REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU NA KARTKĘ

Transkrypt

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU NA KARTKĘ
REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
SKIEROWANEGO DO PRZEDSZKOLAKÓW ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH Z TERENU POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
§1
Organizatorem konkursu plastycznego na kartkę bożonarodzeniową, zwanego dalej
Konkursem, jest Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich, zwane dalej Organizatorem.
§2
Zwycięskie projekty w danych kategoriach wiekowych zostaną oficjalnymi kartkami
starosty strzelecko-drezdeneckiego, wysyłanymi wraz z życzeniami do najważniejszych osób
w państwie i województwie, współpracowników Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj.
i jednostek podległych oraz mieszkańców powiatu.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu
powiatu strzelecko-drezdeneckiego, z podziałem na kategorie wiekowe:
a) przedszkola,
b) klasy I-III szkoły podstawowej.
2. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać kartkę
bożonarodzeniową wskazaną techniką plastyczną: WYDZIERANIE.
3. Maksymalny format pracy to A4.
4. Przy wykonywaniu kartki należy uwzględnić techniczne możliwości jej zeskanowania.
5. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być jedna osoba.
6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną kartkę.
7. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą –
prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej wraz ze zgodą na upublicznienie
danych (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie.
8. Regulamin, wraz ze wzorem karty zgłoszeniowej i zgody na upublicznienie danych,
zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora: www.fsd.pl.
§4
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Termin dostarczenia prac upływa 6 grudnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych należy
przesłać pocztą na adres Organizatora:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich
ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7
66-500 Strzelce Krajeńskie
z dopiskiem „Konkurs na kartkę bożonarodzeniową”
lub złożyć osobiście w sekretariacie urzędu, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, I piętro,
pok. 103 w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
§5
Zasady przyznawania nagród
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 9 grudnia 2016 r., a wyniki zostaną podane
do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora: www.fsd.pl.
2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
zwana dalej Komisją.
3. Komisję powołuje Organizator.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
5. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
6. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja wybierze zwycięskie kartki.
7. Autorzy nagrodzonych prac w danych kategoriach wiekowych otrzymają od Organizatora
indywidualne nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik Konkursu otrzyma drobny upominek.
8. Organizator po zapoznaniu się z pracami, może przyznać dodatkowe nagrody dla placówek
czynnie uczestniczących w Konkursie.
9. Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia dla autorów kartek, które według
Komisji odznaczają się szczególnymi walorami artystycznymi.
10. Autorzy zwycięskich kartek oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zostaną telefonicznie
powiadomieni o przyznaniu nagrody.
11. Nagrody dla autorów zwycięskich kartek oraz placówek czynnie uczestniczących
w Konkursie, jak i drobne upominki dla wszystkich uczestników zostaną wręczone
w ustalonym przez Organizatora terminie. Podsumowanie Konkursu odbędzie się w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.
§6
Ustalenia dodatkowe
1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich prac.
W tym celu uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez rodzica lub
opiekuna prawnego, zamieszczone na karcie zgłoszeniowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych,
informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.