KWIECIEŃ 2015, Nr 29 - Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im

Komentarze

Transkrypt

KWIECIEŃ 2015, Nr 29 - Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im
wychwstanek
rt
a
m
Z
tr
s
ió
S
ły
o
Młodzi szk
k
i
c
e
j
Ka
uczę, bo lubię
kiCkboxing
Rozm ow a z Cypr i ane m M ie dzi oc h ą
R oz mow a z A rtur em S a la monem
>>> strona 4
>>> Strona 13
Sport na czasie?
O w ar toś c i u p ra wi a ni a s p or t u
>>> Strona 5
motywują mnie cele
Kat ar z y na L a c h m a n o za i nt er es owa niach
>>> Strona 11
Trudna droga wiedzie do gwiazd
nie s poty k a n a hi s t or i a lot ów kos micz nych
>>> Strona 9
SIO STRY ZMA RT W YC H W S TA N K I
Nr 2/2015 (29)
2015
szk olna
fotka
humor
Zakonnictwo- jeden z sakramentów
świętych
Abel zabił Kabla
Jarek pije na lekcji
03
04
Czas na porządki!
uczę, bo lubię - Milena
Langner i Julia Wilińska
05
Sport na czasie?
Maria Krysztofiak
07
Chcesz się nudzić?!
No chyba nie - Wiktoria WI lińska
08
09
Ciekawostki
Trudna Droga wiedzie
do gwiazd - Piotr Nowak
11
motywują mnie
cele - Liliana Saadi
13
16
18
20
KIckBOXING - Wiktoria WIlińska
Felie tony
Kronika wydarzeń
Tester inteligencji
Numer powstał w ramach
programu edukacyjnego
AKADEMIA KULTURY I SZTUKI
współfinansowanego przez:
Sp is T r eś ci
Kiedy wy buchło powstanie styczniowe?
22 lutego 1863 roku
ina
l
o
r
a
K
„
P oezja
”
krótko
Ż y ł a m ta k
am dużo
N ie c h c ia ł
j e ż y c ie
zeżyj swo
r
p
o
n
y
z
c
D z ie w
m n ie
Przeżyj za
c iu
i o szczęś
P o w ie d z m
z Boga
Jak szukas
m n ie
roszę dla
U c z y ń to p
ie b ie
Ja czuję c
twe
Z a g u b ie n ie
m Ci
C h c ia ł a b y
je
R o z j a ś n ić
we łzy
a zebrać t
ł
io
n
a
o
ł
d
W skrzy
ić j e c i
c ie m u z ł o c
ię
n
k
t
o
d
o
I jeg
y
o ż e j t ę t n ic
B
w
m
e
t
s
e
J
łynę
– Duchem p
ią
w
r
k
z
z
Wra
e
w ta j e m n ic
Poza czas
ie z l ic z y
y c h n ik t n
r
ó
t
k
ic
w
W ś r ó d d z ie
ózkówna
Pisała Karolina K zejczaka
a Andr
r ę k ą K a j e ta n
Redakcja: Monika Koc, Wiktoria Wilińska, Aleksandra Wawrzyniak, Aleksandra Konieczna,
Piotr Nowak, Kajetan Andrzejczak, Piotr Michalski, Mikołaj Konieczny, Milena Langner,
Maria Krysztofiak, Bianka Kajdanowicz, Ivo Sadowski, Liliana Saadi, Julia Wilińska.
ZDJĘCIA: Magdalena Olek, Artur Salamon, Justyna Góra, Piotr Michalski, Wiktoria Wilińska,
Matylda Lewandowska. SKŁAD: o. Błażej Mielcarek OMI, Monika Koc, s. Iwona Maria Stasik CR
ka j e cik R e d akc j a !
i
k
d
ą
z
r
o
p
a
n
s
a
Cz
az
ieplej, r
c
z
a
R
.
a
wiosn
k ó w. N i e
d
Nadeszła
ą
z
r
o
p
o czas
ale też
zimniej. T
,
h
c
y
w
o
ch dom
tylko ty
życiu.
w n a s z y m
sł o ń ce ,
w yc h o d zi
d n ia ch n a g le
ch
d za
ry
u
n
o
p
,
tr a ch
zk i i w p ro w a
ią
w
o
b
o
e
w
g ru b yc h sw e
o
sz e ru ty n
ro zw e se la n a
kt ó re cz ę st o
e.
i w n a sz e ży ci
tr o ch ę ra d o śc
ie lk a n o c,
ze św ię to – W
js
ie
n
k
ię
jp
a
n
o n st y tu cj i
io sn ą m a m y
cy i Św ię to K
To w ła śn ie w
ra
P
to
ię
Św
zk ó w, d n i
n d m a jo w y,
n n yc h o b o w ią
a t a k że w e e ke
e
zi
d
co
i ły
o ln e o d sz ko
ra cu ją cy ch …
3 M a ja . D n i w
n ió w, lu d zi p
cz
u
la
d
,
ch
ln ik ó w.
d zi w ie rz ą cy
s p ra cy d la ro
w a żn e d la lu
re
k
o
y
n
w
sy
że m y
n a si ę in te n
M y za to m o
t.
ą
rz
ie
W io sn ą za cz y
zw
s
, wypa
ja d ze n ie ro śl in
. W l a sa ch p o
ch
a
rg
ta
Z a cz y n a si ę sa
a
n
o w o ce
li e i w ie le
że w a rz y w a ,
w il ce , ko n w a
ku p o w a ć św ie
za
i,
k
cz
sz
la
y
g i,
o p ło n y, p rz
n ą p rz e b iś n ie
it
w
k
ch
ka
w ia ją si ę zi a rn
d
m ia st w o g ró
o ic h n o re k
w ia tó w. N a to
k
h
yc
n
żo n k il e . Z e sw
in
z
m
ra
y
o
n
y
c
n
o
a
n
p
a
li
k ro ku sy, tu
re s ie w ie lk
sy.
p ie rw io sn k i,
ł
y
ll e lu ja ! W o k
r
k
d
w ie w ió rk i i li
o
i,
s
k
a
u
n
rs
z
o
b
y
,
d
ż
ce
ją
ka
w yc h o d zą za
ż y c z y m y, a b y
ie js z e
n
ż
a
ży ci a .
jw
a
n
a
w
iu d
zm ia n y tr y b u
c
y
o
ż
d
ą
zj
im
s
o
ka
n
o
w
e
s
s
rą
w
a d a ją
a je st d o b
tr zu . G ra ć
y je !" N ie c h n
ie ży m p o w ie
ż
D la n a s w io sn
n
św
O
a
"
n
:
ć
i.
a
c
za
w
ś
d
ę
o
ło
s
z ie n n
o b ie g a ć.
ce j cz a su sp
e j c h w il i c o d
n a ro lk a ch a lb
jn
M o że m y w ię
ć
le
zi
o
k
źd
j
je
e
n
,
d
ry
ż
ta
s
a
ce
k
n ie u
zi ć n a sp a
n ie ż , a b y ś m y
w
w p ił kę , ch o d
ró
ż
y
m
y
z
c
ta
y
s
Ż
hw
c
a n ie w io sn y ju
y
w
ki
tw
u
r
sz
a
o
m
p
Z
a
n
a
ła si ę
Je z u s
m in y
, n a w e t n iż K a je ci ko w a re d a kc ja w yb ra
c z a li M ił o ś c i
. Z a sko cz o n e
o
d
ch
ia
tk
ki
s
w
rs
y
ś
a
z
o
ik
s
n
d
w
n
e
ie
iż
zi
n
za n
a tó w d
ia ł,
s t p o tę ż n ie js
u m ie li ta k 1 1 m a rc a w c za si e w a rs zt
je
ik t n ie ro zu m
y
n
ra
m
a
ś
tó
y
yb
k
b
ch
,
a
o
–
,
g
y
ie
łe
czym
e za si e b
su ”.
m P a n a !»
y je j d o ś w ia d
w m ó w ił y sa m
je st „b e z se n
d
ła
ró
g
ie
o
ia
n
z
A
kt
r
.
a
id
d
ce
rć
a
W
re
ie
sp
«
ć
m
n
ś
cz y te
a jm ia
o za
i w y tr w a - cz e g o w ła śc iw ie sz u ka m y i a g d a le n a o z n
i
cz ka ch , a le p
c
M
ie
ś
a
yc
o
d
w
ri
i a
ra
iu
M
le
yc
k
ż
ie
ja
yw
o ch ę o
y n ie n a d to ż y c z y m
c h w s ta ły m ! P o ro zm a w ia li śm y so b ie tr
m i w id zi e li śm
y
sa
tw
r
ku
o
a
kr
m
i Z
i
m
ie
(J 2 0 , 1 8 ). P o
y s tu s
e b iś n ie ga
ka ch .
