kwestionariusz - ubezpieczenie działalności portu lotniczego

Transkrypt

kwestionariusz - ubezpieczenie działalności portu lotniczego
Załącznik nr 7B Dane dotyczące Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Portu Lotniczego Łódź
z włączeniem działalności handlingowej
INFORMACJE OGÓLNE
1.
Nazwa i adres ubezpieczającego
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź
2.
Miejsce prowadzenia działalności
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź
3.
Natężenie ruchu lotniczego
3.1.
zrealizowane w bieżącym okresie ubezpieczenia 1 - 2 024
3.2.
planowane na kolejny roczny okres ubezpieczenia 2 – 6 0003
4.
Ruch lotniczy (w procentach)
4.1.
statków powietrznych liniowych rejsowych – 4,7%
4.2.
statków powietrznych liniowych czarterowych – 0,9%
4.3.
statków powietrznych lotnictwa lekkiego – 94,4%
5.
Typy statków powietrznych korzystających z portu lotniczego
5.1.
najczęściej – B737-800, B737-400, CRJ900, A320;
5.2.
największe – 707, B757
6.
Obsługiwane Linie Lotnicze: RYANAIR
ADRIA AIRWAYS
EUROLOT
PLL LOT
AIR MALTA
ENTER AIR
AIR CAIRO
PEGASUS AIRLINES
TRAVEL SERVICE AIRLINES
NOUVELAIR
CARENDON AIRLINES
SMALL PLANET
7.
Podmioty odpowiedzialne za:
7.1.
hangarowanie – nie dot.
7.2.
wieżę kontrolną - PAŻP
Przez bieżący okres ubezpieczenia należy rozumieć okres: 2013.11.16 – 2014.11.15
Przez kolejny okres ubezpieczenia należy rozumieć okres: 2014.11.16-2016.11.15
3 Zgodnie z Aktualizacją na lipiec 2013 r. Wyników analizy finansowej – rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława
Reymonta, przy czym z uwagi na domykanie istotnej dla wyników finansowych Spółki umowy z jednym z przewoźników niniejsze
prognozy mogą ulec zmianie.
1
2
1
Załącznik nr 7B Dane dotyczące Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Portu Lotniczego Łódź
z włączeniem działalności handlingowej
7.3.
obsługę płytową – Port Lotniczy Łódź Sp. z o.o.
7.4.
tankowanie i przechowywanie paliwa - PETROLOT
7.5.
catering – nie dot.
7.6.
obsługę towarów i poczty, w tym przechowywanie – Port Lotniczy Łódź Sp. z o.o.- Dział
Cargo (CRG)
8.
Szacunkowe wpływy za usługi świadczone przez port lotniczy w podziale na:
8.1.
wpływy za usługi świadczone przez port lotniczy
8.1.1.
zrealizowane w bieżącym okresie ubezpieczenia – 12 mln PLN
8.1.2.
planowane na kolejny roczny4 okres ubezpieczenia – 14,6 mln PLN
8.2.
wpływy od koncesjonowanych podmiotów świadczących usługi w porcie lotniczym
8.2.1.
zrealizowane w bieżącym okresie ubezpieczenia – 93 tys PLN;
8.2.2.
planowane na kolejny roczny okres ubezpieczenia – 265 tys PLN.
9.
Czy ubezpieczający jest odpowiedzialny za konserwację i utrzymanie lotniska – TAK
10.
Dane dotyczące lotniska:
10.1.
położenie w terenie, wymiary:
6 km na płd.-zach. od miasta, powierzchnia lotniska: 210,79 ha
10.2.
długość i kierunek pasów startowych i dróg kołowania
droga startowa 07L: dł. 2500m, 071° GEO
droga startowa 07R: dł. 700m, 071° GEO
droga kołowania A: dł. 125 m, 161° GEO
droga kołowania B: dł. 330 m, ok. 150° GEO
droga kołowania C: dł. 250 m, 071° GEO
10.3.
oznakowanie ICAO: EPLL, IATA: LCJ
11.
Czy ubezpieczający jest odpowiedzialny za obsługę pasażerów i/lub bagażu
przylatujących i/lub odlatujących - TAK
12.
Czy hangary są dostępne dla publicznego hangarowania? Jeśli tak, jaka jest
szacunkowa wartość hangarowanych samolotów w ciągu roku - NIE
13.
Czy ubezpieczający obsługuje, utrzymuje lub naprawia samoloty – tylko obsługuje
14.
Czy ubezpieczający prowadzi catering dla osób z zewnątrz? Jeśli tak, jakie są
przybliżone roczne obroty z tytułu prowadzenia tej działalności – NIE (tylko dostarcza
na pokład)
BEZPIECZEŃSTWO
15.
Czy teren portu lotniczego jest ogrodzony? Jeśli tak, w jaki sposób
TAK- siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego o wysokości 2,4m, uwieńczona na całej
4
Kolejny okres ubezpieczenia od 2014.11.16-2016.11.15
2
Załącznik nr 7B Dane dotyczące Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Portu Lotniczego Łódź
z włączeniem działalności handlingowej
długości (na górze i na dole), zwojami koncentriny wykonane z drutu ostrzowego.
16.
Ile jest wejść na teren portu lotniczego i jakie środki bezpieczeństwa obowiązują w
tym zakresie
9 bram ewakuacyjnych, 1 brama główna wjazdowa na teren portu, wszystkie bramy
zabezpieczone są mechanicznie (kłódka lub łańcuch z kłódką) zaplombowane. Do tego
dochodzą punkty kontroli bezpieczeństwa pasażerów i osób niebędących pasażerami,
łącznie 8 punktów. Każda osoba udająca się do strefy krytycznej poddawana jest kontroli
bezpieczeństwa przez pracowników SOL 5.
17.
Czy lotnisko jest dostępne dla osób z zewnątrz i czy mogą one poruszać się
swobodnie po terenie lotniska
Tylko po uprzednim uzyskaniu zezwolenia, otrzymaniu przepustki i pod nadzorem osoby
upoważnionej.
18.
Jakiego rodzaju kontroli bezpieczeństwa na terenie terminalu poddawani są
wylatujący pasażerowie
Kontrola bezpieczeństwa obejmuje sprawdzenie bagażu podręcznego, rejestrowanego
przy pomocy urządzeń RTG i systemu EDS oraz kontroli manualnej, jaką jest zespół
czynności kontroli bezpieczeństwa wykonywanych ręcznie bez ingerencji w wewnętrzne
powłoki ciała oraz w sposób powodujący w jak najmniejszym stopniu naruszenie
intymności, w celu wykrycia w odzieży lub na ciele oraz w przedmiotach osobistych
kontrolowanej osoby zabronionych przedmiotów, urządzeń. Za zgodą kontrolowanej
osoby kontrola ta może być przeprowadzana przez pracownika służby ochrony lotniska
odmiennej płci niż kontrolowana osoba, lub w szczególnych przypadkach kontrola
manualna może także obejmować dokonanie oglądu powierzchni jej ciała przez
pracownika służby ochrony lotniska tej samej płci, w warunkach gwarantujących
zachowanie intymności, za zgodą kontrolowanej osoby czynność ta może być dokonana
przez pracownika służby ochrony lotniska odmiennej płci niż kontrolowana osoba.
19.
Jakiego rodzaju sprzęt jest używany do obsługi bagażu pasażerów i towarów?
Hi-Scan 10080 EDtS
– 2 szt.
Hi-Scan 130130T2is
– 2 szt.
Hi-Scan 100100V2is
– 5 szt.
Hi-Scan 100100
– 1 szt.
Hi-Scan 6040 aX
– 8 szt.
AutoClear 6040
– 2 szt.
Rapiscan 362 XRW –
1 szt
Ionscan 500DT
– 2 szt.
Responder BLS
– 5 szt.
