logo 1 - RAFAMET SA

Transkrypt

logo 1 - RAFAMET SA
RAFAMET S.A.
Korekta do rozszerzonego skonsolidowanego raportu
kwartalnego SA-QSr 3/2007
Dnia: 13 listopada 2007 r.
(data przekazania)
KOREKTA RAPORTU SA-QSr 3/2007 przekazanego dnia 12 listopada 2007 roku.
Zarząd Grupy Kapitałowej Rafamet S.A. informuje, Ŝe :
1. Na stronie tytułowej błędnie podano datę przekazania raportu jako 14 listopada 2007 roku a
powinno być 12 listopada 2007 roku.
2. W informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w
pkt.XI. „Stanowisko Zarządu odnośnie
moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w
stosunku do wyników prognozowanych” podano Ŝe „Grupa nie publikowała prognoz wyników na
dany rok.”
Powinno być:
Grupa nie publikowała prognoz wyników na dany rok w postaci raportów bieŜących, jednak Zarząd
Grupy Kapitałowej Rafamet S.A. opublikował w Prospekcie Emisyjnym nastepującą prognozę wyników
finansowych Grupy Kapitałowej na 2007 rok.
Przychody ze sprzedaŜy
EBITDA
EBIT
Zysk netto
89 977 tys. zł
10 401 tys. zł
5 201 tys. zł
1 976 tys. zł
Spółka konsekwentnie realizuje przyjętą strategię, która polega na zwiększeniu wartości sprzedaŜy,
wprowadzaniu nowych produktów, przeznaczeniu środków pozyskanych z publicznej oferty na
modernizację i inwestycje w park maszynowy. Mając powyŜsze na uwadze, Zarząd podtrzymuje
realizację prognozy wyników finansowych podanych w prospekcie emisyjnym.
Realizacja prognozy w 2007 roku / tys. zł/
Prognoza Realizacja
Przychody ze sprzedaŜy
EBITDA
EBIT
Zysk netto
89 977
10 401
5 201
1 976
63 772
6 050
2 335
563
Do realizacji
26 205
4 351
2 866
1 413
% zaawans. % do realiz.
70,88%
58,17%
44,90%
28,49%
29,12%
41,83%
55,10%
71,51%
3. W informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w
pkt.XII. „Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty
zaleŜne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień
przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji,
ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w
strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego
raportu kwartalnego.” W kolumnie wartość akcji dodaje się określenie „ nominalna wartość akcji”.
4. W informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w
pkt.XIII. „Zestawienie stanu posiadanych akcji Rafamet S.A. lub uprawnień do nich przez osoby
zarzadzajace i nadzorujace, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami na dzień
przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od
przekazania ostatniego raportu kwartalnego.” Dodaje się komentarz „Pan Ireneusz Piotr Borkowski
w wyniku przydziału praw oraz zapisów dodatkowych nabył 3 444 praw do akcji serii F”.
Urszula Niedźwiedź
Główny Księgowy
Kuźnia Raciborska, 13 listopada 2007 r.
Ireneusz Piotr Borkowski
Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty