l1a t"t [ 1,f ij)Lil C - BIP Urząd Miasta Krosna

Transkrypt

l1a t"t [ 1,f ij)Lil C - BIP Urząd Miasta Krosna
l1at"t[ 1,fij)LilC
OBWIESZCZENIE
Stosor,vniedo aft.95 ust 3 ustaw z dnia 3 paździerrrika2008 r. o udostępnianiLl
informacji o środowiskui jego ochronie. udziale spoleczeństwaw ochronie środowiska
oraz o ocenacl,]oddzialylvania na środowisko(Dz. U' Nr 199 poz' |227 z późn. z:n.)
i ań. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r' Kodeks postępowa[ia adnrinistracyjnego
(Dz. U' z 2000r. Nr 98 poz' l07l z póżn'zm.)^
WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA O WYDANIU DECYZJI
z dnia 11 października
2010r.
znak:I.VII.Tlll-2-33l09
o pofwolenill na brrdowęinwestycji pn. ,,Przebudowa i r.ozbudowaobwodDicy
miasta Krosna w ciągu drogi krajowej
r 28 na odcinku od km 226+594
do kn 231+9ó2wrĄz z dobudo\Yądrugiej jezdni - w zakresierozbudowTobwodnicv
miasta Klosna na odcinku od kln 232+740do km 233+3{2wraz z budowątunelu
pod obwodnicąw ciągu ul. witosa |ączniez dojazdanri i budową infrastruktury
- l086/2.ll08.
techniczej''. na działkach
nt elvid:obt.ębewidencyjny
Śr'ódmieście
1 1 4 9 1 21,1 5 0 / 2r.5 r . | 5 2 . | 5 i , 1 t 5 4 .1 1 5 5 .1 1 5 6 .1 1 5 7 .1 t 5 8 .1 1 5 9 . 6 0 . 1 1 6 1 .
lló3/].ll75.1|71l\.||7,712
| ?. 7 / 3 ^ 1 1 7 8 1 1 . l l 719l 81 ]2..l ] 3 ] ' l l 8 3 / l . l ] 8 4 .l l 8 5 / l .
1 l 8 ó / 51. l 8 6 / 6].l 8 7 l ] 3 .l l 8 7 / ] 4 .l l 8 8 . l l 8 9 .i l 9 0 . 1 1 9 ] . l ] 9 2]. 2 0 8 / 1 61 .2 1 1 1 4 . 1 2 3 | 1 2 .
- 50,
]245.l303. l304. l305.]306/l.]6ó2. l6ó3. l666.oblębewidencyjny
Przemysłowa
3 0 3 / 1 43 .3 1 / 13.3 2 3
, 3 3 / r3. 3 5 / 1 .
Z treścią
decyzji stlony mogąsię zapoznaćw wvdziale Infiastnlktury oddzial
Architektury i Budownictwa PodkarpackiegoUrzędLr WojervódzkiegoDelegatura
w Krośnie.
ul. Bieszczadzkal. budynekc. lll pięt|o'pokój 304 ltlb 305.w dniachpmcy
ul.zędu'
Pouczenieo plzysługlljących
środkach
zaskaźenia
zawaftejestw decyzji'
Decyzjęuważa5ięZadoręczorrą
po Lrplywiel4 dni od dniapublicznego
ogloszenia.
Jedrrocześnie
informujeo możiiwości
zapoznaniasię z dokurnentacją
sprawy.
w tyln z uzgodnieniem
RegionalnyDyrektorochrotly Środowiska\V Rzeszowle.
który wyda] postanowienie
z dnia 26 lipca 2010 r'. zrrak:RDoŚ 18-wooŚ.7048-7.
|1l9l09/k o r'lzgodnieniu
warunkólvrealizacji w'w' przedsięwzięciai opinią organu.
o kórym mowatv alt. 78 ustalvyo udostępnianiu
info]macjio śIodowjsku
ijego ochronię.
udziale spo,leczeństwaw ochlonie śrcdowiskaolaz o ocenach oddzialyvania
na środowisko.tj'
opinią Państrvowego Inspektora Sanitamego w
z dnia29 kwietnia
2010r..znak:PSNZ.460-7/10.
Krośnie

Podobne dokumenty