ro k lu d z n iu p rz y C h r
m i sł o ń ca p rz
m
li śm y n a ka rt
cy
a
y
w
ją
d
ż
to
ka
a
o
u
k
n
sz
ś
a
tl
co
i ło ś c i w tr w a
z ś w ie
zd ję ć
śp ie w
k zr o b ił ki lk a
e A ll e lu ja ro
n a s n a to m ia st
ił
yc
w
w ie le . P io tr e
ch
a
Z
N ie c h ra d o s n
.
zd a zi m n y d zi e ń
ch w ró b le , a le
p o ch m u rn y i cy
ją
ył
a
b
in
To
m
o
yp
k ic h s e rc !
h
zi e ś
e g łę b o k ic
za jn yc h , p rz
io sn a b ył a gd
ie lu d n i p e łn
, ta ki ch zw yc
W
w
w
y.
la
kó
m
d
ta
–
iż
p
n
u
j
st
ce
o
sk ła d a n yc h
e w id zą w ię
s W ie lk ie g o P
źć …
a m si ę , że o n
ie ń , o b ie tn ic
n
w
M in ą ł ju ż cz a
o
ło
n
a
a
w
st
b ył o ją zn a le
o
p
o
n
s
ia
d
n
za
u
e
C
tr
cz
.
e
a
ń
b
cz
le
e
e m yś
n a m je sz
sz u ka n ia p rz
re fl e ks ji i p rz
n ie d a le ko , a le
o że te ż cz a s
M
.
ry
ta li m
h
C
zy
m
żs
li
ie
i n a jb
sz a f, p o sp rz ą
h w st a n
o
yc
d
w
e
rt
w
a
o
m
m
Z
B o g u , so b ie
zi
z
m y si ę
y si ę te ra
ął
śm y ku rt k i
n ia . C ie sz y m
z w io sn ą st a ra
ry ch d n i, za cz
j ju ż sc h o w a li
a
a
m
si
sz
ze
i zi
ra
D
u
i st
u
o
cz y zr o zu m ie
rz
p
n y ko n ie c
e . N ie m o w e g o ku
n ie je st ła tw
e d ł u p ra g n io
ie sz ka n ia z zi
k n a m i.
to
o
m
i
le
y
m
A
y
.
śm
a
sz
a
ci
n
st u sa . N a d sz
ży
sł o ń ca za
w d zi a si e b ie ) d o
a n o cn y, cz a s
e w ię ce j sp ra
ć (i p o b u d zi ć
cz
zi
d
sz
u
je
b
o
e
zi
d
si ę cz a s w ie lk
ę
b
ra n ka
n a n ią z u tę
sz ko ln e g o ,
a n o cn e g o P o
ys cy cz e ka li
ko n ie c ro ku
lk
sz
o
ie
g
w
,
W
łu
a
d
ść
rc
o
a
d
m
ra
a
1
tł o ku
le k k im i o p
yc h . N ie ch
o cz ę ła si ę 2
za g in ie w n a
kt e ry zu je si ę
p ra c ko n tr o ln
ie
W io sn a ro zp
,
ra
n
a
w
i ó
ch
n
ia
n
ra
d
ó
o
kt
g
n a k ka żd e
p o ra ro ku ,
m p ie rw ys zy n a m je d
i, za k w it a n ie
rz
sk n ie n ie m . To
m
a
ra
w
tu
to
ra
e
p
n a n ia .
o n a ró w o w a n y m i te m
i p ra c d o w y ko
zw ie rz ą t. M a
ń
d a m i, u m ia rk
a
ch
d
ry
za
ó
kt
ie
n
n ik a K o c,
n y.
w i p o b u d k ą
g a ze tk i - M o
e r sy m b o li cz
n
kt
ku
ra
a
ie
p
ch
O
iu
sz yc h k w ia tó
n
y m st o p
ry sz to fi a k
P o zi m n ie ,
n ie ż w p e w n
3
ia k i M a ri a K
n
y
rz
w
a
W
ra
A le ks a n d
A
ka j e cik wywia d Sal
opowieśc
e
w
o
n
o
am
i o
lu życia
y
t
s
m
y
w
sporto
uczę,
ę
i
b
u
l
bo
r z e bn e
t
o
p
ą
s
e
ni
P o d o bn o
do pracy
i
k
d
o
r
ś
e
i
specjaln
o my sam
t
.
ą
ż
e
i
z
o wa ć…
r
e
i
k
i
z młod
m
a
n
m
d a m y, j a k
a
i
w
o
p
d
m Arture
e
po
r
d
m
e
r
trene
Z n a s z y m
ą
o z m aw i a j
r
m
e
n
o
spodoWilińska
Salam
a
ardzo mi się to
i
i b
l
ca
u
ń
ta
J
i
rs
ku
na
h
ngner
kiedyś z żoną
fantastycznyc
Wybrałem się
Milena La
trafić na dwóch
ęście
la.
ogromne szcz
iej Jana Danie
źn
ó
p
bało. Miałem
a ,
go
ie
usiałkowsk
tego
je się, że jest
ycieli: Piotra M
zu
ro w ie ?
cz
ka
zd
au
o
n
to
e
m
ci
rt
se
o
ży
za
u
sp
c
C zy
ro d za ju n a d
o tańcu (a z
To oni
tko, co wiem
” to p e w n e go
wnie od nich.
ys
ó
ie
sz
gł
y
w
W
w
m
ro
e
ro
zd
ał
zd
zi
to
d
le
ro w ym ci e
czę,
m się i dowie
Sl o ga n „s p o rt
k h a sł o „w zd
troszeczkę tań
iele) nauczyłe
ja
w
że
ie
ie
n
y,
n
ił
b
o
za
w
d
li
ra
a
o
p
w
sp
,
mojej żony
zawoie rw ia st e k ry
se m a n ty cz n e
ną (jak mówią
ci e za w ie ra p
w yrozumiałość
z
yz
to
i
ra
is
cz
o
cj
j
ęż
e
za
m
w
li
a
s
m
w
e
ym
,
u), nie
ie d o m a ks
ę fakt, że jest
d u ch ”. Sp o rt
rąc pod uwag
za so b ą d ą że n
i to nie do ry tm
b
io
zi
ga
b
d
ro
ą
o
a h
ci
to
o
i,
sc
p
o
”
i
st
ie
le
k
e ty „zd ro w
et nawet ja
ii odrocj i, kt ó ra z ko
m u ję ci u n ie st
ry dowi tancerze: „fac
m, w tej kwest
ki
d
e
a
ą
st
t
m
je
W
ś
to
to
ć.
,
K
ię
u
.
ch
gn
m
tą formą ru
, a n ie ce le
tańcem
n a sz yc h o si ą
ia przygody z em „dręczyć”
in st ru m e n te m
ął
tw
ę
,
cz
ła
a
si
u
w
za
je
ro
a
ie
st
zd
as
,
cz
n
zo
czniów
y. Po jakimś
o so b a b a rd
n a d a ls zy p la
sporej części u
z siebie dumn
p o rt o w ie c to
że
k
ę
,
„s
e
ę
in
:
st
b
si
że
ro
,
ło
d
e
yś
za
d
rz
ka
e
p
o
skoczeniu
cję
sp o rt u tra ci
p o w ie d zi a ł ki
i daje satysfak
i ku mojemu za
go u p ra w ia n ia
ść
as
e
o
n
n
W
m
yn
e
cz
yj
u
rz
p
ik
ia
. Bardzo
kt ó ra w w yn
a mnie spraw
waniem i pasją
so
ę to podoba,
re
si
te
in
za
im
b a rd zo … ”.
c stał się mo
odową. Tanie
w
za
go nauczyć.
?
ca
ń
ta
as czegoś z nie
nego i cz
i W
zy
fi
gę
o
ia
m
n
a
że
w
cieszę się,
lem w ycho
być nauczycie
e
st
zi
je
„d
o
n
ch
d
u
ki
tr
ta
Czy
ko le , p rz y
zi e w cz ę ta ?
u ci u i w t e j sz
ło p có w cz y d
ch
ją
ę
a
si
yw
y
b
cz
ć
u
W m o im o d cz
o
j
tw ie
IE . C h
e j.
C zy ta ń cz yć ła
e cy d o w a n ie N
is a n yc h p o w yż
p
o
n
zy
ci a ka ch ” – zd
yc
rz
p
d zi e w czę ta z ni …
Zd e cy d o w a n ie
tr u d n ie js ze d
ie l w -f,
ja ko n a u cz yc
je
cu
ra
p
n
a
P
O d il u la t
ko le ?
il e la t w t e j sz
9 7 ro ku ,
d 1 m a rc a 1 9
o
le
ko
sz
j
e
t
P ra cu ję w
za ję ci a
. P ro w a d zą cy
w
ió
d
u
st
ku
cz yl i o d 4 ro
ł m n ie
p ra cę , p o le ci
tę
i
m
ł
a
w
o
n
za p ro p o
i ta k ju ż
rze D yr e kt o r
st
o
Si
j
e
sn
e
cz
ów
zo st a ło …
n ia ?
za in te re so w a
tl a cz ,
Ja k ie są P a n a
co m a w yś w ie
,
o
tk
ys
sz
w
,
ty
a kt yw n ic zn e , ga d że
o i o cz yw iś ci e
N
.
