupełniają tabelkę, przyporządkowując podane słownictwo do
odpowiedniej kategorii (wygląd, ubiór, charakter/cechy).
Ćwiczenie 4 w książce ćwiczeń – uczniowie mają za zadanie dokończyć podane zdania, zaznaczając
odpowiednie słówko.
Ćwiczenie 5 w książce ćwiczeń – uczniowie przypisują podane cechy odpowiednim bohaterom filmowym
i literackim. Po wykonaniu tego zadania nauczyciel proponuje uczniom podanie innych przykładów
bohaterów i ich cech.
Ćwiczenie 6 w książce ćwiczeń – uczniowie zbierają informacje o swoim ulubionym bohaterze literackim
lub filmowym, zaznaczając w tabeli odpowiednie dane oraz uzupełniając ją informacjami dodatkowymi.
Po wykonaniu przez uczniów zadania nauczyciel prosi ich o zebranie i przedstawienie informacji na plenum.
Ćwiczenie 7 w książce ćwiczeń – uczniowie uzupełniają zdania według podanego wzoru.
Zastosowanie Zadanie 3 w podręczniku – uczniowie opisują wybranego bohatera literackiego lub filmowego, uwzględniając
jego wygląd, ubiór oraz cechy charakteru (ustnie).
Zadanie
Zadanie 3 w podręczniku – uczniowie opisują wybranego bohatera literackiego lub filmowego, uwzględniając
domowe
jego wygląd, ubiór oraz cechy charakteru (pisemnie).
10
Station 5
Von Pickeln und gebrochenen Herzen (2)
Bildergeschichte
Cele: rozumienie tekstu pisanego, wspieranego ilustracjami, wyrażanie swoich uczuć związanych z różnymi
sytuacjami, napisanie krótkiego tekstu do forum internetowego, na temat: czy można być złym na kogoś,
kogo się kocha.
Słownictwo do aktywnego opanowania: związane z wyrażaniem uczuć oraz określaniem różnych stanów
emocjonalnych.
Problemy gramatyczne: przymiotniki, zdania z wenn.
Wprowadzenie Wspólne przypomnienie pierwszej części historyjki obrazkowej (ewentualnie odegranie pierwszej jej części);
przypomnienie efektów spekulacji na temat ciągu dalszego.
Prezentacja
Tekst historyjki obrazkowej część 2 – uczniowie czytają tekst w swoich książkach, a następnie odczytują go
z podziałem na role.
Faza ćwiczeń
Zadanie 1 w podręczniku – ćwiczenie typu „Richtig oder falsch” na zrozumienie testu; uczniowie zaznaczają,
które zdania są zgodne z treścią historyjki.
Zadanie 2 w podręczniku – uczniowie uzupełniają tabelkę, odnajdując potrzebne informacje w historyjce
obrazkowej.
Ćwiczenie 1 w książce ćwiczeń – uczniowie odnajdują list Phillipa pośród innych listów napisanych na Forum
dyskusyjnym w Internecie.
Ćwiczenie 2 w książce ćwiczeń – uczniowie wpisują do odpowiednich liścików brakujące przymiotniki.
Ćwiczenie 3 w książce ćwiczeń – uczniowie układają zdania z podanego materiału leksykalnego.
Ćwiczenie 4 w książce ćwiczeń – Praca w grupach – tworzenie własnego słowniczka. Uczniowie mają za
zadanie wpisanie do tabeli w porządku alfabetycznym podanych określeń, podanie ich polskich znaczeń oraz
sytuacji, w których tak się czują lub, jaką osobę tak określą.
Ćwiczenie 5 w książce ćwiczeń – uczniowie zaznaczają słówka, które nie pasują do pozostałych.
Ćwiczenie 6 w książce ćwiczeń – uczniowie dobierają odpowiednie reakcje w języku niemieckim.
Ćwiczenie 7 w książce ćwiczeń – uczniowie odgadują stany emocjonalne i nastroje osób nagranych na CD.
Po każdym nagraniu nauczyciel robi przerwę tak, aby uczniowie mogli wpisać numer przy odpowiednim
słowie.
Ćwiczenie 8 w książce ćwiczeń – zadaniem uczniów jest przepisanie do zeszytu listu z uwzględnieniem
wszystkich znaków przestankowych oraz odgadnięcie, jaką chorobę ma na myśli Tomi (Liebe).
Ćwiczenie 9 w książce ćwiczeń – uczniowie opisują nastroje osób na obrazkach, korzystając z podanego
materiału leksykalnego.
Ćwiczenie 10 w książce ćwiczeń – uczniowie mają za zadanie dokończyć podane zdania (nauczyciel może
zwrócić uczniom uwagę na szyk wyrazów w zdaniu ze spójnikiem wenn), a następnie przeprowadzić minidialog z partnerem stawiając mu pytania i odpowiadając mu na podane pytania.
Ćwiczenie 11 w książce ćwiczeń – uczniowie piszą do siebie krótkie liściki, w których wymieniają pozytywne
cechy swoich kolegów/koleżanek.
Ćwiczenia
Praca z piosenką „Gaby und Klaus” zespołu „Prinzen”.
dodatkowe
Ćwiczenie 12 w książce ćwiczeń – uczniowie słuchają piosenki i zaznaczają, o czym jest jej tekst.
Ćwiczenie 13 w książce ćwiczeń – uczniowie czytają tekst piosenki i uzupełniają tabelkę, wpisując do niej
odpowiednie fragmenty tekstu.
Ćwiczenie 14 w książce ćwiczeń – uczniowie słuchają jeszcze raz piosenki i uzupełniają brakujące fragmenty.
Ćwiczenie 15 w książce ćwiczeń – uczniowie jeszcze raz słuchają piosenki, a następnie (w parach) wymyślają
i odgrywają rozmowę telefoniczną, jaka mogłaby mieć miejsce między Gaby a Klausem.
Ćwiczenie 16 w książce ćwiczeń – uczniowie mają za zadanie przedstawienie bez słów osoby zmęczonej,
szczęśliwej, smutnej itd., a reszta klasy, musi zgadnąć, jaki nastrój został właśnie pokazany.
Dla chętnych (lektura własna) – Psychotest: Kannst du verzeihen?
11
Zastosowanie
Zadanie
domowe
Zadanie 3 w podręczniku – uczniowie mają za zadanie powiedzieć, jak się czują, co myślą i mówią w opisanych
sytuacjach.
Zadanie 4 w podręczniku – praca w parach – uczniowie uzupełniają dymki dialogowe przy zdjęciach,
a następnie odgrywają scenki na plenum. Nauczyciel może zaproponować uczniom wymyślanie i odgrywanie
podobnych scenek.
Zadanie 5 w podręczniku – uczniowie piszą krótki tekst do forum dyskusyjnego w Internecie na temat: czy
można złościć się na kogoś, kogo się kocha lub bardzo lubi, lub opisują sytuacje, w których ich przyjaciele ich
rozczarowali.
Station 6
Meine Homepage
Textarbeit
Cele: rozumienie krótkich tekstów ze stron internetowych młodzieży niemieckiej, napisanie krótkiego tekstu
o sobie na stronę internetową.
Słownictwo do aktywnego opanowania: leksyka związana z opisywaniem siebie, swojego wyglądu
i zainteresowań.
Wprowadzenie
Prezentacja
Faza ćwiczeń
Zastosowanie
Zadanie domowe
12
Uczniowie przyglądają się tekstom i zdjęciom. Nauczyciel pyta uczniów, czy szukają nowych przyjaciół
w Internecie, jakie informacje można znaleźć na takich stronach, czy któryś z uczniów zamieścił już
podobny tekst w Internecie.
Zadanie 1 w podręczniku – uczniowie czytają po cichu teksty w podręczniku i mówią, do której osoby
napisaliby i dlaczego.
Zadanie 2 w podręczniku – uczniowie analizują teksty w małych grupach; odnajdują w tekstach miejsca,
które odnoszą się do wieku, wyglądu, szkoły, rodziny, charakteru, hobby i zwierząt zaprezentowanych osób,
następnie mówią, jakie informacje, zdjęcia lub rysunki zamieściliby na swojej własnej stronie.
Ćwiczenie 1 w książce ćwiczeń – uczniowie porządkują podane słownictwo, wpisując je w odpowiednie
miejsce w tabeli.
Ćwiczenie 2 w książce ćwiczeń – uczniowie przyporządkowują podane zdania do odpowiedniej kategorii.
Ćwiczenie 3 w książce ćwiczeń – uczniowie uzupełniają zdania podanymi przyimkami (przy wykonywaniu
tego ćwiczenia uczniowie mogą zaglądać do tekstów w podręczniku).
Ćwiczenie 4 w książce ćwiczeń – uczniowie uzupełniają informacje w metryczce, korzystając z podanego
materiału leksykalnego.
Ćwiczenie 5 w książce ćwiczeń – uczniowie słuchają wypowiedzi Mohammeda i zaznaczają informacje,
które go dotyczą; następnie wykorzystując pozostałe informacje, robią w zeszycie metryczkę Svena.
Ćwiczenie 6 w książce ćwiczeń – uczniowie piszą swoje własne metryczki na wzór tej z ćwiczenia 5.
Ćwiczenie 7 w książce ćwiczeń – uczniowie z pomocą nauczyciela wypełniają formularz biblioteczny.
Ćwiczenie 8 w książce ćwiczeń – uczniowie kończą podane zdania, wybierając odpowiednie określenie.
Ćwiczenie 9 w książce ćwiczeń – uczniowie wybierają 5 cech, które, ich zdaniem, najlepiej ich
charakteryzują, następnie proszą partnera o wymienienie cech i porównują wyniki.
Ćwiczenie 10 w książce ćwiczeń – każdy uczeń czyta swój horoskop, następnie wypisuje z tekstu podane
w nim cechy i mówi, czy wymienione w horoskopie cechy trafnie go charakteryzują.
Zadanie 3 w podręczniku – każdy uczeń pisze e-mail do jednej z osób z zadania 1.
Zadanie 4 w podręczniku – praca projektowa. Uczniowie projektują swoją stronę internetową: piszą
krótki tekst o sobie, wzbogacając go zdjęciami i rysunkami. Mogą też spróbować zrobić prawdziwą stronę
internetową na niemieckiej stronie dla dzieci pod adresem: www.kindernetz.de.
Prace projektowe można wykorzystać przy nawiązywaniu kontaktu z jakąś niemiecką klasą / szkołą.
Station 7
Durch dick und dünn
Hörverstehen
Cele: opisywanie swojego najlepszego przyjaciela/najlepszej przyjaciółki, wymienienie jego pozytywnych
i negatywnych cech, powiedzenie, jak wspólnie spędzają czas itd.
Słownictwo do aktywnego opanowania: leksyka związania z kręgiem tematycznym przyjaźń, opis postaci,
jej cech, wyglądu i charakteru, nazywanie wykonywanych wspólnie czynności itd.
Problemy gramatyczne: przyimki, zaimek einander
Wprowadzenie
Prezentacja
Faza ćwiczeń
Zastosowanie
Zadanie domowe
Nauczyciel pyta uczniów, co to jest przyjaźń (można zrobić na tablicy asocjogram), czy mają najlepszego
przyjaciela/najlepszą przyjaciółkę, prosi o krótką charakterystykę, pyta, co razem robią itd.
Zadanie 1 w podręczniku – uczniowie słuchają tekstu na CD i zaznaczają krzyżykiem te informacje, które
usłyszeli. Przed słuchaniem uczniowie zapoznają się z treścią ćwiczenia.
Zadanie 2 w podręczniku – uczniowie słuchają tekstu jeszcze raz, koncentrując się tym razem na
pytaniach, robią notatki, następnie odtwarzają pytania w formie pisemnej i przeprowadzają wywiad
z wybraną osobą z klasy.
Ćwiczenie 1 w książce ćwiczeń – uczniowie uzupełniają brakujące pytania.
Ćwiczenie 2 w książce ćwiczeń – uczniowie szukają odpowiedzi na postawione pytania.
Ćwiczenie 3 w książce ćwiczeń – uczniowie mają za zadanie odnaleźć polskie odpowiedniki podanych
pytań.
Ćwiczenie 4 w książce ćwiczeń – uczniowie uzupełniają zdania jednym z podanych słówek.
Ćwiczenie 5 w książce ćwiczeń – zadaniem uczniów jest odnalezienie odpowiednich wyjaśnień podanych
zdań.
Ćwiczenie 6 w książce ćwiczeń – uczniowie odnajdują tłumaczenia niemieckich zdań z zaimkiem einander.
Ćwiczenie 7 w książce ćwiczeń – uczniowie uzupełniają podane zdania, wpisując odpowiednie słowo.
Ćwiczenie 8 w książce ćwiczeń – uczniowie mają za zadanie powiedzieć, co najbardziej cenią w swoim
przyjacielu/swojej przyjaciółce i ułożyć zdania z podanego materiału leksykalnego.
Zadanie 3 w podręczniku – praca projektowa – konkurs na najlepszą parę przyjaciół; uczniowie zapoznają
się z treścią zadania, a następnie przygotowują prezentację siebie i swojego najlepszego przyjaciela według
tego wzoru.
Zadanie 4 w podręczniku – organizacja konkursu, pt. „Czy dobrze znasz swojego przyjaciela/swoją
przyjaciółkę?”. Na plenum można zebrać pomysły na inne pytania konkursowe.
Ćwiczenie 9 w książce ćwiczeń – psychotest – „Czy dobrze znasz swego przyjaciela/swoją przyjaciółkę?”.
Na następnych zajęciach nauczyciel prosi uczniów o krótkie podsumowanie wyniku testu.
13
14
Nauczycielski plan wynikowy
Przykładowy plan wynikowy dla klasy V szkoły podstawowej (lub 2 klasy gimnazjum) według podręcznika „Abenteuer Deutsch” 2
Wymagania edukacyjne
Tematyka
podstawowe (P)
pełne (ponadpodstawowe) (PP)
Środki dydaktyczne,
materiał nauczania
Procedury sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia
Zadania sprawdzające
Kryteria sukcesu
(wskaźniki)
Liczba
godzin
DZIAŁ I: Ich und du im Spiegel
części garderoby
opis osoby
(wygląd
zewnętrzny i
cechy charakteru)
moda
uczucia
przyjaźń
Uczeń:
– opisuje poszczególne części ciała
wybranej osoby (np. włosy, oczy, nos
itd.),
– wskazuje osobę na podstawie jej
dominującej cechy (np. ta z jasnymi
włosami),
– formułuje pytania dotyczące wyglądu,
charakteru wybranej osoby,
– mówi, co ubiera dzisiaj, jutro lub na
określoną okazję,
– mówi, w czym jest komuś do twarzy,
– opisuje wybraną część garderoby,
– mówi, że coś jest w kropki, paski,
kratkę, za duże, za małe, eleganckie itp.,
– mówi, jakie rzeczy noszą dziewczyny,
a jakie chłopcy,
– wyraża smutek, gniew, niepewność,
szczęście itp.,
– rozumie piosenkę „Gabi und Klaus”,
– pisze e-mail do osoby, której strona
internetowa szczególnie mu się podoba,
– uzupełnia informacje w metryczce,
opisując w niej swój wygląd, cechy,
upodobania itd.,
– wymienia najważniejsze cechy
swojego charakteru,
– przeprowadza wywiad z koleżanką /
kolegą na temat najlepszej przyjaciółki /
najlepszego przyjaciela,
– rozumie sens prostych sytuacji
komunikacyjnych, związanych
z przerabianym zakresem
tematycznym,
– rozwiązuje większość zadań
z selektywnego, szczegółowego lub
globalnego rozumienia wysłuchanego
tekstu
– rozwiązuje większość zadań
z globalnego, selektywnego
lub szczegółowego rozumienia
przeczytanego tekstu.
Podręcznik:
– zgadywanki i rebusy (ćwiczenia
powtórkowe i wprowadzające
– opisuje wygląd koleżanek i kolegów,
– wymienia kilka zwrotów opisujących w dział do samodzielnej pracy
mowę ciała (np. wzruszyć ramionami), ucznia),
– historyjka obrazkowa „część 1 i 2,
– opisuje ubiór innych osób,
– tekst do słuchania:
– wypowiada się na temat, jaką rolę
„Lieblingsklamotten”,
odgrywa w jego życiu moda,
– mówi i pisze, co jest modne, a co nie, – tekst do czytania „Opis Pippi
i Harry Pottera”,
– opisuje wybranego bohatera
– scenki przedstawione na
literackiego (jego wygląd, cechy
obrazkach (dymki dialogowe do
charakteru itd.),
wypełnienia),
– wyraża, co myśli i czuje, gdy
– tekst do czytania: strony
przyjaciel go okłamie lub zrobi mu
internetowe młodych ludzi (ich
przykrość,
– pisze, czy można być złym na kogoś, zainteresowania, wygląd itp.),
– ankieta dotycząca najlepszego
kogo się kocha,
– projektuje własną stronę internetową, przyjaciela,
– tekst do samodzielnej lektury:
– rozumie najważniejsze informacje
z horoskopu dotyczące cech charakteru, legenda ze Śląska „Bernstein”.
– opisuje przyjaciela, opowiada, jaki
Zeszyt ćwiczeń:
jest, co w nim szczególnie lubi, czego
– zgadywanki i rebusy (ćwiczenia
nie lubi, co razem robią,
powtórkowe i wprowadzające
– mówi, co najbardziej ceni w swoim
w dział do samodzielnej pracy
przyjacielu,
ucznia),
– przygotowuje się do konkursu na
– ćwiczenia utrwalające materiał
najlepszą parę przyjaciół,
leksykalny i gramatyczny
– rozumie i robi test psychologiczny
z poszczególnych stacji,
na temat przyjaźni, zaczerpnięty
– metryczki,
z czasopisma młodzieżowego
– dialogi dotyczące wyglądu osób
(np. Kto to jest ta pani w białej
sukience?),
– piosenka „Ich möchte mich
verlieben”,
– teksty do czytania – Forum
Internetowe, liściki młodych ludzi,
– piosenka „Gabi und Klaus“,
– test z czasopisma młodzieżowego
„Kannst du verzeihen?”,
– formularz z biblioteki do
wypełnienia,
– tekst do czytania - horoskop
dotyczący cech charakteru,
– test z czasopisma młodzieżowego
„Jak dobrze znasz swojego
przyjaciela?”.
Uczeń:
Uczniowie w grupach opracowują projekt
dotyczący mody. (PP)
Uczeń wykorzystuje wzorzec językowy z zeszytu
ćwiczeń. (P)
Uczeń rozwiązuje samodzielnie testy
sprawdzające do podręcznika Abenteuer Deutsch
„Teste dich!”.
Uczeń formułuje kilkuzdaniową wypowiedź,
opartą na wzorcu językowym z zeszytu ćwiczeń.
(P)
Uczeń formułuje dłuższą wypowiedź, w której
wykorzystuje poznane słownictwo i struktury
językowe. (PP)
Uczeń rozumie autentyczne teksty z czasopisma
młodzieżowego (testy psychologiczne, horoskop).
Uczeń potrafi zareagować odpowiednio do
sytuacji, korzystając z wzorców językowych
z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
Uczeń potrafi wykonać stronę internetową
dotyczącą jego własnej osoby, jego zainteresowań
itp.
Uczeń potrafi napisać maila do nieznanej osoby
z Forum Internetowego.
Uczeń potrafi z kolegą/koleżanką przygotować
materiał na konkurs na najlepsza parę przyjaciół.
Wskazane w PSO kryteria
wypowiedzi pisemnych.
Wykonanie zadań zbieżne
ze schematem poprawnych
odpowiedzi.
Zaliczenie wymagań
testu zgodne z normami
wskazanymi w WSO.
Umiejętność zareagowania
adekwatnie do sytuacji.
Udział w pracach
projektowych.
15-20
DZIAŁ II: Schockiere deine Eltern – lies etwas!
biblioteka
książki
czasopisma
komputer
Uczeń:
Uczeń:
Podręcznik:
– rozumie proste streszczenie
książki dla młodzieży (dane
dotyczące tytułu, autora, treści
i gatunku książki),
– pisze Lesetipp-Karte dla wybranej
książki,
– mówi koledze, koleżance, jak
może znaleźć wybraną książkę
w bibliotece,
– opowiada w kilku zdaniach
o książce, którą ostatnio przeczytał,
– opisuje wybraną książkę (podaje
jej tytuł, autora, tematykę oraz
własną ocenę),
– wymienia rodzaje książek,
– czyta, rozumie oraz streszcza
fragment wybranej książki dla
młodzieży,
– wymienia tytuły kilku niemieckich
czasopism dla młodzieży,
– wypowiada się, jakie czasopismo
chętnie przeczytałby, uzasadnia
dlaczego,
– rozumie słownictwo związane
z Internetem,
– rozumie sens prostych sytuacji
komunikacyjnych, związanych
z przerabianym zakresem
tematycznym,
– rozwiązuje większość zadań
z selektywnego, szczegółowego
lub globalnego rozumienia
wysłuchanego tekstu,
– rozwiązuje większość zadań
z globalnego, selektywnego
lub szczegółowego rozumienia
przeczytanego tekstu.
– pisze zakończenie przedstawionej
historii,
– projektuje z koleżankami / kolegami
ich wymarzone czasopismo,
– opisuje swoje ulubione czasopismo,
– wymienia wady i zalety pracy
dziennikarza,
– pisze krótki artykuł na wybrany
temat,
– pisze jakąś własną ciekawą historię,
– wypowiada się na temat, czy chciałby
zostać dziennikarzem i dlaczego (nie),
– mówi, co można znaleźć i robić
w Internecie,
– udziela rad dotyczących bezpiecznego
korzystania z Internetu,
– układa wraz z innymi uczniami quiz
dotyczący komputera i Internetu,
– pisze własną interpretację
emoticonów :),
– rozumie najważniejsze komendy
w niemieckich wersjach podstawowego
oprogramowania komputerowego
(Word, Explorer, wyszukiwarka)
– zgadywanki i rebusy (ćwiczenia
powtórkowe i wprowadzające
w dział do samodzielnej pracy
ucznia),
– historyjka obrazkowa „Das
Monster von der Karlstraße” część
1 i 2,
– teksty do czytania – opis
czasopism młodzieżowych,
– rozumienie ze słuchu, streszczenia
książek,
– rozumienie tekstu czytanego:
„Szkoła Internautów”,
– tekst na płycie dotyczący
bezpiecznego surfowania
w Internecie,
– tekst do samodzielnej lektury:
legenda z Kaszub,
Zeszyt ćwiczeń:
– zgadywanki i rebusy (ćwiczenia
powtórkowe do samodzielnej pracy
ucznia),
– ćwiczenia utrwalające materiał
leksykalny i gramatyczny
z poszczególnych stacji,
– teksty i ilustracje – oferta
książkowa,
– teksty do czytania – streszczenia
wybranych książek,
– sytuacja obrazkowa (w bibliotece),
– tekst do słuchania: historyjka
Saschy o potworze,
– teksty do czytania – różne tricki
czarodziejskie,
– strony wybranych programów
komputerowych,
– testy do słuchania: Do czego inni
wykorzystują Internet?
– teksty do czytania: Porady
bezpiecznego surfowania po
Internecie.
Uczeń zbiera materiał leksykalny dotyczący
komputera i Internetu.
Uczeń wykorzystuje wzorzec językowy z zeszytu
ćwiczeń. (P)
Uczeń wykonuje fiszkę dla wybranej książki.
(Portfolio)
Uczeń rozwiązuje testy sprawdzające do
podręcznika Abenteuer Deutsch „Teste dich!”.
Uczeń formułuje kilkuzdaniową wypowiedź,
opartą na wzorcu językowym z zeszytu ćwiczeń.
(P)
Uczeń formułuje dłuższą wypowiedź, w której
wykorzystuje poznane słownictwo i struktury
językowe. (PP)
Uczeń opisuje swoje ulubione czasopismo.
Uczeń pisze krótki artykuł na wybrany temat.
