F-241-1/16 Załącznik nr 5 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres

Komentarze

Transkrypt

F-241-1/16 Załącznik nr 5 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres
Załącznik nr 5 do SIWZ
F-241-1/16
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Miejscowość
Data
WYKAZ
osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia .
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności wymaganych w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia
Lp
Imię i Nazwisko
Kwalifikacje
Zakres wykonywanych czynności
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Podobne dokumenty