pobierz PDF - SIG Combibloc Magazine

Transkrypt

pobierz PDF - SIG Combibloc Magazine
www.sig.biz
Wydanie 1/2016
Rozszerzona rzeczywistość:
komunikacja z konsumentem
poprzez interaktywne opakowanie
combidome: szansa rozwoju dla Bliskiego Wschodu i Afryki | Mariani: dodatkowe
możliwości na końcowych etapach pakowania | Zdrowie dla zabieganych: zdrowe
posiłki i napoje w centrum zainteresowań
STOPKA REDAKCYJNA ///
BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
Wydawca
SIG International Services GmbH
Rurstrasse 58; D-52441 Linnich
Redaktorzy
Mehanaz Ali, Ingo Büttgen,
Ace Fung, Stefan Mergel,
Marcelo Nascimento, Phuong
Nguyen, Bianca Roßkopf,
Thanaporn Suwannagoud,
Heike Thevis, Ligia Ziomek
Koncepcja i projekt
SIG International Services
Fotografie
SIG Combibloc
Wolfgang Flamisch,
Zappar
Litografia
Appel Grafik, Frankfurt
Druk
Appel Grafik, Düsseldorf
Kontakt
Tel.: +49 2462 79 -0
[email protected]
Strona internetowa
www.sig.biz
Biuletyn SIG Combibloc wydawany
jest w języku niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim,
włoskim, portugalskim, polskim,
rosyjskim i chińskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Artykuły autorstwa osób trzecich
nie muszą odzwierciedlać poglądów wydawcy tego biuletynu.
Żadna część niniejszej publikacji
nie może być powielana ani
rozprowadzana w formie elektronicznej bez uprzedniej zgody
zespołu redakcyjnego.
Szanowny Czytelniku
W jaki sposób można sprawić, że kartonowe opakowania, które
posiadają już wszystkie możliwe zalety, będą jeszcze bardziej praktyczne i atrakcyjne? To proste: wykorzystaj powierzchnię opakowania i zmień suche dane na opakowaniu w kalejdoskop obrazów
i treści. Jest to możliwe dzięki „rozszerzonej rzeczywistości“ –
technologii, która pozwala na dostęp w czasie rzeczywistym do
dodatkowych informacji wirtualnych przy użyciu smartfonu lub
tabletu. Ściśle współpracujemy z fi rmą Zappar, doświadczonym
dostawcą wspomnianych powyżej aplikacji, celem dodania rozszerzonej rzeczywistości do naszych opakowań kartonowych.
Niektórzy klienci z Brazylii już korzystają z wartości dodanej
oferowanej przez rozszerzoną rzeczywistość. Technologia ta tworzy zupełnie nowy wymiar interakcji pomiędzy produktem i
konsumentem. Sprawdź sam wrażenia oferowane przez ten nowy
wymiar i eksploruj możliwości jakie za sobą niesie.
combidome, nasza kartonowa butelka, trafi ła na rynek Bliskiego
Wschodu: Zarin Jam Marina, jeden z czołowych producentów
napojów w tym regionie jest przekonany, że combidome to właściwe
rozwiązanie, które pozwoli na dalszy rozwój fi rmy. Z zadowoleniem ogłaszamy kolejne osiągnięcie związane z tym debiutem
rynkowym: Mariani – kolejny kwalifi kowany partner SIG, – z
powodzeniem zainstalował swój system downstream w zakładzie
Marina. Dzięki współpracy z tym włoskim specjalistą w dziedzinie urządzeń wykorzystywanych w końcowym etapie pakowania,
będziemy w stanie w przyszłości oferować naszym klientom
alternatywę – kompletne rozwiązania od linii napełniania do
paletyzacji.
W tym numerze chcemy również przedstawić nasz Korporacyjny Kompas: zawiera on streszczenie naszej strategii korporacyjnej i przedstawia plan rozwoju i trwałego sukcesu.
Życzymy miłej lektury bieżącego artykułu, jak i wszystkich
pozostałych!
Markus Boehm, Dyrektor ds. rynku SIG Combibloc
2
BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16 <///
Spis treści
04
combidome w Iranie: rozwój
rynku na Bliskim Wschodzie
i w Afryce
Irański specjalista w dziedzinie
napojów, firma Marina, wybiera
nowatorską butelkę kartonową
firmy SIG dla produktów
„SunStar”.
06
Nowy dostawca dla końcowych etapów pakowania:
Firma SIG korzysta z urządzeń
firmy Mariani
Dodatkowe możliwości na końcowych etapach pakowania –
indywidualne rozwiązania dla
każdego urządzenia.
18
Wygodne opakowanie
dla żywności specjalnego
przeznaczenia. Firma Lassonde wybrała aseptyczne opakowanie kartonowe
do pakowania swoich napojów
przeznaczonych dla osób cierpiących na dysfagię.
20
Nasz Korporacyjny Kompas
Firma SIG z małej lokalnej firmy
stała się globalnym graczem
wdrażającym nowe rozwiązania
dostosowane do potrzeb rynku.
Strategię firmy przedstawiono
na grafice nazwanej Korporacyjnym Kompasem.
10
TEMAT NUMERU
Rozszerzona rzeczywistość:
opakowania źródłem
interaktywnych wrażeń
Rozszerzona rzeczywistość to technologia, która
dodaje wirtualne informacje i treści do naszego
fizycznego świata w czasie rzeczywistym – na
przykład na opakowaniu kartonowym.
26
80 lat tradycji Tymbarku –
15 lat partnerstwa z firmą SIG
Rocznica w firmie Maspex:
Renomowana marka owocowych płynnych pyszności ma
już 80 lat.
30
Indonezja: Firma pakująca
wybiera combiblocXSlim
Indonezyjska firma Sakatama
oferuje swoim klientom usługę
rozlewania napojów do małych
i poręcznych opakowań firmy SIG.
32
Zdrowie dla aktywnych
Zdrowe posiłki i napoje są dostępne również dla tych, którzy
nie mają czasu na ich przygotowywanie. W szczególności
prozdrowotnie nastawione
pokolenie Milenium ma wpływ
na popularność posiłków i
napojów dla aktywnych.
38
Aktualności
/// BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
3
combidome w Iranie:
rozwój rynku na Bliskim
Wschodzie i w Afryce
Irański specjalista w dziedzinie napojów, firma Marina, wybiera nowatorską butelkę kartonową firmy SIG dla swojej gamy produktów „SunStar”.
4
BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16 ///
Z
arin Jam Marina, jeden z wiodących
Cel już w zasięgu wzroku
producentów napojów w Iranie po- Marina nie po raz pierwszy decyduje się na
nownie wybrał innowacyjne
wybór innowacji fi rmy SIG Combibloc,
rozwiązanie fi rmy SIG.
wzbudzając zainteresowanie w
Wprowadzając
kartonową
regionie. Firma ta była jednym
butelkę combidome, produkty
z
pierwszych
klientów,
„Naszym celem jest
Mariny znacznie wyróżktórzy wykorzystali techdalszy rozwój marki w
nią się na tle innych.
nologię drinksplus do
branży napojów. combidome
Poza zamknięciem, opawprowadzenia napojów
to rozwiązanie, które mocno
kowanie jest wyproduowocowych z kawałkami
wyróżnia nasze produkty na
kowane w całości z najprawdziwych owoców w
tle konkurencji“.
aseptycznych
opakowawyższej jakości materiału
Hazem Mizban
niach kartonowych. Marina
kompozytowego – od podjest także technologicznym
stawy aż do kopuły, która
pionierem i to bardzo dobrze
nadaje opakowaniu charaktewyposażonym: dwie wysokowyrystyczny kształt. Firma wprowadajne napełniarki CFA 124 fi rmy SIG w
dzi 21 rodzajów popularnych napojów
zakładzie fi rmy.
„SunStar” w opakowaniu combidome.
Hazem Mizban: „Naszym celem jest dalszy
Wprowadzając na rynek produkty w oparozwój marki w branży napojów. Wymaga to
kowaniu combidome, Marina wyraźnie wyróżni
od nas wczesnego rozpoznawania trendów i
się na perspektywicznym rynku Bliskiego
Wschodu i Afryki. W regionie tym, poza
dysponowania odpowiednimi rozwiązaniami.
ochroną produktu i kwestiami ekonomiczny- Aby to osiągnąć, potrzebujemy odpowiedniego
mi, wyróżnienie produktu i wygoda również
sprzętu i zaufanego partnera. Zespół, technoodgrywają istotną rolę.
logia napełniania oraz rozwiązania opakowaBamdad Ghafari, Area Sales Manager Iran
niowe dostarczane przez fi rmę SIG stawiają
w fi rmie SIG Combibloc: „Iran jest rynkiem o
nas na właściwym torze do osiągnięcia naszego
solidnych fundamentach. Inwestycje powinny celu”.
być coraz łatwiejsze; liczymy też na rozwój
działalności w tym regionie. W branży napojów notujemy zwiększone zainteresowanie
inwestycjami, zwłaszcza wśród naszych klienProfil Zarin Jam Marina
tów. Cieszy nas, że combidome daje fi rmie
Marina rozwiązanie opakowaniowe umożliFirmę Zarin Jam Marina założono w Kaveh
wiające dalszy rozwój”.
