Ogłoszenie o przetargu ofertowym - SDOO Wrócikowo

Transkrypt

Ogłoszenie o przetargu ofertowym - SDOO Wrócikowo
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie
Wrócikowo 16, 11-010 Barczewo
Wrócikowo 08.06.2016 r.
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż:
L.p.
Nazwa maszyny
Typ
Rok
produkcji
1
Kombajn do zbioru
zbóż
Kombajn do zbioru
zbóż
Bizon Z056
1981
Cena
wywoławcza
brutto (zł)
5870
Bizon Z056
1982
4350
2
Wadium (zł)
Nie
wymagane
Nie
wymagane
1. Wymagania jakim powinna sprostać oferta:
- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę firmy wraz z nr NIP i adresem siedziby oferenta
- nr telefonu/fax
- nr PESEL/REGON
- seria i numer dowodu osobistego oferenta
- nazwa maszyny, którego dotyczy oferta
- oferowana cena brutto i warunki jej zapłaty
-oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu na który wnosi ofertę
lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie z napisem
PRZETARG – maszyny COBORU SDOO we Wrócikowie
2. Termin, miejsce i tryb składania ofert oraz okres w którym oferta jest wiążąca:
Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) do
dnia: 27.06.2016 r. do godz. 10:00 na adres: COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
we Wrócikowie, Wrócikowo 16, 11-010 Barczewo. Otwarcie kopert nastąpi dnia 27.06.2016
r. o godz. 10:15
Oferta jest wiążąca przez okres 7 dni.
Sprzęt można oglądać w dniach 13-24.06.2016 r. (tylko w dni robocze) w godz. od 08:00 do
14:00 w siedzibie SDOO Wrócikowo (po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym).
Nabywca jest zobowiązany zapłacić kwotę nabycia po otrzymaniu faktury, w terminie
wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy
sprzedaży. Wydanie sprzętu nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia
(gotówką w kasie) w dni robocze w godz. 08:00 – 15:00.
Organizującemu przetarg przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. Informacji udziela się w dni robocze w godz.
07:00 – 15:00 pod numerem tel. 692822055

Podobne dokumenty