REGULAMIN PROMOCJI "LETNIE BEZPIECZNE PODRÓŻE Z

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN PROMOCJI "LETNIE BEZPIECZNE PODRÓŻE Z
REGULAMIN PROMOCJI "LETNIE BEZPIECZNE PODRÓŻE Z FIATEM i JVC"
§ 1. Określenie Organizatora
1. Organizatorem programu promocyjnego "LETNIE BEZPIECZNE PODRÓŻE Z FIATEM i JVC"
("Promocja" lub „Program Promocyjny") jest JVC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
kod pocztowy: 01-304, ul. Połczyńska 116A, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030743, NIP: 527-17-39470 ("Organizator" lub "JVC").
§ 2. Termin i miejsce Promocji
1. Promocja trwa od dnia 27.06.2012 r. do dnia 31.08.2012 r. (decyduje data rejestracji
zamówienia lub rezerwacji w e-sklepie JVC), do wyczerpania liczby produktów
przeznaczonych do promocji. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub
skrócenia akcji.
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja ma zasięg
ogólnopolski.
§ 3. Uczestnicy Promocji
1. Uczestnikami Promocji mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, zwane
dalej "Uczestnikami" lub "Nabywcami". Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu radioodtwarzacza JVC (modele: KDR331, KD-R431, KD-SD631, KD-R731BT, KD-X30, KD-X40, KD-X50BT, KD-R50, KD-SD80BT)
w Salonach Sprzedaży Fiata, w terminie od dnia 27.06.2012 r. do dnia 31.08.2012 r.
§ 4. Zasady Promocji
1. Program promocyjny obejmuje następujące produkty JVC ("Produkty Promocyjne"),
zakupione w jednym z Salonów Sprzedaży Fiata:
radioodtwarzacze samochodowe: KD-R331, KD-R431, KD-SD631, KD-R731BT, KD-X30, KDX40, KD-X50BT, KD-R50, KD-SD80BT
2. Zakup jednego z wyżej wymienionych radioodtwarzaczy, w czasie trwania promocji,
uprawnia do skorzystania z 40% RABATU (od regularnej ceny detalicznej z oficjalnego
cennika JVC Polska, obowiązującego w danym miesiącu) na następujące kamery JVC, w
sklepie http://sklep.jvc.pl:
kamery: GZ-GX1, GZ-VX715SE, GZ-VX700SE, GZ-V515BE, GZ-V500BE, GZ-EX215BE, GZEX215WE, GZ-EX215RE, GZ-EX210BE, GZ-E205BE, GZ-E205WE, GZ-E15BE, GZ-E10SE
3. Przed realizacją zamówienia, uwzględniającego 40% RABAT, w e-sklepie JVC, Klient jest
zobowiązany do podania modelu i numeru seryjnego zakupionego radioodtwarzacza
samochodowego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu Promocji na inne produkty
znajdujące się w ofercie JVC Polska Sp. z o.o., jak również do podejmowania innych działań
promocyjnych dotyczących produktów uczestniczących w Promocji.
5. W Promocji biorą udział osoby, które oprócz wymagań, o których mowa w § 3 spełnią łącznie
poniższe warunki:
w terminie od dnia 27.06.2012 r. do 31.08.2012 r. dokonają zakupu w Salonie Sprzedaży Fiata
jednego z objętych promocją radioodtwarzaczy samochodowych, zalogują się/zarejestrują się
w sklepie internetowym http://sklep.jvc.pl i korzystając z HASŁA RABATOWEGO: „FIAT”,
wpisywanego podczas rejestracji w polu VIP CODE, dokonają zakupu dowolnej kamery JVC
znajdującej się w bieżącej ofercie e-sklepu JVC.
§ 5. Zasady wykorzystania hasła rabatowego
1. Uczestnik promocji, który spełnia warunki wymienione w niniejszym regulaminie może kupić w
sklepie JVC http://sklep.jvc.pl maksymalnie dwie kamery z 40% RABATEM ustalonym przez
Organizatora. Przy próbie złożenia kolejnego zamówienia rabat nie zostanie udzielony. Jeżeli
liczba produktów przeznaczonych do promocji zostanie wyczerpana, przy próbie skorzystania z
HASŁA RABATOWEGO pojawi się komunikat "Przepraszamy, ten HASŁO RABATOWE utraciło już
ważność".
2. HASŁO RABATOWE o treści „FIAT” należy wpisać podczas rejestracji w polu: VIP CODE.
3. HASŁO RABATOWE może zostać wykorzystane jedynie przy składaniu zamówienia lub rezerwacji
w sklepie internetowym http://sklep.jvc.pl . HASŁO RABATOWE nie będzie akceptowany w
placówkach sprzedaży bezpośredniej w sklepach stacjonarnych u autoryzowanych partnerów
handlowych JVC.
4. HASŁO RABATOWE może być wykorzystane przy formach dostawy: pod wskazany adres na
terenie Polski, odbiór własny.
5. HASŁO RABATOWE może być wykorzystane przy wszystkich formach płatności obowiązujących w
sklepie internetowym http://sklep.jvc.pl
6. HASŁO RABATOWE może służyć jedynie realizacji 40% RABATU na zakup dowolnej kamery JVC
znajdującej się w bieżącej ofercie e-sklepu JVC, wymienionej w § 4 pkt. 2. Nie może zostać
wymienione na ekwiwalent pieniężny.
§ 6. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest JVC Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 01-304, ul. Połczyńska 116A
2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych osobowych w celu realizacji Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne dla
prawidłowego przeprowadzenia Promocji.
3. Uczestnik Promocji może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych,
jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i usług Organizatora
drogą elektroniczną, w szczególności na podany adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002 r. poz. 1204 z
późn. zm.).
4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Na zasadach
określonych w art. 31 powyższej ustawy Administrator danych może powierzyć innemu
podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji w celach i zakresie
wynikających z postanowień Regulaminu.
§ 7. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Promocji mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia
30.09.2012 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla
pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla
pocztowego zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora nie
później niż do dnia 30.09.2012 r. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane, tylko w formie pisemnej, na adres JVC Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 01-304, ul. Połczyńska 116A
3. Reklamacje rozpatruje komisja złożona z 2 pracowników Organizatora. O wyniku
postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia niezwłocznie uczestnika Promocji w
formie pisemnej, listem poleconym, wysłanym w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem
operatorów pocztowych, firm kurierskich, operatorów telekomunikacyjnych, sieci Internet,
oraz działanie lub zaniechanie Uczestników, jak również za nieprawidłowości powstałe na
skutek działania siły wyższej.
2. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do wymiany HASŁA RABATOWEGO na
ekwiwalentu pieniężny.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego
przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych
uniemożliwiające Kontakt z Uczestnikiem.
4. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W
wypadku wątpliwości, co do stosowania regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo
zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
5. Dodatkowe informacje na temat Promocji oraz o produktach JVC będą udzielane pod
numerem telefonu: (22) 666 11 11.
6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i
obowiązujące przepisy prawa.
7. Aktualny regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w
postanowieniach niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek
sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Ewentualne zmiany
Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie www.jvc.pl oraz będą dostępne w siedzibie
Organizatora i Salonów Sprzedaży Fiata na 10 dni przed ich wejściem w życie.
9. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią
niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy polskiego prawa.

Podobne dokumenty