Industrial City w roku 2008. Główną działalnoHazem Mizban, właściciel fi rmy Marina:
ścią firmy jest produkcja i wprowadzanie na
„combidome spełnia wszystkie wymagania starynek wysokiej jakości soków, nektarów i syrowiane obecnie nowoczesnym opakowaniom
pów. Na drodze do osiągnięcia wyznaczonych
na napoje: butelka kartonowa łączy w sobie
celów Marina wykorzystuje najnowocześniejsze
najlepsze cechy opakowania kartonowego z
technologie napełniania oraz infrastrukturę
pozytywnymi właściwościami butelki. Opaprodukcyjną. Działalność eksportowa również
kowanie combidome zrobiło na nas duże wraodgrywa coraz większą wagę dla firmy Marina.
żenie pod każdym względem i jesteśmy pewni,
że dokonaliśmy właściwego wyboru”.
/// BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
5
Downstream system od Mariani dla combidome – test w zakładzie dostawcy przed wysyłką do firmy Marina.
Mariani – kolejny kwalifikowany partner SIG
Dodatkowe opcje w systemach urządzeń pakowania końcowego –
indywidualne rozwiązania spełniające wszelkie wymogi.
6
BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16 ///
Fotografia: Mariani
O
d roku 2015 fi rma SIG Combibloc oferuje klientom
systemy urządzeń pakowania końcowego od kolejnego specjalisty w tej dziedzinie, którego urządzenia pasują doskonale do napełniarek i opakowań
SIG. Włoski producent urządzeń do fi nalnych etapów pakowania, fi rma Mariani, jest kolejnym partnerem fi rmy SIG
Combibloc, który pozwala szybko reagować na zmieniające się
preferencje i wymagania klientów oraz oferować kompleksowe
rozwiązania - od napełniarki aż do paletyzacji.
Stefan Mergel, Head of Downstream & Procurment Engineering w SIG Combibloc: „Od wielu lat fi rma Meurer jest
naszym doskonałym partnerem, jeśli chodzi o oferowanie
naszym klientom najwyższej klasy rozwiązań dla fi nalnych
etapów pakowania. Nic nie wskazuje na to, by miało się to
zmienić, ponieważ nasza współpraca przebiega wyjątkowo dobrze. Jednak aby rozszerzyć gamę rozwiązań dostępnych dla
naszych klientów i uniknąć ewentualnych przestojów w
/// BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
7
dostawach,
postanowiliśmy
podjąć
współpracę z kolejnym dostawcą. Jesteśmy
przekonani, że w fi rmie Mariani znaleźliśmy
idealnego producenta, którego oferta i doświadczenie przyniosą korzyść naszym klientom, ale również i nam. Wraz z naszymi partnerami, będziemy kontynuować działania w
kierunku rozwoju w dziedzinie systemów
urządzeń pakowania końcowego“.
Pierwszy klient fi rmy SIG, który nabył i
zainstalował downstream od fi rmy Mariani w
połączeniu z napełniarką fi rmy SIG, to
Zarin Jam Marina. Ta irańska fi rma korzysta
z urządzeń dostarczonych przez firmę Mariani
dla nowej napełniarki combidome (patrz strona
4). Za pomocą tackarki i foliarki napełnione
kartony trafiaja do opakowań zbiorczych, gotowe do transportu.
Bamdad Ghafari, Area Sales Manager Iran
w fi rmie SIG Combibloc, jest odpowiedzialny
za współpracę z fi rmą Marina i bardzo entuzjastycznie ocenia nowego dostawcę: „Współpraca z fi rmą Mariani przebiegała niezwykle
pozytywnie, a nasz klient jest bardzo zadowolony z dostarczonych rozwiązań. Myślę, że
sukces tego projektu to dobry przykład na to,
Wizyta w firmie Mariani (od lewej): Stefan Mergel (SIG),
dr Antonio Mariani (Mariani), Hazem Mizban (Marina)
oraz Bamdad Ghafari (SIG Combibloc Iran).
8
BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16 ///
jak dzięki innowacyjnym produktom, zaangażowanym partnerom i precyzyjnym skupieniu się na kliencie możemy kontynuować
rozwój działalności“.
Również w Azji jeden z klientów zdecydował się na korzystanie z urządzeń downstream
dostarczanych przez włoską fi rmę dla swoich
nowych napełniarek od SIG Combibloc.
Mariani: 50 lat doświadczeń
w dziedzinie automatyzacji i
rozwoju urządzeń pakowania końcowego
Mariani to lider w projektowaniu, rozwoju i
tworzeniu nowatorskich rozwiązań dla zautomatyzowanych linii końcowego pakowania,
tzw. downstream. Ta założona w 1960 roku
firma, zatrudniająca obecnie 120 pracowników,
eksportuje swoje urządzenia do ponad 45 krajów. Do klientów firmy Mariani należą wiodące
firmy z branży spożywczej i produkcji napojów,
branży farmaceutycznej oraz takich dziedzin
jak produkty drukarskie oraz do higieny osobistej. Lata doświadczeń czynią firmę Mariani
jednym z najbardziej znanych i szanowanych
ekspertów od systemów downstream na świecie. Firma kojarzona jest powszechnie z najnowocześniejszymi technologiami i urządzeniami,
które są niezawodne, elastyczne i dopasowane
do wymagań klientów.
www.mariani-it.com
Rozmowa ze Stefanem Mergelem, Head of Downstream & Procurment Engineering w
SIG Combibloc:
„Mariani to nasz kolejny
niezawodny partner“
Na obecnym stanowisku
współpracuje Pan z firmą
Meurer już od wielu lat.
Dlaczego zdecydował się Pan
podjąć współpracę z innym
dostawcą?
Mergel: Meurer to nasz wieloletni
i sprawdzony partner dostarczający urządzenia pakowania
końcowego i jestem pewien, że
będziemy kontynuować naszą
współpracę w przyszłości. Chciałem jednak mieć możliwość oferowania naszym klientom alternatywnego rozwiazania – aby z
czystym sumieniem zarekomendować innego niezawodnego
partnera, na wypadek zatorów
w dostawach.
Dlaczego downstream odgrywa
coraz ważniejsza rolę dla
firmy SIG Combibloc?
Mergel: Dla nas, producenta
systemowego, niezakłócona produkcja nie kończy się za napełniarką, ani za aplikatorem.
Bez odpowiednich urządzeń w
końcowych etapach pakowania,
nawet technologicznie doskonała
i wysokowydajna napełniarka
staje się bezuż yteczna. Aby móc
wykorzystać pełny potencjał
naszych napełniarek, cały system
musi działać niezawodnie.
Ponadto to downstream zapewnia, że napełnione produktem
opakowanie kartonowe trafia do
detalistów i klientów w nienaruszonym stanie. Uważamy więc
za nasz obowiązek stworzenie
warunków do realizacji tego celu –
nawet jeśli sami nie dostarczamy
urządzeń końcowego pakowania.
Co zadecydowało o wyborze
firmy Mariani?
Mergel: Firma Mariani od wielu
lat współpracuje z wiodącymi
producentami branżowymi na całym świecie i jest jednym z najbardziej doświadczonych i renomowanych dostawców. Również
podejście biznesowe Mariani odpowiada nam w 100%. Podobnie
jak SIG, Mariani również jest
partnerem dla swoich klientów
i skupia się na dostarczaniu elastycznych zindywidualizowanych
i niezawodnych rozwiązań.
Poziom usług jest tu priorytetem.
Innym ważnym powodem jest to,
że oferta Mariani zawiera również systemy paletyzacji. Wysoki
stopień automatyzacji urządzeń
firmy Mariani jest również istotnym czynnikiem. Operator może
kontrolować końcowy proces pakowania z interfejsu HMI i ingeruje w pracę urządzenia jedynie
w przypadku konieczności zmiany formatu lub błędu urządzenia.
Jeśli chodzi o wymagania w wysoce zautomatyzowanej produkcji
przyszłości, jest to kwestią kluczową. W tej dziedzinie firma Mariani jest niezwykle innowacyjnym i
niezawodnym partnerem.
Więcej informacji o urządzeniach
firmy Mariani można uzyskać pisząc
na adres: [email protected]
/// BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
9
10 BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16 ///
Rozszerzona
rzeczywistość:
opakowania źródłem
interaktywnych
wrażeń
Witamy w nowym świecie! Rozszerzona rzeczywistość (RR)
stwarza zupełnie nowe możliwości komunikacji z konsumentem za pomocą interaktywnego opakowania. Wspólnie
z Zappar, wiodącym dostawcą rozwiązań z zakresu RR,
SIG Combibloc zmienia opakowania kartonowe w narzędzie pełne interaktywnych wrażeń. Technologia RR łączy
fizyczne obiekty ze światem cyfrowym w czasie
rzeczywistym.
/// BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
11
R
ozszerzona rzeczywistość oznacza
komputerowo wspomagane rozszerzenie postrzegania rzeczywistości.
