Numer 04 2013/2014 - X Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Transkrypt

Numer 04 2013/2014 - X Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
WYDANIE WAKACYJNE
Gazetka szkolna X LO w Poznaniu
NR 4
•
2014 CZERWIEC
•
FB.COM/TEENIDEAXLO
PRZESZŁOŚĆ,
ŻYWA JAK
NIGDY
RECENZJA FILMU „POWSTANIE WARSZAWSKIE”
Dawida „Żmija” Kulesza
Czego się spodziewać? s. 06
Od redakcji
C Z E R W I E C
2 0 1 4
W czerwcowym numerze chcemy zwrócić uwagę czytelników na
siedemdziesiątą rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Zamieszczamy wywiad z panem Stanisławem Sedlarczykiem, uczestnikiem powstania, który w ramach lekcji historii spotkał się z młodzieżą naszego
liceum. Przedstawiamy także recenzję filmu „Powstanie warszawskie”,
dramatu wojennego non-fiction.
Proponujemy, gdzie można zapracować na
wakacje, i spędzić je w Wielkopolsce. Informujemy także, o wydarzeniach kulturalnych, jakie
odbędą się latem w Poznaniu. W ramach cyklu Adam gotuje, zamieszczamy wypróbowane
przepisy kulinarne, które można wykorzystać
>
WAKACJE
Naszym Czytelnikom i Autorom tekstów
życzymy wspaniałych wakacji – fascynujących
zdarzeń, niezapomnianych spotkań i wtajemniczeń w naturę.
podczas wakacyjnych pikników.
Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy widzą problemy otaczającego nas świata, są
dobrymi obserwatorami i nie boją się słowa pi-
Redaktor naczelna
sanego.
Marzena Drążewska
Spis treści
H I S T O R I A
H O B B Y
Wywiad z powstańcem Janem Se-
Fenomen filmów
dlarczykiem
krótkometrażowych
10
Wakacje na własny rachunek
12
Gwiezdne wojny
18
Adam gotuje!
34
K U LT U R A L N Y
04
P Ń
Recenzja filmu
„Powstanie Warszawskie”
06
S P O R T
Philipa K. Dicka
24
Wywiad z Maciejem Kotem
30
Co jest grane w Poznaniu?
24
Siatkarski Mundial
32
W świecie powieści
T E C H N O L O G I A
R O Z R Y W K A
Odpoczywać – jak i gdzie?
--
Battlefield 3 – mistrzowska
Wakacje w Wielkopolsce
16
produkcja akcji
Uśmiechnij się na zdrowie
13
Z przymrużeniem oka
53
Horoskop
38
Krzyżówka
40
u FB.COM/TEENIDEAXLO
20
YYWYWIAD
POWSTANIE WARSZAWSKIE OCZAMI
POWSTANCA
04
d Pański ojciec był twórcą Har-
Nie wszystko wiedziano, podobno
d Jak wyglądał pierwszy dzień
cerstwa Polskiego, przygotowy-
był jakiś wielki obóz przy dworcu
powstania?
wał młodych ludzi do walki nawet
kolejowym, ale dowiedziałem się
dla Narodowych Sił Zbrojnych. W
tego dopiero po wojnie. Słyszałem
1943 roku pan mając 17 lat rów-
jedynie plotki na ten temat, w tym
nież wstąpił do harcerstwa. Na
czasie wydawano też tajną gazetę,
czym polegała pańska służba w
w której pisano między innymi, że
harcerstwie?
Niemcy wyrabiają mydło z ludzi i
Harcerze byli szkoleni wojskowo,
głównie w wywiadzie wojskowym.
Wychodziliśmy na miasto i obser-
sprzedają na kartki. Niektórzy w to
wierzyli, jednak nic nie mogliśmy
na to poradzić, musieliśmy
się
Już pierwszy dzień powstania mógł
się zakończyć dla mnie tragicznie.
Mój oddział wysłano na ulicę Senatorską, na najwyższe piętro jednej
z kamienic, skąd mieliśmy obserwować okolicę. Mnie natomiast
wyposażono w karabin, plan Warszawy i lornetkę, a potem kazano
czymś myć.
pójść do wartowni znajdującej się
też niemieckie stopnie wojskowe.
d Polacy zawsze byli gotowi wal-
nież miało być patrolowanie oko-
Ja byłem zastępowym specjalizu-
czyć za ojczyznę, czy tym razem
lic mieszkań
jącym się właśnie w wywiadzie.
też tak było? Czy ludność cywilna
Ostrzeżono
Starsi harcerze przekazywali nam,
popierała wybuch Powstania?
strażnicy znajduje się więzienie, a
wowaliśmy
Niemców,
znaliśmy
młodszym, jak posługiwać się bronią. W Warszawie mogliśmy bardzo łatwo zginąć , więc musieliśmy
być w stanie łaski uświęcającej,
mieliśmy księdza, który nas spowiadał nawet dwa razy dziennie.
Walczyliśmy w imieniu hetmanki,
Oczywiście, że tak. Początkowo
było popierane, jednak, gdy wycofywaliśmy się ze Starówki zaczęto
narzekać, ponieważ zabrakło pożywienia dla armii. Przed powstaniem, jak i w trakcie można było
Najświętszej Marii Panny.
wyjechać z Warszawy, więc część
d Dziś wiemy, że na terenie Pol-
stali tylko powstańcy, mający na-
ski działał niejeden obóz zagła-
dzieję, że wojska rosyjskie wejdą
dy, jednak czy w tamtym czasie
do miasta i je wyzwolą.
ludność Warszawy miała świadomość, że takie obozy istniały?
młodych ludzi tak postąpiła. Pozo-
niedaleko. Moim zadaniem rówprzy Senatorskiej.
mnie, że niedaleko
na jego szczycie niemieccy strzelcy wyborowi, zaopatrzeni w karabiny o zasięgu nawet do dwóch
kilometrów. Kiedy wypełniałem
powierzone mi zadanie i oglądałem otaczające mnie tereny przez
lornetkę, usłyszałem potężny huk.
Dopiero po chwili zorientowałem
się, że to był strzał. Pocisk przeszedł kilka centymetrów od mojej
głowy. Wydaje mi się, że strzelec
celował dobrze, ale przez to, że
tego dnia było ciepło i wiał wiatr,
który pokierował kulę do góry i to
1 sierpnia 1944 roku to dzień zapisany w historii Polski krwią niewinnych ludzi
pragnących wolności. O wydarzeniach tamtych dramatycznych chwil, zgodził
się opowiedzieć nam sam uczestnik Powstania Warszawskiego, pan Stanisław
Sedlarczyk, który każdego dnia narażał własne życie i był świadkiem śmierci
młodych ludzi, dla których ojczyzna stanowiła najważniejszą wartość.
UU
Patrycja Ratajczak i Martyna Olejniczak
właśnie uratowało mi życie. Prze-
ło, gdy zostałem ranny od wybu-
przechodziły na aryjską stronę że-
rażony całą tą sytuacją, wyszedłem
chu bomby. Opatrzono mnie, ale
brać.
z izby na czworaka. Podszedł do
nie mogłem uciekać ze wszystki-
mnie młody chłopak i wyjaśnił, że
mi kanałem, musiałem pójść inną
jest wywiadowcą. Ostrzegałem, że
drogą. W między czasie pozbyłem
to strefa ostrzału, ale ten nie słu-
się ubrania i trafiłem do kościoła,
chał i wyszedł do bramy. Usłysza-
stamtąd do Ogrodu Saskiego, po-
łem strzał, a po chwil,i gdy sam
tem na Wolę i tam zabrano mnie
wyszedłem z wartowni, widziałem
do szpitala. Po dwóch tygodniach
martwego wywiadowcę.
znalazłem się za Warszawą, znów
d Już pierwszego dnia Powstania
straciłby Pan życie, czy były inne
w
cudowny
sposób
uniknąłem
śmierci.
d Minęło 70 lat. Co sądzi Pan o
powstaniu z perspektywy czasu?
Moim zdaniem powstanie musiało
wybuchnąć. Nie mogliśmy dłużej
czekać z założonymi rękami i patrzeć jak nasza ojczyzna ginie. To,
dlaczego powstanie zakończyło się
klęską wynikało ze znacznej przewagi wojsk rosyjskich. Warszawa
okoliczności, w których było ono
zagrożone?
Walcząc w powstaniu wyróżniłem
Mimo olbrzymiej chęci walki, nie mieliśmy szans w walce z wrogiem.
trzy momenty, w których byłem
o krok od śmierci. Nazywam taką
chwilę
„ocaleniem”.
Pierwsze
nastąpiło właśnie wtedy, gdy na
Starówce pocisk trafił niemal dwa
centymetry od mojej głowy, drugie, gdy przeszliśmy na Stare Miasto. Modliłem się w nocy, poczu-
d Podobno w czasach Powstania
Warszawskiego nie wszyscy Polacy byli nastawieni przyjaźnie w
stosunku do Żydów. Jak wyglądały stosunki polsko-żydowskie?
Czy Polacy pomagali Żydom?
łem, że jestem senny, więc powoli
Różnie, tak samo jak różni byli Ży-
zszedłem z balkonu. W tym czasie
dzi. W większości jednak Polacy im
uderzył pocisk artyleryjski, gdy-
pomagali i współczuli. Moja rodzi-
bym stał na tym balkonie sekundę
na przyjęła na wychowanie kilkoro
dłużej, na pewno bym nie przeżył.
żydowskich dzieci, a moja matka
Trzecie, ostatnie ocalenie nastąpi-
dawała chleb dzieciom, które nocą
u FB.COM/TEENIDEAXLO
była otoczona ze wszystkich stron,
więc mimo olbrzymiej chęci walki,
nie mieliśmy szans w walce z wrogiem.
d Serdecznie dziękujemy Panu
za udzielenie wywiadu. Było nam
miło poznać kogoś takiego jak
Pan.
Ja również dziękuję za wywiad
i cieszę się, że moja historia was
zaciekawiła. 
05
YYWYWIAD
Fenomen filmów krótkometrażowych
Czy film trwający nie dłużej niż godzinę a często nawet mniej niż 15 minut może
zachwycić, poruszyć , rozbawić lub też przekazać coś mądrego? Zdecydowanie
tak! Przekonałem się już o tym wiele razy i myślę, że jeszcze przez niejeden
tego rodzaju film utwierdzę się w tym.
UU
Marek Przybylski
Brak czasu, lekcje czekają -
nie mogę sobie pozwolić na obejrzenie długiego, dwugodzinnego
filmu, ale mam ochotę na chwilę
odpoczynku i zobaczenia czegoś
ciekawego. Właśnie w takich sytuacjach z pomocą przychodzą mi
filmy krótkometrażowe. Jest ich
06
naprawdę sporo, są łatwo dostępne w internecie, można zobaczyć
je w każdej chwili. Oczywiście nie
wszystkie
są
godne
polecenia,
ale myślę, że warto poświęcić 15
minut czasu, który pewnie i tak
przesiedzielibyśmy na fejsbuku i
poznać świetną historię, zobaczyć
technologiczne cuda, pośmiać się,
dziwadło i zaciągnął go do swojej
a czasem czegoś nauczyć. Oto parę
grupy oraz nauczył wiary w siebie.
filmów krótkometrażowych, które
Według mnie film ten jest arcy-
serdecznie polecam i dla których
dziełem, który zobaczyć powinien
naprawdę warto poświęcić kilka
każdy bez wyjątku. A jest to zale-
chwil przed ekranem monitora.
dwie 20 minut pięknej opowieści,
Cyrk motyli - nie mogłem za-
w której główną rolę zagrał Nick
cząć od innego filmu. Obraz ten
Vujicic - fantastyczny człowiek,
porusza niezwykle ważny problem
mówca motywacyjny, który na co
- braku akceptacji i poczucia wiary
dzień przynosi ludziom nadzieję
we własne siły i możliwości. Opo-
i miłość. To właśnie jego życiowa
wiada historię młodego mężczy-
historia była inspiracją do stwo-
zny nie posiadającego kończyn,
rzenia tego filmu.
który pracował w cyrku i był uka-
Gadające głowy - to interesu-
zywany jako wybryk natury i po-
jący dokument, który jest swego
śmiewisko. Pewnego dnia jednak
rodzaju sondą uliczną przepro-
właściciel „Cyrku motyli”, zo-
wadzoną w 1979 roku. Ludziom w
baczył w nim coś więcej niż tylko
różnym wieku zadawano te same
pytania: „Kim jesteś?”, „Czego
pragniesz?” oraz „Co jest dla ciebie najważniejsze?”. Odpowiedzi
poukładane były chronologicznie
- od niemowlaka, aż do stuletniej
staruszki i ukazały nam jak zmieniają się myśli oraz pragnienia ludzi ze względu na wiek i sytuację
życiową.