Wskazane w PSO kryteria
wypowiedzi pisemnych
Wykonanie zadań zbieżne
ze schematem poprawnych
odpowiedzi.
Zaliczenie wymagań
testu zgodne z normami
wskazanymi w WSO.
Umiejętność zareagowania
adekwatnie do sytuacji.
Udział w pracach
projektowych.
15-20
15
16
DZIAŁ III: Körper und Seele
części ciała
choroby,
dolegliwości,
wypadki
niebezpieczeństwa
porady
lekarstwa
higiena ciała
problemy
Uczeń:
Uczeń:
Podręcznik:
– opowiada, jakie niebezpieczeństwa
czyhają na nas na ulicy, na
podwórku, w szkole , w domu, jeśli
nie przestrzega się określonych reguł
bezpieczeństwa,
– rozumie i wykonuje szyldy
z zakazami lub informujące
o różnych niebezpieczeństwach do
umieszczenia np. w zoo, na dworcu
itp.,
– wzywa pogotowie ratunkowe
i zgłasza wypadek, przez telefon
krótko wyjaśnia, co się stało,
– udziela wskazówek, jak udzielić
pierwszej pomocy komuś, kto się
oparzył, ma krwotok z nosa lub
ukąsił go owad,
– wymienia podstawowe
wyposażenie apteczki
samochodowej,
– składa pisemne zamówienie
w aptece Internetowej na podanym
formularzu,
– nazywa kilka podstawowych
chorób i dolegliwości,
– rozumie pytania lekarza odnośnie
jego samopoczucia oraz udziela
odpowiedzi na nie,
– nazywa podstawowe kosmetyki do
pielęgnacji ciała,
– opowiada i pisze na podstawie
tekstu i podanego wzorca
językowego,
– rozumie sens prostych sytuacji
komunikacyjnych, związanych
z przerabianym zakresem
tematycznym,
– rozwiązuje większość zadań
z selektywnego, szczegółowego
lub globalnego rozumienia
wysłuchanego tekstu,
– rozwiązuje większość zadań
z globalnego, selektywnego
lub szczegółowego rozumienia
przeczytanego tekstu.
– udziela wskazówek, jak można
zapobiec niektórym wypadkom,
– formułuje wypowiedź ustną na temat,
jak zachować ostrożność w ruchu
ulicznym i na co zwracać uwagę na
ulicy,
– pisze, gdzie w szkole jest telefon,
apteczka itd.,
– opowiada krótko o swoim lub czyimś
pobycie w szpitalu,
– opowiada, co robi, gdy jest chory,
– udziela porad, co należy w danej
sytuacji zrobić,
– formułuje polecenia związane
z higieną osobistą i schludnym
wyglądem (np. umyj się, uczesz się itp.),
– udziela porad, jak walczyć ze stresem,
– pisze list do koleżanki / kolegi
z radami, jak można poradzić sobie ze
stresem,
– wyraża, że coś lub ktoś go denerwuje,
– rozumie wypowiedzi innych osób,
opowiadających o swoich problemach
ze zdrowiem, wyglądem itp.
– zgadywanki i rebusy (ćwiczenia
powtórkowe i wprowadzające
w dział do samodzielnej pracy
ucznia),
– historyjka obrazkowa „Pass auf!”
część 1 i 2,
– tekst do słuchania: Wypadek
Kevina i Tomiego,
– tekst do czytania: „Pierwsza
pomoc”,
– tekst do słuchania dotyczący
problemów z wyglądem
– teksty do czytania dotyczące
porad,
– tekst i test dotyczący stresowych
sytuacji, oraz sposobów ich
uniknięcia,
– tekst do lektury samodzielnej:
Legenda z Kaszub.
Zeszyt ćwiczeń:
– zgadywanki i rebusy (ćwiczenia
powtórkowe do samodzielnej pracy
ucznia)
– ćwiczenia utrwalające materiał
leksykalny i gramatyczny
z poszczególnych stacji,
– obrazki stymulujące do rozmowy,
– kartki z książki telefonicznej
z ważnymi telefonami,
– formularz zamówienia z apteki
Internetowej,
– dialogi u lekarza.
Uczniowie w grupach przeprowadzają ankietę
dotyczącą kieszonkowego, wyniki przedstawiają
na plenum. (P)
Uczeń wykorzystuje wzorzec językowy z zeszytu
ćwiczeń. (P)
Uczeń próbuje sporządzić słowniczek
komputerowy polsko-niemiecki i niemieckopolski. (PP)
Uczeń opisuje swój wypadek, chorobę, pobyt
w szpitalu. (PP)
Projekt: Uczniowie wymyślają historyjkę
i przygotowują zgłoszenie na numer alarmowy
112. (P)
Uczeń rozwiązuje testy sprawdzające do
podręcznika Abenteuer Deutsch „Teste dich!”.
Uczeń formułuje kilkuzdaniową wypowiedź,
opartą na wzorcu językowym z zeszytu ćwiczeń.
(P)
Uczeń formułuje dłuższą wypowiedź, w której
wykorzystuje poznane słownictwo i struktury
językowe. (PP)
Wskazane w PSO kryteria
wypowiedzi pisemnych
Wykonanie zadań zbieżne
ze schematem poprawnych
odpowiedzi.
Zaliczenie wymagań
testu zgodne z normami
wskazanymi w WSO.
Umiejętność zareagowania
adekwatnie do sytuacji.
Udział w pracach
projektowych.
15-20
DZIAŁ IV: Vor der Glotze und im Rampenlicht
oferty spędzania
czasu wolnego
film
teatr
malarstwo i rzeźba
historia
gwiazdy filmu
Uczeń:
Uczeń:
– rozumie program telewizyjny
i opisy poszczególnych audycji,
– formułuje wypowiedź ustną na
temat, co chętnie ogląda w telewizji,
– formułuje argumenty za i przeciw
spędzaniu czasu wolnego przed
telewizorem,
– rozumie najważniejsze informacje
oraz wybiera ofertę spędzenia
czasu wolnego zgodną z jego
zainteresowaniami i uzasadnia swój
wybór,
– rozumie ofertę podawaną przez
telefon,
– opisuje, co ciekawego ostatnio
widział, przeżył, gdzie był itp.,
– formułuje wypowiedź ustną
o Danielu Radcliffie, który grał
rolę Harrego Pottera, podając kilka
najważniejszych informacji,
– formułuje kilka pytań, które
chciałby postawić Danielowi,
– rozumie krótki tekst
o Hundertwasserze,
– formułuje wypowiedź ustną
o Hundertwasserze podając kim był,
gdzie żył i co jest charakterystyczne
dla jego twórczości,
– opowiada w kilku zdaniach
o Cezarze,
– zaprasza telefonicznie kogoś na
własne przedstawienie,
– rozumie sens prostych sytuacji
komunikacyjnych, związanych
z przerabianym zakresem
tematycznym,
– rozwiązuje większość zadań
z selektywnego, szczegółowego
lub globalnego rozumienia
wysłuchanego tekstu,
– rozwiązuje większość zadań
z globalnego, selektywnego
lub szczegółowego rozumienia
przeczytanego tekstu.
– przygotowuje i wystawia
z koleżankami i kolegami sztukę
„Cäsars Tod” , grając wybraną przez
siebie rolę,
– formułuje wypowiedź ustną na temat
jego ulubionej audycji telewizyjnej,
– przygotowuje wraz z innymi
uczniami wymarzony program
telewizyjny, omawiając krótko
poszczególne jego pozycje,
– formułuje wypowiedź ustną, jak
zorganizowałby czas wolny sobie i jego
niemieckiemu koledze,
– przekazuje w języku niemieckim
najważniejsze informacje
z oferty spędzenia czasu wolnego
sformułowanej po polsku,
– formułuje wypowiedź ustną na
temat dzieci, które zostają gwiazdami
filmowymi,
– wymienia zalety i niebezpieczeństwa
związane z byciem dzieckiem
– gwiazdą,
– formułuje własną definicję sztuki,
– opisuje obraz,
– pisze krótką historyjkę związaną
z wybranym obrazem,
– opisuje przygotowania do wystawy
sztuki nowoczesnej,
– przygotowuje plakat, ogłoszenie,
zaproszenie na wystawę, ewentualnie
krótki informator dotyczący wystawy.
Podręcznik:
– zabawy i gry językowe (rebusy,
krzyżówki, labirynty),
– historyjka obrazkowa „Cäsars
Tod”, cz. 1 i 2,
– teksty do czytania, streszczenia
sztuk teatralnych,
– formularz zamówienia biletów
do teatru,
– tekst do słuchania dotyczący
ulubionych programów
telewizyjnych,
– wycinki programów telewizyjnych,
– teksty do czytania, oferty,
– teksty do słuchania, wywiad
z Danielem Radcliffem (Harry
Potter),
– obrazy,
– tekst do lektury samodzielnej,
bajka ze Śląska.
Zeszyt ćwiczeń:
– zgadywanki i rebusy (ćwiczenia
powtórkowe do samodzielnej pracy
ucznia),
– tekst do słuchania - rezerwacja
biletów,
– program telewizyjny,
– historyjka obrazkowa „Vater und
Sohn”,
– protokół dotyczący oglądania
telewizji,
– oferta spędzania wolnego czasu
(katalog imprez),
– obrazy,
– tekst o Friedensreichu
Hundertwasserze,
– tekst do słuchania dotyczący
zainteresowania sztuką,
– tekst do czytania: „Fensterrecht“
i „ Der Mensch hat drei Häute“.
Uczniowie w grupach przygotowują sztukę
teatralną. (P)
Uczniowie przedstawiają ulubiony obraz. (PP)
Uczeń wykorzystuje wzorzec językowy z zeszytu
ćwiczeń. (P)
Uczeń rozwiązuje testy sprawdzające do
podręcznika Abenteuer Deutsch „Teste dich!”.
Uczeń formułuje kilkuzdaniową wypowiedź,
opartą na wzorcu językowym z zeszytu ćwiczeń.
(P).
Uczeń formułuje dłuższą wypowiedź, w której
wykorzystuje poznane słownictwo i struktury
językowe. (PP)
Wskazane w PSO kryteria
wypowiedzi pisemnych
Wykonanie zadań zbieżne
ze schematem poprawnych
odpowiedzi.
Zaliczenie wymagań
testu zgodne z normami
wskazanymi w WSO.
Umiejętność zareagowania
adekwatnie do sytuacji.
Udział w pracach
projektowych.
15-20
17
18
DZIAŁ V: Von Sportmuffeln und Fitnesfreaks
dyscypliny sportowe
sprzęt i strój
sportowy
sport w TV
sporty ekstremalne
oferty klubów
sportowych
wakacje na sportowo
– ocenia swoje dokonania sportowe
w różnych dyscyplinach,
– rozumie oferty sportowe,
– potrafi zdobyć szczegółowe
informacje, na temat wybranej
oferty sportowej (gdzie odbywają się
zajęcia, co można na nich robić, ile
to kosztuje itp.),
– pisze, jakie dyscypliny sportowe
i gdzie można uprawiać w jego
miejscowości,
– pisze e-mail o swoim ulubionym
i uprawianym przez niego sporcie,
– rozumie ofertę reklamową klubu
sportowego,
– sporządza listę ulubionych zajęć
sportowych w jego klasie,
– rozumie sportowy program
telewizyjny,
– formułuje wypowiedź na temat,
co jest potrzebne do uprawiania
wybranej dyscypliny sportowej,
gdzie można ją uprawiać itd.,
– wymienia kilka słówek związanych
z wybraną dyscypliną,
– rozumie sens prostych sytuacji
komunikacyjnych, związanych
z przerabianym zakresem
tematycznym,
– rozwiązuje większość zadań
z selektywnego, szczegółowego
lub globalnego rozumienia
wysłuchanego tekstu,
– rozwiązuje większość zadań
z globalnego, selektywnego
lub szczegółowego rozumienia
przeczytanego tekstu.
– przygotowuje szkolną olimpiadę
sportową,
– mówi, w jakiej dyscyplinie sportowej
wystartowałby i dlaczego (nie),
– wymienia wady i zalety uprawiania
wybranych dyscyplin,
– wyjaśnia koleżance / koledze proste
reguły jakiejś gry,
– formułuje wypowiedź na temat, jaki
jest jego stosunek do lekcji wychowania
fizycznego,
– opisze, dlaczego czasami (lub nigdy
nie) wykręca się od udziału w lekcji
wychowania fizycznego,
– zdaje tacie relację z obejrzanych
w telewizji zawodów,
– wyjaśnia, jak należy wykonać kilka
prostych ćwiczeń gimnastycznych,
– przygotowuje i przeprowadza kilka
minut „lekcji wychowania fizycznego”,
wydając polecenia związane
z wykonywaniem poszczególnych
ćwiczeń,
– zdaje choremu koledze relację ze
szkolnych zawodów sportowych,
umie powiedzieć, kto wygrał, kto był
najlepszy, najszybszy, ostatni itd.,
Podręcznik:
– zabawy i gry językowe (rebusy,
krzyżówki, labirynty),
– historyjka obrazkowa „Die nackte
Wahrheit über die Erben von
Herkules!”, cz. 1 i 2,
– tekst o ćwiczeniach gimastycznych
(polecenia wykonania ćwiczeń),
– program telewizyjny – sport,
– teksty do słuchania – fragmenty
audycji sportowych,
– obrazki i teksty do czytania: oferty
spędzania na sportowo weekendu,
ferii.
Zeszyt ćwiczeń:
– zgadywanki i rebusy (ćwiczenia
powtórkowe do samodzielnej pracy
ucznia),
– piosenka „Ich bin ein GehirnAkrobat”,
– teksty do czytania, sprawozdania
z zawodów sportowych,
– gra dotycząca sportu,
– teksty dotyczące różnych dziedzin
sportowych,
– teksty do czytania – sportowe
oferty spędzania wolnego czasu
(np. sporty ekstremalne),
– lektura samodzielna (legenda
z Mazur).
Uczeń formułuje kilkuzdaniową wypowiedź,
opartą na wzorcu językowym z zeszytu ćwiczeń.
(P)
Uczeń formułuje dłuższą wypowiedź, w której
wykorzystuje poznane słownictwo i struktury
językowe. (PP)
Uczeń rozwiązuje testy sprawdzające do
podręcznika Abenteuer Deutsch „Teste dich!”.
Projekt: Uczniowie przygotowują wspólnie
olimpiadę,
Uczeń wypełnia formularz zgłoszeniowy do
klubu sportowego.
Wskazane w PSO kryteria
wypowiedzi pisemnych
Wykonanie zadań zbieżne
ze schematem poprawnych
odpowiedzi.
Zaliczenie wymagań
testu zgodne z normami
wskazanymi w WSO.
Umiejętność zareagowania
adekwatnie do sytuacji.
Udział w pracach
projektowych.
Wykonanie zadań zbieżne
ze schematem poprawnych
odpowiedzi.
Zaliczenie wymagań
testu zgodne z normami
wskazanymi w WSO.
15-20
Rozwiązania do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń
Abenteuer 1
Station 2 / Podręcznik
A 1: Heidi hat an Jan einen Brief geschrieben und diesen aus Versehen in den Rucksack von Philipp
gesteckt.
A 2: 1a b, 2b a, 3a a, 4a b, 5b b, 6b a
Station 2 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 2: 1b 2c 3e 4d 5f 6a
Üb. 3: oval, lockig, rund, krumm, glatt, hoch
Üb. 4: fies, fleißig, klug, ordentlich, schlicht, faul
Üb. 5: krumme Beine, abstehende Ohren, lange Nase, rundes Gesicht / Sommersprossen
Üb. 6: 1 – der Junge; 2 – das Mädchen in der Mitte
Üb. 8: I – 4, b; II – 3, d; III – 1, e; IV – 5, a; V – 2, c
Üb. 9: Yvonne – die dritte; Karin – die erste; Jenni – die vierte; die süße Blonde – die zweite
Station 3 / Podręcznik
A1: 1 Tomi, 2 Heidi, 3 Jan, 4 Marajke, 5 Philipp
A2: A: Ohne seine karrierte ...; Heidi mag ...; Von Zeit zu Zeit ...; Ihre Anziehsachen kauft ...; Für
Marajke...; Jan trägt das, was ...; Meistens trägt er ...; Mit seiner Kleidung ...;
B: Lackschuhe; Jeans; nicht wichtig, was sie trägt; müssen in sein; seiner Mutter; blau; grau; schwarzen
C: Turnschuhe; romantische Kleider; ist wichtig; elegante Kleidung; sind trendy; egal, ob die Sachen in
oder out sind; was ihm gefällt; rot; blau
Station 3 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: ein / das Hemd, eine / die Weste, ein / der Gürtel, eine / die Krawatte, ein / das Halstuch, eine / die
Hose, ein / das Kleid, ein / der Mantel / eine / die Uniform, eine / die Jacke, eine / die Mütze, ein / das
T-Shirt, ein / der Pullover / Rollkragenpullover, die Schals, die Schuhe / die Stiefel, eine / die Jeans
Üb. 2: gestreift – nein; geblümt – nein; kariert – nein; getupft – ja
Üb. 3: 1a, 2d, 3e, 4c, 5b
Üb. 4: 1c, 2a, 3b, 4e, 5d
Üb. 6: Er hat einen karierten Rock, einen warmen Pulli, einen langen Mantel und einen schwarzen Gürtel
an. Sie hat eine gestreifte Hose, eine tief ausgeschnittene Bluse, eine grelle Jacke an und eine gemusterte
Mütze auf. Es trägt ein getupftes Kleid, ein blaues T-Shirt, ein buntes Armband und ein weites Cape.
Üb. 8: individuell
Üb. 10: 1e, 2f, 3a, 4b, 5c, 6d
Station 4 / Podręcznik
A 1: Aussehen – Abschnitt Nr. 2; Kleidung – Nr. 3; Charakter / Eigenschaften – Nr. 1
A 2: P P H H P P P H H H P P H H P
19
Station 4 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: ein schwarzer Umhang (mit silbernen Schnallen), ein Hut, eine Narbe auf der Stirn, ein
Zauberstock, Hautschuhe aus Drachenhaut, lange, bunte Strümpfe
Üb. 3: Aussehen: breiter Mund, rote Haare, ein schmales Gesicht, feste Zöpfe, übersät von
Sommersprossen, hellgrüne Augen, knubbeliges Knie, gesunde, weiße Zähne, dünne, lange Beine, eine
Narbe auf der Stirn, klein und dürr, schwarzes Haar, eine Brille mit runden Gläsern;
Kleidung: lange Strümpfe, große schwarze Schuhe, gelbes Kleid, blaue Hose mit weißen Punkten;
Charakter / Eigenschaften: mutig, unerschrocken, merkwürdig
Üb. 4: 1 – klein, 2 – Gesicht, Augen; 3 – Brille; 4 – Haar; 5 – mutig; 6 – Kleid; 7 – Punkten; 8 – rot;
9 – stark; 10 – Schuhe
Üb. 5: 1e, 2a, 3g, 4c, 5b, 6d, 7f
Üb. 7: 1 – Stärke, 2 – Unerschrockenheit, 3 – Hilfsbereitschaft, 4 – Neugier, 5 – Leichtsinnigkeit,
6 – Selbstsicherheit, 7 – Faulheit, 8 – Ehrlichkeit, 9 – Geselligkeit, 10 – Zuverlässigkeit
Station 5 / Podręcznik
A 1: richtig: 1, 2, 5, 6; falsch: 3, 4
A 2: Heidi sagt: Ich fühle mich so fies! Es ist wirklich dumm gelaufen. Heidi denkt: Ich bin aufgeregt!
Heidi fühlt: ist unsicher, hat ein schlechtes Gewissen.
Philipp sagt: Es war total lieb von dir! Wir können trotzdem gute Freunde sein. Philipp denkt: Alle
Mädchen sind gemein! Philipp fühlt: ist enttäuscht, ist traurig, ist unsicher
Station 5 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: Listy: Dienstag, 6.09.; Mittwoch, 7.09.; Sonnabend, 10.09.; Montag, 9.9.
Üb. 2: Dich mag ich riesig ...; Gib mir so schnell wie möglich Antwort.; ... bis über beide Ohren verliebt
ist?; Ich finde dich hübsch.; ... du siehst immer so traurig aus.; Du bist sehr nett, ...; Dich mag ich am
liebsten von euch dreien.
Üb. 3: 1. Magst du mich auch? 2. Ich finde dich toll. 3. Lass uns zusammen gehen. 4. Er ist in dich über
beide Ohren verknallt. 5. Willst du mit mir gehen? 6. Ich möchte dich trösten.
Üb. 4: enttäuscht – zawiedziony, glücklich – szczęśliwy, verliebt – zakochany, verständnisvoll –
wyrozumiały, herzlich – serdeczny, unhöflich – nieuprzejmy, nett – miły, wütend – wściekły, skeptisch
– sceptyczny, böse – zły, unsympathisch – niesympatyczny, nervös – nerwowy, wohl – dobrze, zufrieden
– zadowolony, hilfsbereit – chętny do pomocy, unsicher – niepewny, selbstsicher – pewny siebie,
unentschlossen – niezdecydowany, herzlich – serdeczny, gleichgültig – obojętny
Üb. 5: zufrieden, selbstsicher, herzlich, gleichgültig, enttäuscht
Üb. 6: A8, B1, C6, D4, E5, F9, G2, H3, I7, J10
Üb. 7: unsicher – 6, traurig – 4, unhöflich – 2, wütend – 1, herzlich – 3, glücklich – 5
Üb. 8: Tomi ist verliebt.
Üb. 9, 10: individuell
Üb. 12: Freundschaft, erste Liebe, unglückliche Liebe
Üb. 13: individuell
Üb. 14: „Es ist aus.“; „Ich will dich nicht mehr“; ein Schwein; vergibt; „Hau ab, du Idiot!“; so gemein.
Station 6 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: Aussehen: pummelig, blond, lockige Haare, Brillenträger, dukler Teint, schlank, Pickel, dick,
sportliche Figur;
Charaktereigenschaften: frech, kollegial, lustig, fleißig, mutig, gesellig, witzig, fantasievoll, Sturkopf,
Tyrann, dumm, faul
20
Üb. 2: a – 5, 9; b – 2, 3, 4; c – 6, 7, 10; d – 5, 8; e – 7; f – kein Satz
Üb. 3: 1 – in; 2 – über, 3 – über, 4 – im; 5 – für; 6 – zum; 7 – auf
Üb. 4: Sternzeichen: Jungfrau; Größe: 1,60 m; Hobbys: Sport, Computerspiele, Tennis, Basketball,
Kartenspiele; Schule: Realschule, 7. Klasse; Mein größter Traum: ein berühmter Sportler zu werden;
Meine Lieblingsmusik: HipHop; Wenn ich mies drauf bin, helfen mir: meine Freunde; Spaß habe ich: mit
Kumpels, im Kino; Als Tier wäre ich gern: ein Tiger, der ist schön; Wohnort: Köln
Üb. 5: Fische; 1,68 m; Skaten, Fußball, Snowboarden; 8. Klasse der Realschule; Freunde, Fitness, Skaten,
schönes Wetter, Tanzen, Familie, meine Katzen: Morle und Mogli; einmal in den Weltraum zu fliegen;
Techno; meine Freunde; beim Skaten, beim Rumhängen im Cafè; eine Katze: dann kann ich den ganzen
Tag schlafen; Güttersloh
Üb. 8: 1b, 2b, 3a, 4a, 5b, 6b, 7a, 8a
Station 7 / Podręcznik
A 1: Marajke: nett; freundlich; sie immer an meiner Seite ist; sie mir hilft, wo sie kann; ich ihr vertrauen
kann; sie zu mir hält; sie mit Anderen quatscht und mich alleine stehen lässt; Es gibt nichts, was wir nicht
zusammen machen; wir lernen zusammen; wir verbringen zusammen unsere Freizeit; ein Handy ...; ein
Mofa; wenn ich mies drauf bin; wenn wir uns lange nicht sehen ...; wir haben zusammen ein tolles Konzert
erlebt; wir haben eine Snowboard-Schule besucht.