Zakres informacji jest rozszerzany w
czasie rzeczywistym poprzez dodanie nowej
warstwy informacji w polu widzenia użytkownika. Pierwszymi przykładami użycia tej
technologii było cyfrowe nałożenie linii spalonego lub podanie odległości do bramki przy
rzucie wolnym podczas transmisji z meczu piłkarskiego. Obecnie rozszerzona rzeczywistość
jest coraz częściej wykorzystywana w urządzeniach mobilnych. Daje to niesamowite
możliwości komunikacji z konsumentami i
prezentacji informacji w zupełnie nowy sposób. Nacisk kładziony jest na doświadczenie i
wrażenia oraz wartość dodaną dla konsumenta. Jedną z fi rm, które już z powodzeniem wykorzystują tę innowacyjną technologię jest
szwedzka fi rma oferująca meble – IKEA.
Firma ta wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości już od 2013 r. Przy użyciu
aplikacji zainstalowanej na smartfonie lub
tablecie klienci IKEA mogą wybrać poszczególne meble z katalogu i wirtualnie sprawdzić,
jak będą wyglądać w ich domu.
Już w roku 2016
Rok 2016 będzie rokiem, w którym Rozszerzona Rzeczywistość i Wirtualna Rzeczywistość wejdą z impetem na
rynek wraz z wprowadzeniem produktów zorientowanych na konsumenta, takich jak Microsoft HoloLens AR i
Oculus Rift VR. Zatem wirtualna przyszłość już naprawdę
nadeszła i teraz jest właściwy czas na podłączenie
Waszego produktu do nowego cyfrowego świata!
Więcej informacji na stronie: http://kurz.link/3ht
12
BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16 ///
„Najnowsze badania Federalnego
Ministerstwa Żywności i
Rolnictwa Niemiec pokazują, że już jeden na pięciu konsumentów w czasie zakupów
spożywczych używa smartfona
do uzyskiwania informacji o
produktach w miejscu
zakupu.“
Ace Fung
Więcej niż kod QR: fuzja rzeczywistych przedmiotów z informacjami w formie cyfrowej
Kody QR dały dobry początek: niewielkie
kwadraciki są skanowane przez konsumenta
przy użyciu aplikacji mobilnej. Użytkownik
jest następnie przekierowany na stronę internetową z dodatkowymi informacjami.
Rozszerzona rzeczywistość idzie kilka kroków dalej: dodatkowe informacje są przedstawiane bez przekierowania, w wersji 3D jako
gra, materiał wideo, animacja lub grafi ka. Proste i statyczne informacje to już przeszłość.
Rozszerzona rzeczywistość polega na uformowaniu informacji w określone doświadczenie
i tym samym oferowaniu konsumentom dodatkowych i wartościowych wrażeń. Zaletą
aplikacji mobilnej jest to, że informacje są
przedstawiane dokładnie w miejscu i w czasie,
w których są potrzebne.
Większość aplikacji działa na bazie wizualnie rozszerzonej rzeczywistości. Aby uzyskać dostęp do tej technologii, użytkownik
instaluje aplikację na swoim urządzeniu mobilnym. Aparat fotograficzny (lub kamera)
wykorzystuje algorytmy komputerowe w celu
wyszukania określonych obrazów, które aktywują rozszerzoną rzeczywistość i ukryte treści. Zawartość pozwala użytkownikowi wejść
do fascynującego świata 3D.
Informacje nabierają życia
Nowoczesne wzornictwo opakowań może być
kluczem do rozszerzonej rzeczywistości, która
dostarcza dopasowane do konsumenta treści
informacyjno-rozrywkowe dotyczące interesującego tematu, prosto do pożądanej grupy
docelowej. Możliwości są praktycznie nieograniczone: gry, przepisy kulinarne, fi lmy o produkcie oraz przydatna wiedza o produkcie lub
opakowaniu. W rozszerzonej rzeczywistości
suche informacje są wzbogacone ekscytującą
interakcją, wszystkim co może nam tylko
przyjść do głowy i jest wykonalne. Tworzone
są cyfrowe światy, w których użytkownik jest
zanurzony we wrażenia zmysłowe głębiej niż
kiedykolwiek dotąd.
SIG stosuje technologię rozszerzonej
rzeczywistości na opakowaniu kartonowym
Rozszerzona rzeczywistość otwiera zupełnie
nowy wymiar interakcji pomiędzy producentem, jego produktem a konsumentem. Pierwszy raz w historii firma SIG Brazil zastosowała
tę technologię na opakowaniu kartonowym.
Opracowując różnorodne pomysły w zakresie rozszerzonych rzeczywistości na opakowaniach kartonowych, fi rma SIG w Brazylii
współpracuje z fi rmą Massfar (www.massfar.
com). Massfar to brazylijski autoryzowany
partner fi rmy Zappar, światowego lidera technologii rozszerzonej rzeczywistości na smartfony i tablety. Przy użyciu tej aplikacji,
Zobacz sam: na stronie www.magazine.sig.biz
(http://kurz.link/3hD) znajdują się przykłady rozszerzonej rzeczywistości na opakowaniach kartonowych oraz
materiał wideo przygotowane przez SIG Combibloc oraz
Massfar na targi Fispal 2015.
wszystkie przedmioty oznaczone opatentowaną ikoną Zappar (Zapcode) lub indywidualizowanym kodem, które są powiązane z dodatkowymi informacjami, mogą zostać ożywione
we własnym świecie RR stworzonym przez tę
markę. Tę nową możliwość generowania wartości dodanej przez opakowanie przedstawiono odwiedzającym podczas targów Fispal 2015
w Brazylii – największych w Ameryce Łacińskiej międzynarodowych targów żywności i
napojów, w których wystawcami są fi rmy
przetwórcze, opakowaniowe i operatorzy logistyczni. Wrażenia z nowej technologii były
niezmiennie pozytywne.
O firmie Zappar
Firma Zappar, założona w roku 2011, z oddziałami w Londynie i San Francisco, specjalizuje się w
opracowywaniu produktów w technologii Rozszerzonej Rzeczywistości oraz produktów rozrywkowych.
Zappar to darmowa aplikacja na smartfony i tablety. To jak wejście do nowego wymiaru, w którym
zwykłe przedmioty mogą kryć za sobą materiał wideo, grę, a nawet trójwymiarowe postaci gotowe do
komunikacji z użytkownikiem. Wystarczy, że pobierzesz aplikację i już możesz zanurzyć się w wirtualnym świecie! Technologia Zappar może być również wbudowana w Państwa własną aplikację.
Więcej na stronie www.zappar.com
WIDEO: http://www.zappar.com/business/
/// BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
13
Rozmowa z Ace Fung, Product Manager Global Markets w SIG Combibloc, na temat
możliwości oferowanych przez rozszerzoną rzeczywistość.
„Rozszerzona rzeczywistość
otwiera zupełnie nowy wymiar
interakcji pomiędzy produktem
a konsumentem“
Ace, jak wpadłeś na pomysł
zastosowania rozszerzonej
rzeczywistości na opakowaniach kartonowych?
Ace: Pomysł przyszedł od współpracowników SIG w Brazylii
przygotowujących się na targi
Fispal 2015. Wspólnie z lokalnym dostawcą technologii rozszerzonej rzeczywistości (RR) firmą
Massfar, SIG zaprezentowała
ekscytujące pomysły na RR na
opakowaniach kartonowych.
Wrażenia odwiedzających i
klientów były bardzo pozytywne.
Od tego czasu prace w tym zakresie są bardzo intensywne i obecnie oferujemy to nowatorskie rozwiązanie komunikacyjne naszym
klientom w innych krajach.
Konsumenci znają już kody
QR. Zatem czemu Zapcodes?
Ace: Zaletą kodów QR jest to, że
większość osób je zna i wie jak z
nich korzystać. Z perspektywy
marketingu cyfrowego kody QR
obarczone są pewnymi ograniczeniami. Po pierwsze nie widzę
14
BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16 ///
w nich żadnej realnej wartości
dodanej dla zaawansowanego
technologicznie i informatycznie
konsumenta. Skanowanie
kodów QR zajmuje sporo czasu,
a konsument przekierowany
zostaje na statyczne strony internetowe. Chcemy unowocześnić
opakowanie i połączyć namacalny produkt z cyfrowym wymiarem poprzez dodanie nowego poziomu zaangażowania. Musimy
„wynagrodzić“ konsumentom
poświęcony czas udostępniając
ukrytą treść dopasowaną do ich
potrzeb. Jest to wspaniała okazja
dla firm do budowania świadomości marki i wzmacniania
lojalności na etapie konsumpcji.
Po drugie, kody QR nie są zbyt
estetyczne i psują ogólne wrażenie szaty grafi cznej. Dostęp do
treści RR poprzez indywidualizowany kod, który może lepiej
pasować do strategii brandingowej firmy, jest atrakcyjniejszy i
wzbudza ciekawość konsumentów. Ponadto kody Zapcodes
zostały stworzone specjalnie do
realizacji kampanii cyfrowego
marketingu, zwanych również
inforozrywką, poprzez RR dostępną dzięki bież ącym i przyszłym urządzeniom mobilnym
Powinniśmy wykorzystywać
nowe dostępne technologie w
mądry sposób i korzystać z tego,
co konsumenci noszą prawie
zawsze przy sobie – ich telefonów
komórkowych.
Którzy klienci będą według
Ciebie wykorzystywać RR na
opakowaniach?