Skhizein - jedna z najdziwniejszych animowanych historii jakie
widziałem. Opowiada o pewnym
człowieku, który miał bardzo nietypowy wypadek, przez który musiał przystosować się do życia 91 cm
od samego siebie. Wiem, że brzmi
to niezwykle dziwnie i grotesko-
07
wo, ale ta z początku sprawiają-
dący właściwie piosenką, w której
cą wrażenie komicznej animacja,
pewna
już po kilku minutach okazała się
śpiewa o swoich morderstwach.
przejmującym dramatem.
Produkcja naprawdę chora, w któ-
Katedra
-
demoniczna
dziewczyna
krótkometrażowy
rej dużym plusem jest specyficzna
film Tomasza Bagińskiego znacz-
warstwa wizualna, która świetnie
nie różni się od poprzedników.
podkreśla psychopatyczną atmos-
Jest to prawdziwy technologiczny
ferę piosenki.
majstersztyk! Animacja niezwykle piękna pod względem estetycznym, opowiada o pielgrzymie,
który zwiedza monumentalną budowlę, która to okazuje się nie być
wcale zwyczajnym budynkiem.
Paperman - czyli prosta, ciekawa i miła dla oka historia miłosna od Disneya, to naprawdę dobra
forma spędzenia kilku minut przed
komputerem. Warto zaznaczyć, że
film ten został nagrodzony, według mnie bardzo słusznym Oscarem za najlepszy krótkometrażowy film animowany 2013 roku.
Millhaven - na koniec film, bę-
u FB.COM/TEENIDEAXLO
YYTEEN IDEA EXCLUSIVE
Wakacje na własny
rachunek
Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi dwa miesiące wolnego. Niektórzy z Was
mają już konkretne plany, jednak są też tacy, którzy nadal rozważają kilka opcji.
Jedną z nich jest praca i to właśnie o niej powiemy sobie więcej.
Kalina Kowalewska
UU
Młodzi ludzie wraz z rosnącym
wiekiem coraz bardziej chcą spróbować pracy, która urozmaici ich
CV
oraz doświadczenie. Jednak
gdzie szukać i czego szukać? Najłatwiej jest sięgnąć do internetu , ale
jest także możliwość zgłoszenia się
do Ochotniczego Hufca Pracy gdzie
osoby odpowiedzialne za pracę
08
dla uczniów przedstawią dostępne oferty w danym mieście i jego
okolicach.
Nastolatek
może
pracować
maksymalnie 7 godzin na dobę. Są
różne rodzaje pracy , od rozdawania ulotek, poprzez zbieranie owoców, kończąc na pracy w restauracji. Warto jest dobrać
zajęcie,
które będzie odpowiadało naszym
zainteresowaniom, abyśmy czuli z
niego satysfakcję.
W każdej pracy obowiązują
inne obostrzenia.
1.Jeżeli ktoś chce zbierać owoce
w innym kraju, to musi się liczyć z
tym, że większość wakacji spędzi
poza miejscem zamieszkania, a
tymczasowe lokum będzie musiał
zorganizować we własnym zakresie.
2.W przypadku pracy w restauracji, jako np.: kelnerka, należy
wyrobić sobie książeczkę sanepidu. Warto jest także znać język lub
kilka języków obcych w stopniu
cowania na infolinii. W przypadku
komunikatywnym, aby pracodaw-
serwisu, gdzie klienci sami dzwo-
ca nie musiał się martwić o to, że
nią, obowiązkiem jest nauczyć się
nie dogadamy się z klientem.
regulaminu postępowania i metod
3.Można także rozwozić pizzę
rozwiązywania problemów uko-
i inne posiłki, ale w tym przypad-
chanych klientów. Przed podję-
ku niezbędne jest prawo jazdy lub
ciem pracy,
karta motorowerowa.
ochotnika testom sprawdzającym
4.Najbardziej
zajęciem
jest
czasochłonnym
rozdawanie
pracodawca poddaje
jego wiedzę.
ulo-
Wszystkie formy wymienio-
tek. Należy się liczyć z tym, że
ne powyżej odnoszą się do pracy,
bez względu na panujące warunki
gdzie podpisuje się umowę tym-
pogodowe i nastrój, trzeba stać i
czasową na czas określony. Są
rozdawać ulotki z uśmiechem na
jednak ludzie, którzy potrzebują
twarzy.
Niektóre firmy płacą za
pomocnika w ogrodzie lub miło-
godzinę pracy, jednak większość z
śnika zwierząt, który wyjdzie z ich
nich preferuje wynagrodzenie od
pupilkiem na spacer. W takiej sy-
rozdanej sztuki.
tuacji ludzie dogadują między sobą
5. Kolejnym pomysłem na za-
godziny pracy i stawki pieniężne.
robienie pieniędzy jest układanie
Ważne jest, aby nasza pra-
towaru na półkach w supermar-
ca dawała nam satysfakcję. War-
ketach. Pracodawcy szukają osób
to jest mieć dobre wspomnienia z
pracowitych, które sprawnie roz-
wakacji i ciekawe doświadczenia z
kładają towar i nie potrzebują cią-
być może pierwej pracy. Jedno jest
głego kontaktu z drugim człowie-
pewne – nie będzie ona ostatnią.
kiem.
Nasz światopogląd budujemy na
6.Można także spróbować swo-
doświadczeniu, dlatego warto jest
ich sił w pracy w sklepie odzieżo-
je zdobywać w jak najmłodszym
wym lub księgarni, gdzie kontakt
wieku.
z drugim człowiekiem jest obowiązkowy . Tam jednak najczęściej
miejsca zagrzewają studenci. Jest
to dobra nowina dla maturzystów,
którzy niedawno opuścili mury
naszej szkoły.
7. Istnieje także możliwość pra-
:)
NA ZDROWIE
Jedna minuta śmiechu daje tyle, co 45 minut relaksu i przedłuża życie o około 10
minut, pozwala spalić około 12 kalorii. W miarę dorastania, niestety, śmiejemy
się coraz mniej i rzadziej. Dzieci śmieją się około 400 razy w ciągu dnia – dorośli
tylko kilkanaście.
UU
Magdalena Śródecka
Śmiech odpręża, dodaje ener-
gii, a nawet leczy! Cały organizm
otrzymuje zastrzyk wzmacniającego, gdyż atak wesołości pobudza
pracę wątroby, trzustki, śledziony,
jelit i woreczka żółciowego, dzięki temu poprawia się trawienie i
przemiana materii. Działa leczniczo w alergiach, artretyzmie,
astmie. Osoby wesołe mają jędrną
skórę i niewiele zmarszczek, ponieważ
często
„gimnastykują”
twarz. Śmiech jest jak masaż, napina i ujędrnia skórę. Jest lepiej
ukrwiona i dotleniona, ma ładniejszy koloryt.
To naturalny odruch, który
pobudza nasz organizm do pozytywnego działania: wzmacnia
przede wszystkim nasz układ odpornościowy, gdyż zwiększa liczbę
leukocytów,
pod jego wpływem
organizm produkuje więcej endorfin, które działają jak morfina - uspokajają i uśmierzają ból,
dotlenia organizm, gdyż pogłębia oddech wtedy do płuc dostaje
się zamiast pół, aż 1,5 litra tlenu.
Wydłuża się przerwa między oddechami, przez co lepiej oczysz-
u FB.COM/TEENIDEAXLO
czają się płuca. Śmiech jest coraz
je zwiększenie produkcji białych
częściej wykorzystywany w le-
krwinek, które są naturalnymi
czeniu stanów depresyjnych czy
zabójcami komórek nowotworo-
lękowych, wspomaga kurację ta-
wych. Jest również bardzo pomoc-
bletkami w depresjach, nerwi-
ny w leczeniu AIDS.
cach, bezsenności i chorobach na
Osoby skłonne do depresji i
tle psychosomatycznym. Chorzy,
pesymistycznie
nastawione
do
którzy mają pogodne usposobienie
świata, nie są zdrowe. Narzekają
i często się śmieją, szybciej docho-
na migreny, bóle kręgosłupa, nad-
dzą do zdrowia. Optymizm, radość
ciśnienie, infekcje, gdyż ich układ
życia chronią nas przed negatyw-
odpornościowy gorzej funkcjonu-
nymi skutkami stresu i pomagają
je. Zdaniem szwajcarskich fizjolo-
rozwiązywać problemy. Patrząc na
gów smutne dzieci wolniej rosną,
życie z optymizmem łatwiej znaj-
gdyż śmiech pobudza produkcję
dziemy wyjście z trudnej sytuacji,
hormonu wzrostu.
a problem „prześmiany” staje się
Śmiech to sprawa poważna.
mniej poważny i łatwiej nam się z
Pod względem naukowym zajmu-
nim uporać.
je się nim gelotologia (gr. gelos -
Ludzie, którzy często się śmie-
śmiech). Jest to dziedzina badań
ją, rzadziej chorują, a jeśli już
nad śmiechem i jego wpływem na
trapią ich dolegliwości, szybciej
zdrowie. Gelotologia bada wpływ
odzyskują
dziwne-
śmiechu na organizm z perspek-
go, skoro zdaniem psychiatrów
formę.
Nic
tywy psychologicznej i fizjologicz-
smutek i wewnętrzne napięcie są
nej. Terapia śmiechem (gelotera-
przyczyną aż 70-80 procent scho-
pia) to terapia oparta na założeniu,
rzeń. Dla tylu procent śmiech au-
że spontaniczny śmiech pomaga
tomatycznie jest lekarstwem. Ba-
odreagować stres, konflikty, fru-
dania nad wpływem śmiechu na
stracje. Terapia śmiechem służy
organizm człowieka wykazały, że
wykształceniu umiejętności roz-
może on nie tylko leczyć, ale także
ładowania napięć emocjonalnych
zapobiegać wielu chorobom choć-
i stresu, a także profilaktyce zdro-
by atakom serca. Śmiech powodu-
wia.
09
YYTEST
Psychozabawa
Wakacje to okres podróżowania. Jednak aby wyjazd naprawdę nas cieszył, musi
być przemyślany. Nie tylko miejsce, ale i sposób wypoczynku jest ważny. Dzisiejsza psychozabawa pomoże Wam w tym niełatwym wyborze. Powodzenia!
10
11
u FB.COM/TEENIDEAXLO
YYPORADNIK
Wakacje - tylko
w Wielkopolsce!
