regulamin rekrutacji do oddziału sportowego

Transkrypt

regulamin rekrutacji do oddziału sportowego
Załącznik nr 1
do OGÓLNYCH ZASAD REKRUTACJI UCZNIÓW
do pierwszej klasy Gimnazjum
w Terpentynie
na rok szkolny 2016/2017
REGULAMIN REKRUTACJI
DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO
o profilu piłka nożna i piłka siatkowa
w Gimnazjum w Terpentynie
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie
warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych
oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012r., poz. 1129)
3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.w sprawie sposobu
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego
5. Zarządzenie Nr 9/2016 LKO z dnia 29 stycznia 2016roku w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla klas I
publicznego gimnazjum na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/17.
1
I. Warunki przyjęcia do klasy sportowej:
1. Bardzo dobry stan zdrowia kandydata, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku
przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych, wydanym przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.
2. Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
3. Zaliczenie testu sprawności ogólnej. - selekcja cech motorycznych
odbywający się na podstawie prób:
- próba szybkości – bieg na 60 m ze startu wysokiego,
- próba mocy – skok w dal z miejsca,
- próba siły – rzut piłką lekarską zza głowy,
- próba ogólnej koordynacji - zwinnościowy tor przeszkód
- próba zwinności - bieg 4×10 m,
4. Przynajmniej dobra ocena z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
(jeżeli uczeń nie ma oceny przynajmniej dobrej z zachowania, może brać udział
w rekrutacji, ale od sumy punktów z testu sprawności ogólnej odejmowane jest pięć
punktów)
5. Nienaganna postawa wychowawcza oraz dobre wyniki w nauce.
6..Złożenie podania o przyjęcie do klasy sportowej w sekretariacie
wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 1 i 2.- do dnia 10 maja
szkoły,
II. Kwalifikacje uczniów do klasy sportowej:
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej, dyrektor powołuje Szkolną
Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.- do dnia 10 maja.
2. W skład komisji wchodzi wicedyrektor jako przewodniczący, nauczyciel wychowania
fizycznego, trener danej dyscypliny.
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
a) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
b) prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami naboru,
c) ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy sportowej,
d) sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego.
4. W postępowaniu kwalifikacyjnym uczeń otrzymuje:
a) za egzamin sprawności ogólnej maksymalnie 20 pkt,-( przeprowadzony do 19 maja)
2
5. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia do dyrektora szkoły
odwołania od decyzji na piśmie, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list.
6. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
7. Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób
sprawności fizycznej - (do 31 maja).
8.Dostarczenie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach
sprawdzianu –( od 24-28 czerwca).
9.Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy pierwszej oddziału sportowego o profilu piłka
nożna i piłka siatkowa zostanie ogłoszona w terminie do 15 lipca.
10. Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej oddziału sportowego o profilu piłka nożna i
piłka siatkowa zostanie ogłoszona w terminie do 21 lipca
III. Obowiązki ucznia klasy sportowej:
1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania statutu szkoły i innych obowiązujących
w szkole regulaminów.
2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji obowiązującej podstawy programowej poszerzonej
o treści specjalistyczne z danej dyscypliny.
3.Przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz
przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej.
4.Za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczeń klasy sportowej może być
zawieszony przez dyrektora szkoły w zawodach sportowych do czasu poprawy – na
wniosek nauczyciela w-f w porozumieniu z wychowawcą klasy.
5. Uczniowie oddziału sportowego dbają o wysokie wyniki w nauce oraz stałe podnoszenie
własnego poziomu sportowego.
6. Uczniowie oddziału sportowego sprawiający szczególne trudności wychowawcze
negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela lub
wychowawcy klasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez
dyrektora do klasy równorzędnej.
IV.
Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
mgr Anna Kazanowska
Terpentyna, dnia 05.04.2016r
Dyrektor Szkoły
3
4

Podobne dokumenty