N o w in ki te ch
su
n
se
y
n
io
st o n p o zb a w
n a w e t gd y je
o ra z ta n ie c.
n o ść fi zy cz n a
d o ćw ic ze ń ?
Ja k za ch ę ca ć
kó w,
cj al nyc h śro d
N ie m am sp e
o d p o w ie d zi e ć
al e sp ró b u ję
sp ra w ia , że
p ytan ie m : co
) w yko n u je Wy (u cz n io w ie
y, p o le ce n ia ?
ci e m o je p ro śb
sp ra w ia , że
Lu b in ac ze j: co
b ą ki e ro wać ?
p ozwal ac ie so
4
P a n a ta n ie c?
C zy m je st d la
z moim pły waTo jest tak, jak
aśle:
to streścić w h
niem - można
umiem”.
, ale nie bardzo
ię
b
lu
zo
d
ar
„b
rt ?
u lu b io n y sp o
iż 5 0 km ,
Ja k i je st P a n a
ć n ie m n ie j n
ga
ie
b
ę
si
m
si ę sp o rt y
yg o d n iu st a ra
p o d o b a ją m i
B ie ga n ie . W t
to
d
a
n
o
P
…
si ę n ie u d a je
W l ic e u m
o w o ka ra te ).
ch o ć cz a sa m i
n
zy
yc
w
ę
si
a fi łe m p rze za jm o w a łe m
yc ie , a le p o tr
w a lk i (k ie d yś
rz
ie
w
u
ie
n
i
lu s 5 cm .
yż i m o że m
o je go ci a ła p
m
sk a ka łe m w zw
ść
ko
o
ys
w
.
go si e b ie tz n
sko cz yć sa m e
ie ga n iu ?
ś su kc e sy w b
e m je d n a k
M a P a n ja k ie
zo st a n ie . Je st
ie
n
w
e
p
ż
ju
k
a ra to n u
m at o re m i ta
ra to n u i p ó łm
N ie , je st e m a
a
m
a
ci
ię
gn
ie
m je szcze
fa kt u p rze b
ie p o w ie d zi a łe
n
za d o w o lo n y z ch
ia
st
e
kw
ję , że w t yc h
i m a m n a d zi e
owa!
o st at n ie go sł
ro zm o w ę .
D zi ę ku je m y za
sz p .p
yć n a w w w.g lo
cz
a
b
zo
sz
że
o
ro zm o w y m
D a ls zą czę ść
l
ka j e cik G imnaz j u m Sport
?
e
i
s
a
na cz
to fi a k
M a r ia K r y sz
W
szys c y uc zniowi e ta k
cieszą s ię na l ekcje
w f-u. Nie trzeb a s i ę
przygotow y wa ć, od ra biać lekcj i. Potem
wszys cy narzeka my, że
to za dużo ćw iczeń, biegów itp.
W d zisiejszych czas ac h wielu ludzi j est l en i w yc h. I nie wstydzą s ię o tym m ówić. Prop a gowa n e jest le nist wo. Oglądanie telewizj i , s u r fowa n i e po Inter necie to j est s pos ób na „ci ekawe”
życ i e . Ale można również zauważyć, że s ą i ta cy,
któ r zy pow racaj ą do zdrowego tr ybu życi a . O b ecn i e m amy w ie lk ą m odę na bieganie. Cora z wi ęcej
n a ulicach bie gaczy, ale też im prez s por tow ych
zw i ązanych z bieganiem .
Na l ekcjach w f-u naj c zęś c iej m amy gr y zes p ołowe, za któ r ymi j a nie przepadam . Być m oże
j estem w yjątk iem … Czas am i m amy zaj ęc i a fi tn es s, któ re są przyj em ne i niezby t m ęczą ce.
Tr zeba w ybrać taką dys c yplinę s portu, któr ą
5
wka,
o w ie , r o z r y
r
d
z
,
a
d
u
n
c ie ?
S p o rt to
posób na ży
s
y
z
c
,
ia
n
r
męcza
ka j e cik G imnaz j u m si ę p o pro stu lubi. Sport daj e nam nie t y l ko
szc zupł ą sylwetkę, ale też kształtuj e na szą
w y tr wało ść.
J a ki pow inien być właś ciwie s portowiec ?
Na p ew no w y tr wały w dążeniu do celu.
C i ęż ka, re g ular na praca m oże naprawdę u czyn i ć nas mistr zami. Ważna u s portowców jest
p o kora, dystans do s iebie, um iej ętnoś ć p r zeg r y wania. Nie można tak łatwo s ię poddawa ć.
C za se m po tr ze ba przegranej , żeby s kup i ć s i ę
n a swo ich bł ę dac h, wzbudzić w s obie refl eksj ę. Jak już ze sobą r y walizować , to uc zci wi e.
Ni estety w ielu sportowców nie um ie z god n o ś cią „walczyć”. To bardzo trudne przeg r ywa ć , walczyć z honorem , ale da s ię to pogod z i ć . Czase m niezm iernie trudne by waj ą rel a c j e z naszym trenerem . Trzeba postępowa ć
wed ług te go, co nam m ówi, c hoć nie zawsze
si ę z tym zgadza my. Nadziej a – to chyba jest
j ed nym z najważniej szych elem entów życi a
sp o rtowca. B ez tego, nigdy nie um ieliby s i ę
p o d nieść z po rażki.
J a k po go dz ić sport z nauką, prac ą? D ob ra
o rganizacja czasu to klucz do s ukc es u.
Zawsze tr ze ba wziąć pod uwagę, że upra w i a na dyscyplina nie m us i być naszym jed yny m spo so be m na życ ie. Czas am i j edna d ecyz j a wszystko z mi enia.
6
si ę ,
łu za st a n o w ił
ku
y
rt
a
o
g
te
y ta n iu
d o w a n ia ,
żd y p o p rz e cz
re m d o n a śl a
zo
W a rt o , a b y ka
w
o
g
ie
n
g
ka żd y
ie c je st w e d łu
y ? C h o ć n ie
ch
ce
j
e
yż
ja k i sp o rt o w
w
ie n io n e
op o si a d a w y m
sn e g o sa m o p
ła
w
la
d
ż
a
m o że a ku ra t
ci
m , to ch o
ń ca
ie sp o rt o w ce
ra z, k ie d y sł o
te
ie
ln
ó
g
z n a s zo st a n
ze
js ca . S zc
ru sz yć z m ie
o d n ie d a w n a
cz u ci a , w a rt o
iż zw y k le . Ja
n
j
ce
ię
w
ę
r yia n y tr o ch
d o m u , n a ko
w
e
zi
ra
a
N
i o ch o ty n a zm
?
, g d zi e
bać
zi ć n a ro lk a ch
a tr o ch ę za d
żn
o
m
e
zi
d
za cz ę ła m je źd
ę
k i, że w sz
se k z te g o ta
ta rz u … W n io
ci e ć.
ze b a ty lk o ch
Tr
.
ie
w
ro
zd
o n a sz e
ka j e cik wo l ny czas ę
i
s
z
s
e
c
h
C
!
?
ć
i
z
nud
e
i
n
a
b
y
h
c
No
a Wilińska
i
r
o
t
k
i
W
:
au to r
e ke n d
e
w
y
n
a
d
u
a
o z y c j i ne !
p
o
r
p
0
1
o
t
O
Ciebi
a
l
d
e
i
n
l
a
j
c
spe
01
Z am k n i ę t e ocz y. Otwórz
s p ęd zi sz ta k i ego d n i a w czterech ś ci a -
oczy i nie myśl za dużo. Po
n a ch . Ub i era j s i ę i i d ź n a s p a cer, n i e
co przejmować się tym, co
l u b i sz s p a cerowa ć s a m l u b s a m a ? Weź
musisz jeszcze zrobić od samego rana?
ze s ob ą rod zi ców, kol eża n kę, kol egę,
a l b o c h o ć by za p ro ś j ą d o si e b i e l u b
No bez sensu, nie sądzisz?
swoją d r u g ą p ołówkę, ps a l u b i n n e
i d ź d o n i e j . Bą d ź u m ów si ę n a roz -
zwi er ząt ko. Na p ewn o s i ę u ci eszą .
gr y w kę z ko l egą w si ec i .
02
Może czas dow iedzieć s ię, j aka histo-
04
zm em ? To s łu ch awk i n a u szy i p os łu -
06
r i a j e st uk r y ta na kartac h powieś ci?
ch a jmy n a szego u l u b i on ego a r t yst y
ponieważ zajmują za dużo czasu?
P i en ię dzy nie w ydaj esz, a ile c zas u
a l b o od k r y jmy n ow ych .
Sobota lub niedziela to najlepsze
Z a g i n i ona K s i ą ż k a .
Spój rz na swoj ą ulubi oną ks iążkę, a m oże
d o stał eś lub do stałaś j ą w prezencie?
sp ęd zasz w św iecie swoj ej w yobraźni.
03
SKryty sportowiec.