12
Wraz z zakończeniem roku szkolnego i rozpoczęciem wakacji, często pada pytanie jak mamy spędzić te cudowne dwa miesiące? Przecież nie możemy przesiedzieć ich przed komputerem!
UU
Alicja Kostecka & Natalia
Jędrzejczak
1. Jeśli nie chcecie wydawać
wszystkich zaoszczędzonych pieniędzy najlepiej będzie spędzić
wakacje w Wielkopolsce. Niewielu wie, że to bardzo piękny i malowniczy region. Jeśli ktoś lubi
kontakt z naturą, nie boi się konfrontacji z komarami to koniecznie
musi się wybrać do Sierakowa! Jest
zajmuje głaz granitowy o obwodzie
to miasto położone w Dolinie War-
ok. 9 metrów.
ty, kilkadziesiąt kilometrów od
Wielu Sieraków kojarzy się jed-
Poznania, może zaoferować wiele
nak przede wszystkim z końmi.
interesujących atrakcji. W Siera-
Od 180 lat działa tu Stado Ogierów
kowie jesteśmy skazani na kon-
prowadzące hodowle koni rasy
takt z przyrodą. Znajdują się tam
wielkopolskiej oraz koników pol-
olbrzymie wydmy, które można
skich. Dla spragnionych wrażeń
zobaczyć z Góry Głazów, punktu
warto wybrać się na przejażdż-
widokowego. Jego centralny punkt
kę na wspaniałym wierzchowcu
po terenach wyrzeźbionych przez
ze znajomymi na pewno zapewnią
jest około 10 km od centrum Po-
lodowiec. Warto zobaczyć też za-
wiele emocji i powodów do uśmie-
znania. Kąpielisko znajduje się po
mek Opalińskich. W kaplicy zam-
chu. Gdy dzień powoli będzie do-
wschodniej stronie, przy ul. Ko-
ku znajduje się muzeum rodziny
biegać końca, przy pięknym wi-
szalińskiej.
Opalińskich, z przeniesionymi z
doku zachodzącego nad jeziorem
Z Ogrodów dociera tam linia
kaplicy parafialnej szczątkami ro-
słońca czeka na Ciebie wypoży-
autobusowa 95. Ostatnim jeziorem
dziny umieszczonymi w zdobio-
czalnia rowerów i wiele szlaków
jest Jezioro Kierskie, które mieści
nych sarkofagach. Obejrzeć można
rowerowych, oddychając świeżym
się przy północno-zachodniej gra-
również znaleziska z prac wyko-
powietrzem, przesyconym wonią
nicy Poznania. Jest największym
paliskowych prowadzonych przed
lasów, można naprawdę odpocząć.
jeziorem na terenie Poznania i jed-
odbudową zamku oraz przedmioty
Gdy tylko zapadnie zmrok bez tru-
nym z największych w całej Wiel-
związane z historią Sierakowa.
du będziesz mógł znaleźć miejsca
kopolsce. Chętnie korzystają z
w których odbywają się liczne im-
niego żeglarze oraz wędkarze. Ką-
prezy i koncerty.
pielisko znajduje się po wschodniej
2. Wszyscy amatorzy plażowania, którzy nie mogą jechać nad
stronie jeziora, przy ul. Słupskiej.
morze, powinni spędzić wolny
3. Załóżmy, że żadna z powyż-
czas w Skorzęcinie. Jest to ma-
szych propozycji Ci się nie podoba-
lownicza wieś w powiecie gnieź-
ła, ponieważ nie masz ochoty wy-
nieńskim, w gminie Witkowo. Tu,
jeżdżać z Poznania. I na to mamy
4. Jeśli jednak nie lubisz spę-
nad czystymi jeziornymi woda-
radę! Skorzystaj z plaży miejskiej
dzać całego dnia nad jeziorem, a
mi, oddychając świeżym powie-
między mostami Rocha i Chrobre-
uwielbiasz koncerty to mamy coś
trzem, przesyconym wonią lasów,
go przy KonternerArt, położonej
dla Ciebie! Trzy dni Jarocin Festi-
można się naprawdę zrelaksować.
nad brzegiem Warty. W słoneczne
val, co Ty na to? Trzy wspaniałe dni
Skorzęcin przez okrągły rok służy
dni będzie to wymarzone miejsce,
koncertów, których nigdy nie za-
spragnionym wypoczynku, ponie-
by po wylegiwać się, czy zbudo-
pomnisz. Jeśli zabierzesz ze sobą
waż to największy w Wielkopolsce
wać zamek z piasku. Można grać w
najlepszych przyjaciół gwarantu-
ośrodek
badmintona, frisbee lub siatków-
jemy świetną atmosferę , dobre
kę plażową. Są leżaki i hamaki, a
emocje i niezapomniane wspo-
sportowo-wypoczynko-
wy. Położony między jeziorami –
Docierają tam z Ogrodów autobusy
linii 61 i 86.
Białym i Niedzięgiel, każde je-
przed słońcem chronią parasole.
mnienia. W tym roku zagrają np.
zioro ma swoją własną plażę, dzię-
Coraz więcej osób korzysta z do-
Kult, Coma, Luxtorpeda , Enej ,
ki czemu na pewno znajdziemy
brej pogody i już teraz spędza czas
Jamal, Indios Bravos, Only Crime ,
tam miejsce do plażowania. Wielką
nad brzegiem jezior Maltańskiego,
Offensywa , Ania Rusowicz.
atrakcją jest też statek wycieczko-
Kierskiego, Strzeszyńskiego i Ru-
Karnety kosztują 140 zł do 30
wy , którym możesz wypłynąć w
sałka. To cztery najpopularniejsze
czerwca oraz 150 zł od 1 lipca. Cena
głąb jeziora. Możemy także sko-
poznańskie kąpieliska.
biletu jednodniowego wynosi 90
rzystać z oferty sportów wodnych
Znajdujące się na poznańskiej
zł do 30 czerwca lipca oraz 100 zł
np. windsurfing, żeglarstwo, węd-
Malcie przy ul. abp. Baraniaka,
od 1 lipca. Martwisz się o dojazd?
karstwo, kiteboarding, wioślar-
Jezioro Maltańskie ma swoich za-
Uwierz, że jest wiele pociągów,
stwo i jeszcze wiele innych.
gorzałych
Jeśli jednak nie interesują Cię
sporty wodne a masz ochotę po-
Zbiornik
które na pewno dowiozą Cię do
wykorzystywany jest głównie do
wielbicieli.
Jarocina. Czy masz lepszy plan na
uprawiania sportów wodnych.
18-20.07.2014?
biegać i poskakać, bo jesteś prze-
Leżące na Golęcinie, Jezio-
pełniony pozytywną energią, którą
ro Rusałka jest zbiornikiem rzeki
Mamy nadzieję, że nasze pro-
musisz w jakiś sposób wykorzystać
Bogdanka. Po jego północnej stro-
pozycje spędzenia tych pięknych
możesz się udać na boisko do piłki
nie znajduje się plaża i kąpielisko.
dwóch
nożnej ze sztuczną nawierzchnią,
Najłatwiejszy dojazd komunikacja
choć trochę do ruszenia się z przed
boisko do koszykówki lub siat-
jest jednak od strony południowej
komputera. Życzymy wam, więc
kówki,
z pętli Ogrody do jeziora można
udanych wakacji!
a nawet masz do dyspozycji
dwa korty tenisowe. Rozgrywki
u FB.COM/TEENIDEAXLO
dojść ul. Botaniczną.
Jezioro Strzeszyńskie położone
miesięcy
zachęciły
was
13
YYRECENZJA
Powrót ,,Gwiezdnych
wojen”!
Szaleństwo zaczęło się w 1977r. i trwa do dziś. Już prawie 40 lat ,,Gwiezdne
Wojny” cieszą kolejne pokolenia fanów i jak się okazuje, cieszyć będą nadal.
Zwolennicy Mocy już zacierają ręce, zdjęcia do siódmej części ,,Gwiezdnych
Wojen” właśnie ruszyły!
UU
Joanna Dutkiewicz
Przyznajcie, też zanuciliście.
Nie ma człowieka, który nie kojarzyłby tego motywu, kolorowych
mieczy świetlnych czy spazmatycznego oddechu Dartha Vadera.
Najsłynniejsza saga filmowa cieszy
się popularnością na całym świecie
14
i otoczona jest ogromnym kultem
(także religijnym). Historia upadku Republiki, walki z bezwzględnym Imperium, a w tym wszystkim dzielny Zakon Rycerzy Jedi,
to nadal inspiracja do powstawania
kolejnych filmów, książek i gier, a
nawet prac naukowych.
A wszystko zaczęło się od jednego gościa, Georga Lucasa i jego
studia Lucasfilm, które założył
nów science-fiction. Myszka Miki
specjalnie z myślą o ,,Gwiezdnych
i spółka przejęli studio filmowe
Wojnach”. Inspirowany różnymi
George’a Lucasa Lucasfilm za ko-
mitologiami, baśniami i komiksa-
smiczną kwotę 4 mld dolarów. Gi-
mi (m.in. „Planeta małp”), oraz
gant medialny wprowadzi na ekra-
samurajskim kinem Akiry Kurosa-
ny kolejne trzy części kosmicznej
wy stworzył niepowtarzalny galak-
sagi, które będą się pojawiać w od-
tyczny świat w sześcioczęściowej
stępach 2-3 lat. I to nie koniec nie-
serii. Jednak kolejne eksperymen-
spodzianek. Oficjalnie wiadomo,
ty ze zmodyfikowanymi wersjami
że planowane są także dwa lub trzy
filmów spotkały się z ostrą kryty-
spin-offy, czyli historie poboczne,
ką i ojciec sagi zostawił Gwiezdne
które będą się pojawiać pomiędzy
Wojny na zawsze, ogłaszając, że
premierami kolejnych części.
nic więcej już nie stworzy.
W
połowie
ubiegłego
Pora chwycić za kalendarz, bo
roku
najnowszy siódmy epizod pojawi
wszystkim dobrze znana wytwór-
się w kinach 18 grudnia 2015. Zna-
nia Walt Disney Company wstrzą-
my już parę faktów dotyczących
snęła globalną społecznością fa-
filmu. Wyreżyseruje go Jeffrey Ja-
cob Abrams, który w bardzo uda-
fabułę z serią książek ,,Trylogia
tona- od generała do prezydenta.
ny sposób wskrzesił także kultowy
Thrawna”, gdzie resztki Imperium
Inne mówią, że Lord Sithów nie
,,Star Trek”. Abrams zajmie się
nie dają za wygrane, a Luke wią-
będzie głównym antagonistą , Leia
scenariuszem wraz z Lawrencem
że się ze zniewalającą zabójczynią
będzie królową regentką Republi-
Kasdanem. Znamy także obsadę,
Marą Jade. Jednak źródła w Lucas-
ki, Han głównym dowódcą , Da-
w której (bez zaskoczenia) wy-
film podają, że sequel będzie miał
isy Ridley zagra córkę Hana i Lei,
stąpią gwiazdy sprzed lat: Harri-
zupełnie nową fabułę. Kolejne fil-
Maxa von Sydowa nie zobaczymy
son Ford (Han Solo), Mark Hamill
my będą „dosłownie czymś, czego
na ekranie (tylko usłyszymy), no i
(Luke Skywalker), Carrie Fisher
przedtem w uniwersum gwiezd-
że Lupita Nyong czarnoskóra lau-
(Księżniczka Leia) oraz oczywi-
nych wojen nie widziano i nie czy-
reatka Oskara także zagra. To tyle
ście C-3PO, Chewbacca i R2-D2
tano”.
spoilerów.