Ace: Sądzę, że wszyscy nasi
klienci mogą skorzystać z technologii i usług oferowanych
przez RR. Połączenie namacalnego produktu z wymiarem cyfrowym otwiera interaktywne
sposoby na przekazanie informacji o wartości innowacyjnego
produktu. Łączenie opakowania
ze światem cyfrowym powinno
być częścią strategii marek w
dzisiejszym świecie. Widzimy
wiele zastosowań dla technologii
Zappar i RR.
Czy mógłbyś podać jakieś
przykładowe produkty?
Ace: Oczywiście, weźmy na
przykład produkty drinksplus
z zawartością cząstek. Tego rodzaju produkty w opakowaniach
kartonowych są stosunkową
nowością, zatem moga byc idealnym przykładem aby dostarczyć
konsumentom „wrażeń“ co do
zawartości opakowania z pomocą
RR jeszcze w sklepie. Ponadto
wraz z rosnącą ilością informacji
prawnych, które należ y umieszczać na opakowaniu, coraz trudniejsze jest skuteczne komunikowanie korzyści marki - zwłaszcza
na małych opakowaniach. Albo
weźmy na przykład coraz większą
ilość mleka europejskiego
eksportowanego do Azji. Jednym
kluczowym punktem komunikacji
jest wyjaśnienie konsumentom
azjatyckim poprzez platformę RR
pochodzenia i jakości mleka, a
nie tylko uż ywając drukowanych
informacji na opakowaniu. Informacje przedstawione w ciekawy i interaktywny sposób z większym prawdopodobieństwem
utkwią na dłużej w głowach
konsumentów. Innym przykładem inforozrywki może być interaktywna prosta gra dla dzieci.
Zdrowe odż ywianie nie musi być
nudne! Albo co powiecie na oż ywienie popularnej postaci z kreskówki, wydrukowanej na opakowaniu, która następnie
pozwoli zrobić konsumentowi
selfie ze sobą.
Dobrym tego przykładem była
kampania Zappar i Minionków
dla firmy Carrefour we Francji.
WYPRÓBUJ SAM! GOTOWY.CEL.ZAP.
GOTOWY? Pobierz aplikację Zappar
(darmowa aplikacja na smartfony i tablety)
CEL. Wyceluj w kod zapcode na kartonie - nie zbliżaj urządzenia za blisko.
ZAP. Zap.odaj i oglądaj!
Wypróbuj sam: drinksplus ożywa.
Poza tym ta rozrywka dostarcza
danych, których marki mogą
uż yć do oceny skuteczności kampanii, np. lokalizacji geograficznej lub czasu spędzonego na
określonej treści. Wartość RR dla
właścicieli marek tkwi w rozszerzeniu doświadczania marki
poza fi zyczny produkt i angażowanie konsumenta w interaktywnym doświadczeniu z marką,
ostatecznie prowadząc do zwiększenia sprzedaż y.
Co zadecydowało o wyborze
Zappar?
Ace: Firma Zappar specjalizuje
się w technologii RR i przeprowadziła już wiele udanych kampanii dla wiodących firm z rozmaitych branż. Zrealizowała
doskonałe kampanie dla marek
takich jak Warner Bros. Zappar
jest prowadzona przez doświadczoną kadrę ze świata reklamy i
marketingu, która zapewnia
wsparcie w całym okresie realizacji projektu. Istnieją oczywiście
inni dostawcy technologii RR, ale
czujemy, że Zappar to idealny
partner na polu rozszerzonej
rzeczywistości, z doświadczeniem
wprowadzania wspaniałych
treści. RR będzie odgrywać w
najbliż szych latach istotną rolę w
marketingu cyfrowym i z niecierpliwością czekam na kolejne wirtualne światy na naszych opakowaniach kartonowych!
For more information about
Zappar on your carton packs,
please contact: [email protected]
/// BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
15
Magia Zappar w Brazylii!
W Brazylii już dwóch klientów wybrało Zappar na swoje opakowania
kartonowe. Marajoara i Sabe wstrząsnęły rynkiem opakowań.
sam,
Zobacz az!
er
Zapuj t
Zobacz sam,
Zapuj teraz!
Na opakowaniu mleka czekoladowego dzieci zachęcone zostaną do udziału w quizie. Zapcode na opakowaniu ze słodzonym mlekiem kondensowanym ujawnia przepisy, rady i film wideo. Pobierz aplikację Zappar i zobacz jak to działa.
16
BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16 ///
F
irma Marajoara Alimentos wprowadziła
na rynek brazylijski pierwsze opakowania kartonowe z rozszerzoną rzeczywistością. Od początku roku 2016 Zapcodes na opakowaniach kartonowych tego
producenta nabiału zachęcają konsumentów
do eksplorowania cyfrowej treści ukrytej na
opakowaniach. Dzięki rozszerzonej rzeczywistości na opakowaniu słodzonego mleka skondensowanego Marajoara dostępny jest fi lm,
który zachęca użytkownika do przygotowania
deseru z użyciem produktu. Konsumenci mogą zrobić zdjęcie swojego deseru i wysłać go na
specjalny adres e-mail. Najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane na specjalnej stronie internetowej. Również opakowanie mlecznej
czekolady skrywa niespodziankę: quiz dla najmłodszych konsumentów, który zachęca do
zdobywania wiadomości o recyklingu i ochronie środowiska. Aplikacja daje również możliwość zrobienia sobie zdjęcie z maskotką marki „Chokynho” i udostepnienia go na portalach
społecznościach.
Marajoara ta jest w gronie sześciu najpopularniejszych marek w środkowowschodniej
Brazylii.
Wyjaśnienia są dostarczane bezpośrednio
w punkcie sprzedaży: mleko bez laktozy
firmy Sabe
Firma Sabe również liczy na Zappar oraz
możliwości oferowane przez rozszerzoną rzeczywistość. Na opakowaniach
kartonowych z mlekiem bez laktozy tej
fi rmy konsumenci mogą zeskanować
Zapcode, aby odkryć jak mleko jest
produkowane i uzyskać ciekawe
przepisy kulinarne.
Zob
Zap acz s
am
ter uj
,
az!
Zobacz co dzieje
się podczas
skanowania
kodu Zapcode
na opakowaniu
produktu Sabe.
/// BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
17
Wygodne opakowanie
dla żywności specjalnego
przeznaczenia
Kanadyjski producent żywnośći Lassonde rozszerza swoją ofertę o produkty linii `Oasis NutriSolution Hydra+', opracowane specjalnie dla
osób mających problemy z przełykaniem (dysfagia). Produkty te będą
­dostępne w aseptycznych opakowaniach kartonowych.
O
soby cierpiące na problemy z poły- względem zagęszczone płyny o gładkiej i jedkaniem (dysfagię) z powodu prze- norodnej konsystencji, które można łatwiej
bytych chorób często piją zbyt ma- przełykać w bardziej kontrolowany sposób,
łe ilości płynów, ponieważ
mogą być pomocne dla osób z dysfagią. Zmiaspożywanie konwencjonalnych napojów spra- na konsystencji ułatwia przełykanie płynów.
wia im problemy: przepływają za szybko i
Stefano Bertolli, Vice-President Communitrudno im je kontrolować w jamie ustnej. Sta- cations w Lassonde: „Nasza linia produktów
warza to ryzyko zachłystnięcia. Pod tym „Oasis NutriSolution” przeznaczona jest dla osób
18 BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16 ///
ze specjalnymi wymaganiami żywnościowymi,
jeśli chodzi o skład i użycie. W szczególności dla
„Oasis NutriSolution Hydra+” – naszych produktów zaspokajających potrzeby osób z problemami z przełykaniem – szukaliśmy rozwiązania
opakowaniowego, które zagwarantowałoby
wysoką jakość tych produktów specjalnego
przeznaczenia i które wpasowałoby się w codzienne czynności użytkowników i osób opiekujących się nimi. Zakrętka była absolutnym
wymogiem. Technologia aseptycznego napełniania oraz opakowania kartonowe z zakrętką
firmy SIG Combibloc spełniają wszystkie nasze
wymagania. Gwarantują nam wartość dodaną,
którą chcemy przekazać naszym konsumentom
również pod względem opakowania".
„Hydra+” to gama gotowych do picia zagęszczonych napojów produkowanych na
bazie soków owocowych „Oasis”, wody lub
mleka, o składzie i konsystencji dostosowanych do specyficznych potrzeb osób cierpiących na dysfagię i ułatwiających funkcjonowanie konsumentom i ich opiekunom.
Stefano Bertolli: „Wygodnie zapakowane
w aseptyczne opakowania kartonowe z zakrętką, produkty te idealnie dostarczają płyny
i składniki odżywcze osobom cierpiącym na
dysfagię. Jednorodna konsystencja, podobna
do nektaru lub miodu, pozwala użytkownikom bezpiecznie przełykać, bez dyskomfortu.
Produkty są wymieszane i gotowe do spożycia”.
Elastyczność technologii napełniania fi rmy SIG pozwoliła fi rmie Lassonde na wejście
na rynek pakowania produktów specjalnego
przeznaczenia dla osób z trudnościami w
przełykaniu. Przy użyciu tych napełniarek,
możliwe jest pakowanie szerokiej gamy produktów spożywczych w opakowania o przedłużonej trwałości; system obsługuje produkty płynne równie dobrze i bezpiecznie, jak
produkty o dużej lepkości oraz produkty z
cząstkami stałymi. W szacie graficznej dla
Hydra+, fi rma Lassonde użyła przejrzystego
system kodowania kolorami, które pozwala
szybko zidentyfi kować konsystencję produktu w opakowaniu.