A m oże właś nie patrzysz
przez okno i widzisz
05
Kon e s e r m u z y k i .
A m oże sza re n i eb o n i e
n a p awa C i ę opt y m i -
Pewnie masz jakieś
pasje, których nie
możesz rozwijać w ciągu tygodnia,
dni, by namalować czy narysować
Towa r z y s z . A m oże
obraz, którego wykonanie odkładasz
wła ś n i e p at r zysz p r zez
już od kilku tygodni.
ok n o i wi d zi sz ch od -
n i k s k ą p a ny w st r u ga ch d eszczu ? Ni e
c h o dnik sk ąpany w złotyc h prom ie-
p r zes a d za j, z cu kr u n i e jesteś . Um ów
n i a c h sło ńca? No coś Ty. . . Chyba nie
s i ę z p r zy ja ci ółk ą n a kawę w kawi a r n i
7
U k r y t y a r t y s ta .
07
N au kow i ec. Lubisz
się uczyć? To weekend
jest też dobrym czasem
ka j e cik C zas wo l ny na to, aby podszlifować język lub zagadnienie,
które idzie Ci w szkole dobrze lub gorzej albo może
chcesz dowiedzieć się czegoś nowego?
08
Sma ko s z . A m oże Twoj ą p a s ją
jest kuc hnia? To m arsz do n i ej,
przygotuj wszystkie s kład n i k i
i za s ko cz ro dziców przepysznym obiadem a l b o
sł o dk im de serem. Nie doś ć, ze Ty będzi esz
szc zęśliw y czy szc zęś liwa, to Twoi rodzi ce równ i eż, pr ze cież ich w yręc zysz!
09
D omat o r . Chc esz zrobi ć coś
w dom u? Co prawda Angl i cy ob owiązki dom owe nazy waj ą ‘ch ore’,
a l e jeśli już chcesz, to pos przątaj w swoi m
p o koju a może by s ię przydało j eszc ze sa l on ? Ja k
fa j nie i mił o, czysty dom i wszys cy zadowol en i .
10
M e g am ó z g . Jeś l i j u ż ko n i ec z n e c h c e sz myśl e ć ,
to u s i ą d ź i za sta nów si ę n a d życ i em …
Ża r towa ła m !!!
ciekawostki
Mocn o s t ąp a ć
p o z iem i
Niedościgniony
Promień
Najszybszy sygnał istniejący w przyrodzie,
promień światła, poruszając się w pustej
Grawitacja mocno trzyma
nas na Ziemi. Nasza planeta
przestrzeni z prędkością 300 000 km/s,
pokonuje odległość, jaka dzieli Ziemię
wiruje nieustannie. Raz na 24
od Słońca, w ciągu około 8 minut, ale
godziny pełny obrót dookoła
do najbliższej gwiazdy musi podró-
swojej osi. Prędkość na rów-
żować prawie 4 lata i 4 miesiące.
niku 464 m/s! Ziemia – nasz
Jedynie po to, żeby wyprodukować
dom, mały bąk wirujący
pierwiastki chemiczne niezbędne
w przestrzeni. My kręcimy się
do powstania życia na bodaj jednej
wraz z naszą planetą dookoła
macierzystej gwiazdy – Słońca,
ze średnią prędkością równą 30
km/s!
planecie, „Wszechświat musi być
stary i wielki – jego wiek musi wynosić przynajmniej kilka miliardów lat,
a rozmiary kilka miliardów lat świetlnych”.
Źródło: „Wszechświat jest tylko drogą" Michał Heller
D laczeo N ieb o j es t n i e bi e s k i e ?
W nocy niebo jest zupełnie czarne, dlaczego w dzień jest niebieskie? Angielski fizyk John Strutt baron Rayleigh (1842-1919 r.)
odkrył, że gdy światło słoneczne zderza się z cząsteczkami w atmosferze, to niebieska jego część (która składa się z fal
o dużych częstotliwościach) jest odbijana w kierunku Ziemi. Z tego samego powodu zachody Słońca są czerwone.
Gdy Słońce leży nisko nad horyzontem, jego promienie pokonują dosyć długą drogę w atmosferze i tracą część światła niebieskiego, toteż dociera do nas więcej światła o niskich częstościach, tj. światła w kolorze czerwonym.
8
ka j e cik R ozw ó j N
igdy ic h n ie z ap o m n im y , an i c h w ili,
gdy tego r an k a
w idz ieliś m y ic h p o
r az o s tatn i, gdy
p r z y go to w y w ali
s ię do dr o gi m ac h ając n a p o ż egn an ie i z r z u c ili w ięz y du s z n ej z iem i, b y
d o tk n ąć o b lic z a B o ż ego .
a
g
o
r
d
a
n
d
u
Tr
d
z
a
i
w
g
o
d
e
i
z
r N o wa k
a u t o r : P io t
wied
d z ie d o
ie
w
a
g
o
r
d
ie „T r u d n a
n
e
z
d
ie
w
o
przełomie
p
a
n
ż
y
Stare
d
g
,
e
c h o d z il i
a w d z iw
b
r
o
p
i
t
k
s
y
e
j
iz
f
”
i d
z
g w ia
i a s t r o n o m ii
n
a
f
m b ii .
o
lu
g
o
e
t
C
i lu
i
a
r
e
ia
g
n
stycz
o I , C h a ll e n
ll
o
p
A
u
t
r
a
t
ś n ie im .
a
ł
w
r o c z n ic ę s
t
s
e
j
y
n
p o ś w ię c o
Te n a r t y k u ł
W
w jed n ej ze w t yc ze k. Isk ra p o d p a -
l i ła t l e n w p o j eźd z i e , któ r y z n i szc zy ł
m od u ł d owo d zen i a . Wszyst k i e m i sj e
zosta ł y zaw i e szo n e n a 2 1 m i esi ę c y..
Challenger
– Pechowa wycieczka
By ł w to re k, 2 8 st yc z n i a 1 9 8 6 r. Tego
d n i a set k i a m e r y ka ń sk i c h d z i ec i z j e ch a ł o n a P rzy l ą d ek Ca n ave ra l , by
s i eb i e w s ą s i ed n i ch b u d y n ka ch ? ”- Ni e
ob ej rze ć sta rt wa h a d ł owca C h a l l e n -
piątek, 27
w y t r zy m a ł G r i s s om . O 1 8 :3 1 n a st ą p i ła
ger z p i e r wsz ą n a u c zyc i el k ą – a st ro -
stycznia
kata st rofa . G or ą czkow y p oś p i ech s i ę
n a u t k ą n a p o kł a d z i e, Ch ri st ą M c A u -
1967, trzy
zem ś ci ł. „Poża r w ka b i n i e!” – Za m el d o-
l i ffe , a w i e l o k ro ć w i ę c ej n a ca ły m
tygodnie
wa ł C h affee. Ni e m og l i s i ę w yd osta ć,
świ ec i e za si a d ł o p rzed tel ew i zo ra m i .
przed star-
by l i w p u ła p ce. Na d od atek n awd y-
Na p o k ła d z i e p o j a zd u o p ró c z wsp o -
tem , Virgil
ch a l i s i ę t r u ją cych ga zów. G d y p r zy-
m n ia n ej n a u c zyc i e l k i , z n a l eź l i si ę
Gr i s so m, Ro ge r Chaffee i Ed W hite
by l i ratown i cy, by ło ju ż za p óźn o.
G reg J a r v i s, D owó d ca F ra n c i s „ D i c k ”
p r zygo tow y wali s ię do pier wszej m is j i
Trójka zg i n ęła n a m i ejs cu . O ka za ło s i ę,
S cob e e, P i l o t M i c h a e l S m i t h , D r J u d y
w ramach pro g ram u Apollo. Tamtego
że w p ojeźd zi e by ło 1 0 0 % t l en u p od
Res n i k , El i so n On i zu ka i d ru gi c za r-
w i e czo ra łącz noś ć kontroli naziem nej
w ys ok i m ci ś n i en i em . Pon a d to p od -
n os kó r y a st ro n a u ta , Ro n M c n a i r.
z p o jazde m był a okropna. „ J ak m ożemy
cza s p róby gen era l n ej, która od by wa ła
O 1 1 : 3 8 Ch a l l en ge r w ysta rtowa ł.
l ec i eć na Księżyc, s koro nie s łyszymy
s i ę ta mtego d n i a , zrob i ło s i ę zwa rci e
Wszyst k i e d z i e c i w sz ko ł a c h za c zęł y
9
świ ętować. Z te lewizorów dobiegał
To wydarzenie rzuciło cień na
Pilot William McCool, Kalpana Chawla,
g ło s : „Star t! Rozpoczęła s ię 25 m is j a
wszystkie kolejne ekspedycje. Po
David Brown, Laurel Clark, Michael
wa h adłowca! Statek opuś c ił wieżę!”
stracie nauczycielki, jej imieniem
Anderson i Ilan Ramon, pierwszy
7 3 se kundy póź niej nastąpiła kata-
nazwano szkoły w Stanach, jej lekcje
w historii astronauta z Izraela. Okazało
st rofa. Na o czach m ilionów telewi-
zaś przeszły do historii jako „Zagi-
się, że podczas startu w lewe skrzydło
d zów pro m roz leciał s ię w w yniku
nione lekcje Christy McAuliffe”.