we własnych osobach. Z nowych
Inne spekulacje mówią, że
Tymczasem, choć filmu nie ma,
gwiazd, pojawią się na wzór ob-
twórcy kolejnej trylogii będą szu-
wciąż trwają spekulacje ile może
sady Lucasa z 1977 aktorzy raczej
kać inspiracji w obecnej sytuacji
zarobić. Nie da się ukryć, że prze-
mało znani: John Boyega (,,Atak
geopolitycznej, jak podobno dzia-
jęcie studia Lucasa przez Disneya
na dzielnicę”), Daisy Ridley, Adam
ło się to wcześniej- wg Lucasa w
to ogromny krok biznesowy, kupił
Driver(,,Lincoln”),
Isa-
pierwszym filmie imperium Ga-
on nadal dobrze prosperujący in-
ac (,,Robin Hood”), Andy Serkis
Oscar
laktyczne symbolizowało amery-
teres, prawdziwą żyłę złota. Saga,
(,,Władca Pierścieni”), Domhnall
kański imperializm w Wietnamie,
która opowiadała o zniszczeniu
Gleeson (,,Harry Potter”), Max
a w ,,Zemście Sithów” powstanie
złego reżimu, odniosła sukces,
von Sydow(,,Robin Hood”). Fak-
imperium miało stanowić paralelę
przedsięwzięcie
tem jest też, że George Lucas wy-
do Ameryki po zamachu z 11 wrze-
przekształciło się w przedsiębior-
biera się na emeryturę. Jego rola
śnia 2001 (z tej nieco przerażającej
stwo o imperialnej potędze. Ostat-
przy produkcji przejmie charakter
analogii wynikałoby, że zakon Jedi
nio pojawiła się opcja, że może
,,kreatywnej konsultacji”.
to coś na kształt Al-Kaidy, wy-
wyniesie on 3 miliardy dolarów.
obraźnia fanów nie zna granic).
Cóż, Disney na pewno by chciał,
No tak.. a co z fabułą? Otóż fa-
paradoksalnie
buła jest jedną wielką tajemnicą,
Możemy być natomiast pewni,
jednak w takich przypadkach czas i
czyli wiadomo niewiele. Wiele za
że w filmie zobaczymy nową for-
widzowie z pewnością zweryfikują
to jest spekulacji na ten temat. Je-
mę rządów Sojuszu Rebelii i stąd
te wyliczenia. Wszystko zależy od
dynym pewnikiem jest to, że naj-
kolejna plotka, tym razem dono-
tego, czy Moc zostanie z twórcami
nowszy film zacznie się 30 lat po
sząca o znaczącej roli Hana Solo
i czy nie wyjdziemy oburzeni z kin
akcji ,,Powrotu Jedi”, kiedy rebe-
w tej części, który to ma stanąć
w połowie seansu.
lianci pod wodzą Luka Skywalkera
na czele Sojuszu, nawiązując tym
podbili Iperium. Niektórzy wiążą
samym do drogi Georga Washing-
u FB.COM/TEENIDEAXLO
15
YYRECENZJA
Battlefield 3 – mistrzowska produkcja
akcji
Każdy chyba słyszał o wydanej pod koniec 2011 roku trzeciej części kultowej gry
Battlefield. Twórcy postarali się o dobre dopracowanie szczegółów, co zaowocowało świetnym odbiorem dzieła przez fanów i mimo upływu czasu nadal jej serwery oblegane są przez graczy żądnych wrażeń z współczesnych wojen. Czemu
zawdzięcza swoją popularność?
16
Kamil Neumann & Maciej
Ratajczak
UU
Na początek może kilka słów o
fabule. To jej gra zawdzięcza dynamikę. Intryga jest dopracowana w
każdym calu. Kiedy zdecydujemy o
poziomie trudności rozgrywki, zaraz po ekranie wczytywania, rzu-
ceni zostajemy w wir wydarzeń. Co
nieprzyjemnymi agentami. Były
się dzieje? To na razie nie istotne.
żołnierz coś wie, chce reagować,
Istotne jest przeżycie, więc trze-
czas topnieje, a oni uparcie pytają
ba biec. Chwila biegu, strzelania
o wydarzenia z okresu jego służby.
i wybuchów rodem z filmu akcji,
Jednak, nie tylko on ma do zaofe-
i cofnięci zostajemy o 8 godzin.
rowania drugiej stronie przydatne
Teraz bohater, Henry Blackburn,
informacje. Co w takim wypad-
żołnierz U. S. Marines, znajduje
ku robi gracz? Oczywiście gra nie
się w pokoju przesłuchań z dwoma
sprowadza się do oglądania scenek
i wybierania poprawnych odpo-
ny granat odbija się z różną siłą od
trzeba wiedzieć, że można polegać
wiedzi. To nie RPG. Naszym zada-
różnych powierzchni. Można prze-
na kumplach, dla tego gra w kilka
niem jest wcielać się w bohaterów
płynąć wpław niektóre odcinki za-
osób sprawia masę radości.
wydarzeń. Początki historii sły-
lane wodą. Istotną rolę odgrywają
Co z czwartą częścią? Twór-
szymy jeszcze w pokoju przesłu-
oczywiście dźwięki. System Dolby
cy postawili poprzeczkę bardzo
chań, ale zaraz potem na własnej
Digital sprawia realne wrażenie
wysoko. Dla graczy to dobrze, dla
skórze musimy się przekonać, co
3D, które niesamowicie pomaga
nich samych niekoniecznie. Po tak
spotkało żołnierzy armii Stanów
w odnalezieniu się na polu walki.
dobrej produkcji każdy oczekuje
Zjednoczonych na bliskim wscho-
I tutaj znowu miłośnicy realizmu
czegoś, co przynajmniej dorówna
dzie.
mogą nacieszyć się szczegółami.
poprzednikowi. Trzecia część Bat-
Jak wygląda rozgrywka? Nie
Żołnierze krzyczą do siebie, wybu-
tlefield’a to prawdziwe arcydzieło,
ulega wątpliwości, że ta gra przed-
chy ogłuszają tłumiąc na moment
dopracowane z każdej strony.
stawia bardzo realistycznie miej-
wszystkie dźwięki.
sca akcji zarówno fabuły jak i poje-
Co z serwerami? Na serwe-
17
dynczych potyczek. Dopracowani
rach odbywają się krótkie, po-
są żołnierze, noszący różne mun-
jedyncze bitwy, między dwoma
dury, walczący różnymi rodzajami
stronami konfliktów. Gracze do
broni. Granaty dymne, wybuchy,
wyboru mają cztery klasy posta-
wystrzały. Dziury w przedmiotach
ci, z czego każdą mogą rozwinąć,
trafionych kulami. Trudno jest
w zależności od wyników w grze.
pisać o samej grafice, ponieważ
Dzięki efektywnej walce otrzymać
w Battlefield 3 przeplata się ona
można nowe karabiny i pistolety,
z fizyką. Dla fanów realistycznej
osprzęt, taki jak celowniki, mody-
rozgrywki jest to czysty raj. Moż-
fikowane magazynki lub dwunogi,
na użyć zasłony dymnej. Można
specjalistyczne roboty i zdolno-
niszczyć ściany budynków. Rzuco-
ści. Rozgrywka wymaga zgrania,
u FB.COM/TEENIDEAXLO
YYRECENZJA
PRZESZŁOŚĆ,
ŻYWA JAK
NIGDY.
Recenzja filmu „Powstanie Warszawskie”
18
Powstanie Warszawskie jest jednym z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii naszego kraju; to ostatni militarny zryw przeciwko niemieckiemu
okupantowi zakończony klęską o niespotykanych rozmiarach, okupioną życiem
tysięcy niewinnych ludzi.
UU
Dawid „Żmij” Kulesz
P
ierwszego sierpnia 1944
roku oddziały Armii Krajowej,
w
ramach
akcji
„Burza” zainicjowały wal-
kę z Wehrmachtem a działalność
najwyższych
struktur
Polskie-
go Państwa Podziemnego została zdekonspirowana. Wraz z wybiciem godziny 17.00 rozpoczęło
się wojenne piekło, które zbierało
żniwo podczas kolejnych sześćdziesięciu trzech dni miejskich
walk. Tragiczne w skutkach po-
przodkach
wstanie, które pociągnęło za sobą
walczyli i oddawali życie za kraj,
-
Polakach,
którzy
olbrzymią ilość ofiar, do tej pory
za niepodległość, za rzeczywi-
pozostaje obiektem sporów oraz
stość, której powietrzem oddycha
wydarzeniem
kontrowersyjnym
współczesna generacja. Te piękne
w oczach historyków, pełnych
i żywe idee, których nośnikiem
wątpliwości dotyczących potrzeby
stały
jego wzniecenia.
polskiej sztuki, po latach uległy
Polska kultura posiada jedną
się
degradacji
wszystkie
i
dziedziny
zbanalizowały
się.
osobliwą przypadłość - zdeter-
Przybrały postać sztywnych, naro-
minowana przez krwawą historię
dowych komunałów, jawiących się
narodu, szczególny nacisk kładzie
przed oczami wymagających od-
na szacunek i pamięć o naszych
biorców jako wydrążona w środku,
FOT. MATERIAŁY PRASOWE (1)
19
pusta forma, której treść dawno
je się być wdzięcznym zalążkiem
da się wyłącznie z autentycznych
uległa społecznemu zapomnieniu.
kolejnego scenariusza, szczególnie
nagrań z roku 1944, ułożonych
Taki obraz utrwalił się w pamięci
udramatyzowanego i uderzającego
w
młodzieży polskiej, która w zna-
wszechobecnym patosem.
pokolorowanych i udźwiękowio-
porządku
chronologicznym,
komitej większości odebrała filmy
Jan Komasa, jako autor fabuły
nych. Ich autorami byli kamerzyści
o mocno patriotycznym wydźwię-
i pomysłodawca projektu stworze-
z oddziału Biura Informacji i Pro-
ku, takie jak choćby „Katyń”, czy
nia dramatu wojennego non-fic-
pagandy Armii Krajowej, którzy
„Bitwa Warszawska” jako kolej-
tion, wraz z Janem Ołdakowskim
mieli za zadanie uwiecznić na ta-
ne narodowe gnioty. Historia Po-
i Piotrem Śliwowskim, postawili
śmie przygotowania do wielkiego
wstania Warszawskiego, będące-
krok rzeczywiście nowatorski na
powstania a później, po jego wy-
go wydarzeniem położonym na
płaszczyźnie nie tylko polskiej,
buchu, stali się osobliwymi dzien-
samym szczycie piramidy naszej
lecz
nikarzami,
historycznej martyrologii, wyda-
„Powstanie Warszawskie” skła-
u FB.COM/TEENIDEAXLO
światowej
kinematografii.
podążającymi
krok
w krok za polskimi oddziałami 
20
i upamiętniającymi obraz krwa-
Zarówno pomysł, jak i wy-
wykonany dokładnie i profesjo-
wiącej Warszawy. Recenzując ten
konanie zasługują na pochwałę.
nalnie, przy pomocy specjalistów,
film, skazałem się na literackie
Dzięki takim zabiegom jak stabili-
którzy odczytywali słowa z ruchu
problemy natury technicznej -
zacja, restoring i koloryzacja, film
warg bohaterów kroniki.
gdyż jego prawdziwymi autorami
ze strony wizualnej prezentuje się
Ta produkcja dosłownie ożywia
są reporterzy sprzed niemal sie-
wspaniale. Warto zwrócić uwagę
historię, nadaje jej nowy wymiar.