Kodowanie w kolorze zielonym oznacza produkty Hydra+ o konsystencji nektaru. Kolor liliowy kodu oznacza produkty o
konsystencji miodu.
/// BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
19
Nasz Korporacyjny
Kompas
Pursuing a n
et
orp
o
RESP
O
posit NSIB
ive c
LE
C
Firma SIG Combibloc kontynuuje ekscytującą podróż. Ewoluowaliśmy
z małej lokalnej firmy stając się globalnym graczem, stale rozwijając
nowatorskie rozwiązania dla zmieniającego się i coraz bardziej konkurencyjnego rynku. W trakcie tego procesu nigdy nie spuściliśmy wzroku
z naszych kluczowych wartości, które pozwalają nam realizować nasze
cele i gwarantują, że stale idziemy w kierunku realizacji naszych
marzeń. Grafika obok, którą nazywamy Korporacyjnym
Kompasem, przedstawia długofalową strategię firmy.
PEOPLE
Foster our
winning team
20
BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16 ///
GROWTH
Grow above
market
THINK CUSTOMER
IP
SH
R
NE
e
AC
T
OUR VALUES
CK
DBA
FEE
LEADE
RSH
IP
OUR PURPOSE
OUR DREAM
DE
PRI
Every consumer
in the world with an
SIG pack in their hand,
and a smile on
their face, every
single day
QUAL
ITY
SS BOUNDAR
K ACRO
IES
WOR
Working in partnership with our
customers to bring food products to
consumers around the world in a safe,
sustainable and affordable way
Y
ABILIT
UNT
CO
AC
COLLA
BOR
ATI
ON
TAK
EO
W
OUR PRINCIPLES
AN
LE
OUR PROMISE
SH
A
P
ET
H
PERFO
R
M
AN
CE
E
UR
UT
EF
T
ES
B
HE
Excellence – Engineered.
Solutions – Delivered.
ITY
EGR
INT
CUSTOMER
Win at the
customer
SE
L
E
CT
T
POTENTIALS
EXPAND
ora CO
te
foo MP
tpr AN
int
i
un
UCTS ility across the entire life-cycle
ROD stainab
E P ven su
IBL h pro
NS s wit
PO tion
ES r solu
DELIVER RESULTS
Y
gr
lon
e
h
nt
Innov
atin
g an
dd
eliv
eri
ng
sm R
ar
t
Str
es
ivin
vic
r
g fo
e
s
r ce
nd
rtifi
ts a
c
u
ed su
d
stainab
s, pro
le supply of all material
RESPO
N SI B LE S O U R CIN
G
/// BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
21
Każdy
konsument na
świecie z opakowaniem
firmy SIG w ręku
i z uśmiechem na
twarzy, każdego
dnia.
Nasze marzenie
22
BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16 ///
M
amy trzy strategiczne cele – rozwój, większy niż
reszty rynku, zdobywanie klientów i dbanie o naszą zwycięską kadrę – wszystkie od siebie zależne. Musimy kontynuować rozwój przedsiębiorstwa i rozwijać się szybciej niż sam rynek – jednak
rozwojowi towarzyszyć powinno zawsze zapewnienie wartości naszym klientom i konsumentom.
Współpraca z
Aby osiągnąć ten cel, stale szukamy sposonaszymi klientami
bów na wzmocnienie naszej pozycji zaufaprzy
dostarczaniu konnego partnera.
sumentom na całym
Nasze wartości kształtują decyzje poświecie
produktów w
dejmowane przez nas jako przedsiębiorbezpieczny, zrównoważostwo. Są one zasadniczym czynnikiem
ny, ekologiczny i
realizacji rozwiązań dla klientów, kształtują naszą kulturę i pokazują siłę napędową
niedrogi sposób.
naszej działalności. Jednym słowem jednoNasz cel
czą wspólne wysiłki poszczególnych pracowników i całej fi rmy. Podczas gdy nasza działalność
musi być elastyczna i dostosowywać się do zewnętrznego
świata, nasze wartości pozostają niezmienne.
Nasze zasady kierują naszymi działaniami i zachowaniem.
Pomagają nam wyrażać nasze wartości i wdrażać naszą strategię w codzienne zadania. Wszystkie zasady skupiają się na jak
najlepszej efektywności i doskonaleniu rozwiązań poprzez wyposażenie naszych pracowników w odpowiednie narzędzia.
Nasze marzenie
Nasze marzenie jest podstawą wszystkich naszych działań:
Każdy konsument na świecie z opakowaniem fi rmy SIG
w ręku i uśmiechem na twarzy, każdego dnia. Łączy to
wizję produktów dostępnych dla każdego i wszędzie oraz pewność konsumentów, że nasze opakowania są prostym i mądrym
rozwiązaniem dla zdrowej żywności i napojów.
Nasz cel
Jedynym sposobem na osiągnięcie naszego marzenia jest
partnerska współpraca z naszymi klientami przy dostarczaniu konsumentom na całym świecie produktów
w bezpieczny, zrównoważony, ekologiczny i niedrogi
sposób. Kluczowe jest budowanie trwałych relacji z naszymi
klientami celem pełnego zrozumienia stawianych przed nimi
wyzwań i wymagań oraz tego co konieczne jest dla właściwej
realizacji doskonałych produktów dla klientów teraz i w przyszłości.
/// BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
23
Doskonałość –
wdrożona.
Rozwiązania –
dostarczone.
Nasza obietnica
24
BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16 ///
Nasza obietnica
Obietnica składana naszym klientom jest prosta: Doskonałość
– wdrożona. Rozwiązania – dostarczone. Jest to nasze
zobowiązanie wobec wszystkich, którzy wchodzą w relacje z
naszą fi rmą. Opracowujemy i dostarczamy najnowocześniejsze
urządzenia, maszyny i technologie, wspierane przez zindywidualizowane plany serwisu technicznego. Ponadto gwarantujemy reagowanie na realne problemy klientów, takie jak efektywność, obniżenie kosztów i wyróżnienie produktów na
półkach sklepowych.
Nasze starania w zrozumieniu potrzeb naszych
Odpowiedzialna
klientów wykraczają poza produkt i technologię.
Firma
Tam gdzie to tylko możliwe rozwiązujemy proDążenie do pozytywnego wpływu
blemy klientów poprzez inteligentny holifirmy na otoczenie.
styczny przegląd ich potrzeb biznesowych.
Pozwala nam to stale zapewniać całościoOdpowiedzialne Produkty
Wdrażanie innowacji i dostarczanie inteligentniejszych
we rozwiązania, które dodają prawdziwą
rozwiązań o udowodnionej trawłości w całym cyklu użytwartość dla naszych klientów dziś i w
kowania produktu.
przyszłości.
Nasza odpowiedzialność
Odpowiedzialne Korzystanie
z Zasobów
Wierzymy, że nasz produkt jest wspaniały.
Dążenie do zapewnienia dostaw
Nasze opakowania kartonowe są wykonane
materiałów, produktów i usług o potwierdzoz materiałów odnawialnych, a ich wpływ na
nej trwałości.
środowisko jest bardzo ograniczony. Chcemy
Nasza odpowiedzialność
jednak zrobić jeszcze więcej, aby oferować naszym
klientom jeszcze większą elastyczność i ograniczać
wpływ na środowisko do zera. Osiągamy ten cel na trzy
sposoby:
 Kontynuujemy projektowanie, rozwój i produkcję produktów lub rozwiązań o sprawdzonej trwałości w całym
cyklu użytkowania.
 Staramy się wytwarzać wszystkie nasze materiały, produkty i usługi z certyfi kowanych i zrównoważonych
źródeł na każdym etapie produkcji.
 Dążymy do pozytywnego wpływu fi rmy na otoczenie.
Mówiąc prosto, oznacza to, że ludzie i środowisko naturalne powinni odnosić korzyść z naszej działalności.
Nasza połączona strategia stawia potrzeby naszych
klientów w sercu wszystkich naszych działań, pomagając nam nieprzerwanie dostarczać najwyższą efektywność i najlepsze rozwiązania.
/// BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
25
80 lat tradycji Tymbarku –
15 lat partnerstwa
z firmą SIG
Fotografia: Maspex
Rocznica w firmie Maspex: Renomowana marka owocowych płynnych
pyszności ma już 80 lat.
Czerwone jabłko jest integralną częścią marki od roku 1990 i częścią logotypu. W roku 2014 ochotnicy rozdali pół
miliona jabłek z logo Tymbarku podczas kampanii „Jabłko od Tymbarku".
26
BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16 ///
G
rupa Maspex Wadowice, jeden z
największych wytwórców produktów spożywczych w Europie Środkowowschodniej, ma powody do
świętowania w tym roku: popularna marka
Grupy – Tymbark – ma już 80 lat. Od powstania
fi rmy w roku 1936, Tymbark stał się synonimem owoców w płynnej formie oraz miłości
do życia.