Tomi: ideenreich; sportbegeistert; er cool ist; er kein Angeber ist; er sein Wort hält; er niemandem etwas
leiht; er stur ist; wir spielen zusammen Fußball; Wir spielen zusammen Tischtennnis; Wir verbringen
zusammen die Ferien; Bücher über Pharaonen; Kontaktlinsen; eine Taucherausrüstung; wenn ich auf einer
langweiligen Party bin; wenn mich Mädels ...; wir sind geklettert ...
Station 7 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: 1 – Wo / Wann / Wie; 2 – Seit wann / Wie lange; 3 – Wer / Wie; 4 – Was; 5 – Was; 6 – Was; 7 – Was;
8 – Wann; 9 – Was; 10 – Was
Üb. 2: 1d, 2a, 3b, 4e, 5c
Üb. 3: 1h, 2e, 3b, 4f, 5d, 6g, 7a, 8c
Üb. 4: 1 – Verlass; 2 – alles; 3- teilen; 4 – an; 5 – Zeit; 6 – Seite; 7 – für; 8 – zu; 9 – Stich; 10 – Patsche
Üb. 5: 1d, 2g, 3c, 4e, 5b, 6f, 7a
Üb. 6: 1b, 2f, 3c, 4g, 5d, 6e, 7a
Üb. 7: 1b, 2a, 3c, 4a, 5b, 6a, 7a
Abenteuer 2
Station 2 / Podręcznik
A 1: 1b, 2b, 3b, 4b, 5b
A 2: 1 – Sascha sollte ...; 2 – Plötzlich ...; 3 – Tomi und Heidi ...; 4 – Am nächsten Tag ...; 5 – Eines
Nachts...
Station 2 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: Deutschunterricht, Hausaufgabe, Kriminalgeschichte, Pistolenschuss, Nachbarhaus, Fußboden
Üb. 2: 1b, 2f, 3e, 4d, 5a, 6c
Üb. 3: 1b, 2g, 3a, 4e, 5c, 6f, 7h, 8d
21
Üb. 4: 1c, 2e, 3d, 4a, 5b
Üb. 5: Mir fällt nichts ein. Du hast geträumt. Es war eine dunkle, verregnete Nacht. Ich musste
eingeschlafen sein. Was schleppt er denn?
Üb. 6: Bild 1: Es war eine ... . Opa vergrub ... . Bild 2: Das Monster kam ... . Auf dem Feld ist ... . Bild 3:
Opa brachte ... . Hier hat man ... .
Üb. 7: Wann?: am nächsten Tag, in der Nacht, später, nachher, am Abend
Wo?: im Wald, zu Hause, auf dem Feld, im Tiergarten, auf einem anderen Planeten
Wie?: dunkel, verregnet, plötzlich, unerwartet, schrecklich, unheimlich, riesig, tot, komisch, winzig,
langsam
Üb. 8: 1l, 2a, 3g, 4f, 5h, 6c, 7j, 8d, 9b, 10e, 11i, 12k, 13m
Üb. 9: Manchmal ist es besser, seinen Augen nicht zu trauen.
Üb. 10: Aussehen: dickes Fell, ca. 1,30 groß und ca. 80 kg schwer, drei bis vier Köpfe, zwei große Nasen:
eine vorne und eine hinten, über den Nasen je ein Auge, je zwei große Ohren, ein massiver Körper, vier
Beine;
Ernährung: Fische, Pflanzen
Wohnung: Höhlenwohnungen
Landschaft: hohe Berge, Seen, Flüsse, Urwald
Klima: ziemlich kalt, 8 Monate im Jahr Minustemperaturen, die Höchsttemperatur im Sommer selten über
10°C
Fertigkeiten: gehen, auf allen vieren rennen, auf Bäumen springen, klettern, schwimmen
Station 3 / Podręcznik
A 1: Molly Moon
A 2: Titel – ja; Autor – ja; Inhalt – ja; allgemeine Einschätzung – ja
A 3: 1b 2a 3c 4c 5a 6a 7c 8a 9b 10a 11c 12a
Station 3 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 2: Titel, Verfasser, Inhalt, Allgemeine Einschätzung
Üb. 3: 1 – Also: Das Buch ... . 2 – Molly hat ... . 3 – Dann aber kommt ... . 4 – Eines Tages ... . 5 – Das
Buch ist einfach ... .
Üb. 4: „Mit Hannibal wird alles anders“ von Renate Welsch ist die Geschichte von kleinem
einfallsreichem David. Er möchte so gerne einen Hund haben. Mit einem großen Hund müsste er sich z. B.
nicht vor den großen Jungen fürchten, die sich auf seinem Weg zum Bäcker herumtreiben und die kleineren
Jungen jagen. Aber Davids Bruder hat eine Tierhaarallergie, also kann David keinen Hund haben. Mit
einem Trick überlistet er die großen Jungen: Er besorgt sich eine Hundeleine, die er lässig ums Handgelenk
wickelt und laut nach „Hannibal“ ruft. Und es funktioniert. Die großen Jungen glauben tatsächlich, dass
David seinen Hund ruft. Sie lassen ihn endlich in Ruhe. Ja, aber es gibt weitere Probleme … diesmal mit
seinen Schulfreunden, die auch erfahren haben, dass David einen neuen Hund hat. David gerät dadurch
ganz schön in Schwierigkeiten und muss sich einiges einfallen lassen, um aus dieser Geschichte ohne
Blamage wieder herauszukommen. Das Buch ist sehr witzig und die Sätze sind kurz. Es eignet sich also
auch für jüngere Leser aus der ersten oder zweiten Klasse.
Üb. 5: 1f, 2a, 3c, 4d, 5b, 6e
Üb. 6: 1. Ich möchte euch ein Buch mit dem Titel „Schule beißt nicht“ empfehlen. 2. Das Buch wurde von
Christoph Mauz geschrieben. 3. Das ist eine Geschichte von einem kleinen Jungen namens Bruno. 4. Ich
finde dieses Buch sehr interessant. 5. An manchen Stellen war das Buch lang gezogen.
Üb. 7: der Roman, das Märchen, das Sachbuch, das Schulbuch, die Tiergeschichte
Üb. 8: 6, 1, 2, 5, 7, 4, 3
Üb. 9: 1e, 2f, 3a, 4c, b5b, 6d, 7g, 8h
22
Station 4 / Podręcznik
A 2: 1 – Brigitte Young Miss 2 – Geolino 3 – Bravo ScreenFun 4 – Bravo Sport
A 3: Brigitte Young Miss; einmal im Monat; Mode, Kosmetika, Gefühle, psychologische Beratung;
Wissenswertes über Länder und Städte, Kochen, Basteln
Bravo ScreenFun; Computerfreaks; Spielen für den PC und andere Systeme, Lexikon der Spielregeln,
praktische Tipps zu Hard- und Software, Comic, Kino, Fernsehen
Bravo Sport; monatlich; Jugendliche; Tennis, Formel 1, Basketball, Motorsport, sportliche Mode, Rätsel,
Cartoons, Poster, Interviews, richtige Ernährung
Station 4 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: die Sendung, die Talkshow, der Moderator, das Radio, das Fernsehstudio
Üb. 2: 1d, 2a, 3f, 4e, 5b, 6c
Üb. 3: 1c, 2a, 3b, 4d
Üb. 4: „Geolino“, „Bravo Sport“, „Young Miss“, „Bravo ScreenFun“
Üb. 5: 1b, 2c, 3i, 4e, 5a, 6d, 7h, 8f, 9g, 10j
Station 5 / Podręcznik
A 1: Textteile: Verzweifelt schaute ich ...; Als ich schon gelangweilt ...; Das Fenster ging auf ... .
A 2: Sascha: will dem Opa nachlaufen; entdeckt Blutspuren; will sicher sein, ...; schreibt einen Krimi.
Tomi: erklärt, wie man Vergrößerungseffekte schafft; Heidi: erklärt Sascha ...; Saschas Mutter: schickt
ihren Sohn ins Bett; Saschas Schulfreunde: vergeben den ersten Platz an Sascha
Station 5 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: Was, ins Bett, getötet, Spur, lösen, aus dem Winzling, bei deinem Krimi, Preis
Üb. 2: 1f, 2e, 3d, 4b, 5c, 6g, 7b
Üb. 3: 3, 1, 2, 6, 5, 4
Üb. 5: propozycja: Mitternacht; die alte Uhr, der Spuk, unheimlich, verschwand, plötzlich, Angst, dunkel
Station 6 / Podręcznik
A 1: 1 – lekcja nr 1; 2 – lekcja nr 2; 3 – lekcja nr 3; 4 – lekcja nr 3; 5 – lekcja nr 3
A 2: 1c 2c 3a 4a 5b 6c 7b 8a9b 10b 11a 12b 13c 14a
Station 6 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: die Maus – myszka, die Tastatur – klawiatura, die CD – płytka kompaktowa, der Drucker –
drukarka, die Lautsprecher – głośniki, die Diskette – dyskietka, das Kabel – kabel, der Bildschirm – ekran,
der Scanner – scanner, das Modem – modem
Üb. 2: 1f, 2h, 3a, 4j, 5g, 6c, 7e, 8d, 9i, 10b
Üb. 3: Browser, E-Mail, @, Domain, Provider, Links, Chat, Suchmaschine
Üb. 4: 1c, 2a, 3b, 4f, 5e, 6j, 7h, 8i, 9d, 10g
Üb. 5: Browser, Klänge, Bücher, Kassetten, putzen, telefonieren, zahlen
Üb. 6: Onet pl, – Browser; msn – Suchmaschine, Outlook Express – Mail-Box
Üb. 9: Heidi: sich informieren, nach etwas suchen; Marajke: Radio hören, selbst etwas schreiben und
veröffentlichen, bei verschiedenen Aktionen mitmachen; Tomi: Plaudern und Tratschen, Daten, Spiele,
Musik und anderes besorgen, Briefe schreiben
23
Station 7 / Podręcznik
A 1: a5 b6 c2 d1 e4 f3
A 2: 1a 2e 3d 4b 5c 6g 7f 8h
Station 7 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: 1a, 2c, 3d, 4b
Üb. 2: 1e, 2c, 3g, 4b, 5h, 6f, 7d, 8a, 9i
Üb. 3: 1 – bekommen, 2 – einkaufen, 3 – angeben, 4 – sammeln, 5 – lesen, 6 – beantworten, 7 – bekommen
Üb. 4: 1 – Triff, 2 – Internet, 3 – Antworte, 4 – seltsam, 5 – Einkaufen, 6 – Schreck, 7 – Chatten,
8 – besorge, 9 – angeben ... löschen
Üb. 5: 1. ... nicht gleich mit ihnen treffen. 2. ... nur Erwachsenen erlaubt. 3. ...deine Eltern dabei sein.
4. ... seltsam findest 5. Du musst nicht unbedingt alle E-Mails ... . 6. ... Telefonnummer angeben.
7. ... kannst du im Internet angeben.
Üb. 8: 1f, 2b, 3e, 4c, 5a, 6d
Abenteuer 3
Station 2 / Podręcznik
A 1: 1, 3, 6
A 2: leichtsinnig; Straße; Fahrzeuge; Können; Schutzausrüstung
Station 2 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: Radfahren – Sturzhelm; Inliner fahren – Knieschoner, Ellenbogenschoner, Handschoner; Ski fahren
– Skibrille, Schutzcreme; Kanu fahren – Schwimmweste, Schutzcreme; Reiten – Reitkappe
Üb. 2: individuell
Üb. 3: 1d, 2e, 3a, 4b, 5c
Üb. 4: 1c, 2a, 3a, 4c, 5a, 6c
Üb. 5: Bild 1 – Schnall dich an! Bild 2 – Nicht betreten! Bild 3 – Nicht anfassen! Bild 4 – Nicht füttern!
Bild 5 – Setz den Sturzhelm auf!
Üb. 6: 1 – wenn du Fahrrad fährst! 2 – du bei Dunkelheit gesehen wirst! 3 – immer nur auf dem
Zebrastreifen! 4 – den Sicherheitsgurt! 5 – parkenden Autos. 6 – nach links und nach rechts und achte auf
Geräusche! 7 – dass du nicht auf dem nassen Boden ausrutschst! 8 – wenn ein Unfall passiert ist! 9 – die
Knie-, Ellenbogen- und Handschoner.
Üb. 7: 1 – Betreten 2 – Betreten 3 – Füttern 4 – Spielen 5 – Fotografieren 6 – Baden
Üb. 8: 1 – hat er sich an seiner Hand verletzt. 2 – hat sie sich den Fuß verstaucht. 3 – ist er in den Fluss
gefallen. 4 – ist sie vom Pferd gefallen. 5 – hat er sich am Kopf verletzt. 6 – hat sie sich Verletztungen am
ganzen Körper zugezogen. Hat er sich die Hand gebrochen.
Üb. 9: achten; schubsen; werfen; essen; streicheln; laufen; achten
Station 3 / Podręcznik
A 1: 1d 2e 3g 4a 5b 6f 7h 8c
Station 3 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: Wo?: an der Kreuzung Luxemburger Straße und Universitätsstraße; Pestalozzi -Schule in der
24
Bonner Straße; in der Turnhalle; auf dem Spielplatz; im Grugapark
Was?: Mein Freund ist vom Baum gefallen; ein Autounfall; ist vom Pferd gefallen; Ein Junge ist
ausgerutscht
Wie viele Verletzte?: Ein Mädchen ist verletzt.; zwei Verletzte; ein Verletzter; drei Verletzte
Welche?: Sie kann nicht alleine aufstehen.; Der Kopf ist verletzt.; Das Bein schmerzt und die Nase blutet.;
Sie hat starke Schmerzen.; Sein Bein ist verletzt.; Sie blutet an den Händen!
Üb. 2: Sie blutet an den Händen! Er / Sie kann nicht alleine aufstehen! Er hat starke Schmerzen! Sie hat
eine Kopfverletzung. Er ist bei Bewusstsein! Beruhige dich, ich hole gleich Hilfe!
Üb. 3: Geschichte 1: Plötzlich gibt es vor unserem Haus einen lauten Knall. Es muss ein Autounfall
gewesen sein. Es ist unsere Nachbarin, Frau Nietschke. Sie ist mit ihrem Wagen gegen den Laster von Herr
Schmidt geprallt. Sie war nicht angeschnallt. Sie ringt nach Luft und hat Schmerzen beim Atmen.
Geschichte 2: In der Pause versteckt sich Elke unter der Schulbank. Kevin kommt von hinten
angeschlichen und kitzelt sie. Sie erschrickt fürchterlich und stößt mit dem Kopf gegen die Kante der
Bank. Sie bekommt eine dicke Beule und hat Kopfschmerzen. Außerdem ist ihr schwindelig und ein
bisschen übel.
Geschichte 3: An der Feuerstelle drängeln alle, um sich eine Wurst zu braten oder einfach nur mit dem
Feuer zu spielen. Heidi nahm einen Stock aus dem Feuer. Der Stock glühte, sie warf ihn weg und rannte
mit stark geröteten Händen davon. (Außerdem ist ihr schwindlig und ein bisschen übel.)
Üb. 4: individuell
Üb. 5: A, E, C, D, B
Üb. 6: B, D, C, A
Üb. 7: individuell
Üb. 8: tröste, beruhige, holen, Telefon, Notruf
Station 4 / Podręcznik
A 1: Brandwunde, Wunde, Insektenstich, Nasenbluten
A 2: Verbrennung, Insektenstich, Nasenbluten, Wunde
A 4: 1a 2b/c 3b 4b/c 5c 6d 7a 8c 9a
Station 4 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 2: individuell
Üb. 3: Nasenbluten: Sturz, Ball;
Wunde: Glasscherben, heiße Gegenstände, Elektrizität, Messer, scharfe Gegenstände;
Brandwunde (Verbrennung): Feuer, kochendes Wasser, heiße Gegenstände, Elektrizität, Sturz, gefährliche
Chemikalien, Dampf, heißes Öl;
Insektenstich: Biene, Wespe
Üb. 4: individuell
Üb. 5: 1b, 2a, 3b, 4c, 5b, 6b, 7b, 8b, 9a, 10a
Üb. 6: 1- Nasenbluten; 2- Atemstillstand; 3-Verbrennung; 4- Insektenstich
Üb. 7: um, mit, bei, in, zu, nach vorne, bei
Üb. 8-12: individuell
Station 5 / Podręcznik
A 1: Tomi hatte einen Unfall und liegt im Krankenhaus.
A 2: Tomi hatte einen Unfall. Er hat eine leichte Gehirnerschütterung und Kopfschmerzen. Ihm war
schwindlig.
25
Station 5 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: 1 – b; 2 – g; 3 – d; 4 – e
Üb. 2: 1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – b
Üb. 3: Sein Bein ist gebrochen. Sie ist erkältet. Er hat Husten. Sie hat Kopfschmerzen und Halsschmerzen.
Er hat Bauchschmerzen. Er hat Fieber.
Üb. 4: Tablette; Hustensaft. Nasentropfen ... Taschentücher. Halsschmerztabletten. Salbe.
Üb. 5: Grippe/Erkältung: Nasentropfen nehmen, im Bett bleeiben, zum Arzt gehen, Fieber messen, Aspirin
nehmen, heißen Tee trinken, Hustensaft trinken, Hustenbonbons lutschen
Bauchschmerzen: zum Arzt gehen, nichts essen, nichts Süßes essen, Kräutertee trinken
Zahnschmerzen: eine Schmerztablette nehmen, nichts Süßes essen, zum Zahnarzt gehen
Üb. 6: 1, 4, 3, 5, 2
Üb. 7: (propozycja) Ich glaube, ich bin krank. Ich habe furchtbare Bauchschmerzen.; Seit zwei Tagen.;
Eier und Fisch, dazu Nudeln und Ketschup.; Darf ich wenigstens Cola trinken?; Ich kann aber ohne Cola
nicht leben!; Danke schön! Auf Wiedersehen!
Station 6 / Podręcznik
A 1: 1 – Pickel, unreine Haut; 2 – trockene, rissige Lippen; 3 – müde Augen; 4 – fettiges Haar
A 2: 1c 2a 3d 4b
A 3: 1 – Sonnenbrand 2 – Pickel / Hautausschlag / Sonnenallergie 3 – müde Augen 4 – trockene, rissige
Lippen
Station 6 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: 1e, 2b, 3f, 4g, 5c, 6a, 7d
Üb. 2: (propozycja) Das ist ein Shampoo gegen fettige Haare. Das ist ein Lippenbalsam gegen trockene
Lippen. Das ist eine Salbe gegen Pickel. Das ist eine Augencreme gegen müde Augen.
Üb. 3: 1b, 2c, 3a, 4c, 5h, 6d, f, 7g, 8e, 9f
Üb. 5: A, 1. hänseln 2. Shampoo 3. schön 4. Augenlider
Üb. 6: Wasche dich! – Ich habe mich doch schon vorgestern gewaschen. ; Kämme dir die Haare! – Willst
du, dass ich mir meine Frisur ... . ; Schneide dir die Fingernägel! – Nein, mit langen Fingernägeln ... .;
Putze dir die Zähne! – Ich kann nicht. ... ; Wie siehst du denn aus? ... – Ich habe schon in den Spiegel
geschaut. ...
Üb. 7: ... Pickel – Mache dir eine Gesichtsmaske! ; ... fettiges Haar – Verwende ein spezielles Shampoo!;
rissige Lippen – Benutze einen Lippenbalsam. ; Meine Augen sind müde ... – Lege frisch geschnittene
Gurkenscheiben ... ; ... Sonnenbrand – Tue etwas saure Milch ... ; ... Allergie – Schenke die Katze ... ; ...
Hautausschlag – Benutze eine Salbe!
Üb. 8: Wenn du rissige Lippen hast, hilft ... .; Wenn du fettiges Haar hast, hilft ... .; Wenn du trockene Haut
hast, hilft ... .; Wenn du Sonnenbrand hast, hilft ... .; Wenn du müde Augen hast, hilft ... .
Üb. 9: 1b, 2c, 3a
Station 7 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: 1d, 2b, 3e, 4c, 5a
Üb. 2: Bild 1: Ich bin müde und energielos. Bild 2: Ich werde schnell wütend. Bild 3: Ich stopfe
Süßigkeiten in mich rein. Bild 4: Ich kann nicht einschlafen. Bild 5: Mir ist schwindelig.
Üb. 3: machen, haben, sein
Üb. 4: 1b, 2f, 3c, 4d, 5a, 6g, 7e
Üb. 5: a. oft lachen. b. an Dinge denken, in denen du gut bist. c. oft Pausen machen. d. dich entspannen. e.
um Rat fragen, wenn du alleine nicht weiterkommst. f. vor schwierigen Aufgaben üben. g. positiv denken.
26
Üb. 6: Positiv: lachen, sich entspannen, ruhig bleiben
Negativ: nervös sein, gestresst sein, wütend werden, sich ärgern, Angst haben, energielos sein, oft etwas
falsch machen
Üb. 7: individuell
Abenteuer 4
Station 2 / Podręcznik
A 1: 1b 2a 3a 4c 5c 6a 7b
Station 2 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: in einem Theaterstück auftreten; Eltern zur Premiere einladen; Eintrittskarten reservieren; seinen
Platz in der Reihe suchen; seine Rolle gut spielen.
Üb. 2: Regie – Heidi Hornbach; Bühnenbild – Tomi Hornbach; Musik – Sascha Witt; Kostüme – Marajke
Konz; Licht – Philipp Demblon
Üb. 3: Willst du die Karten ... – Ich lasse sie reservieren.; Welches Theaterstück möchtest du besuchen? –
„Chaotischer Montag“ ; Worum geht es in dieser Komödie? – Es geht um einen Pechtag. ; Um wie viel Uhr
...? – Um 19 Uhr. ; Wie teuer sind die Karten? – Zwischen 15 und 55 €. ... ; Was bedeutet „Ermäßigung“?
– Dass du weniger bezahlen musst, ... ; In welcher Reihe willst du die Plätze haben? – In Reihe 10; In
welchem Theater läuft das Stück? – Im „Odeon“.
Üb. 4: Ermäßigung, Gong, Schauspieler, am Berliner Platz, laut
Üb. 5: Eintrittskarte, Vorstellung, besuchen, Wochenende, Abendvorstellung, Ermäßigung
Üb. 6: ... heute – 20.04. ; am vorigen Sonntag – 16.04. ; morgen – 21.04. ; gestern – 19.04. ; am
kommenden Samstag – 22.04. ; vorgestern – 18.04. ; für Sonntag – 23.04.
Üb. 7: Vorname: Christina; Name: Haug; Alter: 14 Jahre; Wohnort: Dresden; Straße und Hausnummer:
Unter den Birkenbäumen 1; Postleitzahl: vergessen; Telefon: (0351) 46782; Hobbys: Tiere, Ballett, Judo,
lesen
Üb. 8: Schwester, Stiefmutter, Fest / Ball, Kleid, 24 / 12, Schuh, Schuh
Üb. 9: Kostüm, Bühnenbild, Gong, Licht, Musik, Regisseur, Reihe
Station 3 / Podręcznik
A 2: Jessica – Tierfilme; Kevin – Zeichentrickfilme, Quizsendungen; Heidi – Wissensmagazine,
Reportagen; Tomi – Abenteuerfilme, Komödien
Station 3 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 2: 1. Quizsendung 2. Sportsendung 3. Tierfilm 4. Talkshow 5. Wissensmagazin 6. Kulturmagazin
7. Zeichentrickfilm 8. Jugendserie 9. Familiensendung 10. Abenteuerfilm
Üb. 3:
Was?
Titel
Wo?
Um wie viel Uhr?
(Art der Sendung)
Die Pfefferkörner
Jugendserie
KIKA
17.00
Wolffs Revier
Krimiserie
SAT.1
10.00
Unter uns
Seifenoper
RTL
17.30
27
Wo?
Um wie viel Uhr?
Richter Alexander Holz
Was?