Columbii uderzył kawałek pianki izola-
w ybuchu! Z g inęła cała załoga. Póź-
cyjnej, który oderwał się od głównego
d i ę s powo dowały dwie rzec zy: Silny
Columbia – powrót
z poważną usterką
w i at r i uszko dzona prawa rakieta
W sobotę 1 lutego 2003 roku tysiące
Ginza, który przedstawiał widok z Księ-
ws p o magająca. Tamtego dnia prezy-
ludzi czekało na powrót waha-
życa na Ziemię.
d ent Stanów Z jednoc zonych, Ronald
dłowca Columbia po jego 28 misji.
Rea gan w yg ło sił przem ówienie koń-
Pojazd zgodnie z planem zaczął
Ty mi t rze m a sp o so b a m i z n a c zen i e
c z ą c e się sł ynny m i s łowam i:
schodzić z orbity. Zdawało się, że
owego p ow i e d ze n i a p rzy b ra ło n a wa r-
lot przebiega bez zakłóceń. Na 16
toś c i , d l ate go też wa rto p o d ej m owa ć
Ni gdy ich nie za pom nimy, ani chwili
minut przed planowanym lądowa-
wa żn e d e c yz j e , gd yż staw k ą j est życ i e .
gd y te go ranka widzieliś my ich po raz
niem miała miejsce tragedia, która
o statni, gdy pr zygotow y wali s ię do
wstrząsnęła światem. Columbia spa-
Na ko n i ec sł owa ro d e m z f i l m u „ S ze -
d rog i machając na pożegnani e i zrzu-
liła się podczas przechodzenia przez
regow i e c D o l o t ” – L e ć my j a k w i at r
c i l i w ięzy dusznej ziem i by dotknąć
atmosferę. Poległa cała załoga,
i obyśmy wszysc y w ró c i l i d o d o m u .
o b l i cza B ożego .
w składzie: Dowódca Rick Husband,
n i ej sze śledz two ustaliło, że trage -
zbiornika paliwa. Ilan Ramon zabrał na
pokład „Torę” i obrazek 14-latka Petra
y
ł
o
k
z
s
a
k
on
r
t
a
p
a
k
ęc
z
r
o
B
a
g
i
Jadw
REFLECTIONS
ABOUT
MOTHER HEDWIG
BORZĘCKA
The eighteen year old Hedwig also wrote the
following about this experience: Until now it
seemed to me that it was so difficult to have
a closer relationship with our Lord; now I do
not think that at all. I go to him more often,
I share with him the sorrows and joys which
I experience;, and when I do not seek his
advice but act out of self-activity, I feel very
guilty (loc. cit.).
However, to fully mature in her vocation,
Hedwig had to overcome many difficulties
and even had doubts about her decision. But
Father Semenenko helped her to ground herself in the supernatural. He explained that
a vocation is a choice made, above all, by
God himself. It is the realization of God’s
intention for a person, while all human cal-
culations and feelings proceed from
depending on the self: A vocation is
something completely different from
the matter of judgment, taste and personal likes. A vocation is the will of
God, it is his voice understood and
felt as his grace in one’s conscience; it
calls one to give himself to God completely for love and service....A vocation proceeds from God and is holy
and unchangeable as he is; and the
person who is faithful to it, will never
regret the step taken... One must go
forward with faith and with one’s eyes
focused on God (from the letter of Fr.
Semenenko to Hedwig, 1882r.).
The validity of this teaching is confirmed today by the words of our Holy
Father: “ To believe in the Lord and to
accept his gift, therefore, leads us to
entrust ourselves to him with thankful
hearts, adhering to his plan of salvation... A fruitful dialogue between God
and man begins” (Benedict XVI, Message for the XLVI World Day of Prayer
for Vocations). Sr. M.H. Hlebowicka,
C.R ., Roma 2009
ka j e cik P as j e Saadi
a
n
a
i
l
i
L
:
r
o
t
au
ą
j
u
w
y
t
mo
e
l
e
c
e
i
mn
tów walki.
r
o
p
s
h
c
y
owan
częciem
in
o
f
p
a
z
r
o
y
r
w
d
j
e
ie
z
najbardz
witanie pr
z
o
p
m
i
y
l
n
y
d
z
e
c
j
e
t
nkurens
w
o
e
k
j
io
h
c
a
c
ś
k
e
o
r
z
n
ie
r
z
c
Szerm
na jest w t
ormy grze
ia
f
w
j
a
ie
r
p
n
U
w
.
ą
iu
Obowiązuj
zakończen
j
e
j
o
p
ie
n
egna
t.
walki i poż
ada i flore
p
z
s
,
a
l
b
a
cjach – sz
11
ka j e cik P as j e Sze r mie r ka n ie należy do popularnych s p or tów ja k
piłka noż na czy koszykówka. Trzeba jed n a k p r zyzn a ć,
że z ro ku na rok ten s port zys kuj e co ra z wi ększe g ron o
mił o śników i coraz więcej os ób zaczy n a t ren i n g i w k l u bach. W Poz naniu naj większą popula r n oś ci ą ci eszą s i ę
dwa kluby – AZS AW F Poznań i Warta Pozn a ń .
Wię kszo ść uczniów nie m a poj ęc ia, że i w n a szej szkol e
z najdz ie my os obę, która uprawia ten s p or t – jest n i ą
Kasia Lachman z 3 liceum.
Na co dzień trenuje floret w sekcji szermierczej
poznańskiego klubu AZS AWF. Treningi zaczęła już
w 4 klasie szkoły podstawowej. Szermierka pochłania
lwią część jej czasu – trenuje 6 razy w tygodniu po 2,5h
pod okiem swojego trenera – Krzysztofa Szymkowiaka.
Ka s i a n i e jest os a m otKie dy najlepiej zacząć trenować szer m i er kę? Zd a n i em
n i on a w swojej p a s ji – szerm i erkę t re n u j ą
Kasi, je śli myś limy o szerm ierce powa żn i e, wa r to
ta k że jej d wi e m łod sze s i o st r y To si a i Ba si a , któ re
był o by zacząć treningi j uż w podstawówce. O s oby,
ju ż os i ą ga ją swoje p i er wsze su kc e sy, z c ze go, j a k
któ re zaczyna j ą trenować szerm ierkę w g i m n a zju m
p od k reś l a , jest b a rd zo d u m n a .
czy nawet lic eum zazw yczaj uprawia ją szer m i er kę rekre acyjnie – trenuj ą 1 czy 2 razy w tygod n i u .
Weeken d y g łówn i e u p ły wa j ą j e j p o d z n a k i em zawo d ów.
G d y n i e m a rozg r y wek , cza s p o św i ęca n a n a u kę –
Dla Kasi ważne j est s końc zenie studi ów – w s p or-
w t y m roku zd a je m at u rę. ( Z o p i n i i n a u c zyc i e l i w y n i ka ,
cie może w ydarzyć s ię wszystko. Przez jed n ą kont u zję
że d o p ra c kont rol nych i sp rawd z i a n ów p rzygo tow u j e
moż na zako ń czyć karierę, dlatego ta k wa żn a jest
s i ę r zetel n i e, co p rawd a w i ększo ść p ra c zd a j e w i n ny m
nauka.
ter m i n i e).
Sukce sów ma wiele ale te, z któr ych jest n a jb a rd zi ej
Czy łatwo jest pogodzić naukę i sport? Jak mówi Kasia –
dumna, to 5 m iej s ce w Pucharze Europy Ka d etek
można pogodzić wiele rzeczy, kosztem na przykład snu.
w 2013r. i brązow y m edal w Pucharze Pol s k i Ju n i orów
– zdo by ty aż dwa razy.
Jej i d ol k ą w świ eci e szer mi erk i j e st W ł o sz ka – El i sa D i
F ra n ci s ca . E l i s a jest d wu kro t n ą m i st rzy n i ą o l i m p i j ską
i czterok rot n ą m i st r zy n i ą św i ata . A kt u a l n i e za j m u j e
3 m i ejs ce w świ atow y m ra n k i n gu f l o re c i ste k .
Na jl epszą m ot y wa cją we d łu g Ka si są c el e , któ re
ch cemy os i ą g n ą ć – jej a kt u a l ny m j est d o sta n i e si ę n a
m i st r zost wa E u ropy. Tego j ej życ zy my !
Źród ła : w w w. szer m i er ka - a zs- aw f- p oz n a n .p l
12
ka j e cik H istori e p r z y g o d ę z t
ym sportem
można zacz
ą ć w k a ż d y m
wieku. Ludz
ie po 30 zac
zyna ją
trening, ab
y schudnąć
bądź wzmoc
nić organiz
m.
