piłka nożna - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława

Transkrypt

piłka nożna - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława
Zasady rekrutacji dzieci do klas sportowych
o profilu piłka siatkowa dziewcząt i piłka nożna chłopców
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego
w Woli
1. Klasy sportowe tworzone są w celu kształcenia dzieci i młodzieży o szczególnych
uzdolnieniach sportowych. W związku z tym rekrutacja do wymienionych wyżej klas
odbywa się nieco inaczej niż do klas ogólnodostępnych, gdyż przed kandydatami do tych
klas stawiane są szczególne wymagania.
2. Warunki, jakie należy spełnić, aby zostać przyjętym do klasy sportowej zostały
określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. Nr 26, poz. 232)
3. Zgodnie z § 12 ust. 2 powyższego rozporządzenia, kandydaci do klas sportowych
powinni
posiadać:
3.1. bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym
przez
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
zgodnie z odrębnymi przepisami;
3.2. zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję
rekrutacyjno kwalifikacyjną, o której mowa w § 17 ust. 1. (zał. 1a, 1b)
3.3. pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
4. Zgodnie z § 12 ust. 3 w/w rozporządzenia przy przyjmowaniu kandydatów do klas
sportowych uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia
sportowe i
opinię lekarza wydającego zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 w/w
rozporządzenia.
5. Obok szczególnych warunków, które musi spełnić kandydat do klasy sportowej
stosuje
się ogólne zasady rekrutacji, obowiązujące przy przyjmowaniu do wszystkich szkół. W
związku z tym do klasy pierwszej podstawowej szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci
zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Jednakże w przypadku, gdy dana szkoła
dysponuje
wolnymi miejscami, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą być do niej
przyjęte również dzieci zamieszkałe poza obwodem tej szkoły.
Test sprawności motorycznej do klasy sportowej ( piłka siatkowa )
 Bieg 4x10m – Szybkość ( 1 lub 2 próby )
 Skok w dal z miejsca – siła, moc ( 3 próby )
 Skok dosiężny – ( 3 próby )
 Rzucanka siatkarska – umiejętność chwytu i podania piłki , orientacja
przestrzenna.
 Wyniki w nauce.
Test sprawności motoryczno-technicznej do klasy sportowej ( piłka nożna )
 Bieg 4x10m – szybkość ( 1 lub 2 próby )
 Skok w dal z miejsca – siła, moc ( 3 próby )
 Drybling z piłką i strzał na bramkę – koordynacja ruchowa i technika ( 2
próby )
 Uderzenie piłki wolejem – technika ( 2 próby )
Naboru do klasy sportowej dokonuje się corocznie do klasy IV.
Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 10 godzin, w tym:
6 godzin zajęć sportowych z danej dyscypliny ,
4 godziny zajęć wychowania fizycznego.
Uczniowie klas sportowych o profilu pływanie są zobowiązani do udziału w
zawodach sportowych zgodnie z terminarzem zawodów.

Podobne dokumenty