(Art der Sendung)
Justizshow
SAT.1
16.00
Reich und schön
Familienserie
ZDF
11.15
Zacherl – Einfach kochen
Kochshow
PRO7
10.55
Die Hoobs
Trickserie- Hunde
KIKA
12.55
Galileo
Magazin
PRO7
19.25
Titel
Üb. 4: Haie hautnah! „Tauchgang mit Meeresräubern“. Reportage
Üb. 6: das Fernsehgerät, die Glotze, die Röhre, die Flimmerkiste, die Kiste
Üb. 7: für das Fernsehen: Aussagen Nr. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 15
gegen das Fernsehen: Aussagen Nr. 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14
Station 4 / Podręcznik
A 1: Situation 1 – Freizeitpark Prater; Situation 2 – „Trittbrettl“; Situation 3 – Astro-Reisen; Situation 4
– Mathematikum; 5 – Märchen, Erzählerin Claudia Edermayer
A 2: Theater, Freizeitparks, Museen, Zirkus, Sonstiges
Station 4 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: individuell
Üb. 2: im Theater – ein Theaterstück sehen; im Museum – Gemälde bewundern; im Freizeitpark –
Karussell fahren; in der Ausstellung – Exponate sehen; im Tierpark – Tiere beobachten; auf dem Spielplatz
– mit anderen Kindern spielen; im Konzert – Musik hören
Üb. 3: 2. Letzte Woche war ich in der Oper und habe mir eine interessante Operette von Verdi angesehen.
3. Letzten Sommer war ich in Wien im Freizeitpark Prater und habe das Geisterhaus besucht und bin
die Geisterbahn gefahren. 4. Vor zwei Wochen war ich im Tiergarten und habe mir viele Tiere aus
verschiedenen Kontinenten angesehen. 5. In dieser Woche war ich auf einer Kunstausstellung und habe
viel Interessantes über Kunst erfahren. 6. Am Wochenende war ich im Zirkus und habe internationalle
Artisten bewundert. 7. Während der Sommerferien war ich im Konzert und habe Chormusik gehört. 8. Im
Mai war ich im Wasserpark und bin geschwommen.
Üb. 4: Situation 1: 12 €, Situation 2: 6,50 €, Situation 3: keine Vorstellung, Situation 4: 3 €, Situation
5: keine Information über die Preise, Situation 6: 7 €
Üb. 5:
Was?
Wann?
Wo?
Wie viel? (Kosten,
(Titel, Name)
Eintritt)
Kino
Onegai Teacher
13:30
Medienbibliothek
?
Mäusejagd
10:00 o. 14:30
Kölner Jugendpark 3€
Tsatsiki
10:00 o. 14:30
Kölner Jugendpark 2€
Theater
Kugel und Schachtel
10.00 Uhr
Horizont Theater
5€
Der kleine
10.00 Uhr
Kölner Künstler
7€/6€
Häwelmann
Theater
Führung / KunstFrühstück
10.00-14.30
In 5 Museen
?
Museum
Koffergeschichten;
11.30 und 12.30
Museum für
?
Zurück in die
Angewandte Kunst
Zukunft
28
Sport
Musik
Sonstiges
Was?
(Titel, Name)
Klettern
Wann?
Wo?
Jeden Mittwoch
Kletterkurse
Tanz und Aerobic
Tischtennis
?
?
14. April – 21. April 03
Jugendzentrum
Treibhaus
Kletterhalle
Tanzatelier
?
Kinderoper „Die zehn 15:00
Küsse“
Disco
16:00-18:00
...
Wie viel? (Kosten,
Eintritt)
?
?
?/Probe kostenlos
238€
Yakult-Halle
10€/6.50€
Kölner Jugendpark
0.50€
Üb. 6: Marajke: Nachricht für Heidi. Wo? – Museum; Was? – Ausstellung Harry Potter; Wann? –
Donnerstag, den 12.04., 10 Uhr; Wie viel kostet? 3 €
Kevin: Nachricht für Tomi; Wo? – Medienbibliothek; Was? – Internetschulung; Wann? – am Samstag,
10.00 Uhr – 12.00 Uhr; Wie viel kostet? – 5 €
Üb. 7: 1. im Jugendpark 2. im Kinderpark / Kinderpark 3. im Museum 4. in der Oper ; 5. im Kino; 6. Im
Zirkus; 7. Die Ausstellung
Üb. 8: 1-Bibliothek; 2-Schwimmbad; 3-Ausstellung, Theater 4-Kino
Üb. 9, 10, 11: individuell
Station 5 / Podręcznik
A 1: In Wirklichkeit: Messer; Verschwörern / Senatoren; „Und du, Brutus gegen mich?“
In der Bildergeschichte: Schuh; Brutus; „Ich sterbe ... Der Schuh war vergiftet ...“
A 2: 1 – Immer mehr Römer ...; 2 – Die Verschwörer planen ...; 3 – Cäsars Frau bittet ...; 4 – Cäsar
beschließt, ...; 5 – Auf der Senatssitzung ...; 6 – Brutus wird ...; 7 – Cäsar gibt Brutus nach. 8 – Ein
Hellseher ...; 9 – Ein Verschwörer bittet ...
Station 5 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: 1e, 2d, 3b, 4c, 5a
Üb. 2: Verschwörer: Der Diktator muss weg! Cäsar, erlaube ihm, nach Rom zurück zu kehren! Alle warten
auf dich, Cäsar! Wenn du ihm seine Toga von der Schulter reißt, fallen wir über ihn her. Schluss mit Cäsars
Diktatur! Brutus, geh zu ihm und sage ihm, dass wir ihn auf der Sitzung brauchen. Wo steckt er denn bloß?
Calpurnia: Geh heute nicht aus dem Haus, ich flehe dich an! Schatz! Ich hatte einen furchtbaren Traum!
Hellseher: Ich sehe Gefahren! Hüte dich vor der Mitte des Monats! Cäsar! Ich warne dich vor dem
heutigen Tag!
Cäsar: Du weißt, dass ich mir aus Träumen nicht viel mache, aber wenn ich dich dadurch beruhigen kann,
dann gehe ich halt nicht hin. „Auch du, mein Sohn?“
Üb. 5: 1. Alptraum 2. Verschwörer 3. Ablehnen 4. Schulter 5. kämpfen 6. Hellseher 7. Erlaubnis 8. Mörder
Üb. 6: sich heimlich treffen, alle Details besprechen, seinen Plan auf jeden Fall durchführen, vor Gefahren
warnen, um Erlaubnis bitten, mit dem Messer stechen
Üb. 7: jemanden bitten: Ich brauche deine Zustimmung. Höre auf mich. Ich flehe dich an! Ich brauche
deine Zustimmung.
Bitte ablehnen: Dem kann ich nicht zustimmen! Es tut mir Leid, aber ich muss nein sagen. Das geht nicht.
Unmöglich! Ich kann dir meine Zustimmung nicht geben!
warnen: Es ist gefährlich, glaub mir! Ich sage es dir zuliebe: mach das nicht! Ich sehe schwarz.
29
eine Warnung ignorieren: Ach, was! Es wird nichts passieren, keine Bange! Unmöglich! Du übertreibst!
Sei doch kein Schwarzseher!
protestieren: Ich bin gegen ihn. So kann es nicht weiter gehen. Das kann man nicht zulassen! Das Land
braucht Reformen! Der muss weg! Seine Zeit ist vorbei!
Station 6 / Podręcznik
A 2: richtig: 1, 5, 6; falsch: 2, 3, 4
A 3: 1f; 2a, b, g; 3c, i; 4e, h, j; 5d, k
Station 6 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: 1a, 2f, 3b, 4c, 5e, 6d,
Üb. 2: 1. Wollen deine Eltern nicht, dass du Harry Potter spielst? 2. Wie hat sich dein Leben verändert? 3.
Warum lieben alle Harry Potter? 4. Wen würdest du gern erschrecken oder verzaubern? 5. Was machst du
mit dem Geld, das du jetzt verdienst? 6. Möchtest du Schauspieler werden?
Üb. 3: 1g, 2a, 3b, 4f, 5d, 6c, 7e, 8h
Üb. 4: 1. Zauber-Lehrling 2. Kind 3. Klassenkameraden 4. Menschen 5. Geld 6. Vorbilder 7. Schauspieler
8. Schule 9. Filmangebote 10. Plastikfigur 11. Zukunft
Üb. 5: 1. darfst 2. mögen 3. können 4. kannst 5. möchte 6. sollte
Üb. 6: Erfolg: Er ist sehr berühmt. Er wird vergöttert. Er wird verehrt. Er hat es geschafft! Er hat viele
treue Fans. Von ihm wird noch viel zu sehen sein! Er ist ein echter Hollywood-Star. Er ist ein toller
Schauspieler.
Er ist gescheitert: Der frühe Ruhm hat ihm das Leben verpfuscht. Der Ruhm ist ihm zu Kopf gestiegen.
Der endet als Plastikfigur bei McDonald`s. Er hatte Probleme mit Alkohol. Er hat den Abstieg nicht
verkraftet. Er wurde schnell vergessen. Die Rolle klebte an ihm. Er hat keine Filmangebote bekommen.
Das war der totale Absturz.
Üb. 7: Macaulay Culkin ist leider gescheitert. Drew Barrymoore ist immer noch erfolgreich.
Üb. 8: der Regisseur, die Schauspielerin, der Drehbuchautor, der Kameramann, die Maskenbildnerin
Üb. 9: 1e, 2a, 3f, 4b, 5d, 6c
Station 7 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: ein Wandbild, ein Gemälde, eine Skulptur, ein Foto, eine Maske
Üb. 2: individuell
Üb. 3: Porträt, Stillleben, Landschaft, etwas Abstraktes
Üb. 4: individuell
Üb. 5: Wer war Hundertwasser? – Künstler, Maler, Architekt
Wo hat er gelebt? – In Wien, Paris, Marrakesch, Tanger, Tunis, Italien.
Was machte er? – zahlreiche Studienreisen, malte und dachte sich Häuser aus.
Was ist charakteristich für seine Werke? – Kampf gegen die „gerade Linie“, Spiralen als Motive, Säulen,
bunte Fliesen, Mosaike, das Fensterrecht und goldene Zwiebeltürme, begrünte Dachterrassen, individuelle
Fassadengestaltung
Üb. 6: 1b, 2e, 3c, 4d, 5a
Üb. 8: Person 1: c, b, b, b, a; Person 2: c, a, a, -, Üb. 11: Fotograf – fotografiert – Fotos, Porträts, Landschaftsfotos, Akt ...; Architekt – entwirft Häuser,
Städte – Häuser, Städte, Siedlungen, Kindergärten, Museumsgebäude, ... ; Bildhauer – schafft Skulpturen
– Skulpturen, Denkmäler ...; Maler – malt, zeichnet – Bilder, Gemälde, Landschaftsbilder, Ölbilder,
Stillleben ...
30
Abenteuer 5
Station 2 / Podręcznik
A 1: Stimmt: 2, 5, 6, 7; Stimmt nicht: 1, 3, 4
A 2: Olympische Spiele; Weitsprung; Beißen; Springer; Läufer; Frauen
Station 2 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: 1e, 2d, 3h, 4c, 5g, 6i, 7a, 8b, 9f
Üb. 2: 1b, 2d, 3f, 4g, 5a, 6h, 7c, 8e
Üb. 3: Faustkampf, Hochsprung, Marathon, Hürdenlauf, Kugelstoßen, Speerwurf
Üb. 4: 1c, 2a, 3d, 4f, 5b, 6e
Üb. 5: Springer, Boxer, Werfer, Spieler
Üb. 6: A: 1, 4 – Sascha, 2, 3, 5 – Philipp, 6 – Tomi; B. a, d – Sascha, b, c, e – Philipp, f – Tomi
Üb. 7: individuell
Üb. 8: 1. Kugel 2. Marathon 3. Ball 4. Pferd 5. Turm 6. Griechenland 7. Diskus 8. Beifall 9. Ring 10. Lauf
11. Leid 12. Feuer
Üb. 9: individuell
Üb. 10: Nr. 1: hat Probleme mit einem Bein, trainiert Weitsprung; Nr. 2: hat hohes Fieber, hat sich eine
Erkältung geholt, hat Handball gespielt, ist verschwitzt nach Hause gegangen; Nr. 3: trainiert Boxen, hat
eine riesige Beule, hat im Ring verloren
Station 3 / Podręcznik
A 2: Sport ist Mord! / Bleib fit! / Kein Bock auf Sport in der Schule
A 3: die Anforderungen sind zu hoch; ihre Lehrer sind zu streng; sie sind einfach faul; sie haben ein
ärztliches Attest; sind nicht so gut in Sport; beim Sport schwitzt man; sie werden ausgelacht; sie haben
Angst, sich zu blamieren
Station 3 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 2: 1e, 2c, 3b, 4a, 5f, 6d
Üb. 3: Text 1: dass sie so viel von uns verlangen; Text 2: auf der Bank hocken; Text 3: sich zu blamieren;
Text 4: denn ich kann z. B. an dem Seil nicht hoch klettern; Text 5: warum viele Leute keinen Bock auf
Sport haben; Text 6: denn ich habe eine sehr strenge Lehrerin bekommen; Text 7: wenn man ständig hören
muss: „Haha, der schafft das nicht“.
Üb. 4: W naszej szkole są wysokie wymagania. Wyśmiewają się ze mnie. On się boi, że się ośmieszy.
W sporcie się pocisz i można się ośmieszyć. Ludzie, którzy tylko „grzeją ławki“, uważam za totalnych
leniwców. Sport jest przecież jedynym przedmiotem, który sprawia radość.
Üb. 5: individuell
Üb. 6: A: er ist faul, der Lehrer ist sehr streng, kann manche Übungen nicht machen, wird ausgelacht, ist
immer der Letzte. B: mag Sport, der Lehrer ist klasse, kann sich austoben, das macht ihm Spaß, in Sport
gibt es nie Hausaufgaben.
Üb. 7: individuell
Üb. 8: mostek – Brücke, świeca – Kerze, przysiad – Kniebeuge, szpagat – Spagat, pompka – Liegestütz,
waga – Waage; SIEGER
31
Station 4 / Podręcznik
A 2: Spatzenhüpfen; Kerze; Liegestütz; Waage; Bauchübungen; Kreuztanzen
Station 4 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: Bauch, Hüfte, Arm, Bein, Fußknöchel, Rücken, Knie, Hand, Nase, Ellbogen
Üb. 2: 1c, 2a, 3e, 4h, 5b, 6d, 7f, 8g, 9j, 10i
Üb. 3: 1 ja, 2 ja, 3 nein, 4 nein, 5 nein, 6 nein
Üb. 4: Arme, Hüften, Beine, Hände
Üb. 5: 1 gehen, 2 machen, 3 greifen, 4 legen, 5 heben, 6 stehen, 7 einknicken, 8. setzen, 9 berühren
Üb. 7: individuell
Üb. 8: 1. Leg(e) dich auf den Rücken! 2. Heb(e) das rechte Bein hoch! 3. Mach(e) einen Handstand!
4. Strecke den linken Arm nach vorne! 5. Mach(e) 5 Liegestütze! 6. Zieh(e) eine Ferse an den Popo! 7.
Knick(e) die Arme langsam ein! 8. Mach(e) 10 Kniebeugen!
Üb. 10: Stadion, sportbegeistert, Akrobat, Mord, Lauf, Zahlen, Ski, wann
Station 5 / Podręcznik
A 1: Stimmt: Im antiken Griechenland durften Frauen ...; Heidi und Katrin ...; Philipp ...; Tomi findet ...;
Sascha ...
Stimmt nicht: Im antiken Griechenland mussten sich ...; Tomi ist am weitesten gesprungen.
Station 5 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: Er hat die Goldmedaille gewonnen. Er war der Schnellste im Schwimmen. Sie war die Erste am
Ziel. Sie war die Beste im Weitsprung.
Üb. 2: 1C, 2F, 3E, 4A, 5B, 6D, 7G
Üb. 3: 1b, 2a, 3c, 4b
Üb. 4: individuell
Üb. 5: 1. Als Erster im Ziel war Tomi mit 7,10 Sekunden. 2. Der Sieger im 1000-m-Lauf war Peter aus der
5b. 3. Jessica ist am schnellsten geschwommen. 4. Die Goldmedaille im Weitsprung hat Kevin gewonnen.
5. Julia war im Hochsprung auf Platz 3.
Üb. 6: A b, B c, C a
Üb. 7: Im 1000-m-Lauf der Jungen war Nicolas mit 3:55 min der Beste. Im 50-m-Lauf der Mädchen war
Laura mit 8 s die Beste. Im Hochsprung war Mario der Beste. ...
Üb. 8: Laura: die Goldmedalille im Handball, im Hochsprung, im Laufen und im Tauchen. Silbermedaille
im Karate. Bronzemedaille im Weitsprung.
Nina: Goldmedaille im Handball, im Weitsprung und im Laufen. Bronzemedaille im Tauchen, Karate und
Hochsprung.
Tanja: Bronzemedaille im Handball und im Karate. Silbermedaille im Weitsprung, Hochsprung, im Laufen
und im Tauchen.
Station 6 / Podręcznik
A 1:
Was? Sportart
Fußball
Snowboard
Football
Eishockey
32
Wann? Sendezeit
Mittwoch, der 5. Januar, 17:45 Uhr
Mittwoch, der 5. Januar, 12:30 Uhr
Freitag, der 7. Januar, 13: 00 Uhr
Freitag, der 7. Januar, 13: 30 Uhr
Auf welchem Kanal?
DSF
EUROSPORT
DSF
DSF?
Was? Sportart
Keine Information
Keine Information
Keine Information
Motorsport
Extremsport
Wann? Sendezeit
Samstag, der 8. Januar, 23:30 Uhr
Dienstag, der 11. Januar, 9:00 Uhr
Montag, der 10. Januar, 13:30 Uhr
Donnerstag, der 6. Januar, 22:30 Uhr
Dienstag, der 4. Januar, 12:30 Uhr
Auf welchem Kanal?
?
?
?
EUROSPORT
EUROSPORT
A 2: 1-Fußball; 2 – Skispringen; 3 – Boxen; 4 – Eiskunstlauf
A 3: Fußball – nach einem Foul; Tor! Jetzt Freistoß ...; Kopfball! Eiskunstlauf – auf dem Eis ist ...;
Skispringen – im zweiten Durchgang; mit einem Sprung von 201,5 Meter ...; Boxen – schlug den Gegner
K.O.; er prügelte den Gegner durch den Ring
Station 6 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: ein/das Tor, ein/der Ring, eine/ die Goldmedaille, ein/das Stadion, ein/der Tennisplatz, eine/die
Sprungschanze
Üb. 2: 1. Fußball 2. Skispringen 3. Boxen 4. Eiskunstlauf
Üb. 3: 1. Foul, Freistoß 3. Durchgang, einem Sprung 4. Ring K.O. 5. Bronzemedaillengewinner
Üb. 4: 1c, 2d, 3b, 4e, 5a
Üb. 5: 1b, 2d, 3h, 4a, 5c, 6j, 8e, 10i
Üb. 6: Tennis: b, Rudern: c, Fußball: a
Üb. 7: 1. besser 2. besser 3. besten 4. weltbeste 5. gut 6. beste 7. meisten
Üb. 8: 1. Tennis 2. Hockey 3. Klettern
Üb. 9: 1. Die Mannschaft Schalke 04 hat heute gegen FC München gespielt und hat 3:2 gewonnen. 2. Nach
einem Faul gibt es einen Freistoß für Schalke 04. 3. Boris Becker hat im dritten Satz 6:5 gewonnen. 4.
In der 15. Minute hat Koller ein Tor geschossen. 5. Diesmal hatte Martin Schmitt Pech; er stürzte bei der
Landung. 6. Adam Malysz ist 201,5 m gesprungen und hat das Vierschanzen-Turnier gewonnen. 7. Auf der
Eisfläche ist die Bronzemedaillengewinnerin der Frauen.
Üb. 10: 1. Eishockey 2. Rafting 3. Klettern 4. Fußball
Üb. 11: 1, 11 – Wasserski; 2 – Fallschirmspringen; 3, 4, 7, 12 – Eishockey; 4, 12 – Inlineskating; 5
– Klettern; 6, 8, 9, 10, 11 – Rafting
Station 7 / Podręcznik
A 2: 1. Nr. 4, nein; 2. Nr. 2, nein; 3. Nr. 4, nein; 4. Nr. 6, ja; 5. keine Anzeige; 6. Nr. 5, keine Uhrzeit;
7. Nr. 7, ja
Station 7 / Zeszyt ćwiczeń
Üb. 1: Schnorcheltauchen – Maske, Schnorchel, Flossen; Basketball – Basketball, Korb; Badminton
– Federball, Schläger; Skilanglauf – Handschuhe, Ski, Skistöcke; Eishockey – Puck, Handschuhe, Helm,
Schlittschuhe, Schläger, Schützer
Üb. 2: 1a, 2c, 3e, 4b, 5d
Üb. 3: 1f, 2d, 3c, 4f, 5b, 6a
Üb. 4: 1. Kursgebühr 2. Anmeldeschluss 3. Anmeldung 4. Anzahlung 5. Anmeldebestätigung 6.
Anmeldeformular 7. Kursleitung
Üb. 5: individuell
Üb. 7: Eishockey
Üb. 8: individuell
Üb. 9: 1 – im Eisstadion 2 – in der Tennishalle / auf dem Tennisplatz 3. im Freien / in der Lounge /
33
im Hippodrom 3. Turnen – in der Turnhalle 5 – im Stadion 6 – in der Turnhalle 7 – im Schwimmbad /
Hallenbad 8 – im Stadion / auf dem Fußballplatz
Üb. 10: 1 B, 2 A, 3 D, 4 C
Üb. 11, 12: individuell
Üb. 13: ... nette Leute kennen lernen, den Schulstress vergessen, nicht mehr einsam sein, in einer
Mannschaft Spaß haben, durchtrainiert sein.
34
Testy dla uczniów
Sprawdź, czy opanowałeś materiał Abenteuer Deutsch 2
Sprawdzian złożony jest z wielu różnorodnych zadań, przy pomocy których sprawdzony zostanie stopień opanowania
materiału z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
W części 1 należy zakreślić właściwą odpowiedź, w części 2 odpowiedzieć na pytania, w części 3 zareagować odpowiednio do sytuacji, w części 4 wykonać polecenia związane z obrazkiem, w części 5 powtórzyć zwroty związane z danym
tematem. Testy (bez rozwiązań) zawarte są również w książeczce „Wszystko dla ucznia”.
Test nr 1
Część 1. Zadania testowe zamknięte (wyboru wielokrotnego)
1. A: ……… ist Angela?
B: Sie ist groß und schlank.
a. Wo
b. Wie
c. Was
2. Jan …………………. nett …… .
a. sieht … aus
b. hat … an
c. zieht … an
3. Ihre Haare sind nicht glatt, sie sind …………………… .
a. lang
b. blond
c. lockig
4. Sachen „aus zweiter Hand“ kann man ……………… kaufen.
a. im Supermarkt
b. auf dem Flohmarkt
c. im Kaufhaus
5. Heidi sieht in ihrer neuen Jeansjacke gut aus. Was sagst du ihr?
a. Sie steht dir gut.
b. Sie ist out.
c. Sie steht auf Jeansjacken.
6. Das Wort „Klamotten“ bedeutet umgangssprachlich ………………………. .
a. Spielsachen
b. Möbel
c. Kleidung
7. …………………. trage ich lässige Kleidung.
a. Am schönsten
b. Am liebsten
8.
c. Am besten
Jak spytasz koleżankę/kolegę, co sądzi o filmie o Harrym Potterze?
a. Was hältst du vom Film über Harry Potter?
b. Hast du den Film über Harry Potter gesehen?
c. Was trägt Harry Potter im Film?
9. Mut und Unerschrockenheit sind …………………. .
a. Kleidungsstücke
b. Hauptfiguren in einem Buch
c. Charakterzüge
10. Wenn man lange in der Sonne war, kann man ………………… bekommen.
a. Sommersprossen
b. Narbe auf der Stirn
c. weiße gesunde Zähne
35
11. Twój kolega zachował się w stosunku do ciebie bardzo nieładnie. Co mu powiesz?
a. Du bist lieb!
b. Du bist gemein!
c. Keine Panik!
