Zaswiadczenie o pozostaniu w zatrudnieniu

Transkrypt

Zaswiadczenie o pozostaniu w zatrudnieniu
……………………………
…………………….
( pieczęć firmy)
(miejscowość i data)
ZAŚWIADCZENIE
Zaświadcza się, że Pan(i) ……………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
PESEL……………………, zamieszkały(a)…………………………………………………….
jest zatrudniony(a) w ……………………………………………………………………………
(nazwa zakładu pracy)
od dnia…………………do dnia……………....na stanowisku…………………………………
W/w przebywał(a) na urlopie bezpłatnym w okresie od………………….do…………………./
nie przebywał(a)*
Zaświadczenie wydaje się w celu naliczenia dodatku aktywizacyjnego.
………………………………….
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
*niepotrzebnie skreślić

Podobne dokumenty