Kick
B OX I N G
L
au to r: W i k tor i a W i l i ńs ka
ekcje wychowania fizycznego były dla mnie
istną męką. Po wypadku jednak żałowałam, że
nie mogę brać w nich udziału. Jeśli możemy
coś robić, to zwykle narzekamy na to, jednakże
kiedy tracimy tę zdolność, możliwość robienia
tego, czujemy się sfrustrowani. Moi znajomi
zarówno z naszej szkoły, jak i innych nie lubią lekcji wychowania fizycznego. Dlaczego? Bo będę zmęczona, fajnie
byłoby się umyć i jeszcze trzeba iść na lekcje i się skupić.
Kiedy wf jest pierwszy lub ostatni zawsze można się zwolnić
albo zaspać przypadkiem, ale w środku lekcji? Nie ma wyjścia, trzeba ćwiczyć, chyba że jest się szczęściarzem i ma się
zwolnienie od rodziców lub lekarza. Ciekawe czy Cyprian
Miedziocha wf uważa za ciekawy i co w ogóle sądzi o w-fie?
Trzeba zaznaczyć, że trenuje już od wielu lat kickboxing.
Cyprian Miedzicha- kickboxing
W kick-boxingu dozwolone są wszystkie bokserskie ciosy
pięścią. Techniki kopnięć dzielą się na podstawowe, obrotowe, z wyskoku, z wyskokiem i obrotem. Kick boxing to
sztuka walki, gdzie, jak sama nazwa wskazuje, dozwolone są
zarówno kopnięcia, jak i uderzenia pięściami. Jednak, żeby
wziąć udział w walce w ringu, najpierw trzeba przyswoić
13
ka j e cik H istori e wyładowanie agresji, złych emocji. Oczywiście przygodę
z tym sportem można zacząć w każdym wieku. Ludzie po 30
zaczynają trening, aby schudnąć bądź wzmocnić organizm.
A dlaczego zaczął swoją karierę ze sportem? Odpowiedź
bardzo prosta, aczkolwiek Cypek podał dwa powody, a mianowicie: po pierwsze, jego tata jest trenerem, a po drugie,
w dzielnicy, w której mieszka, sporty walki są bardzo cenną
i ważną umiejętnością.
Autorytetem dla Cypriana jest Muhammad Ali, który osiągnął dużo w młodym wieku. Jego motto to: ”Niemożliwe
nie istnieje”. Jest przykładem nie tylko w sferze duchowej,
ale także stylu walki, pracy nóg i szybkości. Czy tuż przed
sobie reguły
wyjściem na ring stwierdził, że nigdzie nie idzie? Owszem.
oraz nauczyć się walczyć.
Przed walką czuł ogromny stres, lecz po uderzeniu w gong
Stopnie szkoleniowe w kick-boxingu to pas czarny
była tylko walka i skupienie, by nie przegrać przez nokaut.
mistrzowski i 10 pasów uczniowskich.
„Momenty buntu zdarzają się również przed codzien-
„Niemożliwe nie istnieje”
nymi treningami, wysiłkiem, ale wiem, że trzeba się przełamać.” Najważniejszy medal dla Cypriana to ten wywalczony
Przedstawiam Wam, Drodzy Czytelnicy, ucznia klasy II
w Głogowie, ponieważ ciężko pracował na niego przez długi
liceum, Cypriana Miedziochę. Interesuje się squashem i kick-
czas.
boxingiem. I właśnie w tej ostatniej dyscyplinie się realizuje. Zdobył srebro w Mistrzostwach Polski Juniorów
A jak o w-fie wypowiadał się nasz
i Młodzieżowców w KICKBOXINGU K-1 RULES; brał udział
sportowiec? Według niego wf
w kategorii junior młodszy w Głogowie. Trenuje w klubie
nie jest potrzebny sportow-
KS Wielkopolanin Poznań od 10 lat. Ale przecież kickboxing
cowi, ponieważ codzienne tre-
to nie wszystko, czym się interesuje. Jest, oprócz tego, że
ningi i tak są bardzo wymaga-
sportowcem, zwykłym nastolatkiem. Ma przyjaciół, kompu-
jące i przez to wyczerpujące.
ter i dostęp do Internetu. Lubi w wolnym czasie chodzić do
Natomiast godziny wychowa-
kina, grać w gry komputerowe, wychodzić z kolegami. Ale
nia fizycznego na pewno
sportowca ciągnie do sportu. Cyprian w wolnym czasie gra
przydadzą się osobom,
w tenisa, koszykówkę, piłkę nożną. Jego kolejną pasją jest
które w ogóle nie
squash. Najpierw na squasha chodził w ramach wfu, następ-
uprawiają
nie traktował go jako sport uzupełniający, jednak dzisiaj
Cyprian trenuje bardziej zawodowo w MySquash club
i bierze udział w turniejach. W przyszłości nie chce
sportu
rezygnować ze sportu i na pewno znajdzie czas,
aby grać w squasha.
poza szkołą.
Sport to ważna część jego
życia, w związku z tym życzymy
Kickboxing to trudny i bardzo wymagający
Mu wielu sukcesów na tym polu,
sport w związku z tym chciałby zostać tre-
a także dużo zdrowia i samozaparcia,
nerem. Sam zaczynał od boksu w wieku 8 lat,
by nigdy nie zrezygnował z tego, co
następnie doszedł kickboxing i boks tajski, ale według
kocha.
Cypriana najlepszy wiek to około 13 lat ze względu na dużą
urazowość. Kickboxing może być stosowany jako sposób na
14
Ogłoszenia
P l e b i s cyt A kad e m i i
Ku l t ur y i S z t uk i 2015
Róże J a d w i gi Bo rzę c k i e j d l a Wy b i t nyc h
Konkurs przewidziany jest dla wszystkich uczest-
i zu p ełn i e n owa p ro p ozyc j a - p ro d u kc j a f i l m u
ników warsztatów i zajęć realizowanych w ramach
„C h r zest Po l sk i ”. P rzew i d z i a n e są d w i e c zęśc i
4. edycji programu edukacyjnego Akademia Kul-
p rog ra m u : w i o sen n a i j esi e n n a . W j esi e n n ej
tury i Sztuki, w terminie kwiecień - grudzień
od b ęd ą s i ę rozgr y w k i p ó ł f i n a ł owe n a sze go p l e -
2015. Liczy się frekwencja i zaangażowanie! I to od
b i s cy t u ora z - p o d c za s 4 . F i n a łu A ka d em i i Ku l -
pierwszych zajęć, które będą już w tym tygodniu.
t u r y i Sz t u k i - G a l a L a u re atów Róż J a d w i gi
Bo rzęc k i e j :
Malarstwo - startuje już w poniedziałek
d l a w y b i t n ego a kto ra , d l a w y b i t n ego wo ka l i -
27 kwietnia 2015 r., dziennikarstwo - w środy,
st y, d l a n a j l e psze j p a r y ta n e c z n e j , d l a m i st rza
taniec - w czwartki, teatr i chór - jak zwykle:
d ob r ych m a n i e r, w d z i e d z i n i e t wó rc zo śc i d z i e n -
wtorki i czwartki, warsztaty - głównie wyjaz-
n i ka rs k i ej, w d z i e d z i n i e t wó rc zo śc i m a l a rsk i e j .
dowe - savoir vivre - w piątki.
s . Iwo na M a r i a C R W tegoroczn ej ed ycji A ka d em i i Ku l t u r y
i Sztuki będą wa rsztat y h i stor i i ku l t u r y Pol s ki
e
i
p
o
r
t
a
N
w
t
s
r
e
z
s
fał
P io t r M ic h a ls k i
Każdy kto chciał dowiedzie ć s i ę, ja k w yg l ą d a fa łszowa n i e d zi eł szt u ki , m ógł za sp o ko i ć
swoj ą c iekawoś ć w ram ach Aka d em i i Ku l t u r y i S zt u k i , p od cza s wa rsztatów w m u ze u m .
„U w ielbiam pr zeby wać w m uzeum i uc zyć d zi eci i m łod zi eż ” p owi ed zi a ła p a n i M a r i a nn a S za j kow-
Pa n i Mar ianna Szaj kows ka prowadziła wa rsztat y pt . „Fa łszowa n i e d zi eł szt u k i ” w ra m a c h A ka d em i i
Ku l t ur y i Sz tuk i. Zaraz po przyj ś ciu do mu zeu m p r zeszl i ś my wra z z Pa n i ą p r zewod n i k p i ęt ro w yże j .
Pa ni pr zewo dni c zka opowiedziała nam o różn i ca ch m i ęd zy kop i ą , rep l i k ą , a fa łszerst wem . D ow i e d z i el iśmy się również, czym j est sygnatura i d l a czego jest on a ta k wa żn a w m a l a rst wi e . Zo sta l i śmy
p o dz ie leni na dwie drużyny, dziewc zy ny i ch łop a ków. Na szy m za d a n i em by ło od n a l ez i en i e o b ra zów, mając w rękach j edynie częś c i d zi eł szt u k i . Potem ka żd y z n a s ot r zy m a ł p o jed ny m o p i si e
o brazu. N a jego podstawie m us ieliś my od n a l eźć ok reś l ony ob ra z, co n i e by ło wca l e ta ki e łat we .