W sektorze soków owocowych i nektarów
produkty Tymbarku panują niepodzielnie w
rankingu popularności wśród konsumentów
w Polsce - ale również w wielu innych krajach
Europy. Krzysztof Pawiński, Prezes Zarządu
Grupy Maspex Wadowice: „Marka Tymbark,
w sędziwym 80 roku swojego istnienia, jest solidnym fi larem globalnego sukcesu naszej
Grupy. Aby osiągnąć tę pozycję rynkową i
kontynuować wzrost w przyszłości, intensywnie inwestujemy w nasze kanały dystrybucji i
w branding, zapewniając, aby nasze zakłady
produkcyjne były najnowocześniejsze na
świecie. Doświadczony zespół pracowników
fi rmy SIG to niezawodny partner“.
Soki i nektary Tymbarku są dostępne w
aseptycznych opakowaniach kartonowych fi rmy SIG Combibloc od roku 2001. Maspex wykorzystuje do napełniania kartonów napojami
w sumie 10 napełniarek w trzech zakładach
produkcyjnych. Na tych urządzeniach fi rma
Maspex rozlewa bestsellerowe 100% owocowe
i warzywne soki, nektary i napoje owocowe w
opakowania w formatach combiblocSlimline,
combiblocPremium,
combifitPremium
i
combiblocMaxi. Wszystkie opakowania kartonowe są dostarczane z zakrętkami combiSwift
zapewniającymi łatwe nalewanie i solidne
zamykanie.
Sylwia Jurys, Dyrektor Zarządzający w fi rmie
SIG Combibloc Polska: „W 80. rocznicę powstania Tymbarku patrzymy również wstecz
na 15 lat dobrej współpracy pomiędzy fi rmami Maspex i SIG Combibloc. Równolegle z
rozwojem marki, nasza współpraca z
Założyciel z wizją
Firmę Tymbark założono jako spółdzielnię na
Podhalu w roku 1936. Założycielem był inżynier
rolnictwa Józef Marek. Nazwę firmy wzięto od
malowniczej wioski Tymbark u stóp Tatr (pierwotna niemiecka nazwa Tannenberg oznaczała
„jodłową górę“). Wizją Marka było aby pewnego dnia cały region Limanowej był pełen kwitnących sadów. Spółdzielnia ta rosła w siłę,
stając się ważnym przetwórcą owocowo-warzywnym w Polsce. W szczególności w sektorze
napojów spółdzielnia stopniowo rozszerzała
swoją gamę produktów. Na przykład Tymbark
był pierwszą firmą w Polsce, która opracowała
recepturę napoju owocowego z czarnej porzeczki. W roku 1950 spółdzielnię znacjonalizowano, a przedsiębiorstwo stało się niezależną
spółką w roku 1990. Od tego momentu logo
marki zawiera czerwone jabłko oraz nazwę
Tymbark. Tymbark jest częścią Grupy Maspex
Wadowice od roku 1999.
W roku 2001 Tymbark wkroczył do świata aseptycznego rozlewania napojów. Jego celem jest
zapewnianie konsumentom zdrowej żywności i
napojów. Dlatego też w roku 2007 Tymbark
przystąpił do programu edukacyjnego „5 porcji
warzyw, owoców lub soku codziennie“, jak
również innych programów. W sektorze napojów bezalkoholowych oferta firmy Tymbark
obejmuje obecnie soki owocowe i warzywne,
nektary, herbaty mrożone, napoje owocowe i
przekąski owocowe. W tym roku Tymbark
wprowadza również do oferty Vitamini – nową
linię soków owocowo-marchwiowych oraz
100% wyciskane z jabłek soki Tymbark.
/// BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
27
Fotografia: Maspex
Łącznie 10 napełniarek firmy SIG Combibloc działa w zakładach produkcyjnych Tymbarku.
„Cieszymy się, że
Tymbark jest jedną z
największych polskich
marek. Potwierdza to
słuszność naszej strategii,
która polega na oferowaniu
produktów najwyższej
jakości“.
fi rmą Maspex jest
innowacji i przyjaznych
coraz intensywniejsza.
dla środowiska rozwiązań
Maspex jest jednym z
opakowaniowych“.
klientów korzystających z
wielu możliwości oferowaBestsellerowa marka
Krzysztof Pawiński
nych przez nasze napełniarki:
W sektorze napojów bezalkoholowych Tymbark jest marką
elastyczność formatu, pojemnonajlepiej sprzedających się produktów
ści, produktu i szaty graficznej poi po raz kolejny znalazła się na szczycie listy w
zwalają fi rmie Maspex utrzymać efektywność kosztową produkcji, wydajność i stałe
prestiżowym rankingu największych marek w
reagowanie na zmieniające się wymagania
Polsce. Coroczny ranking opracowywany jest
rynku. Jesteśmy niezmiernie dumni z partod 12 lat przez dziennik „Rzeczpospolita”.
nerstwa zbudowanego na przestrzeni 15 lat i
Pośród najcenniejszych marek polskich Tymbędziemy nadal wspierać fi rmę Maspex w dobark po raz kolejny okazał się niepokonany. W
starczaniu najnowocześniejszych technologii,
kategorii „Najcenniejsza marka w branży
28
BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16 ///
napojów bezalkoholowych“ Tymbark zyskał
pozycję najsilniejszej marki w sektorze napojów w Polsce już po raz piąty. Bardzo wysoką
ocenę Tymbark uzyskał również w kategorii
„najsilniejsze marki roku 2015”, jak również
pod względem prestiżu, świadomości marki
oraz postrzeganej jakości i wartości.
Krzysztof Pawiński: „Jesteśmy niezmiernie dumni z tego wyróżnienia i czujemy, że
potwierdza ono słuszność naszej strategii, która skupia się na stałym oferowaniu konsumentom najwyższej jakości produktów i inspirowaniu innowacji produktowych. Ponadto
jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności
społecznej oraz odpowiedzialności w kwestiach ochrony środowiska i dlatego wprowadziliśmy odpowiednie inicjatywy“. Jednym z
przykładów tego jest „Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku”, największy turniej piłki
nożnej dla uczniów szkół podstawowych w
Europie, w których co roku udział bierze około
300 000 dzieci. Impreza skupia się na zdrowiu i
rozwoju fizycznym młodych konsumentów.
Kolejnym przykładem działań Tymbarku
w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu jest system fotowoltaiczny uruchomiony
przez fi rmę w roku 2015: przy użyciu tego systemu część energii elektrycznej zużywanej w
zakładzie produkcyjnym w Tymbarku jest
uzyskiwana z energii słonecznej.
Od powstania firmy w roku 1936, Tymbark stał się synonimem owoców w płynnej formie oraz miłości do życia.
W tym roku nawet szata graficzna opakowania jest dedykowana rocznicy.
/// BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
29
Indonezja: Sakatama
wybiera combiblocXSlim
Indonezyjska firma PT Sarana Karya Utama, znana jako Sakatama,
wybrała technologię napełniania dostarczaną przez SIG i zainstalowała
wysokowydajną napełniarkę CFA1224-36. Dzięki temu urządzeniu
napoje mogą być rozlewane do małych opakowań kartonowych
combiblocXSlim – innowację z potencjałem do osiągnięcia sukcesu.
180 ml
150 ml
125 ml
110 ml
100 ml
90 ml
80 ml
30
BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16 ///
F
irma Sakatama specjalizuje się głównie
w pakowaniu usługowym dla branż
zdrowia, wellness i fitness. Dzięki nowej
napełniarce fi rmy SIG Sakatama może
udostępnić
udostępnić producentom napojów wygodny
sposób oferowania produktów w innowacyjnym rozwiązaniu opakowaniowym, bez konieczności bezpośredniego inwestowania w
technologię napełniania oraz powiązane z nią
urządzenia.
Francis Wanandi, President Director w firmie
Sakatama: „Poręczne opakowania na napoje,
wygodne dla osób aktywnych, zyskują na popularności w Azji. Dlatego też widzimy tu
wielki potencjał dla combiblocXSlim. Opakowania dostępne są w pojemnościach 80, 90,
100, 110, 125, 150 i 180 ml i zapewniają wielkości porcji idealnie dopasowane do potrzeb
konsumentów. Elastyczna technologia napełniania fi rmy SIG jest zaprojektowana tak,
aby możliwe było rozlewanie szerokiej gamy
produktów w opakowania kartonowe – z
niezwykłą szybkością do 24 000 opakowań
kartonowych na godzinę. Przy użyciu jednej i
tej samej napełniarki można napełniać siedem
różnych pojemności. Pozwala nam to na uzyskanie niezwykłej elastyczności produkcji i
obecnie producenci napojów, którzy korzystają z naszych usług mogą również korzystać z
tego rozwiązania”.
Elastyczne i oszczędne
Fotografia: Sakatama
Korzyści z pakowania kontraktowego są oczywiste: aby włączyć alternatywne rozwiązania
opakowaniowe do swojej oferty, producenci
żywności nie muszą inwestować bezpośrednio
we własne linie do napełniania i pakowania –
zamiast tego, korzystają z usług zewnętrznej
fi rmy. Dzięki temu produkty mogą być wprowadzane na rynek szybko, elastycznie, efektywnie kosztowo i zgodnie z aktualnymi trendami, w innowacyjnych opakowaniach.