demdziesięciu lat, nie zaś współ-
na niezwykłą ostrość ówczesnych
Czytając o Powstaniu Warszaw-
cześni scenarzyści, którzy, mając
kamer, których dokładne ujęcia
skim, oglądając zdjęcia zniszczo-
do dyspozycji ponad sześć godzin
zostały dodatkowo „oczyszczone”
nej Warszawy i polskich żołnierzy,
materiałów dokumentalnych na
przez zespół filmowców. Ukaza-
zdajemy sobie sprawę z rozmiarów
filmowej taśmie, podają nam ich
ny odbiorcy obraz jest wyraźny
klęski i tragedii, która ich spotkała,
fragmenty w aktualnej formie.
i realny, sprawia wrażenie współ-
lecz dostrzegamy to jako problem
Tak więc istnieje różnica między
czesnego dokumentu. Większość
odległy i miniony, jest to cierpie-
faktycznym autorstwem a jedynie
pierwotnych
scenarzy-
nie wyblakłe, nie dotyczące nas
pomysłem - pomysłem na spopu-
stów została zrealizowana; obda-
w sposób osobisty. Tegoroczny
laryzowanie wojennego obrazu,
rzenie postaci powstańców gło-
film ukazuje nam jednak praw-
poprzez różnorakie zabiegi. Należy
sami aktorów mogło wydawać się
dziwe oblicze wojny - niewyobra-
zadać sobie pytanie, czy taki projekt
pomysłem karkołomnym, którego
żalnego koszmaru dotykającego
ma jakikolwiek sens? Czy stare,
następstwem byłby brak auten-
ludzi, równie żywych jak my. Do-
wojenne nagrania nie budzą wystar-
tyczności i kontrastujący z wra-
strzegamy ich twarze, poznajemy
czającej grozy, mimo, że oglądamy je
żeniami wizualnymi kicz - tak się
ich historie; w jednym momencie
w czarni i bieli, spowite w ciszę?
jednak nie stało. Cały zabieg został
stają się oni rzeczywiści i w pe-
założeń
FOT. MATERIAŁY PRASOWE (2)
wien sposób bliscy. Odbiorca ma
cę. Czarno-biały obraz, kolorowa-
okazję przeniknąć na drugą stro-
ny zarówno ręcznie jak i kompute-
nę ekranu i uczestniczyć w zda-
rowo oraz pełne udźwiękowienie
rzeniach z 1944 roku, obserwując
nadają produkcji jeszcze bardziej
emocje bohaterów, słysząc ich
szokujący charakter. Niezależnie
głosy i zapamiętując ich imiona.
jednak od wszelkich reklam i pod-
Ci ludzie faktycznie żyli i umiera-
tytułów, które miały przyciągnąć
li, nie byli jedynie danymi, wpisa-
widzów do kin, akcja filmu zde-
nymi w statystyki popowstańczej
cydowanie nie trzyma w napięciu
klęski. „Powstanie Warszawskie”
a fabuła, będąca czynnikiem spaja-
jest przede wszystkim opowieścią
jącym archiwalny materiał, okazu-
o wojennej codzienności ludzi
ję się zwyczajnie przewidywalna.
sprzed lat, którzy przed obiekty-
Musimy jednak wziąć pod uwagę
wem jedzą wspólnie posiłki, szyją
Filmowcy, pod batutą
Komasy wykonali solidną i imponującą pracę. Czarno-biały obraz, kolorowany zarówno ręcznie jak
i komputerowo oraz pełne udźwiękowienie nadają produkcji jeszcze bardziej szokujący charakter.
granaty, budują barykady i kąpią
się w rzece. Właśnie ta małostkowość ich gestów, brak wielkich
bohaterskich czynów, są najbardziej wstrząsające, gdyż świadczą
o autentyczności ukazanych ludzi,
o ich autentycznym strachu, autentycznym cierpieniu w, nieznanym odbiorcy, świecie autentycznej wojny.
Obraz Warszawy jest druzgo-
fakt, że mamy do czynienia z rela-
cący. Jest ona tak nieprawdopo-
cją dramatu, który przeżywało set-
dobnie wyniszczona i opustoszała,
ki ludzi, relacją bardziej przystęp-
że w większej mierze przypomina
ną i uwspółcześnioną, od której nie
filmową makietę lub kompute-
należy wymagać sensacyjności.
rowy efekt, niż stolicę w okresie
„Powstanie Warszawskie” to
powstania. Wędrując wraz z ka-
dokumentacja apokalipsy. O emo-
merzystami z Biura Informacji
cjach, jakie wywołuje ten film, po-
i Propagandy, obserwujemy mia-
winien świadczyć fakt, że te parę
sto
metropolii,
osób, które towarzyszyło mi na sali
spowitą w czarny dym płonących
kinowej, podobnie jak ja, nie poru-
budynków, który ciągnie się aż po
szyło się w swoich fotelach, nawet
linię horyzontu. Rozmiar wojen-
gdy zapłonęło światło i zniknęły
nych zniszczeń jest niewyobrażal-
napisy końcowe. Niezależnie od
ny, pomiędzy gruzem przesuwają
indywidualnej oceny wydarzenia
się jedynie ciemne kontury zjaw
historycznego, jakim było po-
- ludzi, błądzących w poszukiwa-
wstanie, należy wybrać się do kina
niu jedzenia i wody. Temu prze-
i obejrzeć ponury absurd wo-
rażającemu obrazowi towarzyszy
jennej
muzyka,
przez
miennej od tej, która wita nas
Bartosza Chajdeckiego, doskonale
rano, po podniesieniu powiek.
stylizowana na ścieżkę dźwiękową
Gorąco polecam. 
śmierci,
ruinę
skomponowana
starych, wojennych filmów dokumentalnych.
Filmowcy, pod batutą Komasy
wykonali solidną i imponującą pra-
u FB.COM/TEENIDEAXLO
rzeczywistości,
tak
od-
21
YYRECENZJA
Paranoja,
pigułki i wizje,
czyli witajcie w
świecie Philipa
K. Dicka
UU
Michał Janicki
Dawno temu, w pierwszej kla-
22
sie (trzy lata minęły), pracowałem
przy artykułach do gabloty DKF-u. Pracował przy tym również
mój przyjaciel który pisał wtedy
o filmach fantastycznych i science fiction („Fantazje Ślebody”).
Zainteresował mnie wtedy szczególnie jeden z opisywanych przez
niego filmów - „Blade Runner”.
Opis tego filmu był tak nietypowy i intrygujący, że wręcz wyruszyłem do sklepu i zakupiłem
sobie egzemplarz w formie płyty
DVD. Gdy obejrzałem go pierwszy
raz, po prostu mnie zatkało. Więc
obejrzałem drugi. I trzeci. Efekt
był ten sam – oszałamiająca, pozornie chaotycznie przedstawiona
fabuła, i zawarte w niej drugie dno
powalały z nóg. Do tego Harrison
Ford u szczytu formy, dający z siebie wszystko i dyskretnie dodane
efekty komputerowe w reedycji jaką zakupiłem.. To był szok.
Z czystej ciekawości wyruszyłem
na
poszukiwanie
legendarnego
pierwowzoru filmu, czyli powie-
widualność i autonomię naszego
ści o jakże dziwnym tylule „Czy
narzędzia? A może jednak przy-
androidy marzą o elektrycznych
jaciela? Kolejne pytanie to ekolo-
owcach?”
gia – Czy nie powinniśmy bardziej
W 1968 roku żył sobie pe-
dbać o otaczający nas ekosystem?
wien ekscentryk, Philip Dick, któ-
O roślinność, zwierzęta, czyste,
rego książki i opowiadania były tak
nienapromieniowane
ambitne że aż się nie sprzedawały.
A co jeśli za kilka, kilkanaście lat,
Napisał on między innymi dzieło
posiadanie własnego żywego oka-
pod tytułem „Do androids dreams
zu zwierzęcia będzie świadczyło o
about electric sheeps?”. Przeczy-
naszym stanie majątkowym, o na-
tałem ów powieść a jakże, i co?
szym statusie społecznym? Co jeśli
Świat po wojnie nuklearnej, po-
posiadanie sztucznego zwierzę-
licjanci goniący androidy, i ludzie
cia będzie największą hańbą? Czy
których największym marzeniem
nie powinniśmy zwrócić uwagę na
jest posiadanie własnego żywe-
otaczającą nas przyrodę, póki jesz-
go zwierzęcia. Na pierwszy rzut
cze istnieje?
oka miła i lekka lektura, z drugiej
powietrze?
Po sznureczku, już nie tyl-
jednak książka zgłębiająca się w
ko z powodu ciekawości, ale rów-
psychikę ludzką, ale i patrząca w
nież potrzeby ( matura ustna wy-
przyszłość. Na pierwszy plan wy-
maga), zagłębiłem się w kolejne
suwa się pytanie które zasłyszałem
książki i opowiadania, i odkryłem
w pewnej grze komputerowej -
że każda kolejna jest coraz am-
„czy ta jednostka ma duszę?” Czy
bitniejsza: „Ubik” - Czy otaczają-
robot, nawet posiadający ludzką
ca nas rzeczywistość to realia czy
twarz, rzecz, twór sztuczny może
sen, Czy my naprawdę żyjemy?;
posiadać samoświadomość? Czy
„Człowiek z Wysokiego Zamku” -
powinniśmy zaakceptować indy-
Jak wyglądał by świat, gdyby alian-
ci przegrali wojnę? Czy istnieją
miały przyjemność z nim rozma-
rzeczywiście stwierdzili obecność
światy alternatywne które dzieją
wiać za życia opisują to jako coś
choroby dzięki czemu mogli go
się obok naszego?; „Przypomni-
niesamowitego. Jego erudycja i
szybko operować. Do dziś nie roz-
my to panu hurtowo” - Czym tak
charyzma przytłaczały zwyczaj-
strzygnięto w jakim stopniu był to
naprawdę są wspomnienia? Czy
nych ludzi. Mimo to miał też swoją
cud, ślepy traf, czy oszustwo.
to one stanowią o naszej osobo-
ciemną stronę. Sam wspominał że
wości? O naszej świadomości? Czy
gdy był mały musiał zażywać wiele
słania twórczości Philipa Dicka
to wspomnienia warunkują nasze
tabletek i wpadło mu to w nawyk
nie zostały docenione za życia pi-
istnienie, czy to my sami wpływa-
– ostatecznie do dziś nie wiadomo
sarza, a on sam został wyśmiany i
my na to co robimy? A może każda
czy Philip K. Dick był narkomanem
okrzyknięty narkomanem. Jednak
decyzja jaką podjęliśmy warunku-
czy jedynie używał narkotyków
zbliżająca się przyszłość sprawia,
je na naszej przyszłości? Czy jeśli
jako narzędzie pozwalające mu
że przekaz zawarty w jego książ-
odbierzemy komuś wspomnienia
pisać więcej i szybciej. Jego dzieła
kach staje się coraz bardziej aktu-
i wszczepimy inne, będziemy w
są czasem urywane, momentami
alny nam, współczesnym ludziom.
stanie zmienić człowieka?; „Ra-
człowiekowi wydaje się jakby autor
Ochrona otaczającej nas przyrody,
port Mniejszości” - Czy jesteśmy
nie wiedział co pisze i zaczynał od
świadome
w stanie uniknąć przyszłości? Gdy
początku, albo pomijał kilka scen,
apokalipsa, oraz najczęściej poru-
jesteśmy świadomi co się stanie,
bądź przyśpieszał je do takiego
szany problem – wojna nuklearna,
to czy jesteśmy w stanie cokol-
stopnia, że nie wiadomo o co mu
to problemy na które zwrócił naszą
wiek zmienić? A może wszystkie
dokładnie chodziło.