12. Marajke hat Heidi versprochen, sie anzurufen. Leider hat sie das nicht gemacht. Heidi ist:
a. enttäuscht
b. unsicher
c. froh
13. Tomi hat die kranke Angela zu Hause besucht. Angela freut sich darüber und sagt:
a. Du hast mich enttäuscht. b. Ich bin böse!
c. Das ist lieb von dir!
14. Du bist gemein! Ich bin richtig …………… auf dich!
a. wütend
b. traurig
c. froh
15. Über moderne Sachen sagt man: Das ist …………… .
a. aus
b. weg
c. in
16. Ich heiße Sven, aber mein ………………… ist Mops.
a. Aussehen
b. Spitzname
c. Alter
17. (Uwielbiam) .............. Kino, Schlangen und Nike-Klamotten.
a. Ich brauche
b. Ich mag
c. Ich hasse
18. Ich würde mich …………… deine Mail riesig freuen.
a. über
b. im
c. für
19.
Jak powiesz swojej przyjaciółce/swojemu przyjacielowi, że ci jej/jego brakuje?
a. „Ich würde gerne alles mit dir teilen. “
b. „Das finde ich total blöd an dir.“
c. „Ich vermisse dich so.“
20. Ich interessiere …………….. für Hip-Hop.
a. mich
b. sich
c. dich
Część 2. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi:
1. Wie sieht deine Freundin / dein Freund aus?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Beschreibe ihren / seinen Charakter.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Was trägt sie / er gerne: in der Schule, auf Partys, in der Disco?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
4. Was magst du an ihr / ihm und was nicht?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Was macht ihr zusammen? Was würdest du noch gerne mit ihr / ihm machen?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część 3. Situation
Du hast im Internet folgenden Steckbrief gelesen:
„Hi, ich bin Tim, 13, und etwas schüchtern. Ich spiele gern Karten und Schach, lese gern über Tiere und fahre
gern Rad. Ich bin ein Einzelkind und wohne in einem Dorf in Süddeutschland. Ich würde gern jemanden aus
Polen kennen lernen, weil mein Großvater Pole war. Leider spreche ich kaum Polnisch. Schreib mir eine Mail,
ich freue mich schon darauf! Cześć!“
Schreib Tim eine Mail über dich und schlage ihm vor, Brieffreund zu werden.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część 4. Aufgaben zum Bild
A. Bildbeschreibung
1. Was meinst du: Wer ist die Person auf dem Bild?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Was hat sie an?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
3. Was macht sie gerade?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Macht sie einen sympathischen oder eher unsympathischen Eindruck? Wie ist sie?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Schreibe ihren Steckbrief.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Sprechen
Dein deutscher Freund behauptet: „Echte Freundschaft zwischen einem Mädchen und einem Jungen ist
überhaupt nicht möglich.“ Was sagst du dazu?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Schreiben
Dein netter Nachbar fühlt sich sehr einsam und will per Internet nach seiner Traumfrau suchen. Er kann
ausgezeichnet kochen, ist ein Naturfreund, hat zu Hause fünf Katzen, wandert gern und liest gern Krimis.
Entwirf für ihn eine Homepage.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część 5. Idiomatische Wendungen
Wyjaśnij podane zwroty idiomatyczne:
1. Er sieht wie eine Vogelscheuche aus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Sie hat ein langes Gesicht gemacht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
Test nr 2
Część 1. Zadania testowe zamknięte (wyboru wielokrotnego)
1. Dein Freund kommt sehr aufgeregt angerannt. Was fragst du ihn?
a. Was hast du geträumt?
b. Was ist passiert?
c. Was hast du gelesen?
2. A: ……………… war denn die Geschichte?
B: Schrecklich!
a. Wo
b. Wann
c. Wie
3.W nocy obudziło cię skrzypienie podłogi i dziwne odgłosy z poddasza, chociaż tam nikogo nie było. Co
powiedziałbyś/-abyś w tej sytuacji?
a. „Es war unheimlich!”
b. „Es war lustig!“
c. „Es war schon spät.“
4. A: „Warum hast du denn nichts geschrieben?“ – B: „Ich hatte ………………… .“
a. Angst
b. keine Lust
c. einen schrecklichen Traum
5. Katrin liest viel und gerne, sie ist eine richtige …………………… .
a. Leseratte b. Lesemuffel
c. Lesezeichen
6. A: „………………. dieses Buch?“ B: „Das ist eine Geschichte über das Leben der Indianer.“
a. Wer hat geschrieben
b. Wie findest du
c. Wovon handelt
7. „Verfasser“ bedeutet …………………. .
a. Inhalt
b. Autor
8.
c. Handlung
In der Bibliothek:
A: „Entschuldigung, wo finde ich Informationen über Meerschweinchen?
B: „Dort, im Regal mit ……………. .“
a. Sachbüchern
b. Krimis c. Wörterbüchern
9. „In 40 Tagen um die Welt“ ist ein (powieść) …………………… .
a. Schulbuch
b. Märchen
c. Roman
10. „Bravo“ erscheint wöchentlich, das heißt ……………… .
a. die erste Woche im Monat b. am Wochenende
c. einmal in der Woche
11.Dein deutscher Freund hat dir versprochen, dir alle zwei Wochen eine SMS zu schreiben. Du hast eben
eine SMS von ihm bekommen. Wann „simst“ er dir also wieder?
a. in zwei Wochen
b. circa zweimal im Monat
c. zweimal in der Woche
12.Ergänze Heidis Geschichte: „Ich schlief. Plötzlich hörte ich einen Knall und ich ……………….“
a. wachte auf
b. löste das Rätsel
c. entzifferte die Geheimschrift
13. Deine E-Mail-Adresse ist: [email protected]. Wie buchstabierst du sie einem Deutschen?
a. wu-i-el-ka – Klammeraffe – pe-o-ce-te-a – punkt – pe-el
b. we-i-el-ka – Klammeraffe – pe-o-ce-zet-te-a – punkt – pe-el
c. we-i-el-ka – ad – pe-o-ce-zet-te-a – Komma – pe-el
39
14. Im Internet kann man ……………………. .
a. segeln
b. klettern
c. surfen
15. A: „Wie hoch ist ………….. für den Internetzugang?“ B: „Ich bezahle 30 Euro monatlich“.
a. die Gebühr
b. das Taschengeld
c. das Trinkgeld
16. „Ich habe Lisa per Internet …………………………… .“
a. gesurft
b. kennen gelernt
c. gechattet
17. Kolega przestrzega cię przed niebezpieczeństwami związanymi z Internetem. Co mówi?
a. Achte auf die Maus!
b. Dein Drucker ist tot!
c. Vorsicht bei Clubs!
18. Jak udzielisz przyjacielowi rady?
Im Internet ……………………... du niemals deine Telefonnummer und Adresse angeben.
a. kannst
b. solltest
c. musst
19. Wenn jemand zu dir sagt: „Du dumme Kuh“, bist du …………….. .
a. beleidigt
b. ruhig
c. froh
20. Du weißt nicht, ………… Sascha Lautsprecher hat.
a. wie
b. denn
c. ob
Część 2. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi:
1.Was vermisst du in Jugendzeitschriften? Über welche Themen und Probleme möchtest du gerne mehr
lesen oder erfahren?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Welches Buch hast du letztens gelesen? Warum hat es dir (nicht) gefallen?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Wer ist dein Lieblingsautor / deine Lieblingsautorin? Warum?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Was machst du alles am Computer?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Warum solltest du z.B. beim Chatten immer vorsichtig sein?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Część 3. Situation
Empfiehl deiner deutschen Freundin Nina ein polnisches Buch. Erzähle ihr, wovon das Buch handelt und
warum es dir gefällt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część 4. Aufgaben zum Bild
A. Bildbeschreibung
1. Was für ein Raum ist das?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Was kann man hier finden?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
3. Was kann man hier alles machen?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Gehst du oft in die Bibliothek? Warum (nicht)?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Stell dir vor, du willst dich bei dieser Bibliothek anmelden. Was fragst du und was antwortet dir die
Bibliothekarin?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Sprechen
Dein Schulfreund meint: „Ich brauche keinen Computer. Wenn ich Informationen brauche, kann ich zur
Bibliothek gehen.“ Bist du auch der Meinung? Warum (nicht)? Erzähle ihm, was Computer und Internet
anbieten.
C. Schreiben
Schreibe eine kurze Geschichte unter dem Titel: „Zwei Wochen alleine in der Bibliothek.“
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część 5. Idiomatische Wendungen
Wyjaśnij podane zwroty idiomatyczne:
1. Er redet wie ein Buch.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Das macht Schlagzeilen.
42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Test nr 3
Część 1. Zadania testowe zamknięte (wyboru wielokrotnego)
1. …………. deinen Schutzhelm ……………. !
a. Zieh aus b. Setz auf
c. Zieh an
2. Jeśli chcesz powiedzieć po niemiecku, żeby ktoś uważał, mówisz ........................ .
a. Komm mit!
b. Los!
c. Pass auf!
3. Im Sportgeschäft:
A: Kann ich dir helfen?
B: Ja, ich suche nach Schutzausrüstung für Inliner. Einen Helm und Handschoner habe ich schon, ich
brauche noch ……………… .
a. Knie- und Ellbogenschoner b. Pflaster
c. eine Schwimmweste
4. Wo hörst du: „Schnall dich an!“?
a. in der Turnhalle
b. im Auto
c. am Bahnhof
5. Powiedz, że można przechodzić tylko na pasach: Die Straße ……………………… man nur am
Zebrastreifen überqueren.
a. muss
b. kann
c. darf
6. Sie fährt auch abends ohne Licht Rad. Das finde ich aber ………………………… .
a. leichtsinnig
b. vorsichtig
c. toll
7. „Der Junge ist verletzt, wir müssen ………………………….. !
a. Hilfe holen
b. Brandsalbe auftragen
c. ihm Hustensaft geben
8. „Seine Nase ………………………. .“
a. ist ausgerutscht
b. blutet
c. hat starke Schmerzen
9. A: „Wo ist das geschehen?“ a. An der
B: „………….. Kreuzung vor der Schule.“
b. In der
c. Von der
10. Notruf: „Wie viele ………………… gibt es?
a. Ärzte
b. Rettungsstellen
c. Verletzten
11. In einer Broschüre findest du folgenden Text: „Sie entstehen bei Berührung mit Feuer, heißen
Gegenständen, Elektrizität oder Chemikalien.“ Was ist gemeint?
a. Verletzungen
b. Insektenstiche
c. Verbrennungen
12. Florian hat ein Eis gegessen, da hat ihn eine Biene …………………. .
a. gestochen
b. entfernt
c. verbrannt
13. Ostrzegasz brata: „Spiel nicht mit Feuer, das ist …………………. !“
a. scharf
b. gefährlich
c. kochend heiß
43
14. Ein Arzt fragt:
a. Wie oft soll ich die Tropfen einnehmen?
b. Muss ich im Bett bleiben?
c. Was fehlt dir denn?
15. Powiedz, że kręci ci się w głowie.
a. Mir ist schwindlig!
b. Ich habe mich erbrochen! c. Mir ist schlecht!
16. Tomi ist vom Fahrrad gestürzt und ist auf den Kopf gefallen. Er hat wahrscheinlich ….. .
a. Quetschungen
b. eine Gehirnerschütterung
c. Hautausschlag
17. Schmerzen, Übelkeit, usw. sind ……………….. .
a. Beschwerden
b. Wunden
c. Verletzungen
18. Poradź przyjaciółce z trądzikiem: „Gurkenmaske ist gut ……………… Pickel.“
a. auf
b. beim
c. gegen
19. „Rissige Lippen hast du? ………………. diesen Balsam, der hilft.“
a. Nehmen Sie
b. Nimm
c. Nimmst du
20. Nie wierzysz we własne siły i myślisz:
a. „Das schaffe ich nie!“
b. „Ich bin satt.“
c. „Ich bin in Eile!“
Część 2. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi
1. Dein Freund ist oft nervös und gestresst. Gib ihm ein paar Tipps, was er gegen Stress tun kann.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Was denkst du und wie fühlst du dich, wenn du Stress hast?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Dein Mitschüler hat sich verbrannt und du sollst ihm die Erste Hilfe leisten. Was machst du?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Welche Schutzausrüstung brauchst du beim Inlinefahren?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
5. Was sagst du einem Kind, das auf einem zugefrorenen See Schlittschuh fahren will?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część 3. Situation
Tomi ist vor der Schule vom Fahrrad gestürzt. Er blutet am Knie und hat starke Kopfschmerzen. Du rufst die
Rettungsstelle 112 an. Was sagst du?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część 4. Aufgaben zum Bild
A. Bildbeschreibung
1. Was meinst du: Wer ist die Person auf dem Bild?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Was macht sie gerade?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
3. Was ist wohl passiert?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Welche Tipps gibst der Person auf dem Bild?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Denke eine passende Überschrift aus.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Sprechen
Stell dir vor, du bist in Deutschland und siehst einen Unfall. Wen informierst du? Was machst du?
C. Schreiben
Dein Freund möchte seine Sommerferien am Meer verbringen. Er will die ganze Zeit in der Sonne liegen,
Eis essen und Rad fahren. Schreibe ihm, worauf er achten sollte, um einen zum Beispiel Sonnenbrand oder
Fahrradunfall zu vermeiden.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część 5. Idiomatische Wendungen
Wyjaśnij podane zwroty idiomatyczne:
1. Hals über Kopf.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Ich habe mich schwarz geärgert.
46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Test nr 4
Część 1. Zadania testowe zamknięte (wyboru wielokrotnego)
1. Ich …………. in einem Theaterstück ………….. .
a. stehe … auf
b. trete … auf
c. fange … an
2. Die …………….. für das Ballett kosten je 39 Euro.
a. Eintrittskarten
b. Flugtickets
c. Preise
3. A: Welche Plätze haben wir?
B: Plätze 15 und 16 in der dritten ……………… .
a. Klasse
b. Gruppe
c. Reihe
4. A: Welche ……………. siehst du dir gerne an?
B: Tierfilme und Talkshows.
a. Filme
b. Nachrichten
c. Programme
5. „Die Simpsons“ ist ein ………………… .
a. Wissensmagazin
b. Spielfilm c. Zeichentrickfilm
6. A: Siehst du oft fern?
B: Nein, nur ………………… .
a. sehr selten
b. meistens c. immer
7. Die Sportschau wird immer montags ……………….. .
a. trainiert
b. gesendet
c. gespielt
8.Weil du gerne schwimmst und im Wasser spielst, bekommst du zum Geburtstag eine Eintrittskarte
zum …………………… .
a. Freizeitpark
b. Zirkus
c. Flohmarkt
9. Stell dir vor, für das Konzert braucht man nicht zu bezahlen, der Eintritt ist ………. !
a. teuer
b. billig
c. frei
10. A: Wie lange ………….. das Theaterstück?
B: Ungefähr zwei Stunden.
a. zeigt
b. dauert
c. tritt … auf
11. In der Aula ist eine ……………… mit Bildern und Skulpturen von unseren Schülern.
a. Ausstellung
b. Bibliothek
c. Reportage
12. Vor dem Auftritt am Wochenende müssen wir noch einmal ……………… .
a. probieren
b. anprobieren
c. proben
13. Die Dekorationen in einem Theaterstück nennt man ……………… .
a. Plakate
b. das Bühnenbild
c. Kostüme
47
14. Marajke und Heidi wollen den Saal ………………….. .
a. vorbereiten
b. nähen
c. entwerfen
15. A: Was sind ………………… eines Stars?
B: Er muss hart arbeiten und ist nie frei.
a. die Wolken
b. die Sonnenseiten c. die Schattenseiten
16. Meine Trainerin ist ……………….. für mich; ich möchte so werden wie sie.
a. ein Vorbild
b. ein Star
c. ein Fan
17. A: Kennst du Daniel Radcliffe?
B: Wer kennt ihn denn nicht? Er ist doch sehr …………….. !
a. sympathisch
b. berühmt
c. fleißig
18. Als Schauspieler kann man viel Geld …………………. .
a. verdienen
b. gewinnen
c. verlieren
19. Eine Figur aus Stein, Marmor oder Bronze ist …………….. .
a. eine Mosaik
b. eine Graphik c. eine Skulptur
20. Interessierst du dich …………… Kunst?
a. auf
b. für c. über
Część 2. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi
1. Was siehst du im Fernsehen am liebsten?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Wie verbringst du am liebsten deine Freizeit?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Deine Klasse bereitet einen Theaterauftritt vor. Welche Rolle bei den Vorbereitungen übernimmst du?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Was ist positiv und was negativ am Leben eines Kinderstars?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
5. Was für Bilder hängen bei dir zu Hause?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część 3. Situation
Dein Kusin kommt am Wochenende zu dir zu Besuch. Er wohnt in einem kleinen Dorf und hat bis jetzt kaum
kulturelle Veranstaltungen besucht. Frag ihn nach seinen Interessen und mache ihm ein paar Vorschläge, in
eurer Freizeit etwas zu unternehmen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część 4. Aufgaben zum Bild
A. Bildbeschreibung
1. Was machen die Personen auf dem Bild?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Wo sind sie? Was sind sie von Beruf?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
3. Für wen ist diese Vorführung bestimmt?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Wie lautet der Titel dieser vorgeführten Geschichte?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Worum geht es wohl in dieser Geschichte?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Sprechen
Erzähle über dein Lieblingsbild.
C. Schreiben
Du bist erst 14 und schon als Künstler/-in berühmt. Du hast Millionen von Fans und alle Journalisten wollen
mit dir Interviews machen. Welche Vor- und Nachteile hat dein Leben?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część 5. Idiomatische Wendungen
Wyjaśnij podane zwroty idiomatyczne:
1. Ich habe Lampenfieber!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Toi, toi, toi!
50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Test nr 5
Część 1. Zadania testowe zamknięte (wyboru wielokrotnego)
1. Wann ... das Sportfest ... ?
a. macht … mit
b. findet … statt
c. bereitet … vor
2. Wenn du in einem Sportwettkampf gewinnst, dann bist du ….
a. der Sieger
b. der Athlet
c. der Läufer
3. Eine der olympischen Disziplinen ist Lauf mit … .
a. Kugeln
b. Speeren
c. Hindernissen
4. Philipp hat gute ... in Sport.
a. Leistungen
c. Kräfte
b. Wettkämpfe
5. Ich mag keinen Sport, denn man kann sich dabei … .
a. blamieren
b. freuen c. entspannen
6. Das ist zu schwer für mich. Ich … es nicht.
a. treibe
b. verlange c. schaffe
7. Liegestütz, Waage und Kerze sind … .
a. Hüpfer
b. Turnübungen
c. Anforderungen
8. „… das linke Bein!“
a. Heb
b. Grätsch
c. Gib
9. „Leg … auf den Bauch!“
a. dir
b. dich
c. sich
10. Marajke war … im Springen.
a. die Beste
b. die Schnellste
c. am liebsten
11. Tomi war der Erste ….
a. mit Hindernissen
c. am Ziel
b. im Tor
12. Laura war im Weitsprung besser … Tanja.
a. mit
b. als
c. wie
13. Die meisten Tore hat Tobias … .
a. gekämpft
b. geschossen
c. gesprungen
14. Heidi war die Beste … Schwimmen.
a. auf
b. nach c. im
15. Tauchen ist ein sehr interessanter Sport, aber … ist sehr teuer.
a. die Ausrüstung
b. die Anzahlung c. das Angebot
51
16. Der Tanzkurs findet dienstags … 17 Uhr … 19 Uhr statt.
a. von … bis
b. von … nach c. um … vor
17. Helm, Puck und Schläger sind Ausrüstung beim … .
a. Skilanglauf
b. Hockey
c. Bergsteigen
18. A: „Und? Ist das Spiel schon zu Ende? Wie war … ?“
B: „Zwei zu Null.“
a. die Landung
b. der Freistoß
c. das Ergebnis
19. A: „… läuft die Sportreportage?
B: „Auf Sat 1.“
a. In welcher Sendung
b. Auf welchem Kanal
c. In welcher Fernsehzeitschrift
20. Der Boxer schlug seinen … K.O.
a. Spieler
b. Gegner
c. Partner
Część 2. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi:
1. Welche Sportart magst du am liebsten?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Sollte man Sport treiben? Warum (nicht)?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Treibst du gern Sport? Warum (nicht)?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Was macht ihr im Sportunterricht in der Schule?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Was brauchst du an Kleidung und Ausrüstung für den Sportunterricht?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Część 3. Situation
Du warst krank und konntest nicht am Sportfest teilnehmen. Ruf deinen Freund / deine Freundin an und frag
ihn / sie nach dem Verlauf und den Ergebnissen des Sportfestes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część 4. Aufgaben zum Bild
A. Bildbeschreibung
1. Was macht der Junge auf den Fotos?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Wie heißen die Übungen?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Macht ihr solche Übungen im Sportunterricht in der Schule?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Wann macht man normalerweise solche Übungen?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
5. In welcher Stimmung ist der Junge? Macht er die Übungen gern?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Sprechen
Stell dir vor, in deiner Klasse gibt es einen Jungen, der andere Schüler im Sportunterricht auslacht. Was sagst
du zu ihm?
C. Schreiben
Deine deutsche Brieffreundin hat ein Problem: Sie ist nicht besonders sportlich und viele Turnübungen
bereiten ihr große Schwierigkeiten. Was würdest du ihr raten? Schreibe einen kurzen Brief an sie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część 5. Idiomatische Wendungen
Wyjaśnij podane zwroty idiomatyczne:
1. Hals- und Beinbruch!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Ich bin fix und fertig.
54
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poprawne rozwiązania do testów sprawdzających
Instrukcja dla ucznia
Za każdy test powtórkowy do poszczególnych rozdziałów możesz zdobyć 50 punktów.
Część 1 (test wyboru): 20 punktów
Część 2 (pytania krótkiej odpowiedzi): 10 punktów (po 2 punkty za odpowiedź)
Część 3 (sytuacja): 2 punkty
Część 4 (obrazek): 16 punktów (po 2 za pytania, 2 za wypowiedź ustną i 2 za pisemną)
Część 5 (idiomy): 2 punkty
Skala ocen do testów
Liczba punktów
50-44
43-36
35-30
29-25
Ocena
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
Test 1
Część 1. 1b, 2a, 3b, 4b, 5a, 6c, 7b, 8a, 9c, 10a, 11b, 12a, 13c, 14a, 15c, 16b, 17b, 18a, 19c, 20a
Część 2. (propozycja) 1. Mein Freund ist klein und mollig. Er hat blaue Augen, eine kleine Nase und lockige
schwarze Haare. 2. Er ist nett, freundlich und sportbegeistert. Er hilft gerne anderen und ist witzig.
Manchmal ist er aber sehr ungeduldig. 3. In der Schule trägt er gerne bequeme Kleidung: eine Jeans,
ein T-Shirt oder einen Pullover. Auf Partys und in der Disco trägt er moderne bunte Hemden. 4. Ich
mag ihn, weil er zuverlässig ist und mag nicht, wenn er sich zu schnell über Kleinigkeiten ärgert.
5. Wir spielen zusammen Tischtennis und verbringen gemeinsam die Ferien. Ich würde gerne mit
ihm mehr Zeit nachmittags verbringen.
Część 3. (propozycja) Hallo, Tim,
ich heiße Agata und bin 13 Jahre alt. Ich besuche die 6. Klasse. Meine Lieblingsfächer sind Polnisch
und Deutsch. Sport und Mathe mag ich nicht. Ich habe eine Schwester, sie ist 4 und einen Bruder, er
ist 7. Wir wohnen in Kattowitz. Hier wohnen auch Deutsche! Ich interessiere mich auch für Tiere.
Zu Hause habe ich einen Degu und einen Papagei. Zu Weihnachten bekomme ich einen Hund.