O statnim, a zarazem naj trudniej szym za d a n i em by ło u łożen i e z p u zzl i ob ra zu . Późn i ej n a l eża ło go
j eszcze o dnal eźć. Niezastąpioną pom ocą w ca łej za b awi e by ły i n n e p a n i e p ra cu ją ce w m u ze u m .
Nasze zm agania tr wały około d wóch god zi n i za koń czy ły s i ę w yg ra n ą c h ł o p a ków.
Warsztaty uważam za bardzo udane. M og l i ś my s i ę d u żo n a u czyć i zob a czyć wi el e d z i eł sz t u k i .
M a m n a d zi eję, że za rok b ęd zi e równi e c i ekaw i e.
D etektyw
s ka , p r zewod n i czka w M u zeu m Na rod ow y m w Poz n a n i u .
a
k
s
ń
i
l
i
W
a
Wiktori
ka j e cik F e l i e tony CZA PK A , w y gl ąda, a jak?
może dużo powiedzieć o człowieku.
mogą być czapki czysto praktyczne: grube,
Ja mam czapkę szarą, niby burą, a
mocne, ciepłe. Przywołuję do życia czapki
dla mnie ma wiele odcieni, każda
zupełne niepraktyczne. Cylindry na przy-
nitka ma znaczenie, by było ciepło
kład, bardzo rzadko spotykane, głównie na
i milusio. Czapka może być prezen-
ślubach, służą tylko dopełnieniu stylizacji,
tem, może być pamiątką, może być
tak samo sławne za sprawą wyścigów kon-
wybrana, albo nie, może mieć znacze-
nych w Wielkiej Brytanii toczki bądź stroiki.
Czapka… Ma grzać, ale... no wła-
nie, a może nie. Dla jednych moja albo
Tu chodzi tylko i wyłącznie o najbardziej
śnie. Wśród tysięcy milionów czapek
Twoja czapka będzie nic niewarta, nie-
oryginalny, najbardziej wyróżniający się z
na ulicy chcemy być wyjątkowi, ale
modna, brzydka.. Ale to bzdura, dla-
tłumu… Jednak patrząc na niektóre pro-
nie możemy pozwolić sobie na brak
czego ktoś ma decydować, co nosimy
jekty na głowach dam, aż trudno pozosta-
modnej za dużej czapki, z pompo-
na głowie? Moja głowa- moja czapka,
wić to bez złośliwego komentarza. Jednak
nami, w żywych kolorach no, bo co
Twoja głowa- Twoja czapka, nikomu
ja się chyba powstrzymam.
koleżanka powie?
nic do tego. Wzory, kolory, materiały: angora, wełna, bawełna, pod-
Moda nie powinna być drogą życia, co naj-
Ale zastanówmy się, czym jest
szyta futerkiem sztucznym albo praw-
wyżej krzakiem obok. Stylu nie tworzą pro-
czapka? Czy to tylko nakrycie głowy?
dziwym. Mogą być czapeczki służące
jektanci, lecz ze stylem się rodzimy.
Tylko wyznacznik naszej intu-
tylko do ozdoby z koronek i ażurowe,
icji modowej? Sądzę, że czapka
Mik ołaj K onieczny
Droga
do sukcesu
bywa
trudna
Zawsze z sukcesem wiąże się
trud, znój
i w skrajnych
przypadkach nieciekawe zapachy.
16
Gdy byłem bardzo mały, to byłem bardzo okrągły. Serio, taki pączek w maśle i bardzo lubiłem
jeść. Zawsze kręciłem się w kuchni i czasami
coś mogłem podjeść.
Najbardziej zapadła mi w pamięć piosenka
American Authors „The best day in my life”.
Mówi ona o wyobraźni, przyjaźni oraz o niepatrzeniu w przeszłość. I to pasuje właśnie
do mnie, to właśnie cenię w sobie i w innych
ludziach.
Wszystkie drogi prowadzą do… kuchni. Nikt
się nie wymiga od gotowania. Każdy musi jeść,
ale dla mnie jest to dobry sposób na odprężenie i ukierunkowanie emocji na właściwy tor.
Kiedy jestem wściekły, preferuję potrawy ostre
– kuchnia orientalna, aromatyczne przyprawy,
jak np. curry lub sproszkowane płatki chilli, gdy
mam dobry humor (a zdarza się to rzadko) to
moje potrawy zjadłby każdy wielbiciel delikatnie przyprawionych dań.
Nie lubię, gdy ludzie się wywyższają. Chcą się
dowartościować, gnębiąc innych. Lubię nato-
miast
naturę, ludzi, a co najważniejsze
- gotowanie. Wszystko się ze sobą łączy i pięknie
dopełnia.
Życiowe motto… Nie od razu Kraków zbudowano. Nikt nie doszedł do wielkich rzeczy od
razu. Sam Karol Okrasa najpierw zmywał, oprawiał ryby (niestety nie zawsze pięknie pachną),
a teraz? Nie jest lepiej. Codziennie musi się
liczyć z krytyką. Ale to, co ma - popularność
i świetny (moim zdaniem zawód) - zdobył ciężką
pracą i to mi się w nim podoba.
ka
s
ń
i
l
i
W
a
i
Wiktor
Sałatk i
atakują
Kiedy chodziłam
do podstawówki
bardzo popularne
były chipsy, batony czekoladowe,
fast-foody, słowem wszystko,
co niezdrowe, ale
bardzo smaczne.
Jednak czy zdrowo to zawsze niesmacznie? Myślę,
że nie. A dlaczego?
Dzie ń jak każd y. Pon iedz iałe k, wto rek,
środ a,
czw arte k, piąt ek. A je dna k! Wid zę sała
tki,
każd y ma inną , ba, każd ego dnia inna
. Nie sam owi te, praw da? Jak bar dzo mod a
jest
w st anie wpł yną ć na nas ze naw yki żyw
ieniow e. Ale w su mie jeśl i ta mod a niko
go
nie krzy wdz i, to jest naw et poż ytec zna
. Na
kory tarz ach gos zczą rów nież inne zdro
we
prze kąsk i złożone czas em z ca łych zest
awów obia dow ych , a cz asa mi z po jedy
nczyc h jabł ek lub mar che wek . Rza dko
wid uje
się, szczegó lnie tę star szą mło dzie ż z cz
ymś
słod kim . Przy stos owu jem y się do zdro
weg o
odż ywi ania - dob rze! Wie lu z na s nie
unik a
akty wno ści fizy czn ej poz a szko łą- jesz
cze
lepi ej! Dlac zego jesz sała tki? Bo są pys
zne ,
zdro we, poż ywn e, i tys iące inny ch, pod
obnyc h przy mio tników. I tyl e ile przy mio
tników,
tyle sam o skła dników kory tarzowy ch
sała tek. Ryb y, sała ty, czos nek , ceb ula, ziem
niak i,
bro kuły, szpi nak- kosz mar niej edn ego
dzie cińs twa , mar che wki , piet rusz ka, sele
r, jabł ka,
pom idor y, ogó rki i an ana s. Co sała tka
to bardzie j wym yśln a. Nie któr e z aw oka do,
inne
z ki ełka mi, z ja jkie m, z ta rtą bułk ą, przy
prawio ne sose m śmi etan owy m, sero wym
bąd ź
mas ą ziół jak ore gan o, baz ylia . Czy to
jest
jeszcze zdro we? Nie wie m, ale częs to
byw a
ka j e cik
ka j e cik
f e l i e Listy tony sma czne .
A m oże my tylko zam ieni liśm y niezdro we bato ny na rów nie niezdro we sała tki, któr e jedn ak wyg ląda
ją
o w iele lepi ej niż chip sy czy pizz a, o kt
óryc h
mar zym y? Ale naw et jeśl i Two ja sała
tka jest
zdro wa, pełn a wita min , etc. , to czy ona
nie
jest tylko na pok az, nie jest zrob iona
dla
kole żan ki z ła wki ? Bo w d omu , bez zna
jomyc h wie lbis z czekolad ę i ws zyst ko to,
co
uch odz i za pas sé?
Ale czym tak wła ściw ie jest ten mod el
zdro weg o życi a? Czy to tylko chw ilow
a
mod a, która min ie? Mie jmy nad ziej ę,
że
nie. Naw et jeśl i sko ńczy się okre s świe
tno ści sała tek, to ci, któr zy rob ią to dla
sieb ie
zap rzyj aźn ią się na zaw sze ze zbil ans
owa nym i, pos iłka mi pełn ymi wita min .
na
z
c
e
i
n
o
K
ra
d
n
a
s
k
e
l
A
i
k
t
s
i
l
a
e
c
i
l
a
k
i
n
t
ę
i
m
Z pa
Fragmenty pracy nagrodzonej
główną nagrodą
w konkursie literackim „Wyłącz
telewizor, włącz
wyobraźnię”.
