Ius connubii - Wydział Prawa Kanonicznego

Transkrypt

Ius connubii - Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ma zaszczyt zaprosić
do udziału
w konferencji naukowej nt.
„Ius connubii – ochrona i ograniczenia w prawie:
międzynarodowym, polskim i kanonicznym”
Czas i miejsce konferencji:
19 maja (czwartek) 2016 r.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa, ul. Dewajtis 5 (Aula Jana Pawła II)
PROGRAM
09.30 – Powitanie uczestników i otwarcie obrad
J.M. Ks. prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI, Rektor UKSW
Ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK, Dziekan Wydz. Prawa Kanonicznego UKSW
SESJA I
Przewodniczący
Prof. dr hab. Cezary Mik (UKSW)
09. 50 Ius connubii w prawie międzynarodowym
Prof. dr hab. Andrzej MĄCZYŃSKI (UJ)
10. 25 Prawo do zawarcia małżeństwa w wybranych konstytucjach
państw Unii Europejskiej
Prof. dr hab. Dariusz DUDEK (KUL JP II)
11. 00 Ochrona prawa do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny
w prawie polskim
Prof. dr hab. Marek ANDRZEJEWSKI (INP PAN, Poznań)
11. 35 Dyskusja
12. 05 Przerwa kawowa
2
SESJA II
Przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Józef KRUKOWSKI (em. prof. KUL JP II i UKSW)
12. 35 Prawo osób niepełnosprawnych do zawarcia małżeństwa
w świetle Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
Ks. dr Mirosław KOSEK (UKSW)
12. 55 Przeszkody małżeńskie jako ograniczenie ius connubii
w prawie kanonicznym
Ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI (UKSW)
13. 15 Nowe techniki prokreacyjne a ograniczenie prawa
do zawarcia małżeństwa w przedmiocie przeszkody
pokrewieństwa
Ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON (UKSW)
13. 35 Dyskusja
14. 00 Prezentacja monografii pt. „Przeszkody małżeńskie w prawie
kanonicznym” (pod red. Wojciecha Góralskiego)
Ks. prof. dr hab. Ryszard SZTYCHMILER (UWM)
14. 10 Podsumowanie obrad
Ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR, Prodziekan
Wydz. Prawa Kanonicznego UKSW
14. 15 Obiad
Organizatorzy:
Ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK (UKSW)
Ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI (UKSW)
Ks. dr Tomasz BIAŁOBRZESKI (UKSW)