Francis Wanandi: „Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom najlepszych usług
w zakresie napełniania opakowań produktami spożywczymi i napojami. Dlatego na polu
aseptycznych opakowań kartonowych mamy
zaufanie do technologii napełniania oferowanej przez fi rmę SIG. Innowacyjne opakowania
kartonowe combiblocXSlim, które mamy obecnie w naszej ofercie opakowań, pasują idealnie do produktów „dla aktywnych“, lub produktów z wartością dodaną, atrakcyjnych dla
prozdrowotnie zorientowanych konsumentów. Doskonale nadają się również na napoje
dla dzieci. Dzięki combiblocXSlim, mamy teraz
w naszej ofercie innowacyjne i różnorodne
rozwiązanie opakowaniowe, które daje naszym ambitnym klientom realną wartość dodaną". Za pomocą napełniarki CFA1224-36,
mleko i produkty mleczne, jak również bezalkoholowe napoje niegazowane mogą być rozlewane do małych opakowań kartonowych
combiblocXSlim. Wymiary podstawy opakowania kartonowego to 47 x 32,5 mm – co daje
mu wyjątkowo smukły kształt.
Zakład produkcyjny firmy Sakatama w Gresik, East Java w Indonezji.
/// BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
31
Fotografia: Thinkstock/iStock/Buriy
Zdrowie dla aktywnych
Zdrowe posiłki i napoje są dostępne również dla tych, którzy nie mają
czasu na ich przygotowywanie. W szczególności prozdrowotnie nastawione pokolenie Milenium ma wpływ na popularność posiłków i napojów
„on-the-go“.
32
BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16 ///
F
enomen „mobilnego społeczeństwa”
widoczny jest we wszystkich obszarach
życia. Ludzie przebywają poza domem
idąc do pracy, podczas codziennych
obowiązków, w czasie wolnym i na wakacjach.
Według najnowszego badania Amerykanie
spędzają około 70% czasu gdy nie śpią poza
domem. Każdy kto jest tak długo aktywny
musi od czasu do czasu coś przekąsić. W związku z tym szybko pojawiają się różnego rodzaju
posiłki do konsumpcji „w biegu”. Obecnie duży wpływ na branżę ma rosnąca świadomość
prozdrowotnego stylu życia – w szczególności
wśród pokolenia Milenium. Idea aktywnego
wpływania na nasze zdrowie skupia się na
tym co jemy. Popyt na „zdrowie dla aktywnych“ rośnie na całym świecie.
Norman Gierow, Head of Global Product
Management Market w SIG Combibloc: „Zdrowy poziom mobilności tworzy pozytywne nastawienie do życia. Jeśli chcemy dotrzeć do
nowoczesnych, dynamicznych i dbających o
zdrowie konsumentów, musimy oferować
produkty, które są zdrowe i smaczne; musimy
wybrać opakowanie, które konsument może
ze sobą zabrać. W dziedzinie designu i marketingu również należy używać kanałów komunikacji, które są dopasowane do ducha czasów
grupy docelowej. W szczególności, jeśli zależy
nam na pokoleniu Milenium, grupie, która zazwyczaj jest pewna siebie i krytycznie patrzy
na zwyczaje konsumpcyjne, nasza ogólna koncepcja powinna być spójna. Pokolenie urodzone w latach 1980 – 2000 uznaje się za fi nansowo stabilne i otwarte na nowe doświadczenia
smakowe, jednak większość tej grupy wybiera
swoją żywność rozważnie i ze świadomością
korzyści zdrowotnych danego produktu, jednocześnie zwracając szczególną uwagę na
kwestie ekologiczne“.
Według Normana Gierowa, wymagania i
pragnienia przedstawicieli pokolenia Milenium znacznie zmieniły zakres produktów
oferowanych w sektorze spożywczym – począwszy od popytu na produkty regionalne i
organiczne wytwarzane tradycyjną metodą i
ręcznie. Ponadto pokolenie Millenium wyznacza wysokie standardy, jeśli chodzi o wygodę.
Chcą produktów spożywczych i napojów dokładnie wtedy i tam gdzie są głodni i spragnieni. Produkty muszą być łatwo dostępne na zawołanie. Tu właśnie przydaje się opakowanie,
które łatwo zabrać ze sobą w drogę. Dostępność i bezpieczeństwo produktu są istotnymi
kwestiami.
Pokolenie Milenium doskonale zna dostępne im opcje produktów spożywczych
/// BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
33
Zdrowie dla aktywnych w
opakowaniach kartonowych
Brazylijska firma Empresa Brasileira de Bebidas
e Alimentos, w skrócie znana jako ebba, wprowadziła na rynek nektary owocowe zawierające
prawdziwe kawałki owoców w opakowaniu
combiblocMini 200 ml pod uznaną marką Maguary: wspaniały sposób na spożycie płynów i
owoców, gdy brak świeżych owoców pod ręką.
dostosowanych do ich osobistych potrzeb
– jeśli nie w supermarketach, to w sklepach ze
specjałami spożywczymi lub w Internecie. Za
właściwy produkt – taki, w którym widzą dodatkowe korzyści – są gotowi zapłacić więcej,
niż za standardowe produkty dostępne w dyskontach spożywczych. Sama nazwa marki nie
jest już tak decydującym czynnikiem, jak dla
starszych pokoleń. Ważniejszą kwestią jest to
jak produkt pasuje do wymagań kupującego i
jego warunków życia.
Widoczna wartość dodana
Fotografia: Thinkstock/iStock/Dmitry Fisher
Dla producentów żywności oznacza to, że poza autentycznym i zdrowym produktem, musi
istnieć w ogólnej koncepcji produktu pewnego rodzaju czynnik pozwalający na dotarcie do
grupy docelowej. Tym czynnikiem może być
przemawiająca do wyobraźni historia o
34
BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16 ///
Zdrowie dla aktywnych w
opakowaniach kartonowych
pochodzeniu składników, przedstawiona również w szacie graficznej opakowania. Szata
graficzna opakowania może ilustrować taką
historię i opisywać dodatkowe korzyści dla
konsumenta wynikające z zakupu i konsumpcji produktu. Dla pokolenia Milenium „okładka” produktu – opakowanie i w równej mierze
historia leżąca u podstaw produktu – oraz
oczekiwane korzyści - są kluczowe dla podjęcia decyzji zakupowej. Dla tej grupy docelowej, koncepcja nie może kończyć się na
produkcie.
Gierow: „Uwagi zwrotne od naszych klientów pokazują, że dbający o zdrowie konsumenci zwracają dużą uwagę na opakowanie,
w którym żywność i napój są im sprzedawane.
Grupa ta musi być absolutnie pewna, że opakowanie właściwie zabezpiecza zawartość. I
chcą oni wiedzieć co dzieje się z opakowaniem
po jego opróżnieniu – czy może być ponownie
użyte lub poddane recyklingowi. Opakowania
kartonowe, które są wykonane głównie z odnawialnego materiału drzewnego, spełniają
wszystkie powyższe wymagania. Tektura, jak
również kilka innych materiałów, może być
ponownie użyta i poddana recyklingowi po
opróżnieniu opakowania. To również pomaga
zapewnić, że koncepcja produktowa dla
W Polsce firma Maspex wprowadziła na rynek
gamę produktów „Vega” pod uznana marką
„Tymbark”. Soki warzywne są dostępne w opakowaniach combifitPremium 500 ml z zakrętką –
poręczne płynne posiłki dla osób aktywnych.
Jednak szklanka soku „Vega” zawiera dwie
z pięciu rekomendowanych dziennych porcji
warzyw i owoców. Produkty te nie zawierają
konserwantów
ani sztucznych
barwników i
są bogate w
błonnik – ważny składnik
zdrowej diety.
W linii produktów „Frutein“ firma Laticinios
Tirol łączy sok owocowy z serwatką, która jest
dobrym źródłem białka i jest łatwo przyswajalna przez organizm. Po sukcesie rynkowym tych
produktów w litrowych opakowaniach kartonowych, ta brazylijska firma wprowadziła na
rynek napoje w małego formatu opakowaniach
kartonowych,
które można
łatwo zabrać
do torebki lub
kieszeni.
W Hiszpanii, firma Refresco Iberia łączy sok
owocowy z mlekiem w swoich napojach „Zumo
+ Leche” z linii Vital. Tymi produktami w małego
formatu opakowaniach kartonowych, firma
celuje w dbających o zdrowie konsumentów, dla
których ważny jest dobry
smak i zdrowe składniki,
również gdy są poza domem i „w locie”.
/// BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
35
Fotografia: Thinkstock/iStock/Dmitry Fisher
„Uwagi
zwrotne od
naszych klientów
pokazują, że dbający
o zdrowie konsumenci
przywiązują dużą wagę
do opakowań w
których sprzedawane
są żywność i napoje.
zdrowej żywności dla
Składniki odżywcze i
aktywnych jest w pełni
wygoda
opracowana i skuteczna“.