17
ń ca . Z d a i d o b ie g a ko
ri
fe
ra
u
rt
e
Uw
za sk a k u ze g o d n ia –
js
e
si
zi
d
ia
n
rz e
tr u d n e p rz y je m n ie
ie
n
i e
ił
m
ją co
id e a ln y
j u w e rt u rz e
e
t
w
ią
w
o
n
st a
ie d zi a ł, co
m p o zy to r w
o
K
s
n
a
n
so
dy
u rc zo w o
c h w y ta si ę k
ie
n
n
O
i.
b
ro
a d źw ię O n n ie śc is k
,
ty
u
n
j
e
żd
ru .
ka
ło śc i b e zt w o
ża
j
e
zn
c
ty
o
kó w w c h a
żn ie , ja k
to n a c h o st ro
o
p
a
p
ą
st
ie
N
boi
p n ia c h . N ie
o
st
h
c
y
w
ło
p o k r y sz ta
żl iw o śc i. N ie
o śc i a n i w ra
tn
a
k
li
e
d
ę
si
ie ię c io li n ii w n
p
h
c
y
n
a
is
p
w y sy ła za
a m ę c ie
rz u ca si ę w z
ie
n
,
ie
n
ie
tn
is
g u b i si ę
h ta k tó w, n ie
c
zy
c
n
y
d
je
o
p
h a rm o n ii .
ie tw o rz e n ia
w
st
ń
le
za
s
w
ja k m y …
O n n ie je st
.
zy
lc
a
w
ie
N
S e ra fi te k
p ie k i S ió st r
o
u
m
o
d
W
[… ]
B o ży c h ,
ko ro d zi e c i
il
k
m
ła
a
n
g
p o że
ę in a fi ą m o d li ć si
a
tr
o
p
ie
n
k tó re
io sł y m i
ją c . N ie w zn
ży
o
lk
ty
k
ja
c ze j,
w e m . N ie
ię k n y m śp ie
p
ie
N
i.
m
a
sł o w
a rą . N ie
k a m i. N ie o fi
n
zy
c
u
i
m
y
r
dob
a św ię ta n ie m P is m
zy
c
ie
N
.
m
e
p o st
n ie m a ją
ę, będąc, bo
si
lą
d
o
M
.
o
te g
ą . M o d lą
j n ie p o tr a fi
ze
c
a
In
.
ru
o
wyb
n ie jje st n a jp ię k
to
I .
m
ie
c
ży
si ę
lw ie k
ja k ą k ie d y ko
,
a
tw
li
d
o
m
sz a
w id zi a ła m .
ka j e cik K ronika kronika...
„ Dz ie ń Patrona”
Ivo Sa dowski
Szkolne
rekolekcje
25 marca świętowaliśmy Dzień Patronki naszej
szkoły - Jadwigi Borzęckiej. Uroczystości rozpoczęły
się o godzinie 9.00 Eucharystią w intencji: o dobre
rozeznanie powołania dla wszystkich uczniów,
którą koncelebrowali ksiądz proboszcz Marian Ciesielski
i o. Marcin Łyda. Po mszy św. nastała przerwa, podczas której
można było zjeść pączki. Po przerwie obejrzeliśmy występ
szkolnego teatru „Carpe Diem”. Po przedstawieniu wszyscy przenieśli się do sali gimnastycznej na konkurs Moda za
czasów Mieszka I.
Ma r i a Kr y s z t of i ak
Myślę, że zapamiętam te rekolekcje, gdyż
otworzyły mi oczy ma pewne sprawy. Uświadomiłam sobie, czym tak naprawdę jest
grzech i że Bóg zawsze będzie na nas czekał,
chociaż byśmy nie wiadomo jak zgrzeszyli.
Na początku byłam sceptycznie nastawiona
do pomysłu integracji, podziału na grupy,
gdyż nie jestem specjalnie towarzyską
osobą. Lecz potem zdałam sobie sprawę, że
skoro Ksiądz nas o to poprosił, to pewnie ma
to jakiś cel. Podobało mi się w tych rekolekcjach, że nie były to tylko "suche" wykłady
i moralizowanie, ale mogliśmy w pełni
w nich uczestniczyć poprzez wspólne zbieranie pomysłów, ciekawe występy uczniów
oraz wspólną modlitwę. Prowadzący rekolekcje Ksiądz był sympatyczny i szczególnie
zachwyciło mnie to, że akceptował zdanie
każdego i potrafił nas wysłuchać. Podsumowując uważam, że te rekolekcje były owocne
i liczę na powtórkę w przyszłym roku.
ka j e cik K ronika . . .c i ą g d a l s z y
Gloszp uchyla drzwi
Piotr Michalski, klasa I liceum
W tym roku kandydaci do gimnazjum i liceum oraz ich rodzice
mieli mnóstwo atrakcji do wyboru. Nasi goście mogli uczestniczyć w grze bibliotecznej i przypomnieć sobie losy rodziny
Borejków lub podziwiać eksperymenty chemiczne wykonywane w pracowni. Dla wielbicieli języków obcych w pracowni
multimedialnej odbywał się konkurs lingwistyczny. Wszyscy spragnieni
nagród mieli okazję wziąć udział w quizie dotyczącym szkoły. Z myślą
o młodych sportowcach w sali gimnastycznej miał miejsce turniej gry w piłkę nożną.
W czasie trwania drzwi
otwartych kandydaci
mieli też okazję obejrzeć
przedstawienie „ Juliusz
Cezar”.
Dz i ś s ą
T woje ur o d z i ny !
Wiktoria Wilińska, kl. II liceum
Wy c ieczka
do Początków
Ktoś niesie jakieś ciasto, ktoś inny
babeczki. A może ktoś słyszał „Sto lat!”?
To II liceum organizuje kolejne urodziny!
Daty wszystkich są w naszym magicznym
kalendarzu… Kto będzie następny? Dowie
się w swoim czasie. Taka klasowa tradycja, która zostanie w pamięci każdemu,
kto już z nami świętował!
Dnia 10. lutego 2015 r. w ramach poznawania historii cała społeczność szkolna
wybrała się do Muzeum Archidiecezjalnego. Tam uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej o początkach państwa polskiego,
na której graliśmy razem w grę o tym, jak
powstało nasze państwo i co się działo
w tym tajemniczym i ciekawym czasie.
Ivo Sadowski, kl. I gimnazjum
ka j e cik R ozrywka T ester in
teligencj
1
1. Technika malarska polegająca na kolejnym nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny
w barwniku.
2. Dekoracja w postaci ornamentu lub
obrazu, wykonana z drobnych, o różnej
kolorystyce, kształcie kamyczków.
3. Polski odpowiednik imienia Charlotte.
4. Narzędzie malarskie. Służy do przenoszenia i nakładania farby na malowaną
powierzchnię.
5. Uroczyste otwarcie wystawy, odbywające się przed oficjalnym rozpoczęciem
dostępu.
6. narzędzie pracy muzyka.
7. Rodzaj muzycznego występu, w którym
wszystkie utwory są wykonywane przez
jednego solistę
8. Wyrób włókienniczy otrzymywany przez
spilśnianie.
2
3
4
5
6
7
8
pr zygo towała: Bianka Kaj danowic z kultura
Wzr
Jeżeli uwielbiać
Boga, to tylko z zespołem NINIWABAND.
Dawka pozytywnej
energii i radośći
na każdy dzień.
www.niniwaband.pl
i
i
k
r
o
kt
a
a
i
r
o
u s z a j ą c a h i st
P
d zi ś p o le c ić
ra g n ę W a m
a w ró co n a
k si ą żk ę p t. „N
w ie d źm a ”,
k tó ra je st
w y w ia d e m p rz e m p rz e z k si ę
p ro w a d zo n y
a C zu b a k a ,
d za M a te u sz
k.
tr y c ją H u rl a
z a k to rk ą P a
p rz e d st a w ia
Ta o p o w ie ść
ie zw y k łe re li
ży c ie o ra z n
,
c e n ie ko b ie ty
g ij n e n a w ró
ła n e j
g łę b o ko u w ik
u lt y zm . Je st
w m a g ię i o k
w y w o łu ją ca
to n ie ty lk o
m o c je h is to
p rz e ró żn e e
w sz y st e st ro g a d la
rz
p
że
k
ta
ri a , a le
sp ra w y,
zd a ją so b ie
ie
n
y
rz
tó
k
k ic h ,
o żn a d a ć
ja k ła tw o m
lo w a ć
si ę zm a n ip u
a . S zc ze m o c y sz a ta n
m tę
g ó ln ie p o le ca
sz y st k im ,
o p o w ie ść w
d a le n i o d
k tó rz y są o d
y ż je st to
K o śc io ła , g d
o w ó d , że
d o sk o n a ły d
ie k , n ie n a w e t c zł o w
sp ó lm a ją c y n ic w
m , je st
n e g o z B o g ie
nym
Je g o u ko c h a
a ln y m
i n ie p o w ta rz
d zi e c k ie m .
to fi a k
M a ri a K r y sz

Podobne dokumenty