Responder RCI
– 3 szt.
Ręczne monitory promieniowania (HDS-101GN +RDS-80) – 3 szt.
5
SOL – Służba Ochrony Lotniska
3
Załącznik nr 7B Dane dotyczące Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Portu Lotniczego Łódź
z włączeniem działalności handlingowej
czy jest on własnością operatora, czy portu lotniczego
własność portu lotniczego
ZAPLECZE RATOWNICZE
20.
W jaki rodzaj sprzętu przeciwpożarowego jest wyposażony port lotniczy i kto jest
odpowiedzialny za zapewnienie wymogów bezpieczeństwa w tym zakresie
Wszystkie budynki portu lotniczego są wyposażone w gaśnice i hydranty wewnętrzne
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów. Na płytach postojowych samolotów rozmieszczone są gaśnice i
agregaty gaśnicze proszkowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania
lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych Dziennik
Ustaw 2013 r. poz. 487. Międzynarodowy Terminal Pasażerski wyposażony jest w stałą
instalację gaśniczą tryskaczową oraz instalację sygnalizacji alarmu pożarowego i
dźwiękowy system ostrzegawczy. System transmituje sygnał alarmu pożarowego do PSP
poprzez stację monitoringu pożarowego. W porcie lotniczym funkcjonuje Lotniskowa Straż
Pożarna wyposażona w 3 ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze oraz ruchome
stanowisko dowodzenia. Za bezpieczeństwo pożarowe w porcie zgodnie z przepisami o
ochronie przeciwpożarowej oraz ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury odpowiada
zarządzający portem. W imieniu zarządzającego nadzór nad przestrzeganiem przepisów
z zakresu ochrony przeciwpożarowej sprawuje Komendant Lotniskowej Straży Pożarnej.
21.
Czy w porcie lotniczym są na stałe zatrudnieni strażacy (ilość/ wyposażenie /
kategoria)
W porcie lotniczym jest zatrudnionych 28 strażaków na umowę o pracę i 13 na umowę
zlecenie, plus komendant LSP i pracownik ds. administracyjnych (w systemie 8-mio
godzinnym). W terminalu pasażerskim na monitoringu pożarowym pracuje 6 strażaków na
umowę o pracę. Port utrzymuje na stałe 7 kategorię ochrony przeciwpożarowej lotniska, a
na żądanie 8.
Samochody:
1. GCBAPr 10/60/250
2. GCBAPr 12/60/250
3. GCBAPr 17/90/500
4. Ruchome stanowisko dowodzenia RSD
22.
Czy w porcie lotniczym jest zorganizowana pierwsza pomoc medyczna, a jeśli tak,
jakim sprzętem dysponuje, kto wchodzi w skład personelu medycznego i jakie
zabiegi mogą być wykonywane
4
Załącznik nr 7B Dane dotyczące Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Portu Lotniczego Łódź
z włączeniem działalności handlingowej
W porcie lotniczym ratownictwo medyczne znajduje się w strukturach LSP 6.
W tej chwili (w rozumieniu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. 06.
191. z dnia 20 października 2006 r.) jest zatrudnionych 3 ratowników medycznych na
umowę o pracę oraz 7 ratowników na umowę zlecenie. 47 strażaków posiada tytuł
ratownika po ukończonym kursie KPP.
Dla możliwości realizacji zadań o charakterze medycznym lotniskowy zespół ma do
dyspozycji pomieszczenia:
1. Punktu Pierwszej Pomocy w hali ogólnodostępnej Terminala Pasażerskiego,
2. Izolatkę w części hali przylotów, pomiędzy strefą Non-Schengen, a Schengen przed
Punktem Kontroli Paszportowej
3. Przyczepę medyczną wyposażoną w:
a) 40 kompletów noszy (deska ortopedyczna)
b) namiot pneumatyczny
c) agregat prądotwórczy
d) 15 zestawów do tlenoterapii
e) 90 koców ratunkowych
f)
1 zestaw triage
g) 10 kpl. szyn Kramera
h) 5 szt. torby medyczne PSP R2
i)
