Oświadczenie o adresie przedsiębiorcy do wystawiania faktur VAT

Transkrypt

Oświadczenie o adresie przedsiębiorcy do wystawiania faktur VAT
OŚWIADCZENIE
O ADRESIE PRZEDSIĘBIORCY
DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT
z dnia …...............................................
Oświadczam, iż zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r w
sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów
i usług ( Dz.U. Nr 90 poz. 798) faktura VAT wystawiana przez new4mat.com Sp. z o.o. powinna zawierać
następujący adres podatnika:
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer)
…...................................................................................................................................................................................
pieczęć firmowa
…......................................................
czytelny podpis reprezentanta(ów)
…..................................................................
Reprezentant – osoba(y) umocowana(e) do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
Organy podatkowe stoją na stanowisku, iż na fakturze VAT przedsiębiorca powinien wpisać taki adres, jaki podał w zgłoszeniu rejestracyjnym VATR. Na druku VAT-R w bloku B „Dane podatnika" osoba fizyczna wpisuje adres zamieszkania, a nie adres siedziby. W związku z tym przedsiębiorcy osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zobowiązane są do podawania w fakturach VAT adresu swojego zamieszkania.
Takie stanowisko podzielają również specjaliści Krajowej Informacji Podatkowej.
Wypełniony wniosek prosimy wysłać
na adres e-mail: [email protected] lub adres siedziby spółki.
new4mat.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
45-131 Opole, ul. Cygana 4/319
Tel. 77 4428610
gsm: 600 66 99 36
e-mail: [email protected]
http://www.new4mat.com
KRS: 0000226406
NIP EU: PL7542122269
REGON: 531225624
Kapitał zakładowy: 66.000,00 PLN
Podmiot zarejestrowany przez: Krajowy Rejestr Sądowy
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS

Podobne dokumenty