obowiązek meldunkowy cudzoziemców (ue, efta, szwajcaria)

Transkrypt

obowiązek meldunkowy cudzoziemców (ue, efta, szwajcaria)
Karta usługi nr 91
OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW
(UE, EFTA, SZWAJCARIA)
Urząd Gminy w Kwilczu
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
tel.: (0-61) 2915065 wew. 32, fax.: (0-61)2915264
e-mail: [email protected]
Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.);
 ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich i członków ich rodzin
(Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.);
 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680);
 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz
prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów
osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475).
Właściwość miejscowa:
Wójt Gminy Kwilcz, jeśli obowiązek meldunkowy następuje na terenie Gminy Kwilcz
(czynności dokonuje się na stanowisku ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy
w Kwilczu – budynek B, pokój Nr 1 – Urząd Stanu Cywilnego).
Informacje o obowiązku meldunkowym cudzoziemców:
Procedura wskazuje tylko informacje dodatkowe, jakie odnoszą się do osoby cudzoziemca.
W pozostałym zakresie obowiązują takie same procedury, jak dla obywatela RP (patrz
odpowiednia procedura dotycząca obowiązku meldunkowego).
Procedura dotyczy wyłącznie:
 obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz członków jego rodziny
niebędących obywatelem takiego państwa;
 obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) oraz członków jego rodziny niebędących obywatelem takiego państwa;
 obywateli Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków jego rodziny niebędących
obywatelem tego państwa.
Cudzoziemcy ww. mają następujące obowiązki meldunkowe:
 zgłoszenie zameldowania na pobyt stały;
 zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego;
 zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące;
 zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Od dnia 31 grudnia 2012 r. ww. cudzoziemcy nie mają obowiązku zgłaszania
zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy.
WAŻNE!: Informacje wspólne dla rejestracji pobytu na terytorium RP:
Przed realizacją obowiązku meldunkowego ww. osoby zobowiązane są uzyskać
jeden z dokumentów (wymienionych poniżej w karcie), który potwierdza legalność
pobytu na terytorium RP. Organem właściwym w sprawach zarejestrowania pobytu
i wydania właściwego dokumentu jest Wojewoda Wielkopolski – dla osób, które mają miejsce
pobytu na terenie województwa wielkopolskiego (informacje szczegółowe na ten temat
na stronie: http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja-pobytu-obywatela-unii-europejskiej).
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO – dokumenty:
Procedura wskazuje tylko informacje dodatkowe, jakie odnoszą się do osoby cudzoziemca.
W pozostałym zakresie obowiązują takie same procedury, jak dla obywatela RP (patrz
odpowiednia procedura dotycząca obowiązku meldunkowego).
 Obywatel państwa członkowskiego UE, EFTA, Szwajcarii:
 ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość
i obywatelstwo;
 ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.
 Członek rodziny ww. obywateli:
 ważny dokument podróży;
 ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, EFTA lub Szwajcarii.
ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO trwającego ponad 3 miesiące – dokumenty:
Procedura wskazuje tylko informacje dodatkowe, jakie odnoszą się do osoby cudzoziemca.
W pozostałym zakresie obowiązują takie same procedury, jak dla obywatela RP (patrz
odpowiednia procedura dotycząca obowiązku meldunkowego).
 Obywatel państwa członkowskiego UE, EFTA, Szwajcarii:
 ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość
i obywatelstwo;
 ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, lub
 zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela państwa członkowskiego UE, lub
 oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela państwa członkowskiego UE (wyłącznie
wtedy, gdy nie wydano zaświadczenia, o którym mowa powyżej).
 Członek rodziny ww. obywateli:
 ważny dokument podróży;
 ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, EFTA lub Szwajcarii, lub
 ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, EFTA, Szwajcarii.
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO, CZASOWEGO:
Obowiązują takie same zasady, jak dla obywatela RP (patrz odpowiednia procedura dotycząca
obowiązku meldunkowego, tj. wymeldowanie z pobytu stałego lub wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego
ponad 3 miesiące).
Postępowanie przed organem:
 przyjęcie formularza do realizacji;
 weryfikacja zgłoszonych danych;
 dokonanie czynności materialno-technicznej (jeśli zgłoszone dane nie budzą wątpliwości);
 zawiadomienie właściwych organów o zameldowaniu osoby.
WYJĄTEK:
Jeśli zgłoszone dane budzą wątpliwość organu przeprowadzane jest postępowanie administracyjne
o zameldowanie na wniosek osoby zainteresowanej (patrz: zameldowanie w trybie decyzji
administracyjnej). Najczęściej ten tryb postępowania dotyczy sytuacji, gdy stan prawny nieruchomości nie został
uregulowany bądź, gdy osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu nie chce potwierdzić faktu pobytu określonej
osoby w takim lokalu.
Opłata skarbowa:
Czynności z zakresu obowiązku meldunkowego nie podlegają opłacie skarbowej.
Jeśli czynności tych dokonuje pełnomocnik, który nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym
lub rodzeństwem względem osoby, której obowiązek meldunkowy dotyczy – opłata
skarbowa za udzielone pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Kwilczu lub na rachunek bankowy
Urzędu Gminy w Kwilczu nr 13 9082 0005 4200 0114 2000 0050.