nagrzewnica powietrza
4. Torby medyczne PSP-R2 w samochodach ratowniczo-gaśniczych 7 szt.
5. Torba medyczna PSP-R1 1 szt. – monitoring pożarniczy Terminala Pasażerskiego.
6. Torba PSP-R2 1 szt. w Punkcie Pierwszej Pomocy Terminala Pasażerskiego.
7. Automatyczne
defibrylatory
zewnętrzne rozmieszczone na terenie Terminala
Pasażerskiego oraz na samochodach LSP – sztuk 8.
8. Zespól ratownictwa medycznego oraz ratownicy – strażacy LSP wykonują zadania w
ramach procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy, określonych w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku, w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej
pierwszej pomocy (wraz z załącznikami).
9. Skład osobowy Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz uprawnienia Ratowników
Medycznych zgodne są z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8
września 2006 r. Wyposażenie Lotniskowej Straży Pożarnej jest zgodne z wymaganiami
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz
lotniskowych służb ratowniczo – gaśniczych.
HANDLING
6
LSP Lotniskowa Straż Pożarna
5
Załącznik nr 7B Dane dotyczące Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Portu Lotniczego Łódź
z włączeniem działalności handlingowej
23.
Ilość zatrudnionych pracowników (ogółem) – 49 + 17 CRG7 (stan na 30.06.2014 r.)
23.1.
w tym: pracowników płytowych – 10 + 38 CRG
23.2.
pracowników bezpośrednio obsługujących ruch pasażerski – 24
23.3.
pracowników obsługujących ruch bagaż/cargo – 10 + 11 CRG
23.4.
pracowników biurowych – 5 + 6 CRG
23.5.
innych – 2 stażystów w CRG
Przy czym w najbliższym czasie planowane jest zatrudnienie dodatkowych 6 osób do
Działu Cargo CRG, w tym 2 pracowników biurowych i 4 na magazyn.
24.
Ilość i podstawowe typy wykorzystywanego sprzętu: wg załączonego wykazu –
poniżej Tabela 1. Pojazdy, maszyny i urządzenia DON.
25.
Czy wszystkie zawarte umowy są zgodne ze standardem IATA SGHA (AHM810) z
włączonym Art.8 dotyczącym zniesienia wzajemnej odpowiedzialności? –
nie wszystkie
26.
Zakres świadczonych usług obejmuje:
26.1.
usługi ogólne
(reprezentacja , org. zakwaterowanie i transportu załóg etc.)
TAK
26.2.
kontrole załadunku SP. i łączność
TAK
26.3.
bezpośredni załadunek kontenerów palet etc.
TAK
26.4.
obsługę pasażerską
TAK
ilość obsłużonych pasażerów w poprzednim okresie ubezpieczenia
368 388
ilość obsłużonych pasażerów w bieżącym okresie ubezpieczenia
241 000
ilość pasażerów planowanych do obsługi w kolejnym okresie ubezpieczenia 600 000
26.5.
26.6.
26.7.
obsługę towarów
TAK
ilość obsłużonych towarów w poprzednim okresie ubezpieczenia
2 520 ton
ilość obsłużonych towarów w bieżącym okresie ubezpieczenia
4 520 ton
ilość towarów planowanych do obsługi w kolejnym okresie ubezpieczenia
10 000 ton
obsługę płytową SP
TAK
ilość SP obsłużonych w poprzednim okresie ubezpieczenia
1 158
ilość SP obsłużonych w bieżącym okresie ubezpieczenia
1 012
ilość SP planowanych do obsługi w kolejnym okresie ubezpieczenia
2 500
obsługę techniczną SP
NIE
ilość SP obsłużonych w poprzednim okresie ubezpieczenia
..............
26.8.
