Regulamin BPFM 2015

Transkrypt

Regulamin BPFM 2015
ORGANIZATORZY
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI
BUKOWSKIEJ
WÓJT GMINY BUKOWSKO
BIURO PROMOCJI GMINY BUKOWSKO
Festiwal wspierają finansowo
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie
• Gmina Bukowsko
ADRES DO KORESPONDENCJI
REGULAMIN
XX OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU
„BUKOWSKIE PREZENTACJE
FOLKLORU MŁODYCH”
BUKOWSKO
03 - 05 lipca 2015 r.
Bukowskie Prezentacje
Folkloru Młodych są imprezą
o charakterze konkursowym,
adresowaną do młodych
wykonawców,
twórczo kultywujących
tradycje muzyki ludowej
poszczególnych regionów
naszego kraju, a także
żyjących w jego granicach
grup etnicznych.
Biuro Promocji Gminy Bukowsko
38-505 B U K O W S K O 290
woj. podkarpackie
tel (13) 4674015, fax (013) 4674466
www.bukowsko.pl
e-mail: [email protected]
W ramach prezentacji odbywać się będą:
- otwarty konkurs wykonawczy
- koncerty zaproszonych zespołów
- imprezy towarzyszące
I. Celem konkursu jest:
aktywizowanie twórczych zainteresowań młodego
pokolenia tradycyjną muzyką ludową,
podnoszenie poziomu artystycznego sztuki
wykonawczej,
popularyzacja kultury ludowej w społeczeństwie.
II. Uczestnikami konkursu mogą być:
1. Kapele ludowe (do 8 osób):
instrumentalne oraz instrumentalno-wokalne,
których skład winien być zgodny z wzorami
danego regionu.
2. Zespoły śpiewacze (do 10 osób) bez
towarzyszenia instrumentalnego.
3. Soliści instrumentaliści, grający na tradycyjnych
instrumentach; skrzypce, cymbały, klarnet, fujarka,
piszczałki oraz innych lokalnych instrumentach
ludowych (z wyłączeniem akordeonu).
4. Soliści śpiewacy (bez towarzyszenia
instrumentalnego).
5. Dopuszcza się, aby jeden członek zespołu, kapeli,
mógł wystąpić również jako solista.
III. Uczestnicy nie mogą przekroczyć 20 roku życia.
IV. Kwalifikacje do udziału w konkursie dokonane będą
na podstawie karty zgłoszeniowej i płyty CD lub DVD
(nie dotyczy uczestników poprzednich edycji festiwalu)
przesłanych na adres organizatora, w terminie
do 08 czerwca 2015 roku.
V. Wybrani przez komisję uczestnicy konkursu,
otrzymają zaproszenia oraz szczegółowy harmonogram
VI. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone:
• kapele i zespoły śpiewacze z programem
zawierającym 3 utwory, których łączny czas
trwania nie przekroczy 15 minut,
• soliści, instrumentaliści i śpiewacy z programem
zawierającym 2 utwory, których łączny czas
prezentacji nie przekroczy 7 minut.
VII. Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury
powołane przez organizatorów. Decyzje Jury
potwierdzone protokołem, są ostateczne.
Jury szczególną uwagę będzie zwracać na:
•
•
•
•
dobór repertuaru,
poziom artystyczny i wykonawczy,
strój zgodny z regionem,
właściwe cechy gwarowe.
VIII. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia,
a ich wysokość i forma uzależniona będzie
od środków zgromadzonych przez organizatorów.
IX. Organizatorzy zapewniają bezpłatne;
wyżywienie i zakwaterowanie (po uzgodnieniu).
Koszty przejazdu i ubezpieczenia, uczestnicy pokrywają
we własnym zakresie. Szczegóły zawierać będzie e-mail
lub telefon do wybranych uczestników konkursu.