Produkty „dla aktywnych”
Pokolenie Milenium jest cieułatwiają mobilnym konsuNorman Gierow
kawe życia i zawsze uważnie ślementom stosować zdrową i wysodzi najnowsze trendy, które jeszcze
kiej jakości dietę, w przypadku gdy
lepiej będą pasować do ich zwyczajów.
konsument szuka alternatywy dla świeżych
Gierow: „Jeśli producent żywności lub
owoców lub nie ma czasu na przygotowanie
napojów zbyt długo czeka z odpowiedzią na
zdrowego lunchu przed wyjściem z domu.
pytanie „Co dalej?”, ryzykuje utratą grupy doGierow: „Na przykład w Brazylii wprowacelowej. Szeroko zakrojone badanie tej grupy
dzono na rynek szereg interesujących produkjest kluczowe dla poznania trendów już na
tów, które są dostosowane do wymagań współwczesnym etapie. Potrzebujemy też elastyczczesnych prozdrowotnie zorientowanych
nych urządzeń i rozwiązań opakowaniowych,
konsumentów. Nowe produkty obejmują nekaby móc szybko i sprawnie włączyć modne
tary owocowe z prawdziwymi kawałkami
produkty do oferty”.
owoców, napoje mleczne z owsianką i komosą
36
BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16 ///
ryżową, nasionami chia i amarantusem oraz
cały szereg napojów łączących sok owocowy z
serwatką“. Wszystkie produkty są pakowane
w opakowania małego formatu, które dobrze
zabezpieczają napoje, są lekkie i nietłukliwe,
co czyni je doskonałym rozwiązaniem dla
aktywnych osób. Opakowania kartonowe o
małej pojemności mają teraz zakrętki – co jeszcze bardziej podkreśla wygodę opakowania
kartonowego. Zakrętka oznacza, że możemy
pić bezpośrednio z kartonu i zamknąć go
ponownie.
Również w Azji aseptyczne opakowania
kartonowe odgrywają ważną rolę w sektorze
napojów „on-the-go“. Gierow: „Azjatyccy
konsumenci są bardzo zainteresowani innowacyjnymi produktami z wysoką zawartością
zdrowych składników odżywczych i obietnicą
korzyści zdrowotnych. Produkty drinksplus
zawierające cząstki, takie jak ziarna, płatki lub
pestki, spotkają się również z dużym uznaniem. Bogate w białka jogurty UHT są nadal
w modzie – produkty te są poręczną alternatywą dla kubeczków z jogurtem. W zdrowych
produktach „on-the-go” w opakowaniach kartonowych, coraz częściej pojawia sie idea
„crossingu“ – czyli mieszania różnych koncepcji, gdzie tradycyjne produkty, takie jak soki
owocowe i warzywne lub mleko i sok są łączone, lub dodawane są specjalne składniki, takie
jak antyoksydanty. Obiecuje to dodatkową
wartość.
Gierow: „W kwestii wartości dodanej, nie
ma drogi na skróty dla producentów żywności
i napojów. Pokolenie Milenium to około jedna
trzecia populacji świata i ich zachowania konsumenckie dyktują trendy obecne i przyszłe.
Przedstawiciel pokolenia Milenium dokona
zakupu, jeśli ma w tym osobisty interes”.
Zdrowie na wynos w
opakowaniach kartonowych
W Wietnamie, TH Group oferuje wysokobiałkowe
jogurty UHT z naturalnymi truskawkami, pomarańczami i jagodami. W produkcji tych napojów
TH stosuje technologię naturalnej fermentacji
przy użyciu czystego mleka krowiego z własnej
farmy. Produkty są skierowane do dbających o
zdrowie konsumentów,
którzy szukają wygodnego sposobu na rozkoszowanie się jogurtem poza domem.
Nowocześni i aktywni konsumenci
otwarci na nowe produkty są grupą
docelową dla mleka owsianego marki „Guliduo” produkowanego przez
Inner Mongolia Yili Industrial Group
Co. Ltd. w Chinach. .
Cemil w Brazylii wprowadziła na rynek owsiane
napoje mleczne zawierające pulpę owocową,
komosę ryżową, nasiona chia i amarantusa.
Dzięki zakrętce napój
można łatwo spożywać „w biegu“, poza
domem.
/// BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
37
AKTUALNOŚCI
South Wine Company
wybiera combiblocSlimline
Specjalista w branży win firma
South Wine Company (SWC) rozszerza swoją gamę opakowań i
obecnie produkuje swoje wysokiej
jakości wina marki „Odyssey”
dostępne na rynku rosyjskim w
aseptycznych opakowaniach
kartonowych.
SIGnals.sig.biz – odwiedź
nasz blog korporacyjny
Na stronie www.signals.sig.biz,
SIG będziemy regularnie przyglądać
się interesującym tematom z naszego sektora biznesowego i przedstawiać dodatkowe informacje ze
świata SIG.
Firma ta wybrała technologię
pakowania i napełniania firmy
SIG: cztery z jej własnych uprawianych domowym sposobem półwytrawnych win jest obecnie oferowanych w opakowaniu kartonowym
combiblocSlimline 1 000 ml. Wina
South Wine Company były dotąd
oferowane tylko w szklanych
butelkach.
Nasz blog wyjaśni skomplikowane
kwestie w prostych słowach.
SIGnals nie boi się poruszać również profesjonalnych tematów:
dzięki filmom wideo, infografikom,
wywiadom i informacjom historycznym, blog firmy SIG oferuje ekspertom platformę wymiany poglądów
i idei co do nowych i ustalonych
praktyk oraz zmian w sektorze.
38
BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16 ///
EcoVadis: Złoty status
dla firmy SIG Combibloc
Poza Sedex, firma SIG Combibloc
jest również poddawana audytowi
przez EcoVadis. W styczniu 2016,
miała miejsce ponowna ocena
przez EcoVadis. Firma SIG była w
stanie poprawić swój zeszłoroczny
wynik 46 na 100 możliwych punktów, do 62 na 100 punktów. Jedną
z przyczyn tego stanu rzeczy było
to, że cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej są określone w
KORPORACYJNYM KOMPASIE i na
Mapie Drogowej Odpowiedzialności, poparte konkretnymi działaniami. Wynik ten plasuje SIG w czołowych 5 %, co pozwala uzyskac
Złoty status.
Fotografia: Krones
Łatwy start do drinksplus –
z DosaFlex
DosaFlex od firmy Krones to
doskonałe rozwiązanie, dzięki
któremu napoje drinksplus mogą
być produkowane łatwo i efektywnie kosztowo. DosaFlex to stacja
dla aseptycznych pojemników, z
której cząstki są dozowane do
strumienia produktowego bezpośrednio przed rozlaniem produktu
do opakowania kartonowego.
Dozowanie z DosaFlex jest bardzo
prezycyjne, a system jest technicznie eleganckim rozwiązaniem
dla dodawania składników produktu, takich jak kawałki owoców i
warzyw, ziaren zbóż lub orzechów
do napoju przed nalaniem go do
kartonu w standardowych napełniarkach SIG. Gdy płyn jest poddawany obróbce cieplnej w systemie
podgrzewania UHT, producent
napoju otrzymuje cząstki wstępnie
pasteryzowane w mobilnym pojemniku aseptycznym, a zatem nie
muszą one przechodzić ponownie
przez proces podgrzewania wraz z
płynem. Ma to pozytywny wpływ
na jakość delikatnych cząstek, jako
że nie są one poddawane ponownie wysokiej temperaturze. Pojemnik aseptyczny zostaje zadokowany
zewnętrznie do mechanizmu napełniarki, a cząstki są ładowane do
strumienia produktowego sprawnie
i bez uszkadzania.
Meksyk: Pierwszy klient
oferuje 100% opakowań
certyfikowanych przez
FSC®
Prawie 50% wszystkich opakowań kartonowych SIG na świecie
już ma na sobie znak FSC® (kod
licencji FSC® C020428). Obecnie
firma Cooperativa Pascual w
Meksyku wyznacza dobry przykład i przekształciła całą linię
produktową SIG Combibloc.
Od marca 2016 r. w sumie 15 różnych napojów owocowych w
opakowaniach combiblocSmall
250 ml i combiblocCompact
500 ml posiada znak FSC, który
jest obecnie dobrze widoczny na
boku kartonu. Cooperativa
Pascual rozlewa swoje produkty
w opakowania kartonowe firmy
SIG od roku 2010 i jest pierwszym klientem w Meksyku, który
umieścił znak FSC na 100% swoich opakowań kartonowych.
/// BIULETYN SIG COMBIBLOC 1/16
39
Wszelkie pytania i uwagi
proszę kierować na adres:
[email protected]
www.sig.biz
www.signals.sig.biz
Wydrukowano na papierze z certyfikatem FSC®.

Podobne dokumenty

pobierz PDF - SIG Combibloc Magazine

pobierz PDF - SIG Combibloc Magazine Litografia Appel Grafik, Frankfurt Druk Appel Grafik, Düsseldorf Kontakt tel.: +49 2462 79 -0 [email protected] Strona internetowa www.sig.biz Biuletyn SIG Combibloc jest wydawany w języku ni...

Bardziej szczegółowo

pobierz PDF

pobierz PDF René Schiffer Orkla Foods Sverige Mengniu Dairy Wolfgang Flamisch Litografie Appel Grafik, Frankfurt Druk Appel Grafik, Düsseldorf Kontakt T: +49 2462 79 -0 [email protected] Strona interneto...

Bardziej szczegółowo