Außerdem spiele ich Flöte und bin Mitglied unseres Schultheaters „Keine Tassen im Schrank“. Ich
freue mich, wenn du dich wieder meldest.
Tschüß
Agata
Część 4. A, B i C: do sprawdzenia przez nauczyciela
Część 5. 1. Wygląda jak strach na wróble. 2. Zrobił/-a krzywą minę.
55
Test 2
Część 1. 1b, 2c, 3a, 4b, 5a, 6c, 7b, 8a, 9c, 10c, 11a, 12a, 13b, 14c, 15a, 16b, 17c, 18b, 19a, 20c
Część 2, 3 i 4. do sprawdzenia przez nauczyciela
Część 5. 1. Gada jak nakręcony. 2. To się nadaje do prasy.
Test 3
Część 1. 1c, 2c, 3a, 4b, 5c, 6a, 7a, 8b, 9a, 10c, 11c, 12a, 13b, 14c, 15a, 16b, 17a, 18c, 19b, 20a
Część 2, 3 i 4. do sprawdzenia przez nauczyciela
Część 5. 1. Na łeb, na szyję. 2. Byłem zły jak pies. Byłam zła jak osa.
Test 4
Część 1. 1b, 2a, 3c, 4c, 5c, 6a, 7b, 8a, 9c, 10b, 11a, 12c, 13b, 14a, 15c, 16a, 17b, 18a, 19c, 20b
Część 2, 3 i 4. do sprawdzenia przez nauczyciela
Część 5. 1. Mam tremę. 2. Powodzenia!
Test 5
Część 1. 1b, 2a, 3c, 4a, 5a, 6c, 7b, 8a, 9b, 10a, 11c, 12b, 13b, 14c, 15a, 16a, 17b, 18c, 19b, 20b
Część 2, 3 i 4. do sprawdzenia przez nauczyciela
Część 5. 1. Połamania nóg! 2. Jestem wykończony/-a!
56
Transkrypcja tekstów do podręcznika i zeszytu ćwiczeń nagranych na płycie CD
Station 2 Übung 9
Ich möchte mich verlieben
Ich möchte mich verlieben,
mit dir auf Wolke sieben
rumhängen und faulenzen.
Wo seid ihr, meine Herzen?
1.
Die Erste war die Karin, und ihr Talent lag darin,
die Beste in Karate, Königin der Matte,
statt Küsschen – bekam ich nur eins auf die linke Backe,
wovon ich nicht viel hatte, und ich auf die Nächste warte!
2.
Meine zweite Freundin, das war ´ne süße Blonde,
für sie war ich 007, genau so wie James Bond, ne ?!
Doch auch sie ließ mich links liegen, wofür ich echt nichts konnt’
von ihr ist nichts geblieben, denn dann folgte schon Yvonne.
3.
Yvonne war meine dritte Freundin, was ja auch ganz nett war,
mit ihr träumte ich im Park auf der Wiese bei schönem Wetter,
so saßen wir dann da gestyled mit Seitenscheitel,
doch eins war mir schon klar : Sie war doch viel zu eitel.
Guck doch mal auf die da,
Date’s verpennt sie immer!
Ich mache das nie wieder,
und bleib in meinem Zimmer!
So guck doch mal auf die da,
pünktlich war sie nie da,
das wird ja immer schlimmer
Hol mich aus meinem Zimmer!
Denn :
Ich möchte mich verlieben
mit dir auf Wolke sieben
rumhängen und faulenzen.
Wo seid ihr, meine Herzen?
Auch mit Jenni liiert
habe ich mich blamiert.
Ich war furchtbar frustriert.
Dann habe ich’s kapiert:
57
Ich will mich nicht verlieben
ich brauch´ auch keine Diven
die mich auf Wolken hieven
und lassen mich dort liegen.
Musik: Cornelius Vogel
Station 3 Aufgabe 1
Tomi
Mir ist es wichtig, dass ich mich in meinen Klamotten gut fühle. Meine Lieblingsklamotten sind lässige
T-Shirts und megaweite Hosen. Das blaue Shirt hat mir mein alter Kumpel aus den USA mitgebracht. Was
Schuhe angeht, da trage ich meistens schwarze Turnschuhe. Ah ja, und ohne meine gestreifte Baseballmütze
gehe ich nicht aus dem Haus!
Heidi
Ich stehe auf figurbetonte Miniröcke und kurze Tops. Auf Partys trage ich am liebsten romantische Kleider. Ab
und zu gehe ich zum Flohmarkt oder in einen Second-Hand-Laden. Dort kann man oft Originelles kaufen.
Tolle Sachen gibt es auch bei H&M und Zara. Dort sind die Klamotten billig, und die Qualität stimmt auch.
Außerdem sind die Sachen, die es dort gibt, ziemlich in.
Marajke
Anziehsachen betonen nun mal den Charakter eines Menschen, deshalb ist es mir wichtig, was ich trage.
Ich mag keine lässigen Klamotten. Ich stehe eher auf elegante Kleidung, schicke Kleider, weiße Blusen usw.
Absolut trendy ist zum Beispiel das, was ich heute anhabe: die Pepitahose und der cremefarbene Pullover.
Jan
Ich trage gern einfache Mode, in der ich mich auch bewegen kann. Meistens trage ich ein kariertes Hemd,
eine dunkle Stoffhose oder eine Jeans und eine Lederjacke. Mir ist es eigentlich egal, ob die Sachen in oder
out sind. Geld spielt dabei auch keine Rolle. Hauptsache ist: Die Sachen müssen mir stehen.
Philipp
Ich ziehe das an, was mir gefällt. Und manchmal provoziere ich mit meiner Kleidung. Zu meinen
Lieblingsklamotten gehören: die rot-grün karierte Hose, die blau-rosa getupfte Krawatte und ein brauner
Nietengürtel!
Station 5 Übung 7
Eins: Wie konntest du mich bloß alleine sitzen lassen!? Das ist fies! Du bist ein Schwein, weißt du das?
Zwei: Was? Ich soll dir helfen? Ich habe jetzt keine Zeit und auch keine Lust. Mach es allein.
Drei: Ach, du bist die Neue? Hallo, ich bin der Tobias. Möchtest du mit uns Basketball spielen? Vier: Und das Schlimmste war, sie hat mir den Kugelschreiber zurück gegeben, den ich ihr geschenkt habe.
Ich glaube, es ist aus.
Fünf: Ja! Volltreffer! Jan geht mit zum Feuerwerk. Ich habe gerade eine SMS von ihm bekommen.
Sechs: Soll ich ihn ansprechen? Hmm… Und wenn er nein sagt?... Oh, nee … Egal, ich spreche ihn an. Jetzt!
Oder? Vielleicht wäre es besser morgen beim Sport? Ich weiß es nicht …
Station 5 Übung 12
Gaby hat Sehnsucht, Sehnsucht nach Klaus
Doch Klaus sagt ihr nur: Es ist aus
Gaby muss weinen, ihr Herz ist so schwer
58
Doch Klaus sagt ihr nur: ich will dich nicht mehr
Gaby ist einsam, schrecklich allein
Sie denkt an Klaus und sagt sich:
Er ist so gemein!
Will ihn vergessen, und damit das geschieht
Geht sie durch den Regen und singt dieses Lied:
Das Leben ist grausam und schrecklich gemein
Das Leben ist grausam und Klaus ist ein Schwein
Das Leben ist grausam und schrecklich gemein
Das Leben ist grausam und Klaus ist ein Schwein
Doch plötzlich merkt Klaus, wie er Gaby liebt
Er geht zu ihr, hofft, dass sie ihm vergibt
Er steht vor ihr, wird vor Verlegenheit rot,
doch sie sagt kühl nur: Hau ab du Idiot
Klaus ist jetzt einsam, schrecklich allein
Er denkt an Gaby und sagt sich: sie ist so gemein
Will sie vergessen, damit das geschieht
Geht er durch den Regen und singt dieses Lied:
Das Leben ist grausam und schrecklich gemein
Das Leben ist grausam und Gaby ist ein Schwein
Das Leben ist grausam und schrecklich gemein
Das Leben ist grausam und Gaby ist ein Schwein
Station 6 Übung 5
Servus! Ich bin Mohamed. Ich bin im Sternzeichen der Fische geboren.
Ich bin 1, 68 m groß. Mein Hobbys sind Skaten, Fußball und Snowboarden. Ich gehe auf eine Realschule,
bin in der 8. Klasse. Sehr wichtig für mich sind meine Freunde, fit zu sein und Zeit zum Skaten zu haben.
Meine Laune hängt vom Wetter ab. Ich bin immer gut drauf, wenn das Wetter schön ist. Ich tanze gerne.
Sehr wichtig für mich sind meine Familie und meine Katzen Morle und Mogli. Ich habe schon immer davon
geträumt, einmal in den Weltraum zu fliegen. Meine Lieblingsmusik ist Techno.
Wenn ich mies drauf bin, helfen mir meine Freunde. Wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, bin ich
glücklich. Spaß hab ich: beim Skaten und wenn ich im Café rumhänge. Als Tier wäre ich gern eine Katze;
dann könnte ich den ganzen Tag lang schlafen, vor allem, wenn es draußen kalt und grau ist. Ich wohne in
Gütersloh.
Station 7 Aufgabe 1
M: Was liest du denn da?
H: Interviews mit Jugendlichen über Freunde, Freundschaft, Liebe … Einer schreibt, sein bester Freund ist
zwar lustig, aber sehr unzuverlässig. Wie ist denn deine beste Freundin, Marajke?
M: DU bist doch meine beste Freundin!
H: Also raus mit der Wahrheit! Wie ist denn deine Freundin?
M: Meine beste Freundin ist … hm … sehr nett, freundlich und hilfsbereit. Und zuverlässig.
H: Was findest du toll an ihr?
59
M: Toll an ihr finde ich, dass sie mir immer zur Seite steht und mir hilft, wo sie kann, dass sie zu mir hält und
dass ich ihr voll und ganz vertrauen kann.
H: Und was findest du blöd an ihr?
M: Blöd? Eigentlich gar nichts. Na ja, vielleicht doch, manchmal, wenn wir mit Anderen zusammen sind,
dann quatscht sie mit allen und lässt mich alleine stehen.
H: Echt? Mache ich das? Hm … Das ist mir nie aufgefallen. Aber du bist auch nicht anders, wenn du dich mit
Katrin triffst. Ok, weiter: Was macht ihr zusammen?
M: Eigentlich gibt es nichts, was wir nicht zusammen machen. Wir spielen zusammen, lernen, verbringen
zusammen unsere Freizeit.
H: Hier steht´s: „Was würdest du deiner besten Freundin schenken, wenn du viel Geld hättest?“
M: Ein Handy, damit wir ständig in Kontakt sind. Und ein Mofa, weil das ihr Traum ist.
H: Wann vermisst du deine Freundin am meisten?
M: Wenn ich mies drauf bin. Und wenn wir uns lange nicht sehen, z. B. in den Ferien.
H: Welches war dein schönstes Erlebnis mit ihr?
M: Hm … wir haben viel Schönes erlebt. Besonders toll war es, als wir die Snowboard – Schule besucht
haben. Und das „Robin Williams“ – Konzert.
H: Ja, stimmt! Und weißt du noch, als wir …
M: Ich habe gehört, dass für Jungs Freundschaft etwas ganz Anderes bedeutet.
H: Das können wir sofort prüfen. Dort sitzt Tomi. Sollen wir ihn fragen?
M: Gute Idee!
M: Hi, Tomi! Wir wollen dich zum Thema: „Dein bester Freund“ interviewen. Machst du mit?
T: Habt ihr denn nichts Anderes zu tun?
H: Ach komm, das ist super interessant!
T: Na gut.
M: Ok, die erste Frage ist: Wie würdest du deinen besten Freund beschreiben, wie ist er? Was gefällt dir an
ihm?
T: Er hat immer tolle Ideen und ist sportbegeistert. Toll finde ich an ihm, dass er immer cool bleibt, und kein
Angeber ist und dass er immer sein Wort hält.
H: Was nervt dich an ihm?
T: Nervt? Eigentlich nichts. Oder doch … Ich find´s blöd, dass er niemandem etwas leiht. Grundsätzlich
nicht. Keine Bücher, keine CDs, keine Spiele. Das kann ich nicht verstehen. Und manchmal kann er ganz
schön stur sein.
H: Was macht ihr zusammen?
T: So ziemlich alles: Wir spielen Fußball und Tischtennis und verbringen oft die Ferien zusammen.
M: Was würdest du ihm schenken, wenn du viel Geld hättest?
T: Was ich ihm schenken würde? … Eine Taucherausrüstung, er will nämlich tauchen lernen. Bücher über
Pharaonen, so etwas liest er gerne. Und Kontaktlinsen, weil er seine Brille hasst.
M: Welches war denn das schönste Erlebnis mit ihm?
T: Unsere Klettertour in den Alpen. Da kam plötzlich ein Gewitter auf …
M: Vermisst du manchmal deinen Freund?
T: Ja, wenn ich auf einer langweiligen Party bin oder wenn mich Mädchen mit langweiligen Fragen über
Freundschaft bequatschen.
M: Mit Jungs kann man nie ein normales Gespräch führen!
Die Goldbarren
Auf dem Schloss Krawarn lebte der berühmte Alchemist Sendivoj. Man erzählt, dass es ihm gelungen sei,
neun Goldbarren zu gießen. Die soll er in einem geheimen Schlosskeller eingemauert haben. In dem Schloss
herrschte zu dieser Zeit die verschwenderische Gräfin Fontaine. Sie wollte dieses Gold haben und durchsuchte
60
alle Gemächer so lange bis sie die Stelle gefunden hatte. Sofort wurden vier Maurer geholt. Die Gräfin verband
ihnen die Augen und führte sie so lange in den Schlosskellern umher, bis sie nicht mehr wussten, wo sie sind.
An der Stelle, wo sich die Goldbarren befanden, nahm die Gräfin den Maurern die Augenbinden ab und ließ
sie dort graben. Sie gruben zwei Tage und zwei Nächte, bis sie endlich einen Schimmer von Gold erblickten.
Jeder der Maurer holte ein Stück Gold aus der Erde. Die habgierige Gräfin riss das Gold an sich, verband den
Maurern wieder die Augen und ließ sie herausführen.
Sie selbst aber blieb in den Schlosskellern und suchte weiter, denn sie wollte noch die anderen fünf Goldstücke
haben. Aber obwohl sie sehr lange nach ihnen suchte, konnte sie das restliche Gold nicht finden. Es wurde
wieder Nacht, die Gräfin war allein im Keller und bekam Angst. Sie nahm ihre Goldbarren und wollte so
schnell wie möglich heraus. Aber die Schlosskeller waren riesig groß und hatten viele Gänge. Die Goldbarren
waren schwer und wurden, je länger die Gräfin herumirrte, immer schwerer. Als sie endlich den Ausgang
gefunden hatte, fiel sie ohnmächtig um. Ihre Diener wunderten sich am Morgen sehr: da lag die Gräfin vor
dem Kellereingang und schlief. Neben ihr lagen vier große, graue Steine, an denen in der Morgensonne
kleine, goldene Streifen glitzerten.
Sztabki złota
W pałacu Krawarn żył sobie sławetny alchemik Sendivoj. Wieść głosi, że udało się mu odlać dziewięć sztabek
złota, które następnie zamurował gdzieś w pałacowych piwnicach. W owym czasie panowała na zamku hrabina
Fontaine, która była bardzo rozrzutna. Uparła się, że zdobędzie to złoto. Tak długo przeszukiwała wszystkie
pomieszczenia, aż znalazła kryjówkę. Natychmiast kazała zawołać do siebie czterech murarzy. Zawiązała im
oczy i tak długo prowadziła ich po labiryncie zamku, aż stracili orientację i nie wiedzieli, gdzie są. W miejscu,
gdzie były zamurowane sztabki złota, zdjęła im z oczu przepaski i kazała kopać. Murarze pracowali dwa dni
i dwie noce, aż wreszcie dostrzegli błysk złota. Każdy z nich wykopał jedną sztabkę złota. Żądna złota hrabina
wyrwała im sztabki z rąk, ponownie zawiązała im oczy i kazała ich wyprowadzić.
Sama jednak pozostała w pałacowych piwnicach i szukała dalej pozostałych pięciu sztabek złota. Ale – bez
skutku. Nastała noc. Hrabinę, samą w piwnicach, ogarnął strach. Wzięła znalezione sztabki złota i postanowiła
tak szybko, jak to tylko możliwe, wydostać się z piwnic zamku. Lecz piwnice te były ogromne i poprzecinane
wieloma korytarzami. Sztabki złota, same w sobie już ciężkie, ciążyły tym bardziej, im dłużej hrabina błąkała się
po piwnicznym labiryncie. Kiedy hrabinie wreszcie udało się znaleźć wyjście, padła zemdlona z wyczerpania.
Służba nie mogła rano wyjść ze zdziwienia: oto przed wejściem do piwnic leży hrabina i śpi, a obok niej leżą
cztery wielkie, szare kamienie, na których w porannym słońcu odbijają się delikatne, złote promyki.
Abenteuer 2
Station 3 Aufgabe 1
Also: Das Buch heißt „Molly Moon“. Es ist von Georgia Byng. Molly hat keine Eltern. Sie lebt in einem
Waisenhaus in England. Das Leben dort ist nicht einfach für sie, weil die Erzieherin boshaft ist, die Leiterin
sie schikaniert und die anderen Kinder sie auslachen. Molly hat einen einzigen Freund, der Rocky heißt.
Er steht zu ihr, hilft ihr und spricht ihr Mut zu. Eines Tages leiht Molly aus der Bibliothek ein altes Buch
über Hypnose aus. Von da an ändert sich ihr ganzes Leben. Molly bemerkt, dass sie beim Hypnotisieren ein
Naturtalent ist. Zuerst versucht sie den Hund der Heimleiterin, dann die Köchin und schließlich Personen
auf einer Theaterbühne zu hypnotisieren. Es funktioniert! Von da an manipuliert Molly ihre Umgebung
nach Belieben. Dann aber kommt der tragische Tag: Mollys Freund Rocky wurde von einem amerikanischen
Paar adoptiert. Molly fühlt sich sehr einsam ohne ihn und beschließt, ihn in New York aufzusuchen. Dort
61
erlebt sie eine Reihe von Abenteuern: Sie wird zum Star eines Musicals, ist bald unglaublich reich und wohnt
in den teuersten Hotels. Ihr Glück dauert an, bis ein Verbrecher von ihren Fähigkeiten erfährt. Um ihre
Hypnosetechnik zu erlernen, versucht er an das Hypnosebuch zu gelangen, um dann seine Fähigkeiten für
illegale Dinge zu benutzen. Ich will das Ende nicht verraten, ihr müsst es unbedingt selber lesen!
Ich kann dir auch ein Buch empfehlen, wenn du dich für Abenteuer interessierst. Das ist die wunderbare
Geschichte einer Freundschaft. Da passieren so viele verrückte, aufregende Sachen, dass man das Buch kaum
aus der Hand legen möchte. Mir hat einfach alles gefallen und ich werde das Buch sicher wieder lesen. Wenn
du möchtest, kann ich es dir leihen.
Station 5 Übung 3
Die ganze Gruselgeschichte hat damit angefangen, dass ich keine Idee für eine Kriminalgeschichte hatte. Ihr
wisst noch, damals dieser Wettbewerb … . Das habe ich auch Heidi, Tomi und ihrem Opa erzählt. Der wollte
mich trösten mit Sprüchen, wie: „Die besten Kriminalgeschichten schreibt das Leben selber“, oder so etwas.
Und dann habe ich mal nachts an meinem Compi gesessen und darüber nachgedacht. Ich habe zu meinem
Nachbarn rüber geschaut und – ob ihr es glaubt, oder nicht, in Opas Zimmer sehe ich einen Riesenhund!
Ich dachte, ich spinne! Das Vieh fletscht die Zähne, schäumt vor Wut, bellt, ich sag euch … Dann wurde es
wieder dunkel im Zimmer.
Ich wusste nicht so richtig, was ich davon halten sollte, fragte mich, ob ich noch ganz richtig im Kopf bin.
Gespannt hab ich auf die nächste Nacht gewartet. Und – Bingo! Das Biest ist schon wieder erschienen, ganz
kurz. Es war gerade dabei, ein Kaninchen zu Tode zu quälen.
In der Schule habe ich sofort Heidi und Tomi danach gefragt. Wisst ihr, was die mir sagten? Dass ich geträumt
hätte! Dass ihr Opa zwar einen Hund besitzen würde, dass es aber ein Yorkshire wäre. Wisst ihr, welchen ich
meine? Diesen Fußabtreter von 10 cm Größe!
Und dann kam der Clou: die Nacht danach, ich war schon am Pennen, plötzlich hörte ich „Päng!“ – einen
Pistolenschuss! Ich zum Fenster und sehe das Monster auf dem Rücken liegen. Mausetot! Dann wurde es
wieder dunkel im Zimmer. Einige Minuten später habe ich im Laternenlicht den Opa draußen gesehen. Er
schleppte mit Mühe einen riesigen Sack. Ich rein in die Klamotten, wollte hinter ihm her, da kam meine Mom
und ließ mich nicht raus! Ich dachte, ich platzte vor Wut! Erst am frühen Morgen konnte ich mich draußen
umsehen. Und ratet, was ich auf dem Weg gefunden habe? Blutspuren und eine Kralle. Also – eine klare
Geschichte.
Eigentlich, hab ich gedacht, ist die Sache geklärt. Der Alte hat den Köter abgemurkst und Ende. Aber –
irgendwie ließ mich die Geschichte nicht los. Weiß selbst nicht, warum. Ich wollte das ein für alle Male
klären. Als es dunkel wurde, habe ich ´ne Leiter an die Hauswand von Tomi angelehnt und bin rauf. Also
– ich stehe schon oben, da geht das Licht an und ich sehe wieder im Zimmer die Bestie! Ich habe vor Schreck
geschrieen, du! Mir standen die Haare zu Berge.
Dann ging alles schnell: Heidi und Tomi haben mich gehört und gesagt, ich soll zu ihnen ins Zimmer
kommen. Sie würden mir was Interessantes zeigen. Wisst ihr, was ich im Opas Zimmer gesehen habe? Den
Winzling Yorkshire, ein Stoffhäschen und einen Diaprojektor! Die beiden haben mich total veräppelt! Die
haben den York an die Wand projiziert, und der erschien dann riesengroß! Ha, ha, ha! Ich dachte, ich krieg
´ne Krise! Die haben sich das ausgedacht, um mir einen Stoff für meine Kriminalgeschichte zu liefern! Das
war ein Ding, sag ich euch!
62
Station 6 Übung 9
Heidi:
Ja, vor allem für die Schule. Wenn ich etwas Bestimmtes brauche. Ich suche nach Informationen über Tiere
oder Länder. Ich tippe einfach den Begriff, der mich interessiert, in eine Suchmaschine ein und schon habe
ich viele Möglichkeiten. Dann klicke ich die einzelnen Seiten an und lese, was sie dort über das Thema
schreiben. Es gibt viele tolle Bilder im Internet. Außerdem kann man auch Zeitungen lesen und sich über
alles informieren.
Marajke:
Ich höre gerne Musik und verschiedene Hörspiele. Es gibt im Internet viele Radiosender. Außerdem schreibe
ich gerne Texte, die ich dann verschicke. Ich nehme oft an verschiedenen Diskussionen und Foren im Internet
teil.
Tomi:
Ich chatte gern. Da kann ich mit Jugendlichen aus aller Welt per Tastatur plaudern. Es ist sehr interessant,
zu wissen, was Andere über bestimmte Themen denken. Ich spiele gern an meinem Computer, da kann ich
mich über neue Spiele informieren und sie auf meinen Computer herunterladen. Sonst schreibe ich viele
Mails, schicke Grüße an meine Freunde. Oft schaue ich, was im Fernsehen so läuft. Fast alle Sender sind im
Internet vertreten.