uwagę pewien nieprzeciętnie in-
nasze starania i tak prowadzą do
Głębia i filozoficzne prze-
roboty,
nadchodząca
Aby poznać go lepiej na-
teligentny, nałogowy pisarz ksią-
spełnienia się przepowiedni? I czy
leżało by przeanalizować jego wy-
żek science fiction, Philip Kindred
poświęcenie jednostki dla dobra
obraźnię, którą niektórzy nazywali
Dick. Na zakończenie, zapadający
systemu jest słuszne?
szaleństwem. Tu mała anegdotka –
w pamięć cytat z „Blade Runnera”
na pomysł napisania książki „Trzy
który wypowiada przed „śmiercią”
mów, na jednej ze stron przeczy-
Stygmaty
Eldritcha”,
android, Roy Batty: „ Widziałem
tałem opis Pihilipa Dicka jako „ ten
autor wpadł widząc wielką żela-
rzeczy, którym wy ludzie nie dali
autor sf, na którego powieściach
zną twarz na niebie którą wziął
byście wiary. Statki w ogniu suną-
oparta jest połowa filmów fanta-
za Boga. Pod koniec swojego ży-
ce ku ramionom Oriona. Ogląda-
styczno-naukowych z Hollywo-
cia, Philip Dick upierał się że jest
łem promienie kosmiczne błysz-
od”. Jest w tym i cząstka prawdy.
rzymskim legionistą który za-
czące w ciemnościach blisko wrót
Pierwszą adaptacją był wspomnia-
mordował Chrystusa. Wielokrot-
Tannhausera. Wszystkie te chwile
ny wcześniej „Blade Runner” w
nie zdarzało się że na skutek za-
znikną jak łzy na deszczu. Czas
którym wystąpił Harrison Ford
żywanych przez niego środków
umrzeć.”
(1982), następnie pamiętna „Pa-
psychotropowych,
mięć
Arnoldem
jakimś wydarzeniu które wraca-
Schwarzeneggerem z 1990 roku,
ło do niego po dziesięciu latach, a
„Raport Mniejszości” z Tomem
które było bodźcem do napisania
Cruisem (2003), „Next” z Nicola-
kolejnego dzieła. Potrafił zamykać
sem Cagem (2007), oraz całkiem
się w domu i nie wychodzić mie-
niedawno wydana nowa wersja
siącami. Wysłał nawet list do FBI,
„pamięci Absolutnej” z Colinem
ostrzegając przed komunistyczną
Farrellem z 2012 roku.
komórka propagandową o pseudo-
Krótko wracając do fil-
Absolutna
Autor
z
Palmera
zapomniał
o
wymienionych
nimie LEM, jako argument podając
przeze mnie powieści urodził się
między innymi niesłowiańskie na-
16 grudnia 1928 roku w Chicago.
zwisko. Jednak najciekawszą wi-
Nie miał dobrych ocen, nadrabiał
zję moim zdaniem, autor przeżył
to jednak zainteresowaniem filo-
w 1974 roku, gdy nie wiadomo jak
zofią i gimnastyką, jak i również
dowiedział się o chorobie swoje-
był bardzo oczytany. Osoby które
go syna. Lekarze zbadali chłopca i
u FB.COM/TEENIDEAXLO
23
YYRECENZJA
Moda na lato 2014
Na zewnątrz coraz cieplej. W tej słonecznej aurze możemy zauważyć, że dominują wszelkiego rodzaju wyraziste kolory. Tak jak już wspominałam w poprzednim numerze na topie pojawił się kolor żółty, który sprawia, że pięknie wyglądamy w promieniach słońca.
W tym kolorze nie tylko dominują sukienki, ale również marynarki chętnie noszone przez młodzież.
24
Do trendy powróciły także uniwersalne
sukienki w groszki, które zawsze były
na czasie. Tego typu sukienki cieszą się dość dużą
popularnością zarówno u osób
dorosłych jak i nastolatek.
Wszelkiego
rodzaju
długie
tuniki
w
stonowanych kolorach wykonane z lekkiego
materiału sprawią, że będziesz się czuć lekko
i zwiewnie. Dominują również sportowe
modele sukienek , które śmiało możesz nosić
do sportowych sneakersów lub sandałów na
platformach
Na
nieco
chłodniejsze
dni
młode
dziewczyny chętnie zakładają różnego
rodzaju
ramoneski-
motocyklowe
HIT
skórzane
TEGO
kurtki
SEZONU!!!
Ramoneski stały się w ostatnim czasie
bardzo
modne.
zdecydowało
się
Także
użyć
wiele
gwiazd
je
swoich
w
stylizacjach.
Na
nieco
dziewczyny
rodzaju
chłodniejsze
chętnie
ramoneski-
motocyklowe
HIT
dni
zakładają
skórzane
TEGO
młode
różnego
kurtki
SEZONU!!!
Ramoneski stały się w ostatnim czasie bardzo
modne. Także wiele gwiazd zdecydowało się
użyć je w swoich stylizacjach.
Najbardziej
popularne to te w kolorze czarnym pasujące
do
wszystkiego.
cieszą
jacket
się
również
Dużą
popularnością
kurtki
tzw.
Bomber
czyli prosta kurtka sportowa ze
ściągaczami idealnie pasująca z szortami
lub spódniczkami.
u FB.COM/TEENIDEAXLO
25
Kolorowe
kwiaty
są również motywem,
który
często
możemy
spotkać na wszelkiego
rodzaju
bluzkach,
spodniach
i
kurtkach.
Kwiaty do trendy weszły
na początku wiosny.
Najczęściej jednak możemy spotkać popularne szorty
nie koniecznie z materiału jeansowego. Dziewczyny chętnie
zestawiają kolorowe szorty ze stonowaną bluzką z krótkim
rękawkiem. Pamiętaj, by nie wybierać zbyt obcisłych
26
modeli – one nigdy nie prezentują się dobrze. Zamiast tego
postaw na luźniejsze fasony – najlepiej we wzory! Możesz
zestawiać je z gładką górą lub nosić razem z wzorzystym
topem lub marynarką. Bardzo modne w tym sezonie są
W tym roku powróciły
także ogrodniczki w wersji
również szorty o eleganckim fasonie w kant oraz te w stylu
lat 90. – jeansowe z podwyższoną talią.
klasyczne- seansowej
Dość popularne są również długie przewiewne w pastelowych kolorach spódnice do kostek.
MOŻNA
W
SKLEPIE
JE
M.IN.
UNISONO
internetowy z odzieżą).
NABYĆ
(sklep
 PRZEGLĄD
Co jest grane w Poznaniu?
> Damon Albarn (Blur / Gorillaz)
Kiedy: 29.06.2014, godz. 19:00
Gdzie: Stara Gazownia
Opis: Damon Albarn, wokalista legendarnego zespołu Blur i współzałożyciel grupy Gorillaz jest muzyczną gwiazdą Malta Festival Poznań. 29 czerwca w Starej Gazowni Albarn zaspiewa utwory z
długo wyczekiwanego albumu Everyday Robots.
> Tania Solomonoff
Kiedy 26.06.2014, godz. 21:00
Gdzie: Pawilon Nowa Gazownia
Opis: Madera [Drewno] to spektakl-instalacja. Punktem odniesienia dla działań artystki na scenie jest wielowarstwowy stos drewnianych desek zebranych
na ulicach Meksyku. Choreografia nawiązuje do dynamiki demontażu i montażu,
cyklu zniszczenia i powstawania na nowo. Tymczasowa architektura z drewna
to konstrukcja ludzi żyjących w niepewności, z dnia na dzień, bez perspektyw.
Odkrywając kolejne warstwy drewnianej konstrukcji, Tania Solomonoff w przejmujący sposób nawiązuje do takich pojęć jak dom, wygnanie i nomadyzm – trybu
życia, do którego zmuszonych jest wielu mieszkańców współczesnego Meksyku”
> PERFORMANS: JEDEN KOC NA NOC
Magdalena Starska
Kiedy: 22.06.2014, godz. 20:00
Gdzie: Plac Wolności
Opis: Spędzić noc na placu Wolności, wcale nie dlatego, że trzeba, ale dlatego, że można. Spędzić noc na placu, żeby inaczej doświadczyć miasta, przeżyć przygodę. Dlatego warto zabrać ze sobą koc. Koc ma niesamowitą zdolność dopasowywania się do sytuacji i transformowania się w rożne formy.
Magdalena Starska to jedna z najbardziej interesujących współczesnych polskich artystek. W swoich pracach wykorzystuje najprostszy repertuar środków, po które sięga eksplorując najbliższe otoczenie. Jest szamanką codzienności, której sztuka pozwala dostrzec cudowność w pozornie nużących działaniach czy obiektach.
Po więcej informacji zapraszamy na ü poznan.pl
u FB.COM/TEENIDEAXLO
27
YYSPORT
Mecz
Gwiazd
28
Od siedmiu lat Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w ostatnim tygodniu maja organizuje akcje charytatywną, wszystkim znaną pod nazwą „Mecz Gwiazd”. Co roku na hale do Szczecińskiego Domu Sportu zjeżdżają
najróżniejsze gwiazdy sportowego formatu, aby swoją osobą wspomóc szczytną
inicjatywę, przyciągając za sobą rzeszę fanów. Tak było i tym razem. W akcji na
parkiecie mogliśmy zobaczyć nie tylko gwiazdy siatkówki – takie jak Katarzyna Gajgał-Anioł i Łukasz Kadziewicz czy znakomitych trenerów jak Waldemar
Wspaniały, ale także skoczków narciarskich, którzy już po raz kolejny z przyjemnością wzięli udział w imprezie. Niestety, w tym roku do Szczecina przyjechać mogło ich tylko trzech – ale za to jacy! Szeregi drużyn profesjonalnych
siatkarek i siatkarzy zasili Piotrek Żyła i bracia Kot – Maciek i Kuba. Mając okazję
zadać kilka pytań młodszemu z braci, który ma na swoim koncie już wiele osiągnięć jak chociażby 17 miejsce zajęte przez niego w minionym sezonie Pucharu
Świata, postanowiłam wypytać go o wspomnienia z czasów licealnych. Co do
powiedzenia miał Maciej Kot, aktualnie jeden z najlepszych polskich skoczków
narciarskich?
UU
Sandra Wilczewska
Teen Idea: Mógłbyś w kilku
zdaniach podsumować dzisiejszy
dzień?
Maciej Kot: Zabawa była naprawdę bardzo fajna. Było wiele
na praktykach. Naprawdę bardzo
diujesz?
miło wspominam ten okres.
M.K: Studiuje wychowanie fi-
Teen Idea: Uczęszczałeś do
liceum
ogólnokształcącego
czy
zyczne w specjalizacji gimnastyka
korekcyjna.
sportowego?
Teen Idea: Jesteś młody, więc
atrakcji, jak na przykład konkurs
M.K: Mimo że już wtedy wiąza-
cała kariera skoczka jeszcze przed
skoków wzwyż, z Piotrkiem Żyłą
łem życie ze sportem, to chodzi-
Tobą, ale czy masz może jakieś
w roli głównej. Od rana graliśmy
łem do LO, ponieważ nie chciałem
plany na życie po zakończeniu
jeszcze turniej amatorski, nor-
rezygnować z nauki.
przygody ze skakaniem?
malny mecz, a tutaj liczyła się
szczególnie zabawa, co mogliśmy
dostrzec – było dużo śmiechu i wygłupów, każdy dodał coś od siebie.
Cieszę się, że mogliśmy spędzić
przyjemnie czas i przy okazji pomóc dzieciom, które były dzisiaj
najważniejsze.