7
8
ilość SP obsłużonych w bieżącym okresie ubezpieczenia
..............
ilość SP planowanych do obsługi w kolejnym okresie ubezpieczenia
..............
tankowanie i przechowywanie paliwa
NIE
litraż sprzedany w poprzednim okresie ubezpieczenia
..............
Dział Cargo
Wśród pracowników płytowych są 2 osoby z administracji i 1 operator
6
Załącznik nr 7B Dane dotyczące Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Portu Lotniczego Łódź
z włączeniem działalności handlingowej
litraż sprzedany w bieżącym okresie ubezpieczenia
..............
litraż planowanych do sprzedaży w kolejnym okresie ubezpieczenia
..............
wpływy w poprzednim okresie ubezpieczenia
..............
wpływy w bieżącym okresie ubezpieczenia
..............
wpływy planowane w kolejnym okresie ubezpieczenia
..............
catering
NIE
wpływy w poprzednim okresie ubezpieczenia
nie dotyczy
wpływy w bieżącym okresie ubezpieczenia
nie dotyczy
wpływy planowane w kolejnym okresie ubezpieczenia
nie dotyczy
26.10.
transport naziemny
TAK
26.11.
koordynacja i administracja obsługi SP
TAK
26.9.
organizacja zabezpieczenia lotu, pasażerów, bagażu, towarów
(szczegóły)- Port zabezpiecza obsługę procesów obsługi naziemnej, lotu nie.
26.12.
organizacja zabezpieczenia lotu, pasażerów, bagażu, towarów
..............
(szczegóły)
Organizacja zabezpieczenia lotu, pasażerów, bagażu, towarów jest określona w
dokumentach
wskazanych
i
stworzonych
przez
zarządzającego
na
podstawie
następujących aktów prawnych:
1. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze wraz z późn. zm, art. 69.1. „Starty i
lądowania na lotnisku mogą odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z
przepisami instrukcji operacyjnej danego lotniska”- Instrukcja Operacyjna Lotniska
( INOP);
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów
ochrony w lotnictwie cywilnym - Program ochrony portu lotniczego;
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz
lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych - Plan działań w sytuacjach
zagrożenia.
W/w akty prawne nakładają obowiązek na Zarządzającego poza stworzeniem, także
uzgodnienie dokumentów z właściwymi instytucjami takimi jak: Policja, Straż Graniczna,
Urząd Celny. Po uzgodnieniu, co do treści, wartości merytorycznej oraz zasad
współdziałania, zakresu odpowiedzialności oraz zgodności z aktami prawnymi
regulującymi
funkcjonowanie
wymienionych
instytucji,
dokumenty
podlegają
zatwierdzeniu przez państwowy organ regulacyjny, jakim jest Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Zatwierdzenie dokumentu przez Prezesa ULC poprzedzone jest analizą dokumentu pod
kątem jego zgodności z aktualnymi regulacjami prawnymi zarówno krajowymi jak i
unijnymi. Zatwierdzenie dokumentu oznacza, iż treści w nim zawarte są respektowane
7
Załącznik nr 7B Dane dotyczące Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Portu Lotniczego Łódź
z włączeniem działalności handlingowej
przez wszystkie podmioty prowadzące lotniczą działalność gospodarczą. W praktyce
oznacza to, iż standardy, co do bezpieczeństwa lotów oraz środki i metody ochrony
lotnictwa cywilnego, a w tym środki i metody ochrony pasażerów, bagażu i ładunków są
spełnione a przewoźnicy lotniczy mogą bezpiecznie wykonywać operacje lotnicze.
Oznacza to także, iż zastosowane środki i metody będą uznawane przez inne lotniska i
porty lotnicze. Zarządzający jest zobligowany do aktualizacji dokumentów przy istotnych
zmianach regulacji prawnych lub innych (np. infrastrukturalnych, organizacyjnych
zarządzającego) mających wpływ na bezpieczeństwo lotów lub ochronę lotnictwa
cywilnego. Zarządzający posiada w/w dokumenty.
27.