Station 7 Aufgabe 2
Hier sind einige Tipps für deine Sicherheit im Netz:
1. Triff dich niemals mit jemandem, den du im Internet kennen gelernt hast. Wenn du einer Freundin oder
einem Freund lange Zeit E-Mails geschrieben hast und ihr euch dann doch mal treffen wollt, dann sollten
beim ersten Treffen deine Eltern dabei sein.
2. Antworte niemals auf eine E-Mail, in der dich jemand beleidigt oder dir droht. Und wenn dir eine E-Mail
komisch vorkommt, dann sprich am besten sofort mit deinen Eltern oder älteren Geschwistern darüber.
3. Häufig fragen dich die Club-Gründer nach Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und so
weiter. Manchmal stecken hinter diesen Clubs Firmen, die einfach nur möglichst viele Adressen sammeln
wollen. Und dann bekommst du ständig Post von denen.
4. Im WWW kann man auch Sachen einkaufen. Das solltest du aber deinen Eltern überlassen. Die bekommen
sonst einen riesigen Schreck, wenn plötzlich der Postbote mit einem sechs Meter großen Teddy-Bär vor der
Tür steht...
5. In E-Mails oder beim Chatten solltest du niemals deinen richtigen Namen, deine Adresse oder
Telefonnummer angeben. Die gibst du ja auch nicht einfach irgendeinem wildfremden Mann auf der Straße,
oder? Und im Internet weißt du nie, ob derjenige, der deine Nachricht liest, wirklich ein Jugendlicher ist.
6. Wenn du auf einer Homepage deine E-Mail-Adresse veröffentlichen willst, dann besorge dir am besten
eine zweite Adresse: Deine „private“ Adresse bekommen nur deine besten Freunde. Die andere kannst du im
Internet angeben und jederzeit wieder löschen, wenn jemand anfängt, dir doofe Mails an diese Adresse zu
schicken.
Der Empfang im Schloss Krawarn
Der Bau des Schlosses Krawarn dauerte viele Jahre. Als es endlich fertig war, wurden alle adligen Nachbarn
zu einem großen Fest eingeladen. Es kamen über 300 Gäste. Alle bewunderten das Schloss und den
wunderschönen Schlosspark. Der Herr des Hauses war sehr stolz auf den Bau und hörte mit Vergnügen,
wie ihn alle Gäste lobten. Die Tische wurden im Park aufgestellt und waren voll von herrlichem Essen und
63
guten Getränken. Es wurde den ganzen Nachmittag, den Abend und die ganze Nacht gegessen, getrunken
und getanzt. Alle lachten und amüsierten sich gut. Der Gastgeber hielt eine Rede und sagte: „Ich freue mich
sehr, dass ihr alle gekommen seid, um mein Schloss zu sehen, welches mich, Dank seiner Pracht, unsterblich
macht.“ Viele Damen und Herren hielten ebenfalls lange Reden und lobten den Herrn des Hauses und sein
schönes Schloss. Nur der beste Freund des Schlossherrn sagte kein Wort. Er lächelte nur vor sich hin.
„Warum sagst du kein Wort, mein lieber Freund?“ fragte ihn der Schlossbesitzer, „Gefällt dir mein Schloss
nicht?“
„Aber selbstverständlich gefällt mir dein Schloss! Wenn du aber meinst, dass du Dank ihm unsterblich bleiben
kannst, dann musst du alle Türen zumauern lassen.“
„Warum denn das?“ wunderte sich der Herr und es wunderten sich auch alle anderen Gäste.
„Damit man dich nicht heraustragen kann, wenn du einmal tot bist“, antwortete der Freund.
Przyjęcie w pałacu Krawarn
Budowa pałacu Krawarn trwała długie lata. Kiedy wreszcie została zakończona, zaproszono całą szlachtę
z sąsiedztwa, aby uświetnić tę okoliczność. Przybyło trzystu gości. Wszyscy podziwiali pałac i przepiękne
pałacowe ogrody. Dumny gospodarz rozkoszował się pochwałami gości. Kazał rozstawić w parku stoły
i zastawić je najsmakowitszym jedzeniem i najlepszymi trunkami. Zabawa trwała całe popołudnie, cały wieczór
i całą noc. Goście zaśmiewali się i bawili w najlepsze. Gospodarz wygłosił przemówienie. Rzekł: „Ogromnie
się cieszę, że tak licznie przybyliście, aby zobaczyć mój pałac, który mnie, dzięki swojej okazałości, uświetnia
na wieki.” Damy i panowie wygłaszali także przemówienia na cześć gospodarza i jego prześwietnego pałacu.
Tylko gospodarza przyjaciel od serca nie powiedział ani słowa, tylko uśmiechał się zdawkowo.
„Dlaczego nic nie mówisz, drogi przyjacielu?” zapytał gospodarz. „Nie podoba ci się mój pałac?”
„Ależ naturalnie podoba mi się twój pałac! Ale jeżeli sądzisz, że ma cię uświetnić na wieki, to musisz
zamurować wszystkie drzwi”.
„A to dlaczego?” zdziwił się gospodarz, a z nim wszyscy jego goście.
„Aby nie można ciebie było wynieść, jak już umrzesz”, odpowiedział przyjaciel.
Abenteuer 3
Station 3 Aufgabe 1
Kevin: He, Tomi, fahren wir um die Wette? Wer ist der erste an diesem Baum, da vorne.
Tomi: OK, dann los!
Kevin: Na, schneller, geht es nicht, du?
Tomi: O doch, doch. Du wirst gleich sehen. Ich überhole dich gleich.
Kevin: Oh…mein Arm, der tut aber weh. Ich blute.
Tomi: Mein Bein, ich kann nicht aufstehen…
Kevin: Meine Hand… die tut furchtbar weh, warte, ich hole gleich Hilfe.
Tomi: Woher denn? Da gibt es kein Telefon.
Kevin: Da, schau mal! Da geht ein Mann, ich frage ihn. Vielleicht hat er ein Handy dabei!
Station 6 Aufgabe 1
Eins
Hilfe! Ich habe überall Pickel! Nicht nur im Gesicht. Besonders viele habe ich im Brustbereich. Am Bauch haben
sich auch welche niedergelassen. Was kann ich dagegen tun? Ich habe schon alle möglichen Gesichtswasser
usw. ausprobiert. Ich wasche mich auch regelmäßig. Ich bin verzweifelt. Helfen Sie mir bitte!
64
Zwei
Hallo, Frau Dr. Schlau. Ich habe folgendes Problem: Meine Lippen sind sehr trocken und rissig. Es wird
besonders schlimm, wenn es draußen kalt ist. Manchmal tun sie sehr weh, und sie bluten. Ich weiß nicht, was
ich dagegen machen kann. Ich hoffe, Sie wissen Rat.
Drei
Ich sitze viel am Computer und nach stundenlangen Chatten oder Surfen im Internet sind meine Augen
müde und tun weh. Was kann ich dagegen unternehmen?
Vier
Ich rufe Sie an, weil ich mir selbst nicht mehr zu helfen weiß. Meine Haare sehen scheußlich aus, weil sie
immer sehr fettig sind. Sie sehen so aus, als würde ich sie nicht waschen. Dabei wasche ich sie regelmäßig
und pflege sie so gut und so oft ich kann. Wegen meiner Haare werde ich sogar gehänselt. Die Leute denken,
ich wasche mich nicht... Es ist mir so peinlich! Was soll ich machen? Vielleicht empfehlen Sie mir ein gutes
Shampoo oder so was Ähnliches.
Der Wunderstrauch
Wenn ihr einmal durch die Kaschubei fahrt, an den vielen schönen Seen vorbei, durch die dichten Wälder
und kleine Dörfer, dann seht ihr überall Wacholdersträucher. Viele stehen auch an Waldrändern oder in der
Nähe saftiger, grüner Wiesen. Ein besonders schöner und ein paar Meter hoher Wacholderstrauch steht bei
Loryniec. Ich möchte euch erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass in der Kaschubei so viel Wacholder
wächst.
Am Rande des kleinen Dorfes Loryniec, in der Nähe von Behrent (Kościerzyna) stand eine ärmlich aussehende
kleine Hütte. In dieser Hütte lebte einsam ein alter Fischer. Er war schwer krank und konnte keine Fische
fangen. Als er in seinem Bett lag und dachte: „Ich möchte nicht mehr leben“, pochte es an der Tür. „Komm
rein, egal, wer du bist!“ rief der Alte. In der Tür stand ein junger Mann und stellte sich vor: „Ich komme
dich zu heilen. Ich bin das Leben.“ „Du kannst mich nicht heilen, junger Mann, denn ich bin alt und schwer
krank. Hilf mir besser zu sterben, damit ich mich nicht mehr quälen muss!“ „Vertraue mir. Ich habe hier eine
Wunderarznei. Du wirst deine Kräfte und deine Gesundheit wiedergewinnen.“ Er nahm eine grüne Rute aus
einem Sack und sagte: „So. Schreie laut, wenn ich dich damit schlage und dann wirst du wieder gesund!“
Dem alten Mann war schon alles gleich, also tat er, was der junge Mann ihm befahl. Er schrie so laut er nur
konnte, während der Gast seinen ganzen Leib mit der Rute schlug. Eins. Zwei. Und als er den dritten Hieb
bekommen hatte, fühlte er, dass sich seine alten Knochen wieder beleben. Er konnte aufstehen, sah sich
nach seinem Fischernetz um und wollte auf den See zum Fischfang fahren. Er fühlte sich ganz gesund. Er
bedankte sich bei dem Gast und sagte: „Du bist wirklich das Leben selbst, junger Mann. Sag mir doch bitte,
wie heißt denn dieses wundersame Heilmittel, welches mir so geholfen hat?“ „Ich sag es dir nur dann, wenn
du mir versprichst, auch anderen Leuten zu helfen, wenn sie krank sind!“ „Das verspreche ich dir gern! Ich
werde nie vergessen, wie du mir geholfen hast! Was soll ich tun?“ „Diese Arznei heißt Wacholder.“ sagte der
Jüngling, „Nimm den Rest der Rute mit den Wurzeln und pflanze sie am Waldrand ein. Und wenn der Strauch
gewachsen ist, dann nimm jeweils am Ostermontag früh eine Rute davon, besuche deine Nachbarn und
schlage sie damit auf die Beine. Sie werden wohl schimpfen aber sie bleiben das ganze Jahr über gesund.“
Der Fischer pflanzte die Rute in der Nähe des Dorfes ein. Dort wächst sie bis heute und wird von allen
bewundert, weil sie zu so einem prächtigen, großen Strauch geworden ist. Und aus seinem Samen wuchsen all
die anderen Wacholdersträucher in der ganzen Kaschubei. Am Ostermontag müsst ihr aufpassen, wenn ihr
dort seid: Dann besuchen euch Kinder mit Wacholderruten und es gibt rote Beine! Aber das ist ja gesund!
65
Cudowny krzew
Gdy udacie się w podróż po Kaszubach, przez te okolice pełne jezior, gęstych borów i maleńkich wiosek, to
dostrzeżecie na pewno krzak jałowca. Rośnie ich całe mnóstwo na skrajach lasów i soczystych, zielonych łąk.
Szczególnie piękny, wysoki na kilka metrów jałowiec rośnie w Loryńcu. Posłuchajcie opowieści o jałowcu i
o tym, dlaczego tak dużo go jest na Kaszubach.
Na krańcach małej wioski Loryniec, w pobliżu Kościerzyny, stała mała uboga chatka. Mieszkał w niej
samotnie biedny rybak. Był ciężko chory i nie mógł już wybrać się sam na połów. Kiedy pewnego dnia leżał
samotnie w łóżku i myślał sobie „nie chcę już dłużej żyć”, usłyszał pukanie do drzwi. „Wejdź do środka,
kimkolwiek jesteś!” zawołał starzec. W drzwiach ukazał się młody mężczyzna i rzekł: „Przybyłem, żeby ciebie
uzdrowić. Jestem życiem.” „Nie jesteś w stanie mi pomóc, młodzieńcze, jestem stary i schorowany. Lepiej mi
pomóż umrzeć bez cierpień.“ „Zawierz mi, jestem w posiadaniu cudownego leku. Odzyskasz z powrotem siły
i zdrowie.” Wyjął z worka zieloną gałązkę i powiedział: „Krzycz głośno, jak będę cię nią bił, a ozdrowiejesz.”
Staruchowi było wszystko jedno, a więc zrobił tak, jak mu ów młodzieniec przykazał. Wydzierał się tak głośno,
jak tylko mógł, podczas gdy ten wydzielał mu razy. Raz. Dwa. A przy trzecim razie poczuł, jak odżywają jego
stare kości. Wstał bez problemu z łóżka, chwycił sieci i zamierzał udać się na połów. Czuł się całkowicie
zdrowy. Podziękował gościowi i rzekł: „W istocie samej jesteś życiem, młody człowieku. Ale powiedz mi,
proszę, jak nazywa się to cudowne lekarstwo, którym mnie uzdrowiłeś?” „Powiem ci, jeśli mi obiecasz, że
będziesz pomagał innym chorym osobom w odzyskaniu zdrowia.” „Z wielką radością obiecuję ci to. Nigdy ci
nie zapomnę, że mi pomogłeś. Czego ode mnie oczekujesz?“ „To lekarstwo nazywa się jałowiec“, powiedział
młodzieniec. „Weź tę odłamaną gałązkę wraz z korzeniami i zasadź ją na skraju lasu. A jak wyrośnie z niej
krzak, to w każdy poniedziałek Wielkiej Nocy wczesnym rankiem odłam z niego gałązkę, idź w odwiedziny
do sąsiadów i okładaj ich tą gałązką po nogach. Będą pewnie pomstowali, ale cały rok będą cieszyli się dobrym
zdrowiem.”
Rybak zasadził gałązkę w pobliżu wioski. Rośnie tam ona do dzisiaj i jest przez wszystkich podziwiana, bo taki
piękny, wielki krzak z niej wyrósł. A z jego nasion wyrosły wszystkie te jałowcowe krzewy, których jest pełno
na całych Kaszubach. Jeśli odwiedzicie te okolice w czas Wielkanocy, to wiecie, co się zdarzy: w świąteczny
poniedziałek odwiedzą was dzieci z gałązkami jałowca, a to oznacza sine nogi! Ale – jak już wiecie – zwiastuje
to zdrowie.
Abenteuer 4
Station 2 Übung 5
– Theater „Odeon”, Friedrich, guten Abend, was kann ich für Sie tun?
– Guten Abend. Ich möchte eine Eintrittskarte reservieren lassen.
– Für welche Vorstellung?
– Wie bitte?
– Welches Theaterstück möchten Sie besuchen?
– Ah, Theaterstück! „Romeo und Julia“
– In der Woche oder am Wochenende?
– Wie bitte?
– Wann möchten Sie sich „Romeo und Julia“ ansehen?
– Ach, wann! Am kommenden Sonntag.
– Sonntags haben wir zwei Vorstellungen: am Nachmittag um 15 Uhr und am Abend um 20 Uhr.
– Für die Abendvorstellung, bitte.
66
– Gut! Also – Datum der Veranstaltung: der 11.01, Kartenzahl: 1. Mit Ermäßigung?
– Mit Er – was?
– Ermäßigung!
Station 3 Aufgabe 2
Jessica
Ich sehe kaum fern. Zum Fernsehen habe ich keine Zeit. Ich habe einen Hund, zwei Katzen und mein eigenes
Pferd und ich muss mich darum kümmern. Ich bin auch sportlich sehr aktiv, gehe in einen Schwimmverein
und gehöre einer Tanzgruppe an. Dazu kommt dann noch die Schule. Wann soll ich da noch fernsehen?
Das Einzige, was mich im Fernsehen interessiert, sind Tierfilme. Am Wochenende stöbere ich immer im
Fernsehprogramm für die kommende Woche und suche nach tollen Tiergeschichten. Wenn ich etwas finde,
versuche ich alles so zu organisieren, um mir den Film anzuschauen.
Kevin
Früher gab es bei uns oft Streit darum, wer, wann, was sehen durfte. Mein Vater zum Beispiel wollte immer
Sport oder Nachrichten gucken, meine Mutter steht auf Liebesfilme und meine Schwester, die kann ohne ihre
dämlichen Talkshows nicht leben. Jetzt ist das kein Problem mehr, weil jeder sein eigenes Fernsehgerät hat.
Meins habe ich vor einem Monat zum Geburtstag bekommen und von diesem Tag an kann ich mir endlich
in Ruhe das ansehen, was ich mag – Zeichentrickfilme und Quizsendungen.
Heidi
Ich finde es viel schöner, draußen zu spielen, an Regentagen kann man auch lesen oder malen. Aber manchmal
lohnt es sich fernzusehen. Nicht selten sieht man sich eine Sendung an, über die am nächsten Tag in der
Schule spricht. Da kann man auch etwas dazu sagen und sich dadurch eine gute Note holen. Deshalb sehe ich
mir am liebsten Wissensmagazine oder Reportagen an. Da kann man immer etwas dazu lernen.
Tomi
Ich bin ein großer Filmfan und gehe so oft wie möglich ins Kino. Nicht immer habe ich aber genug Zeit dazu.
Deshalb bleibe ich oft zu Hause und schaue mir etwas im Fernsehen an. Meistens sind das Abenteuerfilme
oder Komödien. Die mag ich am liebsten. Familienserien oder Jugendserien finde ich ziemlich kindisch und
langweilig.
Station 4 Übung 6
Hallo, hier bin ich, Marajke. Heidi, wenn du nach Hause kommst, melde dich bei mir. Ich habe für uns beide
Eintrittskarten fürs Rautenstrauch-Joest-Museum. Es ist dort eine Sonderausstellung Harry Potter, heute ist
Anmeldeschluss. Diese Karten sind für den Donnerstag, den 12 April und kosten 3 Euro pro Person. Beginn
um 10.00 Uhr. Ich hoffe, du hast Lust und gehst mit. Bis dann! Melde dich. Ciao!
Servus Tomi. ich bin es, Kevin. Schade, dass du nicht da bist. Am Wochenende, am Samstag zwischen 10.00
und 12.00 Uhr findet in der Medienbibliothek eine Internetschulung statt. Ich habe mich angemeldet und
wollte dich fragen, ob du mitmachen willst. Es ist für Jugendliche zwischen 11 und 13 Jahren. Da muss man
sich persönlich anmelden. Es kostet 5,00 Euro pro Person. Du kannst Karten unter 79 0 22 15 reservieren. Ruf
mich zurück, wenn du daheim bist! Tschüss!
67
Station 4 Übung 8
Eins
Sie sind verbunden mit der Stadtbibliothek. Unsere Öffnungszeiten sind: dienstags und donnerstags von 10
Uhr bis 20 Uhr, mittwochs und freitags von 10 Uhr bis 18 Uhr, samstags von 9 Uhr bis 14 Uhr. Montags ist
die Bibliothek geschlossen. Ende der Ansage.
Zwei
Guten Tag! Sie rufen uns außerhalb unserer Öffnungszeiten an. Das Schwimmbad ist für sie geöffnet: Montag,
Mittwoch und Sonntag von 8 Uhr bis 19 Uhr, Dienstag Donnerstag und Sonnabend von 7 Uhr bis 22 Uhr.
Babyschwimmen: Montag und Mittwoch von 10 Uhr bis 12 Uhr. Damenbad: Dienstag von 15 Uhr bis 18 Uhr.
Sauna: Montag bis Mittwoch von 10 Uhr bis 17 Uhr und Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr.
Drei
Guten Tag! Hier ist der automatische Sprachinformationsdienst für Veranstaltungen: Konzerte, Sport,
Schauspiel und Ausstellungen. Wenn Sie sich Informationen über Konzerte wünschen, drücken Sie die „Eins“,
über Sport – die „Zwei“, über Schauspiel – die „Drei“, über Ausstellungen – die „Vier“.
Wenn Sie sich das aktuelle Theaterprogramm wünschen, drücken Sie die „Eins“, wenn Sie sich die TheaterVorschau wünschen, drücken Sie die „Zwei“.
Unser aktuelles Theaterprogramm:
Oper – 19.30 Uhr – Cäcilia Wolkenburg, Casanova en Kölle
Schauspiel – 19.30 Uhr – Die See
ART-Theater – 21 Uhr – XIV. Nachtwache …
Vier
Die Programmansage für heute. Kinos in der Innenstadt:
Cinedom:
Deep Blue – 15.45 Uhr, 18.00 Uhr, 20.15 Uhr
Hodder rettet die Welt – 13.15 Uhr, 15.30 Uhr
Herr der Ringe III – Die Rückkehr des Königs – 16.15 Uhr, 20.30 Uhr, 22.30 Uhr
Findet Nemo – 13.00 Uhr, 15.15 Uhr
Station 6 Aufgabe 2
Reporterin: Waren deine Eltern sofort damit einverstanden, dass du Harry Potter spielst?
Daniel: Nein, sie hatten Angst, dass ich dann nicht mehr Kind sein darf und nun arbeiten muss.
R: Aber dein Leben hat sich schon verändert?
D: Davon merke ich nichts, und wenn, dann ist es auf jeden Fall besser geworden. Meine Klassenkameraden
behandeln mich genauso wie früher und anders würde es mir auch gar nicht gefallen. Ich will keine Freunde,
die mich nur mögen, weil ich Harry Potter spiele.
R: Warum lieben alle Harry Potter?
D: Weil er ein richtiger Held ist. Das dürfen sonst nur Erwachsene. Ich finde es cool, dass Kinder mal zeigen
können, was sie drauf haben.
R: Nur schade, dass du nicht zaubern kannst wie Harry...
D: Am liebsten hätte ich seinen Umhang, mit dem er unsichtbar wird. Dann könnte ich mich immer aus
dem Staub machen, wenn‘s Ärger gibt. Noch lieber hätte ich den dreiköpfigen Hund Fluffy, um Andere zu
erschrecken.
68
R: Wen würdest du denn gern erschrecken oder verzaubern?
D: Böse Menschen. Zum Glück gibt‘s davon nicht so viele.
R: Was machst du mit dem vielen Geld, das du jetzt verdienst?
D: Ich freue mich, die Rolle bekommen zu haben. Geld ist Nebensache, darum kümmern sich meine Eltern.
R: Hast du all die Potter-Spielsachen, die es überall gibt?
D: Ein paar, aber lieber kaufe ich mir CDs und Videos, weil ich ein großer Filmfan bin. Irgendwann möchte
ich mal Rollen spielen wie Jude Law oder Joseph Fiennes. Sie sind meine großen Vorbilder.
R: Du möchtest Schauspieler werden?
D: Nicht so richtig. Vielleicht machen mir später ganz andere Sachen Spaß. Aber erst muss ich noch viele
Jahre zur Schule gehen und mir jetzt noch keine Sorgen darüber machen.
R: Viele Kinderstars werden vergessen, wenn sie erwachsen sind.
D: Ich kenne diese Horrorgeschichten, dass man als Plastikfigur bei McDonald`s endet. Wenn ich keine
Filmangebote mehr bekommen sollte, gibt‘s bestimmt was Anderes, das mir gefällt.
R: Wie wünschst du dir deine Zukunft, wenn du in den magischen Spiegel sehen könntest?
D: Ich wünsche mir eine Zukunft, in der ich so glücklich bin wie heute.
Station 7 Übung 8
Schülerin: So, wir müssen zum Kunstunterricht. Die Lehrerin kommt schon.
Lehrerin: Na, wollt ihr nicht mitkommen?
Schüler: Doch, doch.
Lehrerin: Das klingt aber nicht nach Begeisterung … Kunst interessiert dich nicht besonders, was?
Schüler: Eigentlich nicht so.
Lehrerin: Aber als wir Masken aus Gips angefertigt haben, warst du begeistert.
Schüler: Ja, das stimmt. Arbeiten mit Gips oder mit Ton gefallen mir sehr.
Lehrerin: Machst du zu Hause etwas, was mit Kunst zu tun hat?
Schüler: Nein, nichts. Oder doch: Ich male – Wände. Neulich habe ich mit meinem Vater drei Zimmer
gestrichen und der meinte, ich wäre ein guter Maler!
