Podpisanie Porozumienia o współpracy w zakresie

Transkrypt

Podpisanie Porozumienia o współpracy w zakresie
20.08.2009
Podpisanie Porozumienia o współpracy w zakresie
realizacji inwestycji na rzecz terminalu LNG w
Świnoujściu
20 sierpnia 2009 r. w siedzibie Polskiego LNG w Szczecinie zostało podpisane porozumienie o współpracy
pomiędzy Polskim LNG sp. z o.o., Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Urzędem
Morskim w Szczecinie a Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Dokument został podpisany przez:
Zbigniewa Rapciaka – Prezesa Zarządu Polskiego LNG sp. z o.o.
Jana Chadama – Prezesa Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A.
Andrzeja Borowca – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
Jarosława Siergieja – Prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Porozumienie określa zasady współpracy pomiędzy stronami, w szczególności zakresy rzeczowe i
harmonogramy poszczególnych podprojektów. W wyniku ich realizacji będzie możliwe ostateczne zako
ńczenie i oddanie do eksploatacji terminalu LNG w Świnoujściu w czerwcu 2014 roku.
W związku z podpisanym porozumieniem strony zobowiązały się do realizacji określonych zadań:
Urząd Morski w Szczecinie:
Wybudowanie infrastruktury morskiej (infrastruktura zapewniającą dostęp do portu zewnętrznego w
Świnoujściu - falochron osłonowy o długości około 3 km, tory podejściowe portu zewnętrznego wraz z
obrotnicą i systemem oznakowania nawigacyjnego niezbędnym dla bezpiecznego i bezkolizyjnego ruchu
statków LNG)
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście – zadania w zakresie budowy infrastruktury
portowej:
Wybudowanie koniecznej dla funkcjonowania terminalu LNG infrastruktury nabrzeża rozładunkowego, spe
łniającej wymagania techniczne określone w „Założeniach budowlanych dla pirsu”, w szczególności:
stanowisko statkowe, platforma rozładunkowa, platforma technologiczna, łączniki komunikacyjne
pomiędzy falochronem osłonowym a w. wym. platformami, a także infrastruktura, umożliwiająca
zamontowanie instalacji do przesyłu LNG i poboru wody z morza - niezbędne do rozpoczęcia prac
budowlanych i wyposażeniowych realizowanych przez Polskie LNG
wyposażenie stanowiska statkowego w urządzania cumownicze, odbojowe i nawigacyjne, realizacja
robót czerpalnych, uzyskanie całkowitej zdolności operacyjnej infrastruktury portowej
Polskie LNG i Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.:
Obie spółki zobowiązały się do współpracy z Urzędem Morskim w Szczecinie i Zarządem Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście w zakresie realizacji zadań, wynikających ze „Specustawy”.
GAZ-SYSTEM – bezpośrednio lub poprzez koordynatora będzie uzgadniał wszelkie zagadnienia związane
z harmonogramem, dotyczącym prac Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Zarządu Morskiego Portu
Szczecin i Świnoujście.
Podstawą dla opracowania podpisanego porozumienia były m. in:
przyjęta przez Rząd RP „Polityka dla przemysłu gazu ziemnego" z 20 marca 2007 r.
przygotowywany przez Ministra Gospodarki projekt „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”
uchwała Rady Ministrów z 19 sierpnia 2008 r., wskazująca Polskie LNG, jako spółkę odpowiedzialn
ą za przeprowadzenie projektu inwestycyjnego, obejmującego budowę terminalu do odbioru gazu
skroplonego
przyjęta przez Sejm RP „Specustawa” z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikującego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, określająca zakres zadań i
odpowiedzialność poszczególnych inwestorów za realizację przedsięwzięć składających się na całość
inwestycji w Świnoujściu
zawarta 29 czerwca 2009 r. przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. i Qatargas
Operating Company Limited 20-letnia umowa na dostawy LNG do terminalu LNG w Świnoujściu
oraz rozpoczęta 23 czerwca 2009 r. przez Polskie LNG Procedura Udostępniania Terminalu LNG
(tzw. „Open Season”)
<- Wstecz do: Aktualności