Obroty z tytułu świadczonych usług (handling oraz cargo ciężarówkowe):
27.1.
wpływy w poprzednim okresie ubezpieczenia:
2,8 mln PLN
27.2.
planowane wpływy na bieżący okres ubezpieczenia:
3,5 mln PLN
27.3.
wpływy osiągnięte w obecnym okresie ubezpieczenia :
1,4 mln PLN
dane za okres: 2013.11.16-2014.05.31, dostępne na dzień 2014.06.23
27.4.
planowane roczne wpływy na wnioskowany okres ubezpieczenia:
5 mln PLN
Tabela 1. Ilość i podstawowe typy wykorzystywanego sprzętu (POJAZDY, MASZYNY I URZĄDZENIA DON)
Lp.
Marka
Typ/Model
Szt.
Nr wew.
WAC-23
6
071/1-6
1
Ciągnik akumulatorowy
2
Ciągnik spalinowy Rofan
ZD3
1
069
3
Ciągnik spalinowy Rofan
ZD6
1
091
4
Ciągnik spalinowy Rofan
Z54
1
080
5
Ciągnik spalinowy Rofan
Z20
1
062
6
Wózek akumul. platformowy
EPO11
1
061
7
Bus - Fiat
Ducato
1
042
8
Bus -Fiat
Ducato
1
083
9
Autobus
Solaris
1
027
10
Autobus
Solaris
1
028
11
Taśmociąg samojezdny Rofan
FB8
1
066
12
Taśmociąg samojezdny Rofan
FB9/1
1
067
13
Taśmociąg samojezdny Rofan
FB9/2
1
079
14
Podgrzewacz samolotowy
Delta I
1
059
15
Podgrzewacz samolotowy
Delta II
1
081
16
GPU Guinault
GA
1
055
8
Załącznik nr 7B Dane dotyczące Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Portu Lotniczego Łódź
z włączeniem działalności handlingowej
Lp.
Marka
Typ/Model
Szt.
Nr wew.
17
GPU Guinault
CA120V10
1
082
18
GPU Houchin
C690/90
1
054
18
Podnośnik Highloader
LAM 7000
1
090
20
Schody pasażerskie ZREMB
LSP1
1
063
21
Schody pasażerskie ZREMB
LSP1
1
078
22
Schody pasażerskie ZREMB
LSP3
1
064
23
Schody pasażerskie ZREMB
LSP3
1
065
24
Schody pasażerskie ZREMB
LSP2/S
1
077
25
Wózki bagażowe
WB 1
16
072/1-16
26
Rampa załadunkowa
P12
1
27
Wózek cargo
PT 02
6
092/1-6
28
Odladzarka Elephant
SL42R
1
049
29
Wózek cargo
PT01
4
30
Wóz asenizacyjny
TSC
1
070
31
Wodniarka
PVLC
1
060
32
Stelaż
PR 01
5
33
Podest wagowy
W 7000
1
34
Agregat rozruchowy ASU „Guinault”
AS 250
1
35
Stelaż
PR 10
4
36
Stelaż
ST 01
2
37
Łącznik rolkowy z płytą lotniska
L01
2
38
Wózek widłowy
15BT – 7AC
1
39
Wózek widłowy
25BHA – 7AC
1
40
Wózek widłowy
30BHA – 7AC
1
41
Elektryczny wózek paletowy z wagą
Atlet PLL 180
1
42
Ręczny wózek do piętrowania
SPN1016
1
43
Ręczny wózek paletowy
2
44
Odladzarka na podwoziu VOLVO
1
45
ambulift
1
Przygotowano: 2014-07-04
Uwagi:
9
Załącznik nr 7B Dane dotyczące Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Portu Lotniczego Łódź
z włączeniem działalności handlingowej
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby sporządzającej: Magdalena
Tomicka
..................................................................................................................................................................
Tel. / fax 601-569148
..................................................................................................................................................................
e-mail:
[email protected]
..................................................................................................................................................................
………………………………………………………………
(pieczęć i podpis osoby sporządzającej)
10