Teen Idea: Na jakim byłeś profilu?
M.K: Chodziłem do klasy o profilu mat-geo.
Teen Idea: Byłeś na swojej
studniówce?
M.K: Nie, niestety nie. Z tego
M.K: Oczywiście, jakieś pomysły mam, ale na razie nie jest
to nic, co byłoby pewne. Czasu do
namysłu mam jeszcze sporo, na
razie skupiam się na tym co robię.
Na pewno odpowiadałoby mi coś
związanego ze sportem.
co pamiętam byłem wtedy na
Teen Idea: Ostatnie pytanie -
Teen Idea: Pozwól, że zadam
konkursie Pucharu Świata w Sap-
masz już jakieś cele na następny
kilka pytań stricte szkolnych. Jak
poro, więc miałem troszkę dale-
sezon?
wspominasz czasy liceum?
ko(śmiech).
M.K: Liceum? Bardzo fajnie!
Generalnie w gimnazjum i liceum
Teen Idea: Jak poradziłeś sobie
na maturze?
M.K: Cele będą postawione już
gdzieś w najbliższej przyszłości. Na
pewno skupię się przede wszyst-
byłem jakby w jednym budynku,
M.K: Całkiem nieźle. Podsta-
kim na Mistrzostwach Świata, my-
jednej szkole, więc sześć lat spę-
wową matmę zdałem na 100%, ale
ślę że to one będą takim głównym
dziłem z tymi samymi ludźmi i
rozszerzoną na 60%... Z podstawy
celem sezonu.
nauczycielami. Zadomowiłem się
polskiego miałem 80%, z ustnego
Teen Idea: Dziękuję bardzo za
tam, dalej spotykam się z kolegami
75, a z geografii 88%. Z angielskie-
rozmowę i w takim razie życzę po-
z klasy i nie zamierzam tracić kon-
go miałem rezultat w okolicy 90%.
wodzenia na Mistrzostwach Świa-
taktu z ludźmi, których poznałem
Pewnie z niektórych przedmiotów
ta!
w liceum. Niedawno byłem odwie-
mogło pójść lepiej, ale nie narze-
dzić szkołę, rozmawiałem z na-
kam, bo te wyniki pozwoliły dostać
uczycielami, którzy mnie uczyli i
mi się na AGH, a później bez pro-
świetnie się bawiłem. Ostatnio na-
blemu też na AWF.
wet gościłem w swoim gimnazjum
u FB.COM/TEENIDEAXLO
Teen Idea: Jaki kierunek stu-
M.K: Nie dziękuje!
29
YYRECENZJA
Siatkarski mundial
Tegoroczny sezon reprezentacyjny będzie dla naszych siatkarzy niezwykle wymęczający. Dopiero co zakończyli sukcesem grę w turnieju eliminacyjnym do
Mistrzostw Europy 2015, a już rozpoczęli zacięty bój w corocznej Lidze Światowej. W pierwszych meczach, które odbyły się na brazylijskim terenie, dostarczyli nam wielu emocji.
UU
Sandra Wilczewska
W
nieco
eksperymentalnym
składzie potrafili grać z wielką Brazylią jak równy z równym, a nawet
30
z nią wygrać. Jednak wspomniane
wyżej imprezy nie są głównym celem sezonu – są nim Mistrzostwa
Świata, w całości organizowane
w Polsce. Przygotowania do niej
miały swój początek już w zeszłym
roku. Pasmo porażek, które polska
drużyna odniosła w ostatnim czasie, dało do myślenia Polskiemu
Związkowi Piłki Siatkowej, który
postanowił zmienić szkoleniowca reprezentacji tuż przed jedną z
najważniejszych imprez sportowych. Kiedy okazało się, że nowym
trenerem zostanie, jeszcze wtedy
czynnie uczestniczący w grze Stephane Antiga, w Polsce rozpętała
się burza. Darząca sympatią siatkówkę część naszego kraju podzieliła się na dwa obozy. Jeden z nich
krytykował decyzję związku mówiąc, że zmiana trenera tuż przed
Mistrzostwami Świata jest lekkomyślna, drugi – wierzył że Francuz
wprowadzi do kadry trochę świe-
żości i poprowadzi ich do zdobycia
skach Olimpijskich wygrywając z
najcenniejszego trofeum. Teraz,
nami i jednocześnie pozbawiając
dzięki udanemu debiutowi Fran-
nas awansu do dalszej fazy turnie-
cuza, siły zaczynają się równowa-
ju. Grupę uzupełniają reprezenta-
żyć, a siatkarska Polska jednoczyć.
cje Kamerunu i Wenezueli, którzy
Polacy uwierzyli, że siatkarze pod
nie powinni stworzyć większego
wodzą francuskiego szkoleniowca
zagrożenia dla zespołu z Polski,
są w stanie sięgnąć po najwyższe
lecz i ich nie należy lekceważyć –
cele, a jednym z nich może być na-
sami siatkarze stale powtarzają, że
wet złoto Mistrzostw Świata.
właśnie z takimi rywalami gra im
Siatkarski mundial rozpocz-
się najgorzej, ponieważ nie wiedzą
nie się 30 sierpnia i potrwa aż do
czego mogą się po nich spodzie-
21 września. Zmagania siatkarzy
wać.
z całego świata będziemy mogli
Oglądając aktualne poczynania
podziwiać w sześciu różnych ha-
naszych siatkarzy możemy zo-
lach, takich jak łódzka Atlas Arena,
baczyć, że zespół ten czeka jesz-
postawiona na granicy Gdańska i
cze dużo pracy, jednak czy to nie
Sopotu Ergo Arena czy w nazwa-
oczywiste? Antiga zbudował nowy
nym Mekką polskiej siatkówki
zespół, który żeby zgrać się, w
katowickim Spodku. Oprócz tego
stu procentach, potrzebuje czasu.
siatkarze zawitają do Bydgoszczy,
Niektórzy z nich, mimo że znają
Wrocławia i Krakowa. Grupa, w
się z parkietów ligowych, pierwszy
której znajduje się nasza drużyna,
raz grają ze sobą w jednej druży-
z początku może wydawać się ła-
nie. Jedno jest pewne – w naszych
twa, jednak gdy spojrzymy na to
siatkarzach
sceptycznym okiem, zobaczymy
ogromny talent, ale także walka
że wygranie meczów z naszymi
i oddanie. Podrażnieni porażka-
przeciwnikami może być ciężkim
mi są głodni wygranych, a fakt, że
orzechem do zgryzienia. Oprócz
jesteśmy gospodarzami imprezy,
reprezentacji Serbii i Argentyny,
tylko podsyca ich apetyty. Jedy-
złożonych niemal w całości z mło-
ne co nam pozostaje, to cierpliwie
dych i utalentowanych zawodni-
czekać na to jak potoczą się losy
ków, w grupie znajduje się także
reprezentantów, głośno ich do-
zespół z Australii, który jak pa-
pingując.
miętamy sprawił nam niemiłą niespodziankę na londyńskich Igrzy-
drzemie
nie
tylko
YYRECENZJA
Z przymrużeniem oka
31
Jasiu
przychodzi
do
domu
ze
szkoły, i mówi:
Chuck Norris z litra wody i dwóch pomarańczy potrafi zrobić trzy litry wódki i zostanie mu jeszcze kiść bananów.
- Cześć mamo.
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie! Ciągle mnie pytają, a ja o niczym nie mam pojęcia.
Lecą ludzie samolotem. Nagle z głośnika słychać głos pilota. Proszę
Rozmawiają dwie pchły;
państwa, proszę się nie denerwować, mamy małą awarię. Proszę przejść
- gdzie byłaś na wakacjach?
na lewą stronę samolotu i spojrzeć przez okienka. Ludzie przechodzą
- na krecie
na lewą stronę, samolot się przechyla, a pilot: Jak państwo słusznie
zauważyli, lewy silnik płonie. Mała panika na pokładzie, ale od czego
drugi silnik... Za chwilę jednak znów głos...Proszę państwa, a teraz
spokojnie, powoli proszę przejść na drugą stronę samolotu i spojrzeć
przez okienka...Ludzie już bardziej podenerwowani przebiegają na
drugą stronę. Jak widać proszę państwa, drugi silnik również płonie...
Panika zaczyna wybuchać na pokładzie...A teraz proszę spojrzeć w dół.
Wszyscy przylepili się do okienek. Jak widać, pod nami rozpościera się
duże, piękne jezioro, a pośrodku widać mały żółty pontonik. Z małego
żółtego pontonika mówiła dla państwa załoga samolotu...
u FB.COM/TEENIDEAXLO
Student
wraca
z
wakacji
i
mówi do kolegi:
- Szkoda że tego nie widziałeś.
Jechałem
na
słoniu,
a
obok
mnie dwa lwy... -
I
co
dalej?
Co
dalej?
- Musiałem zejść z karuzeli...
YYPORADNIK
Adam gotuje!
W końcu nadchodzi lato, a co za tym idzie ciągłe upały i towarzyszące im spędzanie czasu na świeżym powietrzu, takie jak organizacja pikniku. Oto propozycja na obiad w plenerze.
UU
32
Adam Banaszkiewicz
Pikantny kebab z sosem jogurtowym
Składniki:
Przygotowanie:
•
500 g mięsa mielonego z szynki
Siekamy drobno cebule dymki, kolendrę, ciecierzycę i
•
200 g ciecierzycy z puszki
rozcieramy z solą, siekamy 3 ząbki czosnku. Do mięsa
•
4 cebule dymki, pokrojone w
mielonego dodajemy 3 posiekane i roztarte z solą ząbki
drobną kosteczkę
czosnku,
•
2 małe ostre papryczki, pokrojone
papryczki, posiekaną kolendrę (1/2 przygotowanej ilości),
w drobną kosteczkę
pokrojone cebule dymki, posiekaną i roztartą ciecierzycę,
•
2 g słodkiej papryki
3-4 łyżki oliwy z oliwek, sól i biały pieprz. Wszystko
•
3 g curry
mieszamy
•
100 ml oliwy z oliwek
do lodówki na 10-15 minut. Mieszamy przygotowane
•
2 pęczki świeżej kolendry
składniki: 400 g jogurtu greckiego, pozostałą ilość
•
400 g jogurtu greckiego
posiekanej świeżej kolendry (zostawiamy kilka gałązek do
•
1 ogórek, obrany i pokrojony na
cebuli), 1 lub 2 drobno posiekane ząbki czosnku, sól, biały
małe kawałki, bez gniazd nasiennych
pieprz, odrobinę oliwy i pokrojony ogórek, mieszamy.
•
6 płatów tortilli naturalnej
Doprawiamy sokiem z limonki i pozostałą ilością świeżej
•
5 ząbków czosnku
ostrej papryczki. Odstawiamy do lodówki na 10 minut.
•
1/2 główki młodej kapusty
Deskę do krojenia polewamy niewielką ilością oliwy
•
1 limonka
z oliwek, mięso dzielimy na równe porcje. Na desce
•
sól
formujemy kotlety z mięsa o grubości do 2 cm (w kształcie
curry,
słodką
dokładnie
prostokąta).
paprykę,
na
Uformowane
gładką
kawałki
1/2
świeżej
masę.
mięsa
ostrej
Wstawiamy
smażymy
na patelni grillowej z obu stron, aż mięso nabierze
ciemnobrązowego koloru. Czerwoną cebulę pokrojoną w
talarki, 1 łyżkę oliwy z oliwek, odrobinę soku z limonki,
sól i kilka gałązek kolendry mieszamy razem. Odstawiamy na 10 minut. Poszatkowaną młodą
kapustę skrapiamy oliwą z oliwek. Płaty tortilli kroimy na pół. Mięso zdejmujemy z patelni
na deskę do krojenia. Podgrzewamy połówki tortilli na patelni grillowej (płaty nie mogą być
chrupiące, tylko podgrzane z obu stron). Cebulę, kapustę, mięso i sos zawijamy w połówki
podgrzanych tortilli. Układamy na talerzu. Obok kebabów wylewamy sos, na sos nakładamy
czerwoną cebulę.