Lehrerin: Toll! Hängen irgendwelche Bilder in deinem Zimmer?
Schüler: Ich habe viele Poster angebracht. Aber mein Lieblingsbild stellt ein Gebäude dar, das von
Hundertwasser entworfen wurde.
Lehrerin: Und du, Jessica?
Schülerin: Mir gefällt abstrakte Kunst. Über meinem Bett habe ich das Bild von Picasso hängen. Ich interessiere
mich auch sehr für Graffiti. Mein großer Bruder und ich, wir sind manchmal mit Spraydosen losgezogen und
haben Zugwaggons verschönert. Aber das bleibt unter uns, ok?
Die goldene Ente und der Fischer
Vor vielen, vielen Jahren lebten in Ermland ein Fischer und seine Schwester. Er war ein lustiger, tüchtiger
Junge und sie war ein schönes, fleißiges Mädchen. Alle kannten und bewunderten ihre wunderschönen
Stickereien und Gewebe und viele wollten ein Tischtuch, eine Schürze oder ein besticktes Häubchen von
ihr haben. Eines Tages aber war die Schwester verschwunden. Der Bruder suchte sie überall: im Walde, auf
den Hügeln und schließlich am See. Nirgends war auch nur eine Spur von seiner Schwester zu finden. Als er
69
traurig am Ufer stand und leise vor sich hin sprach: „Wie soll ich jetzt ohne meine Schwester leben? Niemand
hilft mir sie zu finden!“, da kam eine Ente angeschwommen. Sie hatte goldene Federn. „Fischer“, sagte sie,
„erinnerst du dich nicht an mich? Du hast mich vor Jahren aus den Krallen eines Habichts gerettet. Jetzt will
ich dir helfen. Ich weiß, wo deine Schwester ist!“ „Wo denn? Sag’s schnell!“ rief der Fischer ungeduldig. „Die
Seejungfrauen haben deine Schwester zu ihrem Vater, dem Seekönig, gebracht und dort stickt und webt sie
für ihn. Ich bringe dich zu ihm, aber dann musst du dir schon alleine Rat schaffen!“
Der Fischer war ein guter Schwimmer, schwamm also der Ente nach tief in den See hinein, bevor sie vor ein
riesengroßes Schloss aus Muscheln und Bernstein kamen. Vor dem Schloss blühten herrliche Seerosen und
große Schnecken steckten neugierig ihre Hörner heraus, als sie hörten dass sich Fremde dem Schloss näherten.
„Was willst du hier, junger Mann?“ hörte der Fischer. „Ich will meine Schwester zurückhaben!“ „Du kannst
versuchen sie zurückzugewinnen, denn gerade heute ist ein großes Wettschwimmen im See. Wer gewinnt,
bekommt deine Schwester zur Frau!“ „Und wer nimmt an diesem Wettschwimmen teil?“ wollte der Fischer
wissen. „Alle, die schwimmen können: Fische, Krebse, Enten und Schwäne. Wenn du gewinnst, bekommst
du deine Schwester zurück, wenn nicht, dann musst du auf der Hochzeit deiner Schwester tanzen.“
Der Wettkampf begann. Am Anfang kam der Fischer ganz gut voran, denn er war, wie gesagt, ein guter
Schwimmer. Aber der See war groß und er bemerkte mit Entsetzen, dass immer mehr Wettschwimmer
schneller als er waren. Mit allen Kräften kämpfte er um den Sieg, aber er wurde immer schwächer. Als er
endlich das andere Ufer des Sees erreicht hatte, sah er mit Schrecken, dass der Sieger schon gefeiert wurde.
Die Schwester vom Fischer wurde ihm zugeführt. „Meine arme Schwester“, dachte der Fischer, „jetzt wird
sie die Frau eines Fisches oder eines Krebses!“ Als er näher kam, sah er, dass der Sieger die goldene Ente war,
die ihm geholfen hatte, seine Schwester zu finden. „Du wirst doch nicht meine Schwester heiraten wollen,
goldene Ente!“ sagte der Fischer. „Aber natürlich heirate ich sie. Ich bin doch Sieger in diesem Wettkampf
und das ist mein Preis, den ich ehrlich gewonnen habe.“
Die Schwester des Fischers kam, nahm ihn an der Hand und sagte: „Mein lieber Bruder, das wäre nicht
fair, wenn ich nicht Frau dieses Enterichs würde. Er hat mich in diesem Kampf gewonnen.“ Sie ging zum
Enterich und im selben Augenblick verwandelte sich dieser in einen jungen Mann. Durch ihre Treue hatte
die Schwester den Enterich von einem bösen Zauber erlöst.
Złota kaczka i rybak
Przed wieloma, wieloma laty żył w Warmii rybak i jego siostra. On był wesołym, sumiennym chłopakiem,
a ona pełną uroku pracowitą dziewczyną. Znane były jej piękne wyroby hafciarskie i tkackie, a wielu ubiegało
się o jej dzieła: obrus, fartuszek lub wyszywany czepek. Pewnego dnia siostra zaginęła. Brat szukał jej wszędzie:
w lesie, za wgzórzami i nad jeziorem, ale nigdzie nie natrafił na nawet najmniejszy ślad po niej. Kiedy tak
zrozpaczony stał nad brzegiem jeziora, zastanawiając się głośno: „Jak mi teraz żyć bez mojej siostry? Nikt
mi nie może pomóc w znalezieniu jej!”, podpłynęła do niego kaczka. Kaczka miała złote pióra. „Rybaku”,
powiedziała, nie pamiętasz mnie? To było przed kilkoma laty, uratowałeś mnie ze szponów jastrzębia. Teraz
ja chciałabym tobie pomóc. Wiem, gdzie jest twoja siostra!” „Gdzie? Powiedz prędko!“ wykrzyknął rybak
niecierpliwie. „Nimfy wodne zabrały ją ze sobą i zaprowadziły do ich ojca, króla jezior. Tam ona jemu haftuje
i przędzie. Mogę cię do niego zaprowadzić, ale potem musisz już sam sobie poradzić.”
Rybak był dobrym pływakiem i popłynął w ślad za kaczką w czeluści jeziora, aż dotarli do wielkiego,
wspaniałego pałacu całego z muszli i bursztynu. Przed pałacem kwitły wspaniałe nenufary, a tłuste ślimaki
wystawiły zaraz z ciekawości swoje różki, jak usłyszały, że obcy zbliżają się do pałacu. „Czego tu szukasz,
młody człowieku?” usłyszał rybak. „Chcę odzyskać moją siostrę!” „Możesz spróbować ją odzyskać podczas
dzisiejszych zawodów pływackich. Kto je wygra, otrzyma twoją siostrę za żonę!” „A kto bierze udział w tych
70
zawodach?” chciał wiedzieć rybak. „Wszystko, co umie pływać: ryby, kaczki, raki i łabędzie. Jak wygrasz,
dostaniesz swoją siostrę z powrotem a jak nie, musisz tańczyć na jej weselu.”
Zawody się rozpoczęły. Na początku rybak dawał sobie zupełnie nieźle radę, ponieważ był, jak wiadomo,
dobrym pływakiem. Ale jezioro było wielkie i rybak stwierdził z przerażeniem, że coraz więcej zawodników
go wyprzedza. Walczył z całych sił, ale coraz bardziej opadał z sił. Kiedy wreszcie dotarł do brzegu jeziora,
zobaczył z przerażeniem, że wszyscy wiwatują już na cześć zwycięzcy. „Moja biedna siostra!” pomyślał rybak,
„teraz oddadzą ją za żonę jakiejś ryby czy raka!” Kiedy podszedł bliżej zauważył, że zwycięzcą zawodów
została złota kaczka, która okazała mu pomoc w znalezieniu siostry. „Chyba nie chcesz poślubić mojej siostry,
złota kaczko!” rzekł rybak. „Ależ naturalnie chcę tego. Zwyciężyłam w końcu w zawodach i to jest nagroda,
którą sobie rzetelnie wypracowałam.”
Siostra rybaka podeszła do niego, wzięła go za rękę i dodała: „Kochany braciszku, byłoby to nieuczciwe,
gdybym nie została żoną tego kaczora. On mnie wygrał w tej walce.” Po czym podeszła do kaczora. Nagle
przeobraził się on w pięknego, młodego mężczyznę. Przez wierność raz danemu słowu wybawiła ona kaczora
z mocy zaklęcia.
Abenteuer 5
Station 2 Übung 11
Eins
-Moment, schauen wir mal ...
-Aua!
-Wir müssen das Bein röntgen. Wie ist es passiert?
-Ich trainiere Weitsprung und ich wollte gerade einen Anlauf nehmen und da bin ich gestürzt.
Zwei
-Hohes Fieber, sagen Sie? Ja, ja, bei diesem Wetter ist das kein Wunder...
-Ja, die Jungs haben zuerst in der Halle Handball gespielt. Dann ist der Tobias verschwitzt nach Hause
gegangen, ganz unvernünftig. Natürlich hat er sich sofort eine Erkältung geholt.
Drei
-Ist die riesig, die Beule! Wie hast du dir sie geholt?
-Kai und ich, wir hatten ein Boxmatch. Und – wie man sieht – hat er gewonnen.
Station 3 Aufgabe 2
„An unserer Schule sind die Anforderungen ziemlich hoch. In meiner Klasse verabscheuen die meisten den
Sport in der Schule, aber in der Freizeit machen sie meistens viel Sport. Ich finde es unfair von unseren
Lehrern, dass sie so viel von uns verlangen! Wo bleibt unser Spaß?“
„Bei uns machen nur zwei Mädchen beim Sport nicht mit, denn sie haben ein ärztliches Attest“.
„Ich finde die Leute, die beim Sport nicht mitmachen und auf der Bank hocken, einfach total faul! Dabei ist
Sport so geil!“
71
„Ich glaube, manche Schüler haben Angst, sich zu blamieren. Manche sind aber auch einfach nur zu ‚cool’
dazu – komisch, wo Sport doch das einzige Fach ist, das wirklich Spaß macht!“
„Im Sportunterricht lachen mich alle aus, denn ich kann z.B. an dem Seil nicht hoch klettern und bin immer
die Letzte. Ich kann doch nichts dafür, dass ich so unsportlich bin. Das ist unfair!“
„Die Sache ist folgende: Beim Sport schwitzt man, man kann sich blamieren usw. Aber ich kann nicht
verstehen, warum viele Leute keinen Bock auf Sport haben.“
„Dieses Jahr finde ich Sport total uncool. Warum? Denn ich habe eine sehr strenge Lehrerin bekommen.“
„Ich hasse Sport! Ich bin etwas pummelig und kann viele Sachen nicht machen. Es ist schon deprimierend,
wenn man ständig hören muss: Haha, der schafft das nicht.“
Station 4 Übung 10
Ich bin ein Gehirn – Akrobat
Saschas Leben findet statt
im Stadion, auf Skiern oder Rad,
meins in meiner Kuschelecke
mit Buch und Chips unter der Decke.
Sascha ist ein Jugendmeister
durchtrainiert, sportbegeistert,
muskulös, fit und gebräunt,
der Akrobatik großer Freund.
Refrain:
Ich bin ein Gehirn – Akrobat,
hab stets eine Antwort parat.
Statt mich im Fitness – Studio zu quälen,
trainiere ich meine grauen Zellen.
Doch bei Sprung, Lauf und Spagat
bin ich nicht so akkurat.
Mit „Sport ist Mord“ als Devise
mache ich mich als Klugkopf – Riese.
Sascha steht um sieben auf
und beginnt mit einem Lauf,
mit Kniebeugen, Liegestützen,
Stretchübungen –klar, mit Schwitzen.
Um sieben fängt bei mir an
mein Gedächtnis – Stretch – Programm:
Daten, Namen, Fakten, Zahlen
merke ich mir ohne Qualen.
72
Refrain:
Ich bin ein Gehirn – Akrobat …
Sascha springt, tritt, läuft und haut,
schlägt, turnt, reitet und keucht laut,
schwimmt, macht Judo und Tai-Chi,
boxt, stößt Kugeln und läuft Ski.
Ich lese, rechne, spekuliere,
dividiere und addiere,
strenge mein Gedächtnis an,
weiß immer: wer, was, wie und wann.
Refrain:
Ich bin ein Gehirn – Akrobat …
Station 6 Aufgabe 2
Eins:
Nach einem Foul von Ballack gibt es jetzt Freistoß für Borussia Dortmund von der Höhe der Mittellinie
aus. Schnell ausgeführt, ein langer Pass auf Ricken, auf die linke Seite, der flankt in den Strafraum, Kopfball
Koller, Tor! 1:0 für Borussia Dortmund in der 34. Spielminute durch einen schönen Kopfball von Koller, der
unhaltbar für Kahn in das linke obere Toreck einschlug!
Zwei:
Pech hatte Siegurd Pettersen. Der Vierschanzentournee-Sieger aus Norwegen stürzte bei der Landung. Erste
Diagnose: Rippenprellung oder Rippenbrüche. Die Saison könnte für ihn zu Ende sein. Sein Landsmann hatte
mehr Glück. Er hatte die ganze Zeit den Wettbewerb unter Kontrolle und gewann im zweiten Durchgang mit
einem Sprung von 201,5 Metern klar das Turnier, vor dem Finnen …
Drei:
Mike Tyson wurde über Nacht zum viel versprechendsten Boxer seit Mohammad Ali. Sie verglichen ihn
mit Joe Louis, weil er wie Louis den Gegner K.O. schlug. Er prügelte den Gegner durch den Ring mit dem
unbedingten Vorsatz, ihn K.O. zu schlagen und wurde selbst nicht getroffen.
Vier:
Auf dem Eis nun der Drittplatzierte, der Bronzemedaillengewinner bei den
Herren, Ilia Klinke. Er hat einen Titel von „Enja“ gewählt.
Station 7 Übung 7
Ja, ich bin es, Marajke. Du Heidi, es war wirklich toll. Schade, dass du nicht dabei warst.
Sie sausen übers Eis…., wie der Zauberschüler Harry Potter auf dem Besen „Nimbus 2000“. Und die
Klamotten, die Ausrüstung! Kannst du dir vorstellen, ein Puck kann 200 Kilometer pro Stunde schnell sein
– eine irre Geschwindigkeit! Vielleicht kommen wir auch mal zum Probetraining! Da gibt es auch eine
Mädchenmannschaft! Du kannst doch gut Eis laufen? Oder? Wenn du wieder daheim bist, ruf mich an.
73
Wie Geschichten auf der Welt erschienen
In einem dichten Wald, mitten in der Kaschubei, dort wo der Wdzydze-See in den Radolny-See mündet und
die südliche Kaschubei anfängt, steht ein altes Forsthaus. Im Hof wächst ein riesengroßer Lindenbaum. Alle
Wanderer bewundern ihn. Man erzählt, dass an heißen Tagen unter seinen Ästen 200 Leute den Schatten
genießen oder sich bei Regen unter seinem Blätterdach verstecken können. Sie dürfen aber kein einziges
Zweiglein abbrechen, denn der Baum steht unter Naturschutz.
Vor Jahren lebte an dieser Stelle ein alter Mann. Niemand wusste, wie alt er war. Er selber hatte es auch schon
vergessen, aber er erzählte immer wunderschöne Geschichten von Menschen und Tieren, von Pflanzen
und Steinen, von Himmel und Erde, von Engeln und Teufeln, sowie von guten und bösen Zauberern. Alle
wunderten sich, woher er so viele Geschichten kannte und sich alle so gut merken konnte. Er antwortete
darauf, dass er schon so lange lebe und dabei gewesen sei, als der liebe Herrgott die Welt geschaffen habe,
daher kennt er alle diese Geschichten. Damals stand er als Baum des Wissens von Gut und Böse mitten im
Paradies und daher habe er so ein gutes Gedächtnis. Jedes seiner Blätter enthielt eine Geschichte, denn der
liebe Herrgott hatte ihm befohlen, sich alles zu merken, was in der Geschichte der Welt passierte. Und das tat
der Baum. Und er erzählte seine Geschichten pausenlos.
Als aber die Menschen das Paradies verlassen mussten, verließ auch der Baum das Paradies. Plötzlich stand er
mitten in der Przerębska Huta, in der Kaschubei, denn dort sah es fast so aus, wie einst im Paradies. Der Baum
erzählte weiter seine Geschichten, aber keiner verstand, was die Blätter flüsterten und wenn der Herbst kam
und die Blätter verwelkten und zu Boden fielen, dann verwelkten mit ihnen auch die schönen Geschichten.
Der liebe Herrgott wurde traurig. Er dachte: „Ach, die Menschen werden gar nicht erfahren, wie die Welt
entstanden ist, wenn sie nicht hören können, was der Baum erzählt. Ich muss was tun!“ Deshalb verwandelte
er den paradiesischen Baum in den alten Mann. Dieser saß Jahrhunderte lang an demselben Ort und erzählte
seine Geschichten. Die Menschen hörten ihm zu, gingen dann in ferne Länder und erzählten die Geschichten
weiter. Und dann lernten sie schreiben und lesen, erfanden den Druck und druckten Bücher. Dann erfanden
sie den Computer und die Geschichten wurden in der ganzen Welt verbreitet, weil es jetzt auch das Internet
gab. Alle Menschen konnten jetzt die Geschichten selber lesen, aber sie schrieben auch neue, über all das, was
sich später ereignete: über Schönes und Schreckliches, über gute und böse Menschen, über Tragödien von
Leuten, die von anderen Menschen verfolgt wurden und Schicksale von Tieren und Pflanzen, die von den
Menschen getötet und zerstört wurden.
Da merkte der alte Mann, dass er keine Geschichten mehr zu erzählen brauchte und er bat den lieben Herrgott:
„Ach bitte, die Menschen brauchen mich nicht mehr. Ich möchte wieder ein Baum werden, bis zum Ende der
Welt hier in Przerębska Huta stehen und mich des kleinen Paradieses erfreuen.“ Der liebe Herrgott gab ihm
Recht. Und seht mal: da steht der Baum bis heute und wenn der Wind leise in den Ästen säuselt, dann könnt
ihr noch all die Geschichten hören, die der Mann erzählt hatte.
Jak pojawiły się na świecie opowieści
W gęstym lesie, w samym sercu Kaszub, tam, gdzie jezioro Wdzydze wpada do jeziora Radolnego i otwiera
wrota Kaszub południowych, stoi stara leśniczówka. Na podwórku rośnie przeogromna lipa, podziwiana
przez wszystkich wędrowców. Krąży opowieść, że w cieniu jej gałęzi dwustu ludzi znajdzie schronienie przed
upałem i słońcem lub schowa się w jej listowiu w czasie ulewy. Nie wolno im tylko zerwać nawet najmniejszej
gałązki z tego drzewa, ponieważ jest ono pod ochroną natury.
Przed wieloma laty żył w tym miejscu stary człowiek. Nikt dokładnie nie wiedział, ile miał on lat, a on sam
też już stracił rachubę. Potafił za to opowiadać przepiękne historie o ludziach i zwierzętach, o roślinach
i kamieniach, o niebie i ziemi, o aniołach i diabłach jak też o dobrych i złych czarownikach. Wszyscy się
dziwili, skąd on tyle zna opowieści i jak dobrze przechował je w pamięci. Starzec odpowiadał, że żyje już
74
bardzo długo i że był przy tym, jak Bóg tworzył świat, stąd też zna całą historię. Stał on wówczas w raju jako
drzewo wiadomości dobrego i złego, dlatego ma tak doskonałą pamięć. Każdy z jego listków zawiera jedną
opowieść, gdyż dobry Bóg mu przykazał zachować w pamięci całą historię świata. I tak też to drzewo czyniło.
Opowiadało bezustannie wydarzenia i historie.
Kiedy ludzie musieli opuścić raj, przyszło i drzewu pożegnać się z rajem. Zapuścił ponownie korzenie w środku
Przerębskiej Huty na Kaszubach, gdyż miejsce to przypominało mu raj. Drzewo snuło nadal swoje opowieści,
lecz nikt nie rozumiał szeptu jego liści, a kiedy nastała jesień i liście spadały, więdły także jego cudowne
historie. Dobry Bóg posmutniał. Pomyślał sobie: „Ach, ludzie nawet się nie dowiedzą, jak powstał świat, jeśli
nie rozumieją mowy drzewa. Muszę temu zaradzić!” I zamienił to rajskie drzewo w starego człowieka. Ten
siedział całe wieki w jednym miejscu i opowiadał swoje historie. Ludzie słuchali ich, odchodzili w dalekie
kraje i przekazywali je innym. A potem posiedli sprawność czytania i pisania, opanowali sztukę druku i zaczęli
drukować książki. Następnie wynaleźli komputer i dzięki Internetowi, rozpowszechnili te opowieści na całym
świecie. Teraz każdy sam mógł przeczytać sobie, co chciał. Lecz ludzie pisali także nowe historie o tym, co się
wydarzyło: o pięknie i okropieństwach, o dobrych i złych ludziach, o tragediach ludzi prześladowanych oraz
o losach zwierząt i roślin, zniszczonych przez ludzi.
Wtedy stwierdził ów starzec, że nie ma już potrzeby przekazywania dalej swoich opowieści i poprosił Boga:
„Ach, proszę cię, ludzkość mnie już nie potrzebuje. Chciałbym znowu stać się drzewem i stać do końca świata
tu w Przerębskiej Hucie, w tej miniaturce raju.” Dobry Bóg uznał jego rację. I popatrzcie: do dziś dnia stoi tu
to drzewo i kiedy wiatr szumi w jego liściach, to możecie usłyszeć jego opowieści.
75
Certyfikaty KID 1 i KID 2
Ta część zawiera przykładowe zadania z testów austriackiego centrum egzaminowania ÖSD, które ma
swoich przedstawicieli w wielu miastach Polski (np. w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu i innych).
Za pomocą tych testów można sprawdzić umiejętności dzieci i młodzieży z języka niemieckiego
w podstawowych sytuacjach dnia codziennego. KID 1 odpowiada poziomowi A1 (Breakthrough), a KID 2
odpowiada poziomowi A2 (Waystage).
A1
Uczeń rozumie i stosuje w rozmowie zwroty z dnia codziennego oraz proste zdania, mające
na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb. Potrafi się przedstawić oraz zapytać innych
o podstawowe informacje dotyczące ich osoby – gdzie mieszka, kogo zna, co posiada – jak
również potrafi udzielić odpowiedzi na takie pytania. Potrafi porozumieć się, jeśli rozmówca
mówi powoli i wyraźnie.
A2
Uczeń rozumie zdania i wyrażenia dotyczące jego najbliższego otoczenia (np. o osobach,
które zna, rodzinie, zakupach). Potrafi porozumieć się w prostych sytuacjach, w których
chodzi o wymianę informacji dotyczących dobrze mu znanych przedmiotów. Potrafi
w sposób prosty wypowiedzieć się na temat swojego pochodzenia, szkoły, do której chodzi,
opowiedzieć o swoim najbliższym otoczeniu oraz opisać swoje potrzeby.
Zakres tematyczny certyfikatu KID 1/KID 2:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Informacje o sobie
Moje ciało i wygląd
Moja rodzina i przyjaciele
Gdzie mieszkamy?
Przyroda i środowisko
W szkole
Czas wolny
Jedzenie, picie, zakupy
Ferie i podróżowanie
Ja i media
Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Pisemny trwa około 65 minut. Najpierw sprawdzane
jest zrozumienie tekstu pisanego (notatki, historyjka obrazkowa, artykuł z czasopisma młodzieżowego), potem
rozumienie tekstu ze słuchu (5 krótkich scenek, nagrana informacja na sekretarce, 5 krótkich wywiadów).
Trzecia część egzaminu pisemnego to wypowiedź pisemna – list.
Po egzaminie pisemnym jest egzamin ustny. Trwa około 10 minut i składa się z dwóch zadań: przedstawienia
się i krótkiej rozmowy na temat obrazka.
Testy KID 1 i KID 2 zawiera także książeczka „Wszystko dla ucznia”.
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Podobne dokumenty