Komunikat dla klientów indywidualnych

Transkrypt

Komunikat dla klientów indywidualnych
Komunikat dla klientów indywidualnych
I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE
W WALUTACH WYMIENIALNYCH
Bank otwiera rachunki w następujących walutach wymienialnych:
1)
2)
3)
4)
dolar amerykański (USD)
euro (EUR)
SEK
GBP
- z minimalną wpłatą 100 USD,
- z minimalną wpłatą 100 EUR,
- z minimalną wpłatą 0 SEK,
- z minimalną wpłatą 0 GBP.
II. DOTYCZY RACHUNKÓW PROWADZONYCH W WALUTACH
WYMIENIALNYCH
1) Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 2.500 EURO (lub równowartość w innej walucie)
należy zgłaszać z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych do godz. 10.00
w Placówce Banku prowadzącej rachunek. Bank ma prawo odmówić w danym dniu
realizacji dyspozycji wypłat nieawizowanych.
2) Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty
niemające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych.
3) Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku:
a) kupna/ sprzedaży dla dewiz - do rozliczeń operacji bezgotówkowych,
b) kupna/ sprzedaży dla pieniędzy - do rozliczeń operacji gotówkowych.
III. RACHUNKI W ZŁOTYCH POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ
OSZCZĘDNOŚCIOWĄ
1) Minimalna kwota wpłaty - 20zł,
2) Minimalny stan środków na rachunku potwierdzonym książeczką oszczędnościową 20zł.
IV. SZYBKIE PŁATNOŚCI
1) Maksymalna kwota pojedynczego przelewu - 10 000,00 zł,
2) Dobowy limit transakcyjny dla Banku
- 200 000,00 zł,
3) Opłata za jeden przelew
- 5 zł.
V. LOKATY TERMINOWE
1) Minimalna kwota wpłaty - 500zł.
VI. KREDYTY W ZŁOTYCH
Bank udziela kredytów w złotych polskich (PLN).
VII. KARTY PŁATNICZE
1) Bank wydaje następujące debetowe karty płatnicze do rachunku oszczędnościoworozliczeniowego:
a) Visa Classic Debetowa
b) Visa PayWave
c) Mastercard PayPass
2) Bank wydaje karte kredytową: Visa Classic, Visa Classic Gold
3) Limity autoryzacyjne obowiązujące dla kart płatniczych wynoszą:
a) dla karty Visa Classic Debetowa:
(1) 5 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
(2) 15 000 zł – maksymalny dzienny limit transakcyjny*.
b) dla karty Visa PayWave:
(1) 10 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
(2) 40 000 zł – maksymalny dzienny limit transakcyjny*,
(3) 30 zł – maksymalny limit transakcji zbliżeniowych.
c) dla karty Visa Classic Vip:
(1) 10 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
(2) 50 000 zł – maksymalny dzienny limit transakcyjny*.
d) dla karty Visa Classic Student:
(1) 5 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
(2) 20 000 zł – maksymalny dzienny limit transakcyjny*.
e) dla karty Visa Classic Junior:
(1) 1 000,00 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
(2) 1 000,00 zł – maksymalny dzienny limit transakcyjny*.
f) dla karty Mastercard Paypass:
(1) 10 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
(2) 50 000 zł – maksymalny dzienny limit transakcyjny*,
(3) 50 zł – maksymalny limit transakcji zbliżeniowej.
g) dla karty Visa Classic kredytowej:
(1) 2 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
(2) do wysokości przyznanego limitu kredytowego – maksymalny dzienny limit
transakcyjny*.
h) dla karty Visa Classic Kredytowa Gold:
(1) 5 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
(2) do wysokości przyznanego limitu kredytowego – maksymalny dzienny limit
transakcyjny.
*wypłaty gotówkowe obniżają dzienny limit transakcyjny
4) Klienci Banku mają możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki kartami płatniczymi
wymienionymi w ust. 1 w bankomatach:
a) Spółdzielczej Sieci Bankomatowej Zrzeszenia: Banku BPS S.A., Gospodarczego
Banku Wielkopolskiego - GBW SA,
b) Planet CASH,
c) Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
5) Aktualna lista bankomatów oraz lista punktów oferujących usługę „Visa cash back”
dostępna jest na stronie www.bankbps.pl