Przy znacząco wysokich temperaturach każda okazja do ochłody jest na wagę
złota, dlatego mamy dla Was dwa sposoby na „ostygnięcie”.
Chłodnik litewski
Składniki:
•
250 ml kefiru
•
250 ml jogurtu naturalnego
•
250 ml kwaśnej śmietany 18%
•
Pęczek botwiny
•
2 buraki
•
Świeży ogórek
•
Pół pęczka rzodkiewki
•
Pół pęczka szczypiorku
•
Pół pęczka koperku
•
Ząbek czosnku
•
2 łyżeczki octu spirytusowego
•
Sól, pieprz, cukier
Przygotowanie:
Botwinę i buraki dokładnie myjemy pod
bieżącą wodą i obieramy. Botwinę kroimy w
drobną kostkę i wrzucamy do garnka. Buraki
ścieramy na dużych oczkach i dodajemy
do
botwiny.
Całość
zalewamy
niewielką
ilością wody, doprawiamy solą i cukrem
oraz doprowadzamy do wrzenia. Dodajemy
ocet
i
wyłączamy
ogień,
pozostawiamy
do ostygnięcia. Kefir, jogurt i śmietanę
mieszamy
razem.
Dodajemy
do
tego
pokrojoną w kostkę rzodkiewkę i ogórek. Zioła
płuczemy, siekamy i dodajemy do całości.
Delikatnie mieszamy. Jeśli wywar ostygł
dolewamy
do
powstałej
zupy.
Następnie
przeciskamy przez praskę czosnek wprost
do garnka oraz doprawiamy. Dodajemy dość
sporą ilość świeżo mielonego pieprzu, nieco
mniej soli. Całość odstawiamy do lodówki.
Najlepiej smakuje, gdy wszystkie składniki
”przegryzą” się nieco. Podajemy na zimno.
u FB.COM/TEENIDEAXLO
33
Lody waniliowe
Przygotowanie:
Przygotowujemy
3
miski.
W
jednej
umieszczamy śmietankę, w drugiej białka,
a w trzeciej żółtka. Do żółtek dodajemy 50g
34
Składniki :
cukru i 1 łyżkę wody. Miksujemy aż masa
•
300 ml śmietanki będzie biała i puszysta. Białka ubijamy na
kremówki 36%
sztywno,
2 jajka ( skorupki resztę cukru i ubijamy dalej. Śmietankę także
sparzone wrzątkiem )
ubijamy na sztywno. Do żółtek dodajemy
•
100 g cukru
stopniowo
•
1 łyżka wody delikatnie trzepaczką. Następnie dodajemy
przegotowanej
śmietankę, również stopniowo i delikatnie
1 laska wanilii
mieszamy. Na końcu dodajemy nasionka z
•
•
pod
po
koniec
łyżce
ubijania
białka
i
dodajemy
mieszamy
wnętrza wanilii, mieszamy i przekładamy
do pojemniczków. Zamrażamy przez min. 3
godziny. Z racji, że używamy surowych jajek
należy lody zjeść w ciągu tygodnia.
35
u FB.COM/TEENIDEAXLO
Horoskop
>
BARAN (21.03 - 20.04)
Skup się tylko na tym, co spra
wia Ci przyjemność, a może to
już niebawem przerodzi
się w prawdziwe, trwałe szczęści
e. Tego lata warto wybrać się
w ciekawą wakacyjną podróż, o której od dawna marzys
z, bowiem gwiazdy sprzyjają
teraz odważnym Baranom.
>
BYK (21.04 - 21.05)
Masz wrażenie, że coś się w Tob
ie i dookoła Ciebie dzieje. Cze
ka Cię wiele obowiązonania. Wszystko wydaje się
być w zasięgu ręki.
Tego lata Byki mają szanse prz
eżyć wiele wakacyjnych przygó
d. Chociaż się tego
nie spodziewasz, czekają Cię
wspaniałe wakacje, pełne niez
apomnianych chwil.
ków, ale i satysfakcji z ich wyk
>
BLIŹNIĘTA (22.05 - 20.06)
Bliźnięta, które obawiają się pow
ażnych zmian, staną przed szan
są przełaru. Nie oznacza to jednak, że
Twoje cele i marzenia mają być przyziemne.
Tegoroczne lato może przynieść
zodiakalnym Bliźniętom dużo nowych
wrażeń. Finanse sprzyjają w tym
roku, więc
nadszedł czas, żeby zaszaleć i
wyjechać w dawno planowaną
podróż.
mania tego wewnętrznego opo
36
>
RAK (21.06 - 22.07)
Długie, słoneczne dni lata będ
ą cię napawać optymizmem i
energią. Rozmyślania i rozterki odłóż na jesi
enne wieczory. Korzystaj bez
obaw z uroków lata. Nawet drobne przyjem
ności mogą dać wiele radości.
>
LEW (23.07 - 22.08)
Tegoroczny urlop powinien upły
głych komplikacji. Nie planujes
ogródku można świetnie wyp
nąć zgodnie z twoimi planami
z dalekich podróży, ale nawet
ocząć. Skoncentruj się zatem
tego, co sprawia Ci przyjemnoś
ć.
>
, bez niespodzianek i na-
w domowym, zacisznym
na wypoczynku i robieniu
PANNA (23.08 - 22.09)
W tym roku staraj się korzystać
z uroków lata bez ograniczeń.
Będzie dopisywało Ci zdrowie, dob
ry nastrój i energia życiowa. Spr
óbuj trochę zaszaleć tego lata,
może tego lata w końcu zrealizu
jesz marzenia i udasz się w daleką pod
róż, niekoniecznie w nieznan
e.
FOT. PEACE-OF-ART.DEVIANTART.COM (1)
>
WAGA (23.09 - 23.10)
ej sytuacji. Weź sobie
nie lub znaleźć się w niecodzienn
Możesz zaskoczyć czymś otocze
nym razie nie uda ci się
przejmować na zapas. W przeciw
do serca radę, że nie należy się
o lata szczególnie potrzeodpocząć od codzienności. Teg
w pełni wykorzystać urlopu i
ie samopoczucie.
bujesz słońca, aby poprawić sob
>
SKORPION (24.10 - 22.11)
ach. Skoncentruj się
ksowi i zapomnieniu o problem
Lato sprzyja doskonałemu rela
taraj się wyjechać
, co sprawia ci przyjemność. Pos
na wypoczynku i robieniu tego
rawę nastroju.
czenia świetnie wpływa na pop
chociaż na kilka dni, zmiana oto
>
STRZELEC (23.11 - 21.12)
le pomywna energią. Będziesz mieć wie
Letnie słońce napełni cię pozyty
w tym roku z wyo czasu. Nie przesadzaj jednak
słów na wykorzystanie wolneg
ba oszczęniepewne i nawet w wakacje trze
datkami. Pamiętaj, że czasy są
rówkach.
j na rowerze lub pieszych węd
dzać. Nadmiar energii wyładu
>
KOZIOROŻEC (22.12 - 19.01)
trwa dosporo nowych wrażeń. Ciągle
Tegoroczne wakacje przyniosą
yślnie zrei wakacyjne plany uda się pom
bra passa Koziorożców, zatem
cy.
pra
z
, gdy tylko uda się wyrwać
alizować. Warto poleniuchować
>
WODNIK (20.01 - 18.02)
ie samopoczuujesz słońca, aby poprawić sob
W tym roku jak nigdy potrzeb
dę szkodzi. Molaniem, za dużo słońca napraw
cie. Nie przesadzaj jednak z opa
wypali.
ą podróż, bez obaw że coś nie
żesz śmiało ruszać w zaplanowan
>
RYBY (19.02 - 20.03)
tawia do życia nawet
to czas, który pozytywnie nas
Wakacje, słoneczna pogoda jną podróż - korzyndować sobie ciekawą wakacy
melancholijne Ryby. Warto zafu
stwu i beztrosce.
ić się, oddać się letniemu leni
stać z wolności, zwiedzać, baw
u FB.COM/TEENIDEAXLO
37
38
>
POZIOMO
1. Książę i król litewski.
3. Odłam chrześcijaństwa zapoczątkowany przez Henryka VIII.
7. Zaczerwienione policzki.
8. Palono na nim czarownice.
10. Klub piłkarski z Mediolanu.
12. Kobiety się nią szczycą.
13. Natalia – popularna piosenkarka.
14. Muzeum z Mona Lisą.
17. Osoba bezprawnie
przejmująca władzę.
20. W Grecji nazywał się Herakles.
23. Szewski, bądź o rację.
28. Osoba zajmująca się badaniami.
>
29. Biskup, polski poeta oświecenia.
30. Maszyna drogowa,
służy do spychania.
33. Inaczej potok, strumień.
36. … zdrowia.
37. Mityczny bohater, który spadł z nieba.
38. Święta księga muzułmanów.
39. Np. Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego w 476 roku.
40. Inaczej zarząd państwa.
41. Punkt widzenia.
PIONOWO
1. Miasto, starożytna stolica Izraela.
2. Ci, którzy są w klasie.
3. Stawianie sobie celu i dążenie do jego osiągnięcia.
4. Joachim- historyk i działacz polityczny.
5. ...w rękawie.
6. Europy, lub świata.
9. Pojazd rolniczy.
11. Np. oświaty – sprawuje nadzór.
12. Zdrobnienie żeńskiego imienia.
15. Człowiek niespełna rozumu.
16. Przymierza, lub Noego.
17. Dom pszczół.
18. Często doskwiera na pustyni.
19. Planeta najbliższa słońcu.
21. Borys- popularny polski aktor.
22. Wykres funkcji sinus.
24. Roślina uzbrojona w kolce.
25. Według chrześcijan
to ona idzie do nieba.
26. Narzędzie mocno powiększające obraz.
27. Robi się na nim tort.
31. Władca Rosji.
32. Prócz kierunku i wartości jest częścią wektora.
34. Np. Chińska.
35. Można się nim otruć.
Redakcja
T E E N
>
I D E A
AUTORZY ARTYKUŁÓW
>
Z PRZYMRUŻENIEM OKA
Natalia Jędrzejczak
Paweł Majchrzak
Alicja Kostecka
Jakub Bartkowiak
Kamil Neumann
Mateusz Krasicki
Maciej Ratajczak
Dawid „Żmij” Kulesz
Kalina Kowalewska
Zuzanna Habura
>
DZIAŁ TECHNICZNY
Marek Przybylski
Maciej Ratajczak
Magdalena Śródecka
Kamil Neumann
Sonia Habura
Adam Banaszkiewicz
>
Oliwia Lebiedź
OPRACOWANIE GRAFICZNE
Sandra Wilczewska
Maciej Ratajczak
Michał Janicki
Kamil Neumann
Joanna Dutkiewicz
Adam Ruthendorf-Przewoski
Martyna Olejniczak
Patrycja Ratajczak
Psychozabawa:
Pani Dorota Stawska
Co jest grane w Poznaniu:
Zuzanna Habura
u FB.COM/TEENIDEAXLO
>
REDAKTOR NACZELNA
Marzena Drążewska
FB.COM/TEENIDEAXLO

Podobne dokumenty